Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:"

Transkript

1 Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав Страна 2. Вода највећи проблем Страна 15. У НОВИ ПРОЈЕКАТ НА СРП ЗАСАВИЦА Терапијски врт, први у Србији Страна 29. ме ђу на род ној ма ни фе ста ци ји Ноћ по зо ришта, ко ја је по дру ги пут ор га ни зо ва на у Ср би ји, уче ство ва ле су ин сти ту ци је кул ту ре Руме и Срем скае Ми тро ви це. У срем ско ми тро вач ком По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић до пр вих ју тар њих ча со ва, на ступи ло је ви ше глу мач ких еки па, укљу чу ју ћи и госту ју ће по зо ри ште из Тре би ња. Ноћ по зо ри шта про те кла је у зна ку мо но дра ма, пер фо ман си и ко ме ди ја, а на ша ка ме ра је за бе ле жи ла сце ну из пер фор ман са Глум ци: Тре ћа сме на. М. М. Стра на 22. Irig Sremska Mitrovica Nova samoposluga u Dekancu Izuzetno povoljne cene Širok asortiman robe SVE JE NA AKCIJI!

2 2 Среда, 21. новембар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца До ма ћи ни с фа лин ку кр на вљен спо ме ник Y у ме сту X пре не ли су пи- ни и елек трон ски ме ди ји. Сли ка не та ко дав на Сса и не та ко рет ка. Као да смо још увек у Дру гом светском ра ту или у не ком не ви дљи вом гра ђан ском рату. Уме сто да се при бли жа ва мо ми се уда ља ва мо од Евро пе. У Евро пи, из ме ђу оста лог, пи ше: за шти ти мо спо ме ни ке, а ја до да јем и ва жни је да ту ме. Још је А. Г. Ма тош упо зо рио: са мо се вар ва рин мо же исме јава ти про шло сти. Или ми сао Г. Сан та ја на: Они ко ји не пам те про шлост осу ђе ни су да је по на вља ју. Ко су то на ши са вре ме ни кр ста ши ко ји ро ва ре по гробо ви ма и спо ме ни ци ма? Ме ђу тим, мо ја те ма ни је зашти та спо ме ни ка, већ са зна је да их не ма мо до вољ но. Чер чил је ре као да смо ми јед на од рет ких зе ма ља у све ту ко ја је ви ше исто ри је ство ри ла не го што је у ста њу да је по тро ши. Ка ко те сло је ви те ком плек сне на сла ге пре тво ри ти у пред ност и ко рист? Ко ле ги ница Љи ља на Ми лић је не дав но би ла у ма лом гра ди ћу Ке жма рок у Сло вач кој и та мо на број ним ку ћа ма нала зи ла та бле на ко ји ма пи ше: ову да је про шао ов де је пре но ћио. Има и спо ме ник зна ме ни ти јим Ср би ма ко ји су у том гра ди ћу учи ли као што су Јо ван По повић Сте ри ја, Ди ми три је Да ви до вић се кре тар ка бине та у Вла ди Ми ло ша Обре но ви ћа и слич но. По но сни су Ке жма рок ци на сво ју исто ри ју и сво је та бле. Да ло ми је ово по во да да по кре нем јед ну ши ру ини ци ја ти ву код свих ме сних за јед ни ца, ре ци мо, у Сре му и то на про јек ту обе ле жа ва ња ва жни јих до гађа ја и лич но сти ко ји има ју до дир ну тач ку са ме стом. На пу ту за Омо љи цу по ве зао сам јед ног сто пе ра, учени ка пр вог раз ре да сред ње шко ле из Фар ка жди на. Пр во мо је пи та ње ње му би ло је: по че му је Фарка ждин по знат. Та јац, за не мео. Не мо же да се се ти. По ста вљао сам пот пи та ња, има ју ли не ки до га ђај, ва жни је љу де. Опет ни шта. Да би на кра ју ре као: по кра ва ма. Има ју па шња ке и кра ве, и то је обе леж је. У Омо љи цу сам од нео спо мен пло чу ко ју је Елек тровој во ди на по кло ни ла се лу по во дом 100.го ди шњи це уво ђе ња ел. енер ги је у се ло. Пло чу су ста ви ли на ку ћу где је би ла пр ва цен тра ла. Ова на ша пло ча да ла им по во да да од мах на ли цу ме ста осми сле и три но ве пло че. Јед на ће се ста ви ти на ку ћу у ко јој је из ве сно вре ме бо ра вио Вук Ка ра џић при свом од ла ску у источ ну Ср би ју. Дру га Мој пред лог за но ви про је кат би по шао од обич ног пи та ња чо ве ка ко ји са стра не до ђе у се ло: шта су то зна ме ни то сти се ла. Кроз од говор на то пи та ње ре ђа ју се спо ме ни ци али и ва жни ји да ту ми у исто ри ји се ла. Са вет Ме сне за јед ни це би мо рао има ти чла на за ду же ног за кул ту ру, док би једин стве ни про је кат за сва се ла но сио се кре та ри јат за упра ву при оп шти ни. Кад се све изин вен та ри ше, утвр де кри те ри ју ми за по ста вља ње спо мен обе лежја, тад ре зул тат це лог про јек та пре тво ри ти у ма лу књи жи цу ко ју би ме шта ни се ла др жа ли као цр кве ни ка лен дар у го стин ским со ба ма ме ђу ми ри сом ду ња на ор ма ну. А у књи жи ци јед но став на при ча на по једној стра ни ци о пе себ но си не ког до га ђа ја или о не кој лич но сти. Го сту би се то он да мо гло на је дин ствен на чин пре при ча ва ти, а зна ти жељ ни ји ду хом од ве сти на ли це ме ста пред спо мен та блу. Упра во док сам ис пи си вао ову ко лум ну Срем ске об ја ви ше текст о иде ја ма удру же ња гра ђа на Срем ска ку ћа из Кузми на. Ка ко ре че њен пред сед ник Дра го слав Шо јић циљ ове дру жи не је про мо ци ја здра ве хра не и здравог жи во та. Ме ђу тим, Срем ни је са мо ку лен и хра на, то је и Ку змин кроз исто ри ју ; афир ма ци ја оби ча ја, кул ту ре и исто ри је Сре ма (се ла). Да кле, по тре ба за пред ста вља њи ма има, тре ба јој са мо си стем ски отвори ти ка на ле про ла за. Да не ма мо ви ше ни јед ног учени ка сред ње шко ле ко ји ће за му ца ти пред пи та њем, по че му је то ваш Ла ћа рак (чи тај се ло) по знат? Да нам се пред не по зна тим не по но ви Фар ка ждин. Брука је то за се ло и до ма ћи не у ње му. У су прот ном би ли би то не ком плет ни или до ма ћи ни с фа лин ку. ИН ТЕР ВЈУ ГО РАН ЈЕ ШИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ Хит но ме ња ти Устав Шта то шки ри пи на ре ла ци ји из ме ђу Бе о гра да и Но вог Са да, ко ко га не(ће) да раз у ме и шта чи ни ти да се не су гла си це пре ва зи ђу... П и та ње ауто но ми је Војво ди не, ма ње или више, на овај или онај на чин, ак ту ел но је ду жи низ го ди на. Власт се сме њи ва ла, има ли смо раз ли чи те по литич ке оп ци је ко је су по те зале ово пи та ње нај че шће онда ка да им се чи ни ло да ће им то до не ти од ре ђе не по литич ке по е не. У де мо кра ти заци ји од но са ишло се два кора ка на пред је дан на зад или је дан на пред, два на зад... У ју лу ме се цу ове го ди не Устав ни суд Ср би је оспорио је од ре ђе не над ле жности Вој во ди не, па су од но си Бе о град и Но вог Са да по ново јед на од вру ћих те ма. О од но си ма из ме ђу Бе о гра да и Но вог Са да раз го ва ра ли смо са Го ра ном Је ши ћем, потпред сед ни ком Вла де Вој во ди не и по кра јин ски секре тар за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу марство, ду го го ди шњи пред сед ник оп шти не Ин ђи ја. Шта то шкри пи на ре ла ци ји из ме ђу Бе о- гра да и Но вог Са да? - Ми шље ња сам да по сто ји не ра зу ме ва ње и са јед не и са дру ге стра не. Де фи ни тив но, ели та у Бе о гра ду не раз у ме шта је то Вој во ди на, и не само шта је Вој во ди на, већ и шта су Ниш, Ле сковац, Ужи це, Вра ње. Нас, опет, де фи ни ше За кон о над ле жно сти ма Вој во ди не из ко га је про ис текао Ста тут Вој во ди не. Устав ни суд је ле тос до нео ре ше ње о уки да њу од ре ђе них над ле жно сти и ми смо по сту пи ли по од лу ка ма су да. Са дру ге стране, има мо на ја ву и пред сед ни ка Ни ко ли ћа и преми је ра Да чи ћа да се Вој во ди ни не ће од у зи ма ти над ле жно сти и да ће се те над ле жно сти кре тати у окви ру по сто је ћег за ко на и ста ту та са јед не стра не, а са дру ге има мо по ку шај да се кроз не ке дру ге си стем ске за ко не кроз обла сти ко је су пове ре не Вој во ди ни ти па еко ло ги ја, ин спек циј ски над зор, јед на по јед на над ле жност од у зи ма. То тре ба да спре чи, не вој во ђан ска, већ др жав на адми ни стра ци ја ко ја се ба ви нор ма ти вом и пред седник др жа ве, из ри чит је Је шић. Да ли је Вој во ди на ис ко ри сти ла све мо гућа но сти ко је јој пру жа За кон о над ле жности ма? - Ни је. Ми у Вој во ди ни мо ра мо да ура ди мо ви ше да би ис кри сти ли пун ка па ци тет За ко на о над ле жно сти ма. За то нам ни ко ни је крив. Нико нам ни је крив што ни смо пред ло жи ли За кон о фи нан си ра њу АПВ, ин си сти рао сам да то ура ди вој во ђан ска ад ми ни стра ци ја још пре две, три годи не, јер по кра јин ска скуп шти на има на то пра во. Ме ђу тим, због пар тиј ског си сте ма на ни воу Војво ди не и Ре пу бли ке, из бег ну та је ова оба ве за. У по ли тич ком до го во ру за кон би био де фи ни сан а На род на скуп шти на би га раз ма тра ла и усва ја ла. Ко ји је по ва ма кључ ни про блем не су гласи ца? - Кључ ни про блем у др жа ви Ср би ји је не доста так раз го во ра. Ка да има те не ки про блем, без об зи ра што сте из раз ли чи тих пар ти ја, за јед нич ко вам је то што тре ба да ра ди те у ин те ре су гра ђа на, Го ран Је шић мо ра те се сти и раз го ва ра ти. То код нас кон ти ну и ра но не по сто ји. Имам пу но при ја теља са јед не, дру ге и тре ће стра не, кад прин ци пи јел но раз го ва ра мо о не че му, циљ је да по пра ви мо од ре ђе не ства ри, то је ве о ма ва жно. У су прот ном, то пре ра ста у нере шив про блем ко ји се провла чи го ди на ма. Ко ли ко је Устав до принео ово ме? - Под хит но тре ба да крене мо са при пре ма ма за проме ну Уста ва, да се по ве де ши ро ка јав на рас пра ва и да се о ње му гра ђа ни из ја сне на ре фе рен ду му. Та про мена мо ра да усле ди, пре свега, због европ ских ин те граци ја Ср би је. Дру го, Устав из је ка та строфал но ре ше ње ко је оне мо гу ћа ва функ ци о ни са ње др жа ве по ду би ни и ши ри ни. И сам на чин на ко ји је тај устав де фи ни сан је ја ко лош. Уче ство вао сам у ан ти у став ној кам па њи го ди не, не на те му Ко со ва, не го на те му ре ги о на ли за ци је и децен тра ли за ци је. И на кра ју, ре зул тат тог Уста ва је да нас има мо си ту а ци ју да се сва ки дан ме ња ју ве ћи не у ло кал ним са мо у пра ва ма по Ср би ји и ти љу ди ко ји су иза бра ни да ра де у ин те ре су гра ђана, то ком свог ман да та ба ве се сво јом по зи ци јом а не, на при мер, при вла че њем ин ве сти ци ја. Узрок то ме је лош из бор ни за кон, од но сно за кон о локал ној са мо у пра ви ко ји је про ис те као из ло шег Уста ва. То ства ра не ста бил ност у ло кал ним среди на ма а зна мо да без ја ких ло кал них са мо у пра ва не ма ин ве сти ци ја, Мо гу ли се пре ва зи ћи раз ли ке? - Си гу ран сам да се раз ли ке мо гу пре ва зи ћи јер ствар но ни су ве ли ке. То је са мо упра вљачко пи та ње. Али, на жа лост, не до ста так ди ја ло га у овој зе мљи је увек про блем. З. Г. С. Где су нов ци? - У Уста ву пи ше да Вој во ди ни при па да најма ње се дам по сто од бу џе та Ре пу бли ке Ср бије. Али тих се дам по сто ни су ни ка да по што вани од стра не цен трал них вла сти. У Вој во дини се ћу та ло о то ме. За тих се дам по сто је, у ства ри, бу џет Вој во ди не био про точ ни бој лер, то су сред ства ко ја ди рект но иду оп шти на ма, суб вен ци је ло кал ним са мо у пра ва ма, па је то, ре ци мо, Ни шу, упла ћи ва но ди рект но, а кроз бу џет Вој во ди не је ишло као кроз про точни бој лер. Дру го, то су пла те за по сле них у обра зо ва њу. То је пра ви ло при вид о тих седам по сто, а фак тич ки се у вој во ђан ски буџет из два ја ло ма ло ви ше од два по сто бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. Док је ДС био на вла сти о то ме се ћу та ло, са да се про ме ни ла по ли тич ка ве ћи на и са да се о то ме при ча. Ка да су такве ства ри у пи та њу, мо ра по сто ја ти прин ципи јел ност. Да кле, има ту про пу ста и са јед не и са дру ге стра не о че му тре ба раз го ва ра ти, ре као је Го ран Је шић, пот пред сед ник Вла де Вој во ди не.

3 Среда, 21. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА Бу џет до бро пла ни ран За пр вих де вет ме се ци бу џет је ре а ли зо ван у из но су од 72,5 од сто, што пред ста вља са мо 2,5 про цен та за о стат ка у од но су на ма те ма тич ки про сек ко ји се оче ки вао за тај пе ри од На про шло не дељ ној сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска Митро ви ца од бор ни ци су усво ји ли више од лу ка из со ци јал не, кoмунaлнe и грaђeвинскe oблaсти, а део предло га су по др жа ли и од бор ни ци из редо ва опо зи ци је. Та ко су јед но гла сно усво је ни пред лог Ло кал ног ак ци о ног пла на зa унaпрeђeњe пoлoжaja избeглицa, интeрнo рaсeљeних ли ца и пoврaтникa зa пeриoд од до гoдине, као и oдлука о пру жању фи нан сиј ске по мо ћи по ро ди ци за пр во ро ђе но де те. Од бор ни ци су, из ме ђу оста лог, усво ји ли и пред лог од лу ке о из ра ди пла на де таљ не регу ла ци је рад не зо не Рас тик у к.о. Ди вош, што пред ста вља при премну рад њу за ства ра ње ам би јен та за ула га ње и отва ра ње но ве рад не зоне. Та ко ђе, усво јен је и из ве штај о ре а ли за ци ји од лу ке о бу џе ту гра да за пр вих де вет ме се ци ове го ди не. Ка ко је ре као в. д. на чел ни ка Град ске упра ве за бу џет и фи нан сије Ду шко Шар ко шко вић за пр вих де вет ме се ци бу џет је ре а ли зо ван у из но су од 72,5 по сто, што пред ставља са мо 2,5 од сто за о стат ка у одно су на ма те ма тич ки про сек ко ји се оче ки вао за тај пе ри од. - То се мо же сма тра ти ви ше не го од лич ним про јек то ва њем и пла ни ра- За пр во ро ђе но де те ди на ра Вр ши лац ду жно сти на чел ника Град ске упра ве за здрав ство, со ци јал ну за шти ту и за шти ту живoтнe срeдинe Жељ ко Но вако вић ис та као је зна чај усво јене од лу ке о пру жа њу фи нан сијске по мо ћи по ро ди ци за пр во рође но де те и до дао: - По ве ћа ли смо ту по моћ са до са да шњих де сет на ди на ра. По кра јин ски из во ри фи нан си ра ња, ко ји су би ли наме ње ни у ту свр ху, са да су блоки ра ни, та ко да ће ло кал на само у пра ва на сто ја ти да тај из нос по ве ћа ва и на ред ном пе ри о ду, у скла ду са мо гућ но сти ма. Од бор ни ци Скуп шти не гра да њем при хо да и рас хо да за те ку ћу годи ну. Исто вре ме но, рас хо ди за о стају око че ти ри од сто за при хо ди ма, та ко да за овај из ве штај ни пе ри од ми има мо су фи цит у бу џе ту ко ји је по сле ди ца вр ло до брог пла ни ра ња и до ма ћин ског по на ша ња оних ко ји рас по ла жу и упра вља ју бу џе том ре као је в.д. на чел ни ка Ду шко Шарко шко вић, до да ју ћи да се до кра ја го ди не не оче ку је ни шта ван ред но, те да ће се ова сли ка за пр вих де вет ме се ци пре сли ка ти и на пре о ста ли пе ри од, од но сно ре зул тат за це лу го ди ну ће би ти по зи ти ван. Пред сед ник Скуп шти не Гра да Ми лан Ко ва че вић ис та као је да су из бу џет ске ре зер ве из дво је на сред ства да се до кра ја го ди не физич ки обез бе де свих де вет обје ка та Пред школ ске уста но ве Пче ли ца и до дао: - Дра го ми је да и опо зи ци ја усваја кон струк тив не пред ло ге ко је да јемо, та ко да ве ру јем да ће мо про блем обез бе ђе ња Пче ли це ре ши ти на аде ква тан на чин, на рав но, уз по већа ну буд ност и обра зри вост свих запо сле них у овој уста но ви. На сед ни ци су, та ко ђе, усво јене и измeне прoгрaмa пoслoвaњa Дoмa здрaвљa Срeмскa Митрoвицa и Цeнтрa зa сoциjaлни рад Сaвa, за тим го ди шњи план ра да ПУ Пчели ца, као и пред лог од лу ке о доно ше њу из ме на и до пу на пла на детаљ не ре гу ла ци је на се ља Де кан ске ба ште у Срем ској Ми тро ви ци, а доса да шњи ди рек тор Апо те ке Срем ска Ми тро ви ца мр Дра ган Бо жић имено ван је по но во за ди рек то ра на пери од од че ти ри го ди не. Про шло не дељ ној сед ни ци при суство ва ли су и уче ни ци ми тро вач ке сред ње шко ле Де ве ти мај, еко номског и прав ног сме ра. С. Ми хај ло вић РУ МА СКУП ШТИН СКО ЗА СЕ ДА ЊЕ Ни зак бу џет ски де фи цит Скуп штин ско за се дање у Ру ми, одр жа но 15. но вем бра, по но во је под се ти ло на сед ни це из пре ђа шњег вре ме не, по ду жни тра ја ња и оштром не су гла сју, ми сли се на по вре ме ну ре то ри ку, изме ђу вла да ју ће ве ћи не и де ла опо зи ци је го то во по свим пи та њи ма. Из вр ше ње бу џе та за пе ри од ја ну ар - сеп тембар го ди не иза звало је опреч не ре ак ци је по зи ци је и опо зи ци је по си сте му ''цр но-бе ло'' - док су за пр ве ре зул та ти бу џе та, у све тлу пу ње ња и тро ше ња, са свим за до во ља ва ју ћи, за дру ге све то не за слу жу је прела зну оце ну. Пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић ис та као је да је у пр вих де вет ме се ци план при хо да бу џе та од две ми ли јар де и 56 ми лио на ди на ра оства рен са 49,87 проце на та, док су из да ци ре а ли зо ва ни са 51,67 од сто. Као зна чај ну осо бину де ве то ме сеч ног бу џе та, Ву ко вић је из дво јио то што ни је би ло кре дитних ни ти дру гих за ду жи ва ња. Са сед ни це СО у Ру ми Од бор ни ци опо зи ци је, Ра да Ма равић, Алек сан дар Мар ти но вић и Стеван Ко ва че вић, сви из СНС, твр ди ли су упра во су прот но - бу џет је фин гиран за из бо ре, не ре а лан је, еви дент на су про би ја ња код мно гих став ки. -Ре ба ланс је пра вљен та ко да у бу џе ту има 120 ми ли о на ди на ра мање. Има не ких на ја ва да ће би ти сма ње ни ре пу блич ки тран сфе ри и ту би мо гло би ти про бле ма. Та мо где има ви шка за по сле них мо гло би доћи и до пот пу ног уки да ња тран сфера, што са на ма ни је слу чај. Оно што же лим да на гла сим је бу џетски де фи цит, он је 2,4 мили о на ди на ра и из у зет но је ни зак у од но су на дру ге среди не, али и у од но су на прошлу го ди ну - то је са мо десет про це на та од де фи ци та из пр вих де вет ме се ци го ди не. Упра во је де фи цит сли ка при вред них кре та ња, што је нај ва жни је - ли квидност ни је угро же на. Же лим још не што да при ме тим, ма да смо од бор нич ки до да так пове ћа ли са 10 на 15 хи ља да ди на ра, мно ги од бор ни ци не са мо што не узи ма ју уче шћа у распра ви, већ и не до ла зе на сед ни це. Ка да је реч о суб вен ци ја ма јав ним пред у зе ћи ма, тре ба да се за пи та мо у ко јој ме ри да ва ти суб вен ци је они ма ко ји тре ба да се по на ша ју тр жи шно, при то ме ми слим на ''Ко му на лац'', ''Во до вод'' и ''Стам бе но''. Тран сфер за ''Стам бе но'' је 20 ми ли о на ди нара, по ста вља се пи та ње да ли су сви ко ји жи ве у ста но ви ма си ро ма шни и не мо гу да пла те гре ја ње, ту тре ба пра ви ти раз ли ку-ре као је пред седник СО Ру ма Не над Бо ро вић. Не што жуч ни јом рас пра вом пропра ће не су и пред ло же не ка дровске про ме не. При мед бе опо зи ци о- них од бор ни ка од но си ле су се на не до ста так обра зло же ња при разре ше њу по је ди них ди рек то ра, као и на при лич но тра ља во од ра ђен по сао чла но ва Ка дров ске ко ми си је - у би о гра фи ји не ких но вих кан дида та, сем име на и пре зи ме на, нема ни шта, или су ти по да ци по грешни. Ду жно сти ди рек то ра ЈП ''Ко муна лац'' раз ре ше на је Вла ди сла ва Ки ри ло вић, но ви в.д. ди рек тор је Бра ни слав Јо ви чић, ди пломи ра ни ин же њер гра ђе ви не. Због под не те остав ке, ду жно сти ди ректо ра Кул тур ног цен тра раз ре шен је Не дељ ко Пат ко вић, на ме сто в.д. ди рек то ра име но ван је Бо шко Бо ги че вић, про фе сор ру ског је зика и књи жев но сти. Сме на је би ло и у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји: на кон остав ке, са ме ста ди рек то ра раз реше на је Ми ле на Ко јић, но ви в.д. ди рек тор је Мир ја на Ву ја си новић, про фе сор ге о гра фи је. К. Ку зма но вић

4 4 Среда, 21. новембар :? Дра ган Пе јо вић, Ин ђи ја - Све за ви си од то га ко ли ко је чла но ва до маћин ста ва код ку ће. Ка да су ту де ца ку пи се и при пре ми ви ше па се по не кад нешто и ба ци. Ка да сам сам, ку пим тач но оно ли ко ко ли ко ми тре ба и на сто јим да ни шта не ба цим. Цве тан ка Ту бић, Шид - Че сто ви ђам хра ну ба че ну по кон теј нери ма, али ја ни шта не ба цам. Од ста рог хле ба пра вим тост, а ви шак ку ва не хра не оста вљам у за мр зи вач. Ја смин Бе го вић, Си бач -Ни шта се не баца. Ако оста не слу чај но, под греје се су тра дан. Бу би ки, на шој ку ци, оста не ма ло хле ба и ко сти ју. Код нас се, углав ном при пре ма ко ли ко тре ба. Јо ван ка Сто ји ће вић, Ру ма: ШИД ГРА ЂЕ ВИН СКИ МА ТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ По моћ за 14 по ро ди ца Ко ме са ри јат је одо брио 3,2 ми ли о на ди на ра, док је оп шти на Шид уче ство ва ла са пет од сто, од но сно са 160 хи ља да ди на ра За хва љу ју ћи Ко ме са ри ја ту за избе гли це Ре пу бли ке Ср би је и Општи ни Шид, обез бе ђе но је 14 па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла за из беглич ке по ро ди це са те ри то ри је шидске оп шти не, а уго во ри о до де ли те по мо ћи пот пи са ни су про те кле седми це у са ли СО. Ка ко је ис та као пред сед ник Општи не Шид Ни ко ла Ва сић, ло кал на са мо у пра ва ће и убу ду ће на сто ја ти да по мог не овој по пу ла ци ји, док је пред сед ник СО др Бра ни слав Ма у- ко вић из ра зио на ду да ће ова средства би ти до вољ на и на мен ски потро ше на. По ве ре ник Ко ме са ри ја та за из бегли це Иви ца Јо вић ис та као је да је усва ја њем Ло кал ног ак ци о ног плана за ре ша ва ње пи та ња из бе гли ца у оп шти ни Шид у пе ри о ду од до го ди не ло кал на са мо у пра ва из ра зи ла спрем ност да по мог не избе глич кој по пу ла ци ји да се што боље ин те гри ше у ло кал ну сре ди ну. - По моћ у гра ђе вин ском ма те ри јалу на ме ње на је за за вр ше так градње или адап та ци ју не у слов них објека та за ста но ва ње. Ко ме са ри јат је одо брио 3,2 ми ли о на ди на ра, док је оп шти на Шид уче ство ва ла са пет ШИД ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА Нај ску пљи за куп у Со ту За пар це лу од око 14 хек та ра у к.о. Сот из ли ци ти ра на це на од ди на ра по хек та ру Са пот пи си ва ња уго во ра по сто, од но сно са 160 хи ља да дина ра. Овим про јек том об у хва ће но је 14 ко ри сни ка ко ји су до би ли по моћ у гра ђе вин ском ма те ри ја лу у вредно сти од 150 до 400 хи ља да ди на ра. Оп шти на Шид је и да ље спрем на да сво јим уче шћем, фи нан сиј ским средстви ма и апли ци ра њем код Ко ме са рија та за из бе гли це, обез бе ди из бе глим и ра се ље ним ли ци ма по моћ кроз паке те гра ђе вин ског ма те ри ја ла, економ ског осна жи ва ња, као и за от куп се о ских ку ћа. До са да су кроз раз не ви до ве по мо ћи као што су па ке ти хране, по моћ у огре ву, нов ча на по моћ за ку по ви ну ле ко ва, по моћ у гра ђе винском ма те ри ја лу, као и от ку пом се о- ских ку ћа са окућ ни цом шид ска општи на и По ве ре ни штво за из бе гли це, збри ну ли укуп но 409 по ро ди ца на тери то ри ји оп шти не Шид. С. М. ИН ЂИ ЈА ПО СЕ ТА ИЗ МА ЛОГ ИЂО ША По пел цер за успех - Без об зи ра на кри зу, ника да ни сам ни ба ца ла хра ну. Кад пре о- ста не хле ба, или дру гих на мир ни ца, ту је ку че ко ме то спремим и то што по је ду жи во ти ње ни је ба ца ње хра не. Оно што ску вам, једем док се не по тро ши, ни шта ја не ба цам. Дра ган Ми ло ва нов, Ириг - Не мо гу ре ћи да не оста не по не кад, али се за и ста рет ко шта ба ца. Хлеб нај ре ђе. Но и по ред то га мислим да то не ма ве зе са ба ха тошћу ни ти је то ме ри ло има ња у вре ме не ма ња. Про сто се де си да не ка да оста не хра не. са ли Кул тур но обра зовног цен тра у Ши ду про- У те кле сед ми це одр жа но је тро днев но јав но над ме та ње за да ва ње у за куп по љо привред ног зе мљи шта у др жавној сво ји ни. Пре ма ре чи ма чла на општин ске Ко ми си је за спро вође ње по ступ ка јав ног над мета ња Де ја на Ву че но ви ћа, ли ци ти рао се укуп но хек тар зе мљи шта у ка та старским оп шти на ма: Ада шев ци, Ба чин ци, Ба тров ци, Бин гу ла, Ва ши ца, Ги ба рац, Ер де вик, Ђип ша, Илин ци, Ја ме на, Куку јев ци, Мо ло вин, Мо ро вић, При ви на Гла ва, Сот и Шид. Ли ци та ци ја - Нај ве ћа из ли ци ти рана це на је за зе мљи ште које се на ла зи у ка та стар ској оп шти ни Сот, где је це на до сти гла ди на ра по хек та ру, за пар це лу ве личи не око 14 хек та ра. Ви соке це не по стиг ну те су и за за куп зе мље у ка та стар ској оп шти ни Ада шев ци, док су у оста лим ка та стар ским општи на ма це не за ку па би ле про сеч не и из но си ле су око ди на ра ка же Де јан Ву че но вић, члан оп штин ске Ко ми си је за спро во ђе ње поступ ка јав ног над ме та ња. С. М. Још јед на у ни зу де лега ци ја ко је су у Инђи ју до шле по ре цепт за успех је се вер но бачка оп шти на Ма ли Иђош. Про шле не де ље чла но ви де ле га ци је при су ство вали су ре дов ном са стан ку Си сте ма 48 ко ји се сваког пет ка одр жа ва у општи ни. - Оп шти на Ма ли Иђош је јед на од нај не ра звије ни јих оп шти на у Срби ји. Ин ђи ја је при мер до бре прак се ка ко тре ба На са стан ку си сте ма 48 по сло ва ти и гле да ће мо да ово ис ку ство при мени мо у на шој сре ди ни. Ма ли Иђош има до бар ге о граф ски по ло жај због бли зи не ауто-пу та,п опут Ин ђи је и ве ли ка је ште та да про пу сти мо при ли ку ко ју је јед на од нај ра зви је ни јих оп штина још пре де сет го ди на ис ко ри сти ла - ис та као је на кон са стан ка Бра нислав Се ку лић по моћ ник пред сед ни ка оп шти не Ма ли Иђош. М. Б.

5 Среда, 21. новембар ИН ЂИ ЈА МЕ ДЕ ЊА ЦИ КАО СУ ВЕ НИР И слат ки и ша ре ни На пр ви по глед оду ше ви ће те се об ли ком и бо јом, по том ће сва ва ша чу ла по че ти да ужи ва ју. Мле ко, мед, ја ја, ци мет...и тек по не ки тај ни са сто јак учини ће да се ме де ња ци Та ма ре Про да но вић про сто за во ле...на пр ви за ло гај Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Пише: Милић Јовановић Погледај ме мала издалека, ја сам лола што на тебе чека. Свиђаш ми се таква каква јеси, ноћас треба нешто да се деси. Процветала љубичица плава, на јастуку где ми драга спава. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА К Та ма ра Про да но вић Ме де ња ци по ста ли су ве нир Ин ђи је а да је пре три го ди не до би ла од се стре ре цепт за ме де ња ке, Та ма ра Про да но вић, до ма ћица из Ин ђи је и мај ка два тро го дишња де ча ка, ни је ни слу ти ла да ће јој овај ко лач про ме ни ти жи вот. Од сво је ку хи ње на пра ви ла је пра ву ма лу оазу, где је сво јим ме де ња цима удах ну ла жи вот. - За три го ди не ус пе ла сам да усавр шим ре цепт уз ма ле из ме не и напра вим ко лач ко јем се јед на ко ра дују и де ца и од ра сли. Баш ових да на пра вим ме де ња ке за пр ви ро ђен дан. У пи та њу су ме де ња ци у об ли ку цуц ле, фла ши це и бен ки ца -по чи ње при чу Та ма ра. - Зах те ви су ра зни: срца за свад бе са име ни ма мла де на ца, за тим цвет, Ди зни је ви ју на ци, а недав но сам за град ску би бли о те ку прави ла ме де ња ке у об ли ку књи ге. Мој про из вод по стао је су ве нир Ин ђи је. Та ма ра у сло бод но вре ме цр та моде ле ме де ња ка и као та кве их од носи код мај сто ра ко ји јој пра ви ка лу пе од про хро ма. Та ко ме де ња ци има ју спе ци фич не об ли ке и ве ли чи ну. - Рок тра ја ња ме де ња ка је не коли ко ме се ци, ва жно је да их до бро упа ку јем. Че сто и не сто је то ли ко ду го, јер оду за не ко ли ко да на. Днев но мо гу да ис пе чем и укра сим ки ло грам и по ме де ња ка. То ми је ме ра - ка же Та ма ра. Кроз осмех ова мла да же на прича да јој се не ко ли ко пу та де си ло на фе сти ва ли ма да је љу ди пи та ју: Госпо ђо ко ли ко ко шта ју маг не ти? То са мо све до чи о њи хо вом аутен тичном из гле ду. Та ма ра Про да но вић је, ина че, и чла ни ца ин ђиј ског Удру же ња Ет ноарт, са ко ји ма је об и шла број не сајмо ве и фе сти ва ле ши ром зе мље. Она ка же да ве о ма во ди ра чу на о чи стоћи и уред но сти, а по се ду је сер ти фикат ХЦЦП ад ми ни стра то ра ка ко би сва ки ме де њак био без бе дан. А уку сан је и леп, без сва ке сум ње... М. Ба ла ба но вић На пи сао: Мар ко Гр ги че вић Афо ри зми Ни сам ви ше оби чан гра ђа нин. Опри ва ти зо вао сам се. Ако си ов ца, ни ка да не ћеш има ти сво је ста до. На род је лош му станг, кад из седла не мо же да зба ци сво је ка у бо је. КАРТ: Жарко Гаћеша Они што има ју се фо ве на пу ни ли су нам уши, а ис пра зни ли џе по ве. Па шта ако су ци га ре те по ску пеле. Опу шци су и да ље бес плат ни. На ши ту ри стич ки ка па ци те ти су, ко нач но, по пу ње ни пра зним прича ма! Док мно ги од ла зе на че ка ње, поје дин ци су сво је "до че ка ли". Круп ним звер ка ма и отаџ би на је ја зби на. На шим ма лим бо го ви ма ни јед на жр тва ни је ве ли ка. Да је ћу тао, остао би му драц. Кра ће ре че но, да је ћу тао остао би! На ши пен зи о не ри ви ше не иду у по ли ци ју кад им укра ду нов ча ник. Пра зан је! Срп ско не бо је по ста ло пре те сно. Све је ви ше ма лих бо го ва.

6 6 Среда, 21. новембар :? Би ља на Бо шња ко вић, По пин ци - Хра ну не баца мо, ни ти има ви шка хра не. Увек се по тро ши оно што се спреми, по што нас је, хва ла Бо гу пу на ку ћа. Ђур ђи ца Ми ћић, Ру ма - Још из ра ног де тињ ства смо у по ро ди ци вас пита ва ни да је грех ба ца ти хра ну. Ста ри хлеб се оста ви по страни, или се од ње га не што на пра ви, или га, уз још не ко је ло, по је ду куце и ма це. Ку ва но је ле се је де док се не по тро ши, али се тру дим да пра вим са мо оно ли ко ко ли ко је потреб но за мо ју по ро ди цу. Урош Мар ко вић, Ириг - Не пам тим ка да се то по след њи пут де си ло, али не за то што се као ште ди, не го за то што во ди мо ра чу на ко ли ко спре ма мо. Зна мо ко ли ко нам тре ба и во ди мо се ра чуни цом да ће мо ла ко до да ти ако треба и да је то бо ље не го ба ца ти. Ми о драг Бле чић, Ин ђи ја - С об зи ром да жи вим сам, имам про блем да про це ним ко ли ко ми хране за и ста тре ба, та ко да у већи ни слу ча је ва пре тек не. Ипак, сма трам да у до ба кри зе ни је пре по руч љи во ба ца ти хра ну. Дра ги ца Ђор ђе вић, Шид - Ни ка да не ба цам хра ну, а исто та ко учим и сво је ђа ке да то не треба ју да ра де. ИРИГ ДЕ ЧИ ЈА УСТА НО ВА ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ Де ца на пр вом ме сту Пр ва пред школ ска уста но ва у Сре му ко ја је по не ла пре сти жно при зна ње Др Ђор ђе На то ше вић, ко ја се до де љу је за из ван ред не ре зул та те оства ре не на по љу обра зо ва ња Д е чи ја уста но ва Де чи ја радост из Ири га спа да у јед ну од нај бо љих пред школ ских уста но ва не са мо у Сре му, не го и ши ре. Да ове ре чи ни су пре у ве ли чава ње, нај бо ље све до чи по да так да је ова Уста но ва не дав но до би ла на граду Др Ђор ђе На то ше вић, ко ју покра јин ска Вла да до де љу је за из ванред не ре зул та те оства ре не на по љу обра зо ва ња. Де чи ја ра дост пр ва је пред школ ска уста но ва у Сре му ко ја је по не ла ово пре сти жно при зна ње и та ко ус пе ла да за чи тав ко рак ис тупи ис пред дру гих слич них Уста но ва у ре ги о ну. Ка ко ис ти че ди рек то ри ца Ли дија То мић, и по ред то га што ра ди у ре ла тив но ма лој сре ди ни, са ма лим бро јем де це, Де чи ја ра дост је добар по ка за тељ ефи ка сно сти тим ског и тран спа рент ног ра да, чи ји је главни по кре тач љу бав пре ма по слу и пре све га де ци. Ове го ди не 223 по ла зни ка Де чи ју ра дост је ове го дине упи са ло 223 де це. Ка ко ис тиче ди рек тор ка То мић, број се већ го ди на ма одр жа ва или је у благом по ра сту, али то још увек није до вољ но, по што су ка па ци те ти уста но ве још увек не по пу ње ни. - Од осни ва ња го ди не па до да нас, ди на ми ка упи са деце је пра ти ла ди на ми ку еко номског раз во ја Оп шти не. Ка ко су се љу ди се ли ли, пре све га ка Но вом Са ду, та ко се и број де це сма њивао. Оно што нам тре нут но предста вља ве ли ки про блем је су подру жна оде ље ња у се ли ма, Не радин, Ша трин ци, Ри ви ца и Ја зак, у ко ји ма има мо ме шо ви та оде ље ња са све га се дам до 15 де це, об јашња ва ди рек то ри ца. Си ту а ци ја је не што дру га чи ја у Врд ни ку где има се дам де се так по ла зни ка, али је и ту број знат но сма њен у послед њих де се так го ди на. Тре нут но, Уста но ва има укупно 15 гру па по ла зни ка. Осам чи не по ла зни ци при прем них гру па, а се дам ко ри сни ци це ло днев ног борав ка, што укљу чу је ка ко ја сле ни та ко и об да ни шни уз раст. Бри га о де те ту и по ро ди ци - Би тан аспект на шег ра да је рад на ши рем дру штве ном пла ну. Је дан од на ших ци ље ва је и из ла зак ван окви ра са ме Уста но ве. У том смислу на сто ја ће мо да про мо ви ше мо свој рад и за ту свр ху смо осно ва ли по се бан мар ке тин шки тим, а по крену ли смо и ак тив но сти усме ре не ка ре а ли за ци ји ин клу зив них про грама. Све ове ак тив но сти, као и оне ко је смо већ ре а ли зо ва ли и до не ле су нам пре сти жну на ра ду Др Ђор ђе На то ше вић, ко ја је нај бо љи до каз Ли ди ја То мић - На гра да сти гла у пра ве ру ке Де чи ја ра дост да свој по сао ра ди мо на ви со ком нивоу, ја сна је Ли ди ја То мић. У то ку је и из ра да Раз вој ног плана Уста но ве, као стра те шког до кумен та спрам ко јег ће се од ре ђи ва ти ци ље ви и до но си ти оце не о бу ду ћим ак тив но сти ма Де чи је ра до сти. Развој ни план би ће усво јен до кра ја децем бра и ва жи ће за пе ри од од пет го ди на. До са да су од ре ђе не прио ри тет не обла сти, ме ђу ко ји ма су про грам по др шке де ци и по ро ди ци, про грам де чи јег раз во ја и на пре дова ња, као и ре сур си. - Ва жан сег мент је про грам бри ге о де те ту и по ро ди ци. Кон крет но плани ра мо да ове го ди не уве де мо но ве про гра ме ко ји ће укљу чи ва ти како де цу ко ја су корс ни ци на ших услу га та ко и ма ли ша не ко ји нису ди рект но упу ће ни на нас. Под тим под ра зу ме ва мо ак тив но сти као што су фол клор, драм ске актив но сти, кре а тив не ра ди о ни це, али и про грам по ро дич не еду каци је ко јег ће спро во ди ти по себ но об у че ни по ро дич ни еду ка то ри. Ове ак тив но сти би ће ре а ли зова не у по по днев ним ча со ви ма и би ће мо до ступ ни сви ма ко ји бу ду до шли код нас, ис ти че ди рек тори ца. До при нос кул тур ном жи во ту Ири га Де чи ја ра дост је и ор га ни затор чи та вог ни за кул тур них мани фе ста ци ја, чи ји су глав ни акте ри де ца, а ко ји ма да је из у зе тан до при нос уна пре ђе њу кул тур ног жи во та ири шке Оп шти не. У том сми слу, не за о би ла зна је при орга ни зо ва њу Пу дар ских да на, Гушчи ја де, Да на ви на, Па тли џа нија де или пак ви дов дан ских светко ви на. - По себ но све ча но обе ле жа вамо 21. март, Дан на ше уста но ве ко јег пра зну је мо од го ди не. Та да у До му кул ту ре у Ири гу ор гани зу је мо за и ста ве ли ке свет ко вине ко је оку пе сву на шу де цу и то је за и ста де чи ји пра зник, ка кав се рет ко ви ђа не са мо у Ири гу, не го и ши ре. По но сни смо и на свој го дишњак Пред шко лац у ко јем да је мо јав но сти на увид све што смо у то ку го ди не ра ди ли. На кра ју, до да ла бих и то да смо ре дов ни уче сни ци свих струч них су сре та на ко ји ма на сто јимо да пре не се мо сво је зна ње и на у- чи мо не што но во, за кљу чу је Ли ди ја То мић. С. Лап че вић

7 Среда, 21. новембар У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ Обе ле жен дан бор бе про тив ди је бе те са Ор га ни зо ва њем бес плат ног прегле да ше ће ра, хoлeстeрoла, триглицeрида и крв ног при ти ска за све за по сле не у ло кал ној са мо у прави, 14. но вем бар, ме ђу на род ни Дан бор бе про тив ди ја бе те са обе ле жен је и у срем ско ми тро вач кој Град ској ку ћи. Ка ко је овом при ли ком ис такао в.д. нaчeлникa Грaдскe упрaвe зa здрaвствeну, сoциjaлну и зaштиту живoтнe срeдинe Жeљко Нoвaкoвић, циљ oвaквих aкциja jeстe дa сe пoдигнe стeпeн свeсти oпш тe пoпулaциje o диjaбeтeсу. - Нajвaжниje je прeвeнтивнo дeлoвaњe, кoje ћe би ти нaстaвљeнo и у нaрeднoм пeриoду, сa циљeм пoбoљшaњa здрaвствeнe структ урe стaнoвништ вa, рeкao je Нoвaкoвић. - У том сми слу рeсoрнa грaдскa упрaвa је крajeм jунa у Пивaрској ули ци број 4, oтворила и спeциjaлизoвaну прoдaвницу и eдукaтивни цeнтaр зa oсoбe сa диjaбeтeсoм и гojaзнe oсoбe. С oб зирoм нa тo дa нa тeритoриjи Грaдa Срeмскa Митрoвицa диjaбeтeс имa oкo 5000 грaђaнa, a истo тoликo je oних кojи сe нaлaзe у прeддиjaбeтeснoм стaњу, штo je 10 oдстo стaнoвништ вa, вeoмa je вaжнo рaдити нa прeвeнтиви и рeдoвнoм кoнтрoлисaњу здрaвљa. С. Н. Ка стинг за По шту Сирмиjум Филм у са рад њи са Mari bor Films Co mu na и Smar tart produc tion Ser bia ор га ни зу је ка стинг за игра ну се ри ју По шта. Ка стинг ће се одр жа ти у су бо ту у ПСЦ Пин ки (фо а је Ка фе Че ), Трг Све тог Ди ми три ја 36 - у Срем ској Ми тро вици са по чет ком у 11:00 са ти, а пра во при ја ве има ју гра ђа ни Срем ске Митро ви це, Ру ме, Шап ца као и це локуп не ре ги је. Тра же се глум ци и глу ми це свих уз ра ста, ста ти сти (епи зо ди сти), као и по моћ ни рад ни ци за пред по сло ве на при пре ма њу ло ка ци ја. Све до дат не ин фор ма ци је и прија ве сла ти на мејл: po sta se ri g mail.com Ре ди тељ и сце на рист се ри је је Рок Гре гор Вилч ник, про ду цент: Го ран Гон зо Лу кић, про дук ци ја Сир ми јум филм. ПО СЕ ТА ЗА МЕ НИ ЦЕ ПО КРА ЈИН СКОГ ОМ БУД СМА НА Помоћ за грађане Ми тров ча ни су нам се нај ви ше обра ћа ли за по моћ у ре ша ва њу пи та ња ве за них за рад и рад не од но се, за по шља ва ње, ко му нал не и стам бе не про бле ме ис та кла је Ева Ву ка ши но вић, за ме ни ца по кра јин ског ом буд сма на За ме ни ца по кра јин ског ом буд сма на Ева Ву ка ши но вић За ме ни ца по кра јин ског ом буд смана Ева Ву ка ши но вић са са радни ци ма, при ма ла је гра ђа не про текле не де ље у Град ској ку ћи у Сремској Ми тро ви ци. Би ла је то при ли ка да већ број Ми тров ча на до би је помоћ или са вет ом буд сма на. - Рад на те ре ну је већ уста љен прин цип ра да по кра јин ског ом будсма на, јер смо про це ни ли да гра ђани још увек ви ше во ле да се лич но обра те за ме ни ци ма, од но сно покра јин ском ом буд сма ну, не го да нам пи шу или да нас кон так ти ра ју елек трон ским пу тем. Ова кве прили ке гра ђа ни мо гу да ис ко ри сте не са мо под не су пред став ку, не го и да до би ју прав ни са вет из оних области у ко ји ма ом буд сман ни је над лежан. Овом при ли ком Ми тров ча ни су нам се нај ви ше обра ћа ли за по моћ у ре ша ва њу пи та ња ве за них за рад и рад не од но се, за по шља ва ње, кому нал не и стам бе не про бле ме иста кла је при ли ком по се те Срем ској Ми тро ви ци Ева Ву ка ши но вић, за мени ца по кра јин ског ом буд сма на. Пре ма ре чи ма в.д. на чел ни це Град ске упра ве за оп ште и за једнич ке по сло ве Ва си ли је Бро цић, као и про те клих го ди на и ове го ди не по кра јин ски ом буд сман је по се тио Срем ску Ми тро ви цу ка ко би ре шио не ке од про бле ма гра ђа на. - Углав ном је реч о пи та њи ма ко ја ре ша ва град ска упра ва или не ки држав ни ор га ни и ин сти ту ци ја. Сва ке го ди не ве ли ки број гра ђа на до ђе да се обра ти за по моћ, а ми смо ту да им пру жи мо по др шку, на рав но, уз по моћ по кра јин ског ом буд сма на ис та кла је на чел ни ца Ва си ли ја Бро цић. С. М. ФОНД АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ ДО ДЕ ЛИО СТИ ПЕН ДИ ЈЕ По др шка нај бо љи ма Нај бо љи сту ден ти до би ли сти пен ди је ове го ди не, Фонд Ата на си је Стојко вић тра ди ци о нал но је до де лио И сти пен ди је нај у спе шни јим срем скоми тро вач ким сту ден ти ма. Циљ фон да Ата на си је Стој ко вић је да се сти пен ди ра њем нај у спе шни јих уче ни ка и сту де на та под стак не свеу куп ни раз вој обра зо ва ња те да се нај бо љи уче ни ци и сту ден ти на граде и мо ти ви шу за да ље оства ри ва ње вр хун ских ре зул та та у шко ло ва њу. Ове, као и прет ход них го ди на, за сти пен ди ра ње нај бо љих сту де на та, Град Срем ска Ми тро ви ца обез бе дио је сред ства у из но су од ди на ра. Ка ко је овом при ли ком ис та као гра до на чел ник Бра ни слав Не димо вић, ула га ње у нај бо ље и најпер спек тив ни је сту ден те је ула га ње у бу дућ ност гра да и оту да то је прио ри тет сва ке ло кал не вла сти. - Ово су нај бо љи сту ден ти и оно нај бо ље што има мо у Срем ској Митро ви ци. Ве ли ко ми је за до вољ ство што мо гу да при су ству јем до де ли сти пен ди ја нај бо љим сту ден ти ма, јер би ти са нај бо љом де цом је ве лика част, ре као је Не ди мо вић. Сти пен ди ра не сту ден те дру ге, тре ће, че твр те, пе те и ше сте го ди не сту ди ја по здра вио је и пред сед ник Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро вица Ми лан Ко ва че вић. - Већ осам го ди на ло кал на са мо у- пра ва нај бо љим сту ден ти ма до де љује од ре ђе на нов ча на сред ства. Дра го ми је да је ло кал на са мо у пра ва и ове го ди не, ка да је до шло до ре ба лан са бу џе та и сма њи ва ња при ли ва бу џета, про на шла сред ства и мо гућ ности да сви ма они ма ко ји су по сти гли про сек пре ко 9,50 омо гу ћи, олак ша и по мог не у по сти за њу што бо љих ре зул та та, ре као је Ко ва че вић. С. Л. Од среде до среде Но вем бар ски да ни у 20. са ти, пред ста ва По зови М ра ди ужит ка, Ве ли ка са ла по зоти шта До бри ца Ми лу ти но вић у 18. са ти, ино ва ци ја ну мизма тич ког де ла стал не ар хе о ло шке по став ке по во дом да на Му зе ја Сре ма, Му зеј Сре ма у са ти, у би бли о те ци Гли го ри је Во за ро вић, про мо ци ја књи ге Жар ка Јо ка но ви ћа, Кру го ви мо ћи. Од лом ке го во ри глу ми ца Мили ца Мил ша у 19. са ти, у по зо ри шту Добри ца Ми лу ти но вић, со ли стич ки концерт Ми ло ша Ра до ви ћа, Је сен сти же ду њо мо ја, ор га ни за тор Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март у 19. са ти, по зо ри ште Добри ца Ми лу ти но вић, 21. фе сти вал бе сед ни штва, Сир ми јум, све тлост ре чи : у 19. са ти, Му зеј Сре ма, концерт за гра ђан ство у 18. са ти, у Му зе ју Сре ма, умет нич ка ко ло ни ја Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК : Го гић Мар сел и Ми ћић Алек сан дра, Стан ко вић Вла ди мир и Си ма нић Ма ри на, Ми ло ше вић Ми лан и Је вре мов Зо ра на, Ан џић Не над и Ча ствен Ани та, Кал мар Де јан и Ка ра мар ко вић Дра га на, Ми шковић Ни ко ла и Са рај лић Алек сан дра, Керац Јо ван и Алек сић Ма ри ја, Је вре мо вић Го ран и Ази ри Шеј ла, Аћи мов Ду шан и Ми ло са вље вић Ми ли ца ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Спа со је вић Са ша и Ка та ри на, Ву ко вић Бо јан и Ива на Срем.Ми тро ви ца Ко ма но вић Вла дан и Дра га на Рав ње, Мар ко вић Зо ран и Дра га на Ва ши ца, Са ба дош Де јан и На та ша Мо ро вић, Ра ду ло вић Ма рин ко и Је ле на Ру ма, Са бол Го ран и Ан дре ја Бер ка со во, Плав шић Го ран и Ма ри на, Вла и са вље вић Да ни јел и Са ња, Не шковић Бра ни мир и Дра га на Шид ДО БИ ЛИ СИ НА: Ми тро вић Ми о драг и Јо ва на, Ву ко вић Игор и Бо ја на, Хо ри на Иван и Кри сти на, Ље ва ја Сло бо дан и Дани је ла, Бо жић Мир ко и Ксе ни ја Срем. Ми тро ви ца, Опа чић Дра го и Не вен ка, Вр сај ко вић Алек сан дар и Ива на Ла ћарак, Ра ди шић Зо ран и Све тла на, Сла вуљ Че до мир и Сла ви ца Мар тин ци, Тре бовац Ми лан и Сла ђа на Чал ма, Ба ста лец Да мир и Би ља на Бе шка, Чав ка Алексан дар и Ели за бе та - Шид, Или ше вић Сло бо дан и Да ни је ла, Си ки ри ца Не бој ша и Бо ја на Ру ма, Ма ри чић Ра до слав и Ни ко ли на, Ма ле тић Алек сан дар и Бра нисла ва - Во гањ БЛИ ЗАН ЦИ (де вој чи це): Сте вић Игор и Сло бо дан ка Ку змин УМР ЛИ: Зла та но вић Ми ли во је рођ.1940, Јо ва но вић Ма ри ја рођ.1935, Вар ца гић Зла ти ца рођ.1947, Ма о вац Ма ри ја рођ.1949, Ра до са вље вић Со фија рођ.1932, Ду ба јић Ми ле рођ.1935, Ма ри нић Ива рођ.1931, Мил ко вић Ка та рођ.1929, Ма ле ше вић Ве се лин рођ.1928, Ра кон ца Ка ти ца рођ.1932, Стан ко вић Вито мир рођ.1962, Ву ле тић Ду шан рођ.1937, Лу ки чић Ле по са ва рођ.1925, Цр вен ковић Алек сан дар рођ.1940, Ни ко лић Љуба рођ.1933, Ко ља нин Стан ко рођ.1937, Бла го је вић Дра ги ца рођ.1949, Кр стић Јул ка рођ.1931, Кр стић Дра ган рођ.1954, Ја стре бић Бо жи дар рођ.1933, Јо ва но вић Зла ти ца рођ.1965, Бран ко вић Во ји слав рођ.1933, Ја њић Мил ка рођ.1932

8 8 Среда, 21. новембар RUMA БА ЗАР ЗДРА ВЉА Свет ски дан бор бе про тив ди ја бе те са У све ту 285 ми ли о на љу ди бо лу је од ове бо ле сти, у Ср би ји 8,2 од сто ста нов ни ка има ди ја бе тес Припремила: Катица Кузмановић НО ВЕ КЊИ ГЕ Мул ти ро ман ''Тра гом 41'' Ауто ри - чла но ви ор га ни за ције MEN SA Ср би је У Град ској би бли о те ци ''Ата на си је Стој ко вић'', про шле не де ље но вем бра, пу бли ци је пред ста вљен један но ви и за ни мљи ви про је кат. Реч је о мул ти ро ма ну ''Тра гом 41'' у чи јој ре а- ли за ци ји је уче ство ва ла гру па ауто ра. Пред ста вља ње књи ге про те кло је у ор га ни за ци ји Град ске би бли о те ке и ''Би бли о фи ла'', увод не на по ме не о овом про јек ту дао је ди рек тор Би бли о- те ке Жељ ко Сто ја но вић. Мул ти ро ман ''Тра гом 41'' (шест пи са ца, шест ли ко ва и јед на при ча) је плод са рад ње члано ва ор га ни за ци је MEN SA Ср би је, међу ко ји ма је и Оли вер Хо дак из Ники на ца. Шест чла но ва MEN SE пи са ли су до га ђа је из сво јих жи во та, ро ман је на стао као си не за тих до га ђа ња и кон так та ауто ра, лич них или пу тем Интер не та. О књи зи су го во ри ли Оли вер Хо дак и др Иван Ста мен ко вић, та кође је дан од ауто ра. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Ганг стер ска при ча'' -21. но вем бар ''Ле де но до ба 4 - по ме ра ње кон тине на та'' - од 22. до 28. но вем бра ''Смрт чо ве ка на Бал ка ну'' - од 29. но вем бра до 5. де цем бра Ли ков ни про грам Из ло жба сли ка: Зо ран Су ва јац и Жив ко Шу шни ца из Ба ња лу ке - од 17. до 25. но вем бра МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Ва лен ти но Ђор ђе вић и Та ња Пе шка нов До би ли ћер ку: Маг да ле на Ге мери и Дра ган Ла зар Умр ли: Бо шко Рун тић , Ђу ја Гон чин , Ду шан ка Марин ко вић , Стје пан Мар кић , Љу бо мир Лу кач По во дом Свет ског да на бор бе про тив ди ја бе те са, Дом здра вља ''Ру ма'' је 14. но вем бра, у хо лу Култур ног цен тра, ор га ни зо вао ба зар здра вља. Сви за ин те ре со ва ни гра ђани би ли су у при ли ци да оба ве преглед, из ме ре ни во ше ће ра у кр ви, крв ни при ти сак, те ле сну те жи ну. Овај дан се обе ле жа ва од го ди не у ви ше од 160 зе ма ља у све ту, уста но вљен је на ини ци јати ву Ме ђу на род не фе де ра ци је за ди ја бе тес и Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је. Ко ли ко је то опа ка бо лест го во ре, по ред оста ог, и следе ћи по да ци - сва ких осам се кун ди ди ја бе тес уби ја јед ну осо бу, а сваке го ди не че ти ри ми ли о на љу ди. Ди ја бе тес не дис кри ми ни ше - по гађа све зе мље, све уз ра сте, бо га те и си ро ма шне. Пре ма про це на ма Међу на род не фе де ра ци је за ди ја бетес, 285 ми ли о на љу ди у све ту има ову бо лест. Број обо ле лих убр за но ра сте, уко ли ко се тај тренд на ставу, за 20 го ди на број обо ле лих ће се по ве ћа ти на 430 ми ли о на. Ка да је реч о Ср би ји, про це њу је се да 600 хи ља да љу ди, или 8,2 про цена та од укуп ног ста нов ни штва, има ди ја бе тес. Је дан од гра ђа на ко ји је по се тио Ба зар здра вља, Ра да Пан те лић, твр ди да је ово до бра ак ци ја и тре ба да се че шће ор га ни зу је - на ро чи то је то до бро за пен зи о не ре чи је су пензи је ма ле, а ле ко ви су- ску пи. Ко ор ди на тор у цен тру за превен ти ву До ма здра вља ''Ру ма'' др СТЕ ЈА НОВ ЦИ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ Као и сва ке гoди не, ме шта ни Стеја но ва ца су и овог 16. но вем бра, на Ђур ђиц, ода ли по шту сво јим поги ну лим ме шта ни ма то ком Дру гог свет ског ра та. Био је то 16. но вем бар - Ђур ђиц, те го ди не ка да су не мач ки оку па то ри, по мог ну ти до ма ћим издај ни ци ма, из вр ши ли бр зу и из ненад ну оку па ци ју се ла. Том при ликом је, под оп ту жбом за са рад њу са пар ти за ни ма, на Ру па ма не по сред но иза се ла стре ља но 32 ме шта ни на Сте ја но ва ца, ме ђу ко ји ма је би ло и же на. Је ди ни пре жи ве ли Сте ја новча нин у овом кр ва вом пи ру био је Дра га на Бо сић-жи ва но вић, нагла ша ва ју ћи фак то ре ри зи ка за ову бо лест, ис та кла је: -Нај че шћи фак то ри ри зи ка за ди ја бе тес су го ја зност, фи зич ка не ак тив ност, не пра вил на ис храна, го ди не жи во та, по ви шен крв ни при ти сак и вред но сти хо ле сте рола и ди ја бе ре са у по ро ди ци. Поја ва су во ће уста, по ја ча не же ђи, уче ста лог мо кре ња и гу бит ка на Се ћа ње на стре ља не ме шта не у НОБ-у ЈП ''СТАМ БЕ НО'' РУ МА Мла ден Утвић ко ји је убр зо за тим при шао пар ти зан ском по кре ту. Овај стра вич ни до га ђај пре жи вео је, са те шким ра на ма, и Ми лан По по вић, али су га Нем ци до че ка ли на пу ту ка Ру ми, где га је же на у се о ским та љига ма по ве ла код ле ка ра, и стре ља ли на ли цу ме ста. Пред став ни ци бо рач ке ор га ни заци је Сте ја но ва ца и обли жњих се ла, као и чла но ви по ро ди ца по ги ну лих, по ло жи ли су ве нац на спо мен-обележ ју на Ру па ма, при го дан кул турно-умет нич ки про грам при ре ди ли су уче ни ци под руч ног оде ље ња ОШ ''Вељ ко Ду го ше вић''. Јеф ти ни је гре ја ње по сло вог про сто ра Са по чет ком при ме не од 1. новем бра, ЈП ''Стам бе но'' у Ру ми има ни же це не услу га гре ја ња за по слов ни про стор, од но сно за привре ду. На пред лог Управ ног од бо ра овог пред у зе ћа, а по од лу ци Скупшти не оп шти не, це не су са да ни же за 25 про це на та. До ко рек ци је це на је до шло због Уред бе Вла де Сби је о на чи ну од ређи ва ња нај ви ших и нај ни жих це на то плот не енер ги је. По но вој од лу ци, це не гре ја ња стам бе ног про сто ра оста ју исте - 97,95 ди на ра, а це не по слов ног про сто ра са да су 146,92 ди на ра, без ПДВ. те жи ни мо гу ука за ти на по сто јање бо ле сти. Ме ђу тим, ова бо лест го ди на ма мо же про ћи нео па же но, от кри ва се слу чај но ка да су већ при сут не ком пли ка ци је по пут боле сти ср ца, крв них су до ва, ока, бу бре га и нер вног си сте ма. Сто га су по треб не че шће кон тро ле, али и про ме на сти ла жи во та, у сми слу пра вил не ис хра не и по ве ћа ња физич ке ак тив но сти. СТИ ПЕН ДИ РА ЊЕ СТУ ДЕ НА ТА Ба зар здра вља у Ру ми За бру цо ше 30 сти пен ди ја а по след њем скуп штин ском за- да њу одр жа ном 15. но вем бра, Нсе усво је не су из ме не и до пу не од лу ке о сти пен ди ра њу сту де на та. Сред ства за до де лу сти пен ди ја обез бе ђе на су из бу џе та рум ске оп шти не, број стипен ди ја ко је се до де љу ју сту ден ти ма пр ве го ди не је 30. Број сти пен ди ја ко је се до де љу ју сту ден ти ма од дру ге до по след ње годи не сту ди ја пр вог сте пе на - основне ака дем ске или основ не стру ков не сту ди је је 55.За сту ден те дру гог степе на - ди плом ске ака дем ске сту ди је (ма стер) обез бе ђе но је 15 сти пен дија, што је у укуп ном зби ру сто стипен ди ја. -Циљ нам је да они ма ко ји по чињу сту ди је да мо шан су за шко ло ва ње. По дат ке о то ме ко ја су де фи ци тар на за ни ма ња до би ја мо од На ци о нал не слу жбе за по шља ва ња, и дру гих крите ри ју ма не ма. Из ба ци ли смо кри тери јум о нај ни жем про се ку оце на од 8,5, ру ко во ди ли смо се со ци јал ноеко ном ским мо мен ти ма има ју ћи у виду ром ске и по ро ди це ко је су ис под ли ни је си ро ма штва-ре као је пред седник Оп шти не Ру ма Го ран Ву ко вић.

9 Среда, 21. новембар ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Од лу ка о ре ба лан су бу џе та Урош Ћу ру ви ја по но во ди рек тор Ди рек ци је, а Ве сна Сте па но вић ди рек тор На род не би бли о те ке IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Скуп шти на Омла дин ског цен тра На че твр тој го ди шњој избор ној скуп шти ни Омла дин ског цен тра Ин ђи је иза бра но је ново ру ко вод ство. За пред сед ни ка Омла дин ског цен тра је по но во иза бран Пе ри ца Ха ра сим а за пред сед ни ка Управ ног од бо ра Је ле на Де ја но вић. Омла дински цен тар Ин ђи је је осно ван го ди не са ци љем да се бави омла дин ским ак ти ви змом и омла дин ском по ли ти ком на подруч ју ин ђиј ске оп шти не и ши ре. Кон церт Ка ле не Одр жан је сед ми по ре ду годи шњи кон церт укра јин ског КУД Ка ле на на ко јем су уче ство вали и чла но ви Кул тур но-про светног дру штва Кар па ти из Вр баса. Ма ђу број ним зва ни ца ма били су Вик тор Не до пас, ам ба садор Укра ји не у Бе о гра ду, Ро ман Ва шчу ка, ка над ски ам ба са дор, Мир ко Цве ти но вић, по ча сни кон зул Ре пу бли ке Срп ске и Милан Бо ди ро жа, за ме ник председ ни ка оп шти не ко ји им је у име ло кал не за јед ни це по же лео успе шан рад. Ле га ли за ци ја обје ка та У то ку ове го ди не за кљу чен је 131 уго вор о ле га ли зи ци ји објека та укуп не вред но сти 11,91 ми ли он ди на ра. У пе ри о ду од до го ди не скло пљено је уго во ра за не ле гал не објек те са гра ђе не на под руч ју ин ђиј ске оп шти не, укуп на вредност уго во ра је око 148 ми ли о на ди на ра. Пе та сед ни ца Скуп шти не општи не Ин ђи ја, ко јом је предсе да вао пред сед ник СО Алексан дар Ко ва че вић, одр жа на је 14. сеп тем бра. Ве ћи ном гла со ва до не та је од лу ка о ре ба лан су бу џе та оп шти не за го ди ну где је при хо дов на стра на сма њена за око 600 ми ли о на ди на ра у од но су на пр во бит ни план. Опози ци ја ни је гла са ла за ре ба ланс. Ми лен ко Вин чић, шеф од борнич ке гру пе ра ди ка ла је ре као да ни су гла са ли ни при ли ком до но ше ња бу џе та за ову го ди ну јер су сма тра ли да је не ре а лан па не ће ни за ре ба ланс, а Драган Ла кић, шеф од бор нич ке гру пе СНС, да бу џет ни је до бро ис пла ни ран јер у бу џе ту има 18 посто ма ње нов ца у од но су на план. Од бор ни ци су ин фор ми са ни о извр ше њу бу џе та за пр вих де вет ме сеци ове го ди не, до не ли су ви ше од лу ка ве за них за жи вот ло кал не за јед ни це ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ДИ ЈА БЕ ТЕ СА Ин ђиј ски Дом здра вља се 14. новем бра при дру жио обе ле жа вању Свет ског да на ди ја бе те са. Омогу ћи ли су гра ђа ни ма да бес плат но ура де кон тро лу ше ће ра у кр ви, из ме ре ма сно ћу и крв ни при ти сак, до би ју бес плат не са ве те ле ка ра и ме де цин ских се ста ра у ве зи ди јабе те са. За са мо сат вре ме на прегле де је оба ви ло ви ше од сто ти ну, углав ном, ста ри јих су гра ђа на. По ре чи ма епи де ми о ло га др Зден ка Га ји ћа, ди ја бе тес је бо лест ко ја до би ја раз ме ре пан де ми је. -Ова бо лест је ве о ма ра ши ре на у све ту, по да ци го во ре да има око 285 ми ли о на љу ди обо ле лих од ди ја бе те са, ако се на ста ви ова кав про гре си ван тренд у на ред них дваде сет го ди на оче ку је се пра ва панде ми ја са око 430 ми ли о на обо лелих. У на шој зе мљи има око ШТЕД ЊА ЕНЕР ГИ ЈЕ Енер ги ја је су ви ше ску па да би се ра си па ла. На по чет ку греј не се зо не рад ни ци Ин га са су об и шли све објекте основ них и сред њих шко ла, рад ним да ни ма и то ком ви кен да. Кон ста то вали су да се јед ни ра ци о нал но по на шају, а да дру ги не по треб но гре ју шко ле не рад ним да ни ма и за исту ква дра туру школ ског про сто ра тро ше и до три пу та ви ше га са. То је био сиг нал да се Од бор ни ци на пе тој сед ни ци и ви ше ка дров ских ре ше ња. На иници ја ти ву гра ђа на, вла сни ка стам бених обје ка та у бло ку 23, Ин ђи ја је до би ла Кра ји шку ули цу, бив ша Дан ска но ва а По ли циј ска ста ница у Ин ђи ји два пут нич ка во зи ла на при вре ме но ко ри шће ње. обо ле лих, од то га 90 по сто тип 2, на под руч ју ин ђиј ске оп шти не еви денти ра но је око 500 гра ђа на ко ји има ју ди ја бе тес ти па 1 а обо ле лих Ра си па њу не ма ме ста На ис тој сед ни ци Скупшти не оп шти не због ис те ка ман да та раз ре шен је а по том по но во име но ван за ди ректо ра Ди рек ци је за из град њу оп шти не Ин ђи ја на пе ри од од че ти ри го ди не Урош Ћуру ви ја, а Ве сна Сте па новић за ди рек то ра На род не би бли о те ке Др Ђор ђе Нато ше вић. Ан ђел ко Ра ђено вић до са да шњи ди рек тор По слов но-обра зов ног цен тра је на лич ни зах тев раз ре шен ове ду жно сти због од ла ска у пен зи ју а Ми о драг Вен име но ван за в.д. ди рек то ра По слов но-обра зов ног цен тра у Ин ђи ји. На пе ри од од че ти ри годи не име но ва на је и Из бор на ко миси ја оп шти не у стал ном са ста ву, за пред сед ни ка ко ми си је иза бран је Вла ди мир Али шић, ди пло ми рани прав ник, а за за ме ни ка прав ник Пре драг Про да но вић. Бес плат на про ве ра ше ће ра у кр ви Одр жа но и пре да ва ње за гра ђа не о зна ча ју пре вен ци је ди ја бе те са Те сти ра но ви ше од сто ти ну гра ђа на од ди ја бе те са ти па 2. Бој је сигур но ве ћи јер има мо љу ди ко ји и не зна ју да бо лу ју од ове бо лести - ка же др Зден ко Га јић. Глав ни узрок на стан ка ове боле сти је те шко утвр ди ти. По сто је фак то ри ри зи ка за оба ти па дија бе те са, за тип 1 ге нет ска преди спо зи ци ја по га ђа де цу и млађи уз раст, не по сред но окру же ње и не ке вирс не ин фек ци је док су фак то ри ри зи ка за тип 2, ста рост пре ко 45 го ди на, при сут ност боле сти у по ро ди ци, по ви шен крвни при ти сак, хо ле сте рол, по више ни три гли це ри ди. Исто га да на у сва ча ној са ли до ма здра вља у Ин ђи ји, др Татја на Ми ло ше вић, спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не, одр жа ла је преда ва ње за гра ђа не о зна ча ју превен ци је ди ја бе те са. под хит но одр жи са ста нак са ди рек тори ма основ них и сред њих шко ла али и са пред став ни ци ма ме сних за јед ни ца и ме сних кан це ла ри ја. По ре чи ма До бри во ја Су џу ма, ди рек то ра ЈП Ин гас ра ци о нал ним по на ша њем у про те кле три го ди не сма ње на је по тро шња га са у школа ма али ме ста за штед њу још има. У Го ди ни шко ле су по тро шиле ку би ка га са, на ред не го ди не а По тро ше но је ме та ра куб них овог енерген та. То ме је до при не ло по ста вљање ре гу ла то ра на ра ди ја то ре. Ина че, бу џет ски ко ри сни ци у овом тре нут ку ду гу ју Ин га су 87 ми ли о на ди на ра док од свих по тро ша ча ово јав но пред у зе ће по тра жу је око 150 ми ли о на ди на ра.

10 10 Среда, 21. новембар УКРАТ КО Иришка хроника Рас пи са ни из бо ри д лу ком пред сед ни ка Оп шти не ОИриг, ре дов ни из бо ри за чла нове са ве та Ме сних за јед ни ца Не ра дин, Ша трин ци и Ма ла Ре ме та, рас пи са ни су за 23. де цем бар го ди не. Ка ко се у Од лу ци на во ди, кан ди дата за чла на Са ве та мо же пред ло жи ти нај ма ње де сет би ра ча у Ме сној за једни ци ко ји пот пи шу и ове ре из ја ву о по др жа ва њу кан ди да та. Уз пред лог кан ди да та, оп штин ској Из бор ној ко ми си ји до ста вља се и: Потр вр да о из бор ном пра ву кан ди да та, По твр да о пре би ва ли шту кан ди да та на под руч ју Ме сне за јед ни це, Уве рење о др жа вљан ству, Из ја ва кан ди дата да при хва та кан ди да ту ру, ове ре не из ја ве ли ца ко ја по др жа ва ју пред лог кан ди да та. По треб ни обра сци се мо гу пре у зети у Ме сним кан це ла ри ја ма Не ра дин, Ша трин ци и Ма ла Ре ме та, а пред лози се мо гу под не ти оп штин ској Избор ној ко ми си ји сва ког рад ног да на од 8 до 14 ча со ва, нај ка сни је до 7. де цем бра. ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА МА РИ ЈЕ БР КИЋ Од Африч ких до обич них мо ти ва Пр ва са мо стал на из ло жба ра до ва, цр те жа, гра фи ка и ди зај на Ма ри је Бр кић ди пло ми ра ног при ме ње ног умет ни ка из Ри ви це, отво ре на је про те клог ви кен да у Срп ској чи та о ни ци. У свом обра ћа њу оку пље ни ма, мла да умет ни ца је иста кла да у ства ра ла штву на сто ји да се до ти че са вре ме них то ко ва жи во та, ко ји по ла ко пре ра ста ју у ми то ве, али да ње не сли ке ни су ли ше не ни африч ких ми то ва, пре ко којих се ова Ри ви чан ка хра бро обра ћа сво јој, ге не ра ци ја ма ко је је сле ди ла, као и они ма ко је сле де њу. Ма да је ово Ма ри ји на пр ва са мо стал на из ло жба, као сред њо школ ка и као сту дент ки ња, би ла је за сту пље на у де се так ве о ма зна чај них и за па же них груп них из ло жби. Овом из ло жбом, на ста вља да се кре ће ста зом ко ју је у ра ним да ни ма тра си ра ла. Са отва ра ња из ло жбе ДЕР БИ ЗА КРАЈ ЈЕ СЕ ЊЕГ ДЕ ЛА ШАМ ПИ О НА ТА Ру дар и Рад нич ки по де ли ли бо до ве Де таљ са ме ча у Врд ни ку Да у фуд ба лу не ма ма лих и ве ли ких дер би ја, по твр дио је и меч 15. ко ла Срем ске ли ге у којем су се са ста ли ве чи ти ри ва ли, еки па Ру дар из Врд ни ка и Рад нич ки из Ири га. Пред мно го бројним љу би те љи ма фуд ба ла, ко ји су до шли да испра те оп штин ски дер би, еки пе су од и гра ле нере ше но 1:1, и та ко по де ли ле бо до ве. Ре зул тат је, ка ко ка жу у оба струч на шта ба, са свим ре а лан и на нај бо љи на чин од ра жа ва ста ње на те ре ну. Је се њи део пр вен ства у Срем ској ли ги је за вр шен, а ири шки клу бо ви су за у зе ли си гур на ме ста у злат ној сре ди ни та бе ле. Рад нич ки је на со лид ном сед мом ме сту, са 23 осво је на бо да, док га врд нич ки Ру дар ко ји је за у зео осмо ме сто пра ти у сто пу са осво је них 20 бо до ва. У СУ БО ТУ, У ДО МУ КУЛ ТУ РЕ Беочинска хроника Про мо ци ја књи ге Про цес КП 5/03 На ред не су бо те, 24. но вем бра, у До му кул ту ре у Бе о чи ну са почет ком у 18 са ти, би ће одр жа на промо ци ја књи ге под на зи вом Про цес КП 5/03. Реч је о де лу стро го до ку мен тарног ка рак те ра, за сно ва ном пр венстве но на чи ње ни ца ма утвр ђе ним у кри вич ном по ступ ку, ко ји го во ри о су ђе њу за атен тат на пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа. Аутор ке књи ге су До ро теа Чар нић и Алек сан дра Пе тро вић, но ви нар ке ли ста По лити ка ко је су суд ски про цес пра ти ле од по чет ка до кра ја. Књи га са др жи мно ге не по зна те де та ље о овом судском про це су ко ји због огра ни че ности ме диј ског про сто ра ни су мо гли да уђу у сва ко днев не из ве шта је. За све за ин те ре со ва не по се ти о це улаз је сло бо дан, а о књи зи, ко ја ће мо ћи да се ку пи уз са јам ски по пуст, го во ри ће аутор ке. С. М. У РУ СКОМ ДО МУ У БЕ О ГРА ДУ Пред ста вље ни по тен ци ја ли оп шти не Бе о чин Ини ци ја ти ву за овај про је кат по кре ну ла је Асо ци ја ци ја пред у зет ни ка ма лог и сред њег би зни са Ру си ја из Бе о чи на У Ру ском до му у Бе о гра ду, проте кле су бо те, 16. но вем бра, Оп шти на Бе о чин је у окви ру про гра ма Гра до ви и ре ги о ни Ср би је у Ру ском до му ор гани зо ва ла пре зен таци ју свог еко номског, при вред ног и кул тур ног по тен ција ла. Ини ци ја ти ву за овај про је кат покре ну ла је Асо ција ци ја пред у зет ника ма лог и сред њег би зни са Ру си ја из Бе о чи на, на че лу са Ма ри ја ном Мла дено вић. У кул тур но уметнич ком про гра му уче сто ва ли су: Хор Ми лен ко из Че ре ви ћа, под ди ри гент ском па ли цом Ге ор гија Мак си мо ви ћа, за тим Ми ли ца Пе ро вић, Мир ја на Фо до ра и Јова на Ко ва че вић - уче ни це Ни же му зич ке шко ле при Кул тур ном центру оп шти не Бе о чин, уз кла вирску прат њу Да ви да Ти хо је ви ћа, Бе о чин ци у Ру ском до му (фо то Исмет Аде мов ски Иса) Ран ко Си мић - пр вак бе о чин ског ама тер ског по зо ри шта и Ма ри ја на Мла де но вић - глав на и од го вор на уред ни ца еми си је Про зор у Ру си ју ко ја се од го ди не, на ру ском је зи ку, еми ту је на Ра дио Бе о чи ну. У хо лу Ру ског до ма чла ни це удру же ња же на Гор ска ру жа из Ра ков ца и Мо је се лан це из Че реви ћа, из ло жи ле су своје руч не ра до ве, као и је ла и по сла сти це, дегу сти ра ло се ви но Јова на Ку зма но ви ћа из Че ре ви ћа, а Друштво љу би те ља фо тогра фи је филм ских и ви део оства ре ња Бео фо то из ло жи ло је фо то гра фи је срп скору ских ауто ра на те му пра во сла вља. За добру ат мос фе ру и распо ло же ње по бри нуо се Там бу ра шки ор кестар КУД Бри ле под ру ко вод ством Бран ка Ра ки ћа, а про грам је во ди ла Та ма ра Јевтић но ви нар ка РТВ Бе о чин. Ис ти чу ћи зна чај овог на сту па за Бе о чин це, пред сед ник Оп шти не мр Бог дан Цве јић је на гла сио да су ве зе срп ског и ру ског на ро да послед њих го ди на у ве ли ком успо ну и до ма ћи ну по кло нио ико ну све тог Јо ва на Крон штад ског, рад Бран ке Ју кић, умет ни це из Бе о чи на. С. М.

11 Среда, 21. новембар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО На гра ђе на за Ре ку жи во та ТВ ре пор та жа Ре ка жи во та аутор ке Гор да не Мом чи ло вић осво ји ла је дру гу на гра ду на за једнич ком кон кур су Ми ни стар ства пољо при вре де, шу мар ства и во до привре де и Ко ка Ко ле на те му За то што во лим Ду нав. На гра да је до де ље на на за вр шној кон фе рен ци ји кам па ње Дан Ду на ва 13.но вем бра у јах тинг клу бу Го га у Зе му ну. При сут ни ма су се обра ти ли Да ни ло Го лу бо вић, др жав ни се кре тар у по ме ну том ми нистар ству и Ra mon Vaj din ger, ге нерал ни ди рек тор ком па ни је Co ca Co la Hel le nic Sr bi ja. На гра де је уру чио Нино Бра је вић, пред сед ник НУНС-а. Књи жев но ве че Гор да не Ку ић Но во па зо вач кој чи та лач кој публи ци у про шлу сре ду у би о скоп ској са ли Кул тур ног цен тра пред ста вила се Гор да на Ку ић с сво јим но вом књи гом при ча под на зи вом Са дру ге стра не но ћи. Аутор ка је ову књи гу пред ста ви ла у раз го во ру са но вина ром Ива ном Го лу ши ном и кроз чи та ње од ло ма ка, по бу див ши код пу бли ке ин те ре со ва ње за сво ју најно ви је де ло. Са на ци ја ули ца Порт па рол ка Ди рек ци је за изград њу оп шти не Ста ра Па зо ва Ка та Ми ја чић на ја ви ла је на ста вак са наци је ко ло во за у по је ди ним ули ца ма. - У пла ну је са на ци ја ко ло во за у ули ца ма Ја на Си ко ре, Алек сан дра Сто ја но ви ћа, Ко сте На ђа и Бра ће Бабин у Ста рој Па зо ви. У тим ули ца ма ра ђе на је ка на ли за ци ја. Че ка се обја ва у Слу жбе ном гла сни ку ка ко би се по че ло с ра до ви ма и ми се на да мо у то ку ове или сле де ће не де ље да ће се кре ну ти. У пла ну су и Го лу бин ци, а још бих до да ла да је у фа зи изра да при кљу ча ка у Пин ки је вој ули ци у Но вој Па зо ви ка же Ка та Ми ја чић и до да је да ове ра до ве из во ди Водо вод и ка на ли за ци је Ста ра Па зова. По ре чи ма Ми ја чић у овој ули ци за вр ше но је око 50 ра до ва, а на кон за вр шет ка ка на ли за ци је сте ћи ће се пред у сло ви за са на ци ју са о бра ћајни це у тој ули ци. 19. ВОЈ ВО ЂАН СКИ ФЕ СТИ ВАЛ ДРАМ СКОГ ДЕЧ ЈЕГ СТВА РА ЛА ШТВА 3 X Ђ Нај бо ља При ча за ла ку ноћ У не де љу у Ста рој Па зо ви за вршен је тро днев ни 19. Вој вођан ски фе сти вал деч јег драм ског ства ра ла штва 3 X Ђ ко ји је у пе так отво рио др Јан Вар шо, ам ба са дор Сло вач ке Ре пу бли ке у Ср би ји и том при ли ком из ра зио за до вољ ство што су мно ге ин сти ту ци је за ин те ре со ва не и по др жа ва ју не го ва ње по зо ри шта. На овој смо три, чи ји је осни вач од ове го ди не На ци о нал ни са вет Слова ка, уче ство ва ли су ма ли драм ски ства ра о ци из 11 сло вач ких сре ди на (Па ди не, Бе лог Бла та, Бач ког Петров ца, Ста ре Па зо ве, Бо ље ва ца, Ер де ви ка, Ши да, Вој ло ви це, Се ленче, Ко ва чи це и Арад ца) у Вој во дини с 14 пред ста ва у так ми чар ском де лу и три го сту ју ће пред ста ве уз пра те ћу ма ни фе ста ци ју Из ло жба ура ђе них ди плома 3 X Ђ у хо лу по зо ри шта. Глав ни ор гани за тор ово годи шњег Фе стива ла је За вод за кул ту ру Сло ва ка из Но вог Са да уз су ор га ни за ци ју оп шти не Ста ра Па зо ва и СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик -По зо ришта Вла ди мир Хур бан Вла ди миров. Све ча ном отва ра њу при суство ва ли су, из ме ђу оста лих и Ана То ма но ва Ма ка но ва, пред сед ница На ци о нал ног са ве та Сло ва ка, Ко лек тив До ма здра вља Др Јован Јо ва но вић Змај Ста ра Па зо ва, ле карску сла ву Све те враче ве Ко зму и Да мја на про сла вио је рад но. Све ча ни об ред освеће ња слав ског ко ла ча уз бла го слов, оба ви ли су ов да шњи све штени ци про то је реј Мио драг Лу јић, ста реши на хра ма По кро ва Пре све те Бо го ро ди це уз са слу же ње Зо рана Ери ћа, ста ро пазо вач ког све ште ни ка. За хва лив ши се сви ма ко ји су при су ство ва ли обе ле жа ва њу еснафске сла ве ле ка ра, др Ра да Ин ђић, вд дирек то ра До ма здра вља освр нув ши се на значај ле кар ске про фе си је, под се тио је на зна чај Све тих вра че ва ко је црква мо ли тве но сла ви и на дан ко ји све при пад ни ке пле ме ни те ле карске про фе си је и све упо сле ни ке у здрав ству чи ни по но сним на сте че на Отва ра ње Фе сти ва ла 3 X Ђ : Ана То ма но ва Ма ка но ва и др Јан Вар шо Ми ли на Склабин ска, ди ректор ка За во да за кул ту ру Сло вака, пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђорђе Ра ди но вић са са рад ни ци ма и пред став ни ци оста лих ин си туци ја. По ред деч јег жи ри ја, уче снике смо тре пра тио је жи ри у са ставу:јан Ма кан, ре жи сер из Но вог Са да, Пе тер Ху дак, ре жи сер из Сло вач ке, Ми љи на Флор ја но ва, СТА РО ПА ЗО ВАЧ КИ ДОМ ЗДРА ВЉА ОБЕ ЛЕ ЖИО ЛЕ КАР СКУ СЛА ВУ Де таљ из по бед нич ког мју зи кла глав ни и од го вор ни уред ник сло вачке ре дак ци је у Ра дио Но вом Са ду и Ли ди ја Ге де љов ски, про фе сор раз ред не на ста ве у Ста рој Па зо ви. Ове го ди не Фе сти вал је оку пио ре кор дан број уче сни ка јер су се на сце ни у Ста рој Па зо ви по ја вила 302 ма ла глум ца. На за вр шној це ре мо ни ји за нај бо љу пред ставу про гла шен је мју зикл до ма ћина При ча за ла ку ноћ ко ји су из ве ли уче ни ци ОШ Хе рој Јан ко Чме лик Ста ра Па зо ва у име истои ме ног СКУД-а и Ме сне ор га низа ци је Ма ти це сло вач ке. Ре жи ју по бед нич ког мју зи кла пот пи су ју три про фе сор ке Ањич ка Ба лаж, Ан дреа Двор њиц ки и Љи бу ша Си мен дић. Са чу ва ти част и до сто јан ство Сла ва До ма здра вља у Ста рој Па зо ви зна ња, уло же ни труд и сво ја де ла, ко ји на дах њу је се ћа њем на ми си ју ко ју су Све ти вра че ви оства ри ли за жи во та, а ко ја је за хва љу ју ћи цр кви и на род ном пре да њу ја сна и веч на. Кроз жи ти је ова два све та ле кара сва ко мо же увиде ти чвр сте те меље и вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју ме ди цин ске про феси је и да нас, а засни ва ће се и у буду ће - ре као је др Ин ђић и до дао да је у да на шње време ва жно се ти ти се Све тог Ко зме и Дамја на и ис тра ја ти у од у пи ра њу изазо ви ма си стем ских бо ле сти у Ср би ји и са чу ва ти до стојан ство и част лекар ске про фе си је. - И ка ко нас жи тије Све тих вра че ва учи, они бе ху чудо твор ци и ве ли ки и за жи во та и по сле смр ти. За то овим Бож јим угод ни ци ма упу ти мо мо литве да по мог ну сво јој ар ми ји ле ка ра на Зе мљи да ис тра је, да се из бо ри с свим иза зо ви ма и да се сла ва и част ле кар ске про фе си је са чу ва и про несе за сва вре ме на.

12 12 Среда, 21. новембар У КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОМ ЦЕН ТРУ Отво ре на вра та мла дим та лен ти ма ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Пре кид у во до снаб де ва њу Ре монт тра фо ста ни це због че га ће до ћи до пре ки да у во до снаб дева њу у Ши ду, пла ни рам је за четвр так, 22. но вем бар. По тро ша чи, ко ји во ду до би ја ју са из во ри шта, без во де ће би ти од 8 до 13 са ти, а они ко ји су при кљу че ни на по тисну ста ни цу Шид, во де не ће има ти од 12 до 17 са ти. Зим ски тур нир у ма лом фуд ба лу Тра ди ци о нал ни зим ски тур нир у ма лом фуд ба лу Шид у ор га ни за ци ји ЈП Спорт ски цен тар и под по кро ви тељ ством СО, поче ће у по не де љак, 26. но вем бра у спорт ској ха ли. Пр ва на гра да за се ни о ре из но си ће 200 хи ља да, дру га 70, а тре ћа 30 хи ља да ди нара, а на гра де за мла ђе ка те го ри је су спорт ска опре ма, пе ха ри и лопте. Упла та по еки пи из но си ди на ра за се ни о ре и ди на ра за мла ђе ка те го ри је. При ја вљи вање еки па тра је до 24. но вем бра. Свет ски дан ди ја бе те са На ша уста но ва то ком го ди не ор га ни зу је број не ма ни фе ста ци је и про гра ме, еду ка тив не са др жа је за де цу и од ра сле, а све са ци љем да се раз ви ја ју естет ске и кул тур не вред но сти ка же Бра ни слав Ни ко лић, в.д. ди рек то ра КОЦ-а И ове го ди не нај мла ђи Ши ђа ни има ће при ли ку да то ком наред них де сет ме се ци бес платно по ха ђа ју сек ци је мо дер ног пле са, фол кло ра и хор ског пе ва ња, ко је се одр жа ва ју у окви ру ма ни фе ста ци је Ср би ја у рит му Евро пе. Ка ко нам је ре као вр ши лац ду жности ди рек то ра Кул тур но обра зов ног цен тра Бра ни слав Ни ко лић, ор гани за то ри ове ма ни фе ста ци је не давно су бо ра ви ли у Кул тур но обра зовном цен тру, где су пот пи са ли уго вор о уче шћу Ши да у овој мани фе ста ци ји и оба ви ли ауди ци је по шко ла ма. - Ово је при ли ка за сву школ ску де цу да ве жба ју и да свој та ле нат и умеће по ка жу на за вр шном кон цер ту ко ји ће би ти одр жан на на шем тр гу, а пла ни ра но је да учеству ју и у њи хо вом за вршном про гра му на ред не го ди не. Ина че, осим ових Бра ни слав Ни ко лић, в.д. ди рек то ра КОЦ-а У ГИМ НА ЗИ ЈИ СА ВА ШУ МА НО ВИЋ Ра ди о ни це про фе си о нал не ори јен та ци је ак тив но сти, у Кул тур но обра зов ном цен тру по чели смо и са при пре ма ма за ово го ди шу про сла ву Да на осло бо ђе ња, 6. де цем бра. Након што смо до би ли из у зет не по хвале за ор га ни зо ва ње све ча не ака деми је по во дом Ви шњи ћевих да на, а за шта ни сам за слу жан са мо ја, не го и сви мо ји са рад ни ци, ве ру јем да ће мо и са да оправ да ти по ве ре ње и Де таљ из пред ста ве Же лим да се осло бо дим на пра ви ти ква ли те тан про грам ка же ди ректор Ни ко лић, до да ју ћи да је из не на ђен што је за вр шна ака де ми ја била сла бо по се ће на, посеб но ти ме што јој ни је при су ство вао ве ћи број про свет них рад ни ка, који су тре ба ли да по служе као узор де ци и да их усме ре ка пра вим вред но сти ма. Ди рек тор Ни ко лић ка же да Култур но обра зов ни цен тар то ком го дине ор га ни зу је број не ма ни фе ста ци је и про гра ме, еду ка тив не са др жа је за де цу и од ра сле, а све са ци љем да се раз ви ја ју естет ске и кул тур не вредно сти и до да је: - Циљ нам је да обо га ти мо култур ну по ну ду за на ше су гра ђа не, а на то ме ра де чла но ви Лут кар ског по зо ри шта, Ама тер ског по зо ри шта Бра ни слав Ну шић, СКУД Све ти Са ва, Град ског там бу ра шког орке стра, Шко ле там бу ре и Град ског хо ра. Ина че, глум ци Ама тер ског позо ри шта уче ство ва ће на Фе сти ва лу омла дин ских сце на у Бе лој Па лан ци, ко ји по чи ње у пе так, 23. но вем бра, са пред ста вом Же лим да се осло бодим, ре жи се ра Цве ти на Ани чи ћа. ОДР ЖА НА ЈАВ НА РАС ПРА ВА О НА ЦР ТУ ЗА КО НА Бо љи ам би јент за по љо при вред не про из во ђа че Све ча ном ака де ми јом у КОЦ-у и у шид ској оп шти ни је обе ле жен 14. но вем бар, Свет ски дан бор бе против ше ћер не бо ле сти. Пред сед ник оп штин ског Дру штва за бор бу против ше ћер не бо ле сти, Гој ко Крчмар, уру чио је за слу жним чла нови ма дру штва при зна ња и за хвални це, а у кул тур но - умет нич ком про гра му на сту пи ли су КПД Ђу ра Киш, хор Ши ди јан ке, там бу рашки ор ке стар Хр ват ског кул тур ног дру штва под упра вом Рас ти сла ва Ми ку ша и са со ли стом Ми ла ном Кор ди ћем, као и ре ци та то ри: гимна зи јал ке Те о до ра Мер да но вић и Је ле на Пеј чић. У обе ле жа ва ње овог да ту ма укљу чи ли су се и Црве ни крст и Кан це ла ри ја за мла де. Здрав стве ни рад ни ци - чла но ви Дру штва и за по сле ни у Цр ве ном кр сту оба ви ли су ви ше од пе де сет ме ре ња и по де ли ли про мо тив ни ма те ри јал. Уче сни ци ра ди о ни це Ка ко би лак ше по мо гла ма ту ран ти ма при ода би ру бу дућег фа кул те та, Кан це ла ри ја за мла де је про те кле неде ље ор га ни зо ва ла ра ди о ни цу про фе си о нал не ори јен таци је у Гим на зи ји Са ва Шу ма но вић, за ма ту ран те оп штег и еко ном ског сме ра. Као го сти пре да ва чи би ли су сту ден ти пси хо ло ги је са Фи ло зоф ског фа кул те та из Бе о гра да, а ову ра ди о ни цу је по мо гла не мач ка ор га ни за ци ја за тех нич ку са рад њу ГИЗ. Де таљ са јав не рас пра ве Про те кле не де ље у са ли СО одр жа на је Јав на распра ва о на цр ту За ко на о под сти ца ји ма у по љо привре ди и ру рал ном раз во ју. Овом ску пу ко јим је пред се да вао члан Оп штин ског ве ћа Дра ган Гу тић, при су ство ва ли су пред став ни ци по љо при вред них за дру га са под руч ја шид ске оп штине, по љо при вред ни про и во ђа чи, члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за по љо при вре ду Сло бо дан Ба но вић, шеф Кан це ла ри је за по љо при вре ду Ђор ђе Сте ва новић, као и пред сед ник скуп штин ске ко ми си је за уређе ње и ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта Дали бор Ста ро влас. Ка ко се чу ло на овом ску пу, нај ва жни ја но ви на ко ја ће би ти уве де на овим За ко ном је сте пред ви дљи вост ам би јен та за по сло ва ње и пла ни ра ње по љо при вредних про из во ђа ча, а све при мед бе и су ге сти је на одред бе чла но ва овог За ко на би ће про сле ђе не ре сор ном Ми ни стар ству.

13 Среда, 21. новембар ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић РАС ПИ СА НА ЈАВ НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА За куп по љо при вред ног зе мљи шта а осно ву За ко на о по љо при вред ном Нзе мљи шту и оп штин ске Од лу ке о одре ђи ва њу над ле жног ор га на за спро вође ње по ступ ка да ва ња у за куп по љо привред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Са ва Чојчић до нео је 9. но вем бра Од лу ку о рас писи ва њу јав ног огла са за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни и по во дом то га рас пи сао јав ну ли ци та ци ју. За ли ци та ци ју хек та ра зе мљи шта ко је се да је у за куп од јед не до три го ди не на те ри то ри ји пе ћи нач ке општи не до 26. но вем бра мо гу се при ја ви ти и фи зич ка и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве огла са, а нај бит ни је је да жи ве, од но сно да има ју зе мљи ште у ка та старској оп шти ни где је зе мљи ште ко је же ле да узму у за куп или да се њи хо ве пар целе гра ни че с зе мљи штем ко је је пред мет за ку па. Та ко ђе, је бит но да у пр вом кру гу над ме та ња не ма ју пра во уче шћа они ко ји су пра во јав ног над ме та ња у пр вом кру гу већ ис ко ри сти ли по го ди шњем про гра му те ку ће го ди не у дру гој јед ни ци ло кал не са мо у пра ве, од но сно дру гом ме сту преби ва ли шта и има ју ва же ћи уго вор по том осно ву са Ми ни стар ством по љо при вре де. До ку мен та ци ја и при ја ве за ли ци та ци ју по ди жу се на пи сар ни ци оп шти не Пе ћин ци, а све де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу се до бити на те ле фон Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци 022/ ЗА СВЕ ГРА ЂА НЕ Бес плат на прав на по моћ а хва љу ју ћи про фе со ру Здрав ку Пе- ви ћу, пред сед ни ку Дру штва Зтро аустриј ско-срп ског при ја тељ ства, при ликом бо рав ка у Бе чу, де ле га ци ја оп шти не Пе ћин ци обез бе ди ла је бес плат ну прав ну по моћ за све гра ђа не Пе ћи на ца. Јед ном ме сеч но у згра ди оп шти не би ће ор га низо ва но прав но са ве то ва ли ште ка да ће про фе сор Здрав ко Пе тро вић са сво јим сарад ни ци ма од го ва ра ти на прав на пи та ња и од го не та ти прав не не до у ми це и ди ле ме гра ђа на. Сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни могу да се ја ве на број те ле фо на Оп шти не 022/ , да би оста ви ли сво је контакт по дат ке и об ја сни ли при ро ду свог прав ног про бле ма. О тач ном тер ми ну и дру гим де та љи ма одр жа ва ња прав ног саве то ва ли шта гра ђа ни ће би ти на вре ме оба ве ште ни. ПРИ ВРЕД НА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ПЕ ЋИ НАЧ КЕ ОП ШТИ НЕ ПО СЕ ТИ ЛА БЕЧ Aкценат на раз вој ту ри за ма При вред на де ле га ци ја оп шти не Пе ћин ци, ко ју је пред во дио Нико ла Ра до са вље вић, пред сед ник СО Пе ћин ци, не дав но је по се ти ла Беч, где је у ор га ни за ци ји Дру штва аустриј ско-срп ског при ја тељ ства одр жа на пре зен та ци ја при вред них по тен ци ја ла пе ћи нач ке оп шти не. Ра до са вље вић је тим по во дом изја вио да су у Бе чу пре зен то ва ни сви при вред ни по тен ци ја ли, али је ак це нат ста вљен на ту ри стич ке потен ци ја ле у ју жном де лу пе ћи начке оп шти не, пре све га Ку пи но ву и око ли ни. Овој пре зен та ци ји су, поред ор га ни за то ра, пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Дру штва Аустријско-срп ског при ја тељ ства, про фесо ра Vol fgan ga Ro or ba ha и профе со ра Здрав ка Пе тро ви ћа, прису ство ва ли и аустриј ски при вредни ци, на уч ни рад ни ци из Аустри је и Ср би је, као и ди рек то ри оси гу рава ју ћих дру шта ва из ових зе ма ља, по ре ски са вет ни ци и део цр кве них ве ли ко до стој ни ка. При зна ње и оп шти ни ОП ШТИ НИ ПЕ ЋИН ЦИ Ни ко ла Ра до са вље вић је ис та као да је иде ја о очу ва њу Обед ске ба ре и о раз во ју ту ри зма у Ку пи но ву, наи шла на из у зет но до бар од зив. Већ смо до би ли мно ге од лич не са ве те и су ге сти је ка ко да из ра ди мо - Ово је при зна ње це лој ло кал ној са мо у пра ви у Пе ћин ци ма и по тврда да смо кре ну ли пра вим пу тем у очу ва њу при род ног бо гат ства на ше оп шти не. По но сни смо и ука за на нам је ве ли ка част због не у о би ча је но скра ће не про це ду ре при је ма ко ја, ина че мо же тра ја ти и го ди на ма. Међу тим, на ша иде ја о очу ва њу Обед ске ба ре је из у зет но то пло при мље на и јед но гла сно је до не та од лу ка да нам се ова част ука же већ при ли ком на шег бо рав ка у Бе чу - ка зао је пред сед ник Скуп шти не оп шти не Пе ћинци Ни ко ла Ра до са вље вић. Но во ру ко вод ство оп шти не Пећин ци по пре у зи ма њу вла сти су сре ло се с те шким ста њем за те ченим у оп штин ском бу џе ту ко је су им прет ход ни ци оста ви ли. Успе шно је из бег ну та бло ка да ра чу на за хва љују ћи ефи ка сним фи нан сиј ским по тези ма, а у пр вих 100 да на вла сти како је, не дав но из ја вио пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Са ва Чој чић, бу џет ски де фи цит је знат но смањен. Ових да на на ра чун оп шти не Пе ћин ци, АИК бан ка је вра ти ла 66 ми ли о на ди на ра, као део нав ча них сред ста ва ко ја су пе ћи нач кој општи ни про тив прав но од у зе та као га ран ци ја за евра по осно ву уго во ра ко ји су прет ход на власт и гра ђе вин ска фир ма Гра дитељ НС пот пи са ли са АИК бан ком. На кон што је по под не тој ту жби оп шти не, При вред ни суд у Но вом Са ду до нео пре су ду и ко ју је потвр дио Апе ла ци о ни суд из Бе о града, на ра чун оп шти не Пе ћин ци АИК бан ка је упла ти ла 66 ми ли о на дина ра као део про тив прав но од у зетих сред ста ва ко ја су би ла га ран ција у слу ча ју спор ног уго во ра из ме ђу ове бан ке и по ме ну тог гра ђе вин ског пред у зе ћа из Но вог Са да. На име зате зних за кон ских ка ма та, тро шко ва су ђе ња и ан га жо ва ња адво ка та, поред ових 66 ми ли о на ди на ра, оп штини Пе ћин ци тре ба да бу де вра ће но још око 25 ми ли о на ди на ра. Ина че, ис пла та овог де ла ду га општ ни Пећин ци од стра не АИК бан ке у по мену том спо ру, иде у при лог тврд њи, При вред на де ле га ци ја оп шти не Пе ћин ци у Бе чу про је кат очу ва ња Обед ске ба ре и ка ко да га на пра ви на чин про ве демо. Пред став ни ци Uni qa оси гу ра ња су при ста ли да обез бе де сред ства за об но ву спо ме ни ка прин цу Рудол фу - ка зао је Ра до са вље вић и до дао да је не ко ли ко при вред ни ка већ за ја ну ар на ја ви ло по се ту током ко је би се упо зна ли с по тенци ја ли ма Обед ске ба ре, али и локал ним оби ча ји ма и ку ли нар ском тра ди ци јом. За вре ме бо рав ка у Бе чу, као пред став ник оп штин ског ру ко водства Ни ко ла Ра до са вље вић је свеча но при мљен у Ред ви те зо ва Све тог Ла за ра, чи ји су чла но ви ан га жо ва ни у мно го број ним, до бро твор ним про грами ма ши ром Европ ског кон ти нен та. Вра ћен про тив прав но оду зет но вац На ра чун оп шти не вра ће но 66 ми ли о на ди на ра сма тра ју у ло кал ној са мо у пра ви, да су прет ход не оп штин ске вла сти неод го вор ним и не са ве сним по на ша њем и не за ко ни тим из да ва њем га ран ци ја пре ма АИК бан ци угро зи ле ин те ре се оп шти не и гра ђа на.

14 14 Среда, 21. новембар :? Сми ља Кр стић, Пе ћин ци -Не пре тек не ми хра не за баца ње. Не ма се мно го. Жи вим са ма и гле дам да спре мим ко ли ко тре ба за ме не. Кад, не кад пре тек не да јем сво јим ку чи ћи ма. Ми ља на Стој ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - На жа лост, хране че сто оста је и сход но то ме че сто се и ба ца. То мо жда ни је ни ху ма но, ни приклад но си ту а ци ји у ко јој се ге нерал но на ла зи мо, али то ни је про извод ба ха то сти не го спле та окол ности јер че сто не ру ча вам код ку ће. Ана Ши лер, Ста ра Па зо ва -Па зна те шта, по не кад оста не. Углав ном остане, увек се за јед но ви ше ку ва. Ни кад се не скува баш тач но, али има мо пса па то оста не за ње га. Па ва Ми ја то вић, Пе ћин ци - Не оста је хра не за баца ње. Во дим ра чу на, да тач но спре мим ко ли ко тре ба. Има нас дво је и те шко је. Ка ко би дру га чи је? Ми на Ђу рић, Ин ђи ја Ка ко би мо ја тро чла на по роди ца има ла обилан и ква ли тетан оброк, увек спре мим ви ше. Оно што пре текне оста не нам за на ред ни дан, јер је та кво време ка да мо ра да се во ди ра чу на и ште ди. БА ЧИН ЦИ СНА ГОМ ВО ЉЕ ИС ПУ ЊА ВА ЈУ СВОЈ ЗА ВЕТ У име пре да ка На де се то го ди шњу да ва ња за ве та, по ло ви ном го ди не, ме шта ни Ба чи на ца, пред во ђе ни пред сед ни ком Цр кве ног од бо ра Сло бо да ном Ла за ро вим, до не ли су од лу ку да на ме сту на ко јем је би ла пр ва цр ква, са гра де но ву. Но ви храм би ће по све ћен они ма ко ји ма је дат пр ви за вет Све том Ца ру Кон стан ти ну и Ца ри ци Је ле ни Н а про сто ре на ко ји ма да нас жи ве, Ба чин ча ни су до шли у Ве ли кој се о би го ди не. Ако је ве ро ва ти ста ром цр кве ном Ле то пи су, пр во бит но на се ље на стало је на бр ду уда ље ном не ко ли ко ки ло ме та ра од да на шњег се ла. На том ме сту, ко је се да нас зо ве Бе на, на ста ла су пр ва до ма ћин ства, пр ве ули це али и пр ва цр ква. Ме ђу тим, из ме ђу и годи не до ла зи до спу шта ња ста нов ништва у до, та ко да од го ди не по чи ње исто ри ја са вре ме них Ба чи наца. Са ства ра њем но вог се ла, ука за ла се и по тре ба за град њом но ве цр кве, што се и де си ло не где око 1760 го дине. У ту, но ву цр кву би ли су угра ђе ни и де ло ви ста ре. Зво ња вом са тор ња но вог Хра ма по све ће ног Пре но су мошти ју Све тог оца Ни ко ла ја, озна чен је по че так но вог живо та ста рог се ла. За вет је дат Ба чин ча ни су оста ли вер ни сво јој тра ди ци ји и сво јим дедо ви ма. На ме сту на ко јем су се пр ви до се ље ни ци на се ли ли и на ко јем је са гра ђен и пр ви Храм, кра јем про шлог ве ка по ста вљен је ве ли ки Крст, који је до дат но ве зао Ба чин ча не за ме сто са ко јег су њи хо ви де до ви гра ди ли да на шње село. Та да је дат за вет да се на ово ме сто до ђе сва ке го ди не на дан Све тог Ца ра Кон станти на и ца ри це Је ле не, ка ко би се кроз мо ли тву и за хвал ност Бо гу, по том ци оду жи ли сво јим де до ви ма ко ји су, из ла зе ћи из кр ва вог ра та са Тур ци ма, управо на том ме сту на шли сво је сми ре ње. - С об зи ром да се ра ди о рад ном да ну, и по ред до бре во ље, љу ди че сто ни су мо гли да при су ству ју за ве ту, та ко да је, уз бла го слов Вла ди ке срем ског Го спо ди на Ва сили ја, до не та од лу ка да се за за вет ни дан од ре ди пр ва неде ља по Пе тров да ну. Од та да па до да нас, Ба чин ча ни до лазе на ово ме сто и ис пу ња вају свој за вет пре ма Го спо ду и пре ма сво јим де до ви ма, исти че ба чи нач ки про та Алексан дар Цви та но вић. У част Ца ра Кон стан ти на и Ца ри це Је ле не На де се то го ди шњу да ва ња заве та, по ло ви ном го ди не, ме шта ни Ба чи на ца, пред во ђе ни пред сед ни ком Цр кве ног од бо ра Про та Алек сан дар Цви та но вић За вр ше на из град ња зво ни ка, тор ња, уба че но но во зво но Сло бо да ном Ла за ро вим, до не ли су од лу ку да на ме сту на ко јем је била пр ва цр ква, са гра де но ву. Но ви храм би ће по све ћен они ма ко ји ма је дат пр ви за вет Све том Ца ру Констан ти ну и Ца ри ци Је ле ни. Ка ко обја шња ва отац Алек сан дар, Вла ди ка је дао свој бла го слов и пр ве не де ље по Пе тров да ну, осве шта ни су те мељи бу ду ћег Хра ма. - Од пр вог да на смо кре ну ли у посао чи ста ср ца и ду ше. Је ди ни наш циљ је био, а и да нас је, да ис пуни мо свој за вет пре ма Го спо ду и пре ци ма. Це ло се ло се пре тво ри ло у ве ли ку за дру гу, у пра ву ко шни цу и ве ли ко је за до вољ ство ви де ти да храм ни че из љу ба ви и во ље Ба чинча на да ожи ве се ћа ње на сво је дедо ве. Не ко да при лог у нов цу, не ко у ма те ри ја лу, а сви у ра ду. Тре нут но ула зи мо у фа зу по кри ва ња хра ма. За вр ши ли смо са из град њом зво ника, тор ња, а уба че но је и но во звоно. Има мо обез бе ђен цреп, обе ћа на су и вра та, та ко да оче ку је мо да ће до иду ћег ле та по сао би ти за вр шен, на гла ша ва ба чи нач ки про та. На пу ту за ма на стир... На кон уре ђе ња храма, ка ко исит че отац Алек сан дар, у пла ну је и уре ђе ње зе мљишта око ове све ти ње. За по че так, пла ни ра но је бу ше ње че сме, изград ња ло вач ких кући ца, а у пер спек ти ви се пла ни ра и из градња риб ња ка ко ји би био на рас по ла га њу свим за љу бље ни ци ма у ри бо лов. - Иако су се људи са овог бр да спусти ли у Ба чин це пре ви ше ве ко ва, ово је и да ље из у зет но живо ме сто. Све је више ви кен ди ца и вели ки број до ма ћи на то ком це ле лет ње се зо не, све док не до ђе вре ме ло же ња, бо ра ви ов де. Та кође, зна чај но је и то да је ово ста ри и данас нај бли жи пут до ма на сти ра При ви на гла ва. Сход но томе, на ша је иде ја да ово ме сто по ста не сте ци ште оку пља ња и мла дих и ста рих. Овом при ли ком бих же лео да по зо вем све љу де до бре во ље да по мог ну из град њу ове све ти ње. Та по моћ не мо ра би ти ни у нов цу, ма те ри ла ју или ра ду, до вољ но је да до ђу на ово ме сто, да се по мо ле Го спо ду и се те сво јих де до ва. То је нај ма ње што мо гу да учи не за се бе и сво је прет ке, закљу чу је ба чи нач ки про та. С. Лап че вић

15 Среда, 21. новембар ЈА ЗАК БОР БА ЗА ОП СТА НАК Во да, нај ве ћи про блем Па ра док сал но: про бле ми с во дом иако се ов де про из во ди и фла ши ра јед на од нај ква ли те ни јих срп ских во да П ре ма по след њем по пи су станов ни штва ири шко се ло Ја зак, по зна то по ква ли тет ној во ди, бла го род ној зе мљи и ма на сти ру, заду жби ни де спо та Бран ко ви ћа, има 558 ку ћа у ко ји ма жи ви 971 ме штанин. Пред шко ла ца и осно ва ца има тек пе де се так, а у про те клих сто тину го ди на број но во ро ђе них је опао не ко ли ко де се ти на пу та. И ма да се на ла зи на од лич ном гео граф ском по ло жа ју, у бли зи ни Новог Са да и Срем ске Ми тро ви це, ово се ло и по ред свих на по ра ње го вих ме шта на и оп штин ског ру ко вод ства, из го ди не у го ди ну све те же из ла зи на крај са про бле ми ма у ко ји ма се на ла зи. Има во де, не ма во де... Је дан од глав них про бле ма који му чи ста нов ни ке Ја ска у ко јем су сво је од ма ра ли ште на ла зи ли и српски де спо ти, је сте не до ста так пи ја ће во де. За и ста па радок сал но, с об зиром да се ов де произ во ди и фла ши ра јед на од нај ква лите ни јих срп ских вода Ја зак. Као што то обично и би ва, основ овог про бле ма лежи у за пе тља ним ка на ли ма би ро крати је из ко јих се тешко мо же из ву ћи, ко ји се те шко мо гу и схва ти ти. На и ме, при ли ком из град ње фа бри ке пи ја ће воде, ком па ни ја НИС Наф та гас би ла је у оба ве зи да из гради и бу нар ко ји ће би ти при кљу чен на во до вод, а ко јим ће се слу жи ти чи та во се ло. До са да, бу нар је из гра ђен, при кључ ци по сто је, али је имо винско прав ни ста тус остао не ре шен. Се ло је и да ље без во де, а ка ко исти че Са ша Јеф тић, шеф Ме сне канце ла ри је, сле де ћу зи му, ме шта ни Јаска без во де не мо гу до че ка ти. - Сна ла зи мо се ка ко зна мо и умемо. Има мо сво је бу на ре и из во ре, али су и они за хва љу ју ћи су шној го ди ни и про стој до тра ја ло сти, већ при крају. Си ту а ци ја је те шка и ми зи му без во де не мо же мо до че ка ти. Ако ме, пак, пи та те у че му је про блем, на то вам ви ше не мо гу од го во ри ти. Имали смо го ми лу са ста на ка са представ ни ци ма Наф та га са, по др жа ла нас је и оп штин ска упра ва, али још увек се не на зи ре ре ше ње. Од ка ко смо го ди не ушли у овај проје кат, до са да смо учи ни ли све што је би ло до нас: из гра ди ли смо око 17 ки ло ме та ра це во во да, два ре зерво а ра за пре ми не од по 100 хи ља да Са ша Јеф тић Бор ба за се ло се на ста вља ли та ра ко ји слу же као ре зер ва и пове ћа ва ју при ти сак ка да не ма стру је, има мо из ра ђе них 400 при кљу ча ка у пла ну је још педе се так и са да је оста ло да се бу нар да на ма, од но сно Оп шти ни Ириг на упра вља ње - обја шња ва Јеф тић и до да је да су се ме шта ни овог села на да ли да ће Наф та гас у но вои згра ђе ној фа брици за по сли ти њих, што се, на жа лост ни је де си ло. По ред пи ја ће во де, Јаз ку не до стају и ас фал ти ра не ули це. Шеф Ме сне Тра жи се ле кар... - Ве ли ки про блем пред ста вља и чи ње ни ца да у се лу не ма мо ле ка ра. Има мо сво ју ам бу ланту, али не и ле ка ра. То је ве лики про блем за све, а на ро чи то за нај ста ри је ко ји су при ну ђе ни да и за нај ма њи пре глед иду у Врд ник. Ми слим да је Ја зак једно од рет ких се ла ко је, на све про бле ме ко је има, мо ра да во ди ра чу на и о не до стат ку ле ка ра, сма тра шеф Ме сне кан це ла ри је Са ша Јеф тић. Цен тар Ја ска кан це ла ри је ис ти че да су про јекти за из ра ду ка на ли за ци је и асфал ти ра ње ули ца из ра ђе ни, али да не до ста так нов ца не до пу шта њи хо ву ре а ли зу ју. - Ми се бо ри мо и да ље. Ус пе ли смо да из гра ди мо ди ги тал ни центар, ре кон сту ри са ли смо ра све ту, има мо га ле ри ју у ко јој су из ла га ли на ши вр хун ски сли ка ри. Пре не коли ко не де ља смо по че ли са ре конструк ци јом се о ске цр кве и до ма кул ту ре. Но и ту има мо про бле ма, на ро чи то ка да је у пи та њу об но ва хра ма. Сред ства за ову на ме ну је тре бао да обез бе ди по кра јин ски Фонд за ка пи тал на ула га ња, али до да нас она ни су пре ба че на. Како је цр ква у за и ста ло шем ста њу, по др жа ни од стра не Оп шти не, сами смо кре ну ли у об но ву и на да мо се да ће мо до кра ја го ди не об нови ти кров јер то ли ко мо же мо, а то је са да и нај а лар мант ни је - при ча Јеф тић. У кри тич ном је ста њу и пут ко ји Ја зак спа ја са Врд ни ком, а ко јег, ка ко ис ти чу ме шта ни, уни шта вају те шки ка ми о ни ко ји не по шту ју огра ни че ња ни бр зи не ни те жи не те ре та. - Из бо ри ли смо се да се по ставе зна ци за бра не про ла за те шким ка ми о ни ма али и да ље је све исто. Ме шта ни ви ше не зна ју ка ко против то га да се бо ре и по сто ји идеја да се пут бло ки ра и та ко скре не па жња јав но сти на овај про блем. Си ту а ци ја је сте те шка, али Ја зак има бу дућ ност. Та ће бу дућ ност по ста ти са да шњост тек ка да се ре ше ко му нал на пи та ња ко ја нас тре нут но нај ви ше му че, сма тра шеф Ме сне кан це ла ри је. С. Лап че вић :? Сне жа на Бо шња ковћ, Го лу бин ци -Још увек ми оста је ви шка хра не, али не тако као пре. Са да ма ло ви ше во дим ра чу на о то ме, да не ба цам пу но.а, ина че оно што оста не да јем сви ња ма, ку ца ма, маца ма... У ства ри, све се ис ко ри сти, ни шта се не ба ца без по тре бе. Здрав ко Звон ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Оста не, али не то лио че сто да би се мо гло сма тра ти ба ха то шћу. Ку ћи се мо ра има ти топао оброк, а сход но при ро ди по сла су пру га и ја смо че сто при ну ђе ни да је де мо ван ку ће, та ко да се вишак че сто по ја ви. Ана Ра гуж, Ру ма - Не до во дим то у ве зу са со цијал ним ста ту сом, ма да је хра на све ску пља, а на ша при ма ња ре ал но све ма ња, али у мо јој по ро ди ци се пре ма хра ни оду век од но си ло с по што ва њем, посеб но о хле бу. Хлеб и го то во сви оста ци хра не се на не ки на чин мо гу ис ко ри сти ти, а на мир ни це на ба вим пре ма по тре ба ма, та ко да пу но то га и не оста не. Је ле на Ми лен ко вић, Ин ђи ја -На сто јим да све тро шко ве све дем на раци о нал ну меру, да ку пим оно ли ко ко лико нам тре ба да се хра на не ба ца јер је ску па. Ипак, при ли ком ку ва ња не мо же баш све тач но да се пред ви ди, па се де си да се не што и ба ци. Мир ја на Об ра до вић, Мо ро вић - С об зи ром да жи вим на се лу, код нас не ма бра ца ња хра не. Све оно што евен ту ално пре тек не да је мо ги ца ма или ко ка ма.

16 16 Среда, 21. новембар ПРО ЈЕ КАТ ПУ "ЛО КАЛ ПРЕС" И НЕД: "ПАРТ НЕР СТВОМ КРОЗ ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ": ПРИЈЕПОЉЕ Још увек све де лу је сти хиј ски Соп стве ни при хо ди у бу џе ту оп шти не При је по ље из но се све га де вет од сто. Оп шти на не ма план ка пи тал них ин ве сти ци ја, а гра ђа ни ско ро ни ка кав увид у про јек те ко ји ма се кон ку ри ше за сред ства из ра зних фон до ва. Сто па не за по сле но сти до сти гла 52 од сто К о ли ки је сте пен фи нан сиј ске са мо стал но сти при је пољ ске оп шти не, јед не од 40 нај не разви је ни јих у Ср би ји, до вољ но го вори по да так да соп стве ни при хо ди у бу џе ту из но се ма ње од де вет од сто. Пре са мо не ко ли ко да на, Скуп шти на оп шти не је, без де таљ ни је ана ли зе рас хо да, усво ји ла пред лог ре ба ланса бу џе та за ову го ди ну, ко јим су укуп на сред ства са ко ји ма оп шти на рас по ла же го то во два пу та ве ћа него што су би ла про шле го ди не, пре из ме не За ко на о фи нан си ра њу локал них са мо у пра ва ко јим је уче шће ошти на у по ре зи ма на за ра де дупли ран. За хва љу ју ћи то ме, ре дов ни тран сфе ри уве ћа ни су за 60 од сто у од но су на пе ри од пре до но ше ња ових за кон ских из ме на. Не до ста ју стра те шки пла но ви Ка ко ка же Дра ги ша Ра ко њац, дуго го ди шњи ру ко во ди лац од се ка за бу џет и фи нан си је оп штин ске управе, при је пољ ска оп шти на ко ја спада у че твр ту, да кле по след њу гру пу не раз ви је них, мо же би ти ре ла тив но за до вољ на јер су за њу ове из ме не по вољ не. По ред то га, при је пољ ска оп шти на ко ри сти и до дат на средства из фон до ва на ме ње них раз во ју ин фра струк ту ре. По што су то на менска сред ства, отва ра се пи та ње доно ше ња стра те шких пла но ва ко ји ма се од ре ђу ју при о ри те ти ка ко би се ква ли тет ним про јек ти ма кон ку ри сало за та, али и сред ства из дру гих из во ра. По ре чи ма Ра коњ ца, при јепољ ска оп шти на се углав ном при лаго ђа ва кон кур си ма, сред ства се доби ја ју, али не про ла зе кроз бу џет ске став ке, већ се пре ба цу ју ди рект но из во ђа чи ма ра до ва. - Ре пу бли ка че сто до но си оп ште ме ре и да је оп ште усло ве не во де ћи ра чу на о спе ци фич но сти по је ди них сре ди на, од но сно це лих ре ги ја, док дру ге др жа ве то ре гу ли шу ли дер про јек ти ма кроз ко је ви ше удру жених оп шти на ре ша ва ју за јед нич ки про блем. На ша ми ни стар ства че сто не ма ју јав не по зи ве, што до во ди у пи та ње тран спа рент ност по ступка од лу чи ва ња о до де ли сред ста ва, али нео п ход но је ис кљу чи ти и сва ку про из вољ ност у кон то ли њи хо вог тро ше ња. Ова ко све де лу је сти хијски - ка же Дра ги ша Ра ко њац. При је пољ ска оп шти на је без увида у соп стве ну имо ви ну. Ти ме се није до са да озбиљ ни је ни ба ви ла, а та кви по да ци су нео п ход ни за план да љег раз во ја и ула га ња. До ста имо ви не је у над ле жно сти др жа ве, од но сно др жав них јав них пред у зе ћа по пут Ср би ја шу ма, Ср би ја во да, Же ле зни це, Пу те ва Ср би је. Ту би имо ви ну сва ка ло кал на са мо у пра ва мо гла да ле ко ефи ка сни је ис ко ри стити. Ова ко, успо ра ва се при ба вља ње број них до зво ла, а за њи хо во ко ришће ње оп шти на пла ћа за куп. Ста ра ин ду стриј ска зо на за пу ште на, а за но ву ми ли он евра Јед на од оп шти на ко ју је ди ректно по го ди ла пот пу но не у спе ла прива ти за ци ја упра во је При је по ље (про це на успе шно сти при ва ти за ције је ис под де вет од сто). Прак тично је оста ла без ин ду стри је. Пре про це са сво јин ске тран сфор маци је у При је по љу је би ло за по сле них, од но сно сва ки че твр ти ста нов ник. Да нас ра ди љу ди, а у ин ду стри ји је не што ви ше од 500 рад ни ка. Пре пет на ест го дина ин ду стри ја је чи ни ла 35,6 од сто на род ног до хот ка, а тр го ви на једва де сет од сто. Да нас у При је пољу ин ду стри ја чи ни све га 14 од сто на род ног до хот ка, а тр го ви на преко 27 од сто. Не за по сле них је ско ро по че му је При је по ље ме ђу пет оп шти на са нај ве ћом сто пом не за по сле но сти у др жа ви (52 одсто). Из ме ђу два по пи са, број станов ни ка сма њен је за 5.000, а у од но су на го ди ну у оп шти ни је пре ко љу ди ма ње. Своје вре ме но, око ин ду стриј ске зоне из гра дје но је на се ље од ско ро ста нов ни ка. Да нас, ту ин дустриј ску зо ну углав ном чи не на пуште ни по го ни од ква дра тих ме та ра, што би При је по љу да ло шан су за не ке бра ун филд ин ве стици је. Али, др жа ва је вла сник свих фир ми ко је су у сте ча ју и већ це лу јед ну де це ни ју си ро ма шна оп штина че ка др жа ву да не што учи ни. И док сви ти по го ни сто је на пу ште ни и за пу ште ни, при је пољ ска оп штина не ко ли ко го ди на кон ку ри ше код европ ских фон до ва за сред ства која ула же у но ву ин ду стриј ску зо ну, оче ку ју ћи да ће то ула га ње омо гући ти при вла че ње ин ве сти то ра ко ји би по кре ну ли про из вод њу. До са да је утро ше но пре ко ми ли он евра. Оп шти на При је по ље не ма ни план ка пи тал них ин ве сти ци ја. Ако би по свет ским кри те ри ју ми ма утвр дила при о ри те те за на ред них де сет го ди на, та да би се сма њио ути цај по ли ти ке, од но сно ства ра ње но вих цен та ра мо ћи али и по спе шио партнер ски од нос са гра ђа ни ма. Гра ђани го то во да и не ма ју ни ка кав увид у про јек те ко ји ма се кон ку ри ше за би ло ко ја сред ства ко ји ма се подсти чу не ке обла сти, би ло да је реч о по љо при вре ди или ту ри зму што су стра те шка опре де ље ња ове среди не. На жа лост, иако је би ла пр ва оп шти на ко ја је усво ји ла Стра те гију одр жи вог раз во ја, ре а ли за ци ја је би ла по ра зна. Па но ра ма При је по ља До пла те пре ко по ли ти ке Иако су про сеч не пла те у овој општи ни ма ње за 25 од сто у од но су на про сек у др жа ви, оп штин ско ру ковод ство има при ма ња ко ја су ме ђу нај ве ћим у др жа ви, од но сно ви шетру ко су из над про сеч них при ма ња гра ђа на. По ред то га и бив ши функци о не ри, ко ји се ни су ухле би ли, кори сте пра во да шест ме се ци при ма ју пла те из бу џе та. То је био још је дан од раз ло га за ре ба ланс бу џе та. Тако При је по ље из сво је ка се, ко ја се са да из но си око ми ли јар ду ди на ра, пла ћа два пред сед ни ка оп шти не, али и го то во ду пли ран број чла нова Оп штин ског ве ћа. У јав ним преду зе ћи ма ви ше стру ко је по ве ћан број за по сле них, а за по шља ва се пре ма до го во ри ма ко а ли ци о них парт нера ко ји су на вла сти. По сле усва јања из ме на За ко на о фи нан си ра њу ло кал них са мо у пра ва Би ро за друштве на ис тра жи ва ња упо зо рио је да ова кве из ме не мо гу пред ста вљати озби љан уда рац бор би про тив ко руп ци је. Без ме ха ни зма кон тро ле сред ста ва и пла но ва за њи хо во кори шће ње на до бро бит гра ђа на, ла ко све мо же да се пре тво ри у су протност јер мо гу да се фор ми ра ју но ви по ли тич ки цен три мо ћи. Ме ре економ ске по ли ти ке за 20 го ди на да ле су ма ле или ни ка кве ре зул та те кад је реч о не раз ви је ним оп шти на ма. За о ста ја ње се на ста вља. Ин ди ра Ха џа гић

17 Среда, 21. новембар РУ МА СУ СРЕ ТИ У ХО ТЕ ЛУ ПАРК По слов ни раз го во ри СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗА БЕЗ БЕД НИ ЈУ ПЕ ША ЧКУ ЗО НУ Стоп за би ци кли сте У Хо те лу Парк у Ру ми про шле сед ми це одр жа ни су по словни раз го во ри. Ка ко је том при ли ком ре че но, вла сник хо те ла Ср ба Илић имао је же љу да оку пи нај ве ћи број оних ко ји су уче ство ва ли у све чаном отва ра њу овог објек та, али и да под стак не при вред ни ке и гра ђена у прав цу раз ми шља ња да је ово град ски хо тел, хо тел свих Ру мља на и го сти ју, да хо тел до жи вља ва ју као свој обје кат ко јим се тре ба ди чи ти и у ко ји тре ба ра до свра ћа ти у сва кој при ли ци, сла вљи ма по себ но. У име до ма ћи на, ор га ни за то ра и ме наџ мен та хо те ла Парк го сте је по здра ви ла ме на џер ка хо те ла Анђел ка Де ли ба шић ко ја се за хва ли ла на ве ли ком од зи ву на по зив на послов ни су срет чи ји је циљ да се у СРЕМСКА МИТРОВИЦА Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција по све ће на ста ри јим осо бама Сун ча на је сен жи во та ко ју су ор га ни зо ва ле чла ни це Удру же ња же на Сир ми ум тре ће до ба и Цен тар за кул ту ру Сир ми у март, одр жа на је про те кле сед ми це у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти новић. На све ча но сти су на сту пили: хор пен зи о не ра Срем ци, хор му зич ког за ба ви шта Ви вак, КУД Ко ло меј ка, као и ве ли ки број ре ци та то ра, со ло пе ва ча и му зича ра свих ге не ра ци ја. ИН ЂИ ЈА ФО РУМ ЖЕ НА СПС-А По слов ни раз го во ри у Хо те лу Парк ди рект ном кон так ту оства ри још боља са рад ња. Го сти су има ли при лику да још јед ном раз гле да ју хо тел и ви де све мо гућ но сти за сме штај послов них пар те ра и го сти ју. Су срет је био и при ли ка на подсе ћа ње да се у хо те лу, сва ког пет ка и су бо те, одр жа ва ју сре мач ке ве чери, а ујед но је и на ја вље на ор га низа ци ја но во го дишњг до че ка. Ина че, су срет је одр жан на дан ко ји се у све ту обе ле жа ва као дан мла дог ви на, ви на љу ба ви, пр вог вина ко је се оце ди од но вог ро да грожђа. За то су го сти по слу же ни пор туги зе ром, мла дим ви ном из Мач ко вог по дру ма, ви ном ко је се код нас зове и сва то вац јер се слу жи у вре ме ка да се обич но ор га ни зу ју свад бе. С. Н. Сун ча на је сен жи во та - Овом при ли ком се нај бо ље по каза ло ко ли ка је по зве за ност при падни ка нај ста ри је и нај мла ђе по пу лаци ја. По тру ди ли смо се да на у чи мо де цу ка ко да чу ва ју кул тур не вредно сти и на сле ђе пре да ка, али ујед но и да по ка же мо ко ли ко смо ми ста рији још увек ак тив ни и да смо у ста њу да још увек да мо овом дру штву рекла је Зла та За хор јан ски, чла ни ца Удру же ња же на Сир ми ум тре ће до ба, до да ју ћи да су ова кве и сличне ма ни фе ста ци је ве ли ки под стрек за њи хов да љи рад. С. М. Бес пла тан курс ен гле ског Фо рум же на Оп штин ског Од бо ра Со ци ја ли стич ке Пар ти је Ср би је у Ин ђи ји ор га ни зо вао је курс ен глеског је зи ка за све за ин те ре со ва не по ла зни ке. Ча со ви се одр жа ва ју два пу та не дељ но у про сто ри ја ма СПС-а у Ин ђи ји и би ће ре а ли зо ва ни у наред на три ме се ца. -Наш циљ је био да пру жи мо подр шку су гра ђа ни ма ка ко би сте кли еле мен тар но и ви ше зна ње ен глеског је зи ка. За све по ла зни ке, а има их око 70, обез бе ђе на су основ на на став на сред ства и пра те ћи ма тери јал ко ји је по тре бан - ка же Ма ја Бе гић пред сед ни ца Ак ти ва фо ру ма же на СПС у Ин ђи ји. М.Б. Од по не дељ ка је по чео ре пре сивни део кам па ње усме ре не на забра ну во жње би ци кла кроз пе шач ку зо ну на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа у центру Срем ске Ми тро ви це. Са о бра ћајни по ли цај ци ће санк ци о ни са ти неса ве сне би ци кли сте, а ка зне ни су ма ле и кре ћу се од до ди на ра. Ина че, у пре вен тив ном де лу акци је, про шле сед ми це су са о бра ћајни по ли цај ци и чла но ви срем ско митро вач ке Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја би ци кли сти ма де ли ли про па ганд ни ма те ри јал са ин форма ци ја ма о за бра ни во жње би ци кла пе шач ком зо ном и мо гу ћим санк ција ма. Ко ман дир СПИ у Срем ској Ми трови ци Вла ди мир Ро љић ка же да је циљ пре вен тив не кам па ње био да се по диг не свест би ци кли ста о то ме ко ли ко је опа сно ка да се кре ћу пешач ком зо ном и да та квим по на шањем угро жа ва ју без бед ност пе ша ка, по себ но де це. СА О БРА ЋАЈ НИ КУ ТАК Ре зер вни то чак ПИ ТА ЊЕ: Уко ли ко је мо је во зило опре мље но си сте мом за си гур ну во жњу са из ду ва ним пне у ма ти ком, да ли мо рам да по се ду јем ре зер вни то чак? Пра вил ник о по де ли мо тор них и при кључ них во зи ла и тех нич ким усло ви ма за во зи ла у са о бра ћа ју на пу те ви ма је у скла ду са но вим техно ло ги ја ма ко ја се угра ђу ју у во зи ла пред ви део овај слу чај. У Пра вил нику, по чла ну 105. сто ји да во зи ла Пе шач ка зо на у Срем ској Ми тро ви ци: Пр во пре вен тива, он да ка зне за би ци кли сте - Та ко ђе, циљ нам је био да се сма њи број пре кр ша ја ка ко не би смо би ли у си ту а ци ји да то ком ре пре сивног де ла ак ци је ве ли ки број гра ђа на пла ти нов ча ну ка зну ко ја ни је ма ла. До са да ни је би ло по вре ђе них пе шака, а циљ кам па ње је да то га и не бу де на во ди Ро љић. Ди пло ми ра ни ин же њер са о бра ћаја Де јан Бла го је вић члан Управ ног од бо ра Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја гра да Срем ска Ми тро вица ка же да су про па ганд ним ма тери ја лом Ми тров ча ни ма про сле ди ли ин фор ма ци је о за бра ни кре та ња бици кли ста пе шач ком зо ном. - На то нас оба ве зу је За кон о без бед но сти са о бра ћај из годи не, а и са ма чи ње ни ца да се крета њем би ци кли ста у пе шач кој зо ни се угро жа ва ју пе ша ци, по сесб но деца на во ди Бла го је вић.- Ми ће мо као Асо ци ја ци ја по др жа ва ти ова кве кам па ње и ра ди ти ана ли зе и сту ди је с ци љем да се сма њи број на стра далих уче сни ка у са о бра ћа ју. С. Н. (На пи та ња чи та ла ца од го ва ра ју струч ња ци Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја) ко ја има ју угра ђе ну по ме ну ту тех но ло ги ју не мо ра ју по се до вати ре зер вни пне у ма тик. Ста ње пне у ма ти ка у ве ли кој ме ри ути че на без бед ност са о бра ћа ја. Из тог раз ло га пре по ру ка Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја је да редов но кон тро ли ши те ста ње ва ших пне у ма ти ка (при ти сак, ду би на шаре, оште ће ња). У ва шем је ин те ресу да на вре ме от кло ни те оште ће ња, јер ти ме шти ти те се бе, а и оста ле уче сни ке у са о бра ћа ју.

18 18 КУЛТУРА Среда, 21. новембар СЕ ЋА ЊА МИ ТРО ВАЧ КИ ДА НИ ГЛУМ ЦА ПЕ ТРА КРА ЉА (2) j j (Све до че ње прав ни ка Пе ри це Гр ба ти ни ћа, бли ског дру га из Ше ћер со ка ка и сред њо школ ских да на) К а сни је смо се дру жи ли сва коднев но, при ре ђи ва ли ма ле за баве, че ка ли но ве го ди не, се ћа се ње гов школ ски друг Пе ри ца Гр ба тинић. Пе ра је имао ве ли ку љу бав Љиљу, кћер по зна тог ми тро вач ког адвока та. Но, ни је то ду го тра ја ло, по сле се ма ло ду же за ба вљао са Ми ром. Јед ном зго дом до ђе Пе ра код ме не и ка же: - Зва ли су ме у ка сар ну да го во рим сти хо ве по во дом Да на ЈНА. Хај де и ти са мном. - Шта ћу ти ја? Иди сам. - Ти ћеш чи та ти не ке ске че ве, ја ћу во ди ти про грам, а по сле ћу го во ри ти по е зи ју. 'Ај де! Мој део про гра ма је био ве о ма кратак, а Пе ра је ви ше од сат вре ме на др жао па жњу вој ске и ста ре ши на. На кра ју се про ло мио апла уз. Ка ко је, да ље, те кла та Пе тро ва школ ска умет нич ка ка ри је ра? - Сле де ћи ве ли ки успех на пра вио је у Оси је ку, На ста ди о ну су одржа ва на спорт ска так ми че ња, а у са ли гим на зи је кул тур но-за бав ни про грам, по во дом су сре та ги ма на зи ја из це ле Ју го сла ви је, ко је су но си ле име "Иво Ло ла Ри бар". Ми још увек у ко шар кашком шти мун гу и рас по ло жњу. Пе ра не ка же да и он уче ству је у кул тур ноумет нич ком про гра му по сле спорт ских су сре та. Кад од јед ном, наш дру гар на сце ни го во ри по е му "Вој во ди на" Ми росла ва Ан ти ћа. Та јац у са ли, као да си у цр кви. Ка ко је он то бри љант но, су гестив но и им пре сив но го во рио, са ко јим за но сом, за ди вљу ју ће, це ла са ла му је де се так ми ну та пље ска ла. Не спорно, но сио је он ту жи цу и ра ни је, али у Оси је ку је би ло за не за бо рав. У сед мом раз ре ду гим на зи је до шло је до јед не афе ре. Мно ги то не зна ју, па ево да ка жем са да, са дис тан це од пре ко по ла ве ка. Има ли смо јед ну профе сор ку ла тин ског је зи ка, до ста гру бу и не пра вед ну, па смо сми сли ли ка ко да јој учи ни мо не што на жао. У гим на зији је по сто ја ла ра дио ста ни ца, на зи ду у ход ни ку ви си ло је сан ду че у ко је су уба ци ва ни пред ло зи и же ље за по бољша ње на ста ве у шко ли. Ми тро вач ка ги ман зи ја је би ла оглед на и сма тра ло се да у окви ру ре фор ме школ ства треба чу ти и реч уче ни ка. Ми смо на пи сали јед но пи смо про тив те про фе сор ке, исе ца ју ћи сло ва из књи га и ле пе ћи их на па пир, ка ко нас не би от кри ли. Ка да је пи смо про чи та но на ста ла је афе ра. Ис тра га ни је обе ћа ва ла ни шта до бро, уко ли ко се утвр ди ко је пи сао. На на шу сре ћу ни је се от кри ло. По себ но је дошла до из ра жа ја не тр пе љи вост пре ма на став ни ци ма то ком сêла, на ко јем је до ма ћин био наш раз ред. Школ ску таблу по де ли ли смо на два де ла: на првом је је дан ко ле га, ко ји је имао склоно сти за цр та ње, са чи нио ка ри ка ту ру пи јан ца на сло ње ног на гро бљан ски спо ме ник са фра кли ћем ра ки је, алуди ра ју ћи на про фе со ра ко ји је во лео ка пљи цу. На дру гом де лу та бле на жврља не су не ке ли ни је, цр те и хи је ро глифи и то смо кр сти ли 'ре фор ма школства'. То ком про гра ма је био и квиз, а по сле игран ка. У при пре ма ма про гра ма огла си ла се јед на ве о ма ра ди кал на гру па из на шег раз ре да, ко јој Пе ра као пред сед ник омла дин ске ор га ни за ци је и ја ни смо да ли по др шку. Они су нас изо ло ва ли и спро ве ли у де ло свој на ум. При ликом при ре ђи ва ња сêла, ка да поч не про грам, ги ман зи ја се за кљу ча ва ла и у шко лу ни је ни ко мо гао да уђе. Де журни из те гру пе је оста вио отво рен прозор, кроз ко ји је ушао њи хов дру гар и унео лет ке ку ца не на ма ши ни јед ног ми тро вач ког адво ка та. Раз ба цао их је по свим учи о ни ца ма за вре ме тра ја ња про гра ма. Ка да је про грам за вр шен и До чек Но ве го ди не у гим на зиј ској са ли На игран ци у Ми тро вач кој гим на зи ји (1957) по че ла игран ка, дошло је до гу жве и тр ке. Де жур ни настав ник, про фе сор фи ло зо фи је, по кушао је да по ку пи те лет ке, ме ђу тим, мно ги су за вр ши ли у џе по ви ма уче ни ка ко ји су се раз и шли ку ћа ма. На сти хо ве Ђу ре Јак ши ћа напра вље на је па роди ја: "Устај те ђа ци плин'те у кр ви, збаци те Ни џи ну дик тату ру..." Алу ди ра ло се на вр ши о ца дужно сти ди рек то ра, про фе со ра Ми лен ка Ни ко ли ћа. Би ло је то при кра ју пр вог по луго ђа сед мог раз реда гим на зи је. Су тра дан, сре тох Пе ру у гра ду, ту жног и не ве се лог: - Шта је би ло? - Слу шај, у на ред них пет го ди на о ово ме не сме мо зуц ну ти. Зва ли су тату и ме не у Ко ми тет. Ре кли су та ти да ме ис пи ше из ги ман зи је, да ме не би из ба ци ли. За не мео сам. Без об зи ра што је Пе ра био од ли чан уче ник, без об зира што је чи ка Ђор ђе, Пе рин та та, био ду го го ди шњи ди рек тор гим на зије, про фе сор исто ри је, та да на бо лова њу, од лу ка је спро ве де на у де ло и за то је Пе ра пре шао у Но ви Сад. Пишу ћи о Пе ри, мно ги по ми њу ње го во но во сад ско шко ло ва ње, ме ђу тим, он је у Но вом Са ду за вр шио дру го по луго ђе сед мог, осми раз ред гим на зи је и ма ту ри рао. Да ли сте ика да о то ме јав но гово ри ли? - Не, са да то пр ви пут јав но из носим. Го ди не су про шле, мно ги су помр ли. То је мој дуг пре ма Пе ри Кра љу. Нас дво ји ца смо о то ме че сто го во рили. Пред ла гао сам му да не ко на пи ше сце на рио за по зо ри шну пред ста ву или филм, би ло би то ин те ре сант но. "Не!" Био је ка те го ри чан, ни ка да на то ни је при стао. Код ка ме ног цве та: Пе ри ца Гр ба ти нић, Ми лен ко Па вло вић и Пе тар Краљ Ми смо на ста ви ли да се дру жи мо и да ље смо од ла зи ли је дан код дру гог. Ме не је Пе ри на ма ма, про фе сор ка гео гра фи је, Ста ни сла ва - Ста ша под у- ча ва ла не мач ки је зик. Ја сам остао и ма ту ри рао у Ми тро вач кој гим на зи ји, али ме је то ску по ко шта ло. Био сам без број пу та ис пи ти ван и исле ђи ван. Сва ки пут сам од го ва рао да ни шта не знам. Упор но по на вља ју ћи да о то ме ни шта не знам, за ме не се за у зео разред ни ста ре ши на, про фе сор фи зи ке Ра ди вој Си му но вић Се ља. - Та пу сти те га већ јед ном, зар не ви ди те да ни шта не зна. По за вр шет ку ма ту ре, 1960, обо ји ца смо ишли на из град њу ауто пу та. У Трупа ла ма се на ла зи ла бри га да за прире ђи ва ње кул тур но-умет нич ких програ ма, у ко јој је био и Пе ра. Ја сам се на ла зио у су сед ном на се љу, у Ма ло шишту. Сре та ли смо се сва ко днев но. Та та Ђор ђе и ма ма Ста ша, на пи та ња о мо гу ћим глу мач ким ко ра ци ма сво га си на, су од гова ра ли: "Наш деч ко мо ра сту ди ра ти не ки озбиљ ни ји фа кул тет, а не да бу де глу мац у не кој ди ле тант ској ду жи ни." Пе ра је роди те љи ма обе ћао да ће за вр ши ти прав ни фа кул тет, по сле Акаде ми је. Као сту денти сре та ли смо се у "Пре шер но вој кле ти", на Тр гу Марк са и Енгел са, по пи ли по не ко пи ће и ишли за сво јим оба ве за ма. Не ком згодом ми ре че: - Чуј, по зван сам на Ду бро вач ке летње игре да играм Хамле та. - Ствар но? Че сти там! За нас је то ствар но би ло из не нађе ње, јер Ду бро вач ке лет ње игре су би ле кул тур ни до га ђај од зна ча ја за це лу Ју го сла ви ју. Од и грао је наш другар Ха мле та са ве ли ким успе хом, та да је ње гов пут ка вр хо ви ма глу ми шта био тра си ран. Ка сни је су на ши су сре ти били све ре ђи, али дру жи ли смо се и као по ро дич ни, оже ње ни љу ди. Са ста ја ли смо се при ли ком су сре та ге не ра ци је и су сре та ми тро вач ких ве те ра на, про тив ОКК "Бе о гра да" и дру гих ко шар ка шких клу бо ва. Ге не ра ци ју је ове ко ве чио Душко Бо сиљ кић, фо то а ма тер. Ка сни је је ра дио у "Ми тро сре му" у Ве ли ким Радин ци ма. Пре ми нуо је пре пет на е стак го ди на. По след њи пут Пе ра и ја смо се срели ав гу ста у Ру ми, у Град ској би бли о те ци, на ве че ри по све ће ној њего вом ства ра ла штву. Го во рио је сво је нај дра же уло ге, оми ље не сти хо ве, био је уред ник свог про гра ма, не над машан, рас пу стан, емо ти вац пр вог ре да, у нај бо љој на ме ри да оста не упам ћен у Ру ми сво га де тињ ства. Ру мља ни то пам те. Знао сам да је бо ле стан и да је у бол ни ци. Се стра из Ми тро ви це ми је ја ви ла: "Пе ра је от пу штен. Не ма му лека." Био сам шо ки ран. За бе ле жио: Рат ко Рац ко вић

19 Среда, 21. новембар КУЛТУРА 19 ИН ЂИ ЈА ИЗ РА ДА КУД СО КО ИН ЂИ ЈА ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА j Ви ше па жње нај мла ђи ма ЛО ЗНИ ЦА ВУ КО ВИ ЛА СТА РИ На ово го ди шњем, 38. по ре ду књи жев ном кон кур су "Ву ко ви ла ста ри" у Ло зни ци, ми тро вач ка пе сни ки ња Жељ ка Аврић на грађе на је дру гом на гра дом за пе сму "Из ла зак". Све ча но уру че ње на гра де би ло је на рођен дан Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа у Ву ковом до му кул ту ре, у Ло зни ци. Foto galerija р ви ан самбл КУД Со ко Ин ђи ја, њих Птри де сет, на сту пи ли су про шлог викен да на Фе сти ва лу фол кло ра у Тр стени ку за јед но са фол клор ним ан сам блима из Ср би је, Ма ке до ни је и Ре пу бли ке Срп ске. Ово уче шће има зна ча ја и по то ме што су на кон 15 го ди на по но во успо ста вље не ве зе две оп шти не на култур но-умет нич ком пла ну, са зна је мо од На та ше Ко са но вић, пред сед ни це КУД Со ко Ин ђи ја. О на ред ним ак тив но стима она ка же: -На ше дру штво има око 200 чла но ва, од то га 150 де це са ко ји ма тре ба зна ти ра ди ти. У ци љу по бољ ша ња ква ли те та ра да у Кул тур ном цен тру Ин ђи је 25. новем бра би ће одр жан се ми нар Де чи је игре и рад са мла ђим де чи јим гру па ма ко ји ће во ди ти ко ре о граф Да ја на Костић. По ред ко ре о гра фа, умет нич ких ру ко во ди о ца за фол клор, ор ке стар и из вор не гру пе, уче шће ће узе ти и учите љи це ко је су у свој рад увр сти ле и народ ну тра ди ци ју - ка же Ко са но ви ће ва. Со ко ће по четвти пут у де цем бру ор га ни зо ва ти Де чи ји фе сти вал фол клора на ко јем ће уче шће узе ти не ко ли ко кул тур но-умет нич ких дру шта ва као и уче ни ци тре ћег раз ре да ОШ Пе тар Кочић са учи те љи цом Та њом Ман дић ко ји ће из ве сти кра ћу пред ста ву на те му на род не тра ди ци је. З. Г. С. С. Н. Ђорђе Петровић и син: Црква и школа у Иригу (1907) У IN ME MO RI AM По зна ти исто ри чар и пу бли ци ста, култур ни рад ник и пре галац др Ду шан Ву ле тић из Срем ске Ми тро ви це пре ми нуо је 12. но вембра у 75. го ди ни живо та. Ро ђен је 27. новем бра го ди не у Ку зми ну, шко ло вао се у род ном се лу, Ме шови ту гим на зи ју "Бран ко Ра ди че вић" за вр шио у Срем ским Кар лов ци ма, а ди пло ми рао на Фило зоф ском фа кул те ту гру па исто ри ја у Но вом Са ду. Ма ги стри рао је у За гре бу го ди не на те му "Раз вој му зеј ске службе у Ми тро ви ци". На Уни вер зи те ту "Едвард Кар дељ" у Љу бља ни на Фило зоф ском фа кул те ту Ка те дра за му зе о ло ги ју, док то ри рао је на те му "Спа ша ва ње и ин вер та ри за ци ја култур не ба шти не Сре ма по крет них спо ме ни ка кул ту ре у то ку Дру гог свет ског ра та". Об ја вио је ви ше пу бли ци стичких де ла из обла сти но ви је исто ри је Га ле ри ји Ку ће Вој но вић у Инђи ји, 16.но вем бра све ча но је отва ре на из ло жба сли ка мла де сликар ке из Бе о гра да Ане Ђа по вић. Ор га ни за тор из ло жбе је За ви чај но дру штво - Ђор ђе Вој но вић из Ин ђије. Се ри ја сли ка под на зи вом Ко ра је при каз др ве ћа у ње го вим раз личи тим об ли ци ма, а из ло жба ће би ти отво ре на за све по се ти о це до кра ја но вем бра. М.Б. ( ) Са из ло жбе Ко ра пре ђа шње Ју го сла ви је и да на шње Ре пу бли ке Срби је из вре ме на Пр вог и Дру гог свет ског ра та, као је дан од нај бо љих по зна ва ла ца ове ма тери је код нас, као аутор и ко а у тор са дру гим истори ча ри ма. По је ди нач не ра до ве об ја вљи вао је у број ним ли сто ви ма и часо пи си ма, исто риј ским пу бли ка ци ја ма и стручним збор ни ци ма. Ду го го ди на био је са рад ник "Срем ских но ви на" у ру бри ци "Срем у прошло сти". Био је и ре цен зент из дања "Срем ских но ви на" ко је су го ди не об ја ви ле у сво јој из да вач кој де лат но сти ње го ву књи гу "Ло гор у Јар ку", по све ће ну стра да њи ма не дужних у "кр ва вом мар шу Ја рак Шабац". Од ла ском др Ду ша на Ву ле ти ћа исто ри о гра фи ја је из гу би ла још јед ног исто ри ча ра ко ји је за собом оста вио пу бли ци стич ку гра ђу вред ну па жње.

20 20 Среда, 21. новембар К РИ ВИ ЦА ЖИ ВОТ НИ ПУТ ПЕ ТРА БА ЛО ГА Од Ју жне Афри ке до Ри ви це... Се ћа ње на при род не ле по те Афри ке, ути ца ло је на то да Пе тар Ба лог са сво јом по ро ди цом до ђе на об рон ке Фру шке го ре. Успо ме ну на зе мљу ко ју је на пу стио под ре ван ши стич ким те ро ром ко ји је пре ра стао раз ло ге сво га по сто ја ња, овај нео бич ни чо век чу ва на сво јим сли ка ма којe из ла же на глав ној ри вич кој ули ци а да из Ири га кре не те ка Ри ви ци, пр во на шта на и ђе пут ник на мерник, чим про ђе ка пе лу ко ју својим тру дом по ди жу ме шта ни овог сремског се ла, је плат но на ко јем је дан, не баш то ли ко оби чан чо век оста вља свој жи вот. Вер не пред ста ве да ле ких африч ких пре де ла ко је сва ко ко прође овим пу тем мо же да ви ди, упу ћу ју на чо ве ка ко ји је сво јим очи ма ви део крај њи југ све та ко јим су се не ка дашњи мо ре плов ци и аван ту ри сти кре тали у на ди да ће што пре сти ћи до новог, обе ћа ног све та. Пе тар Ба лог је са сво јом по ро дицом пре не ко ли ко го ди на до шао у Срби ју, а од пре три го ди не жи ви у Риви ци. Ту сли ка и пла ни ра ка ко да у ско ри је вре ме ис ко ри сти ту ри стич ке по тен ци ја ле овог се ла и та ко га трг не из сна у ко јем се на ла зи. По ли тич ки азил Ју жну Афри ку, Пе тар је упо знао почет ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је као по ли тич ки ази лант пре ко Аустри је до спео у Јо ха не збург. - Као сту дент ар хе о ло ги је, уче ство вао сам у сту дент ској по бу ни чу ве не го ди не. Ка ко се тај сту дент ски по ду хват за вр шио, сви ма је до бро по зна то. Не ки од нас су оста ли у Ју го сла ви ји, не ки су до спе ли у за тво ре, а део је, стра ху ју ћи од ре пре са ли ја, на пу стио Ју го сла ви ју. Ме ђу њи ма сам био и ја. Спас од та дашње ју го сло вен ске по ли ци је тра жио сам у Аустра ли ји, Аустри ји, Аме ри ци, Ен глеској, Ка на ди али су вра та ових де мо крати ја оста ла за ме не за тво ре на, при ча Петар и до да је да је је ди ни услов до би ја ња ази ла би ло пот пи си ва ње са гла сно сти да се ни ка да не ће ба ви ти по ли ти ком. Услов је при хва тио ра до и остао му ве ран све до да нас. На по чет ку пу та... Као по пра ви лу, по че так жи вот ног пу та за Пе тра Ба ло га је био те жак. Иако по свом обра зо ва њу и уну тар њем опре де ље њу ар хе о лог, па ле он то лог и исто ри чар, Пе тар је био при ну ђен да се ба ви ра зним дру гим по сло ви ма. Ка ко ис ти че, жи вот га је на те рао да на у чи да ра ди и оне по сло ве на ко је, да ни је мо рао, не би ни ка да обра тио па жњу. Као фи зич ки рад ник, алат ничар и про јек тант, про пу то вао је го то во чи та ву Афри ку, а то ком ра та Ју жно а- фрич ке Ре пу бли ке и Ан го ле, ра дио је и на опра вља њу вој не тех ни ке. - У вре ме ка да сам ја сти гао у Јужну Афри ку, у Јо ха не збур гу је би ло све га три де се так на ших фа ми ли ја. Касни је се тај број по ве ћа вао са ра то вима ко ји су се во ди ли на Бал ка ну, та ко да да нас у Ју жно а фрич ккој Ре пу бли ци има те при лич ну не са мо срп ску, не го бал кан ску ко ло ни ју. Ју жно а фрич ка Репу бли ка је огром на др жа ва ко ја има 48 ми ли о на ста нов ни ка, та ко да је ова зе мља го то во пу ста. О ка квом се простран ству ра ди, го во ри и по да так да је јед на одич на фар ма ве ли ка ко ли ко читав Срем. Та кав је и Јо ха не збург у којем има пре ко 12 ми ли о на ста нов ни ка, да кле, мно го ви ше не го чи та ва Ср бија. На та квав град, ко јим сва ко днев но про тут њи не ма ње од 7 ми ли о на аутомо би ла, ни је би ло ла ко на ви ћи се, сећа се Ба лог. Апарт хејд и по сле У вре ме ка да је Пе тар сти гао у Јужну Афри ку, апарт хејд је био на врхун цу. Опа да ње овог си сте ма до вео је на по ли тич ку сце ну си ле ре ван ши зма и тра ди ци је стра не ци ви ли за ци ји ко ју је бе ли чо век ства рао на африч ком Ју гу. У та квим окол но сти ма Пе тар је ре шио да се вра ти у Ср би ју. - У Ју жној Афри ци сам сте као вели ку имо ви ну, оже нио се и ство рио по ро ди цу. Плац на ко јем се на ла зи ла по ро дич на ку ћа од пре ко 400 ква драта, по кри вао је по вр ши ну од око 3 хиља де ква драт них ме та ра, а по ро ди ца мо је су пру ге има ла је и ве ли ки са фари. Ме ђу тим, кра јем про шлог ве ка живот је по ста јао све опа сни ји. На сва ком про зо ру у ку ћи мо рао сам да по ста вим ре шет ке, у ход ни ку ко ји је био дуг неко ли ко де се ти на ме та ра би ло је по ставље но по три ре да за штит них ре шет ки, сва ка је со ба има ла свој аларм, а око ку ће би ла је по ста вље на бо дљи ка ва жи ца. Страх је био то ли ки да сам из бега вао да отва рам дво ри шну ка пи ју ако су се ис пред ку ће кре та ли црн ци. Па ипак, да бу дем ја сан, ја ни ко га не браним, и сви су оче ки ва ли да ће се реван ши зам јед ног да на по ја ви ти, али то што се де ша ва ло и што се и тре нут но де ша ва је пре ви ше, об ја шња ва Пе тар. Ри ви ца Пе тар Ба лог: сли ке по крај пу та Се ћа ње на при род не ле по те Африке, ути ца ло је на то да Пе тар са сво јом по ро ди цом из Ју жне Афри ке до ђе на об рон ке Фру шке го ре. Успо ме ну на земљу ко ју је на пу стио под ре ван ши стичким те ро ром ко ји је пре ра стао раз ло ге сво га по сто ја ња, овај нео бич ни чо век чу ва на сво јим сли ка ма ко је из ла же на глав ној ри вич кој ули ци. ЛА ЋА РАК АК ТИВ ЖЕ НА ре ди ном но вем бра чла ни це Ак ти ва Сже на Ла ћа рак про сла ви ле су сво ју кр сну сла ву, све ту Ана ста си ју Ри мљанку. Овај ак тив је осно ван пре два месе ца али је већ имао до ста за па же них ре зул та та. Же не у овом удру же њу се ба ве про мо ви са њем тра ди ци о нал них вред но сти, зна ча ју же на у дру штву, - Ја сам ро ђе ни Хрт ков ча нин и у Сре му сам од ра стао и бо ра вио све до од ла ска у Аустри ју. Ду го смо раз мишља ли где би се на ста ни ли ка да конач но на пу сти мо африч ки кон ти нент, али је мо ја за љу бље ност у ле по те и мир Фру шке го ре пре су ди ла да до ђе мо у Ри ви цу. Ово се ло је ле по, ма ло, мирно, има ши ро ко гру де жи те ље и до бро ви но - об ја шња ва Ба лог. - Ов де смо на шли свој мир. На пра вио сам ма ли ате ље, сли кам, спа ва мо ши ром отворе них ка пи ја и не раз ми шља мо да ли ће нам се де си ти не што ло ше. Мир не мо же ни шта да пла ти и мо ја по ро ди ца је то осе ти ла на сво јој ко жи. У на ред ном пе ри о ду, Пе тар пла ни ра да про ши ри свој ате ље, да отво ри мали му зеј ни про стор у ко јем ће из ла га ти ста ре фо то гра фи је и на ме штај. - Ри ви ца има од ли чан ту ри стич ки по тен ци јал. Ја ћу, као ар хе о лог, насто ја ти да из гра дим ре пли ку ста рог келт ског на се ља и та ко до при не сем ожи вљав њу овог кра ја. Тре нут но, у фа зи ре а ли за ци је је и ре ги стро ва ње Удру же ња ар хе о ло га Сре ма и же ља ми је да му сре ди ште бу де у Ри вици. Ни ка да се ни сам по ка јао што сам све рас про дао и до шао ов де где сам на шао свој мир, за кљу чу је Петар Ба лог. С. Лап че вић Про сла вље на сла ва Јед на од из ло жби Ак ти ва же на Ла ћа рак еду ко ва њем мла дих о ста рим за на тима... Та ко ђе се ба ве и из ра дом ства ри од па пи ра, из ра дом чат не ја (ин диј ски ај вар), цр та њем на ста клу... Овој свеча но сти су при су ство ва ли пред став ници ло кал не вла сти, При вред не ко мо ре Вој во ди не и број них удру же ња же на. С. Н.

21 Среда, 21. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Осе ћа ња се пи шу Из ло жба ста рих пи са ма, раз глед ни ца, спо ме на ра СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ВА ЊА БУ ЛИЋ ГО СТО ВАО У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ Пред ста вљен Си ме о нов пе чат Из ло жба пи са них по ру ка Осе ћања се пи шу аутор ке Оли ве ре Де лић, отво ре на је про те кле не деље у Му зе ју Сре ма. Ова за ни мљива из ло жба ко ја пред по се ти о ци ма ожи вља ва вре ме на у ко ји ма је жи вот по сто јао го то во ис кљу чи во на па пиру, са др жи пи са не по ру ке раз ли читих са др жи на, од раз глед ни ца преко пи са ма и љу бав них спо ме на ра, до при ја тељ ских по здра ва и опроштај них пи са ма. Из у зет на ко лек ција успо ме на ко ју је аутор ка бри жно са бра ла и пре зен то ва ла јав но сти на увид, са др жи пре пи ску ви ше или ма ње по зна тих љу ди ко ји су сво јим де ло ва њем за ду жи ли не са мо гра ђане Срем ске Ми тро ви це, не го чи та вог Сре ма па И ши ре. Из ме ђу оста лог, из ло же на је пре пи ска Мој си ја племе ни тог Ра шко ви ћа, Јо ва на Јо ва нови ћа Зма ја, Ми ле ве Ма рић Ајн штајн, Ћи ре Ми ле ки ћа И дру гих. Из ло жба об у хва та пи сма и по ру ке од до го ди не, са по себ ним освр том на дру гу по ло ви ну 19. ве ка ко ји се, ка ко је на отва ра њу из ло жбе ис такао исто ри чар Бо ра Че ке ри нац, сматрао ве ком при ва те пре пи ске. Пре ма ре чи ма Оли ве ре Де лић, при ку пља ње пи са них по ру ка траја ло је око го ди ну да на, а основ ни Де таљ са отва ра ња из ло жбе по кре тач аутор ка је на шла у по треби да се у вре ме ну екс пан зи је инфор ма ци о них тех но ло га још јед ном скре не па жња на ле по ту зна чај И бо гат ство пи са не ре чи у ко јој се, како ис ти че, нај лак ше И са кри ва ју И от кри ва ју осе ћа ња, али И на чин живо та чи та ве јед не епо хе. - Раз ми шља ла сам о то ме ка ко при ка за ти ко му ни ка ци ју кроз из весни пе ри од, о че му све до че ста ри пред ме ти, па сам кре ну ла у ис тражи ва ње, чи ји је ре зул тат ова из ложба. При сту пи ла сам му зе о ло шки и пред мет но, уз при ка зи ва ње тек ста и љу ди ко ји су пи са ли по ру ке. Предме ти ко ји ма се и на ко ји ма се пи са ло по ре ђа ни су вре мен ски и исто риј ски, где сам об у хва ти ла и кул ту ро ло шки прин цип ка ко би се при ка зао зна чај за кул ту ру од ре ђе ног вре ме на, рекла је аутор ка. Овом при ли ком в.д. ди рек то ра Му зе ја Сре ма Да ни ца Дра ги че вић Ђу кић ре кла је да су ова кве из ло жбе све до чан ства јед ног про шлог вре мена, ко је у исто вре ме обо га ћу ју култу ру гра да и чу ва ју дра ге успо ме не. Из ло жба пи са них по ру ка Осе ћа ња се пи шу би ће отво ре на до 4. де цембра, а улаз на из ло жбу је сло бо дан. С. Л. Но ви нар и пи сац, Вања Бу лић, одр жао је про те кле не де ље у чи та о ни ци срем ско митро вач ке Би бли о те ке Гли го ри је Во за ре вић про мо ци ју свог ро ма на Си ме о нов пе чат, ко ји је тре нут но на ли сти најчи та ни јих ро ма на у нашој зе мљи. Књи гом ко ја на ин три ган тан на чин го во ри о срп ској исто рији и кул тур ном на сле ђу аутор је, ка ко је ис такао, по ку шао да скре не па жњу на кул тур ни и духов ни зна чај ма на сти ра Хи лан да ра али и оста лих срп ских све ти ња ко је су са мим сво јим по стан ком упу ће не на за ду жби ну све тих Не ма њи ћа. Си ме о нов пе чат, запра во пред ста вља поку шај да се на по пу ла ран на чин, у сти лу Де на Бра у на или пак Ум бер та Ека, јав но сти пред ста ви ми сти цизам срп ског пра во сла вља. И чак шта ви ше! Ово Бу ли ће во оства ре ње је до каз да је аутор у сво јој на ме ри у пот пу но сти и ус пео, не ума њив ши при то ме сми сао оно га о че му са доста опре за и зна ња го во ри. Овај ро ман ко ји се од ли ку је бритком ре че ни цом и је дин стве ним стилом у ко јем се ја сно очи ту ју ка ко но ви нар ске та ко и књи жев не способ но сти ауто ра, сво је ко ре не на лази у исти ни тим до га ђа ји ма, љу ди ма и тра га њи ма. Упра во оту да, Си ме о- нов пе чат се раз ли ку је од све ве ћег бро ја слич них оства ре ња на до ма ћој и свет ској сце ни, ко ја у сво јој би ти ни су дру го до ко пи ја свет ских бестсе ле ра из до ме на еп ске фан та сти ке. При ча о Си ме о но вом пе ча ту је при ча о раз ло зи ма због ко јих се Са про мо ци је Си ме о но вог пе ча та ства ри де ша ва ју и на ста ла је након јед ног од пи шче вих бо ра ва ка на Све тој го ри. Иако је цен трал ни мо тив за пле та раз лог због ко јег је по жар из био, од но сно пи та ње соп стве не од го вор но сти за уплита ње у ства ри ко је у сво јој осно ви има ју ме та зич ки сми сао, Бу лић на мај стор ски на чин при по ве да причу о ве чи том су ко бу до бра И зла, о по тра зи за ре ли кви ја ма, о бор би за про на ла же ње соп стве ног покре та ча. Си ме о нов пе чат је је дин ствена књи га у ко јој ће љу би те љи књи жев но сти ужи ва ти, исто ри чари про на ћи по не ки за бо ра вље ни по да так, за хва љу ју ћи ко јој ће тео ре ти ча ри за ве ре сво је сум ње о су шти ни свет ских су ко ба до пу ни ти још јед ном за ни мљи вом те зом. С. Лап че вић СТА РА ПА ЗО ВА У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ Час на род не тра ди ци је За јед нич ки час на те му На род на тра ди ци ја на деч јем оде ље њу Град ске би бли о те ке у Ста рој Па зови одр жа ли су 15.но вем бра по дру ги пут уче ни ци ни жих раз ре да ста ропа зо вач ких основ них шко ла Бо шко Пал ко вље вић Пин ки и Хе рој Јанко Чме лик са сво јим учи те љи ца ма Би ља ном Стај ко вић и Да ни је лом Ми кло виц. Иако се овај пред мет из у ча ва као из бор ни, уче ни ци су ве о ма за ин те ре со ва ни за упо зна вање оби ча ја и тра ди ци је. По ме нуте шко ле су укра ше не руч ним радо ви ма ђа ка, а овом при ли ком су по ка за ли сво је ве шти не и зна ње у тка њу. Ура ди ли су и не ко ли ко тапи се ри ја с на род ним мо ти ви ма ко је су по кло ни ли Би бли о те ци. За учени ке је ра ди о нич ки вид ра да ве о ма ин те ре сан тан и они ужи ва ју у оваквим ак тив но сти ма, и ра ду ју се наред ном су сре ту. Г. М. На ча су на род не тра ди ци је

22 22 Среда, 21. новембар У окви ру ме ђу на род не ор га ни заци је Euro pean the a tre night, а уз по др шку Ми ни стар ства за кул туру и јав но ин фор ми са ње, ло кал них са мо у пра ва и кул тур них ин сти ту ци ја из 16 гра до ва и оп шти на, ме ђу који ма је би ла и Срем ска Ми тро ви ца, у су бо ту 17. но вем бра, по дру ги пут је одр жа на ма ни фе ста ци ја Ноћ позо ри шта. Ма ни фе ста ци ја је за по че ла предста вом за де цу Сло во на сло во, у ре жи ји Дра га на Јо ви чи ћа Јо вића, а по тек сту Ду шка Ра до ви ћа, у ко јој су игра ли: Ни ко ла Ја но шевић и Сте фан Тајбл. За тим су на град ским ули ца ма, на пу ту до По зори шта, глум ци Омла дин ског клу ба По зо ри шта До бри ца Ми лу ти но вић из ве ли пер фор манс, на кон че га је на кок те лу у По зо ри шту ди рек торка Је ле на Јан ко вић отво ри ла но ву по зо ри шну се зо ну, ко ја ове го ди не но си на зив По вра так у бу дућ ност. На Ма лој сце ни је за тим од и грана стенд ап ко ме ди ја Ред је ваља се, та кав је оби чај, ко ју је, по тек сту Ср ђа на Дин чи ћа, ре жи рао ''НОЋ ПО ЗО РИ ШТА У МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈУ СЕ УКЉУ ЧИ ЛО 46 ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ШИ РОМ СР БИ ЈЕ У Срем ској Ми тро ви ци мо но дра ме, пер фор ман си... и у ко јој је играо Ср ђан Ала тић. На кон то га на Ве ли кој сце ни су насту пи ли чла но ви го сту ју ћег Град ског по зо ри шта из Тре би ња & КЦ Ма ле ства ри Тре би ње, са пред ста вом Лаки ко мад. Сат вре ме на пре по но ћи глу мац Си ни ша Со ћа нин од и грао је мо но дра му Да кле, да не око лишам ви ше, а тач но у по ноћ из ве ден је пер фор манс под на зи вом Глумци: Тре ћа сме на, у ре жи ји Вла дими ра Ба ла шћа ка, у ко ме су играли: Вла ди мир Ба ла шћак, Ду шан ка Аној чић, Гор да на Лу кић, Је ле на Јан ко вић, Алек сан дар Кр ста јић, Сте фан Тајбл и Ни ко ла Ја но шевић. Ка ко нам је ре као Ср ђан Ала тић, ор га ни за тор у ми тро вач ком По зо ришту До бри ца МИ лу ти но вић, ово годи шња ма ни фе ста ци ја Ноћ по зо ришта у Срем ској Ми тро ви ци је би ла до бро по се ће на и на и шла је на добар од јек ме ђу љу би те љи ма по зо ришне умет но сти. С. М.-М. М. По зо ви М ра ди ужит ка Ди рек тор ка по зо ри шта Је ле на Јан ко вић Де таљ из пред ста ве Глум ци: Тре ћа сме на У ре пер то а ру По зо ри шта До бри ца Ми лу ти но вић у че твр так, 22. новем бра, је хит пред ста ва Зве зда ра те а тра По зо ви М ра ди ужит ка. У пред ста ви, чи ју ре жи ју по ти су је Мир ја на Бо бић Мој си ло вић, игра ју Ка та ри на Жу тић, Сне жа на Са вић и Иван Јев то вић. Пред ста ва по чи ње у 20 са ти. Це на ула зни це је 800 ди на ра, а све до дат не ин фор ма ци је и ре зер ва ци је ка ра та мо гу се до би ти на те ле фон Пре пред ста ве би ће одр жа на про мо ци ја но вог ро ма на Мир ја не Бо бић Мој си ло вић Тра жи ме. У Ру ми пред ста ве, из ло жбе, кон цер ти... Ру ма се при дру жи ла гра до ви ма Ср би је, би ло их је 15, ко ји су 17. но вем бра ор га ни зо ва ли ма ни фе ста ци ју ''Ноћ позо ри шта''. Ова ма ни феста ци ја се по дру ги пут ор га ни зу је у Ср би ји, уз фи нан сиј ску по моћ Мини стар ства кул ту ре и ло кал них са мо у пра ва. Ка да је у пи та њу Срем, ''Ноћ по зо ри шта'' су орга ни зо ва ле Ру ма и Сремска Ми тро ви ца. У ма ни фе ста ци ју се укљу чи ло 46 ин сти туци ја кул ту ре ши ром Срби је, про грам је об у хватио око 60 по зо ри шних пред ста ва, ли ков них из ло жби, ра ди о ни ца, музич ких кон це ра та. У по по днев ним са ти ма из ве де не су две по зо ри шне пред ста ве за децу у ре жи ји Зол та на Фрид ма на, и то ''Ча роб њак из Оза'' и ''Ве се ли кловно ви''. То ком ве че ри, у хо лу Кул турног цен тра је отво ре на за јед нич ка ли ков на из ло жба два умет ни ка из Ба ња лу ке, Жив ка Шу шни це и Зора на Су вај ца Зо гра фа. Из ло жбу је отво ри ла ва јар Љиља на Вој во дић, о ства ра ла штву Са отва ра ња ли ков не из ло жбе у КЦ го сти ју из Ре пу бли ке Срп ске го во рила је и Ми ли ја на Ју ца Јо ва но вић, исто ри чар умет но сти, обе из уметнич ког са ве та Га ле ри је Кул тур ног цен тра. Зо ран Су ва јац је до са да имао два де се так са мо стал них и око пе десет груп них из ло жби - сам за се бе ка же да екс пе ри мен ти ше у тех ника ма и те ма ти ци, те же ћи по ме ра њу гра ни ца у сли кар ству. Жив ко Шу шни ца је као сли кар из ни као из ате љеа сли ка ра и ва јара ''Пе ла гић'', члан је ''УЛИ ПУР СА'', је дан је од осни ва ча и чла но ва ''УЛУР СА''. Ме ђу нај значај ним на гра да ма му је скулп ту ра на те му ''Жена и ре во лу ци ја'' ко ју је до био у Ба ња луци. Ње го ве сли ке, ко је су на ста ле по след њих го ди на, пра ви су су блимат на ку пље них и прожи вље них ис ку ста ва, ви ше го ди шњег ба вљења скулп ту ром, цр тежом, шта фе лај ним сликар ством. На кон из ло жбе, по сети о ци су мо гли да ужива ју у мо но дра ми ''Хаљи на за рин ги шпил'' ко ју је из ве ла Ол га Си мић, По зо ри ште ''Огле да ло'' из Но вог Са да. ''Ноћ по зо ри шта'' у Ру ми би ла је за чи ње на му зи ком - у Клу бу Култур ног цен тра на сту пио је ан самбл ''ORT HO DOX CELTS'', са став по знат по то ме што на ре пе ро а ру има искљу чи во ир ску му зи ку. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗМА ЈЕВ ЦИ ПРО СЛА ВИ ЛИ ДАН ШКО ЛЕ Чи ка Јо ви у част И ове го ди не је Основ на шко ла Јо ван Јо ва но вић Змај, ко ја сло ви за јед ну од нај пре сти жни јих ми тро вач ких обра зов них уста но ва све ча но обе ле жи ла 24. но вем бар, дан ро ђе ња ве ли ког пе сни ка чи ка Јо ве Зма ја, по ко јем ова шко ла и но си име. Ни зом кул тур них, за бав них, дру штве них и спорт ских ак тив ности ко је су тра ја ле че ти ри да на, од 19. до 23. но вем бра, Зма јев ци су се по 41. пут оду жи ли ве ли ка ну на ше књи жев но сти чи је име са по но сом. Ка ко је ис та као Зо ран Ђу рић, дирек тор ове ми тро вач ке шко ле, носи ти име ве ли ког пе сни ка је и вели ка част али и оба ве за. - Тру ди мо се да сва ке го ди не сми сли мо но ве и осве жи мо ста ре про гра ме. Но си ти име Јо ва на Јо вано ви ћа Зма ја, ве ли ка је при ви леги ја ко ја зах те ва и ве ли ку од го ворност. Тру ди мо се да сво јим ра дом Зма је вом име ну не по там ни мо сјај, ре као је Ђу рић. С. Л.

23 Среда, 21. новембар На осно ву чла на 46. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Сл. лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца бр. 10/2011) и члана 22. Од лу ке о ре ба лан су бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Сл. лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца бр. 16/2011) и Про гра ма по ди за ња ка па ци те та удру же ња во ћа ра на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца до не тог да на на 10. сед ни ци Град ског ве ћа Града Срем ска Ми тро ви ца под бро јем /2012-III, на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду рас пи су је К О Н К У Р С за до де лу сред ста ва за по ди за ње ка па ци те та удру же ња во ћа ра на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца 1. ЦИ ЉЕ ВИ ДО ДЕ ЛЕ СРЕД СТА ВА Сред ства ко ја су пред мет овог кон кур са до де љу ју се у ци љу подсти ца ња по ди за ња ка па ци те та удру же ња во ћа ра на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 2. НА МЕ НА СРЕД СТА ВА Сред ства се до де љу ју за на бав ку опре ме нео п ход не за уна пре ђе ње ква ли те та сво га ра да. 3.ИЗ НОС СРЕД СТА ВА КО ЈА СЕ ДО ДЕ ЉУ ЈУ По овом кон кур су би ће до де ље но укуп но ,00 ди на ра. 4.УСЛО ВИ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА КОН КУР СУ Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же ња гра ђа на - во ћа ра ко ја има ју се ди ште на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца и бла го вре ме но под не су при ја ву на кон курс. Осим на пред на ве де них усло ва, удру же ња гра ђа на во ћа ра мо ра ју ис пу ни ти и сле де ће усло ве: -да су упи са на у Ре ги стар удру же ња у скла ду са ва же ћим за кон ским про пи си ма, Уз зах тев за до де лу сред ста ва, уче сни ци кон кур са су ду жни под не ти сле де ћу до ку мен та ци ју: - фо то ко пи ја ре ше ња о упи су у Ре ги стар удру же ња и ПИБ обра зац, - фо то ко пи ја кар то на де по но ва них пот пи са, - фо то ко пи ја лич не кар те од го вор ног ли ца, - фо то ко пи ја Ста ту та удру же ња гра ђа на, - фо то ко пи ја кар ти це те ку ћег ра чу на. Зах тев са тра же ном до ку мен та ци јом под но си се на шал тер број 11 у услу жном цен тру Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ул. Све тог Ди ми три ја број 13 уз на зна ку: Кон курс за до де лу сред ста ва за по ди за ње ка па ци те та удру же ња во ћа ра. Рок за под но ше ње при ја ва је го ди не. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз ма тра ти. Под не те зах те ве ће раз ма тра ти Ко ми си ја за до де лу сред ста ва ко ју обра зу је на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду. О до де ли сред ста ва уче сни ци ма кон кур са од лу чи ће на чел ник Градске упра ве од лу ком, у ро ку од 5 да на од да на ис те ка ро ка за под но шење при ја ва. Про тив од лу ке из прет ход не тач ке уче сник кон кур са мо же под не ти при го вор Град ском ве ћу у ро ку од 8 да на од да на при је ма од лу ке. На кон до но ше ња ко нач не од лу ке од стра не Град ског ве ћа, Град Срем ска Ми тро ви ца, на чел ник Град ске упра ве до не ће ре ше ње о доде ли сред ста ва из бу џе та гра да. На осно ву ре ше ња о до де ли сред ста ва за кљу чу је се уго вор са ко рисни ком сред ста ва о на чи ну њи хо вог тро ше ња. Све до дат не ин фор ма ци је уче сни ци кон кур са мо гу до би ти у згра ди Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Град ска упра ва за по љо при вре ду или на тел , лок На осно ву чла на 46. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Сл. лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца бр. 10/2011) и чла на 22. Од лу ке о ре ба лан су бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Сл. лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца бр. 16/2012) и Про гра ма под сти ца ња сто чар ске про из вод ње - го ве дар ства на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми трови ца до не тог да на го ди не на 10. сед ни ци Град ског ве ћа Града Срем ска Ми тро ви ца под бро јем /2012-III, на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду рас пи су је К О Н К У Р С за до де лу сред ста ва за под сти ца ње сто чар ске про из вод ње - го ве дар ства на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца 1. ЦИ ЉЕ ВИ ДО ДЕ ЛЕ СРЕД СТА ВА Сред ства ко ја су пред мет овог кон кур са до де љу ју се у ци љу под стица ња про из вод ње мле ка, укруп ња ва ња и уна пре ђе ња ра сног са ста ва и ма ти че ња ста да. 2. НА МЕ НА СРЕД СТА ВА - кон тро ла про дук тив но сти млеч них гр ла у го ве дар ству, - ода би ра ње и про из вод ња му зних гр ла, - ис пи ти ва ње пре но ше ња осо би на на по том ство, - кон тро ли са но раз мно жа ва ње, - во ђе ње ма тич не еви ден ци је до ма ћих жи во ти ња и при ме на дру гих одга ји вач ких и зо о тех нич ких ме ра у скла ду са За ко ном о сто чар ству. 3. ИЗ НОС СРЕД СТА ВА КО ЈА СЕ ДО ДЕ ЉУ ЈУ Под но си о ци зах те ва ко ји ис пу не усло ве про пи са не кон кур сом до би ће 2.000,00 ди на ра бес по врат но по ума ти че ном млеч ном гр лу. 4. УСЛО ВИ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА КОН КУР СУ Пра во уче шћа на кон кур су има ју фи зич ка ли ца ко ја се ба ве сто чарством-млеч ним го ве дар ством, има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца и бла го вре ме но под не су при ја ву на кон курс. Осим на пред на ве де них усло ва, фи зич ко ли це мо ра ис пу ни ти и сле де ће усло ве: - да је упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва у скла ду са Пра вил ни ком о на чи ну и усло ви ма упи са и во ђе ња ре ги стра по љо при вредних га здин ста ва, обра сци ма зах те ва за упис и про ме ну по да та ка и при лога, до ку мен та ци ји ко ја се при ла же уз зах тев, на чи ну чу ва ња по да та ка, као и о усло ви ма за па сив ни ста тус по љо при вред ног га здин ства ( Сл. гла сник РС бр. 111/2009, 21/2010, 89/2010, 22/2011, 97/2011 и 15/2012 ), - да су гр ла за ко ја ће се да ва ти сред ства под кон тро лом прав них лица овла шће них за по сло ве се лек ци је по чл. 7., 8. и 9 За ко на о сто чар ству ( Сл. гла сник РС бр. 41/09). Уз зах тев за до де лу сред ста ва, уче сни ци кон кур са су ду жни под не ти сле де ћу до ку мен та ци ју: - фо то ко пи ју лич не кар те, - по твр ду о ак тив ном ста ту су по љо при вред ног га здин ства, - уве ре ње о ума ти че ним млеч ним гр ли ма из да то од По љо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца или По љо при вред ног фа кул те та у Новом Са ду-де парт ман за сто чар ство, -фо то ко пи ју кар ти це на мен ског ра чу на ( за по љо при вред но га здин ство ). Зах тев са тра же ном до ку мен та ци јом под но си се на шал тер број 11 у услу жном цен тру Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ул. Све тог Ди ми три ја број 13 уз на зна ку: кон курс за до де лу под сти цај них сред ста ва за сто чар ску произ вод њу. Рок за под но ше ње при ја ва је го ди не. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз ма тра ти. Под не те зах те ве ће раз ма тра ти Ко ми си ја за до де лу сред ста ва ко ју образу је на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду. О до де ли сред ста ва уче сни ци ма кон кур са од лу чи ће на чел ник Град ске упра ве од лу ком, у ро ку од 5 да на од да на ис те ка ро ка за под но ше ње прија ва. Про тив од лу ке из прет ход не тач ке уче сник кон кур са мо же под не ти приго вор Град ском ве ћу у ро ку од 8 да на од да на при је ма од лу ке. На кон до но ше ња ко нач не од лу ке од стра не Град ског ве ћа, Гра да Сремска Ми тро ви ца, на чел ник Град ске упра ве до не ће ре ше ње о до де ли средста ва из бу џе та гра да. На осно ву ре ше ња о до де ли сред ста ва за кљу чу је се уго вор са ко ри сником сред ста ва о на чи ну њи хо вог тро ше ња. ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за по љо при вре ду ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за по љо при вре ду Број: /2012-XI Да на: го ди не Срем ска Ми тро ви ца В. Д. НА ЧЕЛ НИК дипл. инг. по љо при вре де Вла ди мир На сто вић с.р. Број: /2012-XI Да на: го ди не Срем ска Ми тро ви ца В. Д. НА ЧЕЛ НИК дипл. инг. по љо при вре де Вла ди мир На сто вић с.р.

24 24 Среда, 21. новембар ТРЕ ЋЕ ДО БА, СУ МОР НА ИЛИ СУН ЧА НА ЈЕ СЕН ЖИ ВО ТА ОД НАС ЗА ВИ СИ ШИД У ОКВИ РУ АК ТИВ НО СТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА Обе ле же на Сун ча на је сен жи во та Цр ве ни крст Шид је у са рад њи са здравстве ним рад ни ци ма Дома здра вља Шид, волон те ри ма на про граму Бри га о ста ри ма, мла дим во лон те ри ма и Ама тер ским по зо риштем Бра ни слав Нушић обе ле жио Ме ђуна род ни дан ста ри јих осо ба, као и Свет ски дан ср ца. Ак ци ја је ре а- ли зо ва на у цен тру Шида на ула ску у зе ле ну пи ја цу ме ре њем крв ног при ти ска и ни воа шеће ра у кр ви. - На наш по зив одазва ло се ви ше од две сто ти не су грађа на. Ак ци ја је про шла ве о ма за паже но, а њој су се при дру жи ле и глуми це Ама тер ског по зо ри шта Бра нислав Ну шић као же не у цр ве ном. Оне су пер фор ман сом ука за ле на све ве ћи број же на обо ле лих од карди о ва ску лар них бо ле сти, а циљ акци је био је пре вен тив но де ло ва ње ре кла је Ду ши ца По ле тан, струч ни са рад ник у шид ском Цр ве ном кр сту. Овим ак тив но сти ма зва нич но је за по че ла Сун ча на је сен жи во та - тра ди ци о нал на ак тив ност Цр веног кр ста. У окви ру то га одр жа но је так ми че ње ста ри јих су гра ђа на Уче сни це так ми че ња у пи ка ду у спорт ском ри бо ло ву. Ове го ди не до ма ћи ни су би ли из Ви шњи ће ва. Ме ђу же на ма пр во ме сто осво ји ла је Мил ка Не дић, дру го Ште фи ца Ти ма рац, док се као тре ћа пла сира ла Сне жа на Шљо кић. Пр во место у му шкој кон ку рен ци ји при па ло је Слав ку Чо ба но ви ћу, дру го Бошку Тар ла ћу, а тре ће Ро до љу бу Да ни ло ви ћу. У До му пен зи о не ра одр жа на су так ми че ња у ша ху за му шкар це и пи ка ду за же не. Нај у спе шни ји су би ли: Ра де Ђел мо, Бо шко Тар лаћ и Мир ко Ми ла но вић, а у пи ка ду: Цве тан ка Уба вић, Ана Мол до вано вић, Ра ди ца То до ро вић и Ружи ца Ба шић. По во дом кон кур са Мо ја ба ка и де ка, на ме ње ног уче ни ци ма основних шко ла и Пред школ ској уста нови, при мље но је ви ше од две стоти не ра до ва, а сим бо лич не на гра де нај у спе шни ји ма би ће уру че не 5. децем бра, на про сла ви по во дом Светског да на во лон те ра. - У са рад њи са Пред школ ском уста но вом Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља Шид, та ко ђе смо по се ти ли и Дом за ста ра ли ца Лу а на у Ши ду. Так ми че ње у спорт ском ри бо ло ву Ис пред ло кал не са мо у пра ве ко рисни ке До ма за јед но са на ма по се тио је и Ву ја дин Ва сић, члан Оп штинског ве ћа. За до вољ ни смо јер смо са овог ме ста по не ли са мо ле пе ути ске ка же Ду ши ца По ле тан, до да ју ћи да су во лон те ри Цр ве ног кр ста на про гра му Бри га о ста ри ма по се тили три ко ри сни ка у про гра му. Ма ни фе ста ци ја је за вр ше на тради ци о нал ним по се лом, на ко ме су ста ри ји су гра ђа ни има ли при ли ку да се дру же и за ба вља ју. С. М. ШИД ДОМ ЗА СТА РА ЛИ ЦА ЛУ А НА Дру га ку ћа за ко ри сни ке Дом за ста ра ли ца Лу а на Шид ре тач но го ди ну да на у ПШи ду је отво рен Дом за ста ре Лу а на. Вла сни ци су брач ни пар из Ви шњи ће ва Сло бо дан и Ве ра Лу кић, који већ го ди на ма жи ве и ра де у Швај цар ској. А о то ме ка ко су до шли на иде ју да се поч ну ба ви ти овом вр стом по сла, Сло бо дан ка же: - С об зи ром да ни у Ши ду ни у око ли ну не по сто ји уста но ва ове вр сте, то ме је мо ти ви са ло да кре нем у тај би знис. Раз мишља ње о фи нан сиј ској до би ти ни је би ло пре суд но, јер про фит од уло же ног оче ку јем тек на кон две го ди не ра да. С об зи ром да и да ље жи вим у Швај цар ској, во ђе ње по сла сам пре пу стио они ма ко ји се у то раз у ме ју и ве о ма сам за до во љан функ ци о- ни са њем и ра дом до ма ка же Сло бодан Лу кић, вла сник Лу а не. Ди рек тор Ми ро слав Нон ко вић ка же да је овај дом од По кра јин ског се кре та ри ја та за здрав ство, рад и соци јал ну по ли ти ку до био до зво лу, одно сно ли цен цу за рад, те да је је ди на ле гал на при ват на уста но ва из обла сти со ци јал не за шти те у Сре му. - Тре нут но је ка па ци тет до ма ис пуњен от при ли ке 50 по сто. Има мо и покрет них и не по крет них ли ца, ко ји су дошли са ра зних стра на Ср би је, Хр ват ске и Ре пу бли ке Срп ске. Сви ма њи ма пру жамо услу ге при вре ме ног или трај ног смешта ја у дом и не пре кид ног ме ди цин ског над зо ра, с об зи ром да смо пот пи са ли про то кле о са рад њи са шид ским До мом здра вља и при ват ним ле ка ри ма ка же ди рек тор Нон ко вић, до да ју ћи да је це на сме шта ја раз ли чи та и да се кре ће од 30 хи ља да ди на ра па на ви ше, с тим да посто ји и мо гућ ност за кљу чива ња уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу са до мом. Је дан од ста нов ни ка овог до ма ско ро већ го ди ну да на је и Ми ла дин Ба ла ти нац из Оси је ка. Он ка же да је пре то га био у не ким до мови ма у Сла во ни ји, али да ни је био за до во љан услу гом и не гом, те је упра во из тог раз ло га од лу чио да до ђе у Шид. - Ов де ми је ве о ма лепо, за до во љан сам, хра на је до бра, а и ме ди цин ска нега та ко ђе. На дам се да ћу уско ро да се опра вим, пошто сам имао мо жда ни удар на кон че га сам сло мио кук, та ко да сад ву чем по сле дице то га. Ина че, цео рад ни век про вео сам у Не мач кој и та мо су ми оста ли су пру га и тро је де це. С об зи ром да имам 64 го ди не и да сам 40 го ди на жи вео у стра ној зе мљи, за же лео сам се сво јих љу ди и свог је зи ка, те сам из тог раз ло га и ре шио да до ђем ов де да се ле чим, иако сам пр ви мо жда ни удар до био у Не мач кој, од пре оп те ре ће ности по слом при ча Ми ла дин. Без об зи ра што је тре нут но не покре тан, ве дар дух и сми сао за ша лу га не на пу шта ју. Кроз осмех ка же да има у пла ну да ов де уско ро до ве де и пу ницу, да му пра ви рас по ло же ње. - Ни сам се по ка јао што сам по слушао са вет свог при ја те ља из Ши да ко ји ми је пре по ру чио овај дом. Бр зо сам се укло пио и са оста лим ста на ри ма до ма, јер сви мо ра мо да зна мо да нас ста рост че ка и да ће мо до ћи у по зне го ди не. Ни је ми до сад но, имам те ле ви зор у соби, а че сто ми до ла зе у по се ту и прија те љи. У Ги бар цу имам ро ђе ну бра ћу, та ко да ни сам уса мљен. Осим то га и Све тла на се ја ко до бро бри не о сви ма на ма, та ко да се осе ћа мо као код сво је ку ће. Та ко ђе ми је ва жно и то што ов де не ма ни ка квих по де ла, ко је ме ни ја ко сме та ју. Ни ко ни ко га не пи та ода кле је, ни шта је по на ци о нал но сти, што ни је био слу чај у до мо ви ма у Хр ват ској. Док сам жи вео у Не мач кој ра дио сам на тешким и зна чај ним по сло ви ма и за тај пе ри од мог жи во та ме ве жу мно ге ле пе успо ме не. Али, све сам их са да оста вио иза се бе и ре шио сам да ов де у Лу а- ни оста нем до жи вот но ка же Ми ладин Ба ла ти нац из Оси је ка. текст: С. Ми хај ло вић фо то: М. Ми ле у снић (Про је кат по др жан од стра не По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње)

25 Среда, 21. новембар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО j j j - - : 063/ , 022/ МАРКЕТИНГ Услу га за ва ри ва ња. Тел: 066/ Про да јем ис прав не, не исправ не ко лор те ле ви зо ре, нови је Лап топ ра чу на ре, нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем но ве ко лор Те леви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Из да јем нов на ме штен стан 40м2 у Но вом Са ду код сај ма, цена 150 евра. Тел: 064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Продајем викендицу на 7 ари плаца изнад Дивоша и Алеко са плином у одличном стању. Тел: 065/ Из да јем на ме ште ну ку ћу са ЦГ ули ца Ка ра ђор ђе ва. Тел: им 065/ Про да јем ку ћу у Ру ми на 12 ари пла ца, це на евра укњи же на. Тел:061/ Про да јем ку ћу у Јар ку са свим пра тећим објек ти ма на пла цу од 26 ари. Тел: 060/ Про да јем или ме њам ку ћу за дво со бан стан до дру гог спра та у Срем ској Ми трови ци. Тел: 063/ Про да јем по вољ но ку ћу 200м2 у ули ци Сте ва на Мо крањ ца 15. Тел: 069/ Про да јем ку ћу, стру ја, во да и пет ју тара зе мље у Кље ште ви ци код Бо су та.тел: 022/ Из да јем или Про да јем на ме ште ну ку ћу у Ла ћар ку ули ца 1. Но вем бар 407 или мењам за стан.тел: 064/ Про да јем ку ћу у Бе о чи ну на се ље Шљивик. Тел: 021/ / Про да јем две ку ће на јед ном пла цу, Ста ри шор 6, це на евра. Тел: 022/ Про да јем но ви ју ку ћу у Срем ској Митро ви ци ули ца 15 мај и ча мо ву гра ђу. Тел: и 061/ Про да јем ку ћу на спрат са ло ка лом у Ру ми или ме њам за стан уз до пла ту. Тел: Про да јем 15 ари пла ца у Са ла шу Ноћај ском. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Бе шки на 7 ари пла ца вла сник. Тел: 064/ Про да јем ку ћу са три ло ка ла на 16 ари пла ца. ТЕл: 022/ зва ти уве че. - Про да јем ку ћу са ло ка лом у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: Про да јем или ме њам ку ћу на 800м2 пла ца у Пе три њи у Хр ват ској. Тел: 062/ СТА НО ВИ - Про да јем стан 53м2 у Ка ме ња ру. Тел: и 063/ U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica - Про да јем стан у Ка ме ња ру. Тел:064/ Про да јем или из да јем гар со ње ру 26м2 код Ба ји ће ве шко ле. Тел: 064/ Из да јем дво со бан на ме штен кон фо ран стан са ЦГ за 3 уче ни це у Срем ској Митро ви ци. Тел: 060/ и При мам уче ни цу на стан. Ма ти ја Ху ђи. Тел:022/ Из да јем на ме ште ну со бу уче ни ку, близу цен тра. Тел: 063/ Из да јем на ме штен стан за уче ни це или сту ден те у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 069/ Про да јем тро со бан кон фо ран стан од 90м2 у на се љу Ма ти ја Ху ђи, ве о ма повољ но и хит но. Тел: 063/ Про да јем стан 92м2 у Но вом Са ду, Те ме рин ска 55 и стан 112м2 ду плекс пот кро вље Лон чар ска 12, Но ви Сад. 063/ Про да јем ку ћу на пла цу од 34 ара са ба штом у Мар тин ци ма, Же ле знич ка 74. Тел: 063/ Про да јем две ку ће на истом пла цу. Буле вар Кон стан ти на Ве ли ког 16. Тел: и 064/ Из да јем по лу на ме штен 44м2 у Де канцу. Тел: 064/ / Из да јем нов дво со бан на ме штен стан 50м2, ЦГ. Тел: 022/ и 063/ Ме њам стан 80м2 за јед но со бан уз допла ту. Тел: 069/ Про да јем јед но со бан дво ри шни стан. Тел: Из да јем јед но со бан на ме штен стан,гре јање на гас. Тел: и 061/ Про да јем јед но со бан стан у стро гом цен тру Но вог Са да код Ка те дра ле. Тел: 065/

26 26 Среда, 21. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa -Про да јем пут нич ки ауто Спа чек, це на 1200 евра. Тел: 063/ NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Про да јем Пе жо 405 бен зи нац 1600 куби ка не ре ги стро ван, ис пра ван. Тел: и 064/ Про да јем Фи ат Сти ло 1.9 ЈТД го ди на про из вод ње Тел: 063/ Из да јем јед но со бан стан у Бло ку Б. Тел: Из да јем стан у цен тру Срем ске Ми трови це. Тел: и 062/ Тра жи се ци мер ка за стан у Бе о гра ду код Ву ко вог спо ме ни ка, це на 100 евра плус ре жи је. Тел: 064/ Про да јем стан у Ру ми на се ље Ти вол. Тел: 064/ Про да јем стан 50м2 са ЦГ у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: Из да јем стан 46м2 у Срем ској Ми тро вици ули ца др Ду ша на По по ви ћа 36. Тел: 064/ , 022/ и 021/ Обућар "БАНЕКС" Поправка свих врста обуће и предмета од коже БРЗО И КВАЛИТЕТНО Булевар Константина Великог 12 Тел: 022/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Ма ти ја Ху ђи, од мах усе љив. Тел: 060/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Но вом Са ду, ули ца Ћир па но ва. Тел: 022/ Из да јем нов јед но со бан стан у на се љу КПД. Тел: 061/ Из да јем стан у Те сли ном на се љу и двори шни стан на Бе лој Ру жи у Ла ћар ку. Зва ти по сле 15,30 ча со ва. Тел: 060/ Из да јем дво со бан на ме штен стан у Декан цу и про да јем брач ни ле жај. Тел: Про да јем стан 56м2 у цен тру Ба ње Кови ља че или ме њам за Но ви Сад. Тел: 015/ и 065/ Из да јем со бу за уче ни це бли зу пе да гошке ака де ми је. Тел: Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, по вољ но. Тел: 064/ и Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Пеј то ну и про да јем кре ку и пећ на гас. Тел: и 062/ ЛО КА ЛИ - Из да јем по слов ни про стор 350м2 ули ца Кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе вић. тел: 063/ Про да јем ло кал код Зма је ве шко ле. Тел: 063/ Из да јем ло кал ули ца Ју пи те ро ва 84 пре ко пу та Хит не по мо ћи. Тел: и 064/ Из да јем ре сто ран на Ле ки ном са ла шу. Тел: 063/ Из да јем ло кал у Срем ској Ми тро ви ци пре ко пу та Па ла те прав де. Тел: и 064/ Про да јем ло кал са стам бе ним про стором на 7 ари пла ца. Тел:064/ Из да јем ло кал, Пу шки но ва у Срем ској Ми тро ви ци, це на за ку па 100 евра ме сечно.тел: и 063/ По вољ но из да јем ло кал.тел: ВО ЗИ ЛА - Ку пу јем ауто мо би ле, би ло ко ја го ди на про из вод ње, ста ре, но ве, ха ва ри са не, пла ћа ње од мах. Тел: 069/ Про да јем Ју го 45 го ди на про из водње 1985, очу ван, це на 550 евра Тел: 063/ Про да јем ма њу ауто при ко ли цу, очу вану, це на 250 евра. Тел: 063/ Про да јем Опел Астру ку пе 1.7 ПД го дина про из вод ње 2005, це на евра. Тел: и 060/ Про да јем Опел Су зу го ди на про из водње 1988, це на 350 евра. Тел: 060/ Про да јем мо тор АТХ у од лич ном ста њу. Тел: 063/ и Издајем гаражу у насељу Матија Хуђи. Тел: 022/ Про да јем за ста ву 101 го ди на про извод ње 2000 у од лич ном ста њу, це на 750 евра. Тел: 064/ НОВО Отворена " " Булевар Константина Великог 1 (Кружни ток Стари Мост) Сремска Митровица Тел: 022/ Про да јем Гол фа 3 го ди на про из вод ње 1993 у од лич ном ста њу, це на по до го вору. Тел: 062/ Про да јем Пун то 1,2 8В фул опре ма,црве ни 5 вра та, го ди на про из вод ње 2001, ре ги стро ван. Тел: 063/ Про да јем Ре но Клио, мо гу ћа за ме на. Тел: 060/ Про да јем To jo tu Ca ri nu XL, ве о ма повољ но мо же се ви де ти на адре си Ар се нија Чар но је ви ћа 21 у Срем ској Ми тро ви ци - Про да јем Форд Ескорт 3 го ди на про извод ње 1980, ре ги стро ван до 10 ме се ца Тел: 065/ Про да јем Ју го 45 го ди на про из вод ње 1990, у од лич ном ста њу. Тел: 065/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор ИМТ 560, го ди на произ вод ње 1984 ре ги стро ван, евра. Тел: 022/ Про да јем ате сти ра ну при ко ли цу 370 кг но си во сти,це на 120 евра. Тел: 063/ и 062/

27 Среда, 21. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем по лу ка уч, фо те љуи ТВ Фокс. Тел: 069/ Про да јем де чи је се ди ште за ауто ди на ра и кварц ну пећ 1000 ди на ра. Тел: 064/ Про да јем там бу ру са ми цу, прим, бас прим, ги та ру аку стич ну и ви о ли ну це лу. Тел: Про да јем веш ма ши ну Елин А кла се и пен ту То мос 4. Тел: 064/ Про да јем брач ни ле жај. Тел: Про да јем пећ за ЦГ Шта длер.тел: 063/ Про да јем трак тор Зе тор кри стал 80-11, мо гу ћа за ме на. Тел: и 063/ Про да јем мо то кул ти ва тор ИМТ 506, и ка зан за ра ки ју од ли та ра.тел: Про да јем бе рач Шем пе тер Тел: 063/ Про да јем ком бајн за ва ђе ње кром пи ра и уто ва ри вач за ба ле. Тел: 064/ Про да јем се ја ли цуп не у ма тик за ку куруз. Тел: 064/ Столарија Ераковић Кухиње, регали, дечије собе, улазна врата, собна врата, прозори, степениште, универ, медијапан, кухињске радне плоче, услужно сечење по мери, кантовање Стари Шор 30, Сремска Митровица 022/ и 064/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це или ме њам за др ва или ауто до 500евра.Тел: Про да јем ра тар ску пр ска ли цу400 ли тара. Тел: 064/ Про да јем че ки ћар, пум пу Ба у ер, при коли цу 5 то на, ауто при ко ли цу и ро то дрља чу Леј ли. Тел: 063/ РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица. Alma Mons. Тел: 065/ Ку пу јем стри по ве и ал бу ме са сли чи цама. Тел: 064/ Ку пу јем бу тан бо це.тел: 064/ Тра жим жен ску осо бу за по моћ у ку ћи и чу ва ње ста ри је осо бе у Ле жи ми ру. Тел: 064/ и Озбиљ на же на са ис ку ством не го ва ла бих ста ри је осо бе и чу ва ла де цу. Тел: 064/ Услу жно кре че ње, по вољ но. Тел: 064/ Да јем ча со ве ен гле ског и не мач ког јези ка за основ ну и сред њу шко лу.тел: 064/ Про да јем фри жи дер. Тел: 063/ Ку пу јем ТА пећ 4-5 ки ло ва ти. Тел: 064/ Про да јем пи штољ М88ЦЗ по вољ но купцу са до зво лом. Тел: 063/ Про да јем ТВ у бо ји Фи липс. Тел: 022/ Про да јем си ро ву-пр же ну со ју. Тел: 022/ Не го ва ла бих ста ри је осо бе. Тел: 062/ Про да јем ра ки ју шљи ву ста ру од 1 до 5 го ди на, це на 400 ди на ра. Тел: 063/ Sve za Vaš Mobilni telefon!!! PRODAJA SERVIS DEKODIRANJE FUTROLE BATERIJE MASKE 022/ i 064/ Solarski trg 3, Sremska Mitrovica - Про да јем пса Ха ски ја. Тел: 060/ Про да јем ма ши ну за др во фре зу. Тел: Про да јем рас хлад ну ви три ну.тел: Про да јем Бу ков бри кет па ко ван у џа кове од 25кг. Тел: 063/ По треб ни во за чи за рад у ме ђу на род ном тран спор ту са ис ку ством. Тел: Про да јем ме тал ну ва гу од 500кг и хар мони ка вра та.тел: Удо ви ца пен зи о нер ка тра жи го спо ди на си ту и ра ног са пен зи јом ста ро сти од го ди на, са мо по зи ви до ла зе у об зир. Тел: 061/ Про да јем нов пар кет бу ков, тре ћа класа 70м2, пар кет ба гре мов дру га кла са 12м2,. Тел: 022/ Про да јем ци глу си ли кат ну бе лу но ву 800 ко ма да, це на ,00, уси сивач 2.000,00 ди на ра, по до го во ру. Тел: 022/ Про да јем веш ма ши ну ди нара,крам па ни сун ђер, ре гал мо же у де лови ма и 2 тро крил на про зо ра,це на јед ног ди на ра. Тел / / Успе шно да јем ча со ве хе ми је. Тел: 060/ Про да јем дво крил ни про зор, ко лица за до ма ћин ство, ула зна вра та, вц шо љу и ла ва бо, мо лер ске мер де ви не. Тел:064/ SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Promenada bb tel: 022/ i 064/ Про да јем пи са ћу ма ши ну, фо то а па рат, дво глед Оку лар, гра ђе вин ски ин струмент Те о до лит. Зва ти по сле 12 ча со ва. Тел:064/ Про да јем тро сед на раз вла че ње, жи чано је згро, очу ван, ду шек за бе би кре ветац, ма ло ко ри шћен. Тел:064/ Излети сваког месеца: по Србији Сегедин, Морахалом одлазак у позоришта београдска и новосадска новогодишњи аранжмани зимовање Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/ Про да јем нов па ро чи стач H2O MOP3. Tel: Тел:064/ Про да јем ула зна хра сто ва, соб на и балкон ска вра та и др ве не ша лу ка тре. Тел: 064/ MAЛИ ОГЛАСИ

28 28 Среда, 21. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ Ле кар ска сла ва ИН ЂИ ЈА ШКО ЛА БЕЗ НА СИ ЉА Си гур но и под сти цај но окру же ње ра зник све тих вра ча Ко зме и Да мја- ко је мно ге здрав стве не уста но ве Пна, и ле ка ри сла ве као за штит ни ке сво је профе си је, обе ле жен је и у Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца, уз при су ство в. д. ди рек то ра прим. др Го ра на Иви ћа, на челни ка слу жби, ле ка ра и здрав стве них радни ка, гра до на чел ни ка Бра ни сла ва Не димо ви ћа и дру гих го сти ју. Ле кар ска сла ва за по че ла је све ча ним чи ном осве ће ња и ре за ња слав ског ко ла ча и на ста вље на обре дом ко ји су слу жи ли про то је ре ји Са ва Ле кар ска сла ва Ра ки та, Гво зден Арам ба шић, Ђор ђе Благо је вић, је реј Љу би ша Во ла ре вић и прото на ме сни ци Ан дри ја Ава ку мо вић и Ра дослав Ра до ва но вић. Ово го ди шњи кум сла ве др Слав ко Арба нас, у име ми тро вач ке по дру жни це Срп ског ле кар ског дру штва -Дру штва лека ра Вој во ди не, кум ство је пре дао Служби ги не ко ло ги је, аку шер ства и нео на толо ги је и том при ли ком ука зао на на пор и же љу да ова ху ма на про фе си ја оста не и да ље на ви со ком ни воу. С. Н. Бор ка По по вић на ја ви ла Шко лу без на си ља Ин ђиј ска ОШ Јо ван По по вић је са још 23 шко ле у Ср би ји ушла у но ви ци клус Про јек та Шко ла без на си ља ко ји има за циљ да обез беди си гур но и под сти цај но окру же ње за де цу ка ко у шко ли та ко и ван ње. Ме мо ран дум је пот пи сан 30. ок тобра, а про је кат ће се ре а ли зо ва ти у на ред не две го ди не под буд ним оком Ми ни стар ства про све те и Кан це лари је УНИ ЦЕФ-а у Ср би ји. О про јек ту и при пре ма ма за ње го ву ре а ли за цију Бор ка По по вић, ди рек тор ка ове шко ле ка же: -Про грам је на ме њен уче ни цима, на став ни ци ма, свим рад ни цима шко ле, ро ди те љи ма али и чи тавој ло кал ној за јед ни ци. Одр жа ли смо не ко ли ко сед ни ца наствнич ког ве ћа, има мо фор ми ран тим ко ји се ба ви за шти том од на си ља у шко ли. Про ши ри ће мо га са пред став ни ци ма До ма здра вља, Цен тра за со ци јал ни рад, ло кал не упра ве. Ина че, про јекат се ре а ли зу је у се дам ко ра ка, први је укљу чи ва ње у про је кат, за тим иде ис тра жи ва ње на ни воу шко ле у окви ру ко јег ће сви уче ни ци од трећег до осмог раз ре да по пу ни ти упитни ке као и сви за по сле ни на осно ву че га ће мо до би ти по чет ну сли ку о ста њу у шко ли. На кон то га сле де обу ке ко је ће раз ред ним ста ре ши на ма и свим настав ни ци ма по мо ћи да ра зним актив но сти ма пре вен тив но де лу ју ка ко би пред у пре ди ли на си ље фи зич ко или пси хич ко. У истом прав цу де лова ће и вр шњач ки тим ко ји ће чи нити уче ни ци ви ших раз ре да а ко ји ће про мо ви са ти не на сил но по на ша ње. Пла ни ра на је и са рад ња са Фо рум те а тром и мно ге дру ге ак тив ности. На кра ју сле ди вред но ва ње шко ле и до би ја ње сер ти фи ка та, једне вр сте га ран ци је да се у Јо ва ну По по ви ћу спро во ди про грам Школе без на си ља. З. Г. С.

29 Среда, 21. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВИ ПРО ЈЕ КАТ НА СРП ЗА СА ВИ ЦА Те ра пиј ски врт, пр ви у Ср би ји Нај ве ћи део ак тив но сти ко је ће се од ви ја ти у Те ра пиј ском вр ту об у хва та ће хор ти кул ту рал ну те ра пи ју ко ја, ка ко је ис та кла Мир ја на Нов ко вић, под ра зу ме ва циљ но ко ри шће ње би ља ка ра ди уна пре ђе ња ста ња ума ду ха и те ла. Ова ме то да је уни вер зал на, при ла го ђе на сви ма, на уч но до ка за на и као та ква уве ли ко при мен љи ва у раз ви је ним зе мља ма Евро пе и Све та З ва нич ним по чет ком ра до ва на осни ва њу и из град њи пр вог Те рапиј ског вр та у Ср би ји ко ји ће омогу ћи ти уво ђе ње но ве услу ге из обла сти со ци јал не за шти те хор ти кул ту рал не те ра пи је, на Спе ци јал ном Ре зер ва ту При ро де За са ви ца све ча но је про текле не де ље обе ле жен свет ски Дан толе ран ци је. Ор га ни за то ри ску па ко јем су поред пред став ни ка ло кал не са мо у праве, јав них и дру гих пред у зе ћа, Цен тра за со ци јал ни рад, Удру же ња го ра на и Ро та ри клу ба Срем ска Ми тро ви ца, те срем ско ми тро вач ке фи ли ја ле На ци о- нал не слу жбе за за по шља ва ње, Удруже ња па ра пле ги ча ра и пред став ни ка обра зо ва ња, при су ство ва ли и представ ник по кра јин ске ад ми ни стра ци је Ер не Вар њу, од но сно Вла ди мир Пешић, по моћ ник ре пу блич ког Ми ни стра за рад, за по шља ва ње и со ци јал ну поли ти ку, би ли су Ин клу зив ни кре а тив но еду ка тив ни цен тар ИН на че лу са Мир ја ном Нов ко вић и СРП За са вица на че лу са управ ни ком Сло бо даном Си ми ћем. Је дин ствен у Ср би ји Мир ја на Нов ко вић Ве ли ки број зва ни ца Ка ко је овом при ли ком ис так нуто, Те ра пиј ски врт чи ја се из град ња пла ни ра у на ред не две до три го ди не и ко ји ће би ти је дин стве на уста но ва овог ти па у ре ги о ну, би ће сме штен на про сто ру СРП За са ви ца ко ји је, ка ко је ис та кла Мир ја на Нов ко вић, сво јом атрак тив но шћу сам се бе на мет нуо као ко нач ну ло ка ци ју. - Као што је до бро по зна то, удруже ње чи ји сам пред сед ник, већ ду ги низ го ди на се ба ви пру жа њем услу га у окви ру со ци јал не за ши те. До са да смо ре а ли зо ва ли чи тав низ про је ка та од ко јих не ке и на мом са ла шу ко ји се на ла зи на ула зу у Срем ску Ми тро ви цу. Ка ко је тај про стор по стао ма ли, ре шили смо да сво је да ље ак тив но сти изме сти мо на ве ћу и атрак тив ни ју ло каци ју и СРП За са ви ца, као на да ле ко чу ве на атрак ци ја ко ја при то ме ис пуња ва све усло ве ко ји су на ма по треб ни на мет нуо се сам од се бе. На дам се да ће мо у вре ме ну ко је је пред на ма, сви за јед но да ти свој до при нос из град њи Те ра пиј ског вр та у ко јем ће свој мир и по моћ на ћи упра во они ко ји ма је помоћ нај по треб ни ја, ис та кла је Мир ја на Нов ко вић. Нај ве ћи део ак тив но сти ко је ће се од ви ја ти у Те ра пиј ском вр ту об у хвата ће хор ти кул ту рал ну те ра пи ју ко ја, ка ко је ис та кла Нов ко ви ће ва, под разу ме ва циљ но ко ри шће ње би ља ка ради уна пре ђе ња ста ња ума ду ха и те ла. Ова ме то да је уни вер зал на, при ла гође на сви ма, на уч но до ка за на и као таква уве ли ко при мен љи ва у раз ви је ним зе мља ма Евро пе и Све та. Ово је из у зет но бла го род на те рапи ја, ко ја по ма же у уче њу но вих вешти на, уна пре ђе њу ме мо ри је и ве штина. Уз све то, до би ће мо и фи нал ни произ вод у ви ду пре кра сног цве ћа, здравог по вр ћа и дру гих про из во да ко ји ће се про да ва ти и та ко чи ни ти врт са мо о- др жи вим, ис та кла је Нов ко ви ће ва. Све на јед ном ме сту Врт ће се на ла зи ти са де сне стра не од глав не ула зне ка пи је и, ка ко је напо ме ну ла Рај ка Ми лан ко вић, ко ја је из ра ди ла ње го во идеј но ре ше ње већ са да се, за хва љу ју ћи По кре ту го ра на и Ро та ри клу бу, ко ји су да ри ва ли сад ни ма те ри јал, по сте пе но фор ми ра про стор ко ји би већ од про ле ћа мо гао има ти сво ју функ ци ју. - У град њи вр та, осла ња ће мо се на по сто је ћу ин фра струк ту ру, што зна чи да ће се бу ду ћи цен тар у пот пу но сти укло пи ти у по сто је ћи ком плекс. Правац про сти ра ња вр та ће би ти се ве рои сток ју го за пад и има ће три кру жне по вр ши не на ко ји ма ће про из во ди ти биљ ке и од ви ја ти еду ка тив на на ста ва. По ред то га, цен тар ће има ти и забав ни део, а мо би ли јар ће би ти из рађен од при род ног ма те ри ја ла. У централ ном де лу пла ни ра ли смо из град њу спе ци јал не ба ште у ко јој ће се уз га ја ти раз ли чи те вр сте ми ри сних, де ко ра тивних и ле ко ви тих би ља ка, као и биљ ке ко је ће при вла чи ти раз не вр сте ле питра по ко ји ма је За са ви ца по зна та. Тако ђе, на ис точ ној стра ни цен тра би ће уре ђен по се бан про стор за еду ка ци ју, у ко јем ће се ор га ни зо ва ти ра ди о ни це у ов ки ру ко јих ће ко ри сни ци услу га мо ћи да се уче грн ча ри ји и дру гим кори сним за на ти ма, та ко да мо же мо ре ћи да ће осо бе са по себ ним по тре ба ма наћи све што им је нео п ход но на јед ном ме сту об ја сни ла је Ми лан ко ви ће ва. Сво ју по др шку овом про јек ту да ли су и пред став ни ци ре пу блич ких, покра јин ских, али и ло кал них вла сти који су ис та кли да из град њом Вр та, СРП За са ви ца, а са њим и Срем ска Ми трови ца по ста ју ли де ри на по љу пру жа ња по мо ћи и по др шке осо ба ма са по себним по тре ба ма. С. Лап че вић Пред сто ји ла вов ска бор ба - Ово ни је пр ви пут да СРП Заса и ца уче ству је у слич ним ак тивно сти ма. Ми смо већ по че ли да при ла го ђа ва мо не ке на ше са др жаје осо ба ма са по себ ним по тре ба ма, а отва ра ње Вр та би ће са мо подстрек да са тим на ста ви мо и да ље и у ве ћем оби му. На рав но, на ма сада пред сто ји ла вов ска бор ба ка ко би смо до би ли нео п ход на сред ства и у том сми слу мо гу да ка жем да ће мо се обра ћа ти сви ма ко ји бу ду же ле ли да нас слу ша ју, ка ко у земљи, та ко и у ино стран ству. Овакав по сао се без ве ли ке упор но сти не мо же ре а ли зо ва ти. Ако бу де мо ср цем ушли у овај по сао, ја сам си гу ран да ће мо из гра ди ти је дан леп ку так за нај у гро же ни је ка тего ри је на шег ста нов ни штва. Ми смо дру штво са ма ло нов ца и пу но про бле ма, али ако се сви за јед но укљу чи мо, на пра ви ће мо не што по че му ће За са ви ца би ти је дин ствена не са мо у Сре му и Ма чви не го и ши ре, ис та као је управ ник СРП За са ви ца Сло бо дан Си мић.

30 30 Среда, 21. новембар ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад кг Teлад kg Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Орах кг Јабука кг Грожђе кг Бресква кг Kрушка кг Поморанџа кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Лук бели кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Купус кг Зелен веза Зел. салата ком Шаргарепа кг Боранија кг ПРО БЛЕ МИ У ПРО ИЗ ВОД ЊИ ШЕ ЋЕР НЕ РЕ ПЕ У СРЕ МУ ГО ДИ НЕ По ја ва тру ле жи ко ре на ре па Пи ше: др Ка ти ца Шкр бић Р е па у Сре му је из ва ђе на на хек та ра са про сеч ним при но сом од 31 т/ха. При но си су ма њи од 2009.го ди не ка да је у дру гој по ло ви ни ле та до шло до по ја ве труле жи ко ре на ко ја је пре по ло ви ла, а код мно гих про из во ђа ча пот пу но уништи ла про из вод њу. Ва ђе ње ше ћер не ре пе и пре ра да исте ове го ди не у Сре му је поче ла ра ни је, по ло ви ном ав гу ста из ви ше раз ло га: Ко рен ше ћер не ре пе је био тех но ло шки зрео за пре ра ду, а са др жај ше ће ра се кре тао до 16 проце на та. Мраз и ни ске тем пе ра ту ре у апри лу има ле су не га ти ван ути цај на тек ни кле биљ ке мно ге су про па ле, до ла зи ло је до зна чај ног пре се ја ва ња по вр ши на. Биљ ке ко је су оста ле дожи ве ле су стрес и осла би ле а ка сни је је до шло до по ја ве уве ну ћа и тру ле жи ко ре на. У то ку ве ге та ци о ног пе ри о да, ви со ке днев не тем пе ра ту ре у ју ну, ју лу, на ста вље не ви со ке тем пе рату ре и у ав гу сту без па да ви на до веле су до стре са - ли шће је жу ти ло и опа да ло, биљ ке се ла ко ва ди ле из зе мље, а ко рен је био увео и гу менаст. На мно гим пар це ла ма по себ но у ис точ ном де лу Сре ма, на из ва ђеним по вр ши на ма ре па се пре би рала и из ба ци ва ли су се тру ли ко рено ви ко ји ни су за ла ге ро ва ње а ни за пре ра ду. Про блем тру лих ко ре но ва у ис точном Сре му по себ но је из ра жен због уче ста лог га је ња ше ћер не ре пе и непо што ва ња пло до ре да. Тру лих ко ре но ва је би ло и у другим оп шти на ма Сре ма али ма ње. Раз лог ма лих при но са и тру лих ко ре но ва у су шној го ди ни је и ве ли ка рас про стра ње ност бо ле сти ше ћер не ре пе. Ри зо ма ни ја или бра да тост ко рена у зе мљи шти ма Сре ма, а по след њих го ди на тру ле жи ко ре на про у зро кова ча - гљи ва Рхи зоц то ни ја сп. и Макроп хо ми на. Шта од го ва ра и до во ди до по ја ве обо ле ња- тру ле жи ко ре на ше ћер не ре пе? Ре ду ко ва на агро тех ни ка,не правил на об ра да зе мљи шта, по ве ћа на ки се лост зе мљи шта ка ко при род на та ко и она ко ја се ја вља услед приме не не а де кват них ђу бри ва и нор ми ђу бре ња по себ но азот них. Ку ку руз као пре ду сев. Стрес би ља ка иза зван ни ским и ви со ким тем пе ра ту ра ма. Су шни усло ви и тем пе ра ту ре од Сº што се упра во до го ди ло ове го ди не. Шта тре ба обез бе ди ти да ових боле сти бу де ма ње у зе мљи шти ма Срема? по што ва ње пло до ре да,ре па на исту пар це лу мо же тек по сле 4 5 го ди на кон тро ли са на упо тре бу азот них ђу бри ва, ђу бре ње на кон ура ђе не ана ли зе зе мљи шта и струч не пре пору ке ко ли чи на и вре ме на при ме не обез бе ди ти оп ти мал ну струк ту ру зе мљи шта и пх вред ност зе мљи шта од 6,8-7,3 % ко ри сти ти у се тви то ле рант не сор те про ве ре не на на шим оглед ним по љи ма ни во тех но ло ги је про из вод ње поди ћи на нај ве ћи мо гу ћи ни во ка ко се ова го ди на не би ви ше по но ви ла. Про из вод Ко рен ре пе увео и гу ме наст Из дво је ни тру ли ко ре но ви ре пе Про дукт на бер за Це на (дин/кг са ПДВ) Ку ку руз Пше ни ца Сунцокретова сачма Сојина сачма Брокола кг Симп то ми ри зо ма ни је Репин резанац 26.20

31 Среда, 21. новембар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По што ва ни по тро ша чи, Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: у ка те го ри ји до ма ћин ства Срем-гас Вам је омо гу ћио од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са за ме сец де цембар, ја ну ар и фе бру ар. Пр ви део ра чу на од 65 % пла ћа се по ис по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу, а дру ги део ра чу на од 35 % пла ћа се тек за 6 ме се ци, и то без ка ма те. Ди рек тор ЈП Срем-гас Вла ди мир Са на дер СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Рад ник на бро ду (мн.), 7. Иза ћи на позор ни цу, 13. Елек трон ски уре ђај, 14. Ме сто пе ча та (скр.), 16. Про сла вље ни гим на сти чар, Ми ро слав, 17. Укра сна биљ ка, 18. Тво рац реј тин га, Ар пад, 20. Коњ из на род не пе сме, 21. Ме ра за те жи ну, 22. Цр кве но про клет ство, 24. Ди вља вр ба, 25. Најве ћи коп не ни си сар (мн.), 26. Скра ђе ни ца за плу рал, 27. Итали јан ска афир ма ци ја, 28. Ма ла ота ва, 29. Уз вик на ко ри ди, 30. За тро ва ни, 31. Сме ће, 32. Вр ста би ка са Це ле бе са, 34. Зев со ва зла кћи, 35. Ору ђе за рад (мн.), 36. Ву не ни одев ни пред мет, 38. Хе миј ски знак за ири ди јум, 39. Ен гле ски те ни сер, Ен ди, 40. Ро ба у тр го ви ни, 41. Иза ли ни је. УС ПРАВ НО: 1. Град у Сло вач кој, 2. Реч ни љу скар (мн.), 3. Вер на, при вр же на, 4. Жен ско име, 5. Скра ће ни ца за ар ти ље ри ја, 6. Про зи ва ти по име ну, 7. Рим ски знак за 900, 8. Скра ће ни ца за ан но ку рен те, 9. Ред ни број, 10. Град у Фран цу ској, 11. Ра ни ји на зив за Еги пат, 12. Нај ви ша ди нар ска пла ни на, 15. Љу би те љи пла ни на, 19. Остр во (мн.), 22. Ла ко ма, про ждр љи ва, 23. Пр ва же на по Би бли ји, 24. Тро ци френ број, 26. Огра да од пле те ног пру ћа, 28. Об ра ђи ва ти зе мљу са плу гом, 29. Не сно сна же га, 30. Пе че не кри шке хле ба, 31. Сла ба шан, не ја чак, 35. Ов де, по ред ме не, 37. Вр ста пер шу на. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

32 32 Среда, 21. новембар ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ ВР ШАЦ ПА ВЛИШ ВОЈ ВО ЂАН СКИ КУП СВЕ ТОГ ХУ БЕР ТА Три Срем ца у ре пу блич ком фи на лу! Фи на ле так ми че ња лов но ки ноло шког ку па ло вац и пас ( Свети Ху берт ) за Вој во ди ну, одр жа но је про шле не де ље на те ре ни ма Ловач ког дру штва Па влиш - Зец. Ор га ни за тор ове ма ни фе ста ци је ко ја је оку пи ла 13 нај бо љих лова ца Вој во ди не био је Ло вач ки и Ки но ло шки са вез Вој во ди не, уз са рад њу са Ло вач ким удру же њем Вр шач ка ку ла. Су ди је ве ли ког вој во ђан ског фина ла на ко јем се би ра ло шест лова ца ко ји ће овог ви кен да има ти при лиу да се бо ре за нај сјај ни је ре пу блич ко од лич је би ли су Зо ран Ло лић и Пе тар Стој ко вић. У укуп ном пла сма ну, пр во место при па ло је Сте ви Угри ни ћу из Бач ке, док је дру го ме сто зау зео Емил Ђор ђе вић пред ставник Ба на та. Тре ће ме сто, што је ујед но и нај бо љи учи нак Сре ма ца на овом фи на лу, за у зео је Ру мљанин Дра ган Ке јић. Че твр ти је био Дра го слав Јој кић из Бач ке, пети још је дан Ба чва нин, бра ни лац про шло го ди шње ти ту ле Ми љан Ву јо вић, док је ше сто за у зео још је дан Сре мац, Пе ћин ча нин Живан Плав шић. По ред Ке ји ћа и Плав ши ћа, своје уме ће су као пред став ни ци Срема по ка за ли и Кр че ди нац Злат ко Ву ка ши но вић и Ми тров ча нин Мило мир Ран ко вић, али, на жа лост, ни су ус пе ли да се пла си ра ју ме ђу пр вих шест. Срем ци у Па вли шу Во вјо ђан ска еки па Ка ко су у свом обра ћа њу ис та кли су ди ја Пе тар Стој ко вић и пред седник Ко ми си је за лов ну ки но ло ги ју Ло вач ког са ве за Вој во ди не Не над Глу мац, усло ви на ло ви шу су били за до во ља ва ју ћи, ди вља чи је би ло са свим до вољ но, а и лов ци су би ли мак си мал но ко рект ни. У екип ном пла сма ну, пр во место за у зе ла је еки па Бач ке, дру ги је био Ба нат, док су Срем ци би ли тре ћи. По ред Ке ји ћа и Плав ши ћа, част сре мач ког оруж ја на др жав ном пр вен ству у По жа рев цу бра ни ће и Но ви ца Спа со је вић из До брина ца, ко ји у ди рект ном пла сма ну бра ни про шло го ди шњу ти ту лу репу блич ког пр ва ка. С. Лап че вић Дра ган Ке јић ЈАР КОВ ЦИ УДРУ ЖЕ ЊЕ СПОРТ СКИХ РИ БО ЛО ВА ЦА АМУР Је зе ро по ри бље но ша ра ном Јар ко вач ко је зе ро По ред Ду на ва, ко ји те че у ду жи ни од 27 ки ло ма та ра кроз ин ђиј ску оп шти ну и на том пу ту оби лу је ру кав ци ма и ри тови ма по год ним за ри бо лов, Јарко вач ко је зе ро је по ста ло права ме ка за спорт ске ри бо лов це што по твр ђу је и број чла но ва Удру же ња спорт ских ри бо лова ца Амур Јар ков ци. Не дав но су чла но ви Ри бо ло вач ког са веза Вој во ди не је зе ро по ри би ли ша ра ном. -У удру же њу нас има 120, до ду ше, нај ма ње је Јар ков чана а нај ви ше ри бо ло ва ца из Ин ђије, Ста ре Па зо ве и Ру ме. Је зе ро је под па тро на том Ре бо ло вач ког са веза Вој во ди не ко ји јед ном го ди шње вр ши по ри бља ва ње. По ред ша ра на у је зе ру има шту ке, аму ра, ба бу шке, то сто ло бик - ка же Ми лен ко Пре до је вић, пред сед ник јар ковач ког Аму ра. Јар ко вач ко је зе ро је ду гач ко три ки ло ме тра, ши ро ко из ме ђу 150 и 250 ме та ра, про сеч на дуби на му је од че ти ри до пет мета ра. Иако је при ро да ле па, пеца ро ши се жа ле на лош при ступ је зе ру. На и ме, при о ба ље је купи ла Га ло ви ца али из гле да да ни је за ин те ре со ва на да уре ди овај про стор. -Го ди на ма уна зад је би ло спор но вла сни штво Јар ковач ког је зе ра ка да га је тре ба ло уре ђи ва ти па смо се обра ћа ли на раз не адре се Во да ма Вој во ди не, Га ло ви ци, Ри бо ло вач ком са ве зу Вој во ди не. Он да се по ја вио не ки Кне же вић са при чом да је узео у за куп је зе ро, сад чу је мо да га је Га ло ви ца ту жи ла и да је из гу био суд ски спор. Нај бо ље би би ло ка да би Јар ко вач ко је зе ро би ло под патро на том оп шти не Ин ђи ја и ка да би се ство ри ли усло ви за ре а ли за ци ју про јек та ве за но за спорт ско-ри боло вач ки ту ри зма. Ми у Јар ков ци ма не ма мо ни ка кву ин ду стри ју ни ти ве ли ка по љо при вред на га здин ства, је зе ро и не так ну та при ро да пру жају иде ал не усло ве за то, ка же Драган Сто ја ко вић, пред сед ник Саве та ме сне за јед ни це Јар ков ци. З.Г.С.

33 Среда, 21. новембар ФУТСАЛ КАРАТЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КУП СИР МИ ЈУМ Ми тров ча ни по но во нај бо љи СРЕМ СКЕ НО ВИ НЕ, МЕ ДИЈ СКИ ПО КРО ВИ ТЕЉ 25. МЕ ЂУ НА РОД НОГ ФУТ САЛ ТУР НИ РА Ми тро ви ца, пре сто ни ца фут са ла рем ско ми тро вач ки Ка ра те клуб Сир- јум по но во је био убе дљи во нај бо- Сми љи на тра ди ци о нал ном, 14 по ре ду,,ку пу Сир ми јум одр жа ном у не де љу, 18 но вембра у ПСЦ Пин ки уз уче шће 420 так ммича ра из 25 клу бо ва Ср би је. Над ме та ња су се од ви ја ла у свим уз расним ка те го ри ја ма, а нај у спе шни ји ма су при па ле ме да ље и ди пло ме. Бор цу Сирми ју ма су би ли пр ви и у ге не рал ном пласма ну са освно је ним 171 бо дом, ис пред Сме де ра ва ца и Но во са ђа на. Ми тров ча ни су на сту пи ли са 45 так ми ча ра. Ко ли ко су би ли су пер и ор ни го во ри чи ње ни ца да су осво ји ли чак 56 ме да ља, од то га 17 златних, 20 сре бр них и 19 брон за них. Овим тур ни ром окон ча на је ово го ди шња такми чар ска се зо на у ор га ни за ци ји Ка ра те уни је Ср би је. Куп је отво ре ним про гла сио гра до начел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић и том при ли ком на гла сио да П ФУТСАЛ Ве ли ки број уче сни ка се ова пре сти жна спорт ска при ред ба одржа ва у за вр шни ци сло бо дар ских све ча ности гра да. Пре све ча ног отва ра ња одр жа на је ма ла свет ко ви на. Нај пре је пред сед ник Ка ра те уни је Ср би је Ду шан Да чић уручио при зна ња на шим осва ја чи ма ме да ља на Свет ском пр вен ству у Но вом Са ду, као и тре не ри ма и су ди ја ма. О успе ху на ших ка ра ти ста на Свет ском пр вен ству го во ри чи ње ни ца да су се до мо гли 70 ме да ља. За тим је пр ви тре нер Сир ми ју ма и је дан од на ших во де ћих струч ња ка ка да је у пи та њу ова древ на ис точ њач ка бо ри лачка ве шти на Ста ни слав - Ци га Ра ко вић уру чио при зна ња по је дин ци ма за слу жним за раз вој и афир ма ци ју овог клу ба, ко ји сло ви за јед ног од нај ор га ни зо ва ни јих и нај у спе шни јих у гра ду на Са ви. Так ми че ње је ор га ни зо ва ла Ка ра те уни ја Ср би је, до је Сир ми јум био технич ки ор га ни за тор. С. Ло. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА TРЕЋИ МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР ДРА ГО СЛАВ БА ТА ЕРАК На пред ња ци ма пр во ме сто ро те клог ви кен да, Град ски од бор Срп ског по кре та об но ве у Срем ској Ми тро ви ци огра ни зо вао је тре ћи по ре ду Ме мо ри јал ни фут сал тур нир Дра го слав Ба та Ерак. На тур ни ру су уче ство ва ле еки пе: СПО Те ме рин, СПО Шид, Вред на Ми тро ви ца, Де мо крат ска стран ка, Срп ска На пред на Стран ка, Ли бе рал но Де мо крат ска Пар тија, Де мо крат ска Стран ка Ср би је и до маћин тур ни ра СПО Срем ска Ми тро ви ца. По бед ник тур ни ра је еки и па ми тровач ког од бо ра СНС-а ко ја је у фи на лу по бе ди ла фуд ба ле ре Вред не Ми тро ви це, док је тр ће ме сто је за у зе ла еки па СПО Те ме рин. За игра ча тур ни ра про гла шен је Га ври ло Сла до је вић. С. Н. ва де сет и пе ти по ре ду Ме ђу на род ни Дтур нир у фут са лу, по чи ње 15. де цембра. Ор га ни за тор ове спорт ске ма ни феста ци је је срем ско ми тро вач ки По слов но - спорт ски цен тар Пин ки, уз све срдну по др шку Гра да Срем ска Ми тро ви ца и ме диј ско по кро ви тељ ство СОС ка на ла и ре ги о нал них ме ди ја. Ге не рал ни спознор тур ни ра ко јим се Ми тро ви ца вра ћа на ве ли ка вра та ма лог фуд ба ла је фирма Ди зни ленд из Ла ћар ка, док је златни спон зор оси гу ра ва ју ћа ку ћа Ду нав оси гу ра ње. На град ни фонд ко ји ће, како ис ти чу ор га ни за то ри тур ни ра из но сити из ме ђу и ди на ра, до каз је озбиљ но сти са ко јом се при ступа ре а ли за ци ји овог про јек та ко ји ће од глав ног гра да Сре ма на чи ни пра ву спортску пре сто ни цу, али и мо тив ви ше да се љу би те љи ма лог фуд ба ла укљу че у тр ку за на гра де. Пот пи сан уго вор са СОС ка на лом Тим по во дом је у ми тро вач кој градској ку ћи ор га ни зо ва на пре зен та ци ја тур ни ра као и пот пи си ва ње уго во ра изме ђу ПСЦ Пин ки и СОС ка на ла ко јег је за сту пао Алек сан дар Лок нер. Ка ко је у свом обра ћа њу оку пље ни ма ис та као Љу бо мир Вуј чић, ди рек тор ми тро вач ке спорт ске ха ле, ово је при ли ка да Ми трови ца вра ти ста ру сла ву до ма ћи на јед ног од три нај ве ћа фут сал тур ни ра у бив шој Ју го сла ви ји. - Уз до бру ор га ни за ци ју и од лич не усло ве, ка ко за уче сни ке та ко и за гле дао це, овај 25. Ме ђу на род ни тур нир по стаће јед на од нај ве ћих ма ни фе ста ци ја ове вр сте у зе мљи, ре као је Вуј чић. Фор ми ран Ор га ни за ци о ни од бор Од мах по пот пи си ва њу уго во ра, ор гани за то ри и спон зо ри су по че ли са припре мом тур ни ра, та ко да се по чет ком ове не де ље са стао и Ор га ни за ци о ни од бор тур ни ра у са ста ву: Бра ни слав Не ди мовић, пред сед ник и То ми салв Јан ко вић, Бран ко Кр ња јић, Ди ми три је Сте вић, Дар ко Илић, Алек сан дар Уме тић, Ратко Гра бић, Са ша Бу га џи ја и Ја сми на Кр шић као чла но ви. Ка ко је на кон фе рен ци ји за но ви на ре ко ја је тим по во дом ор га ни зо ва на у ПСЦ Пин ки,ис та као струч ни са рад ник, Сини ша Нин ко вић, Ор га ни за ци о ни од бор чи не по је дин ци ко ји су из у зет но успе шни у сво јим основ ним де лат но сти ма, али су уз то и ве ли ки љу би те љи фут са ла ко ји ће Са прес кон фе рен ци ја у ПСЦ Пин ки При ја ве При ја ве еки па за 25. Ме ђу на родни фут сал тур нир тра ју до че тврт ка, 13. де цем бра, а из вла че ње гру па је у пе так 14. де цем бра са по чет ком у 18 ча со ва у фо а јеу ПСЦ Пин ки. Све ин фор ма ци је у ве зи са тур ниром, за ин те ре со ва ни мо гу до би ти на те ле фо не , или се по тру ди ти да сво јим ауто ри те том ову ма ни фе ста ци ју по диг ну на ни во ко ји и заслу жу је. - Обра зо ва не су три ко ми си је, за такми че ње, на гра де и при зна ња и жал бе. Циљ ра да ових ко ми си ја је да у сва ком тре нут ку од го во ре на све иза зо ве ко је пред њих по ста ви ди на ми ка тур ни ра. Нама је циљ да на пра ви мо ква ли те тан турнир, и у том сми слу мо гу сло бод но ре ћи да не ће би ти ни ка квих про тек ци ја. Обезбе ди ли смо ква ли тет не су ди је и ту не ће би ти ни ка квих гле да ња кроз пр сте. Пр ва на гра да у кон ку рен ци ји се ни о ра из но си ди на ра и она са ма по се би сведо чи о на шој озбиљ но сти. Та ко ђе, сви уче сни ци мо ра ју да при хва те овај тур нир као нај бит ни ји, као тур нир А ка те го ри је и да се пре ма ње му та ко и оп хо де. Нарав но, ми ће мо из ла зи ти у су стрет по пита њу тер ми на од и гра ва ња ме че ва ко ли ко мо же мо, али сви ма тре ба да бу де ја сно да ће, ако же ле да се бо ре за нај ве ћу награ ду, мо ра ти би ти мак си мал но озбиљ ни и ко рект ни, ре као је Нин ко вић. Ове го ди не, тур нир је ор га ни зо ван у де вет уз ра сних ка те го ри ја, од до го ди шта, и пре ко, с тим што ће овај пут ор га ни за то ри по се бан ак це нат ста вити упра во на мла ђе ка те го ри је. Сва ку групу ће чи ни ти три еки пе, мак си ма лан број при ја вље них игра ча по еки пи је де сет, а две еки пе иду у ви ши ранг так ми че ња. - Бит но је на по ме ну ти и то да ће це на ула зни ца би ти на ни воу про шло го ди шње и да ће из но си ти 100 ди на ра. Та ко ђе, про да ва ће се и ве за не ула зни це за цео тур нир и оне ће из но си ти 1500 ди на ра. Би ће то за и ста ве ли чан стве на ма ни фе стаци ја, ко ја ће, по ред офи ци јал ног има ти и ре ви јал ни део, ко ји ће укљу чи ва ти прија тељ ске утак ми це, кон цер те, на гра де за пу бли ку, као и чу ве ни тур нир Све зве зде СОС-а, ко ји је пла ни ран за 26. де цем бар, а у ко јем тра ди ци о нал но на сту па ју ве тера ни на ших ве ли ких спорт ских ко лек тива, об ја снио је Си ни ша Нин ко вић. С. Лап че вић

34 34 СПОРТ Среда, 21. новембар РАД НИЧ КО - СПОРТ СКЕ ИГРЕ Ми тров ча ни оства ри ли за па же не ре зул та те Град ско пр вен ство у од бој ци у окви ру рад нич ко-спорт ских игара за го ди ну, одр жа но је про шле не де ље у срем ско ми тровач ком ПСЦ Пин ки. Так ми че ње се од ви ја ло у му шкој и жен ској кон курен ци ји, а на сту пи ло је укуп но 65 так ми ча ра по де ље них у 7 еки па: 3 му шке (Про све та, Елек тро ди стрибу ци ја и По шта) и 4 жен ске (Градска упра ва, Еатон, ПУ Пче ли ца и Про све та). Оства ре ни су сле де ћи ре зул та ти: Му шкар ци (сва ко са сва ким): Електро ди стри бу ци ја По шта 2:0 (25:12, 25:17); Про све та По шта 2:0 (25:18, 25:14); Елек тро ди стри бу ци ја Просве та 0:2 (07:25, 17:25)- Же не (куп си стем): По лу фи на ле 1: ПУ Пче ли ца Град ска упра ва 2:0 (25:10, 25:16). По лу фи на ле 2: Еатон Про све та 2:1 (25:14, 19:25, 15:11); За 3. ме сто: Про све та Град ска упра ва 2:0 (25:23, 25:12); За 1. ме сто: ПУ Пче ли ца Еатон 2:1 (25:14, 20:25, 15:05). ПЛИ ВА ЊЕ Укуп ни пла сма ни: Му шкар ци екип но: 1. Про све та 2. Елек тро ди стрибу ци ја, 3. По шта. Же не екип но: 1. ПУ Пче ли ца, 2. Еатон, 3. Про све та, 4. Град ска упра ва Про гла ше ње по бед ни ка и до де ла на гра да би ће тра ди ци о нал но одр жа ни у де цем бру. У окви ру рад нич ко-спорт ских ига ра, у Но вом Бе че ју је одр жан Куп Вој во дине у ку гла њу. Ве ли ки успех оства ри ла је еки па ми тро вач ког Хи дро срем-а, у са ста ву Не го слав Ми ло ше вић, Предраг По по вић, Ми лан Ми о драг, ћ Ми о драг Фи ли по вић, Мом чи ло Мили но вић и Сте ван Сте па но вић, која је у кон ку рен ци ји 6 еки па из це ле Вој во ди не за у зе ла пр во ме сто. У по једи нач ној кон ку рен ци ји нај ви ше се иста као Мом чи ло Ми ли но вић ко ји је осво јио 3. ме сто. Про те кле не де ље у Жа бљу је одржан и Куп Вој во ди не у пи ка ду. Еки па Тер мо е лек тра не и то пла не из Сремске Ми тро ви це осво ји ла је 5. ме сто. С. Л. ТЕ МИ ШВАР МЕ ЂУ НА РОД НИ ПЛИ ВАЧ КИ МА РА ТОН Но ви успех Оази них пли ва ча КА РА ТЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У СТА РИХ ПА ЗО ВИ Од лич ни ре зул та ти Же че зни ча ра Пли ва чи ПК Оаза у Те ми шва ру Жељ ка Ман дић На ве ли ком Ме ђу на род ном пливач ком ми тин гу за нај мла ђе плива че ко ји је про те клог ви кен да одржан у ру мун ском гра ду Те ми шва ру, у из у зет ној кон ку рен ци ји 315 плива ча из 25 клу бо ва из Ру му ни је, Мађар ске и Ср би је, нај мла ђи пли ва чи ми тро вач ког ПК Оаза, још јед ном су по твр ди ли свој ква ли тет. Так ми че ћи у шест из у зет но жесто ких тр ка, три ми тро вач ка плива ча ус пе ли су да осво је свих шест ме да ља. Нај у спе шни ји и овог пу та био је Сте ван Са пун ко ји је на ступио у кон ку рен ци ји го ди шта и осво јио злат не ме да ље на 50 ме та ра сло бод но и 50 ме та ра дел фин стилом. За нај бо љи ис пли ва ни ре зултат на так ми че њу Сте ван је до био и пе хар ор га ни за то ра. Овај мла ди пли вач, иако има са мо 10 го ди на 50 ме та ра сло бод но (кра ул) пли вао је за 33,21 се кун ду. Ла на Га ври ловић је у ка те го ри ји го ди ште осво ји ла два дру га ме ста на 50 ме та ра дел фин и 50 ме та ра пр сно. Нај при јат ни је из не на ђе ње при редио је Бог дан Са пун ко ји има са мо 7 го ди на и на свом пр вом ве ли ком так ми че њу је осво јио дру го ме сто на 50 ме та ра сло бод но и тре ће на 50 ме та ра леђ но. С. Л. Да ка ра те у Ин ђи ји има од личну пер спек ти ву, по ка за ли су и мла ђи се ни о ри и ју ни о ри Же ле знича ра ко ји су на не дав но одр жа ном шам пи о на ту Вој во ди не одр жа ном у Ста рој Па зо ви, по сти гли за па же не ре зул та те. Пр ви ве ли ки успех оства ри ли су ју ни о ри, осво јив ши екип ну тре ће ме сто. Брон за но од лич је Же ле знича ру су до не ли Не ма ња Јо ва новић, Да вид Ју ри шић и Бо јан Лајбен шпер гер. Пр вак Вој во ди не за је Милош Џа ко вић (- 61 кг) док су др га ме ста из бо ри ли Да вид Ју ри шић у бор ба ма (-76 кг) и Жељ ка Ман дић у ка та ма у ве о ма ја кој кон ку рен ци ји ју ни ор ки. Не ма ња Јо ва но вић по но во се оки тио брон зом (-76) у ју ни ор ској кон ку рен ци ји, а тре ћи је био и млађи се ни ор Да вор Ни ко лић. Да ме Же ле зни ча ра ни су ус пе ле да се до мог ну од ли чи ја али су из бори ле пла сман на др жав но пр вен ство. Ања Го дић има ла је пех по вре де на Школ ском пр вен ству Вој во ди не те је у јед ној раз ме ни по е на по но ви ла по вре ду, док су до бре ме че ве прика за ли Са ња Ко ва чић и Је ле на Га ври ло вић. С. Н.

35 Среда, 21. новембар СПОРТ 35 ФУДБАЛ КОШАРКА ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД ОФЛ ШИД ПР ВА ЖЕН СКА ЛИ ГА Ре зул та ти 13. ко ла: Бе о град: Рад Хај дук 1:0, Но ви Па зар: Но ви Па зар Ја вор 2:2, Ниш: Рад нич ки Вој во ди на 0:1, Кра гу је вац: Рад нички 1927 Сло бо да По инт 0:2, Бе о град: Цр ве на зве зда Пар ти зан 3:2, Сме де ре во: Сме де ре во ОФК Бе о град 0:2, Су бо ти ца: Спар так Ја го ди на 3:1, Бе о град: БСК До њи Срем 2:1. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Вој во ди на : Ја го ди на : Спар так ЗВ : Рад : Сло бо да По инт : Но ви Па зар : Ја вор : ОФК Бе о град : До њи Срем : БСК : Рад нич ки (Н) : Рад нич ки : Сме де ре во : Хај дук :18 7 Сле де ће ко ло: Ку ла: Хај дук До њи Срем, Ја го ди на: Ја го ди на БСК, Бе о град: ОФК Бе о- град Спар так Зла ти бор во да, Ужи це: Сло бо да По инт Цр ве на зве зда, Ива њи ца: Ја вор Раднич ки (Н), Бе о град: Пар ти зан Сме де ре во, Но ви Сад: Вој во ди на Рад нич ки 1923, Бе о град: Рад Но ви Па зар. ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА Ре зул та ти 15. ко ла: Мла де но вац: Мла дено вац Те ле оп тик 1:0, Бе жа ни ја: Бе жа ни ја Мла дост 1:0, Но ви Сад: Но ви Сад Ин дји ја 0:0, За је чар: Ти мок Во ждо вац 0:0, Ужи це: Је динство Пу те ви Бо рац 1:0, Кру ше вац; На пре дак Ко лу ба ра 3:0, Бе о град: Чу ка рич ки Ба нат 2:0, Гор њи Ми ла но вац, Ме та лац про ле тер 1:0, Краље во: Сло га Рад нич ки 1:0. 1. На пре дак : Во ждо вац : Бо рац : Чу ка рич ки : Је дин ство пу те ви : Про ле тер : Ин дји ја : Те ле о тик : Ме та лац : Мла дост : Ти мок : Мла де но вац : Рад нич ки : Бе жа ни ја : Сло га : Ба нат : Но ви Сад : Ко лу ба ра :17 11 Сле де ће ко ло: Зе мун: Те ле оп тик Рад нички, Но ви Сад: Про ле тер Сло га, Зре ња нин: Банат Ме та лац, Ла за ре вац: Ко лу ба ра Чу ка рички, Ча чак: Бо рац На пре дак, Бе о град: Во ждовац Је дин ство Пу те ви, Ин дји ја: Ин дји ја Тимок, Лу ча ни: Мла дост Но ви Сад, Мла де но вац: Мла де но вац Бе жа ни ја. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти 14. ко ла: Бе о чин: Це мент Раднич ки (Ш) 2:0, Пан че во: Ди на мо Сен та 2:0, Сом бор: Рад нич ки Рад нич ки (СМ) 1:1, Бач ки Ја рак: Мла дост До ли на 2:1, Сом бор: Рад нички Рад нич ки (СМ) 1:1, Че ла ре во: ЧСК Сло га 0:1, Срем ска Ми тро ви ца: Срем Па лић 4:3, Стара Па зо ва: Је дин ство Бач ка То по ла 1:0. 1. До ли на : Сло га : Рад нич ки (СМ) : Сен та : Рад нич ки (Ш) : Тек сти лац : ЧСК : Мла дост : Па лић : Срем : Ду нав : Рад нич ки (С) : Бач ка То по ла : Це мент : Је дин ство : Ди на мо :22 10 Сле де ће ко ло: Сен та: Сен та Це мент, Шид: Рад нич ки Срем, Па лић: Па лић ЧСК, Те ме рин: Сло га Је дин ство, Па лић: Па лић ЧСК, Стари Ба нов ци: Ду нав Мла дост, Па ди на: До ли на Рад нич ки (С), Бач ка То по ла: Бач ка То по ла Тек сти лац. Ре зул та ти 14. ко ла: Си вац: По лет Пр ви мај 1:0, Бе шка: Хај дук Ста ни шић 4:1, Цр венка: Цр вен ка Мла дост (Т) 1:0, Но ви Сад: Цр ве на зве зда Мла дост (БП) 2:0, Бач ка Па лан ка: Бачка Омла ди нац 1:0, Ср бо бран: Ср бо бран Индекс 0:0, Ер де вик: Сло га Бу дућ ност 3:0, Каћ: Ју го вић Бо рац 1:2. 1. Ин декс : Сло га : Цр ве на зве зда : Хај дук : Бач ка : По лет : Мла дост (Т) : Ср бо бран : Ју го вић : Цр вен ка : Бо рац : Пр ви мај : Ста ни шић : Мла дост (БП) : Омла ди нац : Бу дућ ност :30 6 Сле де ће ко ло: Ста ни шић: Ста ни шић Полет, Ту ри ја: Мла дост Хај дук, Бач ки Пе тро вац: Мла дост Цр вен ка, Но ви Ба нов ци: Омла ди нац Цр ве на зве зда, Но ви Сад: Бо рац Бач ка, Младе но во: Бу дућ ност Ју го вић, Но ви Сад: Ин декс Сло га, Ру ма: Пр ви мај Ср бо бран. СРЕМ СКА ЛИ ГА Утак ми це 15. ко ла: Љу ко во: Љу ко во Хајдук (В) 2:0, Ада шев ци: Гра ни чар До њи Петров ци 3:2, Ку пи но во: Ку пи но во Ја дран 1:0, Си бач: Сло вен ЛСК 0:1, Ма чван ска Ми тро ви ца: Под ри ње Пар ти зан 1:1, Врд ник, Ру дар Раднич ки 1:1, Ру ма: Сло вен Хај дук :0, Војка: Сре мац Шу мар 1:0. 1. Гра ни чар : До њи Пе тров ци : Пар ти зан : Ја дран : Сло вен (Р) : ЛСК : Рад нич ки (И) : Ру дар : Сре мац : Под ри ње : Хај дук (В) : Ку пи но во : Шу мар : Љу ко во : Хај дук : Сло вен (С) :54 5 Сле де ће ко ло (на про ле ће): Ада шев ци: Гра ни чар Љу ко во, Ку пи но во: Мла дост До њи Пе тров ци, Си бач: Сло вен Ја дран, Ма чван ска Ми тро ви ца: Под ри ње ЛСК, Врд ник: Ру дар Пар ти зан, Ру ма: Сло вен Рад нич ки, Вој ка: Сремац Хај дук ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА Утак ми це 15. ко ла: Хрт ков ци: Хрт ков ци Гра ни чар (Г) 2:0, Пла ти че во: Је дин ство Желе зни чар 0:3, Мар тин ци: Бо рац На пре дак 1:3, Кар лов чић: Ло вац На пре дак (В) 1:4, Кр ње шевци: Сло га Ду нав 0:0, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша Бу дућ ност 1:3, Бе ле гиш: По ду на вац Сло бо да 3:0, Ру ма: Је дин ство Гра ни чар (К) 0:1. 1. Же ле зни чар : Бу дућ ност : На пре дак (П) : Зе ка Бу љу ба ша : По ду на вац : Хрт ков ци : Сло бо да : Гра ни чар (Г) : Гра ни чар (К) : На пре дак (В) : Бо рац : Ду нав : Је дин ство (Р) : Је дин ство (П) : Сло га : Ло вац :36 6 Сле де ће ко ло (на про ле ће): Гра бов ци: Гра ни чар - Гра ни чар (К), Ру ма: Је дин ство Слобо да, Бе ле гиш: По ду на вац Бу дућ ност, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша Ду нав, Кр ње шев ци: Сло га На пре дак (В), Кар лов чић: Ло вац На пре дак (П), Мар тин ци: Бо рац Же ле зни чар, Пла ти че во: Једин ство Хрт ков ци. Од ло же на утак ми ца 7. ко ла: Ја ме на: Грани чар Је дин ство (Љ) 4:0. 1. Син ђе лић : ОФК Би кић : ОФК Ба чин ци : Фру шко го рац : ОФК Бин гу ла : Омла ди нац (М) : Омла ди нац (Б) : Гра ни чар : Је дин ство (Љ) : Бо рац : Је дин ство (М) : Јед но та : Сре мац : Брат ство :52 2 Сле де ће ко ло (на про ле ће): Ги ба рац: Син ђе лић ОФК Бин гу ла, Илин ци: Бо рац Једин ство (М), Љу ба: Је дин ство ОФК Ба чин ци, Бер ка со во: Сре мац Фру шко го рац, Шид: Јед нота Омла ди нац (Б), Ја ме на: Гра ни чар ОФК Бикић,Мо ло вин, Омла ди нац Брат ство. ОФЛ ИН ЂИ ЈА СТА РА ПА ЗО ВА Ре зул та ти од ло же них утак ми ца: пр во ко ло, Сло га Чор та нов ци 2:1; 2. ко ло, Је динство II Бо рац (Ј) 2:1; 4. ко ло, Бо рац (С) Раднич ки II 0:6. 1. Рад нич ки II : Чор та нов ци : Фру шко го рац : Бо рац (С) : Бо рац (Ј) : Је дин ство II : По лет : Сло га :30 7 Сле де ће не де ље игра се од ло же на утак мица у Ста рој Па зо ви: Је дин ство II По лет. Ж. Р. ОДБОЈКА ВИ НЕР ШТЕ ДИ ША СУ ПЕР ЛИ ГА - ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла Ви нерште ди ша Су пер ли ге од бој ка ши це: Ст. Па зова: Је дин ство Ди на мо 3:0, Ужи це: Је дин ство Ви зу ра Вол Арт 0:3, Но ви Сад: Ва ра дин Же лезни чар 3:2, Бе о град: Цр ве на Зве зда Ко лу ба ра 3:0, Су бо ти ца: НИС Спар так ТЕНТ 3:0. 1. Ви зу ра Вол Арт : НИС Спар так : Цр ве на Зве зда : Је дин ство (СП) : ТЕНТ : Је дин ство (У) : Ко лу ба ра : Же ле зни чар : Ва ра дин : Ди на мо :17 3 Сле де ће ко ло: Обре но вац: ТЕНТ Је дин ство, Ла за ре вац: Ко лу ба ра НИС Спар так, Лај ко вац: Же ле зни чар Цр ве на Зве зда, Бе о град: Ви зу ра Вол Арт, Пан че во: Ди на мо Је дин ство (У). ПР ВА ЛИ ГА - ОД БОЈ КА ШИ Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла Пр ве ли ге, од бој ка ши: Н. Па зар: Но ви Па зар Ју ни ор Оби лић 3:0, Клек: Клек Ср би ја шу ме Ко сов ска Ми тро ви ца 3:0, Стар че во: Бо рац Ја го ди на 3:0, Но ви Сад: Ду нав Во леј Је дин ство 0:3, Мла де но вац: Младе но вац Сме де ре во 1:3, Про ку пље: То пли чанин Сло вен 0:3 1. Но ви Па зар Ју ни ор : Је дин ство : Клек Ср би ја шу ме : Бо рац : Сме де ре во : Мла де но вац : Ду нав Во леј : Сло вен : Оби лић : К. Ми тро ви ца : Ја го ди на : То пли ча нин :18 0 Сле де ће ко ло: Ру ма: Сло вен Но ви Па зар Ју ни ор, Сме де ре во: Сме де ре во То пли ча нин, Ст. Па зо ва: Је дин ство МЛа де но вац, Ја го ди на: Ја го ди на Ду нав Во леј, К. Ми тро ви ца: Ко сов ска Ми тро ви ца Бо рац, Бе о град: Оби лић Клек Срби ја шу ме. Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца де ве тог ко ла Пр ве жен ске ли ге, ко шар ка ши це: Ша бац: Ша бац Шу ма ди ја 64:60, Кра гује вац: Рад нич ки Сту дент 56:39, Че ла ре во: Че ла ре во Ср бо бран 74:79, Бе о чин: Бе о чин - Ја го ди на :75 (71:71), Бе о град: Цр ве на Зве зда - Вр бас Ме де ла 87:59 Сло бод на: Ста ра Па зо ва 1. Цр ве на Зве зда : Ја го ди на : Ша бац : Рад нич ки : Сту дент : Ср бо бран : Вр бас Ме да ла : Бе о чин : Ста ра Па зо ва : Шу ма ди ја : Че ла ре во :647 8 Сле де ће ко ло: Кра гу је вац: Шу ма ди ја - Врбас Ме де ла, Ја го ди на: Ја го ди на Цр ве на Зве зда, Ср бо бран: Ср бо бран - Бе о чин, Ст. Пазо ва: Ста ра Па зо ва Че ла ре во, Ша бац: Ша бац Рад нич ки, Сло бо дан: Сту дент. ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА, СЕ ВЕР КО ШАР КА ШИ Ре зул та ти утак ми ца сед мог ко ла Пр ве Ре ги о нал не ли ге, Се вер ко шар ка ши: Бе легиш: Ду нав Вој во ди на 82:94, Вр бас: Вр бас Ве тер ник 93:79, Б. То по ла: То по ла Ака де мик 69:74, Н. Сад: Вој во ди на Ср би ја гас МТ - Стара Па зо ва 80:69, Жи ти ште: Све ти Ђор ђе Једин ство 67:69, Н. Па зо ва: Но ва Па зо ва Срем 73:99, Оџа ци: Оџа ци Мла дост 84: Вој во ди на : Ака де мик : Вој во ди на СГ МТ : Срем : Вр бас : Је дин ство : То по ла : Ста ра Па зо ва : Мла дост : С. Ђор ђе : Ду нав : Н. Па зо ва : Оџа ци : Ве тер ник :613 7 Сле де ће ко ло: Н. Сад: Вој во ди на Мла дост, С. Ми тро ви ца: Срем Оџа ци, Н. Бе чеј: Је динство Но ва Па зо ва, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Све ти Ђор ђе, Ср бо бран: Ака де мик Вој во ди на Ср би ја гас МТ, Ве тер ник: Ве тер ник То по ла, Беле гиш: Ду нав Вр бас. ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА, ЈУГ - КО ШАР КА ШИ Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла Друге Ре ги о нал не ли ге, Југ ко шар ка ши: Ко вин: Рад нич ки - Крис Крос 82:68, Ру ма: Ру ма ЛСК 79:82, Пан че во: Ди на мо Омла ди нац 89:82 Б. Н. Се ло: БНС Пе тров град 105:54 Сло бод на: Вој ка. 1. Ру ма : Ди на мо : Рад нич ки : Вој ка : Омла ди нац : Крис Крос : ЛСК : Пе тров град : БНС :366 6 Сле де ће ко ло: Зре ња нин: Пе тров град Вој ка, Н. Ба нов ци: Омла ди нац БНС, Ла ћа рак: ЛСК Ди на мо, Пан че во: Крис крос Ру ма, Слобо дан: Рад нич ки.

36 36 Среда, 21. новембар Дана навршило се пет тужних година како ме је напустио мој драги, и никад прежаљени супруг Дана 24. новембра одржаћемо годишњи помен нашем драгом супругу, оцу и деди Последњи поздрав нашој драгој супрузи, мајци и снаји БОЖИДАР БРАНКОВ БОЛЕ професор у пензији Вољени Боле, био си најбољи супруг, моја подршка и моја сигурност. Време које пролази није лек већ тиха патња, бол и туга. Анђеле мој, нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од заборава. Твоја супруга Мирјана Бранков ЛУКИ КАЛАБИЋ Много је лепих успомена, да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никад не заборавимо. Много нам недостајеш. Твоји: супруга Млађенка, ћерка са породицом, унуци и праунуци ГОРДАНИ БАНЧЕВИЋ Увек ћеш остати у нашим срцима. Твоји најмилији: супруг Стив, син Дејан, свекар и свекрва СЕЋАЊЕ на наше драге ПОПОВИЋ СПАСОЈА и РАДМИЛУ С љубављу и поштовањем породице: Поповић, Миладиновић и Радмановић Дана умрла је наша СЛАВИЦА ЖИВИЋ проф.географије из Вучитрна Хвала ти за топле тренутке проведене заједно Породица Живић Дана 15. новембра године,навршило се девет година од како нас је напустио наш МИЛАН ГЛУМАЦ За нас ништа више није као пре. С поносом те помињемо и у срцима чувамо. Твоји Ружа, Лука и Душан са породицом Дана 25. новембра навршава се 40 дана од смрти наше драге Тужних шест месеци од како ниси са нама Последњи поздрав супругу, оцу, деди и тасту РУЖИЦЕ БРКО Њени најмилији: браћа Петар, Станко и Никола са породицама НЕБОЈША ЦВИЈЕТИЋ Воле те мама, тата, бата и сека др ДУШАНУ ВУЛЕТИЋ Увек ћеш остати у нашим срцима. Твоји најмилији: супруга Нада, син Љубомир, ћерка Светлана, унуке Теодора и Николина и зет Зоран СЕЋАЊЕ Дана навршава се шест месеци од када смо остали без тебе Дана навршава се пет година од кад није са нама ВАСИЛИЈЕ ПОПОВИЋ ВАЈА С поносом те помињемо и у срцима чувамо. Твоји најмилији АЛЕКСАНДАР АНЂЕЛКОВИЋ Не постоје речи које могу описати колико нам је тешко што ниси са нама. Почивај у миру. Твоји најмилији СЛАВКО ПАРОВИЋ Увек ћеш живети у нашим срцима и никад те нећемо заборавити. Твоји најмилији: супруга Бранка, син Драган и снаја Катарина

37 Среда, 21. новембар Дана 24.децембра у 11,00 часова у цркви у Лаћарку одржаћемо парастос поводом 40 дана од смрти нашег драгог и никад прежаљеног Дана 16.новембра године у 59. години живота преминуо је наш драги Последњи поздрав мојој драгој и никад прежаљеној ћерки ГОРДАНИ БАНЧЕВИЋ Много је лепих успомена да те вечно памтим, да о теби са поносом причам и да те никад незаборавим. Твоја мајка Иванка Последњи поздрав драгој сестри ДРАГАНА ВУКМИР Нећемо заборавити велику љубав, доброту и радост коју си нам пружио. Увек си уз нас са болом у срцу и поносом у души што смо те имали. Твоји најмилији: супруга Весна, син Младен и ћерка Драгана ИВАНОВИЋ РАДО Твоји: Јелена, Светлана и Пеђа ГОЦИ Од брата Бранислава са породицом Годишњица смрти нашег драгог Помен БОРИВОЈА СТОЈШИЋА Његови најмилији: супруга Марија, син Дарко и кћи Љиљана са породицама МРЂА САВО Данас је 5 година како смо твој драги лик видели последњи пут. Време пролази, туга остаје. Ми твоји рођени, по добру ћемо те памтити, с љубављу спомињати, а у срцима носити. Дана године изненада нас је напустио наш добри и племенити отац и деда СЕЋАЊЕ 18 година без наше драге ЖИВКЕ ЈЕЛОВАЦ Увек у мислима њена деца ВЕСЕЛИН МАЛЕШЕВИЋ дипл.правник у пензији из Сремске Митровице Својим поштовањем, љубављу, добротом и бригом за све нас, остаће у трајном сећању и срцима његових најмилијих: ћерке Вере, сина Милана, зета Слободана, снахе Љиљане, унука Ирене и Небојше Прошло је четири година откад није са нама наш вољени супруг, отац и деда СРБИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ ИБЕ У мислима ћеш бити увек са нама. Твоји: Нина, Таша, Владе и Ена Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по сло ве, зашти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сходно од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути цаја на жи вот ну сре ди ну( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та ДФ Д.О.О. из Бе о гра да Бу левар осло бо ђе ња бр.255, под нео је да на го ди не, под бро јем /2012-III-05 зах тев за одлу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути цаја и од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про цени ути ца ја про јек та ме ша ња НЦ бо ја и складишт ењa во де них, гра ђе вин ских и де ко ра тив них бо ја, на живот ну сре ди ну, чи ја се ре а ли за ци ја пла ни ра на кат. парц.бр.735/63 к.о. Но ва Па зо ва, у Но вој Па зо ви у Ин ду стриј ској зо ни у бло ку 25. На кон омо гу ће ног јав ног уви да у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, да на годи не, до не то је Ре ше ње о по тре би проценe ути ца ја пред мет ног објек та са утвр ђе ним оби мом и са др жајем сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. JU SEL d.o.o. ras pi su je: KON KURS ZA SLE DE ĆE RAD NO ME STO: - PRO DA VAC RE ZER VNIH DE LO VA ZA PO LJO PRI VRED NE MA ŠI NE - Me sto: SREM SKA MI TRO VI CA - 1 iz vr ši lac Последњи поздрав драгој другарици ГОРДАНИ БАНЧЕВИЋ од Цице и Грце Дана навршава се 40 дана од смрти нашег сина и брата ДРАГАНА ВУКМИР Остаћеш заувек у нашим срцима. Отац Љупко, мајка Нада и брат Зоран Помен МИЛЕНКО ВУЈИЋ ЛАЛА Лепе успомене на њега чувају унук Мика и снаха Нада Сећање на вољеног оца, супруга, свекра и деду ГАВРИЛА ПЕТКОВИЋ Никад те нећемо прежалити и довољно исплакати. Твоји најмилији Po tre ban pro fil kan di da ta: * Mi ni mum IV ste pen struč ne spre me (po želj na ekonom ska ili ma šin ska stru ka) * Osnov ni ni vo po zna va nja ra da na ra ču na ru * Po želj no rad no is ku stvo na na ve de nem po slo vi ma * Spo sob nost sa mo stal nog oba vlja nja za da ta ka sa viso kom lič nom od go vor no šću * Lič na za in te re so va nost za auto i trak tor ske de lo ve Uko li ko is pu nja va te na ve de ne uslo ve po ša lji te nam Vaš CV na sle de ću adre su: JU SEL D.O.O. Kra lja Mi lu ti na 6, Ša bac ili na e- mail: Kontakt telefon: 015/ Rok za prijavu je zaključno sa godine. Na razgovor i testiranje biće pozvani samo oni kandidati čije biografije budu zadovoljavale navedene uslove.

38 38 Среда, 21. новембар Adri a na.tex d.o.o. Ru ma Gru pa Cal ze do nia u okvi ru svo jih raz voj nih pro je ka ta u Re pu bli ci Sr bi ji tra ži kan di da te za sli je de će po zi ci je u sklo pu bu du ćih pro iz vod nih ak tiv no sti. OD KAN DI DA TA OČE KU JE MO: SSS, VŠS, VSS in for ma tič kog usmere nja dve go di ne rad nog is ku stva, pred nost ima ju kan di da ti sa rad nim is ku stvom u pro izvod nim tvrt ka ma ZNA NJE zna nje ra da s Mic ro sof to vim ope ra cij skim su sta vi ma zna nje ra da s Mic ro soft Of fi ce apli ka ci jama (Word, Ex cel) zna nje ra da s mre ža ma LAN/WI FI po zna va nje en gle skog je zi ka u go vo ru i pi smu PRO FE SI O NAL NE VE ŠTI NE: prak tič nost ope ra tiv nost pro fe si o nal na zna ti že lja flek si bil nost upor nost do bre ko mu ni ka cij ske ve šti ne OD GO VOR NO STI pot po ra ko ri sni ci ma u pro iz vod nom po slova nju i ad mi ni stra ci ji iz ve šta va nje IT ure da u Hr vat skoj IN FOR MA TI ČAR На осно ву Ре ше ња о бан крот ству сте чај ног су ди је При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, број пред ме та Ст.бр. Ст-412/2012, а у скла ду са чланoвима 131., 132. и 133. За ко на о сте ча ју («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је» број 104/09) и На ци о нал ним стан дар дом број 5 о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не сте чај ног ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је" број 13/2010), сте чај ни управ ник сте чајног ду жни ка" "BIG-CHIC KEN"ДОО из Ба чи на ца ОГЛА ША ВА HI JE RAR HIJ SKA OD GO VOR NOST di rekt no lo kal noj Upra vi dru štva funk ci o nal no IT di rek to ru Gru pe u Hrvat skoj PRO FE SI O NAL NI ZAH TEV sprem nost na ne ko li ko sed mi ca/me se ci obu ke u Hr vat skoj sprem nost na kra ća pu to va nja u Sr bi ji i ino zem stvu do stup nost i van rad nog vre me na MJE STO RA DA Ru ma Uko li ko ste za in te re si ra ni te sma tra te da ste kva li fi ci ra ni za ovu po zi ci ju mo li mo Vas da nam po ša lje te svoj ži vo to pis na srp skom je zi ku. Na kon is te ka kon kur sa, kon tak ti rat će mo samo one kan di da te ko ji od go va ra ju uvje ti ma iz kon kur sa i bu du oda bra ni u uži krug. Adri a na.tex doo Ru ma, In du strij ska 106 ili in dri a na tex.com При ку пља ње по ну да за вр ше ње про це не вред но сти у по ступ ку сте ча ја над "BIG-CHIC KEN" ДОО из Ба чи на ца ПРЕД МЕТ ПРО ЦЕ НЕ ВРЕД НО СТИ: 1. Про це на вред но сти сте чај ног ду жни ка BIG-CHIC KEN»ДОО-у сте ча ју из Ба чи на ца као прав ног ли ца. 2. Про це на вред но сти не по крет не имо ви не сте чај ног ду жни ка "BIG-CHIC- KEN" ДОО у сте ча ју из Ба чи на ца. 3. Про це на вред но сти по крет не имо ви не опре ме мли на,сте чај ног ду жни ка " BIG-CHIC KEN»ДОО-у сте ча ју из Ба чи на ца. По зи ва ју се сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја има ју ста тус овла шће ног про цењи ва ча да до ста ве по ну де сте чај ном управ ни ку МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ ЈЕФ ТИ из Сремске Ми тро ви це,у ро ку од 5(пет) да на од да на об ја вљи ва ња огла са. По ну де се до ста вља ју у за тво ре ном ко вер ту са на зна ком по ну да за про це ну на име стечај ног управ ни ка: Ми ли че вић Јеф та Пошт фах 52 Срем ска Ми тро ви ца Про це на вред но сти тре ба да бу де из вр ше на ме то да ма ли кви да ци о не вред ности и при но сном (ДНТ) ме то дом. По ис те ку ро ка за до ста вља ње по ну да,сте чај ни управ ник све по ну де до ста вља Од бо ру по ве ри ла ца ко ји у ро ку од 15(пет на ест)да на од лу чу је о из бо ру по нуђа ча. Це на про це не вред но сти из по ну де ни је је ди но опре де љу ју ћа при из бо ру најпо вољ ни јег пу ну ђа ча. Од бор по ве ри ла ца вр ши из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча ис кљу чи во са ли сте до ста вље них по ну да. У слу ча ју да Од бор по ве ри ла ца не до не се од лу ку про пи са ном ро ку,из бор ће из вр ши ти сте чај ни управ ник. Са нај по вољ ни јим по ну ђа чом пре по чет ка про це не сте чај ни управ ник ће сачи ни ти уго вор Сте чај ни управ ник Ми ли че вић Јеф та "Тек стил" А.Д. Срем ска Ми тро ви ца На осно ву Од лу ке Ди рек то ра дру штва ра си су је оглас за про да ју не по крет но сти у Срем ској Ми тро ви ци 1. "Тек стил" АД Срем ска Ми тро ви ца про да је по слов ни про стор ко ји се на ла зи у Срем ској Ми тро ви ци на сле де ћој адре си: -по слов ни про стор у по дру му објек та Ба зар у ули ци Трг Све тог Стефа на 31 на кат.пар це ли 3982 као обје кат бр.1 по вр ши не 129м2, све опи са но у ли сту не по крет но сти бр На ве де на не крет ни на је укњи же на, у за ку пу и про да је се у ви ђеном ста њу, без пра ва на на кна ду ре кла ма ци ју куп ца. 3. По сту пак про да је ће се оба ви ти пу тем при ку пља ња за тво ре них пи са них по ну да. 4. Пра во уче шћа у по ступ ку про да је има ју до ма ћа и стра на прав на и фи зич ка ли ца, ко ја у за тво ре ним пи са ним по ну да ма, пру же до каз о упла ти де по зи та у ви си ни од ,00 ди на ра. Уз ори ги нал до ка за о упла ти де по зи та за ин те ре со ва на ли ца су обаве зна да до ста ве по ну ду ко ја са др жи и до каз о иден ти те ту по ну ђа ча 5. По рез на пре нос ап со лут них пра ва и оста ли тро шко ви па да ју на те рет куп ца. 6. Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча до не ће Ко ми си ја за прику пља ње по ну да ( у да љем тек сту Ко ми си ја). До ма ћа и стра на прав на и фи зич ка ли ца вр ше упла те у ко рист ра чуна Дру штва По ну ђа чи ма ко ји ни су иза бра ни у по ступ ку при ку пља ња за творе них пи са них по ну да, би ће вра ћен пр во бит но упла ће ни из нос на име де по зи та од но сно га ран ци ја пр во ра зред не бан ке, у ро ку од 10(де сет) да на од да на отва ра ња по ну да. На по вра ћај де по зи та, од но сно га ранци је не ма пра во онај по ну ђач ко јег је Ко ми си ја ода бра ла за нај бо љег по ну ђа ча, а он не за кљу чи уго вор о ку по про да ји или не упла ти ку попро дај ну це ну. У овом слу ча ју ако је по ло же на бан кар ска га ран ци ја, он ће се ак ти ви ра ти и на пла ти ти. 9. Рок за под но ше ње за тво ре них пи са них по ну да је 10(де сет) да на и по чи ње да те че од да на об ја вљи ва ња овог огла са у днев ним но вина. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су "Тек стил" А.Д. Трг Све тог Сте фа на 13, Срем ска Ми тро ви ца са на зна ком на ли цу ко вер те "Ко ми си ја за при ку пља ње по ну да за не по крет ност - не отвара ти" 10. Раз гле да ње не по крет но сти ко ја је пред мет про да је вр ши се према рас по ре ду ко ји се прет ход но утвр ди са овла шће ним ли цем и то радним да ном од 9 до 14 ча со ва. 11. Нај по вољ ни ји по ну ђач ко ји бу де иза бран у по ступ ку јав ног надме та ња, ду жан је да у ро ку од 8(осам) да на од да на за вр шет ка по ступ ка јав ног над ме та ња, за кљу чи уго вор о ку по про да ји и да у ро ку од 10(десет) да на од да на за кљу че ња уго во ра о ку по про да ји, упла ти у ко рист про дав ца по ну ђе ну це ну, ума ње ну за из нос упла ће ног де по зи та. 12. Све ин фор ма ци је у ве зи са про да јом не по крет но сти ко ја је предмет овог огла са мо гу се до би ти на те ле фон: 022/ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

39 Среда, 21. новембар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА По зив куп ци ма за пла ћа ње ду го ва ња по ра чу ни ма за утро ше ну ел.енер ги ју ТРО ШКО ВИ ПРИ КЉУ ЧЕ ЊА НА ЕЛ.МРЕ ЖУ. Упо зо ра ва мо куп це ел.енер ги је да пла ћа њем сво јих оба ве за на време, из бе га ва ју до дат не тро шко ве. Тро шко ви при кљу че ња на ел. мре жу из но се : - за до ма ћин ство- тро фа зни при кљу чак 3.112,06дин. - за до ма ћин ство- мо но фа зни при кљу чак 2.074,70дин. - за оста ле ка те го ри је 7.075,44дин. Тро шко ви уту же ња(суд ски тро шко ви) за ви се од ве ли чи не уту же ног ду га, а до дат но се пла ћа ју и тро шко ви адво ка та и при нуд ног из вр шите ља. Укуп ни тро шко ви уту же ња мо гу би ти ве ћи и од из но са уту же ног ду га. За хва љу је мо свим куп ци ма ко ји сво је оба ве зе пла ћа ју на вре ме. С по што ва њем, Оде ље ње за од но се с јав но шћу Елек тро вој во ди на д.о.о. Огра нак дру штва ЕД С.Ми тро ви ца

40 40 Среда, 21. новембар недељни Хороскоп Ован Ових да на би ће те по ма ло ра се ја ни и за бо рав ни. Не би би ло ло ше да ва жне ства ри за пи су је те. Фи нан сиј ска си туа ци ја је ста бил на. Уко ли ко сте во зач, на ред них да на из бе га вај те да во зи те но ћу. Здра вље до бро. Бик Са при ја те љи ма има те ја ко бли зак од нос и до ста им ве ру је те. Са да је тре ну так да по ста не те ма ло оба зриви ји и ма ње отво ре ни. По сто ји мо гућност да не ко из и гра ва ше по ве ре ње. У љу ба ви не ста бил но. Бли зан ци Си ту а ци ја на по слу по чи ње да се ком пли ку је, а ви не зна те шта да преду зме те. За са да не мој те ни шта ни по ку ша ва ти. Мо же те ло ше про це ни ти и по гре шно по сту пи ти. Из бе га вај те да пи је те ал ко хол. Рак Не обра ћај те па жњу на про зив ке особа ко је у по слу ни су ни упо ла до бре као ви. По ро дич не окол но сти су добре и тек ће да бу ду ка да вам бу де при сти гао ве ћи но вац. Не ко вам посеб но не до ста је. Лав Уко ли ко сте по кре ну ли не што у ве зи са ста ном у ко ме жи ви те, оче куј те пози ти ван ис ход у ви ду до бре по ну де. Има ће те мо гућ ност да би ра те. У поро ди ци ће рас по ло же ње би ти сјај но. Фи нан си је не ста бил не. Де ви ца Парт нер се нер ви ра јер је убе ђен да се тај но ви ђа те са не ким ко га сте упо зна ли пре ко по сла. Раз ло га за сум њи ча вост има па уко ли ко ни сте ни шта згре ши ли, по тру ди те се да дока же те. Здра вље осе тљи во. Временска прогноза Ва га Во ље на осо ба ни је ре ши ла све пробле ме, али се пре ма ва ма по на ша бо ље не го до сад. Са да сте ви у пози ци ји ка да мо же те да би ра те па вам је и са мо по у зда ње ве ће. Здрав стве но сте до бро. Шкор пи ја Са по слом не ма те про блем. На пре дак у ка ри је ри иде ка ва ма та ко да је довољ но да уло жи те ду пло ма ње тру да. Ви би сте да ви ше из ла зи те и тро шите, а код парт не ра је обр ну то па је то коч ни ца. Стре лац Од да нас ће се про ме ни ти ва ша ин тере со ва ња што ће ути ца ти и на ва шу ка ри је ру. Оче куј те ле пе про ме не. Мо жда ће те ра ди ти мно го кре а тив нији и бо љи по сао ко ји ће ујед но би ти и ма ње на по ран. Ја рац Ка ри је ра је из да на у дан све бо ље. Ра ди те пу но и уско ро ће те има ти проблем због не до стат ка вре ме на. На фи нан сиј ском пла ну ста бил но. Здравље до бро, мо гу ћи ма њи про бле ми са алер ги јом. Во до ли ја Бу ди те ра ци о нал ни ји ка да од лу чу је те о не че му што је у ин те ре су свих члано ва по ро ди це. Не мој те до зво ли ти да емо ци је ру ко во де ва ма и љу ти ти се ка да се не ко не сла же са ва ма. Ри бе На ред них да на ће те осе ћа ти на пе тост, али ће вас су срет са во ље ном осо бом опу сти ти. Ис ко ри сти те вре ме да за једнич ки ра ди те све што ина че не мо жете. Је ди те ви ше во ће. Здра вље до бро. од до Кувар Крофне са бундевом Састојци: 4 јајета 50 г шећера 125 г шећера у праху 300 г брашна 100 мл млека 10 мл уља прашак за пециво 400 г очишћених бундева кесица цимета 100 г сувог грожђа Начин припреме: Бундеву нарендати и кувати 5 минута. Оцедити је и оставити да се мало прохлади. У посуди измешати брашно са прашком за пециво, сувим грожђем, циметом и шећером у праху. Посебно умутити јаја, шећер, млеко, уље и прохлађену бундеву. Сјединити ове две смесе. Подмазати калуп за крофне уљем, сипати смесу и пећи минута на 200 степени. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Углавном сунчано Макс. 14 Мин. 9 Углавном сунчано Макс. 13 Мин. 6 Облачно Макс. 9 Мин. 3 Облачно Макс. 11 Мин. 7 Сунчано Макс. 13 Мин. 6 Делимично облачно Макс. 10 Мин. 3 Облачно Макс. 11 Мин. 4 GRAND TOURS Novi Sad, Železnička 23a 021/ , Beograd, Kraljice Natalije / , 011/

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk

Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk Bruken av lokativ 2 ved hankjønnsord i russisk Anita Melsbøe Mastergradsoppgave i russisk språk Institutt for språkvitenskap Fakultet for humanioria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i

Detaljer

^т~т == ^тс== = N= ^~с= = = q~ррто=mсрв E Fв=p рвс== q =` ~торто=pротрр ~т ==` ~т =bж рс тьв= рт=q тсор ~С=a Ь Сжс ть=

^т~т == ^тс== = N= ^~с= = = q~ррто=mсрв E Fв=p рвс== q =` ~торто=pротрр ~т ==` ~т =bж рс тьв= рт=q тсор ~С=a Ь Сжс ть= N ^~с ^т~т T q ` ~тортоpротрр ~т ` ~т bж рс тьв ртq тсор ~Сa Ь Сжс ть j~ьь р~в^~с hст ~ж СK рт ] K bж рс ть~сс ь вь ~ь р~сс Ст ~т жс~ рсжь~тьс вртс~тж ьвь тсор ~С Ь СJ жс тьi свь жсрт тьс рт о Ь Сжс тьk

Detaljer

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV KAMA CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV PUTNIČKE I POLUTERETNE GUME 135/80 R12 KAMA 503 Zimska 3,112.00 3,734.40 135/80 R12 KAMA 204 Letnja 1,983.00 2,379.60 175/70 R13 KAMA BREEZE

Detaljer

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м

1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м 1 3PIPELIFE.. и о 0 8 г ж а м 0к7 а к а р с и й 0л4 м ь к 0к6 м ь м Ё 6р2 O N PE 1 3 0 9EPIEXOMENA T 0 0 0 4 0 7 0 6 0 2 0 7 0 4 0 3 0 2 0 2 0 9 0 3 0 6 0 4 0 2 0 6 0 2 0 7 PE.......................................

Detaljer

DIAGRAM. Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4. нтйе. Tabell. Sylediagram. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram

DIAGRAM. Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4. нтйе. Tabell. Sylediagram. Stolpediagram. Sirkeldiagram/ sektordiagram ДЦФФФДЕ / EKSEMPEL Фяяоо / Kurdisk ДЕ яяффмл / NORSK Mal DIAGRAM ФФДЕ ФФФФД яооде ФФЕЕ М Е гяям чгх ДЦФФФДЕ Tabell нтйе Vunnet Tapt Uavgjort 3 2 4 100 Sylediagram ФФДЕ ФФФФД яооде ФФМ сйфффдм Ч(ррггДМгяяММЕ

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5083/PSP5043 Russisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv to setningar på russisk til kvart av bileta på framsida. Oppgåve 2 Bruk teksten

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk Lærerveiledning Russisk versjon, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på russisk Инструкция для учителя к заданиям вторых и третьих классов Контрольная работа по оценке

Detaljer

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng Соседи 1 Marit Bjerkeng 28.11.00 1 Marit Bjerkeng til Sosedi 1 adjektiv 1, 88; 1, 100; 1, 186; 1, 205; 1, 237; 1, 254 adjektiv i dativ 1, 237 adjektiv i flertall 1, 122 adjektiv, bløte 1, 108 adjektiv,

Detaljer

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb

Соседи 3 Komparasjon Gradbøyning av adjektiv og adverb Соседи 3 Komparasjon av adjektiv og adverb 1 1 Hva er gradbøyning? Her vil vi behandle gradbøyning uten å dele temaet i avsnitt for forskjellig ordklasser. For det første vil vi konstatere at det er bare

Detaljer

бзсу : евпез : ИСвСЗС и жпзсжп, СиТеСз и ВФжЗ З ЗСТжПз - 1 -

бзсу : евпез : ИСвСЗС и жпзсжп, СиТеСз и ВФжЗ З ЗСТжПз - 1 - : евпез : ЗПЪЗе бсп ПС МЗеЩз екизфп ИСвСЗС и ПС ЗеЗж, ВеиОКж ТИЗж еекскж ЩЗед И Ф и НК ЗИКПЗк ефд и з ИУЗ и ИПиж ВеиОКж ТИЗж, ЗжМЗе ИУкЗС ЗТ ЗеиС СиТеСз ОиЗП ИиП. ЪкС ееж Вж и Из икз бзсу ТИЗжЗж енксе

Detaljer

Kabelkanaler. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Kabelkanaler. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Kabelkanaler Oversikt SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Kabelkanaler - GF-DIN-A7/5 Materiale Farge Sterk PVC-kvalitet 905 LF

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

VIA NEGATIVA DEL I: EN LESNING AV VLADIMIR MAKANINS STOL, POKRYTYJ SUKNOM DEL II: J.S. BACHS GOLDBERGVARIASJONER T ORBJØRN N YMO H OVEDFAGSOP PGAVE

VIA NEGATIVA DEL I: EN LESNING AV VLADIMIR MAKANINS STOL, POKRYTYJ SUKNOM DEL II: J.S. BACHS GOLDBERGVARIASJONER T ORBJØRN N YMO H OVEDFAGSOP PGAVE VIA NEGATIVA DEL I: EN LESNING AV VLADIMIR MAKANINS STOL, POKRYTYJ SUKNOM I S GRAFINOM POSEREDINE DEL II: J.S. BACHS GOLDBERGVARIASJONER OG STOL, POKRYTYJ T ORBJØRN N YMO H OVEDFAGSOP PGAVE I RUSSISK LITTERATUR

Detaljer

Vemmelse og vellyst. Matmotivet i Vladimir Sorokins Nastja. Helga Brekke Mathisen. Masteroppgave i russisk litteratur ved ILOS/HF

Vemmelse og vellyst. Matmotivet i Vladimir Sorokins Nastja. Helga Brekke Mathisen. Masteroppgave i russisk litteratur ved ILOS/HF Vemmelse og vellyst Matmotivet i Vladimir Sorokins Nastja Helga Brekke Mathisen Masteroppgave i russisk litteratur ved ILOS/HF UNIVERSITETET I OSLO 16.05.11 II Vemmelse og vellyst Matmotivet i Vladimir

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Parti XX Returkoder Stemme via Internett? side 7 C9 stemt p 0 : har Du XX Parti XX XX Parti Kommunestyre- og

Detaljer

CSA24000 RUS DA SV FI NO. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning

CSA24000 RUS DA SV FI NO. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Käyttöohjekirja. Bruksanvisning CSA24000 RUS DA SV FI NO Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning Instruktionsmanual Käyttöohjekirja Bruksanvisning ВНИМАНИЕ Для того, чтобы обеспечить нормальную работу Вашего холодильника в котором

Detaljer

Learn to speak Russian for Norwegian speakers

Learn to speak Russian for Norwegian speakers Learn to speak Russian for Norwegian speakers Здравствуйте Россия! Zdravstvuyte Rossiya! Developed by Nam Nguyen Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first

Detaljer

Animatumkategorien i russisk: en empirisk undersøkelse av ord for sjødyr og mikroorganismer

Animatumkategorien i russisk: en empirisk undersøkelse av ord for sjødyr og mikroorganismer Animatumkategorien i russisk: en empirisk undersøkelse av ord for sjødyr og mikroorganismer RUS-3910 Erle Røkenes Mastergradsoppgave i russisk språk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Konstruksjoner med tallord i russisk - et overkommelig problem i norsk skole

Konstruksjoner med tallord i russisk - et overkommelig problem i norsk skole Konstruksjoner med tallord i russisk et overkommelig problem i norsk skole RUS3950 Liudmila Dvoynikova Mastergradsoppgave i russisk integrert 10 sp PPU Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Fremveksten av predikative substantiv i russisk. En teoretisk tilnærming.

Fremveksten av predikative substantiv i russisk. En teoretisk tilnærming. Fremveksten av predikative substantiv i russisk. En teoretisk tilnærming. Møyfrid Oust Torske Masteroppgave i russisk språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske

Detaljer

Partisipper og gerundier

Partisipper og gerundier Partisipper og gerundier Partisipper og gerundier Dette er verbformer som du vil støte på hovedsakelig i skriftlig russisk. For å kunne lese russiske aviser, nettsider og litteratur, er det helt nødvendig

Detaljer

NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE:

NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE: NORUT AS Rapport nr 14/2007 NORUT - FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE: HELSESAMARBEID I NORD Femte seminar i programmet Tillit og samarbeid i nordområdet Tromsø 11. oktober 2007 Prosjektnavn SIP V Tillit som betingelse

Detaljer

вов б бзвовов в вов вов!#"$!%&'!(во)+*-,., / 02143576839':3? *A@вов б вов "в B!вовов 2C"$!вов ()D"в "$FEGHIвов BI"воJ(во(@(Iвов ('!BKG!B'L!(вов "в IMKво$ON D!!@B!*A@вов б вов "в B!вовов CJCP&@(@H'L!(вов

Detaljer

RC DRIVING HELICOTER BLADE. N: Bruksanvisning DK: Betjeningsvejledning

RC DRIVING HELICOTER BLADE. N: Bruksanvisning DK: Betjeningsvejledning R RIVIN LIOTR LA N: ruksanvisning K: etjeningsvejledning 20 308 9679 A 3 ON O R L 4 1 2 3. ON O R L 2. OPN 3x (AA) 3 6 7 1 2 4 5 3 x (AAA) OK R L NORSK A I Oversikt over chassis nede 1 På/av bryter 2 atterirom

Detaljer

Gloser 9 Случа@йная встре@ча

Gloser 9 Случа@йная встре@ча 1 Соседи 3 Словарь Глава 9 Gloser 9 Случа@йная встре@ча болта@ть ipf. her: å prate her: å prate больни@ца sykehus sjukehus буке@т bukett bukett выгля@дывать her: å titte frem her: å titte fram вы@глянуть

Detaljer

S N DK FI GB RU Fasett 90x90 (1)

S N DK FI GB RU Fasett 90x90 (1) S N DK FI Fasett 90x90 GB RU (1) A1 D1 D2 x3 D3 E1 5 mm E2 x3 E3 x8 M80 5 mm E4 x3 M10 E5 x3 M10x50 1 x3 2 x3 B4 S N DK FI GB För montering av avloppet, se separat anvisning. For montering av avløpet,

Detaljer

Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся

Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся 1 Соседи 3 Словарь Глава 33 Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся Анзе@р Anzer, en av øyene i øygruppa Solovki Anzer, ei av øyene i øygruppa Solovki бере@менная gravid gravid бере@чь сбере@чь, å

Detaljer

З 6 ЂЁЄЃІЅЈЇЉ! "#$ %'&)(*(+&,(*-/.0&,1*2/30&)3547698:8;&)(:8:&І-@30&І

Detaljer

Fasett 70x90, 80x90, 90x90

Fasett 70x90, 80x90, 90x90 S N DK FI GB RU Fasett 70x90, 80x90, 90x90 1 / 16 D3 5 mm A1 D1 C3 x4 M6 D2 C2 x4 D4 D7 x4 M6x8 5 mm x8 M80 5 mm 1 2 x4 2 / 16 C1 D5 D8 D6 M10x50 M10 3 4 B4 S N DK FI GB RU För montering av avloppet, se

Detaljer

Gloser 27 Зелёные

Gloser 27 Зелёные 1 Соседи 3 Словарь Глава 27 Gloser 27 Зелёные гражда@нки бо@дрый djerv, livsglad, sprek djerv, livsglad, sprek боро@ться ipf. å kjempe å kjempe весёлый munter munter возмо@жный mulig mogeleg воро@та pl.

Detaljer

m Htw! POWER SUPPLIES 7TLCLSJ2JJ±

m Htw! POWER SUPPLIES 7TLCLSJ2JJ± POWER SUPPLIES STR0MFORSYNERE фмст-эл 197101, СОНКЛ-ПИКЙЙГМ ул. Большая Пушкарская, 41 Тел.: (81) 35-13-95 Факс:(81)35-40-9 tnfo@west-l.ru 107076, Москю Колодезный пер., 3. стр. 3 Тел.: (496) 781-35-79

Detaljer

NYSKAPENDE OG TRYGT SAMARBEID I NORD: UTSIKT FRA RUSSLAND FOR YTTERLIGERE SAMARBEID I BARENTSREGIONEN

NYSKAPENDE OG TRYGT SAMARBEID I NORD: UTSIKT FRA RUSSLAND FOR YTTERLIGERE SAMARBEID I BARENTSREGIONEN NYSKAPENDE OG TRYGT SAMARBEID I NORD: UTSIKT FRA RUSSLAND FOR YTTERLIGERE SAMARBEID I BARENTSREGIONEN ANATOLY SMIRNOV President av NIIGLOB, dr. professor, medlem av Prezidium til Russlands Akademi for

Detaljer

Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски

Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски 1 Соседи 3 Словарь Глава 28 Gloser 28 «Простоква@шино» по-норве@жски видеокассе@та videokassett videokassett иска@ть ipf. å lete etter å leite etter мультфи@льм animasjonsfilm animasjonsfilm наверняка@

Detaljer

SLUMRENDE MASSER, FORVÅKTE SVIN

SLUMRENDE MASSER, FORVÅKTE SVIN SLUMRENDE MASSER, FORVÅKTE SVIN Søvn og søvnløshet i Andrej Platonovs Sčastlivaja Moskva, Kotlovan og Džan Masteroppgave i russisk litteratur Av Hege Susanne Bergan Institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

Norsk. Brukerhåndbok M00069100NO. TM-T88V Brukerhåndbok 1

Norsk. Brukerhåndbok M00069100NO. TM-T88V Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok M00069100NO TM-T88V Brukerhåndbok 1 Alle rettigheter. Ingen deler av denne utgivelsen skal gjengis, lagres i et sporbart system eller overføres på noen måte, hverken elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Gloser 18 Са@ша смеётся

Gloser 18 Са@ша смеётся 1 Соседи 3 Словарь Глава 18 Gloser 18 Са@ша смеётся а@втор forfatter forfattar вполне@ helt og holdent, fullstendig frå ende til annan, fullstendig вско@ре snart snart выбира@ть вы@брать å velge å velje

Detaljer

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning.

DSA25000 SL RUS DA SV NO FI. Navodila za uporabo. Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning. Instruktionsmanual. Bruksanvisning. DSA25000 SL RUS DA SV NO FI Navodila za uporabo Инструкция по эксплуатации Brugsvejledning Instruktionsmanual Bruksanvisning Käyttöohjekirja OPOZORILO! Za normalno delovanje vaše zamrzovalne naprave, ki

Detaljer

Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning.

Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning. Belysning plåt Valaisin pelti Armatur i metall Lightning unit metal Belysning metal Крепежная планка Denna monteringsanvisning avser även glödljusbelysning, även om bilderna endast visar lysrörsbelysning.

Detaljer

Gloser 6 Стра@нный вопро@с

Gloser 6 Стра@нный вопро@с 1 Соседи 3 Словарь Глава 6 Gloser 6 Стра@нный вопро@с а@втор forfatter forfattar безнра@вственно umoralsk umoralsk би@знес business, handel business, handel де@ятельность virksomhet verksemd конча@ться

Detaljer

USER MANUAL GPS PET TRACKING EN / SV / DK / FI / NO / CZ / RU

USER MANUAL GPS PET TRACKING EN / SV / DK / FI / NO / CZ / RU GPS PET TRACKING EN / SV / DK / FI / NO / CZ / RU USER MANUAL Manual * Brugervejledning * Käyttöohje * Bruksanvisning Uživatelská příručka * Руководство по эксплуа 1 / 64 2 / 64 Tractive GPS ios, Android,

Detaljer

Thor 500x1000, 500x1400. Quadra 500x1000, 500x1350. Kio 500x1000, 500x1400. Zaga 260x1200, 108x1200. Vento 550x1200.

Thor 500x1000, 500x1400. Quadra 500x1000, 500x1350. Kio 500x1000, 500x1400. Zaga 260x1200, 108x1200. Vento 550x1200. Zaga 260x1200, 108x1200 Quadra 500x1000, 500x1350 Kio 500x1000, 500x1400 Thor 500x1000, 500x1400 Zanto 335x1200 Vento 550x1200 Vid behov kan dessa beslag kompletteras med speciella kottlerskruvar, exempelvis

Detaljer

Grenseområdene Norge-Russland

Grenseområdene Norge-Russland M-204/2014 RAPPORT Grenseområdene Norge-Russland Luft- og nedbørkvalitet, april 2013 mars 2014 Forsidebilde: Birgitte Wisur Olsen, Sør-Varanger avis. Smelteverket i Nikel sett østfra med Norge i bakgrunnen.

Detaljer

Spørsmålene er først og fremst myntet på dirigenten, men kan være veldig god å ta sammen med styret og på en del kan hele koret involveres.

Spørsmålene er først og fremst myntet på dirigenten, men kan være veldig god å ta sammen med styret og på en del kan hele koret involveres. Selangt,tenkstort Hvavildumedkoret idagogom5år?hvaervisjonendin?hvilkecredoerog prinsipperliggertilgrunn?delerdereikoretdesammevisjonerogmål? Ofteglemmerviåstilledegrunnleggendespørsmålenefordetvidrivermed.Viharmer

Detaljer

Gloser 16 Сти@на зажига@ет све@чи

Gloser 16 Сти@на зажига@ет све@чи 1 Соседи 3 Словарь Глава 16 Gloser 16 Сти@на зажига@ет све@чи верста@ verst, gammelt russisk lengdemål, 1067 m verst, gammalt russisk lengdemål, 1067 m весёлый munter munter Григ Edvard Grieg (1843 1907),

Detaljer

Gloser 14 Класси@ческий детекти@в

Gloser 14 Класси@ческий детекти@в 1 Соседи 3 Словарь Глава 14 Gloser 14 Класси@ческий детекти@в вы@держать выде@рживать выде@рживать å holde ut å halde ut вы@держать детекти@в kriminalfortelling kriminalforteljing захва@тывающий spennende,

Detaljer

Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste

Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste Respons Ukraina: Obligatorisk militærtjeneste Er det obligatorisk militærtjeneste i Ukraina? Blir de vernepliktige faktisk innkalt? Blir de vernepliktige sendt til stridsområder? Hva er straffene for unndragelse?

Detaljer

Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul

Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul N DK RU Borrningshöjd och val av upphängningshål Borrehøyde og valg av opphengningshull Boring højde og valg af ophængnings hul Porauskorkeus ja ripustusreikien valinta Drilling height and choice of holes

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk

Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk Rammeavtale konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/36906244.aspx Внешний ID тендера 2012-272443/DEC189043 Ajour number 12/00130 Тип закупки Оповещение

Detaljer

N RUS. Установка, применение и уход за оборудованием. Installation, use and maintenance handbook. Installation, brug og vedligeholdelse

N RUS. Установка, применение и уход за оборудованием. Installation, use and maintenance handbook. Installation, brug og vedligeholdelse GB Installation, use and maintenance handbook DK Installation, brug og vedligeholdelse Installation, bruk och underhåll Installasjon, bruk og vedlikehold. N RU Установка, применение и уход за оборудованием

Detaljer

Tema: Rekruttering/kompetanse

Tema: Rekruttering/kompetanse Tema: Rekruttering/kompetanse Gevinstrealiseringhvordan forberede overgang fra prosjekt til drift? BAKGRUNNEN FOR FRØYA KOMMUNES DELTAKELSE I «SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE» Det skapes store verdier! Frøya,

Detaljer

Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk

Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk Med varmt hjerte og kaldt hode Jana Prušková Masteroppgave i russisk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det Humanistiske

Detaljer

Hvordan sikre at pasienter i hjemmesykepleien får tilstrekkelig ernæring?

Hvordan sikre at pasienter i hjemmesykepleien får tilstrekkelig ernæring? Hvordan sikre at pasienter i hjemmesykepleien får tilstrekkelig ernæring? ------------- ------------- Individuell Bacheloroppgave i sykepleie Kandidatnummer: 9124 Diakonhjemmets høyskole 22. Mai 2009 Avdeling

Detaljer

Gloser 7 Паралле@льное чте@ние

Gloser 7 Паралле@льное чте@ние 1 Соседи 3 Словарь Глава 7 Gloser 7 Паралле@льное чте@ние бога@тство rikdom rikdom ве@рсия versjon versjon всё же like fullt like fullt вы@вод konklusjon, slutning konklusjon, slutning городни@чий (historisk)

Detaljer

communicare 2014 Hovedtema: Ungdomsskolen - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret side 4 51

communicare 2014 Hovedtema: Ungdomsskolen - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret side 4 51 communicare 2014 - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret Min språklæring Elever i ungdomsskolen og videregående skole s. 4 Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Gunn-Elin Heimark

Detaljer

Øyvind Bockelie. Genitiv 2 i moderne russisk

Øyvind Bockelie. Genitiv 2 i moderne russisk Øyvind Bockelie Genitiv 2 i moderne russisk RUS-3910:Mastergradsoppgave i russisk språk Det humanistiske fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2008 Forord Jeg vil først og fremst gi en stor takk til min

Detaljer

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok OPEL MOKKA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 53 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

OPEL Adam Instruksjonsbok

OPEL Adam Instruksjonsbok OPEL Adam Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 51 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Innebygde høyttalere. Eiers og montørs håndbok

Innebygde høyttalere. Eiers og montørs håndbok JBL SCL-3 JBL SCL-4 Innebygde høyttalere Eiers og montørs håndbok INNHOLD Introduksjon... 2 Inkludert... 2 Høyttalerplassering... 3 Venstre og høyre høyttalere... 3 Senterhøyttalere... 3 Surroundhøyttalere...

Detaljer

GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE

GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE GUC 1214 Installation and user manual DK, EN, NO, PL, RU, SVE Før installationen og brug af PlasmaMade Airfilter, bedes du læse denne manual igennem grundigt og bevare den derefter. Det er vigtigt, at

Detaljer

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 18 / DESEMBER 2009 RUSSISK. Russland I VERDEN. vite-russland Kasakhstan. Kirgisistan. Ny utgave Atle Grønn

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 18 / DESEMBER 2009 RUSSISK. Russland I VERDEN. vite-russland Kasakhstan. Kirgisistan. Ny utgave Atle Grønn FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 18 / DESEMBER 2009 Russland vite-russland Kasakhstan RUSSISK I VERDEN Kirgisistan Ny utgave Atle Grønn RUSSISK I VERDEN FOKUS PÅ SPRÅK NR. 18 / 2009 er er en revidert

Detaljer

TILLEGG 3 A TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser

TILLEGG 3 A TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser TILLEGG 3 A TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

Høringsuttalelse NOU2004:20 Ny utlendingslov

Høringsuttalelse NOU2004:20 Ny utlendingslov Krise- og rådgivningstelefonen for fedre: 4047 2024 Kommunal- og regionaldepartementet Eidsvoll, 31. mars 2005 Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: 04/3411-12 KAB Vår ref: NOU2004:20 Høringsuttalelse

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

1050, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700

1050, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 S N DK SF GB 1050, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 RU H190120000 A B C x8 R830442200 x8 R830702400 x8 R830521500 D E x1 F G x2 x1 x1 1 C B A D F E (1) 2 F C B A E D 3 G (2) 4 x4 x4 (3) 2005-08-25 H900120000

Detaljer

Gloser 2 Юля начина@ет рабо@тать в шко@ле

Gloser 2 Юля начина@ет рабо@тать в шко@ле 1 Соседи 3 Словарь Глава 2 Gloser 2 Юля начина@ет рабо@тать в шко@ле бо@льшая komp. av больша@я Достое@вский større Dostojevskij, Fjodor Mikhajlovitsj (1821 1881), russisk forfatter dyr (subst.) større

Detaljer

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Samarbeide i Barentsregionen fra Kirkenes Sykehus Helse Finnmark v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Dette skal handle om: Helsesamarbeide,

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuJet 18-Li Art. 9333-20

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuJet 18-Li Art. 9333-20 AccuJet 18-Li Art. 9333-20 D Betriebsanleitung Kabelloser Bläser GB Operating Instructions Cordless blower F Mode d emploi Souffleur sans cordon L Gebruiksaanwijzing Snoerloze bladblazer S Bruksanvisning

Detaljer

Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider

Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider Arbeidsmarkedopplæring - Helsefagarbeider Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/44292500.aspx Внешний ID тендера 2014-933186 Ajour number 2014/1794 Тип закупки Тендер Тип документа Contract

Detaljer

Stalin i postsovjetisk nasjonalbolsjevisme

Stalin i postsovjetisk nasjonalbolsjevisme Stalin i postsovjetisk nasjonalbolsjevisme Aleksandr Dugin, Gennadij Zjuganov og Aleksandr Prochanov Hovedoppgave i russisk, Universitetet i Oslo, våren 2004. Av Jardar Østbø 1 Forord Først og fremst vil

Detaljer

Urheilusanasto: verbejä suomesta englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi

Urheilusanasto: verbejä suomesta englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi suomesta englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi www.vardsvenska.fi Swedish for Health Care Personnel ajaa koira-valjakkoa to drive a dogsled att åka hundspann ездить на собачьих упряжках ajaa vesiskootterilla

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or

Detaljer

Gloser 24 Вну@чка Сти@на

Gloser 24 Вну@чка Сти@на 1 Соседи 3 Словарь Глава 24 Gloser 24 Вну@чка Сти@на ватру@шкa vatrusjka (rund flat bolle med fyll oppå) vatrusjka (rund flat bolle med fyll oppå) вско@ре snart snart всплакну@ть pf. (kortvarig) å gråte

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS 720/20 Art. 8868

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS 720/20 Art. 8868 GB Operation Instructions Telescopic Pruner D Betriebsanleitung Teleskop-Hochentaster F Mode d emploi Élagueuse sur perche L Gebruiksaanwijzing Telescopische stokzaag S Bruksanvisning Teleskopkvistsåg

Detaljer

Øvelse 1: Hvor mange russiske ord kan du? Læreren leser opp noen ord og elevene prøver å gjette hva de betyr. Elevene kan gjerne jobbe i grupper.

Øvelse 1: Hvor mange russiske ord kan du? Læreren leser opp noen ord og elevene prøver å gjette hva de betyr. Elevene kan gjerne jobbe i grupper. Introduksjon til russisk som fremmedspråk I dette opplegget blir elevene kjent med faget russisk. Opplegget er laget av Inna Kristiansen, som underviser russisk på Båtsfjord skole. Skolen tilbyr bl.a.

Detaljer

SÄNGDAGS Design Malin Gyllensvaan

SÄNGDAGS Design Malin Gyllensvaan SÄNGDAGS Design Malin Gyllensvaan Inter IKEA Systems B.V. 2013 AA-956609-1 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS DANSK ÍSLENSKA NORSK SUOMI SVENSKA ČESKY ESPAÑOL ITALIANO MAGYAR POLSKI LIETUVIŲ PORTUGUÊS

Detaljer

P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader)

P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader) P-72245 Pir nord Tett bygg (tak og fasader) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/40176002.aspx Внешний ID тендера 2013-300622/JUL201350 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract

Detaljer

Gloser 31 Судьба@ завеща@ния, судьба@ страны@

Gloser 31 Судьба@ завеща@ния, судьба@ страны@ 1 Соседи 3 Словарь Глава 31 Gloser 31 Судьба@ завеща@ния, судьба@ страны@ аре@ст arrest arrest власть f. makt makt во@ля 1 vilje 2 frihet 1 vilje 2 fridom враг fiende в. наро@да fiende av folket, begrep

Detaljer

Gloser 8 О ску@ке и беспросве@тности

Gloser 8 О ску@ке и беспросве@тности 1 Соседи 3 Словарь Глава 8 Gloser 8 О ску@ке и беспросве@тности а@втор forfatter forfattar беспросве@тность håpløshet vonløyse беспросве@тный dyster, håpløs dyster, vonlaus броди@ть (flerretning) her:

Detaljer

Computertomograf (CT)

Computertomograf (CT) Computertomograf (CT) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42292369.aspx Внешний ID тендера 2013-312489/DEC208021 Ajour number 2013/4339 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx C-buer sak 12/144 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx Внешний ID тендера 2012-248209/JAN171839 Ajour number 12/144 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

PBC19-10766. Sisätilojen haukunnanhallinta Skallkontroll inomhus Innendørs bjeffekontroll Indendørs gøkontrol. Устройство контроля лая в помещении

PBC19-10766. Sisätilojen haukunnanhallinta Skallkontroll inomhus Innendørs bjeffekontroll Indendørs gøkontrol. Устройство контроля лая в помещении Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide PBC19-10766 Sisätilojen haukunnanhallinta Skallkontroll inomhus Innendørs bjeffekontroll Indendørs

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Minoritetsspråkliges muligheter i vgo. for voksne

Minoritetsspråkliges muligheter i vgo. for voksne Minoritetsspråkliges muligheter i vgo. for voksne Jeg har tenkt å si noe om: -Valgfrihetens begrensende rammer -Drømmene og realitetene -Likeverd av kompetanser -Alvorlig humor Det å ville velge vs. faktisk

Detaljer

EØS Kjøp av matvarer til alders- og sykehjem for levering til Bergen kommune med flere

EØS Kjøp av matvarer til alders- og sykehjem for levering til Bergen kommune med flere EØS 003-2011 Kjøp av matvarer til alders- og sykehjem for levering til Bergen kommune med flere Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/35172190.aspx Внешний ID тендера 2012-240309/AUG182389

Detaljer

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/32161095.aspx Внешний ID тендера M248460/FEB173850 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

GB F D Betriebsanleitung CZ Návod k obsluze GB Operating Instructions SK Návod na obsluhu F Mode d emploi GR ËÁ Ú ÛË

GB F D Betriebsanleitung CZ Návod k obsluze GB Operating Instructions SK Návod na obsluhu F Mode d emploi GR ËÁ Ú ÛË E I N FI DK S NL F GB D 5500/3 Art. 1461 6000/4 Art. 1468 P D Betriebsanleitung Tauch-Druckpumpe GB Operating Instructions Submersible Pressure Pump F Mode d emploi Pompe immergée pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Warranty guide for owners of Compac products (GB)... 2 Garantiebedingungen für den Eigentümer von Compac Produkten (DE)... 4 Garantibetingelser for

Warranty guide for owners of Compac products (GB)... 2 Garantiebedingungen für den Eigentümer von Compac Produkten (DE)... 4 Garantibetingelser for Warranty guide for owners of Compac products (GB)... 2 Garantiebedingungen für den Eigentümer von Compac Produkten (DE)... 4 Garantibetingelser for Compac produkter(dk)... 6 Guide de garantie pour le propriétaire

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuCut Li Art. 9850

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. AccuCut Li Art. 9850 GB Operation Instructions Grass Shear D Betriebsanleitung Grasschere F Mode d emploi Cisaille à gazon NL Gebruiksaanwijzing Grasschaar S Bruksanvisning Grässax DK Brugsanvisning Græssaks FI Käyttöohje

Detaljer

Gloser 17 Фемини@стки

Gloser 17 Фемини@стки 1 Соседи 3 Словарь Глава 17 Gloser 17 Фемини@стки вско@ре snart snart встре@ча møte møte выступа@ть å opptre, holde foredrag å opptre, halde føredrag вы@ступить вы@ступить выступа@ть диссерта@ция avhandling

Detaljer

4529.1.00. N Bruksanvisning. 4529_GAz2_1404. Luftboblebad med lys Vennligst les før bruk!

4529.1.00. N Bruksanvisning. 4529_GAz2_1404. Luftboblebad med lys Vennligst les før bruk! Artikel Item Article Artikel Articolo Articulo 4529.1.00 4529_GAz2_1404 N Bruksanvisning Luftboblebad med lys Vennligst les før bruk! Hydas GmbH & Co. KG Hirzenhainer Straße 3 60435 Frankfurt, Germany

Detaljer

Redaksjonell årsrapport 2009

Redaksjonell årsrapport 2009 Redaksjonell årsrapport 2009 Adresseavisen, Altaposten, Andøyposten, Brønnøysunds Avis, Driva, Fjordenes Tidende, Fjordingen, Fosna-Folket, Framtid i Nord, Harstad Tidende, Hitra-Frøya, Innherreds Folkeblad

Detaljer

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Art. 8885 Art. 8886 Art. 8893 Art. 8895

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. Art. 8885 Art. 8886 Art. 8893 Art. 8895 Art. 8885 Art. 8886 Art. 8893 Art. 8895 D Betriebsanleitung Accu-Schere GB Operating Instructions Accu Shears F Mode d emploi Cisailles sur accu L Gebruiksaanwijzing Accuschaar S Bruksanvisning Accu-sax

Detaljer

AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS

AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS AMS montasjetjenester for Agder Energi Nett AS Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41060551.aspx Внешний ID тендера 2013-303665/SEP204182 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

2. Virkeområde Denne prosedyren omfatter hele alle fartøyer som bemannes og drives, eller leies av Havforskningsinstituttet.

2. Virkeområde Denne prosedyren omfatter hele alle fartøyer som bemannes og drives, eller leies av Havforskningsinstituttet. Tittel: Prosedyre for Søknad om tokt i utenlandsk sone Forfatter(e): Hyremedarbeider, Seksjon Fartøydrift Godkjent av: Rederisjef Dato: 02.10.2006 Tilhørighet (senter, seksjon eller prosjekt): Havforskningsinstituttet

Detaljer