j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig"

Transkript

1 Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине Стране 2-3. j UNI CEF-a ЗАШТО СТРАДАЈУ БИЦИКЛИСТИ: Људи гину, сви ћуте Стране МОЖЕ ЛИ СРЕМСКО ЗДРАВСТВО БЕЗ ДОНАТОРА? Донације као инфузија Стране Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, да нас се при кљу чу је мо ти му Деч јег фон да Ује ди њених на ци ја са ко ји ма ће мо се за јед но бо ри ти за де цу Ср би је и њи хо во бо ље су тра - ре као је пред сед ник старо па зо вач ке оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић 6. фе бру а ра у Ку ћи фуд ба ла на све ча ном пот пи си ва њу уго во ра са UNI CEF-om, чи јим је сту па њем на сна гу Ста ра Па зо ва зва нич но по ста ла пр ва ло кал на са мо у пр ва ва у Ср би ји ко ја се учла ни ла у Клуб При ја те љи UNI CEF-a. Та ко ђе, на истом ску пу одр жа на је и пре зен та ција UNI CEF-ovog про јек та Шко ла без на си ља ко јим ће би ти об у хва ће не све основ не шко ле ста ро па зовач ке оп шти не, сем шко ле Си ме он Ара ниц ки ко ја је сер ти фи ко ва на и шко ле Ни ко ла Те сла ко ја је у то ку про гра ма. Г. М. (страна 12.) Irig Куглаш Игор Ковачић првак света! Страна 38.

2 2 Среда, 13. фебруар ИН ТЕР ВЈУ: ГО РАН ЈЕ ШИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ И ЧЛАН ГЛАВ НОГ ОД БО РА ДС Ста бил на по зи ци ја Вла де Вој во ди не Си гу ран сам да Вла да Ср би је не ће из др жа ти на ред не че ти ри го ди не, али нам не тре ба ју ни из бо ри по сле го ди ну да на У овом тре нут ку бор ба про тив ко руп ци је из гле да вр ло се лек тив но И Алек сан дар Про да но вић биће ис кљу чен из ДС П от пред сед ник Вла де Војво ди не и по кра јин ски секре тар за по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду Го ран Је шић, члан Глав ног од бо ра Демо крат ске стран ке, из ја вио је за Срем ске но ви не да нам ни су потреб ни ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри јер би они до не ли још једну из гу бље ну го ди ну. - Као опо зи ци о на стран ка, природ но је да Де мо крат ска стран ка тра жи ван ред не пар ла мен тар не из бо ре. Али, ако све по сма трам као не ко ко се ба ви при вре дом, по љо при вре дом, еко но ми јом у овој зе мљи, знам да је по ли тичка ста бил ност кључ на за при влаче ње ин ве сти ци ја, за ста бил ност кур са, ре фор ме, при дру жи ва ње Европ ској Уни ји. У том слу ча ју нам не тре ба ју ван ред ни ре публич ки из бо ри. Ми смо 12 го ди на има ли шан су да ме ња мо Ср би ју и про ме ни ли смо ко ли ко смо могли и ко ли ко смо зна ли. Сад су на вла сти де сни чар ске пар ти је у ко а ли ци ји са ле вим пар ти ја ма, па да ви ди мо шта ће они ура дити на ред них не ко ли ко го ди на. У сва ком слу ча ју, ја сам си гу ран да Вла да Ср би је не ће из др жа ти на ред не че ти ри го ди не, али нам не тре ба ју ни из бо ри по сле го дину да на ре као је Го ран Је шић у ин тер вјуу за наш лист. Да ли је, због ак ту ел не унутар пар тиј ске си ту а ци је, ДС ипак спрем на за из бо ре, ако их бу де? - У од но су на све дру ге поли тич ке пар ти је у Ср би ји, ДС је увек спрем на за из бо ре. ДС има та кву ин фра струк ту ру какву не ма ни јед на пар ти ја осим СПС. Али, ни је у пи та њу ДС. Пре све га, ја ми слим да је ДС др жаво твор на стран ка и да ми тре ба да во ди мо ра чу на о то ме од чега љу ди жи ве и то је глав ни циљ. У слу ча ју но вих из бо ра, пот пу ни фо кус са свих ре фор ми, бор би про тив ко руп ци је, при дру жи вања ЕУ, ре ше ње пи та ња Ко со ва, би оти шао у дру ги план и ми би се ба ви ли из бор ним рад ња ма које би тра ја ле осам-де вет ме се ци до фор ми ра ња но ве вла де, док се на ме сте не ки но ви љу ди, а ситу а ци ја би би ла та ква да би смо бу квал но из гу би ли чи та ву го ди ну. Ма да, као опо зи ци о на пар ти ја при род но је да увек тражи мо из бо ре. Опет су ак ту ел не рас пра ве о по ло жа ју и ста ту су Вој води не. Да ли је реч о тем пира ном тај мин гу за отва ра ње ове те ме? - На рав но. Де сни чар ски гласа чи и њи хо ви ак ти ви сти су ве о- ма збу ње ни. Њи хо ви до са да шњи идо ли ко ји су др жа ли сли ке Ратка Мла ди ћа и пре ле пљи ва ли на зи ве ули ца с име ном Зо ра на Ђин ђи ћа, а ту ми слим на Ву чића и пред сед ни ка Ни ко ли ћа, одјед ном су по ста ли Евро пеј ци, људи ко ји пот пи су ју и ус по ста вља ју ца ри ну са Ко со вом, по ста ли су ве ћи ка то ли ци од па пе, а што је ме ни пот пу но при хва тљи во као ле ви чар ском би ра чу. Њихо вим би ра чи ма то ни је баш нај ја сније и по сто ји озбиљ на бит ка око тог де сни чар ског би рач ког те ла. Јед на од ре ак ци ја су и бу да ла сти на пи си о ауто но ми ји Вој во ди не за ко је ми слим да не за слу жу ју па жњу. Кле ро-фа ши стич ке ор гани за ци је ко је се од ре ђу ју пре ма то ме би ле би за бра ње не у свим озбиљ ним зе мља ма. Не ке од њих су чак и за бра ње не, али су се сада исти љу ди по ја ви ли под имени ма но вих ор га ни за ци ја. О клеро-фа ши сти ма ми слим што и већи на нор мал них љу ди у Евро пи, а то је да им је ме сто у луд ни ци или у за тво ру, а не да до би ју позор ност у ме ди ји ма. А, ту је и пита ње ме ди ја који до звољавају да та кви љу ди до би ју па жњу. Ако је та ко, он да не ки про блем по сто ји у срп ском дру штву. Да ли се отва ра њем распра ва о Вој во ди ни на мер но скре ће па жња с не ких дру гих ства ри? Го ран Је шић - Ми има мо си ту а ци ју да се кон ти ну и ра но се дам-осам ме се ци сре ће па жња с не че га. Ја ап солут но по др жа вам бор бу про тив ко руп ци је и сва ки члан ДС ко ји је био ко рум пи ран ште тио је и мени лич но јер нас од мах сви ставља ју у исти кош. Ште тио је не са мо ме ни лич но, већ сва ко ме ко се ба ви јав ним по слом и по ли тиком. Ова бор ба про тив ко руп ције у овом тре нут ку из гле да вр ло се лек тив но. Чак и сам Ву чић је ре као да ће по ка за ти да бор ба про тив ко руп ци је ви ше ни је селек тив на. Ја се са мо пи там шта је са љу ди ма из Ко лу ба ре, шта је са Пал мом, шта је са Ве лими ром Или ћем и афе ра ма ко је је он имао...? Шта је са фун цио не ри ма из Вла де Ср би је, са људи ма из ње го ве стран ке...? Ка да поч не да се ра ди и бор ба про тив ко руп ци је на дру гој стра ни, отвори пи та ње на чи на фи нан си ра ња пар ти ја, ве за са тај ку ни ма... Хајде да за вр ши мо већ јед ном је дан суд ски про цес. До ста је вре ме на про шло. Не мо же те Ми шко вића др жа ти као рат ног за ро бљени ка де це ни ја ма у за тво ру, а да не по кре не те суд ски про цес. Шта се де ша ва са Азо та ром, ко је ту уме шан? По сто је ту фир ме ко је су у оче и глед ној ве зи са Срп ском на пред ном стран ком. Ка да ви димо да се ту не што раш чи сти ло и до те ра ло до кра ја, он да мо же мо ре ћи да је бор ба про тив ко руп ције да ла ре зул тат. Али, на кра ју, бор ба про тив ко руп ци је на мо же би ти ад хок. То је и сам Ву чић ре као. Бор ба про тив ко руп ци је мо ра би ти си стем ска, а си стем ска си гур но ни је ако ви по ста ви те естрад ног умет ни ка за за ме ни ка ди рек то ра пред у зе ћа за ду же ног за пу те ве и ако има те Ма ри ја на Ри сти че ви ћа у пар ла мен ту. Пита ње је ка ко је Ма ри јан Ри сти чевић до шао на ли сту СНС. Скри вали су га као зми ја ноге. Пи та ње је от куд Ка ри ће ва же на та мо, от куд Пе ле вић та мо..? Они нису на њи хо вој ли сти да би до не ли не ки глас јер не мо гу до не ти гласо ве. За што су баш они на ли сти? Да ли по сто ји узроч но-по следич на ве за из ме ђу фи нан си рања СНС и не ких љу ди на ли сти? Хај де да при ча мо по ште но. То је су шти на. И стал но скре ће те теме. Ре ал но, у еко ном ској сфе ри се ни шта не де ша ва. Отво ри ли су пи та ње са Ал Да хром, хи ља ду пи та ња је отво ре но. Кре ну ли су од при че са ЈАТ-ом, за вр ши ли са са при ча ма да ће Зве зда би ти првак Ли ге шам пи о на, да ће ку пи ти Ко па о ник. Све је то ту, у при чи, укљу чу ју ћи и вој во ђан ску зе мљу. Ре ал но, ми ре зул та те не ви ди мо, а про шло је до ста вре ме на. Види мо озбиљ не афе ре у тој Влади, ула зи се из афе ре у афе ру, од Ал Да хре до пре ми јер ских афе ра. Не ре ша ва ју се про бле ми гра ђа на. Не ка жем да смо ми били не што дра ма тич но бо љи, али си гур но ова кве га фо ве ни смо пра ви ли. Ка ква је, у та квом окру же њу, по зи ци ја Вла де Вој во ди не? - У по ли тич ком сми слу, она је вр ло ста бил на, на ша по ли тич ка ве ћи на у пар ла мен ту је сигурна и не у пит на. Ми по ку ша ва мо да ко му ни ци ра мо са Вла дом Ср би је. Јед но је днев но-по ли тич ки ни во у сми слу јав не по ли ти ке, а дру го су опе ра тив ни днев ни по сло ви. Ја стал но по ку ша вам да одво јим те ства ри. Јед но је то што ми нистар Го ран Кне же вић члан СНС, сад пљу је по ДС на па сја ко ла, а до ју че је био наш члан, а с друге стра не је то што мо ра мо за једнич ки да ра ди мо. Ми смо има ли про блем око буџе та због ко јег не мо же мо пре тера но да се жа ли мо на СНС за то што су то ра ди ли Бо рис Та дић и та да шњи пре ми јер Мир ко Цветко вић. Има мо си ту а ци ју са Ал Да хром где смо у ми ро љу би вом то ну за тра жи ли текст ори ги налног уго во ра, да га ко мен та ри шемо и да мо при мед бе, а до би ли смо јед ну пот пу но не при ме рену ре ак ци ју. Ми по ку ша ва мо да на пра ви мо пр ви ко рак ка Вла ди Ср би је, да ура ди мо ства ри ко је Шу мо ви на ве за ма су од ин те ре са за гра ђа не Вој води не и Ср би је. То не ка да успе ва, не ка да не успе ва. Од нос Вла де Вој во ди не пре ма чи ње ни ци да ДС не ма власт у свим оп шти на ма Срема и Вој во ди не? - Би ло би на о па ко по ку ша вати ста ви ти свих 45 оп шти на под кон тро лу ДС-а. Ја имам од личну са рад њу са свим оп шти на ма, сви уче ству ју на кон кур си ма ко је рас пи су је мо, сви удру жу ју средства, из у зев Ши да ко ји је остао цр на ру па јер су по че ли пар тијски да де ле ме сне за јед ни це. Ни су да ли по др шку ме сним зајед ни ца ма где је ДС на вла сти, што је ап со лут но по гре шно. Ако ја не де лим оп шти не пре ма то ме ко је на вла сти, то он да мо ра ју и они да ра де. Ми има мо од личну са рад њу и на рав но да је апсо лут но по гре шно има ти власт у свим оп шти на ма. Ло кал на власт за ви си од ква ли тет них љу ди ко је има те. Ако не ма те до вољ но квали тет не љу де, има их не ко дру ги и он да дај те да не ко дру ги во ди ту ло кал ну са мо у пра ву ако ће је во ди ти ква ли тет ни је и па мет ни је не го ви. Ми не ма мо про блем. И у Но вом Са ду је на вла сти чудна ко а ли ци ја, али се и са њи ма са ра ђу је по ра зним осно ва ма, можда у не ком ли ми ти ра ном окви ру да не иде мо на све про сла ве зајед но са њи ма. Ка да је о ДС реч, по сто је на ја ве да ће не ки ис кљу чени чла но ви фор ми ра ти но ву стран ку. Ка ко то ко мен та риште те? - Ду шан Пе тро вић је без значај ног ути ца ја уну тар би рач ког те ла Ср би је, осим ре ги о нал ног јер је пот пу но при род но да чо век има по др шку у Шап цу и ре ги о ну Ма чве, ма да је и то све упит но. Ко ли ко је ко му ни ка ци ја две вла де на ре ла ци ји Но ви Сад Бе о град усло вље на днев но-по ли тич ким од но си ма? - Ја во лим да одво јим днев но-по ли тич ке ства ри од фун ци о налних ства ри. У функ ци о нал ном сми слу и пред сед ник Вла де Вој води не Бо јан Пај тић и ја по ку ша ва мо да одр жи мо ко му ни ка ци ју са Вла дом Ср би је. Пред сед ник Вла де Ср би је је ов де био не ко ли ко пу та, има ли смо Од бор за без бед ност, зва ли смо ми ни стра правде, ја ко ли ко мо гу др жим ко му ни ка ци ју са Дин ки ћем, са Да чи ћем, Мр ко њи ћем, Кне же ви ћем... и то су днев но опе ра тив не ства ри. Дру га ствар је што смо сви чла но ви не ких пар ти ја и он да мо ра те на пар тиј ском ни воу не што да ка же те јед ни о дру ги ма и то је потпу но ле ги тим но. Али, ка да до ђе те у кан це ла ри ју, ви ви ше ни сте пар тиј ски слу жбе ник, не го слу жбе ник др жа ве, ра ди те у ин те ре су гра ђа на и мо ра те да раз ре ши те не ки про блем. Та ко да по сто ји кому ни ка ци ја, она је отво ре на, ма да по не кад по сто је и шу мо ви па и не ра зу ме ва ње као ка да је то би ло по пи та њу Ал Да хре.

3 Среда, 13. фебруар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца А у Вој во ди ни не по сто ји ап со лутно ни је дан од бор где Пе тро вић може ра чу на ти на по др шку, сем де ла рас пу ште ног срем ско ми тро вач ког од бо ра ДС ко ји је про бле ма ти чан већ го ди на ма. Али, пра во је Душа на Пе тро ви ћа да пра ви странку. Ме ђу тим, мо ра ју се по што вати стра нач ке од лу ке пред сед ни ка Ђи ла са, Глав ног од бо ра и Председ ни штва стран ке да се про сто про ме не бив ши ми ни стри из претход не Вла де, да се на пра ви дискон ти ну и тет са прет ход ном Вла дом чи ји рад сам и ја кри ти ко вао и то у вре ме док је би ла у пу ној сна зи, као што и ову Вла ду Ср би је тре ба крити ко ва ти што ни шта ни је ура ди ла по пи та њу еко но ми је и су штин ских ре фор ми. Ни су Ду шан Пе тро вић и Вук Је ре мић по бе ди ли име ном и пре зи ме ном на из бо ри ма за по слани ке, већ су на ли сти Де мо крат ске стран ке ушли у пар ла мент и, ако стран ка од лу чи да они ви ше не могу би ти по сла ни ци, има ју два пу та: да под не су остав ке и бу ду чла но ви стран ке или да не под не су остав ке и бу ду ис кљу че ни из стран ке. Њи хо во пра во је да иза бе ру шта ће ура ди ти. Ду шан Пе тро вић је иза брао и ја не ве ру јем у то што он ра ди, али то је ње го ва при ват на ствар. Ка ква је си ту а ци ја у Град ском од бо ру ДС у Срем ској Ми тро ви ци? - Из вр ши од бор ДС је до нео од луку да се рас пу сти овај од бор ко ји је про шле го ди не већ био рас пу штен. Ја сам по ста вљен за по ве ре ни ка. Ми има мо 18 од бор ни ка ДС у Скуп штини гра да. Са не ки ма од њих, одржао сам низ са ста на ка. Не ки су ту, а не ки се не ће ни по ја ви ти јер не по др жа ва ју оно што ДС ра ди. Наша од лу ка је да се ових да на одр жи сед ни ца Окру жног од бо ра на ко јој ће Алек сан дар Про да но вић би ти ис кљу чен из стран ке због не по штова ња од лу ка Из вр шног од бо ра, због ан ти кам па ње ко ју је ра дио на шем кан ди да ту за по кра јин ског по слани ка и због хи ља ду дру гих ства ри. Ја сам у фа зи фор мал но-прав ног пре у зи ма ња од бо ра, а то зна чи да де по ну јем пот пис, пра ви се пе чат... У скла ду са стра нач ким ста ту том, у слу ча ју ка да је град ски од бор распу штен, окру жни од бор до но си прво сте пе ну од лу ку о ди сци плин ским ме ра ма уну тар стран ке та ко да ће Про да но вић има ти пра во жал бе цен тра ли стран ке. Ми слим да по стоји кон сен зус око то га да он тре ба да на пу сти стран ку. Шта је са тех нич ким де таљи ма око пре у зи ма ња странач ких про сто ри ја и до ку мента ци је Град ског од бо ра ДС? - Ја ћу под не ти кри вич ну при ја ву за то што у стран ци не ма до ку мен таци је ко ја мо ра да сто ји у стран ци. Ма да, про блем са до ку мен та ци јом ни је то ли ко ве ли ки јер спи сак члано ва и слич но по сто ји и у По кра јинском од бо ру и у цен тра ли стран ке. Ни је вра ћен пе чат, ни је вра ћен ни је дан кључ од про сто ри ја. Про стори је су вла сни штво гра да, ми смо оба ве сти ли Ди рек ци ју за из град њу да по сто ји но ви пот пи сник уго во ра, а то сам ја. Са да ту има низ но вих ства ри као што су де по но ва ње потпи са у су ду, бан ци... Да ли ће се фор ми ра ти и нова од бор нич ка гру па у скупшти ни гра да? - Ве ро ват но да, али ће се све зна ти за нај ду же две сед ми це. Не ким од бор ни ци ма ДС се и да ље сер ви ра ју бај ке, али ја ве ру јем да су они од ра сли, да не ве ру ју у при че о Де да Мра зу и при че о томе да ће Про да но вић оста ти у ДС, па чак и во ди ти ДС у Ми тро ви ци. Искре но, ја сам Про да но ви ћу пону дио џентлмен ски до го вор да пре да од бор, да се одр же из бори на ко ји ма он не би уче ство вао, а да се он да по ја ви на из бо ри ма го ди не. Он је ода брао свој пут и же лим му све нај бо ље на том пу ту. Че сто сам у Ми тро ви ци и знам ње гов ути цај на би рач ко те ло у Ми тро ви ци. Он ни је си гурно Бра ни слав Не ди мо вић па да се на из бо ри ма по ја ви са гру пом гра ђа на. Чак и ако се по ја ви, не мо же узе ти ве ли ки број гла со ва у Срем ској Ми тро ви ци. Да ли де ли те ути сак да ДС не ма ло кал не ли де ре? - Ка дров ска по ли ти ка се пра ви та ко што се еду ку ју мла ди љу ди ко ји хо ће да се ба ве јав ном по лити ком. То је по сао и као и сва ки дру ги мо ра се учи ти сва ки дан. И дру ги на чин, има те љу де ко ји могу да из ра сту, про сто су при род ни ли де ри. А то се та ко ра ди што се под сти чу де мо крат ски про це си у дру штву у сми слу да се ве ћа де мокра тич ност да је на из бор ло кал них фун ци о не ра. Ди рек тан из бор градо на чел ни ка је ту кљу чан. На жалост, ДС је по сег нуо за та да шњим Го ран Је шић у раз го во ру са на шим уред ни ком СРС и ДСС ка јед ном устав ном реше њу ко је је ка та стро фал но. Имамо по сред не из бо ре ло кал них фунци о не ра и то је до ве ло до то га да ни јед на пар ти ја ви ше не ма ло калне ли де ре. И, ка да бих вас пи тао да на бро ји те де се так гра до на челни ка, ја ћу вам од мах ре ћи да су сви ко јих се се ти те би ли ди рект но иза бра ни на из бо ри ма го дине. Зна чи, они су већ ди рект ним избо ром сте кли ка па ци тет, од Бо шка Ни чи ћа, пре ко Пал ме, до Верка... Сви су по бе ди ли го дине на ди рект ним из бо ри ма и на тај на чин постају ли де ри. И, кад не ко про ђе ло кал ну са мо у пра ву, он да већ мо же да бу де и не што дру го. Ова ко, ми има мо си ту а ци ју да поста вља мо ка дро ве ко ји ми сле да су екс пер ти. Ни су упра вља ли ни са ми со бом, а по ста вља мо их да бу ду ми ни стри, који тре ба да во де др жав ни апа рат. На кра ју, обр ниокре ни, ово је ад ми ни стра тив ни по сао где мо раш зна ти да управљаш љу ди ма, то ти је огра ни чен ре сурс, не мо жеш да от пу шташ и до ве деш дру ге, мо раш зна ти да ис ко ри стиш ка па ци тет ко ји имаш. И за то ДС не ма ни јед ног ли де ра у Ср би ји. Не ма ни јед на стран ка нијед ног ли де ра по Ср би ји. Зна те ли не ког ло кал ног СНС ли де ра? Не ма ни јед ног. То је про блем СНС. Проблем је за ДС што не ма ни јед ног ло кал ног ли де ра у цен трал ној Срби ји. Има те пар љу ди ко ји мо гу нешто да ра де, а он да на све то има те за кон и мо гућ ност ра зних ко а ли ција и ку по ви не по сла ни ка као на ваша ру. Све му је узрок лош Устав и за то смо ту где је смо. Да ли је ДС до зво лио да се ло кал ни фун ци о не ри из диг ну из над обич ног на ро да? - Кад има те ло кал не фун ци о- не ре ко ји су кре ди би ли тет до били на име и пре зи ме Бо ри са Тади ћа или То ми сла ва Ни ко ли ћа, на рав но да од њих не мо же те да оче ку је те да бу ду нор мал ни. А, кад има те ло кал не фун ци о не ре ко ји по бе де на сво је име и прези ме, он да они, ако хо ће да бу ду ре а и за бра ни, во де ра чу на о томе шта ми сле њи хо ви би ра чи. То је пот пу но дру га чи ја си ту а ци ја. Та да на ло кал ном ни воу не ма те љу ди ко ји се од ро ђу ју од гра ђана и то ме је узрок ка та стро фал но устав но ре ше ње. Жи ван Не го ва но вић Имо ви на У вре ме ор то док сног со ци ја ли зма (СФРЈ) про жима ног дру штве ном сво ји ном раз го ва рао сам са јед ним Швај цар цем ко ји ме је, из ме ђу оста лог, пи тао: шта имам од имо ви не. Иако пи та ње ни је уоби ча је но са ста но ви шта за пад них ма ни ра и ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, ипак, су ви ше смо се отво ре но спри ја тељи ли, та ко да смо пре ко сал да имо ви не по ку ша вали раз ја шња ва ти функ ци о ни са ње два си сте ма, јед ног у он да шњој со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и дру гог у Швај цар ској. Од имо ви не имам ре као сам друштве ни стан и на сле ђе ну ро ди тељ ску ку ћу у Ла ћар ку. Сад тек на ста ју за вр зла ме око раз ја шње на обе имовин ске по зи ци је. Мој са го вор ник нај пре ни је мо гао раз у ме ти по јам дру штве ни стан. До дат но ме је пи тао: да ли је реч о др жав ном ста ну да том у за куп? Ако ни је др жав ни, а ни је ни твој, он да је при ват ни кон тао је Швајца рац. Кад сам му тек ре као да ни је др жав ни, ни ти при ват ни, да сам га до био од дру штва, ни сам га купио, ни ти за ку пио, тад је чу ђе ње Швај цар ца би ло мак си мал но. По ку ша вао сам му об ја сни ти да је власник дру штве них ста но ва це ло дру штво пре ко од ређе них за ко ном про пи са них пра ви ла. Раз и шли смо се у не ра зу ме ва њу. у Ср би ји се и да ље мо гу у Ка та стру упи си вати ве ли ке не крет ни не, а да у исто вре ме онај ко упи су је не крет ни не под не се по ре ски биланс са ми ну сом (без по ре за на до бит), са ма лим при ма њи ма (без по ре за на за ра де) Кад смо пре шли на ку ћу пр во пи та ње мог са го ворни ка је би ло ко ста ну је у њој. Ни ко од го во рио сам. Па ти си он да из у зет но бо гат чо век кад мо жеш издр жа ва ти пра зну ку ћу за кљу чи вао је Швај ца рац и на ста вио. Код нас то мо гу са мо нај ве ћи ка пи та ли сти. По ре зи у Швај цар ској су то ли ко ве ли ки да је јед ностав но мо раш из да ти у за куп. На овај на чин др жа ва по сти же два ци ља: на тр жи ште гу ра све рас по ло жи ве ка па ци те те за из да ва ње с јед не стра не, а с дру ге пону да оба ра це ну за ку па чи ме се јеф ти ни је збри ња ва ју бес кућ ни ци кон ста ту је Швај ца рац. Сад сам га ја почео кон тра про пи ти ва ти. А шта би ва ако не мо жеш на ћи за ин те ре со ва ног ста на ра, на при мер, ку ћа је у уда ље ном и не раз ви је ном се лу? био сам зна ти жељан. - Он да је про дај ло гич но је од го во рио Швај царац. Имао сам на овај од го вор и до дат но пи та ње: добро, прет по ста ви мо да је ку ћа из гра ђе на у за ба че ном де лу Фру шке го ре, без ин фра струк ту ре, ни ко не ће да је ку пи. Швај ца рац је и на ово имао спре ман од го вор: он да је сру ши јер то очи глед но ни је ме сто за ста но вање већ за при ро ду и еко ло ги ју. На су прот ово ме у Ср би ји се и да ље мо гу у Ка тастру упи си ва ти ве ли ке не крет ни не, а да у исто вре ме онај ко упи су је не крет ни не под не се по ре ски би ланс са ми ну сом (без по ре за на до бит), са ма лим при ма њима (без по ре за на за ра де). Не упа ру ју се две ло гич не при ја ве, она у ка та стру и она у по ре ској упра ви. Одакле по је дин ци ма ве ли ке не крет ни не ка да су му сви би лан си у ми ну су. Ово је ди рект ни траг ко ји во ди ка ута ји по ре за из че га је на пра вље на не крет ни на. Кра јем Днев ник до но си текст под на сло вом: Др жа ва се ко нач но се ти ла да опо ре зу је раз ли ку изме ђу при хо да и имо ви не. Ове ре чи ко нач но се ти ла има ју пре ску пу те жи ну. Кон тра пи та ње је шта су до са да ра ди ле де мо крат ске вла сти и то у де це ни ји у којој су не ста ја ле фа бри ке, рад ни ци ма сов но от пу штани, а део огром ног дру штве ног бо гат ства пре ли вен у би о гра фи је са ку пља ча пр во бит не аку му ла ци је ка пита ла. Тре ба зна ти да је и у про те клој де це ни ји био је ка кав-та кав си стем уна кр сног по ре ског ис пи ти ва ња, али се то ни је ХТЕ ЛО.

4 4 Среда, 13. фебруар КУ КУ ЈЕВ ЦИ НИ СУ РОД, А СУД БИ НА ИХ СМЕ СТИ ЛА У ЈЕД НУ КУ ЋУ Три не ве се ле жи вот не при че Од Ме сне за јед ни це смо до би ли и је дан ме тар др ва, ма да нам је то ма ло јер зи ма ду го тра је. Али, хва ла им и за толи ко, јер се ни ко дру ги ни је ни се тио да нам по мог не. Ни ко нам ни шта не до но си, ни ти нам не ко по мог не у не че му, иако сви у се лу зна ју да смо ста ри и бо ле сни и да жи ви мо у бе ди. Али, не ма из гле да ви ше то га у да на шње вре ме, сва ко се окре нуо се би, а дру ге ни да по гле да...нај те же ми па да кад се се тим ка ко смо жи ве ли у за ви ча ју... И ако је тог хлад ног ја нуар ског да на, ка да је екипа Срем ских но ви на бо ра ви ла у Ку ку јев ци ма, напо љу би ло ми нус пет сте пе ни, у дво ри шту ста ре ру и ни ра не ку ће на до мак цен тра се ла зате кли смо 65-го ди шњу ба ку Дра ги њу Ада мо вић ка ко са че сме из цен тра но си ба лон са во дом. Ка же да има че сму у ход нику ку ће, али да је због хлад ноће већ да ни ма смр зну та и пози ва нас да уђе мо у про сто ри ју у ко јој већ го ди на ма жи ви са 87 го ди шњим Алек сом Ву јакли јом. Иако ни су ни у ка квом срод ству, њих дво је су од лу чили да ста ну ју за јед но, јер ка жу да им је та кав жи вот лак ши и јеф ти ни ји. Да има мо, ма кар, те ле ви зор - Ка да смо кре ну ли из родног Дво ра на Уни за вре ме оне не срећ не Олу је, на шли смо се ов де и ре ши ли смо да буде мо за јед но ка ко би по мо гли јед но дру гом ко ли ко год мо жемо. Ме ђу тим, у ме ђу вре ме ну Алек са се раз бо лео, до жи вео је мо жда ни удар и од та да је непо кре тан, та ко да га ја не гу јем, иако и сам и са ма ве о ма ло шег здра вља. По не кад, као да нас, у по се ту нам до ђе Алек си на ћер ка Миљ ка По зна но вић, али осим ње ни ко дру ги нам ни вра та не отво ри. Те шко жи вимо, при ма мо са мо 12 хи ља да ди на ра по мо ћи за јед но, а најте же од све га ми је би ло што це ло ле то ни смо чак ни стру ју има ли. Сре ћом, у по моћ нам је при ско чи ла Ме сна за јед ни ца и пред сед ник Ми ро слав Стојче вић. Да ње га ни је би ло, још увек би се де ли у мра ку, за то му од ср ца хва ла. Од Месне за јед ни це смо доби ли и је дан ме тар дрва, ма да нам је то ма ло с об зи ром да стал но ло жи мо и да зи ма ду го тра је. Али, хва ла им и за то ли ко, јер се ни ко дру ги ни је ни се тио да нам по мог не. Ни ко нам ни шта не до но си, нити нам не ко по мог не у не че му, иако сви у селу зна ју да смо ста ри и бо ле сни и да жи ви мо у бе ди. Али, не ма изгле да ви ше то га у дана шње вре ме, сва ко се окре нуо се би, а дру ге ни да по гле да...нај теже ми па да кад се сетим ка ко смо жи ве ли у за ви ча ју, има ли смо ве ли ку ку ћу, сто ку, воду, све нам је би ло при ру ци, а са да смо ов де ме ђу нај ве ћом си ро тињом. Ба рем те ле визор да има мо, то би нам мно го зна чи ло, по себ но за Алек су ко ји не покре тан и ко ји по цео дан лежи у кре ве ту...али, из гле да да нам је та ква суд би на, да ље не мо же мо ниг де, јер ви ше ни смо ни за шта ни при спе ли са суза ма у очи ма при ча Дра ги ња Ада мо вић, из бе гли ца из Дво ра на Уни. Од ли каш из тро шне ку ће Осим овог ста рач ког до маћин ства, у овој ку ћи кров над гла вом на шла је и Ма ра Томић са сво јом ћер ком, 11-годи шњом Ле пом Со бек. Иако ни су из бе гли це, ни њихо ва жи вот на при ча ни је мно го срећ ни ја. Ма ра има 49 го ди на и те шког је здрав стве ног стања, опе ри са на је већ пет пу та, а њих две жи ве од со ци јал не по мо ћи ко ја из но си дина ра и од ди на ра де чи јег до дат ка. - Те шко нам је на ро чи то зими, јер не ма мо па ра за огрев. Ус пе ла сам не ка ко да ку пим два ме тра др ва, а сад не знам шта ћу да ље. До би ја мо па ке те са хра ном из Цр ве ног кр ста у Шиду и они нам мно го по ма жу. Ту је и на ша Ме сна за јед ни ца на ко ју се увек мо же мо осло ни ти, али не ке дру ге по мо ћи не ма мо. Ипак, све мо гу да из др жим и да из гу рам ка да ви дим ка ко ми је ћер ка Ле па до бро де те и од личан ђак, ње не пе ти це ми гре ју ду шу и ср це при ча Ма ра Томић из Ку ку је ва ца. А да Ле па ни је са мо до бар ђак, не го и да је вич на до маћин ским по сло ви ма уве ри ли смо се кад смо ви де ли ка ко при пре ма ру чак за тај дан. Каже да је на у чи ла да ку ва још са се дам го ди на и да јој ни један кућ ни по сао не па да те шко и до да је: Дра ги ња Ада мо вић: До би ли смо ме тар др ва за зи му, хва ла и на то ме - Та та ми је у Бо сни, а ја ов де жи вим са ма мом. Иако има мо са мо јед ну со бу, ипак по стиг нем и да све на у чим. Изве жба ла сам се да се кон центри шем са ма на се бе, та ко да ми дру ги не сме та ју, јер их не чу јем, а и учим углав ном увече, кад смо ма ма и ја са ме код ку ће. Нај те же ми је би ло док ни смо има ли стру је, јер сам тада мо ра ла да учим са мо ују тро, по што при све ћи сла бо ви дим. До ла зе ми че сто и дру га ри це, а сви у раз ре ду су уз ме не и има ју раз у ме ва ње за си ту а ци ју у ко јој жи вим. На раз у ме ва ње на и ла зим и код на став ни ка, а шко ла ми је омо гући ла да при мам ужи ну бес платно. Ни је ми ва жно што не мам во ћа ни слат ки ша, мо гу ја и без то га, је ди но ме бри не ка ко ћу следе ће го ди не, по што у пе том раз ре ду ви ше не ма ужи не у шко ли. Али, ваљ да ће се и то не ка ко ре ши ти, са мо да ми ма ма бу де здра ва, то ми је нај ва жније. Ле по ми је ов де у овој ку ћи у Куку јев ци ма, али кад би има ле са мо још јед ну со би цу, би ла бих нај срећ ни је дете на це лом све ту. Са мо да је здра вља... Тре ћа ста нар ка ове ку ће је њи хова ком ши ни ца 79- Ле па, Ма ра и Љу би ца са пред сед ни ком Ме сне за јед ни це Миљ ка По зна но вић, Алек са Ву ја кли ја и Дра ги ња Ада мо вић го ди шња Љу би ца Ни ко лић. Она је ро дом из До њег То варни ка код Ру ме, али сплет живот них окол но сти је до вео у Ку ку јев це. - Жи вим са ма од ди нара пен зи је. По вре ме но ме обила зи син, а и до ла зе ми љу ди из шид ског Цр ве ног кр ста. Они ми до не су ма ка ро не, па суљ, кон зер ве...до бро се сла жем са ком ши ни цом Ма ром и ње ном ћер ком Ле пом, сва ки дан смо јед не код дру гих. Ку ва мо зајед но, што има јед но, има ју и сви. Те жак је жи вот, ни сам опти ми ста да ће би ти бо ље, али са мо да нас здра вље по слу жи, то ми је нај ва жни је, за оста ло не бри нем мно го би ће ка ко мо ра да бу де...- ка же Љу би ца Ни ко лић. Овим по ро ди ца ма че сто у по се ту на вра ти пред сед ник Саве та МЗ Ку ку јев ци, Ми ро слав Стој че вић, ко јег смо и тог да на за те кли та мо. Тру ди се да им у име се ла по мог не ко ли ко мо же, а по себ но се ан га жо вао да им се по но во у ку ћу уве де стру ја. - Имам у пла ну да ме шта не ор га ни зу јем да сва ког пет ка у Клуб пен зи о не ра до но су ви шак ства ри, оде ће, обу ће, по сте љине и све га што им је су ви шно, ка ко би по мо гли овим по ро дица ма. Ме сна за јед ни ца се труди ла да им увек иза ђе у су срет, на све мо гу ће на чи не, а та ко ће оста ти и убу ду ће ка же председ ник Стој че вић. текст: С. Ми хај ло вић фо то: М. Ми ле у снић

5 Среда, 13. фебруар ИН ЂИ ЈА У ПО СЕ ТИ УДРУ ЖЕ ЊУ ЕТ НО ДОМ ГО РО ЦВЕТ Же не отво ре ног ср ца и ши ро ког осме ха Оне пле ту, ве зу, штри ка ју, ра де зла то вез, фил ца ње, не ца ње, пра ве на кит, на род ну но шњу, пред ме те од ке ра ми ке... Уз руч ни рад и до бро дру штво вре ме бр зо про ла зи, а про ву че се и по ко ји ре цепт за зим ни цу, ко ла че или спе ци ја ли тет У дво ри шту Цр ве ног кр ста, пра во куда вас ста за во ди, па са ле ве стране, иза не ко ли ко вра та... Смех и ша ла - На да, Ми ли ца, ба ка Мил ка, Ан ђелка, Сав ка, Ни на, Сне жа на, Зо ри ца...весе ла дру жи на же на ко је се то ком го ди не тру де да из ра дом руч них ра до ва са чу ва ју тра ди ци ју на ших ба ка и уба це по ко ји моде ран де таљ. Оне пле ту, ве зу, штри ка ју, ра де зла то вез, фил ца ње, не ца ње, пра ве на кит, на род ну но шњу, пред ме те од кера ми ке и још по не што. Оне су чла ни це Удру же ња Ет но дом го ро цвет ко је 6. марта обе ле жа ва шест го ди на ра да. - Има мо око 20 ак тив них чла ни ца и саста је мо се два пу та не дељ но, по не дељ ком и пет ком од 15 до 19 ча со ва. У по чет ку смо се сна ла зи ле ка ко зна мо и уме мо, а он да нам је оп шти на иза шла у су срет и обез беди ла ове див не про сто ри је, ко је још увек уре ђу је мо - ка же Јо ван ка Шо вљан ски, пред сед ни ца удру же ња. Нај ста ри ја је Мил ка Сто ја нац ко ју из ми ло ште зо ву Бај ка. Иако у осмој де цени ји жи во та, ова на сме ја на ба ка ка же да не про пу шта ни јед но др же ње. Са мо ако је не што не дај Бо же спре чи. Оно што не зна ју мла де, ту је она, јер ис ку ство је злата вред но. Нај ма ђе су Све тла на и Бор ка, два де сет ше сто го ди шња ки ње, ко је уче од ста ри јих. Увек јед не од дру гих не што но во на у че - то је тај на успе ха. - Пра ви мо одев не пред ме те по пут капа, ша ло ва, џем пе ра, ма ра ма, хе кла ња и упо треб не пред ме те - ку ва ри це, ке це ље, за ве се, пре кри ва че, стол ња ке - ка же Јован ка. Удру же ње Ет но дом го ро цвет је већ пет го ди на део стру ков ног Удру же ња Етно мре жа из Бе о гра да чи је су еду ка тивне ра ди о ни це ове же не про шле, а не ке од њих су и еду ка то ри, те об у ча ва ју же не по че лој Ср би ји. - Три го ди не за ре дом смо уче ство ва ле на из ло жба ма под на зи вом 100 же на 100 ми ни ја ту ра у ор га ни за ци је Ет но мре же, а на ша чла ни ца Све тла на Шо вљан ски је осво ји ла пр ву на гра ду у ка те го ри ји младих ауто ра - на бра ја Јо ван ка и до да је да су уче ство ва ле у ве ли ком бро ју про је ка та: - Пре све га смо по но сне на про је кат из ра де по слов них по кло на, за тим про јекат обу ке сред њо школ ки у тех ни ци ве за и про је кат јав них ра до ва. Не за по сле не же не из на шег удру же ња до би ле по сао на пе риод од шест ме се ци пу тем јав них ра до ва, а из ра ђи ва ле су ру ко тво ри не за про то кол Вла де Ср би је. Уз руч ни рад и до бро дру штво вре ме бр зо про ла зи, а про ву че се и по ко ји рецепт за зим ни цу, ко ла че или спе ци ја ли тет. Ка жу же не ле по им кад иза ђу из ку ће, а још кад сво је ру ко тво ри не про да ју, где ћеш бо ље. - На ши про из во ди мо гу се на ћи у Тури стич кој ор га ни за ци ји у Ин ђи ји, за тим на свим ма ни фе ста ци ја ма ши ром оп шти не. Оба ве зно сва ке го ди не иде мо на Са јам тури зма у Бе о гра ду, за тим на По љо при вредни са јам у Но вом Са ду и број не фе сти ва ле ши ром зе мље. Оно што је на ша тра ди ци ја је сте го ди шња из ло жба за ко ју се и ове го ди не при пре ма мо. Би ће те мат ског карак те ра, по тра ди ци ји у Ку ћи Вој но ви ћа у апри лу ме се цу - ка же Јо ван ка. Же не из Го ро цве та су нај по но сни је на су ве ни ре ко је су пи пре ма ле за општи ну. Део чла ни ца Удру же ња Ет но дом го ро цвет - С об зи ром ка ко је би ло на по чет ку, мо же мо ре ћи да смо са да јед на од нај квали тет ни јих ор га ни за ци ја. Оп шти на нам изла зи у су срет, до би ја мо од ре ђе на сред ства на осно ву про је ка та у ко ји ма уче ству је мо, а ка да су го сто ва ња у пи та њу,с вре ме на на вре ме нам по ма жу око пре во за - ис ти че пред сед ни ца удру же ња. Чла ни це Го ро цве та ус пе ле су да отргну од за бо ра ва ста ре тех ни ке ра да на ших ба ка, по пут не ца ња чип ке, пу сто ра ња вуне, за тим тех ни ке де ку паж - тех ни ка са сал ве том. - При ли ком из ра де пред ме та ко ри сти мо аутен тич не мо ти ве ко је про на ла зи мо код на ших ста рих. Има мо од лич ну са рад њу са Му зе јом Вој во ди не и Ет но граф ским Му зејом из Бе о гра да. За на ше Кул тур но-уметнич ко дру штво Со ко ши је мо но шње за кон цер те и то ке це ље,ко шу ље, је ле ке и пле те мо ча ра пе - ка же Јо ван ка. Ових да на до ла зе и че ти ри де вој чи це уз ра ста де сет го ди на из шко ле Ду шан Јер ко вић да уче тех ни ку ве за. Сре ћа је кад има ју од ко га да на у че. У Го ро цвет је до бро до шао сва ко ко је отво ре ног ср ца и ве дрог ду ха-по ру чу ју чла ни це. М. Ба ла ба но вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић Аој снашо знаш шта сам ти наш`о, једну буву на твоме трбуву. Мала моја убошћу те брицом, што се волеш ти са другим лицом. Мала моја гађаћу те топом, што се волеш иза цркве с попом. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ан ђел ко Ер де ља нин Ни ком ниш та Ме ђу на род на за јед ни ца ре ша ва наше про бле ме јер с на ма не ма ни шта за јед нич ко. Хте ли би трај ни мир, а не зна ју да на пра ве ни трај ну ко ба си цу! Бан ка ри су ја сни: да ју ти кре дит коли ко ти тре ба, а за ду жу ју те ко ли ко њи ма тре ба. Ја ко су при влач не при че о ује ди њењу. Ваљ да за то што има ју кр вав за врше так. На јар бол су ују тро ди гли за ста ву, а уве че спу сти ли пр ља ву кр пу. Ка ква је бу дућ ност др жа ве ко јој је Ср би ја бо га ти се вер?! КАРТ: Жарко Гаћеша Ју че сам се усрао као Ср бин, а да нас се осе ћам као Евро пља нин. Ко со во је до спе ло у фу сно ту. Сле дећи ко рак: укр ште не ре чи. Ко со во је зе маљ ски при ве зак не бе ске Ср би је. Вла да ју ћи кру го ви ни кад не ће призна ти ква дра ту ру сво јих кру го ва. Кад је не ко и стру чан и вре дан и поштен и ду го не за по слен, мо же се ре ћи да је то чо век ко ји је на шао се бе. Ни су нам по то ну ле све ла ђе. Не ке су се на су ка ле и рас па ле на су вом. Ла ко ће мо за јав ни дуг. Уби ће нас дуго ви ко ји се чу ва ју као др жав на тај на.

