СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри"

Transkript

1 Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач ки ин стру мен ти, по том електрич на ги та ра ко ја је но те пре тва ра ла у ту жне је ца је, и на кра ју, ма да пот пу но не ра зу мљив, глас цр не пе ва чи це. Док смо би ли у ку ћи, ни ка да до нас ни је до пи рао звук кла ви ра, то га се ја сно се ћам, прем да би ка сни је, ка да би смо иза шли у шет њу, звук клави ра био је ди ни звук ко ји нас је сву где пра тио. Сви оста ли ин стру мен ти су се по вре ме но гу би ли, као и глас на ше нај бо ље пе ва чи це, црн ки ње ко ја је при ми ла на ше др жа вљан ство у на стоја њу да при во ли Си му Гр ка да оста не с њом. Ех, Си ма Грк, ко ја су то вре ме на би ла! Ни је дан од та да шњих зе мун ских ке ја ша ни је се усу дио да му иза ђе на мег дан, иако их је он иза зи вао и на де вао им ра зна име на. До ду ше, има љу ди ко ји ве ру ју да је све то био са мо ре клам ни фа зон за Си му Гр ка, од носно, да у ње го во вре ме ке ја ши ни су ви ше ни по сто ја ли. По сто ја ле су са мо њи хо ве ими та ци је, пра зни на на чи ње на од пра зни не. Та при ча, на рав но, ни је ни нај ма ње на шко ди ла Си ми Гр ку. На про тив, до не ла му је још ве ћу по пу лар ност и при ча ло се да је ли ста че ка ња бе о град ских же на и де во ја ка, ко је су хте ле да во де Си му Гр ка на ве че ру, из у зет но ве ли ка. Ве че ра је, на рав но, би ла са мо игра пред и гра, мо гло би се ре ћи и ствар ност је по чи њала тек по сле ње. А има ју ћи у ви ду да је сва ко од нас го спо дар своје ствар но сти, он да и не тре ба да нас чу ди што се при че ни су по кла па ле. Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

2 Али, пр во да ви ди мо да ли нам је по зна то ка ко је Си ма до био на ди мак Грк, јер ко ли ко зна мо он ни ка да ни је био у Грчкој, је ли та ко? Та ко је. Ни ка да он ни је био у Грч кој бар у званич ном сми слу јер не би ни ка да до био зва нич ни па сош, али за то ни је био про блем бар не за ње га да од мах на ба ви фал сифи ко ва на до ку мен та, ви зе и све дру го што је би ло по треб но. Украт ко, у по след ње три го ди не зна се да је Си ма ишао два пу та у Аустри ју (јед ном у Беч, дру ги пут у Кла ген фурт), јед ном у Ма ђар ску и чак три пу та у Ал ба ни ју. Шта је та мо ра дио, ђа во би га знао, ипак ни ко ни је био то ли ко до бар при ја тељ с њим да би му Си ма Грк при чао о сво јим по сло ви ма. У ства ри, ка да ма ло бо ље раз ми сли мо, ни смо ви ше си гур ни да је Си ма Грк уоп ште имао при ја те ље: ни ко га ни ка да ни је ви део у не ком дру штву, осим са ра зним же на ма, а тек с њи ма то смо до бро зна ли, јер су не ке од њих на ше при ја те љи це ни је ско ро уоп ште раз го ва рао. Кли мао је гла вом у знак по твр ђи ва ња, од ма хи вао ру ком у знак од би ја ња, а ка да би се ра ста јао од њих, јед но став но би оти шао, без по здра ва. Ме ђу тим, оно што је ра дио с њи ма би ло је оциглед но до вољ но до бро да су де вој ке при хва та ле да се ви ђа ју с њим упр кос у нај ма њу ру ку не при стој ном по на ша њу. Реч ју, Си ма Грк је био стал на те ма за на шим сто лом, за ко јим је се део сам крем џа ба ле ба ро ша на шег ме ста. Не то ли ко због де во ја ка и же на ко је су га оби ла зи ле, већ због на ше не способ но сти да схва ти мо ка ко му ни је би ло до сад но да са ти ма се ди сам у сво јој со би, по го то во што смо зна ли ка ко та со ба из гле да. На и ме, Ми ра Је ле ни на (а не, ни слу чај но, Ми ра Ви шњи на) ра дила је као со ба ри ца у хо те лу у ко јем је Си ма Грк увек од се дао ка да би сти гао у овај део све та. Увек би ре зер ви сао исту со бу, број 23, ко ја са свим си гур но ни је би ла јед на од нај бо љих со ба у хо те лу. Чим би се рас па ко вао, све ства ри је уред но сла гао у пла ка ре и на по ли це, та ко да со ба ри ца ни је го то во има ла шта да ра ди ка да би ују тру ушла у ње го ву со бу. Та да нам је Ми ра Је ле ни на ис при ча ла да јој се про шле го ди не де си ло не што нео бич но са Си мом Гр ком. На и ме, иако је три пу та ку ца ла на вра та ње го ве со бе, звец ка ла кљу че ви ма и на ка шља ва ла се, ни ко ни је ни шта ре као и она је бр зо за ко ра чила у со бу. А у со би, иза ша ре ног па ра ва на, ука за ла се гла ва Си ме Гр ка. Ми ра Је ле ни на по че ла је да му се из ви ња ва због про пу ста у ор га ни за ци ји ра да хо те ла, на шта се он на сме шио и из ја вио да ће мој при ста нак уне ти не што но во у слаб рад до са да шњег ру ко вод ства. 6 Београдски књижевни часопис, бр. 28, jесен 2012.

3 Ка кав при ста нак? пи та ла је Ми ра Је ле ни на. Ни ка квог при стан ка ни је мо гла да се се ти, ма да ни је мо гла да се за ку не да је ствар ност до и ста би ла та ква. При ста нак, ре као је на вод но Си ма Грк, спрем ност да се не што ура ди, но га ма или ру ка ма, све јед но. И ту те су сти же, пи та ли смо Ми ру Је ле ни ну, сли ка Си ме Гр ка? Да. На и ме, ка да је по ме нуо мој при ста нак а ја се истин ски из не на ди ла, он је, но шен ваљ да жа ром на ше рас пра ве, за бо равио на па ра ван и кре нуо пре ма ме ни, и ја сам за пре па шће но уви де ла да је он го. Као од мај ке ро ђен? Го, го, пот пу но го. И шта се он да де си ло? Он да смо во ди ли љу бав, шта би се дру го мо гло ра ди ти у та квој си ту а ци ји? И је сте ли на ста ви ли да се ви ђа те? О, да. Да, о, да. Ка да сте га по след њи пут ви де ли? Ми слим да је то би ло у Лон до ну. Да ли схва та те да је ота да про шло пре ко че тр де сет го ди на? Чак и ако по сто ји, Си ма Грк је са мо сен ка не ка да шњег се бе, старац уз ко га не би би ло при јат но ле ћи До зво ли те ме ни да са ма до но сим не ке за кључ ке, ре кла је не кри ју ћи раз дра жљи вост у гла су. На рав но, ре ко смо, а већ смо у се би хи та ли у дру го предгра ђе, мо жда чак и у не ки дру ги град, где је све, да ка ко, до би ја ло но ве ди мен зи је. А ка кве су би ле ста ре, и шта би се де си ло ка да би смо их про ме ни ли, о то ме ни смо ни ми сли ли да раз го ва ра мо. Сре ђи ва ње успо ме на јед ног чо ве ка зах те ва усред сре ђен рад по ла ту це та му зеј ских слу жбе ни ка, ни шта ту не по ма же по жу ри вање. Оно, у ства ри, мо же са мо да од мог не. А це ла исти на је би ла у то ме да нас ни ка ква при ча о Си ми Гр ку ни је за о ку пља ла ду же од два и по са та. Сва ко има сво је љу бим це; она ни је би ла је дан од на ших, и ко не схва та да свет та ко функ ци о ни ше не ће баш ла ко функ ци о ни са ти у ње му. Али, да не за бо ра ви мо Си му Гр ка јер ово је ипак при ча о ње му. Во ле ли би смо да је то и при ча о до ма ши ма и ке ја ши ма, али ни је та ко. Си ма Грк је био (мо жда) по след њи уса мље ни ја хач, по што ва лац за ко на и фер-пле ја, чо век од ко га ни ко ни је стре пео Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

