СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри"

Transkript

1 Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач ки ин стру мен ти, по том електрич на ги та ра ко ја је но те пре тва ра ла у ту жне је ца је, и на кра ју, ма да пот пу но не ра зу мљив, глас цр не пе ва чи це. Док смо би ли у ку ћи, ни ка да до нас ни је до пи рао звук кла ви ра, то га се ја сно се ћам, прем да би ка сни је, ка да би смо иза шли у шет њу, звук клави ра био је ди ни звук ко ји нас је сву где пра тио. Сви оста ли ин стру мен ти су се по вре ме но гу би ли, као и глас на ше нај бо ље пе ва чи це, црн ки ње ко ја је при ми ла на ше др жа вљан ство у на стоја њу да при во ли Си му Гр ка да оста не с њом. Ех, Си ма Грк, ко ја су то вре ме на би ла! Ни је дан од та да шњих зе мун ских ке ја ша ни је се усу дио да му иза ђе на мег дан, иако их је он иза зи вао и на де вао им ра зна име на. До ду ше, има љу ди ко ји ве ру ју да је све то био са мо ре клам ни фа зон за Си му Гр ка, од носно, да у ње го во вре ме ке ја ши ни су ви ше ни по сто ја ли. По сто ја ле су са мо њи хо ве ими та ци је, пра зни на на чи ње на од пра зни не. Та при ча, на рав но, ни је ни нај ма ње на шко ди ла Си ми Гр ку. На про тив, до не ла му је још ве ћу по пу лар ност и при ча ло се да је ли ста че ка ња бе о град ских же на и де во ја ка, ко је су хте ле да во де Си му Гр ка на ве че ру, из у зет но ве ли ка. Ве че ра је, на рав но, би ла са мо игра пред и гра, мо гло би се ре ћи и ствар ност је по чи њала тек по сле ње. А има ју ћи у ви ду да је сва ко од нас го спо дар своје ствар но сти, он да и не тре ба да нас чу ди што се при че ни су по кла па ле. Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

2 Али, пр во да ви ди мо да ли нам је по зна то ка ко је Си ма до био на ди мак Грк, јер ко ли ко зна мо он ни ка да ни је био у Грчкој, је ли та ко? Та ко је. Ни ка да он ни је био у Грч кој бар у званич ном сми слу јер не би ни ка да до био зва нич ни па сош, али за то ни је био про блем бар не за ње га да од мах на ба ви фал сифи ко ва на до ку мен та, ви зе и све дру го што је би ло по треб но. Украт ко, у по след ње три го ди не зна се да је Си ма ишао два пу та у Аустри ју (јед ном у Беч, дру ги пут у Кла ген фурт), јед ном у Ма ђар ску и чак три пу та у Ал ба ни ју. Шта је та мо ра дио, ђа во би га знао, ипак ни ко ни је био то ли ко до бар при ја тељ с њим да би му Си ма Грк при чао о сво јим по сло ви ма. У ства ри, ка да ма ло бо ље раз ми сли мо, ни смо ви ше си гур ни да је Си ма Грк уоп ште имао при ја те ље: ни ко га ни ка да ни је ви део у не ком дру штву, осим са ра зним же на ма, а тек с њи ма то смо до бро зна ли, јер су не ке од њих на ше при ја те љи це ни је ско ро уоп ште раз го ва рао. Кли мао је гла вом у знак по твр ђи ва ња, од ма хи вао ру ком у знак од би ја ња, а ка да би се ра ста јао од њих, јед но став но би оти шао, без по здра ва. Ме ђу тим, оно што је ра дио с њи ма би ло је оциглед но до вољ но до бро да су де вој ке при хва та ле да се ви ђа ју с њим упр кос у нај ма њу ру ку не при стој ном по на ша њу. Реч ју, Си ма Грк је био стал на те ма за на шим сто лом, за ко јим је се део сам крем џа ба ле ба ро ша на шег ме ста. Не то ли ко због де во ја ка и же на ко је су га оби ла зи ле, већ због на ше не способ но сти да схва ти мо ка ко му ни је би ло до сад но да са ти ма се ди сам у сво јој со би, по го то во што смо зна ли ка ко та со ба из гле да. На и ме, Ми ра Је ле ни на (а не, ни слу чај но, Ми ра Ви шњи на) ра дила је као со ба ри ца у хо те лу у ко јем је Си ма Грк увек од се дао ка да би сти гао у овај део све та. Увек би ре зер ви сао исту со бу, број 23, ко ја са свим си гур но ни је би ла јед на од нај бо љих со ба у хо те лу. Чим би се рас па ко вао, све ства ри је уред но сла гао у пла ка ре и на по ли це, та ко да со ба ри ца ни је го то во има ла шта да ра ди ка да би ују тру ушла у ње го ву со бу. Та да нам је Ми ра Је ле ни на ис при ча ла да јој се про шле го ди не де си ло не што нео бич но са Си мом Гр ком. На и ме, иако је три пу та ку ца ла на вра та ње го ве со бе, звец ка ла кљу че ви ма и на ка шља ва ла се, ни ко ни је ни шта ре као и она је бр зо за ко ра чила у со бу. А у со би, иза ша ре ног па ра ва на, ука за ла се гла ва Си ме Гр ка. Ми ра Је ле ни на по че ла је да му се из ви ња ва због про пу ста у ор га ни за ци ји ра да хо те ла, на шта се он на сме шио и из ја вио да ће мој при ста нак уне ти не што но во у слаб рад до са да шњег ру ко вод ства. 6 Београдски књижевни часопис, бр. 28, jесен 2012.