6 6 Среда, 13. фебруар : j j? СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА (НЕ)ЗА ПО СЛЕ НОСТ У СРЕ МУ ТО КОМ ГО ДИ НЕ По ве ћан број гра ђа на без по сла Срем ска Ми тро ви ца, Ириг и Ста ра Па зо ва бе ле же по раст бро ја за по сле них На еви ден ци ји не за по сле них у ми тро вач кој Фи ли ја ли НСЗ око ли ца Ан ђел ка Цр но марко вић, Ин ђи ја - Не тре ба ју на ма из бори, па то све ко шта. С дру ге стра не, ја сам вр ло за до вољ на ра дом ове Вла де, та ко да не бих ни шта зна чај ни је ме ња ла. Не ка оста не све ка ко је би ло до са да. Гор да на Стан кић, Ру ма - На ма не тре ба ју превре ме ни, нама ви ше не тре ба ју ни какви из бо ри јер је сад очи гледно да они ко ји ма је на род дао по ве ре ње не мо гу да са ста ве ни го ди ну да на. Из бо ри ме више не ин те ре су ју, ми слим да су про шли би ли по след њи на ко је сам иза шла. Сте ван Со ла ко вић, Шид - До ста нам је по ли ти ке и не тре бају нам но ви из бо ри. Нека нам да ју да не што ра ди мо, па ће мо та ко сви да жи ви мо бо ље. Док је про се чан број за после них у Сре му то ком го ди не (укуп но ) опао у од но су на прет ход ну за је дан про це нат, у Гра ду Срем ска Митро ви ца за бе ле жен је зна ча јан по раст од 6,5 од сто ( запо сле на), а не што ни жи раст и у оп шти на ма Ириг и Ста ра Па зо ва. У оста лим оп шти на ма опао је број за по сле них ли ца са оп штио је ди рек тор На ци о- нал не слу жбе за за по шља ва ње Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца То дор Ку зман че вић, на конфе рен ци је за ме ди је, 7. фе бруа ра. Уоп ште, срем ско тр жи ште ра да у про те клој го ди ни су карак те ри са ле две ме ђу соб но усло вље не не га тив не по ја ве пад укуп ног бро ја за по сле них и раст бро ја не за по сле них лица на еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе. По след њег да на на спи ско ви ма су се на ла зи ла не за по сле на ли ца, одно сно два про цен та ви ше не го у истом пе ри о ду го ди не. По зи ти ван тренд је за бе ле жен је ди но у Срем ској Ми тро ви ци и Ин ђи ји. И док је у Ср би ји адми ни стра тив на сто па не за после но сти из но си ла 28,53 од сто, а у Сре му 30,70, по оп шти нама је то из гле да ло ова ко: Ириг 51,62 од сто, Ру ма 37,81, Шид 34,5, Ин ђи ја око 31, Пе ћин ци 26,36, Ста ра Па зова - 24,83 од сто... - Оп ште ка рак те ри сти ке тржи шта ра да у Сре му су не повољ на ста ро сна и ква ли фи каци о на струк ту ра не за по сле них ли ца, као и не ус кла ђе ност по ну де и тра жње. Од укуп ног бро ја не за по сле них на еви денци ји, ста ри јих од 50 го ди на је 27,5 од сто, а исти је и про ценат не за по сле них мла дих особа до 30 го ди на. По себ но је не по вољ на окол ност да у гру пи ста ри јих од 50 го ди на, ко јих је на еви ден ци ји 7.950, ско ро поло ви на (47 од сто) не по се ду је ни ка кву ква ли фи ка ци ју. У групи не за по сле них до 30 го ди на (укуп но 7.780) чак пе ти на нема ква ли фи ка ци ју ис та као је Ку зман че вић. По ме нут је и ве ли ки не склад из ме ђу по ну де и тра жње, када је реч о ква ли фи ка ци о ној струк ту ри. Ме ђу су фи ци тарним за ни ма њи ма на еви ден цији ис ти чу се про дав ци (1.372), ауто ме ха ни ча ри (680), фри зери (640), ди пло ми ра ни еко номи сти и ме на џе ри (341), вас пита чи (212) и дру ги. На дру гој стра ни, по сло дав ци по ка зу ју по ве ћан ин те рес за про фи лима као што су: ле ка ри спе ци јали сти, фар ма це у ти, ин же ње ри ма шин ства, елек тро тех ни ке и То дор Ку зман че вић и Би ља на Ја ко вље вић Ин тер нет по сре до ва ње На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње пу сти ла је у рад, 18. ја ну а ра, но ву верзи ју сво је веб пре зен та ци је на адре си rs. Поред новог дизајна, сајт незапосленима омогућава ефикаснију претрагу огласа о слободним радним местима, а послодавцима бољи увид у базу незапослених лица. Нуде се битне информације о услугама, мерама и подршци коју НСЗ пружа својим корисницима, о актуелним пројектима, као и најновије вести. На тај начин, овим бесплатним услугама, оствариће се још бржа и боља повезаност незапослених лица и послодаваца, каже Биљана Јаковљевић, шеф Одсека за посредовање у Филијали НСЗ Сремска Митровица. гра ђе ви нар ства, по том за ва рива чи, те са ри, ке ра ми ча ри... Ина че, то ком го ди не са еви ден ци је ми тро вач ке Фили ја ле НСЗ је за по сле но гра ђа на, док се на ли ста ма поја ви ло но вих, не за после них ли ца. Ка да је о но вом за по шљава њу реч, 862 ли ца су до би ла по сао за хва љу ју ћи фи нан сијској по др шци од стра не НСЗ, АП Вој во ди не и ло кал них среди на. Исто вре ме но, 89 мла дих је оба ви ло струч ну прак су, али без за сни ва ња рад ног од но са. Ко ри сте ћи суб вен ци је за са моза по шља ва ње, 93 не за по сле на ли ца је по кре ну ло соп стве но посло ва ње. Суб вен ци ја ма по слодав ци ма (њих 106) за отва ра ње но вих рад них ме ста, опет, за после на су 462 ли ца. Фи нан си рањем обу ке ко ју су ор га ни зо ва ли сâми по сло дав ци (Ла мес, Итон, и др.), за по сле но је 81 ли це. Го во ре ћи о ме ра ма ко је се пред у зи ма ју у по гле ду ре шава ња ве ли ког про бле ма не запо сле но сти, ди рек тор Ку зманче вић је ис та као ви сок сте пен од го вор но сти свих ни воа власти. Срем ске оп шти не су, током го ди не, за про гра ме за пошља ва ња из дво ји ле укуп но 67 ми ли о на, од че га на рум ску отпа да 30 а на ми тро вач ку де сет ми ли о на ди на ра. По кра јин ска власт пла ни ра да у овој го дини за про гра ме за по шља ва ња одво ји 462 ми ли о на. Д. По зна но вић Мар ко Стан ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Ван ред ни из бо ри би пред ста вљали са мо трошак за на шу зе мљу, ко ја је већ иона ко већ пре за ду же на. За то ми слим да нам они у овом тренут ку ни су уоп ште по треб ни. Је ле на Јо ва но вић, Ста ра Па зо ва -Не знам шта да ка жем. Знам са мо да ме ни ни је добро. Те шко жи ви мо, шта дру го да ка жем. Из бо ри и ако бу ду, за ме не неће ни шта про ме ни ти. Јо ван Пе тро вић, Ку пи но во -Ја ми слим да нам ово га тренут ка ван ред ни из бо ри уоп ште ни су по треб ни. То би би ло са мо на за до ва ње и гу бље ње па ра. СРЕМ СКЕ НО ВИ НЕ СА ЗНА ЈУ In ter ex стар ту је у ју ну Мо де ран су пер мар кет обје кат ком па ни је ко ја је пре по зна тљи ва по по ли ти ци ни ских це на и ква ли тет них про из во да Ка ко са зна ју Срем ске но вине, сре ди ном го ди не по чеће с ра дом про дај ни про стор Ком па ни је In ter ex у Срем ској Ми тро ви ци. Ово је нај пре наго ве ште но при ли ком не дав ног отва ра ња су пер мар ке та In terexа у Бе о гра ду, а по том је вест по твр ђе на и у ка би не ту гра дона чел ни ка Срем ске Ми тро ви це Бра ни сла ва Не ди мо ви ћа. - Са пред став ни ци ма In terexа је до го во ре но да се на стави из град ња објек та у скла ду са до зво лом ко ја по сто ји. Објекат ће би ти за вр шен у ју ну и од мах ће би ти пу штен у функци ју са пе де се так но вих рад ника ка же за наш лист гра до начел ник Бра ни слав Не ди мо вић. По сто ји мо гућ ност да у дру гој по ло ви ни го ди не In ter ex почне са још јед ном ин ве сти ци јом, та ко ђе из обла сти тр го ви не, али се о то ме још раз го ва ра. In ter ex је у Ср би ји при сутан од 2004, ка да је отво рен пр ви су пер мар кет у Чач ку, до са да је у Ср би ји уло жио 30 мили о на евра и за по шља ва ви ше од 430 рад ни ка. Оно што In terex чи ни је дин стве ним на нашем тр жи шту је бо га та по ну да фран цу ских про из во да, по себно фран цу ских ви на, по ве о ма при сту пач ним це на ма, а In terex је на тр жи шти ма гра до ва у ко ји ма по слу је пре по зна тљив по сво јој по ли ти ци ни ских це на и ква ли тет ним про из во ди ма. Ком па ни ја In ter ex је део фран цу ске ком па ни је In termar ché, ко ја по слу је у ви ше зема ља Евро пе, има ви ше за по сле них и ви ше од 40 ми лијар ди евра го ди шњег при хо да. На Бал ка ну, In ter ex је при сутан, по ред Ср би је, и у Бо сни са укуп но 33 су пер мар ке та. Ком па ни ја In ter ex CDES доо по слу је у Ср би ји од го дине ка да је отво рен пр ви су пермар кет у Чач ку. Да нас In ter ex има де вет обје ка та ши ром Ср бије - два објек та у Чач ку, Ни шу, За је ча ру, Шап цу, Обре нов цу, Ва ље ву и два у Бе о гра ду. Ка ко нам је пре нео гра до начел ник Не ди мо вић, ово не зна чи да је Срем ска Ми тро ви ца од у- ста ла од кур са да се при вла че ин ве сти то ри ко ји ће ула га ти у про из вод не ка па ци те те. - За нас је нај ва жни је да ће из Ку пер стан дар да сти гла потвр да ин ве сти ци је у Срем ску Обје кат In ter e xa на ула зу у Срем ску Ми тро ви цу Ми тро ви цу. Они су се опре дели ли за грин филд ин ве сти ци ју, од но сно не ће ула зи ти у за куп по го на бив шег МИВ-а, већ ће гра ди ти соп стве не по го не у који ма ће про из во ди ти де ло ве за ауто мо бил ску ин ду стри ју. У првој фа зи из гра ди ће квадрат них ме та ра про из вод них хала, а по том, у на ред ним фа за ма, још ква драт них ме та ра про из вод ног про сто ра. С. Н.

7 Среда, 13. фебруар ИН ЂИ ЈА СА СТА НАК ПРЕД СТАВ НИ КА СРЕМ СКИХ ОП ШТИ НА И РРА СРЕМ За јед нич ким про јек ти ма до сред ста ва Европ ске Уни је Но ви про јек ти не ће угро зи ти ло кал не про јек те и ло кал ну ин фра струк ту ру Ко ји су то за јед нич ки инфра струк тур ни про јек ти у срем ском ре ги о ну и ка ко обезбе ди ти сред ства за њи хо во финан си ра ње, по ку ша ли су да дају од го вор над ле жни из Ре ги о- нал не раз вој не аген ци је Срем на про шло не дељ ном са стан ку одр жа ном у Ин ђи ји. Пред ставни ци не ко ли ко срем ских општи на са гла сни су да за јед ничким ула га њи ма мо гу би ти реше ни ду го го ди шњи про бле ми као што су на вод ња ва ње пољо при вред ног зе мљи шта, затим пре чи ста чи от пад них во да, ко му нал ни от пад и ре ги о нал но во до снаб де ва ње. За то у наред ном пе ри о ду тре ба да бу де пот пи сан ре ги о нал ни спо ра зум и име но ва не ме ђу оп штин ске рад не гру пе са пред сед ни цима оп шти на на че лу. Је ди но на тај на чин мо гу се ре а ли зо ва ти про јек ти и при ву ћи сред ства из фон до ва Европ ске Уни је, чу ло се на са стан ку. - Оп шти на Ин ђи ја ће уз друге оп шти не по др жа ти ини ци јати ву Ре ги о нал не раз вој не агенци је Срем. Има мо спрем них не ко ли ко до брих про је ка та и на дам се да ће мо обез бе ди ти сред ства из раз ли чи тих фондо ва, ка ко би ква ли тет жи во та на ших гра ђа на био бо љи - иста као је Пе тар Фи ли по вић пред сед ник оп шти не Ин ђи ја на кон са стан ка и из ра зио очеки ва ње да ће срем ске оп штине има ти по др шку цен трал них вла сти ка ко би смо ре а ли зо ва ли ИН ЂИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊЕ КРА ЉЕ ВИ НА СР БИ ЈА Оби је не про сто ри је Раз ба цан кан це ла риј ски ма те ри јал У но ћи из ме ђу пет ка и су бо те, 8. и 9. фе бру а ра, оби је не су просто ри је Оп штин ског од бо ра Удруже ња Кра ље ви на Ср би ја у Ин ђи ји. Не по зна ти по чи ни лац, или по чи нио ци, су на сил ним пу тем оби ли браву и у са мим про сто ри ја ма су из врши ли пре ме та чи ну. - Ве ро ват но не за до вољ ни што у кан це ла ри ји не ма вред ни јих ствари, про вал ни ци су од бе са по разби ја ли ви ше шо љи ца и ча ша, мобил ни те ле фон, по сто ље за ста ве Удру же ња Кра ље ви на Ср би ја а по по ду су ра ба ца ли по је ди не де ло ве сит ног кан це ла риј ског ин вен та ра са оп штио је Оп штин ски од бор Удру же ња Кра ље ви на Ср би ја. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОКРУ ЖНИ ОД БОР СПС-А По др шка Да чи ћу Окру жни од бор СПС у Сре му упу тио је пи смо без ре зер вне по др шке ру ко вод ству Со ци ја листич ке пар ти је Ср би је и председ ни ку пар ти је Иви ци Да чи ћу. - По ку шај дис кре ди та ци је једин ства вла де и са мог пре ми јера Иви це Да чи ћа, пред ста вља на пад на истин ску бор бу про тив европ ских ин те гра ци ја, крими на ла, по сти за ња до го во ра о Ко со ву и ус по ста вља ња др жавне ста бил но сти. За ме ном те за и зло на мер ном ор ке стри ра ном ме диј ском кам па њом, др жа ва се из ла же ри зич ним на ме ра ма као што је бе сми сле но рас пи си ва ње но вих из бо ра на во ди се у писму Окру жног од бо ра СПС ко је Еди Мај сто ро вић, Пе тар Фи ли по вић и Ми лан Ми рић је до ста вље но и ме ди ји ма.- Руко вод ство СПС-а са пред сед ником Иви цом Да чи ћем, до ка за ло је сво ју ре ше ност и ка дров ску спрем ност да у јав ном ине тре су бу ду но си о ци оба ве за и од говор но сти за на пре дак Ср би је. - Ве ру је мо да ће пред сед ник Иви ца Да чић, му дро шћу и иску ством уз све стра ну по др шку со ци ја ли ста и свих ча сних грађа на, оста ти до сле дан у во ђе њу др жа во твор не по ли ти ке. На том пу ту ми да је мо без ре зер вну подр шку, ка же се у пи сму по др шке ко је је пот пи сао Или ја Ми ли новић, пред сед ник Окру жног одбо ра СПС у Сре му. С. Н. ове про јек те. Са рад ња ме ђу се дам сремских оп шти на по сто ји, а Ре гио нал на раз вој на аген ци ја Срем бич ће по сред ник из ме ђу ме ђуоп штин ских рад них гру па и виших ни воа вла сти као и претпри ступ них фон до ва. - Срем као ре ги он тре ба да на пра ви ис ко рак у ре ги о налним про јек ти ма. Зна чај но је ис та ћи да но ви про јек ти не ће угро зи ти ло кал не про јек те и ло кал ну ин фра струк ту ру. Међу оп штин ске рад не гру пе су за ми шље не та ко да се у њих ан га жу ју ло кал ни ин же ње ри, а ми ће мо на пра ви ти се лек ци ју љу ди из стру ке у чи та вом ре гио ну - по ру чио је Ми лан Ми рић ди рек тор Ре ги о нал не раз вој не аген ци је Срем. Са стан ку су при су ство ва ли и пред став ни ци Ми ни стар ства за ре ги о нал ни раз вој и ло калну са мо у пра ву као и пред ставни ци На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој ко ји су обећа ли по др шку у ова квим пројек ти ма. - На сто ја ће мо да опре дели мо сред ства из бу џе та,а да при том при о ри те ти бу ду пројек ти за ко је кон ку ри ше више оп шти на.та ква су пра ви ла Европ ске Уни је,и на тај на чин ће мо лак ше апли ци ра ти за сред ства-твр ди Еди Мај сто ровић др жав ни се кре тар Ми нистар ства за ре ги о нал ни раз вој и ло кал ну са мо у пра ву. М. Ба ла ба но вић ИН ЂИ ЈА РА ДО ВИ НА ЗГРА ДИ ОП ШТИ НЕ Ком пле ти ра ње ју го за пад ног кри ла Пре о ста ли фи нал ни ра до ви Ових да на за вр ша ва се набав ка на ме шта ја за ју гоза пад но кри ло зра де оп шти не Ин ђи ја ка ко би згра да би ла у функ ци ји. Ка да тај по сао бу де за вр шен, из вр ши ће се на бав ка елек тро е нер гет ске и те ле ко муни ка ци о не опре ме. Под се ћа мо, ра до ви на ре кон струк ци ји ју гоза пад ног кри ла згра де оп шти не за вр ше ни су у ок то бру про шле го ди не. Укуп на ин ве сти ци о на вред ност из но си ди на ра. - Но во кри ло оп шти не на лази се на по вр ши ни од око ква драт них ме та ра - ис ти че Сте ла Ми ла ко вић на чел ни ца оп штин ске Упра ве и до да је да ће у но вом кри лу, на кон за вршет ка ра до ва, сво је кан це лари је има ти Оде ље ње за оп шту упра ву и за јед нич ке по сло ве, Оде ље ње за утвр ђи ва ње и напла ту јав них при хо да, Оде љење за дру штве не де лат но сти, Оде ље ње за ур ба ни зам и ко мунал но стам бе не по сло ве и зашти ту жи вот не сре ди не, Одеље ње за ин спек циј ске по сло ве и Оде ље ње за прав не и скупштин ске по сло ве. - На по след њој ета жи на лази се скуп штин ска са ла ко ја се већ ко ри сти за сед ни це Скупшти не Оп шти не Ин ђи ја - ка же Сте ла Ми ла ко вић.- Но во крило оп шти не је пот пу но мо дерно и функ ци о нал но, а сва наша Оде ље ња има ће још бо ље усло ве за рад М. Ба ла ба но вић : j j? Го ран Ми хај ловић, Срем ска Ми тро ви ца - Ни сам за рас пи си вање ван редних пар ламен тар них из бо ра, јер је ова власт тек за по че ла свој по сао и тре ба им да ти шан су да по ка жу шта мо гу. Че до мир То шић, Ин ђи ја - По но во огро ман тро шак за гра ђа не, а још се ни смо опора ви ли од про шлих из бо ра. По ли тич ке фи гу ре се сме њу ју у круг, а све дру го оста је ма ње ви ше исто као пре. Не ви дим да би нам но ви из бо ри не што до бро до не ли. Ми ле на Мај хер, Шид - Не тре ба ју нам из бори, јер нам они иона ко не до носе ни ка кве про ме не, а на ро чи то нам не би до не ли ни шта бо ље не го што је сад. Иван Дра гу тино вић, Ру ма - Очи то је да ова вла да не функ цио ни ше, по тре са се под афе ра ма а за пра во ни оби чан жи вот ни је ни шта бо љи. Код нас све сто ји већ го ди на ма, па што би се онда са да ишта ме ња ло. Са мо је са да пи та ње ко је стран ке мо гу фор ми ра ти но ву вла ду, а да пре то га ни су би ле већ власт. Aна Ми ло ва нов, Ириг - Ни сам више за ин тере со ва на за по ли ти ку. Не ве ру јем да се ишта мо же про ме ни ти јер ни ко од оних ко ји ма је на род дао пове ре ње ни не же ли да би ло шта про ме ни. Из бо ри или не, исто је.

8 8 Среда, 13. фебруар : j j? Бо ра Ју ри шић, Пе ћин ци - Ни су нам са да по требни ван ред ни из бо ри. Би ће тро шко ви вели ки, а око то га што се ди же афе ра око Да чи ћа, не ма ту ни шта. Не при па дам ни јед ној стран ци, али ми слим да је он ни је не по ште но ра дио. Све тла на За ха ри је вић, Ириг - Си ту а ци ја је кри тич на и то је са да по ста ло са свим очиглед но. На ро ду се ба ца пра ши на у очи и све ми се чи ни да то слу жи да би се за вр ши ли не ки по сло ви за ко је јав ност не тре ба да зна. Ка ме ли ја Стан ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Сма трам да би ови ма ко ји су сад на власти тре ба ло пру жи ти шан су да од ра де цео ман дат и да нам ванред ни из бо ри ни су по треб ни. Вла дан Ву ја то вић, Ин ђи ја - Ми слим да на шој др жа ви ни су по треб ни но ви из бо ри. Има ли смо избо ре про шле го ди не и та да су се гра ђа ни из ја сни ли ка кву власт же ле. Но ви из бо ри до не ли би са мо до дат не тро шко ве,а то зе мљи и на ро ду ни је по треб но. Злат ко Јо ва но вић, Ста ра Па зо ва -Не знам. Не пра тим по лити ку, а и ако бу ду, ме ни је са свим свејед но. Душан Јовановић, Карловчић - Требало би организовати ванредне парламентарне изборе. Због посла, нема шта да се ради, немаш посла, немаш ништа. Требало би да буде боље, ако се одрже ванредни избори. Ово овако не води ничему. ПА РА ЛЕЛ НИ ИН ТЕР ВЈУ НЕ НАД РАД МА НО ВИЋ И СА ВА ШУН ДУ КО ВИЋ Где су мла ди Ми тро ви це и Ири га? П о след њих го ди на у срп ској јав но сти све се ви ше го вори о мла ди ма, њи хо вом укљу чи ва њу у по ли ти ку, у цивил ни сек тор, о ства ра њу омладин ске по ли ти ке. Че сто се у јавно сти са вр ха вла сти ис ти че да су мла ди по ста ли са став ни део наше сва ко днев ни це, да се за много шта пи та ју и да, ди рект но или ин ди рект но, кре и ра ју на шу друштве ну ре ал ност. Ме ђу тим, и по ред то га, сти че се ути сак да су мла ди и да ље дале ко од ре ал ног ути ца ја на поли тич ки (дру штве ни) сек тор те да су, и по ред све га, још увек на мар ги ни дру штве ног жи во та. Затво ре ни у свој про стор, пу ште ни са мо у вре ме згод но за оне ко ји на сто је да об ли ку ју јав ну по лити ку. Ве ли ки и ма ли Од го вор на пи та ње где се млади тре нут но на ла зе и шта им је по треб но да би се по ме ри ли макар за сте пе ник ви ше, по тра жи ли смо од Не на да Рад ма но ви ћа, ко ор ди на то ра срем ско ми тро вачке и Са ве Шун ду ко ви ћа, ко орди на то ра ири шке Кан це ла ри је за мла де. Не над Рад ма но вић на че лу је ми тро вач ке Кан це ла ри је од новем бра ме се ца го ди не, а омла дин ском по ли ти ком ба ви се од сво јих сту дент ских да на. Канце ла ри ја је отво ре на пр вог да на де цем бра го ди не и од тада до да нас ре а ли зо ва ла је чи тав низ про је ка та за шта је до би ла и за слу же на при зна ња. Са дру ге стра не, ири шка Канце ла ри ја отво ре на је у пр вој поло ви ни мар та го ди не и од та да до да нас, на ње ном че лу се на ла зи Са ва Шун ду ко вић ко ји се, ка ко сам ис ти че омла дин ском поли ти ком ба ви већ ду ги низ го дина. Иако је, прак тич но на по чет ку свог ра да, и ири шка Кан це ла ри ја се по ка за ла као успе шна, за шта је, баш као и ми тро вач ка, до би јала и по себ на при зна ња. Раз лог за овај раз го вор на шли смо, из ме ђу оста лог, и у чи њени ци да је Срем ска Ми тро ви ца нај ве ће на се ље у Сре му и његов ад ми ни стра тив ни цен тар, док Ириг спа да у јед ну од нај ма њих оп шти на ре ги о на, оп шти ну ко ја је тек у по во ју и од ко је се тек оче ку ју пра ви ре зул та ти. Де фи ни ши те по ли ти ку? омла дин ску Н. Р: Омла дин ска по ли ти ка под ра зу ме ва ак тив но сти усмере не на са гле да ва њу сре ди не у ко јој мла ди жи ве. Пра вил ним са гле да ва њем тре нут ног ста ња, омла дин ска по ли ти ка тре ба ло би да по ста ви глав не смер нице основ ног раз во ја по пу ла ци је мла дих. С. Ш: Украт ко ре че но, омладин ска по ли ти ка под ра зу ме ва укљу чи ва ње мла дих у сва коднев ни жи вот за јед ни це са циљем пре да ва ња ини ци ја ти ве у уре ђе њу дру штве ног жи во та. Да ли је омла дин ска по лити ка са став ни део јав не по лити ке ва шег гра да/оп шти не? Н. Р: Да. Ло кал ним ак ци о ним пла ном за мла де, до не тим го ди не, Срем ска Ми трови ца је де фи ни са ла сво ју по ли ти ку пре ма мла ди ма. Об зи ром на дру штве не окол но сти у ко ји ма се нала зи чи та ва зе мља, до шло је до не ми нов них про мена у дру штву, еко но ми ји, кул ту ри. За то је Кан це лари ја за мла де у Срем ској Ми тро ви ци ушла у по ступак ре ви зи је ЛАП-а ко ји би у на ред них не ко ли ко ме се ци тре бао би ти за вршен. С. Ш: Са да је сте. Ка да сам кре нуо у овај по сао имао сам пред со бом зада так да ад ми ни стра ци ји Оп шти не ко јој ге не рал но не до ста ју мла ди пре до чим све пред но сти и нео п ходно сти кре и ра ња омла динске по ли ти ке. Пр во смо до не ли Од лу ку о Са ве ту за мла де, па смо до би ли члана Оп штин ског ве ћа за мла де, па Кан це ла ри ју, а про шле го ди не у апри лу до нет је ЛАП за мла де. Са ва Шун ду ко вић На ком ни воу су сред ства ко ја ва ша ло кал на са мо у права из два ја за омла дин ску поли ти ку, да ли су она до вољ на да под ми ре по тре бе мла дих? Н. Р: Те шка еко ном ска си ту а- ци ја у зе мљи и окру же њу ути цала је на ни во сред ста ва ко ја се оп пре де љу ју за овај сек тор. Но и по ред то га, за ре а ли за ци ју ЛАП а Град из два ја око ди нара. Ма ко ли ко се чи ни ла ве ли ка, ова сред ства ипак ни су до вољ на за ре ше ње свих про бле ма са који ма се омла ди на су сре ће, али је охра бру ју ће то што се сред ства, у окви ри ма мо гућ но сти, ипак пове ћа ва ју. С. Ш: За ре а ли за ци ју ЛАП-а про шле го ди не је би ло пре ди ђе но ди на ра. То је до вољ но за по тре бе ко је има мо. Сред ства су у скла ду са мо гућ но сти ма Оп штине али и са ре ал ним по тре ба ма кан це ла ри је. Сред ства оста ју на истом ни воу и то је најк бо ље јер се тач но мгу пла ни ра ти тро шко ви из го ди не у го ди ну. Шта не до ста је мла ди ма у ва шој оп шти ни? Не над Рад ма но вић Н. Р: Мла ди ма не до ста је више мо гућ но сти за до во ђе ње већег бро ја по зна тих аутор ских бен до ва, по зо ри шних пред ста ва, са вре ме них из ло жби. Нај бо љи до каз исти ни то сти ових ре чи је не дав но одр жан кон церт по пулар ног бе о град ског бен да Земља гру ва за ко ји се тра жи ла кар та ви ше, а ко ме је при су ствова ло око 600 по се ти ла ца. Две позо ри шне пред ста ве, Ми де ца са ста ни це Zoo и го сту ју ће бе чеј ске пред ста ве Га ври ло, иза зва ле су ве ли ко ин те ре со ва ње мла дих и оних ко ји се та ко осе ћа ју. Та кође по сто ји осно ва на по тре ба за фор ми ра њем во лон тер ског серви са при Кан це ла ри ји за мла де, ко ји би омо гу ћио на шим сред њошкол ци ма и сту ден ти ма да пропу ту ју Евро пом. С.Ш: Ири гу пре све га не до стају мла ди. Ве ли ки је од лив омлади не у Но ви Сад и Ру му пре све га и мој им пе ра тив је да их усме рим и убе дим да се шко лу ју и да се вра те у Ириг. По ред то га бих издво јио и ни зак сте пен оба ве штено сти мла дих о то ме шта омладин ска по ли ти ка је сте и на ко ји на чин мо гу да уна пре де сво ју зајед ни цу. Ко је сте про јек те до са да реа ли зо ва ли и да ли су они проме ни ли не што у ва шој за јед ници ка да су у пи та њу мла ди? Н. Р: Уз го ре на ве де но, орга ни зо ва не су и ра ди о ни це писа ња про је ка та, ка ри јер ног инфор ми са ња, еду ка ци је пи са ња CV- је ва и про прат ног пи сма као и ор га ни зо ва ње ра зних три би на и окру глих сто ло ва на те му на сиља у по ро ди ци, мо бин га, ин клузи је со ци јал но угро же них гру па, умре жа ва ња уче нич ких пар ламе на та, итд. Овим смо ак тив ности ма пру жи ли ин фор ма ци је и отво ри ли мо гућ но сти да мла ди кре и ра ју свој став о не ким друштве ним по ја ва ма и пи та њи ма ко ја их окру жу ју. С. Ш: Има ли смо чи тав низ про је ка та, а пре свих бих из двојио про јек те Шко ла ди ги тал не фо то гра фи је и про је кат До стигну ћа мла дих ко јег смо ре а ли зова ли са на шим сред њо школ ци ма ко ји су, услед не до стат ка омлади не, мој глав ни ре сурс и најбо љи са рад ни ци. Ре а ли за ци јом ових про је ка та, мла ди су се напо кон по ме ри ли са мр тве тач ке јер су са јед не стра не би ли пи тани за не што, а са дру ге, уви де ли су да у Ири гу има ме ста и за њих На ко ји на чин мла де укључи ти у ци вил ни сек тор и да ли ло кал на ад ми ни стра ци ја о то ме во ди до вољ но ра чу на? Н. Р: По сто је ло калне ак ци о не гру пе, ор гани зо ва ни су и умре же ни уче нич ки пар ла мен ти, спро во ђе не ан ке те, а све у ци љу тар ге ти ра ња пробле ма и по тре ба мла дих. Ак тив но су уче ство ва ли и у из ра ди ака та ко ји се тичу омла дин ске по ли ти ке. Ло кал на са мо у пра ва се на овим пи та њи ма ди рект но осла ња на рад, ис ку ства и ак тив но сти Кан це ла ри је за мла де, као сво је про дуже не ру ке. С. Ш: Ми смо мо жда јед на од рет ких оп шти на ко ја не ма не вла ди ну ор гани за ци ју усме ре ну на рад са мла ди ма. Мла ди Ирижа ни ни су до вољ но укључе ни у ци вил ни сек тор и ја по ку ша вам да на ве дем мла де да по кре ну не ке ства ри и да се ор га ни зу ју. Оп шти на по зи тивно од го ва ра на све ини ци ја ти ве мла дих, али она не мо же да иници ра удру жи ва ња, то мла ди мора ју са ми. Да ли Кан це ла ри ја за младе тре ба ак тив но да се укључи и у рад по пи та њу про нала же ња по сла за мла де или тре ба да оста не са мо на ни воу на ко јем је да нас? Н.Р: Кан це ла ри ја за мла де, на жа лост, не ма ме ха ни зме ко ји ма би се су о чи ла са про бле мом неза по сле но сти омла ди не. Оно што је наш за да так је сте да ову кате го ри ју љу ди упу ти мо на мо гућно сти ко је им се пру жа ју или да их пу тем ра ди о ни ца еду ку је мо за ула зак у по слов ни свет. С.Ш: Је дан од про је ка та ко је смо по кре ну ли у окви ру ЛАП а је и ства ра ње Ло кал не ак демске мре же пре ко ко је сви на ши сту ден ти мо гу на увид ста вити по дат ке о сту ди ја ма, ка ко би ло кал на ад ми ни стра ци ја мо гла да их увр сти у сво је про гра ме. У до са да шњој прак си, сту ден ти су мо гли да од ра де при прав нич ки стаж, али се ту при ча за вр ша ва. Кан це ла ри ја не ма ин ге рен ци ја да по ма же на том ни воу и је дино што ми чни мо је да по мог не мо при кон ку ри са њу за при прав нички стаж и слич но, што ре дов но и чи ни мо. По че му је ва ша кан це лари ја дру га чи ја у од но су на оста ле кан це ла ри је у Сре му? Н. Р: Срем ска Ми тро ви ца је ад ми ни стра тив ни цен тар ре ги о- на, па је и при род но да оку пља нај ве ћи број мла дих, да по кре ће ини ци ја ти ве на ни воу ре ги о на и да се тру ди да бу де ли дер на том по љу са не ким но вим иде ја ма. С. Ш: На ша спе ци фич ност је, на жа лост и наш нај ве ћи проблем. Ми смо ма ла оп шти на која се на ла зи у бли зи ни ве ли ког цен тра као што је Но ви Сад, што је и глав ни узрок не до стат ка омла ди не. Кан це ла ри ја у Ири гу има све га два во лон те ра, а сама оп шти на ни јед но омла дин ско удру же ње. С. Лап че вић

9 Среда, 13. фебруар ЗА ДАН ЗА ЉУ БЉЕ НИХ У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ Из ло жба фо то гра фи ја Озон поп арт За Дан за љу бље них, 14. фебру а ра, у Цар ској па ла ти би ће отво ре на из ло жба фото гра фи ја под на зи вом Озон поп арт. Ова из ло жба је део про јек та ко ји има за циљ да на не сва ки да шњи на чин по пу лари зу је умет ност и поп кул ту ру ко ја сва ко днев но, у све ве ћој ме ри, на ста је и раз ви ја се око нас. Отва ра ње из ло жбе пла нира но је као умет нич ки пер форманс са све тло сним и звуч ним ефек ти ма, ко ју ће до пу ни ти body art мо де ли, DJ Igy и DJ Or li ca ( Озон ра дио ), пле сачка гру па Stre et dan ce, а би ће и све тло сних ефек та, те шког ди ма и го сти ју из не на ђе ња. Отва ра ње је пла ни ра но за 20 са ти, а про грам ће тра јати два са та. Сви го сти би ће у при ли ци да ужи ва ју уз ча шу ви на из две ви на ри је ко је ће се пред ста ви ти те ве че ри. Орга ни за то ри из ло жбе ко ја има ху ма ни тар ни ка рак тер су Озон ра дио и Wi zard-elec tro nic, уз по др шку Гра да Срем ска Ми трови ца, а би ће отво ре на до 22. фе бру а ра. С. М. У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ИН СТИ ТУ ТА ЗА РА ТАР СТВО И ПО ВР ТАР СТВО Ре ги о нал но са ве то ва ње из по љо при вре де У уто рак, 19. фе бру а ра, у ве ли кој са ли Скуп шти не Гра да са по чет ком у 10 са ти, би ће одр жа но ре ги о нал но саве то ва ње из по љо при вре де. Ор га ни за тор овог са ве то вања је Ин сти тут за ра тар ство и по вр тар ство НС се ме из Но вог Са да. О ра зним те ма ма из ове обла сти го во ри ће: проф. др Ми ро слав Ма ле ше вић, дирек тор Ин сти ту та, проф. Др Ђор ђе Јоц ко вић, ру ко во дилац Оде ље ња за ку ку руз, др Вла ди мир Ми клич, ру ково ди лац Оде ље ња за уља не кул ту ре, др Ми лош Ви дић, ру ко во ди лац Оде ље ња за соју и др Ђу ра Ка ра гић, ру ково ди лац Оде ље ња за крм но би ље. С. М. СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ ПАР ЛА МЕН ТА Шест ми ли о на за сма ње ње не за по сле но сти За се да ње тра ја ло не што ви ше од два ча са, а нај ве ћу па жњу опо зици је по бу дио је пред лог Ло кал ног ак ци о ног пла на за те ку ћу го ди ну Де ве то по ре ду за се да ње локал ног пар ла мен та одр жа но је про те кле не де ље у Град ској ку ћи. На днев ном ре ду на шла се чак 21 тач ка, ме ђу ко ји ма су и про грам ра да Скуп шти не Града за те ку ћу го ди ну, про грам уре ђе ња, оту ђе ња и да ва ња у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни за два на е стоме сеч ни квар тал ко ји је у току, про грам одр жа ва ња парко ва, зе ле них и ре кре а ци о них по вр ши на са пла ном са на ци је за шти ће ног др во ре да пла та на и пла ном укла ња ња штет не веге та ци је на те ри то ри ји Гра да, од лу ка о из ра ди пла на де таљне ре гу ла ци је при о бал ног подруч ја ле ве оба ле ре ке Са ве к.о. Хрт ков ци Оп шти на Ру ма до к.о. Ја рак Град Срем ска Ми тро вица, про грам ре кон струк ци је и по ди за ња но вих зе ле них по врши на, ви ше го ди шњих за са да, про грам одр жа ва ња чи сто ће на јав ним по вр ши на ма за ову годи ну, Ло кал ни ак ци о ни план за по шља ва ња за те ку ћу го дину, из ме не и до пу не про гра ма по сло ва ња ЈКП Ко му на ли је, про грам по сло ва ња и фи нансиј ски план Пред школ ске устано ве Пче ли ца за го дину, као и про гра ми по сло ва ња уста но ва из обла сти кул ту ре, спор та и ту ри зма за те ку ћу годи ну, а чи ји је осни вач Град Срем ска Ми тро ви ца. Иако је сед ни ца про те кла у мир ном то ну, пред став ници опо зи ци је би ли су по себ но ак тив ни по пи та њу усва ја ња Ло кал ног ак ци о ног пла на за пошља ва ња, за ко јег су твр ди ли да је из дво је но ма ње сред ста ва не го што су ре ал не по тре бе ове став ке бу џе та. Са дру ге стра не, ка ко је на ве де но у пред ло гу ко јег су од бор ни ци вла да ју ће ве ћи не усво ји ли, за сма ње ње не за после но сти из дво је но је шест мили о на ди на ра, а оста вље на је и мо гућ ност да осам ли ца кроз СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Глум ци Ама тер ског по зо ришта Бра ни слав Ну шић из Ши да по се ти ли су Деч је одеље ње Оп ште бол ни це у Сремској Ми тро ви ци и од и гра ли пред ста ву Бај ка о бо ја ма. Ма ли па ци јен ти су би ли див на пу бли ка, а глум ци ви ше не го за до вољ ни и срећ ни што су им улеп ша ли бол нич ке да не. Кул тур но обра зов ни цен тар Шид је де цу об ра до вао по клони ма: бо ја ма, сли ков ни ца ма и књи га ма...шид ски глум ци по себ ну за хвал ност на го стоприм ству ис ка зу ју др Љи ља ни Бан че вић и се стра ма са овог Оде ље ња и ис ти чу да је ова по се та По зо ри шта срем ско митро вач кој Бол ни ци са мо леп по че так бу ду ће са рад ње. С. М. овај план по кре ну са мо стал ни по сао. - Ми слим да смо усво ји ли ре а лан пред лог у си ту а ци ји када тре ба раз ми шља ти о оно ме што је оста ло да се по пра вља, од но сно, ка да све на по ре тре ба утро ши ти на оно што пред стоји. Ло кал ни ак ци о ни план има и сво јих не до ста та ка и опо зици ја има пра во да се бу ни, али је ово из над све га ре а лан план ко ји не са мо да под ра зу мева по моћ не го и ну ди из ве сне под сти ца је сви ма ко ји ре ше да по кре ну соп стве ну де лат ност - ис та као је пред сед ник градског пар ла мен та Ми лан Ко ваче вић. Сво ју са гла сност, ве ћи на је да ла и на од лу ку ко јом се средства на ме ње на за уре ђе ње грађе вин ског зе мљи шта утвр ђу ју на 165 ми ли о на ди на ра. Ка ко ис ти че Јо ван До брић, ди ректор ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да, ко је ће у на ред ном пери о ду ре а ли зо ва ти овај проје кат, пред ви ђе на сред ства су до вољ на, а над ле жна ко ми си ја је већ оба ви ла све нео п ход не при пре ме пар це ла. Од бор ни ци вла да ју ће ко а- ли ци је по др жа ли су и пред лог Са скуп штин ског за се да ња по ко јем ће у свр ху из град ње про из вод них и ко мер ци јалних обје ка та би ти обез бе ђе но укуп но 13 пар це ла рас по ре ћених на пет ло ка ци ја, пре све га ин ду стриј ској зо ни Је зе ро. Са дру ге стра не, за по тре бе изград ње по ро дич них стам бе них обје ка та пред ви ђе не су укуп но 34 гра ђе вин ске пар це ле. Најве ћи део, чак 20 пар це ла, на ћи ће се у на се љу Ја ли ја. Од бор ни ци су усво ји ли и одлу ку о јав ном град ском пра вобра ни ла штву, а ка ко је на кон сед ни це на по ме нуо пред сед ник град ског пар ла мен та, уме сто На де Ро ма ков, ко ја од ла зи у пен зи ју, у на ред ном пе ро ду ову функ ци ју ће оба вља ти дипло ми ра ни прав ник Ми ро слав Ме дић. У фи ни шу за се да ња ко је је тра ја ло не што ви ше од два часа, пар ла мен тар ци су да ли своју са гла сност и на пред лог закључ ка о спо ра зу му са НА ЛЕДом, на упо тре бу име на Гра да Срем ска Ми тро ви ца Ко шар кашком са ве зу Гра да, а усво је не су и из ме не и до пу не ста ту та Уста но ве Атлет ски ста ди он. С. Лап че вић Шид ски глум ци у ми тро вач кој Бол ни ци Од среде до среде Му зеј Сре ма До 15. фе бру а ра, Ме ђу народ на из ло жба фо то гра фи ја Пра во сла вље на ин тер не ту Вин ски по друм 15. фе бру а ра, у 19 сати, про мо ци ја књи ге Вајар Мир ја не Мар ко вић. На про мо ци ји уче ству ју: Мир ја на Мар ко вић, Слобо дан ка Ка ла у зо вић Ванкје вич, Ви та ли Ван кјевич, Ла сло Си ла ђи, Ја сна Ка ла у зо вић, Зо ри ца Мишче вић, Ја сна Ар ба нас, Пре драг Жам бок, Ми ла на Си мић, Сте фан Тајбл, Ната ша Се ку лић и Бо бан Ћи ро вић 16. фе бру а ра, у 19 са ти, пе снич ко ве че Пе сни ци цар ског гра да у ор га ни заци ји Књи жев не за јед ни це Срем ска Ми тро ви ца и Удруже ња по што ва ла ца ви на Mar cus Aure li us Pro bus Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК : Ве сели но вић Алек сан дар и Јовић Је ле на, Жи вић Ни ко ла и Ка та фај Јо ва на ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ку змић Алек сан дар и Кри сти на Ја рак, Јо ва но вић Жељ ко и Ми ле на Мо ро вић, Ву кади но вић Ми лош и Дра га на Ин ђи ја, Та хи ро вић Ел вир и Азра Вин ков ци. ДО БИ ЛИ СИ НА: То мић Жељ ко и Све тла на Ја мена, Зец Љу би ша и Сла ђа на При ви на Гла ва, Тру дић Но вак и Ма ри на Пе ћинци, Ма рић Сло бо дан и Ана Бе о град, Јо ви чић Ми лан и Ро бер та Илин ци. УМР ЛИ: Та дић Алек сан дар рођ.1940, Ра до ва но вић Ана рођ. 2007, Ма на сти рац Вери ца рођ.1947, Да мја но вић Ла зар рођ.1934, Јо ва но вић Пе тар рођ.1933, Ко тур Ро са рођ.1933, Ву кај ло вић Јо ван рођ.1956, Па јић Љу би воје рођ.1960, Зла тар Јо во рођ.1941, Ла зић Ми ли ца рођ.1935, Трам па Ма ри ја рођ.1922, Блат ниц ки Ру жа рођ.1936, Мар ти но вић Лазар рођ.1941, Ста нић На да рођ.1931, Ге мо вић Нов ка рођ.1939, Ши пић То ми слав рођ ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР У СУ БО ТУ, 16. ФЕ БРУ А РА Го ди шња Скуп шти на МНК Са ва Ре дов на го ди шња Скуп штина Мо то на у тич ког клу ба Сава би ће одр жа на у су бо ту, 16. фе бру а ра, са по чет ком у 10 сати, у ре сто ра ну Ру бин. На днев ном ре ду Скуп шти не би ће из ве штај о ра ду у про теклој и план ра да за ову го ди ну. С. М.

10 10 Среда, 13. фебруар RUMA СА ЗА СЕ ДА ЊА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Бу џет успе шно ре а ли зо ван Укуп но оства ре ни при хо ди и при ма ња из но се ди на ра, од но сно 73,70 од сто бру то пла ни ра них при хо да и при ма ња, док су бру то из вр ше ни из да ци ,05 ди на ра, од но сно 76,41 од сто Припремила: Катица Кузмановић Дру ги круг јав ног над ме та ња Дру ги круг јав ног над ме тања за да ва ње у за куп пољо при вред ног зе мљи шта у држав ној сво ји ни по чео је кра јем про шле не де ље. Пра во уче шћа у ли ци та ци ји има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја су упи са на у Ре ги стар по љо при вред них газдин ста ва и има ју ак ти ван статус. На рас по ла га њу је око 240 хек та ра об ра ди вих по вр ши на око ко јих ће се по љо при вредни ци над ме та ти че ти ри да на. Пр ве ли ци та ци је оба вље не су у пе так и то у ка та стар ским оп шти на ма До брин ци, Пла тиче во, Гра бов ци, Ни кин ци, Кленак и Жар ко вац. У по не де љак па о ри су се над ме та ли за земљи ште у Бу ђа нов ци ма и Вито јев ци ма, а у уто рак у Вог њу, Па влов ци ма и Сте ја нов ци ма. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам Хо бит, од 7. до 13. фе бру а ра По зо ри шни про грам Ку мо ви Зве зда ра те а тар, 25 фе бру ар МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Сло бо дан Ко мленац и Са ња Жди њак До би ли си на: На да и Ненад Не на до вић Умр ли: Ми лан Шо јић год, Љу бо мир Вра њанин год, Алек сандар Лов че вић год, Ста на Ша рић год. Оп шти на Ру ма је ди на је општи на у Сре му ко ја сво је по тре бе сер ви си ра из соп ствених при хо да и ко ја се мо же по хва ли ти ви со ким про цен том ре а ли за ци је бу џе та, ре че но је про те клог че тврт ка на сед ни ци Оп штин ског ве ћа. По ред раз ма тра ња Из ве штаја о из вр ше њу Од лу ке о бу џе ту оп шти не Ру ма за пе ри од ја нуар - де цем бар го ди не, на днев ном ре ду се дам на е стог по ре ду Оп штин ског ве ћа, на шле су се, из ме ђу оста лог, и тач ке у окви ру ко јих се раз ма тра ло пи та ње утвр ђи ва ња це нов ника ва ша ри шта ЈП Ко му на лац, до но ше ње од лу ке о из бо ру орга ни за ци је за про це ну тр жишне вред но сти гра ђе вин ског зе мљи шта и дру ге. Ка ко је овом при ли ком иста као пред сед ник Оп шти не Горан Ву ко вић, укуп но оства рени при хо ди и при ма ња у пе рио ду об у хва ће ном из ве шта јем из но се ди на ра, од но сно 73,70 од сто бру то плани ра них при хо да и при ма ња, док су бру то из вр ше ни из да ци ,05 ди на ра, одно сно 76,41 од сто. У струк ту ри оства ре них прихо да, пре ма пред сед ни ко вим на во ди ма, нај ве ће уче шће имају при хо ди од по ре за на до ходак, до бит и ка пи тал не до бит ке ко ји из но се 49,03 од сто. Ако се ПО СЕ ТА МИ РО СЛА ВА ВА СИ НА по сма тра оства ре ње по је дини при хо да у од но су на њи хов план, у град њи оп штин ског буџе та нај ве ће оства ре ње има ју при хо ди од имо ви не са остваре њем 110,62 по сто. У струк ту ри рас хо да и из дата ка 25,82 од сто чи не рас хо ди за за по сле не, 21,08 од сто су рас хо ди за ко ри шће ње услуга и ро ба, 20,73 про це на та су рас хо ди за основ на сред ства, 9,55 од сто су рас хо ди за со цијал ну за шти ту. - Ка да смо про јек то ва ли буџет, ми смо то све сно учи ни ли По кра јин ски се кре тар за при вре ду, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, Миро слав Ва син пред ста вио је про те кле не де ље у Кон фе ренциј ској са ли Кул тур ног цен тра про грам за по бољ ша ње ста ња у обла сти при вре де, пред у зетни штва и за нат ства у АП Вој води ни. Ка ко је у свом из ла га њу иста као по кра јин ски се кре тар, циљ ко јим се овим про гра мом же ли по сти ћи је сте убр за ни раз вој вој во ђан ске при вреде кроз ак тив но осла ња ње на ло кал не са мо у пра ве, од но сно кроз сти му ли са ње про ак тив не по ли ти ке ко ја би омо гу ћи ла да се нај лак ше и нај бр же до ђе до нај е фи ка сни јих ре ше ња. - У утвр ђи ва њу основ них на че ла Про гра ма, ру ко во ди ли смо се ана ли зом ста ња на ци о- нал не и по кра јин ске при вре де као ње ног са став ног де ла, та ко да смо фор му ли са ли 11 страте шких пра ва ца и 12 ме ра могу ћег раз во ја ме ђу ко ји ма су: афир ма ци ја со ци јал ног ди ја лога, пут у ино ва циј ско дру штво, отва ра ње зе ле них рад них ме ста, удру жи ва ње при вредних су бје ка та ра ди ја ча ња конку рент но сти, јав но-при ват но парт нер ство, сер ти фи ка ци ја, уна пре ђе ње са о бра ћа ја, електрон ских ко му ни ка ци ја, раз вој вој во ђан ског се ла, ко ри шће ње до ступ них фи нан сиј ских фондо ва и нов при ступ у ре ша вању про бле ма си ве еко но ми је - ис та као је Ва син. Јед на од став ки Про гра ма ко је нај ви ше ин те ре су ју локал не са мо у пра ве је и про грам по мо ћи при за по шља ва њу кроз удру жи ва ња по кра јин ских сред ста ва са ло кал ним са мо у- пра ва ма. Овај про је кат об у хватао је за по шља ва ње при правни ка, ор га ни зо ва ње јав них радо ва, про гра ме за по шља ва ња са суб вен ци ја ма, као и про граме са мо за по шља ва ња. Са зaсе да ња Оп штин ског ве ћа у не што ве ћем из но су не го што би мо гао би ти ре а ли зо ван, јер је то био је ди ни на чин да се ство ри про стор за ре а ли за цију нео п ход них јав них на бав ки и са мим тим, пре у зи ма ња неких оба ве за ко је ће у овој и на ред ној го ди ни би ти ре а лизо ва не. Ме ђу тим у од но су на го ди ну при ме тан је скок у из но су од чак 30 по сто и ако се овај тренд на ста ви, ми слим да ће мо још јед ном по твр ди ти по раст ква ли те та жи во та ко ји је већ еви ден тан, ис та као је пред сед ник. 15 ми ли о на за за по шља ва ње Са пред ста вља ња Про гра ма по кра јин ске Вла де - И ове го ди не на ста вља мо са удру жи ва њем, јер су про шо годи шњи ре зул та ти би ли при лично за до во ља ва ју ћи. За по сле но је ли ца, а у про те кле чети ри го ди не, овим и дру гим покра јин ским про гра ми ма ус пе ли смо да упо сли мо љу ди. Ове го ди не, за ову на ме ну смо из дво ји ли 168 ми ли о на ди на ра и сва ка вој во ђан ска оп шти на и град мо ћи ће да ра чу на на оно ли ко удру же них сред ста ва ко ли ко су и са ме за ову свр ху обез бе ди ле. У слу ча ју Ру ме то је, ко ли ко ја знам, око се дам до осам ми ли о на ди на ра, што са по кра јин ским из два ја њем На успе шну ре а ли за ци ју буџе та ни су ути ца ли ни до дат ни рас хо ди ви ше ми ли он ски расхо ди ко ји су утро ше ни за изград њу ба зе на, за из два ја ња ка по зи ци ја ма из обла сти со цијал не по мо ћи, те за суб вен ци је по љо при вред ним про из во ђа чима, а по се бан ку ри о зи тет је сте и по да так да су и ова сред ства до шла из оп штин ске ка се. - Ре а ли за ци ја је оче ки вана и вр ло по вољ на по нас јер смо оста ли сво ји, без зај мо ва и кре ди та. По себ но нас ра дује чи ње ни ца да су у по ра сту и сред ства из по ре за на лич не до ход ке, јер је то до каз да су са јед не стра не, до хо ци по ра сли, од но сно да је, са дру ге стра не, по ве ћан и број за по сле них у на шој оп шти ни. Као што је позна то, бу џет је про шле го ди не пре тр пео бла ги ре ба ланс али смо оста ли у про јек то ва ном нивоу - ис та као је за ме ник председ ни ка оп шти не Дра ган Кардаш. - Тру ди ће мо се да и да ље оста не мо на ова кво ви со ком ни воу, уз осла ња ње пре свега на соп стве не сна ге. Не жели мо да се за ду жу је мо и за то не ма мо ни по тре бу, јер има мо до бре, вред не и спо соб не љу де и од лич не стра те шке пред у слове за раз вој ко је ће мо сва ка ко на сто ја ти да мак си мал но ис кори сти мо. С. Лап че вић чи ни око 15 ми ли о на. Ци фра ни је ма ла и Ру ма за и ста има чи ме да се по хва ли јер је јако ма ли број вој во ђан ских општи на ко је су у овим кри зним вре ме ни ма обез бе ди ле то лику су му нов ца за ову на ме ну. Ру мља ни су и ла не схва ти ли озбиљ ност и зна чај овог пројек та и то по твр ђу ју и овај пут, за кљу чио је Ва син. По зи тив на оче ки ва ња има и пред сед ник Оп шти не Го ран Ву ко вић, ко ји је ис та као да кроз ове и слич не ка ко покра јин ске, та ко и ре пу блич ке про јек те и про гра ме, Ру ма види сво ју раз вој ну шан су ко ју ће на сто ја ти да ис ко ри сти. - Ове го ди не за про јек те запо шљва ња, са мо за по шља вања и по мо ћи у за по шља ва њу из дво ји ли смо око 30 ми ли о на и у вр ху смо не смао у Срему не го и у Вој во ди ни, ако се у об зир узме број ста нов ни ка. Део тог нов ца је усме рен ка општин ским про јек ти ма, а део за удру жи ва ње са по кра јин ским и ре пу блич ким ин сти ту ци ја ма. На да мо се да ће мо и ове го дине ус пе ти да по мог не мо на шим су гра ђа ни ма да се упо сле ка ко што смо то чи ни ли и пр шле, рекао је Ву ко вић. С. Лап че вић

11 Среда, 13. фебруар СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Уво ђе ње ко му нал ног ре да у гра ду У гра ду тач но мо ра да се зна шта се мо же по ста вља ти на јав ним по вр ши на ма - по ру чу је пред сед ник Фи ли по вић IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Ужи не И ове го ди не из оп штинске ка се из дво је на су средства за бес плат не ужи не у ви си ни од 16,5 ми ли о на дина ра. Обро ке у шко ла ма који се при пре ма ју уз над зор ну три ци о ни сте има ју сва деца пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста,а над лежни у Ин ђи ји ка жу да се добра прак са не ће ме ња ти ни у кри зним вре ме ни ма. Ис ти че рок Оста ло је још два да на до ис те ка ро ка за под но шење зах те ва за из да ва ње бесплат них ауто бу ских кар ти за пре воз пен зи о не ра. Претход не го ди не су пен зи о не ри до би ја ли кар те без до ку мента ци је, што је до ве ло до разних вр ста зло у по тре ба. Ове го ди не по треб но је при ло жити по твр ду о пре би ва ли шту, по след њи чек од пен зи је или фо то ко пи ју и по пу њен захтев за из да ва ње бес плат не кар те. Ко ми си ја Ка ко би се сма њи ли трошко ви ко ји се из два ја ју услед на кна де за ујед па са и ма ча ка лу та ли ца,у ско ро ће би ти фор ми ра на оп штин ска Ко ми си ја. Њу ће са чи ња ва ти че ти ри чла на из раз ли чи тих ре со ра и пред сед ник ко миси је. Циљ је да се слу ча је ви при ли ком ује да па са лу та лица ре ша ва ју ван суд ским порав на њем,а не на су ду као што је био слу чај до са да. Енер го зе ле на Про блем сточ них гроб ница у свим на се ље ним ме стима тре ба у на ред ном пе ри о ду да бу де ре шен. Ком па ни ја Енер го зе ле на је за вр ши ла про из вод ни по гон и ко ри стиће жи во тињ ски от пад у произ вод њи об но вљи вих из во ра енер ги је. Чел ни љу ди Ко мунал ца одр жа ли су са ста нак са пред став ни ци ма Енер гозе ле не где је по стиг нут дого вор о пре у зи ма њу жи вотињ ског от па да. У на ред ном пе ри о ду у граду и свим на се ље ним месе ти ма би ће по зна та пра ви ла ве за на за оп ште уре ђе ње града и за у зе ће јав них по вр ши на. Пред ло гом Од лу ке о ко му налном ре ду ко ја је усво је на на по след њој сед ни ци оп штин ског Ве ћа, тач но је де фи ни са но шта се сме по ста вља ти на јав ним по вр ши на ма. Од лу ка се од но си на по ста вља ње лет њих ба шти, мон та жне објек те и ки о ске, тезге, те ле фон ске го вор ни це, јав не ча сов ни ке, мо би ли јар, рас хлад не ви три не и бил бор де. Је дан део од лу ке од но си се и на одр жа ва ње и чи шће ње снега на јав ним по вр ши на ма као и одр жа ва ње фа са да на објек тима. Над зор над овом Од лу ком вр ши ће Оде ље ње за ур ба ни зам и ко му нал но стам бе не по сло ве и Оде ље ње за ин спек циј ске посло ве. Чла но ви Ве ћа јед но гласно су усво ји ли пред лог Од лу ке, а пред сед ник оп шти не Пе тар Фи ли по вић је ис та као да су у прет ход ном пе ри о ду по сто јале че ти ри од лу ке ко је су са да прак тич но све де не на јед ну. ИЗ БО РИ У МЕ СНИМ ЗА ЈЕД НИ ЦА МА Би ра ју се са ве ти ме сних за јед ни ца Од лу ком пред сед ни ка Скупшти не Оп шти не Ин ђи ја рас пи са ни су из бо ри за члано ве са ве та ме сних за јед ни ца Бе шка, Ин ђи ја, Кр че дин, Љуко во, Ма ра дик, Но ви Кар ловци, Но ви Слан ка мен, Ста ри Слан ка мен и Чор та нов ци. Из бо ри ће би ти одр жа ни 10.мар та те ку ће годи не, а рок за под но ше ње пред ло га кан ди да та је 1. март го ди не. Из бо ри за чла но ве са ве та ме сних за јед ни ца спро ве шће се на на чин про пи сан Од лу ком о ме сним за јед ни ца ма, а бира се 11 чла но ва Са ве та МЗ Ин ђи ја, де вет чла но ва Саве та МЗ Бе шка, се дам члано ва са ве та МЗ Но ви Карлов ци, Но ви Слан ка мен, Кр че дин, Ма ра дик, Љу ко во и Чор та нов ци и пет чла но ва са ве та МЗ Јар ков ци, Ста ри Слан ка мен и Слан ка ме нач ки Ви но гра ди. Из о ре за чла но ве ме сних за јед ни ца спро во ди ће Ко миси ја од пет чла но ва ко ју је име но ва ла Скуп шти на Општи не и од бо ри за спро во ђење гла са ња ко је ће име но вати ко ми си ја. НО ВИ БРОЈ ОП ШТИН СКОГ ГЛА СИ ЛА Ин ђи ја ин фо Штам па ју се у ти ра жу од при ме ра ка и до ста вља ју у сва ко до ма ћин ство Нај но ви је из да ње ли ста Ин ђи ја Ин фо иза шао је по чет ком фе бру а ра ме се ца ове го ди не. И ово га пу та акту ел не и ва жне те ме, ин тер вју са пред сед ни ком оп шти не и ре тро спевк ти ва до га ђа ја који су обе ле жи ли 2012.го дину, мо гу се про чи та ти у но вом бро ју. Ин ђи ја Ин фо су бес плат не но ви не, на ме ње не свим ста новни ци ма са те ри то ри је оп шти не и по кре ну те су у ци љу бољег ин фор ми са ња гра ђа на о свим бит ним пи та њи ма, до га ђа ји ма и пла но ви ма у оп шти ни. Но ви не из да је и уре ђу је Ка би нет председ ни ка оп шти не, штам па ју се у ти ра жу од при ме ра ка и до ста вља ју у сва ко до ма ћинство. При мер ци се та ко ђе мо гу про на ћи на не ко ли ко ло ка ци ја у гра ду, као што су Кул тур ни цен тар, Би бли о те ка, згра да општи не и Кан це ла ри ја за мла де. Са сед ни це ве ћа - Овај пред лог Од лу ке ко ји ће би ти по слат Скуп шти ни на из ја шња ва ње, по мо ћи ће нам у ре а ли за ци ји пла но ва и ра ду АК ТУ ЕЛ НО Ауто бу ске кар те за Нове Кар лов це, Јар ков це и Љу ко во уско ро би тре ба ло да по јеф ти не. На и ме, на по следњој сед ни ци Ве ћа усво јен је но ви Пра вил ник о та риф ном си сте му у јав ном пре во зу, по ко ме тре ба да бу де уве де на че твр та та риф на зо на. Како се мо гло чу ти на сед ни ци, це на кар те пре ма Јар ков ци ма ко ји су уда ље ни све га пет кило ме та ра од Ин ђи је, не мо же би ти иста као це на кар те за Око 70 љу ди мо гло би до би ти по сао у на ред ном пе ри о ду ка ко је пред ви ђе но но вим Акци о ним пла ном за по шља ва ња. Оп шти на је из бу џе та за ову годи ну из дво ји ла око 4,5 ми ли о на ди на ра, док је из по кра јин ског бу џе та из дво је но 4,2 ми ли о на ди на ра - по ру чу ју над ле жни. Ло кал ни ак ци о ни план за пошља ва ња до нет је у скла ду са На ци о нал ним ак ци о ним пла ном и пред ви ђа ме ре за по шља ва ња кроз суб вен ци је по сло дав ци ма за но ва за по шља ва ња, суб вени ци је за са мо за по шља ва ње за на те ре ну, ка ко би на ши грађа ни има ли уре ђе ни ји град и на се ље на ме ста ка же Фи липо вић. Је дан део пред ло га Од луке оба ве зу је јав на пред у зе ћа да до пр вог мар та под не су изве шта је и пла но ве ве за не за из во ђе ње ра до ва у гра ду, како се не би де си ло да се вр ши рас ко па ва ње по је ди них де лова гра да не ко ли ко пу та. - Има ли смо у не ко ли ко навра та си ту а ци ју да се услед не по сто ја ња пла на,при ли ком ра до ва уни ште во до вод не или елек тро ин ста ла ци је, јер се од ре ђе но ме сто ис ко па ва неко ли ко пу та - на во ди Фи ли повић. - Овом Од лу ком ја сно се де фи ни ше план спро во ђе ња ра до ва и оче ку је мо да сва јавна пред у зе ћа ра де у ко ор дина ци ји ка ко ме ђу соб ној та ко и са Те ле ко мом и Елек троди стри бу ци јом над ко ји ма општи на не ма над ле жност. Јеф ти ни је кар те за пре воз У пла ну уво ђе ње но ве та риф не зо не Кр че дин. Пред лог је да це на кар те за че твр ту зо ну из но си 60 ди на ра. Но ви Пра вил ник на ћи ће се на на ред ном скупштин ском за се да њу - твр де над ле жни. Но ви на је и да су уве де не но ве ле ги ти ма ци је за шти ће не хо ло гра мом ка ко не би до шло до зло у по тре бе. По ред до са дашњих ка те го ри ја ко је су имале бес пла тан пре воз у Ин ђи ји, од не дав но су бес плат не кар те обез бе ђе не и за труд ни це. ЛО КАЛ НИ АК ЦИ О НИ ПЛАН ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ Но ва рад на ме ста ли ца са еви ден ци је На ци о налне слу жбе за за по шља ва ње, суб вен ци је за за по шља ва ње кроз оба вља ње струч не праксе за не за по сле на ли ца без иску ства са оба ве зом по ла га ња струч ног ис пи та, суб вен ци је за за по шља ва ње при прав ни ка и суб вен ци је ве за не за јав не радо ве. Пра во ко ри шће ња има ју сви за ин те ре со ва ни по сло давци,прав на ли ца и пред у зет ници,а ин фор ма ци је се мо гу доби ти у Аген ци ји за еко ном ски раз вој.

12 12 Среда, 13. фебруар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић СА ЕВРО ПОМ НА ТИ Сле ди еду ка ци ја На кон об ја вље них ре зулта та кон кур са Са Евро пом на ти ко ји је био на ме њен уче ници ма сред њих шко ла у Сремском окру гу, ода бра ни сред њошкол ци, ка жу у Кан це ла ри ји за мла де оп шти не Ста ра Па зо ва, про ћи ће обу ку за вр шњач ке еду ка ци је из обла сти европских ин те гра ци ја. На обу ку за вр шњач ке еду ка то ре у тра ја њу од че ти ри да на у Срем ску Митро ви цу из ста ро па зо вач ке општи не ићи ће: Пе тар Ла ти новић, Алек сан дра Бо ги ће вић, Да ни је ла Ђор ђе вић и Љу бица Ти шма из Еко ном ско-тр говин ске шко ле Вук Ка ра џић из Ста ре Па зо ве, као и Ми ли ца Ми тро вић, уче ни ца Тех нич ке шко ле у Ста рој Па зо ви. На кра ју обу ке, у то ку ко је ће сте ћи нео п ход не ве шти не за при пре му и во ђе ње јед но ставни јих еду ка тив них ра ди о ни ца, за ко му ни ка ци ју са вр шња ци ма и зна ња о европ ским ин те граци ја ма и про гра ми ма за мла де, уче сни ци обу ке ће до би ти серти фи ка те. У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ Про мо ци ја ча со пи са Бри финг У про шлу сре ду у Би бли о- те ци До си теј Об ра до вић у Ста рој Па зо ви одр жа на је промо ци ја дру гог бро ја но во покре ну тог ча со пи са Бри финг. По ре чи ма глав ног и од го ворног уред ни ка ча со пи са проф. мр Де ја на Пав ко ва, ча со пис је по кре нут у же љи да сви који то хо ће и мо гу, да поч ну да пи шу. Бри финг ће об ра ђи вати раз ли чи те те ме с со ци о лошког, еко ло шког и дру штве ног аспек та и не ће би ти до ми нантних, али кроз све њих про ве јава ће до ми на ци ја же не ко јој је на ме ње но, да уме сто про ле тари ја та, за вр ши еман ци па ци ју чо ве чан ства. Ве ћи на ауто ра на овој промо ци ји обра зла га ла су свoје тек сто ве и ту ма чи ли по во де за њи хо во пи са ње. Од лом ке из два нај е мо тив ни ја тек ста Жена, бо ја ла ка и во жња, Алексан дра Сто ја но ви ћа и Себич на пе сма Ве сне Ђа пић, го во ри ла је глу ми ца Ра ди ца Сте ва нов. Све при сут не на овој де ба ти о пи са њу, по здрави ла је ди рек тор ка Би бли о те ке На та ша Фи лип. ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА УЧЛА НИ ЛА СЕ У КЛУБ ПРИ ЈА ТЕ ЉА УНИ ЦЕФ-А По све ће ни уна пре ђе њу жи во та де це Све основ не шко ле са те ри то ри је ста ро па зо вач ке оп шти не, по ред већ сер ти фи ко ва не ОШ Си ме нон Ара ниц ки и ОШ Ни ко ла Те сла ко ја је у то ку про гра ма, би ће укљу че не у про је кат Шко ла без на си ља С ре ди ном про шле не деље у Ку ћи фуд ба ла потпи сан је уго вор из ме ђу Оп шти не Ста ра Па зо ва УНИ- ЦЕФ-а, чи јим је сту па њем на сна гу, ста ро па зо вач ка оп шти на и зва нич но по стала пр ва ло кал на са мо у пра ва у Ср би ји ко ја се учла ни ла у Клуб при ја те ља УНИ ЦЕФ-а. Да нас је ве о ма ва жан дан за Оп шти ну Ста ра Па зова, да нас се при кљу чу је мо ти му Деч јег фон да Ује ди њених на ци ја са ко јим ће мо се за јед но бо ри ти за де цу Срби је и њи хо во бо ље су тра ре као је пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра дино вић на све ча ном пот пи сива њу уго во ра и до дао да су и ти ме по ка за ли да су по све ће ни уна пре ђе њу жи во та де це ове оп шти не. - За и ста смо у прет ход ном пе ри о ду мно го ура ди ли на том по љу, али сма тра мо да има мо мо гућ но сти да по ма же мо и децу це ле Ср би је са ор га ни за цијом ко ја бри не о де ци на гласио је Ра ди но вић. Пред став ни ца УНИ ЦЕФ-а Бо ја на Јо ви ће вић, из ра зивши за до вољ ство што је оп штина Ста ра Па зо ва пре по зна ла зна чај са рад ње са УНИ ЦЕФ-ом, из ра зи ла је уве ре ње да ће и дру ге ло кал не са мо у пра ве следи ти њен при мер. Мо рам да се за хва лим и да ка жем да нас је оп шти на Ста ра Па зо ва са мо и ни ци ја тивно кон так ти ра ла, што је за и- ста фе но ме нал но и за сва ку по хва лу. Тач но је да је Ста ра Па зо ва овим по те зом по ста ла пр ва оп шти на у Ср би ји ко ја се учла ни ла у Клуб При ја те љи УНИ ЦЕФ-а и ти ме од лу чи ла да по мог не де ци Ср би је ре кла је Бо ја на Јо ви ће вић и под се ти ла да је Клуб При ја те љи УНИ- КОН ЦЕРТ У ПО ЗО РИ ШНОЈ СА ЛИ По 12. пут за ре дом по пулар на гру па Ле ген де одр жа ла је 7. фе бру а ра концерт у Ста рој Па зо ви и то им је у овој го ди ни тре ћи кон церт, по сле Пан че ва и Сме де ра ва. Из во де ћи пе сме Ко сов ски бо жу ри, Не ве руј, Но ћас, На кри ли ма, Се ћа ње..., Ле ген де су оду ше ви ле старо па зо вач ку пу бли ку ко ја је Пот пи си ва ње Уго во ра са УНИ ЦЕФ-ом ЦЕФ-а про грам стал них ме сечних до на то ра ко ји уче ству ју у ства ра њу бо љег жи во та де це. Оно што је још зна чај но, до да ла је Бо ја на Јо ви ће вић је сте да ми у на ред не 3-4 годи не уз по моћ ло кал не са мо у- пра ве Ста ра Па зо ва, за јед но са Ми ни стар ством про све те тер ба да укљу чи мо још 10 шко ла са те ри то ри је оп шти не у про грам Шко ла без на си ља и на тај на чин Ста ра Па зо ва, за и ста ис ка зу је сво ју по све ће ност побољ ша њу ста ња де це ка ко на Ле ген де у Ста рој Па зо ви На све ча ном ску пу по во дом пот пи си ва ња Уго во ра са УНИ ЦЕФ-ом Кон церт гру пе Ле ген де ис пу ни ла По зо ри шну са лу до по след њег ме ста. На кон кон цер та, Зо ран Дашић, ком по зи тор, тек сто пи сац и ги та ри ста гру пе и Иван Милин ко вић, со ли ста, сло жи ли су се да пу бли ка у Ста рој Пазо ви пре по зна је и зна да це ни до бру пе сму, по себ но ако је ње но из во ђе ње прот ка но емоци јом. те ри то ри ји сво је оп шти не, а са по др шком УНИ ЦЕФ-а и на те рито ри ји це ле Ср би је. На истом ску пу, ко ме су приу су ство ва ли и пред став ни ци школ ских уста но ва оп шти не, одр жа на је и пре зен та ци ја пројек та Шко ла без на си ља на ко јој је го во ри ла Би ља на Лајо вић, ко ор ди на тор ка је ди ни це за пре вен ци ју на си ља у Ми нистар ству про све те, на у ке и техно ло шког раз во ја. Ис та кав ши зна чај про јек та за све шко ларце, Би ља на Ла јо вић је ка за ла да 15. ФЕ БРУ А РА У БЕ ЧУ Под по кро ви тељ ством Ra iffe i sen бан ке и Uni qa оси гура ња, пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве на че лу са председ ни ком оп шти не Ста ра Пазо ва Ђор ђем Ра ди но ви ћем, от пу то ва ће 15. фе бру а ра у Беч, где ће, пред ви ше од 500 за ин те ре со ва них ин ве сти то ра, пре зен то ва ти по тен ци ја ле старо па зо вач ке оп шти не. По во дом Да на др жав но сти Ср би је, Мило ван Бо жи но вић, наш ам баса дор у Аустри ји ор га ни зо ва ће ма ни фе ста ци ју ко ја ће оку пи ти ве ли ки број зва нич ни ка, представ ни ка ам ба са да, де ле гаци ја, ути цај них при вред ни ка и го сти ју. Сво је по тен ци ја ле оп шти на Ста ра Па зо ва предста ви ће пу тем пет на е сто ми нутне ви део пре зен та ци је, док ће сви при сут ни до би ти во дич за При сут ни пред став ни ци обра зов них уста но ва Пре зен та ци ја Ста ре Па зо ве се у ње га укљу чу ју све основ не шко ле, ди рек то ри, на став ни ци и уче ни ци са сво јим ро ди те љима, за по сле ни из До ма здра вља, Цен тра за со ци јал ни рад и По лици је. Би ља на Ла јо вић је ис такла да је глав ни циљ про гра ма Шко ла без на си ља ства ра ње без бед не и под сти цај не сре дине за уче ње, рад и раз вој де це. У окви ру по ме ну тог про гра ма на си ље је де фи ни са но као сваки об лик по на ша ња ко ји има за циљ на мер но на но ше ње пси хичког или фи зич ког бо ла дру ги ма. У на ред не три го ди не, под покро ви тељ ством оп шти не Ста ра Па зо ва, све основ не шко ле с њене те ри то ри је би ће укљу че не у про грам Шко ла без на си ља сем, ОШ Си ме он Ара ни ци ки ко ја је, већ сер ти фи ко ва на као шко ла без на си ља и ОШ Ни ко ла Те сла ко ја је у то ку про гра ма. На дам се да ће мо се у истом ова квом све ча ном тренут ку на ћи и ка да бу де мо потпи си ва ли Ме мо ран дум о са радњи из ме ђу шко ла, оп шти не и УНИ ЦЕФ-а и то ће озна чи ти, фак тич ки по че так про јек та Шко ла без на си ља ка за ла је на кра ју Би ља на Ла јо вић. ин ве сти то ре и бро шу ре на енглен ском и не мач ком је зи ку. На са мом по чет ку ма нифе ста ци је го вор ће одр жа ти ам ба са дор Ср би је у Аустри ји Ми ло ван Бо жи но вић, Mic hael Mul ler, пред сед ник и вла сник ком па ни је Aj max ко ја ускоро по чи ње с из град њом логи стич ког цен тра на те ри тори ји ста ро па зо вач ке оп шти не и Ђор ђе Ра ди но вић, пред седник оп шти не Ста ра Па зо ва. У увод ном из ла га њу Mic hael Mul ler ће го во ри ти о са рад њи са ста ро па зо вач ком оп штином и о ње ном ге о граф ском по ло жа ју, ко ји је је дан од најбо љих у Ср би ји. Циљ ове презен та ци је је до во ђе ње стра них ин ве сти то ра ко ји ће омо гу ћи ти отва ра ње ве ли ког бро ја но вих рад них ме ста.

13 Среда, 13. фебруар ПРО ЈЕ КАТ ПУ "ЛО КАЛ ПРЕС" И НЕД: "ПАРТ НЕР СТВОМ КРОЗ ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ": ВРАЊЕ Фир ма ри на пред ста вља из вор не при хо де ло кал них бу џе та па је од лу ка да се уки ну, при лич но раз гне ви ла град ске и оп штин ске чел ни ке на ју гу Ср би је ко ји не ви де на чин ка ко да на док на де из гу бље но У бу џе ту Вра ња за 2013, чи ја је изра да у то ку, недо ста ја ће 130 ми ли о на ди на ра, или се дам од сто ово го ди шњег ко ји из носи 1,9 ми ли јар ди. Овај де фи цит ди ректна је по сле ди ца од лу ке Вла де Ср би је да кра јем ок то бра усво ји пред лог Ми ни стар ства фи нан сија и при вре де, ко је во ди ли дер Ује ди ње них ре гио на Ср би је Мла ђан Динкић, и из ме на ма За ко на о из ме на ма бу џет ског си сте ма уки не ко му налне так се (фир ма ри не), ко је су пред ста вља ле Уста вом за га ран то ва не из вор не при хо де локал них са мо у пра ва. Оста ле ру пе у бу џе ту У су сед ној Сур ду ли ци фир ма ри не чи не тре ћи ну бу џе та од 540 ми ли о на па Но ви ца Тон чев, председ ник оп шти не, да ни ма већ лу па гла ву ка ко да у на ред ној го ди ни на доме сти овај но вац: - Пред лог Дин ки ће вог ми ни стар ства је су луд, као и од лу ка Вла де огор чен је Тон чев. Пре ма ње го вим ре чима, Мла ђан Дин кић же ли да ап со лут но цен тра ли зује фи нан си је у др жа ви: - Уки да мо при хо де, а на дру гој стра ни тра жимо кре ди те и по моћ из ино стран ства! Па, не ка ми не ко об ја сни за што ка фић, ко ји пра ви хи љаду евра днев ног па за ра, не мо же да го ди шње издво ји сто, а да не го ворим о ве ли ким фир ма ма огор чен је Тон чев. Ме ђу тим, основ ни при ход од фир ма ри не ове оп шти не чини ле су три ве ли ке ком па ни је ко је по слу ју на ње ној те ри тори ји: фа бри ка во де Ро са, која је у вла сни штву Ко ка ко ле, аустриј ски Кна уф и хи дро е- лек тра не Вр ла Елек тро привре де Ср би је. Због то га Тон чев ка же да су из ме на ма За ко на о из ме на ма бу џет ског си сте ма, на гу бит ку сви гра ђа ни Сур ду ли це: - Ко рист ће има ти са мо ове ве ли ке фир ме ко је су до са да без про бле ма из два ја ле но вац за фир ма ри ну ка же он. Фир ма ри на пред ста вља извор не при хо де ло кал них буџе та па је од лу ка да се уки ну, на вод но са ци љем да се у време кри зе рас те ре те гра ђа ни и при вре да, при лич но раз гне вила град ске и оп штин ске чел нике на ју гу Ср би је. Дра ган Спи рић, ко ји у Градском ве ћу Вра ња бри не о бу џету и фи нан си ја ма, об ја шња ва да је фир ма ри на у укуп ним дажби на ма ко је су у Вра њу пла ћа ли при вре да и гра ђа ни из но си ла 0,64 од сто. - Ка ко тај из нос мо же предста вља ти оп те ре ће ње за привре ду, а оста так од 99,36 проце на та не? пи та Спи рић. У Вра њу је то ком го дине на пла ће но 15,7 ми ли јар ди ди на ра јав них при хо да, док је исто вре ме но град ском бу џе ту, за јед но са тран сфе ри ма вра ћеним из Бе о гра да, од тог нов ца оста ло 1,435 ми ли јар ди. - То је ма ње од 10 од сто. Ово као ар гу мент Вој во ди ни да ми узи ма мо њи ма. Ко он да узима на ших 14 ми ли јар ди пи та Спи рић. Сход но то ме, Мла ђан Динкић, ми ни стар фи нан си ја, постао је глав ни пред мет гне ва у Вра њу, али то овде ни на ко ји на чин не ће ути ца ти на власт јер се, за раз ли ку од ре пу бличког ни воа, у њој не на лазе ње го ви Ује ди ње ни реги о ни. Дра ган Спи рић об јашња ва да се до 31. ав густа ове го ди не у бу џет на осно ву на пла ће них фирма ри на сли ло 48,8 ми ли о- на ди на ра, а то ком чи та ве око 130 ми ли о на. Ра спон го ди шње фирма ри не у Вра њу, чи ја је ви си на од ре ђе на го ди не, кре ће се од 3.300, ко ли ко пла ћа ју рад ње, па до 2,95 ми ли о на ди на ра, ко ли ко из но си оба ве за БАТ-а (Ду ван ска ин дустри ја). Те ле ко му ни ка цио не ком па ни је (Те ле ком, По шта, Те ле нор, Вип) пла ћа ју од ,85 ми ли о на, бан ке , а коц кар ни це Због фир ма ри не још ни јед на фир ма ни је отишла из Вра ња. Ни јед на бан ка ни је оти шла, а дошле су но ве. Зна чи да је тр жи ште ре кло сво је. Да ли је го ди шње раз лог да НИС за тво ри сво ју пум пу у Вра њу? Није, јер је у ме ђу вре ме ну до шао ОМВ! Да ли је коцкар ни ца ма мно го ? Ако је сте, не ка од мах иду ка же Спи рић. Ко му нал на так са предста вља та ко зва ни оп шти при ход бу џе та, што зна чи да се ко ри сти за све расхо де: да ба на ли зу је мо, и за за по шља ва ње приправ ни ка, за мла де тален те, спор ти сте, глад не и бо ле сне... - Због то га ће сви ко рисни ци бу џе та би ти оштеће ни на ред не го ди не ре ћи ће Спи рић. Пре ма ње го вим ре чи ма, Вра ње ће мо ра ти да се од рек не од ре ђе них, не и ви тал них, проје ка та али у овом мо мен ту не мо же да ка же где ће кон крет но мо ра ти да се ште ди. Као кап у мо ру На те ри то ри ји гра да ре гистро ва но је око привред них су бје ка та, од че га је око пред у зет ни ка. Фирма ри на ко ју су до не дав но сви они пла ћа ли, би ла је од ре ђена на осно ву три кри те ри ју ма: град ске зо не, ве ли чи не објек та и вр сте де лат но сти. Пе ри ца Јан ко вић, ко ји је у про шлом са зи ву Град ског већа био за ду жен за при вре ду и пред у зет ни ке, по зна је обе стра не ме да ље. Као чо век ко ји зна ка ко функ ци о ни ше бу џет, уки да ње фир ма ри не оце њу је као по тез ко ји мо же има ти тешке по сле ди це по град ску касу, а као при вред ник се ра ду је ова квој мо гућ но сти. - Ви си на фир ма ри не ни је мења на од 2005, а ми смо ис прави ли не прав ду пре ма ло кал ним пред у зет ни ци ма ко ји су до пре не ко ли ко го ди на за ову так су из два ја ли исти но вац као и вели ке ком па ни је, по пут ду ванске, Те ле ко ма, По ште, ЕПС-а... Јан ко вић до да је да су проте клих го ди на од фир ма ри не спро ве де ни про јек ти за по шљава ња шко ло ва них при правни ка, омла дин ског пред у зетни штва за јед но са аме рич ким УСА ИД-ом... - Сад не ве ру јем да ће би ти про сто ра за слич не по ду хва те оце њу је Јан ко вић. Дра ган Алек сић, вла сник Ну три ка, јед не од нај у спешни јих ком па ни ја на ју гу Срби је ко ја има пе де се так запо сле них и по слов ни при ход од бли зу 600 ми ли о на ди на ра про шле го ди не, огор чен је због уки да ња фир ма ри не јер сма тра да се ра ди о ли це мер ном по тезу вла сти. Пре ма ње го вим ре чи ма, буџет ће зна чај но би ти за ки нут од че га ће ко рист има ти са мо ве ли ки др жав ни мо но по ли сти: - Фир ма ри на, ко ја у слу чају мо је фир ме из но си ди на ра го ди шње, са мо је кап у мо ру да ва ња пре ма др жави. Не ким фир ма ма ће зна чити ње но уки да ње, на при мер бан ка ма, ду ван ској ин дустри ји, др жав ним мо но по лима, ко ји у ту свр ху из два ја ју ве ли ки но вац, али ја, а ве рујем и дру ге фир ме слич не мојој, ни шта не ће мо уште де ти јер нас власт де ре на дру гој стра ни ка же Алек сић. Он об ја шња ва да Нутри ко го ди шње за град ско гра ђе вин ско зе мљи ште даје , а за еко ло ги ју ди на ра.. - Не ћу, да кле, мно го уштеде ти ка же Алек сић. Ни ко ла Ла зић, Врањ ске

14 14 Среда, 13. фебруар СРЕМ СКЕ НО ВИ НЕ ИС ТРА ЖУ ЈУ: ЗА ШТО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НЕ МА ДО ВОЉ НО БИ ЦИ КЛИ СТИЧ КИХ СТА ЗА Љу ди стра да ју, сви ћу те На пу те ви ма у Сре му прошле го ди не по ги ну ло је тро је би ци кли ста, а од укуп но 855 по вре ђе них, 97 су во за чи би ци кла. На под руч ју срем скоми тро вач ке оп шти не ла не је по ги нуо је дан би ци кли ста док је 31 би ци кли ста те же и лакше по вре ђен. Срем ске но вине ис тра жу ју за што у Срем ској Ми тро ви ци не ма аде кват них би ци кли стич ких ста за и за што је и да ље зна чај но стра да ње би ци кли ста у са о бра ћа ју. Пи тали смо и за што би ци кли стич ке ста зе не ма та мо где је нај више про сто ра да се она из гради - на Бу ле ва ру Кон стан ти на Ве ли ког. Шта ка жу у Ди рек ци ји? Ка ко ис ти чу у срем ско митро вач кој Ди рек ци ји за из градњу гра да, про јек то ва ње сва ке но ве са о бра ћај ни це у гра ду укљу чу је и из ра ду пла но ва бици кли стич ких ста за. Ме ђу тим, јед но су пла но ви ко ји се радов но про јек ту ју, а дру го ра лиза ци ја ко ја нај че шће не за ви си од са ме Ди рек ци је не го од распо ло жи вих ма те ри јал них средста ва и над ле жно сти над са о- бра ћај ни цом. - Срем ска Ми тро ви ца је град у ко јем је би цикл бит но пре возно сред ство. Сход но то ме, труди мо се да у сва ки но ви план угра ди мо и би ци кли стич ке стазе, на рав но сход но про стор ним мо гућ но сти ма са о бра ћа ни це. У про те клих де сет го ди на, сви пла но ви су та ко од ра ђи ва ни и у то не тре ба сум ња ти. Са друге стра не, што се ти че Бу лева ра, тре ба ис та ћи да је он на по те зу од Мал те до Во јар не ка те го ри зо ван као ре кон струкци ја по сто је ће са о бра ћај ни це и сто га ту не ма би ци кли стичких ста за. Та ко ђе, не тре ба за не ма ри ти и чи ње ни цу да је Бу ле вар део ре ги о нал ног пута Р-103 ко ји је у над ле жно сти Пу те ва Ср би је и да, у су шти ни, од њих за ви си фи нал на ре а лиза ци ја про је ка та - ис ти че Обрад Ву че но вић, ур ба ни ста у ми тро вач кој Ди рек ци ји. У скло пу про јект них де латно сти Ди рек ци је, на по те зу од При мер дру гих У Ру ми у Глав ној ули ци има би ци кли стич ка ста за с обе стра не ко ло во за. Из међу Ста ре и Но ве Па зо ве је из гра ђе на би ци кли стич ка ста за. У Су бо ти ци, ко ја је рав ни чар ска као и Ми трови ца, у ве ли ком бро ју улица по сто ји би ци кли стич ка ста за. Ниг де ни је исте шири не, али је одво је на где год је то мо гу ће, не где је из гра ђе на но ва, а не где је по де љен тро то ар за бици кли сте и пе ша ке. Значи, има ви ше на чи на да се про блем ре ши, а све су то рав ни чар ски гра до ви. Вла ди мир Ро љић кру жног то ка Во јар на до Лаћар ка пла ни ра на је, ка ко на поми ње Ву че но вић и из ра да бици кли стич ке ста зе, сер ви сних са о бра ћај ни ца и пар кин га. - Па ра лел но са из град њом глав не са о бра ћај ни це до и кроз Ла ћа рак, про јек то ва ли смо и из град њу би ци кли стич ких стаза ко је ће иоћи кроз сам Ла ћарак. Са дру ге стра не, тре нут но на сто ји мо да на ђе мо ре ше ње за из у зет но фре квен тан пут од Мал те на ис ток пре ма Но вом гро бљу, што укљу чу је и ре шава ње пи та ња ин ду стриј ске зоне. Све струк ту ре у гра ду су за ин те ре со ва не да се на овом по те зу из гра ди би ци кли стич ка и пе шач ка ста за и у том по гледу већ има мо не ко ли ко идеј них ре ше ња па се на да мо да ће се у на ред ном пе ри о ду ти про јек ти и ре а ли зо ва ти, об ја шња ва Вуче но вић. У пла ну је из градња и но ве са о бра ћај ни це од на се ља 22. ав густ (КП Дом) до цен тра гра да и ту нам је у фо ку су ули ца Кра ља Пе тра. И у овом слу ча ју, Ди рек ци ја је из ра ди ла по треб не про јек те ко ји укљу чу ју и би ци кли стич ку ста зу, али тре ба ис та ћи да је и ова тра са у над ле жно сти Пу тева Ср би је ко ји су је ди ни над лежни за ре а ли за ци ју. Што се ти че за бра не кре тања би ци ли ста кроз пе шач ку зону, у Ди рек ци ји ис ти чу да је у пи та њу ускла ђи ва ње са за конском ре гу ла ти вом и да у то ме не ма ни шта спор но. - Као што је по зна то, пешач ка зо на је из гра ђе на го ди не, а у ме ђу вре ме ну је донет но ви За кон о без бед но сти у са о бра ћа ју ко ји је де фи ни сао да је у пе шач кој зо ни, осим у из у зет ним слу ча је ви ма, забра ње но кре а та ње би ци ли ста. Тре нут но, За кон је по но во у раз ма тра њу и на на ма је да пошту је мо утвр ђе не ре гу ла ти ве, ја сан је ур ба ни ста ми тро вачке Ди рек ци је. Је дан од битни јих про је ка та је и из град ња би ци кли стич ке ста зе на ке ју. У том сми слу смо про јек то ва ли и из град њу рам пи на ме сти ма на ко ји ма се тре нут но на ла зе сте пе ни шта. Ме ђу тим, ни овај обје кат ни је у вла сни штву Града не го Во да Вој во ди не, та ко да и ње го ва ре а ли за ци ја у сушти ни не за ви си са мо од нас. Оно што мо гу ре ћи је сте да Дирек ци ја пра ти де ша ва ња, да смо све сни ну жно сти из град ње би ци кли стич ких ста за и да ту по треб ну уно си мо у све на ше про јек те чи ја ре а ли за ци ја не за ви си са мо од нас. Стра да ња би ци кли ста Бу ле вар Кон стан ти на Ве ли ког: Ко је за бо ра вио да на пра ви би ци кли стич ку ста зу? Ко ман дир са о бра ћај не поли циј ске ис по ста ве Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир Ро љић ка же да би ци кли сти у укуп ном са о бра ћа ју у Срем ској Ми трови ци уче ству ју са око 20 проце на та, сва ки пе ти уче сник у са о бра ћа ју је би ци кли ста, што је ве лик број. У исто вре ме, бици кли сти не ма ју аде кват ну сао бра ћај ну ин фра струк ту ру као што су би ци кли стич ке ста зе па су при мо ра ни да ко ри сте пут ко јим се кре ћу пут нич ка во зила, те рет на во зи ла и ауто бу си што до во ди до њи хо вог стра дања у са о бра ћа ју. За пет го ди на од до го ди не би ци кли сти су уче ство ва ли у 216 са о бра ћајних не зго да. У тим не зго да ма је по ги ну ло 9 би ци кли ста, 152 је лак ше и 37 би ци кли ста је задо би ло те шке те ле сне по вре де. Од укуп ног бро ја не зго да, бици кли сти су уче ство ва ли у 216 од но сно 7,7 про це на та, а ка да је реч о не зго да ма са по вре ђеним ли ци ма, њи хо во уче шће је 12,4 од сто па ско ро у сва кој не зго ди у ко јој уче ству ју би цикли сти бу де по вре ђе них ли ца. - Ра ни је је кри тич на де о ница би ла ули ца Пр вог но вем бра у Ла ћар ку, где пут ни је адекват но осве тљен, а у ве черњим ча со ви ма, на ро чи то ка да су ло ши усло ви, ки ша, су мрак, до ла зи до не зго да по себ но када во за чи ка ми о на и ауто бу са пре ти чу би ци кли сте и на но се им те шке по вре де. По след њих го ди на смо по ја ча но кон троли са ли би ци кли сте баш у тој ули ци, ко ри шће ње све тло сних уре ђа ја на би ци кли ма и ус пели смо да по диг не мо без бедност, сма њи мо број не зго да на тој де о ни ци на во ди ко ман дир Ро љић.- Али, до шли смо у ситу а ци ју да има мо по ве ћан број не зго да са по вре ђе ним би цикли сти ма у Са ла шу Но ћај ском и на рас кр сни ца ма у Срем ској Ми тро ви ци, код па ла те прав де, СДК, бол ни це... До тих не зго да до ла зи и због од го во ро сти самих би ци кли ста ко ји нај че шће чи не пре кр ша је не по што ва ња све тло сне са о бра ћај не сигна ли за ци је, од но сно про ла зе рас кр сни цу на цр ве но све тло, во зе би цикл под ути ца јем алко хо ла и но ћу не ко ри сте светло сне уре ђа је па ни су до бро уоч љи ви. По Ро љи ће вим ре чи ма, чиње ни ца је и да се би ци кли сти скла ња ју с бу ле ва ра на тро тоар и ни су све сни да ти ме чи не са о бра ћај ни пре кр шај. Та да се де ша ва и си ту а ци ја да се би цикли ста кре ће тро то а ром, он да до ла зи до пе ша ког пре ла за и ми сли да је у том тре нут ку пешак, пре ла зи пре ко пе шач ког, а чи ни пре кр шај. - Де ша ва ло се да пут нич ко во зи ло на ле ти на би ци кли сту на пе шач ком пре ла зу. Ап солут но 100 по сто од го вор ност у тим не зго да ма је на во за чу бици кла на во ди Ро љић. - Чак се де ша ва ло да во зач би ци кла на тро то а ру на ле ти на пе ша ка. Про шле го ди не је би ла не згода где је је дан пе шак за до био те шке те ле сне по вре де и једва остао жив. То је би ло ма ја го ди не ка да је по под не у Ули ци Ан то на Сма жен ка бици кли ста на тро то а ру на ле тео на пе ша ки њу ко ја је за до би ла те шке те ле сне по вре де опа сне по жи вот. Уви ђа јем утвр ђе но да је би ци кли ста упра вљао бици клом под ути ца јем ал ко хо ла од 2,16 про ми ла! То је при мер По сле ди це уде са оста ли са мо де ло ви би ци кла да и би ци кли сти све сно или несве сно мо гу би ти опа сност за дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју, и на пу ту ка да во де нео све тље ни и на тро то а ру ка да уда ре пеша ка. Све су то чи ње ни це ко је ука зу ју на по тре бу да се напра ви би ци кли стич ка ста за, не са мо на бу ле ва ру, већ где год је то мо гу ће. Пред ло зи из по ли ци је Из са о бра ћај не по ли ци је пред ла жу да се, где год је могу ће, део са о браћ јни це одво ји за во за че би ци кла. Та мо где је ши рок тро то ар да се одво ји вер ти кал ном и хо ри зон тал ном сиг на ли за ци јом, јед ном ли нијом у крај њем слу ча ју, обе ле жи

15 Среда, 13. фебруар Ми ро слав Јо ва но вић део за кре та ње би ци кла. Та мо где је ко ло воз до вољ не ши рине да се део ко ло во за сиг на лиза ци јом обе ле жи за во за че бици кла, а та мо где је мо гу ће да се из гра ди, да се из гра ди но ва по вр ши на. Пре ма по да ци ма са о бра ћајне по ли ци је, нај ви ше не зго да са би ци кли сти ма де ша ва се на ули ца ма у на се ље ним ме сти ма, у лет њем пе ри о ду ка да је најви ше би ци клист, јул, ав густ, сеп тем бар. По да ни ма, не ма не ке раз ли ке, не из два ја се ни је дан дан у не де љи, а по са тима, нај ви ше је не зго да од 14 до 15 ча со ва ка да је ве ли ки шпиц са нај ви ше во зи ла у са о бра ћају, по том од 18 до 19 ча со ва, у пр вом су мра ку, а на кра ју ви ше не сре ћа се до га ђа и у пе ри о ду од 12 до 13 ча со ва. - По сто ја ње би ци кли стич ке ста зе крај бу ле ва ра би си гур но до при не ло сма ње њу бро ја са о- бра ћај них не зго да. Си гур но да би се про блем нај бо ље ре шио та ко што би се фи зич ки раздво јио са о бра ћај би ци кли ста од пут нич ког и те рет ног наво ди Вла ди мир Ро љић.- Све би за ре зул тат има ло бо ље ста ње без бед но сти, ма њи број не згода, ма ње по ги ну лих, ма ње повре ђе них. Ко ја је це на жи во та? Пре ма ми шље њу Дра га Три ву на, на став ни ка Тех ничког обра зо ва ња у срем скоми тро вач кој Основ ној шко ли Бо шко Пал ко вље вић Пин ки и во ђе са о бра ћај не сек ци је чији су по ла зни ци Бо јан Зде лар и Те о до ра Си мић на до ма ћим и ме ђу на род ним смо тра ма позна ва ња са о бра ћа ја по ка зали из у зет но зна ње, за шта су ове го ди не до би ли и Све то савске по ве ље, Срем ска Ми тро вица спа да у гру пу оних срп ских гра до ва у ко ји ма је упо тре ба би ци кло ва на из у зет но ви соком ни воу. Сход но то ме, на поми ње Три вун, не тре ба мно го ни ко мен та ри са ти ко ли ко су гра ду на Са ви нео п ход не би цикли стич ке ста зе и тра ке. - Дра го ми је да се у на шој јав но сти ко нач но го во ри на ову те му, о ко јој ја при чам већ годи на ма. Ми тро ви ца је рав ничар ски град и ве ли ки број одра слих и де це би цикл ко ри сти као глав но пре во зно сред ство. Све до ци смо да је у по след њих не ко ли ко го ди на у на шем граду из гра ђе но не ко ли ко ква литет них са о бра ћај ни ца, ме ђу ко ји ма су и кру жни то ко ви и бу ле вар, али са дру ге стра не, на жа лост, тај тем по из град ње ко ло во за ни је био пра ћен изград њом би ци кли стич ких стаза. За што је то та ко, ме ни ни је ја сно. Обич но се ка же да су бици кли стич ке ста зе ску пе, али ако се та це на, ма кол ко она ви со ка би ла, ста ви у кон текст без бед но сти са о бра ћа ја, пи тање је да ли су ова два па ра метра уоп ште срав њи ва - ја сан је Три вун. Уко ли ко је из град ња би цикли стич ких ста за ску па, сма тра Три вун, ла ко се за ме на мо же на ћи у до да ва њу би ци кли стичких тра ка на већ по сто је ћи коло воз. И ма да ни су фи зич ки одво је не од тро то а ра, на по миње на став ник тех нич ког образо ва ња, пру жа ју ка кву та кву си гур ност би ци кли сти ма. Цен тар за би ци кли сте Би ци кли сти ги ну сва ке го ди не - Увек сам се пи тао да ли је не ка да и по сто јао не ки озбиљан про је кат из град ње би цикли сич ких ста за у Ми тро ви ци. Ми има мо ин ду стриј ску зо ну до ко је нај ве ћи број рад ни ка доал зи биц кло вим, а не ма мо ни ста зу ни тра ку до ње. Са дру ге стра не, има ли смо до ско ро у цен тру гра да, у скло пу пе шачке зо не две од лич но ура ђе не ста зе, али су и оне, све до ци смо то га, не дав но за тво ре не за би ци кли сте и пи та ње је ко ме су оне уоп ште и сме та ле. Ми слим да пе ша ци са тим не ма ју ни шта и да те рет за њи хо во за тва рање сно се вла сни ци ка фи ћа који ма тај про стор тре ба због башти, ја сан је Три вун. По ред из град ње би ци клистич ких ста за, Дра го Три вун сма тра да би, по узо ру на Пирот, тре ба ло уста но ви ти и изве сни Цен тар за обу ку би цикли ста кроз ко ји би про шла сва основ но школ ска де ца. - Усло ви за из град њу по лиго на на ко јем би се основ ним пра ви ли ма по на ша ња у са о- Об рад Ву че но вић бра ћа ју обу и ча ва ли нај мла ђи код нас су за до во ља ва ју ћи. Уз то, не тре ба за бо ра ви ти да вели ки про це нат би ци кли ста у Ми тро ви ци чи не упра во школар ци и да, за пра во, укљу чива ње у са о бра ћај не са мо да је пр ва рад ња у ко јој ми ста ри ји оче ку је мо да се де ца по на ша ју тре зве но по пут нас, не го је то ујед но и рад ња ко ја је опа сна и за мно го ис ку сни је во за че. Пиро ћан ци се са пра вом хва ле да од ка ко има ју тај Цен тар не мају тра гич них ис хо да у са о браћа ју чи ји су глав ни ак те ри деца би и ци кли сти, а на по кон, по ве ћа ње сте пе на без бед но сти са о бра ћа ја за све нас је глав ни им пе ра тив, ја сан је Три вун. Би ци кли сти за не ма ра ни Пред сед ник Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја Гра да Срем ска Ми тро ви ца Ми рослав Јо ва но вић ка же да је нај ве ћи про блем би ци кли ста у гра ду је не по сто ја ње од гова ра ју ће би ци кли стич ке инфра струк ту ре. Би ци кли стич ке По ве ћа ње бро ја би ци кли ста Због по ве ћа ног бро ја ста нов ни ка у гра до ви ма и еко ном ске кри зе ко ја је усло ви ла сма ње ње ко ришће ња мо тор них во зи ла до ћи ће до по ве ћа ња броја би ци кли ста у са о бра ћају. Би ци кли стич ки пре воз ће уз јав ни град ски превоз би ти је дан од нај значај ни јих об ли ка кре та ња гра ђа на. Због то га је овом об ли ку пре во за по треб но оси гу ра ти знат но ви ше могућ но сти и усло ва за ње гов раз вој ко ји му по сто је ћа ин фра струк ту ра и за кон ска ре гу ла ти ва не пру жа ју у до вољ ној ме ри. На ме ће се и по тре ба про ме не по сто јећих пра ви ла у про стор ном пла ни ра њу и про јек то ва њу и кре и ра ње но вих пра ви ла по на ша ња уче сни ка у сао бра ћа ју ко ји ма би се пости гао за до во ља ва ју ћи ниво без бед но сти, на во де у Асо ци ја ци ји за без бед ност са о бра ћа ја. ста зе се про сти ру на са мо неко ли ко сто ти на ме та ра, а шири на по је ди них са о бра ћај ни ца је то ли ко ма ла да ни је мо гу ће ускла ди ти то ко ве мо тор ног и би ци кли стич ког са о бра ћа ја. По сле ди ца је ве ли ка угро женост би ци кли ста и успо ре ње са о бра ћа ја. Мо же се ре ћи да би ци кли сти и не ма ју сво ју јав ну по вр ши ну ко јом се мо гу без бед но кре та ти. - У ана ли зи ко ју је не дав но спро ве ла Асо ци ја ци ја до шло се до из не на ђу ју ћег ре зул тата да је на од ре ђе ним пут ним прав ци ма град ских са о бра ћајни ца удео би ци кли ста пре ко 20 про це на та. Због еви дент но по ве ћа ног бро ја би ци кли ста, као и све ве ће гу сти не и бр зине мо тор ног са о бра ћа ја град је у ве ли кој ме ри по стао не по добан ка ко за во жњу би ци клом, та ко на не ким де о ни ца ма и за во жњу мо тор ним во зи лом. Раз лог то ме је што је пре свега друм ска ин фра струк ту ра го ди на ма гра ђе на ис кљу чи во за мо тор ни са о бра ћај, од носно би ци кли сти су би ли за нема ре ни на во ди Јо ва но вић. -Срем ска Ми тро ви ца тре ба ла би по све ти ти зна чај ну уло гу ре ша ва њу про бле ма би ци клистич ког са о бра ћа ја. Ка ко би раз вио би ци кли зам, наш град би тре бао би ти пре све га пого дан за во жњу би ци клом што то да нас ни је слу чај. Ре ше ње ова ко ком плек сног про бле ма из и ску је не ко ли ко фа за. На по чет ку је по требно спро ве сти од го ва ра ју ћа ис тра жи ва ња и ан ке те ме ђу би ци кли сти ма и кон сул то вати би ци кли стич ка удру же ња. Та ко ђе, по треб но је упо зна ти се са ино стра ним ис ку стви ма гра до ва и ре ги ја у ко ји ма је раз ви јен би ци кли стич ки сао бра ћај. На осно ву до ма ћих ис тра жи ва ња и ино стра них ис ку ста ва по треб но је де фини са ти ду го роч не пла но ве са од го ва ра ју ћим кри те ри ју ми ма и смер ни ца ма ка ко тре ба плани ра ти и про јек то ва ти би цикли сти чу ин фра струк ту ру. Е. С. Н. РУ МА Кре а тив на ра ди о ни ца Фонд Ту ри стич ки кла стер Срем је, уз по др шку Покра јин ског се кре та ри ја та за при вре ду, по кре нуо про јекат под на зи вом Кре а тивна ра ди о ни ца су ве ни ра Срема. Парт не ри на про јек ту су: Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Срем ске Ми тро ви це, Ту ристич ка ор га ни за ци ја Вој води не и Ре ги о нал на жен ска ини ци ја ти ва Па нон ка Ру ма. У окви ру ре а ли за ци је истог про јек та, Фонд Ту ри стич ки кла стер Срем ће у Ру ми 15. фе бру а ра одр жа ти при редбу-ра ди о ни цу, под на зи вом Кре а тив на ра ди о ни ца су вени ра Сре ма Ру ма 2013., на ко јој ће пред ста ви ти су ве нире при ја вље не кроз про је кат а при спе ле и об ја вље не на ин тер нет пре зен та ци ји www. srem tu ri zam.org. Ра ди о ни ца се одр жа ва у Ре сто ра ну Ву лин с по четком у 12 ча со ва. Осим про из во ђа ча су ве нира, сво јим су ве ни ри ма предста ви ће се и број ни умет ници, ди зај не ри, ва ја ри, сли кари, али и но ви на ри и гла са чи са дру штве них мре жа. Осим так ми чар ског де ла, при ред ба ће има ти и ре ви јал ну по ставку су ве ни ра и срем ских ви на, уз при го дан кул тур но за бавни про грам. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОКРУ ГЛИ СТО У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ О тр го ви ни љу ди ма Пре вен ци ја и су зби ја ње тр го ви не љу ди ма те ма је окру глог сто ла ко ји ће се да нас, 13. фе бру а ра, с почет ком у 12 ча со ва одр жа ти у Би бли о те ци Гли го ри је Воза ре вић у Срем ској Ми трови ци. Реч је о про јек ту ко ји фи нан си ра Кан це ла ри ја за људ ска и ма њин ска пра ва Репу бли ке Ср би је, а ре а ли зу ју Цен тар за раз вој и де мо крати ју Ро ма Ко це ље ве и Ху мани тар но удру же ње При ја тељи из Срем ске Ми тро ви це. Циљ про јек та је да ин форми ше јав ност Ма чве и Сре ма о про бле му и пре по зна ва њу тр го ви не љу ди ма и по кре не ини ци ја ти ве за ко ор ди ни ра ни при ступ свих дру штве них акте ра у ода бра ним оп шти на ма ра ди ре ша ва ња слу ча је ва трго вие љу ди ма са фо ку сом на жр тве из ром ске по пу ла ци је. Окру гли сто ло ви тре ба да мо би ли шу над ле жне ин сти туци је, али и ром ску за јед ни цу, на ак ци је усме ре не ка спреча ва њу тр го ви не љу ди ма пошто је ве о ма огра ни че на инфор ми са ност Ро ма о тр го ви ни љу ди ма, а Ро ми су јед на од нај ри зич ни јих за јед ни ца из ко јих се ре гру ту ју жр тве. С. Н.

16 16 Среда, 13. фебруар На те му "Ши ро ко по ја сне мре же као део ло кал не, ре ги о нал не и на ци о нал не инфра струк ту ре", у Кон гре сном цен тру на Ан дре вљу, 5. фебру а ра, одр жан је скуп у прису ству пред став ни ка го то во свих вој во ђан ских гра до ва и оп шти на. По ред оста лих, у раду кон фе рен ци је су уче ствова ли Сте фан Ла за ре вић, др жав ни се кре тар у Ми нистар ству спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ција, Ха у ард Ок ман, ди рек тор Иришка хроника У СЛА ВУ И ЧАСТ СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА Да ни ви на у име ве ли ког све ти те ља ри шка оп шти на ће и ове го ди не, Ика ко то и при ли чи вин ском центру Сре ма ко јег су сво јим жи во том и де лом про сла ви ли све ти срп ски де спо ти Бран ко ви ћи, за у век усну ли у кру ше дол ском ма на сти ру, про слави ти сво ју кр сну сла ву Све тог Трифу на. Ка ко ис ти чу пред став ни ци локал не са мо у пра ве, то га да на би ће ор га ни зо ван чи тав низ све ча но сти кроз ко је ће кул тур не и по ли тич ке ин сти ту ци је, ви на ри и мно го бројни гра ђа ни ода ти за хвал ност ве ликом све ти те љу, за штит ни ку ви нара. Би ће то од лич на при ли ка да се још јед ном пред ста ве ту ри стич ки и људ ски по тен ци ја ли Ири га, још једна мо гућ ност да се по том ци по ка жу као до стој ни на след ни ци не ка дашњег кул тур ног и ду хов ног цен тра Ср ба Сре ма. Цен трал ни до га ђај ово го ди шње про сла ве би ће ор га ни зо ван у Риви ци, где ће се 15. и 16. фе бру а ра одр жа ти тра ди ци о нал ни Да ни вина, ко је већ два на е сти пут за редом, здру же ним сна га ма ор га ни зу ју ри вич ка Ме сна за јед ни ца, Оп шти на Ириг, За ви чај но дру штво Фру шкогор је из Ри ви це, Ту ри стич ка орга ни за ци ја Оп шти не, као и мно гоброј ни при ја те љи и за љу бље ни ци у ви но. При год ним про гра мом у част вели ког све ти те ља, пред ста ви ће се и У Беочинска хроника НО ВА КЊИ ГА СЕ КУ ЛЕ ПЕ ТРО ВИ ЋА Срп ска чи та о ни ца, нај ста ри је српско чи та ли ште се вер но од Са ве и Ду на ва. Ириг је ван сва ке сум ње ту ристич ки би сер Сре ма и сјај све тач ког оре о ла за штит ни ка ви на ра, још једном ће по мо ћи Ири гу да за бли ста пу ним сја јем. Про грам Два на е стих да на ви на ПЕ ТАК, 15. фе бру ар: ча со ва, узи ма ње узо ра ка и оцењи ва ње ви на. СУ БО ТА, 16. фе бру ар: ча со ва, при јем го стију у са ли но вог До ма кул ту ре ча со ва, Срем ски сто (де гу ста ци ја ви на и сре мач ких спе ци ја ли те та од ме са), оби лазак и оце њи ва ње по дру ма, такми че ње у бр зом ис пи ја њу ви на, пу ца ње из би ча ча со ва, оби ла зак хра ма Све тог Ге ор ги ја у Ри ви ци ча со ва: свеча но отва ра ње ма ни фе ста ци је, ча со ва, спон зор ски ручак, кул тур но умет нич ки програм, про гла ше ње по бед ни ка и до де ла на гра да, за бав ни програм, ва тро мет. СКУП НА АН ДРЕ ВЉУ Ин тер нет и раз вој по слов ног сек то ра USAID про јек та одр жи вог локал ног раз во ја и Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за при вре ду, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва. Би ло је ре чи о ин тер не ту, као савре ме ном об ли ку раз ме не инфор ма ци ја, од но сно ути ца ју ши ро ко по ја сних мре жа у присту пу ин тер не ту на раз вој послов ног сек то ра. Пред ста вљен је и про је кат раз во ја ло кал не FTTH мре же у оп шти на ма Теме рин, Бе о чин и Срем ски Карлов ци. Пред ста вља ње "Искре у ка ме ну" ве ли кој са ли Скуп шти не оп шти не, 14. фе бру а ра (су тра), у 19 са ти, пу бли ци ће би ти пред ста вље на дру га збирка сти хо ва бе о чин ског пе сни ка Се ку ле Пе тро ви ћа, под на зивом "Искра у ка ме ну". Из да вач књи ге је "Фу ту ра" из Пе тро вара ди на, а ре цен зи ју пот пи су је књи жев ни ца Љу би ца По повић Бје ли ца. По ред ре цензен та и ауто ра, у про гра му ће уче ство ва ти др Ми лош Ђорђе вић, ака де мик Ра до мир В. Ива но вић и чла но ви Ама терског по зо ри шта КУД "Бри ле". ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ ВИ НА РА По др шка раз во ју вин ског пред у зет ни штва Про је кат ће тра ја ти осам на ест ме се ци, а оче ку је се и ви ше стру ка ко рист ко ја ће се огле да ти пре све га кроз на бав ку мо бил не ено ло шке ла бо ра то ри је, струч на са ве то ва ња из обла сти ви но гра дар ства и ви нар ства, сту диј ске по се те ви на ри ма из парт нер ских оп шти на, стан дар ди за ци ју про мо тив них ма те ри ја ла и па ко ва ња, за јед нич ке пре зен та ци је на сај мови ма и по др шку ло кал ним ма ни фе ста ци ја ма У ци љу уна пре ђе ња ви нарства и во ћар ства, те разво ја ту ри зма осло ње ног на ове две при вред не гра не, ло кал на са мо пу пра ва је прот кле не деље у згра ди Оп шти не упри личи ла са ста нак на ко јем су за инте ре со ва ни ви на ри има ли прили ку да се оба ве сте о Кон кур су Аустриј ске аген ци је за раз вој и Европ ске уни је рас пи са ном за до де лу бес по врат них сред става из обла сти со цио-еко номског раз во ја под руч ја ко ја се на ла зе на Ду на ву и уз Ду нав. Ка ко је овом при ли ком рече но, оп шти не Бе о чин, Сремски Кар лов ци, Ириг и Не го тин су офор ми ле парт нер ство са ци љем при пре ме по треб не доку мен та ци је и про јек та ко ји ће се од но си ти на по др шку раз во ју вин ског пред у зет ни штва и винског ту ри зма у овим оп шти на ма. У оп штин ској ад ми ни страци ји са по но сом ис ти чу да је ви нар ство глав ни про из вод ни мо тор срем ског Фру шко гор ја, те да ће ово парт нер ство у вели кој ме ри до при не ти раз во ју ви нар ства на ши рем срп ском под руч ју и на тај на чин Ириг ко нач но по ста ви ти на европ ску АК ТУ ЕЛ НО У ЈП "ТО ПЛА НА" Гре ја ње до бро, али и све ску пље Си стем за про из вод њу и дистри бу ци ју то плот не енерги је у Бе о чи ну функ ци о ни ше без за сто ја, ква ли тет гре јања је у окви ри ма нор ма ти ва и не ма при ту жби по тро ша ча. Стал но вр ши мо кон трол на мере ња у ста но ви ма и ниг де нисмо на и шли на тем пе ра ту ру ис под 21 сте пе на, а у не ким слу ча је ви ма је и за ко ји степен ви ша ка же Ма шан Минић, ди рек тор Јав ног преду зе ћа "То пла на", ко је за грева 650 бе о чин ских ста но ва ( m²) и око m² по слов ног про сто ра. То ком го ди не у ЈП "Топла на" је оба вљен ге не рал ни ре монт ко тла од 2,2 ме га ва та, док су на ко тлу од 4 МW уграђе ни го ри о ни ци ве ће сна ге од до са да шњих. Та ко ђе, ура ђен је и ре дов ни ре монт по стро је ња, а у све те по сло ве, из те ку ћих соп стве них сред ста ва, уло же но је око два и по ми ли о на ди нара. - Ме ђу тим, сте пен на плате на ших услу га од по тро ша ча је знат но опао у го ди ни, што је ути ца ло на ли квид ност пред у зе ћа и не мо гућ ност из мири ва ња оба ве за пре ма ди стрибу те ру га са. Та ко смо до шли у си ту а ци ју да пла ћа мо ве ли ке ка ма те, ко је су из но си ле око 1,2 ми ли о на ди на ра у ко рист фир ме "Но ви Сад - Гас". На посло ва ње у про шлој го ди ни у не га тив ном сми слу је ути ца ла Ма шан Ми нић и уред ба Вла де Ср би је о начи ну фор ми ра ња це на то плотне енер ги је. По њој су це не за стам бе ни про стор оста ле на истом ни воу, док су код послов ног про сто ра сни же не за 40 од сто. Све то се од ра зи ло на сма ње ње на ших при хо да то ком 2012, а ути ца ће и по чет ком ове го ди не, с об зи ром да уред ба ва жи до 1. ма ја ка же Ма шан Ми нић. Због по ску пље ња га са, а уско ро и елек трич не енер ги је, у бе о чин ској "То пла ни" ће би ти при мо ра ни да од 1. ма ја по дигну це не за ис по ру че ну то плотну енер ги ју. Уко ли ко над ле жни при хва те њи хов зах тев, це на Са са стан ка у Оп шти ни вин ску и ту ри стич ку кар ту. У да љем обра зла га њу плано ва, ре че но је да ће пла ни рани про је кат тра ја ти осам на ест ме се ци и да се од ње га оче ку је ви ше стру ка ко рист, пре све га кроз на бав ку мо бил не ено лошке ла бо ра то ри је, струч на саве то ва ња из обла сти ви но градар ства и ви нар ства, сту диј ске по се те ви на ри ма из парт нерских оп шти на, стан дар ди за цију про мо тив них ма те ри ја ла и па ко ва ња, за јед нич ке пре зента ци је на сај мо ви ма, по др шку ло кал ним ма ни фе ста ци ја ма. Ви на ри ко ји су при су ство вали са стан ку, њих два де се так, из ра зи ли су сво је за до вољ ство пре до че ном иде јом, на по ме нувши да про је кат тре ба што бо ље осми сли ли у скла ду са соп ственим по тре ба ма, мо гућ но сти ма и же ље ним ак тив но сти ма ко је су пре до чи ли про јект ном ти му и нај зад, при ја ви ли се као потен ци јал ни уче сни ци. С. Л. гре ја ња стам бе ног про сто ра би би ла 95,20 дин/m², а по слов ног 190,41 (без ПДВ). У про цен тима, по ску пље ње би за гра ђа не из но си ло око 20 од сто, док би код ко лек тив них по тро ша ча цена би ла ни жа за пет од сто не го у ок то бру го ди не. Ина че, у овом јав ном пред у- зе ћу апе лу ју на гра ђа не да воде ра чу на о ис прав но сти грејних ин ста ла ци ја у ста но ви ма. Уко ли ко одав но ни су ме ња ни вен ти ли, до ла зи до сма њи ва ња про то ка во де у си сте му, што ути че на ни жи ква ли тет гре јања. Сва ка ко, на гре ја ње ути че и изо ла ци ја, про зо ри и вра та мо ра ју до бро да дих ту ју, јер са мо то мо же да сма њи тем пера ту ру и за не ко ли ко сте пе ни. Ди рек тор ЈП "То пла на" ће још до да ти да је укуп на енер гет ска ефи ка сност у Ср би ји на ве о ма ни ском но воу, чи ме би др жа ва тре ба ло да се озбиљ ни је по заба ви. Ва ља сти му ли са ти улага ња у по ди за ње енер гет ске ефи ка сно сти, пре све га у бо љу изо ла ци ју ку ћа и ста но ва. - Мо ра се ра ди ти и на увође њу ка ло ри ме та ра у под стани це, па све до ста но ва, та ко да сва ко греј но те ло има ме рач по тро шње. За кон ће нас на то оба ве зи ва ти, па ми за ову годи ну пла ни ра мо уград њу кало ри ме та ра по под ста ни ца ма ре као нам је Ма шан Ми нић. Д. П.

17 Среда, 13. фебруар ПО ЧЕ ЛА ДЕ ЖУР СТВА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ СА ВЕ ТО ДА ВА ЦА До го во ре на са рад ња са ме сним за јед ни ца ма Са ве то дав ци ће бо ра ви ти у Ши ду сва ке сре де од 9 до 14 са ти ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Књи жев но ве че По зна та књи жев ни ца Љи ља на Ха бја но вић Ђуро вић го сто ва ће у Ши ду 21. фе бру а ра и у окви ру књи жев не ве че ри у Га лери ји Са ва Шу ма но вић про мо ви са ће свој ро ман Сјај у оку зве зде. Књижев но ве че за ка за но је за 18 ча со ва. Цр ве ни крст Ове не де ље Цр ве ни крст Шид, у са рад њи са Удру жењем гра ђа на Здра во од раста ње и ОШ Бран ко Ра диче вић, по чи ње са се ри јом ин фор ма тив них ра ди о ница по основ ним шко ла ма шид ске оп шти не, на те му бо ле сти за ви сно сти. Пр во пре да ва ње о по сле ди ца ма ко ри шће ња пси хо ак тивних суп стан ци пла ни ра но је у шко ли Бран ко Ра диче вић, у че твр так, 14.фебру а ра, а пре да вач ће би ти мр Ве ра Ду па ло, за ме ник ди рек то ра. Игран ка КПД Ђу ра Киш ор га низо ва ће у су бо ту, 16. фе бруа ра игран ку, са по чет ком у 20 ча со ва. Ула зни ца ко шта 500 ди на ра, а при ја ве се при ма ју рад ним да ни ма од 8 до 11 или уве че сре дом и че тврт ком од 19 ча со ва. ЈКП Стан дард Рад ни ци Зе ле ни ла Јавно ко му нал ног пред у зе ћа Стан дард Шид су, пребро ја ва њем по пар ко ви ма и др во ре ди ма у гра ду, утврди ли да тре ба из ва ди ти 173 па ња. Сад ња но вих ста ба ла би ће оба вље на у на ред не две не де ље и то у пред ве гета ци о ном пе ри о ду. Ка ко би оства ри ли што бо љу са рад њу са по љо при вредним про из во ђа чи ма и омо гу ћили што бр жи про ток ин фор маци ја зна чај них за уна пре ђе ње по љо при вред не про из вод ње, По љо при вред на струч на служба Срем ска Ми тро ви ца у сарад њи са По кра јин ским се крета ри ја том за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство и Кан це ла ри јом за по љо при вреду у Ши ду, на ста вља прак су де жур ста ва. Пр во де жур ство је ор га ни зова но про те кле сре де у са ли СО и том при ли ком Ла ле Ан до новић, ди рек тор ПСС Срем ска Ми тро ви ца, одр жао је са станак са пред сед ни ци ма са ве та Ме сних за јед ни ца. До го во ре на је са рад ња и пре ци зи ра но да У МЕ СНОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ ШИД То ком про те кле го ди не у Месној за јед ни ци Шид мно го по сло ва је ура ђе но у ци љу кому нал ног уре ђе ња гра да. Према ре чи ма пред сед ни ка Са ве та МЗ Зо ра на Ша по ње, на кон из гра ђе них ста за у на се љу Г 2 и по ста вља ња јав не ра све те, за хва љу ју ћи сред стви ма месног са мо до при но са за вр ше но је и по ста вља ње ре флек то ра на фуд бал ском игра ли шту и тере ну за ба скет. - Осим из град ње и ре конструк ци је пе шач ких ста за, током про те кле го ди не уре ди ли смо и све зе ле не по вр ши не у гра ду. Сви ови по сло ви би ли су пред ви ђе ни ре дов ним планом ра да Ме сне за јед ни це за го ди ну и фи нан си ра ли су се из са мо до при но са. С обзи ром да са мо до при нос ко ји је из гла сан го ди не исти че кра јем сле де ће го ди не, Ме сна за јед ни ца ће од го ди не има ти ве ли ких про блема ве за них за фи нан си ра ње, ће фо кус ра да по љо при вред них са ве то да ва ца, по ред ре ша ва ња ак ту ел них про бле ма ве за них за по љо при вред ну про из водњу и спро во ђе ње ме ра аграр не по ли ти ке, од но сно по мо ћи пољо при вред ним про из во ђа чи ма при по пу ња ва њу фор му ла ра за суб вен ци је, кон кур се и под стица је, би ти и упо зна ва ње про изво ђа ча са за ко ни ма, уред ба ма, пра вил ни ци ма и оста лим ак тима ко је до но се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де и По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство Пре ма рас по ре ду де жур става, са ве то дав ци ће бо ра ви ти у Ши ду сва ке сре де од 9 до 14 са ти, а све де таљ ни је инфор ма ци је, за ин те ре со ва ни Са ве то дав ци на са стан ку у Ши ду За да љи раз вој нео п хо дан са мо до при нос Ме сна за јед ни ца ће од го ди не има ти ве ли ких пробле ма ве за них за фи нан си ра ње, јер ни сам си гу ран да ли ће мо ус пе ти да уве де мо но ви са мо до при нос ка же председ ник Са ве та Ме сне за јед ни це Шид Зо ран Ша по ња јер ни сам си гу ран да ли ће мо ус пе ти да уве де мо но ви са модо при нос. Ве ли ки про блем у из ла са ва њу ства ра нам ре ферен дум, јер пре ма пра ви лу да би ре фе рен дум био ва ли дан по треб но је да 50 плус је дан по сто упи са них пу но лет них гра ђа на Ши да гла са за њега што је не ре ал но, јер толи ка из ла сност ни је би ла ни на про те клим ре пу блич ким и по кра јин ским из бо ри ма обја шња ва пред сед ник Са ве та Ме сне за јед ни це Шид Зо ран Ша по ња. Пре ма ње го вим ре чи ма, посто ји мо гућ ност да оп шти на заве де не ки оп штин ски са мо допри нос, а да ли ће се то де си ти, оста је да се ви ди и до да је: - Оп штин ски са мо до при нос би сва ка ко до при нео да се одржи кон ти ну и тет у функ ци о ниса њу Ме сне за јед ни це, јер мислим да ни јед ној оп шти ни ни је у ци љу да има ме сну за јед ни цу у ко јој не ма па ра. Од ка ко је пре три го ди не об но ви ло свој рад Кул турно про свет но дру штво Иван Ко тља рев ски из Би кић До ла, у крат ком вре мен ском пе ри о- ду ус пе ло је до ста да на пре дује, не са мо по ква ли те ту не го и по то ме што уче ству је на већи ни ма ни фе ста ци ја и фе стива ла, ка ко у Сре му, та ко и широм Вој во ди не са зна ли смо од Зден ка Ла зо ра, се кре та ра овог Дру штва. - Осно ва ни смо го ди не и ба ви мо се очу ва њем и не гова њем је зи ка, тра ди ци је и обича ја кул ту ре ру син ског на ро да, а та ко ђе, с об зи ром да жи ви мо у Сре му, не гу је мо је зик, тради ци ју и оби ча је и срп ског наро да. Има мо око че тр де се так ак тив них чла но ва, ме шта ни има ју ен ту зи ја зма и ра до нам се при кљу чу ју, а наш рад је по стао и ин тер на ци о на лан, с об зи ром да смо по след ње две го ди не го сто ва ли у Сло вач кој. Јед не го ди не смо на та мо шњем фе сти ва лу при ка за ли тра ди цио нал ну срем ску свад бу, а дру ге Пред сед ни ци ме сних за јед ни ца по љо при вред ни про из во ђа чи мо гу до би ти у Кан це ла ри ји за по љо при вре ду у Ши ду, ул. Кара ђор ђе ва број 2, кан це ла ри ја број 4, као и те ле фо ном на број КПД ИВАН КО ТЉА РЕВ СКИ ИЗ БИ КИЋ ДО ЛА Не гу ју тра ди ци ју Ру си на Има мо око че тр де се так ак тив них чла но ва, а наш рад је по стао и ин тер на ци о на лан, с об зи ром да смо по след ње две го ди не го сто ва ли и у Сло вач кој ка же Зден ко Ла зор, секре тар Дру штва Чла но ви КПД Иван Ко тља рев ски из Би кић До ла го ди не смо на сту па ли са тради ци о нал ним оби ча јем ру ше ња мај ског др ве та. Тај оби чај смо пре ми јер но при ка за ли и код нас у Би кић До лу, у де цем бру, по во дом да на Ме сне за јед ни це ка же се кре тар КПД Иван Котља рев ски Зден ко Ла зор. У окви ру овог Дру штва ра де фол клор на, пе вач ка, драм ска, ли те рар на и спорт ска сек ција, а ка ко ка же Ла зор, је дан од нај ве ћих про бле ма ко је има ју је сте не до ста так соп стве них про сто ри ја за рад. - Ме сна за јед ни ца нам усту па сво је про сто ри је, као и шко ла, али ми слим да би се тај про блем мо рао под хит но ре ши ти, јер сва ко дру штво тре ба да има ме сто за оку пљање чла но ва и од ви ја ње сво јих ак тив но сти. ка же се кре тар Зден ко Ла зор. Чла но ви овог Кул тур но просвет ног дру штва ор га ни зо ва ће 2. мар та, бал у До му кул ту ре. Сви ра ће Пи ци ка то бенд из Ру ског Кр сту ра, а це на ула знице би ће 800 ди на ра.

18 18 Среда, 13. фебруар ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА По клон мом ком ши ји ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ Но ве кре дит не ли ни је Кон курс за пет но вих кре дит них ли ни ја за фи нан си ра ње раз вој них про гра ма у обла сти по љо при вре де за 2013.го ди ну рас пи сао је По кра јин ски фонд за по љо при вре ду. То су: конкурс за до де лу кре ди та за по ди за ње ви ше го ди шњих за са да ви но ве ло зе и опре ме у во но гра дар ству, кон курс за до де лу кре ди та за на бав ку но ве пољо при вред не ме ха ни за ци је, кон курс за до де лу кре ди та за на бав ку но вих си сте ма и опре ме за на вод ња ва ње, кон курс за на бав ку пче ли њих ро јева и опре ме у пче лар ству и кон курс за на бав ку но вих за шти ће них ба шта (пла сте ни ци, ста кле ни ци) и опре ме у њи ма. Ово су, ве о ма по вољ ни кре дити, јер ка мат не сто пе, у за ви сно сти од кре дит не ли ни је из но се је дан и два по сто. Од 3.фе бру а ра до 4. мар та ове го ди не, отво ре ни су кон кур си за до де лу кре ди та за ку по ви ну по љопри вред не ме ха ни за ци је, по ди за ње ви ше го ди шњих за са да ви но ве ло зе и на бав ку ко шни ца пче ла и опре ме у пче лар ству, док су кре дит не ли ни је за на бав ку но вих си сте ма и опре ме за на вод ња ва ње, као и но вих зашти ће них ба шта отво ре ни од 3.фебру а ра до ис ко ри шће ња пла ни ра них сред ста ва. Де таљ ни је ин фор ма ци је се мо гу до би ти у Аген ци ји за раз вој оп штине Пе ћин ци или на тел:022/ Кон такт осо ба је Ра ди вој Ми ло шевић ( ). Иде ја о ор га ни зо ва њу вели ке ху ма ни тар не ак ци је По клон мом ком ши ји ко ја би об у хва ти ла сво си ро ма шно станов ни штво у оп шти ни Пе ћин ци, по те кла је од Ру жи це Мр каљ из Еду ка тив ног цен тра Ди сципу лус и Но ва ка Ђу ки ћа, власни ка хо те ла Евро па, ре кла нам је Ми ла на Мр каљ из Едука тив ног цен тра. По пла ну ко ји ће би ти на пра вљен на кон иници јал ног са стан ка свих партне ра ак ци је По клон мом комши ји, гра ђа ни ко ји су вољ ни да уче ству ју у овој ху ма ни тарној ак ци ји, мо гли би да одво је ства ри ко је им ни су по треб не, а ко је мо гу дру ги ма ко ри сти ти, као што су оде ћа, обу ћа, средства за хи ги је ну, школ ски прибор, играч ке, на ме штај, кућ не апа ра те и дру го, ко је ће би ти при ку пље не и сор ти ра не у просто ри ја ма ши ма но вач ког хо тела Евро па. Овај пред лог је упу ћен локал ној са мо у пра ви од ко је је сти гло зе ле но све тло, а у ре а ли за ци ју све оп се жне хума ни тар не ак ци је би ће укључе на и ов да шња удру же ња же на чи је је за да так да сву ро бу раз вр ста ју ра ди лак шег пре у зи ма ња. Ка ко је ак ци ја за ми шље на, Цен тар за со цијал ни рад у ко ор ди на ци ји са нај си ро ма шни ји ма пред ло жио би ка ко и на ко ји на чин да све при ку пље не ства ри стиг ну у пра ве ру ке. Уко ли ко по завр шет ку ак ци је при ку пље них ства ри пре о ста не, усту пи ће се не кој уста но ви или ор га ни заци ји ко ја се ба ви ху ма ни тарним ра дом. Циљ ове ак ци је је пр венстве но да усре ћи оне љу де који ма је по моћ по треб на, али исто та ко и оне ко ји су у прили ци да по кло не до да ла је Ми ла на Мр каљ. У ОКВИ РУ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА МЛА ДЕ Отво рен Ка ри јер ни ин фо ку так УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА СРЕМИЦA ОБЕ ЛЕ ЖИ ЋЕ ГО ДИ ШЊИ ЦУ РА ДА Ми ла на Мр каљ Не гу ју тра ди ци ју свог кра ја У ПРО СТО РИ ЈА МА ОП ШТИ НЕ Де жур ства по љо при вред них са вет ни ка У са рад њи са По кра јин ским секре та ри ја том за по љо при вре ду и посред ством Аген ци је за раз вој оп штине Пе ћин ци, као и ла не, По љо привред на струч на слу жба из Срем ске Ми тро ви це ор га ни зо ва ће де жур ства по љо при вред них са вет ни ка у просто ри ја ма оп шти не Пе ћин ци. Са вет ни ци По љо при вред не стручне слу жбе за све про бле ме и пи та ња у по љо при вре ди, би ће пе ћи нач ким по љо при вред ни ци ма на рас по ла га њу сва ког утор ка од 9 са ти у про сто ри јама Услу жног цен тра оп шти не Пе ћинци. У фо ку су ра да по љо при вред них са вет ни ка, сем ре ша ва ња ак ту елних про бле ма у ве зи по љо при вредне про из вод ње, би ће и спро во ђе ње ме ра аграр не по ли ти ке ко је се одно се на по моћ по љо при вред ни ци ма при по пу ња ва њу обра за ца за субвен ци је, кон кур се и под сти ца је, као и упо зна ва ње с за ко ни ма и дру гим про пи си ма ко је до но се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во допри вре де и По кра јин ски се кре та ријат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство. Ка ри јер ни ин фо ку так (КиК) отво рен је у окви ру Кан цела ри је за мла де оп шти не Пећин ци. Основ ни за да так КиК-а је пре ва зи ла же ње про бле ма не за по сле но сти кроз про мо ци ју де фи ци тар них за ни ма ња, као и ак ти ви ра ње мла дих да се ви ше ан га жу ју у ве зи из бо ра сво је буду ће про фе си је и да ак тив ни је уче ству ју у жи во ту сво је ло калне сре ди не. Мла ди се, по средством Ка ри јер ног ин фо кут ка, мо гу ин фор ми са ти о зах те ви ма Тр жи шта ра да, отво ре ним конкур си ма за за по шља ва ње, стажи ра ње и струч ну прак су, али и до би ти ин фор ма ци је о образов ној по ну ди раз ли чи тих средњих шко ла и фа кул те та. У ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја у Пе ћинци ма по ста вље на је спе ци јал на ин тер ак тив на КиК ин фо та бла с раз ли чи тим ма те ри ја ли ма о кари јер ном ин фор ми са њу на ко јој уче ни ци мо гу упи са ти сво ја разми шља ња, не до у ми це и же ље око из бо ра ка ри је ре. Ка ри јер на ин фо та бла У окви ру КиК-а јед на од наред них ак тив но сти би ће и орга ни зо ва ње су сре та сред њошко ла ца са сту ден ти ма оних фа кул те та за ко је вла да најве ће ин трер со ва ње. Та ко ће ма ту ран ти има ти при ли ку да у ди рек ном кон так ту са зна ју све што их ин те ре су је у ве зи с про гра ми ма и ор га ни за ци јом фа кул те та, на чи ном сту дира ња и слич но. Услу га ка ријер ног ин фор ми са ња мла дих, Ка ри јер ни ин фо ку так, део је про јек та Про фе си о нал на ори јен та ци ја на пре ла ску у сред њу шко лу ко ји Ор га ни заци ја за ме ђу на род ну са рад њу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке (ГИЗ) спро во ди у са рад њи са Ми ни стар ством про све те, Мини стар ством омла ди не и спорта и ло кал ним кан це ла ри ја ма за мла де. Ак тив но сти у окви ру Ка ри јер ног ин фо кут ка мо гу се пра ти ти на Fa ce bo ok стра ни ци Кан це ла ри је за мла де оп шти не Пе ћин ци. Пе ћи нач ко Удру же ње же на Сре ми ца 20. фе бру а ра ове го ди не у хо лу Кул тур ног цен тра Пе ћин ци с по чет ком у 10 са ти обе ле жи ће 13 го ди на успе шног по сто ја ња и ра да. По ре чи ма пред сед ни це овог Удру же ња Ма ре Ми ло ва новић, том при ли ком би ће поста вље на из ло жба ста рин ских ру ко тво ри на, али и но ви јих радо ва, као што су ве зе не тор бе за хлеб, на вла ке за окла ги је, ке це ље с ста рин ским мо ти вима, а сем то га, сви по се ти о ци ће би ти по слу же ни ста рин ским ко ла чи ма као што су ко ла чи на ку ку ру зо ви ни, штру дле, брескви це, сал ња ци, ме де ња ци... По ред по здрав не ре чи председ ни це Ма ре Ми ло ва но вић и освр та на три на е сто го ди шњи рад и по сто ја ње, обе ле жа вање овог ју би ле ја пра ти ће и кул тур но умет нич ки про грам у ко ме ће уче ство ва ти Ли те рарна сек ци ја Кул тур ног цен тра и Там бу ра шки ор ке стар. Сре мице су у го сте по зва ле и оста ла Сре ми це у Су бо ти ци (ар хив ски сни мак) удру же ња же на с те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не, као и друга удру же ња са ко ји ма са ра ђују (дру же се са ско ро три де сетак удру же ња же на из Сре ма и Ср би је). У про шлој го ди не мо гу се по хва ли ти уче шћем на бројним кул тур ним ма ни фе ста ција ма, као и на два де се так ет но из ло жби. До спе ле су и до Сло ве ни је, ка же Ма ра, до Ве ле ња где су уче ство ва ле на Из ло жби ве зених за ве са и има ле ве о ма запе жен штанд. По себ ност њи ховим на сту пи ма, сва ка ко да ју и ста рин ски ко ла чи ко је сву где но се и упот пу њу ју сво је на ступе. Ина че, ово Удру же ње же на осно ва но 16. фе бру а ра го ди не и бро ји око 30 чла ни ца ко је нај ви ше ра де на не го ва њу тра ди ци је свог кра ја, од но сно овог де ла Сре ма, уткав ши прегршт љу ба ви у руч не ра до ве и ку ли нар ске ве шти не ка ко би отр гле од за бо ра ва не ка да шњу ле по ту жи вље ња на овим просто ри ма.

19 Среда, 13. фебруар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КВАНТ НОМ МЕ ДИ ЦИ НОМ ДО ТРУД НО ЋЕ Бо жан ска те ра пи ја - Основ ове ме ди ци не су до стиг ну ћа квант не на у ке ко ја је кра јем про шлог ве ка до ка за ла да је чо век енер гет ско, а не ма те ри јал но би ће, те да се по ре ме ћа ји на под руч ју енер гет ског по ља то ком вре ме на ма ни фе сту ју на фи зич кој рав ни у ви ду по је ди них бо ле сти. Сле де ћи овај траг, до ла зи мо до је ди ног ло гич ког за кључ ка да се обо ле ли ор га ни зам мо же вра ти ти у здра во ста ње ис кљу чи во ко рек ци јом енер гет ског поља, ис ти че др Дин ко То мић, ги не ко лог срем ско ми тро вач ког До ма здра вља и је ди ни чо век у Сре му ко ји се ба ви овим ви дом ле че ња Н о ви ми ле ни јум у ко јег смо за шли, ван са ке здра вора зум ске сум ње озна ча ва вре ме по врат ка тра ди ци је. Сцијен ти зам и нео фу ту ри зам, као две глав не ка рак те ри сти ке на предног два де се тог ве ка, по ко јем ће ова ета па раз во ја људ ске ци вили за ци је оста ти за у век упам ћена, све ви ше би ва ју по ти сну ти ста ром ду хов но шћу, уко ре ње ним спи ри ту а ли змом и из но ва про буђе ном осе ћа ју чо ве чан ства да је ма те ри ја ли стич ки кон цепт све та тра гич но про ма ше на ствар. За пра во, ра ди кал ни по ма ци ка тра ди ци ји, на кул тур ном по љу су све очи глед ни ји и про ка зу ју се кроз об но ву ре ли ги о зно сти и три ба ли зма, на по ли тич ком кроз по ја ву све ве ћег бро ја иде ја које за свој основ на ла зе упра во тра ди ци ју и спи ри ту ал ност, а у на у ци кроз ко нач но при хва та ње је дин ства ма те ри јал ног и ду ховног, од но сно њи хо вог ста па ња у је дин стве ну це ли ну. На овом тра гу по чи ва и квантна ме ди ци на за ко ју је дан од њених осни ва ча, про фе сор Сер геј Пан те леј мо но вич Сит ко ис ти че да ни је ни шта дру го до ста вља ње у ста ње рав но те же на у ке и енерги је ко ју чо век, као ко смич ко биће до би ја у на след ство од свог Твор ца. Пре ма овом на уч ни ку и истра жи ва чу, квант на ме ди ци на пред ста вља је дин ство нај са време ни јих на уч них до стиг ну ћа и тра ди ци о нал них, ар ха ич них знања не са мо из обла сти ле кар ства не го пре све га, по зна ва ња људске ду ше и тра га ња за су шти ном жи во та. Упра во оту да, ову из у зет ну ме то ду ле че ња, Сит ко че сто нази ва и бо жан ска те ра пи ја. Ста ра зна ња за но ви ми ле ни јум Рав но те жа на у ке и енер ги је - Квант на ме ди ци на је ме дицин ска гра на ко ја спа ја нај савре ме ни ја до стиг ну ћа би о фи зи ке и квант не фи зи ке са по зна ва њем енер гет ских по ља ор га ни зма. По то ме је она са јед не стра не свака ко но ва, али у сво јој су шти ни оста је ста ра ме ди цин ска гра на, ве за на за са зна ња ко јих су дав но пре нас би ли све сни древ ни источ њач ки на ро ди. Основ ове меди ци не су до стиг ну ћа квант не нау ке ко ја је кра јем про шлог ве ка и ко нач но до ка за ла да је чо век пре све га енер гет ско, а не ма те ри јално би ће, те да се упра во по реме ћа ји на под руч ју енер гет ског по ља то ком вре ме на ма ни фе сту ју на фи зич кој рав ни у ви ду по је диних бо ле сти. Сле де ћи овај траг, до ла зи мо до је ди ног ло гич ког закључ ка да се обо ле ли ор га ни зам мо же вра ти ти у здра во ста ње искљу чи во ко рек ци јом енер гет ског по ља - ис ти че др Дин ко То мић, ги не ко лог срем ско ми тро вач ког До ма здра вља и је ди ни чо век у Сре му ко ји се ба ви овим ви дом ле че ња. Пр ви пут, овај но ви на учни при ступ ле че њу, из ве ден је у бив шем Со вјет ском Са ве зу, а је дан од ње го вих про на ла за ча, по ме ну ти про фе сор Сер геј Панте леј мо но вич Сит ко, два пу та је но ми но ван за пре сти жну Но бе лову на гра ду. На кон ду го го ди шње при ме не у ви ше од ка бине та све та и на кон кли нич ког ис пи та ва ња ње ног де ло ва ња на ви ше од ми ли он и по па ци је на та, у Бри се лу го ди не, квант на ме ди ци на је и зва нич но про глаше на за ме ди ци ну тре ћег ми лени ју ма. Де ло ва ње из ну тра Од лу ком Ми ни стар ства здравља Ре пу бли ке Ср би је из го ди не, квант на ме ди ци на уведе на је у Ре ги стар као зва нич на ме ди цин ска гра на. За раз ли ку од мно гих других ме то да ле че ња усме ре них пре све га ка симп то ми ма бо лести, квант на ме ди ци на ле чи сам узрок бо ле сти и то пр во на информ енер гет ском, а за тим и на фи зич ком ни воу, и у то ме ле жи њен нај ве ћи по тен ци јал. - Сми сао ове ме то де мо же се украт ко де фи ни са ти као изази ва ње ре зо нант ног од го вора ор га ни зма кроз ак ти ви ра ње мно го број них пу те ва са мо ре гула ци је. На овај на чин се за право вр ши по кре та ње ор га ни зма, од но сно осло ба ђа ње би о ло шки ак тив них ор ган ских ле ко ви тих суп стан ци, ко јих тре ба ма ње и ко је су ви ше стру ко ак тив није и де ло твор ни је од фар ма копре па та ко је уно си мо спо ља. За пра во, сти му ли са њем ни скофре квент них елек тро маг нетних та ла са, ор га ни зам, ко ји је сам за се бе јед на не про це њи ва апо те ка, под сти че се да из ле чи по ре ме ћај ко ји је на стао. Због то га се квант на ме ди ци на на зива и де ло ва ње из ну тра. С обзи ром да се ор га ни зам под стиче на са мо ре гу ла ци ју, на овај на чин се из бе га ва ју алер гиј ске ре ак ци је, пре до зи ра ња и сличне про прат не по ја ве ко јих код уно ше ња ле ко ва у ор га ни зам сва ка ко има. На ша де ви за је да ор га ни зам сам мо же да про нађе ре ше ње и да му на том пу ту са мо тре ба пoмо ћи кроз об но ву на ру ше ног елек тро маг нет ног по ља, об ја шња ва То мић. Хо ли стич ки при ступ ле че њу Др Дино Томић Квант на ме ди ци на, ка ко ис тиче др То мић, је ди на је ко ја истински мо же да по ну ди нео гра ни чене мо гућ но сти у ле че њу мно гих обо ље ња чи ји је узроч ник не познат и ко је је кла сич на ме ди ци на одав но од ба ци ла. До са да, ка ко ис ти че ни је на и шао на не га тив не оце не ње не при ме не што је, ван сва ке сум ње раз лог ви ше да ова ме то да ле че ња што пре уђе у масов ни ју при ме ну. - Мно ги су по ку ша ва ли да нађу ма не овој ме то ди, али то до сада ни ко ме ни је по шло за ру ком. Ко ле ги ни ца - па ци јент Нај ве ћи успех у до са да шњем ра ду, за док то ра Ди на Томи ћа је успе шно ле че ње сте ри ли те та код јед не Ми тров чан ке ко ја је, за хва љу ју ћи квант ној ме ди ци ни и по ред две не у спе ле ван те ле сне оплод ње оста ла у дру гом ста њу. - Са ми трет ма ни су из у зет но при јат ни и вр ло бр зо се до лази у ста ње пот пу ног бла жен ства и опу ште но сти. Ту не ма ла жи и не ма пре ва ре, јер се по сле са мо не ко ли ко ми ну та осе ћа ју про ме не у ор га ни зму. Док то ра То ми ћа знам ду го, у крај њем слу ча ју, и ко ле ге смо, али сам у по чет ку би ла мо жда и ре зерви са на пре ма квант ној ме ди ци ни ис ти че па ци јент ки ња О. К. - Ме ђу тим, по сле не у спе лог дру гог по ку ша ја ван те ле сне оплод ње, ре ши ла сам да се под врг нем трет ма ну и по сле 12 да на ре зул тат је био из у зе тан. Ор га ни зам се про чи стио, профунк ци о ни сао и сам се бе ста вио у ак тив но ста ње. Са да сам у че твр том ме се цу труд но ће и од лич но се осе ћам, а нај бо ље од све га је што ове те ра пи је из у зи ма ју бо ло ве и сва ку дру гу вр сту не ла год но сти са ко ји ма сам се су о ча ва ла ра ни је. Јед на ку ра укљу чу је 10 до 12 трет ма на у тра ја њу од 25 до 45 ми ну та, у за ви сно сти од обо лења. Сна га сиг на ла ко јим се де лује на ор га ни зам је крај ње ни ска, што по твр ђу је да ни је реч о физич ком де ло ва њу на ор га ни зам, већ са мо о ин фор ма ци ји ко ју он до би ја да би се сам по кре нуо ка из ле че њу. Бит но је ис та ћи и то да су еви дент ни и ефек ти проду же ног деј ства. Овај при ступ је по сво јој су шти ни хо ли стич ки јер се не ле чи са мо ор ган не го чи тав ор га ни зам. У крај њем, овом те рапи јом по сти же се нор ма ли за ци ја на фи зич ком ни воу и у мен тал ноемо тив ној сфе ри па ци јен та, што зна чи да се пре ва зи ла зи пси хосо мат ска при ро да обо ље ња - наво ди др То мић. - Ако смо ста билни у пси хо-мен тал но-емо тив ном сми слу, не ће мо по клек ну ти бо лести и обр ну то. Квант на ме ди ци на упра во урав но те жу је те ни вое. Ми тро вач ко ис ку ство Квант на ме ди ци на је, пре ма ре чи ма др То ми ћа, у Ср би ји тек у по во ју и за са да се при ме њу је у при ват ним ор ди на ци ја ма у Бе о- гра ду и Но вом Са ду. Глав ни разлог сла бој при ме ни ове из у зет не ме то де ле че ња, пре ма ре чи ма оних ко ји се њо ме ба ве, ле жи у уро ђе ном људ ском стра ху од непо зна тог, од че га на жа лост, ни је из у зе та ни са ма ле кар ска стру ка. - Већ ду го го ди на сам ги неко лог и аку шер и са про то ком вре ме на по сло ви ко је оба вља мо по ста ју нам ру ти на. Су сре ће мо се са јед ним те истим про бле ми ма и тру ди мо се да мак си мал но испо шту је мо све про пи се ко ји чине су шти ну кла сич не ме ди ци не. Ме ђу тим, ја сам же лео да са знам не што но во и по све тио сам се откри ва њу квант не ме ди ци не ко ја је, по сле че ти ри го ди не пре да ног ра да и обра зо ва ња, пред мо јим очи ма отво ри ла но во по гла вље у тре ти ра њу бо ле сти. За пра во, глав на же ља ко јом сам се ру ково дио би ла је да ову ди сци пли ну ко ја је и на ме ђу на род ном и на до ма ћем те ре ну зва нич но призна та и при хва ће на, пре не сем и у ми тро вач ки Дом здра вља. Међу тим, Струч ни са вет је без посеб ног обра зло же ња од ба цио ње но уво ђе ње, та ко да се тренут но квант ном ме ди ци ном ба вим при ват но и то у кру гу нај бли жих при ја те ља, об ја шња ва др То мић. И по ред по те шко ћа са ко ји ма се у свом ра ду су сре ће, а ко је се пре све га огле да ју у не ра зу ме вању оних ко ји би по во ка ци ји треба ли да бу ду знат но отво ре ни ји за но ве ме то де ле че ња, др. Дино То мић има, ка ко ка же, фан тастич не ре зул та те. - Ус пе ли смо да сма њи мо мио ме ма те ри це са 90 и ви ше санти ме та ра на го то во нор мал ну ве ли чи ну, фи бро а де но ми дој ки су не ста ли по ту но. Не ке па цијент ки ње су ски ну ле и по де се так ки ло гра ма без ри го ро зне ди је те, а ква ли тет и из глед ко же им се та ко ђе по пра вио. Ве ћи на па ци јена та ми је ре кла да го ди на ма није спа ва ла це лу ноћ без бу ђе ња као на кон трет ма на. Све у куп но рас по ло же ње па ци је на та се знатно по пра вља и то тра је и на кон за вр шет ка те ра пи је. Успе шно смо ре ша ва ли и не ке про бле ме са боло ви ма у ле ђи ма и згло бо ви ма, али кру на све га су ус пе си у доме ну мо је про фе си је. На и ме Ру си има ју фан та стич не ре зул та те код ле че ња сте ри ли те та овом ме тодом. Да ни су са мо они успе шни го во ри и ско ра шњи при мер, где смо код јед не на ше су гра ђан ке О. К. на кон ви ше го ди шњег стери ли те та и две не у спе шне ванте ле сне оплод ње, уз при ме ну ком плет не два на е сто днев не тера пи је до шли до успе ха у тре ћем по ку ша ју и ево сад већ че творо ме сеч не труд но ће. Да не бу де за бу не, на мер но се из ра жа вам у мно жи ни, јер смо мо ји па ци јен ти и ја је дин ствен тим и је ди но ако по сто ји обо стра на са рад ња мо же се до ћи до же ље них ре зул та та, ја сан је др То мић. - Здра вље је, на кра ју кра је ва, из бор као и све оста ло у жи во ту. Оба ве за је људска и про фе си о нал на да ин форми ше мо па ци јен та о свим мо гућим ви до ви ма ле че ња и ре ше ња ње го вог про бле ма, уко ли ко већ ни смо у мо гућ но сти да му по могне мо кла сич ним ме то да ма. Па, ако је то већ та ко, за што бе жати од при хва ће не на уч не исти не ко ја се у сво јој ма те ри ја ли за ци ји осла ња на древ на ис ку ства наших пре да ка. С. Лап че вић

20 До на ци је као ин ф 20 Среда, 13. фебруар ТЕ МА БРО ЈА МО ЖЕ ЛИ ЗД С ве че шће се мо же чу ти кон ста та ци ја да је нор мал но функци о ни са ње здрав стве них уста но ва ско ро не за мисли во без до на ци ја ко је су, на не ки на чин, ин фузи ја за пре жи вља ва ње здрав ства. То је био повод да на ши но ви на ри потра же од го вор на пи та ње мо гу ли ов да шње здравстве не уста но ве (пре)живе ти без до на то ра и до наци ја, да ли до на то ри консул ту ју до мо ве здра вља о ствар ним по тре ба ма, да ли се до на ци је да ју и без по во да, са мо за рад лич не про мо ци је, или има и приме ра да до на то ри оста ју ано ним ни, а при то ме по кла ња ју оно што за и ста и тре ба здрав стве ним уста но ва ма. Бит ка за по ро ди ли ште Не дав но је ми тро вач ко по ро ди ли ште по ста ло бо га ти је за ул тра звуч ни ко лор до плер, по ро ђај ни сто, три мо ни то ра, лам пу за фо то те ра пи ју, пет аспи ра то ра и че ти ри пулс на ок си ме тра. Но вац за опрему дао је Град, а сред ства су при ку пља на од опор ту ни те та у окви ру ак ци је Бит ка за по ро ди ли шта. До на ци јом од ви ше од евра по ро ди ли ште ове Бол ни це са да је ком плет но опре мље но. Но вац за опре му дао је Град, а средства су при ку пља на од опор ту ни те та, та ко да је при мо пре да ји, по ред гра дона чел ни ка Бра ни сла ва Не ди мо ви ћа, при су ство вао и Не бој ша По по вић из Основ ног јав ног ту жи ла штва Срем ске Ми тро ви це. - Ми тро ви ца је град ко ји је од по четка ак ци је ак тив но уче ство вао у свим дона ци ја ма. Оно што је нај ва жни је је сте чи ње ни ца да је све фи нан си ра но из ове сре ди не, што је рет кост. За хва љу ју ћи напо ри ма гра до на чел ни ка Срем ске Ми трови це и Јав ног ту жи ла штва сав но вац из про јек та опор ту ни те та уло жен је у ово по ро ди ли ште - ре као је пред сед ник Фонда Б92 Ве ран Ма тић. Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић ис та као је да му је ве ли ка част што је по но во део ове ве лике ак ци је ко ја је вр ло ва жна за чи та ву Ср би ју. - Нај бо љи до каз зна ча ја ове ак ци је је по да так да је у овом по ро ди ли шту у проте клој го ди ни ро ђе но 138 бе ба ви ше него у го ди ни. Ова опре ма би ће од ве ли ке по мо ћи же на ма ко је ов де до ла зе, али и ме ди цин ском осо бљу, јер ће се на овај на чин обез бе ди ти си гур ни ји по ро ђаји, а про це ду ра ће би ти мно го бр жа - рекао је гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мовић, до да ју ћи да су у пла ну и не ке но ве ак ци је ко је ће би ти у ко рист свих оних ко ји жи ве у Срем ској Ми тро ви ци. На до ни ра ној опре ми по себ но се захва лио в.д. ди рек тор Оп ште бол ни це при ма ри јус др Го ран Ивић ко ји је рекао да ће се са да, за хва љу ју ћи но вој опре ми, у овој Бол ни ци по ро ђа ји обавља ти на на чин ко ји је за сту пљен сву да у све ту: - Осим то га, ова до на ци ја обез бе ди ће и да на ше по том ство бу де што здра ви је, а да же не има ју што ква ли тет ни ји по ро ђај. Број ро ђе них бе ба је у по ра сту, та ко да Прим. др Ва са Пе тро вић си гур ним ко ра ком иде мо ка по ве ћа њу на та ли те та и су зби ја њу бе ле ку ге. Ин ђиј ском до му здра вља 6,8 ми ли о на ди на ра Да би здрав ство мо гло да функ ци о ни ше у оквиру сво јих де лат но сти и да би обим и са др жај услу га био бо љи и ве ћи по требне су до на ци је. Та ко је и ин ђиј ски Дом здра вља Др Ми ло рад Ми ка Павло вић то ком годи не имао не ко ли ко вели ких и зна чај них до наци ја у вред но сти од око 6,8 ми ли о на ди на ра. - Сред ства су увек огра ни че на и он да се тру ди те да пу тем до на ци ја по пра ви те си ту а ци ју. Оно на шта смо нај ви ше по носни је сте успе шна са радња са Фон дом за ка пи тална ула га ња АП Вој во ди не ко ји су до ни ра ли 3,4 мили о на ди на ра за ди ги тали за ци ју ренд ген апа рата и опре ме. Ме ђу пр вима смо у зе мљи ус пе ли да из упо тре бе из ба ци мо РТГ филм и уве де мо снимке са ренд ге на на ди ску. Та ко па ци јен ти до би ја ју сним ке на CD да ле ко квали тет ни је са ре зо лу ци јом 200 пу та бо љом не го што је то био ра ни је слу чај. По ред ове до на ци је до били смо и ве ли ки мо ни тор ко ји пра ти ди ги та ли за цију, и то од на шег ло кал ног ди стри бу те ра га са Ин гас. Вред ност ове до на ци је је око 900 хи ља да ди на ра - ка же прим. др Ва са Пе тро вић ди рек тор ин ђиј ској Дома здра вља и до да је. - Тре ћа ве ли ка и зна чај на до на ција сти гла је из про гра ма за уна пре ђе ње ра да здрав стве них слу жби у ло кал ним са мо у пра ва ма-дилс. До би ли смо ра чуна ре и ра чу нар ску опре му вред но сти 2,2 ми ли о на ди на ра као и кли ма уре ђа је за ам бу лан те у Чор та нов ци ма, Кр че ди ну, Бе шки и Ма ра ди ку у ви си ни од 250 хиља да ди на ра. Све до на ци је су свр сис ход не и не ма до на ци ја ко је се не ко ри сте, а пре ма речи ма ди рек то ра До ма здра вља до на то рима се увек об ја сни због че га је до на ци ја нео п ход на те се они на кон ар гу мен та ци је од лу че на ве ли ко и ху ма но де ло. - До на то ри не тра же да се за њих ради мар ке тинг, ни ти да се на ве ли ка зво на об ја вљу је. Они су за до вољ ни чи ње ни цом да мо гу да по мог ну да се по бољ ша примар на здрав стве на за шти та и то је за њих али и за нас нај ве ћа на гра да. На кра ју кра је ва сви зна ју да је то у ин те ре су за 50 хи ља да гра ђа на на ше оп шти не - по ручу је ди рек тор ин ђиј ског До ма здра вља. Све су до на ци је ве ли ке Др Сми ља Лон чар Ка ко ис ти чу у рум ском До му здра вља, по след њих го ди ну да на број до на ци ја је дра стич но опао, иако и да ље има уста нова и по је ди на ца са ко ји ма во де ћа рум ска здрав стве на уста но ва успе шно са ра ђу је. - Рум ски Дом здра вља је со лид но опремљен, али на жа лост то још увек ни је до вољ но. Услед те шке ма те ри јал не си ту а ци је чи ји те рет сви сно си мо, ми про сто ни смо у ста њу да на ба ви мо све што нам је по треб но па се сто га обра ћа мо и репу блич ким, по кра јин ским али и при ват ним фон дови ма, удру же њи ма и по једин ци ма, сви ма ко ји мо гу да по мог ну. У том сми слу, од нај зна чај ни јих до наци ја ко је су при спе ле у у на шу уста но ву, из дво ји ла бих ма мо граф, ко јег је дони ра ла Оп шта бол ни ца у Зре ња ни ну и ко ји се тренут но ста вља у функ ци ју. Ра ди се о неком плет ној је ди ни ци, и ми смо кре ну ли у ње го ву ди ги та ли за ци ју па би би ло до бро ка да би се не ко укљу чио у овај про је кат. Све сни смо да та ин ве сти ци ја ни је јеф тина, али би мно го зна чи ло за све оне ко ји до ла зе у наш Дом здравља. Та ко ђе бих на ве ла и Фонд Б 92 ко ји је дони рао сет за ре а ни ма ци ју бе ба и дру ге - ис ти че дирек тор ка До ма здра вља др Сми ља Лон чар. Да и у вре ме ну ма те ријал не кри зе још увек има љу ди до бре во ље ко ји су спрем ни да по мог ну, пока за ла је и Ру мљан ка Ана Ма ри ја Пу ре шић ко ја је, ка ко ис ти че др Лон чар,не дав но до ни ра ла ин хала тор и ва љак за пе глање че му су се за по сле ни у ве ше ра ју по себ но об радо ва ли. - Сва ка до на ци ја би нам до бро до шла, би ло да се ра ди о пе ле на ма, ЦТГ апа ра ту, по крет ном ин ку ба то ру или но вом по ро ђајном сто лу. Све то нам је по треб но, а ми про сто не ма мо сред ста ва да са ми кре не мо у на бав ку. Све тла тач ка и до каз да се може по мо ћи је и на ша су гра ђан ка Ана Ма рија Пу ре шић, са ко јом већ ду го са ра ђу је мо и ко ја, кад год је у мо гућ но сти, до ни ра шта мо же и ко ли ко мо же. Мно ги ми сле да су то сит не ства ри, а за пра во те сит не ствари се нај бр же и по тро ше и њих увек тре ба. Не ма сит них до на ци ја, све су оне ве ли ке Ин ђи ја: Ди ги та ли за ци јом се ренд ген сним ци до би ја ју на CD Др Би ља на Ми ло ше вић јер је је ди на ме ра до бра во ља до на то ра и по тре ба оног ко ме се до ни ра, сма тра др Сми ља Лон чар. Во ља је ту, че ка ју се сред ства У не за вид ној си ту а ци ји на ла зи се и Дом здра вља у Ири гу ко јем, ка ко ис тиче ди рек то ри ца др Би ља на Ми ло ше вић не до ста је го то во све, од но ве рад не унифор ма до са ни тет ских во зи ла. - Си ту а ци ја је за и ста те шка. У ири шки Дом здра вља до шла сам из рум ског и разли ка је очи глед на. Ириг је ма ња Оп штина, ма ње се сред ста ва из два ја и са свим је и ло гич но да су по тре бе ве ће. Оно што мо гу да ка жем то је да љу ди ов де ра де по жр тво ва но и да су спрем ни да од гово ре на сва ки иза зов, али се не до ста так опре ме сва ко днев но осе ћа. Окре ће мо се ка сви ма, а оче ку јем да ће се у ско ри је вре ме у опре ма ње и уре ђе ње при ла за и ар хи ве укљу чи ти и ло кал на ад ми ни страци ја, јер дру га чи је не ће мо ћи, ис ти че др Ми ло ше вић. Ка ко на во ди Сла ђа на Бр дар, глав на се стра иришког До ма здра вља, већи при лив до на ци ја био је при ме тан у пе ри о ду из ме ђу го ди не, ка да се иришки Дом одво јио од свог ма тич ног у Ру ми, па до пре две го ди не. - Од го ди не го тово да ни не ма до на ци ја, ни ве ћих ни ма њих. Ве ли ки про блем нам пред ста вља пер ма нент ни не до ста так ин ха ла то ра. На цео Дом здра вља иду тек два што ни бли зу ни је до вољ но да покри је на ше ре ал не по тре бе за тим, ту су и ул тра звук и ми кро скоп за ги не ко ло ги ју, пре но сне боце за ки со ник, гре ја ли це за те рен и слично, об ја шња ва глав на се стра. - Ми у ша ли во ли мо да ка же мо да је ла ко ра ди ти та мо где је све по ставље но на сво је ме сто, што на жа лост у Ири гу још увек ни је слу чај. Ша лу на стра ну, све сни смо да си ту а ци ја ниг де ни је бли ста ва, али ми се тру ди мо коли ко мо же мо да ства ри по диг не мо на ви ши ни во, а ко ли ко ће мо у то ме успе ти вре ме ће по ка за ти, за кљу чу је др Ми ло ше вић.

21 Среда, 13. фебруар РАВ СТВО БЕЗ ДО НА ТО РА? у зи ја ОП ШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА До бро до шла по моћ Ком пју те ри, ци то ло шка ам бу лан та... У по след ње че ти ри го ди не Дом здра вља Срем ска Ми торо ви ца до био је низ вред них до на ци ја: из Про јек та Ми нистар ства здра вља Ка пи та ци ја ова здрав стве на уста но ва доби ла је 80 ком пју те ра, из пројек та Ми ни стар ства здра вља ДИЛС до би је на су сред ства за ком плет ну ин фор ма ти за цију До ма здра вља, а та ко ђе из овог про јек та до би јен је и део сред ста ва за про цес акре ди таци је. Та ко ђе, за хва љу ју ћи пројек ту за ра но от кри ва ње ра ка гр ли ћа ма те ри це ре сор ног Ми ни стар ства, опре мље на је ци то ло шка ам бу лан та. Како ка жу у ми тро вач ком До му здра вља, до на ци ја ци то ло шке ам бу лан те сва ка ко до при но си бо љим усло ви ма за кон тро лу здра вља же на са те ри то ри је ове оп штине. Осим ових, је дан део до на ци ја у ви ду основ них сред ста ва за рад по ти че и од ло кал них пр ду зет ни ка и ме сних за јед ница. Та ко је фир ма Топ про дукт из Ди воша до ни ра ла сто ма то ло шку сто ли цу за Ам бу лан ту у овом се лу. Све до на ци је су про мо ви са не у ци љу ин фор ми са ња гра ђа на о про ме на ма у здрав стве ном си сте му. По тре бе ве ће од до на ци ја Кра јем про шле го ди не из До ма здравља Шид упу ће но је де се так зах те ва за раз не вр сте до на ци ја на адре су ве ћих пред у зе ћа, ба на ка и ви ше при ват них фир ми. Пре ма ре чи ма в.д. ди рек то ра др Кр сте Ку ре ша, за са да је по зи ти ван од го вор сти гао са мо од За ду жби не Нико ле Спа си ћа и Оп шти не Шид. - Тра жи ли смо ЕКГ апа ра те, па цијент мо ни то ре или не што од опре ме која нам је нео п ход на за рад. До на ци ју у ви ду па ци јент мо ни то ра чи ја је вред ност 162 хиља да ди на ра до би ли смо кра јем про шле го ди не од За ду жби не Ни ко ле Спа сића. Реч је о мо ни то ру ко ји већ ко ри сти мо у Слу жби хит не по мо ћи и за хва љују ћи ко јем кон тро ли шемо исто вре ме но рад ср ца, крв ни при ти сак, функ ци ју ди са ња, плус, ни во ки се о- ни ка у кр ви и те ле сну темпа ра ту ру, та ко да у сва ком тре нут ку има мо мо гућ ност да пра ти мо па ци јен та прили ком тран спор та из устано ве при мар не здрав ствене за шти те до уста но ве се кун дар не здрав стве не за шти те. Осим ове За ду жби не, наш зах тев за до на ци ју по зи тив но је ре ши ла и ло кал на са мо у- пра ва. На и ме, на по след њој сед ни ци Општин ског ве ћа до не та је од лу ка да нам се одо бре сред ства у ви си ни од 250 хи ља да ди на ра за ку по ви ну апла на ци о ног то номе тра. Ра ди се о апа ра ту ко ји се ко ри сти у сва ко днев ној ру тин ској ди јаг но сти ци за ме ре ње оч ног при ти ска и ко ји ће унапре ди ти рад Оч ног оде ље ња на шег До ма здра вља об ја снио је в.д. ди рек то ра др Кр сто Ку реш и до дао да су по тре бе ове здрав стве не уста нове за но вом опре мом и апа ра ти ма ве ли ке, те да ће и у на редном пе ри о ду на стави ти са сла њем молби за до на ци је. Ка ко ка же др Куреш, по сто је обећа ња од ам ба са де Пољ ске да ће они да до ни ра ју за ме ну четво ро вра та на Одеље њу пе ди ја три је, а то би тре ба ло да буде у апри лу или ма ју ове го ди не и до да је: - На пар адре се по сла ли смо и мол бе за до на ци ју за два ЛЦД те ле ви зо ра за Де чи је оде ље ње, ка ко би за ба ви ли мали ша не ко ји че ка ју на пре глед код лека ра, а та ко ђе, упу ти ли смо мол бе и за до на ци ју за на шу ла бо ра то ри ју, где нам тре ба но ви хе ма то ло шки бро јач. Осим ових, у про те клој го ди ни ова здрав стве на уста но ва до би ла је, та кође, вред ну до на ци ју у ви ду са ни тет ског во зи ла од По кра јин ског се кре та ри ја та за здрав ство. Вред ност ове до на ци је изно си ла је 3,5 ми ли о на ди на ра, а оста так сред ста ва ко ја су би ла по треб на за опрему овог во зи ла Дом здра вља обез бе дио је из соп стве них сред ста ва. Ово во зи ло са да се ко ри сти у здрав стве ној ста ни ци Ер де вик. Та ко ђе, јед но са ни тет ско во зи ло до нира ла је и Оп шти на Шид у фе бру а ру го ди не, а Дом здра вља је у ње го ву опрему уло жио још 540 хи ља да ди на ра. Ово во зи ло ко ри сти се у Слу жби хит не по моћи у Ши ду. Др Кр сто Ку реш Осло нац на ре дов на сред ства Ди рек тор ста ро па зо вач ког До ма здравља Др Јо ван Јо ва но вић Змај др Ра да Ин ђић, ка же да је ма ло до на ци ја у послед ње вре ме. - Све што смо узи ма ли, то је или пре ко Фон да за здрав ство, на ше Ди рекци је за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва и пре ко локал не са мо у пра ве. Има мо и сво јих сред ста ва ко је с јед не стра не Ме ди ци на ра да и Сто ма то ло шка служба за ра де и ми то унесе мо на дру ги на чин кроз Дом здра вља и по тро ши мо на па ци јен те. Ту је и Апоте ка ко ја до но си нај ви ше сред ста ва ка же др Рада Ин ђић на гла ша ва јући да има ју до бро раз вије ну апо те кар ску слу жбу у свим ме сти ма оп шти не, стру чан ка дар и до бре кон так те са ве ле дро ге ри ја ма. С тим у ве зи до да је, да њи хо ви па ци јен ти ни су ни ка да би ли с те стра не угро же ни, је ди но уко ли ко не ки од по треб них ле кова не по сто ји на тр жи шту, и то би био јед ни ни раз лог што не мо гу да га до би ју. Да кле, по ре чи ма ди рек то ра ове здравстве не уста но ве, у по след ње вре ме старо па зо вач ки Дом здра вља се осла ња на ре дов на и соп стве на сред ства. Др Ра да Ин ђић Е. С. Н. Прим. др Го ран Ивић При мо пре да ја опре ме у ми тро вач ком по ро ди ли шту Про те клу и по че так ове го ди не, обеле жио је ве ли ки број ху ма ни тар них ак ци ја ко је су Оп штој бол ни ци омо гу ћиле на бав ку не до ста ју ћих апа ра та, опреме и по тро шног ма те ри ја ла, нео п ход них за не сме та но функ ци о ни са ње бол нич ког си сте ма ка же в.д. ди рек тор Оп ште болни це прим. др Го ран Ивић.- Ни смо увек у си ту а ци ји да од го во ри мо на све потре бе на ших па ци је на та, јер нас у то ме спре ча ва ју ло ше ма те ри јал не при ли ке, за то је по моћ до на то ра увек до бро дошла. За хва љу јем сви ма ко ји се укљу чу ју у ова кав вид дру штве но-ко ри сног ра да и пре по зна ва ју ћи по тре бе бол ни це по ма жу да ко ри сни ци на ших услу га до би ју бо ље усло ве за ле че ње, ка ко у ди јаг но стичком, та ко и у сми слу ком фо ра и бо љих усло ва за пру жа ње здрав стве не не ге и за шти те. По Иви ће вим ре чи ма, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва до на то ри кон сул ту ју бол ни цу о тре нут ним по тре ба ма. - У за ви сно сти од сред ста ва ко ји ма уче ству ју у до на ци ји, а сход но по тре бама, за јед нич ки до но си мо од лу ку о на бавци апа ра та или опре ме. Че сто се де ша ва да и на чел ни ци слу жби по кре ћу ак ци је за при ку пља ње сред ста ва за тех нич ко опре ма ње или об на вља ње апа ра ту ре на оде ље њи ма ка кав је био слу чај са Служба ма пе ди ја три је, оф тал мо ло ги је, опште хи рур ги је на во ди др Ивић.- До премље ну по моћ не ме ри мо са мо фи нан сијском вред но шћу, ма да је она че сто ве о ма зна чај на, већ, пре све га, спрем но шћу и ху ма но шћу при вред них су бје ка та, ин ститу ци ја, ор га ни за ци ја и по је ди на ца да помог ну та мо где је нај по треб ни је. Мно го је при ме ра до на тор ства. Та ко го ди на ма уна зад, Дра ган Ми ло ше вић из Ма чван ске Ми тро ви це, за по слен као виши ме ди цин ски тех ни чар у SA NA кли ници, на до мак Мин хе на, за јед но са бра том Го ра ном Жде ри ћем, та ко ђе из Ма чван ске Ми тро ви це, ор га ни зу је до пре ма ње ху мани тар не по мо ћи Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца. У де цем бру је сти гла вред на до на ци ја ко ја се са сто ји од два аспи ра тора са стал ком, 6 ин ха ла то ра по крет них, 12 по су да за урин са др жа чем, 700 јед нократ них шпри це ва, ве ће ко ли чи не ре зервних пла стич них це ви и два де се так прекри ва ча, ја сту ка и уни фор ми. Апа ра ти су по ста вље ни на оде ље ња Ин тер ни стич ке слу жбе и Слу жби ОРЛ, а слу жи ће за лече ње па ци је на та са ди сај ним и плућ ним ком пли ка ци ја ма. У но вем бру, на кон ве о ма успе шно спро ве де не ху ма ни тар не ак ци је Фон да Б92 Бит ка за бе бе, у ко јој је по ро ди лиште Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца до би ло пет ин ку ба то ра, ак ци ја је на ставље на под сло га ном Бит ка за по ро ди лишта, а ми тро вач ко по ро ди ли ште по ста је бо га ти је за Ул тра звуч ни ко лор до плер, по ро ђај ни сто и дру гу нео п ход ну опре му. Истог ме се ца оде ље њу Оп ште хи рур ги је 1 и де чи је хи рур ги је до би ло је од Дел та Ге не ра ли оси гу ра ња фи ли ја ле Срем ска Ми тро ви ца 33 ду ше ка за бол нич ке креве те ко ји ма ће би ти под ми ре на по тре ба јед ног де ла ста ци о на ра Хи рур шког бло ка у ци љу об на вља ња по стељ ног фон да. Пре не што ви ше од го ди ну да на Де чије оде ље ње Оп ште бол ни це Срем ска Митро ви ца по кре ну ло је ху ма ни тар ну ак цију за на бав ку нео п ход них апа ра та за ову слу жбу, а до ни ра ним сред стви ма ку пљени су вред ни апа ра ти: ин фу зи о не пум пе, брон хи јал ни аспи ра тор,црп апа рат, ва га са ви си но ме тром. У ок то бру су ху ма ни тар ни во лон те ри из Аме ри ке, брач ни пар Ана и Да вид Ман, све ча но уру чи ли до на ци ју Цр кве Исуса Хри ста све та ца по след њих да на - два вред на апа ра та ком пју те ри зо ва но видно по ље и ди од ни ла сер, а у сеп тем бру је иста цр ква до ни ра ла три де се так алуми ни јум ских ода ли ца и 130 шта по ва наме ње них те шко по крет ним па ци јен ти ма.

22 22 Среда, 13. фебруар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БИ БЛИ О ТЕ КЕ Го сто вао Алек сан дар Га та ли ца са нај бо љим ро ма ном "Ве ли ки рат" је уз бу дљив и нео бич но на пи сан ро ман - са чи њен од сто ти не при ча, у ко ји ма се отва ра ју вра та ју на ци ма ко је је исто ри ја за бо ра ви ла, ста вља ју ћи их у пот пу но рав но пра ван по ло жај са кра ље ви ма, вој ско во ђа ма и мно гим ве ли ка ни ма... На Дан Би бли о те ке "Гли го рије Во за ро вић", 4. фе бру а ра, љу би те љи ма ле пе пи са не ре чи пред ста вљен је нај бо љи ро ман об ја вљен у го ди ни, по оце ни НИН-овог жи ри ја, "Ве лики рат" Алек сан дра Га та ли це. Управ ни ца Би бли о те ке Живка Ма тић је, обра ћа ју ћи се мно го број ној пу бли ци, ре кла да је Дан би бли о те ке, дан када сви за по сле ни осе ћа ју по нос и за до вољ ство због све га што је ура ђе но, али и ра дост и одго вор ност за но ве по сло ве ко је нас тек че ка ју. Про мо ци ја нај бо љег ро ма на у го ди ни "Ве ли ки рат" је уз бу дљив и нео бич но на пи сан ро ман - са чи њен од сто ти не при ча, у ко ји ма се отва ра ју вра та јуна ци ма ко је је исто ри ја за бора ви ла, ста вља ју ћи их у потпу но рав но пра ван по ло жај са кра ље ви ма, вој ско во ђа ма и мно гим ве ли ка ни ма... Пи сац је, ка ко је јед ном при ли ком на пи сао Ми ћа Ву ји чић, "прониц љи ви ли те рар ни ар хе о- лог" ко ји по бу џа ци ма ве ли ког исто риј ског до га ђа ја, ка кав је Пр ви свет ски рат, ко па по др жа ва ма и гра до ви ма, захва ће ним рат ним ви хо ром и про на ла зи уз бу дљи ве дра ме ин те ре сант них "ма лих" љу ди, ко ји ма је суд би на на пи са ла чуд но ва те и опа ке епи зо де у њи хо вим (са мо на пр ви поглед) обич ним жи во ти ма. О ро ма ну је го во рио Алексан дар Јер ков, књи жев ни кри ти чар, а раз го вор са на грађе ним пи сцем, Алек сан дром Га та ли цом, во ди ла је Све тлана Са бо, би бли о те кар ка. Пу бли ка је ужи ва ла у доброј ат мос фе ри, вр ло на дахну том пи сцу и на мо де ран на чин об ра ђе ној исто риј ској те ми, за ко ју увек има но вог и дру га чи јег ин те ре со ва ња. Све тла на Са бо Ве ли ко ин те ре со ва ње за нај бо љи ро ман СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИН ЂИ ЈА ИЗ КОМ ПА НИ ЈЕ ГАС ТЕХ Про мо ци ја При руч ни ка за га сну тех ни ку По здрав на реч Ми ро љу ба Са џа ко ви ћа По во дом обе ле жа ва ња де сет го ди на по сто ја ња и ра да ком па ни је Гас тех из Ин ђи је, одр жа на је про мо ци ја књи ге При руч ник за га сну тех ни ку ко ју су при пре ми ли Ми ро љуб Са џа ко вић, Мо мир Ан то нић, Дра ган Глу ши ца и про фе сор Мар тин Бог нер. Књи га је штампа на у 600 при ме ра ка и на мење на је струч ња ци ма ма шинске тех ни ке, тех но ло зи ма и сви ма ко ји су за ин те ре со ва ни за га сну опре му. - При руч ник за га сну техни ку би ће је дан вр ло зна ча јан ма те ри јал за све ин же ње ре и те ни ча ре. То ни је на уч но де ло али мо же би ти од ве ли ке кори сти у сва ко днев ном жи во ту. Ми ће мо при руч ник по кло нити свим го сти ма, са рад ни ци ма и при ја те љи ма,а оче ку је мо да ће мо га до пу ни ти у на ред не две го ди не и по но во на пра ви ти једну ова кву про мо ци ју - ис та као је про фе сор Мар тин Бог нер, један од ауто ра књи ге. Про мо ци ји су при су ство ва ли и пред став ни ци ло кал не са мо у- пра ве ис та кав ши да је Гас тех ме ђу нај у спе шни јим ком па нија ма у Ин ђи ји и јед на од нај бољих пре по ру ка за бу ду ће ин вести то ре. Зва ни це на про мо ци ји по здра вио је пред сед ник преду зе ћа Гас тех Ми ро љуб Са џако вић, а не што ви ше о успешном по сло ва њу у про те клих де сет го ди на ре као је ди рек тор Мо мир Ан то нић. М. Б. 7. ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА "ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ" Ле по те и вред но сти пра во слав ног жи во та Пр во го сто ва ње чла но ва Дру штва љу би те ља фо то гра фи је, филм ских и ви део оства ре ња "Бе о фо то" из Бе о чи на Сед ма по ре ду Ме ђу на родна из ло жба фо то гра фи ја "Пра во сла вље на ин те не ту", ко ју од го ди не при пре ма Дру штво љу би те ља фо то графи је, филм ских и ви део остваре ња "Бе о фо то" из Бе о чи на, отво ре на је, 7. фе бру а ра, за срем ско ми тро вач ку пу бли ку. По став ку пре ми јер но при ка зану у бе о чин ском До му кул туре, но вем бра 2012, са да су у из ло жбе ном про сто ру Му зе ја Сре ма пред ста ви ли ди рек тор ка уста но ве Да ни ца Дра ги че вић Ђу кић, пред сед ник Дру штва "Бе о фо то" Исмет Аде мов ски Иса, уред ник кул тур не ру брике "Срем ских но ви на" Ду шан По зна но вић и про то је реј Саво Ра ки та, ар хи је реј ски на месник ми тро вач ки. На из ло жби у Му зе ју Сре ма при ка за ни су сви ра до ви, укупно 143, ко је је ода брао струч ни жи ри (Ду шан Жив кић, Ге за Ле нерт) од при сти глих 247 фото гра фи ја 59 ауто ра из два на ест зе ма ља. Ме ђу њи ма су и на грађе не фо то гра фи је у по је ди начној кон ку рен ци ји - Ада ма Фалков ског (Пољ ска), Исе Адемов ског (Бе о чин) и Ра ди во ја Мач ко ви ћа (Аустра ли ја), као и нај бо ље ко лек ци је Алек сандра Ва си лу ка (Пољ ска), Хаџи Ми о дра га Ми ла ди но ви ћа (Алек си нац) и Ђор ђа Га јиц ког (Бе о град). - Је дин стве на по иде ји и кон цеп ци ји, а са же љом да Отва ра ње из ло жбе у Му зе ју Сре ма (Сни мио: Зо ран Жив ко вић) при ка же све ле по те и вред ности пра во сла вља, ова из ло жба је ма ли до при нос чу ва њу успоме не на све тог вла ди ку Вар наву хво стан ског и бе о чин ског. Мо шти овог св. ис по вед ни ка по чи ва ју у цр кви ма на сти ра Бе о чи на, а Срп ска пра во славна цр ква га про сла вља 12. новем бра. Фо то за пи си цр ка ва, ма на сти ра, пор тре ти, де та љи и об ре ди по ка зу ју да је те ма неис црп на и увек ин спи ра тив на, а на на шу ра дост ра до ви су из го ди не и го ди ну све број ни ји и бо љи. Они го во ре ви ше од свих ре чи по ру чио је пред сед ник бе о чин ског дру штва "Бе о фо то" И. Аде мов ски. Про та Са во Ра ки та је присут ни ма пре нео по здра ве еписко па срем ског г. Ва си ли ја и ис та као да се из ло жба одржа ва у да ни ма ка да хри шћа ни обе ле жа ва ју 1700-го ди шњи цу до но ше ња Ми лан ског едик та. Ис та као је ве ли ки зна чај духов но сти и естет ског мо мен та у жи во ту пра во слав них вер ника, че му сва ка ко до при но си и из ло жба "Пра во сла вље на интер не ту" ко ја оку пља ауто ре из чи та вог све та. Све ча ном отва ра њу из ло жбе у Му зе ју Сре ма, ко ја се мо же раз гле да ти до 15. фе бру а ра, при су ство ва ли су број ни пошто ва о ци фо то гра фи је, али и ауто ри из Бе о чи на, Ле шни це, Срем ске Ми тро ви це и дру гих ме ста. Д. П.

23 Среда, 13. фебруар ГО ЛУ БИН ЦИ МАЧ КА РЕ Је дин стве на и све успе шни ја ма ни фе ста ци ја Од осмог до 11. фе бру а ра у Го лу бин ци ма одр жа на је тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Мач ка ре ко ја из го дине у го ди ну, по оце ни ор га низа то ра, по ста је све успе шни ја. Овом је дин стве ном ма ни фе стаци јом, сем што же ле да Го лубон ци ма вра те ста ри сјај и тих да на фе бру а ра за и ста бу ду посеб ни, што су до ка за ли и ове го ди не, же ле и да да ју свој до при нос про јек ту Бо гат ство раз ли чи то сти и Го лу бин ци ет но еко се ло ка ко би брен дира ли тра ди ци о нал ни оби чај и је ла спре ма на за ову при ли ку (пих ти је, кроф не, сал ња ке, кола че на ку ку ру зо ви ни, ку лен, ко ба си це, ку ва но ви но). За ову ма ни фе ста ци ју ко ја на ја вљу је по че так но вог веге та ци о ног пре и о да уочи Ускр шњег по ста, Го лу бин ча ни се спре ма ју од мах по сле Но ве го ди не. Мач ка ре су по че ле у пе так Ба лом под ма ска ма у Ка то лич кој пор ти, док је у субо ту одр жан 11. Ма скен бал у спорт ској са ли Основ не шко ле 23. Oк т обар. Ка ко ре че председ ник Ор га ни за ци о ног од бо ра Влат ко Ћа ћић, спорт ска са ла је би ла пре ма ла да при ми све ко ји су же ле ли да при су ству ју из бо ру за нај леп шу ма ску. Од 13 ори ги нал них ма ски, изабра не су пр ве три. Пр во ме сто осво ји ла је ма ска у кре а ци ји учи те љи це Ани це Ћа ћић под на зи вом Парк из до ба ју ре, док је дру го ме сто при па ло маски по име ном По ро ди ца Кремен ко у кре а ци ји по ро ди це Мар куш. Тре ће ме сто за у зе ла је ма ска Кар не вал из Порт пете ја у кре а ци ји по ро ди це Сувар џи ја. - Ово је је да на е ста го дина ка ко уче ству јем. Во лим ма скен бал, ужи вам у то ме. Во лим у ове да не да се маски рам и да бу дем не што дру го ка же Ма те ја Сувар џи ја и на гла ша ва да на кре а ци ји ма ске у по ро ди ци сви за јед но ра де. Ево, по но во ве ли ки спек такл у Го лу бин ци ма. Ма скен бал је про шао изу зет но, има ли смо до бре ма ске и на гра да за нај бољу ма ску је ле то ва ње на Хр ват ском при мор ју. То је до би ла ма ска Парк из доба ју ре, од но сно Ди но сау ру си ко ји су оду ше ви ли сву пу бли ку и то је би ла нај ин те ре сант ни ја ма ска ка же Влат ко Ћа ћић, нагла ша ва ју ћи да сво ју мани фе ста ци ју по ку ша ва ју Пр ви Ди но са у ру си Ана Ран чић и Ру жи ца Бор чић да диг ну на још ви ши ни во.- Ову ма ни фе стаци ју, ко ја има нај ду жу тра ди ци ју у на шој општи ни, по ку ша ва мо да одр жи мо, да пре не се мо на мла ђе ге не ра ци је, и са мим тим ће она тра јати. Са ма ма ни фе ста ци ја има ду го тра ди ци ју, 200 го ди на уна зад, али смо је са да при ла го ди ли савре ме ним то ко ви ма. Од го ди не се одр жава ју ма скем нба ли, Карне вал по че твр ти пут и све што ра ди мо, по куша ва мо да за др жи мо тај ет но ка рак тер. У не де љу је одр жан Кар не вал у ко ме се изба ци сва не га тив на енер ги ја, а он да по чињу но ви ра до ви, но ве Кар не вал ска по вор ка оба ве зе. Све ма ске са Ма скенба ла, као и ма ске по себ но припре мље не за Кар не вал, и оне ко је су пра вље не прет ход них го ди на, у кар не вал ској по ворци про ше та ле су ули ца ма Го луби на ца, а за тим се пред ста ви ле на би ни ис пред Ка то лич ке цркве. При ка зом оби ча ја по кућа ма, где ор га ни зо ва не гру пе ше та ју по ули ца ма и свра ћа ју код до ма ћи на ко ји су отво ри ли ка пи је, при ка зу ју ћи по клад не оби ча је, у по не де љак су за врше не го лу би нач ке Мач ка ре. Ма ни фе ста ци ју у Го лу бин ци ма чи ји је ор га ни за тор ХКПД Томи слав, по др жа ли су оп шти на Ста ра Па зо ва и број ни спон зори, а го сти ме ни фе ста ци је, изме ђу оста лих би ли су и председ ник оп шти не Ђор ђе Ра дино вић са са рад ни ци ма. Г. М. РУ МА ПРО МО ЦИ ЈА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ Књи га о би о ско пи ма и гра ду Илу стро ва на пу бли ка ци ја Ха џи Бо жи да ра Па у ко ви ћа "Ни је дан дан без фил ма" по во дом сто го ди шњи це при ка зи ва ња по крет них сли ка У ве ли ком хо лу Кул тур ног цен тра у Ру ми, 8. фе бруа ра, у при су ству број них пошто ва ла ца кул ту ре и ауто ра Ха џи Бо жи да ра Па у ко ви ћа, пред ста вље на је но ва фо томо но гра фи ја "Ни је дан дан без фил ма", по све ће на сто го дишњи ци ра да би о ско па у овом гра ду. По крет не сли ке у Ру ми пр ви је, 1912, по чео да прика зу је Слав ко Вар дић Ба чванин и то у ка фа ни "Хан га", док је пр ви би о скоп, "Олим пи ја", исте го ди не отво рио вла сник Пајшл. Из ме ђу два свет ска рата у гра ду је ра ди ло шест био ско па: "Олим пи ја", "Апо ло", "Ро јал", "Евро па", "Цен трал" и "Ура ни ја". Пу бли ка ци ју по во дом стого ди шњег ју би ле ја кон ти нуи ра ног при ка зи ва ња филмо ва у Ру ми пред ста ви ли су исто ри чар умет но сти Дра ган Јан ко вић, но ви нар Бо шко Не го ва но вић и ди рек тор Град ске би бли о те ке Жељ ко Сто ја но вић, а при сут ни ма се обра тио и њен аутор. Би ло је ре чи о свим те ма ма и области ма ко је су у књи зи по крену те, од исто ри ја та гра да, рум ских хо те ла, ка фа на и би феа, но ви на ра и пе ри о дике, до филм ског ре пер то а ра и пр вих град ских фо то гра фа. По зна то је да из ове сре дине по ти чу филм ски ве ли ка ни свет ског угле да, по пут Славка Вор ка пи ћа и Пи те ра Богда но ви ћа. Од по зна тих фо тограф ских име на нај ви ше просто ра у књи зи је по све ће но Јо си пу Бур на ћу, чо ве ку ко ји је ове ко ве чио ула зак осло боди ла ца, 27. ок то бра 1944, у овај град. - Ха џи Бо жи дар Па у ко вић, аутор ове не пре тен ци о зне публи ка ци је, са вре ме ни агил ни са ку пљач пре о ста лих усме них по да та ка и дру ге ге не ра тивне исто риј ске гра ђе за ви ча ја а по себ но род ног гра да, то ком про те клих ви ше од че ти ри деце ни је об ја вио је до ку мен тарних из да ња раз ли чи тих те ма, оби ма и фор ма та. Ово га пу та Су срет на Фе сту: Пи тер Бог да но вић и Бо шко Па у ко вић освр ће се на ју би леј, сто го дишњи цу кон ти ну и ра ног при кази ва ња фил мо ва у Ру ми иста као је ре цен зент Дра го мир Јан ко вић. Све ча ност у Кул тур ном центру улеп ша ла је пи ја нист ки ња Књи га о ју би ле ју би о ско па у Ру ми Ка та ри на Ра ка но вић, учени ца Сред ње му зич ке шко ле у Но вом Са ду, у кла си Ри те Кинке, ко ја је из ве ла ком по зи ци ју "Al bo ra da del gra ci o so" Мо риса Ра ве ла. Д. П.

24 24 Среда, 13. фебруар ШИД ОДР ЖАН СРЕМ СКИ СВИ ЊО КОЉ И КО БА СИ ЦИ ЈА ДА По бед ни ци еки па Ја њић из Ши да У бр зом је де њу ко ба си ца по бе дио је про шло го ди шњи шам пи он Ду шан Ку ла ча нин, а у из ра ди нај у ку сни је све же ко ба си це еки па Гој ка Шу ше СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ Во жњом фи ја ке ра кроз град, у при су ству не ко лико сто ти на по се ти ла ца из Шида, окол них ме ста и ре ги о на, а у ор га ни за ци ји Ту ри стичке ор га ни за ци је Шид и СКУД Јед но та Шид, у су бо ту, 9. фе бру а ра, на пла тоу ис пред Спорт ског цен тра, све ча но је отво рен 16. по ре ду Срем ски сви њо кољ и ко ба си ци ја да. У име ло кал не са мо у пра ве ма ни фе ста ци ју је отво рио заме ник пред сед ни ка Оп шти не Ср ђан Ма ле ше вић, а при сутни ма се обра тио и ле ген дар ни но ви нар Ка мен ко Ка тић. Такми ча ре и го сте по здра вио је и Га шпар Ми шич на род ни по сланик у Ре пу бли ци Сло ве ни ји. За так ми че ње у бр зом клању сви ња и об ра ди ме са прија вље но је би ло пет еки па: Кла ница Агро па пук из Ку ку је ва ца, еки па Ме сне за јед ни це Ги ба рац, Кла ни ца Ја њић из Ши да, еки па Ми тин млин из Ши да и пе та при ја вље на би ла је еки па из Сло ве ни је Ја не зи. Вр сни мај сто ри Сал са и тач ка! По во дом Да на Све тог Трифу на и Да на за љу бље них, 14. фе бру а ра, Кан це ла ри ја за мла де Срем ска Ми тро ви ца у сарад њи са клу бом сал се Ла ти на Блан ка ор га ни зу је ма скен бал сал са жур ку La noc he fa tal. Ма скен бал ће се одр жа ти у За ви чај ном клу бу сту де на та у Срем ској Ми тро ви ци са по четком у ча со ва, а улаз на жур ку је сло бо дан. - Све по се ти о це оче ку је одлич на жур ка, уз спе ци јал не го сте ве че ри, бенд Sal sa y pun to (Сал са и тач ка) и DJ -а. Енер ги ја ку бан ског на ро да и дух Ха ва не у Срем ској Ми трови ци, учи ни ће ово ве че фатал ним. Ма ски рај те се и до ђите са при ја те љи ма да се сјај но про ве де те! За љу бље ни по веди те парт не ра, оста ли до ђи те Де таљ са отва ра ња ма ни фе ста ци је Нај бр жи у бр зом кла њу и об ра ди то вље ни ка би ли су так ми ча ри из Кла ни це Јањић : Жељ ко Де ве так, Саша Бор њак и Ра ди вој Грујић, Агро па пук је био други, док су тре ћи би ли Ги барча ни. Они су би ли нај бр жи, али су до би ли ка зне не по е- не. У бр зом је де њу ко ба си ца по бе дио је про шло го ди шњи шам пи он Ду шан Ку ла ча нин, да се за љу би те, ис ти че ко орди на тор ми тро вач ке Кан це лари је Не над Рад ма но вић. С. Л. а у из ра ди нај у ку сни је свеже ко ба си це еки па Гој ка Шу ше. На из бор за нај бо љу су ву ко ба си цу до не то је 35 узора ка, а пр во ме сто осво јио On li ne ан ке та на сај ту Сремских но ви на при вла чи све више на ших чи та ла ца. Ово га пута, пи та ли смо чи та о це и по сети о це на шег сај та да ли Ср би ји тре ба ју ван ред ни пар ла мен тари из бо ри и, су де ћи по од гово ри ма, тек не што ви ше од четвр ти не ис пи та ни ка (28 од сто) ка же да од мах тре ба рас пи са ти ван ред не пар ла мен тар не из боре, а са мо 11 од сто уче сни ка Ван ред них из бо ра ће би ти до кра ја го ди не (11%) Ова Вла да Ср би је ће из др жа ти цео ман дат (22%) Тре ба од мах ићи на ван ред не из бо ре (28%) По бед нич ка еки па Ја њић из Ши да је Пре драг Ле ма јић, дру го Сте ван Фар каш, док су треће по де ли ли Мла ден Ле ма јић и Бра ни слав Вра бац. ON LI NE АН КЕ ТА СРЕМ СКИХ НО ВИ НА С. М. Из бо ри, али не са да ан ке те твр ди да ће ван ред них из бо ра би ти до кра ја го ди не. На су прот ова квим ста вови ма, нај ве ћи број уче сни ка у ан ке ти, њих 39 од сто, сложио се са кон ста та ци јом да би ван ред ни пар ла мен тар ни избо ри зна чи ли са мо још јед ну из гу бље ну го ди ну, док при личан број, 22 од сто, сма тра да ће ова Вла да Ср би је из др жа ти цео ман дат. Ван ред ни из бо ри зна че са мо још јед ну из гу бље ну го ди ну (39%) ОТВОРЕНО УСКОРО УСКОРО ОД 14. ФЕБРУАРА УСКОРО УСКОРО УСКОРО ЧЕКАМО УСКОРО ВАС! ЕТНО РЕСТОРАН СРЕМСКА КУЋА Манђелошки пут Уживајте у специјалитетима сремске кухиње

25 Среда, 13. фебруар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Комплетна ултразвучна диjагностика Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Тел: 063/ , 022/ Краља А. Карађорђевића 46 МАРКЕТИНГ Про да јем Пе жо 206 HDI, 2,0 го ди на про из вод ње 2002, у бес пре кор ном ста њу. Тел: 063/ Про да јем ме ка но огрев но дрво. Тел: 064/ Про да јем тро со бан де љив стан, укњи жен, два ула за, ку пати ло, ТА, Ка ра бур ма, Бе о град. Тел: 065/ Пред у зе ће за ме ђу на род ни тран спорт по тре бан во зач са ис ку ством. До ћи лич но у просто ри је ДД Ко мер ца на Рум ској мал ти. КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу са две стам бе не је дини це у цен тру гра да Жит ни трг 27, кућа има мо гућ ност отва ра ња по слов ног про сто ра мо же и за ме на за стан уз допла ту. Тел: 062/ Хит но про да јем ду жну ста ри ју ку ћу у Но вом шо ру. Тел: 060/ Про да јем ку ћу 100м2 на пла цу од 10 ари из лаз на 2 ули це у Срем ској Митро ви ци, Ли вад ска 12, цр ве на че сма. Тел: и 064/ Про да јем ста ру ку ћу у Срем ској Митро ви ци, Бо сут ски пут по се ду је во ду, стру ју и те ле фон. Тел: Про да јем ју тро зе мље код глав ног Во до во да у Срем ској Ми тро ви ци зва ти по сле 15,30 ча со ва. Тел.060/ Про да јем ви кен ди цу 30м2 у Кум бо ру код Хер цег Но вог. Тел: 022/ Про да јем две ку ће на јед ном плацу, Ста ри шор 6 це на евра Тел: Про да јем хек тар зе мље по ред асфалт ног пу та два км од Врд ни ка. Тел: 063/ НОВО Отворена " " Булевар Константина Великог 1 (Кружни ток Стари Мост) Сремска Митровица Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ди во шу, Фру шкогор ска 37. Тел: 011/ и 069/ Про да јем две ку ће у Гр гу рев ци ма са по вр ши ном од 7 ари за ку ћу у Мачван ској Ми тро ви ци. Тел: 065/ Про да јем ку ћу, цен трал но гре ја ње и гас или ме њам за ма њи стан из до плату. Тел: СТА НО ВИ - Из да јем стан 70м2 у на се љу Ма ти је Ху ђи, лукс опре мљен по го дан за самце.тел: 063/ Из да јем на ме ште ну со бу са цен тралним гре ја њем бли зу Бол ни це. Тел: 063/ и Из да јем кон фор ну гар со ње ру у центру Ба ње Ко ви ља че. Тел: 063/ Из да јем дво со бан стан у на се љу Мати је ху ђи и по слов ни про стор у цен тру гра да. Тел: 063/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Новом Са ду код ме ди цин ске шко ле од 1. мар та.тел: 064/ За ме на ста на 65м2 у Бо сни и Херце го ви ни у Ви те зу цен тар за стан или ку ћу у Но вом Са ду или Ин ђи ји. Тел: 063/ и 022/ Из да јем јед но со бан стан у Те сли ном на се љу и дво ри шни стан на Бе лој Ружи у Ћа ћар ку, зва ти по сле 15,30 ча сова. Тел: 060/ Про да јем но ви стан у цен тру Сремске Ми тро ви це, вр ло по вољ но. Тел: 063/ Из да јем не на ме штен дво со бан стан у на се љу Орао. Тел: Из да јем дво со бан на ме штен стан у Ка ме ња ру. Тел: 065/ Из да јем дво со бан стан дру ги спрат у Но вом Са ду пре ко пу та сај ма. Тел: и 066/ U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica - Про да јем нов на ме штен стан 50м2 први спрат, укњи жен. Тел: 064/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ ули ца Во ји сла ва Или ћа 7на се ље Пејтон.и про да јем пећ на гас.тел: и 062/ Про да јем дво со бан стан у цен тру града код пи ја це. Тел: 063/ Из да јем нов на ме штен стан 50м2 у цен тру, кли ма ин тер нет. Тел: и 064/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан у на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: и 062/ Из да јем дво со бан на ме штен стан за де вој ке у цен тру, це на са тро шко ви ма 60 евра. Тел. 069/ Из да јем дво и по со бан стан у на сељу Орао. гре ја ње ка ље ве пе ћи. Тел: 065/ и ЛО КА ЛИ - Из да јем по слов ни про стор 21м2 у цен тру гра да. Тел: 064/ Из да јем ком плет но опре мљен по словни про стор 21м2 за ко зме тич ки са ло ну цен тру гра да. тел: 064/ Из да јем ло кал 30м2 у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 064/

26 26 Среда, 13. фебруар МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Из да јем ло кал у цен тру Срем ске Митро ви це. Тел: 064/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем ште не Ла бра до ра вак ци ни сан са пе ди гре ом, жу те бо је, ста ро 2 ме сеца. Тел: 064/ и 022/ Из да јем ло кал пре ко пу та Па ла те прав де, це на по вољ на. Тел: и 064/ ВО ЗИ ЛА -Про да јем Ше вро лет Спарк го диште без ула га ња, Тел:064/ Про да јем ауто мо бил Da e woo Еспе ро, го ди на про из вод ње 1997, у фу лу, ре гистро ван, у екс тра ста њу, це на по до гово ру, по вољ но. Тел: 063/ Про да јем еле ва тор за ку ку руз меха нич ка ма ши на за ку ку руз, че тво роред на се ја чи ца, тро крил на др ља ча, дво бра зни плуг, јед но бра зне гра бље, ро та ци о на ко са чи ца. Тел: 021/ Про да јем та њи ра чу 28 ди ско ва и бали ра ну ку ку ру зо ви ну. Тел: 064/ Про да јем мо то кул ти ва тор ИМТ 506 са точ ко ви ма, те го ви ма и фре за 90цм, го ри о ник за цен трал но гре ја ње на пре ра ђе но уље и АПН 6 мо тор То мос. Тел: и 064/ Про да јем веш ма ши ну. Тел: Про да јем рас хлад ну ви три ну. Тел: Про да јем мо тор ну те сте ру ви ла џер и ме тал ни рем. Тел: РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица и у Улици Карађорђева 12. Alma Mons. Тел: 065/ Про да јем раз бој за тка ње. Тел: Пен зи о нер жи ви сам у ку ћи упо знао би же ну до 65 го ди на без оба ве за ра ди бра ка, у об зир до ла зе озбиљ не по нуде. Зва то од ча са. Тел: Вр шим услу гу ста рих, бо ле сних и хен ди ке пи ра них. Тел: 064/ Про да ју се три чи сто крв на ко ња, једно го дац, дво го дац и тро го дац (од једне, две и три го ди не ста ро сти). Зва ти по сле 19 ча со ва на те ле фон: 015/ или се ја ви ти на адре су у Ули цу Ра ди во ја Ди ми три је ви ћа бр. 14 Глу шци (оп шти на Бо гатић). - Про да јем Fi at Sti lo, го ди на про из водње ЈТД у од лич ном ста њу, пано ра ма кров, по се ду је сву опре му. Тел: 063/ Про да јем Пе жо 206 HDI, 2,0 го дина про из вод ње 2002, у бес пре корном ста њу. Тел: 063/ Про да јем Шко ду Фа би ју ка ра ван 1.4 еле ган це, го ди на про из вод ње 2002, км, фул опре ма, цд/ра дио, клима, аларм, 4 зим ске и 4 лет ње гу ме са ал.фел на ма, це на евра плус цари на. Тел: 063/ Про да јем Ре на улт 21 го ди на про извод ње 1991, вла сник, ре ги стро ван до год, це на 1000 евра, ни је фик сна. тел: 062/ Про да јем Ford fi e stu 1300бен зин у одлич ном ста њу. Тел: 060/ Ку пу јем ауто мо би ле ха ва ри са не, го диште не бит но. Тел: 069/ SN (razmak) TEKST OGLASA SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре, но ви је Лап топ ра чу на ре, нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем но ве ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем штен це злат ни Ре три вер. Тел:060/ Про да јем из но ше не ко ке но си ље, Ре го дић Срем ска Ми тро ви ца. Тел.: 022/ , и 065/ Про да јем тро сед, две фо те ље и та буре, це на 150 евра. Тел: 022/ и 064/ Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara

27 Среда, 13. фебруар МА ЛИ ОГЛА СИ "Ovlašćeni Škoda servis Euro-Car u vreme prazničnog raspoloženja i darivanja, sugrađanima daruje ono u čemu je najbolji. Gratis pregled vozila, uz bilo koju drugu popravku poklanjamo gratis redovan servis. Vaš kvar je naša stvar. Euro-Car. Srećni praznici" - Akcija traje do 31. januara godine "EURO-CAR" TEAM Sremska Mitrovica Bul. Arsenija Čarnojevića / Про да јем по лов на алу ми ни јум ска Ши дал дво је вра та, два про зо ра, тро је бал кон ских вра та, де вет ва куми ра них про зо ра све са алу ми ни јумским ро лет на ма пу ње не пур пе ном, Не мач ке про из вод ње, це на по вољ на. Тел: Озбиљ на же на без оба ве за не го ва ла би ста ри је осо бе и чу ва ла де цу. Тел: 064/ Про да јем Ру ску ло вач ку пу шку 16-ти цу јед но цев ку, ли ци ма са до зволом. Тел: 022/ I 069/ Сто ла ри про да јем елек трич не строје ве не мач ке про из вод ње и сто лар ске сте ге. Тел: 064/ Про да јем ме ка но огрев но др во. Тел: 064/ "JU GO KO MER CI JA" NO VI SAD ODR ŽA VA LI CI TA CI JU PO LJO PRI VRED NE ME HA NI ZA CI JE U SU BO TU 16. FE BRU A RA U TI TE LU, SA PO ČET KOM U 10 ČA SO VA U SER VI SNOM TRE NING CEN TRU ( KOD SI LO SA) 1 KOM. KOM BAJN «JOHN DE E RE» WTS 9640, ŽIT NI HE DER 620 R, KO LI CA 2003 god. SA ADAP TE ROM Z A KU KU RUZ «GE- RING HOF» 6- RED NI 2 KOM. TRAK TOR «JOHN DE E RE» 8420, 2006 god. 2 KOM. TRAK TOR «JOHN DE E RE» 8320, god. 1 KOM. TRAK TOR «JOHN DE E RE» 7810, 2002 god. 3 KOM. TRAK TOR «JOHN DE E RE» 6620, 2004 god. 2 KOM. TRAK TOR «JOHN DE E RE» 8100, 8220, 1998, 2002 god. 8 KOM. TRAK TOR «TOR PE DO» 7506od god 2 KOM. PRI KO LI CA «ZMAJ» 487 ZA STAJ- NJAK 14 KOM. PRI KO LI CA «ZMAJ» tip: 470,481,485,489 1 KOM. SA MO U TO VAR NA PRI KO LI CA ZA SE- NO «SE NA TOR» 2002 god. 1 KOM. TE LE HEN DLER, MER LO TUR BO FAR- MER, 2009 god. 3 KOM. PLUG MUL TI MA STER 150 i 180, 2002 god. 1 KOM. TA NJI RA ČA «KUHN-XM» 2002 god. 1 KOM. TA NJI RA ČA «TA RA» 4 M, god 2 KOM. SE TVO SPRE MAČ IMT-FOP 9,6M, 2008 god. 2 KOM. RA SI PAČ MI NE RAL NOG ĐU BRI VA «SUL KI»,2004 god. 1 KOM. DR LJA ČA NO ŠE NA «DU BI CA» 4 KRI LA 1 KOM. TA RUP DVO RED NI ET-31 1 KOM. VA LJAK KEM BRIDŽ 1 KOM. POD RI VAČ «JHN DE E RE» 915, 2006 god. 1 KOM. KUL TI VA TOR ZA SE MEN SKI KU KU- RUZ OTAC 1 KOM. KO SA ČI CA ZA GNJE ČI LI COM, «KUHN FC 302» RAZ GLE DA NJE ME HA NI ZA CI JE OD 8 DO 10 ČA SO VA IN FOR MA CI JE NA TE LE FON: , SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Promenada bb tel: 022/ i 064/ Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Општин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Носилac про јек та je ЈУБ д.о.о. Ши ма нов ци, До си те је ва 5. Пред мет ни про је кат је Из град ња по го на за су ше ње реч ног пе ска. Пред мет ни проје кат се ре а ли зу је у Ши ма нов ци ма, ули ца До си те је ва 5 (у окви ру ЈУБ ком плек са), на кат. парц. 548/11 к.о. Ши ма нов ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про стори ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва.сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је мишље ње у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не утица ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат Из град ња по го на за су ше ње реч ног пе ска. Мали огласи до 10 речи наплаћиваће се од 1. фебруара године - 100,00 динара за једно објављивање. Свака наредна реч је 10,00 динара. Цена уоквиреног огласа биће 200,00 динара за једно објављивање. - Оглас са фотографијом (6x4.5cm) 400,00 dinara Излети по Србији Сарајево - 2 дана Европски градови Летовање Сегедин - сваки месец Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/ ВЕЛИКИ ПОПУСТ ДО КРАЈА ФЕБРУАРА!

28 28 КУЛТУРА Среда, 13. фебруар го го ди шња ди рек торка На род не би бли о те ке Ду "Др Ђор ђе На то ше вић" у Ин ђи ји и ак ту ел на пред сед ница По дру жни це би бли о теч ких рад ни ка Сре ма, Ве сна Сте пано вић, јед но је од нај у глед нијих име на у би бли о те кар ству Сре ма и Вој во ди не. За раз ли ку од не ких сво јих ко ле га, на руко во де ће ме сто у "хра му књи ге" до ла зи по што је ис пе кла "за нат" у пре сти жној Би бли о те ци Ма тице срп ске а не за рад по ли тич ке и пар тиј ске по доб но сти. Због то га, али пре све га због љу ба ви и ода но сти пре ма пи са ној ре чи, књи зи и чи та њу, од оп стаје на ди рек тор ској функ ци ји, неза ви сно од из бор них ре зул та та, ко а ли ци о них на год би и про ме на у вр хо ви ма вла сти. А нај но ви ји ман дат упра во јој је за по чео на осно ву из бо ра - по рас пи са ном кон кур су. Ове го ди не, на вр ша ва се три де це ни је од пр вог "Су сре та библи о гра фа у спо мен на др Геор ги ја Ми ха и ло ви ћа", а чи њени ца да је Ве сна Сте па но вић ор га ни зо ва ла осам од укуп но 18 одр жа них на уч них ску по ва нај бо ља је по твр да ње ног ра да и струч но сти. Ка да се ро ди ла и на ко ји на чин фор ми ра ла Ва ша љубав пре ма књи зи, из да ваштву и уоп ште пи са ној ре чи, кул ту ри у ши рем сми слу? - Кад има те ста ри ју се стру, ко ју хо ће те по што-по то да сустиг не те, он да на у чи те да чита те кад се стра по ђе у шко лу. Та кав слу чај је био и са мном. У при зе мљу згра де, у ко јој сам ста но ва ла, би ла је са мо по слу га. Тр гов ци би ми да ли да про чи там шта пи ше на чо ко ла ди, па бих је он да до би ла на по клон. Већ у дру гом основ не учла ни ла сам се у би бли о те ку, у ко јој са да ра дим. Би ла сам члан и дру гих би бли о те ка то ком шко ло ва ња, да бих на кон цу и свој про феси о нал ни ан га жман про на шла баш у би бли о те кар ству. Књи га и чи та ње су од у век мој сло бодни из бор, ин те ре со ва ње, хо би, ужи ва ње. Го ди на ма сам би ла пут ник (сред ња шко ла, фа култет, по сао) и то до сад но вре ме сва ко днев ног пу то ва ња прекра ћи ва ла чи та њем. Не кад би ми би ло жао што је воз сти гао у ста ни цу и мо рам да иза ђем, те пре ки нем чи та ње на нај зани мљи ви јем ме сту. Чи та ње је та ко по ста ло потре ба без чи јег за до во ља ва ња дан не ма сми сао. По не кад и са мо по ла са та уве че, пре спава ња, ако оба ве зе та ко уде се. Ужи ва ње у пу ном сми слу је годи шњи од мор и пот пу но пре пушта ње књи зи. Из да ва штво се на мет ну ло као "опис по сло ва и рад них за да та ка", ка да сам пре у зе ла ду жност ди рек тор ке На род не би бли о те ке "Др Ђорђе На то ше вић" у Ин ђи ји, али га до жи вља вам као пра ви иза зов и мо гућ ност да ути чем на нека кул тур на и дру штве на крета ња, ко ја би оста ја ла ван мог до ма ша ја уко ли ко не бих обавља ла тај део по сла. Са мо да је ви ше нов ча них сред ста ва за ове на ме не, би ло би још комплет ни је. У ко јој ме ри и ка ко је Ваш рад у Би бли о те ци Ма ти це срп ске ути цао на по сао ко ји да нас оба вља те у ин ђиј ској би бли о те ци? Ве сна Сте па но вић је ро ђе на 28. мар та го ди не у Срем ској Ми тро ви ци. Ви со ко обра зо ва ње сте кла је на Фи лозоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду - Ка те дра за ан дра го ги ју. Од до је ра ди ла као ре фе рент за ма тич не функ ци је, а по том као би бли о те кар у Би бли о те ци Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, на кон че га по ста је ди рек тор ин ђиј ске На род не би блио те ке "Др Ђор ђе На то ше вић". Го ди не сте кла је струч но зва ње би бли о те ка ра, а и зва ње ви шег би бли о те ка ра. Од го ди не је пред сед ни ца По дру жни це би бли о теч ких рад ни ка Сре ма, ко ја де лу је у окви ру Би бли о те кар ског друштва Ср би је. Ак тив но уче ству је на број ним струч ним ску пови ма, са ве то ва њи ма и кон фе рен ци ја ма, а струч не ра до ве обја вљу је у Го ди шња ку Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Го ди шња ку би бли о те ка Сре ма, Пан че вач ком чи та ли шту. Од го ди не је од го вор ни уред ник Збор ни ка ра до ва Су сре ти би бли о гра фа, као и члан Од бо ра Су сре та би бли о гра фа. Ве сна Сте па но вић - Го ди не ра да у Би бли о теци Ма ти це срп ске, укуп но једа на ест, ство ри ле су од ме не пра вог би бли о те ка ра. Сâм поче так и пр вих пет-шест го ди на пред ста вља ју не про це њи во иску ство, јер сам та да ра ди ла у Оде ље њу за ма тич не по сло ве, ко је се ста ра ло о раз во ју библи о теч ке де лат но сти у Вој води ни. Чи ни ли су га мла ди људи, пу ни ен ту зи ја зма и же ље да се до ка жу и на пра ве ве ли ки ис ко рак у сво јој стру ци. Та ко су ство ре на не рас ки ди ва прија тељ ства, ко ја тра ју и да нас, ма да ни ко од нас ви ше не ради у тој уста но ви. У Би бли о теци Ма ти це срп ске ра ди ла сам и на по сло ви ма струч не об ра де и ка та ло ги за ци је мо но граф ских и пе ри о дич них пу бли ка ци ја, по себ них збир ки, у ор га ни заци ји из ло жби. Оно што је по себ но зна чајно, а што сам сте кла ра де ћи у Би бли о те ци Ма ти це срп ске, по ред рад ног ис ку ства је сте и рад на кул ту ра. Пр вог да на на по слу шеф оде ље ња про вео ме је кроз це лу згра ду, пред ста вио ко ле га ма, об ја снио где се шта на ла зи. Ми по чет ни ци смо учили и ка ко да оба ви мо по слов ни раз го вор те ле фо ном, ка ко да на пи ше мо до пис, све је има ло не ки ред и учи ло се од по четка. Ово ис ти чем за то што се данас, че шће не го што би то би ло по жељ но, сре ће мо са пот пу ним од су ством кул ту ре на рад ном ме сту и то ства ра ја ко ло шу сли ку и о ор га ни за ци ји и о поје дин цу ко ји је пред ста вља. О Би бли о те ци Ма ти це срп ске и са да (а оти шла сам из ње пре 14 го ди на) ми слим као о сво јој ку ћи. Са рад ња са "бив шим" коле га ма ни кад се ни је пре ки дала, на про тив, ин тен зив на је у ра зним обла сти ма ра да. Да и ни је би ло дру гих актив но сти, оста ли би сте упамће ни по одр жа ва њу Су сре та би бли о гра фа у Ин ђи ји, мани фе ста ци је ко ја је сте кла углед и из ван Ср би је. Шта за ИН ТЕР ВЈУ "СРЕМ СКИХ НО ВИ НА" ВЕ СНА СТЕ ПА НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР КА НА РОД НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ У ИН ЂИ ЈИ "За ин ђиј ску би бли о те ку Су сре ти би бли о графа пред ста вља ју сте че ни сво је вр сни иденти тет и нео спор ни ле ги ти ми тет да је баш она, иако ма ла/"ма ла" оп штин ска јав на би бли о те ка, пре ра сла у пра ви би бли о графски цен тар. Ти ме се на ша уста но ва на метну ла као ви дљи во сре ди ште зна ња, ка ко у ло кал ној за јед ни ци, та ко и ши ре..." На род на би бли о те ка "Др Ђор ђе На то ше вић" мо же да се по хва ли и зна чај ном из да вач ком де лат но шћу. Ка ко оце њу је те тај део Вашег по сла и, уоп ште, ка ко успе ва те да га фи нан сијски и рад но "по кри је те"? - Из да вач ка де лат ност Библи о те ке је по себ но ва жан сег мент ра да. На ста ла је и раз ви ја ла се уз Су сре те библи о гра фа, об ја вљи ва њем Збор ни ка ра до ва са ску па, али се од го ди не проши ри ла и на де ла за ви чај не те ма ти ке. По след њих не коли ко го ди на чак смо и партнер ски са ЈП "Слу жбе ни гласник" об ја ви ли две струч не књи ге из би бли о те кар ства, што сма трам на шим ве ли ким Вас лич но и Ва шу уста но ву зна че ови су сре ти? - Од укуп но осам на ест досад одр жа них на уч них ску по ва "Су сре ти би бли о гра фа у спомен на др Ге ор ги ја Ми ха и лови ћа", осам је ре а ли зо ва но под мо јом "ди ри гент ском па ли цом". Ове го ди не на вр ша ва се рав но три де це ни је од пр вог ску па. Ве ли ко ми је за до вољ ство што сам лич но до при не ла да овај скуп тра је, да иза зи ва све ве ћу па жњу у кул тур ним и на уч ним кру го ви ма на ше зе мље, али и ши ре. До каз за то је све ве ћи број при ја вље них уче сни ка у по след њих не ко ли ко го ди на, по раст бро ја ин сти ту ци ја из којих они до ла зе, а на ро чи то пове ћа но ин те ре со ва ње мла дих са рад ни ка ко ји се про фе си о- нал но ба ве би бли о граф ским по слом. У да на шње вре ме, обеле же но еко ном ском кри зом, ве ли ко је за до вољ ство и успех ре дов но одр жа ва ње ску па и ре дов но об ја вљи ва ње Збор ника ра до ва "Су сре ти би бли о графа". Те шко је сте, али ти ме је и за до вољ ство ве ће. За ин ђиј ску би бли о те ку Су сре ти би бли о гра фа предста вља ју сте че ни сво је вр сни иден ти тет и нео спор ни ле гити ми тет да је баш она, иако ма ла/"ма ла" оп штин ска јав на би бли о те ка, пре ра сла у пра ви би бли о граф ски цен тар. Ти ме се на ша уста но ва на мет ну ла као ви дљи во сре ди ште знања, ка ко у ло кал ној за јед ни ци, та ко и ши ре на др жав ном и ре ги о нал ном ни воу. На не ки успе хом. Не ке пу бли ка ци је фи нан си ра мо из сред ста ва за ре дов ну де лат ност, а неке за јед но са ауто ром или штам па ње фи нан си ра сâм аутор. За овај део по сла па ра има све ма ње и ма ње, па су на "че ка њу" ве о ма за ни мљиве књи ге. Ни апли ци ра ње за сред ства на кон кур си ма за су фи нан си ра ње про је ка та у кул ту ри, код над ле жних ресор них ор га на Ре пу бли ке и По кра ји не, не до но си ре зулта те, од но сно сред ства. Нада не уми ре, ја по ку ша вам и да ље, па Ви де ће мо! Ка да је у пи та њу рад но по кри ва ње овог по сла, то је, као и код мно го че га дру гог, у мо јој рефе ра ди. И то је уоби ча је но у уста но ва ма са ма лим бро јем за по сле них. на чин, ду жни смо и мо рал но и про фе си о нал но, пре ма љу дима ко ји су устро ји ли Су сре те би бли о гра фа баш у Ин ђи ји, да до при не се мо тра ја њу и да љем не пре кид ном на пре до ва њу и раз ви ја њу овог ску па. На дам се да ће мо успе ва ти у то ме и у бу дућ но сти. Мо рам да на гласим ве ли ки до при нос и за слу гу чла но ва Од бо ра Су сре та библи о гра фа и на ро чи то за по слених у Би бли о те ци за успе шност овог ску па. Не го ва ње за ви чај но сти и чу ва ње тра ди ци је, бо га те кул тур не ба шти не, та ко ђе је је дан од ва жних за да та ка срем ских би бли о те ка. Ка ко то у Ва шем слу ча ју из гле да? - Не го ва ње за ви чај но сти јед на је од нај ва жни јих функци ја би бли о те ке. Оно што фонд ин ђиј ске би бли о те ке раз ли ку је од не ке дру ге уста но ве сличне ве ли чи не и истог ти па, јесте упра во за ви чај ни фонд. Тај фонд од ра жа ва исто риј ски, дру штве ни, ге о граф ски, економ ски и кул тур ни раз вој и по ло жај оп шти не Ин ђи је. Наша су на сто ја ња да на ба ви мо што ви ше пу бли ка ци ја ко је по функ ци ји спа да ју у за ви чајни фун дус. То ме у при лог иде и об ја вљи ва ње де ла за ви чајних ауто ра и де ла ко ја го во ре о Ин ђи ји, ме сти ма у оп шти ни, њи хо вој исто ри ји. Ми слим да је ин ђиј ска би бли о те ка при лич но успе шна у то ме. Д. По зна но вић

29 Среда, 13. фебруар КУЛТУРА 29 ОПИ СА НИ ЈЕ НО ВОГ СА ДА И ОКО ЛИ НЕ ( ) j Ка ко је Но ви Сад, Пе тро ва ра дин, Срем ске Кар лов це и дру га вој во ђанска ме ста, пре 175 го ди на, ви део не мач ки сли кар Фри дрих Ба у дри М а ло по зна ти не мач ки сли кар Фри дрих Бау дри ( ), не су ђе ни сту дент Мин хен ске ака де ми је, ко пи рао је ра дове дру гих умет ни ка и пра вио пор тре те, ка ко би се из држа вао. По што му по сао није ишао баш нај бо ље, 1836, на пу шта Мин хен, а по том и Салц бург, тра га ју ћи за срећом "у бе лом све ту". Пре ко Бе ча, Прај сбур га и Бу дим пеште кре нуо је у ју жну Угар ску и Ба нат, да би се ус пут об рео и по ду же за др жао у Но вом Са ду, за пра во у Пе тро ва ради ну где је на шао стан. Оно што је за чи та ву ову при чу нај зна чај ни је, Ба у дри је током сво јих пу те ше стви ја педант но во дио днев ник, ко ји има све од ли ке уз бу дљи вог и дра го це ног пу то пи са. Пре ско ро че тврт ве ка, за не мач ке чи та о це, Лу двиг Гирзе је при ре дио део Ба у дри јевих за пи са ( ), ко ји се од но се на пр ви пе ри од пу това ња и ра да, углав ном по овим на шим, вој во ђан ским, про стори ма. То дра го це но све до чанство о јед ном вре ме ну и љу ди ма оно мад је "ис ко пао" и за штампу на срп ском је зи ку при ре дио упор ни ис тра жи вач, кар ло вачки исто ри чар и пе сник Жар ко Ди мић, да би га са да об ја вио под на сло вом Опи са ни је Но вог Са да и око ли не ( ). Књи ге сва ка ко не би би ло без сјај ног пре во да Ђор ђа Бо шкови ћа, исто ри ча ра из Ру ме, али и из да ва ча Ма лог исто риј ског дру штва Но ви Сад. Мла ђа ни сли кар је у но восад ском окру же њу био ср дач но при мљен, че сто го шћен и по зиван на ве че ре, ба ло ве, сла ве и раз не дру ге свет ко ви не. Нај боља кли јен те ла за пор тре ти са ње Фри дрих Ба у дри (ауто пор трет, 1836) би ли су му аустриј ски офи ци ри и чла но ви њи хо вих по ро дица, по том тр гов ци и за на тлије, али и све штен ство (пра вослав но и ка то лич ко). Ни је му се, ипак, оства ри ла же ља да на чи ни пор трет но во и за бра ног срп ског ми тро по ли та Сте фа на Стан ко ви ћа, у Срем ским Карлов ци ма. Жар ко Ди мић у свом предго во ру ука зу је и на је дан свака ко не сва ки да шњи и те шко об ја шњив "про блем", са ко јим се су срео још не мач ки при ређи вач Гир зе. На и ме, у свом днев ни ку сли кар Ба у дри је па жљи во бе ле жио ко га је све пор тре ти сао, у ко јој тех ни ци и ди мен зи ја ма, чак је на во дио и уго во ре ну це ну. Су де ћи по ње го вом ру ко пи су, био је вео ма ак ти ван, по сла ни је не доста ја ло, па ипак од свих тих број них пор тре та ни је дан до Foto galerija да нас ни је про на ђен и до ступан оку јав но сти. Ово пи та ње оста ло је "на ма у ама нет да у бли жој бу дућ но сти по ку ша мо да га ре ши мо". Тек, остао је про на ђен и са чу ван ауто пор трет Фридри ха Ба у дри ја, цр теж на стао го ди не. Ако нам и ни су (за са да) до ступ ни ра до ви овог недо вољ но по зна тог не мач ког сли ка ра, ко ји је ра дио у Новом Са ду и око ли ни (Пе тро вара дин, Сом бор, Фу тог, Ти тел, Срем ски Кар лов ци, Срем ска Ка ме ни ца, Шај каш...), оста ло је дра го це но пи са но све дочан ство о љу ди ма ко је је портре ти сао, њи хо вом ста ту су и на чи ну жи во та, оби ча ји ма, хра ни ко ју су је ли и ви ну које су пи ли, ка ко су се оде вали, чак и о ка фан ским це на ма, ули ца ма, пи ја ца ма... У днев нику има и де ло ва ко ји се од но се на Ба у дри јев ин тим ни жи вот. Ипак, ту је мо жда нај ви ше њего ве оп сед ну то сти тро шко ви ма жи во та у ту ђи ни и стра ха да не ће има ти до вољ но на руџ бина ка ко би со лид но жи вео. На не мач ког сли ка ра истори чар Жар ко Ди мић је још рани је скре нуо па жњу, об ја вљују ћи ње гов опис Кар ло ва ца из књи ге Опи си по Ју жној Угарској Фри дри ха Ба у дри ја. Од до го ди не, а у свом ра ду Ов де жи ве Ср би, стра ни пут ни ци и пу то пи сци о Сремским Кар лов ци ма од дру ге поло ви не XV до пр ве по ло ви не XX ве ка (2001). Же ља му је да у до глед но вре ме об ја ви на српском це ло из да ње Ба у дри је вог днев ни ка, тог "са свим до брог и за ни мљи вог во ди ча" кроз јед но про ху ја ло вре ме. Д. По зна но вић ДУ ХОВ НА БО ГАТ СТВА ФРУ ШКЕ ГО РЕ (4) Изложба фотографиjа о манастирима е ма по у зда них по да та ка о из- њи, а осни ва ње се по тра- Нград ди ци ји ве зу је за срп ског кра ља Дра гу ти на. Пр ви пи са ни по мен је из (Ре ме та), а по том у тур ском деф те ру, (Ре ме ти ца). Црква је по све ће на пра зни ку По кро ва пре све те Бо го ро ди це. Ма ла Ре ме та је би ла ме тох ма на сти ра Ра че, чи је се брат ство ов де пре се ли ло по четком 18. ве ка. Из град ња са да шње цр кве је за по че ла 1739, а на месту ста рог је го ди не по диг нут но ви ко нак. Пре сто не ико не за ову цр кву је ра дио Јан ко Хал ко зо вић, а ње ну уну тра шњост, то ком дру ге веће об но ве, 1909/1910, осли као Коста Ван ђе ло вић. Ком плекс овог жен ског ма на стира да нас чи не цр ква и ју жно кри ло ко на ка, чи ји је из глед као и у 18. ве ку. Ма на стир Ма ла Ре ме та сла ви По кров пре све те Бо го ро ди це, 1/14. ок то бра. р ви по у здан по мен ма на сти ра Ппо ти че из го ди не (хопов ски ми неј), а у нат пи су из над за пад ног ула за у да на шњу цр кву, из 1576, сто ји да су храм Св. оца Ни ко ла ја по ди гли Лац ко и Мар ко Јов шић. Ме ђу тим, јед но жи ти је срп ске де спо ти це (мај ке) Ан ге лине, с по чет ка 18. ве ка, ка зу је да је реч о пр вој за ду жби ни ње ног си на, де спо та Ђор ђа Бран ко ви ћа (по то њег вла ди ке Мак си ма). Уз цр кву је, 1758, при зи дан ви сок ба рок ни зво ник, а из ме ђу и са зи да ни че тво ро стра ни ко на ци. Ста ри ико но стас је заме њен, 1776, рас ко шном по злаће ном ол тар ском пре гра дом, ко ју је осли као Те о дор Кра чун. Ма настир је ви ше пу та па љен и ра заран, у ве ли кој ме ри је стра дао и Кра чу нов ико но стас. У 16. и 17. ве ку Хо по во је би ло дру га ре зиден ци ја бе о град ско-срем ских митро по ли та, ту се за мо на шио Доси теј Об ра до вић. Од го ди не Но во Хо по во не ма сво ју ри зни цу, а део по кретног бла га се на ла зи у Му зе ју СПЦ у Бе о гра ду. Ма на стир је об но вљен и у ње му се чу ва ју мо шти св. Тео до ра Ти ро на, чи ји се култ не гу је. Сла ва је Све ти отац Ни ко лај, 6/19. де цем бра. Иван Вешић: Зима на Спомен-гробљу ре да ње ка же да је Пет ко ви- осно ва ла и по ди гла Је ле на, Пцу удо ви ца де спо та Сте фа на Шти љано ви ћа. У тур ским ка та стар ским књи га ма се по ми ње 1566/67. годи не. По у зда но се зна да је храм, по све ћен све тој Пет ки, жи во пи сан тру дом игу ма на Ака ки ја. Леп ико но стас ре зан стра дао је у Дру гом свет ском ра ту, а ње гов вели ки ре зба ре ни крст се да нас чу ва у Ма лој цр кви Св. Сте фа на у Сремској Ми тро ви ци. Цр ква је за др жала пр во бит ни из глед, је ди но што је уме сто др ве ног зво ни ка, у дру гој по ло ви ни 18. ве ка, по диг нут но ви, зи да ни. Кра јем 17. ве ка Си нан-бег ми тро вач ки је хтео да по ру ши до те ме ља опу сте ле ма на сти ре Ку веждин и Пет ко ви цу, али је од у стао на мол бу ми тро по ли та Пај си ја (и уз пла ћа ње сто гро ша го ди шње). Са вре ме ни ма на стир ски комплекс чи не цр ква и но ви ко нак, у но ви је вре ме по диг нут на ме сту ста рог, ју жног. Сла ва Пет ко ви це је Пре по доб на ма ти Па ра ске ва (Све та Пет ка), 14/27. ок то бра. Текст: Д. По зна но вић Сним ци: Бе о фо то, Бе о чин

30 30 Среда, 13. фебруар ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад Прасад Teлад >480 кг кг kg Товљеници Товљеници > Бикови > Крмаче клање за > Овце све Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Орах кг Јабука кг Ананас кг Киви кг Смоква (сува) Поврће кг Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) кг кг Лук бели кг Рен кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Першун кг Шаргарепа кг Блитва веза Боранија кг Брокола кг O под сти ца ји ма у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју 1. Д ирек тна пл аћ ања П ре мије - п раво на п ре мије за м леко има пр авно лице, пр е дуз етник и физ ичко ли це но силац по љоп ривр едног газд инства,под ус ловом да је: 1) у писано у ре гистар; 2) п ри ја вило врсту и број жи во тиња; 3) из вршло о бе ле жавање и ре гист ра цију грла у Ц ентр алној бази по да така о о бе ле жа вању жи вотиња у ск ладу са за коном којим се у ређује ве те рин арство (Ц ентр ална база); 4 )да је в ласник грла које је п ри ја вило у Ц ентр алној бази или је в ласник грла члан ње говог по љоп ривр едног газдинства. Исп ла ћују се за ис по ру чене п роиз воде. Под стицај за пр оиз водњу Под ст ицаји за биљну пр оизводњу - Ос новни под ст ицаји за пр ијављене и з ас ејане о дносне з ас ађене п ов ршине под о дг ов ар ајућом ку лтуром до на јвише 100 хе ктара о бр адивог п ољо прив редног зе мљишта, ос тв арује се м ини мално д инара по хе ктару. - Пр оиз водно в езани под ст ицаји за м ини мално ос тварен принос по хектару за о др еђену врсту биљне пр оизводње до на јвише 100 хе ктара. Под ст ицаји у сто чарству - За кв али тетне прип лодне м лечне краве, кв али тетне прип лодне овце и козе, кв али тетне прип лодне к рмаче,роди тељске к окошке тешког типа,р одитељске к окошке лаког типа,р оди тељске ћурке, кв али тетне прип лодне м атице риба ш арана, кв али тетне прип лодне м атице риба пас трмке, а које м орају бити под кон тролом п равних лица о вла шћених за по слове се ле кције -одг аји вачке о рг ан из ације, затим краве д ојиље, тов ј унади,тов ја гњади, тов свиња, ко шнице пчела и пр оиз водњу кон зумне рибе. - М лечне краве д инара, товна јунад , прип лодне к рмаче, овце и козе 4.000, товне свиње и товна јагњад 1.000,р оди тељске к окошке60 и 100 д инара по грлу,ко шница пчела 500, кон зумне рибе 7 д инара/кг... Р егреси - и сп лаћију се з а к упљен о горив о,ђ убрив о,семе минимум динара,за п ремију о си гурања за усеве, п лодове, ви ше годишњ е засаде, р ас аднике и жи вотиње - минимум 40% од п лаћене п ремије до н ајвише 100 х ектара и за тр ошкове ск лад иштења у јавним ск лад иштима - минимум 40% од тр ошкова ск лад иштења. К редит на подршка Право на ко ришћењ е к редит не п олитике има прав но лице, пре дузетник и физич ко ли це -носил ац по љопривредн ог г аздинства,под условом да ј е уписано у регистар. 1. По дстиц ај и мер ама руралног развоја кроз: ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Уз др жа ност тра жње Ри зик тр жи шних про це на у вре ме ну ка да се ути цај ност по је ди них тр жишних фак то ра на фор ми ра ње це на брзо ме ња, све је ве ћи. Оп шти пад це на нај зна чај ни јих жи та ри ца и уља ри ца на свет ском и на шем тр жи шту ни је био у скла ду са про це на ма нај ре фе рент ни јих свет ских ана ли ти ча ра, па ни оних ко ји се тим по слом ба ве у Ср би ји. Кључ ни ар гу мент за прог но зу о ра сту це на у виду бит но по ре ме ће них би лан са и сма њених за ли ха основ них по љо при вред них про из во да и у све ту и код нас и да ље је ак ту е лан. Ме ђу тим, сма ње на тра жња као по сле ди ца и да ље при сут не гло балне еко ном ске кри зе, као и сна жно отвара ње но вих тр жи шта у зе мља ма да ле ког ис то ка узрок су сма ње ња це на нај ве ћих свет ских из во зни ка у свр ху при до би јања пер спек тив но нај ве ћих свет ских купа ца жи та ри ца и уља ри ца оце њу је дирек тор Про дукт не бер зе Жар ко Га ле тин у ко мен та ру про шло не дељ ног про ме та ро бе на овој бер зи.- У Ср би ји је не ликвид ност одав но пре по знат као основ ни про блем ко ји спре ча ва зна чај ни је отвара ње тра жње. Це не па да ју, а оно што је још ин ди ка тив ни је, је сте на гла ше на уз др жа ност тра жње у оче ки ва њу да љег па да це на. Це на пше ни це се ста би ли зо ва ла на ни воу од 28,62 дин/кг (26,50 без ПДВ), с об зи ром да су сви по сло ви на овом тржи шту у про те клој не де љи ре а ли зо вани по овој це ни. На са мом кра ју не де ље ме ђу тим, на по ну ду ко ја је и ни жа од ни воа за кљу че них це на ни је би ло одго во ра тра жње. Да ли је то на го ве штај да љег па да це не по ка за ће на ред ни пери од. Ку ку руз, ко ји је ове го ди не ско ро ис кљу чи во упу ћен на до ма ћу тра жњу по но во је у очи глед ном па ду. Ку ку рузом се тр го ва ло по пре те жној це ни од 23,50 дин/кг без ПДВ, али је вр ло инди ка тив но да је по след ња за кљу че на це на у не де љи за на ма би ла 23,00 дин/ кг, што је ни во ми ни мал не ово се зон ске Осн ов ни по дс тиц аји минимал но ди на ра по хектару - Ин вестици је у пољ опривреди за у напређ ењ е конку рент-нос ти и достизање станда рд а квалитета ; - Одр жив и рура лни развој ; - У напре ђењ е рура лн е економије ; - Припрему и с прово ђењ е локалн их с трате гиј а рурал но г разво ја. 2. По себ ни постицаји СТИПС, ФАДН, П СС, у ређ ење зем љишт а, на учноис тражи- вач ки прој ект и, кон тр ол а ква лит ета земљишта... Ко има пр аво н а подстицај е? 1. Пољоп ривр една газд ин ств а и п ор оди чна пољоп ривр една газд инства к ојасу у пи сана у Ре гистар пољопр ивре дни х газдин ставау с кл аду са законом к ој им се у ређ ује пољоприв ре да ; 2. јед инице л о кал не самоупр аве; 3. друг а ли ца и организ ације. Це на Про из вод (дин/кг са ПДВ) Пшеница Кукуруз Сунцокретова сачма Соја це не ове ро бе. Про сеч на це на тр го вања из но си ла је 25,16 дин/кг (23,30 без ПДВ). Ове ро бе је све ма ње у по ну ди на на шем тр жи шту, али и та ко ма ла по ну да ни је до вољ на да под стак не тра жњу на ли ци ти ра ње ве ће це не. Пи та ње је да на ка да ће се на ше тр жи ште де фи ни тив но су о чи ти са про бле мом на бав ке ку ку ру за из до ма ћих за ли ха. Це на со је је у нај о чи глед ни јем па ду од свих ро ба ко јим се тр го ва ло на Продукт ној бер зи. Про сеч на це на тр го ва ња од 62,99 дин/кг (58,32 без ПДВ) у па ду је за 2,96% у од но су на про сек це не из прет ход не не де ље. Од оста лих ро ба тр го ва но је још сунцо кре то вом сач мом по це ни од 35,76 дин/кг (29,80 без ПДВ), ми не рал ним ђу бри вом НПК у фор му ла ци ји 9:15:15 по це ни од 41,04 дин/кг и ми не рал ним ђу бри вом АН по це ни од 36,73 дин/кг.

31 Среда, 13. фебруар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По што ва ни по тро ша чи, Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: у ка те го ри ји до ма ћин ства Срем-гас Вам је омо гу ћио од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са за ме сец де цембар, ја ну ар и фе бру ар. Пр ви део ра чу на од 65 % пла ћа се по ис по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу, а дру ги део ра чу на од 35 % пла ћа се тек за 6 ме се ци, и то без ка ма те. Ди рек тор ЈП Срем-гас Вла ди мир Са на дер СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Во до пад (мн.), 7. Пра мен ко се, 13. По вр ши на засе ја на тра вом, 15. Гад но, не из глед но, 16. Све та (турц.), 17. Дан Светог Или је, 20. Ме ра за по вр ши ну, 21. Ини ци ја ли на шег глум ца, Ми је, 22. Пр во сло во азбу ке, 24. Озна ка за кру на, 25. Луф ти ра ти про сто рије, 29. Ра ри тет, 31. Име аме рич ког глум ца, Нол ти, 32. Упи ши те: ИЉ, 33. Пр кос, ка приц, 35. Де бео ма чак, 37. Рим ски по здрав, 38. Ка то личка цр кве на пе сма ри ца, 40. Уз ви ше но ме сто у цр кви за бо го служ је, 42. Ста ра др жа ва у Ази ји, 43. Ски ну ти плод са воћ ке. УС ПРАВ НО: 1. Про стир ка од сла ме, 2. Дру ги на зив за ли си цу, 3. Име аме рич ке глу ми це Гард нер, 4. Ауто о зна ка за Пан че во, 5. Име глум ца Мар фи ја, 6. Др ве на хра ни ли ца за сто ку, 7. Хе миј ски знак за ура ни јум, 8. Пти ца на ших кра је ва, 9. Мар ка ита ли јан ских ауто мо би ла, 10. Ју го сло вен ска же ле зни ца (скр.), 11. Име те ни се ра Ива но ви ћа, 12. Гор је у С. Аме ри ци, 14. Тан ка кри шка хле ба, 18. Име глу ми це Про сен, 19. Кра ће име за До ро те ју, 22. Скра ће ни ца за арак, 24. Пре ма, 25. Одстра ни ти пр љав шти ну во дом, 26. Сре ди ште врт ње, 27. Лич на за ме ница, 28. Град у Цр ној Го ри, 30. Вр ста ми ро ђи је, 34. Три на, 35. Про летњи ме сец, 36. На род но о сло бо ди лач ка бор ба (скр.), 37. Зев со ва зла кћи, 39. Је зе ро у Ир ској, 41. Три на е сто и два де се то сло во азбу ке. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ Шта ура де фуд ба ле ри Ср би је кад по бе де Бра зил? - Уга се playsta tion! Аустра ли јом ска че жен ка кен гу ра и на сва ких 100 ме та ра ста не. Из сто ма ка про ви ри пингвин чић и по вра ћа к`о бле сав. На Ан тарк ти ку у гру пи пингви на се ди кен гур чић и повре ме но ки не и гун ђа: Је..м ти раз ме ну уче ни ка! "Ла ло, ве ру јеш ли у љу бав на пр ви по глед?" "Да бо ме," од го во ри Ла ла "Зар ми слиш да бих се оже нио Со сом да сам два пут по гле дао?"

32 32 Среда, 13. фебруар ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ MAРТИНЦИ РЕ ДОВ НА ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА ЛД СР НА При о ри тет - уз гој ср не ће ди вља чи е дов на го ди шња скуп шти на Рмар ти нач ког Ло вач ког друштва Ср на, одр жа на је про текле не де ље у про сто ри ја ма Ловач ког до ма. Скуп шти ну је ми ну том ћут ње у част не дав но пре ми ну лих ду го годи шњих чла но ва дру штва Не де Мар ја но ви ћа и Пе тра Зу бо вића отво рио пред сед ник мар тинач ких ло ва ца Ни ко ла Пеј новић. По ну ђе ни днев ни ред Скупшти на је јед но гла сно усво ји ла. Се кре тар дру штва Бо ри слав Јова но вић у свом из ве шта ју о ра ду у прет ход ној го ди ни имао је са мо ре чи хва ле, с об зи ром да је дошло до про ши ре ња са ле Ло вачког до ма, са ни ра ња кро ва и сани тар ног чво ра, те из град ње воли је ра за фа зан ску ди вљач. Мар ти нач ки лов ци Лов ци су би ли за до вољ ни проте клом лов ном се зо ном у ко јој су у фо ку су би ли лов на зе чи ју и фазан ску ди вљач, од но сно на пре дато ре, пре свих ли си це и ша ка ле. У лов ни ре вир је би ло пу штено 700 фа за на и 9 све жих је динки зе ца из Бач ке, а у го ди ни ко ја је пред на ма, ка ко је ре че но на Скуп шти ни, по себ на па жња би ће по све ће на уз го ју ви со ке ди вљачи (ср не ће) и у ту свр ху би ће у ско ри је вре ме по ста вље на и но ва со ли шта и хра ни ли шта. Због по ве ћа не чла на ри не у овој го ди ни, ви шим ло вач ким саве зи ма шест мар ти нач ких ло ва ца за тра жи ло је спо ра зум но ми ро вање ста ту са, а Скуп шти на је одобри ла и мол бу Пре дра га Жи ли ћа да по ста не но ви члан. С. Гру ји чић АЛА РА МАН ТА НА УПО ЗО РЕ ЊА РИ БО ЛО ВА ЦА У Са ви све ма ње ри бе Ста ње ри бљег фон да у Сави се стал но по гор ша ва. Ква ли тет не ри бе је све ма ње и пра ва је рет кост уло ви ти сму ђа или со ма. - Ке чи ге го то во да ви ше и не ма у ре ци. Нај за сту пље ни ја је бе ла ри ба. Раз лог је јед носта ван. Она је еко ном ски најма ње ис пла ти ва - ис ти че председ ник ми тро вач ког Ри бо ловног дру штва Злат на ри би ца Не над Ива нић. Раз ло зи ова квог ста ња су више стру ки. Тре нут ни од нос према уз го ју и уло ву ри бе је непри хва тљив и мо ра дра ма тично да се про ме ни ако се же ли да се ста ње по пра ви. Ова квом ста њу су до при не ли и спорт ски ри бо лов ци и, на рав но, ри бокра ди це. Ма да се до бро зна да је рибо лов у вре ме мре шће ња забра њен, то се пра ви ло ма сов но кр ши. На ро чи то је не у рал гич но под руч је где се Бо сут ули ва у Са ву. Ри бо кра ди ца има нај ви ше ван град ског под руч ја. На ро чито је опа сан улов стру јом. Прошле го ди не ухва ћен је ри бокра ди ца с агре га том. У Злат ној ри би ци ни су упо зна ти ка кав је ис ход по ступ ка на кон под ноше ња кри вич не при ја ве. Не Ре ка са све ма ње ри ба: Са ва код Срем ске Ми тро ви це ма ње зло су мре же, ко јих има на чи та вом де лу во до то ка ре ке кроз Срем. Исти на, за пле њу ју се, али се и по но во по ста вљају. На по је ди ним де ло ви ма реке, ка да је реч о мре жа ма, чак ни чу ва ри не ма ју при ступ. - Сма тра мо да се по ри бља вање ре ке вр ши пот пу но не стручно. По ста вља се са мо ша ран ска млађ и то из риб ња ка. Ефе кат то га ве о ма је ма ли. Тре ба поста вља ти млађ оне ри бе ко је да нас не ма у Са ви, ка ко би се ус по ста ви ла при род на рав ноте жа - на гла ша ва Ива нић. Не мо же се ре ћи да на обала ма ре ке не ма ри бо ло ва ца. Но, до зво ле за спорт ски рибо лов се све ма ње ва де. За то би кон тро ла оних ко ји се ба ве спорт ским ри бо ло вом мо рала би ти знат но стро жа. Да нас го то во да је и не ма, ис ти чу у Злат ној ри би ци. Људ ски фак тор и у овом случа ју је пре су дан. Ста ње ри бљег фон да се мо же уна пре ди ти са мо ри го ро зним ка жња ва њем оних ко ји кра ду ри бу и аде кват ним по ри бља ва њем ре ке. Еду ка ција мла дих али истин ских за љубље ни ка у спорт ски ри бо лов у том по гле ду и те ка ко мо же да по мог не, да Са ва опет бу де оно што је не кад би ла. С. Л.

33 Среда, 13. фебруар ЗЛА ТИ БОР ЗА ВР ШЕ НО 47. СА ВЕ ТО ВА ЊЕ АГРО НО МА СР БИ ЈЕ За до бре при но се а Зла ти бо ру су 9. фе бру а- Нра за вр ше ни 47. Са ве то ва ње агро но ма Ср би је и 39. Сим по зи јум по љо при вред на тех ни ка, у чи јем ра ду је од 3. фе бру а ра уче ствова ло на уч но-струч них радни ка и по љо при вред ни ка. Би ло је 53 пре да ва ча, а из не та су 53 рефе ра та. Овај нај це ње ни ји скуп у ре ги о ну ор га ни зо ва ли су Ин сти тут за ра тар ство и по вр тар ство и Пољо при вред ни фа кул тет из Но вог Са да. На за тва ра њу 47. Са ве то ва ња агро но ма Ср би је, проф. др Миро слав Ма ле ше вић, ди рек тор Ин сти ту та за ра тар ство и по вртар ство из Но вог Са да ис та као је за до вољ ство што је Ин сти тут чак и сво јим кон ку рен ти ма омогу ћио да ис ко ри сте Са ве то ва ње за сво ју про мо ци ју. Ди рек тор Ма ле ше вић је, та ко ђе, из ра зио на ду да се на у ка не ће из гу би ти из ви до кру га над ле жно сти Ми нистар ства, као и да су струч ња ци Ин сти ту та до са да да ли, као и да ће за то има ти при ли ке и у будућ но сти, до при нос раз во ју пољо при вре де Ср би је. Бу ду ћи да је ово го ди на у ко јој Ин сти тут сла ви 75 го ди на по сто јања и успе шног ра да, ди рек тор је по звао све оку пље не да бу ду гости Ин сти ту та на ма ни фе ста ци јама ко је сле де: Ду нав со ја, за тим скуп по све ћен крм ном би љу, Дан по ља стр них жи та и уља не ре пи це и, као цен трал ну ма ни фе ста ци ју обе ле жа ва ња ју би ле ја, Дан по ља ку ку ру за, сун цо кре та, со је, сир ка и ше ћер не ре пе. Са 47. Са ве то ва ња агро но ма Ср би је Тра ди ци о нал но 47. Са ве то ва ње агро но ма Ср би је, осим што је за циљ има ло пре зен то ва ње на уч них ре зулта та Ин сти ту та за ра тар ство и по вртар ство из Но вог Са да, пру жи ло је мо гућ ност по љо при вред ни ци ма да ме ђу соб но, али и са ком плет ном јавно шћу, по де ле сво ја ис ку ства у се јању НС сор ти и хи бри да раз ли чи тих биљ них вр ста. Д. Ћо сић При ме на но вих тех но ло ги ја Ди рек тор но восад ског Ин сти тута за ра тар ство и по вр тар ство проф. др Ми ро слав Мале ше вић је по ручио да је овај скуп по ка зао на уч ни и струч ни по тен цијал ко ји има мо у свим вр ста ма биљне про из вод ње за оства ре ње ве ћих при но са. - На уч ни рад ници, струч ња ци и про из во ђачи су по твр ди ли да Ср би ја има још увек не ис ко ри шће не по тен ци ја ле у раз во ју по љопри вре де што пред ста вља ве ли ки иза зов за све учесни ке у лан цу про из вод ње хра не. У по ве ћа њу кон курент но сти на ше по љо привре де нео п ход на је при мена но вих тех но ло ги ја. Пре све га од про ве ре плод но сти зе мљи шта па до упо тре бе ква ли тет них ми не рал них ђу бри ва и се ме на. Јер, благо вре ме ном и про ве ре ном агро тех ни ком на ши ра тари мо гу по ди ћи при но се од Проф др Ми ро слав Ма ле ше вић 500 до кило гра ма по хекта ру. А то већ ду ги низ го ди на по твр ђу ју про изво ђа чи пше ни це у Сре му, ко ји беле же од до ки ло гра ма зр на по хек та ру ре као је проф. др Ми ро слав Ма леше вић.- Са рад ња са прак сом од у век је кра си ла Ин ститут. Јер, са мо оно што до би је по твр ду прак се мо же мо сматра ти да је успе шан ре зултат на шег на уч но-ис тражи вач ког ра да. За то, сви по љо при вред ни ци ко ји кори сте НС се ме, то ком ве гета ци о ног пе ри о да ће има ти пот пу ну по др шку струч њака на шег Ин сти ту та. Та ко ђе, Ин сти тут ће учини ти све са сво је стра не да бу де до вољ но ква ли тет ног се ме на, али ће мо ин си стира ти и на по што ва њу свих оба ве зних ме ра у про цесу се тве, за шти те и уз го ја биљ них вр ста. ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про јек та ЗТР МУ ЗА Деч, Бра ће Не шко вић 38 спро ве ден је по сту пак про це не ути ца ја на жи вот ну среди ну про јек та Ма га цин ска ха ла са про из вод њом ПЕТ ам ба ла же у Де чу, на кат. парц. 549 к.о. Деч, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну до не то је ре ше ње број /2012-III-05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да за пред мет ни проје кат ПО ТРЕБ НА про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну од но сно из ра да од го вара ју ће Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ка рак те ри сти ка ма про јек та и про це ни ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну, на осно ву ло ка ци је пар це ле на ко јој се пла ни ра ре а ли за ци ја, као и на основу Уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути цаја на жи вот ну сре ди ну и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре е ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 114/08) као Са мо ста на по стро је ња за про из вод њу, пре ра ду, фор ми ра ње и па ко ва ње ба зних ор ганских и нео р ган ских хе ми ка ли ја, ве штач ких ђу бри ва на ба зи фос фо ра, азо та и ка ли ју ма (про ста и сло же на хе миј ска ђу бри ва) про из во да за за шти ту би ља, као и би о ци да, фар ма це ут ских и ко зме тич ких про из во да, пла стич них ма са, екс пло зи ва бо ја и ла ко ва, де тер џе на та и сред ста ва за одр жа ва ње хи ги је не и чи шће ње и др. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По крајин ском Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре дине -Но ви Сад пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РУМА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА "Елек тро ди стри бу ци ја Ру ма" је куп ци ма до ста ви ла ра чу не за утро ше ну елек трич ну енер ги ју за ЈА НУ АР год. По зи ва мо куп це да утро ше ну елек трич ну енер ги ју пла те до да ту ма назна че ног на ра чу ну, чи ме ће се из бе ћи до дат на на пла та ка ма те због пре кора че ња ро ка пла ћа ња, као и не при јат но сти об у ста ве ис по ру ке елек трич не енер ги је због ду га и пла ћа ње тро шко ва по нов ног укљу че ња. По се ћа мо да ре дов ним пла ћа њем утро ше не елек трич не енер ги је оства ру ју: сти му ла тив ни ме сеч ни по пуст од 5 % по пуст за ра ци о нал ну по тро шњу од 11,89% за куп це ко ји за 30 да на тро ше од кwh со ци јал ни и по себ ни по пуст од 35% за со ци јал но угро же не куп це са по тро шњом до 350, од но сно 450 кwh. сти му ла тив ни ме сеч ни по пуст од 15%, за куп це ко ји за 30 да на тро ше до 500kw. За хва љу је мо се куп ци ма ко ји на вре ме пла ћа ју елек трич ну енер ги ју. С по што ва њем, ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА РУ МА Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 13. фебруар СЕЋАЊЕ на наше драге родитеље Дана 16. фебруара даваћемо 40. дневни помен у 11,00 часова на Новом гробљу нашој драгој мами, баки, прабаки, и ташти МИЛЕНКО СВИЛОКОС АНГЕЛИНА СВИЛОКОС мајор рођ.ранитовић ВЕСЕЛИНКИ ЛИЛИЋ Вољени никад не умиру. Њен лик, доброта, племенитост и пожртваност за све остаће трајно у нашим срцима. Ожалошћени: ћерке Љиљана и Биљана, унуке Соња и Сања са породицама и зет Живан СЕЋАЊЕ СЕЋАЊЕ СЕЋАЊЕ на наше драге родитеље ТАТЈАНА ЛУКИЋ ВЕРИЦА АНИЧИЋ рођ. Пепелчевић МИЛИЋ АНИЧИЋ Никад вас неће заборавити. Ваши најмилији ДРАГОРАД АНИЧИЋ ЗДЕНКО НЕНАДИЋ С љубављу и поштовањем у срцу те вечно носе твоји најмилији: супруга Љубинка, кћерка Сандра и син Иван ДРАГОРАД ЛУКИЋ Синови Зоран и Владан са породицама Дана навршава се година како није са нама наш драги супруг, отац, свекар и деда СТАНИСЛАВ САРИЋ Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима. Твоји најмилији: супруга Иванка, син Србислав, снаја Биљана, унуци Дуња, Вук и Невена СЕЋАЊЕ на наше драге родитеље СТОЈКОВИЋ ЂУРЂИЦА И МИТАР из Манђелоса С љубављу и поштовањем. Ваша деца Прошло је две године од смрти нашег вољеног ЂОНЛИЋ ДАРКА Љубав смрт не прекида, а бол време не лечи... супруга Снежана, син Вељко и ћерка Јелена Дана навршило се две тужне године како није са нама наша драга ЉИЉАНА ЈОКИЋ Срећни смо што смо те имали, али тужни што смо те прерано изгубили. Твоји заувек неутешни: мајка Ружа, супруг Бранислав, син Златко, ћерка Јадранка, зет Борислав, унуке Милана и Јована и брат Недељко са породицом Дана дајемо 40 дана од како није са нама наша драга и вољена БОЖИЦА ИВКОВИЋ Тога дана у 11,00 часова изаћићемо на Централно Градско гробље и одржати помен. Породица Ивковић Хаџић Дана навршава се две године од смрти нашег драгог СВЕТОЗАРА БАБИЋА У нашим срцима и мислима живећеш вечно. Твоји најмилији: супруга Станија, синови Миладин, Бора и Тома, кћерке Милица и Винка, унучад и праунучад ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ Сећање на Дана навршава се 40 дана од када нас је напустио наш вољени супруг, деда и прадеда Дана навршава се 12 година када нас је заувек напустио наш ЗЛАЈА ЦВИЈАНОВИЋ ВИНКУ ФЕНТ Живећеш заувек у нашим срцима. Породице Убипарип и Владисављевић Много нам недостајеш. Твоји најмилији СТАНКО ДОМАЗЕТ Са пуно љубави, поштовања и поноса на тебе увек ће те се радо сећати твоји: супруга Споменка, унуке Маријана и Мирјана, праунука Теодора и зет Саша ГОРАН ДОМАЗЕТ Сине, тата, време не може ублажити нашу тугу и бол за тобом. С љубављу ћемо те чувати и с поносом те се сећати твоји: мама, ћерке Маријана и Мирјана, унука Теодора и зет Саша

35 Среда, 13. фебруар Дана у 11,00 часова дајемо помен 40. дневни нашем Гери и 6.месечни нашој Божици Дана у 50. години живота преминуо је после краће и тешке болести наш драги Дана навршава се седам година од смрти наше драге супруге, маме, таште и баке Дана навршава се година како није са нама наша драга ФИЛИПОВИЋ МИРЈАНЕ СТОКИЋ ЦИЦЕ Њени најмилији АНЂЕЛКА БОЖИЋ С љубављу и поштовањем твоји најмилији: супруг Петар, син Ратко, снаја Мирјана и унука Невена СЕЋАЊЕ МИЛАН - ГЕРА и БОЖИЦА Нека вашу добру душу у тишини вечног мира прати наша љубав јача од заборава. Бранко и снаха Љубица Захваљујемо Гериној директорици, колективу Митровачке гимназије и његовим другарима на свестраној помоћи ЗЛАТКО ЦВИЈАНОВИЋ Ожалошћени: мајка Лола, отац Душан, супруга Весна, ћерка Златка, син Огњен, сестра Радмила, зет Гери и сестричина Теса АНЂЕЛКА БОЖИЋ Вечно ћемо те носити у нашим срцима. Тетка Лела са породицом ТАНАСИЈА МАШИЋ Марица На осно ву Ре ше ња о бан крот ству сте чај ног су ди је При вред ног су да у Срем ској Ми тро ви ци, број СТ.542/2010, од да на го ди не, а у скла ду са чла ном 131, 133. За ко на о сте ча ју («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је» број 104/2009) и На ци о нал ним стан дар дом број 5 о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо ви не сте чај ног ду жни ка («Службе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је» број 13/2010.), сте чај ни управ ник сте чај ног ду жни ка А.Д. Жи то про мет- у сте ча ју из Срем ске Ми тро ви це, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог 9 ОГЛА ША ВА НАЈДРАЖА САВКА МИЛУТИНОВИЋ про да ју две имо вин ске це ли не и то: 1. про да ја пр ве имо вин ске це ли не јав ним над ме тањем 2. Про да ја дру ге имо вин ске це ли не ме то дом не посред не по год бе (ко јој ће прет хо ди ти као по моћ ни ме тод јав на ли ци та ци ја) Пред мет пр ве про да је чи ни сле де ћа имо вин ска це лина: 1. Стам бе но-по слов ни објек ти са гра ђе ни на пар це ли бр.4210, к.о. Срем ска Ми тро ви ца, у ули ци Кра ља Пе тра I број 9, Срем ска Ми тро ви ца По чет на це на пр ве имо вин ске це ли не на јав ном надме та њу из но си: ,00 ди на ра. Пра во на уче шће има ју: 1. сви за ин те ре со ва ни куп ци ко ји от ку пе про дај ну доку мен та ци ју уз из вр ше ну упла ту у из но су од ,00 ди на ра, на те ку ћи ра чун број , код Вој во ђан ске бан ке, на адре си Аген ци ја ''Ју зба шић'', Зана тлиј ска 2, Срем ска Ми тро ви ца. 2. упла те де по зит у из но су од ,00 ди нара за пр ву имо вин ску це ли ну, на жи ро-ра чун сте чај ног ду жни ка број , Вој во ђан ске бан ке, или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив, нај ка сни је 3 да на пре одр жава ња про да је, 3. пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на вра ћа ње де пози та. Из ја ва чи ни са став ни део про дај не до ку мен та ци је. Јав но над ме та ње одр жа ће се да на го дине у 12,00 ча со ва на адре си а.д. Жи то про мет - у сте чају, Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра I, број 9, на пр вом спра ту. Сте чај ни управ ник спро во ди јав но над ме та ње та ко што: 1. ре ги стру је ли ца ко ја има ју пра во уче шћа на јав ном над ме та њу (има ју овла шће ња или су лич но при сут ни). Ре ги стра ци ја уче сни ка за по чи ње је дан сат пре по четка јав ног над ме та ња а за вр ша ва се 10 ми ну та пре почет ка јав ног над ме та ња, од но сно у пе ри о ду од 11,00 до 11, отва ра јав но над ме та ње чи та ју ћи пра ви ла над мета ња, 3. по зи ва уче сни ке да ис так ну це ну ко ју су спрем ни да пла те, 4. одр жа ва ред на јав ном над ме та њу, 5. про гла ша ва куп ца ка да ни јед на дру га стран ка не ис так не ве ћу це ну од по след ње по ну ђе не це не, 6. пот пи су је за пи сник. Про гла ше ни ку пац је ду жан да упла ти цео из нос купо про дај не це не у ро ку од 8 да на од да на про гла ше ња куп ца. Ако про гла ше ни ку пац не упла ти ку по про дај ну це ну у про пи са ним ро ко ви ма и на про пи сан на чин, гу би пра во на по вра ћај де по зи та, а за куп ца се про гла ша ва учесник на јав ном над ме та њу ко ји је по ну дио нај ви шу це ну по сле куп ца ко ји по сле про гла ше ња ни је упла тио ку попро дај ну це ну у про пи са ном ро ку и на про пи са ни на чин (дру ги нај бо љи по ну ђач). Имо ви на се мо же раз гле да ти на кон от ку па про дај не до ку мен та ци је и ку пу је се у ви ђе ном ста њу, а нај ка сни је 7 да на пре за ка за не про да је. Уче сни ци ма ко ји на јав ном над ме та њу ни су сте кли ста тус куп ца или дру гог нај бо љег по ну ђа ча, де по зит се вра ћа у ро ку од 8 да на од да на јав ног над ме та ња. 2. Про да ја дру ге имо вин ске це ли не ме то дом не посред не по год бе (ко јој ће прет хо ди ти као по моћ ни ме тод јав на ли ци та ци ја) Пред мет дру ге про да је чи ни сле де ћа имо вин ска цели на: 2. Пра во на не по крет но сти ма- од ма ра ли ште у Но вигра ду, ули ца Јо си па Ми лов ца бр.10 са гра ђе них на кат. пар це ли бр. 108, 110/1, 111, 112 и 113, к.о. Но ви град. По чет на це на дру ге имо вин ске це ли не на јав ном над ме та њу из но си: ,00 ди на ра. Пра во уче шћа има ју: 1.сви за ин те ре со ва ни куп ци ко ји от ку пе про дај ну доку мен та ци ју уз из вр ше ну упла ту у из но су од ,00 ди на ра, на те ку ћи ра чун број , код Вој во ђан ске бан ке, на адре си Аген ци ја ''Ју зба шић'', Зана тлиј ска 2, Срем ска Ми тро ви ца 2. упла те де по зит у из но су ,00 ди на ра за дру гу имо вин ску це ли ну, на жи ро-ра чун сте чај ног дужни ка број , Вој во ђан ске бан ке, или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га ран ци ју напла ти ву на пр ви по зив, нај ка сни је 3 да на пре одр жа вања про да је, 3. пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на вра ћа ње де пози та. Из ја ва чи ни са став ни део про дај не до ку мен та ци је. Про да ја имо ви не се вр ши ме то дом не по сред не по годбе. Да на го ди не у 14,00 ча со ва на адре си а.д. Жи то про мет - у сте ча ју, Срем ска Ми тро ви ца, улица Кра ља пе тра I, број 9, на пр вом спра ту при ја вљени куп ци ће уче ство ва ти на ли ци та ци ји, као по моћ ној ме то ди за из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча не по сред ном по год бом. Уче сник ли ци та ци је ко ји по ну ди нај ве ћу це ну би ће пред ло жен Од бо ру по ве ри ла ца као нај по вољ ни ји по нуђач са ким ће сте чај ни управ ник за кљу чи ти ку по про дајни уго вор уз са гла сност Од бо ра по ве ри ла ца. Кон такт те ле фон: 022/ Аген ци ја Ју зба шић или 063/ Ми тар Бур саћ Сте чај ни управ ник Ми тар Бур саћ (исправка огласа објављеног у прошлом броју на страни 27.) Твој благи лик, племенито срце, љубав, нежност и све што си нам током живота несебично пружила живи у нама. Твоји најмилији РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не утица ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про јек та, Пред у зе ћа за ре ци кла жу електрон ског и елек трич ног от па да REC-EE-O d.o.o. Бе о град-чу ка ри ца, ре ше њем број 501-5/2013-X од год, утвр ђе но је да за пред мет ни про је кат, по стро је ње за скла ди ште ње от па да од елек трич не и елек трон ске опре ме у окви ру комплек са пред у зе ћа Ма троз, ни је по треб на про цена ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност може из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре дине у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09).

36 36 Среда, 13. фебруар ОДБОЈКА ШИ МА НОВ ЦИ ОП ШТИН СКО ШКОЛ СКО ПР ВЕН СТВО Пе ћин ча ни нај бо љи ФУД БАЛ ИН ЂИ ЈА ЗИМ СКИ ПРЕ ЛА ЗНИ РОК По ја ча ли све ли ни је Нео че ки ва но, ФК Ин ђи ја је баш до бро па за ри ла у зим ском пре ла зном ро ку. Анга жо ва ла је чак осам фуд бале ра, по ја ча ла кон ку рен ци ју ско ро у свим ли ни ја ма ти ма, и је ди но су гол ма ни Ми лош Ми ли но вић, Вла ди мир Дизда ре вић и Де јан Ста ни вуко вић за др жа ли до са да шње по зи ци је па ће бор ба за ме сто стар те ра би ти да ле ко ве ћа него у је се њој се зо ни. Са рад њу са по пу лар ним зе ле но бели ма при хва ти ли су и потпи си ма по твр ди ли Сло бо дан Ја ко вље вић ( Но ви Па зар ), Ми ки ца Ко шу тић ( Рад нички, Но ва Па зо ва), Бра јан Бери (Ке ни ја), Ни ко ла Мак симо вић ( Фли са, Нор ве шка), Шпи ро Ра ду ло вић ( Раднич ки, Но ва Па зо ва), Де јан Ми ја и ло вић ( БИМ Сла ви ја, Бе о град), Не над Ла за ров ски ( Но ви Сад Но ви Сад) и Дарио Кри во ку ћа ( Пар ти зан, Бе о град). Чел ни ци клу ба са ста ди о на код же ле знич ке стани це су, ка ко би сма њи ли списак пр во ти ма ца, не ко ли ци ну игра ча усту пи ли дру гом клубо ви ма, а не ко ли ци ни да ли ис пи сни це да ка ри је ру на ставе у дру гој сре ди ни. На по за ји ми цу до ле та посла ти су Ми ле Ву ја син и Дани ло Мар ко вић у Це мент (Бе о чин) а Дар ко Ада мо вић у Рад нич ки Сто бекс (Клупци). Зе ле но - бе ле бо је су дефи нитвно на пу сти ли Не ма ња Ан ту нов ( ПКБ, Бе о град), Сте фан Јо си фо ски ( Сопот ), Алек сан дар Мар ја новић ( ПСК, Пу тин ци) и Марко Ми ја то вић ( Је дин ство, Ста ра Па зо ва). На кра ју, до дај мо да и млади цен тар фор зе ле но-бе лих ни је оти шао у швај цар ски АРАУ где је у два на вра та био на про би, тре сао про тив нич ке мре же и за до во љио тре не ра али се око обе ште ће ња ни је на шао за јед нич ки је зик па ће ско ро два ме тра ви со ки фудба лер у на став ку пр вен ства, ипак, пред во ди ти на пад матич ног клу ба ко ји ће све учини ти да се уме ша у бор бу за ви сок пла сман па,чак, уко лико се ука же при ли ка и у борбу за по вра так у елит но друштво. - Циљ нам је био да у прела зном ро ку по ја ча мо кон курен ци ју ско ро за сва ко ме сто у ти му, осо би то на по зи ци ји што пе ра и у ве зном ре ду, што нам је и по шло за ру ком. Дове ли смо игра че же ље ног профи ла па ве ру је мо да ће мо у насwтавку пр вен ства игра те бо ље не го у је се ној се зо ни и бе ле жи ти до бре ре зул та те, - са оп штио је ди рек ктор Ин ђије, Пре драг Ко џо. Д. Ви ћен тић Основ на шко ла Ду шан Јерко вић Уча из Ши ма но ва ца би ла је про шлог ви кен да дома ћин Оп штин ског пр вен ства у од бој ци у му шкој и жен ској кон ку рен ци ји. Пр во ме сто у обе ка те го ри је при па ло је Основ ној шко ли Сло бо дан Ба јић Па ја из Пе ћи на ца. Дру го пла си ра ни су би ли до ма ћи ни, а тре ће место при па ло је Основ ној шко ли Ду шан Ву ка со вић Ди о ген из Ку пи но ва. МУ ШКА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА: ОШ Сло бо дан Ба јић - Па ја ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген 2:0 (25:9 и 25:19), ОШ Ду шан Јер ко вић Уча ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген 2:0 (25:16 и 25:15) и ОШ Сло бо дан ба јић па ја ОШ Ду шан Јер ко вић Уча 2:0 (25:23, 25:22). ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја : Ми лош На ић, Ни ко ла Вр ленић, Ни ко ла На ић, Ми лош Вр ба вац, Де јан Ра ди во јевић, Бра ни слав Пет ко вић, Од бој ка ши це ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја из Пе ћи на ца Са ша Ки тић, Ми лош Грозда нић, Јо ванм То пић, Лав Цвет ко вић, Вла ди мир Кова че вић, Алек са Ве ли кић и Мар ко Ми ло ва но вић. ОШ Ду шан Јер ко вић Уча : Ср ђан Са вић, Урош Же жељ, Ми хај ло Вој кић, Ми лош Попо вић, Урош Бу и ла, Вла димир Кр ко ба бић, Иван Добрић, Ми лош Ерић и Пе тар Ву ка ши но вић. ОШ Ду шан Ву ка со вић Дио ген : Ми лош По ша рац, Лука Мар ко вић, Ђор ђе Ча вић, Да ни јел Ла зић, Ни ко ла Поша рац, Рај ко На у мов, Не над Пе тро вић, Да ни јел Јо ва новић и Вељ ко Бу дим чић. ЖЕН СКА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА: ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген 2:0 (25:4 и 25:3), ОШ Ду шан Јер ко вић Уча ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген 2:0 (25:12 и 25:13) и ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја ОШ Ду шан Јер ко вић Уча 2:0 (25:10 и 25:11). ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја : Ва ња Ју ха со вић, Ни ко ли на Бо жић, Ка та ри ја Га јић, Ирена Ра јић, Љи ља на Пан тић, Алек сан дра Ива нић, Јо вана Сав ко вић, Јо ва на Чи кић, Бо ја на Срем че вић, Та ма ра Ђур ђе вић, Да ни је ла Тр бо јевић, Адри ја на Са вић и Да јана Га јић. ОШ Ду шан Јер ко вић Уча : Ми ли ца Ћир ко вић, Бјан ка Па во ко вић, Ана Ар се ни јевић, Јо ва на Жив ко вић, Мари ја Ву чи нић, Ни ко ли на Михај ло вић, Со фи ја Си мо вић, Кри сти на Ан тић и Мир ја на Жи ва но вић. ОШ Ду шан Ву ка со вић Дио ген : Зо ри ца Ђо кић, Ка тари на Пе тро вић, Кри сти на Џа ку ла, Гор да на Ђу ри чић, Ан дреа Осто јић, Го ра на Нико лић, Ђур ђи ца Др ља ча, Дра га на Мар ко вић и Јо ва на Јо ва но вић. Ж. Р. ФУД БАЛ ТУР СКА ДО ЊИ СРЕМ НА ПРИ ПРЕ МА МА Пу ње ње ба те ри ја у Ан та ли ји Пе ћи нач ки су пер ли гаш и ове зи ме део при пре ма од ради ли су у Тур ској, тач ни је у Ан та ли ји, оми ље ном сте ци шту свет ских фуд балк сих ти мо ва, у ко јој ће игра чи нај бо љег спортског ко лек ти ва Сре ма бо ра ви ти до пред крај. фа бру а ра. - Има ли смо ви ше кон тролних утак ми ца, са вр ло ја ким ри ва ли ма ра пор ти ра спортски ди рек тор До њег Сре ма Дра ган Де спо то вић. - По беди ли смо Бра шов из Ру му ни је са 1:0, а из гу би ли од Ала ни је из Ру си је, Хра дец Кра ло ва из Че шке са 0:3 и од на ма до бро по зна тог ру ског Хин ки ја са 2:4. Не ре ше но је би ло про тив укра јин ских клу бо ва Се ва стопо ља са ко ји ма смо игра ли 2:2 и Крив ба са где је ре зул тат био 1:1. Кроз ове утак ми це и уз ком би но ва не по ста ве, хтели смо да се уве ри мо у тре нутну фор му игра ча и ви де ли смо на шта мо же мо да ра чу на мо. Има игра ча ко ји би тре ба ло мно го ви ше да ра де, ка ко би ушли ме ђу 18 нај бо љих, ко ји ће нај о збиљ ни је кон ку ри са ти за пр вен стве не утак ми це. Лакић Пе шић се опо ра вља по сле по вре де и ве ру је мо да ће би ти спре ман до тре ћег, евен ту ал но че твр тог ко ла на став ка пр венства. Јан ко вић је већ по чео да игра, а оче ку је мо да ће Ву кобрат ула зи ти у игру у по следњој утак ми ци у Ан та ли ји, ка да ће мо игра ти про тив ма ђар ског Ва ша ша. У сва ком слу ча ју, за до вољ ни смо са ура ђе ним у овом де лу при пре ма. Ж. Ра ди во је вић До њи Срем у Ан та ли ји

37 Среда, 13. фебруар СПОРТ 37 ЛА ЋА РАК У СУ СРЕТ ЈУ БИ ЛЕ ЈУ В ећ де се так да на ин тен зивно те ку при пре ме сремског ли га ша ла ћа рач ког ЛСК -а за на ста вак тр ке за бо до ве.. При пре ме зе ле них, ко ји ма не по сред но ру ко во ди шеф струч ног шта ба Не ђо Вуко вић, од ви ја ју се на та ре ну у цен тру нај ве ћег срп ског се ла у ко је је пр ва лоп та сти гла пре го то во осам и по де це ни ја, а за ме сто у нај бо љој се лек ци ји кон ку ри ше чак 28 фуд ба ле ра. Ка ко ис ти чу у ла ћа рач ком фуд бал ском по но су, из у зев нео п ход них про ме на, на место у старт ној по ста ви ра чу наће пр вен стве но они фуд ба ле ри ко ји су по не ли нај ве ћи део обаве за у је се њем де лу пр вен ства. Еки пу су на пу сти ли Алек сић, Ми хај ло вић, Гом бар, Па нић и Ра ду ло вић, а но ви чла но ви ЛСК -а по ста ли су Стај чић и Трив ко вић. Струч ни штаб та ко ђе ра чуна и на та лен то ва не по ле тар це ста са ле у соп стве ном омла динском по го ну: Вет ни ћа, Ва сиље ви ћа, Ов ше ка, Ба ра ћа и Ла зи ћа. Осла ња ње на соп стве не сна ге По се бан ку ри о зи тет предста вља и чи ње ни ца да Ла ћарци и у се зо ни ко ја је на пра гу на ста вља ју са ста ром прак сом ко ја је да ла до бре ре зу ла та те, а ко ја се огле да у осла ња ју на соп стве ни играч ки ка дар. Та ко и са да ви ше од 90 од сто фуд бала ра ко ји пре тен ду ју да обу ку дрес се ни ор ске еки пе по ни кло је упра во на те ре ну ЛСК -а. Ка ко ис ти чу у упра ви клу ба, ова кав кон ти ну и тет по сти же се ва ља ном бри гом о пи о нир ској и ка дет ској еки пи, од но сно касни јим из бо ром игра ча за најбо љу се лек ци ју. Пр ву при ли ку да се по ка жу, Ла ћар ци ће има ти вр ло бр зо, ка да кре ћу и кон трол не утак мице, а пр ви про тив ник ЛСК -а у окви ру про ве ре мо гућ но сти биће мар ти нач ки Бо рац. Ис пу ни ли оче ки ва ња Осва ја њем ше стог ме ста у је се њем де лу Срем ске ли ге, попу лар ни Зе ле ни су ис пу ни ли оче ки ва ња на ви ја ча и струч ног шта ба, а за ли де ром на та бе ли за о ста ју са мо че ти ри бо да. До кра ја пр вен ства, у стручном шта бу оче ку ју пла сман у вр ху та бе ле, а ако се ука же мо гућ ност еки па ће се бо ри ти и ФУДБАЛ Осам и по де це ни ја фуд ба ла ЛСК на пра гу но вог ми ле ни ју ма за сам трон. ЛСК је био ве о ма успе шан и у Куп так ми че њу, а нај ве ћи до каз ква ли те та еки пе је чи ње ни ца да су упра во Лаћар ци би ли по бед ни ци Ку па Гра да Срем ска Ми тро ви ца. - Про те клих го ди на, до ста то га смо ура ди ли на по ди за њу ква ли те та игре и то да је за дово ља ва ју ће ре зул та те. На ши игра чи има ју во љу и спрем ни су на сва ки иза зов и без об зи ра на ма те ри јал не по те шко ће ми ће мо и у на став ку так ми че ња учи ни ти све што је до нас како би оства ри ли што бо љи пласман, на по ми ње ди рек тор ЛСКа Ла зар Ла ле Ву ле тић. Ста са ва ле ге не ра ци је фуд ба ле ра ЛСК је осно ван 1928 годи не, а иде ју о ње го вом оснива њу по кре ну ли су гим нази јал ци, за на тли је и рад ни ци не ка да шње Вар де. У књи гу осни ва ча овог клу ба упи са ни су: Јо ван Ла за ре вић Ду мер, Ра да Си ме у но вић Се ља, Добра Клич ко вић, Ми ја Ко ње вић и Јо ва Ву јић. Пр ве дре со ви зеле но бе ле бо је, Ла ћар ци су ку пи ли у Бе о гра ду исте го ди не и од та да до да нас ни су ме њали сво је бо је. Про тив ни ци Ла ћа ра ца у том пе ри о ду би ли су клу бо ви из већих и раз ви је ни јих ме ста у Срему, а пре ма са чу ва ним по да ци ма зна се да се игра ло и са Радни ком из Би је љи не, ша бач ком Ма чвом и дру гим клу бо ви ма. За вре ме Дру гог свет ског рата ко јег ка рак те ри ше уста шка упра ва над Сре мом, фуд ба ле ри ЛСК -а ни су же ле ли да играју. Ве ћи део пр во ти ма ца је ступио у На род но - осло бо ди лач ку бор бу, а не ки од њих за у век су оста ли на бо ји шту. Већ у про ле ће го ди не, клуб је об но вио рад и та да је до био име Шпа нац. Тих годи на, клуб ме ња име у Бу дућност ко је но си на ред них де сет го ди на, ка да му је нај зад враће но ста ро пре по зна тљи во име ко је са по но сом но си и да нас. На кон бли ста ве по сле рат не се ри је, чи ји су но си о ци би ли вр сни мла ди фуд ба ле ри тек изашли из ра та, кра јем пе де се тих го ди на про шлог ве ка до шло је до пра ве аго ни је клу ба и пре тило је нај го ре. У ци љу оја ча ва ња ЛСК а тих го ди на до ла зи до фу зи је овог ста рог клу ба са локал ним ти мом Др во де љац, а но во ство ре на еки па бр зо је повра ти ла ста ру сла ву. Нај бо љим пе ри о дом лаћа рач ког фуд ба ла сма тра се вре ме са кра ја се дам де се тих и по чет ка осам де се тих го дина две де се тог ве ка, ка да је ЛСК био го то во не при косно вен у ре ги о ну. О то ме најбо ље све до че три уза стоп не ти ту ле пр ва ка Срем ске ли ге. Ме ђу тим, у ква ли фи ка ци јама про тив Хај ду ка из Бешке, Рад нич ког из Ко ви на и Рад нич ког из Сом бо ра ова ге не ра ци ја ко ја је про слави ла ла ћа рач ки фуд бал ни је ус пе ла да се до мог не Вој вођан ске ли ге. Да нас, на пра гу но вог миле ни ју ма, Ла ћар ци су свој најве ћи успех оства ри ли у се зо ни 2006/7, ка да су би ли ви це шампи о ни Во јо во ђан ске ли ге - група За пад и по бед ни ци Ку па Сре ма. Не ма сум ње да но ве ге нера ци је ла ћа рач ких фуд ба лера на ста вља ју да иду ста за ма оних ко ји су са по но сом но си ли зе ле но бе ли дрес, ра до ви ђен на те ре ни ма ши ром Сре ма. - При пре ма мо се да ове годи не до стој но обе ле жи мо осам и по де це ни ја по сто ја ња на шег клу ба, а цен трал ни до га ђа ји би ће су сре ти ЛСК - а са не ким од во де ћих клу бо ва на шег фудба ла. Да ли ће то би ти Цр ве на зве зда, Пар ти зан, или Војво ди на, још ни смо од лу чи ли, али у сва ком слу ча ју би ће то пра ви спек такл ка кав број ни по кло ни ци фуд ба ла у Ла ћар ку и за слу жу ју, за кљу чу је Ла ле Ву ле тић. С. Лов ча нин ОДБОЈКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УГО ВОР О СА РАД ЊИ ЕАТОН СРЕМ ТЕМ ПА И ЦРЕ НЕ ЗВЕ ЗДЕ За об но ву ми тро вач ке од бој ке Пот пи си ва ње уго во ра Да ми тро вач ка од бој ка ступа на ста зе ста ре сла ве, по ка зу је и не дав но пот пи си вање уго во ра о са рад њи из ме ђу бе о град ске Цр ве не зве зде, зва нич но нај бо љег срп ског жен ског од бој ка шког клу ба и Град ског жен ског од бој ка шког клу ба Еатон Срем - Тем по. Ка ко је ре че но на кон ферен ци ји за штам пу ко ја је овом при ли ком ор га ни зо ва на у митро вач кој Град ској ку ћи, циљ ко ји се овом са рад њом же ли по сти ћи је не са мо уна пре ђење ми тро вач ке, не го и срп ске од бој ке у це ло сти ко јој је, према ре чи ма ге не рал ног се кре тара ЖОК Цр ве на зве зда Ане Авра мо вић, Срем ска Ми трови ца да ла не ко ли ко ква ли тетних игра чи ца. - Са рад ња на ша два клу ба би ће обо стра на и као та ква она укљу чу је са јед не стра не могућ ност да нај пер спек тив ни је ми тро вач ке игра чи це за и грају за Зве зду, а са дру ге могућ ност да на пра ви лан на чин са гле да мо пер спек ти ве ми тровач ке од бој ке ко ја се у сво јој исто ри ји не ко ли ко пу та по тврђи ва ла као из у зет но ква ли тетна, ис та кла је Авра мо ви ће ва. Ка ко је ре као пред сед ник ГЖОК Еатон Срем - Тем по Сло бо дан Сто јил ко вић, митро вач ке од бој ка ши це има ће при ли ку да се упо зна ју са начи ном ра да Цр ве не зве зде, са чи јим ће тре не ри ма по вре ме но ра ди ти и на чи је ће утак ми це од ла зи ти као го сти. - Срем ска Ми тро ви ца има из у зет ну од бој ка шку исто рију и пер спек ти ву и на на ма је овај спорт по пу ла ри ше мо, јер је то глав ни пред у слов да свој не сум њи ви по тен ци јал и ис ко ри сит мо ка ко до ли кује. Овај уго вор за наш Град и од бој ку је од ве ли ког зна ча ја јер он, са јед не стра не отвара про стор за да ља ула га ња Са кон фе рен ци је у Град ској ку ћи у спорт због ко јег смо се и оку пи ли, али и у Град ко ји на овај на чин до ка зу је сво ју сна гу и ста бил ност, ис та ка ко је Сто јил ко вић. С. Ла.

38 38 СПОРТ Среда, 13. фебруар МА ЂАР СКА СВЕТ СКИ КУП КУГЛАЊЕ Ми тро вач ки ју ни ор нај бо љи на све ту До злат не ме да ље, Ми тров ча нин Игор Ко ва чић, ко ји тре ни ра и так ми чи за Срем и Цр ве ну зве зду до шао је у дра ма тич ном фи на лу, бо ре ћи се про тив дру га из ре пре зен та ци је пр во тим ца Се ге ди на Ро бер та Ер ње ши ја На не дав но за вр ше ном Светском ку гла шком ку пу, одр жа ном у ма ђар ском гра ду За ла гер се гу, так ми че ћи се у из у зет ној кон ку рен ци ји, српски на ци о нал ни тим осво јио је јед ну злат ну, јед ну сре бр ну и две брон за не ме да ље. Нај бољи успех по сти гао је ју ни ор, Ми тров ча нин Игор Ко ва чић ко ји је осво јио убе дљи во пр во ме сто. Сре бром се оки тио још је дан ју ни ор Ро берт Ер ње ши, а две брон зе при па ле су се нио ри ма Да ни леу Теп ши и Чонго ру Ба ра њу. До злат не ме да ље, Ми тровча нин Игор Ко ва чић, ко ји трени ра и так ми чи за Срем и Цр ве ну зве зду до шао је у дра ма тич ном фи на лу, бо ре ћи се про тив дру га из ре пре зента ци је пр во тим ца Се ге ди на Ро бер та Ер ње ши ја. Меч је завр шен не ре ше но 551:551 и 2:2 у се то ви ма (139:156, 111:138, 140:131, 161:126), a до златног од лич ја, наш ку глаш је дошао по сле три до дат не злат не ку гле. - Сре ћан сам што се све завр ши ло она ко ка ко смо пла нира ли. Меч сам је два из др жао, де сна но га ме је ве о ма бо ле ла, а сти гао ме је и умор при ча Игор ко ме је ово пр ва ме даља са Свет ског ку па.- До дат не ку гле су увек лу три ја, од у чу је ма ла гре шка и чи ни ми се да сам имао ви ше сре ће кон центра ци је од Ро би ке. Кру на успе ха Успон на ме ђу на род ној сцени, Ко ва чић је на ја вио осва јањем екип не свет ске ка дет ске ме да ље у Са ра јев ву годи не, ка да је осво јио и зла то у тан де му са Ба ла жом Ко ва чем и по је ди нач не брон зе у спринту, од но сно ју ни ор ске злат не ме да ље у екип ној кон ку рен цији про шле го ди не у Ба у це ну. Ка ко Игор сам ис ти че, ти тула свет ског пр ва ка је сво је врсна кру на до са да шњег ра да и ве ли ки за лог за бу дућ ност. - Са јед не стра не, ово је доказ да се ра ди ло до бро и квали тет но, а са дру ге и под стрек да се на ста ви та ко и у бу дућно сти. Ја сам си гу ран да ћу дати све од се бе ка ко бих ти ту лу од бра нио и на ста вио са на предо ва њем, ис ти че ми тро вач ки шам пи он. Игор Ко ва чић ПО ПИН ЦИ ПРИ ЈА ТЕЉ СКА УТАК МИ ЦА На пре дак Хај дук :1 (0:0) ФУДБАЛ За до вољ ство оства ре ним ре зул та том не кри је ни тренер на ци о нал ног ти ма Вој ко Па вло вић. - Оно што сам при жељ кивао, срп ско ју ни ор ско фи нале - оства ри ло се. Жреб нам је био на кло њен, и на ши кугла ши ни су мо гли да се са ста ну пре фи нала. Игра ли су из ванред но, по ка за ли су чвр сти ну у два ве о ма те шка по лу фи нал на ме ча, по го то во Кова чић ко ји је у игри не ра ва био ја чи од Ма ри но ви ћа. Теп ша и Ба рањ су се на ме ри ли на два од лич на и вео ма спрем на игра ча, зна ли смо де ће бити те шко, при жељ кива ли смо ма кар је дан про лаз у фи на ле, али и две брон зе има ју зла тан сјај, ус хи ћен је Па вло вић. Исто риј ски успех срп ских ку гла ша РУ МА ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ МЕЧ Срп ски ку гла ши Пун оду ше вље ња је и председ ник Ку гла шког са ве за Срби је Урош Дра гој ло вић ко ји је, као пот пред сед ник Ме ђуна род не ку гла шке фе де ра ције на шам пи о на ту у Ма ђар ској уру чи вао ме да ље нај бо љи ма. - Ово је исто риј ски успех. Ни ка да ни смо има ли ви ше меда ља на Свет ском ку пу, бо љи смо не го пре две го ди не у Тали ну ка да су Ер ње ши и Ливиа Сан то осво ји ли ју ни ор ска зла та, а Вил мош За вар ко сени ор ско сре бро. У овом успеху има ју уде ла и сви ку гла шки струч ња ци у на шим клу бо вима, али и ку гла шка ор га ни заци ја. За хва љу је мо се и Минстар ству омла ди не и спор та на по др шци, јер без сред ста ва из бу џе та не би смо мо гли да оп ста не мо, а ка мо ли да бе лежи мо ова кве ре зул та те, на поми ње Дра гој ло вић. С. Лап че вић Пр ви мај Хај дук :0 (1:0) КОШАРКА ПР ВА ЖЕН СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца два де сет пр вог ко ла: Вр бас: Вр бас Ме де ла Шу ма ди ја 44:85, Бе о град: Цр ве на Зве зда - Ја го дина :70, Бе о чин: Бе о чин Ср бобран 53:66, Че ла ре во: Че ла ре во - Ста ра Па зо ва 69:72, Кра гу је вац: Рад нич ки Ша бац 72:65, Сло бо дан: Сту дент 1. Цр ве на Зве зда : Ја го ди на : Рад нич ки : Ша бац : Ср бо бран : Шу ма ди ја : Вр бас Ме да ла : Сту дент : Ста ра Па зо ва : Бе о чин : Че ла ре во : Сле де ће, по след ње, ко ло: Кра гу је вац: Шу ма ди ја Рад нич ки, Ниш: Сту дент - Че ла ре во, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Бе о чин, Ср бо бран: Ср бо бран - Цр ве на Зве зда, Ја го ди на: Ја го ди на Вр бас Ме де ла, Сло бо дан: Ша бац. ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА, СЕ ВЕР (м) Ре зул та ти утак ми ца че тр на е стог кола: Жи ти ште: Све ти Ђор ђе Вој во ди на 70:79, Н. Сад: Вој во ди на Ср би ја гас МТ Но ва Па зо ва (да нас), Б. То по ла: То по ла Оџа ци 70:63, Вр бас: Вр бас Мла дост 61:69, Бе ле гиш: Ду нав Срем 95:77, Н. Сад: Ве тер ник Је дин ство 0:20, Ср бобран: Ака де мик Ста ра Па зо ва 90: Вој во ди на : Срем : Ака де мик : То по ла : Ду нав : Вр бас : С. Ђор ђе : Ста ра Па зо ва : Мла дост : Вој во ди на СГ МТ : Је дин ство : Н. Па зо ва : Оџа ци : Ве тер ник :520 0 Сле де ће ко ло: Н. Сад: Вој во ди на Акаде мик, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Ветер ник, Н. Бе чеј: Је дин ство Ду нав, С. Ми тро ви ца: Срем Вр бас, Б. Ја рак: Младост То по ла, Оџа ци: Оџа ци Вој во дина Ср би ја гас МТ, Н. Па зо ва: Но ва Па зо ва Све ти Ђор ђе. ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА ЈУГ Ре зул та ти утак ми ца три на е стог ко ла: Пан че во: Крис Крос Вој ка 77:67, Н. Ба нов ци: Омла ди нац Рад нич ки 83:67, Зре ња нин: Пе тров град Ру ма 60:108, Б. Н. Се ло: БНС Ди на мо 60:59, Сло бодан: ЛСК 1. Ру ма : Ди на мо : Омла ди нац : Вој ка : Рад нич ки : Крис Крос : БНС : ЛСК : Пе тров град : Сле де ће ко ло: Вој ка: Вој ка БНС, Панче во: Ди на мо Пе тров град, Ру ма: Ру ма Омла ди нац, Ко вин: Рад нич ки - Л СК, Сло бо дан: Крис Крос. КОШАРКА ПО ПИН ЦИ Стрел ци: 1:0, Мар ја но вић у 48. 1:1, Ми тровић у 85. ми ну ту. Гле да ла ца: 100. Су ди ја: Сла ви ша Пе тровић (Пе ћин ци). НА ПРЕ ДАК: Ву ка ши новић, Па нић, Но вић, Гу жвић, Ко ка но вић, Б. Сав ко вић, Бежа но вић, Ју ри шић, Ве сић, Ра да но вић, Гми зић. Игра ли су још: Пе јо вић, Мар ја новић, Ба кић, Б. Јо ва но вић, Ди ми три је вић, Кме зић, Мијић, С. Јо ва но вић и П. Савко вић. ХАЈ ДУК 1932: Ни нић, Жив ко вић, Кре со је вић, Скопљак, Ми ло ше вић, Ра до савље вић, То шо вић, Сви лар, Кр сто вић, Ми хић, Пет ко вић. Игра ли су још: Ба шић, Ми тровић, Ма рић, Ва си лић, Ва гић и Бе рић. Вр ло ди на мич на и бор бе на утак ми ца по сне гом пре криве ном те ре ну. Већ у 2. ми ну ту Пет ко вић по га дја преч ку го ла до ма ћи на. Исти играч у 35. мину ту шу ти ра по ред го ла из непо сред не бли зи не. Из ме не које је тре нер На прет ка Ма ле тић на пра вио у по лу вре ме ну допри не ле су да игра на сре ди ни те ре на по ста не ор ха ни за ни ја, а на пад убо ји ти ји. Мар ја но вић у 40. ми ну ту го лом ка жња ва нео д луч ност од бра не Хај ду ка Го сти су из јед на чи ли у 67. ми ну ту, ка да је Ми тро вић нај бо ље ре а го вао на цен таршут Ми ло ше ви ћа. Ле пу при лику за гол про пу стио је Ма рић у 87. ми ну ту, ка да је по сле јњег фо вог шу та Ву ка ши но вић крај њим на по ром од био лоп ту у кор нер. Ж. Ра ди во је вић РУ МА: Игра ли ште Је дин ства. Гле да ла ца: 100. Су ди ја: Ср ђан Кав гић (Ру ма). Стре лац: Шевић у 20. ми ну ту. Жу ти кар тон: Сви лар (Хај дук 1932). ПР ВИ МАЈ: Ар се но вић, Кола ре вић, Ла за ре вић, Сремче вић, Сту пар, Јо ва но вић, Ан дјић, Ра дић, Ше вић, Ристић, Ма ле ше вић. Игра ли су још: Са вић, Цр но крак, Пу тица и Спа со је вић. ХАЈ ДУК 1932: М. Ман дић, Жив ко вић, Д. Ман дић, Скопљак, Ми ло ше вић, Сви лар, Жи ва но вић, Ма рић, Ча вић, Ва си лић, Кре со је вић. Играли су још: Ба шић, Кр сто вић, То шо вић, Ми хић, Ми тро вић и Ра до са вље вић. С об зи ром на фа зу при према, ак те ри утак ми це при ка зали су игру за до во ља ва ју ћег ква ли те та. Пр ви мај је по вео у 20. ми ну ту: бр зи на пад је, након про и гра ва ња Ма ле ше ви ћа, на нај бо љи на чин окон чао Шевић. Не ко ли ко ми ну та ка сније го сти из Ши ма но ва ца мо гли су по рав на ти ре зул тат, ка да је Сви лар од лич но упо слио Кресо је ви ћа, али је Ар се но вић био бр жи. У 34. ми ну ту, Кре соје вић, по ја ча ње Хај ду ка шу ти ра у па ду пре ко го ла. У на став ку утак ми це Ше вић је у 52. ми ну ту имао при ли ку да не што ви ше ура ди, али је ис кусни Ба шић био нас ме сту. Наји де ал ни ју при ли ку за Хај дук про пу стио је Кр сто вић у 60. ми ну ту, ка да је из био сам ис пред до ма ћег гол ма на, али у од суд ном тре нут ку ни је ре а- го вао нај бо ље. Ко нач но, Шевић у 87. ми ну ту из не по сред не бли зи не шу ти ра по ред го ла. Ж. Ра ди во је вић ПР ВА ЛИ ГА (м) Ре зул та ти утак ми ца пет на е стог ко ла: Ле по са вић: К. Ми тро ви ца Но ви Па зар Ју ни ор 0:3, Ја го ди на: Ја го ди на Обилић 3:1, Ст. Па зо ва: Је дин ство Клек Ср би ја шу ме 3:0, Сме де ре во: Сме де ре во Бо рац 1:3, Ру ма: Сло вен Ду нав Во леј 1:3, Про ку пље: То пли ча нин Мла де новац 0:3 1. Је дин ство : Но ви Па зар : Бо рац : Сме де ре во : Клек Ср би ја шу ме : Мла де но вац : К. Ми тро ви ца : Ду нав Во леј : Сло вен : Оби лић : Ја го ди на : То пли ча нин :45 1 Сле де ће ко ло: Н. Па зар: Но ви Па зар Ју ни ор То пли ча нин, Мла де но вац: Младе но вац Сло вен, Н. Сад: Ду нав Во леј Сме де ре во, Стар че во: Бо рац Је динство, Клек: Клек Ср би ја шу ме Ја го ди на, Бе о град: Оби лић К. Ми тро ви ца.

39 Среда, 13. фебруар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА ЕЛEКТРИЧНЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ Aпелујемо на куп це елек трич не енер ги је свих ка те го ри ја, да пла ћа ју сво ја ду го ва ња за утро ше ну ел.енер ги ју. Елек трич на енер ги ја је ро ба као и сва ка дру га, а пла ћа се тек ка да се по тро ши. Оста ла ро ба се пла ћа уна пред. Пла ћа њем оба ве за на вре ме из бе га ва ју се и до дат ни трошко ви као што су: - об ра чун за кон ске за те зне ка ма те - тро шко ви опо ми ња ња - суд ски тро шко ви - тро шко ви по нов ног укљу че ња по сле об у ста ве На ве де ни тро шко ви су ве ћи од ме сеч них ра чу на за утро шену елек трич мну енер ги ју, а мо ра ју се пла ти ти. За хва љу је мо се сви ма они ма ко ји сво је оба ве зе пла ћа ју на вре ме. ЕД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА " " , NA KIOSCIMA JE NOVI BROJ "SREMSKE POLJOPRIVREDE" SREMSKA Godina II Broj 9 8. februar cena 40 dinara POLJOPRIVREDA AKTUELNOSTI SAVETI STRUČNJAKA POLJOPRIVREDNA BERZA MALI OGLASI NA KIOSCIMA JE NOVI BROJ "SREMSKE POLJOPRIVREDE"

40 40 Среда, 13. фебруар недељни Хороскоп Ован Ових да на ће те би ти на ви си ни за дат ка у сва ком сми слу. Мак си мал но ис ко ри сти те на лет по зи тив не енер ги је и олак ша ва ју ће окол но сти да до ђе те до оно га што вам је на до хват ру ке. Здра вље до бро. Бик Про блем у ве зи ће би ти ак ту е лан све до кра ја не де ље, али се по тру ди те да по сао не тр пи. Оче ку је вас до ста то га до брог, што ће по бољ ша ти ва шу фи нан сиј ску ситу а ци ју. Здра вље за са да до бро. Бли зан ци На по љу ка ри је ре је ри зич но да се упушта те у ра зно ра зне ком би на ци је где је ис ход не из ве стан, јер не зна те ве ћи ну ва жних де та ља. Би ло ка ква не про мишље ност мо же ску по да вас ко шта. Рак Ве ћи део вре ме на на по слу ове сед ми це ће те про ве сти за тр па ни па пи ри ма, али ће те ко нач но сре ди ти оно што је тре ба ло и пре да ура ди те. Фо ку си ра ни сте на оно што ра ди те, па су гре шке све ре ђе. Ге нерал но на пре ду је те. Лав Ис ко ри сти те на кло ност око ли не у по стиза њу ци ље ва. Има те моћ да убе ди те сваког у оно што хо ће те. Од лич на ко му ни каци ја. Ма њи до би так. Ако сте у ве зи или бра ку, бо ље је и леп ше не го што је би ло. Де ви ца На ред них да на ће вам по сао би ти при о- ри тет, а он да ће те на пра ви ти про ме не. По сло ве ће те за вр ша ва ти ван кан це ла рије. По че ће те да се ви ше ви ђа те с при јате љи ма за ко је ни сте има ли вре ме на. Временска прогноза Ва га По зи тив но раз ми шља те, што мно го допри но си по вољ ним де ша ва њи ма на свим по љи ма. До ка за ли сте да су ва ше по словне иде је би ле до бре. Парт нер је у чуд ном емо тив ном рас по ло же њу. Здра вље до бро. Шкор пи ја По во љан пе ри од за све по ду хва те ко ји има ју ве зе с не крет ни на ма. Шта год да сте има ли на уму, сло бод но за поч ни те. У по ро ди ци вла да хар мо ни ја. Емо тив но сте ста бил ни. Здра вље до бро. Стре лац Бли жи се иза зо ван по слов ни пе ри од у коме не тре ба ни шта да за по чи ње те. Оче ку је вас низ ле пих су сре та с при ја те љи ма, али и јед но ле по но во по знан ство. У ку ћи је мо гућ озбиљ ни ји во до вод ни квар. Ја рац Ако сте у ско ри је вре ме за по че ли љу бавну ве зу, већ по сто ји низ оте жа ва ју ћих окол но сти. Не ће би ти ла ко, по го то во наред них да на. Ако вам је ста ло, мо ра те би ти стр пљи ви и упор ни. До бро здра вље. Во до ли ја Не пре ста је те да се на да те фи нан сиј ском по бољ ша њу, али то ни је до вољ но. Ва жно је да се не за ду жу је те. И парт нер је ти ме оп те ре ћен, али има за ни мљи ве пред ло ге, па их раз мо три те. Ри бе Ва жни је је да енер ги ју ка на ли ше те баве ћи се спор том не го да је тро ши те на бе сми сле не рас пра ве. Не тру ди те се да ре ши те про блем. Парт не ра ће те не га тивно из не на ди ти оним што му бу де те са општи ли. од до Кувар Слатка пита са пиринчем Са стој ци: 2 шо љи це пи рин ча 3 ка ши ке ше ће ра ка ши чи ца ци ме та 3 ка ши ке уља 500 гра ма ко ра за пи ту На чин при пре ме: Пи ри нач очи сти ти и ста ви ти у по су ду за ку ва ње. На ли ти га во дом та ко да ни во во де бу де ви ши од пирин ча за 2 пр ста. Ка да про ври, сма њи ти тем пе ра ту ру на ми ни мум, по кло пи ти и оста ви ти да на бу бри и упи је теч ност. Ку ва ном пи рин чу до да ти ше ћер и ци мет. По ме ша ти уље са 2 дл во де. Ста ви ти ко ру, по пр скати је уљем и во дом, па ста ви ти дру гу ко ру и по пр ска ти је, па тре ћу па пи ри нач. Уро ла ти у ро лат и ста ви ти у под ма зан плех. Ро ла те по пр ска ти во дом и уљем и пећи на 200 сте пе ни 40 ми ну та. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Кишовито Макс. 10 Мин. 2 Кишовито Макс. 5 Мин. 1 Делимично облачно Макс. 5 Мин. 1 Облачно Макс. 6 Мин. -2 Облачно Макс. 6 Мин. -3 Кишовито Макс. 1 Мин. -6 Облачно Макс. 2 Мин. -3 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар 2010. Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

Ко му нал на по ли ци ја

Ко му нал на по ли ци ја 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар 2010. Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава 1 ОКТОБАР 2011. ГОДИНА VI, БРОЈ 55 22. новембар ДАН ПОЗОРИШТА ПРВИ РОЂЕНДАН МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ Почетак који обећава Иако је у току

Detaljer

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016.

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. Срећна нова 2017. година Број 4694, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. цена 40 динара Политика Кампања и избори на свим нивоима» страна 4 Деда Мраз из Панчевца испуњава ваше жеље» страна

Detaljer

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018.

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Километри у срцу и ногама» страна 9 Нова година почела победом» страна 31 ВЛАСНИК Број 4747, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. цена 40 динара СВЕТЛОСТ Политика Снага

Detaljer

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА Фестивали, Бијенале, смотре...» страна 13 Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 Број 4695, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара Политика Различити приоритети» страна

Detaljer

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском

Detaljer

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Издавач Српски сабор Двери Издавачка кућа Catena Mundi Библиотека Прећутано слово друго коло, друга књига Аутор Др Марко С. Марковић Наслов

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Издавач: ОШ Димитрије Туцовић Сердара Мићића 5, Чајетина Тел/факс: 031 831-268 e-mail: ostucovic@gmail.com www.osdimitrijetucovic.edu.rs Главни и одговорни

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио.

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио. Dositejac Број 7, октобар 2013. Таланти, према заслугама Сва Доситејева дела, без обзира на жанр, била су у основи просветитељска обраћања народу, израз жеље да га поучи, упозна са светом и пренесе му

Detaljer

Predikative ord предикати вы

Predikative ord предикати вы Predikative ord предикати вы Forelesning for RUS2130. Basert på materiale av Helgi Haraldsson. Pensum Mathiassen s. 130-134, 162 + dette materialet. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske

Detaljer

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА ЈЕДИНА МОЈА СТАЛНА АДРЕСА Хвала Жирију што ми је учинио изузетну част додијеливши ми награду Матице српске Младен Лесковац : госпођи професорки Радмили

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ Услов за долазак страних инвеститора» страна 6 Може ли стид спасти свет?» страна 12 Број 4585, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 20. НОВЕМБРА 2014. цена 40 динара ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

Историја гради мостове

Историја гради мостове Лист бањалучке Гимназије ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 Мај 2010. ЦИЈЕНА 1 КМ Гимназијалци и угостили 27 ученика и 2 професора из Израела Историја гради мостове ПОКЛОН-РАЗГЛЕДНИЦА Маслачак Јелена Марчета, III2 Мој

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011 40 XXXIII 2011 ФИЗИКА И ТЕХНИКА, часопис за физику и мултидисциплинарну повезаност физике са осталим природним наукама, математичким и техничким наукама, филозофијом. Излази једном годишње. Тираж овог

Detaljer

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam

Ordstilling. Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam Ordstilling Forelesning i RUS1120. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 24.01.2007 1 Kasus Forskjellige kasusformer spiller en hovedrolle når det gjelder

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво,

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво, ОШ Трајко Стаменковић Број 1 06.05.2015. Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ Садржај Математички задаци,да ли сте знали Песма у част Трајка Стаменковића 2 3 Динопедија 4,5 Сунце је жуто,небо је плаво, Лишће зелено,цвеће

Detaljer

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА SADR@AJ Часопис Саборног храма у Крагујевцу Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА Година II, број 3, фебруар 2006. године главни и одговорни уредник јереј Срећко

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ (Реални и фантастични простори у делима Плава Птица Мориса Метерлинка и Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија) Најбоље се живи у замковима које смо сањали. 212 Морис Метерлинк

Detaljer

George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL

George Orwell 1984. 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL Први део I 1 Det var en kald, klar dag i april, og klokkene slo tretten. Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site:

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: www.bos.rs Влада Републике Србије Министарство омладине и спорта Београд, Булевар Михајла Пупина 2 web

Detaljer

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ 2016. ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 2012-2016. Време знања, сигурности здравља и заједништва ЈЕР, О ЉУДИМА СЕ РАДИ 4 6 ЗАШТИТА ПРОСТОРА СТРАТЕШКО

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1130 мај 2015. Година LV Излази месечно Годишњица поплаве Стратегија управљања

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО! KOLEKTIV ONLINE.

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО!  KOLEKTIV ONLINE. www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине ZA ^ISTO NEBO I VI[E BAKRA Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине почела је рушењем

Detaljer

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОГЛАСНИ ДИО SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 32 15.04.2010. OBJAVE KONKURSI На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именова њи ма ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске,

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II Број 20-21 Април-Мај 2007. Цена 300 динара У овом броју Институт Конфуције Свет Библије Evro-Giunti Мића Поповић Улица Шчербинова Библиотека Шабац Излог нових књига Периодика Хумор у српској поезији Књижевна

Detaljer

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће Нова топионица и фабрика сумпорне киселине

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

Храни мајка два нејака сина,

Храни мајка два нејака сина, Избор из eпске народне поезије Све су наше народне пјесме раздијељене на пјесме јуначке, које људи пјевају уз гусле, и на женске, које пјевају не само жене и дјевојке него и мушкарци, особито момчад, и

Detaljer

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ 1.463.1-17 Ф Е Р М Ы С Т Р О П И Л Ь Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е П О Л И Г О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Л Е Т О М 18 И 2 4 м Д Л Я П О К Р Ы

Detaljer

инфо Недељко Милосављевић

инфо Недељко Милосављевић инфо 04 06 08 10 18 27 СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДОНАЧЕЛНИК ИНТЕРВЈУ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ МОДНА РЕВИЈА МОТО КРОС Избор градског руководства Експозе Тихомира Петковића Недељко Милосављевић Лакше је на врућини

Detaljer

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1

~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! ~-~~~: ~~а_т:_~--- 1 ---... ---,--- --------- ------- ------- ------- ---- - -~-- ------- ---- -- -; : ~~~~~~КА школ( :_~-~ ~-~---- ~~-~-~ ~-~-~! -------~-~~~: ~~а_т:_~---, НОВИ САД ОСНОВЕ -\ОНСТРУ!САЊА 99 0-9 ; - ~--------

Detaljer

ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1

ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1 ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1 Да ли се полазиште Европе још увек налази у старој Европи? Треба ли да кренемо ка Европи каква још не постоји? Можда треба да се вратимо

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Криптологија 1 08. Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Шифарски системи: подела Основна подела шифарских система: Шифарски системи са симетричним кључем: користе исти кључ за шифровање и дешифровање

Detaljer

МАТЕРИЈА И МАТЕРИЈАЛИ

МАТЕРИЈА И МАТЕРИЈАЛИ Приручник за помоћ наставницима при реализацији експеримената Пирпемила група за праћење овог начина рада у колежу у сарадњи са Француском Академијом наука Намењено наставницима учесницима овог експерименталног

Detaljer

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ Укупан број врућих тачака биодиверзитета на Земљи износи 34 и Хималаји су једна од њих. Истезањем у луку од 3.000 километара преко севера Пакистана, Непала,

Detaljer

Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ KOMPANIJE

Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ KOMPANIJE www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ DR@AVNE KOMPANIJE Министар економије и регионалног развоја означио почетак радова у кругу старе

Detaljer

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017.

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017. EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 017. 1. Мосн справљач пркључен је на круту мрежу x80v, 50Hz преко трансформатора у спрез Y, као на слц 1. Отпорност оптерећења знос док је ндуктвност пргушнце довољно велка

Detaljer

Припреме за транспорт одлагача

Припреме за транспорт одлагача број 1 // новембар 2017. ISSN 2560-5143 Велики послови на Тамнава-Западном пољу Припреме за транспорт одлагача www.eps.rs // Фото: М. Цвијетић Детаљ из Погона за производњу Метала, жиле куцавице овог металског

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

ПосЕтА Г-ђЕ огот Нос ЕтНоГРАфсКом музеју У београду, ГоДИНЕ

ПосЕтА Г-ђЕ огот Нос ЕтНоГРАфсКом музеју У београду, ГоДИНЕ 243 Посета г-ђе Огот Нос Етнографском музеју у Београду, 19-26. 05. 2007. године Главни кустос, Колекције костима и текстила, Норвешки народни музеј, Осло, Норвешка (Aagot Noss, Head Curator, Collection

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

Срећни празници! 292 децембар 2012.

Срећни празници! 292 децембар 2012. Срећни празници! 292 децембар 2012. ИЗМЕЂУ ДВА ВОДОВОДА БВК на сајмовима 2012 Током 2012. године учествовали смо на Сајму вода и Сајму локалне самоуправе. Први је одржан од 06. до 08. новембра у Белекспоцентру.

Detaljer

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1050 29. септембар 2008. Година XLIX Излази месечно ВЛАДАН БРОЈ ЈОВИЧИЋ:

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр.2 18400 Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1 САДРЖАЈ У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА. Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе

ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА. Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЈА Курикулум и приручник 1-4. разред основне школе Сaрajeвo, 2015. Импресум Наслов: Етика и антикорупција: Курикулум

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ. Београд 2008.

ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ. Београд 2008. a ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ Београд 2008. ВОДИЧ КРОЗ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ Приредио: Милан Добричић Издавач: Друштво мултипле склерозе Србије, Др. Суботића 6, Београд За издавача: Невенка Рашић, секретар

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године.

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године. ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, 2007. године. Удружење урбаниста Србије (УУС) у сарадњи са Ур - банис тичким заводом Београда орга низовао

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer