Ко му нал на по ли ци ја

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ко му нал на по ли ци ја"

Transkript

1 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене Страна 5. За Сремске говори редитељ Никита Миливојевић Страна 11. У Срему без казни за пушаче Страна 13. Пред празнике опрезно с пиротехником Страна 24. Након вишемесечних припрема, завршене обуке и обезбеђења неопходне опреме на сремскомитровачке улице је прошле среде / Sremska Mitrovica, Kuzminska 9 BESPLATNA KUĆNA DOSTAVA изашла комунална полиција. Ова служба за сада обухвата четири извршиоца, а ускоро ће им се придружити још толико колега. На старту комунални полицајци имају задатак да пре свега делују превентивно. Ј.З.

2 2 Среда, 15. децембар ЖИВОТ НАШ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ У РУ МИ Осу да на па да на ка то лич ку цр кву Пише: Ми ли ја на Бар јак та ре вић Сле пи миш Иде зи ма. Да ни су се ску пи ли ко ву на на 90, и кре ће се зо на бо ле сти, али и се зо на по ре ме ћа ја оп сесив ног га ше ња си ја ли ца по ку ћи. С об зи ром да мрак по чи ње у че ти ри по под не, не кад и ра ни је, при ну ђе ни смо да ко ри сти мо ве штач ко осве тље ње у про сто рија ма. Има их ко ји све тле ће еле мен те ва зда га се у свом стам бе ном про сто ру, али и оних ко је је бо лест захва ти ла па пи па ју пре ки да че и кад оду у го сте, у наме ри да до ма ћи ну уште де елек трич ну енер ги ју. Код ста ри јих, и сла бо с нов цем сто је ћих мо же да се, не пре те ра но ду бо ком ана ли зом, уста но ви синдром сле пог ми ша, то јест осо ба ис ку сно функ цио ни ше у мра ку по прин ци пу сен зо ра рет ко кад се де ша ва да уда ри у ра га сто или зап не за сто ли цу. Све се мо же кад се на ве жба (за ве жбу што ви ше игра ти с де цом ћо ра ве ба ке и гле да ти Бет ме на ) па чак се мо же и не што под гре ја ти на рин гли. Ни су џа ба из мишље не лам пи це на шпо ре ту и у фри жи де ру. Ноћ ни од ла сци до мо крог чво ра се из вр ша ва ју мето дом ме се ча ра. Ру ке на пред, тап тап, ход по ја ји ма и да ви диш ка ко не тре ба све тло. Овим са ве сним по тро ша чи ма стру је, пун ме сец је оми ље на пла не та а ду ги, лет њи сун ча ни да ни - оми ље но го ди шње до ба. Ако им уве че ба не не зва ни гост, упа ли ће са мо јед ну дир ку на пре ки да чу, јер две су увек би ле и би ће са мо за чи та ње (ма да, нај сла ђа им је ДНЕВ НА штам па). Из го ре на ве де них раз ло га, по тро ша чи оправ дано ра но ле жу, те ра но и уста ју. Во де се сун че вом све тло шћу и тра ди ци јом - дан је за рад а ноћ за спа ва ње. И на рав но да за вр ћу на све му, не би ли што ви ше ште ка оста ло за цр не да не, а у бе лим се рет ко опу шта ју. А у еко ном ској кри зи их по себ но ири ти ра не по треб но ти тра ње све тла под из го во ром сме та ми за очи. Сто га се мо же де си ти да на лу сте ру бу ду на по ла од вр ну те две од три си ја ли це. Да кле ту су, али се за вр ћу до кра ја са мо у ну жди, ако би тре ба ло за ши ти дуг ме или из ва ди ти трн. Па ли- га си-па ли-га си оми ље на игра де це у уз ра сту од три до пет го ди на је не што од че га гаше њем оп сед ну ти ма про мук не глас, осла бе нер ви и ср ча на прет ко мо ра. А ако се де си да си ја ли ца ипак црк не од у зи ма ју де те ту пра во на ро ди тељ ску љу бав Шта сам рек`о!! `Ајд сад марш у со бу! уз ти пич но вер бал но сту па ње у сек су ал не од но се са де те то вом мај ком, Сун цем или јед ним од све та ца из цр кве ног ка лен да ра. Иста драм ска си ту а ци ја ва жи и за оста ле ште дљи ве де те то ве прет ке ако ни је хте ло да по слуша и пре ки не ову игру. На пе тост се до дат но по ја ча ва ако се по ме ну та ста кле на на пра ва рас пр сла на ко ма ди ћа па се још мо ра па ли ти уси си вач ми мо недељ ног пла на. Уз но ву си ја ли цу, на рав но. Ме се ча ри су на ро чи то оду ше вље ни ште дљи вим си ја ли ца ма ма ка ко оне има ле и сво јих ма на. Али, дака ко, ни оне не сме ју да го ре без де бе лог раз ло га. Еко ло шки је не ра си па ти енер ги ју и та ко чу ва ти при ро ду. Бу ду ћи да на пи па ва мо у мра ку већ 20 го ди на, треба ло би да бу де мо на гра ђе ни као нај бо љи чу ва ри при ро де. По во дом не ми лих до га ђа ја од 11. де цем бра ка да је уни ште на дво ри шна ра све та у ка то лич кој Цр кви Уз ви ше ња све тог кри жа, у Град ској ку ћи у Ру ми је 13. де цембра ор га ни зо ва на кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој је осу ђен овај ван дал ски чин. Но ви на ри ма су се обра ти ли: Го ран Ву ко вић, пред сед ник општи не Ру ма, Не над Бо ро вић, пред сед ник СО Ру ма, Влат ко Ратко вић, на род ни по сла ник у Скупшти ни РС, Са ва Али шић, на челник Срем ског окру га, Жељ ко Тови ло, жуп ник и Бла го је Ка тић, све ште ник Цр кве Све тог ду ха. У РУ МИ Од бор По кре та со ци ја ли ста Про те кле сед ми це у Ру ми је одржа на сед ни ца Ини ци ја тив ног од бо ра за фор ми ра ње Оп штин ског од бо ра По кре та со ци ја ли ста. Скупу су при су ство ва ли пред сед ник По кре та со ци ја ли ста Алек сан дар Ву лин и пред сед ник По кра јин ског од бо ра ПС Здрав ко Ињац. За пред сед ни ка Ини ци ја тив ног одбо ра иза бран је проф. Ср ба Пе тровић, а за се кре та ра Ђу ра Кр њић. С.Н. Пред сед ник оп шти не Ру ма, Горан Ву ко вић је ис та као да ово није ве ли ка ма те ри јал на ште та, али је ште та у мо рал ном сми слу, сто га сле ди осу да овог чи на и ве ро ва ње да ће по чи ни о ци би ти бр зо ухва ћени и ка жње ни. Влат ко Рат ко вић је оце нио да је ово те шко кри вич но де ло, мо ти виса но вер ском и на ци о нал ном мржњом. Уочи Бо жић них пра зни ка пору чу је мо свим гра ђа ни ма да нам је њи хо ва без бед ност на пр вом ме сту. На чел ник Срем ског окру га Сава Али шић је на гла сио да је овај чин ру жна сли ка по сла та из Ру ме у тре нут ку при вред ног успо на овог СРЕМСКА МИТРОВИЦА Прес кон фе рен ци ја у рум ској Град ској ку ћи гра да, као и то да свих 26 на ци ја ко је жи ве у Сре му има ју исти третман. Жуп ник, Жељ ко То ви ло је потсе тио да је ово тре ћи на пад за чети ри го ди не ње го вог слу жбо ва ња, да је про шле го ди не раз би јен кип Бо го ро ди це, али да и по ред све га тре ба сла ти по ру ку ми ра и са радње ме ђу хри шћан ским цр ква ма. Осу ди овог без ум ног чи на учесни ци ма кон фе рен ци је при дру жио се и све ште ник пра во слав не Цр кве Све тог ду ха, Бла го је Ка тић ис такав ши да је ово чин јед не не морал не осо бе а не на ци о на ли зма. К.К. Ухапшени због изнуде Милош В. (32), Рајица К. (36), Зоран Н. (40) из Београда и Ненад С. (37) из Сремске Митровице ухапшени су протекле седмице због сумње да су покушали изнуду евра тако што су од једног бизнисмена из Сремске Митровице покушали да наплате дуг са зеленашком каматом. Како преносе медији, бизнисмен из Сремске Митровице је пре неколико месеци запао у финансијске проблеме и тада је од једног београдског зеленаша позајмио евра уз договор да их у износу увећаном за евра врати кроз извесно време. Цифра дуга је свакодневно расла и стигла до вртоглавих евра. У договору са полицијом, оштећени је наставио комуникацију са рекеташима, тако да је група пала приликом последњег покушаја изнуде. Полиција је након хапшења претресла станове осумњичених у Београду. У стану М. В. пронађен је хеклер МП 5", пиштољ збројевка" и 90 комада муниције. Ж.Н. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Јо ван ка Зур ко вић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић, Живан Неговановић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Jo van ka Zur ko vi}. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

3 Среда, 15. децембар ИН ЂИ ЈА: ''ЗНА ЊЕМ ДО ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА'' Ам ба са де у слу жби ин ве сти ра ња у Ср би ју Пре до че не мо гућ но сти са рад ње из ме ђу ло кал них са мо у пра ва и еко ном ско-тр го вин ских оде ље ња ам ба са да на при вла че њу стра них ди рект них ин ве сти ци ја Аген ци ја за еко ном ски раз вој оп шти не Ин ђи ја и Фонд за по др шку ин ве сти ци ја у Вој води ни би ли су ор га ни за то ри семи на ра ''Зна њем до ин ве сти ција'' ко ји је про шле сре де одржан у Ин ђи ји. Пред став ни ци ма вој во ђан ских оп шти на и градо ва пре до че не су мо гућ но сти са рад ње ло кал них са мо у пра ва и еко ном ско-тр го вин ских одеље ње ам ба са да на при вла че њу стра них ди рект них ин ве стици ја. Уче шће у овом се ми на ру узе ли су пред став ни ци ам ба сада Хр ват ске, Ру си је, Не мач ке, Ита ли је, Фран цу ске, Швед ске, Дан ске, Че шке и САД. Увод ни чар је био Бра нислав Бу гар ски, ди рек тор ВИП фон да ко ји је ис та као оп шти ну Ин ђи ја као при мер до бре сарад ње ло кал не упра ве и поме ну тог фон да на ре а ли за ци ји за јед нич ких ин ве сти ци ја по пут ''Ме тал цин ка ре'', ''Грунд фу са'', ''Мон ба та'' и ''Ти се ни груп''. Бу По моћ из ло кал них са мо у пра ва - Ло кал не са мо у пра ве мо гу до ста да ура де на при вла че њу до ма ћих и стра них ин ве сти то ра, да се на ђу при ру ци сва ко ме од њих, да се за јед но са њи ма ан га жу ју у ре ша ва њу евенту ал них про бле ма на ко је на и ђу. Не сме да по сто ји од го вор ни смо над ле жни. Овај се ми нар има за циљ и да раз ме ни мо по зи тив на ис ку ства са ко ле га ма из Вој во ди не, ре као је Горан Је шић. Пред став ни ци Хр ват ске, Ру си је, Не мач ке и Швед ске Јев ге ниј Ку ди нов гар ски је на гла сио да је основни циљ се ми на ра по ди за ње капа ци те та гра до ва и оп шти на и пре до ча ва ње ин ве сти ци о них по тен ци ја ла стра ним ком па нија ма пре ко ам ба са да чи ји су пред став ни ци уче ство ва ли раду овог се ми на ра. Обра ћа ју ћи се при сут нима Го ран Је шић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја је ре као да је ва жно ис та ћи ко ли ко су вој вођан ске оп шти не спрем не за инве сти ци је без об зи ра на број не про бле ме ко је има Ср би ја а који не за ви се од ло кал них управа по пут про бле ма ве за них за вра ћа ње имо ви не, спо ро сти суд ства. На 21. мо дул се ми на ру учество ва ло је де вет пре да ва ча. Пр ва је би ла Све тла на Бо жино вић, са вет ни ца за го спо дарство Ам ба са де Ре пу бли ке Хрвта ске. Она је, из ме ђу оста лог, ре кла да су еко ном ски од но си из ме ђу Хр ват ске и Ср би је у послед њих пет го ди на до жи ве ли пра ву ре не сан су го ди не роб на раз ме на је из но си ла 50 ми ли о на до ла ра а го ди не 1,2 ми ли јар де до ла ра. Да нас у Ср би ји по слу је 220 хр ват ских фир ми по пут ИНЕ, Кра ша, Цеде ви те, Кон ча ра, Ро ви ња. - Про сто ра за са рад њу има мно го ви ше не го што је са да. Оту да смо по се ти ли гра до ве Апа тин, Ниш, Но ви Па зар, Ру му ка ко би кре ну ли у са рад њу са фир ма ма ко је су по ка за ле инте ре со ва ње. Же ља нам је да се на ши еко ном ски од но си не засни ва ју са мо на тр го ви ни већ да се на обо стра ну ко рист крене са за јед нич ким ин ве сти ци јама, ре кла је Све тла на Бо жи новић и на ја ви ла да ће Хр ват ска би ти пред ста вље на као зе мља парт нер Ср би ји на Ме ђу на родном сај му ту ри зма ко ји ће се у фе бру а ру одр жа ва у Бе о гра ду. Јев ге ниј Ку ди нов, шеф трго вин ског пред став ни штва Руске Фе де ра ци је под се тио је да је пре 70 го ди на осно ва но Трго вин ско пред став ни штво Совјет ског Са ве за у Кра ље ви ни Ју гос сла ви ји, пет го ди на пре отва ра ња ам ба са де, и да се у кон ти ну и те ту одр жа ло до да нашњих да на. У уло зи ше фа еко ном ско тр го вин ског оде ље ња ам ба саде Швед ске био је Ин ђин чан Ди ми три је Ива но вић ко ји је ре као да је ви ше швед ских фир ми за ин те ре со ва но да послу је у Ср би ји, да ''Икеа'' увели ко ра ди на овом тр жи шту где Го ран Је шић: да раз ме ни мо по зи тив на ис ку ства Тр го вин ски спо ра зум - У но вој фа зи раз во ја из ме ђу Ср би је и Ру си је пот пи са но је 20 ме ђу др жав них спо ра зу ма. Ср би ја је пр ва зе мља, из у зима ју ћи бив ше со вјет ске ре пу бли ке, са ко јом је пот пи сан бесца рин ски тр го вин ски спо ра зум што је до при не ло да се за 25 од сто по ве ћа тр го вин ска раз ме на. Ру ска ам ба са да пру жа потреб не ин фор ма ци је ин ве сти то ри ма са јед не и дру ге стра не о мо гућ но сти ма ин ве сти ра ња у Ср би ју и у Ру си ју. Ко ли ко је то ва жно го во ри из ре ка ко ја се ов де ко ри сти ко има ин фор маци ју вла да све том, ре као је Јев ге ниј Ку ди нов. пла ни ра да отво ри че ти ри тржна цен тра два у Бе о гра ду и по је дан у Но вом Са ду и Ни шу. За тим ''Ерик сон'' ко ји са ра ђује са ''Те ле ко мом'' и ко ји ових да на до ни ра Пан че ву уре ђа ја за пра ће ње кре та ња ауто бу са, ме ре ње за га ђе но сти ва зду ха... Пре да ва чи на овом се ми на ру би ли су још Ми лан Вуч ко вић, пред став ник не мач ке при вредне де ла га ци је у Ср би ји, Оли виер Ри монд, еко ном ски ата ше Ам ба са де Фран цу ске, Да глас Апо стол, шеф еко ном ског одеље ња аме рич ке Ам ба са де, Пао ло То ски, пред став ник Амаба са де Ита ли је, Ре не Ни гард Јен сен, ис пред Ам ба са де Данске и Лу бош Јо за, шеф тр говин ско-еко ном ског оде ље ња Ам ба са де Че шке. З. Г. Сте фа но вић УЗ ПО ЧЕ ТАК РА ДА КО МУ НАЛ НЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ На стар ту - пре вен тив но На кон ви ше ме сеч них при према, за вр ше не обу ке и обезбе ђе ња нео п ход не опре ме на срем ско ми тро вач ке ули це је у сре ду 8. де цем бра, иза шла кому нал на по ли ци ја. Ова слу жба за са да об у хва та че ти ри из врши о ца ко ји су пр вог рад ног дана, су де ћи по њи хо вим из ја ва ма, упо зна ли те рен, раз го ва ра ли са су гра ђа ни ма, при ма ли при ја ве и да ва ли оба ве ште ња. Је дан од ко му нал них по лица ја ца Жељ ко Шу ћу ра, ка же да пр вог рад ног да на ни су имали ин тер вен ци ја. - Гра ђа ни су нам пру жа ли по др шку, пи та ли ка ко де лује мо. То ком да на има ли смо при ја ве о ди вљим де по ни ја ма, пар ки ра њу на јав ним по вр шима и зе ле ним по вр ши на ма и слич ним ко му нал ним про блеми ма- го во ри Шу ћу ра. Зо ран Бе ре жни, на чел ник Град ске упра ве за ур ба ни зам и стам бе но ко му нал не по слове под се тио је да је Срем ска Ми тро ви ца је дан од 24 гра да ко ји су уве ли ко му нал ну поли ци ју. Уз са да шња че ти ри извр ши о ца у овој слу жби ра ди ће уско ро још то ли ко ко му нал них по ли ца ја ца, иако пре ма бро ју ста нов ни ка Срем ска Ми тро вица мо же да има њих 17. Раз лог што их је ма ње је сте у фи нанси ра њу ко је је на те рет ло калне са мо у пра ве. Циљ ко му нал не по ли ције да се ста ви у слу жбу гра да и гра ђа на, ис ти че за ме ник начел ни ка ове упра ве Ми ро слав Вла ди са вље вић, и под се ћа да ко му нал ним по ли цај ци ма грађа ни мо гу да при ја вљу ју раз не ко му нал не про бле ме, под но се пе ти ци је и слич но да при падни ци ове слу жбе има ју за да так да све еви де ни ти ра ју и о ре шењу оба ве сте оног ко је по кренуо ини ци ја ти ву или тра жио ре ше ње про бле ма. С.Ђ. Ко му нал на по ли ци ја са начелником Управе Зораном Бережнијем и замеником Мирославом Владисављевићем

4 4 Среда, 15. децембар ТА ТЈА НА СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, СЕ КРЕ ТАР ЦР ВЕ НОГ КР СТА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ О БРИ ЗИ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НЕ Со ли дар но сти ни кад пре ви ше Со ци јал не ак тив но сти има ле су при о ри те те у од но су на оста ле про гра ме Омла ди на Цр ве ног кр ста Срем ске Ми тро ви це је почет ком де цем бра ме се ца иници ра ла и ре а ли зо ва ла ак ци ју при ку пља ња хра не и слат ки ша за нај у гро же ни је су гра ђа не. Ак ци ја је ре а ли зо ва на у три сред ње шко ле - Ми тро вач кој Гим на зи ји, Ме ди цин ској шко ли "Дра ги ња Ник шић" и Еко номској шко ли "9.Мај". При ку пљени слат ки ши би ће по де ље ни у пред сто је ћој тра ди ци о нал ној ак ци ји "Је дан па ке тић мно го љу ба ви". Због све из ра же ни јих потре ба ми тро вач ка ор га ни за ција Цр ве ног кр ста је то ком ове го ди не ула га ла мак си мал не на по ре да од го во ри на зах теве у со ци јал ном ан га жо ва њу код нај о се тљи ви јих ка те го ри ја ста нов ни штва. Со ци јал не актив но сти има ле су при о ри те те у од но су на оста ле про гра ме. - Тру ди ли смо се, да у скла ду са мо гућ но сти ма, од го во ри мо на по ве ћа не по тре бе и у ве ћој мери убла жи мо по сле ди це си ро маштва. Ова област ра да Цр ве ног кр ста ре а ли зу је се кроз програ ме на род не ку хи ње, бри ге о ста ри ма и ак ци је со ли дар но сти - под се ћа Та тја на Сре до је вић, се кре тар Цр ве ног кр ста Срем ске Ми тро ви це. На род на ку хи ња По грам на род не ку хи ње реа ли зо вао се у кон ти ну и те ту током чи та ве го ди не. На мир ни це Но во го ди шња пред ста ва Во лон те ри-омла дин ци Цр ве ног кр ста осми сли ли су и при пре ми ли но во годи шњу пред ста ву, ко ју ће по ну ди ти пред у зе ћи ма и уста но ва ма за по де лу паке ти ћа де ци њи хо вих радни ка, уз оба ве зу да по свом опре де ље њу, у скла ду са мо гућ но сти ма, Цр ве ном крсту упла те сред ства, за даљу ре а ли за ци ју ак ци је. су обез бе ђе не из до на ци ја Владе Ре пу бли ке Ср би је, Вла де АП Вој во ди не, ак ци је Б92 Хра на за све и из бу џе та гра да Сремска Ми тро ви ца. - У про грам су се сук це сивно укљу чи ва ли но ви ко ри сници, та ко да се број ко ри сни ка са 300 до де цем бра по ве ћао на 450. Укљу чи ва ње но вих ко рисни ка вр ши ли смо на осно ву пред ло га Цен тра за со ци јал ни рад, а уз фи нан сиј ску по дршку ло кал не са мо у пра ве. Поред сва ко днев не рас по де ле ку ва них обро ка, вр ши мо и месеч ну рас по де лу ланч па ке та нај у гро же ни јим ко ри сни ци ма са под руч ја се ла, об ја шња ва Та тја на Сре до је вић. Бри га о ста ри ма Се кре та ри јат Цр ве ног кр ста Срем ска Ми тро ви ца уз по моћ сво јих во лон те ра, кроз про грам Бри га о ста ри ма, по ма же старим су гра ђа ни ма да се не осећа ју уса мље ним и за бо ра вљеним. Про гра мом је об у хва ће но 120 ко ри сни ка са те ри то ри је гра да и из се ла Ве ли ки Радин ци, Ја рак и Ша шин ци. То су Та тја на Сре до је вић пре те жно ли ца ста ра пре ко 65 го ди на, хро нич но обо ле ла, ко ја жи ве са ма у не по вољ ним со цијал но ма те ри јал ним усло ви ма. У окви ру овог про гра ма пру жају се здрав стве но -пре вен тив не услу ге : ме ре ње ше ће ра у крви и крв ног при ти ска, пру жања пси хо - со ци јал не по др шке, на бав ка ле ко ва и за ка зи ва ње Јед на ак ци ја со ли дар но сти Је дан па ке тић мно го љу ба ви Тра ди ци о нал ну ак ци ју Цр ве ни крст Срем ска Ми тро ви ца ове го ди не ре а ли зо ва ће по иде ји и уз по моћ сво јих мла дих во лон те ра. Као и прет ход них го ди на циљ ак ци је Је дан паке тић мно го љу ба ви је да се при пре ме уз по моћ до на то ра и по де ле но во го ди шње па ке ти ће де ци до 10 го ди на ко ја су кори сни ци пра ва на до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, код Цен тра за со ци јал ни рад. Ху ма ни тар на жур ка пре гле да код ле ка ра и ма ња по моћ у ку ћи. Обе ле жа ва ју ћи Не де љу Црве ног кр ста у ма ју и Ме сец старих у ок то бру свим ко ри сни цима про гра ма по де ље ни су паке ти хи ги је не. Ак ци је со ли дар но сти Ак ци је со ли дар но сти об у хва та ју стро го на мен ске ак ције, као што су са бир не ак ци је гар де ро бе, про мо ци ја ху мано сти и со ли дар но сти, по де ла па ке ти ћа за Но ву го ди ну де ци со ци јал но угро же ног ста ту са. Сва ке го ди не у бу џе ту ми тровач ког Цр ве ног кр ста опре деље на су фи нан сиј ска сред ства за со ли дар ну по моћ нај у гро жени јим гра ђа ни ма, ко ја се до дељу ју по зах те ву, а на осно ву од лу ке Управ ног од бо ра Цр веног кр ста. - По ред фи нан сиј ских средста ва,у то ку го ди не, на предлог Цен тра за со ци јал ни рад, ме сних за јед ни ца и удру же ња гра ђа на Цр ве ни крст до де љу је и јед но крат не по мо ћи нај у гроже ни ји ма, у ви ду па ке та хра не, хи ги је не, по лов не обу ће, оде ће и по сте љи не - об ја шња ва секре тар ка Цр ве ног кр ста. У скла ду са мо гућ но сти ма, ре а ли зо ва не су тра ди ци о налне ак ци је: "Сун ча на је сен живо та", Ме сец со ли дар но сти и Деч ја не де ља, Ак ци ја со ли дарно сти при обе ле жа ва њу Ме ђуна род ног да на мла дих. По водом обе ле жа ва ња 12. ав гу ста Ме ђу на род ног да на мла дих, омла ди на Цр ве ног кр ста ор гани зо ва ла је ху ма ни тар ну жур ку са ци љем при ку пља ња слат киша, игра ча ка, школ ског прибо ра и оста лих ар ти ка ла ко ји су по де ље ни де ци из по ро дица со ци јал но угро же ног ста туса. За Ме ђу на род ни дан бор бе про тив си ро ма штва и гла ди ок то бар, ко ри сни ци ма народ не ку хи ње уз по ја чан оброк по де ље ни су, за хва љу ју ћи дона то ри ма, ре зул та ти ма ак ци ја мла дих, при год ни по клон па кети са на мир ни ца ма, а за де цу ко ри сни ке ку хи ње 114 слат ких па ке та. С.Ђ. ПО МОЋ ПРИ ЈА ТЕ ЉА У СНАБ ДЕ ВА ЊУ ВО ДОМ Ма чва ни ма од Сре ма ца Омо гу ће но снаб де ва ње ис прав ном во дом за пи ће Ци стер на ЈКП Во до вод Срем ска Ми тро ви ца је проте клих да на, то ком по плав ног та ла са би ла на рас по ла га њу ме шта ни ма Са ла ша Цр но барског, Цр не Ба ре и Ба до ви на ца. На зах тев Оп шти не Бо га тић у ко јој је због ви со ког ни воа реке Дри не би ло угро же но снабде ва ње во дом, чел ни ци ми тровач ког "Во до во да" су од мах упу ти ли спе ци ја ли зо ва но вози ло ка ко би та мо шњем станов ни штву омо гу ћи ли снаб дева ње здрав стве но ис прав ном во дом за пи ће. Пре ма ре чи ма Ве сне Влади са вље вић, тех нич ке дирек тор ке ЈКП "Во до вод" у поме ну тим ме сти ма не по сто ји ор га ни зо ва но во до снаб де вање не го се то чи ни из ко паних ин ди ви ду ал них бу на ра. Ви сок во до стај Дри не ка кав је био прет ход них да на, угро жа ва ква ли тет во де. -Од мо мен та ка да су нам се обра ти ли пред став ни ци Оп штине Бо га тић, у нај бр жем ро ку смо при пре ми ли и упу ти ли нашу ци стер ну са пи ја ћом во дом ка ко би по мо гли ста нов ни штву у том де лу Ма чве да има ју довољ но во де за основ не жи вотне по тре бе. Ова кве си ту а ци је су за и ста ве о ма те шке и то је нај ма ње што смо мо гли да учини мо за ове љу де, ре кла је дирек тор ка Вла ди са вље вић. Љ.Ј. Дри но, во до... Ци стер на ми тро вач ког Во до во да у Ма чви Во да ко ја је до не ла то ли ко не во ље, игром суд би не, би ла је мост на ко јем су се сре ла два ро ђа ка по сле чак 50 го ди на. Наи ме, во зач ци стер не из Срем ске Ми тро ви це Не ђо Си мић на рад ном за дат ку про на шао је свог бра та ко ји жи ви у Са ла шу Цр но бар ском, а ко га ни је ви део то ли ко го ди на. За све вре ме бо рав ка у том ма чван ском ме сту имао је о че му да се ис при ча са бра том. Чуд ни су пу те ви...дрин ски.

