Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )"

Transkript

1 ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском стварношћу. Размотрили смо опус као да је ко на чан, што не зна чи да сна жна пе снич ка индивидуалност која бије из стихова неће наћи свој нови пут. Корен Костровићевог певања потражили смо у првој збирци Обр ти (Књижевна омладина Србије, Београд, 1986). Индикативан је епиграф овој поезији, који, а да ово није игра речима, заиста представља кључ којим се улази у замак, назовимо га тако, пе сни штва: У ру ци ми кључ кљу ча. Иако на пр ви по глед ово мо же за зву ча ти као младалачко играње речима, многе песме ове збирке сведочиће о таленту који је за свој уметнички проседе изабрао управо игру као основ свог стварања. Песме су подељене у циклусе, што говори о обимнијој и опсежнијој концепцији коју Костровић има при креирању поезије то нарочито долази до изражаја у Миту о каменом уму (Књи жев не но ви не, 1988). За читање Костровића управо и постоји кључ, бу ду ћи да су ове пе сме у збир ка ма постављене ритмом који захтева хронолошки приступ. Тачније, захтева од читаоца одређено ангажовање. Неке песме, отргнуте из контекста, не могу се појмити онако како се поимају унутар збирке, што говори о постојању надструктуре, и битности положаја песама у опусу, од но сно и на ни воу ци клу са, и на ни воу збир ке. Зато ћемо нарочиту пажњу обратити на Кошуљу, уводни циклус збирке Обр ти. Кошуља се тако неће испоставити само као хронолошки почетак, већ ће представљати и својеврсни корен потоњих циклуса, и збирки. Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) Лирски субјект у овој песми у нарочитом је положају. Лик дечака главни је јунак ове по чет нич ке збир ке. А то се ви ди и у од но су на бабе. Старе жене представљају женски принцип који је близак дечачким годинама, помиње се предање, које је у вези са ста ри ца ма, оне му ши ју ко шу љу, а кад се умо ре, игра ју кли ке ре. При су тан је образац за ме не уло га, што ће Ко стро вић че сто ко ри сти ти у свом пе сни штву: игра и иронични обрти, који устаљене фразеолошке и пословичке обрасце распарчавају, те 84

2 онда текст делује као виђен у поломљеном огледалу, или као у разбијеној и поново лепљеној слици чији су делови срасли на погрешним местима, али омогућују да се уђе у метафоричну и метонимијску структуру песме. Кошуља (за рат) наговештава остале песме које представљају опремaње јунака, затим долазе песме о ратовању, и о стању после рата. Иако нема епских елемената на нивоу поетског дискурса, циклус је састављен као одјек епског модела. Тако је на својеврстан начин интерпретиран епски модел (рат), а наговештава се, путем лексеме предања, на чин на ко ји би се мо гла чи та ти ова по е зи ја као аутен тич ни мит ко ји се јед ним ко ре ном спу шта до на ци о нал ног не све сног, а дру ги свој крак пру жа ка модерној поезији, ка универзалном поетском несвесном, које долази из дубина прочитане лектире француских симболиста, као и модерне поезије уопште. Овде се пре све га ми сли на ви до ви тост, ко ја ни је од ли ка са мо на шег ко лек тив ног ми та и предања, већ је и један од програмских задатака Рембоа. Тему видовитости Костровић поново активира, разрађује и продубљује у збирци Загробни сановник (Рад, Београд, 1990). Последња у низу издатих збирки, Велики народни курвар (Све то ви, Но ви Сад, 1997), на чудан начин кореспондира са циклусом Кошуља. Она поседује највећи степен референцијалности у односу на тзв. реалност збивања у нашој, балканској, земљи. У њој Костровић више не интерпретира мит, већ стварност на једном ширем, државном плану. Када је објављивао збирку године, никоме на памет није падао рат. Али је Ко стро вић, спу шта њем у на ци о нал но и ко лек тив но не све сно, за хва та ју ћи са из вора предака, погледао видовито у будућност, баш као у некакво древно пророчанство. У овој по е зи ји су се на чу дан на чин ис пре пле ле пе снич ка и мит ска осно ва, са ак туелном стварношћу. Улазећи у поезију као дечак који се игра, он је, десетак година касније доспео до тумача свега онога што је дошло после рата. Његова видовитост ис по ста вља се на тај на чин као права, из два раз ло га: је дан је ви до ви тост или увид у збивања у стварности, други је увид у будуће сопствено певање које ће бити инспирисано управо том предвиђеном стварношћу. Уводни циклус профилише песника мушкарца са балканског тла. Иако Костровићеве песме имају шири распон, у њима се, фрагментарно додуше, али доследно, конституише нарочит песнички субјект, који пева о темама много разуђенијим него што би то био неки одређени национални епос. Овај младићки говор открива два различита пола ових пе са ма: са јед не стра не је му шки прин цип игре и ра та, де ча штва, а са друге стране стоји колектив старих жена, женски принцип који је у овој интерпретацији много старији, готово матријархатски осликан: Одмори шаке прамајко/ тихо закукај над нашом невољом ( Вретено предања ), или призивање Мајке свих оџака да им да вечеру од пламенова (Буктињу ми спреми/ да јутарњи свет прогорим). Мушки прин цип му шкар ци не пла чу, за звао је же ну да она пла че уме сто ње га или њих, док рат не игре и бо ли тра ју, чак и мно го по сле свр шет ка ра то ва. Ова песма звучи као хаику данашњих послератних дана. Овде је песник, тачније песнички субјект, изашао из својих уских оквира индивидуе и поистоветио се са ратним страдалницима; у дијахронијској перспективи, тек је требало да дођу. 85