3 Ка кав при ста нак? пи та ла је Ми ра Је ле ни на. Ни ка квог при стан ка ни је мо гла да се се ти, ма да ни је мо гла да се за ку не да је ствар ност до и ста би ла та ква. При ста нак, ре као је на вод но Си ма Грк, спрем ност да се не што ура ди, но га ма или ру ка ма, све јед но. И ту те су сти же, пи та ли смо Ми ру Је ле ни ну, сли ка Си ме Гр ка? Да. На и ме, ка да је по ме нуо мој при ста нак а ја се истин ски из не на ди ла, он је, но шен ваљ да жа ром на ше рас пра ве, за бо равио на па ра ван и кре нуо пре ма ме ни, и ја сам за пре па шће но уви де ла да је он го. Као од мај ке ро ђен? Го, го, пот пу но го. И шта се он да де си ло? Он да смо во ди ли љу бав, шта би се дру го мо гло ра ди ти у та квој си ту а ци ји? И је сте ли на ста ви ли да се ви ђа те? О, да. Да, о, да. Ка да сте га по след њи пут ви де ли? Ми слим да је то би ло у Лон до ну. Да ли схва та те да је ота да про шло пре ко че тр де сет го ди на? Чак и ако по сто ји, Си ма Грк је са мо сен ка не ка да шњег се бе, старац уз ко га не би би ло при јат но ле ћи До зво ли те ме ни да са ма до но сим не ке за кључ ке, ре кла је не кри ју ћи раз дра жљи вост у гла су. На рав но, ре ко смо, а већ смо у се би хи та ли у дру го предгра ђе, мо жда чак и у не ки дру ги град, где је све, да ка ко, до би ја ло но ве ди мен зи је. А ка кве су би ле ста ре, и шта би се де си ло ка да би смо их про ме ни ли, о то ме ни смо ни ми сли ли да раз го ва ра мо. Сре ђи ва ње успо ме на јед ног чо ве ка зах те ва усред сре ђен рад по ла ту це та му зеј ских слу жбе ни ка, ни шта ту не по ма же по жу ри вање. Оно, у ства ри, мо же са мо да од мог не. А це ла исти на је би ла у то ме да нас ни ка ква при ча о Си ми Гр ку ни је за о ку пља ла ду же од два и по са та. Сва ко има сво је љу бим це; она ни је би ла је дан од на ших, и ко не схва та да свет та ко функ ци о ни ше не ће баш ла ко функ ци о ни са ти у ње му. Али, да не за бо ра ви мо Си му Гр ка јер ово је ипак при ча о ње му. Во ле ли би смо да је то и при ча о до ма ши ма и ке ја ши ма, али ни је та ко. Си ма Грк је био (мо жда) по след њи уса мље ни ја хач, по што ва лац за ко на и фер-пле ја, чо век од ко га ни ко ни је стре пео Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

4 иако је сва ко осе ћао ње го ву моћ. Же не су до ла зи ле из бли за и из да ле ка са мо да би га ви де ле и евен ту ал но до би ле ње гов пот пис на фо то гра фи ји. Оне сме ли је сти ска ле би му ми ши це или му, на из глед не хај но, до ти ца ле ра ме на. На све то Си ма Грк је са мо од махи вао гла вом и ма ли, за го нен тан осмех ти трао му је на усна ма. Елем, та да је у би о ско пи ма по чео да се да је филм Грк Зорба и Си му су оп чин ли грч ки при зо ри и му зи ка. Гле дао је флм ско ро сва ке ве че ри, не ка да и два пу та у то ку истог да на. Ус пео је чак да про на ђе не ке грч ке сту ден те ко ји су га учи ли да игра сирта ки и при том се тру дио да опо на ша по кре те Ен то ни ја Кви на. Грч ка хра на, грч ка му зи ка, грч ки ми то ви од јед ном је то по стао ње гов свет и ду го га ни шта дру го ни је за ни ма ло. Та да је до био на ди мак Грк, што је при хва тио, за раз ли ку од по ну да да оде у Ати ну ко је је ре дов но од би јао. Ни ка да не ће мо до зна ти за што. Мо жда то и ни је ва жно. Ње го во про-грч ко опре де ље ње ни је ду го тра ја ло и убр зо су сви за бо ра ви ли шта се до го ди ло, али на ди мак је остао: Си ма Грк. То Грк, ту на из глед јед но став ну реч, Ме ри Фер гу сон, ме лески ња из Тан га њи ке, ни је ни ка да ус пе ла да из го во ри ка ко тре ба. Ни шта јој ту ни је по ма гао њен са вр шен слух. Она, јед но став но ре че но, ни је мо гла да из го во ри сло во р она ко ка ко се то код нас ра ди. Ме ри је до шла из Афри ке са на ме ром да учи за бол ни чар ку, али је по до ла ску у Бе о град про ме ни ла пла но ве и упи са ла се на Шу мар ски фа кул тет. Тог да на, да кле, оног да на ка да је до би ла по твр ду да је за и ста при мље на на до бри, ста ри Шу мар ски фа култет, она је упо зна ла Си му. Си ма та да ни је још био до био на ди мак Грк; до ду ше, имао је у то вре ме дру ги на ди мак, Си ма Смрад, али из ра зу мљи вих раз ло га ни је во лео да га по ми ње. Ме ри га је упо зна ла на јед ној игран ци у клу бу фа кул те та. Она је до шла да се рас пи та за ауди ци ју за пе ва чи цу во кал но-инсту мен тал ног са ста ва Ло ко мо ти ва, а Си ма је до шао јер је те ве че ри, ка ко је ре као свом нај бо љем дру гу, Ми ло ва ну, по же лео да на бо де не ку је дру сту дент ки њу из ду бо ке про вин ци је. А он да је угле дао Ме ри, ко ја је та ко ђе би ла из ду бо ке африч ке про винци је, и пот пу но је от ки нуо на њу, по го то во ка да је чуо ка ко пе ва. До ду ше, сви ко ји су је чу ли те ве че ри у клу бу фа кул те та ни су ви ше мо гли да је за бо ра ве. Чак су и чла но ви во кал но-ин струмен тал ног са ста ва Ло ко мо ти ва пре ста ли да сви ра ју, та ко да је Ме ри пе ва ла са мо уз прат њу буб ња ра Бо же и рит мич но пље скање за ди вље них сту де на та. А она је за и ста пе ва ла као да јој је жи вот тог тре нут ка за ви сио од ква ли те та пе ва ња. И от пе ва ла је 8 Београдски књижевни часопис, бр. 28, jесен 2012.