5 Среда, 15. децембар PETA STRANA SVETA 5 МИ ЛЕ Ма Ста ЛО ВИЋ, ПО ЗНа ти МИ тро ВАЧ КИ Ча СОВ НИ ЧАР Мај стор ко ји по пра вља успо ме не Без об зи ра на све при че да за на ти из у ми ру, увек ће се вред но ва ти људ ско зна ње јер ће у сва ком вре ме ну по сто ја ти ства ри до ко јих је љу ди ма ста ло, а ко је са мо до бар за на тли ја уме да на пра ви или опра ви У Карт: Жарко Гаћеша Мај стор Ми ле, ста ри ми тро вач ки ча сов ни чар ми тро вач кој Пу шки но вој ули ци, на бро ју шест, по сто ји ча сов ни чар ска радња "Ми ле и син", ко ја пре ко 30 го ди на оба вља све вр сте ча сов ни чар ских по сло ва. Ову по зна ту сај џиј ску рад њу за јед но др же отац и син, Миле и Ђор ђе Ма ста ло вић. Свој мај стор ски пут Ми ле Ма ста ло вић за по чео је го ди не, ка да је оти шао на занат у Ша бац. - У Шап цу сам учио код по зна тог он да шњег ча сов нича ра Срећ ка Срећ ко ви ћа, а ка сни је сам пре шао код њего вог оца у Бач ку Па лан ку. Срећ ко ви ћи су би ли ста ра ча сов ни чар ска фа ми ли ја и све што знам ду гу јем њи ма, при ча чи ка Ми ле. По окон ча њу за на та, го ди не, мај стор Ми ле од ла зи у ча сов ни чар ску рад њу ''Пе тро вић'' у та дашњем Ти то вом, а да нас са мо Ужи цу. - У Ти то во Ужи це сам до шао на кон смр ти ча сов ни ча ра Ми ли во ја Пе тро ви ћа у рад њу ко ју је у оно вре ме др жа ла њего ва су пру га. Ту сам остао че ти ри го дине као ор так, она је би ла вла сник рад ње а ја мај стор. У ме ђу вре ме ну, од слу жио сам вој ску, а на кон то га још не ко вре ме оста јем у Ужи цу, да би 13. ма ја отво рио рад њу у Ма чван ској Ми тро ви ци у ко јој сам ра дио као са мо стал ни за натли ја, об ја шња ва мај стор Ми ле. На кон пет го ди на ра да у Ма чван ској Ми тро ви ци, 20. ја ну а ра го ди не мајстор Ми ле пре ла зи у Срем ску Ми тро ви цу, у ло кал у ко јем и да нас по пра вља са то ве. - За раз ли ку од мла дих, код ко јих сат све ви ше по ста је мод ни де таљ и ку пу ју са то ве на ба те ри је, ста ри ји љу ди обично не же ле да на пу сте кла сич не са то ве на на ви ја ње, за ко је их ве зу је се ћа ње на про шла вре ме на. По ред нај јед но став ни јих ра до ва на за ме ни ба те ри је или по прав ки ка и шева, сва ко днев ни по сло ви у овој ча совни чар ској рад њи су ре ста у ра ци је и поправ ке ве ли ких зид них, ста рих џеп них и сто них са то ва. - По прав ке се ни сам од ре као, јер то за ме не пред ста вља пра во ужи ва ње. Сат мо же сва ко да про да, али нај ве ће ми је за до вољ ство ка да ме љу ди срет ну на ули ци и за хва ле на до број по прав ци, при ча ми тро вач ки ча сов ни чар, по ка зују ћи на сто ни сат из го ди не, најста ри ји ко ји је у ско ри је вре ме про шао кроз ње го ве ру ке. Да се ра ди о из вр сном ча сов ни ча ру по твр ђу је и по да так да је свој по сао про ши рио на чи тав Срем и да ље. - У рад њу ми до ла зе му штери је из ра зних ме ста у Сре му, али и из Бе о гра да. Та ко имам јед ног Бе о гра ђа ни на ко ји је већ три пу та до нео раз ли чите зид не са то ве на по прав ку, об ја шња ва мај стор. Ка ко чи ка Ми ле ка же, од ча сов ни чар ског за на та се може жи ве ти, али, ка ко ис ти че, ма те ри јал на стра на овог зана та ни је је ди ни раз лог због ко јег се њи ме и ба ви. - Без об зи ра на све при че да за на ти из у ми ру, ми слим да ће се увек вред но ва ти људ ско зна ње јер ће у сва ком вре мену по сто ја ти ства ри до ко јих је љу ди ма ста ло, а ко је са мо до бар за на тли ја уме да напра ви или опра ви. Због све га то га, сво је зна ње пре нео сам на свог си на Ђор ђа, ко јем сам и оста вио рад њу. Имам тро је уну ча ди и на дам се да ће не ко од њих на ста ви ти да се ба ви овим по слом, ка же мај стор Ми ле. С.З. - С.Л. Сто ни сат из дав не го ди не Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Пише: Милић Јовановић Преко шора тамбура се ори, од љубави мени душа гори. Од Сремице нема лепше цуре, нити добре песме без тамбуре. Преко баште, комшиница зове, дођи комшо миловање моје. Доћи ћу ти кад попадне тама, није здраво да преспаваш сама. Написао: Ду шан По зна но вић Жи вео друг Ти то! Чу ве ни фо то ре пор тер "Срем ских но вина" Сте ван Мир ко вић на шао се у јед ном срем ском се лу баш ка да су се дво ји ца мешта на же сто ко по ту кли. Као пра ви про феси о на лац, чи ка Сте ва Ма ли ган упе ри свој апа рат у остра шће не ''бор це'' и поч не да шкљо ца. Ме ђу тим, спа зи ше то они љу ти про тив ни ци, а је дан од њих се окре те снима те љу и пре те ћи дрек ну: - А шта ти то ра диш, бра ће ла? - Па, сни мам за но ви не, шта ћу дру го! - мир но од го во ри Сте ва. До ско ра шњи не по мир љи ви про тив ни ци од мах об у ста ви ше бор бу и сво ју љу ти ну усме ри ше пре ма на шем фо то ре пор те ру. Јур ну ше за њим, а он - она ко ве ли ки и тром - ка да је ви део да им не мо же по бећи, ста де као уко пан, по ди же ру ке увис и гро мо гла сно по ви ка: - Жи вео друг Ти то! Жи вео друг Ти то! Они не срећ ни ци ста до ше, а он да се окре ну ше и не ста до ше са по при шта уличне бит ке. "Не ма ти дру ге!" Фо то ре пор тер Ми ћа Чам праг имао је оби чај да ка сни на за ка за ни скуп, па је та ко би ло и за вре ме со ци ја ли стич ке сла ве у До њим Пе тров ци ма. Сти же у цен тар села, баш ка да је глав ни го вор ник, та да шњи пред сед ник рум ске оп шти не Ђу ра Ма равић, си ла зио са при ко ли це где се на ла зила им про ви зо ва на би на. Ви ди Ми ћа да ће оста ти без глав ног снимка, па на го во ри пред сед ни ка да се по но во поп не на при ко ли цу, до хва ти ми кро фо на и ко ба ја ги одр жи по здрав ни го вор. - Ако хо ћеш да бу деш у но ви на ма, пред сед ни че, не ма ти дру ге! - об ја снио му је сна ла жљи ви фо то ре пор тер и при ти снуо оки дач апа ра та. Уред ник раз ми шља Не ко вре ме, се кре та ри ца уред ни ка и ди рек то ра "Срем ских но ви на" би ла је симпа тич на и је зич ки "об да ре на" Сми ља на, ко ја је уз то го во ри ла отег ну то и као кроз нос. Јед ном, из не ке ми тро вач ке фир ме, зо ву те ле фо ном да би се рас пи та ли мо гу ли об ја ви ти не ки хи тан оглас. По што су но ви не би ле пред за кљу че њем, она то одмах пре не се уред ни ку Бо ри Стој ши ћу ко ји је, по оби ча ју, ду вао у лу лу и не ка ко одсут но гле дао у да љи ну. Ви дев ши да јој уред ник не од го ва ра, Сми ља на се бр зо сна ђе и са го вор ни ку ко ји је остао на ве зи, отег ну то, све ча ним гласом пре не се: - Са че кај те да друг уред ник ра аа... зми сли!

6 6 Среда, 15. децембар МИ ТРО ВАЧ КИМ МЛЕ КА РИ МА И ВО ЋА РИ МА Сти гла по моћ из град ског бу џе та Уго во ре о суб вен ци ја ма укуп не вред но сти од око ди на ра пот пи са ла 23 про из во ђа ча Из бу џе та Гра да Срем ска Митро ви ца из дво је но је око три ми ли о на ди на ра за субвен ци о ни са ње по љо при вред не про из вод ње, a про шлог че твртка, 9. де цем бра, 23 про из во ђача мле ка и во ћа пот пи са ли су уго во ре о суб вен ци ја ма у укупној вред но сти од око ди на ра. Ра ди се о под сти ца ји ма за уна пре ђе ње сто чар ске и воћар ске про из вод ње, ко ји су про из во ђа чи ма по де ље ни преко Град ске упра ве за по љо привре ду и за шти ту чо ве ко ве околи не. Го ран Че ке ри нац, на челник ове град ске упра ве об јашња ва да су ово га пу та средства усме ре на на по моћ власни ци ма кра ва и ју ни ца на име ума ти ча ња гр ла. Уз то чла но вима Удру же ња во ћа ра "Фру шкого рац" у Ман ђе ло су обез бе ђено је за уна пре ђе ње ра да. Та ко ђе, ра ди уна пре ђења ра сног са ста ва у сви њарству по де ли ће мо суб вен ци је за ку по ви ну на зи ми ца, на ја вио је Че ке ри нац. Ман ђе ло ша нин Све то зар Бе ле ги шки је дан је од сто чара ко ји ма је до де ље на ова субвен ци ја. Ба ви се го ве дар ством, има око 45 ко ма да го ве да ме ђу њи ма је 17 му зних кра ва, а тови и ју над. Го ран Че ке ри нац - Суб вен ци је из град ског буџе та сто ча ри ма ће до бро доћи јер смо па ре да ли аген ци јама за ма ти ча ње ста да. Зна чи, овим нов цем нам се већ да та сред ства вра ћа ју. Чак да ле ко ви ше сам дао за сва ко гр ло које др жим. Са мо осе ме ња ва ње кра ве ко шта ди на ра, а исто то ли ко те ле ње па кад се по мно жи са бро јем гр ла ра чуни ца о тро шко ви ма је ја сна - ве ли Бе ле ги шки. За Ми ла на До ста ни ћа из Са ла ша Но ћај ског суб вен ције по гр лу из град ског бу џе та су до бро до шле. Овај сто чар уз сви ње га ји и 20 кра ва. - Ово је ви ше мо рал на по дршка, не го што је по моћ у правом сми слу ре чи. Не оче ку јем од ло кал не са мо у пра ве да ти Све то зар Бе ле ги шки Ми лан До ста нић на док на ди гу бит ке јер је то ствар Ми ни стар ства по љо привре де и стра те ги је по љо привре де - ре као је До ста нић. У Ман ђе ло су већ две го ди не де лу је удру же ње во ћа ра "Фрушко го рац" оку пља око 40 произ во ђа ча ко ји на бли зу 200 хек та ра има ју воћ ња ке ја бу ке, бре скве кру шке, са знаје мо од Бо ре Ђу ки ћа. - Суб вен ци ја ће нам до бро до ћи да опре ми мо кан це ла рију и на ба ви мо сред ства за рад. На дам се да ће би ти ви ше субвен ци ја до го ди не - на да се Бора Ђу кић, до да ју ћи да се за са ди во ћа у ата ру се ла сва ке го ди не по ве ћа ва ју и да је про из во ђа чима ва жан сва ки ди нар уло жен у ову ску пу про из вод ње. С.Ђа ко вић На док на ђе на ште та од гра да По ре чи ма на чел ни ка Го ра на Че ке рин ца ми тро вач ким пољо при вред ни ци ма ко ји су има ли ште ту од гра да и не вре ме на не дав но је ис пла ће но се дам ми ли о на ди на ра из ре пу блич ког бу џе та. Про це ну ште те ра ди ла је над ле жна ко ми си ја а на докан ду су до би ли про из во ђа чи са под руч ја Но ћа ја, Са ла ша Ноћај ског, Шуљ ма, Бе ше но ва, Бе ше но вач ког Пр ња во ра и де ла Срем ске Ми тро ви це. Бо ра Ђу кић пот пи су је уго вор о суб вен ци ји за ман ђе ло шко удру же ње во ћа ра У ОШ ''ЈО ВАН ПО ПО ВИЋ'' У ИН ЂИ ЈИ Одр жан пр ви Школ ски са јам на у ке Под сти чу уче ни ке да сти чу но ва зна ња и ве шти не, кре а тив ност и ма шту Екс пе ри мен ти хе ми ча ра би ли нај а трак тив ни ји У ци љу по пу ла ри за ци је на у ке ме ђу млади ма у Основ ној шко ли ''Јо ван По повић'' у Ин ђи ји, про шле сре де, одр жан је пр ви Школ ски са јам на у ке. Ра зним три кови ма, екс пе ри мен ти ма и ми ни про јек ти ма, уче ни ци су по ка за ли ка ко се на у ка ко ри сти у сва ко днев ном жи во ту. - На ме ра нам је да под стак не мо же љу код уче ни ка за сти ца њем но вих зна ња и ве шти на, да под сти че мо њи хо ву кре а тивност и ма шту. На сај му уче ству ју уче ни ци од пр вог до осмог раз ре да ко ји на пла стичан на чин пре зен ту ју гра ди во из уџ бе ни ка, ка же Бор ка По по вић, ди рек тор ОШ ''Јован По по вић'' у Ин ђи ји. Осам де сет осно ва ца је са сво јим учи тељи ма и на став ни ци ма екс пе ри мен ти ма откри ва ло ле по ту на у ке. Уче ни ци пр вог разре да Ни ко ла Ву кас, Ми лош Ба бић, Да да Те ле би ћа нин, Не ма ња Пла вић и Мир јана Шаш су от кри ва ли тај не по на ша ња воде, њи хо ви дру га ри из тре ћег и че твр тог раз ре да су пре зен то ва ли шта све мо же да се ура ди са со дом би кар бо ном, са пу ном, би бе ром, сир ће том, мла де хе ми чар ке Дамја на Бад ња ко вић и Ду ња Ба но вић, уче ни це сед мог раз ре да су вр ши ле хе мијске екс пе ри мен те, пра ви ле су си ли кат ни врт, хе миј ски кок тел и врућ лед. Мла ди ге о гра фи су при бли жи ли до ка зе о об ли ку зе мље, пра ви ли фо си ле, геј зи ре и вул кане, фи зи ча ри су се ба ви ли об но вљи вим из во ри ма енер ги је, би о ло зи ра ди ли експе ри мен те са биљ ка ма. Фи скул тур на са ла је би ла пу на за ин те ре со ва них по сма тра ча што је био си гу ран знак да је пр ви Школ ски са јам на у ке по сти гао циљ. З.Г.С. Уче ни ци от кри ва ли тај не по на ша ња во де

7 Среда, 15. децембар ДО ЧЕК НО ВЕ ГО ДИ НЕ НА ГРАД СКОМ ТР ГУ Уз ва тро мет и "Ап со лут но ро ман тич но" и тров ча ни ће и ове го ди има ти при ли ку да Но ву Мне го ди ну до че ка ју на Град ском тр гу уз му зи ку по зна те гру пе " Ап со лут но ро ман тич но". Ово је од лу че но по сле јав ног тен де ра, са зна је мо у Цен тру за кул ту ру "Сир ми ју март", јер је овој устано ви кул ту ре по ве ре на ор га низа ци ја но во го ди шњег сла вља. Јо сип Но вот ни, ди рек тор Цен тра за кул ту ру "Сир ми ју марта" до да је да су на тен де ру учество ва ле још два бен да и то "Ју -гру па" и "Ама де ус бенд", али је ода бра на нај по вољ ни ја - "Апсо лут но ро ман тич но". Но во го ди њи про грам на Градском тр гу по че ће у пе так, 31. де цем бра, у 22 са та. Пр вих пола са та су гра ђа не ће за ба вља ти му зи ка са раз гла са, а од 22,30 до по ла је дан по сле по но ћи окупље ни ма ће сви ра ти но во сад ска гру па "Ап со лут но ро ман тич но". По том сле ди на ступ ми тро вач ке гру пе "Ка ра ван" ко ји ће тра ја ти до по ла два ују тро. По тра ди ци ји, и до чек Но ве го ди на би ће уз бо гат ватро мет, а че сти ти ку са ле пим же ља ма Ми тров ча ни ма ће упути ти град ски чел ни ци. Ина че, де се так по след њих да на де цем бра го дине ис пу ње но је но во го ди шњим кон цер ти ма и при ред ба ма. При пре ми ли су их у шко ла ма, уста но ва ма, цен три ма. Но во годи шње пред ста ве, ко је су заку пље не, По зо ри ште "До бри ца Ми лу ти но вић" од и гра ће у пери о ду од 23. до 31. де цем бра. Пред но во го ди шња пред ста ва за де цу под на зи вом "Де да Мра зов но во го ди шњи цир кус" би ће оди гра на 30. де цем бра, у 17 са ти, на Град ском тр гу. МЛА ДИ И КУЛ ТУ РА За вр шен про је кат ПулСМ ред ста вом " До ба ба ра ба" ППо зо ри шта "До бри ца Ми лути но вић" за вр шен је про је кат ПулСМ ко ји је то ком три ме се ца тра ја ња оку пио мла дих, а фи нан си ран је од стра не Мини стар ства омла ди не и спор та Ср би је. Про је кат Омла дин ског клу ба гра да ре а ли зо ван уз подр шку ре сор не град ске упра ве и Кан це ла ри је за мла де остварио је циљ, јер је до при нео бога ти јем кул тур ном жи во ту и кори шће ња сло бод ног вре ме на, ре као је Јо ван Ко ва чић, ко орди на тор про јек та. ПРО ЈЕ КАТ ПО ДР ШКЕ ИЗ БЕ ГЛИМ И ИН ТЕР НО РА СЕ ЉЕ НИМ ЛИ ЦИ МА До на то ри и град на истом за дат ку Вред ност про јек та је евра, а об у хва тио је до де лу 35 па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла и три мон та жне ку ће У скло пу про јек та "По др шка из бе глим и ин тер но ра сеље ним ли ци ма у Ср би ји" ко јег фи нан си ра ју Европ ска уни ја пре ко свог пред став ни штва у Ср би ји и Град Срем ска Ми трови ца, а ко ји се ре а ли зу је пре ко Не мач ке не вла ди не ор га ни заци је "Хелп" и Ко ме са ри ја та за из бе гли це Ср би је у че твр так, 9. де цем бра, одр жа на је но ва пре зен та ци ја овог про јек та. Она је би ла но ва шан са за помоћ у стам бе ном збри ња ва њу из бе гли ца и ин тер но ра се љених ли ца, јер по сле пр вог конкур са ни је по де ље но свих 28 па ке та гра ђе вин ског ма те рија ла и три мон та жне ку ће об ухва ће не про јек том, а на ме ње не овим ка те го ри ја ма ко ри сни ка. Од Ва си ли је Бро дић, начел ни це Упра ве за оп ште и зајед нич ке по сло ве, са зна ли смо да про је кат об у хва та до де лу укуп но 35 па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла, а да је се дам паке та на ме ње но за збри ња ва ње до ма ћег со ци јал но угро же ног ста но ви штва. Овај по сту пак је у то ку. - Основ ни раз лог што избе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма ни је у пр вом кон курсу рас по де ље на по моћ је што сви ни су ис пу ња ва ли про писа не усло ве. Нај ви ше про блема је у не ре ше ним имо вин ско ПРЕС КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ЕКО НОМ СКОЈ ШКО ЛИ Удру же ном ак ци јом про тив дис кри ми на ци је Про те клог по не дељ ка у сред њој еко ном ској шко ли "9. мај", одр жа на је кон фе ренци ја за но ви на ре по во дом Пројек та "До би ја мо сви". Про је кат, ко ји се ра ли зу је у скло пу Пројек та Ми ни стар ства омла ди не и спор та, "Е мо гу и ја! 2010", спро во ди рад на гру па "Ефекат", ко ју чи не уче ни ци ове сред ње шко ле. Ана Па вло вић, ли дер ове рад не гру пе, циљ про јек та је да про ме ни окру же ње и скре не па жњу љу ди ма на по тре бе особа оме те них у раз во ју. - У окви ру овог про јек та, којег фи нан си ра Ми ни стар ство омла ди не и спор та и Европ ски по крет у Ср би ји, оба ви ли смо ан ке ти ра ње на ших су гра ђа на, ка ко би смо ви де ли ко ли ко су оба ве ште ни о по тре ба ма осо ба оме те них у раз во ју. За че твртак је у дис ко те ци "Нокс", са по чет ком у 20 ча со ва за ка зана је ху ма ни тар на жур ка, а 21. де цем бра ће би ти ор га ни зо ван Дан при ја тељ ства, у окви ру којег ће се ићи у по се ту ШО СО "Ра ди вој По по вић", а би ће орга ни зо ва на и пред ста ва у по зори шту "До бри ца Ми лу ти но вић". У СРЕД ЊОЈ ТЕХ НИЧ КОЈ ШКО ЛИ "НИ КО ЛА ТЕ СЛА" За вр шен тур нир у ма лом фуд ба лу Про шлог пет ка у са ли Средње Тех нич ке шко ле "Ни кола Те сла" до де ље не су на гра де за школ ски тур нир у ми ни фудба лу, а нај бо ље еки пе и по једин це шко ла је на гра ди ла дипло ма ма и ма ји ца ма. На тур ни ру је уче ство ва ло 37 еки па на ни воу шко ле, тј. ак тив но је уче ство вао 221 ученик, а на тур ни ру укуп но је оди гра но 45 утaкмица. С.З. Цен тар Срем ске Ми тро ви це - прав ним од но си ма - об ја снила је Ва си ли ја Бро цић. Укуп на вред ност про јек та је око евра а у ње говом фи нан си ра њу уче ству је ло кал на са мо у пра ва са евра. Уче сни ци про јек та На да мо се да ће ове ак тивно сти ути ца ти на сма ње ње дис кри ми на ци је усме ре не про тив осо ба оме те них у разво ју, ко ја је, на жа лост, и у на шем дру штву ве о ма распро стра ње на, ре ка ла је Ана Па вло вић. С. Л. На гра ђе ни на тур ни ру Од среде до среде Библиотека 15. децембра у 18 сати промоција књиге "Свици у мраку" Владимира Јовановића До 17. децембра изложба слика Златка Шарца Галерија У току изложба таписерије Музеј Срема У току ретроспективна изложба три декаде УЛУ "Сирмијум" и изложба фотографија гљива Фрушке горе Музичка школа 17. децембра у 18 сати у Позоришту, новогодишња представа музичког забавишта "Вивак" 18. децембра у 18 сати у сали школе концерт ученика соло певања Музичке школе "Коста Манојловић" из Земуна, у класи Ненада Ненића 21. децембра, у 20 сати у Позоришту, новогодишњи концерт ученика и професора 24. децембра у 19,30 сати у Музеју Срема, новогодишњи концерт Краљевских гудача "Светог Ђорђа "- Београд Позориште 18. децембра у 12 сати, велика сцена, представа за децу, у 19 сати концерт "Коломејка" 21. децембра у 20 сати, велика сцена новогодишњи концерт ученика и професора Музичке школе 22. децембра 18 сати, велика сцена новогодишњи концерт полазника Студија за креативни развој деце "Пиколо " Од 23. до 31. децембра, новогодишње представе Сирмијумарт 17. децембра у 19, 30 сати у хали "Пинки" свечани концерт Фолклорног ансамбла "Бранко Радичевић" поводом 45 година постојања и рада Из матичарског звања СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ђер ђев Кристи јан, слу жбе ник и Ма ној ло вић На да, ко зме ти чар; Ста но је вић Мла ден, фи зи от.тех ни чар и Уроше вић Та ма ра, гин.акуш.се стра; Ло пин Игор, ауто ме ха ни чар и Врсе ља Ма ри ја на, мед.се стра; Ву јакли ја Ми о драг, рад ник и Ми ло вано вић Мир ја на, пољ.тех ни чар ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Цвје ти ћа нин Игор и Ва не са, Илић Зо ран и Биља на, Ср бу лов Са ша и Мо ни ка, То ма ше вић Јо ви ца и Та ма ра Срем ска Ми тро ви ца, Гво ка Де јан и Мир ја на Ја рак, Бог да но вић Дарко и Је ле на Но ћај, Дво штан ски Дар ко и Ма ри ја на Рав ње, Са вић Бра ни слав и Да ни је ла Мо ро вић, Осто јић Ра до слав и Ма ри на Берка со во, Ми хај ло вић Игор и Љи љана Шид, Ла зић Са ша и Гор да на - Пе ћин ци ДО БИ ЛИ СИ НА: Кр стић Брани слав и Ни ко ли на, Стра цен ски Ми ро слав и Је ле на, Цр нић Де јан и Гор да на Срем ска Ми тро ви ца, Ву ка ди но вић Бран ко и Сне жана Ку змин, Фи ли по вић Не бој ша и Сла ди мир ка Ман ђе лос, Ко ла ја Сло бо дан и Да ја на Бер ка сово, Кр стић Бра ни слав и Ни ко лина Ја ме на, Цим ба ље вић Ми ан и Рад ми ла, Ка јић Зо ран и Дра га на Ру ма, Сто ја но вић Пе тар и Светла на - Шид УМР ЛИ: Бла го је вић Ђорђе рођ.1962., Ма ру шић Ани ца рођ.1928., Ку пре ша нин Анђа рођ.1937., Ра до вац Жив ко рођ.1932., Ку че ко вић Ми лош рођ.1930., Сеј дић Па ва рођ.1956., Ко ва че вић Еми ли ја рођ.1937., Ву лић Је ли ца рођ.1932., Дер венић Вој ка рођ.1937., Аћи мо вић Ми ло ван ка рођ.1962., Ву ко вић Јо ван рођ.1930., Ли ва ја Грозда рођ.1957., Сан трач Де са рођ.1935., Ђор ђе вић Рад мил рођ.1940., Пањ ков Ева рођ.1923., Ђу ра ши но вић Ра до сла ва рођ го ди не Maтичар: Ж. Јан ко вић