3 РАТ НИ МО НО ЛОГ Моје ратне године заборављене Ипак: меци у месу не могу се окачити на заставу Епи лог, по след ња пе сма овог ци клу са, да је иро ни чан обрт це лој ратној авантури. У њој се, међутим, наговештава зрелије и темељније певање које се остварује у Миту о каменом уму, али и у Великом народном курвару. Ова пе сма је ви ше стру ко иронична: према сопственим песмама, тематици, и према себи као песничком субјекту који се бави превазиђеном темом: Упамтимо да ратни сношаји су прошли да дечаци више не иду да се играју сваког дана да сада расту мирније од дрвећа да тај се материјал више не употребљава за грађу куће (читај: књиге) Касније ће ова тема писања и сврхе писања уопште као и питање сопственог песничког позива бити разрађена у циклусу Цедуље мог пероноше, у књизи Мит о каменом уму. Други циклус, Обрти за путописе има нешто разуђенију тематику. У њему је до изражаја дошла фрагментарност и распарчаност Костровићевог певања. У њој се налазе слике и предели који подсећају на галерију гротескних фотографија, на којима се на необичан начин спајају чудно изобличени феномени свакодневице. Субјект и објект мењају позиције (крик жа бе ко ји про ди ре у мо ју но гу, или пак ла буд ко ји нас учи да ућутимо). Овај наопаки свет приказан у сликама-песмама до најпунијег израза долази у готово програмским песмама које су есхатолошке визије. Касније ће се ти фрагментарни текстови, који у Обр ти ма представљају само одломке ужаса и смрти, 86

4 развити у читаву збирку песама које на језовит начин говоре о смрти, виђеној из угла мртвог. Овде су то само изненадна сновиђења која доспевају у песников видокруг. Престрашеност пред силама којима вире слине из носа у Загробном сановнику претварају се у отворено језовито ткање при сусрету са тим силама јачим од нашег поимања. За сад је то са мо ски ца, или цр та ни филм са цр но ху мор ном осно вом: Поданици Сила гракћу ли гракћу клештима улицом хитају хиљаде ишчупаних носева Лир ски су бјект у овој збир ци све стан је свог деч јег/де чач ког по гле да на свет. Де ца често размишљају о смрти, одатле потичу ове инфантилне представе. Отуд ове песме у појединим моментима подсећају на цртани филм у коме се оно језовито и страшно представља сведеним дечјим језиком, задржавајући при том нешто од свог сложеног ужа са, али и ху мо ра ко ји се том ужа су под сме ва. Он се игра, али и на слу ћу је, или предвиђа да ће тај свет, приказан као песничка слика, једног дана постати стварност. Најављује се гротескни смак света, а есхатолошке представе стоје заједно са пропламсајима мира и тишине. Следеће песме можемо посматрати као успелије представ ни ке ин фан тил ног по гле да на свет. Круна ми тог ју тра ти шта ла главу Сиђем са престола до прозора Доле сићушне прилике нешто вичу Скинем круну видим: она си ја па сине и мени Вратим на престо важост положаја Наредим да принесу још једно пиле печено сићушно пи ле баш због шет ње поједено ОБ ЉУ БА ВЕ ЛИ КОГ ДЕ ЧА КА Већи део неба не оставља утисак на мене Понекад само доживим стварање у једноставном кретању облака претећег Уживам што нисам довољно порастао да га ухватим Иако су одво је не у за се бан ци клус, Маг сит них сли ка, ове пе сме су по те ма ти ци блиске онима из Обриса за путописе. Наставља се сновиђење, наставља се потреба 87

5 да се обесвети поезија. Изненадне и случајне визије стоје напоредо са промишљањима о смрти. ДЕ БЛО У бескрајном простору пејзажа који израња из дубоких мисли попуњавајући бедно склад и ширину лежи дебло убогима за седење Моја ће сахрана бити смешна Знам само: припишало ми се А рекли: остани положен Не ма ри: они што су пла ка ли су ме олакшали У овим пе сма ма мо же се при ме ти ти до след но не го ва ње ин фан тил ног дис кур са ста па ње са Дру гим, и за ме на уло га, би ло да су у пи та њу су бјект и објект, или за ме на субјеката. Поремећен однос субјекта и објекта сведочи о дечјем, неиздиференцираном по гле ду на свет. Баш та кве ће би ти и љу бав не пе сме из ци клу са Љу бав ни ша ре ни ше шир оне доследно негују инфантилни поглед на љубав, која је схваћена као шаљива игра: своју драгу хоће да повуче за уво, не би ли чуо ка ко звони њена љубав; или као цве то ви што се увлаче и извлаче из задњице. Тема љубави је само отворена, у каснијим песмама нема је у оваквом, експлицитном смислу. У циклусу Причаоница, налази се по нашем мишљењу једна од најуспелијих песа ма ове збир ке. На пр ви по глед она но си не што од мла да лач ког аче ња, ка ко су то критичари приметили (Љ. Симовић), али ако подробније размотримо ову песму, можемо открити модел по коме Костровић гради неке од песама. ТИ КВА До дај ми ту ти кву да је пукнем да је шутнем да се семе њено сок њен распршти по сеоској васиони да се народ диви мојој нози богатој кад тикве почну као вашке па гамижу по ко жи кад се у бундевама буде живело он да ће ми ногу у музеј ставити 88

6 У овој пе сми при сут на је је зич ка и се ман тич ка игра око ре чи тиква. По јам ти кве у колоквијалном смислу упућује на главу, лобању, али шутирајући је проширује се њено зна че ње на лоп ту, из че га сле ди да се као у фуд бал ској утак ми ци по сти же гол, та ко што ће се она распући, по сеоској васиони, што нас даље води легендарној представи о Кумовој сла ми или Млеч ном пу ту. Су бјект се за тим пре тва ра у оно га ко ме се народ диви. Његова нога је та која доноси богатство, али је представљена, супституцијом метонимијском као богата нога. Затим опет колоквијални стил сликања тикава које гамижу као вашке, и ра сту до раз ме ра у ко ји ма се у њи ма мо же жи ве ти. Ова мит ска пе сма о бо гу плодности, виђеном на сасвим модеран и неочекиван начин, сведочи о талентованом избору лексике која умножава значења на неколико семантичких подручја: у њој су се спојиле језичка-дечја игра, бајка, мит, колоквијализми свакодневице и пророчански интонирано откровење. При свему томе доследно је спроведена логика песме која има своје референце искључиво у језичком свету, и из њега црпе своју енергију. Костровић не користи алегорију, већ се пре може рећи да пише по законима језичких асоцијација, и језичких творевина у песми се нижу слике које су на први поглед неочекиване, али су постављене тако да сачињавају колажно јединство и спајају неспојиво. Ову песму можемо назвати типичном за већину Костровићевих успешних песама, будући да поседује унутрашњу, уметничку логику. Једино у том кључу може се посматрати његова поезија, која, да се послужимо филмском терминологијом, не представља документарне филмове мисли и осећања, већ ствара бајковите филмичне тво ре ви не по ве зу ју ћи на из глед ра зно род не сли ке. Песме збирке Мит о ка ме ном уму одликују се већом кохеренцијом у односу на Обр те..., то је у ства ри сво је вр сни ро ман у пе сма ма. Те ма ти ка је згу сну та, а ти че се питања одрастања и стварања песничког субјекта, који потом твори мит о ка ме ном уму. Уводни стихови сведоче о горчини коју ваља о појас заденути, па можда према овоме треба читати основни тон ове збирке, као превладану горчину. Уводни циклус Пробам себе представља горки билдунгсроман, дат кроз низ песама које певају кључне моменте одрастања и стасавања до песника који се очитава у наредном циклусу Пробам перо. Одгој детета представља у ствари одгој песника у младости шта се дешавало док песник није постао песник. Песме су дате у фантазмагоричним бојама, подсећају на сли ке сна ко ји има сво ју вла сти ту ло ги ку и сим бо ли ку. Основ ни за плет је око не коликих симбола, (или боље рећи амблема) који су опозитно постављени у свету значе ња ових пе са ма, а то су: слон тр ска, ку ла ру па, и ка си ца пра си ца. Пе сме као да представљају непротумачене слике сна (а то је у ствари живот), написане од стране нерефлектованог субјекта, који на тај начин постаје објект доживљаја. Лир ски објект тр пи при ти сак та ти ног сло на, све док га оклоп без бри жни поди јум за игру не одво ји од све та. Лир ски су бјект се кон сти ту и ше кроз за тва ра ње ка спољном свету. Ауторитет рода постаје у времену ауторитет школе, који је такође не под но шљив за су бјект. Супротна тежња субјекта оличена је у митски интонираној потрази за рупом, а што пред ста вља жен ски прин цип. Док је у Обр ти ма жен ски прин цип ви ђен из угла 89

7 дечака коме старице шију кошуљу, овде је већ о генерацијски блиским женским особама. Субјект пролази кроз обред сексуалне иницијације. Другим речима, притисак одозго, од надређених, налази свој излаз у потрази за рупом. На пр ви по глед то је вулгаризована женска представа, али у укупном значењу, та рупа представља безбедни ослонац и склониште од притисака спољашњег света. У песми Игра приказана је сли ка дра ма тич ног су сре та са же ном: Мо крим по зам ку Да се пе сак стврд не да бе де ми и стубови не попусте Дограђујем кулу Из трске излази девојчица Дебела а опасног погледа Док го во ри ка ко имам леп ка иш цр ве ним а она за ди же сукњу У рупу међу ногама гура овећи комад трске па је мо јим име ном на зи ва Хо да и ше пу ри се с њом у себи Показује како сам пишкио по замку: вечита женственост је опонашајућа Чини ми се да док бе жим по вра ћам срж тр ске Ово је пре лом ни су срет, у ко ме се гра ђе ње ку ле у пе ску и бек ство од ужа сног сазнања различитости претвара у своју супротност касније се увиђа да је то заправо почетак потраге за склоништем, а које је праћено болним схватањима, и болном реак ци јом. То је по че так по тра ге за ру пом од ко је је био по бе гао. Драматично и болно сазнање стечено у току игре, у сопственој самодовољности из које заувек бива избачен, очитује се у отварању према женама страховито сазнање да је оно што га у ства ри при вла чи је дан велики ужас, али онај ко ме се те жи (Кад ти отворено пружају/ пружају ти ужас), па за то он же ли да сна жним све тлом оба сја то загонетно и тамно обличје. ЛО ВАЧ КЕ ПРИ ЧЕ II Прст у оку нај леп ши до дир За жену кратко треба рећи: Доњи Киклоп Наше је да у природи у пустоши тражимо веће и теже батине (кажу слепи старци) Рад на сна га: ти и Слон На па дај те кад Киклопи доњи вапе од глади Забити ба ти не у очи Ти бо ље се хра ни Удебљај батину: оне прсте имају (кажу слепи старци) 90

8 Једна од могућих подлога ове авантуре одрастања је и класичан мит vagina dentata, са чи јим се зна че њем Ко стро вић успе шно игра кроз пе сме. Он при то ме за др жа ва дечачки поглед на женски пол, и уверљивим сликама бележи искуство одрастања и претварања у мушкарца, полно обележеног. Прошавши кроз авантуре са женама, достигавши циљ коме је по сили природе тежио, а што је представио језиком оштрим и готово суровим, лишеним сентименталних осећаја, са суспрегнутом емоцијом, говорећи језиком незаинтересованог посматрача, субјект доспева до циља који му се учинио недостатан и бљутав, тако далеко од митског праобрасца: Девојке отварају рупе и засипа ме топла водурина/ Ваљда нису све такви водопади. Овај ци клус за вр шен је ди ле мом да ли да се и груди ста ве под сло на, (а не са мо леђа), будући да је субјект одрастања достигао свој врхунац отац више не постоји, преузета је његова мушкарачка улога, у одређеном смислу, али је ипак, и поред свих са зна ња, остао на по чет ку. Но са да ће ку ла у пе ску, ко ју раз у ме мо као гра ђе ње сопственог света, бити замењена грађењем песама, односно покушајем да се сагради сопствени песнички микрокосмос. Међутим и субјекту-песнику као и субјекту-дечаку и младићу такође прети притисак, слонова, других, што је представљено као пакао, спрам рај ског вр та (по ку ша ја) од ра ста ња: Музика одрастања почиње/завршава се муком у грлу Тад једине гласне играчке су мастиљаве писаљке Следећи одељак у књизи, Пробам перо, садржи циклус Цедуље мог пероноше. У њему је дат монолошки исказ Пероноше, онога који носи Песниково перо и опрему, док је Пе сник у слу жби пи са ња. Од нос над ре ђе ног и под ре ђе ног при ка зан је на сатиричан и хумористички начин. Ова донкихотска ситуација певања, међутим, нема онај свој иде а ли стич ки при ја тељ ски пол: ту је слу га при ка зан као ухо да и пун је потајне мржње спрам свога господара. Он у ствари бележи његове слабости. У последњој песми циклуса види се криминалистички, и трилерски политички расплет, где су обојица само делићи једног већег, државног апарата. Кроз пероношин монолшки исказ, који често укључује и парафразиране речи Песника, објашњени су аутопоетски погледи на песништво и уметност, положај уметника у друштву, у држави. То су у ствари варијације на тему поезије. У њему нема помињања кон крет них ло ка ли те та, или име на, све се од ви ја као у бај ци у ко јој су бит ни са мо Песник, држава односно народ и јавност, и пероноша. Приметна је горка и завидљива речитост пероноше: 91