4 иако је сва ко осе ћао ње го ву моћ. Же не су до ла зи ле из бли за и из да ле ка са мо да би га ви де ле и евен ту ал но до би ле ње гов пот пис на фо то гра фи ји. Оне сме ли је сти ска ле би му ми ши це или му, на из глед не хај но, до ти ца ле ра ме на. На све то Си ма Грк је са мо од махи вао гла вом и ма ли, за го нен тан осмех ти трао му је на усна ма. Елем, та да је у би о ско пи ма по чео да се да је филм Грк Зорба и Си му су оп чин ли грч ки при зо ри и му зи ка. Гле дао је флм ско ро сва ке ве че ри, не ка да и два пу та у то ку истог да на. Ус пео је чак да про на ђе не ке грч ке сту ден те ко ји су га учи ли да игра сирта ки и при том се тру дио да опо на ша по кре те Ен то ни ја Кви на. Грч ка хра на, грч ка му зи ка, грч ки ми то ви од јед ном је то по стао ње гов свет и ду го га ни шта дру го ни је за ни ма ло. Та да је до био на ди мак Грк, што је при хва тио, за раз ли ку од по ну да да оде у Ати ну ко је је ре дов но од би јао. Ни ка да не ће мо до зна ти за што. Мо жда то и ни је ва жно. Ње го во про-грч ко опре де ље ње ни је ду го тра ја ло и убр зо су сви за бо ра ви ли шта се до го ди ло, али на ди мак је остао: Си ма Грк. То Грк, ту на из глед јед но став ну реч, Ме ри Фер гу сон, ме лески ња из Тан га њи ке, ни је ни ка да ус пе ла да из го во ри ка ко тре ба. Ни шта јој ту ни је по ма гао њен са вр шен слух. Она, јед но став но ре че но, ни је мо гла да из го во ри сло во р она ко ка ко се то код нас ра ди. Ме ри је до шла из Афри ке са на ме ром да учи за бол ни чар ку, али је по до ла ску у Бе о град про ме ни ла пла но ве и упи са ла се на Шу мар ски фа кул тет. Тог да на, да кле, оног да на ка да је до би ла по твр ду да је за и ста при мље на на до бри, ста ри Шу мар ски фа култет, она је упо зна ла Си му. Си ма та да ни је још био до био на ди мак Грк; до ду ше, имао је у то вре ме дру ги на ди мак, Си ма Смрад, али из ра зу мљи вих раз ло га ни је во лео да га по ми ње. Ме ри га је упо зна ла на јед ној игран ци у клу бу фа кул те та. Она је до шла да се рас пи та за ауди ци ју за пе ва чи цу во кал но-инсту мен тал ног са ста ва Ло ко мо ти ва, а Си ма је до шао јер је те ве че ри, ка ко је ре као свом нај бо љем дру гу, Ми ло ва ну, по же лео да на бо де не ку је дру сту дент ки њу из ду бо ке про вин ци је. А он да је угле дао Ме ри, ко ја је та ко ђе би ла из ду бо ке африч ке про винци је, и пот пу но је от ки нуо на њу, по го то во ка да је чуо ка ко пе ва. До ду ше, сви ко ји су је чу ли те ве че ри у клу бу фа кул те та ни су ви ше мо гли да је за бо ра ве. Чак су и чла но ви во кал но-ин струмен тал ног са ста ва Ло ко мо ти ва пре ста ли да сви ра ју, та ко да је Ме ри пе ва ла са мо уз прат њу буб ња ра Бо же и рит мич но пље скање за ди вље них сту де на та. А она је за и ста пе ва ла као да јој је жи вот тог тре нут ка за ви сио од ква ли те та пе ва ња. И от пе ва ла је 8 Београдски књижевни часопис, бр. 28, jесен 2012.

5 пр во Sum mer Ti me, ка да су ми зи ча ри пре ста ли да сви ра ју, а он да ве ли ки хит Аре те Френ клин Chain of Fo ols, ка да су се му зи ча ри по вра ти ли и уле те ли у на дах ну ту вер зи ју ко ја је тра јала ско ро два де сет и пет ми ну та. Си ма је стр пљи во са це као да се игран ка за вр ши, по том при шао озно ја ној Ме ри, обри сао јој ли це ма ра ми цом и ре као јој: Ти си мо ја ноћ; ја ћу би ти твој дан. И сви ће нас зна ти као Дан-и-Ноћ. И та ко је би ло. Си ма и Ме ри су по ста ли не раз двој ни као дан-и-ноћ. Си ма је убр зо по сле то га до био на ди мак Грк и преу зео тр го ви ну ха ши шом у Бе о гра ду, од но сно, на мет нуо се као ве за из ме ђу арап ских сту де на та, ко ји су до но си ли ха шиш, и бе о град ских ди ле ра, ко ји су бр зо на у чи ли и са вла да ли но ви за нат. Сви су, у ства ри, би ли срећ ни. ВИС Ло ко мо ти ва због то га што је, за хва љу ју ћи но вој пе ва чи ци, до био по ну ду да сни ми свој пр ви сингл; Ме ри због то га што је от кри ла сми сао свог жи во та, иако је и да ље ре дов но по ха ђа ла пре да ва ња на Шу мар ском фа кул те ту; Си ма због то га што је на шао, ка ко је та да ми слио, же ну свог жи во та и по сао ко ји је до но сио ве ли ке при хо де а захте вао са свим ма ло ра да; и, на по кон, сту ден ти ко ји су мо гли да пу ше ха шиш ко ли ко год су хте ли и та ко про на шли још је дан на чин да оду го вла че са за вр шет ком сту ди ја. Ни шта до бро, бар то је по зна то, не мо же веч но да тра је, и Си ми Гр ку је Ме ри од јед ном до са ди ла. У јед ном тре нут ку, на кон не ко ли ко вар ни ца ко је су из би ле из ме ђу њих, Си ма Грк јој је гласно ре као да му је до ја ди ло да бу де са ка ла шту ром из не ке та мо цр не не до ђи је ко јој чак ни име не зна. Ме ри је ври сну ла као опе чена: Не знам шта је ка ла шту ра, ре кла је на свом ме ло дич ном српском је зи ку, али ве ру јем да знам о че му је реч. А мо ја до мо ви на се до да нас зва ла Тан га њи ка, али од су тра ће се зва ти Ју го сла ви ја. Си ма Грк сле же рар ме ни ма. Мо же да се зо ве и Ба ра ку да, ре као је, то ни шта не ће про ме ни ти, јер се ти не ћеш про ме ни ти. А ти? упи та ла је Ме ри. Не, ре че Си ма Грк, не ћу ни ја. Ме ри је ућу та ла и за ми сли ла се. Пи та ла се да ли да му ка же да је оста ла у дру гом ста њу, али то јој је за зву ча ло ме ло дра матич но и ба нал но. Осим то га, мо гла је ла ко да за ми сли Си мин од го вор и ни је хте ла да га чу је. Уоста лом, он је ипак био у пра ву оду гло ва че ње ни че му не ко ри сти и ако је до шао тре ну так да се не што или не ко оста ви иза нас, он да то тре ба што пре ура ди ти. По ми сли ла је на број не џез и блуз клу бо ве у Не мач кој и Ен глеској, и по жу ри ла да се што пре спа ку је. Прет ход но је уред но Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

6 под не ла мол бу за на ше др жа вјан ство ко ја је, при ча се, убр зо по зи тив но ре ше на, иако не ма по да та ка о то ме да је из ва ди ла наш па сош. Ни ко не зна ка да је оти шла, као што ни ко не зна ка да је Си ма оти шао у Па риз. И за што баш у Па риз а не у Мин хен или Рим. Ни ко не зна, та ко ђе, шта се де си ло са њи хо вим де те том, ро ђе ним у Хај дел бер гу, де ча ком на зва ним Зор ба Нгу ги Ке вин- Смит, ко га су сви, при ча ло се, зва ли Си ма, иако ни ко, па ни он, ни је знао за што. Две или три го ди не ка сни је Си ма Грк је уби јен на ула зу у јед ну ста ни цу под зем не же ле зни це у Па сте ро вом бу ле ва ру у Па ри зу. Ни ко не зна ко је то ура дио: фран суц ка по ли ци ја ни кад ни је об ја ви ла зва нич не ре зул та те ис тра ге, док су у не ким францу ским но ви на ма мо гло про чи та ти да се то уби ство свр ста ва у ка те го ри ју по ли тич ких уби ста ва, прем да ни шта увер љи во ни је по твр ђи ва ло тај за кљу чак. Си ма је, на вод но, имао за штит ни ке на нај ви шем ни воу, та ко да је спа дао у са му ели ту па ри ског подзе мља, и жи вео у ста ну са огром ним аква ри ју мом. Не зна се ни шта се све на ла зи ло у том аква ри ју му, ниг де у Си ми ним са чу ваним пи сми ма ни је по ме ну то ни јед но је ди но име не ке мор ске ри бе или пло до ва мо ра. Мо жда је аква ри јум био пра зан, по мишља ли смо по не кад, мо жда је Си ма био чу дак? Од го вор ни ка да ни смо до зна ли. По ку ша ли смо и да обиђе мо тај стан, али са да шњи вла сни ци ни су по ка за ли ни нај ма њу же љу да нам по мог ну. Јед но став но нас ни су пу сти ли уну тра и то је био крај раз го во ра. С дру ге стра не, при ча о Ме ри Фер гу сон је са чу ва на у знатно бо љем ста њу. Она се на ста ни ла у Хо лан ди ји и по вре ме но је на сту па ла и у Бе о гра ду. Ње на по пу лар ност је стал но ра сла, а исто вре ме но са тим ши рио се и њен ре пер то ар; ни су то ви ше би ле са мо ри там-и-блуз и соул пе сме, већ и по ве ли ки из бор тради ци о нал них африч ких ме ло ди ја (ко је су из во ђе не у од лич ним аран жма ни ма ВИС Ло ко мо ти ва ), као и цр нач ких ду хов них пе са ма. Те пе сме је пе ва ла и оне го ди не ка да је до би ла по зив да на сту пи у Бе лом дво ру у Бе о гра ду, на јед ној од но во го ди шњих за ба ва на ко ји ма су се сту ден ти, мла де за на тли је, бол ни чар ке, сред њо школ ци и спор ти сти дру жи ли са Ти том. Ти то је, ка жу, луп као пр сти ма по сто лу у рит му пе сме Go down, Mo ses, а ка да се пе сма за вр ши ла, он се на вод но са гнуо и ре као љу ди ма из обез бе ђе ња, ко ји су чу ча ли ис под ње го вог сто ла, да би во лео да 10 Београдски књижевни часопис, бр. 28, jесен 2012.

7 по раз го ва ра са том пу нач ком црн ки њом ка да се за ба ва за вр ши. Убр зо је, ме ђу тим, мо рао по но во да се са гне јер га је не ко од о здо ци мао за пан та ло не. Шта је би ло? за сик тао је Ти то и за ви рио ис под сто ла. Дру же Ти то, чуо се дрх тав глас, она је де вој ка Си ме Гр ка. Си ме Гр ка? за чу дио се Ти то, Зар је он још увек жив? Не ки ка жу да ни је, а не ки ка жу да је сте. Мо жда је бо ље да то оста не не по зна то? На рав но, ре као је Ти то. За па лио је том пус и пућ као, али ви де ло се да му ни је би ло пра во. Група Шкарт : Мушке везиље, Гдањск 2007 Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар 2010. Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској

Detaljer

Психосоцијални аспекти страбизма

Психосоцијални аспекти страбизма 492 DOI: 10.2298/SARH1408492J ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 617.758.1-009.11 Психосоцијални аспекти страбизма Бранка Јаблан, Весна Вучинић, Бранка Ешкировић, Милорад Љутица Факултет за специјалну

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

Зим ни ца. На пијачним тезгама и ове јесени. У Инђији аутлет центар Страна 2. Туристички цвет Засавици Страна 5. Комшија удавио лекарку Страна 6.

Зим ни ца. На пијачним тезгама и ове јесени. У Инђији аутлет центар Страна 2. Туристички цвет Засавици Страна 5. Комшија удавио лекарку Страна 6. 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 13. октобар 2010. Број 2590 Цена 40 динара у овом броју: Инђији аутлет центар Страна 2. Зим ни ца Поделе у СПК: Исток против запада Страна 3. Туристички цвет

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

Ко му нал на по ли ци ја

Ко му нал на по ли ци ја 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар 2010. Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА БОРИВОЈЕ АДАШЕВИЋ, рођен 1974. у Ужицу. Пише прозу. Књиге при ча: Екв ил иб р и с т а, 2000; Из т р е ћ е г к р а љ е в с т в а, 2 0 0 6. Ро м а н и: Чо век из ку ће на бре гу, 2009; Крф,

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ

ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ Биљана Сикимић Балканолошки институт САНУ Београд biljana.sikimic@bi.sanu.ac.rs ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ Рад се ба ви по ло жа јем и стра те ги ја ма ис тра

Detaljer

Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло со фи ји

Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло со фи ји УДК: 141.4 Берђајев Н. УДК: А. 27-145.3 Берђајев Н. А. Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 149 172. Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло

Detaljer

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава 1 ОКТОБАР 2011. ГОДИНА VI, БРОЈ 55 22. новембар ДАН ПОЗОРИШТА ПРВИ РОЂЕНДАН МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ Почетак који обећава Иако је у току

Detaljer

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016.

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. Срећна нова 2017. година Број 4694, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. цена 40 динара Политика Кампања и избори на свим нивоима» страна 4 Деда Мраз из Панчевца испуњава ваше жеље» страна

Detaljer

САКАГИЈА (MALLEUS) ЗООНОЗА У СРБИЈИ ОД Др сци. вет. мед. Зо ран Јев тић Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

САКАГИЈА (MALLEUS) ЗООНОЗА У СРБИЈИ ОД Др сци. вет. мед. Зо ран Јев тић Секција за историју медицине Српског лекарског друштва САКАГИЈА (MALLEUS) ЗООНОЗА У СРБИЈИ ОД 1800-1960. Др сци. вет. мед. Зо ран Јев тић Секција за историју медицине Српског лекарског друштва Сакагија (Malleus) остали називи: Гунтураћ, Бале, Балавац, Сараџа,

Detaljer

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Циљ програма завршног испита Циљ про гра ма за вр шног ис пи та у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу је, са гла сно За ко ну о осно ва ма си

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018.

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Километри у срцу и ногама» страна 9 Нова година почела победом» страна 31 ВЛАСНИК Број 4747, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. цена 40 динара СВЕТЛОСТ Политика Снага

Detaljer

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА Фестивали, Бијенале, смотре...» страна 13 Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 Број 4695, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара Политика Различити приоритети» страна

Detaljer

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Моја словачка прича» страна 6 Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 ВЛАСНИК Број 4751, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА 2018. цена 40 динара Хроника Традиција и стручност

Detaljer

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском

Detaljer

Association of Gene Variants in TLR4 and IL-6 Genes with Perthes Disease

Association of Gene Variants in TLR4 and IL-6 Genes with Perthes Disease 450 DOI: 10.2298/SARH1408450S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.718-001.5:575.224 Association of Gene Variants in and Genes with Perthes Disease Sanja Srzentić 1, Vesna Spasovski 1, Duško Spasovski

Detaljer

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Издавач Српски сабор Двери Издавачка кућа Catena Mundi Библиотека Прећутано слово друго коло, друга књига Аутор Др Марко С. Марковић Наслов

Detaljer

ДР АГ НЕС БЕ НЕТ НА ЧЕ ЛУ БОЛ НИ ЦЕ ШКОТ СКИХ ЖЕ НА НА СО ЛУН СКОМ ФРОН ТУ

ДР АГ НЕС БЕ НЕТ НА ЧЕ ЛУ БОЛ НИ ЦЕ ШКОТ СКИХ ЖЕ НА НА СО ЛУН СКОМ ФРОН ТУ ДР АГНЕС БЕНЕТ НА ЧЕЛУ БОЛНИЦЕ ШКОТСКИХ ЖЕНА НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ Славица Поповић Филиповић Сун ча на оба ла, Аустра ли ја Секција за историју медицине Српског лекарског друштва Сажетак Први светски рат

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

Бо го слов ски аспек ти у при по вет ка ма про то је ре ја Ни ко ле Ми ло ви ћа

Бо го слов ски аспек ти у при по вет ка ма про то је ре ја Ни ко ле Ми ло ви ћа ОСВРТИ Бо го слов ски аспек ти у при по вет ка ма про то је ре ја Ни ко ле Ми ло ви ћа Марко Јефтић Епархија шумадијска, Младеновац (markojeftic@yahoo.com) Увод Кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка читаоци

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler У м е н и е и д е ть с и туа ц ию ц е л о м и н им а н ие к д ет а л ям эт о н е пр от и оре ч и е т е рми н ол о ии. К о д а р е ч ь и д е т о н а ш их с е р и сны х л иф т ах, э т и сло а я л яют с я

Detaljer

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler Л у ч ш и с пос о б д е с т в о в а ть р а з у мно э т о д е с т в о в а ть с у ч е т о м опы т а. Наш и р у зо в ые л и ф т ы слу жа т с в и д е т е л ь с т в о мэт о м у. Г р у з о вые с п е ц а л ь

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП ДОКУМЕНТИ И СЕЋАЊА

Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП ДОКУМЕНТИ И СЕЋАЊА Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП ДОКУМЕНТИ И СЕЋАЊА Едиција Србија 1914 1918 Уредник Зоран Колунџија Copyright ИК Прометеј, Нови Сад, 2014. Издавање Едиције Србија 1914 1918 подржало је Министарство културе

Detaljer

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Циљ програма завршног испита Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

Sensorveiledning for eksamen i RUS H

Sensorveiledning for eksamen i RUS H 1 Sensorveiledning for eksamen i RUS1001 2018H Eksamen består av 6 oppgaver hvor beregnet arbeidstid angir vekting av de forskjellige oppgavene, dvs: oppg. 1: 1/12, oppg. 2: 2/12, oppg 3: 4/12, oppg 4:

Detaljer

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 01-4171/8 13.10.2017. Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.ДОБАРА 14/2017 Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број

Detaljer

От р актора. PokerStrategy.com! tortle - coldbound., Ezhik09! Veronika

От р актора. PokerStrategy.com! tortle - coldbound., Ezhik09! Veronika От р актора!, чnjerъtrategy Magazime 13!...,!, чnjerъtrategy Magazime. -,. -,,., 14 чnjerъtrategy Magazime 1 2011.. -, PokerStrategy.com! :, чnjerъtrategy Magazime 13.! : tortle - coldbound., Ezhik09!

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

П Р О З А & П О Е З И Ј А МИРОСЛАВ ТОХОЉ СЕСТРЕ

П Р О З А & П О Е З И Ј А МИРОСЛАВ ТОХОЉ СЕСТРЕ П Р О З А & П О Е З И Ј А МИРОСЛАВ ТОХОЉ СЕСТРЕ Неприметно, оне су ипак мењале свет. Осећање за хронологију, којом су на известан начин прожета и најзбрканија фамилијарна стабла, подстиче ме да најпре

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Predikative ord предикати вы

Predikative ord предикати вы Predikative ord предикати вы Forelesning for RUS2130. Basert på materiale av Helgi Haraldsson. Pensum Mathiassen s. 130-134, 162 + dette materialet. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske

Detaljer

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА ЈЕДИНА МОЈА СТАЛНА АДРЕСА Хвала Жирију што ми је учинио изузетну част додијеливши ми награду Матице српске Младен Лесковац : госпођи професорки Радмили

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office УПАТСТВО Дигитално потпишување документи во MS Office Верзија: 4.0 Датум: 29.01.2018 103.16 КИБС АД Скопје 2018 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk Содржина 1. Вовед 2 2. Дигитално

Detaljer

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио.

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио. Dositejac Број 7, октобар 2013. Таланти, према заслугама Сва Доситејева дела, без обзира на жанр, била су у основи просветитељска обраћања народу, израз жеље да га поучи, упозна са светом и пренесе му

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Издавач: ОШ Димитрије Туцовић Сердара Мићића 5, Чајетина Тел/факс: 031 831-268 e-mail: ostucovic@gmail.com www.osdimitrijetucovic.edu.rs Главни и одговорни

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

Стеван Сремац и стари Ниш. Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ

Стеван Сремац и стари Ниш. Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ Стеван Сремац и стари Ниш Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ 1 Димитрије Миленковић Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ Издавач Народна библиотека Стеван Сремац Ниш Боривоја Гојковића

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

Поразни учинак једног амбасадора

Поразни учинак једног амбасадора Поразни учинак једног амбасадора Увод Прошле су три и по године од објављивања овог интервјуа, 15 новембра 2004, на електронском гласилу Рада Дробца Artel, затим у недељнику Svedok од 30 новембра и на

Detaljer

George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL

George Orwell 1984. 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL Први део I 1 Det var en kald, klar dag i april, og klokkene slo tretten. Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Опсада цркве Светог Спаса

Опсада цркве Светог Спаса Књиге Горана Петровића спадају у оне које је тешко препричати. Читаац треба да буде храбар, стрпљив, спреман на све оно што га очекује. Сваки труд бива богато награђен. Нека вас делови текста из књиге

Detaljer

КУЛТ УРНИ ИНФО. Културно-информативни лист СКЦ Wil, број 1 / јануар-јун 2017

КУЛТ УРНИ ИНФО. Културно-информативни лист СКЦ Wil, број 1 / јануар-јун 2017 КУЛТ УРНИ ИНФО Културно-информативни лист СКЦ Wil, број 1 / јануар-јун 2017 извођачки ансамбл КУД-а Острог, понос Српског културног центра Wil Првих шест месеци и у својим просторијама Српски културни

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

Историја гради мостове

Историја гради мостове Лист бањалучке Гимназије ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 Мај 2010. ЦИЈЕНА 1 КМ Гимназијалци и угостили 27 ученика и 2 професора из Израела Историја гради мостове ПОКЛОН-РАЗГЛЕДНИЦА Маслачак Јелена Марчета, III2 Мој

Detaljer

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула I. II. Кнез Данилова 16, Београд III. Телефон: 322 43 21 до 29 Фах: 324 88 44 e mail: јаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs Број: 4400 05.06.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Предмет: Измене Конкурсне

Detaljer

Већ дуже време у Банат -

Већ дуже време у Банат - NA[E NOVINE plus НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА НОВОМ ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ STAVQEN CREP 2 Већ дуже време у Банат - ском Новом Селу посто - ји потреба за још једним свештеником Српске православне цркве и то из више разлога.

Detaljer

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Природно математички факултет Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ Изработил: Гордана Николовска Ментор: Д-р Весна Целакоска Јорданова Април, 2016 година Вовед Граф

Detaljer

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ Услов за долазак страних инвеститора» страна 6 Може ли стид спасти свет?» страна 12 Број 4585, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 20. НОВЕМБРА 2014. цена 40 динара ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

Година 2016 Број 1 ISSN корупција. Потонуће новинарства: РАВНО ДО ДНА. надзор јавних финансија.

Година 2016 Број 1 ISSN корупција. Потонуће новинарства: РАВНО ДО ДНА. надзор јавних финансија. Досије Година 2016 Број 1 ISSN 2217-5938 корупција Потонуће новинарства: РАВНО ДО ДНА надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 1 2016 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију

Detaljer

ЗАПИСИ О ДОГАЂАЈИМА Проф. др Радош Смиљковић, (Не)заборављена земља Србија, Глас Србије д. о. о., Краљево 2010.

ЗАПИСИ О ДОГАЂАЈИМА Проф. др Радош Смиљковић, (Не)заборављена земља Србија, Глас Србије д. о. о., Краљево 2010. УДК: 94(497.11)"195/..."(049.32) Примљено: 23. септембра 2010. године Прихваћено: 20. октобра 2010. године Др Мирољуб С. Васић, научни саветник Институт за савремену историју, Београд ЗАПИСИ О ДОГАЂАЈИМА

Detaljer

ОДЛУКУ о додели уговора

ОДЛУКУ о додели уговора На основу члана 108. Закона о jавним набавкама и Извештаjа Комисиjе за jabhe набавке броj 354. од 12.04.2017. год. у поступку [авне набавке мале вредности добара санитетски и медицински материjал и тест

Detaljer

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА SADR@AJ Часопис Саборног храма у Крагујевцу Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА Година II, број 3, фебруар 2006. године главни и одговорни уредник јереј Срећко

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011 40 XXXIII 2011 ФИЗИКА И ТЕХНИКА, часопис за физику и мултидисциплинарну повезаност физике са осталим природним наукама, математичким и техничким наукама, филозофијом. Излази једном годишње. Тираж овог

Detaljer

аутор фотографије непознат; репродукција Вукадин Шљукиh)

аутор фотографије непознат; репродукција Вукадин Шљукиh) ' Професор МИХАИЛО ШПРОIIИЋ Београд, 24. април 1868- Београд, 8. јун 1943. Ро!уенgански снuаtпјс 1938. 1oguнe за йогйребе йугйних лисйiа йреg оgлазтс на Азорска octlipвa у Aiiiлaнiiic/CoAJ океану. (Архив

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

Београд, децембар године

Београд, децембар године Српски национални комитет CIGRE Б Е О Г Р А Д П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ CIGRE Србија Београд, децембар 2012. године 1/10 На основу члана 16. Статута Српског националног комитета CIGRE, Скупштина

Detaljer

Храни мајка два нејака сина,

Храни мајка два нејака сина, Избор из eпске народне поезије Све су наше народне пјесме раздијељене на пјесме јуначке, које људи пјевају уз гусле, и на женске, које пјевају не само жене и дјевојке него и мушкарци, особито момчад, и

Detaljer

СТВАРАЊЕ ТИМОВА И ТИМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

СТВАРАЊЕ ТИМОВА И ТИМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ Министарство просвете и спорта Републикe Србијe Програм реформе средњег стручног образовања Јединица за имплементацију програма Отона Жупанчича 30, 11000 Београд Тел.: + 381 11 260 8181 E-mail: office@vetserbia.edu.yu

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam Ordstilling Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 24.01.2007 1 Kasus Forskjellige kasusformer spiller en hovedrolle når det gjelder

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА X БРОЈ 3 ЛЕПОСАВИЋ 21. ЈУН 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА X БРОЈ 3 ЛЕПОСАВИЋ 21. ЈУН 2013. СЛЖБЕН ГЛАСН ПШТНЕ ЛЕПСАВЋ ГДНА X БРЈ ЛЕПСАВЋ ЈН N osnovu чln Zkon o buџetskom sistemu (" SlglRS" br) чln ств tчk Zkon o loklnoj smouprvi ( Slglsnik RS" br i ) i чln ств тч Sttut Opшtine Leposviћ ("Slglопштие

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ (Реални и фантастични простори у делима Плава Птица Мориса Метерлинка и Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија) Најбоље се живи у замковима које смо сањали. 212 Морис Метерлинк

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОГЛАСНИ ДИО SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 32 15.04.2010. OBJAVE KONKURSI На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именова њи ма ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске,

Detaljer

Обојене Петријеве мреже

Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже (ОПМ) Colored Petri Nets (CPN) Курт Јенсен (Кurt Jese) 1981. године Сваком чвору типа место придружен је тип податка који одређује врсту податка које дато

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site:

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: www.bos.rs Влада Републике Србије Министарство омладине и спорта Београд, Булевар Михајла Пупина 2 web

Detaljer

Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: ; факс:

Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: ; факс: Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: 011 2412 922; факс: 011 2411 260 За издавача: Проф. др Драган Вукмировић, директор Рукопис припремиле: Драгана Ђоковић Папић Јованка

Detaljer

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Оригинални научни рад 343.144 Др Иштван Фејеш, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Сажетак: У овом раду аутор се бави тзв. тактичким блефом

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1 ---... ---,--- --------- ------- ------- ------- ---- - -~-- ------- ---- -- -; : ~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! -------~-~~~: ~~а_т:_~---, НОВИ САД ОСНОВЕ -\ОНСТРУ!САЊА 99 0-9 ; - ~--------

Detaljer

В И С О К А П О У З Д А Н О С Т Ј Е М О Г У Ћ А

В И С О К А П О У З Д А Н О С Т Ј Е М О Г У Ћ А В И С О К А П О У З Д А Н О С Т Ј Е М О Г У Ћ А Ј А С А М T R A K K E R И Ч И Н И М С В А К И П О С А О М О Г У Ћ И М. Ј А С А М T R A K K E R И С В А К И П О С А О Ч И Н И М М О Г У Ћ И М Тешка мисија?

Detaljer

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић Радионица број: 6,7, 8, 9, 10,11,12,13 Наставна тема: Ваздух Циљ и задаци активности: - уверити ученике да је ваздух материјалне природе (исто као чврста и течна тела); - постепено установити да ваздух

Detaljer