8 8 RUMA Припремила: Катица Кузмановић ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД Про је кат ''Ру ка-ру ци'' о чев од 1. де цем бра ове го ди- за по сле ни у Цен тру за со ци- Пне, јал ни рад, у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом, за по че ли су ре а лиза ци ју про јек та под на зи вом ''Рука-ру ци''. Ак ци ја под ра зу ме ва не гу и по моћ у ку ћи за ста ри ја и ли ца са ин ва ли ди те том, за оне ко ји ма је овај об лик со ци јал не за шти те потре бан и нео п хо дан. Овај про је кат об у хва та ак тив но сти ко је ге рон тодо ма ћи це и не го ва те љи це оба вља ју у до ма ћин стви ма ста ри јих гра ђа на, као што су одр жа ва ње хи ги је не стана, по мо ћи при оства ри ва њу пра ва из обла сти со ци јал не и здрав стве не за шти те. У ову ак ци ју је укљу че но 25 ге рон то-до ма ћи ца, об у хва ће но је 200 ко ри сни ка у гра ду и не ким се ли ма рум ске оп шти не, на пе ри од од го ди ну да на. Фи нан сиј ска средства за ове на ме не обез бе ђе на су из буџ те рум ске оп шти не. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Ши ша ње'' де цем бар ''Дру штве на мре жа'' - од 16. до 22. де цем бра ''Је ди, мо ли, во ли'' - од 23. до 29. де цем бра Ли ков ни про грам Рум ски но во го ди шњи ли ков ни са лон - од 13. до 26. де цем бра Му зич ки про грам Срп ско пе вач ко дру штво у Ру ми, го ди шњи кон церт де цем бар у 20 ча со ва ОМШ ''Те о дор То ша Ан дре јевић'', по лу го ди шњи кон церт де цем бар у 20 ча со ва Оста ли про гра ми ''Екс те ри јер Че хов'', ми сли и из ре ке Че хо ва, про стор ис пред КЦ - од 23. до 30. де цем бра МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Љу бо На ка ра дић и Је ле на Рок нић, Ду шан Ср бљани ни На та ша Сто лић До би ли ћер ку: Бо жа на и Душко Га ври ло вић До би ли си на: Је ле на и Дар ко Ра дић, Сла ђа на Мар ти но вић и Са ва Сто лић Умр ли: Да ни ца Док ма но вић , Па вле Ро гић , Мил ка Ра јић , Ми ли ца Гру јић СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ У Ве ћи ном гла со ва присут них од бор ни ка, на сед ни ци одр жа ној 10. де цем бра, усво је на је одлу ка о бу џе ту за го ди ну: и по ред то га што се оче ку је још јед на тешка го ди на, пред ставни ци вла да ју ће ве ћи не из ра зи ли су оп ти ми зам и ве ро ва ње да ће на ред ни бу џет би ти раз вој ни, али са из ра же ном со ци јал ном ком по нен том. Пла ни ра ни бру то при ход буџе та Оп шти не Ру ма за го ди ну из но си ди на ра, у струк ту ри при хо да нај ве ће је уче шће при хо да од про да је до ба ра и услу га (31,43 од сто), од по ре за на до хо дак, до бит и ка пи тал не до бит ке, ту су и тран сфер на сред ства, порез на имо ви ну, као и при ходи на имо ви ну. Пла ни ра на су и тран сфер на сред ства у ви си ни пла ни ра них за ову го ди ну, али уве ћа них за 7,7 од сто, што изно си 181 ми ли он ди на ра. У истом из но су пла ни ра ни су и расхо ди, а ту нај ве ће уче шће има ју рас хо ди за основ на сред ства, ко ри шће ње услу га и ро ба, као и рас хо ди за за по сле не. Го во ре ћи о бу џе ту за на ред- За јед нич ком ак ци јом Фа бри ке обу ће ''Falc East'', Цен тра за со ци јални рад, Оп шти не Ру ма и Са ве за са мо стал ног синди ка та, у Ру ми је 9. децем бра, у про сто ри ја ма ове фа бри ке, 500 рум ских ма ли ша на, из со ци јал но угро же них по ро ди ца, и оних ко ји жи ве у хра нитељ ским по ро ди ца ма, доби ло зим ску обу ћу. По ред ма ли ша на и њи хо вих ро ди те ља, реа ли за ци ји ове ху ма нитар не ак ци је, дру ге по ре ду у рум ској оп шти ни, при су тво ва ли су ди ректор ''На ту ри на'' Су за на Мили но вић, пред сед ник рум ске оп шти не Го ран Ву ко вић, ди- ка квим усло ви ма се одви ја ју спорт ске ак тивно сти, би ло да је реч о клубском, школ ском или рад нич ком спор ту, ка кво је ста ње спортских обје ка та, да ли се може оче ки ва ти бо ље вре ме за спорт, све су то би ле те ме на три би ни о спор ту, одр жа ној у Град ској ку ћи 7. де цем бра. Зва нич на те ма три би не била је ''Уна пре ди мо спорт у Вој во ди ни'', пред став ни цима рум ских спорт ских клубо ва, вас пит но обра зов них уста но ва и спорт ских ор гани за ци ја обра ти ли су се гости из По кра ји не: Ми ло рад Док ма нац, Бран ко Ву јовић и Дра ган Ве лич ковић, струч ни са рад ни ци у По кра јин ском се кре та ри ја ту за омла ди ну и спорт, као и Ми хај ло Ми ле тић и Младен Стој шин, по моћ ник дирек то ра и ге не рал ни се кретар Спорт ског са ве за Вој води не. но го ди ну, пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић је ис та као да се по шло од оп ти ми стич ких прет постав ки по ко ји ма ће бу џет би ти ве ћи јер се рас по лаже фон дом гра ђе вин ског зе мљи шта ко је ће се дава ти у за куп, и до дао: -Да је бу џет со ци јал ни ви ди се и по то ме што је у те свр хе пла ни ра но 56 ми ли о на ди на ра, знат но ви ше не го про шле го ди не, а то ће се од ра зи ти и кроз јав не ра до ве. Но ви на у бу џе ту је субвен ци о ни са ње за по шља ва ња и са мо за по шља ва ња. Ко нач но су се сте кли усло ви за град њу базе на у Бор ков цу, по ста вљен је ка мен те ме љац за но ви вр тић, а стал ни за да так је опре ма ње инду стриј ске зо не ''Рум ска пе тља'' и при вла че ње но вих ин ве сти то ра. Среда, 15. децембар Усво јен бу џет за на ред ну го ди ну Нај ве ће ин ве сти ци је у 2011-ој: опре ма ње ''Рум ске пе тље'', из град ња ба зе на и де чи јег вр ти ћа ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ ТРИ БИ НА О СПОР ТУ Де таљ са сед ни це рек тор Цен тра за соци јал ни рад Да ни ца Је ре мић, пред сед ник син ди ка та Дра го Тешић, као и на чел ник Оде ље ња за дру штвене де лат но сти Све тислав Да мјан чук. На гла ша ва ју ћи да они ко ји су успе шни, тре ба да бу ду и соци јал но од го вор ни, пред сед ник Ву ко вић је до дао: -Све сни смо да се не ће ре ши ти про блеми свих, али ће се убла жи ти си ро маштво. Из бу џе та се из два ја ју од ре ђе на сред ства До ла зе бо љи да ни за клу бо ве Ру му по се ти ли пред став ни ци По кра јин ског се кре та ри ја та за спорт, Спорт ског са ве за Вој во ди не и По кра јин ског за во да за спорт Раз го во ри о спор ту у Ру ми Пред сед ник СО Не над Боро вић је као но ви ну у бу џету из нео осни ва ње ту ри стич ке ор га ни за ци је, ка да је го во рио о здрав ству из нео је по да так да ће ра до ви на адап та ци ји ам бу лан те у Хрт ков ци ма би ти за вр ше ни у на ред ној го ди ни, као и у Сте ја нов ци ма. Од бор ни ци опо зи ци је, углав ном из СРС, Алек сандар Мар ти но вић и Жељ ко До шен, из не ли су ми шље ње да бу џет ни је раз вој ни већ по тро шач ки, да је ба зен за са да лук суз - мла ди ће имати где да се ку па ју, али неће има ти где да ра де, као и то да је за ме сне за јед ни ци опре де ље но ма ло сред става, а са мо до при но си ис ти чу упра во сле де ће го ди не, но ви нај ве ро ват ни је не ће би ти изгла са ни. Зим ска обу ћа за рум ске ма ли ша не Зим ске ци пе ле - ра дост за де цу за си ро ма шне, би ће та ко и у го ди ни, јед но став но, со ли дар ност мо ра да се испо ља ва увек, и сву где где је то по треб но. Дра го Те шић је ис та као да је глав ни но си лац овог по сла упра во син ди кат, у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом: ни сам сре ћан што има то ли ко си ро ма шне де це, али ћу бити сре ћан ако не ки ма од њих по мог не мо, до дао је он. Ди рек тпр Су за на Ми ли новић је из ра зи ла за до вољ ство што је у при ли ци да по могне со ци јал но угро же ној деци, али је из ра зи ла и на ду да ће би ти све ма ње по тре бе за ова квим ак ци ја ма. Члан Оп штин ског ве ћа Ру ме, за ду жен за спорт, Игор Са дрија, на гла сио је да је те шка годи на иза нас, као и то да је из бу џе та оп шти не за спорт у го ди ни опре де ље но 29 ми ли о на ди на ра. Он је под се тио на значај ни је спорт ске ма ни фе ста ци је у овој го ди ни, као и на уре ђе ње не ких спорт ских обје ка та - терен на Ти во лу, ста ди он ''Сло вена'' и опре ма ње Спорт ске ха ле. Пред став ни ци не ких до ма ћих клу бо ва, као на при мер Са ва те бок са, би ли су кри тич ки рас поло же ни и ука за ли да сви спорто ви ни су рав но прав ни у до де ли сред ста ва, ма да има ју ре зулта те. Пред став ни ци По кра ји не су про мо ви са ли сво је спорт ске ор га ни за ци је, на гла си ли да је у при пре ми но ви за кон о спорту, чи ме ће мно ге не прав де бити ис пра вље не. На кон рас праве, до ма ћи ни и го сти су об и шли спорт ске објек те у Ру ми и упозна ли се са њи хо вим ста њем и са др жа ји ма.

9 Среда, 15. децембар ЈКП ''КО МУ НА ЛАЦ'' У ГО ДИ НИ По ди жу ква ли тет ко му нал них услу га Би ће на ста вљен по сао на се па ра ци ји от па да и фор ми ра ће се је дан ре ци кла жни цен тар, ка же Слав ко Пу ва ча, ди рек тор пред у зе ћа IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Јав ни тро шко ви Ди рек ци ја за из град њу оп шти не је у то ку ове годи не за по прав ку и за ме ну са о бра ћај них зна ко ва потро ши ла 1,44 ми ли о на дина ра док је за ин тер вен ци је на јав ној ра све ти по тро ше но 5,34 ми ли о на ди на ра што је знат но ма ње не го прет ход не го ди не. ''Ко му на лац'' ће и у го ди ни на ста ви ти са пру жањем ши ро ке ле пе зе ко му налних услу га гра ђа ни ма ин ђиј ске оп шти не. У пла ну је по ди за ње ква ли те та услу га, у ко јој ће се ме ри то оства ри ти, за ви си ће од рас по ло жи вих сред ста ва. О пла но ви ма за на ред ну го ди ну раз го ва ра ли смо са Слав ком Пу ва чом, ди рек то рем ЈКП ''Кому на лац''. Шта се пла ни ра у рад ној једи ни ци од но ше ња сме ћа? - Пла ни ра ли смо да об ухва ти мо ви кенд зо не че му ће прет хо ди ти по пис ви кен ди ца. Ку пи ће мо сто но вих кон теј не ра на ме ње них за ре ци кла жу ПЕТ ам ба ла же и хар ти је. Кре ну ће мо и са ре ци кла жом оста лог ко мунал ног от па да ста кло, др во, ме тал, већ се ра ди се па ра ци ја елек трон ског от па да. У пла ну је фор ми ра ње јед ног ре ци клажног цен тра у Ин ђи ји чи ме би по сао се па ра ци је от па да био за вр шен, ка же Пу ва ча. Слав ко Пу ва ча Да ли ће би ти ра до ва на пија ци? - На кон отва ра ња ве ли ких мар ке та, из го ди не у го ди ну опа да ин те ре со ва ње за за куп те зги и про да ју ро бе на пи јаци. План про ме та на пи ја ци није ис пу њен ове го ди не. Оту да у пи јач ни про стор не ће би ти не ких ве ћих ула га ња осим што ће мо на сто ја ти да га др жи мо у ре ду, вр ши мо по прав ке и за мене те зги.'' Шта се пла ни ра у рад ној једи ни ци зе ле ни ло? - На ста ви ће мо са из градњом ве тро-за штит ног по ја са око свих на се ље них ме ста. Про ле тос је за са ђе но 300 а ове је се ни 200 сад ни ца. Наста вља мо са одр жа ва њем спорт ско-ре кре а ци о них зона, цвет них и зе ле них по врши на, за ме ном мо би ли ја ра у пар ко ви ма и оста лим де ло вима гра да, ка же ди рек тор ''Кому нал ца''. Да ли ће би ти ула га ња у маши не и во зни парк што је један од глав них усло ва да се са услу га ма иза ђе на тр жи ште? - Пла ни ра мо ку по ви ну још јед ног ра о ни ка ка ко би зимска слу жба упот пу но сти би ла спрем на за се зо ну. Та ко ђе и јед не ма ши не за ис коп гроб них ме ста, јед ног по греб ног во зи ла и јед ног те рет ног во зи ла. Рани јих го ди на смо ку пи ли до ста опре ме, у ће мо за но ви ти са мо оно што је нео п ход но како би, ако не зна чај но по бољша ли оно бар за др жа ли по стоје ћи ни во ква ли те та услу га у пр вом де лу го ди не. У дру гом се на да мо по бољ ша њу ли квид ности пред у зе ћа, бо љој на пла ти, је ња ва њу кри зе и ве ћем изла ску на тр жи ште да пру жамо услу ге тре ћим ли ци ма. Са на шом опре мом и ме ха ни за цијом пла ни ра мо да на тај на чин оства ри мо 10 од сто укуп них при хо да пред у зе ћа, ре као је Слав ко Пу ва ча, ди рек тор ''Кому нал ца''. Ту су и не ки дру ги по сло ви ко ји оче ку ју ово јав но преду зе ће у го ди ни по пут из град ње ка пе ле на гро бљу у Но вим Кар лов ци ма, от вра њем не ке вр сте ази ла за на пу штене псе, уво ђе ње олак ши ца за гра ђа не ко ји ко ри сте по гребне услу ге и услу ге одр жа ва ња гро ба ља, по ја ча ње по љо чувар ске слу жбе. Се па ра ци ја сме ћа У окви ру при ку пља ња и раз два ја ња от па да то ком ове го ди не ''Ко му на лац'' је са ку пио ви ше и ПЕТ ам бала же и хар ти је не го претход не го ди не. Са ку пље но је 530 то на пла стич не ам ба лаже ла не 500 то на, и 208 то на хар ти је, ла не 180 то на. Да ни је про гра ма ре ци клаже от па да ове ко ли чи не би за вр ши ле на град ској де пони ји. Ве че фол кло ра У ор га ни за ци ји КУД ''Соко'', по чет ком про шле не деље, одр жа но је Ве че де чи јег фол кло ра у по зо ри шној сали Кул тур ног цен тра. По ред дру гог и тре ћег ан сам бла, де чи је пе вач ке гру пе и соло хар мо ни ка ша Не ма ње Бо жи ћа на сту пи ле су још фол клор не сек ци је КУД ''Иво Ло ла Ри бар'' из Кр че ди на, КУД ''Мла дост'' из Чор та нова ца и кул тур но-умет нич ко дру штво из Пе ћи на ца. Предста ви ла се и ре ци та тор скодрам ска сек ци ја уче ни ка че твр тог пет под руч ног одеље ња ОШ ''Пе тар Ко чић'' у Љу ко ву. Укуп но 110 уче сника уз ра ста до 13 го ди на. НА ФО РУ МУ ПАРТ НЕ РА О стра те ги ји ло кал ног одр жи вог раз во ја ОКОМ КА МЕ РЕ У Пр ви фо рум парт не ра за из ра ду Стра те ги је ло калног одр жи вог раз во ја оп шти не Ин ђи ја за пе ри од од до го ди не одр жан је у петак. Про цес стра те шког плани ра ња је за по чет у ок то бру и тре ба да се за вр ши до краја апри ла на ред не го ди не ка да ће стра те ги ја би ти усво је на на сед ни ци Скуп шти не оп шти не. У из ра ду стра те ги је укљу че ни су од бор ни ци Скуп шти не оп штине, ди рек то ри јав них пред у зећа, на чел ни ци, пред став ни ци фир ми ко је по слу ју на под ручју оп шти не, удру же ња гра ђана, они ор га ни зо ва ни у фо рум тре ба да са гле да ју еко ном ски и дру штве ни раз вој оп шти не, за шти ту жи вот не сре ди не и инфра струк ту ре у на ред них де сет го ди не. У име Стал не кон фе рен ци је гра до ва и оп шти на ко ја је орга ни за тор фо ру ма при сут ни ма се обра тио Ђор ђе Ста ни чић, ге не рал ни се кре тар ове ор гани за ци је. О осно ва ма одр жи вог раз во ја и ко ра ци ма у пла ни рању и из ра ди стра те ги је го во рио је Алек сан дар Ма рин ко вић, ко ор ди на тор за стра те шко плани ра ње. Из ра ду стра те ги је финан си ра Европ ска уни ја у оквиру про гра ма ''Exchange''. - Ин ђи ја је по ка за ла инте рес да на кон за вр ше ног прет ход ног стра те шког плана уђе у про цес стра те шког пла ни ра ња одр жи вог раз во ја што по ка зу је ви со ку свест у Фол клор из Ма ке до ни је окви ру са рад ње кул тур но-умет нич ких дру шта ва на по зив ''Со ко ла'' КУД ''Дим кол'' Вев ча ни - се ло код Стру ге, одр жали су кон церт у фи скул тур ној са ли Тех нич ке шко ле у Ин ђи ји. На сту пи ла је и пе вач ка гру па ''Со ко ла''. Го сти из Ма ке до ни је су три да на бо ра ви ли у Ин ђи ји. овој оп шти ни, да је то је дан од нај бо љих на чи на ка ко да се пла ни ра бу дућ ност, ка ко да се при ву ку ин ве сти ци је, ка ко да се на пра ви одр жи ви раз вој, за шти ти жи вот на среди на и оства ри ди на ми чан еко ном ски раз вој, ре као је Учесници форума Ђор ђе Ста ни чић. Оформ љен је тим ко ји ће руко во ди ти из ра дом стра те ги је и пра ти ти ње ну ре а ли за ци ју у на ред них де сет го ди на ка ко би гра ђа ни оп шти не Ин ђи ја до били оно што им је по треб но на је дан ор га ни зо ван на чин. Го сти из Вев ча на КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР Ова ци је за ''Хи пер тен зи ју'' у За гре бу о зо ри шна пред ста ва ''Хи пер тен зи ја'' у Ппро дук ци ји ин ђиј ског Кул тур ног цен тра, за тво ри ла је Да не срп ске кул ту ре у За гребу, ма ни фе ста ци ју ко ју је по пе ти пут орга ни зо ва ло Срп ско кул тур но дру штво ''Просви је та''. У пре пу ној дво ра ни Те а тра ИТД пу бли ка је то пло по здра ви ла ауто ра и реди тељ пред ста ве Све ти сла ва Ба са ру док је глум це Пре дра га Еј ду са и Бра ни сла ва Три фу но ви ћа бур ним апла у зи ма ви ше пута пре ки да ла у то ку из во ђе ња пред ста ве. У пу бли ци су би ли и зва нич ни ци из кул тур ног и по ли тич ког жи во та Хр ват ске по пут ви цепре ми је ра Сло бо да на Узел ца и пред ставни ка ам ба са де Ср би је у Хр ват ској. - Хи пер тен зи ја је то ком ове го ди не дожи ве ле ве ли ки успех ка ко у Ср би ји, та ко и ван гра ни ца на ше зе мље. Ре кaо бих да је овај про је кат би ла до бит на ком би на ци ја за Кул тур ни цен тар. До жи ве ла је 30 из во ђе ња, по след ње у овој го ди ни је би ло у че твр так у Шап цу а пре то га у Ни шу, Кра гу јев цу, Новом Са ду, Сом бо ру, Ба ји ној Ба шти али и на Фе сти ва лу ма лих сце на у Тре би њу, за тим у Хер цег Но вом а у по след њих де се так да на у То рон ту и За гре бу. Го сто ва ње у За гре бу је отво ри ло вра та за ус по ста вља ње са рад ње за гре бач ког те а тра и на шег Кул тур ног центра, ре као је Са ша Ми ли во је вић, ди ректор Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји. Пред ста ва ''Хи пер тен зи ја'' је ра ђе на у окви ру про јек та де цен тра ли за ци је кул ту ре у Ср би ји. По др жа на је од стра не Ми ни старства кул ту ре РС и По кра јин ског се кре та рија та за кул ту ру. Три де се так из во ђе ња у овој го ди ни пред број ном пу бли ком у зе мљи и ино стран ству, уз то афир ма ци ја јед не рела тив но ма ле сре ди не ка ква је ин ђиј ска и мла дог Кул тур ног цен тра, би ли су пун по годак за све уче сни ке у овом про јек ту.

10 10 Среда, 15. децембар У ОКВИ РУ ШО СО "АН ТОН СКА ЛА" ОТВО РЕН ДНЕВ НИ БО РА ВАК "ИС КО РАК" По др шка ли ци ма с по себнм по тре ба ма Отва ра њем Днев ног бо рав ка "Ис ко рак" за пру жа ње по др шке ли ци ма с по себним по тре ба ма на кон за вр ше ног шко ло ва ња, ре а ли зо ван је још је дан про је кат у обла сти со ци јал не по ли ти ке оп шти не. По оце ни пред сед ни ка Јо ви ћа, то је про дукт тим ског ра да струч ног ти ма оп шти не и Шко ле "Ан тон Ска ла" PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић а нас ће мо сви за јед но на пра ви ве ли ки ис ко рак по кре нув ши Дти но ву со ци јал ну услу гу на ло кал ном ни воу, од но сно и пр ву со ци јал ну услу гу за осо бе с смет ња ма у разво ју Оп шти не Ста ра Па зо ва. Дневни бо ра вак Ис ко рак на стао је кроз про је кат Фон да за со ци јал не ино ва ци је, Оп шти не Ста ра Па зо ва и Шко ле Ан тон Ска ла а фи нансиј ска сред ства до би је на су од Уједи ње них на ци ја у вред но сти од 4,5 ми ли о на ди на ра - ка за ла је Та ња То до ро вић, ди рек тор ка ста ро па зовач ке Шко ле за де цу с по себ ним потре ба ма у про шли пе так при ли ком зва нич ног отва ра ња про сто ри ја за Днев ни бо ра вак Ис ко рак. Ина че, Та ња је и на пи са ла овај про је кат, чи ји је ру ко во ди лац, од на стан ка иде је ка да је по кре ну та ан ке та међу ро ди те љи ма у са рад њи са МНРО и го спо ђом Сне жа ном Је ли са вац, до ре а ли за ци је би ла Мил ка Симић, ру ко во ди лац оп штин ског одеље ња за дру штве не де лат но сти. Пре зен ту ју ћи про је кат, не посред но пре отва ра ња про сто ри ја, Та ња То до ро вић је под се ти ла да су про јект не ак тив но сти тра ја ле де вет ме се ци и да је за то вре ме из гра ђен обје кат у ко ме се из во де ак тив ности ра да Днев ног бо рав ка. Ме ђутим, до да ла је, до то га не би дошло да Оп шти на Ста ра Па зо ва ни је има ла до ку мен та на осно ву ко јих смо сте кли пра во да апли ци ра мо за по кре та ње ове услу ге. Овом прили ком за хва љу јем се Ко ор ди наци о ном од бо ру за раз вој со ци јал не по ли ти ке Оп шти не Ста ра Па зо ва на ини ци ра њу ове услу ге и пред сед нику оп шти не Го ра ну Јо ви ћу ко ји је овај про је кат по др жао и учи нио га одр жи вим. Ина че, ло кал на са мо у пра ва је, у са рад њи са UNDP ( Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me) ко ји је обез бе дио сред ства и ди стри бу и рао их по сред ством Фон да за со ци јал не ино ва ци је, су фи нан си ра ла про је кат у из но су од 20 од сто сред ста ва и пре у зе ла све оба ве зе ра да и одржи во сти про јек та. У про сто ри ја ма Днев ног бо рав ка Ис ко рак бо рави ће мла ди с по себ ним по тре ба ма од 18 до 27 го ди на по за вр ше ном шко ло ва њу. Циљ овог про јек та и је сте укљу чи ва ње де це и омла дине с по себ ним по тре ба ма по за вршет ку шко ло ва ња у за јед ни цу, развој ко му ни ка циј ских ве шти на кроз со ци јал но-еду ка тив не ра ди о ни це (му зич ку, ли ков ну, пси хо ло шку, Врп цу пре се кли Та ња То до ро вић и Го ран Јо вић ку ли нар ску, ткач ку, ра ди о ни цу за ре ду ка ци ју пси хо мо то ри ке и ра дио ни цу за ре ци кла жу па пи ра и папир не га лан те ри је) и при пре ма за са мо стал ни сва ко днев ни жи вот. Про сто ри је Днев ног бо рав ка Иско рак све ча ним пре се ца њем врп це оп во рио је пред сед ник оп шти не Горан Јо вић, ко ји је под се тио да је ово ре зул тат тим ског ра да струч ног ти ма оп шти не и Шко ле Ан тон Скала, и на гла сио да је Оп шти на Ста ра Па зо ва ка да је у пи та њу со ци јал на по ли ти ка, од но сно бри га о осо ба ма с ин ва ли ди те том, осо ба ма с по себним по тре ба ма, ста рим ли ци ма и, уоп ште со ци јал ној за шти ти, пра ви ли дер у зе мљи. - Же лим да се овај де ве ти де цем бар пам ти - ка зао је пед сед ник Јо вић и до дао да је ово ве ли ки дан и за оп шти ну и за де цу с по себ ним по тре ба ма. С об зи ром Оби ла зак про сто ри ја за Днев ни бо ра вак Ис ко рак да ће у Днев ном бо рав ку Ис ко рак бо ра ви ти де ца и мла ди с по себ ним по тре ба ма са мо из ста ро па зо вач ке оп шти не, а у Шко лу Ан тон Ска ла иду и де ца из ин ђиј ске и пе ћи начке оп шти не, Го ран Јо вић је по звао и ком ши је да се укљу че у фи нан сира ње Днев ног бо рав ка. На рав но, за де цу из сво јих сре ди на. На кра ју ре ци мо, да је овај проје кат прет ход но, имао и сво ју презен та ци ју у Ме ди ја цен тру у при суству др жав не се кре тар ке Ми ни старства за рад, за по шља ва ње и со цијал ну по ли ти ку Љи ља не Лу чић, а основ ње го вог до но ше ња ле жи у Стра те шком пла ну со ци јал не поли ти ке Оп шти не Ста ра Па зо ва ко ји пред ста вља осно ву за све ка сни је услу ге со ци јал не за шти те ко је ће ло кал на са мо у пра ва по др жа ва ти и фи нан си ра ти. НА ГРАД СКОЈ ДЕ ПО НИ ЈИ Но ви мо дел од ла га ња сме ћа о чет ком про шле не де ље пред Оп шти не Ста ра Па зо ва Псед ник Го ран Јо вић са са рад ни ци ма об ишао је по сто је ћу Град ску де по ни ју на ко јој је по нај ви шим европ ским стан дар ди ма ура ђе на но ва ка се та за од ла га ње сме ћа на по вр ши ни од ква драт них ме та ра. То је прва та ква де по ни ја у Сре му, док се у Вој во ди ни та кав мо дел од ла га ња сме ћа ко ри сти у Ки кин ди и Пан чеву. За ову ин ве сти ци ју из оп штинског бу џе та из дво је но је 15 ми ли о на ди на ра. - Гра ђа ни Ста ре Па зо ве не тре ба ви ше да бри ну јер не ће би ти па ље ња де по ни је, ди ма и не при јатног ми ри са. Овим је за ду жи пе ри од ре шен ви ше де це ниј ски про блем наше оп шти не, ис та као је пред сед ник Го ран Јо вић. Де по ни ју су та да об и шли и пред став ни ци ЈП Чи сто ћа и председ ник СО Ста ра Па зо ва Ми лош Цр но мар ко вић ко ји је по хва лио је дин ствен мо дел де по ни је у сремском ре ги о ну, ко ји је при ме њен у Оби ла зак де по ни је ста ро па зо вач кој оп шти ни. Проф. др Ми ло рад Ми ло ра дов, глав ни про јек тант под се тио је да су прили ком из град ње ове де по ни је приме ње ни сви са вре ме ни еко ло шки усло ви. Ру ко во ди лац оп штин ског оде ље ња за стам бе но ко му нал не, ин спек циј ске по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Ми лен ко Бу боња је ис та као да ће та де по ни ја би ти у функ ци ји до отва ра ња реги о нал не де по ни је на ме ње не свим срем ским оп шти на ма. Одр жа ва ње при ла зних пу те ва ро шле не де ље пред сед ник ста оп шти не Го ран Про па зо вач ке Јо вић по се тио је Ку ћу фуд ба ла, тач ни је про стор по ред пу та ко ји се уре ђу је. Упо ре до са за вр шет ком изград ње Ку ће фуд ба ла во ди се ра чуна и о уре ђе њу око ли не, ре као је пред сед ник Јо вић. - Тру ди мо се да на ре пре зен та ти ван на чин уре димо све при ла зне пу те ве ка цен тру Ста ре Па зо ве - до дао је. Ина че, ове ра до ве из во ди ЈКП Чи сто ћа с недав но ку пље ним трак то ром ко ји је од мах по чео да се ко ри сти, ис та као је ди рек тор овог јав ног пред у зећа Ми лош Гр ко вић. У пла ну је да Чи сто ћа одр жа ва пут не по ја се ве, на ред не го ди не и спорт ске те ре не и ова кве ин ве сти ци је, по пут ба ге ра и трак то ра не дав но на ба вље них, се ис пла те, оце нио је Ми лен ко Бу боња, ру ко во ди лац Оде ље ња за стамбе но ко му нал не и ин спек циј ске посло ве и за шти ту жи вот не сре ди не. Но ви трак тор од мах у упо тре би ПО СЕ ЛО ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА ИН ВА ЛИ ДА Оку пља ње у "Фе ник су" да је ра дост жи во ту е тр де сет че твр то по се ло Фе и при ја те љи, одр жа но у Чникс про шли уто рак би ло је по све ће но 3. де цем бру Ме ђу на род ном да ну ин ва ли да. Пред сед ни ца Удру же ња за афир ма ци ју ин ва ли да Фе никс Је ли ца Де спот у пре пу ном Клу бу за днев ни бо ра вак ста рих и ин валид них ли ца под се ти ла је на се дамна е сто го ди шње тра ја ње, до дав ши да јој је же ља да што ви ше љу ди и ин сти ту ци ја ра де на афир ма ци ји ин ва ли да. - Ако на ма ни је до бро, ја не мо гу да ве ру јем да ће и ва ма бити до бро. Наш циљ је сте да за јед но ја ча мо по ро ди цу, ка ко би она мо гла да бу де уз бли жњег сво га ка да му је по моћ нај ви ше по треб на - ка за ла је Је ли ца Де спот и на ја ви ла да ће, упра во по ро ди ца би ти те ма на редних по се ла. На чел ни ца оп штин ске упра ве Рад ми ла Одо ба шић, по здра ви ла је све при сут не, пре не ла по здра ве пред сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва Го ра на Јо ви ћа и по же ле ла сви ма до бро здра вље. Ср ђан Стан ко вић, пот пред сед ник СО Ста ра Па зо ва, идеј ни тво рац Стра те ги је одр жи вог раз во ја је ка зао да је ве о ма зна чајно што су осо бе с ин ва ли ди те том При зна ња Нај ви ше при зна ње, ста ту ету Фе ник са ове го ди не до били су Ми о драг Ми ћа Ко стић, му зи чар и глу мац из Бе о гра да и Ма ри ца Вр ба јац, сли карка из Ста ре Па зо ве. Фе ник сове за хвал ни це до би ли су На да Су че вић, Ми лан Ан ту но вић, Ср би слав Ла зић и На ци о нално удру же ње ро ди те ља де це обо ле ле од ра ка. на шле сво је ме сто у Стра те шком до ку мен ту а др Ми хал Фи лип, пред сед ник Са ве та МЗ Ста ра Па зова под се тио је ко ли ко осо ба ма с инва ли ди те том зна чи то пла реч. На по зи ву да при су ству је овом По се лу по себ но се за хва ли ла Новка То мић, пред сед ни ца На ци онал ног удру же ња ро ди те ља де це обо ле ле од ра ка и ис та кла ве ли ку по моћ Фе ник са у ак ци ји ко ју су пре два ме се ца при хва ти ле основне шко ле ста ро па зо вач ке оп шти не и Гим на зи ја и ПУ По ле та рац. Че тр де сет че твр то Фе ник со во по се ло упот пу нио је и бо гат култур но-умет нич ки про грам у ко ме је уче ство ва ла Би ља на Пе тро вић ко ја је из ван ред но чи та ла по е зи ју По здрав на реч Рад ми ле Одо ба шић на Бра је вом пи сму, Мир ја на Со коло вић, со ци јал на рад ни ца и пе сники ња, Са ве та Ђор ђе вић, као пева чи ца астал ских пе са ма и Еви ца До мо њи ко ја је про чи та ла јед ну пе сму. Ипак, нај ви ше апла у за су доби ле нај мла ђе уче сни це у про гра му, се стре Ра ди во је вић, Ксе ни ја, Души ца и Ма ри ја, Еми ли ја Де спот и се стре Ема и Ми ха е ла Ко чиш. До бром рас по ло же њу му зич ки печат да ли су Јан Че мер ски, Дра ган Ка тић, Сла во љуб Сте фа но вић и Игор Жол нај. На кра ју ва ља ре ћи да сва ко Фе ник со во по се ло опле мењу је ду шу и да је ра дост жи во ту, с об зи ром да љу ди с ин ва ли ди те том зра че искре но шћу, бе за зле но шћу и нео пи си вом до бро том.