9 Пред зору кукуричу храбрости и надања. Твоје лице пружа извесну строгост. Али. Како се године проширују у теби се гомилају зенице мртвих. Страх се у очи ма ши ри: знаци краја су колутања, избезумљени погледи. Живи такве узнемирености шаком скривамо, капке склапамо. Ти вежбај укоченост зеница! Превари нас мир ним сти хом... У изазовима непрестане опасности пероноша бележи песнику време не дозвољава да до ка жеш сво ју ко жу, пре та чеш се из јед ног об ли ка у дру ги. За бу ду ће на раштаје намењена је црна летина, а хоће ли они, будући, икада пребројати прстене, го ди не ства ра ња. Пе сник је из дво јен и уса мљен у све ту, а ипак мо ра да пе ва о ње му, јер у ње му жи ви, и не ма дру ги. У костима корење трули: тро ва ће ти срж ако секирама и бакљама те не мо гу ого ле ти до кра ја Ако. Надјачају ли те, сломићу ти руку да не бе ле жиш на ред бе. Знаш и сам: огољени, скресани песници служе им као писари. Овај саркастични и сатирични песнички дискурс, изливена горчина (као у уводној песми књиге) разрешава се ситуацијом издаје: пероноша постаје песник. Крај изгледа овако: Узјахаћу магарца па право у канцеларију пероноша. Величину пера прописују други: и кад ти га на ме њу ју, и кад ти га из вла че из ср ца. 92

10 Теби је био потребнији штитоноша: ја подбадам распеване, а штитим државу. Насловни циклус збирке, Мит о ка ме ном уму, на ла зи се у тре ћем одељ ку, Срастања. Овај свесно створени Мит говори о камену као основи стварања праматери ји од ко је је све на ста ло. Ка мен ов де има и по зи тив не и не га тив не пред зна ке, он је и осно ва и циљ ства ра ња, он је не што што па да на ум, али и оно на че му седи планета. Овај ци клус је још све де ни ји у од но су на прет ход на два, јер се у ње му ва ри ја ци је на тему камена проширују на све области људског живота. Сада је присутан само један симбол око кога се нижу поетске слике. Камен овде, по нашем схватању, означава основни материјал од кога је настао свет. Кроз симболику камена, говори се о принципима стварања и пролазности, али и о свакодневним ситуацијама. Камен је основа ми то по ет ског и ауто по ет ског дис кур са. Из о ста је гор чи на и са ти рич ност прет ход них циклуса, а присутна је пародичност и иронична дистанца спрам стварања. Индивидуалне (пробам себе) и професионалне (пробам перо) фантазмагоричне визије овде су померене на општи удес човека, на универзално значење. Лирско ја овде поседује разбуктану жељу за славом, упркос гневу богова који кажњавају чепркање по стењу. Са друге стране, постоји захтев за активирањем и стварањем, јер време вреба непокретне, али оно и оплоди камен. Упркос страху од пловидбе по стењу ја тре ба да се упу сти у аван ту ру при ста ја ња на од рон: или: Измичем пред одроном остајем будала Да ме је и јед на гро ма да окр зну ла стварање би било савршено Ум камени мери се дубином Загрли каменчугу пусти да те зарони у Нептуново царство Где алге ублажују оштрице стења Под притиском велике воде мисли су ти мехури 93

11 Камен нема само особине материје, већ има и духовне атрибуте. Он је образац и узор онога што се у свету сматра изузетним. Човекова усамљеност у свету, и нејасност и одсуство смисла, у свету у коме се све само дешава, непротумачено. Људи су имитатори, нису интерпретатори, па зато и лирски субјект попут фотографа бележи необјашњиве а видљиве феномене. Појаве се могу само пресликати, али остају непро ту ма че не: Највећи умови појели су своја срца Приближили се камену у мудрости у исмејавању Покажите Оног што од го ле ти хлеб умеси или газећи прокрвари из ње вино Зато је стварање и обрада камена препуштена нашој индивидуалној вољи, и нашим могућностима, па ко како уме, тако и обрађује камен: Мада клешем никад не глачам камен Остављам му суров изглед: где је лепота углачаног глатка попут леда Лако се оклизнеш о / у Ништавило бућнеш Мит о ка ме ном уму завршава се у ћутању. Овде је доведена до краја есхатолошка визија, у којој се појављују стотине утвара, са пијуцима наместо ума и руше постоје ћи свет, а пи јук је оста вљен да од ћу та ња зар ђа. Ове ви зи је о по след њем вре ме ну сли ке су по тре бе да се уна пред по би је и обесвети све оно што представља принцип субјектовог постојања. Пародирање и гор- 94

12 чи на, мр жња по е зи је, са мо су од раз по тре бе да се уни шти та љу бав, из стра ха да то не учи не дру ги. У до ди ру са све том, све се обе све ти, па да је не би свет обе све тио, то аутор чи ни раз гра ђу је оно ство ре но, да би ма кар ту био мо ћан да упра вља, ма кар оним што је кре и рао. И следећа збирка Загробни сановник (1990) има сложену структуру. Сам наслов упућује нас на књигу толико присутну и одомаћену у нашој култури. Смрт је схваћена као сан који треба протумачити, те стога овај загробни сановник представља тумачење смр ти. И у овој збир ци по сто је пе сме чи ји су нам обра сци по зна ти од ра ни је, да кле гротескне мешавине и спојеви онога што је неспојиво, али овде је то представљено на много продубљенији и рефлексивнији начин. Већ у самом животу назиру се обрасци смрти: DAN SE MA CA BRE Ту има мно го мр твих мада то стање прећуткују Бу де се у под не прашину мљацкајући мисле о пасуљу што предвече карлице озвучи у музику претвори Ту има мно го мр твих а мно го мр твих зна ку ћу да уде си у гро бље светлост у капљање свећа јастуке у мермерне плоче Ср ца не мам да их оте рам И мени остаде тек нешто коже на стопалима Не реметећи кућни ред скромним папучама опремљен са пријатељима предвече уз му зи ку да играм 95

13 Ова збирка поседује највећи степен лирског певања, она није више фрагментарно лирична као Обрти, нити је то сижејно уланчавање песама. То су песме повезане заједничком темом, смрти. Поход у онострано овде је интерпретиран на особен начин. Ако испитујемо везу са прецима, овде је продубљена тема видовитости, отворена у Обр ти ма. Да би мо ти ви сао про дор у смрт, од но сно ја сно ви ђе ње тог за гроб ног живота, субјект у неколико песама потенцира начин на који је добио видовитост, јер он је ћорав краљ међу слепима. Извадивши себи око постанем ћорав и онолико видовит колико је око у глави сазрело и за собом видног семена оставило Те ма сан-смрт раз ра ђу је се на ви ше пла но ва и гра на се у ви ше пра ва ца он то лошком, друштвено-политичком, индивидуалном. Костровићеве песме треба, између осталог, читати и као друштвено ангажоване, јер неке од њих говоре о феномену др жа ве и вла сти и по је дин ца у њој. Из овог сло ја по те ћи ће збир ка Велики народни курвар, где се Костровићева тежња види у огољеном смислу. Паралела живот/јава смрт/сан очитује се у јасној слици која најављује егзистенцијалне и онтолошке недоумице у вези са питањем песништва и смисла постојања уопште: кревет замени ковчегом/ тумачи вечност што засниваш. Очигледна је овде лексичка блискост речи снивати-заснивати-сановник, која продубљује значење сна као свакодневне смрти. По епиграфу, сановник је прилагођен смртницима овог поднебља, садржи седам или више протумачених смрти, а и уређен је та ко да се лак ше пра ти тан ка нит жи во та. Та ко да веч ност ко ја се за сни ва ко ре спондира са танком нити живота. Склоност нашег народа ка мистичком тумачењу живота, ко је се огле да у су је ве ри ца ма, до би ла је из раз у на сло ву књи ге. Аутор се овом збирком уда ља ва од мит ског обра сца, би ло да се осла ња на еп ску тра ди ци ју, би ло да тво ри властите митове. Овде се снижава тон митског певања, и пародира се кроз форму сановника. Седам протумачених смрти односи се на седам стваралаца аутора, међу који ма је Ко стро вић са крио се бе, али је у са др жа ју от кри ве но да се у јед ној од пе са ма говори о њему самом. Помињане ствараоце можемо тумачити као Костровићеве поетске претке, узоре, или пријатеље: Пре свега то је Аполинер, чије је презиме преузео, посрбивши га, затим Мајаковски, Вијон, Шекспир, Моцарт, Андрић. Ова мистификација везана је за ауторов одлазак из поезије, који је ова збирка требало да представља. Мотив костију варира се у више песама. Најпре, смрт, или загробни живот описан је као комад историје у чијем је пресеку хаотична смеса костију, коју ваља протумачити. Кости имају неколико значења унутар ове збирке. Значење костију повезано је и са речима, али и са земаљским деловима човека, оним непролазним, што одржава фор му чо ве ка као та квог. 96

14 СА ВЕТ ДО МА ЋИ ЦИ Омањи тањир насред стола стави док жвањкамо да ту речи бацамо Речи кости хрскавице Речи које не можемо сажвакати нити целе прогутати У ђу бре их не ба цај не го псу дај да се њима добро наједе да нас после њима лајући за срце добро уједе срж коју нисмо умели из речи изрећи Да би оп стао у сво јој протумаченој смрти, би ла му је ду жност да се бе очи сти од костију, или да се његове кости оставе комшијском џукцу. У песми Слобода откривена је веза између костију и материје. Просторно кости су доле, а слобода и птичји лет су оно што је горе, што превазилази тај усуд. Кости онемогућују слободу, дозвољавају је само птицама које су створења са шупљим костима. Када говори о слободи, а судећи по другим песмама, он не посматра ствари само онтолошки, већ и у друштвеном и др жав ном сми слу, јер мно гих сло бо да ни кад не ће ни на но ге ста ти, а ка мо ли летети, јер су њима кости у вражјим материцама. Ове песме представљају и нешто транспарентнију слику појединца у велеграду, односно ближе су тзв. предметној, препознатљивој реалности, него што је то случај са претходне две збирке. Приметан је и нешто озбиљнији однос према питању државе, власти и уређења. У песми Писмо из пећине Алтамире успоставља се неуобичајен контраст између пећинске слике која траје миленијумима, и савременог човека на фотографији који нестаје у тренутку. Есхатолошке слике смака и катастрофе већ имају нешто изоштреније обрисе, а уопштени страх субјекта у свету конкретизује се у страх на улицама: Велеград претворен у ватромет простака. Ми што смо преплашени истрчали носимо исте пиџаме Јевтине видим запаљиве 97

15 Приказује се недостатност поезије, и немогућност да се њоме нешто постигне, у друштву. Песма Аполинеру поручује: а згужваним песмама/ једва да можеш/ место завоја зауставити крварење. Отва ра се и пи та ње пе сни ка, ви ше ни је то ми то ло шка пред ста ва, већ је та представа налик моралистичкој параболи: ИГРА СЕН КИ И мајушна чаша ракије има своју сенку и мајушни песник има је Понекад зид чист осве тљен за игру: на ње му пе сник ве лик и црн држи издужену чашу црног пића пуну Мајушни поета испија мајушну чашу ракије а сен ка са зи да му наздравља: велики искапа своју витку чашу Црн као пи ће у њој Црн као да љушти мастило које би мајушни само упропастио Објашњавајући сопствену смрт, којом је мотивисан нестанак из књижевности, пе сник ка же да ће умре ти у се би као рад ник у по љу. У пе сми Вре ћи ца ча ја, при казан је иро ни чан от пор смр ти, ко ја се не ту ма чи са мо као сан, већ и као ша љи ва игра, црни хумор на сопствени рачун: Ако ме смрт пресретне рецимо у Енглеској Нестрпљиве ми кости не хладите непотребним преношењем тражењем родне груде Не Покопајте их баш тамо после подне У пет гробари ковчежић мој више пута спуштајте више пута дижите мислећи како у кључалу воду га урањате Протресите Процедите ме као просту мешавину костију и месишта и мало времена ми дајте да зацрним стране земљане шоље о ко ју ће се онај божји прст опећи Свој положај песника и тумача смрти, тачније своју песничку смрт мистификацију открива у следећој песми: 98

16 Начинио од дасака што живот значе јевтин ковчег Играм Да јем се Глумим Поклањам се Црви су тапшали попут сваке публике аплауз изједа полако У одељ ку Мо ра ду бо ког сна, смрт је пред ста вље на као мо ре, а што и је сте у бли ској етимолошкој вези: море и морити. Симбол живота који је традиционално представљен као пло вид ба мо рем, Ко стро вић пре о бра ћа у сим бол смр ти, јер оно је крв ник који у себи крије гробове морнара. При крају збирке је поново црнохуморна визија гробара који грабе лобање, као да пливају. Иначе, у вези са водом је по јам лобање, као што су ко сти ве за не са зе мљом. ЗЕ МУН СКО ГРО БЉЕ Дунав би морао знати како из њега захватам машту Ведро лобањо ведро Неће ми раку прелазити као пресахло корито Велики народни курвар, (1997) већ са мим сво јим на сло вом го во ри о пот пу но другачијем дискурсу, другачијем у односу на избор тематике, од претходних збирки. Овде је забележено време од пре десетак, или тачније једанаест година, време после сма ка све та, бак те ри о ло шки не ис прав но. Ми то по ет ска и мит ска осно ва Ко стро вићеве поезије сведена је на потпуно колоквијалан израз, лишен замршених вишеструких метафора. Остале су само црнохуморне и сатиричне игре речима које треба да посведоче о актуелним, за то време, (али и данас нису далеко од актуелности), збивањи ма, и уоп ште по ја ва ма у дру штву ко јих се лир ски су бјект ових пе са ма гну ша, и ко је презире, чинећи то на отворен и транспарентан начин. Пе сник се по ву као са тро на не до дир љи ве и уз ви ше не, аути стич не по е зи је, и дубоко је загазио у афористички приказану стварност, не либећи се да моралном оштрицом за се че у не га тив не по ја ве у дру штву. Као да се По е та су срео са ствар но шћу ко ја је извршила толико бруталан притисак, чему се није могло одупрети осим њеним властитим тривијалним и сведеним једноставним језиком. Та поезија писана је по захтеву времена, коме је дао свој печат ( Тај вечити осмејак ), чиме се мотивише стармали и афористички дискурс ове поезије. Са митског и поетског трона, песник се спушта у огољену и транспарентну сатиричност и инвективност. Типичне појаве савременог 99

17 друштва, те бележење актуалних збивања после рата који је оставио за собом пустош на коју нисмо навикнути: све од тог твог ши ро ког погледа на свет, све морало се сузити Али конфликт са стварношћу није лако превазићи, будући да је ова земља породична успомена. Толика буђ и рђа, сатиричним речником, настала је од превеликог заноса хлеба и гвожђа. У одељ ку На ци о нал-би знис озна че не су по ја ве ти пич ни пред став ни ци и симболи нашег времена: узгајивачи корова, корумпирана власт, издаја принципа људскости. Миротворци пружају своје прсте уместо оних који немају чиме да се рукују, затим отворене игре са лажима које се издају за истине. У песми Кротитељска беда на занимљив начин приказано је сиромаштво, које није само телесно, већ и духовно си ро ма штво: девет дугих гладних година колико тачка траје Беда ће упорно покушавати се би за врат да стане У оваквој атмосфери лицемерства, песник остаје непомирљив, чиме уједно и објашњава своје одсуство из јавности: за литар вина ни кад не бих пи сао хвалоспеве тиранину нити бих ради вина народу певао Положај песника је у неодређеној нигдини: издан и од власти и од народа, остаје му да бе ле жи сли ке рас па да, и да но ти ра оно што је сви ма до бро по зна то. Отуд је зиком пам фле та кри ти ку је. У одељку Језик на више начина објашњава се потреба за певањем, која је тек са да, у но вом све ту, ли ше на сми сла. Ипак, на не ки на чин го вор по ма же у све ту у ко ме ви ше не ма пра вих зна че ња, и у ко ме је мо гућ са мо бле бет: 100

18 речима се ипак уста лакше испирају ( Бле бет ) лучиш ваљда мало лучи тек да не ска паш у та ми ( Је зик ) По тре ба за го во ром и пе ва њем оста ла је у тра го ви ма, тек да се не ска па у та ми. А аутобиографски интонирана песма Пошто мит створих јасно сведочи о песниковом опредељењу: Повлачећи се по самоћи че кам да ме сла ва стиг не и та ко за гуз ушти не да ми обрашчић порумени: постиди ме слава која пред јавношћу не преза да отворено покаже шта од мене заузврат очекује У циклусу Тањирић за костур црнохуморним тоном говори се о последицама распада који има гротескно-мрачни израз. Око за око говори о вађењу и размени очију, а Имобилизација на саркастичан начин изобличава нељудско поступање са жр тва ма: Шта има ве зе имаћете протезе Молим без патетике око протетике Други ће синови имати протекцију Сва ки по сто но гу очију и леђа О цурицама и да не го во рим Или пе сма По ло жај ко ја го во ри о ва тро ме ту ко ји от кри ва где смо, али нас је не могу ће от кри ти јер смо се уко па ли бо ље не го што би нас уко пао и нај ве шти ји гро бар. А као закључак, Костровић износи сумњу у поновно братимљење и зидање, како би несрећа, ове наше Трагеме, била потпуна. Збирку односно опус закључује песма у којој смо надиграни, унапред побеђени, смешно поражени. Песник иступа из поезије. О ПО СЛЕД ЊЕМ СМЕ ХУ Ко се последњи смеје смеје се најслађе Мука да те спопадне: Кре зуб му осмех а смех кркљање То се цери несрећа којој се подсмевало 101

19 А када увиди заблуду раширене пословице већ је све изгубила и не ма шта да до би је до лажне вилице да још ма ло свету жвањка око своје правице (2008) 102

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар 2010. Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

Ко му нал на по ли ци ја

Ко му нал на по ли ци ја 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар 2010. Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава 1 ОКТОБАР 2011. ГОДИНА VI, БРОЈ 55 22. новембар ДАН ПОЗОРИШТА ПРВИ РОЂЕНДАН МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ Почетак који обећава Иако је у току

Detaljer

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016.

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. Срећна нова 2017. година Број 4694, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. цена 40 динара Политика Кампања и избори на свим нивоима» страна 4 Деда Мраз из Панчевца испуњава ваше жеље» страна

Detaljer

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018.

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Километри у срцу и ногама» страна 9 Нова година почела победом» страна 31 ВЛАСНИК Број 4747, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. цена 40 динара СВЕТЛОСТ Политика Снага

Detaljer

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА Фестивали, Бијенале, смотре...» страна 13 Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 Број 4695, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара Политика Различити приоритети» страна

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Моја словачка прича» страна 6 Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 ВЛАСНИК Број 4751, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА 2018. цена 40 динара Хроника Традиција и стручност

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Издавач Српски сабор Двери Издавачка кућа Catena Mundi Библиотека Прећутано слово друго коло, друга књига Аутор Др Марко С. Марковић Наслов

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА ЈЕДИНА МОЈА СТАЛНА АДРЕСА Хвала Жирију што ми је учинио изузетну част додијеливши ми награду Матице српске Младен Лесковац : госпођи професорки Радмили

Detaljer

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Циљ програма завршног испита Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Издавач: ОШ Димитрије Туцовић Сердара Мићића 5, Чајетина Тел/факс: 031 831-268 e-mail: ostucovic@gmail.com www.osdimitrijetucovic.edu.rs Главни и одговорни

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио.

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио. Dositejac Број 7, октобар 2013. Таланти, према заслугама Сва Доситејева дела, без обзира на жанр, била су у основи просветитељска обраћања народу, израз жеље да га поучи, упозна са светом и пренесе му

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ (Реални и фантастични простори у делима Плава Птица Мориса Метерлинка и Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија) Најбоље се живи у замковима које смо сањали. 212 Морис Метерлинк

Detaljer

George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL

George Orwell 1984. 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL Први део I 1 Det var en kald, klar dag i april, og klokkene slo tretten. Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt

Detaljer

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011 40 XXXIII 2011 ФИЗИКА И ТЕХНИКА, часопис за физику и мултидисциплинарну повезаност физике са осталим природним наукама, математичким и техничким наукама, филозофијом. Излази једном годишње. Тираж овог

Detaljer

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ Услов за долазак страних инвеститора» страна 6 Може ли стид спасти свет?» страна 12 Број 4585, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 20. НОВЕМБРА 2014. цена 40 динара ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ

Detaljer

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА SADR@AJ Часопис Саборног храма у Крагујевцу Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА Година II, број 3, фебруар 2006. године главни и одговорни уредник јереј Срећко

Detaljer

Историја гради мостове

Историја гради мостове Лист бањалучке Гимназије ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 Мај 2010. ЦИЈЕНА 1 КМ Гимназијалци и угостили 27 ученика и 2 професора из Израела Историја гради мостове ПОКЛОН-РАЗГЛЕДНИЦА Маслачак Јелена Марчета, III2 Мој

Detaljer

ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1

ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1 ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1 Да ли се полазиште Европе још увек налази у старој Европи? Треба ли да кренемо ка Европи каква још не постоји? Можда треба да се вратимо

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Оригинални научни рад 343.144 Др Иштван Фејеш, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Сажетак: У овом раду аутор се бави тзв. тактичким блефом

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site:

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: www.bos.rs Влада Републике Србије Министарство омладине и спорта Београд, Булевар Михајла Пупина 2 web

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

МАТЕРИЈА И МАТЕРИЈАЛИ

МАТЕРИЈА И МАТЕРИЈАЛИ Приручник за помоћ наставницима при реализацији експеримената Пирпемила група за праћење овог начина рада у колежу у сарадњи са Француском Академијом наука Намењено наставницима учесницима овог експерименталног

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

Аутор: Драгана Марић-Перуничић

Аутор: Драгана Марић-Перуничић Аутор: Драгана Марић-Перуничић 1. Подешавање параметара стране У параметре стране спадају: величина папира, оријентација папира, величина маргина тј. белина на папиру са горње, доње, леве и десне стране,

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II Број 20-21 Април-Мај 2007. Цена 300 динара У овом броју Институт Конфуције Свет Библије Evro-Giunti Мића Поповић Улица Шчербинова Библиотека Шабац Излог нових књига Периодика Хумор у српској поезији Књижевна

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ 2016. ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 2012-2016. Време знања, сигурности здравља и заједништва ЈЕР, О ЉУДИМА СЕ РАДИ 4 6 ЗАШТИТА ПРОСТОРА СТРАТЕШКО

Detaljer

ГЕОГРАФСКА ЛЕКТИРА АЛЕКСАНДАР ФОН ХУМБОЛТ

ГЕОГРАФСКА ЛЕКТИРА АЛЕКСАНДАР ФОН ХУМБОЛТ 1 ГЕОГРАФСКА ЛЕКТИРА 1. Гавриловић, Д. (1999). Александар Хумболт, Глобус, св. 25, СГД, Београд, стр. 175 181. (или: Гавриловић, Д. (2005). Александар фон Хумболт. У Стевановић, М. (Уред.), Географска

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

СТВАРАЛАШТВО ЈЕДНОГ ВЕКА ОПШТИ ПОГЛЕД

СТВАРАЛАШТВО ЈЕДНОГ ВЕКА ОПШТИ ПОГЛЕД СТВАРАЛАШТВО ЈЕДНОГ ВЕКА ОПШТИ ПОГЛЕД Милан Коњовић је велико име домаће, европске и светске ликовне баштине. Како време пролази све се јасније оцртавају обриси његове оригиналне уметности и све нам је

Detaljer

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић

Рука у тесту 2015/16. Љиљана Павловић Радионица број: 6,7, 8, 9, 10,11,12,13 Наставна тема: Ваздух Циљ и задаци активности: - уверити ученике да је ваздух материјалне природе (исто као чврста и течна тела); - постепено установити да ваздух

Detaljer

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ Укупан број врућих тачака биодиверзитета на Земљи износи 34 и Хималаји су једна од њих. Истезањем у луку од 3.000 километара преко севера Пакистана, Непала,

Detaljer

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво,

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво, ОШ Трајко Стаменковић Број 1 06.05.2015. Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ Садржај Математички задаци,да ли сте знали Песма у част Трајка Стаменковића 2 3 Динопедија 4,5 Сунце је жуто,небо је плаво, Лишће зелено,цвеће

Detaljer

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1130 мај 2015. Година LV Излази месечно Годишњица поплаве Стратегија управљања

Detaljer

ПосЕтА Г-ђЕ огот Нос ЕтНоГРАфсКом музеју У београду, ГоДИНЕ

ПосЕтА Г-ђЕ огот Нос ЕтНоГРАфсКом музеју У београду, ГоДИНЕ 243 Посета г-ђе Огот Нос Етнографском музеју у Београду, 19-26. 05. 2007. године Главни кустос, Колекције костима и текстила, Норвешки народни музеј, Осло, Норвешка (Aagot Noss, Head Curator, Collection

Detaljer

Храни мајка два нејака сина,

Храни мајка два нејака сина, Избор из eпске народне поезије Све су наше народне пјесме раздијељене на пјесме јуначке, које људи пјевају уз гусле, и на женске, које пјевају не само жене и дјевојке него и мушкарци, особито момчад, и

Detaljer

Predikative ord предикати вы

Predikative ord предикати вы Predikative ord предикати вы Forelesning for RUS2130. Basert på materiale av Helgi Haraldsson. Pensum Mathiassen s. 130-134, 162 + dette materialet. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske

Detaljer

Copyright 2013, Лука Мичета Copyright овог издања 2013, ЛАГУНА

Copyright 2013, Лука Мичета Copyright овог издања 2013, ЛАГУНА Copyright 2013, Лука Мичета Copyright овог издања 2013, ЛАГУНА Уваженом беоgраdском dуховнику pроtојереју Сtаниславу Сtрахинићу, pароху и dуgоgоdишњем сtарешини Храма Свеtоg Pеtра и Pавла у Tоpчиdеру коgа

Detaljer

Ranka Kuic Srodnost srpskog i keltskog jezika

Ranka Kuic Srodnost srpskog i keltskog jezika Ranka Kuic Srodnost srpskog i keltskog jezika РАНКА КУИЋ: СРПСКО-КЕЛТСКЕ ПАРАЛЕЛЕ Dr Ranka Kuic> Crveno I belo Црвено и бело - Ранка Куић Dr Ranka Kuić- CRVENO I BELO Izdavač: GLAS SRPSKI Godina izdanja:

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА. Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе

ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА. Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе Сaрajeвo, 2015. Импресум Наслов: Етика и антикорупција: Курикулум

Detaljer

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће Нова топионица и фабрика сумпорне киселине

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

Четврти модул : Како човекк користи материју за своје потребе?

Четврти модул : Како човекк користи материју за своје потребе? Четврти модул : Како човекк користи материју за своје потребе? Циљеви : Човек је одувек желео да побољша своје животне услове. Генијалним уређајима је побошавао своје природне споспбности : одећу користи

Detaljer

ХЛАДНО ОРУЖЈЕ ИЗ ЗБИРКИ ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

ХЛАДНО ОРУЖЈЕ ИЗ ЗБИРКИ ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ Издавач: Градски музеј Вршац За издавача: Аница Медаковић Аутор каталога и изложбе: Драгутин Петровић, виши кустос Рецензент: инж Бранко Богдановић Дизајн каталога и изложбе, илустрације: мр Јавор Рашајски

Detaljer

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05)

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр. 27935/05) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 20. новембар 2007. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним

Detaljer

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката Младен Хорватовић Нови Сад, 2016 Одређивање поткласа инсеката 1 Одрасли инсекти без крила. Трбух са једним или више пари наставака. Метаморфоза

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

Срећни празници! 292 децембар 2012.

Срећни празници! 292 децембар 2012. Срећни празници! 292 децембар 2012. ИЗМЕЂУ ДВА ВОДОВОДА БВК на сајмовима 2012 Током 2012. године учествовали смо на Сајму вода и Сајму локалне самоуправе. Први је одржан од 06. до 08. новембра у Белекспоцентру.

Detaljer

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО! KOLEKTIV ONLINE.

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО!  KOLEKTIV ONLINE. www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине ZA ^ISTO NEBO I VI[E BAKRA Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине почела је рушењем

Detaljer

ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ. Београд 2008.

ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ. Београд 2008. a ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ Београд 2008. ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ Приредио: Милан Добричић Издавач: Друштво мултипле склерозе Србије, Др. Суботића 6, Београд За издавача: Невенка Рашић, секретар

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

инфо Недељко Милосављевић

инфо Недељко Милосављевић инфо 04 06 08 10 18 27 СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДОНАЧЕЛНИК ИНТЕРВЈУ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ МОДНА РЕВИЈА МОТО КРОС Избор градског руководства Експозе Тихомира Петковића Недељко Милосављевић Лакше је на врућини

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017.

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017. EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 017. 1. Мосн справљач пркључен је на круту мрежу x80v, 50Hz преко трансформатора у спрез Y, као на слц 1. Отпорност оптерећења знос док је ндуктвност пргушнце довољно велка

Detaljer

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Закона о привредним коморама (''Службени гласник РС', број 65/01, 36/09 и 99/11), члана 35. став 1. тачка 10. Статута Привредне коморе Србије (''Службени гласник

Detaljer