За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи"

Transkript

1 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи Покрајина финансира радна места у Руми Одржан Сајам инвестиција Разговор с поводом: Страна 4. Страна 4. Страна 6. Др Горан Ивић, директор Болнице Стране Црвена јабука у новогодишњој ноћи Страна / Sremska Mitrovica, Kuzminska 9 BESPLATNA KUĆNA DOSTAVA Но ве од ред бе За ко на о са о браћа ју ко је се при ме њу ју од првог но вем бра, по ред оста лог на лажу и по ста вља ње зим ских гу ма на по гон ске точ ко ве, ако већ по сто јеће ни су са ма њом ша ром од че тири ми ли ме тра. Као по оби ча ју, у послед њи час, на вул ка ни зер ске радње би ла је пра ва на ва ла, као ни кад до сад. И по ред тро шка од до ди на ра за пут нич ка во зи ла (у за ви сно сти од ди мен зи ја), ра чу ни ца во за ча је ја сна- бо ље је из дво ји ти сад, не го при ли ком кон тро ле са о- бра ћај не по пли ци је, а ус пут, по ред ка зне за ра ди ти и по не ки ка зне ни по ен. М. М.

2 2 Среда, 3. новембар Умет ник ЖИВОТ НАШ Пише: Ми ли ја на Бар јак та ре вић ез ко га не мо же сва ка свр ше на же на ко ја жи ви у ци- ли за ци ји а да то ни су муж, де ца и при ја те љи це? Та Бви осо ба је по зна је је у ду шу. Она га обо жа ва, за ви сна је од ње га, Он је при су тан у нај ва жни јим да ни ма у ње ном живо ту. Она је у ста њу да га мо ли да је при ми и кад Oн не мо же. Ве ру је му све што ка же и кад је ла же. Во ли га јер је Oн вешт с ру ка ма, има сти ла, увек је у трен ду. По све ћу је јој сву сво ју па жњу ка да до ђе код ње га. Она од ла зи од ње га срећ на, ис пу ње на, ле па. Она му се увек вра ћа. А он ни је ме сар. Ни ауто ме ха ни чар. Он је њен фри зер. За што же не обо жа ва ју сво је фри зе ре? За то што же на без до бре фри зу ре то јест, бо је ко се, бу де нер во зна. Ма ко ли ко по ку ша ва ла са ма да се сре ди не мо же јер не ма ру ке на ле ђи ма, јер, ма ко ли ко ку по ва ла, не ма ни кад све ре кви зи те, а ни курс о ме ша њу хи дро ге на. Во ли га јер оде бар ма ло да се опу сти и ура ди не што за се бе (ов де су искљу че не же не ко је мр зе са ло не, за ка зи ва ње, за тво ре не про сто ре, зу ја ње, ду ва ње, чу па ње, про ма ју, ола ја ва ње, и оне ко је се бо је пе ру ти). И не ка ко сва је ва жна кад об јави уку ћа ни ма идем код фри зе ра. Да је се би на зна ча ју (до бро би би ло са мо да пре ви ше не екс пе ри мен ти шу же не ко је има ју ма лу де цу јер ова уме ју да се упла ше и не ће да по љу бе но ву ма му, али обич но мај ке ма ле де це из ди зајни ра ју на јед но став ни ју фри зу ру док ови ма ло не по ра сту, јер че сто не сти жу ни да опе ру ко су ка ко тре ба. Обич но бу де: Шта има ве зе јед ном ћу на шам по ни ра ти по што увек бар јед но де те не што тра жи ис пред вра та, или мора да уђе. Баш тад. А ка мо ли да на ђе вре ме на за се де ње у са ло ну. А не ва ља ју ни дра стич не про ме не из ду го ко се црн ке у пла ву шу с крат ком ко сом, ако је муж, мо мак, љубав ник, при ја те љи ца, ви ше во ли са цр ном и ду гом ко сом. До бра фри зу ра је по ла по сла, ка ко у обла сти за во ђе ња (што због ле по те што због са мо по у зда ња), та ко и у по слу. Не го ва на же на ода је до бар ути сак, сва ка ко пре не го аљка ва и чу па ва (ма да под не гом иде још сва шта не што, али не ка ко се гла ва пр во ви ди). Мно го же на оби ђе ве лик број фри зе ра док не на ђе пра вог. Бу де ту и пла ка ња и кућ них по прав ки и ба че них па ра, али он да кад јед ном на и ђе на оног ко јем не мо ра пу но да об ја шња ва а по сле трет ма на из ла зи за до вољ на, те шко га на пу шта. Ко ли ко до бар фризер вре ди за јед ну же ну зна се по сле ло ших ис ку ста ва то јест ло ших фри зе ра. Шта је лош фри зер? Онај ко ји вас на мер но чу па јер вас мр зи. Онај ко ји се с ва ма упор но ша ли а ва ма ни је до ша ле. Онај ко ји је од су тан и не при сту па чан. Онај ко ји је не љу ба зан јер му ни сте ре дов на му ште ри ја. Онај који вам за ка зу је три не де ље уна пред јер се пра ви ва жан. Онај ко ји, ако за ка сни те 10 ми ну та, не ће да вас при ми јер сте не ва спи та ни и мо ра те се на у чи ти ре ду. Онај ко ји ви ше во ли му ште ри је ко је до бро сто је с нов ци ма не го оне ко је не сто је (јер да је хтео да бу де умет ник иза брао би умет ност). Онај ко ји се фр ља са по зна тим гла ва ма ко је је че шљао. Онај ко ји вас не ну ди ка фом јер ни је ка фе- ку вари ца. И онај ко ји ра ди по ша бло ну као да сви ма све сто ји исто (јед но вре ме је ре ци мо би ло мо дер но скроз крат ко. Фри зу ра ко ја сто ји са мо са вр ше ној ло ба њи и цр та ма ли ца. Тад фри зер тре ба да има так та па да од вра ти по мо дар ку не пра вил ног ли ца од сво је на ме ре јер су опа сне шан се да ова за ли чи на ро би ја ши цу)...и на кра ју лош је и онај којем сте ре кли: Са мо ма ло да се скра ти (ста њи), а он вас огло ђе да од мах из са ло на про ду жи те по ка пе (ццц).. У на шој ва ро ши не ма дох при ли ку да ви дим ка ко ми сто ји про ме на пре ко ком пју тер ског про гра ма (ме теш сво ју сли ку а он ти ме ња фри зу ре) али си гур но је да је до бра пре вен ци ја од шо ка ко ји вас че ка ако екс пе ри мент не успе. То је оно кад до ђе те ку ћи или код при ја те љи це а она ка же: На ра шће.. То зна чи да ли чи те на во лу ха ри цу, па ви ја на или на Мар ка Ко на. А по што зна да ће те па сти у де пре си ју не мо же ди рект но да вам ка же: Аууу, ал` те упро па сти!. По стра у мат ски син дром упро па ште ног из гле да гла ве на рав но ле чи се ур гент ним шо пин гом, ко ји ди рект но води (на уч но до ка за но) у још ве ћу фру стра ци ју. И ка жи те он да да ни је ужа сно ва жно има ти до брог, вред ног, та ленто ва ног, и па мет ног фри зе ра, ко јег сла ва ни је по ква ри ла. А где је до бра фри зу ра, и до бра ко му ни ка ци ја, ту се не пи та за це ну. ДРА ГАН ТА ДИЋ, ЗА МЕ НИК ГЕ НЕ РАЛ НОГ ДИ РЕК ТО РА "ЕАТОN ELEC TRI CA" O ПЛА НО ВИ МА, ПРО ИЗ ВОД ЊИ И ДО НА ТОР СТВУ До шли у Ми тро ви цу да оста ну У пла ну по кре та ње но ве про из вод не ли ни је и но ва за по шља ва ња. Као дру штве но од го вор на фир ма "Еаtоn" по ма же дру штве ну за јед ни цу, ње не ор га ни за ци је и по је дин це То ком на ред не го ди не "Еаton elektric " са се ди штем у Срем ској Митро ви ци по ла ко ће да ље по ди за ти сво је ка па ци те те, уве сти но ву произ вод ну ли ни ју, слич ну оној ко јом се већ ба ви, што ће омо гу ћи ти но ва за по шља ва ња, на ја вио је Дра ган Та дић, за ме ник ге не рал ног ди ректо ра ове фир ме, не от кри ва ју ћи кон крет не по дат ке сем да ће они би ти об ја вље ни за не ко ли ко ме сеци. Да би ре а ли зо ва ли пла ни ра но ура ди ће ре ор га ни за ци ју ко ри шћења по сто је ћег про сто ра та ко да неће би ти по тре бе за град њом но ве про из вод не ха ле. "Еаton elec tric" у Срем ској Митро ви ци по слу је од апри ла го ди не ка да се ин те гри сао са аустриј ском фир мом "Моеller electric" ко ја је у овом гра ду по че ла да ра ди од ма ја го ди не и би ла је дан од пр вих ино стра них ин вести то ра. Бли зу за по сле них Во де ћи про из во ђач елек тро опре ме по чео је да ра ди у изнајм ље ном по го ну са 15 рад ни ка, упо ре до са по ве ћа њем бро ја запо сле них из гра дио је соп стве ну про из вод ну ха лу ве ли чи не ква драт на ме та ра углав ном произ вод ног про сто ра и са да за пошња ва 970 рад ни ка. Но ва ха ла је усе ље на сеп тем бра го ди не, а се дам ме се ци ка сни је "Моеller" ула зи у са тав "Еаtonа". Ова по зната свет ска ком па ни ја за по шња ва рад ни ка, има по го не у многим зе мља ма све та на свим кон тинен ти ма. Спон зор ми тро вач ког ОК "Срем" Дра ган Та дић У пла ну но ва про из вод на ли ни ја и но ва за по шља ва ња Не дав но је ов да шњи ОК "Срем" у срем ско ми тро вач ком "Еаtonu" doo до био спон зо ра та ко да се клуб са да на зи ва "Град ски од бој кашки клуб Срем Eaton". У клу бу сма тра ју да ће ово спон зор ство уз из у зет ну са рад њу са над ле жном град ском упра ву до ве сти до екс панзи је му шке од бој ке у Срем ској Ми тро ви ци. - Сма тра мо да је од бој ка је дан од бит ни јих спор то ва у Ср би ји. У сва кој др жа ви где по сто ји "Eaton" спон зо ри шу се спорт ска дру штва, ху ма ни тар не ор га ни за ци је и слич но, по на вља Дра ган Та дић, за меник ге не рал ног ди рек то ра ове фир ме. - На ша ком па ни ја је до шла у Срем ску Ми тро ви цу да оста не. Наши рад ни ци су вред ни, спо соб ни да из вр ше по ста вље не за дат ке, са мо их тре ба мо ти ви са ти. За ове че ти ри и по го ди не пла те ни једном ни су за ка сни ле - ис ти че Драган Та дић, ди пло ми ра ни ин же њер елек тро тех ни ке из Срем ске Ми трови це, је дан од 15 пр вих рад ни ка не ка да шњег "Mo el le ra". Про из вод ни по го ни и про из води фир ме "Eaton" при сут ни су у го то во свим зе мља ма све та. Што се срем ско ми тро вач ког по го на тиче око 95 про це на та про из ве де не ро бе се из во зи на европ ско тр жиште, нај ве ћи део у Не мач ку, а пет од сто оста је на срп ском тр жи шту. У Не мач кој фир ма има ве ли ки дистри бу тив ни цен тар за Евро пу и Аме ри ку, из ко га се да ље њи хо ви про из во ди пла си ра ју и у Аме ри ку и у Аустра ли ју и уоп ште у свет. Са рад ња са ло кал ном за јед ни цом - Ми смо дру штве но од го вор на фир ма ко ја је ов де до шла да остане. Сем што за по шља ва мо љу де по ма же мо и дру штве ној за јед ници. Та ко је у свим зе мља ма где има мо по го не. Од лу чи ли смо да по ма же мо спорт ске до га ђа је, клубо ве, бо ле сне, шко ле, ма на сти ре и дру ге. Да је мо до на ци је ско ро свим ов да шњим спорт ским друштви ма, пла ни ра мо да по мог не мо свим ми тро вач ким шко ла ма да заме не оси гу ра че ко је ће мо им до нира ти. Ме сеч но раз ма тра мо зах те ве за до на ци ја ма, на мно ге по зи тив но од го во ри мо, али не мо же мо сви ма по мо ћи - при ча Дра ган Та дић. "Еаton" је не дав но по мо гао Технич кој шко ли "Ни ко ла Те сла" код за ме не ста рих но вим оси гу ра чи ма, јер ка ко ре че баш са го вор ник то је шко ла у ко јој се шко лу ју њи хо ви по тен ци јал ни рад ни ци. Су де ћи по пла но ви ма исто пред сто ји и у другим шко ла ма. - Ба ви мо се и про мо ци јом здравог жи во та, сма тра мо да на ша деца тре ба да се ба ве спор том, за то спон зо ри ше мо и спон зо ри са ће мо спорт ска дру штва из гра да. Мла ди ће мо ћи да се ба ве спор том не разми шња ју ћи да ли ће има ти са лу, лоп ту опре му или слич но. По мо гли смо ко шар ка шком клу бу, ка ја каши ма, да ли смо за атлет ски куп, али смо се стра те шки од лу чи ли да про мо ви ше мо од бој ку у Ср би ји - ве ли за ме ник ге не рал ног ди рек тора "Eato na" у Срем ској Ми тро ви ци. С.Ђ. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Јо ван ка Зур ко вић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић, Живан Неговановић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Jo van ka Zur ko vi}. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

3 Среда, 3. новембар АМ БА СА ДОР ХР ВАТ СКЕ У РУ МИ За јед нич ки циљ - Европ ска уни ја Ве ли ки по тен ци ја ли Хр ват ске су у ту ри зму, а Ср би је у по љо при вре ди, ту су и нај ве ће мо гућ но сти за са рад њу, ис та као ам ба са дор Хр ват ске Го сти из Хр ват ске у Ру ми Ру ма је 28. ок то бра би ла дома ћин го сти ма из Ре пу бли ке Хр ват ске, би ли су ту ам ба садор мр Жељ ко Ку пре шак са са рад ни ци ма, пред став ни ци не ких хр ват ских фир ми, као и ди рек тор пред став ни штва ХГК у Ср би ји Го ран Ма снец. У уло зи до ма ћи на би ли су председ ник оп шти не Го ран Ву ковић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не Не над Бо ро вић и на чел ник Срем ског окру га Саво Али шић, а те ма раз го во ра од но си ла се на мо гућ но сти буду ће при вред не са рад ње. Пред сед ник Ву ко вић је гости ма нај пре из нео лич ну карту Ру ме, ис та кав ши успе шне ко лек ти ве по пут ''Ру ма гу ме'' и Фа бри ке ко жа, ко је ра де несма ње ним ка па ци те ти ма, потом Фа бри ке обу ће ко ја ра ди у не ко ли ко ма њих по го на, текстил ну ин ду стри ју ко ја уско ро по но во кре ће с ра дом, фир му ''Бо ро ви ца'' ка да је о пут ној при вре ди реч, али и по тен ција ле по љо при вре де, све то уз на по ме ну да је Ру ма пер ја ни ца из во за у Сре му. Ам ба са дор Хр ват ске Жељ ко Ку пре шак нај пре се освр нуо на по ли тич ки аспект у од но сима Ср би је и Хр ват ске - до пре де сет го ди на од са рад ње ни је би ло ни шта, да нас гра ђа ни Срби је пу ту ју у Хр ват ску, са мо то ком ле та на хр ват ској оба ли би ло је 25 хи ља да го сти ју из Ср би је. Роб на раз ме на је са да де сет пу та ве ћа не го пре, а зајед нич ки циљ обе ју др жа ва су - евро ин те гра ци је. -Иза нас је про шлост, ко ја је бол на, ис пред нас је бу дућ ност ко ја се зо ве Евро па. Уз по ја чану еко ном ску са рад њу, до прино си ће мо бо љем жи во ту гра ђана Ср би је и Хр ват ске. Ка да је реч о при вред ној са рад њи, на до бром смо пу ту. Не ка да се та раз ме на ме ри ла са 3,5 ми лијар де до ла ра, да нас је то ми лијар да евра. Хр ват ска је ве ли ко тр жи ште, пре све га због ту ризма, ве ли ки по тен ци ја ли Ср бије су у по љо при вре ди. Дру го пи та ње о ко ме же лим да гово рим су ин ве сти ци је, же ли мо да срп ске фир ме ин ве сти ра ју у Хр ват ску, по ли тич ких препре ка не ма, тре ба са мо до бра во ља. Хр ват ске ин ве сти ци је у Ср би ји су у ла га ном па ду, тре ба ин тен зи ви ра ти са рад њу са ву ковар ском и оси јеч ком жу па ни јом. Пу но успе ха у бу ду ћој са рад њи, на ра дост, ве се ље и про фит и јед ни ма, и дру ги ма-ис та као је ам ба са дор Ку пре шак. Дру га рун да раз го во ра одви ја ла се на ни воу рум ских и хр ват ских при вред ни ка - у Руму су сти гли пред став ни ци неко ли ко фир ми ме ђу ко ји ма су ''ИНА'', ''Кон чар'', ''Лу ка Ри јека'', ''Бо ма некс''. Да ли ће се и ме ђу при вред ни ке пре не ти иска за ни по ли тич ки оп ти ми зам, по ка за ће вре ме ко је до ла зи. К. Ку зма но вић ЕПИ ЛОГ ДО ГА ЂА ЊА У СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КОЈ КА ФА НИ БЕ ЛА ВИ ТА По ли цај ци су спен до ва ни, ту жи ла штво на по те зу По ли цај це осум њи че не да су на не ли те шке по вре де си ну Во ји сла ва Ше ше ља, Ни ко ли Ше ше љу (26) из Зе му на и Ђор ђу Ми шче ви ћу (23) из Срем ске Ми тро ви це, на кон са слу ша ња ис тра жни су дија пу стио да се бра не са сло бо де Ро ди те љи по ли ца ја ца огор че ни што су њи хо ви си но ви у јав но сти пред ста вље ни као на сил ни ци Јо сип Ко зба шић: На шим си но ви ма пре су ђе но пре су ђе ња е ко ли ко су спен дов них по ли ја ца и ту жи ла штво на по Нца те зу, епи лог су про шло не дељ них до га ђа ња у срем ско ми тро вач кој ка фа ни Бе ла ви та ка да су прили ком ин тер вен ци је по вре ђе ни син ли де ра СРС Во ји сла ва Шеше ља, Ни ко ла Ше шељ (27) из Зе му на и Ђор ђе Ми шче вић (23) из Срем ске Ми тро ви це. По ли циј ска упра ва у Срем ској Ми тро ви ци са оп шти ла је да су по ли циј ски слу жбе ни ци Сло бодан Ву ко вић (27), Ср ђан Козба шић (27), Жељ ко Дроб њак (25), Мар ко Мач кић (20) и Влади мир Пав ко вић (30) упу ће ни 26. ок то бра око 02,30 ча со ва у ин тер вен ци ју у ка фа ну "Бе ла вита" у Срем ској Ми тро ви ци и да су са мо и ни ци ја тив но вра та ка фа не у ко јој је два де се так ли ца уче ствова ло у ор га ни зо ва ном по ке ру. - По ли цај ци су из ве ли Ни ко лу Ше ше ља и Ђор ђа Ми шче ви ћа и за да ли им ви ше уда ра ца по гла ви и те лу. Од за до би је них уда ра ца, Ни ко ли Ше ше љу и Ђор ђу Ми шчеви ћу кон ста то ва не су те шке те лесне по вре де. На ве де ни по ли цијски слу жбе ни ци ни су при ја ви ли овај до га ђај ста ре ши на ма и дежур ној слу жби По ли циј ске управе у Срем ској Ми тро ви ци, ни ти су га еви ден ти ра ли у слу жбе ним еви ден ци ја ма на во ди се у званич ном са оп ште њу и до да је да су због те шких по вре да слу жбене ду жно сти, Сло бо дан Ву ко вић, Ср ђан Ко зба шић, Жељ ко Дробњак, Мар ко Мач кић и Вла ди мир Пав ко вић при вре ме но уда ље ни из слу жбе до окон ча ња ди сциплин ског по ступ ка. Исто га да на ка да је по ли ци ја ово са оп шти ла, у сре ду уве че, поли цај ци осум њи че ни за на но шење те шких те ле сних по вре да изве де ни су пред ис тра жног су ди ју Основ ног су да у Срем ској Ми трови ци ко ји их је, на кон са слу шања, пу стио да се бра не са сло боде. Са слу ша њу су при су ство ва ли и адво кат Син ди ка та по ли ци је, као и адво ка ти ан га жо ва ни од стра не род би не при ве де них поли ца ја ца. Све вре ме са слу ша ња пред Па ла том прав де у Срем ској Ми тро ви ци би ло је ви ше де се тина по ли ца ја ца ко ји су из ра жа вали за бри ну тост за суд би ну сво јих ко ле га и мир но че ка ли ис ход саслу ша ња по др жа ва ју ћи на тај начин при ве де не ко ле ге. Ис тра жни су ди ја је по ли цај це пу стио да се бра не са сло бо де, а пред мет је вра ћен ту жи ла штву ко је са да мо же да од ба ци кривич ну при ја ву или да за тра жи до дат не ис тра жне рад ње или да од мах по диг не оп ту жни цу про тив по ли ца ја ца. Ро ди те љи не ко ли ко по ли цаја ца, осум њи че них за на но ше ње те шких те ле сних по вре да Ни коли Ше ше љу и Ђор ђу Ми шче ви ћу, обра ти ли су се ме ди ји ма тврд њом да је цео слу чај, из њи ма не позна тих раз ло га, ис фа бри ко ван до не слу ће них раз ме ра, те да су њихо ви си но ви узор ни по ли цај ци, а не на сил ни ци ка квим су пред ставље ни у ме ди ји ма. Ка фа на Бе ла ви та Пре ту чен: Ни ко ла Ше шељ - Ако су кри ви, не ка од го вара ју за про пу сте у слу жби. Не мо же мо до зво ли ти да се од на ше де це пра ве на сил ни ци и кри минал ци. Це ла др жа ва бру ји о њима као да су нај го ри кри ми налци. Огор че ни смо због ова квих по сту па ка ско ро у глас при ча ју Ва са Дроб њак и Јо сип Ко збашић, ро ди те љи дво ји це по ли цаја ца Ин тер вент не је ди ни це митро вач ке по ли ци је. - Пен зи о ни сан сам као пот пуков ник вој ске, зна ју ме љу ди широм зе мље и не мо гу да се по мирим са овим што се до га ђа мом си ну. Лаж је да је не ко ли ко пу та ка жња ван. На про тив, од по четка го ди не ско ро да не ма ме се ца да ни је на гра ђен са 20 по сто на пла ти због из у зет них ре зул та та при ча нам вид но узру јан Јо сип Ко зба шић док пре би ра до ку мента о на гра да ма свог си на.- Ни је ми де те на сил ник, а ста вљен је на стуб стра ма. Ка да сам га питао да ли се за и ста та ко до го дило, од го во рио ми је пи та њем да ли би не ко не ко га пре ту као пред де се ти на ма све до ка. Ја ва љу ми се и љу ди ко ји ста ну ју у бли зи ни те ка фа не, же ле да при ча ју о томе шта се све ру жно но ћу до га ђа код те ка фа не. - На чин на ко ји је све ура ђено, чи ње ни ца да у ми тро вач ка Хит на по моћ ни је ин тер ве ни сала те но ћи да би по мо гла љу дима ко ји твр де да су те шко по вређе ни, па пу шта ње си но ва ку ћи и бр зо вра ћа ње на зад у по ли ци ју, на во ди на сум њу да је би ло неких при ти са ка да се све сло ми на на шим си но ви ма. Не ма мо ника кве ве зе с по ли ти ком ни ти нас за ни ма, али са да у све и сва шта сум ња мо. Знам са мо да ови момци ни су та кви ка квим су их предста ви ли у ме ди ји ма при ча нам Ва са Дроб њак. По ро ди це осум њи че них по лица ја ца ин те ре су је и да ли је би ло ин тер вен ци ја ви ших ин стан ци да се од мах об ја ве име на и пре зиме на њи хо вих си но ва, да им се у јав но сти пре су ди пре су ђе ња. Ипак, ве ру ју у пра во су ђе и ка жу да ће до ка за ти шта се за и ста дога ђа ло кри тич не но ћи у Срем ској Ми тро ви ци. Не ве за но за ис ход кри вич ног по ступ ка, По ли циј ска упра ва у Срем ској Ми тро ви ци је, због повре да слу жбе них ду жно сти, покре ну ла ди сци плин ски по сту пак про тив по ли ца ја ца Сло бо да на Ву ко ви ћа, Ср ђа на Ко зба шић, Жељ ка Дроб њка, Мар ка Мач ки ћа и Вла ди ми ра Пав ко ви ћа. Овај посту пак је по кре нут јер се сум ња да су они у уго сти тељ ском објекту Бе ла ви та, по сту па ли према го сти ма про тив но пра ви ли ма слу жбе, а о пред у зе тим рад ња ма ни су са чи ни ли ни ка кав из ве штај. Ди сци плин ски по сту пак је по кренут и због сум ње да су по ли цај ци из во ди ли го сте из ло ка ла, а потом њих че тво ри ца, из у зев Ву кови ћа, пре гле да ли во зи ла го сти ју, ле ги ми са ли го сте и том при ли ком Ше ше љу и Ми шче ви ћу на не ли те ле сне по вре де. Ж.Н.

4 4 Среда, 3. новембар РУ МА: НО ВА ЗА ПО ШЉА ВА ЊА Покрајина финансира 20 радних места Нова радна места у обућарској фирми ''Мигона'' чији је власник Горан Вукелић У рад ној по се ти Ру ми је 25. ок то бра бо ра вио Мирослав Васин, по кра јин ски секре тар за рад, за по шља ва ње и род ну рав но прав ност, а циљ по се те би ло је пот пи си ва ње уго во ра о но вим рад ним мести ма. Раз го во ри са до ма ћини ма, а би ли су ту пред седник оп шти не Горан Вуковић, пред сед ник Скуп шти не оп штине Ненад Боровић, као и начел ник Срем ског окру га Саво Алишић, про те кли су у зна ку но вих ин ве сти ци ја, отва ра ња ма лих и сред њих пред у зе ћа ко ја су ве ли ка шан са за бу дући раз вој. Реч је о уго во ру из ме ђу Покра јин ског се кре та ри ја та за за по шља ва ње и рум ске фир ме ''Ми го на'' ДОО, спе ци ја ли зо ване за ши ве ње гор њих де ло ва обу ће, чи ји је вла сник Горан Вукелић. У ''Ми го ни'' тре нутно ра ди осам рад ни ка, реч је о про из вод њи чи ји је нај ве ћи део на ме њен из во зу, углав ном у Сло ве ни ју, а овом суб вен цијом По кра ји не од 2,6 ми ли о на ди на ра (130 хи ља да по рад нику), омо гу ћи ће се за по шља вање још 20 но вих рад ни ка и то до кра ја ове го ди не. У свом обра ћа њу но ви нари ма Ва син је ис та као да је у по след њих 1,5 го ди ну у рум ску оп шти ну ин ве сти ра но 95 мили о на ди на ра што је омо гу ћило отва ра ње 500 но вих рад них ме ста. -У бли ској бу дућ но сти биће отво ре но још сто ти нак нових рад них ме ста, у на ред ној го ди ни ће мо би ти у при ли ци да отво ри мо не ко ли ко сто ти на но вих рад них ме ста. У сек то ру за ма ла и сред ња пред у зе ћа је шан са за но ва за по шља ва ња, за раз ли ку од ве ли ких пред у зећа ко ја се те шко при ла го ђа вају тр жи шту. У Ру му смо до шли и по во дом ко нач ног ре ше ња про бле ма у жар ко вач кој ''Но вој бу дућ но сти''. На гла ша вам корект ност вла сни ка Перице Баришића - у ово се укљу чи ла и Раз вој на бан ка Вој во ди не, креди том под ко мер ци јал ним услови ма, та ко да је ре шен про блем от прем ни на за сто бив ших ради ка у овом ко лек ти ву, а да се при то ме не на ру ша ва ста ње са да шњих за по сле них. К. К. Де таљ са ску па у Ру ми ИН ЦИ ДЕНТ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ПРЕ ХРАМ БЕ НО ШУ МАР СКОЈ И ХЕ МИЈ СКОЈ ШКО ЛИ Повукао сам ученика за крагну и добио суспензију Ово тврди суспендовани професор Лука Мајсторовић демантујући да је физички и психички малтретирао ученика. Директор школе не даје информације док се не оконча поступак, а синдикат упутио приговор школском одбору на решење о суспензији У срем ско ми тро вач кој Прехрам бе но шу мар ској и хемиј ској шко ли до го дио се ин цидент на ча су ма те ма ти ке из ме ђу про фе со ра и ђа ка пр вог раз реда ко ји има за епи лог су спензи ју про фе со ра до окон ча ња ди сци плин ског по ступ ка. Ка ко са зна је мо слу чај је при ја вљен и по ли ци ји ко ја је у ов да шње Основ но ту жи ла штво про сле дила из ве штај о до га ђа ју. Сво ју при чу о ин ци ден ту испри чао нам је су спен до ва ни про фе сор Лука Мајсторовић (62) из Срем ске Ми тро ви це, који ка же да је уда љен са по сла до окон ча ња по ступ ка ре ше њем ди рек то ра шко ле Небојше Огњеновића и ис ти че да у овој шко ли ра ди 38 го ди на. - У ре ше њу о су спен зи ји које ми је уру че но 21. ок то бра пише да сам фи зич ки и пси хич ки мал тре ти рао уче ни ка, да сам га ту као, уда рао но га ма и ру кама... Да је све би ло та ко шко ла је истог да на тре ба ла слу чај да при ја ви По ли циј ској упра ви и да по ли ци ја од мах од ра ди сво је, да ле ка ри утвр де по вре де уче ни ка. То ни је од мах ура ђе но, а да ле Лу ка Мај сто ро вић: Ме ни је са вест чи ста ко од то га да је би ло ка ко је у обра зло же њу ре ше ња на ве де но јер сам ђа ка по ву као за краг ну - при ча Лу ка Мај сто ро вић, дода ју ћи да ни је би ло су о ча ва ња са ђа ком, ње го вим ро ди те љи ма и над ле жни ма из шко ле, а ка да је то пи тао ди рек то ра од го во рио му је да ро ди тељ ни је хтео да до ђе, јер не ће да га ви ди. Све се до го ди ло у ства ри у по не де љак, 18. ок то бра, у препо днев ној сме ни на дво ча су мате ма ти ке, на ста вља да при ча про фе сор Мај сто ро вић. За кази вао је пи сме ни рад из ма тема ти ке и од ре ђи вао да тум што је и ре као уче ни ци ма. Дво у мио се око да ту ма за ка за ног пи сменог, а он да је овај ђак ре као да је тај дан не ки дру ги да тум, јер он то ви ди у ка лен да ру на свом мо бил ном те ле фо ну. Про фе сор је под се тио уче ни ка да мо билни не сме да но си у шко лу, да је офи ци је лан школ ски ка лендар. Уко рио га је да не тип ка по те ле фо ну већ да пу сти да дру ги ве жба ју и по ву као га за краг ну од јак не. - Овај уче ник је на кон тога иза шао из учи о ни це, ни је га би ло де се так ми ну та, ка сни је се вра тио, а ја ни сам хтео да га пу стим на час. Иза шао је без пи та ња и до зво ле. За пи сао сам на по ме ну у днев ни ку за ње го вог раз ред ног ста ре ши ну да обра ти па жњу на ди сци пли ну овог учени ка и да га због по на ша ња на ча су при мер но ка зни. Ка да је о све му овом оба ве штен и ди ректор убе ђи ва ли су ме да одем на бо ло ва ње, да шко ла по ку ша да сми ри си ту а ци ју. То ни сам прихва тио, за бо ло ва ње ни сам јер сам здрав. Слу чај је сти гао у ми тро вач ку По ли циј ску управу, па сам ишао да да јем изја ву. Без об зи ра шта бу де ме ни је чи ста са вест - ис та као је Мајсто ро вић. Су спен до ва ни про фе сор исти че да зва нич но ни је упо знат са од ред ба ма про пи са о за шти ти пра ва уче ни ка, да је то тре бало ура ди ти пи сме но, као што је ура ђе но у шко ли при ли ком упозна ва ња за по сле них са За ко ном о мо бин гу. Наш по ку шај да од ди ректо ра Пре храм бе но шу мар ске и хе миј ске шко ле Не бој ше Ог њено ви ћа до би је мо зва нич не подат ке о то ме шта се до го ди ло на ча су ма те ма ти ке остао је на по ку ша ју. Ди рек тор је од био да о то ме би ло шта го во ри, како ре че, за то што је по сту пак у то ку. Раз го вор за но ви не ни је при хва ти ла ни мај ка овог учени ка, јер ре че нам, о све му су упо зна ти над ле жни ор га ни па не ка они од лу че. Пред сед ни ка Син ди кал не орга ни за ци је у Пре храм бе но шумар ској и хе миј ској шко ли Миленка Вејновића пи та ли смо да ли је син ди кат у овом слу ча ју по ку шао да по сре ду је у ре ша вању на ста ле си ту а ци је. Од го ворио нам је да син ди кат то је сте по ку шао, али је до био од го вор ка ко је ро ди тељ ђа ка слу чај већ при ја вио по ли ци ји. - Син ди кат је уло жио приго вор на ре ше ње о су спен зи ји школ ском од бо ру ко ји ове не деље о то ме тре ба да рас пра вља. Син ди кат про свет них рад ни ка Вој во ди не, ко ји је ве ћин ски у на шој шко ли, има стал но плаће не адво ка те у сва кој оп штини па и у Срем ској Ми тро ви ци. Адво кат је оба ве штен о слу чају и за сту па ће ко ле гу, ако буде тре ба ло - ка же нам Ми лен ко Веј но вић, пред сед ник син ди ка та у овој сред њој шко ли. Бу ду ћи да се су спен зи је профе со ра не до га ђа ју че сто не у Срем ској Ми тро ви ци већ и шире, по овом гра ду про чу ла се при ча да ми тро вач ки про фе со ри и ђа ци хо ће да пот пи су ју пе тици ју по др шке су спен до ва ном про фе со ру. Да ли је то тач но нисмо ус пе ли да про ве ри мо. Хо ће ли ин ци дент из учи о ни це до бити свој епи лог и у су ду од лу чи ће они ко ји су за то над ле жни. С.Ђ. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Лажна дојава о бомби Због до ја ве о по ста вље ној бом би, про шлог пет ка је испра жње на згра да срем ско ми тро вач ке Па ла те прав де. До ја ва је упу ће на око 11,20 ча со ва и згра ду је ве о ма бр зо на пу сти ло ви ше сто ти на за по сле них и стра на ка. Еки па струч ња ка за екс пло зив и екс пло зив не на пра ве По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци је од мах сти гла на ли це ме ста. За сат вре ме на је пре гле да на це ло куп на згра да и утвр ђе но да је до ја ва ла жна та ко да су се за после ни вра ти ли на сво ја рад на ме ста. Ина че, у Па ла ти прав де сме ште ни су Основ ни и Ви ши суд, ту жи ла штва, При вред ни суд и број не пра те ће службе, па и по штан ски шал те ри. Ж.Н. Стран ке и за по сле ни од мах иза шли из Па ла те прав де Ухапшен одбегли затвореник Бе о град ски Ин тер пол је на аеро дро му у Па ри зу пре у зео из ру че ног Новака Антонића (40) из Ба ња лу ке за ко јим је, на осно ву на ред бе управ ни ка за тво ра у Сремској Ми тро ви ци, рас пи са на ме ђу на род на потер ни ца због бек ства из тог за тво ра. Но вак Ан то нић се у за тво ру у Срем ској Ми тро ви ци на ла зио на из др жа ва њу казне за тво ра у тра ја њу од се дам го ди на и шест ме се ци због три си ло ва ња. Поред то га, Ан то нић је тра жен и по на ред би Окру жног су да у Срем ској Ми тро ви ци због до вр ше ња кри вич ног по ступ ка, ко ји се води због раз бој нич ке кра ђе и раз бој ни штва у под стре ка ва њу. Ж.Н.

5 Среда, 3. новембар PETA STRANA SVETA 5 ПО Ет СКО - МУ ЗИЧ КО ВЕ ЧЕ НА Ма ЛОЈ СЦЕ НИ МИ тро ВАЧ КОГ ПО ЗО ри ШТА "ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ти НО ВИЋ" По е зи ја је ме лем за ду шу Нај ва жни је је би ло ода бра ти пе сме ко је су по год не за ре ци то ва ње ка ко би пу бли ка на пра ви на чин чу ла, раз у ме ла и до жи ве ла од ре ђе ну пе сму Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Из бор: Миленко Бобић Про шлог че тврт ка на ма лој сце ни ми тро вач ког по зо ри шта "До бри ца Ми лу ти но вић" одр жа но је по ет ско - музич ко ве че "Ле пр шав траг", у ко јем су уче ство ва ли ми тро вач ки ре ци та тор и ду го го ди шњи умет нич ки ру ко во ди лац ре ци та тор ске сек ци је "Ка ли о па", Јо ван Пе тро вић уз му зич ку са рад њу Ди митри ја Осто ји ћа. На ре пер то а ру је би ла по е зи ја друге по ло ви не 20. ве ка па до са да, а од до ма ћих и стра них ауто ра из во ђе ни су сти хо ви Бран ка Миљ ко ви ћа, Бра ни слава Пе тро ви ћа, Сло бо да на Мар ко ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Ра фа е ла Ал бер ти ја, Жа ка Бре ла... Му зич ка прат ња у из во ђе њу францу ских шан со на, ко је су нај бли же уметнич кој по е зи ји, као и ком по зи ци је Ар сена Де ди ћа, упот пу ни ли су ово пре див но по ет ско ве че. - У ода би ру пе са ма, од лу чио сам да то бу де са вре ме ни ја и љу бав на по е зија, а у ком би на ци ји до ма ћих и стра них ауто ра, јер је љу бав на по е зи ја нај ближа пу бли ци, ре као је ре ци та тор Јо ван Пе тро вић и до дао да је нај ва жни је било ода бра ти пе сме ко је су по год не за ре ци то ва ње ка ко би пу бли ка на пра ви на чин чу ла, раз у ме ла и до жи ве ла од ређе ну пе сму. Од кла сич не лир ске љу бав не по е зије, пре ко ша љи вих ва ри јан ти и по е зије за де цу, до кла сич них, и еле ме на та над ре ал не ко ме ди је, ма ла сце на по зори шта бли ста ла је уз сти хо ве љу ба ви и нај леп ше му зи ке. Ово по ет ско ве че ујед но је би ло и опро штај но ве че, јер ка ко ре ци та тор Јо ван Пе тро вић ка же, по зо ри ште ви ше ни је ње го ва ста ни ца. - Же лео сам да се опро стим од профе си о нал ног ан га жма на у умет нич ком Карт: Жарко Гаћеша сми слу, јер ме жи вот во ди на не ку другу стра ну. Де сет го ди на сам ра дио као умет нич ки ру ко во ди лац и већ не ко ли ко го ди на ни сам пра вио по ет ске ве че ри. Ово је би ла до бра при ли ка да мо жда по след њи пут ста вим ак це нат на из гово ре ну реч, а да пу бли ка још јед ном при су ству је из во ђе њу ко је код нас ни је Са по ет ске ве че ри "Ле пр шав траг" мно го за сту пље но, об ја снио је Јо ван. Ка ко ми тро вач ки ре ци та тор ка же, љу бав пре ма по е зи ји и раз у ме ва ње садр жа ја нај леп ших сти хо ва су ме лем за ду шу и мо гу би ти лек за све не да ће у жи во ту, а уз од го ва ра ју ћу му зи ку, та ком би на ци ја је са вр ше на. С.З. Палим лампу, вешам је о греду, очи слабе, више не видеду. Што сам им`о све сам проћердао, сад сам гоља и није ми право. Гледа јеја моје чизме блатне, а ја њене огрлице златне. Запевала братија крај Саве, ватру пале паприкаш да праве. Сирома` сам, ал` не од давнина, од када сам замомчио сина. Написао: Ан ђел ко Ер де ља нин НО ВО ГО ВОР Род но сен зи тив ни но во го вор, у наро ду по знат као ве штач ки жен ски, ни је при ви ле ги ја са мо не вла ди них струч њаки ња. Има мо ваљ да не ка пра ва и минор мал ни пи сци (и пи ши це) и љу ди (и љу да ки ње) из на ро да (на ро дај ке). Ово је мој до бро вољ ни при лог: анар хи сте ри ја- жен ски анар хи ста ба та ђо ки ца- жен ски се ка пер са ги леп ти ри ца- жен ски ги лип тер гол ма ни ја- жен ски гол ман де гу стут ка- жен ски де гу ста тор ду пе гла ву ша- жен ски ду пе гла вац за ва ри вар ја ча- жен ски за ва ри вач за ко но дај ка- жен ски за ко но да вац ко му ни стет ка- жен ски ко му ни ста мла дој ко- мла да, на му шком геј венча њу му жу ља- муж у жен ском геј бра ку на ви ја ча- жен ски на ви јач па три јар хе та- жен ски па три јарх (у род но сен зи тив ној бу дућ но сти) пе до фи ло ван ка, пе до фи лу ша- женски пе до фил по ли ти ча чан ка- жен ски по ли ти чар при ма ри ју шки ња- жен ски при ма ријус са ти ри тра ча ра- жен ски са ти ри чар си ле џи ја на- жен ски си ле џи ја суј ка, су ди јан ка- жен ски су ди ја твор ка- жен ски тво рац фи ло зо фем ка- жен ски фи ло зоф фир ка- жен ски фи рер ху мо ри стри на- жен ски ху мо ри ста Па, ето, ко во ли нек из во ли! Но ви кре а то ри (и кре а тур ки ње) увек су добро до шли! А МЕ НИ НЕ ПРИ ЈАТ НО Ср би ја- ка ко то по ли тич ки ко рект но зву чи. Но ва ге о гра фи ја: Ср би ја на Ис то ку За пад ног Бал ка на. У 16. ве ку Тур ци су Бе о град зва ли Брег за раз ми шља ње. Ех, пу сто тур ско! Има мо сво је за ко не, сво је су ди је, своје но ви на ре и сво ју де мо кра ти ју. За што да по на вља мо Ти то ве и Сло би не гре шке? Има мо ми сво је, де мо крат ске! Че ти ри сту ба спољ не по ли ти ке, то је на ша тра ди ци ја: са мо че тво ро но шке! Про дав ци де мо кра ти је ми сле да ипакрат осло ба ђа.

6 6 Среда, 3. новембар ПЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА И НЕ КРЕТ НИ НА Ин ве сти ци је - пред у слов сва ког раз во ја Сре ди ште Сре ма Ми ни стар Мла ђан Дин кић, пред сед ник по кра јин ске Вла де Бо јан Пај тић и за ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це Ср ђан Ко зли на Пре сто ни ца и Ри ма и Сре ма - Сво јим уче шћем на Сај му ин ве сти ци ја, Срем ска Ми тро ви ца је још јед ном по твр ди ла сво ју опре де ље ност да пред ста ви све по тен ци ја ле и по вољ но сти ко је Град пру жа, ка ко до ма ћим та ко и стра ним ин ве сти то ри ма, да би на пра ви ли по го не, уло жи ли одре ђе на сред ства и отво ри ли но ва рад на ме ста, што је сте и страте шки циљ ло кал них вла сти. Ја сам си гу ран да ће у на ред ном пе ри о ду би ти још ула га ња у наш Град, те да ће мо на тај на чин оства ри ти наш, ве ру јем за јед нич ки циљ, а то су но ва рад на ме ста, ис та као је за ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це, Ср ђан Ко зли на. На та ша Цвјет ко вић На Но во сад ском сај му, од 26. до 29. ок то бра, тра јао је пе ти по ре ду Ме ђу на род ни Сајам ин ве сти ци ја и не крет ни на. Уз по др шку по кра јин ских власти, 54 ло кал не са мо у пра ве са под руч ја Ре пу бли ке има ле су при ли ку да про мо ви шу по тенци ја ле сво јих сре ди на, а од ове го ди не и Гра до ва или Оп шти на по бра ти ма из ре ги о на и Европске Уни је. Уз ло кал не са мо у пра ве, на Сај му су на сту пи ли и пред ставни ци ко мор ског си сте ма Ср бије, ре ле вант ни фон до ви за развој и под сти ца ње при вред ног опо рав ка, као и ин сти ту ци је ко је се ба ве про мо ци јом улага ња у Ср би ју, као и го сти из Ру му ни је, Ре пу бли ке Срп ске, Ма ђар ске и Хр ват ске. При ли ком отва ра ња Сај ма, пред сед ник по кра јин ске Владе, др Бо јан Пај тић, из ра зио је за до вољ ство чи ње ни цом да је ово го ди шњи Са јам за 20 по сто ве ћи не го прет ходни што је, пре ма ње му, најбо љи знак да се иде у пра вом сме ру, ка да се го во ри о ин вести ци ја ма на под руч ју АП Војво ди не и Ре пу бли ке Ср би је. - У АП Вој во ди ну је у прет ходном пе ри о ду ушло око 5.7 мили јар ди евра стра них ин ве стици ја, а у стра ним ком па ни ја ма је за по сле но пре ко људи. Мно го је ло кал них за јед ница са под руч ја Ср би је ре а лизо ва ло чи тав низ про је ка та и та ко по бољ ша ло жи вот сво јих жи те ља, али са дру ге стра не има оних ко је на том пу ту зао ста ју. Упра во сто га, по кра јинске и ре пу блич ке вла сти ура диће све што је по треб но ка ко би те ло кал не са мо у пра ве ушле у про це се из ра де и ре а ли за ци је про је ка та ко ји ма ће уна пре дити свој жи вот. Са мо кроз за једнич ки рад са по кра јин ским и ре пу блич ким вла сти ма те кроз са рад њу са су се ди ма, мо же мо Шид, ка пи ја Евро пе - Оп шти на Шид и ове годи не ко ри сти при ли ку да се по ја ви на сај му ин ве сти ци ја јер сма тра мо да то мо же да нам до не се мно го до бра. У сво јим на сто ја њи ма да уреди мо Оп шти ну, ми се окреће мо, са јед не стра не ка по кра јин ским а са дру ге ка ре пу блич ким вла сти ма ко је нам из ла зе у су срет. На ша глав на по ну да се од но си на при вла че ње но вих ин ве стици ја и у том сми слу ис ти чемо пред но сти на ших рад них зо на и по го то во но ве ин дустриј ске зо не. Сма трам да нам и ге о стра те шки по ло жај Оп шти не да је за пра во да се ис так не мо као ли дер у реги о ну на по љу ин ве сти ци ја, ис та кла је На та ша Цви јетко вић, пред сед ник шид ске Оп шти не. Вла ди мир Пе тро вић Го ран Ву ко вић пре ва зи ћи по сле ди це ек ном ске и сва ке дру ге кри зе, ис та као је Пај тић. Пот пред сед ник Вла де и Мини стар еко но ми је и ре ги о налног раз во ја, Мла ђан Дин кић, ис та као је да без но вих ин вести ци ја ни је мо гу ће по пра вити еко ном ско ста ње у ко јем се Ср би ја на ла зи. Он је ис такао да је ве ли ки зна чај то што се Са јам одр жа ва баш у време ка да се го во ри да ће инфла ци ја би ти ве ћа не го што је оче ки ва на, чи ме се ука зу је да ло кал не за јед ни це же ле да до при не су про ме ни и на овом пла ну. - До са да, не ке ло кал не само у пра ве су пред ња чи ле у инве сти ци ја ма, а на под руч ју АП Вој во ди не, то су Но ви Сад, Зрења нин, Сом бор, Срем ска Митро ви ца, Пе ћин ци, Вр шац, Инђи ја, али ту се спи сак на жа лост за вр ша ва. По кра јин ска и Ре публич ка Вла да ће и у на ред ном пе ри о ду да ти све од се бе ка ко При род ни по тен ци ја ли - На сто ја ће мо да на овом Сај му ин ве сти ци ја пред стави мо све сво је по тен ци ја ле, а ак це нат ста вља мо на ин дустриј ску зо ну, ко ја је опремље на ин фра струк ту ром и по то ме је је дин стве на у Срби ји. Тре нут но, има мо у наја ви не ке ин ве сти то ре, али оче ку је мо да ће се у на редних ме сец да на оба ви ти све што је по треб но, ка ко би на про ле ће бу де го то ва из градња обје ка та. Пред ност Ру ме је у то ме што се на ла зи на укр шта њу два зна чај на путна прав ца. По ред то га, Рума је сре ди шња Оп шти на Сре ма, а бли зу је и Бе о града ко ји пред ста вља ме га инве сти ци о ну зо ну, ис та као је пред сед ник Оп шти не Ру ма, Го ран Ву ко вић. би се та кво ста ње по пра ви ло, али, пре све га, оне мо ра ју имати парт не ре у са мим ло кал ним са мо у пра ва ма ко је мо ра ју знати шта же ле. На тај на чин пома жу се, пре све га, они ко ји у тим ло кал ним за јед ни ца ма и жи ве, јер наш циљ и је сте да мла ди љу ди ко ји свр ше шко ле не мо ра ју да иду у дру ге градо ве или ино стран ство, ка ко би се би обез бе ди ли аде кват но за по сле ње, ре као је овом прили ком ми ни стар Дин кић. С. Лап че вић - Оп шти на Ириг је на Сај му ин ве сти ци ја пред ста ви ла оно најбо ље што има, а то је пре све га по тен ци јал у раз во ју во ћар ства и ви но гра дар сва. Сма трам да на ша Оп шти на има од лич не мо гућ ности за раз вој ко је се огле да ју, пре све га кроз спој по љо при вре де и ту ри зма. У то ку го ди не, би ло је пре ко но ће ња у ба њи Тер мал, а ту ци фру пре ба ци ли смо за осам ме се ци у то ку ове го ди не. Све је ви ше мла дих љу ди ре ши ло да по кре не сво је при ват не по сло ве, ко ји се огле да ју у ви но гра дар ству и ту ри зму, а по да так да смо по ста ли ли дер у Ср би ји ка да се ра ди о во ћар ству, до вољ но све до чи да је Ириг оп шти на у ко ју за и ста вре ди ин вести ра ти. Ове го ди не смо до би ли и на гра ду као нај бо ља Оп шти на у обла сти агро би зни са у Ср би ји, ре као је пред сед ник Оп шти не Ириг Вла ди мир Пе тро вић. ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА СЛУ ЖБЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ФИ ЛИ ЈА ЛА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Без по сла Сре ма ца То ком сеп тем бра на еви ден ци ју се при ја ви ло ли це, a за по сле но од че га 516 пре ко слу жбе за по шља ва ња За по тре бе јед ног срем ског пред у зе ћа На ци о нал на служба за по шља ва ња Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца упу ти ла је 60 не за по сле них ко ји су ишли на обу ку и за не ко вре ме ће се за по сли ти у овој фир ми на нео д ре ђе но вре ме. То дор Кузман че вић, ди рек тор ове фили ја ле ис ти че да На ци о нал на слу жба за по шља ва ња фи нанси ра обу ку, а по сло да вац има оба ве зу да за по сли об у че не рад ни ке. Ово је са мо је дан од ак ту елних при ме ра за по шља ва ња у Сре му ко јег је би ло мно го ви ше бу ду ћи да се то ком сеп тем бра у Сре му, по овом из во ру, за посли ло укуп но ли ца, а 516 њих по сре до ва њем Фи ли ја ле Срем ска Ми тро ви ца. На и ме, по сло дав ци не ма ју за кон ску оба ве зу да тра же не до ста ју ће ка дро ве по сре до ва њем На цио нал не слу жбе за по шња ва ња. Ту мо гућ ност да ју им при ват не аген ци је, огла си и слич но. Нај све жи ји по да ци са тр жишта ра да го во ре да се у Сре му бла го по ве ћао број не за по слених. То по твр ђу је сеп тем бар ска ста ти сти ка На ци о нал не слу жбе за по шља ва ња Фи ли ја ла Сремска Ми тро ви ца ко ја го во ри да је у прет ход ном ме се цу у од но су на ав густ број не за по сле них већи за 324 ли ца или за 1, 8 од сто. На овој еви ден ци ји се са да нала зи укуп но ли ца. По ве ћа ње бро ја не за по слених, по ре чи ма Ку зман че ви ћа, по сле ди ца је мно го ве ћег при лива на еви ден ци ју а при ја ви ло се са мо у сеп тем бру ли це. - Ис те као је про грам за пошља ва ња при прав ни ка ко јег је ла не фи нан си ра ла По кра јин ска вла да. У Сре му је у скло пу овог про гра ма би ло ан га жо ва но при прав ни ка и нај ве ћи број њих се по ис те ку при правнич ког ста жа вра тио по но во на еви ден ци ју На ци о нал не слу жбе за по шља ва ња. У то ку истог месе ца има ли смо мно го ма ње бри са них и ма ње пре ста на ка во ђе ња на еви ден ци ји не за после ни та ко да су то све раз лози по ве ћа ња при ли ва и бла гог по ве ћа ња бро ја не за по сле них ко ји је за бе ле жен у сеп тем бру - об ја снио је Ку зман че вић. Нај ве ћи број не за по сле них са еви ден ци је ове слу жбе чи не ли ца без струч не спре ме, од носно са пр вим сте пе ном струч не спре ме ко јих је 39,34 по сто од укуп ног бро ја не за по сле них. По сма тра но по го ди на ма ста рости 13 од сто не за по сле них чине ли ца ста ра од 50 до 54 годи не, 12,98 од сто они ко ји имају од 45 до 49 го ди на, а 12,17 од сто они ста ри од 40 до 44 го ди не. Код не за по сле них жена нај број ни ју ка те го ри ју чи не оне од 35 до 39 го ди на жи во та и та квих је 14 од сто ме ђу не запо сле ни ма. - Бу ду ћи да по но вом За кону о за по шља ва њу по сло да вац не ма оба ве зу да На ци о нал ној слу жби за по шња ва ња при јављу је по тре бу за сло бод ним рад ним ме сти ма то ком сеп тембра има мо при ја вље ну 31 такву по тре бу што сва ка ко ни је од раз ре ал ног ста ња. Без об зира на ма ли број ис ка за них потре ба за сло бод ним рад ним мести ма у сеп тем бру је у Сре му укуп но за по сле но ли ца, а са еви ден ци је На ци о нал не слу жбе њих ре као је Тодор Ку зман че вић, до да ју ћи да је нај ви ше за по сле них то ком тог ме се ца би ло са сред њом струч ном спре мом. С.Ђ.

7 Среда, 3. новембар СВЕ ЧА НОСТ У ГАР НИ ЗО НУ Дан оклоп них је ди ни ца У Гар ни зо ну "Бо шко Пал ковље вић Пин ки" у Срем ској Митро ви ци све ча но је обе ле жен Дан оклоп них је ди ни ца 31. окто бар. На кон све ча ног де фи леа оку пље не вој ни ке, офи ци ре, ци вил на ли ца на слу жби у Војсци Ср би је и го сте по здра вио је пот пу ков ник Иван Да дић, коман дант гар ни зо на. Све ча но сти су при су ство ва ли ко ман дант 1. бри га де коп не не вој ске бригад ни ге не рал Ђо ки ца Пе тровић, на чел ник Срем ског окру га Са ва Али шић, гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић, претход ни ко ман дан ти гар ни зо на, пред сед ник СУБ НОР-а Бран ко Ло ђи но вић и дру ги. Овај дан се обе ле жа ва у знак се ћа ња на 31. ок то бар го ди не ка да је уста нички вод са ста вљен од два тен ка пр ви пут уче ство вао у бор би за осло бо ђе ње Кра ље ва од фаши ста. На све ча но сти су до деље на при зна ња за слу жни ма за ис так ну ти рад и до при нос Војсци Ср би је. С.Г. ГА ЛЕ РИ ЈА Ли ков ни са лон "Срем 2010" У Га ле ри ји "Ла зар Во за ревић", 3. но вем бра, у 13 са ти, би ће отво рен Ли ков ни са лон "Срем 2010". На ко нурс се прија ви ло 96 ауто ра из Сре ма са укуп но 175 де ла, а жи ри са лона је за из ла га ње ода брао 71 де ло од 57 ауто ра, са оп шти ли су из Га ле ри је. УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ЗА ШТИ ТУ И ОД ГОЈ СИТ НИХ ЖИ ВО ТИ ЊА Тра ди ци о нал на из ло жба Удру же ње за за шти ту и одгој сит них жи во ти ња Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зу је тра дици о нал ну 38. ме ђу град ску изло жбу сит них жи во ти ња "Сирми јум 2010". Из ло жба ће се одр жа ти у ха ли "1. но вем бра" Бу ле вар Кон стан ти на Ве ликог бб у Срем ској Ми три ви ци, а све ча но отва ра ње је 12. новем бра. Из ло жба је отво ре на за по се ти о це 13. но вем бра од 8 до 20 са ти и 14. но вем бра од 7 до 13 са ти. У не де љу 14. новем бра ће би ти ор га ни зо ва на и бер за сит них жи во ти ња, хра не и опре ме. ПО ВО ДОМ ДА НА ОСЛО БО ЂЕ ЊА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ И ЛА ЋАР КА По ло же ни вен ци и цве ће На спо ме ник ослобо ди о ци ма Сремске Ми тро ви це, код же ле знич ке ста ни це, у по не де љак, 1. но вембра, по ла га њем ве на ца и цве ћа и еви ци ра њем се ћа ња, обе ле же на је 66. го ди шњи ца ослобо ђе ња гра да у Дру гом свет ском ра ту. Вен це и цве ће по ло жи ло је више бо рач ких де ле га ција, пред став ни ци Војске По ла га ње ве на ца у Срем ској Ми тро ви ци Ср би је, Ам ба са де Ру си је у Бе о гра ду, по ли тич ких пар ти ја, удру же ња гра ђа на. У име гра да цве ће су по ложи ли за ме ник гра до на чел ника Ср ђан Ко зли на и за ме ник пред сед ни ка Скуп шти не града Зо ран Ми шче вић. Се ћања на дан ка да је 1. но вем бра го ди не Срем ска ми трови ца осло бо ђе на ево ци рао је пред сед ник град ског СУБ НОР-а Бран ко Ло ђи но вић. Тра ди ци о нал на сло бо дар ска свет ко ви на истим по во дом одржа на је 31. ок то бра у Ла ћар ка, у ор га ни за ци ји Ме сног од во ра СУБ НОР-а. Крај спо ме ни ка посве ће ног па лим бор ци ма и жртва ма фа ши стич ког те ро ра тог ме ста, ми ну том ћу та ња ода та У ШУЉ МУ је по шта, а за тим су по ло же ни вен ци и цве ће. Пред сед ник Ме сног од бо ра СУБ НОР-а Ра да Ко ри ца Ба та под се тио је да је Ла ћа рак ослобо ђен 1. но вем бра го ди не, ка да и Срем ска Ми тро ви ца, а да су у тој опе раци ји уче ство ва ле једи ни це у са ста ву 16. Вој во ђан ске ди ви зије, уз по др шке Цр вене ар ми је. То ком ску па у Лаћар ку уру че не су за хвал ни це пре жи ве лим бор ци ма и њи ховим по ро ди ца ма, као и по ве ље ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма. Из ве ден је и кул тур но-уметнич ки про грам. Ор га ни за ци ју ску па по мо гли су Град Срем ска Ми тро ви ца и Ме сна за јед ни ца Ла ћа рак. С.З. - С.Л. Отворeна но ва ам бу лан та Ме шта ни Шуљ ма до би ли су но ву ам бу лан ту, ко ја је отво ре на про те кле не де ље, за ко ју је град из дво јио око чети ри ми ли о на ди на ра. Око 800 ме шта на се ла са да ће мо ћи да се ле чи или здрав стве но са вету је у знат но по вољ ни јим услови ма од оних ко је су има ли. - Mодерно и функ ци о нал но опре мљен дом здра вља мно го ће зна чи ти ме шта ни ма, јер ће све сво је здрав стве не услу ге мо ћи да до би ју у но вој ам булан ти, ре кла је На та ша Копчић, на чел ни ца Град ске управе за здрав ство. По кра јин ски по сла ник прим. др Го ран Ивић ис та као је да је ово ко рак на пред у уна пређе њу здрав ства и да је ве о ма ва жно ула га ти у се о ску здравстве ну ин фра струк ту ру. - Циљ ова квих ин ве сти ци ја је по ди за ња при мар них и секун дар них здрав стве них зашти та на ви ши ни во. Ме шта ни У ПРО ЈЕ КАТ ПРУ ЖА ЊА ПО МО ЋИ НЕ МОЋ НИМ ОСО БА МА окви ру про јек та пружа ња по мо ћи не моћним осо ба ма, по др жа ном од стра не ло кал не са мо у пра ве и По кра јин ског секре та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју, Цен тар за со ци јал ни рад "Са ва" и пред став ни ци локал не са мо у пра ве, про текле не де ље за по че ли су, по се том Бо су ту, оби ла зак со ци јал но угро же них до маћин ста ва. По во дом ме се ца ста рих, Цен тар за со ци јални рад "Са ва" де ли ће паке те хра не за 30 нај у гроже ни јих до ма ћин ста ва на под руч ју гра да. - У ци љу пру жа ња пси хо соци јал не и прав не по др шке старим, од ра слим љу ди ма и де ци ко ји су по лу по крет ни или не покрет ни, пру жа мо струч не услуге, а овог пу та смо при пре ми ли па ке те хра не за нај у гро же ни је, ре кла је Сне жа на Ста ни савље вић, ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни рад "Са ва". На та ша Коп чић, на чел ница Град ске упра ве за со ци јал ну Шуљ ма до би ли су мо гућ ност да здрав стве не услу ге до би ју у свом се лу и ме сној ам бу лан ти што је за њих бр же и ефи касни је оства ре ње ових услу га, ре као је прим. др Го ран Ивић. С.З. По моћ у ви ду па ке та хра не Уру чи ва ње по мо ћи Пе три Пе тро вић Отва ра ње ам бу лан те у Шуљ му за шти ту, ка же да Град актив но уче ству је у фи нан сира њу овог про јек та. - Кућ на не га у ста рачким, са мач ким и свим осталим со ци јал но угро же ним до ма ћин стви ма, као и помоћ ге рон то до ма ћи ца, вео ма је зна чај на и ло кал на са мо у пра ва учи ни ће све да по др жи овај и слич не пројек те, ре кла је на чел ни ца Коп чић. Па кет хра не ово га пу та до де љен је ба ки Пе три Петро вић из Бо су та, јед ној од ко ри сни ка со ци јал не по моћи, ко ја ка же да јој ова ква вр ста по мо ћи мно го зна чи и да без по мо ћи Цен тра за со ци јални рад "Са ва" и ге рон то до маћи це не би мо гла са ма да бри не о се би. С.З. Од среде до среде Но вем бар ски да ни 3. но вем бра у 18 са ти, у Би бли о те ци из ло жба ли ков них ра до ва Ате љеа "Све та Ана стази ја" ХКЦ "Сри јем", у 19 са ти, у Му зе ју Сре ма из ло жба аква ре ла Ива на Ве шић, у 20 са ти у По зори шту, про јек ци ја фил мо ва за мла де 4. но вем бра у 18 са ти у Библи о те ци про мо ци ја књи ге "Мој Срем" Да ја не Ко стић 5. но вем бра у 12 са ти улична тр ка Ме мо ри јал " Ми ло ван Ла за ре вић Ћа за", а у 18 са ти, у По зо ри шту кон церт Му зич ког за ба ви шта "Ви вак" 6. но вем бра у 12 са ти у Позо ри шту пред ста ва "Го спо да ри ме тле", у 18 са ти у Му зе ју Сре ма, про мо ци ја књи ге "Ста ри гр бо ви сре ма" Ха џи Бо ри са фај фри ћа, у 20 са ти у Хр ват ском до му концерт гру пе "Ате ист реп" 7. но вем бра у 17,30 са ти у Са бр ној цр кви слав ско бде ни је слу жи вла ди ка срем ски Ва си лије, у 19 са ти, у По зо ри шту свеча на ака де ми ја по во дом све тог Ди ми три ја 8. но вем бра у 9 са ти у Сабор ној цр кви све ча на ли тур ги ја, а на кон то га ли ти ја иде до ба зили ке све тог Ди ми три ја, у 21 сат на тр гу кон церт гру пе Ван Гог" 9. но вем бра, у 10 са ти, у ха ли "Пин ки" тур нир у ко шар ци за основ це и сред њо школ це, у 19 са ти у Му зе ју Сре ма кон церт уче ни ка Му зич ке шко ле 10. но вем бра у 12 са ти у Би бли о те ци про мо ци ја књи ге по е зи је за де цу на фран цу ском " Су ве су зе" Не дељ ка Тер зи ћа, а у 20 са ти у По зо ри шту про јек ци ја фил мо ва за мла де Из матичарског звања СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Јев тић Иван ап сол вент и Кља јић Ми лена ап сол вент; Ју кић Де јан профе сор и Ма рић Здрав ка дипл. фар ма це ут; Ра до ва но вић Бо јан - ел. тех ни чар и Ма ле ше вић Да ница пре храмб. тех ни чар; Гра бић Са ша ви ши ра ди ол. тех ни чар и Љу ба шчик Кри сти на ла бо ра тор. тех ни чар; Јо ва но вић Бра ни слав бро до мон тер и Ва ра ди нац Ве се ла дипл. би о лог; Стој ко вић Не над рад ник и Ми ли че вић Да ни је ла рад ни ца ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Та дић Влади мир и Дра га на Срем ска Митро ви ца, Бу де че вић Че до мир и Андри ја на Рав ње, Па вић Си ни ша и Та тја на, По точ ник Злат ко и Зо ра на Шид, Ли ча нин Ми лан и Да ни јела Ни кин ци ДО БИ ЛИ СИ НА: Ко ње вић Драган и Би ља на, Вар ме ђа Вла ди мир и Ма ри ја, Бо јић Де јан и Да ни је ла, Ри стић Не над и На та ша, Стој шић Бо ри вој и Ве сна, Ива нић Жељ ко и Алек са ан дра, Пров чи Ми ро слав и На та ша Срем ска Ми тро ви ца, Бог да но вић Дра ган и Ду ши ца Ноћај, Зи рић Вла ди мир и Бо ја на, Џаку ла Алек сан дар и Јо ва на Ру ма Пе тро вић Бо бан и Са не ла Плати че во, Бо га ље вић Бра ни слав и Та тја на Ер де вик, Ска ка вац Ми рослав и Дра га на Ада шев ци, Ка тари нић Дар ко и Мла ден ка Ја ме на, Ба лог Пе ри ца и Је ле на Во гањ, Ку зми нац Алек сан дар и Жељ ка Мо ро вић УМР ЛИ: Ар се но вић Пе тар рођ , Чу лић Или ја, рођ.1942., Аран ђе ло вић На та ли ја, рођ.1928., Ста но је вић Са ва, рођ.1942., Благо је вић Вин ка, рођ , Шу ман Ми лан, рођ , Стан ко вић Љубо драг, рођ , Кле вер нић Милен ка, рођ , Нин ко вић Ни кола, рођ , Гр бић Зор ка, рођ , Гро зда нић Јел ка, рођ , Ма ле тић Де сан ка, рођ , Милин ко вић Ра до мир, рођ , Бре жњак Фра ња, рођ , Кова че вић Лу ка, рођ ,Гру бор Бран ко, рођ ,Ра до вић Богдан, рођ го ди не. Ма ти чар: Ж. Јан ко вић

8 8 RUMA СА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Среда, 3. новембар Од лу ке о сти пен ди ра њу сту де на та, уче ни ка и спорти ста У од но су на план, при хо ди у бу џе ту и да ље има ју сма ње ни при лив, али не ће би ти ре ба лан са Припремила: Катица Кузмановић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Пре да то ри'' - од 1. до 7. но вем бра ''Као пас и мач ка - осве та Ки ти Га лор'' - 0д 8. до 14. но вем бра (од 19 ча со ва) ''Срп ски филм'' - од 8. до 14. но вем бра (од 22 ча са), за бра ње но за мла ђе од 18 го ди на Ли ков ни про грам Афо ри зи ди зам, рум ско србо ва ње, фо то гра фи је Брани сла ва Сте фа но ви ћа - 8. но вем бар у 20 ча со ва МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Зо ран Бо јић и Та ма ра Ма љић, Го ран Бабић и Је ле на Сто ја но вић, Бра ни слав Мар ти но вић и Та тја на Шу кун да До би ли си на: Ма ри ја на Ћир ко вић и Ми ро слав Јова но вић, Зо ри ца и Дра ган То до ро вић, Ми ли ца Ко јић и Бра ни слав Ме дић Умр ли: Сте ван Ко ва чевић , Љу би ца Ко кир , Бо жо Та дић , Зор ка Ма рин ко вић , Ја го да Кра вић , Мир ко Ста но је вић , Ра ди вој Јан кић , Душан Пе тић , Ма ри ја Ник шић о во дом Да на осло бо ђе ња ПРу ме, у За ви чај ном му зеју је 29. ок то бра ор га ни зо вана из ло жба ра до ва 38. Ли ковне ко ло ни је ''Бор ко вац'': би ло је то умет нич ко фи на ле не чег што је на ста ло то ком тра ја ња ове ко ло ни је у жи во пи сном ам би јен ту рум ског из ле ти шта Бор ко вац. Ово го ди шњи скуп умет ника, из раз ли чи тих сре ди на, ге не ра ци ја и сли кар ских прео ку па ци ја, обо га тио је жи вот ко ло ни је ко ја тра је већ 38 годи на. Од укуп но 13 сли ка ра, де сет је не по сред но ра ди ло на те ре ну Бор ко вач ке до ли не. Тро ји ца сли ка ра су сво ја де ла за ко ло ни ју за вр ша ва ли у својим рад ним про сто ри ма, Брани слав Ма кеш из Бе о гра да и Фе ђа Со ре тић из САД, док је др Бо го мил Кар ла ва рис, пре смр ти, из дво јио ра до ве за ову сли кар ску свет ко ви ну. Из ло жбу Ли ков не ко ло ни је ''Бор ко вац'' је отво рио ди рек тор Јед на од кључ них та ча ка сед нице Оп штин ског ве ћа, одр жа не 28. ок то бра, од но си ла се на буџет Оп шти не Ру ма у пр вих де вет ме се ци: уз ра ци о нал но тро ше ње, до кра ја го ди не не ће би ти ве ћих про бле ма у ре а ли за ци ји ово го дишњег бу џе та, је дан је од за кључа ка по во дом ове те ме. На те му бу џе та го во рио је пресед ник оп шти не Го ран Ву ковић: -У од но су на план, при хо ди у бу џе ту има ју и да ље сма њени при лив, нај ви ше не до ста ју ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУ МЕ тран сфер на сред ства из По краји не и Ре пу бли ке. Овај не до статак ком пен зо ва ли смо бо љом на пла том по ре за и так си, та ко да смо ус пе ли да за др жи мо ликвид ност бу џе та. За хва љу ју ћи ме ра ма ко је смо пред у зе ли, испо што ва ни су сви бу џет ски кори сни ци. Ни смо има ли по тре бе да ула зи мо у кре дит не аранжма не, до кра ја го ди не не ће би ти по тре бе за ре ба лан сом бу џе та. На чел ник за бу џет и при вреду На да Бе го је вић на гла си ла Дан осло бо ђе ња Ру ме, 27. ок то бар, за по чео је прије мом за уче сни ке НОР-а код пред сед ни ка оп шти не, у Градској ку ћи. По ред бо ра ца румске оп шти не, при је му су при суство ва ли и њи хо ви са бор ци из окол них оп шти на, као и представ ни ци ру ске ам ба са де у Бео гра ду. Уз че стит ке за пра зник, пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић је под се тио на зна чај овог да ту ма: -Пре 66 го ди на, је ди ни це На род но осло бо дич лач ке војске, за јед но са при пад ни ци ма Цр ве не ар ми је, осло бо ди ле су Ру му. Же ља нам је да се и у на ред ним го ди на ма оку пља мо на овај дан, да не гу је мо слобо дар ске тра ди ци је, да не забо ра ви мо оне ко ји су нај ви ше за слу жни за ову сло бо ду. На Град ском гро бљу у Ру ми по том су по ло же ни вен ци на спо мен обе леж ју ро до љу би ма из Пр вог и Дру гог свет ског рата, от кри вен је и спо ме ник поги ну лим бор ци ма у ра то ви ма од до го ди не, у ко ме је за бе ле же но 96 жр та ва. Вен ци су по ло же ни на спо мен-пло чи др Ду ша на Сли јеп че ви ћа, коме са ра Ма чван ског од ре да ко ји је по ги нуо го ди не, као и тро ји ци ру ских вој ни ка ко ји су по ги ну ли у бор ба ма за осло бође ње Ру ме го ди не. Оку пље ним бор ци ма обратио се се кре тар СУБ НОР-а Предраг Вук ми рић. За ви чај ног му зе ја Ра до ван Кузма но вић, обра зло же ње за награ ду дао је ли ков ни кри ти чар Сре то Бо шњак. По од лу ци жи ри ја у ко ме су би ли Сре то Бо шњак, Жар ко Ди мић и Ра до ван Ку зма новић, ла у ре ат ово го ди шње Коло ни је је Ко ста Бог да но вић, умет ник из Бе о гра да - он је примио пла ке ту са ли ком ''Ми ли во ја Ни ко ла је ви ћа'', а она под ра зуме ва и пра во на са мо стал ну изло жбу у Му зе ју. Ко ста Бог да новић ро ђен је у се лу Оси јеку код Са ра је ва, на са ра јев ској Ака де ми ји ли ков них умет но сти уста но вио је пред мет под на зивом ви зу ел на кул ту ра, од те о ри ју ви зу ел не кул ту ре преда је на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду. До бит ник је 15 значај них на гра да, жи ви и ра ди у Бе о гра ду. је да су при хо ди у пр вих де вет ме се ци оства ре ни у из но су од 630 ми ли о на ди на ра, што је солид но и ре ал но оства ре ње - до кра ја го ди не не ће би ти ве ћих по ре ме ћа ја, али је ра ци о налност у тро ше њу и да ље по требна, на гла си ла је она. Усво је не су од лу ке о стипен ди ра њу сту де на та, уче ника сред њих шко ла и спор ти ста. Ка ко је то обра зло жио на челник Оде ље ња за дру штве не де лат но сти Све ти слав Дамјан чук, ове го ди не из дво ји ће 66 го ди на жи во та у сло бо ди ИЗ ЛО ЖБА 38. ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ ''БОР КО ВАЦ'' Ла у ре ат Ко ста Бог да но вић Ко ста Бог да но вић (у сре ди ни), до бит ник на гра де И з ло жбом фо то графи је и до ку ме на та, уз пра те ће филм ске, му зич ке, по зо ри шне и ли ков не про гра ме, обе ле жен је зна чајан ју би леј Кул тур ног цен тра у Ру ми - 25 годи на ра да и по сто јања. Би ло је то се ћа ње на 26. ок то бар го ди не, ка да је све чано отво рен овај храм кул ту ре, али и сво јевр сна ана ли за ста ња у ко ме се кул ту ра на ла зи да нас. И он да, и са да, кул ту ра је би ла циљ ко ме се те жи ло, и до ко га се сти гло. На гла ша ва ју ћи да је из градња Кул тур ног цен тра би ла прекрет ни ца у раз во ју кул тур ног и јав ног жи во та у Ру ми, због импре сив них про стор них и тех ничких усло ва за ре а ли за ци ју врхун ских умет нич ких про гра ма, ди рек тор ове уста но ве Не дељко Пат ко вић је ис та као: - И у нај те жим вре ме ни ма Кул тур ни цен тар је оба вљао сво ју ми си ју и ен ту зи ја змом кул тур них по сле ни ка до ка зи вао да се мо гу пре ва зи ћи све неда ће, не до ста так ма те ри јал них се сред ства за 100 сту дент ских сти пен ди ја, што је 40 од сто од укуп не сту дент ске по пу ла ције. Ка да је реч о сти пен ди ра њу уче ни ка сред њих шко ла, до дели ће се 20 сти пен си ја и 21 стипен ди ја за уче ни ке ром ске попу ла ци је. На сти пен ди је мо гу да ра чу на ју и спор ти сти, предви ђе на су сред ства за де сет сти пен ди ја мла дим спор ти стима ка ко би у на ред ном пе ри о ду по сти за ли још бо ље ре зул та те, ка ко би се по ди гла ма сов ност и ква ли тет спор та. По ла га ње ве на ца на Спо мен - гро бљу у Ру ми ЈУ БИ ЛЕЈ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА Успе шнa ми си ја кул ту ре сред ста ва, еко номска кри за, ре фор ме и дру ги про бле ми ко ји су у ових 25 го ди на по га ђа ли нај пре, и нај ви ше, кул тур ноумет нич ку де лат ност. Од го ди не Култур ни цен тар оба вља сво ју де лат ност као са мо стал на уста но ва, да нас има 19 за после них. Про грам пово дом обе ле жа ва ња 25 го ди на по сто ја ња и ра да Култур ног цен тра ни је гла му ро зан и мно го је скром ни ји од оног ко ји је био ре а ли зо ван при ли ком њего вог отва ра ња, он је у скла ду са са тре нут ним мо гућ но сти ма уста но ве и оп штин ског бу џе та. Из ло жбу чи ји су ауто ри Јо ван Је ре мић и Ђор ђе Бо шко вић, отво рио је пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић, ис ти чу ћи висо ке до ме те Кул тур ног цен тра и рум ске кул ту ре уоп ште, као што су му зич ки фе сти ва ли по кра јинског и ре пу блич ког зна ча ја, али и по да так да ова уста но ва ни у нај те жим фи нан сиј ским не да ћама ни је под ле гла ки чу и са држа ји ма ко ји кул ту ру чи не ма ње вред ном. Ди рек тор Не дељ ко Пат ко вић

9 Среда, 3. новембар IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Је шић о ин ве сти ци ја ма Ре ги о нал на кон фе рен ци ја на сло вље на ''Ка ко ин ве сти тор да по ку ца на ва ша вра та'' одржа на је про шле не де ље на Међу на род ном сај му ин ве сти ција и не крет ни на у Но вом Са ду. Кон фе рен ци ју је отво рио Го ран Је шић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја. ''Евро па је иза шла из ре це си је, Ср би ја је на нај бо љем пу ту да отво ри вра та за ин ве стито ре и ово је пра ви тре ну так за при вла че ње стра них ин ве стици ја. Оста је нам да са гле да мо и да мо од го вор на пи та ње ко ли ко је спрем на срп ска ад ми ни страци ја за но ви ци клус ула га ња, ре као је, из ме ђу оста лог, ин ђијски пред сед ник. Три би на о на си љу У ор га ни за ци ји Цен тра за соци јал ни рад одр жа на је три бина на те му пре вен ци је на си ља у по ро ди ци и раз во ја ло кал них услу га. Из ла гач је би ла Грозда на Ра ден ко вић, ди рек торка Цен тра а шта на овом пла ну ра де суд ство и ту жи ла штво гово ри ли су су ди ја Не дељ ко Тодо ро вић и Ан ђел ка Са вић. У окви ру ја ча ња мре же ло кал не са рад ње на пре вен ци ји на си ља ко ја је ус по ста вље на пре че ти ри го ди не, пот пи сан је про то кол о са рад њи ко јим су по ред Цен тра за со ци јал ни рад, по ли ци је, судства и ту жи ла штва об у хва ће ни пред став ни ци ло кал не упра ве, до ма здра вља, шко ла. Да на тему на си ља тре ба пре вен тив но ра ди ти го во ри по да так да је за че ти ри ме се ца еви ден ти ра но 30 жр та ва на си ља. Дуг за гас 107 ми ли о на Иако смо за ко ра чи ли у но ву греј ну се зо ну ду го ва ња ста новни штва, при вре де и бу џет ских ко ри сни ка пре ма ''Ин га су'' ни како да пад ну ис под 100 ми ли о на. По ре чи ма ре фе рен та за ин форми са ње у овом јав ном пред у зе ћу Мар ја на Ми ла ко ви ћа, дуг изно си 107 ми ли о на ди на ра. Шаљу се опо ме не сви ма они ма који ду гу ју ви ше од ди на ра. Због не из ми ре ног ра чу на у овој го ди не са мре же је ис кљу че но 307 по тро ша ча. СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА До дат них шест ме се ци за ИТ парк Чла но ви Оп штин ског ве ћа су на про шло не дељ ној сед ни ци одо бри ли фир ми ''Ем беј зи техникс'' Бе о град, Ин диј ске ком пани је ''Ем беј зи груп'' из Бан га лора, про ду же ње ро ка за ре а ли заци ју пр ве фа зе про јек та Тех ноло шког пар ка у Ин ђи ји. Рок је био ју ли го ди не, но ви рок је фе бру ар го ди не. У Два де се то сам чла но ва Удруже ња ли ков них умет ника Ин ђи је из ло жи ли су сво је ра до ве на го ди шњој из ло жби удру же ња упри ли че ној у Гале ри ји Ку ће Вој но ви ћа. Разли чи те ге не ра ци је, раз ли чи ти умет нич ки прав ци, раз ли чи ти мо ти ви, сли ка ри раз ли чи тог сен зи би ли те та на јед ном ме сту у го ди ни ка да обе ле жа ва ју 45 го ди на по сто ја ња. Од оних ко ји су осно ва ли удру же ње оста ла је са мо не ко ли ци на по пут Горда не Вук сан, Ра ди во ја Блечи ћа и Ђор ђа Де ви ћа. Све - Ин ве сти то ра је ус по ри ла еко ном ска кри за као и на ше ка шње ње са до но ше њем плана де таљ не ре гу ла ци је. То се од ра зи ло на из да ва ње гра ђевин ске до зво ле ко ју тре ба да до би ју у на ред них ме сец да на. Са по чет ком но ве гра ђе вин ске се зо не по че ће и из град ња ИТ пар ка. Ра ди се о ком плек су од СА РАД ЊА ''КО МУ НАЛ ЦА'' И ''ЧИ СТО ЋЕ'' по след њих де сет го ди на ин ђиј ски ''Ко му на лац'' је у окви ру одр жа ва ња ма ги стралног пу та М-22 од Пе тро ва ради на па до дру гог над во жња ка пре ма Ста рој Па зо ви, одр жавао чи сто ћу и на те ри то ри ји ко ја при па да ста ро па зо вач кој оп шти ни. У до го во ру јав них пред у зе ћа две су сед не оп штине од пет ка овај по сао је пре у зе ла ''Чи стоћ'' ко ја је тех нич ки до бро опре мље на. - Го ди на ма се бо ри мо са ди вљом де по ни јом код над вожња ка. Мо ра ли смо да по стави мо кон теј не ре иако се ра ди о те ри то ри ји ста ро па зо вач ке општи не али су гра ђа ни и да ље по ред њих ба ца ли ра зно ра зно сме ће. За чи шће ње ове ди вље де по ни је на го ди шњем ни воу тро ши ли смо од 2,5 до три мили о на ди на ра. На ша ин спек ција, и уоп ште, на ша ло кал на само у пра ва, не ма ин ге рен ци је на те ри то ри ји ста ро па зо вач ке општи не за то смо кон так ти ра ли над ле жне у су сед ној оп шти ни, ка же Слав ко Пу ва ча, ди ректор ''Ко му нал ца''. На кон не ко ли ко са ста на ка до го во ре но је да бри гу о те ре ну око над во жња ка пре у зме ''Чисто ћа''. У пе так је спро ве де на за јед нич ка ак ци ја чи шће ња тере на у ко јој су ан га жо ва ни радни ци ''Чи сто ће'' и во зи ло ''Ко мунал ца''. Пред став ни ци Па зо ве су на ја ви ли да ће на овом те ре ну ус по ста ви ти ре жим кон тро ле путем ви део над зо ра и оби ла ском ин спек ци је. Гра ђа ни и јед не и дру ге оп шти не су за мо ље ни да не од ла жу сме ће по ред пу та јер ка зне ни су ма ле. је ви ше мла дих, обра зо ва них и та лен то ва них умет ни ка попут Ма ри не Ал бот, Алек сандра Ра пи ћа, Ма је Жив ко вић, Жи во ра да Ра ди во је ви ћа, Са ње Сај ферт. Број ним по се ти о ци ма уметни ке је на отва ра њу из ло жбе пред ста ви ла Ве сна Чор тан, из ло жбу је отво рио но ви председ ник удру же ња Бра ни слав Јемч. При сут ни су ми ну том ћута ња ода ли по шту не дав но преми ну лом ов да шњем сли ка ру Фра њи Со те ли ју. Из ло жба ће би ти отво ре на до 10. но вем бра. 220 хек та ра, пр ва фа за из градње би ће на по вр ши ни од 50 хек та ра где ће би ти из гра ђено ква дра та по слов ног про сто ра, ту би тре ба ло да се за по сли око љу ди, ре као је Го ран Је шић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја. На кон пр ве фа зе, из градња би тре ба ло да се про ши ри Че твр ти Џез фе сти вал одржа ће се од 29. до 31. окто бра у Кул тур ном цен тру у Ин ђи ји. На сту пи ће Џез квинтет ''Unit 5'', ''Re ut Re gev R* Ti me'' из Аме ри ке и ''Sin nen Egg'' из Дан ске. Сва ко ве че након глав ног про гра ма у ка феу Кул тур ног цен тра на сту пи ће бен до ви из Срем ске Ми тро вице, Ста ре Па зо ве и Ин ђи је који сви ра ју џез и блуз. У окви ру пра те ћег про гра ма ко ји је кренуо ју че, при ка зу ју се фил мови на те му џе за, ор га ни зу ју еду ка тив не ра ди о ни це и темат ске из ло жбе фо то гра фи ја. З.Г.С. Због ши ре ња не при јат них ми ри са из прав ца се ве рои сточ не рад не зо не у Ин ђи ји гра ђа ни су се жа ли ли. Кри вац је, ка жу, Фа бри ка за про извод њу хра не за кућ не љубим це ита ли јан ске ком па ни је ''Фар ми на пет фуд''. Ин спекто ри Оп штин ског оде ље ња за ин спек циј ске по сло ве иза шли су про шле не де ље на те рен и на но вих 170 хек та ра са де сет пу та ве ћим по слов ним про стором. Ка да се из гра ди би ће ово нај ве ћи спе ци ја ли зо ва ни техно ло шки пар ка у овом де лу Евро пе чи ја се вред ност проце њу је на 600 ми ли о на до лара. Оту да и спрем ност ло калне упра ве да ин ве сти то ру изађе у су срет. Очи сти ли де по ни ју код над во жња ка Од пет ка је бри гу о овом те ре ну пре у зе ла ста ро па зо вач ка оп шти не ГО ДИ ШЊА ИЗ ЛО ЖБА УДРУ ЖЕ ЊА Умет ни ци раз ли чи тог сен зи би ли те та По се ти о ци из ло жбе ИН ЂИ ЈА Џез фе сти вал БЕ ЛЕ ЖИ МО Чи шће ње де по ни је код над во жња ка Наступили "Unit 5" Оба ве зни фил те ри за "Фар ми ну" из вр ши ли ме ре ње за га ђе но сти ва зду ха. Утвр ђе но је да не ма не га тив них ути ца ја на здравље љу ди и жи вот ну сре ди ну. Да би се спре чи ло ши ре ње непри јат них ми ри са ин спек то ри су на ло жи ли над ле жни ма у фа бри ци да угра де фил те ре. Рок је 1. март го ди не упро тив ном фа бри ка ће би ти за тво ре на.

10 10 Среда, 3. новембар ОТВО РЕН МИ НИ ПИЧ ТЕ РЕН До при нос уна пре ђе њу по ло жа ја мла дих PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО На Сај му ин ве сти ци ја Сво је по тен ци ја ле Општи на Ста ра Па зо ва предста ви ла је на Сај му ин ве стици ја, Ин ве стек спо ко ји је одр жан у Но вом Са ду од 26. до 28. ок то бра. На сту пи ла је за јед но са На ци о нал ном али јан сом за ло кал ни економ ски раз вој, што је би ла при ли ка да оста лим са мо у пра ва ма пред ста ви свој модел раз во ја и пре не се ис куства. Пред сед ник оп шти не Го ран Јо вић при су ство вао је отва ра њу Сај ма, као и пре зен та ци ја ма НА ЛЕД-а и по кра јин ског Се кре та ри ја та за ло кал ну са мо у пра ву и међу оп штин ску са рад њу. Кон курс из кул ту ре Рас пи сан је кон курс за су фи нан си ра ње уче шћа или ор га ни зо ва ња кул турних ма ни фе ста ци ја, за пројек те, од но сно про гра ме из обла сти кул ту ре у Оп шти ни Ста ра Па зо ва, за са на цију, адап та ци ју и опре ма ње кул тур них обје ка та од инте ре са за оп шти ну у го ди ни. Кон курс је отво рен од 1. но вем бра до 1. де цембра ове го ди не, а кон курс на до ку мен та ци ја мо же се преу зе ти са сај та оп шти не или на Ин фо пул ту оп штин ске упра ве. Ема Ко чиш, дру го на гра ђе на у Ко ва чи ци Уче ни ца пе тог раз ре да ОШ Хе рој Јан ко Чме лик у Ста рој Па зо ви, Ема Ко чиш осво ји ла је дру го ме сто на Фе сти ва лу сло вач ких народ них пе са ма Рас пе ва ни дра гу љи ко ји је одр жан у Ко ва чи ци у окви ру ма ни феста ци је Ко ва чиц ки ок то бар ко ја тра је цео ме сец, обо гаће на ра зно вр сним кул турним са др жа ји ма. Ема Ко чиш је осво ји ла дру го ме сто, док је Мар ко Ма хо из Слан каме нач ких ви но гра да по тврдио про шло го ди шње пр во. Ми ни стар ка омла ди не и спор та Сне жа на Са марџић Мар ко вић и пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Го ран Јо вић у про шли пе так у Улици Јо ва на По по ви ћа у Ста рој Па зо ви отво ри ли су ми ни пич те рен на ме њен спорт ским и дру гим ак тив но сти ма мла дих. Ста ро па зо вач ка оп шти на је овај те рен до би ла по осно ву про јек та ко јим је кон ку ри са ла код ре сор ног ми ни стар ства, а сам кон цепт по да зу ме ва уре ђење јав не по вр ши не раз ли чи тим са др жа ји ма на ко јој се мла ди ра до оку пља ју и про во де слобод но вре ме. Ди мен зи је те рена ко ји је пред ви ђен за ма ли фуд бал, од бој ку и ко шар ку су 40 пу та 20 ме та ра. По ред Мини стар ства омла ди не и спор та, овај про је кат фи нан си ра ли су Фуд бал ски са вез Ср би је и Влада Кра ље ви не Нор ве шке. Мини стар ка Са мар џић Мар ко вић је при ли ком отва ра ња те ре на под се ти ла да је ста ро па зо вачка оп шти на јед на од 52 у Ср бији ко ја је до би ла по кон кур су ми ни пич те рен, да се она за СЕД НИ ЦА СО СТА РА ПА ЗО ВА На ви ше ча сов ној сед ни ци оп штин ског пар ла мен та у Ста рој Па зо ви у пе так, нај пре је пред сед ник СО Ста ра Па зо ва Ми лош Цр но мар ко вић прочи тао оба ве ште ње о исту па њу Бран ке Ста но је вић и Да либор ке Жив ко вић из од борнич ке гру пе Срп ске ра ди кал не стран ке. Ове од бор ни це за држа ва ју од бор нич ке ман да те и на сту па ће убу ду ће смо стал но. Сед ни ца је и су ви ше ду го траја ла јер су од бор ни ци Ра ди ка ла из но си ли мно штво при мед би на за пи сник с прет ход не сед ни це, по на вља ју ћи се, а под ге слом да је не ја сан и шту ро на писан и да ни је све уне то што су они го во ри ли на прет ходној сед ни ци. Скуп штин ска већи на је при хва ти ла за пи сник ка ко је дат у ма те ри ја лу, а потом је рас пра ва на ста вље на о днев ном ре ду и на кон ње го вог У пе так су из ве де ни ра до ви на ас фал ти ра њу две улице у Ста рој Па зо ви и то, Ули ца Јо ва на По по ви ћа у ду жи ни од 380 ме та ра и про ду же так Змај Јо ви не ули це у ду жи ни од 440 ме та ра. У ас фал ти ра ње де лова ове две ули це Ди рек ци ја за из град њу оп шти не уло жила је око три ми ли о на ди на ра. Ди рек тор Дри рек ци је Јо ван Ти шма је при ли ком оби ласка ових ра до ва из ја вио да је у оп шти ни ура ђе но око два десе так ули ца, од но сно ви ше него што је пла ни ра но а да ће се зим ски пе ри од ис ко ри сти ти за из ра ду до ку мен та ци је ка ко би пре о ста ли ра до ви би ли на ставље ни на про ле ће. Пред сед ник оп шти не Го ран Јо вић, за до вољан ра дом Ди рек ци је, под сетио је да је део Ста ре Па зо ве, ње га прак тич но из бо ри ла јер је за сред ства Ми ни стар ства кон ку ри са ло 137 оп шти на. Она је до да ла је је ње но Мини стар ство за ми ни пич те рене у Ср би ји из дво ји ло ми ли он усва ја ња ра ди ка ли су сед ницу на пу сти ли по што је њи хов од бор ник Па вел Фа ра га затра жио да му се до ста ве сви аудио и ви део за пи си са свих прет ход них сед ни ца. У на ставку сед ни це по твр ђен је ман дат Бо ја ни Бру јић, од бор ни ци с из бор не ли сте За Европ ску Ср би ју Бо рис Та дић. Усвоје на је од лу ка о ре ба лан су бу џе та оп шти не за ову годи ну чи ји је обим утвр ђен у из но су од ,00 ди на ра, од ко јих из вор ни при хо ди и при ма ња бу џе та из но се ,00 дина ра а до дат ни при хо ди буџет ских ко ри сни ка из но се ,00 ди на ра. Расхо ди бу џе та су урав но те же ни с при хо ди ма и уку пан обим изно си, та ко ђе ,00 ди на ра. На овој сед ни ци већи ном гла со ва усво је не су све по знат као Ста ро се ло до био пре свла че ње ули ца гре ба ним ас фал том као пре ла зно ре шење и из ра зио уве ре ње да до го ди не у ста ро па зо вач кој оп шти ни не ће би ти не ас фал тира них ули ца. На отва ра њу ми ни пич те ре на у Ста рој Па зо ви Усво јен ре ба ланс бу џе та Ас фал ти ра ње ули ца Ас фал ти ра ње Ули це Јо ва на По по ви ћа УЗ ГРАД СКИ ТАМ БУ РА ШКИ ОР КЕ СТАР ЗА ВР ШЕ НИ По чет ком про шле не де ље кон цер том Град ског тамбу ра шког ор ке стра у Клу бу за днев ни бо ра вак ста рих и од раслих ин ва лид них ли ца, у Старој Па зо ви за вр ше ни су Ок тобар ски да ни со ли дар но сти са ста рим љу ди ма. Та ко је 26. окто бра за вр шен про грам ме се ца по све ћен ста ре њу ко ји ор га низу је Цен тар за со ци јал ни рад. Као за вр шни ца ра зно вр сног про гра ма ор га ни зо ва ног то ком и по евра и да ови те ре ни имају де се то го ди шњу га ран ци ју. Ми ни стар ка је још ка за ла да с раз ви ја њем спор та за мла де и ре кре а тив ног спор та ис пуња ва мо три ци ља а то је реа ли за ци ја Стра те ги је за младе, Стра те ги је раз во ја спор та и Стра те ги је ре ги о нал ног разво ја. Пред сед ник Јо вић се захва лио ми ни стар ки спор та на ње ном раз у ме ва њу за по тре бе мла дих љу ди и ње ној по др шци на из град њи спорт ске ин фраструк ту ре, ка ко Ку ће фуд ба ла, та ко и дру гих спорт ских објека та и до дао да ће се тру ди ти да сва ко ме сто у оп шти ни има ква ли тет не спорт ске објекте. Отва ра њу овог спорт ског објек та у Ули ци Јо ва на По по вића, из ме ђу оста лих при су ствовао је и по кра јин ски се кре тар за ло кал ну са мо у пра ву и ме ђуоп штин ску са рад њу То ми слав Стан тић из ра зив ши по др шку по кра јин ске Вла де раз во ју спор та у ста ро па зо вач кој општи ни. Ми ни стар ка омла ди не и спор та за отва ра ње по ме нутог те ре на по хвли ла је и Љибу шку Ла ка тош, ру ко во ди о ца оп штин ског оде ље ња за спорт и омла ди ну а по себ но је из рази ла за до вољ ство, уве рив ши се ка ко ра ди Кан це ла ри ја за мла де. тач ке днев ног ре да, те и одлу ка о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма по сло ва ња ЈП за инфор ми са ње Ра дио те ле ви зи ја Ста ра Па зо ва као и од лу ка о уво ђе њу ме сног са мо до при носа у Го лу бин ци ма. Од бор ни ца Та ња Уро ше вић је по здра вила усва ја ње од лу ке о за во ђе њу са мо до при но са у Го лу бин ци ма, по хва лив ши Ме сну за јед ни цу јер је она је ди на при пре ми ла про грам за уво ђе ње ме сног само до прин са. Се кре тар СО Стара Па зо ва Не вен ка Чме лик је ка за ла да од бор ни ци опо зи ције, кад је у пи та њу ме сни само до при нос за ме њу ју те зе, не по зна ју ћи про це ду ру уво ђе ња ме сног са мо до при но са, јер општи на као осни вач ме сним зајед ни ца ма не оспо ра ва ње го во уво ђе ње, ка ко твр де ра ди ка ли. Јед но став но, осни ва чу се с програ мом за уво ђе ње ме сног само до при но са ни је обра ти ла ни јед на МЗ сем Го лу би на ца. Та кође, Чме ли ко ва је по ја сни ла да су про ме не За ко на о основ ној кла си фи ка ци ји усло ви ле проце ду рал не из ме не од лу ка о орга ни зо ва њу јав них пред у зе ћа, те се на днев ном ре ду на шла јав на пред у зе ћа, Ур ба ни зам и Гра ђе вин ско зе мљи ште, РТВ Ста ра Па зо ва и уста но ве, Центр за кул ту ру, Дом здра вља и На род на би бли о те ка. Од бор ници су усво ји ли на овој сед ни ци ре ше ње о обра зо ва њу ко ми си је за из ра ду го ди шњег про гра ма за шти те, уре ђе ња и ко и шћења по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, од лу ку о утвр ђи ва њу ви си не сто пе поре за на имо ви ну, од лу ку о стипен ди ра њу сту де на та, од лу ку о при сту па њу из ра ди Ло кал ног ак ци о ног пла на и дру ге предви ђе не дне вним ре дом. Да ни со ли дар но сти са ста рим љу ди ма ок то бра у част ста рих ли ца је и кон церт Град ског там бу ра шког ор ке стра. Ина че, ок то бар ски да ни со ли дар но сти има ли су бо гат и за ни мљив про грам и број не уче сни ке ко ји ма је у име ор га ни за то ра, Цен тра за со цијал ни рад ди рек тор ка Ве сна Тр бо вић уру чи ла за хвал ни це, на ја вив ши мо гућ ност да се у Клу бу за днев ни бо ра вак једном ме сеч но ор га ни зу ју слич ни про гра ми.

11 Среда, 3. новембар У ЈАВ НО КО МУ НАЛ НОМ ПРЕД У ЗЕ ЋУ СТАН ДАРД Ре ша ва се про блем па са лу та ли ца При во ди се кра ју из град ња при вре ме ног при хва ти ли шта за псе, за чи је уре ђе ње је из оп штин ског бу џе та до са да из дво је но око 500 хи ља да ди на ра ре кла је ди рек тор ка Ви о ле та Цол нер ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Сед ни ца Скуп шти не За по не де љак, 8. но вем бар за ка за на је сед ни ца Скуп штине оп шти не. Пред од бор ни цима ће се на ћи Из ве штај о извр ше њу бу џе та оп шти не Шид за пе ри од ја ну ар сеп тем бар го ди не. На сед ни ци би, из ме ђу оста лог, тре ба ло да бу де до не та и од лу ка о Пла ну де таљ не ре гу ла ци је за де о ницу др жав ног пу та број 18 Нештин Ер де вик и Гра нич ног пре ла за Шид, као и Од лу ка о уво ђе њу но вог са мо до при но са у Мо ро ви ћу и Со ту. Бес плат ни прав ни са ве ти Прав ник Срп ског де мо кратског фо ру ма да ва ће 11. но вембра бес плат не прав ну по моћ. Сви за ин те ре со ва ни прав не са ве те до би ће у вре ме ну од 10 до 13 са ти, у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста Шид. Ви шњи ће во У Ви шњи ће ву је по ста вљен но ви асвалт ни слој на по вр шини од ква дра та у цен тру се ла до при ла за пла тоу, где ће би ти по ста вље на скулп ту ра Фи ли пу Ви шњи ћу. По ред то га, ових да на би ће из гра ђе но и 3,5 ки ло ме та ра но вог пу та у пет се о ских ули ца. Оре зи ва ње др ве ћа Од по не дељ ка рад ни ци ЈКП Стан дар да ће оре зи ва ти дрве ће у Ка ра ђор ђе вој ули ци, од по ште до згра де КОЦ-а. Због ових ра до ва по вре ме но ће дола зи ти до ис кљу чи ва ња електрич не енер ги је у овој ули ци, а ста нов ни ци ће о то ме би ти бла го вре ме но оба ве шта ва ни. Огрев за из бе глич ке по ро ди це Ко ме са ри јат за из бе гли це Ср би је одо брио је сред ства у из но су од 300 хи ља да ди на ра за по моћ со ци јал но нај у гро жени јим из бе глич ким по ро ди цама, ко је има ју по твр ђен из беглич ки ста тус, а уче ство ва ле су на кон кур су. На овај на чин два де сет по ро ди ца у шид ској оп шти ни до би ће огрев. У Јав но ко му нал ном преду зе ћу Стан дард при во де се кра ју ра до ви на из град њи при вре ме ног при хва ти ли шта за псе, ре кла нам је Ви о ле та Цол нер, ди рек тор ка овог кому нал ног пред у зе ћа. - За са да ни смо у мо гућ но сти да на пра ви мо азил, с об зи ром да је за та ко не што по треб но ис пу ни ти број не усло ве, ко је ми се би у овом тре нут ку не може мо да при у шти мо. Због то га смо од лу чи ли да пре пра ви мо је дан обје кат ко ји ће слу жи ти као при вре ме но при хва ти лиште за псе. То зна чи да пси ту не ће би ти 30 да на, као што је то у ази лу, не го са мо три да на. При хва ти ли ште је про вр ши не око 100 ква дра та и на ла зи се на пе ри фе ри ји гра да. За ње гово уре ђе ње из оп штин ског буџе та до са да је из дво је но око На 19. ме ђу на род ном Сај му енер ге ти ке и за шти те живот не сре ди не, те Пе том ме ђуна род ном сај му ин ве сти ци ја и не крет ни на, ко ји су про шле не де ље одр жа ни у Но вом Са ду, оп шти на Шид је до би ла ве ли ку злат ну ме да љу. Ши ђа ни ма је У окви ру ма ни фе ста ци је Сун ча на је сен жи во та већ пе ту го ди ну за ре дом мали ша ни из основ не шко ле у Со ту и ове го ди не на пра ви ће при ред бу за сво је нај ста ри је ме шта не. Ка ко нам је ре кла учи те љица Бо жи ца Ари шић, ко ја припре ма при ред бу са ђа ци ма, до са да је био оби чај да де ца напра ве по кло не за ба ке и де ке, 500 хи ља да ди на ра ре кла је ди рек тор ка Ви о ле та Цол нер. Пре ма ње ним ре чи ма, радни ци овог ко му нал ног пред у зе ћа по тру ди ће се да пси лу тали це убу ду ће ви ше не ше та ју сло бод но гра дом и да не бу ду опа сност за гра ђа не. - Ка да при хва ти ли ште поч не са ра дом упу ти ће мо апел свим гра ђа ни ма да уче ству ју у на шим ак ци ја ма, те да нас на зо ву чим при ме те не ку ве ћу гру пу па са, ка ко би на ша еки па мо гла од мах иза ћи на те рен. Бр зи на де ло ва ња је у том слу ча ју ве о ма ва жна, с об зи ром да пси лу та ју и да то ком да на про ме не ви ше ло ка ци ја у гра ду, та ко да се те шко мо гу наћи. За то ће мо да ти све од се бе да спре чи мо на па де па са и да омо гући мо гра ђа ни ма да мо гу без бед но да се кре ћу кроз град ис та кла је ди рек тор ка Ви о ле та Цол нер. НА НО ВО САД СКОМ САЈ МУ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА Злат на ме да ља за Ши ђа не ово при зна ње при па ло за проје кат во до снаб де ва ња се ла Бикић До и При ви на Гла ва. Шид ски штанд је то ком одр жа ва ња Сај ма по се ти ла и пред сед ни ца Оп шти не На таша Цвјет ко вић са са рад ници ма. СУН ЧА НА ЈЕ СЕН ЖИ ВО ТА У СО ТУ Да ро ви де це ба ка ма и де ка ма У окви ру при ред бе ко ја ће би ти одр жа на сре дином но вем бра, уче ни ци са сво јом учи те љи цом при пре ма ју тра ди ци о нал ну сре мач ку свад бу Про шло го ди шња ет но из ло жба па је пла ни ра но да та ко бу де и ове го ди не. - Ђа ци сво јим ру ко тво ри нама увек об ра ду ју на ше нај стари је, ко ји уме сто ула зни це доно се ко ла че. На кон при ред бе ор га ни зу је мо за јед нич ко друже ње са по се ти о ци ма, на ко ме би ра мо нај ле ши ба кин ко лач, а ор га ни зу је мо и из бор за мис ба ку и ми стер де ку. Та ко ђе, и ове, као и пред ход них го ди на, у хо лу шко ле на пра ви ће мо етно из ло жбу, а ове го ди не као из не на ђе ње при пре ма мо још и тра ди ци о нал ну сре мач ку свадбу ка же о пред сто је ћој ма нифе ста ци ји учи те љи ца Бо жи ца Ари шић, до да ју ћи да су припре ме већ по че ле, те да најмла ђи уче сти хо ве сва тов ских пе са ма. Иако се ова при ред ба одржа ва у час свих ба ка и де ка, по зва ни су и сви оста ли, а плани ра но је да бу де одр жа на среди ном но вем бра. У БА ЧИН ЦИ МА За хва љу ју ћи Ме сној за јед ници ко ја је опре ми ла про стори је, као и шид ском До му здравља, ко ји је обез бе дио нео п ход ну опре му, у Ба чин ци ма је по че ла да ра ди сто ма то ло шка ор ди на ци ја. О здра вљу зу ба ме шта на, као и школ ске де це бри ну ће се сто ма то лог др Томи слав Ши пић, ко ји ће у ово се ло до ла зи ти јед ном или два пу та не дељ но. Ам бу лан та се на ла зи у згради Ме сне за јед ни це, а пр ви Пре ма по да ци ма оп штин ског Оде ље ња за при вре ду, пољо при вред ни ра до ви на орани ца ма шид ске оп шти не спо ро од ми чу, због че стих ки ша. При кра ју су же тва со је и ва ђе ње ше ћер не ре пе, уз про сеч не при но се. Бер ба ку ку ру за спо ро од ми че и до са да је род ски нут Шид-уско ро при хва ти ли ште за псе Но ва сто ма то ло шка ор ди на ци ја па ци јен ти би ли су уче ни ци нижих раз ре да основ не шко ле. За опре ма ње ор ди на ци је из месног са мо до при но са из дво је но је 100 хи ља да ди на ра. НА ОРА НИ ЦА МА ШИД СКЕ ОП ШТИ НЕ Ка сне је се њи ра до ви са све га од про ле тос засе ја них не што ви ше од 21 хиља ду хек та ра. До са да су пше ни цом за сеја на хек та ра од пла нира них 5.133, а ка сни се и са се твом ози мог јеч ма, ко ји је до са да за се јан на 30, од пла ни раних 150 хек та ра.

12 12 Среда, 3. новембар ао што је по зна то, у Но вом Са се од 26. до 28. ок то бра од Кду ви јао 5.Ме ђу на род ни са јам ин вести ци ја ''ИН ВЕ СТЕК СПО''. По сле де њег да на на Сај му, на штан ду ''Евро па Вој во ди ни'' Покра јин ског се кре та ри ја та за међу ре ги о нал ну са рад њу и По крајин ског се кре та ри ја та за ло кал ну са мо у пра ву и ме ђу оп штин ску сарад њу Вла де АП Вој во ди не, пот писа ни су уго во ри са 27 пред став ника ло кал них са мо у пра ва, а по водом до де ле сред ста ва на кон кур су за су фи нан си ра ње про је ка та ко ји до при но се ујед на ча ва њу сте пе на Иришка хроника Припрема: Катица Кузмановић ИРИ ЖА НИ НА САЈ МУ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА На гра да за пре зен та ци ју ири шке при вре де Ири жа ни на но во сад ском сај му раз ви је но сти оп шти на у Вој во дини. Је дан та кав уго вор пот пи са ли су и пред став ни ци Оп шти не Ириг, у вред но сти од 1,3 ми ли о на ди на ра. Пред став ни ци ири шке оп штине очи глед но су на пра ви на чин осми сли ли свој на ступ на Сај му, про мо ви сан је рад пред у зе ћа са те ри то ри је оп шти не, али су предста вље ни и по тен ци ја ли за бу дуће ин ве сти то ре. О то ме све до чи и при зна ње ко је јој је до де ље но у име При вред не ко мо ре Вој во ди не и Но во сад ског сај ма - при зна ње за до бар ди зајн пре зен та ци је привре де Оп шти не Ириг. ИЗ ФОН ДА "ИГА РА НА СРЕ ЋУ" Три ми ли о на ди на ра за са на ци ју грејања у "Тер ма лу" ло бо дар ске све ча но сти ко је се Сто ком ок то бра од ви ја ју у многим гра до ви ма и оп шти на ма Ср би је за бе ле же не су и у ири шкој оп штини. На и ме, 24. ок то бра, на дан ка да је Ириг осло бо ђен од фа ши стич ког оку па то ра, ни зом ма ни фе ста ци ја ода та је по шта па лим ро до љу би ма у бор ба ма за то осло бо ђе ње. п шти ну Ириг је 29. ок то бра Опо се тио Ду шан Ра да ко вић, др жав ни се кре тар у Ми ни старству за др жав ну упра ву и ло калну са мо у пра ву - по вод је био конкурс за сред ства из фон да ''Ига ра на сре ћу''. Из овог фон да Оп штини Ириг је до де ље но три ми ли о на ди на ра. Тим по во дом Ду шан Ра да ковић је из ра зио за до вољ ство што се на ла зи у Ири гу: -Сред ства од три ми ли о на дина ра би ће упо тре бље на са са наци ју и адап та ци ју гре ја ња у болни ци ''Тер мал'' у Врд ни ку. Уско ро ће се рас пи са ти но ви кон курс, ми као пред став ни ци овог Ми ни старства, срећ ни смо ка да опре де љује мо сред ства ко ја ће се утро шити за до бро гра ђа на. Ка ко је то ис та као пред седник ири шке оп шти не Вла ди мир Пе тро вић, ово је до бра вест за Ириг, и за Ба њу Врд ник - са наци јом гре ја ња у ''Тер ма лу'' побољ ша ће се усло ви за раз вој тури зма у оп шти ни, јер са мо то ком про шле го ди не за бе ле же но је 120 хи ља да но ће ња у врд нич кој ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ИРИ ГА Се ћа ње на па ле ју на ке Де ле га ци ја у ко јој су би ли члано ви Удру же ња бо ра ца, Оп шти не Ириг, СПС-а, рат них вој них ин вали да, као и по ро ди ца по ги ну лих, по ло жи ла је вен це на Спо ме ник се ћа ња на па ле ју на ке у од бра ни отаџ би не. На Спо мен - обе лежју Ан ки Ма тић ве нац је по ло жила де ле га ци ја Удру же ња бо ра ца Ду шан Ра да ко вић и Вла ди мир Пе тро вић ба њи. Овом адап та ци јом по бољша ће се усло ви за рад у здравстве ној уста но ви, исто вре ме но ће се сма њи ти тро шко ви у те ку ћем по сло ва њу. НОР-а. Бор ци ма и оку пље ним гра ђа ни ма обра тио се пред седник ири шке оп шти не Вла ди мир Пе тро вић. Све ча но сти ма у Иригу при су ство ва ли су Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за рад и за по шља ва ње, као и Саво Али шић, на чел ник Срем ског окру га. Ре зул та ти сед ме по ре ду мани фе ста ци је но во сад ског Гљи вар ског дру штва, под нази вом "Упо знај мо и за шти тимо цар ство гљи ва", ко ја је од 22. до 24. ок то бра одр жа на у Ин фор ма тив ном цен тру На ци о нал ног пар ка "Фру шка го ра", на Ири шком вен цу, пред ста вље ни су и у Бе о чи ну. У про сто ри јама Кул тур ног цен тра оп шти не, 29. ок то бра, пред сед ник Друштва Ђор ђе Вој но вић отворио је из ло жбу фо то гра фи ја Беочинска хроника У БЕ О ЧИН СКОМ КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ Гљи ве Фру шке го ре Скуп гљи ва ра Фру шке го ре на ко ји ма су за сту пље не гљи ве Фру шке го ре. Ауто ри тих фо тогра фи ја су Сте ван Ба лу бан, Бо јан Осто јић, Еле о но ра Чапе ља и Дра ги ша Са вић. У окви ру ма ни фе ста ци је, др Љубо мир Јо ва но вић, Мир ја на Пје вић и Сте ван Ба лу бан су одр жа ли пре да ва ња о отровним фру шко гор ским гљи ва ма, ра зно вр сно сти и за шти ти гљива, биљ ног и жи во тињ ског света Фру шке го ре, као и њи хо вом фо то гра фи са њу. УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА "ГОР СКА РУ ЖА" У РА КОВ ЦУ По кло ни за но во сад ску Си гур ну ку ћу До на тор ско ве че на Дан све те Пет ке, сла ве се ла и удру же ња На пра зник Све те Пет ке, 27. ок то бра, ко ји сла ви це ло се ло, па та ко и ме сно Удру жење же на "Гор ска ру жа", припад ни це леп шег по ла из Ра ковца су ор га ни зо ва ле још јед ну ху ма ни тар ну ак ци ју. Реч је о при пре ма њу ко ла ча за Си гурну ку ћу у Но вом Са ду, а члани це овог удру же ња и њи хо ви го сти при ку пи ли су том при ликом на де се ти не ки ло гра ма разних слат ки ша, као и со ко ве, де тер џен те за су до ве и дру ге ко ри сне по кло не. Те ве че ри у Ра ков цу су би ли при ја те љи из Мо ро ви ћа, Бач ког Јар ка, Плавне и чи та ве бе о чин ске оп штине, као и по кра јин ски по сла ник Са ва Свир че вић. Удру же ње же на "Гор ска ружа" у Ра ков цу по сто ји две годи не, има пет на е стак чла но ва, али се у пра вом све тлу по ка зало тек ка да је на ње го во че ло до шла агил на Та ња Аје ти, акту ел на пред сед ни ца: - До на тор ско ве че је ве о ма ус пе ло, све чла ни це и го сти су по не што да ри ва ли. По себ но смо за хвал ни мо на хи ња ма из ма насти ра Ра ков ца, ко је су при преми ле по сну тр пе зу и удру же њу по кло ни ле ико ну све те Пет ке. При год ни да ро ви су би ли наме ње ни и хра ни тељ ским мајка ма из Бе о чи на. Ина че, пр ви Изложба радова жена из Раковца пут смо у свом се лу пред стави ле жен ске руч не ра до ве, који су прет ход но би ли из ла га ни у Срем ској Ми тро ви ци, Но вом Са ду, Мо ро ви ћу, Сом бо ру, Бео чи ну, Ле дин ци ма, Ба но што ру, па и у Сло ве ни ји. На да мо се да ће ова квих ак ци ја убу ду ће бити и ви ше. Из ло жба руч них ра до ва члани ца Удру же ња же на "Гор ска ру жа" са др жа ва ла је су ве нире са обе леж ји ма и на зи вом Ра ков ца - ку ва ри це, ве зо ве, укра сне и слав ске фла ше, пешки ре, ћи ли ме, ли ков не ра дове, на рав но и ов да шње ку линар ске спе ци ја ли те те. Иако ре ла тив но крат ко делу је, удру же ње же на из Ра ковца је већ ор га ни зо ва ло ху мани тар не кон цер те, по мо гло да јед на ше сто чла на по ро ди ца дође до кро ва над гла вом, а ме сна основ на шко ла до по треб них ства ри за учи о ни це. Чла ни це "Гор ске ру же" че сто по се ћу ју сај мо ве и иду у го сте срод ним удру же њи ма, али и при ма ју посе те, све у ци љу про мо ви са ња свог ху ма ног де ло ва ња, раз мене ис ку ста ва, дру же ња и за једнич ког ан га жо ва ња. Д. П.

13 Среда, 3. новембар РАС КР СНИ ЦА КОД ЦАР СКЕ ПА ЛА ТЕ За вр ше ни ра до ви на кру жном то ку По слов ни фо рум Ср би ја-ита ли ја Оба ве шта ва мо срем ске при вред ни ке да При вред на ко мо ра Срби је у са рад њи са При вред ном ко мо ром Ми ла на и Про мо сом (Специ ја ли зо ва ном аген ци јом При вред не ко мо ре Ми ла на) ор га ни зу је по се ту ин сти ту ци о нал но-при вред не де ле га ци је Ита ли ји по во дом одр жа ва ња По слов ног Фо ру ма Ср би ја Ита ли ја, 15. но вем бра го ди не у Ми ла ну. Циљ Фо ру ма је ја ча ња ин сти ту ци о нал не са рад ње као оквира успе шном раз ви ја њу при вред них од но са као и ус по ста вља ње кон та ка та из ме ђу срп ских и ита ли јан ских фир ми кроз би ла те ралне су сре те. Има ју ћи у ви ду зна чај овог до га ђа ја и же љу да се са на ше стра не укљу че ре пре зен та тив ни пред став ни ци срем ске при вре де, мо ли мо све за ин те ре со ва не фир ме ко је би узе ле уче шће у би лате рал ним раз го во ри ма са ита ли јан ским парт не ри ма нај ка сни је до 5.но вем бра 2010.г. при ја ве на те ле фон Дар ко Ма му ла /Све тла на Јо ва но вић. Ра до ви на из град њи кружног то ка код Цар ске па лате успе шно су за вр ше ни, а ове не де ље на ја вље но је и пу штање са о бра ћа ја, та ко да ће воза чи и пе ша ци мо ћи без бед но да про ла зе овим де лом гра да. За из град њу јед не од нај важни јих са о бра ћај ни ца у гра ду, за јед но са Ули цом Бран ка Ради че ви ћа, из дво је но је око 50 ми ли о на ди на ра, а утро ше но Пред став ни ци Гра да на кру жном то ку код Цар ске па ла те око 700 то на бе то на за про стор од ква драт них ме та ра. - Ра до ви су за вр ше ни на вре ме и ве о ма смо за до вољ ни ка ко је све про те кло, а по ред естет ског и функ ци о нал ног зна ча ја, ова рас кр сни ца реша ва про блем град ског сао бра ћа ја, што је гра ђа ни ма нај ва жни је, ре као је пред седник Скуп шти не гра да, Алексан дар Про да но вић. ПРО ЈЕ КАТ БЕС ПЛАТ НИХ ЗДРА ВИХ УЖИ НА РЕ А ЛИ ЗУ ЈЕ СЕ ТРЕ ЋУ ГО ДИ НУ У ИН ЂИ ЈИ Ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да Срем ска Митро ви ца, Бо јан Га врић ре као је да је ово са о бра ћај ни ца која је до са да нај бр же ура ђе на јер је ве о ма ва жна за од ви ја ње град ског са о бра ћа ја. - Ра до ви су за вр ше ни у пред ви ђе ном ро ку, а рас те реће ње са о бра ћа ја и без бед ност на ших гра ђа на би ће мно го већа, ре као је Га врић. С.З. О ис хра ни де це бри не ну три ци о ни ста По зив на уче шће на ма ни фе ста ци ји Б2фа ир ПО ЛУ ТЕК, Фран цу ска Оба ве ша ва мо Вас да При вред на ко мо ра Ср би је ор га ни зу је учешће на ма ни фе ста ци ји б2фа ир ПО ЛУ ТЕК, ко ја ће би ти одр жа на у Ли о ну, Фран цу ска, у пе ри о ду од 30.но вем бра до 3.де цем бра го ди не. Као свет ски ли дер у овој обла сти, ПО ЛУ ТЕК окупља из ла га че и по се ти о це из свих сег ме на та ко ји се од но се на за шти ту жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи и тех ни ку, опре му, тех ноло ги је и услу ге за пре вен ци ју и спре ча ва ње свих вр ста за га ђе ња и очу ва ња жи вот не сре ди не.за ин те ре со ва ност за уче шће у де лега ци ји мо же те по твр ди ти на тел: 011/ или 011 / лок.310. У ИН ЂИ ЈИ ОТВО РЕ НА Нај ве ћа цин ка ра на Бал ка ну Фа бри ка у Ин ђи ји Ива на Ри лак, ну три ци о ни ста Од осно ва ца ко ли ко их има на под руч ју ин ђиј ске оп шти не њих се опре дели ло за ужи ну на по чет ку ове школ ске го ди не. Обро ци се припре ма ју у до бро опре мље ним школ ским ку хи ња ма у до го вору ку ва ри ца и сер вир ки са нутри ци о ни стом ПУ ''Бо шко Бу ха'' Ива ном Ри лак ко ја бри не и о ис хра ни ма ли ша на у вр ти ћи ма. - Ка да је кре ну ло са про јектом бес плат них здра вих ужи на ско ро је че твр ти на за вр ша ва ла у кор па ма за сме ће јер де ца нису на вик ну та да се здра во хране. Је лов ник је де лом ис ко риго ван али та ко да је ис хра на и да ље из ба лан си ра на, ми слим да се и на ви ке де це по ла ко ме ња ју. Ужи на се ви ше не ба ца а пре ко 90 од сто осно ва ца укљу чу ју ћи и пред шко лар це узи ма ужи ну у шко ли, ка же Ива на Ри лак. Пр ве го ди не при ме ће но је да де ца из град ске сре ди не не радо узи ма ју про ју, ин те грал не ки фле, ри бу, мла ди сир, за разли ку од де це у се о ским сре дина ма где се ужи на ни је ба ца ла од пр вог да на. Ро ди те љи ма се пре по ру чи ва ло да не да ју де ци но вац за ку по ви ну бр зе хра не пу не ри зи ка и ади ти ва већ да де ца узи ма ју ужи ну у шко ли ко ја је про ве ре ног ква ли те та. - На мир ни це тре бу је мо једном не дељ но, хлеб и пе ци ва днев но. Де ца за ужи ну до би јају про ју, ги ба ни цу, ин те грал не ки фле на ма за не мла дим си ром, ин те грал ни пи ри нач, ра же ни кекс, мле ко, ја ја па и сла ни ну. По треб на им је енер ги ја али и из ба лан си ра на ис хра на. Једном до два пу та ме сеч но на ђе се и оно што се сма тра да ни је здра ва хра на еуро крем и пи ца, али у ма лим ко ли чи на ма не може де ци да шко ди, ка же ну трици о ни ста Ива на Ри лак. О то ме са ко јим мо ти ви ма се пре три го ди не ушло у про је кат бес плат них ужи на пред сед ник оп шти не Го ран Је шић, ка же: - У про је кат бес плат них ужина кре ну ли смо из два раз лога. Со ци јал ног, да сва де ца на под руч ју оп шти на без об зи ра на ма те ри јал ни ста тус њи хо вих ро ди те ља има ју пра во на ужину, и дру го, да узи ма ју здра ву хра ну јер су из до ма здра вља сти за ле ин фор ма ци је да је све ви ше го ја зне де це и да тре ба не што да се пре ду зме. Ро ди тељи ма смо пре по ру чи ли да не да ју де ци но вац за бр зу хра ну ко ја се че сто ку пу је и у сумњи вим објек ти ма ван про сто ра шко ле. То је по себ но из ра же но у две нај ве ће основ не шко ле у Пред сед ник на ужи ни са основ ци ма цен тру гра да ко је су окру же не број ним пе ка ра ма.'' На го ди шњем ни воу из бу џета оп шти не се за ужи ну из два ја око 14 ми ли о на ди на ра. Је лов ник З.Г.Сте фа но вић По не де љак: хлеб, па влака, сла ни на, па при ка, чај Уто рак: хлеб, мар га рин, мед, мле ко, ов се ни кекс Сре да: про ја, јо гурт Че твр так: су тли јаш од инте грал ног пи рин ча, ки фла, мла ди сир Пе так: ле пи ња од ку ку рузног бра шна са се мен ка ма, Па вла ка, са ла ма, ка као. У вре ме ка да је овај број наших но ви на био у штам пи, 2. но вем бра, за тај дан на ја вљено је све ча но отво ра ње нај веће цин ка ра на Бал ка ну, ''Ме тал цин ка ре'' Ин ђи ја ко ја је део концер на ''Мак сим'' из Це ља. Реч је о фа бри ци за то пло цин ко ва ње ме та ла чи ји се сло ган ''Шти тимо ме тал и при ро ду'' већ ду же У окви ру кам па ње Под ву ци ли ни ју про те клог пет ка у Срем ској Ми тро ви ци је одр жан фо рум Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не. На овом фо ру му о неоп ход но сти лу стра ци је го во ри ли су ре пу блич ка по сла ни ца Алексан дра Јер ков и члан Глав ног од бо ра ЛСВ Сла ви ша Гру јић. Ка ко је ис та кла Алек сан дра Јер ков, лу стра ци ја ни је ни ка ква осве та ни ти ре ван ши зам, него ин стру мент прав де ко јим се по сти же да по је дин ци ко ји су у про шло сти кр ши ли људ ска пра ва са да од го ва ра ју за та не де ла. вре ме на вр ти на те ле ви зи ји. Наја вље но је да ће ову са вре ме ну фа бри ку ко ја ће за по шља ва ти 50 рад ни ка отво ри ти пре ми јери Ср би је и Сло ве ни је Мир ко Цвет ко вић и Бо рут Па хор у при су ству углед них зва ни ца из Ср би је и Сло ве ни је. У из град њу ове са вре ме не фа бри ке ин вести ран је 21 ми ли он евра. ЛСВ ПО ЧЕ ЛА КАМ ПА ЊУ ПОД ВУ ЦИ ЛИ НИ ЈУ Нео п ход на при ме на за ко на о лу стра ци ји - За кон о лу стра ци ји по сто ји, усво јен је још го ди не и Лига со ци јал де мо кра та Вој во ди не зах те ва ње го ву хит ну и до след ну при ме ну. Пре би ја ња, хап ше ња, исе ља ва ња, уби ја ња не ду жних не сме ју да оста ну не ка жње на и за бо ра вље на, ма ко да их је чинио. Они се да нас, под пла штом де мо крат ских и европ ских циље ва, по ку ша ва ју на мет ну ти као спа си о ци Ср би је и ту при ли ку им не сме мо пру жи ти ис та кла је Алек сан дра Јер ков, ре пу блич ка по сла ни ца. С. М.

14 Среда, 3. новембар КУЛТУРА 15 УЗ ЈУ БИ ЛЕЈ КА ТО ЛИЧ КЕ ЦР КВЕ У ИРИ ГУ Мо но гра фи ја ири шке жу пе у па Свих Све тих у Ири гу је Жосно ва на го ди не, у вре ме би ску па Еме ри ка Ра фа ја. Од те го ди не ов де се пи шу матич не књи ге кр ште них, вен чаних и умр лих ка то ли ка. До та да, Ириг је био фи ли ја ла жу пе Рума, а по себ не ма тич не књи ге за ов да шње вер ни ке по че ле су да се во де пет го ди на ра ни је. У ново о сно ва ну жу пу Ириг спа да ла су на се ља Врд ник, Ша трин ци и Ма ра дик, са не што ве ћим бројем ка то ли ка, док је у по је ди ним окол ним се ли ма и по се ди ма (Грге тег, Кру ше дол, Не ра дин, Ри вица и др.) у 19. ве ку би ло тек по не ко ли ко при пад ни ка Ка то личке цр кве. Ка сни је ће Ма ра дик до би ти са мо стал ну жу пу, док ће фи ли ја ла До бро дол вре ме ном пре ћи из пу ти нач ке у са став жупе у Ири гу. Ово је са мо део по да та ка о исто ри ја ту и раз во ју ка то лич ког жи во та у јед ном де лу Сре ма, који гра ви ти ра Ири гу и Ру ми, а садр жа ни су у упра во об ја вље ној књи зи Жу па Ириг, ауто ра Ан туна Де ви ћа и Бла жа Зма и ћа. Дво ји ца пи са ца овог обим ног и до ку мен то ва ног ра да су све штени ци, од ко јих је пр ви го ди на ма слу жбо вао у Ђа ко вач кој и Сремској би ску пи ји (да нас је жуп ник у Јар ми ни, код Вин ко ва ца), док дру ги, Зма ић, ево већ три де цени је оба вља жуп нич ку ду жност у Ири гу. У пред го во ру ове књи ге, би скуп по но во ус по ста вље не Срем ске би ску пи је, мон си њор Ђу ро Га шпа ро вић, и сâм јед но вре ме упра ви тељ ири шке жу пе ( ), по ред оста лог је на пи сао: - Књи га Жу па Ириг кре ће с исто риј ским чи ње ни ца ма. Најпре до но си по не што из по вести Срем ске би ску пи је од пр вих хри шћан ских вре ме на до да нас, с на гла ском на по но во ус по ставље ну древ ну Срем ску би ску пију. Сле ди исто ри јат Жу пе Ириг ко ја је до свог осни ва ња би ла Ири шки жуп ник Блаж Зма ић фи ли ја ла Жу пе Ру ма. За тим се на ста вља с де таљ ним опи сом жи во та и ра да 26 жуп ни ка, свеште нич ких зва ња, вер ног на рода и ста ња цр кве них обје ка та у но во о сно ва ној жу пи и ње ним фи ли ја ла ма, с по себ ним на гласком на имо ви ну и при хо де Жупе Ириг. Сле ди бо га та Жуп на спо ме ни ца и Хро ни ка са да шњег жуп ни ка. "У жу пи Ириг, те фи лија ла ма Врд ник, Ша трин ци и Добро дол, све срд но је ан га жо ван на по љу цр кве ног жуп нич ког ду шебри жнич ког и па сто рал ног де лова ња, као и за у зи ма њу на хо доча снич кој, еку мен ској, на уч ној, кул тур ној, умет нич кој, спорт ској и дру штве ној рав ни." Од дво ји це ко а у то ра књи ге Жу па Ириг, та ко ђе, са зна је мо да је пи та ње из град ње ка толич ке цр кве у Ири гу по кре ну то го ди не. У то вре ме у месту је би ло три де се так брач них па ро ва са око 110 "ка то лич ких ду ша". Ма да је ца ри ца и краљи ца Ма ри ја Те ре зи ја би ла за по ди за ње ири шког хра ма, ствар је спо ро на пре до ва ла због "малог бро ја ка то ли ка и нео ду шевље но сти кне за Оде скал ки ја за ту из град њу". По свој при ли ци, ра до ви су за по че ли тек 1803, а за вр ше ни за две го ди не. То ком ка нон ске ви зи та ци је Жу пе Рума, 1811, за бе ле же но је "да је фи ли јал на цр ква Свих Све тих у Ири гу зи да на од до брог мате ри ја ла, тј. од пе че не ци гле и мал те ра". Ових да на, да кле, на вр ша ва се 205 го ди на од по ди за ња иришке цр кве Свих Све тих и три деце ни је ка ко је све ште ник Блаж Зма ић (Ста ри Пер ков ци, 1949) име но ван за упра ви те ља Жу пе Ириг. За то вре ме, овај угледни жуп ник је об но вио цр кве не објек те у Ири гу и фи ли ја ла ма, по кре нуо мно ге вер ске, култур не и ху ма ни тар не при ред бе и ак ци је, сте као за ви дан углед не са мо ме ђу ка то ли ци ма, већ и пра во слав ци ма ово га кра ја. Бога то опре мље на и илу стро ва на књи га Жу па Ириг, са ви ше од 400 стра ни ца, пред ста вља важан до ку ме нат о жи во ту ка то лика у овом кра ју, али и сво је вр сну рад ну и лич ну хро ни ку њи хо вог ак ту ел ног жуп ни ка. Д. По зна но вић FOTO GALERIJA ЦР ТЕ ЖИ МИ ЛЕ НЕ ЧУ БРА КО ВИЋ У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Од школ ских до ра них рим ских ра до ва Де ла по кло ње на Срем ској Ми тро ви ци струч но об ра ди ла и пр ви пут из ло жи ла исто ри чар ка умет но сти Све тла на Су ба шић а да је пре пет го ди на у Срем Ми тро ви цу до спео део Кску бо га те остав шти не зна ме ни те срп ске сли кар ке Ми ле не Чубра ко вић (Бре сни ца код Чачка, Рим, 2004), би ло је то ве ли ко из не на ђе ње за ов да шње га ле ри сте и љу би те ље умет ности. Чи ње ни ца да је Га ле ри ја "Ла зар Во за ре вић" при ми ла чак 15 сли ка ве ћег фор ма та, а Му зеј Сре ма не ко ли ко сто ти на цр те жа у овој сре ди ни, ипак, не до вољ но по зна те ли ков не умет ни це, одмах је до би ла нео п ход но раз јашње ње. За слу ге, сва ка ко, припа да ју сли кар ки Ми ри Брт ка, из Ста ре Па зо ве, ду го го ди шњој Ми ле ни ној "рим ској" при ја тељи ци, ко јој је при па ла част али и не за хвал на оба ве за да је дан оби ман ства ра лач ки опус правед но раз де ли на чу ва ње они ма ко ји ће то зна ти да по шту ју, обра де и по ка жу јав но сти. Та ко је, ових да на, до шло до оства ре ња јед ног од по ста вљених зах те ва из опо ру ке Ми ле не Чу бра ко вић: у срем ско ми тровач ком Му зе ју Сре ма, 28. ок тобра, отво ре на је из ло жба цр тежа умет ни це шко ло ва не у на шој зе мљи, ко ја је чи тав свој рад ни век про ве ла у Ри му. По што је, 1951, ди пло ми ра ла на Ака деми ји ли ков них умет но сти у Бео гра ду, у кла си проф. Не дељка Гво зде но ви ћа, ова Ча чан ка је по след ње че ти ри и по де цени је жи во та про ве ла у ита лијан ској пре сто ни ци, успе шно се ба ве ћи ли ков ном и филмском умет но шћу. Аутор ка по став ке иза бра них цр те жа и ка та ло га, исто ри чар ка умет но сти Све тла на Су ба шић, ова ко об ја шња ва при су ство Ми лене Чу бра ко вић у Му зе ју Сре ма: - У умет нич кој збир ци Му зеја Сре ма на ла зи се 345 де ла ове умет ни це и то углав ном ски це, цр те жи и сту ди је, на ста ли у пери о ду ње ног ли ков ног фор мира ња. Сва ка ко су зна чај ни као по ла зна осно ва на ко јој је Миле на Чу бра ко вић гра ди ла сво ју по е ти ку у сре ди ни ко ја је би ла је дан од цен та ра но вих умет ничких стру ја ња Ита ли је и Евро пе у сед мој де це ни ји 20. ве ка. Ова де ла су до би је на на по клон го ди не од сли кар ке Ми ре Брт ка (ко ја од ла зи у Рим ка да и М. Чу бра ко вић и гра ди ка ри је ру у истом умет нич ком кон тек сту и на слич ним умет нич ким прет постав ка ма) и ин вен та ри са на су Ми ле на Чу бра ко вић ( ) као сту диј ска збир ка. У оче ки вању мо но гра фи је Ми ле не Чу брако вић, као јед не од зна чај ни јих срп ских по сле рат них умет ни ца, њи хо ва об ра да, те пре зен та ци ја де ла сли кар ки ног опу са сва ка ко је по че так озбиљ ни јих на по ра у ства ра њу све о бу хват ног по гле да и су да исто ри ча ра умет но сти. Цр те же Ми ле не Чу бра ко вић аутор ка из ло жбе је хро но ло шки по ста ви ла на де вет на ест па ноа, ко ји са др же укуп но пе де се так де ла ра ђе них олов ком, ту шем или па сте лом. Об у хва ће на су че ти ри нај ра ни ја пе ри о да сликар ки ног ства ра ла штва: школски цр те жи (до 1947), сту дентски ра до ви ( ), де ла пре од ла ска у Рим ( ) и ра ни рим ски ра до ви ( ). Од цр те жа ра ђе них по мо де лу и фо то гра фи ја ма, за тим ве жби на Ака де ми ји, пре ко кроки ја ов да шњих ур ба них пеј за жа, гле да лац пра ти Ми ле нин раз војни пут ко ји во ди "ка упро шћа вању фор ме и ап страк ци ји", али уз још увек "са чу ва ну фи гу ра ци ју и ве зу са при ро дом". Из ло жба цр те жа Ми ле не Чубра ко вић у Му зе ју Сре ма, ко ја ће би ти отво ре на до 15. но вембра, сва ка ко је зна ча јан при лог укуп ном са гле да ва њу обим ног и зна чај ног де ла ове сли кар ке, којој су у род ној Бре сни ци не давно уре ди ли веч но бо ра ви ште, а у за ви чај ном Чач ку озбиљ но ра де на осни ва њу за ду жби не и при пре ма њу умет нич ке мо ногра фи је. Д. По зна но вић Славица Шимић: Нуклеарка код Келна Из ло жба цр те жа у Му зе ју Сре ма

15 17 16 Среда, 3. новембар Срем ске но ви не: При зна ња до бија те не ко ли ко го ди на за ре дом, што нај бо ље све до чи да се у кон ти ну и тету одр жа ва ква ли тет ра да? Да ли то до жи вља ва те и као лич ни успех? Др Го ран Ивић: Ја сам са мо је дан члан ти ма, та ко да овај успех ни је лич ни. Сво јим за ла га њем ду гим већ ви ше од десет го ди на, сва ка ко сам под ста као не ке људe да се по кре ну мно го ви ше не го што су то чи ни ли ра ни је. На гра да не мо же да до ђе за го ди ну да на, ни ти за две или пет, то је про цес ко ји тра је го ди на ма. Процес ре фор ме се спро во ди 12 го ди на, та ко да је ово успех це ло куп ног ти ма у ко јем сва ко има сво ју уло гу, сво ју област којом се ба ви и у то ме је успех у од но су на вре ме на ка да се Бол ни цом упра вља ло ауто ри тар но, што је сва ка ко успо ра ва ло раз вој. Здрав стве ни си стем је увек био нај ком пли ко ва ни ји за упра вља ње, а та ко је и да нас и увек ће би ти та ко јер се он стал но ме ња. Ре ци мо, смо по ста ли дру ги у Ср би ји по ме ри ли ма Ми ни старства, па он да не ко ли ко го ди на за ре дом пр ви, а то зна чи да је за ма јац по кре нут. Ми као Бол ни ца са да мно го бо ље функци о ни ше мо, мно го ква ли тет ни је, а квали тет ни је не што што је има ги нар но, не го не што што се мо же, у крај њем, ме ри ти и из ра зи ти и број ка ма. И ево, већ че ти ри го ди не успе ва мо у то ме. Срем ске: До бро би би ло да сте могли да до би је те и оних обе ћа них мили он ди на ра, ко ји су вам при па ли уз на гра ду. Др Ивић: На рав но, али ни смо до били но вац. О то ме сам и го во рио на конфе рен ци ји о уна пре ђе њу ква ли те та, а у ор га ни за ци ји Ми ни стар ства здра вља Срби је за 2009., ко ја је одр жа на пре ме сец да на, и упу тио сам кри ти ку. Ме ђу тим, то не мо же ни ка ко про ме ни ти наш од нос пре ма ра ду. Срем ске: Ми тро вач ка бол ни ца је пре по зна тљи ва у по след њих не ко лико го ди на по уво ђе њу но вих ме то да ра да и ве ро ват но је и то био је дан од раз ло га због ко јих сте као ко лек тив до би ли при зна ње. Од не дав но по стоји и Струч ни сат, па да ли та еду ка ција по ма же мла дим ле ка ри ма. Др Ивић: Кон ти ну и ра на еду ка ци ја, да ли се она зва ла ''Струч ни сат'' или не како дру га чи је, си гур но по ма же, би ло да је то са мо упо зна ва ње са но вим ства ри ма, јер ни ка да зна ње ни је за у век, ни ка да пам ће ње не тра је веч но, те што се че шће одр жа ва тим бо ље. До бро је јер се љу ди бу де из струч не учма ло сти и до бро је то за оне ко ји же ле да се на пра ви на чин ба ве овим по слом. То их под сти че да раде на се би и да пра те трен до ве ко ји се око њих до га ђа ју. На ша зва нич на ми си ја је да има мо опти мал не ме то де пру жа ња здрав стве них услу га, по шту ју ћи зах те ве на ших па ције на та, при ме њу ју ћи нај но ви ја на уч на до стиг ну ћа, а све у ци љу бо љег и ефика сни јег ле че ња па ци је на та. Ми смо нашу ми си ју од де фи ни са ли а она је у скла ду са прет ход ним трен до ви ма да се по ред уоби чај них опе ра ци ја уве ду и но ве тех но ло шки со фи сти ци ра не опе раци је, са ле ка ри ма струч но об у че ним. То ни је ла ко, али то је ре зул тат де се то годи шњег ула га ња и об у ча ва ња. Ко ле ге су ра дом по сво јим оде ље њи ма до при не ли да ства ри ево до ђу на сво је, да по кре ну за ма јац ко ји ско ро не ће ни ко мо ћи да зау ста ви. Зна ју ћи трен до ве по дру гим болни ца ма, сум њам да ће не ко мо ћи да нас стиг не у том до ме ну. Ми има мо из ра зи то ма ли број бол нич ког ле жа ња у про се ку по па ци јен ту, то је за би ло 4,35 дана, док број пре о пе ра тив них да на ле жења у бол ни ци што је ја ко ва жно, из но си 0,54, што зна чи да па ци јент ни је дан пун дан не ле жи че ка ју ћи да бу де опе ри сан. И дру ги па ра ме три го во ре о то ме, по пут сто пе ле та ли те та од шло га и ср ча не ка пи, ко ји су до ми нант ни на овим под руч ји ма, ипак су ис под гра ни це срп ског про се ка. За ме не је упра во то нај ве ћи на пре дак, јер го то во че твр ти на на ших па ци је на та бо лу јуе од јед ног од ова два обо ље ња. Сва ки по мак у том сег мен ту чи ни нас задо вољ ни ји ма. Ми смо се кун да ра на Болни ца, ма да смо у мно гим ства ри ма из над мно гих кли нич ко- бол нич ких цен та ра. Сма ње ње обо ље ња од ове две бо лести у на ред ном пе ри о ду за ме не ће би ти нај ве ћи до каз на шег на прет ка у пред стоје ћем пе ри о ду. Срем ске: По че му је ми тро вач ка бол ни ца пре по зна тљи ва? Др Ивић: Не ма Бол ни це у Ср би ји у ко јој ле ка ри не зна ју за ми тро вач ку Болни цу. То је по ве за но са на шим про грамом, са на чи ном на шег ор га ни зо ва ња. Оно што се де си ло у на шој Бол ни ци, а што се ни је де си ло у дру гим, је де моно по ли за ци ја ме ди ци не. Ми слим да је, гло бал но, де ме тро по ли за ци ја и де мо нопо ли за ци ја ме ди ци не у Ср би ји јед на од су штин ских ства ри ко је ће ути ца ти на раз вој срп ске ме ди ци не. То тре ба уради ти не гло бал ном пла ну, јер не мо же да нас би ти у Ср би ји са мо је дан док тор ко ји је ви со ко о бу чен за не ку опе ра ци ју. Ми смо пре по зна тљи ви по при ме ни мини мал но-ин ван зив не хи рур ги је и то годи на ма уна зад. Ов де у овој Бол ни ци сви хи рур зи опе ри шу ла па ро скоп ски јер је то уста но вље ни злат ни стан дард. То се не де ша ва ни у јед ној дру гој бол ни ци, а ако се де ша ва не де ша ва се че сто. Кла сична опе ра ци ја се оба вља са мо он да ка да се уста но ви да ла па ро скоп ска опе ра ција мо же да узро ку је не ке про бле ме, или ка да па ци јент то стрикт но зах те ва. То је злат ни стан дар до ка зан као ефи ка сан, а по ред то га, отво ре на опе ра ци ја је до ста ску пља и те жа по па ци јен та. Ја че сто раз го ва рам са па ци јен ти ма ко ји су од би ли ла па ро скоп ску опе ра цију и по ку ша вам чи ње ни ца ма да их од гово рим од та квог ста ва и ни сам на и шао, на кон раз го во ра на не ког па ци јен та ко ји ни је при хва тио мо је су ге сти је. Че сто се и са ми ле ка ри не тру де до вољ но да би те па ци јен те усме ри ли у том прав цу. Оно што је еви ден тан ре зул тат на шег де цениј ског ра да је сте из ме на све сти на ро да овог ре ги о на у по гле ду зах те ва пре ма здрав стве ном си сте му. Да нас па ци јен ти и са ми пи та ју да ли се од ре ђе на опе раци ја мо же оба ви ти, ка ко они ка жу, ласер ским пу тем, ми сле ћи при том на ла паро соп ску опе ра ци ју. Свест па ци је на та је о услу га ма ко је тре ба ју и мо гу да до би ју од нас, зна чај но из ме ње на. Срем ске: По жар на згра ди Хи руршког бло ка у ју ну ове го ди не је пока зао да сте као ко лек тив ве о ма орга ни зо ва ни у кри зним си ту а ци ја ма. Ко ли ко вас је то што се де си ло успо ри ло у не ком да љем ра ду, јер сте има ли по тре бу да пре ме шта те па цијен те, сре ђу је те згра ду... Др Ивић: На сре ћу, чим се де сио тај ак ци дент, за по сле ни у Бол ни ци су се брзо ор га ни зо ва ли и кре ну ли у ак ци ју ка ко би се тај по жар ко ји се раз бук тао за у ста вио, ка ко би се на вре ме пре се ли ли па ци јен ти. Све се то де ша ва ло ве ли ком бр зи ном и сва ки ми нут је био од ве ли ке ва жно сти, та ко да смо на кра ју ре ши ли да цео хи рур шки блок, за хвљу ју ћи и томе што ни је био, да та ко ка жем, пре бу киран, на ко јем је би ло ви ше од 70 па ци јена та, из ме сти мо. Же лим да ка жем да су по ред на ших рад ни ка до ла зи ли гра ђа ни и из ка фи ћа, из ком ши лу ка, ко ји су ну ди ли по моћ. Не ка ко се по сле ди це, ка да имате до бру ор га ни за ци ју, лак ше сре де. Ми смо јед на ста бил на це ли на, у ко јој ви ше на чел ник оде ље ња ни је сам се би га зда и је ди ни чо век ко ји мо же да ко ман ду је на свом оде ље њу. Не ма ви ше ''мог'' одеље ња у Бол ни ци. У овом слу ча ју би ла је мак си мал на ан га жо ва ност и ме наџ мен та и за по сле них око без бед ног пре ме шта ња па ци јен та на дру га оде ље ња. Срем ске: По прав ка кро ва је у то ку. Ре че но је да ће то би ти оба вље но за две не де ље, али по сао још ни је го тов. Др Ивић: Као што ви ди те, кон струкци ја је по ста вље на за пет-шест да на, а он да је на сту пио про блем са ли мо ви ма ко ји не по сто је у зе мљи и ко ји мо ра ју да се на ру чу ју, али ми слим да ће ових да на по че ти по кри ва ње и си гур но ће у ро ку од не де љу да на по при спе ћу ли мо ва по крива ње би ти оба вље но. Ка да ка жем по крива ње, ми слим на то да ће ли мо ви би ти по ста вље ни на гор њи део, док ће де ло ви са стра не и сит ни ра до ви тра ја ти не што ду же, али ста вља ње кро ва на гор ње греде би ће бр зо оба вље но. У пу ној функ ци ји не ће још не ко време би ти оде ље ње ор то пе ди је, што ипак не ће би ти на ро чи ти про блем за рад, док ће се оста ла оде ље ња пре се ли ти уз претход но кре че ње. Ор то пе ди ја ће би ти комплет од ра ђе на, с об зи ром да је до ста и стра да ла. Рок за по кри ва ње кро ва би ће ис по што ван. Срем ске: Хо ће ли би ти она ко како је до го во ре но, да ште ту, ко ја је ви ше ми ли он ска, пла ти де лом ми нистар ство а де лом оси гу ра ва ју ће друштво? Др Ивић: Тре ба ло би да део тро шкова ре кон струк ци је кро ва сно си Оси гу рава ју ће дру штво Дел та Ђе не ра ли. Ми нистар ство се не огла ша ва, али ми слим да је ре сор ни по кра јин ски се кре тар имао кон так те са Ми ни стар ством, какo би и оно уче ство ва ло. Ве ру јем да ће ло кал не са мо у пра ве при по мо ћи и да ти од ре ђе на сред ства и да ће та ко по ка за ти од ре ђени сте пен со ли дар но сти. Ово је је ди на срем ска бол ни ца, ма да не упу ћу ју сви у овом ре ги о ну у истом од но су па ци јен те код нас на ле че ње. Они ко ји су бли жи ве ли ким цен три ма ша љу их та мо. Чи ни ми се да је вре ме да и они ов да шњу болни цу пре по зна ју као ква ли тет ну срем ску здрав стве ну уста но ву. Упра во за то би нама зна чи ло да се у об но ву укљу че ло калне са мо у пра ве из ре ги о на. Срем ске: И до са да је не ка ко би ла прак са да Бол ни цу по ма же углав ном Ми тро ви ца? - Би ло је не ких ма њих да ва ња и из дру гих сре ди на, али углав ном се све то сво ди на Ми тро ви цу. До го ди не, Дом Здра вља и Бол ни ца су при па да ли По кра јин ском се кре те ри ја ту у ор га низа ци о ном сми слу и ода тле су до ла зи ла сред ства jeр оно што ни је ту у ва шем гра ду на до хват ру ке, па још ни ор га низа ци о но не при па да оп шти на ма, те шко се по ред свих оста лих про бле ма мо же уочи ти. Оно што гра ђа ни тре ба да зна ју је да ов де мо гу до би ти ква ли тет ну услугу. Ми не ма мо ли сте за ка зи ва ња за опера ци је. Ли сте че ка ња по сто је за ске нер, ка та рак ту и за про те зе и оне су ап со лутно тран спа рент не, мо гу се ви де ти на нашем сај ту. На ша ли ста че ка ња је од две до три не де ље. На рав но да се по не кад по ја ве и не пред ви ђе не окол но сти, па се тај рок про ду жи до ме сец да на. Ако го вори мо о ди јаг но сти ци и ин тер ној ме ди ци, ту се че ка око ме сец да на, али се не ке ди јаг но стич ке про це ду ре че ка ју два -три ме се ца, ту је и ЕКГ, ул тра звук...ту нам фа ли ка дро ва, има мо ка дров ски план али ми и по ред то га ни смо још увек у мо гућно сти да по кри је мо ли сту за ка зи ва ња. Исти на, по сто ји мо гућ ност да се пре глад оба ви по под не на не ки на чин пре ко реда, јер смо уве ли ул тра звуч ни пре глед по ва же ћем це нов ни ку. Ми ни стар ство здра вља не во ди мно го ра чу на о са мим про це си ма. Тре ба омо гући ти да ра ди о ло зи не иду че ти ри го ди не на спе ци ја ли за ци је. Кад има те сег мент ко ји шкри пи у це лој Ср би ји, а то је ради о ло ги ја, и ви од ре ди те на ни воу це ле Ср би је јед ном од лу ком ше фа ка те дре да сви спе ци ја ли зан ти мо ра ју би ти на факул те ту ду же од оно га што је за кон пропи сао, он да до ла зи те у си ту а ци ју да поми сли те шта се то око ме не де ша ва. Јер та ко оста ју мно ге бол ни це без пре ко потреб них љу ди, као што су ра ди о ло зи и то мо жда у вре ме ка да су вам нај по треб нији. Тре ба до но си ти си стем ска ре ше ња. Срем ске: Мно го се го во ри ло о тзв. ве чер њим кли ни ка ма. Да ли је то по че ло да функ ци о ни ше? Др Ивић: Пре не де љу да на смо увели це нов ник за ве чер ње кли ни ке, тј. за по по днев ни рад и сад смо у пре го во ри ма са док то ри ма ко ји же ле да ра де у том допун ском ра ду. Рад но вре ме они мо гу дели ти ка ко же ле. Упра во кре ће мо са тим, а ко ће и шта ће ра ди ти ви де ће мо убр зо. По сто ји и тзв. ме ди цин ски ту ри зам ко ји под ра зу ме ва да код нас до ла зе па ци јенти из ино стран ства. Има ли смо кон так те са аме рич ким пред став ни ци ма ко ји су ов де у скло пу ре фор ме соп стве ног здравстве ног си сте ма, и они су нам на по ме нули да же ле не ке сво је па ци јен те да шаљу упра во у ми тро вач ку Бол ни цу и са да смо у про це су до го во ра око пот пи си ва ња уго во ра. Ако ово за жи ви, срп ска ме дици на би мо гла да ста не на но ге. Мо рате има ти шта да по ну ди те и да се до бро ор га ни зу је те. Твр дим да то мо же мо, мада не мо же мо да ра ди мо као ме ди цин ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја, али ово би нам олак ша ло функ ци о ни са ње. Срем ске: Не дав но је ми ни стар здра вља из ја вио да се вра ћа по ве рење гра ђа на у ле ка ре. Де ли те ли и Ви то ми шље ње? Др Ивић: Су де ћи по на шој Бол ни ци, по ве ре ње па ци је на та се вра ћа. Ми ов де ра ди мо од нај лак ших до нај те жих опе раци ја и рет ко има мо зах те ве ка дру гим клини ка ма. Ов де се кон стант но ра ди на ин терној еду ка ци ји, на по ди за њу ни воа услу га. Ула га ње у ор га ни за ци ју се увек ис пла ти. Уз љу ба зно осо бље, осмех и ле пу реч и болест се лак ше под но си. На то ме ин си стирам, а то бар ни шта не ко шта. Ми слим да бол нич ки ме наџ мен тре ба да се ба ви и тим не ме ди цин ским оче ки ва њи ма па ци је на та. Раз го ва ра ла: Јо ван ка Зур ко вић РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ПРИ МА РИ ЈУС ДР ГО РАН ИВИЋ ДИ РЕК ТОР ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ На ша ми си ја је да бу де мо у вр ху С рем ско ми тро вач ка Бол ни ца је не дав но по че твр ти пут до би ла при зна ње да је у вр ху срп ског здрав ства, за пра во да је нај бо ља у сво јој ка те го ри ји. Ово при зна ње, ина че, до де љу је Ми ни стар ство здра вља на основу ви ше кри те ри ју ма ко ји се боду ју, а збир тих бо до ва ран гира здрав стве не уста но ве. О све му то ме, али и о ра ду, са вре ме ним про це ду ра ма и ме то да ма ле че ња, ор га ни за ци ји по сла и про бле мима раз го ва ра мо са пр вим чо ве ком бол ни це при ма ри ју сом др Го раном Иви ћем, ди рек то ром и специ ја ли стом оп ште хи рур ги је у овој је ди ној срем ској здрав ственој уста но ви ова квог ти па. При ма ри јус др Го ран Ивић АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА До кле се сти гло са акре ди та ци јом Бол ни це? Др Ивић: По сту пак акре ди та ци је мо же да тра је три, пет или се дам го ди на. Ми смо иза бра ли да то бу де три го ди не. Ви мо жда до бро ра ди те, мо же те од мах да акре ди ту је те про це ду ру, али то ниг де не упи су је те, као за кон. Иза сва ког адми ни стра тив ног по ступ ка иза ко јег се кри је ал го ри там ви има те од ре ђе ни ни во су гур но сти за па ци јен та и у то ме и је сте сва по ен та. Иза сва ке акре ди та ци је се кри је им пле мен та ци ја ин фор ма тив ног си сте ма, а то зна чи мно го лак ши ра да. То је ја ко до бро. Пи са ња про це ду ре у окви ру ле че ња је до бро, јер се мо ра зна ти ко се и за што се та ко ле чи. Ми слим да мо ра би ти упи сан и нај ма њи сег мент опе ра ције, јер је то ве ли ки по сао и ве ли ка на у ка за ко ју се, у оста лом не ко спре ма чи тав жи вот. Тре ба пи са ти све од ко жног ре за до по след њег ша ва. То је ве о ма по у зда но и то те ра рад ни ке на по зор ност. Не до ста је још ка дро ва Ово ло ше, у ве зи по жа ра, што нам се де си ло, ми смо пре тво ри ли у до бру анали зу то га да ће мо јед но га да на мо ћи у днев ној бол ни ци мно го то га да оба ви мо. Уз бо љу ор га ни за ци ју до ла зи и до по ве ћа ња ка па ци те та ка да се го во ри о мо гућ ности ма при ма ња но вих па ци је на та. Ми ни стар ство омо гу ћа ва па ци јен ту ко ји је на ли сти за ка зи ва ња да оде у би ло ко ју при ват ну кли ни ку да оба ви пре глед а да се то ре фун ди ра на ра чун бол нич ког бу џе та, што је по ме ни ја ко ве ли ки удар, траже ње од бол ни це два раз ли чи та кри те ри ју ма. У не ким сег мен ти ма, ка дров ски смо де сет ко ва ни- ра ди о ло ги ја, ане сте зи ја, пато ло ги ја и оста ле гра не, ми слим на све у Ср би ји. Ми је смо еду ко ва ни, али је чиње ни ца да нам не до ста је још ви ше ква ли тет них кадровa. План ски рад У не ким Бол ни ца ма у Ср би ји, па ци јен ти ле же и дан да нас од три до пет дана спре ма ју ћи се за опе ра ци је и у том пе ри о ду ни шта им се, да та ко ка жем, не де ша ва, од но сно, они фак тич ки ни су ни по треб ни да бу ду ту где је су. Код нас се опе ра ци ја не че ка, јер се све ра ди план ски. Упра во због то га, мeни и мо јим са рад ни ци ма ни је ни ка кав про блем да ко ор ди ни ра мо рад на при је му и от пу сту па ци је на та. Ми и сад до ка зу је мо Ср би ји да се у сва кој Бол ни ци мо же от пи са ти одре ђе ни број кре ве та, ко ји су не по треб ни, али, сва ка ко уз од лич ну ор га ни за ци јун за по сле ног осо бља у бол ни ци. Иако по па пи ри ми има мо 513 кре ве та, ми их ни ка да ни смо има ли то ли ко. То је ци фра ко ју је про јек то ва ло он да шње Ми ни стар ство здра вља по бро ју па ци је на та, по уче шћу па то ло ги је, по бро ју ста нов ни ка и ра зним дру гим кри те ри ју ми ма ко ји се у све ту ме ња ју. Ка ко се раз ви ја здрав стве ни си стем, ка ко уна пре ђу је те свој рад, нор мал но је да се и по је ди ни кри те ри ју ми ме ња ју. Ви ше љу ди иде ка днев ној бол ни ци, а ма ње оста је на ста ци о нар ном ле че њу. Ми тре нут но у хи рур шком блоку има мо ма њак од 150 кре ве та, због по жа ра и ра до ва ко ји се из во де и не ма мо сто по стот ну по пу ње ност по стељ ног фон да. Са да смо не где на ни воу од 90 по сто. У све ту је овај стан дард из ме ђу 70 и 90 по сто. Али ни у та квим усло ви ма са 150 кре ве та ма ње плус не по сто је ћих 50 кре ве та, ми не ма мо ни ка кав ораг ни за ци о ни про блем. Што ће ре ћи да уз јед ну стрикт ну ор га ни за ци ју и не по ко ле бљи вост у ис тра ја ва њу да се ства ри одр же на од ре ђе ном ни воу ми мо же мо функ ци о ни са ти са нај ма ње сто кре ве та ма ње. Пра вед ни ја рас по де ла - Гло бал но ста ње у срп ском здрав ству је та кво да сва ки чо век мо ра да се иско ри сти до мак си му ма, ко ли ко год да је тај њи хов мак си мум. Ми слим да је одав но тре ба ло ран ги ра ти док то ре, јер ни су сви док то ри сво јим чи ње њем и зна њем исти и не мо гу ра ди ти за исту пла ту. Да кле, на јед ном оде ље њу тре ба ло би да се кла си фи ку ју док то ри. Ако Не мачка, Аме ри ка и дру ге зе мље у све ту има ју ран ги ра не док то ре на оде ље њу, за што не би смо и ми. Још увек ми слим да има мо ви ше до брих док то ра не го ло ших и за то мо ра по сто ја ти раз ли ка и у пла ти. Ја се не жа лим на сво ју пла ту, у ова квом друштве ном тре нут ку. Сма трам да би смо упра во тим раз ли ка ма у вред но ва њу ра да удах ну ли ве тар они ма ко ји хо ће и зна ју да ра де, а ма ло сма њи ли ве тар у ле ђа они ма ко ји не ра де ни шта, или ко ји се ни су по тру ди ли да на у че ви ше. То би зна чи ло да они мо гу има ти ма њу пла ту у том ти му, јер ни је исто ра ди ти 20 те шких опе ра ци ја ме сеч но ко је се ра де у пет уста но ва у Ср би ји и не ра ди ти ни јед ну или јед ну, ни је исто ни ра ди ти 40 ла ких, а 20 те шких. При чам у име свих док то ра и свих хи рур га ко ји но се овај здрав стве ни си стем на сво јим ле ђи ма, на ба зи ен ту зи ја зма, за раз ли ку од не ких ко ји се про вла че и ка ска ју за до брим док то ри ма, а до би ја ју исто. Ми слим да та по пу ли стич ка по ли ти ка мо ра већ јед ном да се раз ре ши. И ако ни јед но ми ни стар ство не ће смо ћи сна ге да та ко не што ура ди, он да уоп ште ни је ва жно ко ће упра вља ти не ким здрав стве ним си сте мом и сви ће во ди ти по пу листич ку по ли ти ку. Ре кон струк ци ја кро ва ће уско ро би ти за вр ше на Еду ка ци ја за по сле них стал ни за да так Јед на од опе ра ци о них са ла бол ни це пре по зна тљи ве по при ме ни ми ни мал но-ин ва зив не хи рур ги је

16 18 Ле кар ска уве ре ња за во за че У До му здра вља Пе ћин ци од 25. ок то бра, у про сто ри јама Слу жбе ме ди ци не ра да, ради ће се и из да ва ти ле кар ска уве ре ња за во за че ама те ре и про фе си о нал не во за че. Свим за ин те ре со ва ним кан ди да ти ма с те ри то ри је пе ћи нач ке оп штине Слу жба ме ди ци не ра да сто ји на рас по ла га њу. ПРО ШИ РЕ ЊЕ ПЕ ЋИ НАЧ КОГ ДО МА ЗДРА ВЉА Хит на слу жба до би ја но ви про стор о чет ком про шле не де ље у Пе ци ма је, из ме ђу До ма здра Пћин вља Др Дра ган Фун дук и бе о градске, гра ђе вин ске фир ме Зо некс ин жи ње ринг (ко ја је има ла најпо вољ ни ју по ну ду на тен де ру набав ке ве ли ке вред но сти) пот пи сан уго вор о до град њи про сто ри ја Дома здра вља за по тре бе Хит не службе. По ре чи ма ди рек тор ке пе ћинач ког До ма здра вља др Љи ља не Ар се но вић с ре а ли за ци јом овог про јек та Хит на слу жба ће до би ти је дан са вре мен, опле ме њен и неоп хо дан про стор ко ји ће омо гу ћи ти ква ли тет ни ји ни во услу га и бо љу здрав стве ни за шти ту за па ци јен те са те ри ро ри је пе ћи нач ке оп шти не. Про је кат је вре дан пре ко де вет мили о на ди на ра и фи нан си ра ће га локал на са мо у пра ва ко ја се тру ди да свом До му здра вља омо гу ћи пру жање што бо љих здрав стве них услу га за све сво је гра ђа не. У по след ње вре ме пе ћи нач ки Дом здра вља имао је низ зна чајних ин ве сти ци ја, од ре но ви ра ња здрав стве них се о ских ам бу ланти, до на бав ке са вре ме не опре ме за ла бо ра то ри ју, пре ко оса вре мења ва ња оф тал мо ло шке слу жбе до нај са вре ме ни је ло го пед ске апа рату ре. - Дом здра вља је ове го ди не из соп стве них сред ста ва ком плет но ре но ви рао ам бу лан ту у Ога ру, а обно вље на је и сре ђе на пе ди ја триј ска и сто ма то ло шка слу жба у Пе ћинци ма и об но вљен део ра чу нар ске опре ме, што пред ста вља још је дан ко рак ка уво ђе њу елек трон ског кар то на, - ка же ди рек тор ка Љи љана Ар се но вић и под се ћа да ње на уста но ва има и шест акре ди то ва них пре да ва ча у про це су кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, че ти ри лека ра и две ме ди цин ске се стре. Доби ја њем акре ди то ва них пре да ва ча у соп стве ној уста но ви, по од лу ци Здрав стве ног са ве та Ср би је, за после ним здрав стве ним рад ни ци ма омо гу ћа ва се лак ше при ку пља ње ин тер них бо до ва (24 бо да у то ку го ди не) ка ко би сте кли пра во на об но ву ли цен це, од но сно на рад. Сви за по сле ни, по из ја ви др Љи љане Ар се но вић, у овој здрав стве ној уста но ви при ку пи ли су и ин тер не и екс тер не по е не у ци љу очу ва ња и про ду же ња ли цен ци за рад. На три струч на пре да ва ња ко ја су одр жа на ове го ди не (по след ње у сеп тем бру) у До му кул ту ре у Пе ћин ци ма прису ство ва ло је око 400 здрав стве них рад ни ка из дру гих до мо ва здра вља, што зна чи да за ове струч не ску пове вла да ве ли ка за ин те ре со ва ност ме ди ци на ра из Сре ма. Ина че, ових да на за вр ше ни су и ра до ви на прикљу чи ва њу До ма здра вља на ме сну то пла ну чи ме је обез бе ђе но греје ње то ком це лог да на и за вре ме ви кен да што ра ни је ни је био слу чај ка да се гре ја ло са мо у пре по дневним са ти ма и то по не по вољ ни јим усло ви ма. И овај про је кат фи нан сирао је Дом здра вља уз по моћ ло калне са мо у пра ве и ЈКП Са ва. Г.М. Среда, 3. новембар У уто рак, 26. ок то бра из ме ђу пе ћи нач ког До ма здра вља Др Дра ган Фун дук и гра ђе вин ске фир ме Зо некс ин жи ње ринг из Вин че пот пи сан је уго вор о до град њи про сто ри ја за Хит ну слу жбу. Про је кат вре дан пре ко де вет ми ли о на ди на ра фи нан си ра ће ло кал на са мо у пра ва Др Љи ља на Ар се но вић и дипл. инж Сто ја нов Срећ ко, ди рек тор Зо некс ин жи ње рин га Пред став ни ци у скуп шти ни Ле кар ске ко мо ре У пе ди ја триј ској ам бу лан ти пре глед код др Мир ја не Пе шић Здрав стве ни рад ни ци пе ћи нач ког До ма здра вља пр ви пут у истори ји ове уста но ве по ста ли су чла но ви скуп шти не Ле кар ске ко мо ре и Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра Ср би је. У ове ин сти ту ци је ушле су др Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, спе ци јали ста пне у моп фти зи о лог и ви ша ме ди цин ска се стра Цви је та Ни колић ко ја је иза бра на и за пред сед ни ка Су да ча сти пр вог сте пе на у Ко мо ри ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра Ср би је, огранак Вој во ди на. Са мим тим, пред став ни ци До ма здра вља Др Дра ган Фун дук има ће при ли ку да уче ству ју у до но ше њу зна чај них од лу ка за рад ле ка ра и ме ди цин ских се ста ра, што ће ути ца ти и на ква ли тет еду ка ци је за по сле них у овој уста но ви, као и пру жа ње ква ли тет ни јих здрав стве них услу га гра ђа ни ма Оп шти не Пе ћин ци. ДДОР И НА ЦИ О НАЛ НА ВО ЗАЧ КА АКА ДЕ МИ ЈА Пр ва шко ла без бед не во жње у Ср би ји и ља ду љу ди го ди шње по ги не, Хде се так хи ља да би ва уна ка жено, ко зна ко ли ко за цео век уне среће но, а ма те ри јал на ште та се ме ри ми ли о ни ма евра. При том, кад би сви во за чи у зе мљи Ср би ји по но во по ла га ли во зач ки, по ло жио би тек сва ки де се ти. Ни то ли ко. Зва нич на ста ти сти ка ка же 8,7 од сто ти не, што је за па њу ју ће чак и у зе мљи чу да ка ква је ова на ша где ни дра стич но по о штре ни за кон ски про пи си бива ју иг но ри са ни од стра не мно гих ве сел ни ка ко ји за во ла ни ма јур ца ју ср би јан ским кал др ма ма, или ко ридо ри ма, што би ре кле вла сти. Го ре на ве де не по ра жа ва ју ће подат ке има ли смо при ли ку да чу је мо про шле сре де у кон тек сту из ла га ња мр Бла го ја Ми ли ни ћа, струч ног пре да ва ча на На ци о нал ној во зач кој ака де ми ји НА ВАК на ску пу ДДОР дан по све ће ном ак ци ји по ди за ња ни воа без бед но сти у са о бра ћа ју. А за хва љу ју ћи ди рек то ру Глав не фи ли ја ле ДДОР у Срем ској Ми трови ци Ми ла ну Сто ја но ви ћу, гру па по слов них са рад ни ка и при ја те ља ове ре но ми ра не оси гу ра ва ју ће компа ни је укљу чу ју ћи и ми тро вач ког гра до на чел ни ка Бра ни сла ва Неди мо ви ћа, има ла је је дин стве ну при ли ку да ви ди ка ко функ ци о нише НА ВАК и да исто вре ме но на правом ме сту пр ве ри сво је те о рет ско и прак тич но во зач ко уме ће. Јер, у то смо се уве ри ли, На цио нал на во зач ка ака де ми ја је је дан од пр вих европ ских по сту ла та у доме ну са о бра ћај не кул ту ре у Ср би ји. На по вр ши ни од 33 хек та ра по ред Су бо ти шта у пе ћи нач кој оп шти ни на ла зи се тре нинг цен тар - спе ција ли зо ва ни по ли го ни за во жњу асфалт ном пи стом где смо школ ским то јо та ма и уз упут ства тре не ра по ку ша ли да на у чи мо ка ко се при ве ли ким бр зи на ма са вла да ва ју изне над не пре пре ке и кри ви не, кад Сне жа на Ро жнов и Ми лан Сто ја но вић се ко чи и кад се не ко чи, ка ко се на вре ме пре по зна је опа сност и ка ко се аде кват но ре а гу је. По се бан изазов за во за че ама те ре је по ли гон за те рен ску во жњу са на мен ски из грађе ним пре пре ка ма. Во зи ли смо земља ним, ка ме ним и др ве ним ста зама на два и три точ ка те рен це то јота хи лукс и на кра ју ове ин те зив не обу ке схва ти ли где су нам гра ни це соп стве них во зач ких мо гућ но сти. Пре да ва чи на НА ВАК ка жу да је по се до ва ње во зач ке до зво ле само основ на шко ла, а да се тек на ова квим ме сти ма сти че фа кул тетско зна ње и струч на прак са. Јер, без об зи ра ко ли ко сте ду го за управља чем и ко ли ко ис ку ства има те, у кри тич ној си ту а ци ји и ка да се у се кун ди од лу чу је о жи во ти ма, ре а го ва ће те ин стинк том јер не ће би ти вре ме на за раз ми шља ње. Упра во та да ће од ва шег зна ња и при себ ности за ви си ти не са мо ваш, већ и живо ти мно гих дру гих. Са мо во зач који до бро зна шта га оче ку је и ко ји је увек спре ман да пра вил но ре а гу је мо же да са чу ва и се бе и дру ге. Зато је и оно ва на На ци о нал на во зач ка ака де ми ја, као пр ва шко ла без бедне во жње у Ср би ји, ис ти ту ци ја ко ја ће вас на у чи ти ка ко да пре по зна те опа сност на пу ту, ка ко да је из бегне те и у нај го рем слу ча ју, ка ко да ума њи те по сле ди це. Кроз прак тич не ве жбе и си му лаци је кри тич них си ту а ци ја при ре алним бр зи на ма по ла зни ци Ака де ми је фор ми ра ју пре ци зну сли ку о соп ственом во зач ком зна њу и ве шти ни. На ба зи нај бо љих европ ских ис ку ста ва ов де су раз ви је ни по себ ни про гра ми сти ца ња зна ња ко је чу ва жи вот. Ре ци мо и то да је ДДОР Но ви Сад кроз са рад њу са На ци о нал ном возач ком ака де ми јом још јед ном пока зао да је ком па ни ја ко ја уме да пре по зна пра ве вред но сти, али да их на пра ви на чин и ре а ли зу је. Пово дом уче шћа на ску пу ДДОР дан у На ци о нал ној во зач кој ака де ми ји и пру же ној по др шци ак ци ји по диза ња ни воа без бед но сти у са о браћа ју, ди рек тор ка мар ке тин га ДДОР Но ви Сад Сне жа на Ро жнов и дирек тор срем ско ми тро вач ке фи ли јале ове оси гу ра ва ју ће ку ће Ми лан Сто ја но вић до де ли ли су Ми тров чани ма по себ не сер ти фи ка те. Е.С.Н. ДДОР дан у На ци о нал ној во зач кој ака де ми ји Спе ци ја ли зо ва ни по ли гон у НА ВАК-у

17 Среда, 3. новембар ПОЛА ВЕКА СРЕМСКИХ НОВИНА (48) За све ове године Гра ђа ни ма сов но иза шли на би ра ли шта година Пише: Миленко Бобић Те ле фон ска ан ке та о оче кива ној из ла зно сти на предсто је ће пар ла мен тар не из бо ре за ка за не за 21. ја ну ар, ко ју су Срем ске спро ве ле кон так тира ју ћи 200 гра ђа на Срем ског окру га, об ја вље на 10. ја ну а ра, пред ви ђа ла је за до во ља ва ју ћи од зив од око 65 про це на та. Уз то, пред ви ђа ња су би ла да ће нај ви ше гла со ва осво ји ти СРС, за тим ДС, па ДСС итд. Већ 24. ја ну а ра об ја вље ни су ре зулта ти гла са ња: Одр жа ни први пар ла мен тар ни из бо ри на кон об но ве др жав но сти Ср би је, а сед ми од уво ђења ви ше стра нач ја - У Срему из ла зност 64 од сто: У свим срем ским оп шти на ма ра ди ка ли до би ли нај ве ћи број гла со ва - Де мо крат ска стран ка у Ин ђи ји осво ји ла три пу та ви ше гла со ва не го на прет ход ним пар ла ментар ним из бо ри ма... Вра ћа ње Злат ног авар ског по ја са Де се тог ја ну а ра Срем ске под на сло вом: Злат ни аварски по јас се вра ћа ку ћи, об ја вљу ју ра до сну вест за Митров ча не:...пред Но ву го дину на адре су ове кул тур не ин сти ту ци је сти гла је пресу да Вр хов ног су да Ср би је у ко јој се ка же да је Ми нистар ство кул ту ре ду жно да овај по јас вра ти Му зе ју Срема, ода кле је го ди не од нет у На род ни му зеј у Бео гра ду... Пе си ми стич ка пред ви ђа ња ми тро вач ког Син ди ка та о предсто је ћем но вом та ла су от пу штања рад ни ка об ја вље на су 17. ја ну а ра као си же раз го во ра са Сте ва ном Ро ма ко вим, председ ни ком ми тро вач ког Син дика та: У Син ди ка ту про це њују да ће са мо из два нај већа ми тро вач ка пред у зе ћа Ми тро сре ма и Ма тро за на кон при ва ти за ци је, око рад ни ка оса та ти без по са ла... На вест да је Вла да Ре публи ке Ср би је усво ји ла предлог да и Срем ска Ми тро ви ца до би је ста тус гра да, др Не над Ле ма јић, за ме ник пред сед ника Скуп шти не оп шти не за број ко ји је иза шао 17. ја ну а ра је из ја вио:...су шти на пред ло га о но вим гра до ви ма ве за на је за по ли ти ку рав но мер ног раз во ја Ср би је. Срем ска Митро ви ца је цен тар Сре ма и са мо та по зи ци ја ква ли фику је је да бу де град... Че ти ри пу не де це ни је ше зде се тих, се дам десе тих, осам де се тих и де ве де сетих го ди на 20. ве ка Срем ске но ви не су би ле је ди ни ин фор мати ви лист у Сре му. Из не пре ки ну тог пе де се того ди шњег кон ти ну и тета, то ком го ди не, на овој стра ни по све ћеној ве ли ком ју би ле ју, са же тим из бо ром те ма уко ри че них го ди шњака про те клих де це ни ја, под се ћа мо чи та о це на нај за ни мљи ви је до гађа је ве о ма ди на мич не и све о бу хват не, нај но ви је по лу вековне исто ри је Сре ма Два де сет че твр тог ја ну а ра је об ја вље на вест да је у ма насти ру Но во Хо по во из вр ше на про вал на пљач ка про сто ри ја ста ре ши не ма на сти ра, ко јом при ли ком је од не то 1,6 ми ли она ди на ра у до ма ћој и стра ној ва лу ти. У про гра му обе ле жа ва ња 45-то го ди шњи це За ви чај ног му зе ја у Ру ми пла ни ра на је ре кон ср тук ци ја кро ва ста ре му зеј ске згра де, али и форми ра ње ар хе о ло шке по став ке са ло ка ли те та Го мо ла ва код Хрт ко ва ца од ма те ри ја ла који се на ла зио у Му зе ју Вој води не у Но вом Са ду, о че му је 24. ја ну а ра об ја вљен раз го вор са Дра го ми ром Јан ко ви ћем, ди рек то ром Му зе ја. Бло ка да са о бра ћај ни ца О ве ли ком не за до вољ ству уз га ји ва ча сви ња у Ма чви и Сре му ис по ље ном бло ка дом сао бра ћај ни ца, чи та о ци су оба веште ни 7. фе бру а ра. На сло вом: Јеф ти но ме со уси ја ло пу теве, ис ка за на је су шти на овог не за до вољ ства: Срем ци подр жа ли ини ци ја ти ву Ма чвана о бло ка ди са о бра ћај ни ца због (не)оче ки ва но ни ских це на то вље ни ка - Ка та строфал ни гу би ци сто ча ра па је ве ли ко пи та ње да ли сле ди уни шта ва ње сточ ног фонда у вре ме ли бе ра ли за ци је уво за и по ску пље ња сточ не хра не... До бит ни ци го ди шњих но во уста но вље них на гра да но ви на ра Сре ма Ди ми три је Фру шић и Пе тар Дре згић, Јо ван Ву ко вић (за вест), Жи ван Него ва но вић (за ин фор ма ци ју), Рат ко Ар ту ков (за спорт), Петар Веј но вић (за из ве штај), Ни ко ла Ник шић (за ре порта жу) и Смиљ ка Бо је вић ( за зе мљо рад њу и жи вот на се лу), пред ста вље ни су чи та о ци ма 21. фе бру а ра. Био је то ти број Срем ских но ви на. Под на сло вом: Но ва ку ћа на ста рим те ме љи ма, Сремске из раз го во ра са Дра га ном Ци ври ћем, ге не рал ним ди ректо ром, 14. мар та, у тре ћој годи ни на ком при ва ти за ци је беле же:...убр зо на кон про да је лист је мо дер ни зо ван, ре дизај ни ран и из ла зи на по већа ном бро ју стра на. По че ли смо да гра ди мо но ву ку ћу на ста рим те ме љи ма, од ре ди ли да Срем ске бу ду мо де ран лист европ ске ор јен та ци је, ко ји по кри ва цео ред ги он Сре ма... У им пре су му бро ја ко ји се по ја вио 21. мар та за пи са но је: Из да вач НИПД Срем ске но вине а.д. Срем ска Ми тро ви ца... Управ ни од бор: Ми о драг Никић, Сло бо дан Си мић, Радо мир Ву ји чић и Дра ги ца Ра до са вље вић - Ге не рал ни ди рек тор: Дра ган Ђор ђе вић, Глав ни и од го вор ни уред ник: Јо ван ка Зур ко вић, Ди рек тор мар ке тин га: Злат ко Зри лић, Ре дак ци ја: Све тла на Ђа ковић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-стефа но вић, Ду шан По зна новић, Ни ко ла Ник шић, Тодор Бјел кић, Са ња Ми хајло вић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Мар ке тинг: Ана Ан то нин, Гор да на Мајсто ро вић, Тех нич ки уред ник: Мар ко Зри лић. У то вре ме из кон зор ци ју ма су већ ис ту пи ли не ки чла но ви. Као но ви председ ник Управ ног од бо ра, од 11. апри ла се пот пи су је Бран ко Хо до ба. По во дом обе ле жа ва ња де сето го ди шњи це од про гла ше ња За са ви це спе ци јал ним ре зерва том при ро де и до би ја ња еколо шког при зна ња Ра дио Бе огра да Ма сли но ва гра на, 11. апри ла је об ја вљен раз говор са Сло бо да ном Си ми ћем, управ ни ком овог ре зер ва та. Три де се тог ма ја Срем ске по чи њу об ја вљи ва ти та блое и спи ско ве ма ту ра на та сред њих шко ла Сре ма, а 6. ју на је обја вље но отва ра ње атлет ског ста ди о на у Срем ској Ми тро вици, пр вог ова квог ста ди о на у исто ри ји Ср би је. На осно ву ре зул та та ис пи тива ња до ко јих је до шла бе оград ска аген ци ја за ис тра жива ње јав ног мње ња Стра теџик мар ке тинг об ја вље них 27. ју на, под на сло вом: Сремске - но ви не ко ји ма се веру је, у ко ји ма је уче ство ва ло ис пи та ни ка раз ли чи те ста ро сне, обра зов не и пол не струк ту ре, при ка за ни су ве ома за ни мљи ви по да ци:... Та ко од ис пи та ни ка ко ји су но вине на ве ли као глав ни из вор ин фор ми са ња, до са зна ња из Срем ских но ви на до лази чак њих 84 од сто, док рецим из По љо при вред ни ка тај про це нат из но си 13 одсто, а Ве чер њих но во сти 3 од сто... Осам на е стог ју ла на ја вљен је по че так из град ње но вог мо ста код Срем ске Ра че, а 15. ав гу ста Срем ске по во дом Да на ру да ра Ср би је пи шу о све ча но сти у Врдни ку: Тра ди ци ја обе ле жа ва ња Да на ру да ра Ср би је не ће би ти пре ки ну та ни ти уга ше на, мада руд ни ка мр ког угља одавно ви ше не ма... По след њи по здра ви бив шим чла но ви ма ко лек ти ва об ја вљи ва ни су и го ди не. Пет на е стог ав гу ста је за пи сано: Из не на да и тра гич но, 6. ав гу ста, у 69. го ди ни, преми нуо је наш дра ги ко ле га, пен зи о нер Бо жи дар Бо жа По по вић, ду го го ди шњи нови нар и уред ник у Сремским но ви на ма... Те ћег окто бра об ја вљен је Ин ме мори ам Зо ра ну Вељ ко ви ћу: У пе так 28. сеп тем бра, у 72. го ди ни, пре ми нуо је наш дра ги ко ле га, пен зи о нер Зо ран Вељ ко вић, ду го го дишњи но ви нар и уред ник у Ново рухо уз статус града Срем ским но ви на ма. Зоран је био чо век пле ме нитог ко ва. До бро ћу дан, тих и бла ге на ра ви... Нај ве ћи део сво је бо га те но ви нар ске ка ри је ре про вео је упра во у Срем ским но ви на ма и Днев ни ку... Но ви фор мат ли ста О нео бич ном дру же њу нови на ра Срем ских но ви на и ли ста Да нас са гра ђа ни ма Ми тро ви це на глав ном градском тр гу по во дом де це ни је из ла же ња овог днев ног ли ста, чи та о ци су оба ве ште ни 5. децем бра. Уз по клон књи гу или вре ћи цу ка фе оно ме ко ку пи при ме рак ви кенд из да ња Дана са дру же ње је за вр ше но дого во ром о да љој са рад њи ова два по пу лар на ли ста. Два де сет ше стог де цем бра Срем ске се чи та о ци ма предста вља ју у но вом, сма ње ном и функ ци о нал ни јем (Б4) фор мату на чак 64 стра не. Од број них на сло ва овог из да ња, из дво јимо пр во сле де ћи: Рум ска група Вре ло из лу де ла Ен глезе: По шле мо ме - у Лон дон и ме ђу 2500 при ја ва из 88 зема ља про би ле се на фан тастич но дру го ме сто - Две сто ше зде сет ми ли о на гле да лаца ове при ред бе до вољ но го во ри о све му... Вра шка по сла, но ва књига Не дељ ка Тер зи ћа у из дању Срем ских но ви на под стакла је овај пут и до дат ну те му о но вим из да вач ким пла но ви ма: Пр ву књи гу Срем ске нови не као из да вач об ја виле су го ди не и све до пре не ку го ди ну об ја вље но је око се дам де сет на сло ва... пла но ви су да се об но ви изда вач ка де лат ност и у тој об но ви, дру го из да ње књиге Вра шка по сла сма тра се и пр вим ко ра ком... На ста ви ће се

18 24 Среда, 3. новембар У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ НА ГРАД СКОМ ТР ГУ До чек Но ве го ди не уз Цр ве ну ја бу ку Пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва Го ран Јо вић на ја вио је до чек Но ве го ди не на Град ском тр гу у Ста рој Па зо ви уз Цр ве ну ја бу ку. Тим по во дом са овом гру пом пот пи сан је про то кол о са рад њи Пот пи си ва ње про то ко ла о са рад њи Цр ве на ја бу ка је јед на од нај у спе шни јих и нај плодни јих поп-рок гру па из бив ше Ју го сла ви је, осно ва на го ди не у Са ра је ву а тре нутно де лу је у За гре бу и Сплиту. До го ди не гру па је сни ми ла шест ал бу ма, да би из по зна тих раз ло га пре стала с ра дом до за вр шет ка ра та у Бо сни и Хер це го ви ни. Ка да су се по но во оку пи ли, го ди не сни ма ју ал бум У твојим очи ма а ка сни је и осталих осам. Ал бум Са ња ти из го ди не сма тра се једним од нај бо љих поп ал бу ма, ика да об ја вље ним на про стору бив ше Ју го сла ви је, док им је ал бум Та мо где љу бав почи ње до нео не ко ли ко пре лепих ба ла да, као што су Волео бих да си ту, Ту га, ти и ја, Оста ни и дру ге. Овај ал бум је до сти гао и злат ни ти раж. У два де сто пе то го ди шњој ка ри је ри, да кле, иза ове групе сто ји пет на е стак ал бу ма и мно ги, по зна ти хи то ви као што су: Бје жи ки шо с про зора, Дир ли ја, Ту го не срећо, Зо ву нас ули це, Има не што од ср ца до ср ца, Звона зво не, То ми ра ди, Та мо гдје љу бав по чи ње, Не ка ко с про ље ћа, Сти жу ме сје ћања, Прин ци пе са, Очи боје ср не и мно ги дру ги. Пре го ди ну и по да на Цр ве на јабу ка је на Па зо вач ком култур ном ле ту на пра ви ла ве личан ствен кон церт, оку пив ши не за пам ћен број љу би те ља ове поп-рок му зи ке. До чек Но ве, го ди не уз Цр ве ну ја бу ку на Градском тр гу у Ста рој Па зо ви био је по вод за пот пи си ва ње про то ко ла о са рад њи из међу ове гру пе и Оп шти не Стара Па зо ва. Про то кол су потпи са ли пред сед ник оп штине Го ран Јо вић и Дра жен Же рић Же ра, пр ви чо век у гру пи. Он се од но си, не само на но во го ди шњи кон церт ове гру пе, не го под ра зу мева по кре та ње про јек та под на зи вом До чек Но ве го ди не ко ји ће об у хва ти ти не ко ли ко зна чај них ма ни феста ци ја, укљу чу ју ћи и до чек деч је Но ве го ди не. Пред седник Го ран Јо вић је до дао да гру па у Ста ру Па зо ву до ла зи 30. де цем бра, а да ће тек 31. на но во го ди шњем кон цер ту би ти пра ви хе пе нинг. Но вого ди шњем кон цер ту Цр ве не На кон фе рен ци ји за но ви на ре ја бу ке прет хо ди ће на ступи пред гру па, а чла но ви ове гру пе у Ста рој Па зо ви за држа ће се и 1. ја ну а ра го ди не. Пред сед ник је прили ком пот пи си ва ња про токо ла о са рад њи са Цр ве ном ја бу ком на кон фе рен ци ји за но ви на ре 28. ок то бра ка зао да је сре ћан што је до ма ћин ле ген дар ној гру пи за до чек Но ве го ди не на Тр гу Др Зора на Ђин ђи ћа у Ста рој Па зови и што је већ у ок то бру грађа ни ма по ну дио мо гућ ност за до бар про вод у нај лу ђој ноћи. На рав но, да је при су ство овом кон цер ту за све за ин тере со ва не бес плат но, као што је то би ло и на Па зо вач ком кул тур ном ле ту. Ре кав ши, да су га у по след њих ме сец да на зва ли ме на џе ри мно гих гру па Дра жен Же рић Же ра ко је же ле да сви ра ју у Старој Па зо ви, пред сед ник Јо вић је, овом при ли ком упу тио позив по што вао ци ма ове гру пе, са свих стра на да се го ди не на ђу на Тр гу у Ста рој Па зо ви, јер ће то бити нај ве ћа жур ка у Ср би ји. Та ко ђе, је до дао, да зна ју ћи са став, зна да ће кон церт дуго тра ја ти. Дра жен Же рић Же ра је ка зао да ће се они с њи хове стра не по тру ди ти да овај Ар хив ски сни мак Дра жен Же рић Же ра кон церт сви ма оста не у лепом се ћа њу. Ина че, ова гру па од свог осни ва ња ме ња ла је са став, та ко да са да шњу окосни цу чи не Дра жен Же рић Же ра, Дар ко Јел чић Цу ња, Кре ши мир Ка ште лан Креша и Да мир Гонз. Пот писи ва њу по ме ну тог про то ко ла при су ство ва ли су и нај ближи са рад ни ци пред сед ни ка оп шти не, ме ђу ко ји ма, његов за ме ник Го ран Вра њеш, Рад ми ла Одо ба шић, на челни ца оп штин ске упра ве, као и ди рек тор Цен тра за кул ту ру Алек сан дер Ба ко. Г.М. Ал бу ми Гру па Цр ве на ја бу ка је у сво јој ка ри је ри из да ла сле де ће ал бу ме: Цр ве на ја бу ка 1986., За све ове го ди не 1987., Са ња ти 1988., Та мо гдје љу бав по чи ње 1989., Узми кад хо ћеш ти 1990., Не ка ко с про ље ћа 1991., У твојим очи ма 1996., Сви јет је лоп та ша ре на 1998., Лајв 1998., Ри зни ца сјећа ња 1999., Све што сањам 2000., Тво јим же љама во ђен 2002., Опро сти што је љу бав на 2005., Ду ша Са ра је ва и Во лим те го ди не.

19 26 SPORT Среда, 3. новембар ЏУДО ОДР ЖАН ЏУ ДО КУП СИР МИ ЈУМ Новосађани свеукупни победници МИНИСТАРКA СНЕЖАНA СА МАР ЏИЋ МАР КО ВИЋ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Средства за ПСЦ "Пинки" Ми ни стар ка Сне жа на Са мар џић Мар ко вић у раз го во ру са мла дим Ми тров ча ни ма а на ци ја де ла кров не кон струк По слов но-спорт ског цен тра Сци је Пин ки у Срем ској Ми тро ви ци биће окон ча на до кра ја го ди не за хваљу ју ћи сред стви ма Ми ни стар ства омла ди не и спор та ко је је ће за ове на ме не из дво ји ти ви ше ми ли о на ди на ра, ре че но је при ли ком по се те ре сор не ми ни стар ке Сне жа не Самар џић - Мар ко вић овој уста но ви ко ја је про шлог пет ка обе ле жи ла 23 го ди не ра да. Тен дер за из бор из во ђа ча ра до ва се да нас за вр шава, а рок за за вр ше так ра до ва је 30 да на. По ре чи ма ми ни стар ке Са мар џић - Мар ко вић, по сле са на ци је кро ва из над ку гла не, тре ба из на ћи на чи не да се за јед нич ким сред стви ма ми нистар ства, По кра ји не и ло кал не са моу пра ве на ста ви и са са на ци јом де ла кро ва из над ве ли ке дво ра не, ко ји је та ко ђе оште ћен у ве ли ком не вре мену по чет ком ав гу ста ме се ца. Ди рек тор ка ПСЦ Пин ки Споме ни ка Ко тар лић ка же да је по моћ др жа ве дра го це на и да је за 23 годи не по сто ја ња, ово пр ви пут да овај цен тар до би ја па ре од ми нистар ства. То ком по се те ми ни стар ке ПСЦ Пин ки, одр жан и алет ски тур нир за основ це. Ми ни стар ка за омла ди ну и спорт Сне жа на Са мар џић Мар ко вић посе ти ла је и Кан це ла ри ју за мла де у Срем ској Ми тро ви ци где је на гла сила да се по че ло са пет, а да да нас у Ср би ји има 114 кан це ла ри ја за младе, док је же ља да ове кан це ла ри је по сто је у свим ло кал ним са мо у права ма у Ср би ји. Кан це ла ри ја за мла де у Срем ској Ми тро ви ци, фор ми ра на пре две годи не, јед на је од нај усп ше ни јих и у ње ним ак тив но сти ма ан га жо ва но је око 300 во лон те ра. По кра јин ски се кре тар за ло калну са мо у пра ву и ме ђу оп штин ску сарад њу То ми слав Стан тић том прили ком је ис та као да су кан це ла ри је за мла де по ка за тељ ко ли ко јед на ло кал на са мо у пра ва озбиљ но разми шља о бу дућ но сти сво јих гра ђана. Ми тро вач ка кан це ла ри ја до бро ра ди, а Ми тро ви ца има ве ли ки број мла дих та ле на та ко ји су до би ли сти пен ди је. Ж.Н. Све ча но отва ра ње Ку па Сир ми јум и тро вач ки Џу до клуб Сир ми ум, Мбио је у су бо ту, 30. ок то бра дома ћин тра ди ци о нал ног, 21. по ре ду Ку па Сир ми јум. Так ми че ње је одржа но у По слов но-спорт ском цен тру Пин ки, а на сту пи ло 158 так ми чара из 17 клу бо ва у мла ђим уз ра сним ка та го ри ја ма. Го во ре ћи на свет ко ви ни отва рања ове ма ни фе ста ци је, ко ја је одржа на у окви ру Но вем бар ских дана, за ме ник гра до на чел ни ка Ср ђан Ко зли на по здра вио је све уче сни ке и по же лео им фер и ко рект не борбе и по себ но на гла сио да град пу но ула же у раз вој спор та. Уче сни ке тур ни ра, на срп ском је зи ку, по здра вио је и ам ба са дор Ја па на у Бе о гра ду То шио Цу но заки ко ји је из ра зио за до вољ ство што се ов де та ко пре да но не гује та древ на бо ри лач ка ве шти на, ко ја до при но си ја ча њу ду ха и тела. Он је по звао све так ми ча ре да по ка жу на нај бо љи на чин сво је зна ње и вешти ну у овом спор ту. За све у куп ног по бед ни ка тур нира про гла ше на је но во сад ска Слави ја, дру го ме сто при па ло је Ди наму из Пан че ва, а тре ће Пан те ри ма из Би је љи не. Про гла ше не су и нај бо ље еки пе у по је ди ним уз ра сним ка те го ри ја ма. Од срем ских еки па, нај бо љи је био ла ћа рач ки ЛСК. По ле тар ке ЛСК-а осво ји ле су пе хар као нај у спе шни је у тој так ми чар ској ка те го ри ји. Џу до клуб Сир ми ум био је прави до ма ћин и успе шан ор га ни за тор ове тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је, ко ју су по мо гли Град Срем ска Митро ви ца, По кра јин ски се кре та ри јат за омла ди ну и спорт и при ја те љи ово га клу ба. С.Ловчанин ПРО ЈЕ КАТ ПО КРА ЈИН СКОГ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА СПОРТ И ОМЛА ДИ НУ Унапредимо спорт у Војводини о кра јин ски се кре та ри јат за Пспорт и омла ди ну, од мар та ме се ца ре а ли зу је про је кат по сете свим ло кал ним са мо у пра ва ма са те ри то ри је АП Вој во ди не у циљу уна пре ђе ња спор та. Од по чет ка ак ци је Уна пре ди мо спорт у Вој води ни, пред став ни ци Се кре та ри јата и По кра јин ског за во да за спорт по се ти ли су Аду, Ириг, Вр шац, Бео чин, Ста ру Па зо ву, Вр бас, Бач ку Па лан ку, Бе чеј,. Ка њи жу, Оџа ке, Ко ва чи цу, Бе лу Цр кву, Ср бо бран и Пе ћин це, а до кра ја го ди не по се тиће и Срп ску Цр њу, Ко вин, Сом бор, Ру му, Апа тин и Се чањ. Пре о ста лих 25 оп шти на по се ти ће то ком го ди не. У Пе ћин ци ма су се, 26. ок то бра, оку пи ли пред став ни ци ло кал не само у пра ве, спорт ских клу ба, просвет ни рад ни ци и број ни спорт ски рад ни ци. - У пе ћи нач кој оп шти ни има 27 спорт ских ко лек ти ва, од ко јих 16 фуд бал ских и они су но си о ци спорта у овој сре ди ни - упо знао је го сте из Но вог Са да Дра ган Де спо то вић, пред сед ник Спорт ског са ве за пећи нач ке оп шти не. - У овој го ди ни фор ми ра ли смо два но ва клу ба: шахов ски у Пе ћин ци ма и ко шар ка шки у Обре жу.у од но су на дру ге среди не, слич не ве ли чи не, ми не ма мо га ше ње клу во ва, већ и осни ва мо но ве. Ве ли ка за слу га у ома со вљава њу спор та има Оп шти на, ко ја у ве ли ком де лу фи на си ра и по ма же клу бо ве. На да мо се да ће та ко би ти и у на ред ном пе ри о ду. О ак ци ји Се кре та ри ја та при сутне је упо знао Бран ко Ву јо вић, само стал ни струч ни са рад ник за рекре а тив ни спорт. - Стра те шко опре де ље ње др жаве и ло кал не са мо у пра ве је сте изград ња ин фра струк ту ре и ства рање усло ва клу бо ви ма за не сме та но функ ци о ни са ње. Је дан од ци ље ва је и упо зна ва ње клу бо ва о услу гама ко је пру жа По кра јин ски за вод за спорт у сми слу шко ло ва ња ка дро ва. Ако же ли мо бо љи и ква ли тет ни ји вр хун ски спорт, мо ра мо да уђе мо у све клу бо ве, а пред став ни ци клу бова и сви спорт ски рад ни ци мо ра ју до дат но ра ди ти на се би ре као је Ву јо вић. То ком три би не ис так ну то је да је нај ве ћи про блем у овој сре ди ни недо ста так аде кват не спорт ске са ле. - Вр ло смо за до вољ ни од зивом пред став ни ка клу бо ва три бини ис та као је Дра ган Де спо то вић Мо ћи ће да апли ци ра ју пре ма покра јин ском Се кре та ри ја ту, ка ко за сред ства за адап та ци је, та ко и за од ре ђе не ства ри ко је се ти чу са ме стру ке, као што је еду ка ци ја трене ра и спор ти ста, пра ће ње раз воја мо то рич ких спо соб но сти де це и дру го. Ж.Р. рп ски атлет ски ре пре зен та тив ци Су бр зом хо да њу бра ћа Не над и Пре драг Фи ли по вић из Вла со тин ца и ју ни ор ски шам пи он Да ни јел Младе но вић из Ни ша, у окви ру Ху ма нитар но спорт ске про мо тив не шет ње ''Бр зим ко ра ком кроз Ср би ју'' у четвр так су би ли го сти у Ин ђи ји. Они су 18. ок то бра кре ну ли из Пре ше ва са на ме ром да сво ју шет њу за вр ше 31. ок то бра у Су бо ти ци. - На ме ра нам је да про бу ди мо свест код гра ђа на и ани ми ра мо их да бу ду до на то ри и спон зо ри де ци у до мо ви ма и де ци са смет ња ма у раз во ју ка ко би се по бољ шао њихов ма те ри јал ни ста тус. У сеп тембру на ред не го ди не пла ни ра мо да кре не мо у ак ци ју ''Бр зим ко ра ком кроз Евро пу'' мар шу та би ишла од Ати не до Осла, ре као је Не над Фили по вић. Атле ти ча ре су у оп шти ни Ин ђија при ми ли пред сед ник Скуп шти не оп шти не Алек сан дар Ко ва че вић и АТЛЕТИКА ХУ МА НОСТ АТЛЕ ТИ ЧА РА Брзим кораком до Инђије Атле ти ча ри ис пред згра де оп шти не у Ин ђи ји члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за спорт и омла ди ну Ми лан Бо ди ро жа. Атле ти ча ри су по се ти ли про сто ри је Удру же ња ''Мој свет'' ко је оку пља де цу и омла ди ну са смет ња ма у разво ју. З.Г.С. ра ди ци о нал не, 48. по ре ду тр ке Тули ца ма Гра да, ко ја но си на зив ''Ме мо ри јал Ми ло ван Ла за ре вић - Ћа за'', одр жа ће се у Срем ској Митро ви ци у пе так, 5. но вем бра са по чет ком у 12 ча со ва. Ор га ни за тор тр ке је Град ска упра ва за обра зова ње, кул ту ру и спорт, док тех ничку по др шку да је уста но ва ''Атлетски ста ди он''. По ред пред шко ла ца, шко ла ра ца свих уз ра ста, на тр ци ће на сту пи ти и при пад ни ци Ми нистар ства Уну тра шњих По сло ва, као и Вој ске Ср би је, ре че но је на конфе рен ци ји за но ви на ре у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци. За ме ник ре сор ног на чел ни ка Бог дан Бо жин, ис та као је да је ресор на упра ва учи ни ла све ка ко би тр ка би ла што ма сов ни ја. - Про фе со ри фи зич ког вас пи тања су сти му ли са ни и ми оче ку је мо не ма ње од 500 так ми ча ра, што је из у зе тан број, ре као је Бо жин, и додао да су за по бед ни ке обез бе ђе не АТЛЕТИКА У ПЕ ТАК У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Уличне трке на гра де у ви ду ме да ља, ма ји ца, док ће по бед ник у ме мо ри јал ној тр ци, тр ци сред њо шко ла ца на мета ра до би ти и пре ла зни пе хар. За ме ник пред сед ни ка Скуп штине Гра да Зо ран Ми шче вић, на по менуо је да тр ка пред ста вља пра зник спор та и атле ти ке, и да је јед на од нај ве ћих спорт ских ма ни фе ста ци ја на под руч ју Гра да. Ми ло ван Ла за ре вић - Ћа за, био је атле ти чар ''Сре ма'' ко ји је чак 14 пу та по бе ђи вао у ми тро вач ким улич ним тр ка ма. Упра во оту да ового ди шња тр ка је по све ће на овом ве ли ком спор ти сти. Пре ма ре чи ма Жељ ке Аврић, порт па ро ла СУП-а Срем ска Ми трови ца, у вре ме одр жа ва ња тр ке, дакле, у пе ри о ду од до 14.30, са о бра ћај ће би ти за тво рен у улица ма Све тог Ди ми три ја, Змај Јо виној и Ма са ри ко вој. С. Л. ОДБОЈКА Рођендан д бој ка шки клуб Срем 022 из ОСрем ске Ми тро ви це обе ле жа ва го ди ну да на по сто ја ња. Ба зи ра се ис кљу чи во на ра ду са мла ђим ка тего ри ја ма и до са да је уче ство вао на так ми че њи ма у пи о нир ској и ка детској кон ку рен ци ји, као и не ко ли ко тур ни ра у улич ној од бој ци. Клуб ра ди у ОШ Сло бо дан Бајић Па ја где се тре нин зи одр жа вају три пу та не дељ но. Од ове го ди не клуб је пу но прав ни члан Од бој кашког са ве за Вој во ди не као је дан од нај мла ђих клу бо ва. ВИНЕР ШТИДЕШЕ СУПЕРЛИГА (М) 1. Раднички КБ : НИС Војводина : Јединство : Партизан : Ц. звезда ; Железничар : Спартак : Рибница : Млади радник : Смедерево :6 0

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

Зим ни ца. На пијачним тезгама и ове јесени. У Инђији аутлет центар Страна 2. Туристички цвет Засавици Страна 5. Комшија удавио лекарку Страна 6.

Зим ни ца. На пијачним тезгама и ове јесени. У Инђији аутлет центар Страна 2. Туристички цвет Засавици Страна 5. Комшија удавио лекарку Страна 6. 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 13. октобар 2010. Број 2590 Цена 40 динара у овом броју: Инђији аутлет центар Страна 2. Зим ни ца Поделе у СПК: Исток против запада Страна 3. Туристички цвет

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

Психосоцијални аспекти страбизма

Психосоцијални аспекти страбизма 492 DOI: 10.2298/SARH1408492J ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 617.758.1-009.11 Психосоцијални аспекти страбизма Бранка Јаблан, Весна Вучинић, Бранка Ешкировић, Милорад Љутица Факултет за специјалну

Detaljer

Ко му нал на по ли ци ја

Ко му нал на по ли ци ја 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар 2010. Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене

Detaljer

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА БОРИВОЈЕ АДАШЕВИЋ, рођен 1974. у Ужицу. Пише прозу. Књиге при ча: Екв ил иб р и с т а, 2000; Из т р е ћ е г к р а љ е в с т в а, 2 0 0 6. Ро м а н и: Чо век из ку ће на бре гу, 2009; Крф,

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ

ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ Биљана Сикимић Балканолошки институт САНУ Београд biljana.sikimic@bi.sanu.ac.rs ИСТРАЖИВАЧ ЈЕ ПРИСУТАН: ХРАНА КАО ТЕМА И ПОВОД ЗА РАЗГОВОР И РАЗМИШЉАЊЕ Рад се ба ви по ло жа јем и стра те ги ја ма ис тра

Detaljer

Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло со фи ји

Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло со фи ји УДК: 141.4 Берђајев Н. УДК: А. 27-145.3 Берђајев Н. А. Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 149 172. Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло

Detaljer

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава 1 ОКТОБАР 2011. ГОДИНА VI, БРОЈ 55 22. новембар ДАН ПОЗОРИШТА ПРВИ РОЂЕНДАН МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ Почетак који обећава Иако је у току

Detaljer

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016.

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. Срећна нова 2017. година Број 4694, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. цена 40 динара Политика Кампања и избори на свим нивоима» страна 4 Деда Мраз из Панчевца испуњава ваше жеље» страна

Detaljer

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018.

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Километри у срцу и ногама» страна 9 Нова година почела победом» страна 31 ВЛАСНИК Број 4747, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. цена 40 динара СВЕТЛОСТ Политика Снага

Detaljer

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Циљ програма завршног испита Циљ про гра ма за вр шног ис пи та у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу је, са гла сно За ко ну о осно ва ма си

Detaljer

САКАГИЈА (MALLEUS) ЗООНОЗА У СРБИЈИ ОД Др сци. вет. мед. Зо ран Јев тић Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

САКАГИЈА (MALLEUS) ЗООНОЗА У СРБИЈИ ОД Др сци. вет. мед. Зо ран Јев тић Секција за историју медицине Српског лекарског друштва САКАГИЈА (MALLEUS) ЗООНОЗА У СРБИЈИ ОД 1800-1960. Др сци. вет. мед. Зо ран Јев тић Секција за историју медицине Српског лекарског друштва Сакагија (Malleus) остали називи: Гунтураћ, Бале, Балавац, Сараџа,

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Моја словачка прича» страна 6 Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 ВЛАСНИК Број 4751, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА 2018. цена 40 динара Хроника Традиција и стручност

Detaljer

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА Фестивали, Бијенале, смотре...» страна 13 Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 Број 4695, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара Политика Различити приоритети» страна

Detaljer

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском

Detaljer

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Издавач Српски сабор Двери Издавачка кућа Catena Mundi Библиотека Прећутано слово друго коло, друга књига Аутор Др Марко С. Марковић Наслов

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

Association of Gene Variants in TLR4 and IL-6 Genes with Perthes Disease

Association of Gene Variants in TLR4 and IL-6 Genes with Perthes Disease 450 DOI: 10.2298/SARH1408450S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.718-001.5:575.224 Association of Gene Variants in and Genes with Perthes Disease Sanja Srzentić 1, Vesna Spasovski 1, Duško Spasovski

Detaljer

ДР АГ НЕС БЕ НЕТ НА ЧЕ ЛУ БОЛ НИ ЦЕ ШКОТ СКИХ ЖЕ НА НА СО ЛУН СКОМ ФРОН ТУ

ДР АГ НЕС БЕ НЕТ НА ЧЕ ЛУ БОЛ НИ ЦЕ ШКОТ СКИХ ЖЕ НА НА СО ЛУН СКОМ ФРОН ТУ ДР АГНЕС БЕНЕТ НА ЧЕЛУ БОЛНИЦЕ ШКОТСКИХ ЖЕНА НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ Славица Поповић Филиповић Сун ча на оба ла, Аустра ли ја Секција за историју медицине Српског лекарског друштва Сажетак Први светски рат

Detaljer

Бо го слов ски аспек ти у при по вет ка ма про то је ре ја Ни ко ле Ми ло ви ћа

Бо го слов ски аспек ти у при по вет ка ма про то је ре ја Ни ко ле Ми ло ви ћа ОСВРТИ Бо го слов ски аспек ти у при по вет ка ма про то је ре ја Ни ко ле Ми ло ви ћа Марко Јефтић Епархија шумадијска, Младеновац (markojeftic@yahoo.com) Увод Кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка читаоци

Detaljer

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler У м е н и е и д е ть с и туа ц ию ц е л о м и н им а н ие к д ет а л ям эт о н е пр от и оре ч и е т е рми н ол о ии. К о д а р е ч ь и д е т о н а ш их с е р и сны х л иф т ах, э т и сло а я л яют с я

Detaljer

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler

ГM\XD(F$ DDCmаE'' Schindler Л у ч ш и с пос о б д е с т в о в а ть р а з у мно э т о д е с т в о в а ть с у ч е т о м опы т а. Наш и р у зо в ые л и ф т ы слу жа т с в и д е т е л ь с т в о мэт о м у. Г р у з о вые с п е ц а л ь

Detaljer

Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП ДОКУМЕНТИ И СЕЋАЊА

Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП ДОКУМЕНТИ И СЕЋАЊА Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП ДОКУМЕНТИ И СЕЋАЊА Едиција Србија 1914 1918 Уредник Зоран Колунџија Copyright ИК Прометеј, Нови Сад, 2014. Издавање Едиције Србија 1914 1918 подржало је Министарство културе

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Циљ програма завршног испита Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и

Detaljer

Sensorveiledning for eksamen i RUS H

Sensorveiledning for eksamen i RUS H 1 Sensorveiledning for eksamen i RUS1001 2018H Eksamen består av 6 oppgaver hvor beregnet arbeidstid angir vekting av de forskjellige oppgavene, dvs: oppg. 1: 1/12, oppg. 2: 2/12, oppg 3: 4/12, oppg 4:

Detaljer

От р актора. PokerStrategy.com! tortle - coldbound., Ezhik09! Veronika

От р актора. PokerStrategy.com! tortle - coldbound., Ezhik09! Veronika От р актора!, чnjerъtrategy Magazime 13!...,!, чnjerъtrategy Magazime. -,. -,,., 14 чnjerъtrategy Magazime 1 2011.. -, PokerStrategy.com! :, чnjerъtrategy Magazime 13.! : tortle - coldbound., Ezhik09!

Detaljer

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 01-4171/8 13.10.2017. Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.ДОБАРА 14/2017 Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

П Р О З А & П О Е З И Ј А МИРОСЛАВ ТОХОЉ СЕСТРЕ

П Р О З А & П О Е З И Ј А МИРОСЛАВ ТОХОЉ СЕСТРЕ П Р О З А & П О Е З И Ј А МИРОСЛАВ ТОХОЉ СЕСТРЕ Неприметно, оне су ипак мењале свет. Осећање за хронологију, којом су на известан начин прожета и најзбрканија фамилијарна стабла, подстиче ме да најпре

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА ЈЕДИНА МОЈА СТАЛНА АДРЕСА Хвала Жирију што ми је учинио изузетну част додијеливши ми награду Матице српске Младен Лесковац : госпођи професорки Радмили

Detaljer

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office УПАТСТВО Дигитално потпишување документи во MS Office Верзија: 4.0 Датум: 29.01.2018 103.16 КИБС АД Скопје 2018 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk Содржина 1. Вовед 2 2. Дигитално

Detaljer

Predikative ord предикати вы

Predikative ord предикати вы Predikative ord предикати вы Forelesning for RUS2130. Basert på materiale av Helgi Haraldsson. Pensum Mathiassen s. 130-134, 162 + dette materialet. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske

Detaljer

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Издавач: ОШ Димитрије Туцовић Сердара Мићића 5, Чајетина Тел/факс: 031 831-268 e-mail: ostucovic@gmail.com www.osdimitrijetucovic.edu.rs Главни и одговорни

Detaljer

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио.

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио. Dositejac Број 7, октобар 2013. Таланти, према заслугама Сва Доситејева дела, без обзира на жанр, била су у основи просветитељска обраћања народу, израз жеље да га поучи, упозна са светом и пренесе му

Detaljer

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула I. II. Кнез Данилова 16, Београд III. Телефон: 322 43 21 до 29 Фах: 324 88 44 e mail: јаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs Број: 4400 05.06.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Предмет: Измене Конкурсне

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Историја гради мостове

Историја гради мостове Лист бањалучке Гимназије ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 Мај 2010. ЦИЈЕНА 1 КМ Гимназијалци и угостили 27 ученика и 2 професора из Израела Историја гради мостове ПОКЛОН-РАЗГЛЕДНИЦА Маслачак Јелена Марчета, III2 Мој

Detaljer

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ Услов за долазак страних инвеститора» страна 6 Може ли стид спасти свет?» страна 12 Број 4585, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 20. НОВЕМБРА 2014. цена 40 динара ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ

Detaljer

Стеван Сремац и стари Ниш. Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ

Стеван Сремац и стари Ниш. Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ Стеван Сремац и стари Ниш Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ 1 Димитрије Миленковић Димитрије Миленковић СТЕВАН СРЕМАЦ И СТАРИ НИШ Издавач Народна библиотека Стеван Сремац Ниш Боривоја Гојковића

Detaljer

Београд, децембар године

Београд, децембар године Српски национални комитет CIGRE Б Е О Г Р А Д П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ CIGRE Србија Београд, децембар 2012. године 1/10 На основу члана 16. Статута Српског националног комитета CIGRE, Скупштина

Detaljer

Већ дуже време у Банат -

Већ дуже време у Банат - NA[E NOVINE plus НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА НОВОМ ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ STAVQEN CREP 2 Већ дуже време у Банат - ском Новом Селу посто - ји потреба за још једним свештеником Српске православне цркве и то из више разлога.

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

Година 2016 Број 1 ISSN корупција. Потонуће новинарства: РАВНО ДО ДНА. надзор јавних финансија.

Година 2016 Број 1 ISSN корупција. Потонуће новинарства: РАВНО ДО ДНА. надзор јавних финансија. Досије Година 2016 Број 1 ISSN 2217-5938 корупција Потонуће новинарства: РАВНО ДО ДНА надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 1 2016 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију

Detaljer

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam Ordstilling Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 24.01.2007 1 Kasus Forskjellige kasusformer spiller en hovedrolle når det gjelder

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

СТВАРАЊЕ ТИМОВА И ТИМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

СТВАРАЊЕ ТИМОВА И ТИМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ Министарство просвете и спорта Републикe Србијe Програм реформе средњег стручног образовања Јединица за имплементацију програма Отона Жупанчича 30, 11000 Београд Тел.: + 381 11 260 8181 E-mail: office@vetserbia.edu.yu

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

Обојене Петријеве мреже

Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже (ОПМ) Colored Petri Nets (CPN) Курт Јенсен (Кurt Jese) 1981. године Сваком чвору типа место придружен је тип податка који одређује врсту податка које дато

Detaljer

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОГЛАСНИ ДИО SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 32 15.04.2010. OBJAVE KONKURSI На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именова њи ма ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске,

Detaljer

Поразни учинак једног амбасадора

Поразни учинак једног амбасадора Поразни учинак једног амбасадора Увод Прошле су три и по године од објављивања овог интервјуа, 15 новембра 2004, на електронском гласилу Рада Дробца Artel, затим у недељнику Svedok од 30 новембра и на

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: ; факс:

Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: ; факс: Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: 011 2412 922; факс: 011 2411 260 За издавача: Проф. др Драган Вукмировић, директор Рукопис припремиле: Драгана Ђоковић Папић Јованка

Detaljer

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ 2016. ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 2012-2016. Време знања, сигурности здравља и заједништва ЈЕР, О ЉУДИМА СЕ РАДИ 4 6 ЗАШТИТА ПРОСТОРА СТРАТЕШКО

Detaljer

Опсада цркве Светог Спаса

Опсада цркве Светог Спаса Књиге Горана Петровића спадају у оне које је тешко препричати. Читаац треба да буде храбар, стрпљив, спреман на све оно што га очекује. Сваки труд бива богато награђен. Нека вас делови текста из књиге

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

аутор фотографије непознат; репродукција Вукадин Шљукиh)

аутор фотографије непознат; репродукција Вукадин Шљукиh) ' Професор МИХАИЛО ШПРОIIИЋ Београд, 24. април 1868- Београд, 8. јун 1943. Ро!уенgански снuаtпјс 1938. 1oguнe за йогйребе йугйних лисйiа йреg оgлазтс на Азорска octlipвa у Aiiiлaнiiic/CoAJ океану. (Архив

Detaljer

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011 40 XXXIII 2011 ФИЗИКА И ТЕХНИКА, часопис за физику и мултидисциплинарну повезаност физике са осталим природним наукама, математичким и техничким наукама, филозофијом. Излази једном годишње. Тираж овог

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1130 мај 2015. Година LV Излази месечно Годишњица поплаве Стратегија управљања

Detaljer

George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL

George Orwell 1984. 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL Први део I 1 Det var en kald, klar dag i april, og klokkene slo tretten. Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt

Detaljer

ЗАПИСИ О ДОГАЂАЈИМА Проф. др Радош Смиљковић, (Не)заборављена земља Србија, Глас Србије д. о. о., Краљево 2010.

ЗАПИСИ О ДОГАЂАЈИМА Проф. др Радош Смиљковић, (Не)заборављена земља Србија, Глас Србије д. о. о., Краљево 2010. УДК: 94(497.11)"195/..."(049.32) Примљено: 23. септембра 2010. године Прихваћено: 20. октобра 2010. године Др Мирољуб С. Васић, научни саветник Институт за савремену историју, Београд ЗАПИСИ О ДОГАЂАЈИМА

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА SADR@AJ Часопис Саборног храма у Крагујевцу Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА Година II, број 3, фебруар 2006. године главни и одговорни уредник јереј Срећко

Detaljer

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Природно математички факултет Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ Изработил: Гордана Николовска Ментор: Д-р Весна Целакоска Јорданова Април, 2016 година Вовед Граф

Detaljer

КУЛТ УРНИ ИНФО. Културно-информативни лист СКЦ Wil, број 1 / јануар-јун 2017

КУЛТ УРНИ ИНФО. Културно-информативни лист СКЦ Wil, број 1 / јануар-јун 2017 КУЛТ УРНИ ИНФО Културно-информативни лист СКЦ Wil, број 1 / јануар-јун 2017 извођачки ансамбл КУД-а Острог, понос Српског културног центра Wil Првих шест месеци и у својим просторијама Српски културни

Detaljer

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА X БРОЈ 3 ЛЕПОСАВИЋ 21. ЈУН 2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА X БРОЈ 3 ЛЕПОСАВИЋ 21. ЈУН 2013. СЛЖБЕН ГЛАСН ПШТНЕ ЛЕПСАВЋ ГДНА X БРЈ ЛЕПСАВЋ ЈН N osnovu чln Zkon o buџetskom sistemu (" SlglRS" br) чln ств tчk Zkon o loklnoj smouprvi ( Slglsnik RS" br i ) i чln ств тч Sttut Opшtine Leposviћ ("Slglопштие

Detaljer

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ (Реални и фантастични простори у делима Плава Птица Мориса Метерлинка и Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија) Најбоље се живи у замковима које смо сањали. 212 Морис Метерлинк

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

Фонт представља сва слова азбуке или абецеде, као и бројеве.сваки фонт има своје име.

Фонт представља сва слова азбуке или абецеде, као и бројеве.сваки фонт има своје име. Фонт представља сва слова азбуке или абецеде, као и бројеве.сваки фонт има своје име. Наредбе се позивају преко главног менија, преко траке са алаткама, из помоћног менија (који се добија десним кликом

Detaljer

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће Нова топионица и фабрика сумпорне киселине

Detaljer

ОДЛУКУ о додели уговора

ОДЛУКУ о додели уговора На основу члана 108. Закона о jавним набавкама и Извештаjа Комисиjе за jabhe набавке броj 354. од 12.04.2017. год. у поступку [авне набавке мале вредности добара санитетски и медицински материjал и тест

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site:

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: www.bos.rs Влада Републике Србије Министарство омладине и спорта Београд, Булевар Михајла Пупина 2 web

Detaljer