11 Среда, 15. децембар СУ СРЕТ С РЕ ДИ ТЕ ЉЕМ: НИ КИ ТА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ Но ви про је кат у Ати ни Кад год му се пру жи при ли ка наш по зна ти ре ди тељ Ники та Ми ли во је вић скок не у род ну Ин ђи ју, ма кар и на сат, два да оби ђе по ро ди цу и прија те ље. Има ли смо сре ће да га срет не мо про шле не де ље и из пр ве ру ке чу је мо о ак ту ел ним де ша ва њи ма у по зо ри шту а бога ми и на фил му. На кон Ди зелдор фа где је на сце ну по ста вио ко мад по ро ма ну Иве Ан дри ћа ''На Дри ни ћу при ја'' што је наи шло на ве ли ки од јек по зо ришне пу бли ке у Не мач кој, од Но ве го ди не кре ће са но вим про јек том.- На по зив јед ног од нај по зна ти јих и нај ак ту ел ни јих грч ких пи са ца Па вло са Ма теси са чи ја су де ла пре ве де на на три де сет је зи ка, при хва тио сам да ра дим ко мад по ње го вом рома ну ''Мај ка пса''. Рад ња се деша ва у јед ном грч ком се лу током Дру гог свет ског ра та. Прича је ја ко уз бу дљи ва, по тре сна, у тре нут ку се чи ни да има је дан ре а ли сти чан оквир, ме ђу тим, чи та ју ћи га има те ути сак да је све пот пу но над ре ал но и да је то ро ман сат кан од сли ка, ка же Ни ки та Ми ли во је вић, ре ди тељ европ ског ка ли бра и до да је да му је част што ће, иако ни је Ни ки та Ми ли во је вић Грк, ре жи ра ти та ко је дан знача јан грч ки ро ман. Ка да сам се не дав но са Ма те си сем срео у Ати ни ре као ми је да је недав но Емир Ку сту ри ца на мера во да на пра ви филм по овом ро ма ну. Пред ста ва ће по че ти да се ра ди у грч ком На ци о нал ном те а тру у Ати ни за Но ву го дину, пре ми је ра се оче ку је на про ле ће. У ме ђу вре ме ну Ники та Ми ли во је вић се огле дао у уло зи филм ског ре ди те ља. За вр шио је филм ''Је ле на, Ката ри на, Ма ри ја'' ко ји ће преми јер но би ти из ве ден у фебру а ру на ФЕ СТУ. Сце на рио је на пи сао пре ма ро ма ну Душа на Ми кље ''Њу јорк Бео град''. Нај ве ћи део фил ма сни мљен је у Њу јор ку, са мо један ма ли део у Бе о гра ду. Го вори о три де вој ке, три ју на ки ње ко је пред ста вља ју ме та фо ру за ви ше од по ла ми ли о на мла дих љу ди ко ји су на пу сти ли ову земљу то ком де ве де се тих го ди на, па и по чет ком овог ве ка. - Њих три жи ве у Њу јор ку, све три су из Бе о гра да, сва ка је оти шла тра же ћи не ки свој пут. Уло ге су по ве ре не Је лени Сту пља нин, ко ја ина че и жи ви у Њу јор ку и овај филм је и део ње не жи вот не при че, Ми ли ци За рић и Бор ки Томо вић. Оста ло су аме рич ки глум ци, јед на ин тер на ци о нална еки па, ка же Ми ли во је вић. И та ко док се на ре пер то а ру по зо ри шта у Ди зел дор фу вр ти ''На дри ни ћу при ја'', у Бе о граду се са ве ли ким не стр пље њем оче ку је филм ска пре ми је ра Ни ки те Ми ли во је ви ћа, док ће љу би те љи по зо ри шта у Ати ни по но во би ти у при ли ци да ви де но ви ко мад ре ди те ља из Ср би је ко ји је и ра ни јих го ди на ре жирао у грч кој пре сто ни ци. З.Г.Сте фа но вић У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ Одр жан Фе сти вал "Рас пе ва ни Срем" е сти вал мла дих ин тер пре та то ра Фсло вач ке на род не пе сме Распе ва ни Срем, је да на е сти по ре ду одр жан је 5. де цем бра у Ста рој Пазо ви. По бед ни ца овог фе сти ва ла је Ве сна Крајц из До ба но ва ца, док је дру га на гра да струч ног жи ри ја за ин тер пре та ци ју сло вач ке на родне пе сме при па ла Сил ве сте ру Кола ру из Лу га. Тре ће ме сто рав ноправ но де ле Да ни јел Ду бов ски из Ило ка и Ми ха е ла Ко чиш из Ста ре Па зо ве. Струч ни жи ри у са ста ву:јасми на Грек са, Ја на Ву ко вић и Ана Ве реш (све три ду го го ди шње и успе шне ин тер пре та тор ке на родне и за бав не му зи ке) ко ји је оцењи вао ин тер пре та ци ју, оце нио је и овај Фе сти вал као до бар и ква лите тан. Ет но лог Вла ста Вин ко вић оце њи ва ла је но шњу, а све уче снике оце њи ва ла је и пу бли ка ко ја је нај ви ше гла со ва да ла Ани Дворниц кој из Ста ре Па зо ве. На овом Фе сти ва лу из ве де не су 22 пе сме је да на ест мла дих ин тер пре та то ра, пред став ни ка Ило ка, До ба но ва ца, Бо ље ва ца, Лу га, Слан ка ме нач ких Ви но гра да, Ши да и Ста ре Па зо ве. Овај Фе сти вал отво рио је Јан Ма јор ски, пот пред сед ник сло вачке на ци о нал не ма њи не за Срем. Ор га ни за тор је био Ме сни од бор Ма ти це сло вач ке са Сло вач ким култур но-умет нич ким дру штвом Хе рој Јан ко Чме лик, а ге не рал ни спон зор Оп шти на Ста ра Па зо ва. Ме диј ско спон зор ство при па ло је Ра дио Старој Па зо ви. Г.М. У МИ ТРО ВАЧ КОМ ПО ЗО РИ ШТУ "ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ" Пред ста ва "Свињ ски отац" Про шлог че тврт ка у ми тровач ком по зо ри шту "Добри ца Ми лу ти но вић" при ка зан је култ ни по зо ри шни ко мад "Свињ ски отац" бе о град ског по зо ри шта Зве зда ра Те а тар, по тек сту Алек сан дра По по вића, а у ре жи ји Ја го ша Мар кови ћа. - Град ска упра ва за омла дину Срем ска Ми тро ви ца, омо гући ла је Ми тров ча ни ма да ужива ју у овој по зо ри шној предста ви, а ово је пра ви на чин да по ка же мо да Ми тро ви ца иде у ко рак са ве ли ким кул тур ним цен три ма, ре као је овом при ликом Ср ђан Ко зли на, за ме ник гра до на чел ни ка. По ро дич на дра ма, ко ја на ду бок на чин те ма ти зу је од нос мај ке и си на, и овај пут је ак туел на, јер осли ка ва и дру штвено ста ње. Глу ми ца Рад ми ла Жив ко вић, игра глав ну ро лу љу бо мор не мај ке Да ре, ко ја ни по што не же ли да при ста не на чи ње ни цу да њен син Стева, ко га ту ма чи Ми ло рад Мандић Ман да, же ли да по све ти свој жи вот дру гој же ни, мла дој де вој ци Ду ки, ко ју игра На да Ма цан ко вић. Син Сте ва, бес крај но да вљен љу ба вљу соп стве не мај ке, а у по ку ша ју да од бра ни сво ју пра ву љу бав, на кра ју по ста је ве ћи мон струм од ње са ме. Уз при гу ше ну пла ву светлост, облак ди ма и пе сму Силва не Ар ме ну лић: "Шта ће ми жи вот без те бе дра ги, кад другу љу бав не же лим да имам..." по чи ње ова за ни мљи ва предста ва, а у за мр ше ној дра ми има и пу но ху мо ра, та ко да ће пу бли ка ужи ва ти у раз ли чи тим емо ци ја ма. У пред ста ви игра ју и Ксени ја Јо ва но вић, Алек сан дар Срећ ко вић и Бо ја на Бам бић. С.З. ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА У МИ ТРО ВАЧ КОМ МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Гљи ве Фру шке го ре Про шлог пет ка у ми тро вачком Му зе ју Сре ма отво ре на је из ло жба под на зи вом "Гљи ве Фру шке го ре", где су, у окви ру про јек та "Упо знај мо и за шти тимо цар ство гљи ва", из ло же не фо то гра фи је нај ра зли чи ти јих вр ста гљи ва. Ова за ни мљи ва из ло жба тра је до пет ка, а у ре а ли за ци ји су уче ство ва ли Гљи вар ско друштво Но ви Сад, По кра јин ски се кре та ри јат за за шти ту живот не сре ди не и одр жи ви развој АП Вој во ди на, као и Удруже ње пен зи о ни са них рад ни ка НИС - ГАС Но ви Сад, сек ци ја за пе чур ке. Ауто ри фо то гра фи ја, Сте ван Ба лу бан, Дра ги ша Са вић, Бо јан Осто јић и Еле о но ра Ча пе ља, пред ста ви ли су, љуби те љи ма гљи ва и по зна ва о цима истих, фо то гра фи је ма кро и ми кро гљи ва, број них је сти вих и не је сти вих, али и ма ли број оних отров них. Пред сед ник Гљи вар ског друштва Но ви Сад, Ђор ђе Вој новић, отво рив ши ову из ло жбу, ре као је да Дру штво по сто ји од го ди не и да су у том пери о ду про на ђе не зна чај не врсте гљи ва. - Сма тра се да на Фру шкој го ри по сто ји око вр ста гљи ва. До са да смо про на шли пре ко 500 вр ста, а 700 је још увек не де тер ми ни са но. Нај више има је сти вих гљи ва, зна чајан је и број ле ко ви тих, док је оних отров них нај ма ње, ре као је Вој но вић. Пред сед ник Гљи вар ског дру штва овом при ли ком је на гла сио да из ло жба има и еду ка тив ни ка рак тер, јер је ве о ма ва жно по зна ва ти гљиве, ка ко не би до шло до трова ња, јер су по сле ди це ве о ма опа сне, че сто и са смртним ис хо дом. - Мно ги љу ди се упу штају у по тра гу за гљи ва ма, а не зна ју ни шта о њи ма или је то зна ње ми ни мал но. То сва како ни је до вољ но да би сте могли ла ич ки да од ре ди те ко ја је гљи ва је сти ва, не је сти ва или отров на. Због то га смо, на овај на чин, же ле ли љу ди ма да при бли жи мо ле по ту и ле ко вите функ ци је гљи ва, али опасност од тро ва ња, об ја снио је Ђор ђе Вој но вић. За ве ли ки број из ло же них фо то гра фи ја за слу жан је и аутор Сте ван Ба лу бан, ко ји се фо то гра фи јом гљи ва ба ви већ де сет го ди на, а за то вре ме про на ла зио је ве о ма ин те ресант не вр сте. - Оно што је нео бич но у све му ово ме је чи ње ни ца да Са из ло жбе гљи ва у ми тро вач ком Му зе ју Сре ма Нај о па сни ја зе ле на пу пав ка се гљи ве уоп ште не на ла зе лако. По не кад про ђе и не ко лико ме се ци или го ди на а да се ни шта зна чај но не на ђе. Али, про те кла го ди на је би ла из у зет но успе шна, јер смо прона шли не ко ли ко вр ста гљи ва, а ја сам их за бе ле жио на свој на чин, об ја шња ва Сте ван Балу бан и до да је ко ли ко је важно би ти па жљив у ис хра ни или при бра њу гљи ва. По ред по зна тих је сти вих шам пи њо на, ли си чар ке и буко ва че, гљи ва ри ка жу да има мно го уку сних, и у исто време здра вих вр ста, али да је лак ше и бо ље нај пре на у чи ти ко је су гљи ве отров не, јер их има са мо не ко ли ко вр ста. С.За рић - Нај по зна ти ја, нај за сту пље ни ја, али и нај о па сни ја је зе лена пу пав ка, ко ја фан та стич но из гле да и љу де при ву че нај више сво јим из гле дом, па че сто по ми сле да је је сти ва. Опа сност је у то ме што до ре ак ци је не до ђе од мах, не го тек за не ко ли ко са ти, али и да на. У Ва ље ву је за бе ле же но два де се так тро вања овом гљи вом, а од то га је би ло де вет смрт них слу ча је ва. Она је за и ста опа сна и ва жно је да љу ди то зна ју, на гла сио је аутор фо то гра фи ја Сте ван Ба лу бан.

12 12 Среда, 15. децембар Иришка хроника Припрема: Катица Кузмановић ЕНЕР ГЕ ТИ КА Уз ма ло ула га ња - мно го јеф ти ни ји гас Не ки струч ња ци твр де да до ма ћи гас мо же би ти 20 пу та јеф ти ни ји од ру ског ЛЕ ПЕ АК ЦИ ЈЕ Цве ће из Ири га за цео Срем БЕ ЖИЧ НИ ИН ТЕР НЕТ У ВРД НИ КУ е шта ни ко ји ста ну ју у цен тру МВрд ни ка, или се на ђу у зо ни пар ка код Ка си не, мо ћи ће бесплат но и нео гра ни че но да ко ристе бе жич ни ин тер нет отво ре ног ко да, да кле без ика кве при ступне ши фре. Бе жич ни ин тер нет је си стем по ве зи ва ња ра чу на ра, мо бил них те ле фо на или ра чу нар ских мрежа без по тре бе за те ле фон ском ли ни јом, или из најм ље ним во дом. о чет ком де цем бра, у про ру фир ме ''Grow Ra sad'', Псто за по че та је ак ци ја под на зи вом ''Цве ће из Ири га за цео Срем'', а ка ко је на гла ше но том при ликом, ова ак ци ја ће би ти у кон тину и те ту, све за рад леп шег Срема. Ор га ни за то ри ак ци је су Покра јин ски се кре та ри јат за рад и за по шља ва ње, као и Оп шти на Ириг. Ак ци ју је по др жа ло 37 ак ти ва же на из це лог Сре ма, а основ ни мо тив је да се по на се љи ма Срема по де ли око 50 хи ља да сад ница цве ћа, и ти ме учи ни да ку ће, ули це и на се ља до би ју леп ши сјај. Ме ђу они ма ко ји су до би ли сад ни це цве ћа је и рум ски Герон то ло шки цен тар ''Срем''. Акци ја је про те кла уз при су ство пред сед ни ка ири шке оп шти не Вла ди ми ра Пе тро ви ћа, покра јин ског се кре та ра за рад и за по шља ва ње Ми ро сла ва Васи на, као и на чел ни ка срем ског окру га Са ве Али ши ћа. Уре ђење срем ских се ла би ће и да ље циљ ак ци ја ко је ће се пре не ти и у на ред ну го ди ну. Ко ри шће ње бес плат но, и нео гра ни че но Уре ђа ји су по ста вље ни на згра ди Ка си не, ра де по ме ђу на род ним стан дар ди ма. Си стем ће на редних ме се ци би ти у екс пе ри ментал ној фа зи, уко ли ко се по ка же као до бар, би ће по ста вље на ја ча ан те на чи ме ће би ти омо гу ћен ја чи про ток. У пла ну је по ставља ње још не ко ли ко при ступ них тач ки по Врд ни ку, пр вен стве но у зо ни пар ка код До ма здра вља и зо ни ''Тер ма ла''. Из вр шно ве ће АП Вој во ди не, од носно По кра јин ски секре та ри јат за енерге ти ку и ми не рал не си ро ви не, још пре три го ди не усво јио је ''Про грам оства ри вања стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу блике Ср би је у АП Војво ди на'' за пе ри од од до го дине. Реч је о под зем ној екс пло а та ци ји угља и мо гућ но сти ма ко је пру жа ју ста ри за тво ре ни рудни ци, па и онај у Врд ни ку. Под зем на га си фи ка ци ја угља пред ста вља тех но ло ги ју ко јом се угаљ пре тва ра у гас не по сред но у ле жи шту. До бије ни гас мо же се ко ри сти ти као енер гет ско го ри во. По ред еколо шких пред но сти, ова тех ноло ги ја има знат но ма ња улага ња и ни ске тро шко ве про извод ње у од но су на кон вен ци о нал не тех но ло ги је. Све ово го во ри о енер гетском по тен ци ја лу ири шке општи не и мо гућ но сти ма ње го вог ко ри шће ња на нај са вре ме ни ји тех но ло шки на чин. О овим мо гућ но сти ма много то га се мо же са зна ти из интер вјуа из го ди не са др Да ви дом Пе тро ви ћем, ду го годи шњим про фе со ром на Ру дарско-тех но ло шком фа кул те ту у Ту зли ко ји је је ди ни у бив шој Ју го сла ви ји од бра нио док торску ди сер та ци ју у Уз бе ки ста ну упра во на те му - ''Га си фи ка ција угља''. Текст је об ја вљен под насло вом ''Ср би ја не ће гас јфтини ји 20 пу та од ру ског'', овај углед ни струч њак је на пра вио сту ди ју о про из вод њи га са саго ре ва њем угља у на пу ште ним руд ни ци ма, али за са да не ма ин те ре со ва ња за овај по сао. Про фе сор Пе тро вић твр ди да је ис под уга ше них руд ни ка по Ср би ји скри ве но чак две мили јар де евра, јер би се то ли ко уште де ло да се гас про из во ди код ку ће, а не ку пу је у Ру си ји. Већ по сле осам ме се ци, ка же овај про фе сор, вра ти ла би се Па но ра ма Ири га сва уло же на средства, за ра да би била мо гу ћа већ пр ве го ди не про и у вод ње. Др жа ву и при вредни ке то не за ни ма, би зни сме ни у Европи и све ту то би ли мно го за ин те ре сова ни ји, ре као је за ''Ве сти'' проф. Давид Пе тро вић. ''Сва ки под земни руд ник угља, по за вр шет ку експло а та ци је, оста је пра зан, и те рет је за др жа ву. Уз ре ла тив но јеф ти ну опре му, мо гао би се про из во ди ти гас ко ји би био нај ма ње 20 пу та јеф ти ни ји од уво зног. Са мо у руд ни ку Алек си нац је под зе мљом око 27 ми ли о на то на угља ко ји ви ше не мо же да се екс пло а ти ше. Од те ко ли чи не је мо гу ће до би ти око 40 ми лијар ди куб них ме та ра га са, а са це ном ко ја би би ла са мо пет од сто од оне ко ју пла ћа мо Руси ји, за ра да би из но си ла око 730 ми ли о на евра-ка же проф. Пе тро вић. У цео по ду хват тре ба уло жити из ме ђу 10 и 12 ми ли о на евра, ка же проф. Пе тро вић, а шта о овој ве ли кој енер гет ској шан си ка жу у Врд ни ку, Ири гу, Ср би ји - по ка за ће вре ме бу ду ће. У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ Беочинска хроника При пре ме за так ми че ње из кла ви ра а вид Ти хо је вић, на став ник Дкла ви ра и сол фе ђа у Му зичкој шко ли у Бе о чи ну, ко ја по сто ји већ 35 го ди на у окви ру Кул турног цен тра, ових да на по чео је да при пре ма уче ни ке за од ла зак на так ми че ње из кла ви ра, ко је би по пла ну и про гра му, тре ба ло да се одр жи на про ле ће. - Не дав но је на Ре пу блич ком так ми че њу из сол фе ђа Ми ли ца Кра ји шник, уче ни ца ше стог разре да ни же Му зич ке шко ле, до би ла по хва лу, у кон ку рен ци ји ше стих раз ре да. Та по хва ла нам сви ма мно го зна чи, с об зи ром да до са да ни ко од уче ни ка бе о чин ске Му зичке шко ле ни је уче ство вао на не ком ре пу блич ком так ми че њу ка же на став ник Да вид Ти хо је вић. Пре ма ње го вим ре чи ма, у школи по сто ји мно го та лен то ва не деце, а по ред Ми ли це, ту је и шесто го ди шњи Иван Ма рош. Он је не дав но на сту пио у че тврт фи на лу по зна те еми си је Ја имам та ленат, где се пред ста вио са Одом ра до сти. С. М. У БА НО ШТО РУ ПРЕД СТА ВЉЕН ПРО ЈЕ КАТ Во да за жи вот Еко ло шка ра ди о ни ца за де цу ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ЉУД СКИХ ПРА ВА Имам пра во на жи вот о во дом Свет ског да на људ пра ва про те клог пет ка Пских у Кул тур ном цен тру одр жа на је три би на под на зи вом Имам право на жи вот, ко ју је ор га ни зова ла Пред школ ска упра ва Љуба Ста ни ву ко вић, у са рад њи са Кул тур ним цен тром. На три би ни је би ло ре чи о зане ма ри ва њу и зло ста вља њу деце, а о овој те ми го во ри ли су: со ци јал на рад ни ца Пред школ ске уста но ве Љу би ца Ку зма но вић, су пер ви зо ри но во сад ског Цен тра за со ци јал ни рад Ра ди ца, Бирта, Ми ра Ка ча вен да и Дра гана Јо ва но вић, све ште ник хра ма Све ти Ва си ли је Остро шки у Бе о чин Гра ду про то је реј Ми ро слав Ба бић, жуп ник ри мо ка то лич ке цр кве у Бе о чи ну мр Мар ко Лончар, као и ин спек тор у од се ку за ма ло лет нич ку де ли квен ци ју и за шти ту ма ло лет ни ка Не над Ерде љан. С. М. У окви ру про јек та Во да за жи вот ко ји Јав но во до привред но пред у зе ће Во де Вој во дине спро во ди за јед но са ло кал ном са мо у пра вом, про те кле не де ље у Ба но што ру су пред ста вље ни имоби ли ја ри по ста вље ни на оба ли Ду на ва. Три се та, др ве не клу пе, сто ло ви и сун цо бра ни по ста вљени су ка ко би се улеп ша ла ду навска оба ла и де ци по ди гла свест о еко ло ги ји. Ка ко је ре кла Са ња Да мјанов, еко ло шки ња из Во да Вој води не, про је кат Во да за жи вот се на ста вља и то ком на ред ног пе ри о да у Ба но што ру ће, по ред клу па, сто ло ва и сун цо бра на, бити по ста вље не и ин фор ма тив не та бле на ко ји ма ће пи са ти ме сто и вр ста ри бе ко ја се на ла зи у реци. Пред сед ник Са ве та МЗ Ба ноштор Ра ди вој Ра кић ре као је да ће Ме сна За јед ни ца и да ље чи нити све што бу де мо гла да се унапре ди ту ри стич ка по ну да овог срем ског се ла. У на став ку про мо ви са ња имоби ли ја ра, одр жа на је и еко ло шка ра ди о ни ца на ме ње на де ци. У орга ни за ци ји Оп шти не Бе о чин деца Пред школ ске уста но ве Љу ба Стан ко вић, оде ље ња Ла бу дић у Ба но што ру и два де се то ро деце уз ра ста од пр вог до че твр тог раз ре да Основ не шко ле Јо ван По по вић из Су се ка, оде ље ња у Ба но што ру, цр та ла су Ду нав, дунав ске мо ти ве и под вод ни свет. С. М.