5 пр во Sum mer Ti me, ка да су ми зи ча ри пре ста ли да сви ра ју, а он да ве ли ки хит Аре те Френ клин Chain of Fo ols, ка да су се му зи ча ри по вра ти ли и уле те ли у на дах ну ту вер зи ју ко ја је тра јала ско ро два де сет и пет ми ну та. Си ма је стр пљи во са це као да се игран ка за вр ши, по том при шао озно ја ној Ме ри, обри сао јој ли це ма ра ми цом и ре као јој: Ти си мо ја ноћ; ја ћу би ти твој дан. И сви ће нас зна ти као Дан-и-Ноћ. И та ко је би ло. Си ма и Ме ри су по ста ли не раз двој ни као дан-и-ноћ. Си ма је убр зо по сле то га до био на ди мак Грк и преу зео тр го ви ну ха ши шом у Бе о гра ду, од но сно, на мет нуо се као ве за из ме ђу арап ских сту де на та, ко ји су до но си ли ха шиш, и бе о град ских ди ле ра, ко ји су бр зо на у чи ли и са вла да ли но ви за нат. Сви су, у ства ри, би ли срећ ни. ВИС Ло ко мо ти ва због то га што је, за хва љу ју ћи но вој пе ва чи ци, до био по ну ду да сни ми свој пр ви сингл; Ме ри због то га што је от кри ла сми сао свог жи во та, иако је и да ље ре дов но по ха ђа ла пре да ва ња на Шу мар ском фа кул те ту; Си ма због то га што је на шао, ка ко је та да ми слио, же ну свог жи во та и по сао ко ји је до но сио ве ли ке при хо де а захте вао са свим ма ло ра да; и, на по кон, сту ден ти ко ји су мо гли да пу ше ха шиш ко ли ко год су хте ли и та ко про на шли још је дан на чин да оду го вла че са за вр шет ком сту ди ја. Ни шта до бро, бар то је по зна то, не мо же веч но да тра је, и Си ми Гр ку је Ме ри од јед ном до са ди ла. У јед ном тре нут ку, на кон не ко ли ко вар ни ца ко је су из би ле из ме ђу њих, Си ма Грк јој је гласно ре као да му је до ја ди ло да бу де са ка ла шту ром из не ке та мо цр не не до ђи је ко јој чак ни име не зна. Ме ри је ври сну ла као опе чена: Не знам шта је ка ла шту ра, ре кла је на свом ме ло дич ном српском је зи ку, али ве ру јем да знам о че му је реч. А мо ја до мо ви на се до да нас зва ла Тан га њи ка, али од су тра ће се зва ти Ју го сла ви ја. Си ма Грк сле же рар ме ни ма. Мо же да се зо ве и Ба ра ку да, ре као је, то ни шта не ће про ме ни ти, јер се ти не ћеш про ме ни ти. А ти? упи та ла је Ме ри. Не, ре че Си ма Грк, не ћу ни ја. Ме ри је ућу та ла и за ми сли ла се. Пи та ла се да ли да му ка же да је оста ла у дру гом ста њу, али то јој је за зву ча ло ме ло дра матич но и ба нал но. Осим то га, мо гла је ла ко да за ми сли Си мин од го вор и ни је хте ла да га чу је. Уоста лом, он је ипак био у пра ву оду гло ва че ње ни че му не ко ри сти и ако је до шао тре ну так да се не што или не ко оста ви иза нас, он да то тре ба што пре ура ди ти. По ми сли ла је на број не џез и блуз клу бо ве у Не мач кој и Ен глеској, и по жу ри ла да се што пре спа ку је. Прет ход но је уред но Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

6 под не ла мол бу за на ше др жа вјан ство ко ја је, при ча се, убр зо по зи тив но ре ше на, иако не ма по да та ка о то ме да је из ва ди ла наш па сош. Ни ко не зна ка да је оти шла, као што ни ко не зна ка да је Си ма оти шао у Па риз. И за што баш у Па риз а не у Мин хен или Рим. Ни ко не зна, та ко ђе, шта се де си ло са њи хо вим де те том, ро ђе ним у Хај дел бер гу, де ча ком на зва ним Зор ба Нгу ги Ке вин- Смит, ко га су сви, при ча ло се, зва ли Си ма, иако ни ко, па ни он, ни је знао за што. Две или три го ди не ка сни је Си ма Грк је уби јен на ула зу у јед ну ста ни цу под зем не же ле зни це у Па сте ро вом бу ле ва ру у Па ри зу. Ни ко не зна ко је то ура дио: фран суц ка по ли ци ја ни кад ни је об ја ви ла зва нич не ре зул та те ис тра ге, док су у не ким францу ским но ви на ма мо гло про чи та ти да се то уби ство свр ста ва у ка те го ри ју по ли тич ких уби ста ва, прем да ни шта увер љи во ни је по твр ђи ва ло тај за кљу чак. Си ма је, на вод но, имао за штит ни ке на нај ви шем ни воу, та ко да је спа дао у са му ели ту па ри ског подзе мља, и жи вео у ста ну са огром ним аква ри ју мом. Не зна се ни шта се све на ла зи ло у том аква ри ју му, ниг де у Си ми ним са чу ваним пи сми ма ни је по ме ну то ни јед но је ди но име не ке мор ске ри бе или пло до ва мо ра. Мо жда је аква ри јум био пра зан, по мишља ли смо по не кад, мо жда је Си ма био чу дак? Од го вор ни ка да ни смо до зна ли. По ку ша ли смо и да обиђе мо тај стан, али са да шњи вла сни ци ни су по ка за ли ни нај ма њу же љу да нам по мог ну. Јед но став но нас ни су пу сти ли уну тра и то је био крај раз го во ра. С дру ге стра не, при ча о Ме ри Фер гу сон је са чу ва на у знатно бо љем ста њу. Она се на ста ни ла у Хо лан ди ји и по вре ме но је на сту па ла и у Бе о гра ду. Ње на по пу лар ност је стал но ра сла, а исто вре ме но са тим ши рио се и њен ре пер то ар; ни су то ви ше би ле са мо ри там-и-блуз и соул пе сме, већ и по ве ли ки из бор тради ци о нал них африч ких ме ло ди ја (ко је су из во ђе не у од лич ним аран жма ни ма ВИС Ло ко мо ти ва ), као и цр нач ких ду хов них пе са ма. Те пе сме је пе ва ла и оне го ди не ка да је до би ла по зив да на сту пи у Бе лом дво ру у Бе о гра ду, на јед ној од но во го ди шњих за ба ва на ко ји ма су се сту ден ти, мла де за на тли је, бол ни чар ке, сред њо школ ци и спор ти сти дру жи ли са Ти том. Ти то је, ка жу, луп као пр сти ма по сто лу у рит му пе сме Go down, Mo ses, а ка да се пе сма за вр ши ла, он се на вод но са гнуо и ре као љу ди ма из обез бе ђе ња, ко ји су чу ча ли ис под ње го вог сто ла, да би во лео да 10 Београдски књижевни часопис, бр. 28, jесен 2012.

7 по раз го ва ра са том пу нач ком црн ки њом ка да се за ба ва за вр ши. Убр зо је, ме ђу тим, мо рао по но во да се са гне јер га је не ко од о здо ци мао за пан та ло не. Шта је би ло? за сик тао је Ти то и за ви рио ис под сто ла. Дру же Ти то, чуо се дрх тав глас, она је де вој ка Си ме Гр ка. Си ме Гр ка? за чу дио се Ти то, Зар је он још увек жив? Не ки ка жу да ни је, а не ки ка жу да је сте. Мо жда је бо ље да то оста не не по зна то? На рав но, ре као је Ти то. За па лио је том пус и пућ као, али ви де ло се да му ни је би ло пра во. Група Шкарт : Мушке везиље, Гдањск 2007 Београдски књижевни часопис, бр. 28, јесен

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk

Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk Anita Melsbøe Mastergradsoppgave i russisk språk Institutt for språkvitenskap Fakultet for humanioria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv to setningar på russisk til kvart av bileta på framsida. Oppgåve 2 Bruk teksten

Detaljer

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV KAMA CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV PUTNIČKE I POLUTERETNE GUME 135/80 R12 KAMA 503 Zimska 3,112.00 3,734.40 135/80 R12 KAMA 204 Letnja 1,983.00 2,379.60 175/70 R13 KAMA BREEZE

Detaljer

Kabelkanaler. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Kabelkanaler. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Kabelkanaler Oversikt SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Kabelkanaler - GF-DIN-A7/5 Materiale Farge Sterk PVC-kvalitet 905 LF

Detaljer

DIAGRAM. Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4. нтйе. Tabell. Sylediagram. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram

DIAGRAM. Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4. нтйе. Tabell. Sylediagram. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK Mal DIAGRAM ФФДЕ ФФФФД яооде ФФЕЕ М Е гяям чгх ДЦФФФДЕ Tabell нтйе Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 100 Sylediagram ФФДЕ ФФФФД яооде ФФМ сйфффдм Ч(ррггДМгяяММЕ

Detaljer

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng Соседи 1 Marit Bjerkeng 28.11.00 1 Marit Bjerkeng til Sosedi 1 adjektiv 1, 88; 1, 100; 1, 186; 1, 205; 1, 237; 1, 254 adjektiv i dativ 1, 237 adjektiv i flertall 1, 122 adjektiv, bløte 1, 108 adjektiv,

Detaljer

VIA NEGATIVA DEL I: EN LESNING AV VLADIMIR MAKANINS STOL, POKRYTYJ SUKNOM DEL II: J.S. BACHS GOLDBERGVARIASJONER T ORBJØRN N YMO H OVEDFAGSOP PGAVE

VIA NEGATIVA DEL I: EN LESNING AV VLADIMIR MAKANINS STOL, POKRYTYJ SUKNOM DEL II: J.S. BACHS GOLDBERGVARIASJONER T ORBJØRN N YMO H OVEDFAGSOP PGAVE VIA NEGATIVA DEL I: EN LESNING AV VLADIMIR MAKANINS STOL, POKRYTYJ SUKNOM I S GRAFINOM POSEREDINE DEL II: J.S. BACHS GOLDBERGVARIASJONER OG STOL, POKRYTYJ T ORBJØRN N YMO H OVEDFAGSOP PGAVE I RUSSISK LITTERATUR

Detaljer

бзсу : евпез : ИСвСЗС и жпзсжп, СиТеСз и ВФжЗ З ЗСТжПз - 1 -

бзсу : евпез : ИСвСЗС и жпзсжп, СиТеСз и ВФжЗ З ЗСТжПз - 1 - : евпез : ЗПЪЗе бсп ПС МЗеЩз екизфп ИСвСЗС и ПС ЗеЗж, ВеиОКж ТИЗж еекскж ЩЗед И Ф и НК ЗИКПЗк ефд и з ИУЗ и ИПиж ВеиОКж ТИЗж, ЗжМЗе ИУкЗС ЗТ ЗеиС СиТеСз ОиЗП ИиП. ЪкС ееж Вж и Из икз бзсу ТИЗжЗж енксе

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk Lærerveiledning Russisk versjon, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk Инструкция для учителя к заданиям вторых и третьих классов Контрольная работа по оценке

Detaljer

Vemmelse og vellyst. Matmotivet i Vladimir Sorokins Nastja. Helga Brekke Mathisen. Masteroppgave i russisk litteratur ved ILOS/HF

Vemmelse og vellyst. Matmotivet i Vladimir Sorokins Nastja. Helga Brekke Mathisen. Masteroppgave i russisk litteratur ved ILOS/HF Vemmelse og vellyst Matmotivet i Vladimir Sorokins Nastja Helga Brekke Mathisen Masteroppgave i russisk litteratur ved ILOS/HF UNIVERSITETET I OSLO 16.05.11 II Vemmelse og vellyst Matmotivet i Vladimir

Detaljer

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb Соседи 3 Komparasjon av adjektiv og adverb 1 1 Hva er gradbøyning? Her vil vi behandle gradbøyning uten å dele temaet i avsnitt for forskjellig ordklasser. For det første vil vi konstatere at det er bare

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE:

NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE: NORUT AS Rapport nr 14/2007 NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE: HELSESAMARBEID I NORD Femte seminar i programmet Tillit og samarbeid i nordområdet Tromsø 11. oktober 2007 Prosjektnavn SIP V Tillit som betingelse

Detaljer

Learn to speak Russian for Norwegian speakers

Learn to speak Russian for Norwegian speakers Learn to speak Russian for Norwegian speakers Здравствуйте Россия! Zdravstvuyte Rossiya! Developed by Nam Nguyen Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first

Detaljer

^т~т == ^тс== = N= ^~с= = = q~ррто=mсрв E Fв=p рвс== q =` ~торто=pротрр ~т ==` ~т =bж рс тьв= рт=q тсор ~С=a Ь Сжс ть=

^т~т == ^тс== = N= ^~с= = = q~ррто=mсрв E Fв=p рвс== q =` ~торто=pротрр ~т ==` ~т =bж рс тьв= рт=q тсор ~С=a Ь Сжс ть= N ^~с ^т~т T q ` ~тортоpротрр ~т ` ~т bж рс тьв ртq тсор ~Сa Ь Сжс ть j~ьь р~в^~с hст ~ж СK рт ] K bж рс ть~сс ь вь ~ь р~сс Ст ~т жс~ рсжь~тьс вртс~тж ьвь тсор ~С Ь СJ жс тьi свь жсрт тьс рт о Ь Сжс тьk

Detaljer

Animatumkategorien i russisk: en empirisk undersøkelse av ord for sjødyr og mikroorganismer

Animatumkategorien i russisk: en empirisk undersøkelse av ord for sjødyr og mikroorganismer Animatumkategorien i russisk: en empirisk undersøkelse av ord for sjødyr og mikroorganismer RUS-3910 Erle Røkenes Mastergradsoppgave i russisk språk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м 1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м Ё 6р2 O N PE 1 3 0 9EPIEXOMENA T 0 0 0 4 0 7 0 6 0 2 0 7 0 4 0 3 0 2 0 2 0 9 0 3 0 6 0 4 0 2 0 6 0 2 0 7 PE.......................................

Detaljer

CSA24000 RUS DA SV FI NO. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning

CSA24000 RUS DA SV FI NO. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning CSA24000 RUS DA SV FI NO Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning Instruktionsmanual Käyttöohjekirja Bruksanvisning ВНИМАНИЕ Для того, чтобы обеспечить нормальную работу Вашего холодильника в котором

Detaljer

S N DK FI GB RU Fasett 90x90 (1)

S N DK FI GB RU Fasett 90x90 (1) S N DK FI Fasett 90x90 GB RU (1) A1 D1 D2 x3 D3 E1 5 mm E2 x3 E3 x8 M80 5 mm E4 x3 M10 E5 x3 M10x50 1 x3 2 x3 B4 S N DK FI GB För montering av avloppet, se separat anvisning. For montering av avløpet,

Detaljer

Konstruksjoner med tallord i russisk - et overkommelig problem i norsk skole

Konstruksjoner med tallord i russisk - et overkommelig problem i norsk skole Konstruksjoner med tallord i russisk et overkommelig problem i norsk skole RUS3950 Liudmila Dvoynikova Mastergradsoppgave i russisk integrert 10 sp PPU Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

З 6 ЂЁЄЃІЅЈЇЉ! "#$ %'&)(*(+&,(*-/.0&,1*2/30&)3547698:8;&)(:8:&І-@30&І

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

Gloser 9 Случа@йная встре@ча

Gloser 9 Случа@йная встре@ча 1 Соседи 3 Словарь Глава 9 Gloser 9 Случа@йная встре@ча болта@ть ipf. her: å prate her: å prate больни@ца sykehus sjukehus буке@т bukett bukett выгля@дывать her: å titte frem her: å titte fram вы@глянуть

Detaljer

RC DRIVING HELICOTER BLADE. N: Bruksanvisning DK: Betjeningsvejledning

RC DRIVING HELICOTER BLADE. N: Bruksanvisning DK: Betjeningsvejledning R RIVIN LIOTR LA N: ruksanvisning K: etjeningsvejledning 20 308 9679 A 3 ON O R L 4 1 2 3. ON O R L 2. OPN 3x (AA) 3 6 7 1 2 4 5 3 x (AAA) OK R L NORSK A I Oversikt over chassis nede 1 På/av bryter 2 atterirom

Detaljer

Fasett 70x90, 80x90, 90x90

Fasett 70x90, 80x90, 90x90 S N DK FI GB RU Fasett 70x90, 80x90, 90x90 1 / 16 D3 5 mm A1 D1 C3 x4 M6 D2 C2 x4 D4 D7 x4 M6x8 5 mm x8 M80 5 mm 1 2 x4 2 / 16 C1 D5 D8 D6 M10x50 M10 3 4 B4 S N DK FI GB RU För montering av avloppet, se

Detaljer

Fremveksten av predikative substantiv i russisk. En teoretisk tilnærming.

Fremveksten av predikative substantiv i russisk. En teoretisk tilnærming. Fremveksten av predikative substantiv i russisk. En teoretisk tilnærming. Møyfrid Oust Torske Masteroppgave i russisk språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

вов б бзвовов в вов вов!#"$!%&'!(во)+*-,., / 02143576839':3? *A@вов б вов "в B!вовов 2C"$!вов ()D"в "$FEGHIвов BI"воJ(во(@(Iвов ('!BKG!B'L!(вов "в IMKво$ON D!!@B!*A@вов б вов "в B!вовов CJCP&@(@H'L!(вов

Detaljer

Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste

Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste Er det obligatorisk militærtjeneste i Ukraina? Blir de vernepliktige faktisk innkalt? Blir de vernepliktige sendt til stridsområder? Hva er straffene for unndragelse?

Detaljer

Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски

Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски 1 Соседи 3 Словарь Глава 28 Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски видеокассе@та videokassett videokassett иска@ть ipf. å lete etter å leite etter мультфи@льм animasjonsfilm animasjonsfilm наверняка@

Detaljer

Norsk. Brukerhåndbok M00069100NO. TM-T88V Brukerhåndbok 1

Norsk. Brukerhåndbok M00069100NO. TM-T88V Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok M00069100NO TM-T88V Brukerhåndbok 1 Alle rettigheter. Ingen deler av denne utgivelsen skal gjengis, lagres i et sporbart system eller overføres på noen måte, hverken elektronisk, mekanisk,

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

Partisipper og gerundier

Partisipper og gerundier Partisipper og gerundier Partisipper og gerundier Dette er verbformer som du vil støte på hovedsakelig i skriftlig russisk. For å kunne lese russiske aviser, nettsider og litteratur, er det helt nødvendig

Detaljer

m Htw! POWER SUPPLIES 7TLCLSJ2JJ±

m Htw! POWER SUPPLIES 7TLCLSJ2JJ± POWER SUPPLIES STR0MFORSYNERE фмст-эл 197101, СОНКЛ-ПИКЙЙГМ ул. Большая Пушкарская, 41 Тел.: (81) 35-13-95 Факс:(81)35-40-9 tnfo@west-l.ru 107076, Москю Колодезный пер., 3. стр. 3 Тел.: (496) 781-35-79

Detaljer

Gloser 18 Са@ша смеётся

Gloser 18 Са@ша смеётся 1 Соседи 3 Словарь Глава 18 Gloser 18 Са@ша смеётся а@втор forfatter forfattar вполне@ helt og holdent, fullstendig frå ende til annan, fullstendig вско@ре snart snart выбира@ть вы@брать å velge å velje

Detaljer

N RUS. Установка, применение и уход за оборудованием. Installation, use and maintenance handbook. Installation, brug og vedligeholdelse

N RUS. Установка, применение и уход за оборудованием. Installation, use and maintenance handbook. Installation, brug og vedligeholdelse GB Installation, use and maintenance handbook DK Installation, brug og vedligeholdelse Installation, bruk och underhåll Installasjon, bruk og vedlikehold. N RU Установка, применение и уход за оборудованием

Detaljer

Gloser 14 Класси@ческий детекти@в

Gloser 14 Класси@ческий детекти@в 1 Соседи 3 Словарь Глава 14 Gloser 14 Класси@ческий детекти@в вы@держать выде@рживать выде@рживать å holde ut å halde ut вы@держать детекти@в kriminalfortelling kriminalforteljing захва@тывающий spennende,

Detaljer

Gloser 6 Стра@нный вопро@с

Gloser 6 Стра@нный вопро@с 1 Соседи 3 Словарь Глава 6 Gloser 6 Стра@нный вопро@с а@втор forfatter forfattar безнра@вственно umoralsk umoralsk би@знес business, handel business, handel де@ятельность virksomhet verksemd конча@ться

Detaljer

Thor 500x1000, 500x1400. Quadra 500x1000, 500x1350. Kio 500x1000, 500x1400. Zaga 260x1200, 108x1200. Vento 550x1200.

Thor 500x1000, 500x1400. Quadra 500x1000, 500x1350. Kio 500x1000, 500x1400. Zaga 260x1200, 108x1200. Vento 550x1200. Zaga 260x1200, 108x1200 Quadra 500x1000, 500x1350 Kio 500x1000, 500x1400 Thor 500x1000, 500x1400 Zanto 335x1200 Vento 550x1200 Vid behov kan dessa beslag kompletteras med speciella kottlerskruvar, exempelvis

Detaljer

TILLEGG 3 A TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser

TILLEGG 3 A TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser TILLEGG 3 A TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst

Detaljer

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok OPEL MOKKA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 53 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

OPEL Adam Instruksjonsbok

OPEL Adam Instruksjonsbok OPEL Adam Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 51 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning.

Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning. Belysning plåt Valaisin pelti Armatur i metall Lightning unit metal Belysning metal Крепежная планка Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning.

Detaljer

Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся

Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся 1 Соседи 3 Словарь Глава 33 Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся Анзе@р Anzer, en av øyene i øygruppa Solovki Anzer, ei av øyene i øygruppa Solovki бере@менная gravid gravid бере@чь сбере@чь, å

Detaljer

SLUMRENDE MASSER, FORVÅKTE SVIN

SLUMRENDE MASSER, FORVÅKTE SVIN SLUMRENDE MASSER, FORVÅKTE SVIN Søvn og søvnløshet i Andrej Platonovs Sčastlivaja Moskva, Kotlovan og Džan Masteroppgave i russisk litteratur Av Hege Susanne Bergan Institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

Gloser 27 Зелёные

Gloser 27 Зелёные 1 Соседи 3 Словарь Глава 27 Gloser 27 Зелёные гражда@нки бо@дрый djerv, livsglad, sprek djerv, livsglad, sprek боро@ться ipf. å kjempe å kjempe весёлый munter munter возмо@жный mulig mogeleg воро@та pl.

Detaljer

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning.

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning. DSA25000 SL RUS DA SV NO FI Navodila za uporabo Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning Instruktionsmanual Bruksanvisning Käyttöohjekirja OPOZORILO! Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki

Detaljer

Grenseområdene Norge-Russland

Grenseområdene Norge-Russland M-204/2014 RAPPORT Grenseområdene Norge-Russland Luft- og nedbørkvalitet, april 2013 mars 2014 Forsidebilde: Birgitte Wisur Olsen, Sør-Varanger avis. Smelteverket i Nikel sett østfra med Norge i bakgrunnen.

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk

Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/36906244.aspx Внешний ID тендера 2012-272443/DEC189043 Ajour number 12/00130 Тип закупки Оповещение

Detaljer

USER MANUAL GPS PET TRACKING EN / SV / DK / FI / NO / CZ / RU

USER MANUAL GPS PET TRACKING EN / SV / DK / FI / NO / CZ / RU GPS PET TRACKING EN / SV / DK / FI / NO / CZ / RU USER MANUAL Manual * Brugervejledning * Käyttöohje * Bruksanvisning Uživatelská příručka * Руководство по эксплуа 1 / 64 2 / 64 Tractive GPS ios, Android,

Detaljer

Gloser 26 Долг вое@нного

Gloser 26 Долг вое@нного 1 Соседи 3 Словарь Глава 26 Gloser 26 Долг вое@нного авиа@ция luftfart luftfart бо@льший større større komp. av большо@й быть за (+ akk.) å være for (noe) б. про@тив (+ gen.) å være mot (noe) å vere for

Detaljer

Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul

Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul N DK RU Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul Porauskorkeus ja ripustusreikien valinta Drilling height and choice of holes

Detaljer

Stalin i postsovjetisk nasjonalbolsjevisme

Stalin i postsovjetisk nasjonalbolsjevisme Stalin i postsovjetisk nasjonalbolsjevisme Aleksandr Dugin, Gennadij Zjuganov og Aleksandr Prochanov Hovedoppgave i russisk, Universitetet i Oslo, våren 2004. Av Jardar Østbø 1 Forord Først og fremst vil

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS 720/20 Art. 8868

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS 720/20 Art. 8868 GB Operation Instructions Telescopic Pruner D Betriebsanleitung Teleskop-Hochentaster F Mode d emploi Élagueuse sur perche L Gebruiksaanwijzing Telescopische stokzaag S Bruksanvisning Teleskopkvistsåg

Detaljer

Gloser 3 Жи@ли-бы@ли. Соседи 3 Словарь Глава 3. вдоба@вок i tillegg i tillegg верну@ться возвраща@ться. диссерта@ция avhandling avhandling.

Gloser 3 Жи@ли-бы@ли. Соседи 3 Словарь Глава 3. вдоба@вок i tillegg i tillegg верну@ться возвраща@ться. диссерта@ция avhandling avhandling. 1 Соседи 3 Словарь Глава 3 Gloser 3 Жи@ли-бы@ли вдоба@вок i tillegg i tillegg верну@ться возвраща@ться возвраща@ться å vende tilbake å vende tilbake верну@ться диссерта@ция avhandling avhandling допи@сывать

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuJet 18-Li Art. 9333-20

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuJet 18-Li Art. 9333-20 AccuJet 18-Li Art. 9333-20 D Betriebsanleitung Kabelloser Bläser GB Operating Instructions Cordless blower F Mode d emploi Souffleur sans cordon L Gebruiksaanwijzing Snoerloze bladblazer S Bruksanvisning

Detaljer

NYSKAPENDE OG TRYGT SAMARBEID I NORD: UTSIKT FRA RUSSLAND FOR YTTERLIGERE SAMARBEID I BARENTSREGIONEN

NYSKAPENDE OG TRYGT SAMARBEID I NORD: UTSIKT FRA RUSSLAND FOR YTTERLIGERE SAMARBEID I BARENTSREGIONEN NYSKAPENDE OG TRYGT SAMARBEID I NORD: UTSIKT FRA RUSSLAND FOR YTTERLIGERE SAMARBEID I BARENTSREGIONEN ANATOLY SMIRNOV President av NIIGLOB, dr. professor, medlem av Prezidium til Russlands Akademi for

Detaljer

Gloser 7 Паралле@льное чте@ние

Gloser 7 Паралле@льное чте@ние 1 Соседи 3 Словарь Глава 7 Gloser 7 Паралле@льное чте@ние бога@тство rikdom rikdom ве@рсия versjon versjon всё же like fullt like fullt вы@вод konklusjon, slutning konklusjon, slutning городни@чий (historisk)

Detaljer

Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider

Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/44292500.aspx Внешний ID тендера 2014-933186 Ajour number 2014/1794 Тип закупки Тендер Тип документа Contract

Detaljer

Hvordan sikre at pasienter i hjemmesykepleien får tilstrekkelig ernæring?

Hvordan sikre at pasienter i hjemmesykepleien får tilstrekkelig ernæring? Hvordan sikre at pasienter i hjemmesykepleien får tilstrekkelig ernæring? ------------- ------------- Individuell Bacheloroppgave i sykepleie Kandidatnummer: 9124 Diakonhjemmets høyskole 22. Mai 2009 Avdeling

Detaljer

PBC19-10766. Sisätilojen haukunnanhallinta Skallkontroll inomhus Innendørs bjeffekontroll Indendørs gøkontrol. Устройство контроля лая в помещении

PBC19-10766. Sisätilojen haukunnanhallinta Skallkontroll inomhus Innendørs bjeffekontroll Indendørs gøkontrol. Устройство контроля лая в помещении Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide PBC19-10766 Sisätilojen haukunnanhallinta Skallkontroll inomhus Innendørs bjeffekontroll Indendørs

Detaljer

Gloser 31 Судьба@ завеща@ния, судьба@ страны@

Gloser 31 Судьба@ завеща@ния, судьба@ страны@ 1 Соседи 3 Словарь Глава 31 Gloser 31 Судьба@ завеща@ния, судьба@ страны@ аре@ст arrest arrest власть f. makt makt во@ля 1 vilje 2 frihet 1 vilje 2 fridom враг fiende в. наро@да fiende av folket, begrep

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Parti XX Returkoder Stemme via Internett? side 7 C9 stemt p 0 : har Du XX Parti XX XX Parti Kommunestyre- og

Detaljer

Øyvind Bockelie. Genitiv 2 i moderne russisk

Øyvind Bockelie. Genitiv 2 i moderne russisk Øyvind Bockelie Genitiv 2 i moderne russisk RUS-3910:Mastergradsoppgave i russisk språk Det humanistiske fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2008 Forord Jeg vil først og fremst gi en stor takk til min

Detaljer

Gloser 16 Сти@на зажига@ет све@чи

Gloser 16 Сти@на зажига@ет све@чи 1 Соседи 3 Словарь Глава 16 Gloser 16 Сти@на зажига@ет све@чи верста@ verst, gammelt russisk lengdemål, 1067 m verst, gammalt russisk lengdemål, 1067 m весёлый munter munter Григ Edvard Grieg (1843 1907),

Detaljer

GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE

GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE Før installationen og brug af PlasmaMade Airfilter, bedes du læse denne manual igennem grundigt og bevare den derefter. Det er vigtigt, at

Detaljer

communicare 2014 Hovedtema: Ungdomsskolen - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret side 4 51

communicare 2014 Hovedtema: Ungdomsskolen - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret side 4 51 communicare 2014 - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret Min språklæring Elever i ungdomsskolen og videregående skole s. 4 Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Gunn-Elin Heimark

Detaljer

Gloser 13 Короле@вская а@рка

Gloser 13 Короле@вская а@рка 1 Соседи 3 Словарь Глава 13 Gloser 13 Короле@вская а@рка а@рка ark, bue, portal ark, boge, portal возража@ть å innvende, protestere å innvende, protestere возрази@ть вуз (вы@сшее уче@бное заведе@ние) høyere

Detaljer

Gloser 8 О ску@ке и беспросве@тности

Gloser 8 О ску@ке и беспросве@тности 1 Соседи 3 Словарь Глава 8 Gloser 8 О ску@ке и беспросве@тности а@втор forfatter forfattar беспросве@тность håpløshet vonløyse беспросве@тный dyster, håpløs dyster, vonlaus броди@ть (flerretning) her:

Detaljer

P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader)

P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader) P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/40176002.aspx Внешний ID тендера 2013-300622/JUL201350 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract

Detaljer

Tema: Rekruttering/kompetanse

Tema: Rekruttering/kompetanse Tema: Rekruttering/kompetanse Gevinstrealiseringhvordan forberede overgang fra prosjekt til drift? BAKGRUNNEN FOR FRØYA KOMMUNES DELTAKELSE I «SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE» Det skapes store verdier! Frøya,

Detaljer

GB F D Betriebsanleitung CZ Návod k obsluze GB Operating Instructions SK Návod na obsluhu F Mode d emploi GR ËÁ Ú ÛË

GB F D Betriebsanleitung CZ Návod k obsluze GB Operating Instructions SK Návod na obsluhu F Mode d emploi GR ËÁ Ú ÛË E I N FI DK S NL F GB D 5500/3 Art. 1461 6000/4 Art. 1468 P D Betriebsanleitung Tauch-Druckpumpe GB Operating Instructions Submersible Pressure Pump F Mode d emploi Pompe immergée pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuCut Li Art. 9850

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuCut Li Art. 9850 GB Operation Instructions Grass Shear D Betriebsanleitung Grasschere F Mode d emploi Cisaille à gazon NL Gebruiksaanwijzing Grasschaar S Bruksanvisning Grässax DK Brugsanvisning Græssaks FI Käyttöohje

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Art. 8885 Art. 8886 Art. 8893 Art. 8895

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Art. 8885 Art. 8886 Art. 8893 Art. 8895 Art. 8885 Art. 8886 Art. 8893 Art. 8895 D Betriebsanleitung Accu-Schere GB Operating Instructions Accu Shears F Mode d emploi Cisailles sur accu L Gebruiksaanwijzing Accuschaar S Bruksanvisning Accu-sax

Detaljer

Minoritetsspråkliges muligheter i vgo. for voksne

Minoritetsspråkliges muligheter i vgo. for voksne Minoritetsspråkliges muligheter i vgo. for voksne Jeg har tenkt å si noe om: -Valgfrihetens begrensende rammer -Drømmene og realitetene -Likeverd av kompetanser -Alvorlig humor Det å ville velge vs. faktisk

Detaljer

1050, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700

1050, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 S N DK SF GB 1050, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 RU H190120000 A B C x8 R830442200 x8 R830702400 x8 R830521500 D E x1 F G x2 x1 x1 1 C B A D F E (1) 2 F C B A E D 3 G (2) 4 x4 x4 (3) 2005-08-25 H900120000

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 6000/5 inox Art. 1492 5500/5 inox Art. 1489 6000/5 inox Art. 1492 D Betriebsanleitung Tiefbrunnenpumpe GB Operating Instructions Deep Well Pump F Mode d emploi Pompe de forage NL Gebruiksaanwijzing Dieptebronpomp S Bruksanvisning

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB 4000/5 Art. 1732 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump

Detaljer

Computertomograf (CT)

Computertomograf (CT) Computertomograf (CT) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42292369.aspx Внешний ID тендера 2013-312489/DEC208021 Ajour number 2013/4339 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

Gloser 17 Фемини@стки

Gloser 17 Фемини@стки 1 Соседи 3 Словарь Глава 17 Gloser 17 Фемини@стки вско@ре snart snart встре@ча møte møte выступа@ть å opptre, holde foredrag å opptre, halde føredrag вы@ступить вы@ступить выступа@ть диссерта@ция avhandling

Detaljer

LJUDMILA ULITSKAJAS MEDEA I EE DETI:

LJUDMILA ULITSKAJAS MEDEA I EE DETI: LJUDMILA ULITSKAJAS MEDEA I EE DETI: En studie av Ulitskajas fremstilling av enkeltmenneskers liv og skjebne i sovjetperioden og samfunnet som formet dem. Av Birgit Velsand. Mastergradsoppgave i russisk

Detaljer

Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk

Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk Med varmt hjerte og kaldt hode Jana Prušková Masteroppgave i russisk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det Humanistiske

Detaljer

Urheilusanasto: verbejä suomesta englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi

Urheilusanasto: verbejä suomesta englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi suomesta englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi www.vardsvenska.fi Swedish for Health Care Personnel ajaa koira-valjakkoa to drive a dogsled att åka hundspann ездить на собачьих упряжках ajaa vesiskootterilla

Detaljer

Innebygde høyttalere. Eiers og montørs håndbok

Innebygde høyttalere. Eiers og montørs håndbok JBL SCL-3 JBL SCL-4 Innebygde høyttalere Eiers og montørs håndbok INNHOLD Introduksjon... 2 Inkludert... 2 Høyttalerplassering... 3 Venstre og høyre høyttalere... 3 Senterhøyttalere... 3 Surroundhøyttalere...

Detaljer

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx C-buer sak 12/144 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx Внешний ID тендера 2012-248209/JAN171839 Ajour number 12/144 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS NORGE NORWAY. Partnership

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS NORGE NORWAY. Partnership OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS NORGE NORWAY Partnership 1 INDEX Midt-Norge...3 Nord-Norge North Finland North Sweden...4 Osloregionen...6 Sør-Norge...7 Stavanger...8 Vest-Norge...9 2 Midt-Norge (2020 Regions:

Detaljer

GARDENA FIN. Accu-Kettensäge. CST 2018-Li Art. 8865. Betriebsanleitung

GARDENA FIN. Accu-Kettensäge. CST 2018-Li Art. 8865. Betriebsanleitung P FI GB F I E DK S L D GARDEA Accu-Kettensäge CST 2018-Li Art. 8865 D GB F L S DK FI I E P PL H Betriebsanleitung Accu-Kettensäge Operating Instructions Battery Chainsaw Mode dʼemploi Tronçonneuse sans

Detaljer

EØS Kjøp av matvarer til alders- og sykehjem for levering til Bergen kommune med flere

EØS Kjøp av matvarer til alders- og sykehjem for levering til Bergen kommune med flere EØS 003-2011 Kjøp av matvarer til alders- og sykehjem for levering til Bergen kommune med flere Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/35172190.aspx Внешний ID тендера 2012-240309/AUG182389

Detaljer

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK D GB F NL INSTALLATION UND GEBRAUCH Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen.

Detaljer

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/32161095.aspx Внешний ID тендера M248460/FEB173850 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Detaljer

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Samarbeide i Barentsregionen fra Kirkenes Sykehus Helse Finnmark v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Dette skal handle om: Helsesamarbeide,

Detaljer

Høringsuttalelse NOU2004:20 Ny utlendingslov

Høringsuttalelse NOU2004:20 Ny utlendingslov Krise- og rådgivningstelefonen for fedre: 4047 2024 Kommunal- og regionaldepartementet Eidsvoll, 31. mars 2005 Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: 04/3411-12 KAB Vår ref: NOU2004:20 Høringsuttalelse

Detaljer

SÄNGDAGS Design Malin Gyllensvaan

SÄNGDAGS Design Malin Gyllensvaan SÄNGDAGS Design Malin Gyllensvaan Inter IKEA Systems B.V. 2013 AA-956609-1 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS DANSK ÍSLENSKA NORSK SUOMI SVENSKA ČESKY ESPAÑOL ITALIANO MAGYAR POLSKI LIETUVIŲ PORTUGUÊS

Detaljer

AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS

AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41060551.aspx Внешний ID тендера 2013-303665/SEP204182 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or

Detaljer

B 35CEL - B 65CEL - B 95CEL - B 145CEL B 35CED - B 70CED - B 100CED - B 150CED - B 300CED B 35CEG - B 70CEG - B 100CEG - B 150CEG

B 35CEL - B 65CEL - B 95CEL - B 145CEL B 35CED - B 70CED - B 100CED - B 150CED - B 300CED B 35CEG - B 70CEG - B 100CEG - B 150CEG MCS Italy S.p.A. Via Tione 12, -37010- Pasengo (VR), Italy info@maly. MCS Cenal Eupe Sp. z o.o. ul. Magazywa 5A, 62-023 Gądki, Poland ofce@m-ce. MCS Russia LLC ul. Transportnaya - 22 ownership 2, 142802,

Detaljer

Lesing i matematikken. NyGiv 2013 Kari Kallevik, Stavanger PPT

Lesing i matematikken. NyGiv 2013 Kari Kallevik, Stavanger PPT Lesing i matematikken NyGiv 2013 Kari Kallevik, Stavanger PPT Hva sier kunnskapsløftet om lesing i matematikk? Å kunne lese i matematikk inneber å tolke og dra nytte av tekstar med matematisk innhald og

Detaljer

UNIVERSUM TOP 100 A GLOBAL PREMIUM COMMUNICATION CHANNEL

UNIVERSUM TOP 100 A GLOBAL PREMIUM COMMUNICATION CHANNEL UNIVERSUM TOP 100 A GLOBAL PREMIUM COMMUNICATION CHANNEL RELEASES 2014 www.universumglobal.com CONCEPT UNIVERSUM TOP 100 UNIVERSUM TOP 100 is a media concept designed to communicate the results from the

Detaljer