13 Среда, 15. децембар ШТА ЈЕ ПО КА ЗАО НАД ЗОР НАД ПРИ МЕ НОМ ЗА КО НА О ЗА ШТИ ТИ СТА НОВ НИ ШТВА ОД ИЗ ЛО ЖЕ НО СТИ ДУ ВАН СКОМ ДИ МУ Пу ша чи се се ле на ули цу Са ни тар ни ин спек то ри ни су на пи са ли ни јед ну ка зну то ком пр вог ме се ца кон тро ли са ња при ме не овог за ко на Нео сно ва не при ја ве Ми лош Лу кић Да је За кон о за шти ти станов ни штва од из ло же но сти ду ван ском ди му већ дао ре зулта те ви ди се на сва ком ко ра ку. Пу ша чи, за по сле ни у де лат ности ма где је па ље ње ци га ре те стрикт но за бра ње но, углав ном сво ју на ви ку "при ме њу ју" на ули ци. Јер, за па ље на ци га рета или на ђе ни опу шак на ме сту где то ни је до зво ље но уда ра по џе пу ка зном од ди на ра до ми ли он ди на ра. За то мо жда и ни је нео бич но да су пр ви ре зулта ти над зо ра, ко јег је из вр ши ла са ни тар на ин спек ци ја, про шли без ка зне них ме ра у Сре му. На и ме, од 11. но вем бра, ка да су ин спек то ри кре ну ли у ак ци ју над зо ра над при ме ном овог зако на до сре ди не про шле не деље ни је на пи са на ни јед на прија ва, што зна чи да се Срем ци при др жа ва ју за ко на, оце нио је Ми лош Лу кић, на чел ник Ре публич ке са ни тар не ин спек ци је за Срем ски округ. Ова ин спек ци ја је из вр шила 55 над зо ра то ком по ме ну тог пе ри о да и то у пред школ ским, школ ским, здрав стве ним објекти ма, објек ти ма за про из вод њу и промет пре храм бе них про из во да, уго ститељ ским објек ти ма, ме ди ји ма, ме сти ма јав них ску по ва, објекти ма спор та и ре кре а ци је и у јав ном пре во зу. - На кон на до зо ра у по ме нутим објек ти ма кон ста то ва но је да ни је би ло кр ше ња про пи са. Ак ци ја се на ста вља, са да ће при о ри тет би ти објек ти у ко јима ће се ор га ни зо ва ти про сла ве Но ве го ди не и слич ни ску по ви, а об у хва ће ни су кон тро ла ма не са мо због За ко на о за шти ти станов ни штва од из ло же но сти ду Гра ђа ни су са ни тар ним ин спек то ри ма при ја ви ли два навод на слу ча ја кр ше ња За ко на о за шти ти ста нов ни штва од изло же но сти ду ван ском ди му, али је про ве ра по ка за ла да су до ја ве би ле без осно ва. Ра ди ло се о при ја ва ма ве за ним за не до след но сти у обе ле жа ва њу про сто ри ја а ве за ним за пензи о нер ске клу бо ве у Срем ској Ми тро ви ци и Ру ми, са зна је мо у са ни тар ној ин спек ци ји. За бра на пу ше ња ис пра зни ла мно ге ка фа не ван ском ди му већ и због над зора над по што ва њем са ни тар нохи ги јен ских ме ра - ка же Ми лош Лу кић, на ја вљу ју ћи на ста вак ак ци ја над зо ра. Под се ћа мо за кон је про писао за бра ну пу ше ња у рад ном про сто ру, а под тим се под ра зуме ва сва ки за тво ре ни про стор ко ји слу жи за оба вља ње по слова. За бра на се од но си и на јав ни про стор, а то је сва ки за тво рени про стор до сту пан гра ђа нима, на ме њен њи хо вој за јед ни кој по тре би без об зи ра чи је је власни штво. Пу ше ње је за бра ње но и у по ве за ним и дру ги при па дају ћим про сто ри ма обје ка та - у ход ни ци ма, лиф то ви ма, на степе ни шти ма, у за јед нич ким просто ри ја ма, то а ле ти ма, гар де роба ма, че ка о ни ца ма, ма га ци ни ма, слу жбе ним га ра жа ма, кан ти нама, слу жбе ним во зи ли ма, али и у објек ти ма и сред стви ма јав ног пре во за као и так си пре во за. С.Ђ. По зив при вред ни ци ма на Ин тер на ци о нал ни са јам по љо при вред не опре ме и Ин тер на ци о нал ни по љо при вред ни са јам Срем ска при вред на ко мо ра у са рад њи са ту ри стич ком аген цијом KOM PAS to u rism & tra vel Но ви Сад ор га ни зу је у пе ри о ду од фе бру а ра у Па ри зу по се ту: СИ МА Ин тер на ци о нал ном са ја му по љо при вред не опре ме (СИ МА) И (СИА) Ин тер на ци о нал ном по љо при вред ном са ја му Це на аран жма на по осо би је 320 Еура. Мо ли мо Вас, ако се од лу чи те за на ве де но пу то ва ње, да нас што пре оба ве сти те, а нај ка сни је до го ди не, на те ле фон , фаx , моб , vla di mir. vla o mo ra.net или лич но у Срем ској при вред ној ко мо ри, ул. Кра ља Пе тра I 4/2, Срем ска Ми тро ви ца. Во љић пра ска вац - но ва пти ца за ре зер ват ПО ВО ДОМ ДО ЛА СКА ПР ВОГ ВО ЗА У СРЕМ СКУ МИ ТРО ВИ ЦУ КРА ЈЕМ ДЕ ВЕТ НА Е СТОГ ВЕ КА Про ла зи ло две сто ти не во зо ва У окви ру са да већ тра ди цио нал не свет ко ви не, по водом до ла ска пр вог во за у град, 10. де цем бра го ди не у Срем ској Ми тро ви ци у Град ској би бли о те ци Гли го ри је Во за ровић, про шлог пет ка у ор га ни заци ји Удру же ња пен зи о ни са них же ле зни ча ра одр жа на је про моци ја мо но гра фи је 150 го ди на же ле зни це у Вој во ди ни ауто ра Јо си па Ве бе ра. -С из град њом пру га у Војво ди ни кре ну ло се са мо дваде се так го ди на на кон што се у Ен гле ској по ја ви ла пр ва пар на ло ко мо ти ва. Из ме ђу два светска ра та ов де смо има ли нај гушћу мре жу же ле знич ких пру га у Евро пи, из ја вио је том при ликом аутор мо но гра фи је, ко ја је са срп ског пре ве де на на ма ђарски, не мач ки и ен гле ски и са држи 350 фо то гра фи ја. Њен аутор са да при пре ма но ву пу бли ка цију о 155. го ди шњи ци пут нич ког же ле знич ког са о бра ћа ја у Војво ди ни. - Наш град, ко ји је та да имао де се так хи ља да ста нов ни ка, био је и зад ње од ре ди ште та да изгра ђе не пру ге, чи ји је на ста вак усле дио у прав цу Ши да и Винко ва ца де сет го ди на ка сни је. Же ле знич ка ста ни ца по диг ну та је две го ди не по сле до ла ска првог во за и на ла зи ла се на Са ви. Та гра ђе ви на и да нас по сто ји и слу жи као стам бе ни обје кат. Дана шња ста ни ца све ча но је преда та на ко ри шће ње 1. но вем бра и би ла је пр ва гра ђе ви на у но вој Ју го сла ви ји. До рас па да зе мље, кроз њу је днев но прола зи ло и до 200 во зо ва, а са да тек два де се так, ре као је на промо ци ји мо но гра фи је пред сед ник Удру же ња пен зи о ни са них желе зни ча ра Срем ске Ми тро ви це и Ру ме Мир ко Дра гој ло вић. Ми тро вач ка Же ле знич ка ста ни ца: Пр ва гра ђе ви на у по сле рат ној Ју го сла ви ји Ста ни ца је та да има ла 140 за по сле них, а пре ко ње је годи шње вр шен пре то вар ро бе од око ми ли он то на. Град је имао 28 ки ло ме та ра ин ду стриј ских ко ло се ка, од ко јих је ве ћи на и да ље у функ ци ји, или се мо гу оспо со би ти. Про јек том Па нон ска вра та ко ји за јед нич ки ре а ли зу ју Ријеч ка лу ка и Лу ка Ле гет, же лезнич ки те рет ни са о бра ћај, ов де ће по но во до би ти на зна ча ју. С. Лов ча нин Током а вг уста м ес еца у оквиру ле тњег ка мпа пр ил иком об ил аска р езе рв ата з аб ел ежена је н ова пт ица за сп исак р езе рв ата. Р ади се о в рсти В ољић пр аск авац (Hi pp olias pa ll ida). То је м ала пт ичица, м ања од вра пца, д уж ине око 13 цм. Ра спр остр ањ ена на НО ВА ПА ЗО ВА По ги нуо би ци кли ста Би ци кли ста Ра до ван И. (33), на ста њен на под руч ју Ба тај ни це, по ги нуо је у са о браћај ној не зго ди ко ја се у пе так до го ди ла на пу ту Но ва Па зо ва Ба тај ни ца. Ка ко је са оп шти ла по ли ци ја, до не зго де је до шло око 17,40 ча со ва, ка да је на нео све тљен би цикл на ле тео "голф 4" ко јим ј угу Шп ан ије, с ев ер оз апа дне Фра нц уске, уз обод Ба лк ана до Р ум ун ије, Б уга рске, Гр чке и Ту рске. Ж иви у во ћњ ац има, па рк ов има, л ист опа дним и ч етина рским ш ум ама. С ел ица је, к оја се хр ани и нсе кт има. Гнездо пр ави у жб уњу, ж ив ици (огр ади) и на па лми. је упра вљао Де јан Ј. (30) из Зе му на. Уви ђај на ли цу ме ста из вршио је де жур ни ис тра жни суди ја Основ ног су да у Срем ској Ми тро ви ци, у при су ству за мени ка основ ног јав ног ту жи о ца и по ли циј ских слу жбе ни ка По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци. Ж.Н.

14 14 КУЛТУРА Среда, 15. децембар ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ "ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВО ЗА РО ВИЋ" Сли ке са ми ри сом ка фе У ОКВИ РУ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ПО ЛА ВЕ КА СРЕМ СКИХ НО ВИ НА, 15. ДЕ ЦЕМ БРА Про мо ци ја књи ге у Му зе ју Сре ма Про мо ци ја књи ге За све ове го ди не у из да њу на ше медиј ске ку ће, ауто ра Ми лен ка Бо би ћа одр жа ће се у Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци, 15. де цем бра са по чет ком у 19 са ти. Ет но лог Ми ле ко Бо бић на пра вио је сво је вр стан ле топис Срем ских но ви на ко ји је вер на сли ка зби ва ња у ре ги о ну за про те клих по ла ве ка. С.Н. Са отва ра ња из ло жбе у ми тро вач кој би бли о те ци "Гли го ри је Во за ро вић" Злат ко Ша рац ме ђу сво јим ра до ви ма Про шлог утор ка, у ми тровач кој би бли о те ци "Глиго ри је Во за ро вић" отво ре на је пр ва са мо стал на из ло жба радо ва сли ка них ка фом, ауто ра Злат ка Шар ца из Чал ме. До ове је дин стве не из ло жбе до шло је кроз иде ју исто ричар ке умет но сти, Вла ди славе Бе ла но вић - Ше вић, сликар ке Ја дран ке Ди ми трије вић и ака дем ске сли кар ке Алек сан дре Хор ват, ко је су, од пре ко 200 ра до ва, ода брале нај за ни мљи ви јих и ауто ру нај дра жих 26, у ко ји ма ће Митров ча ни мо ћи да ужи ва ју све до 17. де цем бра. Се о ски мо ти ви, ми ни ма ли зам и ап страк ци ја, ко ја се ве зу је за ауто ро ве по чет ке, нај ви ше су за сту пље ни на Злат ко вим слика ма, а ка ко и сâм ка же, омиље ни су му ра до ви "Срем ски сви њо кољ", "Чар дак", "Ло вач ке при че", ко ји осли ка ва ју се о ски жи вот, сва ко дне ви цу у срем ском дво ри шту и ре дов не по сло ве у се о ским до ма ћин стви ма. - То ком те шког пе ри о да у мом жи во ту же лео сам да пробам не што дру га чи је, да експе ри мен ти шем, па сам, по ред ис пи ја ња, ка фу по чео да ко ристим и као тех ни ку сли ка ња, и ево, већ 25 го ди на, нас дво је успе шно са ра ђу је мо. Ка ши ка, сун ђер и по која чач ка ли ца су мој основ ни алат, а раз не сли ке се о ске сва ко дне ви це стал но су ми би ле у гла ви и пре но сио сам их на па пир кад год сам имао при ли ку, ре као је Злат ко Шарац на отва ра њу из ло жбе. Да је ка фа по го дан ме диј за сли ка ње и да ње ном приме ном и пре но ше њем на папир на ста ју нај леп ше и нај о ри ги нал ни је сли ке, об ја сни ла је и исто ри чар ка умет но сти Вла ди сла ва Бе ла но вић - Шевић, ко ја је Злат ко ве сли ке пред ста ви ла као про из вод јед ног те шког пе ри о да жи во та ауто ра, из ко јег је иза шао као по бед ник, уз по др шку сво је по ро ди це, при ја те ља и сликар ства као нај ве ћег ослон ца у жи во ту. Из ло жбу сли ка ка фом отвори ла је Жив ка Ма тић, дирек то ри ца ми тро вач ке би блио те ке "Гли го ри је Во за ро вић" ре кав ши да је нај ве ће за довољ ство уго сти ти ори ги нал не и та лен то ва не умет ни ке, да је сли кар ство ка фом умет ност ко ја је до ступ на сви ма, а да се уз во љу и ин спи ра ци ју мо же по сти ћи све. С. За рић У ШИД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ Сти гле књи ге са Сај ма На род на би бли о те ка Симе он Пи шче вић из Ши да бо га ти ја је за око 150 но вих на сло ва. Нај но ви ја из да ња нашла су се на по ли ца ма Би блио те ке ме сец да на по сле Сај ма књи га у Бе о гра ду. Ка ко ка жу у Би бли о те ци, при ли ком на ру чива ња књи га во ди ло се ра чу на о же ља ма чи та ла ца, та ко да је углав ном ку пље на бе ле три стика, ко ја се нај ви ше и тра жи. Ина че, нај чи та ни је књиге у но вем бру би ле су Глад Мир ја не Бо бић Мој си ло вић, Рин ги шпил Је ле не Ба чић Алим пић и Ан ђео чу вар Па ола Ку е ља. На Деч јем оде ље њу нај чи та ни је књи ге су Прин цеза Ке ти и сре бр ни по ни Ви вијен Сенч, Са мо слу шај Са ре де Сен и Ду хов но де те Со ње Хар тинг. С.М. ПИ СМА ЧИ ТА ЛА ЦА Ју би леј Но ви на сло ви на по ли ца ма Пре у зео сам Срем ске но вине , као стални прет плат ник и чи та лац од пр вог бро ја. На слов на стра на нео бич на. Под се ћа нас на 50 го ди на од из ла ска пр вог бро ја овог сјај ног но вин ског гла си ла. Тр гох се. Зар је мо гу ће да је про шло то ли ко вре ме на. А, као да је би ло ју че. Но ва го ди на је. Про све та ри Основ не шко ле Пећин ци сла ве са сво јим при ја тељи ма. Ат мос фе ра је пре гре јана. Да ли од мла до сти или врхун ског пи ћа пи та ње је сад? Не зна се ко је ди на мич нији? Дра ган Ива но вић, про фесор срп ског, Дра ган До бре нов, про фе сор фи зич ког, Ср бин Мак си мо вић Би бе, на став ник ма те ма ти ке, Ми та Лон ча ре вић, на став ник исто ри је и ге о гра фије, Ти ка Мак си мо вић, као гост из Си ба ча, кар ло вач ки ђак са хар мо ни ком, Дре ни ша Не бригић, пе вач Ра дио Но вог Са да и Ра дио Са ра је ва, Ан ђел ка Ми лова но вић, на став ник би о ло ги је, Ан ђел ка Ви да ко вић, учи те љица, Ан ђел ка Ба бић, про фе сор исто ри је, На да Аце вић, по моћник ди рек то ра, Мир ја на Ми хајло вић, хо ро во ђа, Пе тар - Аца Аце вић, ОТО, Ра ле Ив ков, настав ник хе ми је, број ни го сти осве до че ни при ја те љи шко ле. Пе сме ста ре, на род не, забав не, сти хо ви, игре окрет не, ко ла уз при год ну му зи ку ко ја се не пре кид но чу је и под стиче на још же шћи тем по. На пољу па да снег и ства ра иди личну сли ку као на ру че ну за Но ву го ди ну. Оче ку је се Де да мраз са но во го ди шњим по кло ни ма. И ствар но, школ ска вра та се отва ра ју, при до шли це за ве ја не сне гом. Не ма ју сан ке са по клони ма, али но се не ке па ке те. Ја сам Бо ра Стој шић, но винар, а ово је во зач Ве ља Лацко вић, но си мо вам пр ви број Срем ских но ви на, за ко је мислим да ће би ти ваш бу ду ћи вер ни из ве сти лац о нај но ви јим до га ђа ји ма из Сре ма, а по некад и ши ре. Ве сти ће би ти озбиљ не, полу о збиљ не, а бо га ми и ша љиве. А ка ко би без то га и би ле срем ске. Из не на ђе ни сла ва ро ши при ђо ше Бо ри, пре у зе ше но вине и по че пре ли ста ва ње. Ја сам од тог пр вог бро ја имао сре ћу да пра тим стал ни ваш раз вој уз по вре ме не тешко ће ко је сте увек по бе ђива ли и др жа ли ви со ко но винар ску за ста ву. По зна вао сам број не но ви на ре и ру ко во ди о це ва ше ку ће. По ме ну ћу са мо не ке, уз из ви ње ње они ма ко је сам за бо ра вио (не на мер но). Елем, ко се не се ћа Цве је Гаври ћа Бо ци ног из Обре жа, Тоше Ђу ри ћа из Ба на та, Зо ра на Вељ ко ви ћа из Ни ки на ца, Бо ре Стој ши ћа из Клен ка, Бо ре Богда но ви ћа из огар ског ве ли ког шо ра, Жи ке Ва си ћа из Пр'ва, Иван ке Ђа је, ле по ти це Сремских но ви на, Бран ка Чан ча ра, Па је По љов ке, на ци о нал не мањи не из Ста ре Па зо ве, мог личног при ја те ља... На кра ју уз ср дач ну че стит ку по во дом ве ли ког ју би ле ја ево јед не исти ни те до го дов шти не. При бли жа ва се Дан Ре пу бли ке, ко га смо не ка да сла ви ли пар да на. Но ви не су тим по во дом бе ле жи ле рад не дру ге успе хе, од вр ха др жа ве до ло кал не само у пра ве, што би ре кли но воком по но ва ни вла сто др шци. Тако Срем ске но ви не ша љу сво је са рад ни ке по оп шти на ма, Па ја По љов ка је за ду жен за Пе ћинце. Та мо се гра ди пут Пе ћин ци - Ку пи но во (пр ва фа за Пе ћинци - Су бо ти ште). Тре ба оба вести ти чи та о це до кле се до шло са из вр ше њем про јек та. Па ја то пи та ње по ста вља Бој че ту, ко ји је у то вре ме био не ка врста порт па ро ла ( ле пе ре чи крст јој њен љу бим, што би рекао Да вид Штр бац. Па, Па јо, до да на Ре пу бли ке ће би ти за вр ше на де о ни ца до Су бо ти шта, али до Ми шко ваца чи сто сум њам. Па ја ски ци ра ин фор ма ци ју и за до во љан иде у ре дак ци ју. Та мо до те ру је текст. У том на и ла зи Бо ра Богда но вић, ду го го ди шњи но ви нар и ди рек тор Срем ских но ви на. - Па јо, дру же мој, ко ти је дао те по дат ке? Бој че, ин форма ци ја је си гур на. - Еј, со ко ле мој, зар ти не знаш да су Ми шков ци и Су боти ште исто се ло? Ду го је по сле то га Па ја вребао Бој че та да му се за хва ли на оба ве ште њу. Сло бо дан Кле вер нић Бој че Ириг

15 Среда, 15. децембар ЧЛА НО ВИ ИЗ ВИ ЂАЧ КОГ ОД РЕ ДА ЛА ЗАР БИ БИЋ До би ли но ве про сто ри је Овај тре ну так је за нас ве о ма зна ча јан, јер смо до са да већ три пу та уре ђи вали сво је про сто ри је из ко јих смо ка сни је мо ра ли да се пре се ли мо на не ку дру гу ло ка ци ју ре као је ста ре ши на Из ви ђач ког од ре да и по ча сни пред сед ник Друштва Ти хо мир Ра ни са вље вић ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Но во го ди шњи па ке ти ћи По де ла ку по на за до делу но во го ди шњих па ке тића, ко је сва ке го ди не обезбе ђу ју Оп шти на и Ме сна за јед ни ца Шид, по че ла је у по не де љак. Ку по ни се мо гу пре у зе ти до 24. де цем бра, у про сто ри ја ма Ме сне зајед ни це Шид, у вре ме ну од 8 до 15 ча со ва. Но во го дишњи па ке ти ћи би ће обезбе ђе ни за де цу ко ја ни су об у хва ће на пред школ ским и школ ским обра зо ва њем. За хва љу ју ћи по мо ћи ло кал не са мо у пра ве, чла но ви шидског Из ви ђач ког од ре да Ла зар Би бић ко нач но су до би ли сво је про сто ри је у ко ји ма ће мо ћи да се оку пља ју, ра де и дру же се. Они се са да на ла зе у згра ди нека да шње ам бу лан те, у Ка ра ђорђе вој ули ци број 85. Ка ко је ре као ста ре ши на Изви ђач ког од ре да Ти хо мир Рани са вље вић и по ча сни председ ник Дру штва, овај тре ну так је за њих ве о ма зна ча јан, јер су из ви ђа чи до са да већ три пу та уре ђи ва ли сво је про стори је из ко јих су ка сни је мо рали да се пре се ле на не ку дру гу ло ка ци ју. - На дам се да ће мо се ов де за др жа ти ду же, с об зи ром да смо ус по ста ви ли до бру са радњу са пред став ни ци ма ло кал не вла сти, што до са да ни је био слу чај, иако су до са да шњих шест пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Шид би ли на ши из виђа чи. Пла ни ра мо да ство ри мо и оп штин ски са вез, а у Ер де ви ку, Ада шев ци ма и Мо ро ви ћу смо Из ви ђа чи ис пред но вих про сто ри ја већ осно ва ли ис ту ре не че те. Из ви ђа чи су сво је вр сна шко ла у при ро ди и за то је ве о ма важно да сви за јед но пру жи мо руку мла до сти, да скло ни мо де цу са ули це и да им пру жи мо ме сто где ће по ред за ба ве и дру жења мо ћи мно го то га и да на у че. Јер, ми си ја из ви ђа штва и је сте да до при не се њи хо вом обра зова њу кроз си стем вред но сти који се за сни ва на то ме да љу ди бу ду оства ре ни као по је дин ци и да бу ду кон струк тив ни чла но ви дру штва ре као је ста ре ши на из ви ђач ког од ре да Ла зар Бибић Ти хо мир Ра ни са вље вић. Клуб је про те кле не де ље све ча но отво рио за ме ник председ ни це Оп шти не Ср ђан Мале ше вић. - За на шу ло кал ну са мо у праву већ тра ди ци о нал но из ви ђачи су вр ло ва жан вид ор га низо ва ња омла ди не. У оп шти ни Шид они по сто је ду ги низ годи на и жао ми је што су та ко че сто мо ра ли да се се ле и да ме ња ју адре су. На дам се да су сре ђи ва њем ових про сто ри ја са да трај ни је ре ши ли ме сто где ће се дру жи ти ре као је Ср ђан Ма ле ше вић, до да ју ћи да локал на са мо у пра ва има у пла ну да им по мог не и са уре ђе њем стре ља не, ко ја је отво ре на пре не ко ли ко го ди на. Ина че, овај Из ви ђач ки одред има тра ди ци ју ду жу од пет де це ни ја и био је је дан од најпо зна ти јих од ре да на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Пре две годи не по но во је ор га ни зо ван и са да бро ји око 600 чла но ва. Ме сна за јед ни ца Шид У Ме сној за јед ни ци Шид у то ку су при пре ме за изра ду Пла на ула га ња средста ва са мо до при но са за 2011.го ди ну. Зах те ве, који се од но се на ре ша ва ње про бле ма ко му нал не инфра струк ту ре, као сто су из град ња и ре кон струк ци ја пе шач ких ста за, ат мос ферска од вод ња и уре ђе ње зеле них по вр ши на, гра ђа ни мо гу до ста ви ти до 31. децем бра, лич но или по штом, на адре су Ка ра ђор ђе ва 85. Асвал ти ра ње Ра до ви на са на ци ји и ре кон струк ци ји ло кал них пу те ва у шид ској оп шти ни би ће на ста вље ни у за висно сти од вре мен ских услова. До са да је ура ђе но око 50 ки ло ме та ра, а у пла ну је и ас фал ти ра ње пу те ва у ме сним за јед ни ца ма Би кић До, Сот и Мо ло вин. Средства за ре а ли за ци ју овог про јек та, ко ји је за по чет у ав гу сту, обез бе ђе на су из Фон да за ка пи тал на ула гања АП Вој во ди не у из но су од 205 ми ли о на ди на ра. Бо жић ни кон курс Удру же ње же на Ши дијан ке рас пи са ло је бо жићни кон курс за ли те рар не и ли ков не ра до ве, под на зивом Под бла гим сја јем чуде сне зве зде. Кон курс је отво рен до 20. де цем бра, а пра во уче шћа има ју учени ци основ них и сред њих шко ла и од ра сли. ОЖИ ВЉА ВА ПО ЗНА ТО ИЗ ЛЕ ТИ ШТЕ Ста за здра вља на Ли по ва чи У са рад њи са На ци о нал ним пар ком Фру шке го ре, Тури стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не Шид пла ни ра да уско ро ре а ли зује про је кат ожи вља ва ња не ка дашњег по пу лар ног из ле ти шта Липо ва ча. - На пра ви ће мо ста зу здра вља ду жи не око 3,5 ки ло ме тра, а шири не 2,5 ме тра, ко ја ће по чи ња ти од ре сто ра на и ићи кроз шу му све до При ви не Гла ве, па на зад другим пу тем. То ће, за пра во, би ти ве ли ка учи о ни ца у при ро ди, а подр шку за тај про је кат до би ли смо и од За во да за за шти ту при ро де ре као је Ми ро слав Ја њић, дирек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је, до да ју ћи да се при ли ком из градње ста зе не ће сру ши ти ни јед но др во, не го ће се во ди ти ра чу на да при род ни ам би јент оста не нетак нут. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Оре зи ва ње ста ба ла На кон што ста за бу де на пра вљена, у пла ну чел них љу ди из Ту ристич ке ор га ни за ци је је да уве ду и ту ри стич ки во зић, а дуж ста зе биће по ста вље не клу пе, др ве не карте, као и та бле са ин фор ма ци ја ма о биљ ном и жи во тињ ском све ту. - Са тим про јек том кон ку риса ће мо у Ми ни стар ство и од њих оче ку је мо по треб на сред ства за ње го ву ре а ли за ци ју. Реч је о суми од око се дам ми ли о на ди на ра, а цео про је кат би тре ба ло да бу де за вр шен до на ред ног ле та об јаснио је ди рек тор Ја њић. Ина че, кроз те ри то ри ју шид ске оп шти не про ла зе два ме ђу на родна би ци кли стич ка ко ри до ра, што, та ко ђе, пред ста вља ве ли ки ту ристич ки по тен ци јал ко јег над ле жни у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји плани ра ју да ис ко ри сте у на ред ном пе ри о ду. ро шле сед ми це је на ста вље оре зи ва ње ста ба ла у Ка Пно ра ђор ђе вој ули ци. Но ви об лик кро шњи до са да је до би ло око 90 ста ба ла. Пре ма ре чи ма над лежних у Јав ном ко му нал ном преду зе ћу Стан дард, ко је из во ди ове ра до ве, по сао на оре зи ва њу би тре ба ло да бу де за вр шен ових да на. У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ Уру че не на гра де ма ли ша ни ма ро те кле сед ми це у Цр ве ном Пкр сту уру че не су на гра де мали ша ни ма чи ји су ра до ви би ли нај у спе шни ји на кон кур су Моја ба ка и мој де ка. Тај кон курс Цр ве ни крст је рас пи сао по водом обе ле жа ва ња ма ни фе ста ци је Сун ча на је сен жи во та и на њему су уче ство ва ли уче ни ци свих шест основ них шко ла са под ручним оде ље њи ма на те ри то ри ји оп шти не, као и де ца из Предшкол ске уста но ве Је ли ца Ста ниву ко вић Ши ља. Укуп но је при сти гло 549 ра дова, од ко јих 439 ли ков них и 110 ли те рар них. За ли ков не ра до ве на гра де у ка те го ри ји пред школ ског уз ра ста до би ли су: Еми ли ја Гр ба ти нић, Ања, Веј но вић, Ла на Ко ва чевић, Ду ња Ко лар, Мар ко Га нибе го вић и Са ра Сла ву је вић. У ка те го ри ји од пр вог до че твр тог раз ре да нај бо ље ра до ве има ли су: Еми ли ја Ја на Па леш, Оливе ра Кра снић, Ана Бун тић и Милан Ви ло тић. Ван кон ку рен ци је био је груп ни рад уче ни ка дру гог раз ре да Основ не шко ле Бран ко Ра ди че вић из Ку ку је ва ца, учи тељи це Дра га не Бол ма нац. У ка те го ри ји ста ри јих раз ре да основ них шко ла, на гра ђе ни су: Ана ма ри ја Бо жи нов ски, Ружен ка Ло вас, Ја сна Брм бо та, Ви о ле та Мар ко вић, Дра га на Па нић, Ог њен Цви та но вић и Мир ја на Бођ ван ски. За ли те рар не ра до ве у ка тего ри ји од пр вог до че твр тог разре да на гра де су до би ли: Бо ја на Чи змић, Дра ган Ра ђе вић и Теа Гнип, а од ста ри јих раз ре да најбо ље ли те рар не ра до ве има ли су: Алек сан дра Сто ја ко вић, Је ле на Ја но ше вић и Та ња Зор њан. Тог да на у Цр ве ном кр сту упри ли чен је и при јем во лон те ра и са рад ни ка, по во дом обе ле жава ња Свет ског да на во лон те ра.

16 16 КУЛТУРА Среда, 15. децембар ЛИ ТЕ РАР НА СЕК ЦИ ЈА ПО НО ВО ПОД ОКРИ ЉЕМ ПЕ ЋИ НАЧ КОГ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА Ру же и ка ва ље ри у слу жби мла дих та ле на та ра јем но вем бра у Пе ћин ци ма Ку Кул тур ном цен тру одр жа но је, по ма ло нео бич но књи жев но ве че чи ји су глав ни ак те ри били чла но ви ли те рар не сек ци је Ру же и ка ва ље ри, а ко ја је од ско ра под окри љем ове уста но ве. По иде ји књи жев ни ка Ра до вана Др ља че сек ци ја је осно ва на го ди не с основ ним ци љем не го ва ња и раз ви ја ња та ле на та за пи са ње код мла дих. Под на зи вом Ру же и ка ваље ри сек ци ја функ ци о ни ше од 26. сеп тем бра го ди не, а за хва љу ју ћи са да шњој ди ректор ки Кул тур ног цен тра Де ја ни Ста мен ко вић, по но во је вра ћена под окри ље пе ћи нач ке устано ве кул ту ре. Чла но ви ове секци је су свој та ле нат по твр ди ли осва ја ју ћи мно штво на гра да на пре сти жним пе снич ким фе сти вали ма за де цу и омла ди ну као што су: Не ве нов фе сти вал, Су бо тички пе снич ки ма ра тон, Да ни смеха и ху мо ра, Злат на књи га, Под зве зда ним не бом и Ка ра ђор ђе ва по ве ља. Њи хо ве пе сме и про зни ра до ви на шли су сво је ме сто и у ли сто ви ма за де цу по пут Не вена, Сви ца, Ви те за и дру гих. За вре ме свог пе то го ди шњег де ло вања, ова ли те рар на сек ци ја је проши ри ла сво је умет нич ке ви ди ке, а ње ни чла но ви оства ри ли мно га по знан ства и при ја тељ ства. Та ко су на сво је књи жев но ве че кра јем но вем бра по зва ли и сво је са радни ке, чла но ве ли те рар не сек ци је Основ не шкло ле у Кар лов чи ћу које успе шно во ди и ор га ни зу је учитељ Јо ван Де вр ња. Сво је сти хове пр ви пут на сце ни су го во ри ли уче ни ци дру гог раз ре да, Ми ли ца Клин ча ре вић, Пе тар Клин ча ревић, Са ра Мол нар, Са ња Трајко вић, као и Вик то ри ја Га ра шанин и Ан ђе ла Де лић, уче ни це тре ћег раз ре да и Пе тар Ра до савље вић, уче ник че твр тог раз ре да ко ји је ви ше пу та по твр дио свој та ле нат. Пу бли ка ко ја се у ве ликом бро ју оку пи ла, има ла је та да при ли ку да чу је шта су то из дечје ма шта о ни це на сли ка ли ре чи ма чла но ви сек ци је Ру же и ка ва љери од: Ка та ри не Ва сић, Зо ра на Јо ви чи ћа, Ни ко ле Вр лен ти ћа, Да ја не Га јић, Бра ни сла ва Јовно ша, Ни ко ле Бо жи ћа, Је ле не Ман дић, Ни ко ли не Бо жић, Јова не Ста ни са вље вић и Вла дими ра Јо ви чи ћа. За јед нич ка фо то гра фи ја са мла дим пе сни ци ма За све уче ни ке и при сут ну публи ку ово, ле по књи жев но ве че упот пи ну ли су и књи жев ни ци, Ви дак Пе тро вић из Срем ске Ми тро ви це, Се ку ла Пе тро вић из Бе о чи на и То дор Бјел кић из Ири га. Ови књи жев ни ци су го вори ли о сво јим пе снич ким по чеци ма, чи та ју ћи сво ју по е зи ју и из но се ћи ути ске о пе снич ким поле тар ци ма, оце њу ју ћи их чи стим пе ти ца ма, за оно што се чу ло, како су ре кли на овом рас ко шном Фе сти ва лу по е зи је. Тон це ло вечер њем про гра му дао је Там бура шки ор ке стар Кул тур ног центра Пе ћин ци под упра вом Ђор ђа Ор ло ви ћа из Срем ске Ми тро вице. - И та ко је вре ме нео па же но ис кли зну ло из ру ку су бот ње вече ри, али је оста ви ло при ја тан траг за до вољ ства на ли ци ма и уче сни ка и при сут них - оце њу је Ра до ван Др ља ча, ру ко во ди лац сек ци је Ру же и ка ва ље ри. Та лен те тре ба не го ва ти FOTO GALERIJA Г.М. - Иако се сма тра да де ца у ни жим раз ре ди ма основ не шко ле има ју про бле ма с елемен тар ним из ра жа ва њем на срп ском је зи ку, сма трам да при род ни дар ле пог из ра жава ња, оп сер ва ци је, пре но шење емо ци ја у ре чи не зан ју за је зич ке смет ње, од но сно да увек мо гу да их пре ва зиђу. У на шој оп шти ни као и сву да, има мно го та лен то ване де це. А та лен те тре ба него ва ти. Ове мо је ре чи нај боље по твр ђу ју су сре ти мла дих пе сни ка у на шој оп шти ни, као што је и књи жев но ве че Ру же и ка ва ље ри одр жа но у Кул тур ном цен тру у Пе ћин цима - ис ти че Ра до ван Др ља ча. У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ГА ЛЕ РИ ЈИ "ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ" Та пи се ри ја соп стве ног пу та Са отва ра ња из ло жбе у ми тро вач кој га ле ри ји "Ла зар Во за ре вић" во ју ег зи стен ци ју у умет но сти Ста пи се ри ја је из бо ри ла ориги нал но шћу иде ја и сна гом инвен ци је умет ни ка ко ји су уме ли да раз у ме ју пред но сти ове вр сте ли ков но сти. Ипак, та пи се ри ја на гло балном пла ну још увек ни је до вољно гла сна у ши ро кој умет нич кој јав но сти и не ма оно ме сто ко је с пра вом за слу жу је и ко је јој припа да. Про цват, де ка ден ци ја и ре несан са су упра во због то га че сто спо ми ња ни тер ми ни, ко ји се у дугој исто ри ји та пи се риј ске уметно сти рит мич ки сме њу ју, ре кла је Го ран ка Ву ка ди но вић, исто ричар ка умет но сти и ку стос, при ликом отва ра ња из ло жбе "Та пи сери ја соп стве ног пу та", Уста но ве за из ра ду та пи се ри ја "Ате ље 61" из Пе тро ва ра ди на, про шлог уторка у ми тро вач кој га ле ри ји "Ла зар Во за ре вић". Том при ли ком, ди рек тор "Атељеа 61", Ла сло Си ла ђи, ре као је да је са рад ња са Срем ском Митро ви цом ве о ма зна чај на и да ће се си гур но на ста ви ти, јер је та писе ри ја је дин стве на умет ност ко ју Ми тров ча ни по шту ју. - Ова кви су сре ти нај бо љи су на чин да по ка же мо део на ше За гле да ни у "Чо ве ко во из ра ста ње" збир ке и све оно што кре а тив ни љу ди ра де, а са пре ко 250 ра до ва по се ду је мо вред ну и је дин стве ну умет нич ку збир ку, ко ју смо же лели да пред ста ви мо и Ми тров ча нима, об ја снио је Ла сло Си ла ђи. "Ја ко вље ве ле стве", "Уста по уста", "Из ла зак из про сто ра", "Чове ко во из ра ста ње", са мо су не ки од на зи ва за ни мљи вих ра до ва, а пре ма ре чи ма Го ран ке Ву ка ди новић, у њи ма се ви ди на сто ја ње умет ни ка да се одво је од основ не во ка ци је, да би се осло ни ли на ме диј та пи се ри је и да би по ка зали ње ну аутен тич ност и аутох тоност, ка ко би се она одр жа ла. - Ово је кру жна из ло жба ко ја има за циљ упо зна ва ње што више гра до ва са ле по том та пи сери је, али и што ве ћег бро ја људи ко ји су по што ва о ци ове вр сте умет но сти. Ва жно је умет ност тапи се ри је сме сти ти на ме сто ко је јој при па да, а то мо же мо по сти ћи ова квим из ло жба ма и раз ме њива њем до жи вља ја и ис ку ства, дода ла је исто ри чар ка умет но сти. За све љу би те ље пре пли та ња ни ти, кре а тив но сти и нео бич них иде ја, из ло жба та пи се ри ја у митро вач кој Га ле ри ји тра ја ће до 15. ја ну а ра но ве го ди не. С.З. Марко Цвијановић: Смирај децембарског дана у Новом Саду

17 Среда, 15. децембар УЗ МИ ТРО ВАЧ КИ ПРО ЈЕ КАТ "НЕ СЕ ЦИ МО, СА ДИ МО" Сва ко др во има ве ли ки зна чај Дуж пу та од Ла ћар ка до Чал ме за са ђен ве тро за штит ни по јас дуг по ла ки ло ме тра. Ова кви по ја се ви су ви ше стру ко зна чај ни, а су шти на им је да ди рект но ути чу на ре гу ли са ње ис па ра ва ња из зе мљи шта Ср би ја је међу по следњим зе мља ма по бро ју на вод њених по вр ши на и ако не мо же мо да на вод ња вамо мо же мо да са ди мо др ве ће ко је ће учи ни ти свој део до прино са да се испа ра ва ње смању је. У то ме Сте ван Бо жић ве ли ки зна чак има ју шум ски за штит ни по ја се ви, ре као је о зна ча ју ових за са да по ја се ва др Сте ван Бо жић, про фе сор Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду, на се ми на ру у Срем ској Ми тро ви ци. Се ми нар о зна ча ју ве тро за шти ти них по ја се ва за вр шни це је про јек та "Не се ци мо, са ди мо " ко јег су ре а ли зо вали Оде ље ње за стра те шко и про јект но пла ни ра ње и Упра ва за по љо при вре ду и за шти ту чо ве ко ве око ли не Гра да Сремска Ми тро ви ца. Ра ди се о ви ше стру ко зна чај ној ак ци ји са ци љем да се у овом де лу Сре ма до при не се по ди за њу шумских за штит них по ја се ва, а сам про јекат до при нео је, на при мер, да се дуж пу та од Лаћар ка до Чал ме за са ди 350 садни ца си бирн ског бре ста са обе стра не тра се пута од по ла ки ломе тра. - Ова кви поја се ви су већ сто ти нак го дина при сут ни у струч ној прак си, Та ма ра Мил ко вић онај ко је био до вољ но ра зу ман по ди зао их је ни је раз ми шљао да ли су по требни или не. Они је су по треб ни и да их је ви ше ми би смо са да мо гли да бе ремо пло до ве ра ни јих за са да. Али ни кад ни је ка сно, сва ко др во чи ни ве ли ку више стру ку ко рист, оно има ве ли ку улогу по го то во што сви зна ју и при хва тају. За јед нич ком сад њом и одр жа ва њем ова квих за са да ус пе ће мо да по вра ти мо рав но те жу - ре као је про фе сор Сте ван Бо жић. Ко ор ди на тро про јек та Та ма ра Милко вић, до да ла је да се про јек том " Не сеци мо са ди мо" и овим се ми на ром же ле ло За са ви ца шти ти јел ке Спе ци јал ни ре зер ват при ро де За са ви ца укљу чио се у ак ци ју По кре та гора на Про ду жи мо жи вот јел ка ма, ко јом се до при но си чу ва њу шу ма, пар ко ва и др во ре да, а ти ме и на шег здра вља и при ро де. Они апе лу ју да се за но во го дишњу ноћ не се ку мла де јел ке, већ да уме сто то га ку пи мо жи ве јел ке с бу се ном. Ј.З. ути ца ти на струч ну јав но сти, еко ло ге и мла де на зна чај сад ње др ве ћа. По ре акци ја ма гра ђа на, по себ но из Ла ћар ка и Чал ме, ова кве ак ци је сад ње су до бродо шле као за шти та пу та и по ља. Сад ња си бир ског бре ста Про је кат " Не се цим са ди мо " по држа ли су фи нан сиј ски По кра јин ски секре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја и ло кал на са мо у- пра ва. С.Ђ. У ПО НЕ ДЕ ЉАК, 20. ДЕ ЦЕМ БРА Се ћа ње на Ми ле ву Ма рић Ајн штајн Ис пред спо мен-би сте, ко ју су пре пет го ди на по ста ви ле "Срем ске но ви не", о зна ме ни тој на уч ни ци ће го во ри ти исто ри чар др Дра го Ње го ван Спо мен-би ста Ми ле ве Ма рић Ајн штајн о во дом 135-го ди шњи це ро- ња Ми ле ве Ма рић Ајн- Пђе штајн ( ), су пру ге и на уч не са рад ни це слав ног фи зи ча ра Ал бер та Ајн штај на, пред став ни ци "Срем ских но вина", 20. де цем бра, у 11 са ти, по ло жи ће цве ће на ње ну спомен-би сту у Срем ској Ми тро вици (пла то на Тр гу вој во ђан ских бри га да). О не ка да шњој сугра ђан ки, уче ни ци Ми тро вач ке гим на зи је, Срп ки њи, ро ђе ној у Ти те лу, го во ри ће др Дра го Ње го ван, са вет ник за исто рију у Му зе ју Вој во ди не. Нај леп ше го ди не сво га детињ ства и мла до сти, пу них четр на ест го ди на ( ), Ми ле ва Ма рић је про ве ла у Ру ми и Срем ској Ми тро ви ци. У Сре му је до би ла се стру и брата, ту се шко ло ва ла и сте кла основ на зна ња о ма те ма ти ци и фи зи ци. Већ та да је от кри вен њен не сва ки да шњи та ле нат за ове пред ме те, ко ји ће је одве сти чу де сним пу тем на у ке и са рад ње са бу ду ћим су пру гом и но бе лов цем. Же ле ћи да са чува ју успо ме ну на ову зна ме ни ту зе мља ки њу, "Срем ске но ви не" су пре пет го ди на, де цем бра 2005, ис пред сво јих про сто рија, по ста ви ле Ми ле ви но бронза но по пр сје, рад мла дог ва ја ра Вла ди ми ра То ви ћа. Д. П. 45. година фолклорног ансамбла "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Сремска Митровица Свечани концерт Петак, 17. децембар у 19:30 сати ПСЦ "Пинки", Сремска Митровица

18 18 Среда, 15. децембар 2010.

19 Среда, 15. децембар У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА ИЗ РА КОВ ЦА Ху ма ни тар на по моћ за Ко со во Лич ним при ло зи ма при ку пље на по лов на оде ћа и обу ћа, као и основ не жи вот не на мир ни це Про те клог ви кен да представ ни це Удру же ња же на Гор ска ру жа из Ра ков ца у бео чин ској оп шти ни, бо ра ви ле су у по се ти Ко сов ској Ка ме ни ци. Циљ њи хо ве по се те био је уручи ва ње ху ма ни тар не по мо ћи нај у гро же ни јим по ро ди ца ма са тог под руч ја. Ка ко нам је ре кла Та ња Аје ти, пред сед ни ца Удру жења Гор ска ру жа, за хва љу ју ћи лич ном ан га жо ва њу чла ни ца и не ко ли ци не ме шта на, при купље но је де се так џа ко ва полов не оде ће и обу ће. - По ред то га, све чла ни це Удру же ња да ле су и сво је личне при ло ге у нов цу, од че га смо ку пи ле основ не жи вот не на мир ни це: бра шно, ше ћер, со По во дом ак ци је озе ле ња вања град ских по вр ши на, у ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни це "Цен тар", ло кал не са мо у праве и ЈКП "Ко му на ли је", про шле не де ље у До си те је вој ули ци у Срем ској Ми тро ви ци за са ђе не су 34 сад ни це ја во ра, од укупно пред ви ђе них 110 сад ни ца раз ли чи тих вр ста др ве ћа, ко је ће би ти за са ђе не у раз ли чи тим де ло ви ма гра да. За ову ак ци ју, ме сна за једни ца "Цен тар" из дво ји ла је око 330 хи ља да ди на ра, а поред До си те је ве ули це, сад ни це су пред ви ђе не за ули це Ђу ре Јак ши ћа, Ста ри шор - од Болни це до кру жног то ка, као и за Омла дин ски парк. и слат ки ше за ма ли ша не. Одлу чи ле смо да вре ће са храном, оде ћом и обу ћом лич но од не се мо упра во у Ко сов ску Ка ме ни цу, с об зи ром да то подруч је, пре ма на шим са зна њима, до са да ни је до би ја ло ника кву по моћ ре кла је Та ња Аје ти, пред сед ни ца Удру же ња же на Гор ска ру жа из Ра ковца, до да ју ћи да је раз о ча ра на јер ову ак ци ју ни су по др жа ли ни оп шти на, ни ти би ло ко ја од фир ми у Бе о чи ну. Ина че, ово ни је пр ви пут да ра ко вач ке же не по ма жу они ма ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја, јер су од мах на кон за мљо тре са упу ти ле свој нов ча ни при лог и у Кра ље во. С. М. АК ЦИ ЈА ОЗЕ ЛЕ ЊА ВА ЊА ГРАД СКИХ ПО ВР ШИ НА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Сад ни ца за леп ше ли це гра да - Успе шно на ста вља мо акци ју озе ле ња ва ња гра да, а поред озе ле ња ва ња но вих градских по вр ши на, пла ни ра но је и по пу ња ва ње и об на вља ње већ по сто је ћих ста ба ла ко ја су оште ће на и по ло мље на, и то у Де кан цу и Ули ци Ђу ре Јак ши ћа, ре као је Вла ди мир Лу кјан чен ко, пред сед ник Саве та ме сне за јед ни це "Цен тар" и овом при ли ком из ра зио ве лику за хвал ност уче ни ци ма митро вач ке Сред ње пре храм бе но - шу мар ске и хе миј ске шко ле, ко ји су уче ство ва ли у чи та вој ак ци ји и, по ма жу ћи ко му налним рад ни ци ма, оба вља ли своју ре дов ну прак су. С.З. Ак ци ја озе ле ња ва ња у До си те је вој ули ци У ШИД СКОЈ ОП ШТИ НИ На под руч ју шид ске оп шти не ре ги стро ва но је око три хиља де љу ди са ди ја бе те сом, од ко јих је 500 на ин су лин ској тера пи ји. Пре ма ре чи ма Ве ња мина Буљ чи ка, се кре та ра општин ског Удру же ња ди ја бети ча ра, по след њих го ди на бе ле жи се по раст обо ле лих од ове бо ле сти. - По себ но за бри ња ва то што се бо лест све ви ше ја вља код мла дих, а на то ути чу исхра на и стрес. У са рад њи са ов да шњим До мом здра вља, то ком го ди не одр жа ли смо у гра ду, као и у свим се о ским ме сним за јед ни ца ма на подруч ју оп шти не, нај ма ње по две ак ци је кон тро ле ви си не ше ће ра у кр ви. Та да су контро ли са ни и ни во хо ле стеро ла и три гли це ри да, као и крв ни при ти сак ре као је Буљ чик. Чла ни це Удру же ња же на из Ра ков ца По рас тао број обо ле лих од ди ја бе те са Шид Ка ко је ис та као, шид ско Удру же ње ди ја бе ти ча ра има до бру са рад њу са Ми ни старством здра вља, ко је им је обезбе ди ло три хи ља де ли сти ћа мар ке ра за кон тро лу ше ће ра у кр ви, а по себ на па жња у овом Удру же њу и да ље ће би ти посве ће на пре вен ци ји. Ина че, Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње, оси гура ни ци ма ста ри јим од 18 го дина ко ји су обо ле ли од ди ја бете са, пру жа мо гућ ност да једном у че ти ри го ди не де сет да на бо ра ве у Спе ци јал ној бол ни ци за ле че ње и ре ха би ли та цију Мер кур у Вр њач кој Ба њи. До са да су ово пра во о тро шку здрав стве ног оси гу ра ња мо гли да оства ре са мо оси гу ра ни ци ко ји у те ра пи ји ко ри сте ин сулин, а од са да пра во на ову вр сту бањ ског ле че ња има ју и оси гу ра ни ци ко ји су на те ра пији та бле та ма. С. Ми хај ло вић У ШИ ДУ ОСНО ВА НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ ГРО ЖЂА И ВИ НА Ула жу у ви но гра де У Ши ду је не дав но, у прису ству 46 про из во ђа ча гро жђа из ви ше вој во ђан ских ме ста, фор ми ра но пред у зе ће за про из вод њу гро жђа и ви на ДОО Ру ски двор. За ди ректо ра је иза бран Пе ра Со кол из Ер де ви ка, а за пред сед ника Скуп шти не Слав ко Рац из Ру ског Кр сту ра. Фир ма ће на де вет хек та ра зе мљи шта у посе ду Гр ко ка то лич ке цр кве на про ле ће по ди ћи ви но град, а по сле три го ди не оче ку је се и пр ва бер ба гро жђа, као и произ вод ња и фла ши ра ње ква литет ног ви на. За ин те ре со ва ни про из вођа чи гро жђа ра чу на ју на подсти цај не ме ре Ми ни стар ства по љо при вре де у по ди за њу заса да ви но гра да, а ка сни је и за уре ђе ње и опре ма ње по дру ма. У пла ну је да се за са де ква литет не сор те бе лог и цр ног грожђа, од ко јег ће се про из во дити ве о ма ква ли тет но ви но. Ових да на кре ће се са припре мом за мљи шта ду бо ким ора њем, ба ца њем ве штач ког ђу бри ва и на бав ком ка ле мо ва ви но ве ло зе ко ја ће би ти за сађе на у мар ту. С. М. ШИД СКИ ГЛУМ ЦИ У МИ ТРО ВИ ЦИ Пре ми је ра "Ме ри По пинс" Пред ста ву Ме ри По пинс, глум ци ама тер ског по зо ришта Бра ни слав Ну шић пре мијер но ће из ве сти 17. де цем бра у Срем ској Ми тро ви ци, у Позо ри шту До бри ца Ми лу ти новић. У пред ста ви уче ству је 12 глу ма ца, а глав на уло га по вере на је Те о до ри Мер да новић. По ред Срем ске Ми тро вице и Ши да, пред ста ву ће мо ћи да ви де и љу би те љи по зо ришне умет но сти у Ко ви ну и Бео гра ду. С. М. РУ МА Осум њи чен за си ло ва ње Срем ско ми тро вач ка по ли ција ли ши ла је сло бо де Ивана Б. (55) из Ру ме због основа не сум ње да је из вр шио кривич но де ло си ло ва ње. Ка ко је са оп шти ла По ли циј ска упр ва у Срем ској Ми тро ви ци осум њиче ни је пра тио Ј.М. (31) до њене згра де, са че као да от кљу ча вра та, на сил но ушао у стан и си ло вао је. На кон по ли циј ског за др жа вања, Иван Б. при ве ден је ис тражном су ди ји Ви шег су да у Сремској Ми тро ви ци, ко ји му је од редио при твор до ме сец да на. Ј.З.

20 22 Среда, 15. децембар ПЕ СНИ ЦИ СРЕ МА О СРЕ МУ: ДРА ГО ЉУБ СТОЈ ШИЋ Ју тра на гро жђе ми ри шу СРЕ МУ У ср цу сам те по нео и увек ћу ти се вра ћа ти. Фру шка го ра те гр ли, Са ва ти се кроз не дра про вла чи, Ду нав Бач ку од тво јих лу до сти чу ва. До ла зи ћу, и ако си се, као и све, про ме нио, и ако гу биш оно пре по зна тљи во, У те би сам се ро дио и пре по ро дио. Био си ми ко лев ка, учи о ни ца и чи та о ни ца. оно тво је пу сто, бе ћар ско-срем ско. По ред вин ских ба чви сам но ћи вао, Рим ском ка ци гом гла ву по кри вао. Кроз ку ку ру зе зе ца сам го нио, на Са ви и Бо су ту ри бе ло вио. ЈЕ СЕН Ра ни мраз без о бра зно шти па го ле жен ске ли сто ве. Опа ло ли шће вред но тка ба кар но цр ве не ћи ли ме. Во лим те у жи ту за спа лог, у ви но гра де за ра слог, у шљи ви ке за лу та лог. Во лим те, во лим, пу стог, пи ја ног и за љу бље ног. ОДА ЗА ВИ ЧА ЈУ Ва зду хом леб де ми ри си мла дог ви на, по о ра них њи ва и ра не тру ле жи. Ко њи се ти ма ре, фи ја ке ри глан ца ју. Там бу ра ши шти ма ју жи це, мла да ср ца тре пе ре. Зе мљо, цр ни цо! Ман ђе ло шка, срем ска, па нон ска, ми ри сна, ма сна и плод на. Ти си ме из не дри ла, ми ри сним хле бом от хра ни ла и му дро шћу сво јом вас пи та ла. Ка да ра ђаш, као же ну, ми лу јем те, кад не ра ђаш, псу јем те до не ба али те во лим и род ну и не род ну. АУТОК НИП СОМ Уз кич му ми се из ви ла Фру шка го ра, ве на ма ми те че Са ва. Из ра ме на ра сту чо ко ти ло зе, ног оста до ше на Вра ња шу. Очи по жу те ле од злат ног жи та, је зик по зе ле нео од ри злин га, у уши ма пу ца ју там бу ра шке жи це. Твој ми рис ми оста у но здр ва ма, но сим те у очи ма, у не дри ма и под нок ти ма. СРЕМ СКА ИДИ ЛА Ли шће се пре о бу кло у жу то, ви но гра ди пу ни сун ца че ка ју ве се ле бер бе. По дру ми бе ло окре че ни, ре ђа ју пи ја ну бу рад, ова жед на, не стр пљи во че ка ју мла до ви но. Не бо пр шти зве зда ма, ју тра на гро жђе ми ри шу, је се ње свад бе се спре ма ју. Ве тар по цуп ку је и бе ћар це сви ра. МАН ЂЕ ЛО СУ На сло њен на гру ди Фру шке го ре, ви ју га ју ћи кроз ви но гра де, у жит на по ља ушу шкан, без бри жно ста риш и ве ко ве ис пра ћаш. Од ра стао на не дри ма тво јим, на у чио сам мно го. На у чио сам о Не бу и Ве тру, о Пти ци, о Ви но гра ди и Хле бу. Ра но те на пу стив ши, за бо ра вио те ни сам. ЈЕ ДРА ОД ПЕ СА МА На дру гој оба ли не ко ме че ка, а ја не знам пли ва ти. На пра ви ћу ча мац од бе ге ша, прим ће би ти кр ма, а там бу ре ве сла. Од ци ган ских пе са ма са ши ћу је дра ши ра од ре ке, па ка да стиг нем у њих ћу те умо та ти. ФРУ ШКОЈ ГО РИ Ти пи то ма, не жна ди вља ку шо, хва ла ти на све му: хва ла ти на из во ру, на пе чур ки и на гро жђу, хва ла ти на сне го ви ма и са о ни ца ма тво јим, хва ла шу ми што ме од ве тро ва чу ва ла, од лет ње же ге сен ком бра ни ла, хва ла ти за ма на стирј тво је ко је ме је Исто ри ји учи ло. Хва ла и твом пра-ро ђа ку Про бу што ти је, јед ним пру ти ћем неви ност од у зео. НЕ ЋЕ СРЕМ ЦИ ВОД СА ИЗ ВО РА Те че Са ва пре ко рав ног Сре ма, та ла си јој оба ле ми лу ју. По ве та рац жит на по ља ма зи, у бир цу зу Срем ци под ви ку ју. Злат но кла сје у пу ном ј зре њу, би ће ле ба и ле пи ње вру ће. Ви но гра ди већ од ро да сте њу, иду Срем ци ку ћи у сва ну ће. Фру шка го ра све их за гр ли ла, по ну ди ла во дом са из во ра, али Срем ци ни да чу ју не ће. Пра ви Сре мац ви на пи ти мо ра! Где је ви на, ту су там бу ра ши. Бас, прим, кон тра и ма то ри бе геш, па ка да те до ку ће до пра те бру је жи це и кад пи јан лег неш. КАД ПО ПУ ЦА ЈУ ЖИ ЦЕ На пи са ћу да нас пе сму о Сре му, мо јој ко лев ци и мо јој кле тви, о ви но гра ди ма и о ви ну, о су шној го ди ни и бо га тој же тви. Би ће то пе сма од жи та злат на и од мла дог ри злин га зе ле на, ми ри сна од ко са де во јач ких ко ју тра ро сом уми ве на. Пе ва ће пе сма о лу дом Сре му ко ји не ће ни ка ко сам хо ће, о там бу ра ши ма гла со ва на пр слих што че сто у бир цу зи ма но ће. Дра го љуб Стој шић Дра го љуб Стој шић: на бу ја ла ре ка А, ка да пе сму при ве дем кра ју, ка да на там бу ри по пу ца ју жи це, и ја ћу, та да, кра ју бли зу би ти а ме сто там бу ра ша - пе ва ће ми пти це. Ро ђен је го ди не у Манђе ло су, шко ло вао се, ра дио и жи вео у Срем ској Ми тро ви ци, све до ок то бра од ка да се на ста нио у Но вом Бе че ју, у До му пен зи о не ра ге рон то ло шког центра. Пи са њем је по чео да се бави у сред њим го ди на ма,па је пр ву збир ку по е зи је "Оти сци ле та на ду ши" об ја вио тек го ди не. Али већ сле де ће го ди не обја вљу је сво ју дру гу са мо стал ну збир ку "Ов де ме не ма". Пред чи та лач ком пу бли ком годи не по ја вљу је се ње го ва тре ћа књи га по е зи је "Пут у среди ште се бе". Књи га "О ме ни дру гом" из ла зи го ди не и то је ње гов про зни пр ве нац. Основ на те мат ска пре о ку па ци ја ње го ва је рав ни ца, Срем и ши ро ка моћ на Па но ни ја.

21 Среда, 15. децембар СРЕМСКЕ ЗА МЛАДЕ 23 АЛЕК САН ДАР ГА ВРИ ЛО ВИЋ, МЕ НА ЏЕР МИ ТРО ВАЧ КОГ ЛДП- а О УЧЕ ШЋУ МЛА ДИХ У ПО ЛИ ТИ ЦИ Ве ру јем да ће се омла ди на про бу ди ти Мла ди мо ра ју да де лу ју у скла ду са сво јим ду хом и тре нут ком у ко јем се на ла зе, а сва кој др жа ви је по треб на со ци јал но ак тив на омла ди на ко ја стал но ре а гу је Го во ре ћи о де мо кра ти ји у Аме ри ци, фран цу ски по литич ки те о ре ти чар и исто ри чар, Алек сис де То квил, ис ти цао је по тре бу за шти те ве ћи не од потен ци јал ног при ти ска ма њи не ко ја је на вла сти. Ако би смо овај став пре сли ка ли на оно што је те ма раз го во ра са Алек сандром Га ври ло ви ћем, не ка да ис так ну тим чла ном ''От по ра'', а да нас ме на џе ром ми тро вач ког огран ка ''Ли бе рал но де мо кратске пар ти је'', пра во би пи та ње би ло: на ко ји на чин мла ди, као нај ак тив ни ји и нај кре а тив нији део ци вил ног дру штва мо гу да уче ству ју у по ли ти ци, ка ко би дру штво ко јем при па да ју за шти ти ли од по тен ци јал них при ти са ка вла сти, те да ли су мла ди уоп ште за ин те ре со ва ни за та кав вид ак тив но сти? - Јед но од нај ве ћих до стигну ћа са вре ме ног све та је сте ак ти ван од нос из ме ђу ци вилног дру штва и др жа ве, схваће не као власт. Ова исти на се нај бо ље очи ту је по то ме што је у са вре ме ним де мо кра ти јама пот пу но нор мал на ствар да дру штво бу де то ко је ће во ди ти бор бу за пре ва зи ла же ње, пре све га со ци јал них не прав ди, које су, на жа лост, и да нас ве о ма из ра же не, сма тра Га ври ло вић. Ка да го во ри о срп ском друштву, Га ври ло вић ис ти че да је на сце ни ве ли ки страх омла дине, усме рен, пре све га, у правцу ре ша ва ња ег зи стен ци јал них про бле ма, што до во ди до то га да се ова по пу ла ци ја у по ли тику че сто укљу чу је ка ко би дошла до по сла, а ре ђе да би потра жи ла истин ску ал тер на ти ву за оно што сма тра ло шим. - Др жа ва у мно го ме мо же да по мог не у ак ти ви зму мла дих у Алек сан дар Га ври ло вић, ме на џер ми тро вач ког ЛДП-а по ли ти ци, али она мо ра не само да их слу ша, не го и да, на не ки на чин, до пу шта њи хов ре волт, та ко што ће им до пусти ти да раз ви ју сво је ста во ве, да их пу сти да ве ру ју у сво ју ал тер на ти ву. Сва кој др жа ви је по треб на со ци јал но ак тив на омла ди на ко ја стал но ре а гује. Од су ство та кве омла ди на и та квог дру штва је до во ди ло до ло мо ва уну тар пост- со ци ја листич ких др жа ва, ко ји ни нас нису об и шли, ис ти че Га ври ло вић и до да је да је од су ство ве ре у бо љи жи вот, угра ђи ва но то ком де ве де стих кроз раз не ар хе типо ве и оп ште ста ње у дру штву би тан фак тор у па си ви зму вели ког де ла омла ди не. - Ге не ра ци је '60-их и '70- их су од ра ста ле не на ве ри, не го на са зна њу да по сто ји бо љи жи вот. Он нам је ула зио у живо те кроз фил мо ве, пре ко грамо фон ских пло ча, фар ме рица... Он да је до шао рат и је дини ко ји смо у то су лу до вре ме и мо гли да де лу је мо би ли смо ми, омла ди на ко је је зна ла шта је бо љи жи вот. Да нас то ни је тако. Ов де се де ца од ма лих но гу уче да ''те шко да мо же бо ље'' и да та мо, где жи вот је сте бо љи, не по сто ји ни шта осим нај ве ћег не при ја те ља. Све то ути че на од су ство ду ха и ела на да се истр пи ка ко би и ми осе ти ли благо дат та квог жи во та, об ја шњава Га ври ло вић. Ка да го во ри о ме то да ма дело ва ња омла ди не, не ка да истак ну ти члан ''От по ра'' са свим ја сно ис ти че да по де ле на ''систем ско'' и ''ан ти си стем ско'' дело ва ње не ма, јер основ не пара ме тре при хва тљи во сти тре ба тра жи ти, не у др жа ви, не го у дру штву. - Шта за пра во зна чи ''систем ско де ло ва ње''? Да ли демо кра ти ја по сто ји он да ка да се Мла ди чи не ви ше од по ло ви не члан ства ЛДП-а у сва ком свом по те зу ко ји ће по ву ћи, омла ди на кон сул ту је са др жа вом? Да је то та ко, онда Пе тог ок то бра не би ни било. Омла ди на мо ра да ре а гу је на на чин на ко ји осе ћа. Мла ђи љу ди су сен зи бил ни ји, па је та кав и на чин њи хо вог де ло вања. Омла ди на мо ра да ре а гу је у скла ду са сво јим ду хом и тренут ком у ко јем се на ла зи. Да не бу де за бу не, ов де се не го во ри о ин стру мен та ли зо ва ном на сиљу про тив све га и сва че га, не го о ја сно из ра же ним по ли тич ким и со ци јал ним ста во ви ма ко је пра ти ду го го ди шњи ак ти ви зам на њи хо вом оства ри ва њу, као што је би ло то ком де ве де стих са сту денстским по кре том, па за кљу чо са ''От по ром'', сма тра ме на џер ми тро вач ког ЛДП-а. За стран ку чи ји је члан, Гаври ло вић ис ти че да ни је ''омладин ска'', али да ње не иде је, О От по ру - От пор је био ори гинал на по ја ва, на ша, аутохто на. Да нас мно ги же ле да га оцр не, не ки и да га напла те, али је исти на са мо то да је он на стао спон тано, као из раз омла дин ског бун та. Био је то знак оздравље ња на шег дру штва. Да би се та ко ор га ни зо ва ла, омла ди на мо ра има ти ја сну ви зи ју шта же ли и ка ко то же ли. До кле год не ис ту пи та ко, по ја ве ор га ни за ције као што је био От пор, не ће би ти - сма тра ме на џер ми тро вач ког ЛДП-а, Алексан дар Га ври ло вић. мла ди, ко ји чи не ви ше од поло ви ну члан ства, пре по зна ју као сво је. - Ка да го во ри мо о ин сти туци ја ма као што су ''Кан це лари је за мла де'' и њој слич не, мо же мо се сло жи ти да њи хов рад има и по зи тив ног ефек та. Ме ђу тим, ле пље ње пла ка та и де ље ње фла је ра не ре ша ва со ци јал ни ста тус омла ди не. У том сми слу су мно го бо ље НВО и то оне ко је су ус пе ле да очу ва ју сво ју са мо стал ност. У крај њем, упра во су НВО током де ве де се тих би ле мо тор про ме на, јер су пар ти је и у то вре ме би ле ве о ма тро ме, јасан је Га ври ло вић и до да је да ве ру је да ће се омла ди на пробу ди ти и из бо ри ти, не са мо за се бе, не го за чи та во дру штво, као што је то чи ни ла то ком деве де се тих го ди на. С. Лап че вић У МИ ТРО ВИ ЦИ ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА ЗА МЛА ДЕ МУ ШКАР ЦЕ Омла ди на у бор би про тив на си ља Три би на је одр жа на у скло пу про јек та ''Ше сна ест да на ак тив не бор бе про тив на си ља'', ко ју, сва ке годи не, тра ди ци о нал но, уз са рад њу са Кан це ла ри јом за мла де, ор га ни зу је над ле жна Град ска упра ва Фо то гра фи ја- Са три би не у ми тро вач кој Град ској ку ћи Про те кле сре де, у ми тро вачкој Град ској ку ћи, одр жа на је три би на по све ће на на си љу над же на ма. Ор га ни зо ва но од стра не Кан це ла ри је за мла де, ово пре да ва ње ко је су др жали пред став ни ци ми тро вач ког Цен тра за со ци јал ни рад, имало је за за да так да упу ти омлади ну у то шта за пра во је сте на си ље над же на ма као и да пре до чи мо гућ но сти пре ва зила же ња ове, у на шем дру штву, на жа лост, све рас про стра њени је по ја ве. Ка ко је ис та као Ми ло рад По па дић, ко ор ди на тор ми тровач ке Кан це ла ри је за мла де, три би на је одр жа на у скло пу про јек та ''Ше сна ест да на актив не бор бе про тив на си ља'', ко ју сва ке го ди не, уз са рад њу са Кан це ла ри јом, ор га ни зу је Град ска упра ва за пред школско обра зо ва ње, здрав ство, соци јал ну за шти ту и омла ди ну. - Три би на је би ла на ме њена омла ди ни и то пр вен ствено му шком де лу омла ди не, јер сма тра мо да упра во мла дим мушкар ци ма тре ба об ја сни ти шта то је сте на си ље, од ре ди ти дефи ни ци је овог пој ма, об ја сни ти ко ји све об ли ци на си ља по сто је и, на тај на чин, про на ћи на чина за пре ва зи ла же ње ове нега тив не дру штве не по ја ве. Ја лич но ми слим да ве ћи на младих ни је на аде ква тан на чин упо зна та са оним што на си ље је сте, па оту да че сто и не ви де ли ни ју пре ко ко је по чи ње овај вид не до зво ље ног по на ша ња, ра као је По па дић и до дао да се на да да ће три би на ути ца ти на то да ова та бу те ма ко нач но дође у жи жу јав но сти, а све то, ка ко је на по ме нуо, упра во ради су гра ђан ки ко је тр пе на силнич ко по на ша ње у по ро ди ци. Је дан од пре да ва ча, Влади сла ва Ма то вић- Кр стић, спе ци јал ни пе да гог у Цен тру за со ци јал ни рад, сма тра да оваква пре да ва ња у мно го ме утичу на по ве ћа ње све сти мла дих о про бле му на си ља уоп ште, а на ро чи то на си ља над же на ма. - Ова кав тип пре да ва ња је ко ри стан, тим пре што сви резул та ти до ко јих се до ла зи почи ва ју на ин тер ак тив ном од носу нас пре да ва ча и пу блил ке. На тај на чин, ми има мо прили ку да чу је мо ка ко омла ди на ми сли о овом про бле му, ка ко об ја шња ва ње го ве узро ке и на ла зи мо гућ но сти за ње го во пре ва зи ла же ње. Као узро ке ко ји до во де до на си ља, млади су ис та кли не до ста так адекват не прав не за шти те, страх жр тве, али и пси хо ло ги ју насил ни ка, за ко ју ве ру ју да коре не има у по ро дич ним од носи ма из вр ши те ља на сил нич ког по на ша ња. Да кле, омла ди на са свим ја сно ви ди где се нала зе ко ре ни про бле ма и то је до бро, јер је то пред у слов за про на ла же ње нај е фи ка сни јих ре ше ња за пре ва зи ла же ње овог алар мант ног про бле ма, ис та кла је Вла ди сла ва Ма товић- Кр стић. С. Лап че вић

22 24 Среда, 15. децембар ВА ТРО МЕТ, НАЈ ЛЕП ШИ ДЕО СВА КЕ ПРО СЛА ВЕ Без бед ност и ква ли тет иду за јед но Да би би ла без бед на, ро ба мо ра би ти ате сти ра на и има ти ја сно упут ство за упо тре бу. Да кле, ако ми сли мо на без бед ност, не ма ку по ви не на ули ци, код про да ва ца ко ји, чим про да ју ро бу сум њи вог по ре кла и ло шег ква ли те та, гле да ју да се што пре скло не Да ни ло Љев на ић Ку пуј без бед но - Крај ста ре го ди не је вре ме у ко јем пи ро тех нич ка сред ства по ста ју на ро чи то атрак тив на. Ту је Но ва го дина, про сла ве Бо жи ћа и друге све ча но сти ко је на ле по ти до би ја ју упра во за хва љу ју ћи пи ро тех ни ци. Овом при ликом, апе лу јем на све да во де ра чу на где ку пу ју пи ро техни ку, јер ква ли тет и без бедност иду ску па. На ули ци неће те на ћи ни јед но ни дру го, ја сан је Да ни ло Љев на ић. а тро мет је пр ви пут упо тре у Ки ни у два на е стом Вбљен ве ку, а пр ви за пи си о то ме да тира ју из го ди не. У по чет ку, упо тре ба пи ро тех ни ке слу жи ла је да упот пу ни ри ту ал не це ремо ни је, па је та ко има ла ве зе са цен трал ном фи гу ром у ки не ској тра ди ци ји - зма јем. На европ ском кон ти нен ту, ва тро мет се, за хваљу ју ћи Мар ку По лу, ко ри сти од 13. ве ка, а у 18. ве ку, Ита ли ја и Не мач ка по ста ју нај ве ћи про и зођа чи ва тре не за ба ве на ста ром кон ти нен ту. У то вре ме, ва тро мет ула зи у ши ру упо тре бу, пре свега у сми слу про сла ва ро ђен да на, вен ча ња, Но вих го ди на, те круни са ња мо нар ха и слич но. Да нас, све ча но сти су не за ми сли ве без пи ро тех ни ке, што отва ра пи та ње без бед но сти у ру ко ва њу и ква лите ту ро бе на све ве ћем тр жи шту. Ка ко ис ти че Да ни ло Љев наић, из Срем ске Ми тро ви це, су власник хр ват ске фир ме Мир но вец пи ро тех ни ка за Ср би ју, без бедност и ква ли тет су за га ран то ва ни са мо он да ка да се ро ба ку пу је у про дав ни ца ма, спе ци ја ли зо ва ним за рад са овом вр стом ро бе. - Мо ја је пре по ру ка да се пи ротех нич ка сред ства ку пу ју ис кључи во у про дав ни ца ма пи ро тех нике, јер се са мо ту ро ба пра вил но скла ди шти. Да би би ла без бед на, она мо ра би ти ате сти ра на и имати ја сно упут ство за упо тре бу. Да кле, ако ми сли мо на без бедност, не ма ку по ви не на ули ци код про да ва ца ко ји, чим про да ју ро бу сум њи вог по ре кла и ло шег ква ли те та, гле да ју да се што пре скло не, ка ко их не би сте поно во на шли, сма тра Љев на ић. Чи ње ни ца да је Мир но вец пи ро тех ни ка осми сли ла отва рање ово го ди шњих Азиј ских ига ра у арап ском Ома ну, ко јом зго дом Ва тро мет "Мирновец" је ис па љен ва тро мет до ми ли он евра, те по да так да се ра ди о једи ној фир ми у Ср би ји ко ја мо же да ис па ли мул ти ме ди јал ни пи рому зич ки ва тро мет, ко ји под ра зуме ва све тлост, дим и ва тро мет у рит му му зи ке, као и чи ње ни ца да са ра ђу је са ве ли ким име ни ма као што су Ро линг стон си, Ме тали ка, Guns n Ro ses, То ни Цетин ски и дру ги, нај бо љи су је мац да Љев на ић и те ка ко има пра во ка да го во ри о овој те ми. - Циљ је, у сва ком слу ча ју, да се љу ди ле по про ве ду да им бу де угод но, али у исто вре ме и безбед но. Оно што код нас љу ди још увек не мо гу да схва те то је да ква ли тет и без бед ност иду ску па, под ру ку. Ја чи на пуц ња пе тарде ма ње је бит на од све тло сног ефек та. У зе мља ма Европ ске уније, ова исти на је одав но по зна та, али од нас, на жа лост, свест људи још увек ни је на том ни воу. На отва ра њу Азиј ских ига ра, ва тромет је сла га ло 20 љу ди, а чи тав по сао је тра јао 15 да на. На кра ју, све је про шло бес пре кор но, ка ко у по гле ду ква ли те та, та ко и у погле ду без бед но сти, при ча Љевна ић. Ве ли ка пред ност при ли ком купо ви не пи ро тех нич ких сред ста ва у спе ци ја ли зо ва ним рад ња ма, како ис ти че Љев на јић, је и то што су про дав ци про шли сву нео п ходну обу ку за ру ко ва ње са овом врстом ро бе, што за по сле ди цу има и то, да у сва ком тре нут ку мо гу да да ју са ве те пре ко по треб не за ру ко ва ње, а све у ци љу по ве ћаног сте пе на без бед но сти. С.Лап че вић

23 26 SPORT Среда, 15. децембар ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА АН КЕ ТА НА ШЕГ ЛИ СТА Би ра мо спор ти сту го ди не СРЕМ СКЕ НО ВИ НЕ МЕ ДИЈ СКИ ПО КРО ВИ ТЕЉ 23. ЗИМ СКОГ ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ У ПСЦ ПИН КИ При ја ве и на дан жре ба ња а нас је зад њи дан за при ја вљи ње за уче шће на трад ци о нал Два ном,23. по ре ду Зим ском тур ни ру у ма лом фуд ба лу у ми тро вач ком Пин ки ју. Ме ђу тим, ка ко је из ја вио тех нич ки ди рек тор тур ни ра Си ни ша Нин ко вић, при ај ва ће се при ма ти све до су тра у 19 ча со ва, ка да ће се оба ви ти жре ба ње у фо а јеу По словно-спорт ског цен тра Пин ки ко ји је и ор га ни за тор ове пре сти жне спорске при ред бе. Так ми че ње ће се од ви ја ти у 12 ка та го ри ја, по чев од ма ли ша на, па до ста ри јих ве те ра на. Пре ма до сада при спе лим при ја ва ма, мо же се за кљу чи ти да ће у кон ку рен ци ји се ни ра, као и ра ни јих го ди на, води ти же сто ка бор ба за при мат. Јер, су се при ја ви ле, или су на ја ви ле уче шће, вр ло ква ли тет не еки пе из ре ги о на, али и Би је љи не, Но вог Сада, Бе о гра да и дру гих гра до ва. Тако је са мо ми тро вач ка Ме њач ни ца Мо на ко-2 при ја ви ла две еки пе у овој кон ку рен ци ји. Из ве сно је да ће љу би те љи ма лог фуд ба ла у гра ду на Са ви, али и окол них ме ста, мо ћи да ви де на де лу пра ве мај сто ре те по пу лар не игре. Но, по је ди не еки пе ће у свом са ста ву има ти и по зна те пр во ли га шке и дру го ли га шке фудба ле ре, што ће тур ни ру да ти по себну драж. Чи ње ни ца да ће по бед нику у овој кон ку рен ци ји при па сти нов ча на на гра да од 250 хи ља да ди на ра је мо тив ви ше за при ја вљива ње еки па. Ре ви јал но отва ра ње тур ни ра је у су бо ту, 18. де цем бра у 17 ча сова. У пр вој ре ви јал ној утак ми ци игра ће пе тли ћи го ди ште, а са ста ју се Сир ми јум Срем ска Митро ви ца и Спар так из Су бо ти це. У дру гој утак ми ци са ста ју се Градска упра ва Срем ске Ми тро ви це и при вред ни ци овог гра да, а у трећој се са ста ју по бед ник про шлого дишњг тур ни ра Хо ланд из Бео гра да и ре пре зен та ци ја Срем ске Ми тро ви це ко ју ће по ја ча ти Де јан Ми ло ва но вић. За све по се ти о це у су бо ту је бес пла тан улаз на ре вијал не утак ми це. То ком тур ни ра, нај пре ће се игра ти по гру па ма, а за тим сле ди но ка ут си стем, ка да ви ше не ће би ти при ли ке за по прав ни. Де таљ ни је ин фор ма ци је о турни ру мо гу се до би ти на те ле фо не 022/ , ло кал 103 и 064/ С. Лов ча нин ШКОЛСКИ СПОРТ Фи на ле Ку па То ле ран ци је е дак ци ја Срем ских но ви на и ове Рго ди не ор га ни зу је тра ди ци о нал ну ан ке ту у ко јој на ши чи та о ци, али и спорт ске ор га ни за ци је, клу бо ви и саве зи, пред ла жу по је дин це и спорт ске ко лек ти ве за ла ска ве ти ту ле нај бо љих у Сре му. Тра ди ци ја из бо ра нај бо љих сремских спор ти ста кроз ан ке ту Срем ских но ви на тра је пу них пет де це ни ја и сво је вр сно је све до че ње о бли ста вим до ме ти ма срем ског спор та то ком друге по ло ви не про шлог и по чет ком овог ве ка. Под се ти мо, у пр вој ан ке ти на шег ли ста, за спор ти сту Сре ма, да ле ке го ди не, иза бран је ка ја каш Стани ша Рад ма но вић ко ји је по том још три пу та по нео ово ла ска во при зна ње. Ви ше пу та нај бо љи спор ти сти Сре ма би ли су и ди за чи те го ва Кар ло Хорн и Ми о драг Ко ва чић, ша хи ста Дра ган Косић, ра кет ни мо де лар Ан дри ја Ду чак... Шест го ди на уза стоп но, од до не при ко сно ве на је би ла атле тичар ка Су за на Ћи рић, док атле ти чар ка Дра га на То ма ше вић има пет при зна ња ТЕКВОНДО Најбољи спортисти 2009.: Марија Вученовић и Ненад Вуколић на шег ли ста. За нај бо љег спор ти сту Сре ма у про шлој го ди ни у кон ку рен ци ји сени о ра иза бран је џу ди ста срем ско митро вач ког Сир ми ју ма Не над Ву ко лић, а нај бо љи спор ти ста у ју ни ор ској кон ку рен ци ји би ла је атле ти чар ка Сре ма Ма ри ја Ву че но вић. Нај бо ља спорт ска еки па Сре ма у го дини био је Атлет ски клуб Сир ми јум из Срем ске Ми тро ви це, а за нај бо љи рад нич ко-спорт ски ко лек тив про глаше на је спорт ска еки па Ка зне но-поправ ног за во да. У ан ке ти на шег ли ста, на осно ву при сти глих пред ло га, на ши спорт ски са рад ни ци са чи ни ће ранг-ли сте нај бољих се ни о ра, ју ни о ра, спорт ских екипа и рад нич ко-спорт ских ко лек ти ва. Све до кра ја ме се ца, пред ло ге за нај бо ље у срем ском спор ту у годи ни, по је дин ци и спорт ске ор га ни заци је, мо гу до ста ви ти на адре су Сремских но ви на, Трг Вој во ђан ских брига да 14/2 или елек трон ском по штом на адре су: co.rs. Сјај ни срем ски "зма је ви" о лек ци ја ме да ља Те квон до клу Змај из Ру ме уве ћа на је по сле Кба не дав но за вр ше ног 12. Пр вен ства Бал ка на у Бу ку ре шту. На так ми че њу су на сту пи ли так ми ча ри из Ру му ни је, Тур ске, Грч ке, Мол да ви је, Цр не Го ре, Ма ке до ни је и Ср би је, а ме ђу 87 так мича ра из Ср би је, би ло је 11 из ТК Змај. - На овом из у зет но ја ком так миче њу осво ји ли смо 11 ме да ља своди ра чу не тре нер Бо ри слав Кр стић и под се ћа: У кон ку рен ци ји се ни ор ки злат не ме да ље осво ји ле су Ива на Ћујић (до 49 кг) и Ива на Љу бо је вић (до 55), а у ис тој ка те го ри ји Бо ја на Ђу ровић је би ла дру го пла си ра на. Ју ни о ри ма је при па ло че ти ри ме даље: злат не Јо ва ну Си бин чи ћу (до 45 кг), Да ри ју Бо до ру (до 48 кг) и Зо ра ну Јоц ко ви ћу (до 51 кг), док је Дра га на Нај ић осво ји ла пе то ме сто. Нај у бедљи ви ји су би ли ка де ти и сви су би ли нај бо љи у сво јим ка те го ри ја ма: Ирис Јо вић Ву ја ко вић (до 37 кг), Пе тар Радо вац (до 41 кг), Де јан То мић (до 49 кг) и Во ји слав Да ни чић (до 65 кг). Ујед но, То мић је био нај бо љи ка дет у ре пре зен та ци ји Ср би је. Ж. Ра ди во је вић и на ле Ку па То ле ран ци је за Ф35 основ них и сред њих шко ла са под ру чи ја Вој во ди не одр жа но је по чет ком ме се ца у Зре ња ни ну, а у пет спорт ских ди сци пли на срем ске шко ле су осво ји ле два тре ћа ме ста. У кон ку рен ци ји сред њих школа, Гим на зи ја из Ин ђи је је у мушкој ко шар ци за у зе ла сед мо ме сто, Еко ном ска шко ла Вук Ка ра џић из Ста ре Па зо ве у од бој ци ме шо ви то тре ће ме сто, а Ме ди цин ска шко ла Дра ги ња Ник шић из Срем ске Митро ви це у жен ској ко шар ци ше сто ме сто. Код основ них шко ла, Вељко Ду го ше вић из Ру ме је у ма лом фуд ба лу за у зе ла тре ће ме сто а ОШ Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња из Врд ни ка за у зе ла је пе то ме сто у сто ном те ни су. М.Д. У Афир ма ци ја мул ти кул ту ра ли зма: Мла ди спор ти сти у Зре ња ни ну Пр вен ства у ко шар ци ор га ни за ци ји Град ске управе за обра зо ва ње,кул ту ру и спорт, у Срем ској Ми тро ви ци је одр жа но Пр вен ство Ср би је у кошар ци за омла дин це. Утак ми це су од и гра не у ха ла ма ПСЦ Пин ки, Пре храм бе но-шу мар ске и хе миј ске шко ле и Еко ном ске шко ле Де ве ти мај, а на сту пи ло је де вет еки па из це ле Ре пу бли ке ко је су се ква лифи ко ва ле за ово так ми че ње. Ко на чан пла сман еки па: 1. Гим на зи ја (Ча чак), 2. Еко номско-тр го вин ска шко ла (Ша бац), 3. Гим на зи ја (Зре ња нин), 4. ЕШ Бо са Ми ли че вић (Су бо ти ца), 5. Прав но-по слов на шко ла (Ниш), 6. Гим на зи ја (Сме де ре во), 7. Гим нази ја (Ле ско вац), 8. ТШ Ми хај ло Пе тро вић Алас (Ко сов ска Ми трови ца), 9. ЕШ Де ве ти мај (Сремска Ми тро ви ца). Де вет еки па уче ство ва ло је и на др жав ном пр вен ству у ко шарци за пи о нир ке ко је је од и гра но у са ла ма ПСЦ Пин ки и Пре храмбе но-шу мар ске и хе миј ске шко ле у Срем ској Ми тро ви ци и са ли ОШ Три ва Ви та со вић Ле бар ник у Лаћар ку. Пла сман еки па: 1. ОШ Све тозар Ми ле тић То за (Еле мир), 2. ОШ Три ва Ви та со вић Ле бар ник (Ла ћа рак), 3. ОШ Сте ван Ја ковље вић (Па ра ћин), 4. ОШ Свето зар Мар ко вић (Кра гу је вац), 5. ОШ Фе јеш Кла ра (Ки кин да), 6. ОШ Ста на Ба ћа нин (Ле шак), 7. ОШ Ми тро по лит Ми хај ло (Со коба ња), 8. ОШ Све ти Са ва (Пирот), 9. ОШ Бран ко Ра ди че вић (Ку змин). Три пр во пла си ра не еки пе освоји ле су пе ха ре и ме да ље а све екипе су до би ле ди пло ме ко је је уручио за ме ник на чел ни ка за обра зова ње, кул ту ру и спорт у Град ској упра ви Бог дан Бо жин ко ји је уручио при зна ња и нај бо љи ма на првен ству омла ди на ца. С.Р. а др жав ном пр вен ству за мла ђе Нсе ни о ре, ју ни о ре и ка де те, ко је је одр жа но ми ну лог ви кен да у Но вом Саду уз уче шће око 500 так ми ча ра ко ји су пред ход но про шли ква ли фи ка ци је на ре ги о нал ним пр вен стви ма Вој во дине, Бе о гра да и уже Ср би је, ка ра ти сти ин ђиј ског Же ле зни ца ра оства ри ли су сја јан ре зул тат осво јив ши дру го ме сто. Ви це шам пи он ску ти ту лу из бо ри ла је еки па у са ста ву: Ми лош Џа ко вић, Не ма ња Јо ва но вић, Да вид Ју ри шић, КАРАТЕ Ви це шам пи о ни др жа ве Јо ван Бу ко ро вић, Бо јан Лај бен шпергер и Ду шан Пе тро вић. Оче ки ва но прво ме сто на др жав ном пр вен ству ни је се оства ри ло. На и ме, на кон осва ја ња пр вог ме ста на пр вен ству Вој во ди не, ам би ци ја ове сјај не еки пе би ла је да осво ји и др жав ни тон. Ме ђу тим, по сле по бе да над еки па ма из Ја го ди не, Чачка и Аран ђе лов ца, у фи на лу је Же лезни чар за у ста вљен од од лич не еки пе Са му рај из Бе о гра да ко ја је сла ви ла ми ни мал ним ре зул та том 3:2. М.Д. При зна ња нај бо љим пи о нир ка ма Пе хар за ко шар ка ше Гим на зи је из Чач ка

24 Среда, 15. децембар SPORT 27 ФУДБАЛ ПРИ ВРЕ МЕ НЕ МЕ РЕ ДА ЛЕ РЕ ЗУЛ ТАТ Пре по ро ђе но Је дин ство а да је пре не што ви ше од три Кме се ца, ИО ОФС Ста ра Па зо ва до нео од лу ку о уво ђе њу при вре мених ме ра у ФК Је дин ство и во ђе ње клу ба по ве ре но При вре ме ном орга ну, ма ло ко је ве ро вао да ће за крат ко вре ме клуб ста ти на но ге. За те че но ста ње је би ло ви ше не го јад но. Те рен за пу штен, свла чи о нице ис под сва ког ни воа клу ба ду ге и ве ли ке тра ди ци је, а еки па на претпо след њем ме сту у Срем ској ли ги са са мо два бо да. Ме ђу тим, члано ви При вре ме ног ор га на су пр вог да на при о ну ли на по сао и на че лу са Го ра ном Јо ви ћем, пред сед ни ком, у крат ком ро ку ус пе ли да клуб поста ве на здра ве но ге и по вра те пољу ља но по ве ре ње у пр вом ре ду код на ви ја ча ко ји се по ла ко вра ћа ју на игра ли ште. - Клуб смо за те кли у те шком стању, го то во је не мо гу ће опи са ти са чи ме смо се све су сре ли, по чев од од би ја ња бив шег ру ко вод ства да нам пре да пе чат, кљу че ве од службе них про сто ри ја, ле ги ти ма ци је игра ча, уз ве ли ке ду го ве и бло киран ра чун. Ме ђу тим, све то нас није по ко ле ба ло, већ смо ми, чла но ви При вре ме ног ор га на, при о ну ли на по сао, за су ка ли ру ка ви и хра бро се ухва ти ли у ко штац са си ја сет пробле ма. По че ли смо са уре ђе њем тере на, ко ли ко се мо гло у овим услови ма. До стао смо ура ди ли и на финан сиј ској кон со ли да ци ји, а пра ви по сао нас оче ку је тек на ред не годи не, ка да ће ак це нат би ти ста вљен на из гра њу три би на, свла чи о ни ца и да ље уре ђе ње игра ли шта - ис ти че Го ран Јо вић, пред сед ник При вре меног ор га на. Уз ра до ве ко ји су се од ви ја ли на игра ли шту ра ди ло се и на ста би лиза ци ји еки пе и ре зул та ти ни су изо ста ли. Еки па је са прет по след њег ме ста ус пе ла да се диг не до пе те по зи ци је, са са мо три бо да ма ње од ли де ра Под ри ња, са ве ли ким изгле ди ма да се на про ле ће бо ри и за ти тлу. - Мо рам ода ти при зна ње играчи ма и тре не ру Ју го сла ву По по вићу ко ји су је се нас на чи ни ли пра ви под виг и у пот пу но сти пре по ро ди ли Фуд ба ле ри Је дин ства уз но во ру ко вод ство сти гли до бор бе за ти ту лу Је дин ство. Ка да смо се од лу чи ли да на кон по ра за у Ви то јев ци ма од 7:1 ан га жу је мо но вог тре не ра, циљ је био да се за у ста ви да љи пад. Ме ђутим, еки па је до жи ве ла ре не сан су у пра вом сми слу те ре чи. На де вет утак ми ца оства ри ли смо осам по беда и осво ји ли 25 бо до ва, и што је нај ва жни је знат но на пре до ва ли на та бе ли, за вр ши ли смо по лу се зо ну на пе том ме сту, са са мо три бо да за о стат ка од во де ћег тан де ма, што зна чи да на про ле ће има мо ре ал не шан се да се укљу чи мо у бор бу за ти ту лу. За ове успе хе све за слу ге иду на адре су тре не ра По по ви ћа и игра че ко ји су по ка за ли ка ко се бори и ка ко тре ба да се бо ри за бо је Је дин ства. На про ле ће оче ку јем још бо ље игре и ре зул та те и још ви ше гле да ла ца на три би на ма, с об зи ром да су по ла ко по че ли да се вра ћа ју и у све ве ћем бро ју опет гле да ју Једин ство - за до во љан је пред сед ник Јо вић. Иако је у то ку зим ска па у за и игра чи на од мо ру, чла но ви Привре ме ног ор га на су ве о ма ак тив ни. Тре нут но је у за вр шној фа зи до ноше ње но вог Ста ту та клу ба ко ји ће омо гу ћи ти одр жа ва ње Скуп шти не, ка ко би се иза бра ло но во ру ко водство и на ста ви ло та мо где При време ни ор ган ста не. Оно што је сигур но и из ве сно Скуп шти ну клу ба и но во ру ко вод ство мо гу чи ни ти са мо љу ди ко ји ће се ак тив но укљу чи ти у рад и не ће ви ше ни ка да до зво ли ти да Је дин ство до ђе у си ту а ци ју у којој је био пре уво ђе ња При вре ме них ме ра. Исто вре ме но ра ди се на ја чању играч ког ка дра ка ко би у дру гом де лу пр вен ства Је дин ство ју ри ша ло на ти ту лу пр ва ка и из бо ри ло по вратак у Вој во ђан ску ли гу - За пад. Д.Бур саћ СРЕМ СКА ЛИ ГА У ОГЛЕ ДА ЛУ СТА ТИ СТИ КЕ До ма ћи ни сла ви ли 68 пу та е се њи део пр вен ства Срем ске Јфуд бал ске ли ге про те као је у зна ку Под ри ња и Хај ду ка из Шима но ва ца. Ти ту ла је се њег пр вака при па ла је еки пи из Ма чавн ске Ми тро ви це, за хва љу ју ћи бо љој гол ра зли ци. Обе еки пе осво ји ле су по 30 бо до ва и има ју исти скор по беда, не ре ше них ре зул та та и по ра за. Оства ри ле су по де вет по бе да, у три су сре та игра ле су не ре ше но и до жи ве ле исто то ли ко по ра за. Међу тим, Под ри ње има гол раз ли ку 35:12, Хај дук 30:12 У без на де жној си ту а ци ји, чи ни се, на ла зи се еки па Фру шко гор ца из Ку ку је ва ца, ко ји је чвр сто прико ван за дно та бе ле, са са мо шест осво је них бо до ва и нај о збиљ ни ји је кан ди дат да се пре се ли у Оп штинску ли гу. У је се њем де лу пр вен ства у Срем ској ли ги по стиг ну то је укуп но 440 го ло ва. Еки пе као до ма ћи ни су 233 пу та за тре сле про тив нич ку мрежу, а у го сти ма су да ле 107 го ло ва. До ма ћи су по бе ди ли у 68 су сре та, 28 ме че ва за вр ше но је не ре ше ним ис хо дом, док су го сти сла ви ли на 24 утак ми це. По ка за на су 533 жу та и 45 цр вених кар то на. У над ме та њу ка де та у овом рангу так ми че ња убе дљи во нај бо ља је би ла еки па Мла до сти с 37 осво је них бо до ва. Мла дост је за бе ле жи ла 12 по бе да, јед ном је игра ла не ре ше но и до жи ве ла са мо два по ра за. Је сењи шам пи он по сти гао је 41, а примио 22 ко ла. Ка де ти пр ва ка у се ни ор ској конку рен ци ји ни при бли жно ни су би ли та ко успе шни. Јер, на кон пр вог дела тр ке за бо до ве, ка де ти Под ри ња су на са мом за че љу та бе ле, с 11 осво је них бо до ва. Али ни шта бо љи ни су би ли ни ка де ти дру го пла си раног Хај ду ка из Ши ма но ва ца. Они су пред по след њи, с истим бро јем бодо ва, као и Под ри ње, а је ди но имају не што бо љу гол раз ли ку. Од лу че но је да се нео ди гра на утак ми ца из је се њег де ла пр венства из ме ђу Је дин ства из Ста ре Па зо ве и Хај ду ка из Ви шњи ће ва одр жи на про ле ће. С. Лов ча нин OДБОЈКА ВИНЕР ШТЕДИШЕ СУПЕРЛИГА (М) Резултати осмог кола - Београд: Црвена Звезда Железничар 3:0, Београд: Партизан Раднички Креди банка 3:0, Нови Сад: НИС Војводина Млади радник 3:0, Смедерево: Смедерево Рибница 1:3, Љиг: Спартак Јединство 2:3. 1. Партизан : Ц. звезда : Раднички КБ : НИС Војводина : Рибница : Јединство : Спартак : Млади радник : Железничар : Смедерево :22 4 У следећем колу састају се - Стара Пазова: Јединство Црвена Звезда, Краљево: Рибница Спартак, Пожаревац: Млади радник Смедерево, Крагујевац: Раднички Креди банка НИС Војводина, Београд: Железничар - Партизан. ПРВА ЛИГА (Ж) Резултати десетог кола - Пријепоље: Путеви Трендекс Спартак 0:3, Нови Сад: Нови Сад ПП Шумадија АВ 3:0, Краљево: Гимназијалац Лазаревац 3:2, Стара Пазова: Јединство Војводина 1:3, Крагујевац: Раднички Варадин БМГ Градња 1:3, Београд: Визура СН Смеч 5 3:1. 1. Војводина : Варадин БМГ : Нови Сад ПП : Јединство : Раднички : Смеч : Визура СН : Спартак : Гимназијалац : Лазаревац : Путеви : Шумадија :30 2 У следећем колу састају се - Крагујевац: Смеч 5 Путеви Трендекс, Птероварадин: Варадин БМГ Градња Визура СН, Нови Сад: Војводина Раднички, Лазаревац: Лазаревац Јединство, Аранђеловац: Шумадија АВ Гимназијалац, Љиг: Спартак Нови Сад ПП. ЈЕДИНСТВО - ВОЈВОДИНА 1:3 (19:25, 27:25, 21:25, 18:25) СТАРА ПАЗОВА: Градска хала, гледалаца: 200. Судије: Драгутин Ћук, Невена Стаматовић (Београд). ЈЕДИНСТВО: Живковић, Гогић, Ераковић, Хаџишеховић, Лозић, Барјактаревић, Марина Јуришић, Ђукановић (либеро), Милица Јуришић, Војновић, Ђурић, Станојевић. ВОЈВОДИНА: Савић, Ђурић, Ујић, Митровић, Јовановић, Гргури, Ранковић (либеро), Н. Вукотић, Баришић, Д. Вукотић, Челебић, Лукић. Лидер је у Старој Пазови, лакше него што се очекивало, стигао до десете узастопне победе и учврстио се на првом месту. Од самог почетка утакмице екипа Војводине је преузела игру у своје руке и доминирала до краја меча. Само су у другом сету домаће играчице показале одређени квалитет, и тај део игре су решиле у своју корист. Много почетничких грешака су правиле у осталом делу мечу, играле су веома смушено, што је знатно олакшало посао Војводини да стигне до заслуженог тријумфа. Д.Бурсаћ РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА (М) Резултати: Младост ТСК - Врбас Кarneкс 21:20 (11:10), Мокра Гора - Војпут 24:25 (13:12), Рудар - Нова Пазова 32:25 (19:13), Нови Пазар - Баск Соко 27:26 (15:13), Напредак Зајечар 32:29 (15:12), Црвена Звезда - Обилић 36:29 (14:15), агодина - Златар 39:38 (21:17). 1. Напредак : Обилић : Ц. звезда : Рудар : Војпут : Зајечар : Н. Пазар : Златар : Јагодина : Врбас : Пролетер : Младост : Н. Пазова : Мокра гора : Баск Соко : Дубочица :0 0 КОШАРКА ПРВА "Б" ЛИГА (М) Резултати 11. кола: Спартак - Синђелић 98:73, Ниш - Јагодина 78:70, Раднички Баскет - Смедерево Визура 74:73, Железничар - Раднички 81:76, БКК Раднички - Раднички КГ :48, Војводина - Вива Баскет 87:79, Младост - КГ Студент УК 81: БКК РАДНИЧКИ : СПАРТАК : РАДНИЧКИ Б : ЖЕЛЕЗНИЧАР : РАДНИЧКИ (О) : ВИЗУРА : КГ СТУДЕНТ : СИНЂЕЛИЋ : ВОЈВОДИНА : НИШ : МЛАДОСТ : ВИВА БАСКЕТ : ЈАГОДИНА : РАДНИЧКИ КГ : ПРВА "Б" ЛИГА (Ж) Резултати 11. кола - Беочин: Беочин Краљево 75:62, Ужице: Плеј оф Шабац 73:54, Стара Пазова: Стара Пазова Трепча 79:44, Сивац: Сивац Јагодина :84, Бор: Бор Врбас Медела 46:91, Крагујевац: Баскет старс Младост Колубара 65:60, Београд: Радивој Кораћ МТ Моравац 56: Р. Кораћ : Врбас : Ст. Пазова : Шабац : Беочин : Јагодина : Баскет старс : Колубара : Сивац : Плеј оф : Моравац : Краљево : Трепча : Бор : ПРВА СРПСКА - СЕВЕР (М) Резултати 11. кола - Белегиш: Дунав Дуга 20:0 (службени резултат), Оџаци: Оџаци Нова Пазова 59:74, Нови Сад: Ветерник - Спорт ки 20:0 (службени резултат), Бачка Топола: Топола Раднички 80:70, Бачки Јарак: Младост Телетехника Јединство 90:81, Нови Сад: Меридиана Стара Пазова 66:62, Нови Сад: Нови Сад МТ Врбас 87: Младост : Дунав : Оџаци : Врбас : Меридиана : Н. Пазова : Ст. Пазова : Ветерник : Јединство : Топола : Нови Сад МТ : Раднички : Спорт ки : Дуга :240 0 ДРУГА СРПСКА - СЕВЕР (М) Резултати 11. кола: Хајдук - Апатин 92:70, Динамо - Бачка Паланка 91:52, Црвенка - Рума 96:97, Младост - Крајина Грмеч 55:80, Свети Ђорђе - Топ 81:75, Академик - Срем 69:82, Кикинда - Партизан 97: СРЕМ : ДИНАМО : АКАДЕМИК : КРАЈИНА : КИКИНДА : СВЕТИ ЂОРЂЕ : РУМА : ХАЈДУК : ЦРВЕНКА : ТОП : АПАТИН : ПАРТИЗАН : МЛАДОСТ : Б. ПАЛАНКА : У следећем колу састају се: Апатин - Партизан, Срем - Кикинда, Топ - Академик, Крајина Грмеч - Свети Ђорђе, Рума - Младост, Бачка Паланка - Црвенка, Хајдук Динамо. ЗАЈЕДНИЧКА КСВ ЛИГА (Ж) Резултати: Челарево - Пролетер игра се 17. јануара, Гимназија - Србобран Реахем 44:73, Тополчанка - Сивац 2 0 : 0 (службени резултат), Врбас Његош - Рума 92 0:20 (службени резултат), Хемофарм Штада - Војводина НИС игра се 15. јануара. 1. СРБОБРАН : РУМА : ЧЕЛАРЕВО : ВОЈВОДИНА : ТОПОЛЧАНКА : ХЕМОФАРМ : ПРОЛЕТЕР : ГИМНАЗИЈА : СИВАЦ : ВРБАС :493 4 У следећем колу састају се: Хемофарм Штада - Челарево, Војводина НИС - Врбас Његош, Рума 92 - Тополчанка, Србобран Реахем - Пролетер.

25 Среда, 15. децембар

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар 2010. Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава 1 ОКТОБАР 2011. ГОДИНА VI, БРОЈ 55 22. новембар ДАН ПОЗОРИШТА ПРВИ РОЂЕНДАН МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ Почетак који обећава Иако је у току

Detaljer

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016.

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. Срећна нова 2017. година Број 4694, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. цена 40 динара Политика Кампања и избори на свим нивоима» страна 4 Деда Мраз из Панчевца испуњава ваше жеље» страна

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018.

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Километри у срцу и ногама» страна 9 Нова година почела победом» страна 31 ВЛАСНИК Број 4747, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. цена 40 динара СВЕТЛОСТ Политика Снага

Detaljer

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Моја словачка прича» страна 6 Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 ВЛАСНИК Број 4751, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА 2018. цена 40 динара Хроника Традиција и стручност

Detaljer

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА Фестивали, Бијенале, смотре...» страна 13 Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 Број 4695, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара Политика Различити приоритети» страна

Detaljer

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском

Detaljer

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Издавач Српски сабор Двери Издавачка кућа Catena Mundi Библиотека Прећутано слово друго коло, друга књига Аутор Др Марко С. Марковић Наслов

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Циљ програма завршног испита Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА ЈЕДИНА МОЈА СТАЛНА АДРЕСА Хвала Жирију што ми је учинио изузетну част додијеливши ми награду Матице српске Младен Лесковац : госпођи професорки Радмили

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Издавач: ОШ Димитрије Туцовић Сердара Мићића 5, Чајетина Тел/факс: 031 831-268 e-mail: ostucovic@gmail.com www.osdimitrijetucovic.edu.rs Главни и одговорни

Detaljer

Predikative ord предикати вы

Predikative ord предикати вы Predikative ord предикати вы Forelesning for RUS2130. Basert på materiale av Helgi Haraldsson. Pensum Mathiassen s. 130-134, 162 + dette materialet. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske

Detaljer

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио.

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио. Dositejac Број 7, октобар 2013. Таланти, према заслугама Сва Доситејева дела, без обзира на жанр, била су у основи просветитељска обраћања народу, израз жеље да га поучи, упозна са светом и пренесе му

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Историја гради мостове

Историја гради мостове Лист бањалучке Гимназије ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 Мај 2010. ЦИЈЕНА 1 КМ Гимназијалци и угостили 27 ученика и 2 професора из Израела Историја гради мостове ПОКЛОН-РАЗГЛЕДНИЦА Маслачак Јелена Марчета, III2 Мој

Detaljer

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ Услов за долазак страних инвеститора» страна 6 Може ли стид спасти свет?» страна 12 Број 4585, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 20. НОВЕМБРА 2014. цена 40 динара ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam Ordstilling Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 24.01.2007 1 Kasus Forskjellige kasusformer spiller en hovedrolle når det gjelder

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1130 мај 2015. Година LV Излази месечно Годишњица поплаве Стратегија управљања

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ 1.463.1-17 Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е П О Л И Г О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Л Е Т О М 18 И 2 4 м Д Л Я П О К Р Ы

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво,

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво, ОШ Трајко Стаменковић Број 1 06.05.2015. Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ Садржај Математички задаци,да ли сте знали Песма у част Трајка Стаменковића 2 3 Динопедија 4,5 Сунце је жуто,небо је плаво, Лишће зелено,цвеће

Detaljer

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОГЛАСНИ ДИО SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 32 15.04.2010. OBJAVE KONKURSI На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именова њи ма ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске,

Detaljer

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА SADR@AJ Часопис Саборног храма у Крагујевцу Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА Година II, број 3, фебруар 2006. године главни и одговорни уредник јереј Срећко

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

инфо Недељко Милосављевић

инфо Недељко Милосављевић инфо 04 06 08 10 18 27 СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДОНАЧЕЛНИК ИНТЕРВЈУ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ МОДНА РЕВИЈА МОТО КРОС Избор градског руководства Експозе Тихомира Петковића Недељко Милосављевић Лакше је на врућини

Detaljer

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ 2016. ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 2012-2016. Време знања, сигурности здравља и заједништва ЈЕР, О ЉУДИМА СЕ РАДИ 4 6 ЗАШТИТА ПРОСТОРА СТРАТЕШКО

Detaljer

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011 40 XXXIII 2011 ФИЗИКА И ТЕХНИКА, часопис за физику и мултидисциплинарну повезаност физике са осталим природним наукама, математичким и техничким наукама, филозофијом. Излази једном годишње. Тираж овог

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL

George Orwell 1984. 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL Први део I 1 Det var en kald, klar dag i april, og klokkene slo tretten. Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt

Detaljer

Припреме за транспорт одлагача

Припреме за транспорт одлагача број 1 // новембар 2017. ISSN 2560-5143 Велики послови на Тамнава-Западном пољу Припреме за транспорт одлагача www.eps.rs // Фото: М. Цвијетић Детаљ из Погона за производњу Метала, жиле куцавице овог металског

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1 ---... ---,--- --------- ------- ------- ------- ---- - -~-- ------- ---- -- -; : ~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! -------~-~~~: ~~а_т:_~---, НОВИ САД ОСНОВЕ -\ОНСТРУ!САЊА 99 0-9 ; - ~--------

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

Храни мајка два нејака сина,

Храни мајка два нејака сина, Избор из eпске народне поезије Све су наше народне пјесме раздијељене на пјесме јуначке, које људи пјевају уз гусле, и на женске, које пјевају не само жене и дјевојке него и мушкарци, особито момчад, и

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Оригинални научни рад 343.144 Др Иштван Фејеш, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Сажетак: У овом раду аутор се бави тзв. тактичким блефом

Detaljer

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ (Реални и фантастични простори у делима Плава Птица Мориса Метерлинка и Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија) Најбоље се живи у замковима које смо сањали. 212 Морис Метерлинк

Detaljer

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО! KOLEKTIV ONLINE.

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО!  KOLEKTIV ONLINE. www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине ZA ^ISTO NEBO I VI[E BAKRA Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине почела је рушењем

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће Нова топионица и фабрика сумпорне киселине

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић Радионица број: 6,7, 8, 9, 10,11,12,13 Наставна тема: Ваздух Циљ и задаци активности: - уверити ученике да је ваздух материјалне природе (исто као чврста и течна тела); - постепено установити да ваздух

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017.

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017. EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 017. 1. Мосн справљач пркључен је на круту мрежу x80v, 50Hz преко трансформатора у спрез Y, као на слц 1. Отпорност оптерећења знос док је ндуктвност пргушнце довољно велка

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site:

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: www.bos.rs Влада Републике Србије Министарство омладине и спорта Београд, Булевар Михајла Пупина 2 web

Detaljer

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II Број 20-21 Април-Мај 2007. Цена 300 динара У овом броју Институт Конфуције Свет Библије Evro-Giunti Мића Поповић Улица Шчербинова Библиотека Шабац Излог нових књига Периодика Хумор у српској поезији Књижевна

Detaljer

МАТЕРИЈА И МАТЕРИЈАЛИ

МАТЕРИЈА И МАТЕРИЈАЛИ Приручник за помоћ наставницима при реализацији експеримената Пирпемила група за праћење овог начина рада у колежу у сарадњи са Француском Академијом наука Намењено наставницима учесницима овог експерименталног

Detaljer

Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ KOMPANIJE

Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ KOMPANIJE www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ DR@AVNE KOMPANIJE Министар економије и регионалног развоја означио почетак радова у кругу старе

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

Срећни празници! 292 децембар 2012.

Срећни празници! 292 децембар 2012. Срећни празници! 292 децембар 2012. ИЗМЕЂУ ДВА ВОДОВОДА БВК на сајмовима 2012 Током 2012. године учествовали смо на Сајму вода и Сајму локалне самоуправе. Први је одржан од 06. до 08. новембра у Белекспоцентру.

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Приручник за синдикалне активисте Београд 2017. РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Издавач:

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године.

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године. ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, 2007. године. Удружење урбаниста Србије (УУС) у сарадњи са Ур - банис тичким заводом Београда орга низовао

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer