Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА"

Transkript

1 Фестивали, Бијенале, смотре...» страна 13 Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 Број 4695, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА цена 40 динара Политика Различити приоритети» страна 4 Хроника Трострука радост, али и трострука брига» страна 8 ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ Услед цу ре ња амо ни ја ка на стра дао рад ник у по го ну Кар ба мид Пробој вентила у Азотари, испала Петрохемија, горела Рафинерија Без зва нич ног ста ва над ле жне ре пу блич ке ин спек ци је Градска каса у години износи 5,7 милијарди динара и за 320 милиона је мања од прошлогодишње БЕЛО-ПЛАВИ СВЕТ ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА Почетак године у Панчеву обеле жен је ни зом хе миј ских уде са у ју - жној индустријској зони, чије су последице биле смрт једног радника и пораст страха грађана Панчева за безбедност. Према тврдњама надлежних из фабрика и локалне самоуправе, ниједан од инцидената није имао веће последице за животну среди ну и здра вље љу ди. По себ но за бри ња ва то што се о свим овим слу ча је ви ма ни је огла - си ла ре пу блич ка еко ло шка ин спек - ци ја, ни ти је Ми ни стар ство по љо - при вре де и за шти те жи вот не сре - ди не из да ло би ло ка кво са оп ште ње о не ми лим ин ци ден ти ма. Пре ма са зна њи ма ли ста Пан че вац, ре пу - блич ка ин спек тор ка за за шти ту жи - вот не сре ди не Сла ђана Шпан већ не ко ли ко да на оби ла зи по го не у ју - жној ин ду стриј ској зо ни, али се ни - јед ног тре нут ка ни је огла си ла и ин - фор ми са ла јав ност о не дав ним ак - ци ден ти ма. Оно што је по хвал но, је сте да су фабрике правовремено обавештавале грађане Панчева и ширу јавност о акцидентима. Сем у случају Петрохемије, истраге још увек трају, утврђују се узроци и причињена штета, тако да детаљније информације још увек нису доступне. У Тужилаштву за Пан че вац ка жу да су ис тра жне радње у то ку и у за ви сно сти од утвр - ђе ног за ви си да ли ће про тив од го - ворних лица бити покренути поступци пред правосудним органима. Азотара 4. јануар Тог да на, око по дне ва, у Пан че ву се догодила трагедија. На свом радном месту у Азотари погинуо је педесетједногодишњи Горан Пејић из Старчева. Према речима Гордане Васојевић, шефице Азотарине службе за заштиту животне средине, несретни рад ник је стра дао услед про бо ја дих - тунга на мерачу протока амонијака у погону Карбамид. ЗАСЕДАЛИ ПАНЧЕВАЧКИ ОДБОРНИЦИ Наши ватрогасци су интервенисали изузетно брзо по предвиђеној процедури и одмах су затворили венти ле да не би би ло ни ка квих опа сно - сти по град и жи вот ну сре ди ну. Ме - ђу тим, рад ник ко ји се за те као у бли - зи ни удах нуо је ве ли ку ко ли чи ну амонијака, због чега је настрадао. Све наше службе су реаговале како је требало и ниједног тренутка нису били угрожени остали запослени, нити је било последица по здравље грађана Пан че ва ис та кла је она. Трагично настрадали радник је изу зет но бр зо пре ба чен са ни тет ским возилом из Азотаре до Болнице, где је покушана реанимација, али је уложени напор медицинског особља био узалудан.» Наставак на страни 7 О БУЏЕТУ, АПОТЕЦИ И ДЕЧЈОЈ РАДОСТИ На последњој седници Скупштине града Панчева у години, која је одржана 29. децембра, пред одборницима је било преко 80 тачака дневног реда, а свакако најзначајнија била је Предлог одлуке о буџету Града за годину. Поред ове важне одлуке, која садржи план пуњења и трошења градске касе у овој години, седница ће бити упамћена и по томе што је то била прва која је преношена директно путем скупштинског Јутјуб канала. Панчевци су тако добили могућност да седницу прате уживо, будући да је последњих неколико година заседање одборника Телевизија Панчево преносила одложено. Неколико дана пре ове премијере председник Скупштине града Тигран Киш рекао је да је панчевачка скупштина друга у Србији, односно после републичког парламента прва локална која има директне преносе. Полемике је било приликом утврђивања дневног реда и код прве тачке, поменуте одлуке о буџету за ову годину, а касније се готово нико није јављао за реч. Приликом утврђивања дневног реда шеф одборничке групе ЛСВ-а Владан Кељевић оценио је да је институција председника Скупштине града мртва због тога што председавајући, како је рекао, није смео да му прихвати амандман, који је из техничких разлога предао са закашњењем од пет минута. Председавајући ми је одговорио да то не би био проблем да мало пре но што сам га позвао, није разговарао с председником одборничке групе СНС-а, као и да не може накнадно да му каже да има још два амандмана. Он је још додао и да сам свакако закаснио препричао је Кељевић и рекао да су с друге стране одборници од председавајућег само неколико сати пре седнице добили дуплирани дневни ред, због чега је тражио да се те накнадне тачке скину с дневног реда. Очигледно да радом Скупштине града не управља председник, већ неко други. Зато ћу предати новогодишњи поклон правом градском оцу, који није ни градоначелник, ни председник скупштине рекао је Кељевић, након чега је шефу одборничке групе СНС-а Жељку Сушецу покушао да преда поклон, који овај није желео да прими, уз коментар да се прави циркус. Поклон је, иначе, била мајица на којој је писало Поздравите вашу маму, што је реплика из серије Државни посао којом лик Чварков након сваког разговора подилази надређенима. Исту мајицу је и сам Кељевић носио током скупштинског заседања.» Наставак на страни 5 Село Највише асфалтирања и манифестација» страна 11 Култура Обиловала програмима и успесима» страна 12 Хроника Вруће директорске фотеље» страна 14 Наградне игре Погледајте да ли је ваш поклон испод јелке» страна 15 Фото-репортаже Кад бећари на липицанерима крену по сокацима» страна 37 Спорт Тријумф за успешну 2017.» страна 39

2 2 КОМЕНТАРИ Петак, 13. јануар ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА Пише: Синиша Трајковић Бити срчан, слободан, смислен Овим, трећим делом завршавамо преглед Проматрачнице из Сеп тем бар: Тема текста Емпатија, искреност, време била су, с разлогом, самоубиства: ем је један наш суграђанин те не де ље се би пре кра тио жи вот, ем се то по кло пи ло са Светским даном превенције самоубиства, 10. септембром. И, тај човек није први панчевачки самоубица ове године: у пр вих осам ме се ци чак два на е сто ро љу ди у на - шем гра ду ди гло је ру ку на се бе. Успе шно. У ан ке ти у овом броју наше суграђанке и наши суграђани су, сложно, приме ти ли шта су глав ни узро ци овој стра шној по ја ви: не до - статак финансија, усамљеност, поремећени систем вредности, безнађе због болести, разводи, губитак вољене особе и код оних нешто млађих неузвраћена љубав. Превенција је, барем на речима, једноставна: исказана емпатија према онима што најављују да ће дићи руку на себе, озбиљни и искрени разговори, посвећивање времена... И стручњаци и анкетирани се слажу да је, ипак, најснажнија превентива повратак породици. Топло окружење најважнијих људи у животу делује лековито и помаже више од медикамената, стручњака и тапшања по рамену. Отворите очи, проматрајте своје најближе, помозите им ако вам се са мо и учи ни да су спрем ни да учи не не што лу до! Ок то бар: Улазак Љиљане Спасић у малу групу одабраних дама које знају како се афирмише демократија, био нам је по вод за пи са ње увод ни ка Хра брост за осва ја ње слободе. Говорећи о највишој цивилизацијској вредности слободи, најпре смо цитирали Маркса: Човек је слободан ако може да иза бе ре, а мо же да иза бе ре ако до вољ но зна да би мо гао да упо ре ди. Да кле, ре ко смо, чо век је сло бо дан ако са - мо до вољ но зна. Е, па на то ме тре ба ра ди ти. Не на то ме, нечему апстрактном, него на себи. На Маркса смо наслонили Перикла: Тајна слободе почива у храбрости. Додали смо: У храбрости је суштина! Се ти мо се, са свим на мер но, ко ји је да нас да тум; ове не - деље је, потпуно незапажено, прохујао још један 5. октобар. Пре шеснаест година, о том датуму, револуцијом је са српске политичке сцене скинут режим Милошевић Марковић. Чи ни ло се та да да ће и дру штве не вред но сти тог ре жи ма отићи у сливник историје, али... Пропуштена је 5. октобра шанса да се на крилима годинама сакупљане позитивне енергије, с мислима набубрелим слободом коју треба освојити, направи преокрет и ова држава уведе у породицу европских народа. Уместо тога, властодршци су се мењали, додуше ратова није више било, али матрица је оста ла иста: власт ра ди вла сти. Ан тич ка иде ја о оп штем добру као врховном исходишту државе обрисана је, баш као и до бра енер ги ја до брих љу ди. Од тад, то ком свих ових го ди на, не ста ја ла је, ла га но, кључна енергија: храброст за освајање слободе! Латинска изрека каже: Libertati viam facere. Односно, отварати пут слободи. Ако је нестала грађанска енергија, ако нема покретача позитивних промена у глобалном смислу, онда се свако понаособ мора вратити себи, како би отворио пут сло бо ди. За се бе. Мо ра да се ра ди, да се по ка же од ва жност. Јер, храброст за освајање слободе се у изузетно ретким ситуацијама добија на поклон, скоро никад. Дувамо у једра свих новоосвојених слобода! Колико слободно се ви осећате?, упитасмо на крају. Новем бар: Оаза несреће био је наслов Проматрачнице ко ја се ба ви ла по жа ром у иле гал ном до му за ста ра ли - ца у на шем гра ду, у ко ме је тро је љу ди из гу би ло жи вот. Ко - ментарисали смо тада изјаву министра Вулина. Он барата податком да је ухапшеној власници тзв. дома до сад три пу та за бра њи ван рад, а исто вре ме но се пи та како је тужилаштво дозволило да она настави нелегални посао. У демократским друштвима је сасвим нормално да судска и извршна власт буду раздвојене, односно да министри не тре ба да ути чу на рад пра во суд них ор га на, али ка да не - ко на високој политичкој функцији има поуздана сазнања о то ме да кон крет на осо ба кр ши за ко не, мо рао би да ис ко - ри сти свој ау то ри тет, ако га има, да се ствар што пре ис те - ра на чи стац. У истим тим де мо крат ским дру штви ма по - стоји и нешто што се назива командном одговорношћу и подразумева да у оваквим случајевима део кривице на себе преузму и ресорни министри. Начекаћемо се док та новина не стигне у Србију, закључили смо. У Сулудом позиву за расуло осврнули смо се на таблоидно промовисање једног сајта, преко ког су младе девојке, није прецизирано колико, ако желе да постану успешне по зва не да се при ја ве у шко лу за стар ле те! То су оне пластиком деформисане клинке и нешто старије глупаче, које се повлаче по скаредним ријалити програмима надајући се да ће постати некакве звезде. Старлета, са ма реч ка же. У тој обра зов ној уста но ви атрак тив не де вој ке ће учи ти ка ко да се ски да ју пред ка ме ра ма, а по - што до би ју ли цен цу, мо ћи ће да ра де као ани мир-да ме и на хо тлај ну, као и да уче ству ју на из бо ри ма за мис!? Нор - мално, у оквиру својеврсног кастинга кандидаткиње прво треба да пошаљу своје фотографије. Замислите просечну младу конзументкињу поменутих ТВ про гра ма, ко ја има основ ну и, мо жда, не ку (о)сред њу школу, напуцане усне и груди и нереалне снове. Школица за стар ле те јој је иде ал но ре ше ње за бег из про сеч но сти! То што та множина незадовољних неће размишљати о томе како ће бити употребљене, у бољем случају, фотографије што по ша љу, а у ло ши јем сце на ри ју оне са ме и је сте кар - та на ко ју игра ју ли ко ви иза сце не, то је су шти на су лу дог позива твораца ове идеје. Родитељи, пазите на децу! Браћо, пазите на сестре!, завапили смо. Де цем бар: У уводнику Имати срце с пијететом смо се поздравили с Фиделом Кастром, револуционаром који је био на челу државе од само једанаест милиона становника, а успео је да постане једна од најпрепознатљивијих политичких фигура 20. века. Његов начин комуникације с великим светским силама топло с хиљадама километара удаљеним Русима и хладно с комшијама Америма остаће упам ћен баш та ко, као my way, као не што ау тен тич но и не - поновљиво, рекосмо. Кастрове реченице: Револуција није кревет од ружа. Револуција је борба између будућности и прошлости, јесу, закључили смо, његова заоставштина становницима Кубе. Као да је, рекли бисмо, поручио: Нисте могли очекивати да ће постреволуционарни отворени сукоб с највећом светском силом донети економско благостање, напротив; буди те по но сни јер сте по ка за ли да и ма ли мо гу да бу ду ве - ли ки, под усло вом да има ју ср це. Поводом завршних речи тужилаштва и одбране у процесу про тив Рат ка Мла ди ћа у Ха гу, по но во су се по ра зним сајтовима и на друштвеним мрежама огласили бројни коментатори, којима то није професионална обавеза, већ грађанска потреба. Неке из те масе смо испоштовали, а ову рубрику у том броју објавили смо под насловом Вијугавост токова мисли. Покушаји аргументовања тезе да је Хашки трибунал политичка институција, створена да би судила само једној страни заузели су највише простора на интернету. Ипак, потреба за персонализовањем кривице провејава као лајтмотив размишљања грађана Србије. То је оно што може да радује неутралног проматрача јер је здраворазумски став и знатно је другачији од безмало општеприхваћеног у првим годинама после ратова да смо се, дакле у множини, борили и бранили своје људе, додуше на територијама које нису у оквиру граница Србије. Пра ти те нас и то ком И, што је мно го ва жни је, стварајте сопствене ставове у вези са свим релевантним појавама и догађајима. Мислити, непрестано! Ајхманова времена Ма ра ми це пре ко но са и уса на или јакна преко главе и утрчавање у затво рен про стор са мо су не ке ме ре које су Панчевци морали да примењују тог 4. јануара кад се услед хемијског удеса у Азотари градом раширио амонијак. Ста ра Утва, део гра да око На род не баште, Топола и део Војловице били су изложени хемијском удару чији интензитет можемо само да нагађамо. Наиме, званичници, што локални, што републички, до данас нису објавили информацију о томе колико је опасних материја било емитовано тог дана. Републичка инспекција тврди да је реч о сто килограма амонијака, што стручна лица доводе у питање, јер су се последице цурења те веома опасне материје осетиле чак и у центру града. Поред тога, једини званични податак доступан грађанима јесте извештај Заво да за јав но здра вље, у ко ме сто ји да је 4. јануара концентрација амонијака у зо ни На род не ба ште билa 46 ми кро - грама, а на мерном месту Ватрогасни дом 54 микрограма (гранична вредност 100 ми кро гра ма по ме тру куб - ном). То ја сно по ка зу је да је у зо ни утицаја хемијског удеса концентрација морала бити далеко већа. УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ Локални градски мониторинг систем не ме ри при су ство те опа сне ма - терије, тако да су грађани Панчева 4. јануара узалудно покушавали да подешавањем параметара на сајту локалне самоуправе пронађу податке о нивоу амонијака у панчевачком ваздуху. С друге стране, остаје нејасно зашто мобилна мерна станица стационирана у кругу болнице није упућена у угрожена градска подручја. Локална самоуправа има могућност да ангажује екипу Завода за јавно здравље за ову ак тив ност и ин ци дент с по - четка године свакако је изискивао потребу да се додатно, зарад безбедности грађана, изврше мерења специјализованим возилом. Овако су Панчев ци по но во, по ко зна ко ји пут, би ли сле пи код очи ју и ни су има ли мо гућ - ност да се правовремено информишу, па са мим тим ни да се скло не са ули ца у затворене просторе. Све у све му, хе миј ски удес ко ји је усмр тио рад ни ка Азо та ре вра ћа нас у не та ко дав на пан че вач ка Ајх - манова времена, кад су Панчевци били у страху од учесталих аерозагађења јер су надлежне институције и локална самоуправа зарад државних интереса кршиле уставом загарантова но пра во гра ђа на на жи вот и кри ле од јав но сти по сле ди це не га тив ног утицаја јужне индустријске зоне на здравље грађана. З. Ст. ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић ФОТОГРАФИЈА НЕДЕЉЕ Седе на води. И ходају по њој. Надреално. Пет година од Боциног оригинала, 10. јануара, насред Тамиша Снимио Владимир Ђурђевић Моја комшиница је права бомба. Кад она експлодира, комшија не сме ни да писне! Ово је Србија. Добро дошли у прошлост. Они имају све што су нама обећали. Значи, све се може кад се хоће! Непливачи се даве јер нису водоотпорни. Омерта: ћутање је злато. Тапкањем у месту ми избегавамо да направимо погрешан корак. МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ БОЖИЋ ЈЕ ЗА НАС НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК ЈЕР УВЕК ПАДА НА НЕРАДНИ ДАН.

3 Петак, 13. јануар АКТУЕЛНО 3 Пу те ви углав ном про ход ни Зим ска слу жба у нај ви шем сте пе ну де жур ства Ста но ви се гре ју без пре стан ка Снег, лед и си бир ске тем пе - ра ту ре ко ји су од кра ја про шле не де ље угро жа ва ли ве ли ки део Србије, успорили су, али нису паралисали живот у Панчеву. На састанку градоначелника Саше Павлова и члана Градског већа задуженог за стамбено- -комуналну област Александра Сте ва но ви ћа с ди рек то ри ма јавних и јавних комуналних предузећа, одржаном 11. јануара, закључено је да је ситуаци ја под кон тро лом и да је функ ци о ни са ње ко му нал них служби у граду стабилно. Иа ко се град ски и при град - ски саобраћај отежано одвијају, није било већих прекида. Запослени у градским комуналним предузећима чисте и посипају сољу саобраћајнице и пешачке стазе по утврђеном распореду, а станови који су прикључени на систем даљинског гре ја ња то пли су 24 са та дневно. До среде, 11. јануара, није би ло при ја ва да је не ко остао без во де и стру је, а пре жи вља - вање на сибирској хладноћи је олакшано и захваљујући томе што је глав на ау то бу ска станица све време отворена за бескућнике. Вукашин Делић из Дирекци је за из град њу и уре ђе ње гра да из ја вио је да је Зим ска служба Војводинапута, фирме ко ја је над ле жна за одр жа - вање саобраћајница, у среду, 11. јануара, прешла на највиши степен дежурства. Путеви су углавном проходни. Највише пажње се поклања чишћењу оних који спадају у Дар од Бо га сти гао је ове го - дине у панчевачко породилиште 1. ја ну а ра око 14 са ти. Та - ко у пре во ду с грч ког гла си име бе бе ко ја је пр ва ро ђе на у на шем гра ду. Она је До ро теа Иг ња то вић, а на свет је сти гла те шка не што ма ње од три ки - лограма. Мама Јелена је рекла да је по ро ђај про те као без ика - квих про бле ма, а но вом чла ну породице и дивном новогодишњем поклону највише се, поред маме и тате, обрадовао Доротеин седмогодишњи брат. До ро теа као да је зна ла да је пр ва бе ба у на шем гра ду по - себ но ва жна лич ност, те је по - жу ри ла да се пр вим пла чем огла си два на ест да на пре пред ви ђе ног тер ми на. Као што традиција налаже, 2. јануара су је посетили Саша Павлов, гра до на чел ник, и Ми - лен ко Чуч ко вић, ре сор ни град ски већ ник, и уру чи ли ПАН ЧЕ ВО ОД ПО ЧЕТ КА ХЛАД НОГ ТА ЛА СА ЖИ ВОТ У ГРА ДУ УСПО РЕН први приоритет и најважнији су за одвијање саобраћаја. На неким ме сти ма се ба ца ју со и ме - ша ви на, а на дру гим са мо со. Олакшавајуће је то што засад со делује. Саобраћај је успорен, али се ипак од ви ја. Не ма за сто - ја у гра ду ни на пу те ви ма до окол них се ла. Чим снег пре ста - не да пада, почећемо да чистимо пу те ве и ули це дру гог при о - ри те та ре као је Де лић. Он је до дао да се чи сте и пу - теви до Старчева, Банатског Бре стов ца, Ива но ва, До ло ва, Скробаре и Качарева. Допринос нормалном одвија њу жи во та у гра ду да ју и рад - ници ЈКП-а Зеленило. Према речима директора Данила Бјелице, шездесет радника тог предузећа и део механизације, на основу градске одлуке, чисте градске пијаце и паркинге испред њих, гробља, Народну башту и Барутану. Ка ко смо са зна ли у ЈКП-у Во - довод и канализација од генералног директора тог предузећа НО ВИ ФЕ СТИ ВАЛ У НА ШЕМ ГРА ДУ Класична музика за све генерације срећној мами Јелени златник дар Гра да Пан че ва. Тај по - клон ће Доротеи сигурно бити једна од најдражих успомена. Град је наставио традицију даривања прворођене бебе. На дам се да ће го ди на бити богатија и плодоноснија и да ћемо можда надјачати Зим ска иди ла у цен тру гра да Александра Радуловића, снабдевање водом за пиће функционише несметано. Изузев пуцања водоводне цеви због застарелости у Улици Димитрија Туцовића код кафане Цитадела, није било других већих проблема. Радуловић је апеловао на грађане да заштите своје водоме ре да не би пу ца ли због екс - тремних хладноћа. Према речима Марије Андрић, портпарола ЈКП-а Хигијена, откако су погоршане временске прилике, све расположиве машине и запослени су на те ре ну. У почетку су чишћене улице првог и другог приоритета, а по сле то га и оне ко је се на ла зе на Ко те жу 1 и 2, Стре ли шту, Со да ри, Ми си, Те сли и у дру - гим деловима града. Андрићева је додала да радници Хигијене раде у изузетно те шким усло ви ма, због че га током смене имају паузе. Нагла си ла је да они чи сте пе шач - ке стазе и прелазе, аутобуска ПР ВА БЕ БА У ПАН ЧЕ ВУ ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА Година почела с божјим даром просек броја рођених беба на ни воу го ди не, ко ји се са да креће око новорођенчади. Пожелели смо малој Доротеи срећан и дуговечан живот и на да мо се да ће јој ро ди те љи то и пру жи ти. Град је ту да, за - једно с покрајином и државом, обезбеди најбоље услове ста ја ли шта, као и при ла зе градским институцијама и да су до са да ба ци ли осам то на со ли. Она је апе ло ва ла на гра - ђа не да не ба ца ју врео пе пео у кон теј не ре, јер их на тај на чин уништавају, а не постоји могућност њихове поправке. Информације о одвијању живо та у на шем гра ду у си бир - ским условима зависе од даљих временских прилика. Ако је веровати прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, од 12. ја ну а ра се оче ку је по - пуштање екстремних хладноћа и постепено враћање ситуације у нормалу, тако да постоји велика вероватноћа да хладни талас који је погодио Србију постане ружна прошлост. Ако је ве ро ва ти и не ким дру - гим вре мен ским прог но за ма које су ових дана објављене у медијима, до краја зиме можемо оче ки ва ти још два хлад на та ла са, али они не ће би ти ја ки као онај ко ји је по чео про шлог петка. М. Глигорић Пр ви Фестивал класичара биће одр жан од 16. до 19. ја ну а ра на више локација у Панчеву. Програм фестивала је замишљен тако да заокупира знатижељу наших суграђана и приближи класичну музику свим генерацијама, наводи се у саопштењу. Првог дана, у дворани Аполо, наступиће камерни оркестар Камерата и амбијентални бенд Про је кат. У уто рак, на сце ни Кул тур ног цен тра, биће одржан концерт савремене музике младих српских аутора, а наступиће Југ Константин Мар ко вић и Ана Кр ста јић са својим ансамблима. Трећег дана, у свечаној сали Народног музеја, представиће се тамбурашки оркестар Невен, чији је уметнички руководилац проф. Михајло Јовић, и гудачки секстет који чине Атанасија Станишић, Иси до ра Дра ми ћа нин, Бојана Леген, Марта Петровић, Да мјан Стан ко вић и Мла - ден Арсеновић. Фестивал ће бити затворен 19. јануара концертом студената гудачке кате дре Фа кул те та му зич ке уметности, из класа професора Немање Марјановића и Мадлена Стокића, на сцени Културног центра. Фестивал је подржао Град Панчево, а уметнички директор је Сре тен Јо вић. Улаз на све програме је бесплатан. M. M. и помоћ родитељима, а настојимо и да створимо квалитетно и под сти цај но окру же ње ко је ће до при не ти то ме да просек рођених беба на нивоу године буде већи истакао је градоначелник. Већник Миленко Чучковић под се тио је на то да сма ње ње овогодишњег буџета неће утицати на висину средстава која се из два ја ју за мај ке и де цу, те да ће она оста ти иста као и ла - ни. Пре ма ре чи ма На та ше Вла шки, глав не се стре на Ги - не ко ло шко-аку шер ском оде - љењу Опште болнице, у Панче ву су то ком ро ђе не бебе. Месеци за памћење би ли су сеп тем бар, ка да је рођено чак шест парова близана ца, као и ок то бар, јер је 11. и 12. ок то бра, у ро ку од све га 48 са ти, на свет до шла чак 21 беба. Д. К. БАД ЊИ ДАН У ГРА ДУ Искре светог дрвета за сре ћу и здра вље Прво Преображенска црква... Као и сваке године уочи Божића паљен је бадњак у порти Цркве Светог Преображења господњег. У том кра ју, у Маргити, постоји оби чај да се то све то дрво на коњима провоза Книћаниновом ули цом и Ули цом Светог Саве до Аутобуске станице, а одатле преко Улице Радомира Путника и Трга краља Петра назад до Преображенске цр кве. Тамо је, упркос невиђеној зимоћи, велики број верника чекао да свештеници служе повечерје с петохлебницом. Освећен бадњак но шен је око хра ма, а нај ве ћа гра на би ла је у ру ка ма гра до - начелника, који га је први положио на ватру.... и он да ју риш на ко ри нђа ње! А не кад, не та ко дав но, за де цу ве ће сре ће од бад ње ве че ри ни - је било замисливо. Та да су у овим кра је ви ма, по ред свих ле по та ко је пра зник но - си, малишани највише волели да одлазе у коринђање. Неки то зову и коринџање, док, рецимо, Доловци кажу само ринђање. Било како било, малишани тада крену од ку ће до ку ће ка ко би отпевали неку од божићних песмица (и за то би ли да ро ва ни), као на при мер: Ја сам мали Пера, ујела ме ке ра, за но гу, за ру ку, дај ми га зда ја бу ку. На жа лост, и овај леп оби чај све је ре ђи... ПО НО ВО ПЛИ ВА ЊЕ ЗА ЧА СНИ КРСТ Ледени Тамиш чека најодважније Пли ва ње за ча сни бо го ја - вљенски крст биће одржано у четвртак, 19. јануара, у 12 са ти, на град ској пла жи ис - пред објек та УСРН Ма р ко Кулић. Пре то га, од 9.30, у Пре о - браженској цркви биће освештана богојављенска водица и служена литургија. Потом ће сви уче сни ци фи ја ке ри ма бити одвезени до споменика војводи Стевану Шупљикцу, на који ће бити положен венац, У скло пу обележавања десет година рада институције заштитника грађана, најављено је да ће Са ша Јан ко вић по се - тити Панчево како би учествовао на трибини Права грађана у Србији на папиру и у стварности. Планирано је да овај догађај, који организују Грађанска акција Панчево и Нови оптимизам, буде... па Ус пен ска... Све ти чин пуцкетања бадњака одиграо се потом по традицији и у пор ти Ус пен ске цр кве. Иако због изузет не хлад но ће број верника није био на оче ки ва - ном нивоу, шестори ца све ште ни ка из тог хра ма су као и увек бес пре - корно изговарали литургијске беседе и ти ме уве ли - ча ли пра знич ну атмосферу. Отац Душан Грујић поздравио је све присутне и пожелео им мно го здра вља и сре ће. За све њих би ли су при пре мље ни то пли напици, а напослетку је уприличен и ватромет, на радост најмлађих. Ј. Ф. ода кле ће се упу ти ти ка та - мишком кеју. Рок за пријављивање је 15. ја ну ар, а ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон 064/ Главни организатор манифестације је Удружење спортиста Српска Спарта, чији је председник Зоран Рајачић ис та као да је све спрем но за не сме та но одр жа ва ње овог јединственог догађаја. Ј. Ф. СА ША ЈАН КО ВИЋ У ПАН ЧЕ ВУ Трибина о правима грађана одржан у четвртак, 12. јануара, у 19 са ти, у ка фе-клу бу Купе. Поред Јанковића, треба ло би да на три би ни го во ре и Теофил Панчић, колумниста, кри ти чар и пи сац, и На - дежда Миленковић, колумнисткиња. Опширније о том догађају моћи ћете да читате у наредном броју Панчевца. С. П.

4 4 ПОЛИТИКА Петак, 13. јануар ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА Буџет правно неутемељен Зо ран Јо ва но вић, од бор ник Де мо крат ске стран ке у Скуп шти ни Пан че ва, твр ди ка ко је град ски бу џет усво - јен на сед ни ци Скуп шти не 29. де цем бра прав но не у те - ме љен. На вео је да је на за - се да њу ло кал ног пар ла мен - та због то га за тра жио да се та тач ка ски не с днев ног ре - да и да се до не се од лу ка о при вре ме ном фи нан си ра - њу, упр кос то ме што се то рет ко ра ди и го то во ни ко ме не иде у ко рист. Убе ђен сам у прав ну не у - темељеност буџета. Време ће убр зо по ка за ти да сам у пра - ву. Оче ку јем да ће се, уко ли - ко се скупштинска већина дозове памети, већ на наредној седници разматрати измене Статута Града, измене одлуке о организацији Градске упра ве и из ме не о си сте - матизацији радних места у Град ској упра ви и да ће би ти донет кадровски план, који је сада обавезан документ истакао је Јовановић на конференцији за новинаре одржаној у среду, 4. јануара. Он је по ја снио да је то мо - ра ло да бу де ура ђе но пре до - ношења буџета, јер док та документа не буду донета, барем један део средстава из градске касе неће моћи да бу де ре а ли зо ван. На гла сио је да ло кал на власт не ра ди по сао за ко ји је иза бра на и напоменуо како у Градској упра ви по сто је про фе си о - налци који би урадили предлоге поменутих докумената. Од мах по завршетку заседања локалног парламента у четвртак, 29. децембра, одборници из редова Лиге соци јал де мо кра та Вој во ди не одржали су конференцију за но ви на ре у хо лу Град ске упра ве. Том при ли ком је Вла дан Ке ље вић, шеф од - борничке групе ЛСВ-а, истакао да је днев ни ред сед ни це ду пли ран пре ко но ћи и да се на тај начин онемогућавају при пре ма и сам рад од бор - ни ка. До дао је и да је функ - ција председника Скупштине умр ла и да рад ло кал ног парламента контролише неко дру ги. Он се освр нуо и на го ди ну и ка зао да на кон из - бо ра, пре све га ло кал них, није дошло до промене владајуће структуре у Панчеву, али да су оста ли сви на го ми - лани проблеми. Питање Апотеке остаће нерешено и у години. У бу џе ту је про грам за урбанизам и просторно планирање, а његови носиоци су до сада била јавна предузећа Дирекција и Градска стамбе на аген ци ја, ко ја од 1. де - цембра не постоје прецизирао је Јовановић. Овом приликом је Никола Ћур чин, та ко ђе од бор ник ДС-а, ре као ка ко се та стран - ка припрема за предстојеће из бо ре, а пре све га за чу ва ње изборне воље грађана. Одговарајући на новинарско пи та ње ка ко ко мен та ри ше одлуку Нађе Хигл Бохаревић и Предрага Богатинчевића да напусте одборничку гру пу ДС-а и из ја сне се као самостални од борници, шеф те одборничке групе Душан Стојић казао је да захваљујући накарадном систему сви има ју пра во да рас по ла жу својим мандатима. Да по сто ји ио ле не ког политичког поштења и кодекса, на којем лигаши инси сти ра ју, сма трам да би требало да мандати припадају странкама. Немам посебан коментар, али мени су ти поступци нејасни као чове ку, а за тим и као по ли ти - ча ру. С дру ге стра не, то је до бро, јер мо ра да се до ђе до катарзе и онда крене набоље. Са да зна мо тач но на ко - је људе можемо да рачунамо под ву као је Сто јић. Он је са оп штио и ка ко је представљање ставова Демократске странке у данашње време својеврсна храброст. ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ Онемогућава се рад одборника У бу џе ту ко ји је усво јен не ма ниједне ставке која би обезбедила текуће трошкове те установе. Запослени ће поново чекати да добију неку милостињу од градоначелника изјавио је Кељевић. До дао је ка ко се и да ље не ради на измештању двоколо сеч не пру ге на Ми си и под се тио да је то пи та ње у надлежности локалне самоуправе. Кељевић је напоменуо и да су прелетања и подметања обележила годину и по но вио да се ли га ши за - лажу за увођење етичког кодек са у по слов ник о ра ду Скуп шти не гра да. Ис та као је и да ће ли га ши на ста ви ти да се боре у интересу грађана и да, на кон че стих пре ла - зака одборника у друге поли тич ке та бо ре, ЛСВ са да има најбројнију опозициону гру пу, што је и до каз ње го ве доследности. Мно го те ма, ма ло ре зул та та За јед нич ки на ступ опо зи ци је На кон из бо ра одр жа них 24. априла, сумирања утисака и постизборне тишине, тема која је изазвала велико интересовање и делање политичких странака била је изградња термоелектране у којој би се спаљивао комунални отпад из целе државе. Прихватање таквог меморандума било је информативна тачка дневног реда на седници Скупштине, па је самим тим иза зва ло и бур не ре - акције. Демократе су одмах затражи ле одр жа ва ње ре фе рен ду - ма. Зоран Јовановић, одборник те стран ке у Скуп шти ни града, рекао је на конференцији за новинаре да је најбитније да се грађани изјасне о то ме да ли уоп ште же ле да до - ђе до из град ње спа ли о ни це. Том приликом је, критикујући локалну власт, изјавио: На ше Град ско ве ће је де - монстрирало невероватно одсуство осећаја за одговорност. Сматрало је да деветоро људи може да одлучује о тако битној теми и решило да прихвати меморандум. Мислили су да о томе не треба да одлучује ни 70 одборника, с обзиром на то да је та тач ка днев ног ре да би - ла информативна. Со ци ја ли сти су се та ко ђе огласили. Нада Кирбус, чланица Извршног одбора СПС-а, ис та кла је да се чла но ви те партије залажу за реализовање јав не рас пра ве на ко јој би гра - ђани били обавештени о доброј и ло шој стра ни овог про јек - та, а на кон ко је би се до не ла дефинитивна одлука. Убрзо су опозиционе странке ДС, ЛСВ, СПС И ДЈБ пре да - ле Тиграну Кишу, председнику Скупштине града, захтев за сазивање ванредне седнице са само једном тачком дневног ЧИ МЕ СУ СЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ БА ВИ ЛЕ У ГО ДИ НИ (2) РАЗЛИЧИТИ ПРИОРИТЕТИ ре да, а она се од но си ла на ре - ализацију тог пројекта. Радикали су исто поступили, али самостално. На кон ван ред не сед ни це Скупштине донета је одлука да се референдум одржи, али након израде студије изводљивости. На пред ња ци су се ба ви ли другим темама. Јован Лазаров, покрајински посланик СНС-а и председник Одбора за буџет и финансије АПВ, крајем јула је говорио о високом нивоу дуга Војводине. Он је тада навео да је то ком про те клих го ди на Фонд за ка пи тал на ула га ња био највећи потрошач војвођан ског бу џе та и да је с вре ме - ном рас по ла гао све ма њим средствима. По чет ком ав гу ста раз го ва - рали смо с Петром Јојићем, народним послаником СРС-а, јер је Суд ско ве ће Ха шког три - бунала приметило да Србија треба хитно да промени своје законодавство како би било у складу с међународним обавезама, међу којима је и испуњење налога за његово хапшење, као и за хап ше ње Вје ри це Ра - дете и Јове Остојића, оптужених за непоштовање суда. Ра ди се о при ти ску на на - шу државу да испуњава обавезе које није преузела и обавезе које нису Уставом и законом о сарадњи с поменутим трибуналом преузете казао је тада Јојић. Прет ње, ис кљу че ње, по де ле Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић је у посети Панчеву нагласио да ће држава до краја године идентифико ва ти узур па то ре по љо при - вредног земљишта у власништву др жа ве и да ће пре ма њима предузети санкције. Саоп штио је и да ће с пар це ла чи ји се узур па тор не зна, би ти скинути усеви. Тада је градоначелник Саша Павлов изјавио да је до био прет ње због на - ме ре да ре ши овај про блем, што су одмах сутрадан најоштрије осудили чланови СНС-а и ПУПС-а. Са Сандом Рашковић Ивић разговарали смо о њеном искљу че њу из Де мо крат ске стран ке Ср би је. Она је та да појаснила како је избачена због де лик та дру га чи јег ми - шљења и мањка слепе послушно сти. Том при ли ком је кри - ти ко ва ла бив ше при пад ни ке ДСС-а у Панчеву и прецизирала како су грађани казнили странку управо због њиховог лошег рада. Са Сми ља ном Гла мо ча нин Вар гом, пот пред сед ни цом Скуп шти не АПВ, при ча ли МЕ ЊА ЊЕ ТА БО РА да се не сме ћу та ти, јер та од - лука утиче на животе многих Панчеваца који су за Београд путовали управо том линијом, док је Не над Гро зда нић, пот - председник ГО Двери, указивао на монопол који сада има АТП. Душан Павловић, народни по сла ник По кре та До ста је било и ванредни професор на Факултету политичких наука, одр жао је про мо ци ју сво је књиге Машина за расипање пара 25. новембра у кафе-клубу Купе. Према његовим речи ма, та књи га је на ста ла због шока који је доживео када је са Сашом Радуловићем У дру гој по ло ви ни го ди не за по чет је ста ри тренд пре - ла за ка од бор ни ка у дру ге по ли тич ке та бо ре, а нај че шће у вла да ју ћи. Стан ко Бо го са вљев и Игор Ста врев ски су из од - бор нич ке гру пе ра ди ка ла пре шли у СНС, као и Зо ран Аша - нин, бив ши со ци ја ли ста, и Ви да на Ду ми тру из Је дин стве не Ср би је. Де мо крат ска стран ка је из гу би ла чак тро је од бор ни - ка. Иви ца Јов чић је та ко ђе при сту пио на пред ња ци ма, а не - дав но су се Пре драг Бо га тин че вић и На ђа Хигл Бо ха ре вић из ја сни ли као са мо стал ни од бор ни ци. У Скуп шти ни гра да је - ди но ЛСВ и ДЈБ не ма ју пре ле та че у сво јим ре до ви ма. смо о род ној рав но прав но - сти. Обра зла жу ћи став ра ди - ка ла пре ма том пи та њу, она је ис та кла: Нема никаквог бољитка, ни законског, ни фактичког. Као да постоје људи који профитирају на измишљеним поделама и који своју каријеру заснивају на причи о родној равноправности, без икакве идеје и резултата. У том смислу, требало би да се угле да ју на СРС, јер у на - шој стран ци има мно го пре по - знатљивих жена. Кри ти ча ри вла сти Ли га ши и чла но ви Срп ског покрета Двери су на конференцијама за новинаре осудили одлуку о укидању директне линије воза Панчево Београд. Владан Кељевић, шеф одборничке групе ЛСВ-а, нагласио је године ушао у Министарство при вре де, где је пет ме се ци оба вљао функ ци ју са вет ни ка министра. На не дав но пот пи си ва ње Ме мо ран ду ма о пре вен ци ји дис кри ми на ци је LGBT осо ба реаговала је Градска организаци ја Две ри. Ви о ле та Бла га, председница ГО тог покрета, ре кла је да је обич не гра ђа не изненадила брза и ефикасна реакција локалне власти и институција када је у питању заштита те популације. Две ри ве о ма за бри ња ва чињеница да се наша Породич на де кла ра ци ја ни ка да није нашла у жижи интересова ња ло кал не вла сти, ни ти смо успели да постигнемо да се макар прочита на заседањима Скуп шти не, иа ко би би ла изузетно корисна за све угрожене категорије грађана, којих је неупоредиво више од LGBT осо ба под ву кла је та да Виолета Блага. Почетком децембра је Драган Шутановац, лидер ДС-а, одржао трибину у малој сали Градске управе. Најпре је истакао да смо од го ди не до - били увећане порезе, од ПДВ-а до по ре за на до бит и имо ви ну, као и ак ци зу на стру ју, ко ју ни - када нико није увео. Мариника Тепић, народни посланик ЛСВ-а, саопштила је за наш лист да је нео п ход но да се помогне Апотеци и објаснила како је, због тешке ситуације у којој се та установа налази, на седници Народне скупштине Ре пу бли ке Ср би је ми ни стру фи нан си ја Ду ша ну Ву јо ви ћу поставила посланичко питање да ли из бу џе та Гра да Пан че ва за годину треба одвојити средства за Апотеку. Пред сам крај го ди не, а дан на кон усва ја ња бу џе та Ау то - ном не По кра ји не Вој во ди не за го ди ну, са оп ште на је ду го оче ки ва на ле па вест. Јо - ван Ла за ров, по кра јин ски по - сла ник СНС-а, на кон фе рен - ци ји за но ви на ре из ја вио је да ће нај ве ро ват ни је Пан че ву на кон кон кур са при па сти око 415 ми ли о на ди на ра за об но - ву Ин тер ног оде ље ња у на шој бол ни ци. Страну припремила Сузана Првуљ

5 Петак, 13. јануар ХРОНИКА 5 ЗАСЕДАЛИ ПАНЧЕВАЧКИ ОДБОРНИЦИ О БУЏЕТУ, АПОТЕЦИ И ДЕЧЈОЈ РАДОСТИ» Наставак са стране 1 Одборник ДС-а Зоран Јовановић, некадашњи вишегодишњи креатор градског буџета као већник за економска питања, тражио је да се предлог буџета за годину скине с дневног реда и да се донесе одлука о привременом финансирању. Јовановић је тврдио и да сам буџет није добро написан, па тако у њему није наведено ко је носилац урбанистичких програма, јер Дирекција и ГСА више не постоје као јавна предузећа. Да би уопште донели ову одлуку, било је неопходно изменити четири документа и донети кадровски план, па тек онда одлуку о буџету образложио је Јовановић. Одборница ЛСВ-а Соња Радивојев је и на овој седници говорила о проблемима које имају њене комшије становници Долова и поново је затражила да се у дневни ред уврсти одлука о стављању ван снаге одлуке о одношењу смећа у том северном селу. И поред одлуке усвојене касније на овој седници, по којој ће Доловцима и надаље одношење смећа бити наплаћивано у висини од 50 одсто цене, она је подсетила да они траже да им се та услуга наплаћује по члану домаћинства, а не по метру квадратном. Соња Радивојев је тражила да се ове године реконструише водоводна мрежа, јер је вода у том селу лошег квалитета. Сва постојећа изворишта на територији града треба плански да се одржавају, из безбедносних разлога. Такође, неприхватљиво је да на селу цена воде буде иста као и у граду, због веће потрошње у пољопривредној производњи рекла је она. новца, затим од екотаксе очекујемо мање прихода за 40 милиона динара, као и од пореза на промет апсолутних права за око 20 милиона динара и пореза на имовину за око 10 милиона динара. Класични приходи буџета Града биће умањени за око 100 милиона динара. Комунални приходи су процењени на око 15 милиона динара мање. Приходи по посебним прописима односно новац од АП Војводине и из републичке касе биће за око 110 милиона динара мањи. Повећање је планирано само у делу који се односи на приходе класичне потрошње, као и оне од самосталних делатности рекао је заменик градоначелника Предраг Живковић. Он је говорио и конкретно о инвестицијама које ће се финансирати из ЈОШ ДВОЈЕ САМОСТАЛАЦА Одборници Демократске странке Предраг Богатинчевић и Нађа Хигл напустили су ту одборничку групу и убудуће ће наступати као самостални одборници. Демократе су у овом сазиву, засад, изгубиле троје колега, па их је сада у клупама петоро. Шеф одборничке групе ЛСВ-а Владан Кељевић је због ове учестале појаве поново затражио доношење одборничког етичког кодекса, који би их обавезао да јавно образложе своје одлуке. А онда чујемо да је разлог лични интерес. Тако смо на прошлој седници имали пример када је одборник прешао у СНС, а потом смо чули и да је постао саветник директора у Водоводу и канализацији рекао је Кељевић (алудирајући на некадашњег одборника СПС-а, а сада СНС-а, Зорана Ашанина прим. аут). Кељевић разлог за ову учесталу појаву види у тежњи владајуће већине да опозицију смањи на број испод једне трећине, колико их је минимално потребно за сазивање ванредне седнице. Њен партијски колега Зденко Тончев подсетио је да питање измештања пруге на Миси није решено, а одборник Покрета Доста је било Жарко Јелисавчић тражио је од АТП-а информацију о броју путника који су користили поноћне поласке аутобуса ка селима, након недавне одлуке о укидању тих полазака на свим линијама осим за Банатски Брестовац. Сви ови предлози за допуну дневног реда нису прихваћени. Највећа инвестиција потамишки колектор Буџет града Панчева у години износиће 5,7 милијарди динара, што је за око 320 милиона динара мање од прошлогодишњег. Заменик градоначелника Предраг Живковић, образлажући финансије Града, рекао је да су текући приходи и примања 3,7 милијарди динара, а примања по основу кредитног задужења 886 милиона динара, од чега је планирано кредитно задужење за годину 273 милиона динара, па су преостала средства као неутрошена пренета из и године. Текући трансфери износе 74 милиона динара, приходи од индиректних корисника 136 милиона динара, пренета средства су 801 милион динара, а социјални приходи индиректних корисника (социјалних установа и установа културе) износе 59 милиона динара. Упоређујући овај буџет с последњим ребалансом из године, а због измењеног Закона о финансирању локалних самоуправа, планирано је и за око 60 милиона динара мање кредита, а то су наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољици (10 милиона динара) и у Улици Марка Краљевића у Панчеву (17 милиона динара). Свакако највећа планирана инвестиција биће изградња потамишког фекалног колектора, од Луке Дунав до северне индустријске зоне, с реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав, чија је вредност 234 милиона динара и реч је о првој фази радова. Додао је још и да ће у Качареву у једној улици бити изграђена аутобуска стајалишта (милион динара), као и да ће за одржавање крова на згради Спортског савеза у Панчеву бити одвојено око три милиона динара. Из градског буџета у години биће финансирани и радови у појединим школама: Мирослав Мика Антић ће за под у фискултурној сали добити шест милиона динара, школа у Банатском Брестовцу 2,2 милиона за фасадну столарију, школа у Глогоњу 2,7 милиона динара за подове, школа у Банатском Новом Селу 2,5 милиона динара за ремонт котларница, а у Јабуци ће 1,8 милиона динара бити намењено за одржавање санитарних чворова. У Економској школи ће бити изграђено противпожарно степениште за милион динара, а у Медицинској школи за 3,5 милиона биће израђена техничка документација за рукометни терен са оградом. Живковић је подсетио и да је новина то што први пут на позицији Ди- рекције нема планираних милиона, јер је тај новац сада на позицији Градске управе. О новцу Након што су чули састав буџета за ову годину, одборници опозиције су га критиковали, поједини бранили, а известилац се на крају, пре гласања, поново јавио за реч. Одборник ДС-а Зоран Јовановић рекао је да је у буџету као један од главних прихода наведен кредит, што није пракса. Такође је критиковао висину кредитних средства пренетих из године. Ја се плашим тренутка када ви одете с власти, јер приходна страна буџета није одржива рекао је Јовановић. Одборник СРС-а Срђан Гламочанин и одборник ЛСВ-а Јовица Петровачки критиковали су то што је мало новца намењено за пољопривреду, а лигаш је као пример навео умањење средстава за комасацију и одржавање атарских путева. Никола Ћурчин из ДС-а приметио је да у буџету није опредељен новац за Апотеку Панчево. Проблем Апотеке остаје нерешен, а дуг повлачи и камату рекао је Ћурчин. Одборница СПС-а Нада Кирбус критиковала је то што се Панчево ни на један начин није укључило у решавање проблема превоза грађана Беовозом, а њен предлог је био издвајање дела новца за превоз до Београда. J. МИЛЕТИЋ С об зи ром на веома ниске температуре, ове недеље смо питали суграђане да ли се суочавају са одређеним про бле ми ма, то јест да ли има ју про - блема с грејањем, водом, чишћењем сне га и са здра вљем. ЈЕЛИЦА МИЛЕТИЋ, пензионерка: Ја сам па ла три не де ље пред до чек и то ми са да све до дат но оте жа ва. Не - колико дана ништа нисам могла да радим. Иначе готово никако се и не гре јем, др ва ми сто је у по дру му, а не мо гу са ма да их но сим у стан. Би ла сам и бо ле сна, ка да су ско ро сви има - ли грип, али ма кар то је са да про шло. ДУШАНКА РУШНОВ, запослена: Го то во да и не мам про бле ма због веома ниских температура. Централно грејање ове године ради одлично, што је веома похвално. С обзиром на НАША АНКЕТА ИМА ТЕ ЛИ ЗИМ СКИХ ПРО БЛЕ МА? Нај че шће је све под кон тро лом Д. РУШНОВ Од ове седнице самостални одборник Предраг Богатинчевић рекао је да ће гласати за буџет и похвалио је то што ће 49 милиона динара бити опредељено за школски спорт, са чиме се није сложио радикал Слободан Мрђа, који је рекао да то није довољно новца. Владан Кељевић (ЛСВ) осврнуо се на одлуку (која је касније усвојена) да ове године из буџета 50 милиона динара буде враћено родитељима јер им је Дечја радост више наплаћивала услуге и рекао је да та установа треба да позива родитеље, а не обрнуто. Члан Градског већа за културу Немања Ротар имао је потребу да нагласи да ће издвајања за културу у години бити већа 20 одсто и да ће износити 6,3 одсто буџета, што ће Панчево ставити у прва три града у Србији по издвајању за културу. Лигаш Павле Ђукић је Ротару одговорио да је то, ако је тако, лепо, али да Панчевци немају новца да посећују културне догађаје. Одборник ДЈБ Дејан Јовановић критиковао је то што је буџет, иако В. ПИЛИПОВ Н. КИСЕЉ А. ВЛАХОВИЋ С. СМИЉАНСКИ то да жи вим у згра ди, ми ста на ри са - ми чистимо снег напољу. Имала сам грип не дав но, али и то је про шло. ВОЈИСЛАВ ПИЛИПОВ, радник: Ове го ди не је све у ре ду, не мам про бле ма због ја ке зи ме. Не оме та ме у сва ко днев ним ак тив но сти ма. Гре ја ње, во да, све функ ци о ни ше. Жи вим у ку ћи и ре дов но чи стим снег, а ни сам имао ни ка квих здрав - ствених проблема. НИКОЛА КИСЕЉ, хемијски техничар: Имам про бле ма с во дом, али то нема везе с ниским температурама. Жи вим у ста ну, па не мам оба ве зу да често чистим снег напољу. Нисам имао ни про бле ма с здра вљем. Је ди - но ми је понекад проблематично што је баш хлад но, а ра дим у Пе тро хе - мији и константно сам напољу. НА КРАЈУ КОКТЕЛ динара, а да је у овој години у плану исто толико, да је тачно да у буџету то нису назначили, али и да је разлог тај што се проблем решава на нивоу државе, а Град само чека инструкције. Осврнуо се и на критику у вези с Предшколском установом, па је открио да се виша економска цена обрачунавала родитељима последњих десет година, али и да је рефундација за тих првих седам година сада застарела. Када је реч о критици да је мало новца издвојено за пољопривреду, Живковић је рекао да су планирана средства у овој години већа, као и да очекују паре из покрајинске касе. Заменик градоначелника је демократама одговорио и да кредитна задужења нису приходи, већ примања. Тачно је да је кредитно задужење велико, али реч је о неутрошеним средствима из претходне године, а ове године повећавају се пренета средства, али то најмање зависи од нас. Буџетски корисници новац треба на време да потроше. Верујем да Министарство финансија неће имати замерку на буџет, па не треба привремена управа да се уводи рекао је Живковић. Председавајући Тигран Киш је на крају последње седнице у години, након што је пре више година и увео ту праксу, приредио у ходнику коктел за све одборнике. У претпразничној атмосфери, а након што су због важности дневног реда одборници били нешто причљивији, можда ће им та последња седница остати у пријатном сећању, јер су током скоро четворочасовног заседања више пута негодовали зато што им није било пријатно да раде будући да тог дана у великој сали градске куће готово да није било грејања. написан на 150 страна, пун цифара, али не и детаља, па се не зна тачно на шта ће новац бити потрошен, што пак значи, каже, да за то нико неће бити одговоран. Тако је и у случају Апотеке и Дечје радости. Проблем је што нема политичке одговорности рекао је он. За буџет 44 гласа, 16 против Заменик градоначелника Предраг Живковић, након што је чуо примедбе и покоју похвалу, свима је кратко одговорио. Јовановићу (ДЈБ) поручио је да за сваку недоумицу у вези са 960 позиција, колико их има у буџету, увек може да пита. Када је реч о Апотеци, подсетио је да је у за зараде апотекара било издвојено 50 милиона Буџет Града за годину усвојен је са 44 гласа за и 16 против, без иједног амандмана опозиције. Одборници су сменили Биљану Киковић са чела ЈКП-а Вод-ком у Јабуци и за в. д. директора именовали Ивану Ивановски. Милану Бабићу је продужен мандат в. д. директора у Апотеци Панчево. Одборници Скупштине града усвојили су и планове и програме пословања јавних и јавних комуналних предузећа за годину. Прихватили су и предлог да буде основана Регионална развојна агенција Јужни Банат. Усвојен је и низ одлука о изменама и допунама планова месних заједница за годину. М. Димитрић АНИЦА ВЛАХОВИЋ, пензионерка: Ми смо као мла ди све ре гу ли са - ли, да не би смо има ли про бле ма у пен зи о нер ским да ни ма. Ма кар да кад не ма мо па ра, не ма мо ни бри га. Са да је све у ре ду, све функ ци о ни - ше. Гре јем се на стру ју, иа ко ма ло ви ше ко шта, сна ла зим се. Ре дов но чи стим снег ис пред ку ће, али ни то ни је про блем, ни је ве ли ка по вр ши - на. С гри пом та ко ђе ни сам има ла про бле ма. СРЕДОЈЕ СМИЉАНСКИ, пензионер: Ни са чим не мам про бле ма. Ни са гре ја њем, ко је је до бро, а ни са во дом, ни са стру јом. Све ра ди ка ко тре ба. Здра вље ми је та ко ђе са свим у ре ду, ни сам имао грип. Жи вим у ку ћи и ре дов но чи стим снег на по љу. Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

6 6 ЕКОНОМИЈА Петак, 13. јануар ПРОМЕНЕ У ШГ БАНАТ Сушец нови директор На чело Шумског газдинства Банат у Панчеву дошао је Жељко Сушец, председник Градског одбора СНС-а, републички посланик и локални одборник. На директорско место је именован 30. децембра 2016, на основу одлуке генералног Чланство у Привредној комори Србије је од 1. јануара обавезно за све привреднике, и то према Закону о привредним коморама, који је тада ступио на снагу. Тог намета требало би да буде ослобођено чак 75% фирми, новоосноване стартап фирме у прве две године пословања, као и микро и мала предузећа с приходом до 20 милиона динара. За остале чланарина ће износити од 300 до динара месечно. Ко ће колико плаћати, зависи, пре свега, од висине прихода предузећа. Када је реч о овим новинама, треба додати да ће од ове Ми ни мал на це на ра да у Ср - бији од 1. јануара је повећана и из но си 130 ди на ра по са ту, што је по ве ћа ње од де вет ди - на ра, од но сно од 7,44 од сто. У по след ње две го ди не ми ни мал на це на из но си ла је 121 ди нар по са ту, а пре - ма про це на ма син ди ка та, око рад ни ка при ма ми ни ма лац. Ми ни мал на ме сеч на за ра да са да ће би - ти ди на ра, уме сто Ово је компромисно решење ко је је про ис те кло из уса - глашавања ставова партнера у социјалном дијалогу. Одлука Ре пу блич ки фонд за пен зиј - ско и инвалидско осигурање (РФ ПИО) са оп штио је да су нове одредбе о условима за одлазак у старосну пензију ступиле на снагу 1. јануара године. Старосна граница за одлазак у ста ро сну пен зи ју за же - не по ди же се за шест ме се ци, та ко да ће у го ди ни же - не одлазити у пензију с навршеном шездесет једном годином и шест ме се ци и нај ма ње 15 година стажа осигурања. Усло ви за пен зи о ни са ње жена који се односе на године живота постепено ће се помера ти до го ди не, ка да ће жене у пуну старосну пензију одлазити с навршених 65 година живота, док за мушкарце ва же исти усло ви, од но сно 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. директора ЈП-а Војводинашуме, у чијем је саставу ШГ Банат Панчево. Сушец је по образовању дипломирани економиста. Он је на тој функцији заменио Слађана Суручића, дипломираног шумарског инжењера. НОВИ ЗАКОН О КОМОРАМА Обавезно чланство године на територији Србије постојати Привредна комора Србије и привредне коморе Војводине и Косова, што значи да ће Регионална привредна комора Панчево изгубити својство правног лица и постаће канцеларија најавио је недавно Драган Босиљ, председник Коморе у Панчеву. Иначе, уговорну привредну комору може основати најмање 100 привредних субјеката с циљем остваривања заједничког пословног интереса на одређеној територији или у одређеној привредној грани. ПО ВЕ ЋА НА МИ НИ МАЛ НА ЦЕ НА РА ДА Минималац о повећању минималца са 121 на 130 ди на ра по рад ном са ту донета је у септембру прошле године након вишенедељних преговора синдиката, који су тражили повећање на 143 динара по сату, и послодаваца, ко ји су би ли спрем ни на по ве - ћа ње од 125 до 127 ди на ра. Со ци јал но-еко ном ски са вет (СЕС) при хва тио је сред ње ре - ше ње и вла дин пред лог од 130 динара. Очекује се да ће најављене ко рек ци је пла та осе ти ти и запослени у државним служба ма у обла сти про све те, здравства и полиције. НО ВИ УСЛО ВИ ПИО ФОН ДА У пензију још касније Мушкарцима ће од 1. јануара за превремени одлазак у пензију бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и четири месеца живота, а женама 37 годи на и шест ме се ци ста жа и најмање 55 година и осам месеци живота. Му шкар ци и же не мо гу остварити право на старосну пензију с навршених 45 годи на ста жа, без об зи ра на го - дине старости. Пензија се у случају превре ме ног од ла ска трај но ума њу је за 0,34 од сто за сва - ки месец пре навршених година живота предвиђених за стицање права на пуну старосну пензију у тој календарској години, а укупно умањење пензије у случају превременог одласка може износити 20,4 од сто. За Апо те кар ску уста но ву Пан че во то би зна чи ло де бло ка ду ра чу на Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић говорила је поново недавно о дуговањима државних апотекарских установа, која су на крају године износила преко 11 милијарди динара, а ме ђу њи ма је и Апо те кар - ска установа Панчево. Ми се на да мо да ће је дан део дугова бити отписан и да ће за остатак бити договорен грејс пе ри од, да би ло кал не са - моуправе могле да крену да их отплаћују у ратама из године у го ди ну, а та кав мо дел смо пред ста ви ли и ММФ-у ре кла је министарка. За ме ник гра до на чел ни ка из ја вио је да у овој го ди ни оче ку је пот пи си ва ње та квог споразума, па би обавезе те установе преузела локална самоуправа. На последњој седници панчевачког парламента чуле су се замерке опозиционих од бор ни ка због то га што у буџету за годину није опредељен новац за Апотеку. Жив ко вић је об ја снио да то не зна чи да Град не ће одво ји ти средства. Колико ће новца Панчево тачно издвојити, знаће се након дефинисања и потписивања овог споразума. Требало би да има мо пр ве две го ди не грејс пе ри од, а по сле би рок за отплату дуговања, то јест преузетих обавеза, био седам година Камата би била отписана ре као је он и до дао да тај проблем не зависи од локалних самоуправа, па тако ни од Гра да Пан че ва, јер је ком - плек сан и ре ша ва се на др жав - ном ни воу. Ду бо ка пре ра да и ТЕ-ТО у Пан че ву НИС не пре у зи ма Пе тро хе ми ју ДУ ГО ВЕ АПО ТЕ КЕ ОТ ПЛА ЋИ ВА ЋЕ ГРАД? ЧЕКАЈУ ДАЉЕ ИНСТРУКЦИЈЕ Страну припремила Марина Димитрић И министарка Брнабић је ово недавно потврдила, а државни медији су пренели: Државне апотеке се налазе у правном вакууму, јер су њихови оснивачи локалне самоуправе, пословање се одређује на републичком нивоу, а проблем није решаван петнаест година. Нема се више куд, не ко мо ра да ре ши тај про - блем, јер сва ког ме се ца за 250 милиона динара расте дуг државних апотека. В. д. ди рек то ра Апо те ке Панчево Милан Бабић изјавио је да спо ра зум ви ди као је ди ни спас за Апотекарску установу. Друге нам нема. Очекујемо да се спо ра зум ура ди што пре, да кре ну да се ре ша ва ју на ши про бле ми, а то би зна чи - ло живот за предузеће, односно одблокирање рачуна рекао је он и до дао да је си ту а ци - ја у тој уста но ви и да ље ве о ма тешка. Државне апотеке добављачима дугују 18,5 милиона евра, Након упућивања дописа члановима Владе Србије и надлежним министарствима чланови удружења Панчевачки ратари из Долова ове недеље су се писмом обратили и председнику Србије Томиславу Николићу. Они траже укидање накнаде за наводњавање. У образложењу ове молбе позвали су се на мишљење покрајинског омбудсмана да накнада нема правног основа, као и да се због тога она нашла и пред Уставним судом Србије. Ратари су у писму образложили и због чега сматрају да накнада треба да буде укинута, па су као један од разлога навели и то да није дозвољен вид корекције катастарског прихода ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР НИС-а НА ЈА ВЉУ ЈЕ ВЕ ЛИ КА УЛА ГА ЊА Дугови за инвестиције Крајем прошле године Нафтна индустрије Србије најавила је почетак реализације двају ве ли ких про је ка та у на шем гра ду: из град ње тер мо е лек - тране топлане (ТЕ ТО) Панче во, ко ја ће про из во ди ти електричну и топлотну енерги ју (про це ње на вред ност укупне инвестиције је 170 мили о на евра, а парт нер НИС-а би ће Га спром енер го хол - динг ), као и по ди за ња но вог постројења за дубоку прераду у комплексу панчевачке рафинерије, вредног 300 милиона евра. До са да су при ку пље - не све неопходне дозволе, измењени су локални планови и све је спрем но за по че так ра - дова. У прилог горенаведеном иду и најаве генералног директора НИС-а Кирила Кравченка које је он не дав но из нео у ин тер - вјуу за Политику. Први човек руско-српског нафтног гиганта, упркос песимистичким прог но за ма ка да је реч о це ни што је сти гло на на пла ту ре кла је министарка Брнабић и додала да су укуп не оба ве зе др жав - них апо те ка 45,6 ми ли о на евра. Дугови с каматама су 11 милијарди динара у 25 локалних самоуправа. Како је Панчевац сазнао, Здравствена установа Апотека Врање, има дуговања од 180 милиона динара и ту комплетну су му је Град Вра ње као став - ку рас хо да пре нео у бу џет за го ди ну. Ка да го во ри мо о Апо те кар ској уста но ви Пан - че во, по ред по ме ну тог, она је у бло ка ди због 460 ми ли о на Пре драг Жив ко вић ди на ра, а уку пан дуг је око 800 ми ли о на ди на ра. У бу џе ту Града Панчева за ову годину нема опредељеног новца, али је у пла ну, без об зи ра на по ме - нути споразум, да буде издвојено око 50 милиона динара за запослене. Када говоримо о овој теми, крајем прошле године чуло се и да ће Ми ни стар ство здра вља НЕ ОДУСТАЈУ ОД ЗАХТЕВА Ратари писали Николићу по стопама изнад 100%, што је у овом случају учињено. Тражимо моментално заустављање наплате спорне и незаконите накнаде за одводњавање, јер иста не представља цену извршене услуге, него је по својим карактеристикама јавна дажбина и утврђује се искључиво на основу законом утврђених елемената. Чињеница наф те, ис та као је да ће у на - ред не три го ди не НИС ин ве - стирати у повећање нафтногасних резерви и дубоку прера ду. Оче ку је се и ши ре ње НИС-а у сектору електроенергетике, као и повећање малопродајне мреже. Вредност инвестиција за наредну годину про це њу је се на ви ше од 28 ми ли јар ди ди на ра и, пре ма пред ло жи ти да апо те кар ске установе остану државне и поред ра ни јег пред ло га да се приватизују, што је оцењено као политичко питање. Уколико би оста ле др жав не, нео п ход но би би ло уво ђе ње про фе си о нал - ног ме наџ мен та и ства ра ње усло ва да бу ду кон ку рент не на тр жи шту. Овде би било интересантно поставити питање у чијој надлежности би било састављање тих руководећих тимова, посеб но ако зна мо да су скуп шти - не локалних самоуправа и до сада биле те које су именовале директоре током чијих мандата су и направљена дуговања. До та да би мо жда би ло нео п - ходно утврдити одговорност за данашње стање апотекарских установа, односно видети да ли постоји ланац одговорности јер су на руб пропасти доведене многе државне апотеке, не само пан че вач ка. Да ли је и то политичко питање? да је висина катастарског прихода нереална не може бити оправдање за мењање законом утврђених елемената јавне дажбине путем подзаконског акта, што је учињено, наводи се у писму. Они су на крају питали председника Србије зашто је за поштовање закона потребна политичка воља. ре чи ма Ки ри ла Крав чен ка, ова нафтна компанија ће закључ но са го ди ном уло - жити око 80 милијарди динара. С Вла дом Ре пу бли ке Ср би је скло пљен је до го вор о вра ћа - њу де ла ду га Пе тро хе ми је нафт ном ги ган ту. Пре ма ре - чи ма ге не рал ног ди рек то ра НИС-а, но вац од вра ће них ду - го ва би ће ин ве сти ран у стра - те шке про јек те. Што се ти че од но са с Пе тро хе ми јом, НИС оста је ма њин ски ак ци о - нар, али ће ме наџ мент ру скосрп ског нафт ног ги ган та за - јед но с др жа вом на ста ви ти да по ма же том пан че вач ком пред у зе ћу. Во ђе ни су раз го во - ри с пред став ни ци ма Вла де Ср би је и о из град њи но ве фа - бри ке по ли про пи ле на у Пе - тро хе ми ји. Ујед но, са из - град њом ТЕ-ТО Пан че во би ће по бољ ша на енер гет ска ефи - ка сност и Пе тро хе ми је, јер је пре ма пла ну пред ви ђе но да се пе тро хе миј ски ги гант снаб де ва стру јом и то плот - ном енер ги јом из тог по стро - је ња. З. Ст.

7 Петак, 13. јануар ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА 7 ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА СА РАД ЊА ДВЕ ЈУ ШКО ЛА Ђаци у Каталонији» Наставак са стране 1 Поводом трагедије у Азотари огла сио се Град ски штаб за ванредне ситуације, који је саопштењем обавестио јавност да је у Азотарином погону Кар ба мид до шло до цу ре ња амонијака, да је један радник фа бри ке на стра дао и да је бр - зом интервенцијом радника и ватрогасаца заустављено веће цурење ове опасне материје. Овај акцидент је локалног карактера и нема опасности по животну средину и здравље грађана. Обавештени су Републичка инспекција за заштиту животне средине и МУП Републике Србије, писало је у саоп ште њу Град ског шта ба за ванредне ситуације. Петрохемија 6. јануар Ни су про шла ни два да на, а грађани Панчева поново су били изложени непријатностима из ју жне ин ду стриј ске зо не. Овог пу та ви нов ник је би ла Петрохемија. Облаци тамног дима и велики пламени стуб над ви ли су се над пан че вач - ким пе тро хе миј ским ги ган - том. Пре те ћа тут ња ва и са бла - сна сли ка упла ши ле су ста - нов ни ке. Апа ра ти ло кал ног мо ни то ринг си сте ма за бе ле - жи ли су по раст ни воа опа сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја, али вред но сти укуп них угљо во до - ни ка и пра шка стих ма те ри ја ни су би ле то ли ко дра ма тич не та ко да се Се кре та ри јат за за - шти ту жи вот не сре ди не ни је огла ша вао. Редакција Панчевца контактирала је с надлежнима из Пе тро хе ми је и они су на на - шу адресу послали саопштење, које преносимо у целости. Због из ра зи то ни ске спо - ља шње тем пе ра ту ре у но ћи из ме ђу 6. и 7. ја ну а ра до шло је до по ре ме ћа ја у си сте му па - ре ви со ког при ти ска у фа бри - ци Ети лен, услед че га се мо ра - ло приступити принудном заустављању производње, током ко га је на ба кљи био ви дљив по ја чан пла мен. За по сле ни у ХИП Пе тро хе ми ји ре а го ва - ли су пра во вре ме но и у скла ду с про це ду ра ма. Про из вод ња у фа бри ци је за у ста вље на, а на - кон про ве ре и до во ђе ња у функ ци о нал но ста ње си сте ма, у по по днев ним са ти ма фа бри - ка Ети лен је кре ну ла у ре старт про из вод ње, пре ма ва же ћој про це ду ри. У до би јен је стан дар дан ква ли тет про из во - да, на кон че га је у не де љу, 8. ја ну а ра, по кре ну та про из вод - ња у фа бри ци ПЕНГ, а у по не - де љак, 9. ја ну а ра, и у фа бри ци ПЕВГ. Све нео п ход не ак тив - но сти, и по ред оте жа них усло - ва због из ра зи то ни ских спољ - них тем пе ра ту ра, ре а ли зо ва не су у скла ду с тех нич ко-тех но - ло шким упут стви ма, по ре - дов ној про це ду ри и без ин ци - де на та. Ути ца ја на рад ну и жи вот ну сре ди ну ни је би ло, а све над ле жне ин сти ту ци је би - ле су бла го вре ме не оба ве шта - ва не, сто ји у са оп ште њу Пе - тро хе ми је. Рафинерија 9. јануар У ноћи 9. јануара грађане Војловице и Тополе узнемирили су смрад паљевине и пламени одсјај на небу у зони Рафинерије. Додатни страх су изазвале сирене ватрогасних возила ко ја су ужу р ба но про ла зи ла Спољностарчевачком у правцу НИС-овог постројења. Према саопштењу НИС-а током вечери је до шло до ло кал ног по жа - ра у Рафинерији нафте Панчево, на постројењу за прераду вакуум остатка. За хва љу ју ћи бр зој ин тер - вен ци ји ва тро га сне слу жбе, пожар је угашен. Компанија је у контакту с надлежним служба ма ка ко би се на ста ла си - туација што пре нормализовала. Жи вот на сре ди на ни је угрожена и нема повређених. Компанија од првог тренутка у потпуности сарађује с надлежним ор га ни ма ка ко би се утврдили узроци и све чињенице у вези с догађајем, стајало је у тек сту ко ји је НИС упу - тио јавности. Према сазнањима нашег листа, по жар је из био у у погону за производњу битумена и након готово сат времена борбе ватрогасци су успели да га локализују, а око 23 сата ватра је ко нач но уга ше на. По вре ђе - них ни је би ло, ни ти опа сно - сти по жи вот ну сре ди ну. У га - ше њу су уче ство ва ли ва тр о га - сци Ра фи не ри је и пан че вач - ког Ва тр о га сно-спа си лач ког ба та љо на, а гра до на чел ник Са ша Па влов је то ком но ћи био у кон так ту с над ле жни ма и еки па ма на те ре ну у Ра фи - не ри ји. Узрок по жа ра још ни - је утвр ђен. Са мо не ко ли ко да на ка - сни је у ис тој фа бри ци до го - дио се но ви ин ци дент. Пре - ма са оп ште њу Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не, у Ра фи не ри ји наф те Пан че во у но ћи из ме ђу уто р ка и сре - де, 10. и 11. ја ну а ра, по ла са - та по сле по но ћи до шло је до но вог по жа ра. Ва тро га сна је - ди ни ца пан че вач ке ра фи не - ри је успе шно је ло ка ли зо ва - ла по жар, та ко да ни је би ла по треб на по моћ пан че вач - ких ва тро га сних је ди ни ца. Пре ма из ве шта ју де жур ног фа бри ке ко ји је до ста вљен Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не, ста ње у фа бри ци на кон по жа ра је ста би ли зо ва но. Уче ни ци и наставници ОШ Бранко Радичевић недавно су се вратили из Каталоније, где су учествовали на манифестацији Интернационална недеља, коју је организовао Ин сти тут Ла Се га ра (сред ња шко ла) из гра да Сер ве ре. Реч је о про јек ту ин тер на ци о нал не раз ме не ђа ка чи ји је циљ да оку пи де - цу између дванаест и тринаест година из неколико земаља и да она кроз сед мо днев - но дружење размене различита културолошка искуства. За по сле ни у овој сред њој школи већ неколико година у оквиру својих ваннаставних активности редовно организују дружења ученика из Ита ли је, Пољ ске итд. Ове го - дине први пут су организатори по зва ли и де цу са ових простора. Према речима Весне Божич ко вић и Ве сне Зенг, ко - ординатора ове акције, путни ци су би ра ни на осно ву успеха у школи, знања енглеског језика, владања, степена комуникативности и жеље за дру же њем и упо зна ва њем. До ма ћи ни су ор га ни зо ва ли мно го број не по се те и екс - кур зи је, та ко да су ђа ци Бранкове школе били у прилици да планинаре Пиринејима, уживају у посластицама фабрике чоколаде и виде зна ме ни то сти Бар се ло не. Поред тога, и саме породице домаћина имале су могућност да осмисле активности то ком ви кен да, па су та ко не ки пан че вач ки основ ци ишли и на ски ја ње или у обилазак Андоре. Све у све му, уче ни ци су одушевљени и једва чекају да се у апри лу по но во ви де с другарима из Каталоније, за када је заказана узвратна посета. ЕВРОП СКА КАМ ПА ЊА ЗА ПРИ РО ДУ Победа грађанске свести Ма ње еко ло шких ин ве сти ци ја БУ ЏЕТ ЗА ПРО ГРА МЕ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У ГО ДИ НИ Подршка јавним предузећима Постала је пракса да панчевачка локална самоуправа новцем из зеленог фонда попуњава рупе у бу џе ту и одр жа ва у жи во - ту не ка си ро ма шна јав на предузећа која дебело наплаћују сво је еко ло шке услу ге нпр. ЈКП Хигијена и ЈКП Зеленило. Сто га је ло кал ни фонд на - мењен за заштиту животне средине потпуно изгубио своју првобитну улогу да помаже развој заштите животне средине у локалној заједници, јер се највећи део средстава прикупљених на основу различитих еколошких такса троши на којекакве нееколошке програме. Град је у го ди ни за по - требе финансирања пројеката и програма заштите и унапређи ва ња жи вот не сре ди не у Пан че ву одо брио све га 107 милиона динара, што је четири пу та ма ње не го ла ни. Ове године ће највише новца бити усмерено на смањење загађења (око 55 милиона динара), потом на управљање отпадом (око се дам ми ли о на) и на на - бав ку ау то-сме ћа ра и тал пи (14,5 милиона). У ЈКП-у тр ља ју ру ке Посебно је интересантна програмска активност у буџету за годину заштита јавних по вр ши на у ци љу сма ње ња кон цен тра ци је пра шка стих материја, вредна 100 милиона ди на ра. На и ме, пан че вач ка власт је око евра на - менила ЈКП Хигијени за реша ва ње про бле ма по ве ћа ног нивоа загађења у Панчеву, само што оста је не ја сно на ко ји начин ће то јавно предузеће смањити честично загађење можда прањем улица. Хигије на је до би ла још се дам ми - ли о на ди на ра за упра вља ње комуналним отпадом. С дру ге стра не, ЈКП Зе ле - нило је профитирало од еколо ги је с не ко ли ко де се ти на милиона динара за реализацију активности заштита животне средине са циљем подизања и одржавања јавних зелених површина у граду. Том јавном ко му нал ном пред у зе ћу би ће уплаћено и десет милиона динара за реализацију пројекта изградње ветрозаштитног појаса на територији града. Пра ви про гра ми Ка да је реч о пра вим про гра ми - ма ко ји тре ба да уна пре де ста ње животне средине, највише новца биће усмерено на праћење квалитета елемената животне средине (25 милиона) и на пројекте заштите природе (21 милион динара). Свега 5,3 милиона динара издвојено је за пројекте коришћења алтернативних извора енергије, а 3,5 за реализацију програма еколошке едукације грађана Панчева. Било како било, Панчево ни ове године неће улагати у капиталне еколошке пројекте. Не тре ба смет ну ти с ума да ће у на ред ном пе ри о ду на ша ло - кална самоуправа морати да ре ши пи та ње ка на ли за ци о не инфраструктуре у свим насеље ним ме сти ма, као и да за по - требе града обезбеди средства за изградњу постројења за прераду отпадних вода. Похвално је то што локална самоуправа уводи праксу стимулације грађа на да пре ђу на гас као енер - гент, али одо бре на су ма од све - га два милиона динара ограничава маневарски простор, тако да ће овај под сти цај и ове го ди - не имати мејкап карактер. Европ ска комисија, с председником Жан-Клодом Јункером на челу, потврдила је не дав но у Бри се лу да се про - пи си ко ји шти те европ ску природу (Директива о стаништима и Директива о птицама) неће мењати нити слабити, чиме је завршена двогодишња неизвесност око будућности тих прописа. Наиме, мно ге европ ске по слов не им пе ри је би ле су про тив ових директива и тражиле су од европских институција да промене ове законодавне регулативе. Захваљујући активностима невладиних организација широм ЕУ, лобирање компанија није прошло. Гото во по ла ми ли о на љу ди укључило се у кампању Крик за природу са заједничком идејом да се изврши притисак на Европску комисију да спаси и ојача поменуте прописе. Две директиве су темељ заштите европске приро де и њи ма се шти ти ви ше од угро же них вр ста и милион квадратних километара природних станишта у Европи. Бројни стручњаци и научници, пословни сектор, Европски парламент и већина влада европских зема ља да ли су по др шку да се осу је ти на ме ра гра ђе вин - ских и пољопривредних корпорација. Не вла ди не ор га ни за ци је које брину о заштити природе поздрављају ову одлуку и наглашавају да тежак посао тек пред сто ји ка ко би се по - сти гла пра ва по бе да за европску природу. Овај једногласан одговор показује да европски прописи за заштиту природе одговарају сво јој свр си да шти те при - ро ду. Си гур ни смо да ће ова одлука дати додатни импулс за бржу и квалитетнију припрему Србије за примену Директиве о стаништима и Директиве о птицама у оквиру процеса приступања ЕУ, истакао је Горан Секулић, задужен за јавне политике WWF програма у Србији, у допису упућеном Панчевцу. Уз WWF, предводници вели ке кам па ње у ко јој је уче - ствовало више од 200 организација били су Friends of the Earth Europe, BirdLife и The European Environmental Bureau. Страну припремиo Зоран Станижан

8 8 ХРОНИКА Петак, 13. јануар Пише: др Мирослав Тепшић Много посла за празнике Не ко ли ко протеклих недеља у на шем гра ду би ло је ве - ома бурно, како у погледу здравствене ситуације Панчеваца, тако и у погледу ангажовања ургентних и транспортних екипа Хитне помоћи. Један ледени дан био је довољан да пријемна служба Опште болнице Панчево буде крцата пацијентима с различитим ортопедским траумама. Петнаест интервенција на јавном месту и исто то ли ко фрак ту ра ко - стију обележило је дневну смену претпрошле суботе, а ово је био са мо ма ли про це - нат кућних посета од запању ју ћих 99 за 48 са ти. Ни су по треб не де таљ не ана ли зе да би се за кљу чи ло ка ко су ак ту ел не ви ро зе по - гор ша ле ста ње мно гих хро - ничних пацијената. Посебно су угро же ни кар ди о ва - ску лар ни бо ле сни ци, аст ма - ти ча ри и они с ма лиг ним обо ље њи ма. Те ка те го ри је па ци је на та су у ве ли кој ме - ри упу ће не на на шу слу жбу. На све ово на до ве за ла су се пи јан ства, на си ља и тра у ме ХИТНА ПОМОЋ у но во го ди шњој но ћи, што је умно го ме оте жа ва ло од - лу чи ва ње ко ме пр во при те - ћи у по моћ. Ме ди цин ска три ја жа разврставање пацијената по здрав стве ној и жи вот ној угрожености, инструмент је без ко га не мо же да функ ци - онише једна ургентна служба. Она је по го то во бит на у ситуацијама када се велики број пацијената збрињава у кратком периоду. Идеално би би ло ка да би три ја жа би - ла рас те ре ће на сит ни ца као што су сва ко днев ни ква - рови возила старих више од десет година, онемоћали и непокретни суграђани без туђе неге и помоћи, теренска терапија, нестрпљивци којима не па да на па мет да са че - ка ју ам бу лант ни пре глед изабраног лекара и, наравно, де жур ни кри ти ча ри ко ји презриво гледају на оне од којих очекују помоћ. Можда је ово гру бо ре че но, али је много више грубости у неразумевању туђе муке и патње и по тре би да се по сва ку це ну ис те ра сво је. Или ће та ко - зва но бес плат но здрав ство почивати на солидарности и међусобном уважавању или ћемо бити препуштени закони ма тр жи шне еко но ми је, па ком опан ци, ком обој ци. Запослени у Служби хитне медицинске помоћи Дома здра вља Пан че во же ле свим Панчевцима здравију, срећнију и успешнију нову годину. Нека љубав, со ли дар ност и по што ва ње према другима учине наш живот племенитијим и лепшим. КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ Зимска нега лица Пише: Бојана Ћорлука, козметичар Свако годишње доба захтева другачији приступ нези лица. У зимским данима највећи не при ја те љи ко же су хлад но ћа, ве тар, као и то пао и сув ва здух од гре ја ња. Они ису шу ју по вр шин ски слој коже, па је неопходна појачана хидратација. Током зиме треба користити препарате који на површини оставља ју за штит ни филм, као и ма сни је кре ме, јер оне пра ве баријеру, па штетни спољни аген си не мо гу да про дру до коже. Код ода би ра кре ме од кру - цијалног значаја је њен састав. Она тре ба да бу де бо га - та витаминима, минералима, олигоелементима, пептидима, хијалуроном и осталим битним активним супстан ца ма. Ва жно је и да кре - ма бу де на ме ње на на шем кли мат ском под не бљу, јер сваки део света има другачију кли му, па се са мим тим и потребе коже разликују. Спектар производа је вели ки, те ода бир кре ме ни је лак. Ако се во ди те за це ном, углавном нећете погрешити, јер ви ша це на у ве ћи ни слу - чајева значи да производ садржи све горенаведене састојке. Козметика органског порекла је све више заступље на. Да би ва ша ко жа мо - гла да при ми све ко ри сно из креме, прво морате добро да је очистите и припремите, тако што ћете, зависно од њеног типа и стања, уклонити изумрле ћелије користећи механички пилинг биљног по ре кла. По том тре ба нанети течне препарате: серуме, флуиде и ампуле. Они имају улогу да вежу кремасте и гу шће пре па ра те и по ву - ку их у ду бље сло је ве ко же. Коришћењем ампула кожа до би ја нео п ход не ак тив не суп стан це, као што су ви та - мини и минерали. Флуиди и серуми служе да стимулишу кожу да повећа производњу колагена, еластина и хајалуро на, ко ји се ина че већ на - ла зе у њој. За ви сно од ти па и ста ња коже, козметичке препарате де ли мо на оне за су ву, ме шо - ви ту и ма сну ко жу, а пре ма ње ном ста њу на оне за осе - тљиву, проблематичну и дехидрирану. Када знате којој категорији припадате, лако је одредити праву крему. Мали под сет ник: ако иде те на планину, не заборавите на крему са заштитним фактором, јер је та мо сун це још бли же и ја че не го на мо ру. Град обез бе дио по ди на ра за пет по ро ди ца Ми сли се и на но во ро ђен чад и на не за по сле не мај ке Бу џе том опре де ље на иста сред ства и за го ди ну При јем за пет по ро ди ца с те - риторије нашега града у којима су се у по след њих де сет го - дина родиле тројке уприличен је у че твр так, 5. ја ну а ра, у Зе - леном салону Градске управе. По вод да ових пет на е сто ро малишана са својим родитељима буде позвано на дружење с пред став ни ци ма вла сти, на че лу с Ми лен ком Чуч ко - ви ћем, чла ном Град ског ве ћа за ду же ним за под руч је ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, би ла је до де ла јед - но крат не нов ча не по мо ћи трој ка ма у из но су од ди на ра по де те ту. Свакој породици је, дакле, уплаћено по динара, и то у скла ду са Од лу ком о фи - нан сиј ској по др шци по ро ди - цама с децом на територији града Панчева. Њоме је предви ђе но да пра во на ту вр сту подршке имају мајке у случају рођења тројки или четворки сваке календарске године након ро ђе ња де це, па све док она не наврше десет година. Се дам пу та три Од укупно пет породица које задовољавају овај критеријум, дружењу у Зеленом салону присуствовале су њих четири. Изостала је породица Васовић због болести малишана Анђеле, Ни ко ле и Лу ке, ко ји у ју лу ове године пуне по седам година. Крај новогодишње јелке су се На ши суграђани који се лече у амбуланти Центар након два месеца поново могу да потраже сво је ле ка ре на ста рој адре - си у Змај Јо ви ној ули ци. Као што је по зна то, та ам бу - лан та је од 7. но вем бра про - шле године због реновирања била привремено измештена у Железничку амбуланту. Први део планираних радова успешно је при ве ден кра ју, па је од среде, 4. јануара, у Змај Јовиној поново живо. Према речима Данијеле Ристовски Корниц, директорке Дома здравља, нешто више од тридесет дана трајали су радови на водоводу и канализацији и електроинсталацијама, као и ДО ДЕ ЉЕ НА НОВ ЧА НА ПО МОЋ ТРОЈ КА МА ТРОСТРУКА РАДОСТ, АЛИ И ТРО СТРУ КА БРИ ГА ЗА ВР ШЕ НО РЕ НО ВИ РА ЊЕ ЦЕН ТРА Амбулантa на ста рој адре си Страну припремила Драгана Кожан Вид вам је у ре ду, за и ста их има то ли ко сликали и укусним колачима служили осмогодишњи Ђокићи Ду шан, Ми хај ло и Алек са, сед - могодишњи Јездимировићи Са ра, Де спот и Раст ко, и Жар ко - вићи Вукашин, Никола и Михајло, као и најмлађи трогодишњаци Арамбашићи, који су стигли у смањеном саставу: Лазар и Искра су би ли при сут ни, а Ву ка шин је мо рао да оста не код куће због богиња. Већник Миленко Чучковић је малишанима честитао празнике, пожелевши им пре свега до бро здра вље. Он је под се - тио на то да у на шем гра ду у прошлој и претпрошлој години ни је би ло трој ки ни ти че - твор ки, а да по сто је још две породице с тројкама старијим од де сет го ди на, ко је Град пра - ти и обез бе ђу је им уџ бе ни ке и школ ски при бор све до за вр - шет ка сред ње шко ле. Чуч ко - вић је под се тио и на оста ле облике помоћи породицама с де цом ко је Град пру жа. За свих се дам по ро ди ца тројки годишње обезбеђујемо ди на ра по де те ту за на - бав ку уџ бе ни ка. Уз то, на осно - ву предлога Секретаријата за јавне службе и социјална питања, у години установљени термомашински и грађевинско- -занатски радови. Амбуланта је добила чекаони цу ко ја је ура ђе на у скла ду са стандардима, с паник-светлима и кли мом. Угра ђе ни су нов во - до вод ни при кљу чак, про тив - пожарни хидрант с комплетним хи дрант ским по стро је - њем, урађени су нови санитарни чворови, офарбана је столарија и окречене су просторије. Реновирање амбуланте наставиће се на про ле ће. У пла ну је да се та да ура ди фа са да и да се по ста ви лифт за осо бе са ин ва - лидитетом. Тада неће бити потребе да се амбуланта поново измешта рекла је Данијела Ристовски Корниц. Средства за реконструкцију амбуланте у износу од преко четири милиона динара обезбе дио је Град, а по сло ви су би - ли поверени Дирекцији за изградњу и уређење Панчева. су: једнократна новчана помоћ мајкама за прворођено дете у износу од динара, коју је до би ло 500 бе ба, као и по - моћ од ди на ра не за по - сленим породиљама. Прошле године је 449 мајки добило та сред ства. На кра ју, ту је и јед - но крат на нов ча на по моћ од динара за набавку пакета за новорођенче, коју је током добило породица истакао је Чучковић. Ниг де као у Пан че ву Ро ди те љи при сут них пан че - вачких тројки су с новинарима поделили своје утиске о подр шци ко ју им Град пру жа. Ми смо оду ше вље ни. Ја сам Пан чев ка, али смо жи ве - ли у Бе о гра ду, јер сам та мо ра ди ла. Пре се ли ли смо се ова мо и на осно ву прет ход ног ЗДРАВА ИСХРАНА Пи ше: Драгана Јоцовић Ђу веч са осли ћем Са вр ше но је ло ка да сте у журби: насецкате, помешате, ћу шне те у рер ну и за бо - ра ви те на то на не ко вре ме. Ка да по ку хи њи поч не да се шири пријатан мирис, извадите и уживате. Овај систем ја ко до бро до ђе у оним данима када имате да уради те де сет ства ри у исто време. Има много врста ђувеча, а оне за ви се од вр сте ме са ис ку ства мо гу да за кљу чим да ни је дан град не пру жа де ци то ли ко ко ли ко то чи ни Пан - че во ре кла је ма ма Со фи ја Арам ба шић. Њено мишљење дели и Татјана Радошевић Ђокић, мајка осмогодишњака Душана, Михај ла и Алек се, ко ји иду у дру - ги раз ред ОШ Све ти Са ва и одлични су ђаци. Три дечака прелепо, али није лако. Сваки период носи своју тежину... Сада су напуни ли осам го ди на, иду у шко - лу, самосталнији су. Лепо је гледати их како расту. Заиста мно го зна чи то што ло кал на самоуправа мисли на нас. Дечаци немају од кога да наследе ни обу ћу ни гар де ро бу, све морамо да купимо. Три тренер ке ни су до вољ не, кад је јед - на прљава већ после доручка. Пра во је олак ша ње то што они сад има ју свој фонд, па мо же - мо да раз ми шља мо и о школ - ској екскурзији и другим активностима. Уз то, не морамо да бринемо о томе колико ће нас ко шта ти уџ бе ни ци или школ ски при бор, јер нам и то све обез бе ђу је Град. То је за све по ро ди це с трој ка ма за и ста огромна помоћ нагласила је Татјана. Миленко Чучковић је истакао да су овогодишњим буџетом предвиђена иста средства за све врсте подршке породица ма с де цом, па је та ко си гур - но да за ро ди те ље не ће би ти бри га ни у го ди ни. или по вр ћа ко ји се уну тра ставе. Заједничко је то што се све спре ма ју у рер ни. Вр - ло је за хвал но је ло, јер се може направити од онога што тре нут но има те у ку ћи. Једини обавезан састојак је пиринач. Ова варијанта са осли ћем је од лич на у вре ме поста, а може послужити и као још је дан на чин да глатко прогурате рибу на недељни мени. Са стој ци: три су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, је дан цр ни лук, три че на бе лог лу ка, шо ља пи рин ча, јед на цр ве на па при ка ши ља, је дан свеж па ра дајз, јед на шар га ре па, 70 г гра шка, 70 г бо ра ни је, 500 г фи ле та осли ћа, јед на рав на ка фе на ка ши ка со ли, по ла ка фе не ка - ши ке мле ве ног би бе ра, око је дан ли тар во де. При пре ма: Очи сти те и сит но на се ци те цр ни и бе ли лук, па про дин - стај те на уљу. Ски ни те са шпо ре та. Па при ку, па ра дајз и шар га ре пу исе ци те на коц ки це, па до дај те лу ку. Уба ци те гра шак, бо ра ни ју и пи - ри нач. За чи ни те со љу и би бе ром. До бро про ме шај те, па на лиј те во - дом. Ри бу исе че ну на коц ке по ре ђај те по вр ху ђу ве ча и до дат но је по со ли те. Пе ци те у рер ни 30 ми ну та на 250 сте пе ни. Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу

9 Петак, 13. јануар ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ПАНЧЕВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/ , 013/ РАДНО ВРЕМЕ: 7 14, СУБОТОМ 7 12 ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ АКЦИЈЕ ПАКЕТИ У ЈАНУАРУ ПАКЕТ 1 АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА Цена: 350 динара ПАКЕТ 2 АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ) Цена: 400 динара ПАКЕТ 3 АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI) Цена: 500 динара ПАКЕТ 4 АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА ТРИГЛИЦЕРИДИ HDL LDL Цена пакета: 500 динара ПАКЕТ 5 ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ АSТ АLТ Цена за сваки ензим: 90 динара САМО СУБОТОМ ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА! ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ) ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ СТАЛНА АКЦИЈА ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ динара ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ ЗОКИ МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ и остварити попусте за услуге: Завода за здравствену заштиту радника Панчевац Ауто-сервиса Зоки Недељника Панчевац Стоматолошког центра Никодент (Максима Горког 2) НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА, НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

10 10 ХРОНИКА Петак, 13. јануар ХУМАН ГЕСТ ПАНЧЕВАЧКОГ ПЧЕЛАРА Мед за две установе ПРО ШЛА ГО ДИ НА У ЦР НИМ ХРО НИ КА МА (2) ПОЛИЦИЈА ОПРАВДАЛА ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА Војкан Милутиновић, један од највреднијих пчелара у околини, који је и председник панчевачког друштва пчелара, недавно је показао велико срце. Наиме, у данима пред Божић он је самоиницијативно донирао по двадесет килограма квалитетног меда двема установама које се старају о људима са озбиљним сметњама. Најпре је 4. јануара здраве пчелиње производе однео у Дом за лица ометена у развоју Срце у јабуци, а већ сутрадан упутио се на Баваништански пут како би Дому за лица са оштећеним видом испоручио исту количину. Иако моје могућности нису биле превелике, с обзиром на то да су три последње Миливој Миле Ђорђевић ( ) Ка да су ми ја ви ли да је умро, за кло пио сам очи и вра тио се у про шлост. Мој пети рођендан у дому баке Меланије. Међу малобројним го сти ма је и кум Ми - ле. У по зни час, ђи па са сто ли це и ка же: А да ти до не сем ма ли ау то мо бил да га во зиш? Оду ше вљен кли мам гла вом и пра тим погледом кума како одлази. После десетак минута враћа се са аутомобилом на пе да ле. Та ко сам од ње - га до био руч ни сат, фо тоапа рат, би цикл и стан за пр ву жур ку. Увек и све из - ненада, без најаве, али без устезања, без остатка и накнадне намере. Миле је био несебичан чо век, ка дар да сав сте че ни хонорар потроши на лудо вече у кафани. Безмерно духовит и луцидан, вазда спре ман на ша лу и гег, вешт с речима, шармантан и за во дљив. Мо гао је да на - смеје све генерације, да заведе даму сваке доби, али и да скре ше у ли це ка кву опо ру исти ну. Био је сна - жна уметничка природа, са ис тан ча ним сми слом за маштовит живот. Због ишчашених ставова, често је кршио паланачке узусе. При па дао је гру пи умет - ни ка и ли ков них ства ра - ла ца ово га гра да ко ја је сре ди ном ше зде се тих и то ком се дам де се тих да ла сво ја нај зна чај ни ја де ла. Уз то што је био та лен то - ван сли кар, сна жног екс - пре си о ни стич ког за ма ха, био је и спи ри тус мо венс умет нич ких гру па, удру - же ња, ко ло ни ја и ин сти ту - IN MEMORIAM сезоне биле веома лоше, очекујем да ће ово бити подстрек свим људима добре воље. Сматрам да је у овако тешким временима битно бити човек, као и да треба давати да би добио истакао је Милутиновић. Веома сам пријатно изненађен гестом пчелара, а с обзиром на то да су наши корисници углавном старије особе, ова донација ће бити врло значајна. Наша установа се налази не само на периферији града већ и на маргинама интересовања, па је увек лепо када нас се неко сети казао је Милорад Симоновић, директор Дома за лица са оштећеним видом Збрињавање. Ј. Ф. ци ја. Ба вио се но ви нар - ством, по зо ри штем, фил - мом, ко сти мо гра фи јом, пла ка том и ба ле том. Нај - зна чај ни ји дру штве ни по - ду хва ти су: Ли ков на ко ло - ни ја Де ли блат ски пе сак, за јед но са Че дом Ке си ћем, Ко ло ни ја па сте ла, Пан че - вач ки ок то бар ски са лон, Шко ла цр та ња, Ате ље мла дих, Фе сти вал ма лих и екс пе ри мен тал них сце - на, Шко ла ве чер њег ак та, Ју жно ба нат ска ли ков на ко ло ни ја, Клуб ли ков них уметника и Галерија савремене уметности у Панчеву. Двадесет пет година профе си о нал ни умет нич ки ру ко во ди лац у Кул тур но- -просветној заједници Панче во, члан УЛУС-а и УЛУВ-а, умет ник са пре ко 30 са мо - сталних и 300 заједничких из ло жби у зе мљи и ино - странству. Добитник Октобарске награде Града Панчева за животно дело. Последње године овај велики ше рет и до бри дух ва ро ши про во ди у бор би са ста ро - шћу, разним болестима и ма те ри јал ном оску ди цом, на жа лост, го то во за бо ра - вљен од јав но сти, ко ју је не - када слатко насмејавао. То је та гор ка суд би на на ших умет ни ка, па и на - шег Милета, који је једини у овом гра ду пре ко пе де сет го ди на до би јао по шту с крат ком на зна ком: Ми ле Ђорђевић Панчево. Не ма ња Ро тар При ча за нај у збу дљи ви ји три лер Не ма ми ра за швер це ре и кра дљив це се кун дар них си ро ви на Три би не за гра ђа не о то ме ка ко се за шти ти ти од ло по ва На те ри то ри ји ко ју по кри ва По ли циј ска упра ва Пан че во крајем прошле године догодило се не што што би до бро по - служило за снимање узбудљивог трилера. Пан че вач ка по ли ци ја је ухап си ла мла ди ћа из јед ног се ла код Бе ле Цр кве због осно - ва не сум ње да је зга зио би ци - клисту, усмртио га, побегао с места несреће и закопао аутомо бил ју го ска ла 55 ко јим је управљао. Бициклиста је на лицу места пре ми нуо, а во зач због ко га је стра дао от кри вен је и ухап шен после неколико дана заједничке интензивне истраге коју су спровели инспектори различитих одељења панчевачке полици је. На кон што су га ли ши ли слободе, полицајци су пронашли и ау то мо бил, ко ји је био закопан на неприступачном делу терена у околини Ковина, а ухапшени возач је уз кривичну пријаву приведен тужилаштву у Панчеву. Овај слу чај је иза звао ве ли - ку па жњу но ви на ра, па су о њему известили не само сви штампани и електронски медији у Србији него и листови из су сед них др жа ва, по пут сплитске Слободне Далмације, 24 ча са из За гре ба итд. Не ма ми ра за швер це ре Панчевачки полицајци су током прошле године били ангажо ва ни и ка да је реч о бор би против шверцера дувана, цигарета и других акцизних производа. Одузели су огромне количине тих ар ти ка ла и под не ли кривичне пријаве против њихо вих пре про да ва ца. Ме ђу нај у спе шни јим ак ци ја ма су оне ко је су се од и гра ле у Пан - чеву почетком децембра. Том приликом је заплењено више од две то не ду ва на и два на ест хиљада паклица цигарета без акцизних маркица. Без ма ње ва жних ис тра га У години панчевачка поли ци ја је по ка за ла и да за њу не ма ва жних и ма ње ва жних ис тра га. Је дан од до ка за за то је брзо проналажење лопова који су украли бакар с крова биоскопа Апо ло. Иа ко су нас под се - ти ли да у на шем гра ду и да ље има људи који не презају ни од чега да би крађом секундарних сировина дошли до пара, охрабру ју ће је то што ће због ре ак ци је полиције у случају Аполо размислити када се одлуче да тако нешто понове. Опа сан по ли циј ски по сао Да је по сао по ли ца ја ца и у на - шем гра ду по стао опа сан, по - ка за ла је ту ча у јед ном од ка - фи ћа у Ње го ше вој ули ци ко ја се до го ди ла по чет ком ок то - бра. Све је по че ло ка да су у ка сним ве чер њим ча со ви ма при пад ни ци тро чла не по ли - циј ске па тр о ле при ме ти ли мла ди ћа ко ји их је на ули ци за мо лио за по моћ, јер је у ка - фи ћу у ко ме је до тад се део из - бо ден но жем. Када су полицајци ушли у кафић, затекли су групу младића ко ји су их на па ли и тро ји цу од њих повредили. Хулигани су брзо откривени и ухапшени, а Захваљујући члановима спортског удружења Соколови 013, наши суграђани који живе на територији Горњег града запамтили су по лепом овогодишњу прославу Божића. Након литургије и причешћа који су одржани у Преображенском храму чланови ка ко ће овај слу чај би ти ре - шен, зависи од судија. Ре а ли зо ва ни ва жни про јек ти Наши суграђани и становници околних места којима је потреб на не ка ин фор ма ци ја у вези с вађењем личних докумената, регистрацијом возила и оруж ја, лич ном без бед но - шћу и за шти том ку ћа и ста но - ва, мо гу пи та ти све што их за - нима у Канцеларији за безбедност Полицијске управе Панчево, која је свечано отворена 21. апри ла у нај стро жем цен - тру гра да, у Ули ци вој во де Ра - домира Путника 14 (преко пута Су да). Она је на рас по ла га њу свим за ин те ре со ва ни ма рад - ним да ни ма од 9 до 15 са ти, а у њој увек де жу ра ју по ли - цај ци и слу жбе ни ци за по - сле ни у По ли циј ској упра ви Пан че во. Иначе, она је отворена на иницијативу начелника Полицијске управе Панчево Николе Поповца уз велику помоћ локалне власти и градоначелника Саше Павлова. Осим то га, јед на гру па пан - чевачких полицајаца је прошле године успешно завршила курсеве мађарског и словачког језика који су реализовани у сарадњи са ОЕБС-ом. У же љи да што те шње са ра ђу - ју с грађанима, припадници Полицијске управе Панчево и њихо ве ста ре ши не су у го ди - ни одржали неколико трибина у месним заједницама. На њима су бројним заинтересованим посетиоцима говорили о томе како се најуспешније заштитити од лопова и наводили примере за то шта су нај че шће гре шке које привлаче крадљивце. Ре ша ва ли и нај те же слу ча је ве Панчевачки полицајци су показали да могу решити и најтеже случајеве, о чему сведочи догађај из околине Пландишта. Све је по че ло ка да је че тр де - сетдвогодишњи мушкарац дошао у полицију и пријавио да му је непозната особа отела жену и малолетно дете. Иако је деловао прилично уверљиво и покушао да глумећи завара поли цај це, то му ипак ни је ус пе - ло. Про тив ње га је под не та кривична пријава због лажног пријављивања отмице. Испоста ви ло се да је пла ни рао да му полиција врати супругу, која га је заједно с дететом напустила. М. Глигорић АКЦИЈА УДРУЖЕЊА СОКОЛОВИ 013 Улепшали Божић Горњанима Соколова Бојан Паунов, Владимир Угљешин и Слободан Петровски поделили су комаде божићне чеснице посетиоцима, којих је било више од три стотине и поред изузетно хладног времена. Највише среће имала је двадесеттрогодишња Јована Јанковић, која је пронашла дукат, дар златаре Co dex. Ову акцију, која ће, како најављују чланови удружења Соколови 013, постати традиционална, помогли су и пекара Мића, Ролоспас и Љ. С. ремонт возила Панчево. М. Г.

11 Петак, 13. јануар СЕЛО 11 СЕ О СКЕ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ГО ДИ НИ (2) НАЈВИШЕ АСФАЛТИРАЊА И МАНИФЕСТАЦИЈА Месне актуелности Жи вот у де вет пан че вач ких села у години на измаку није се битније разликовао од неких протеклих врeмена. Tо зна чи да су га ка рак те ри - сали децентрализација, осетно мањи обим радова и недостатак већих инвестиција. Ипак, као и увек, би ло је много тога за присећање... Када је реч о инвестицијама у девет панчевачких месних заједница, није било великих подухвата карактеристичних за период од пре десетак година. Ра ди ло се углав ном на ни - ско град њи, па је у трен ду по - ново било такозвано појачано одржавање или народски речено асфалтирање. Ле де ни дан у Ја бу ци Приоритете у вези с тим пословима Град је најпре договарао с месним заједницама, а потом је налоге прослеђивао Дирекцији за изградњу и уређење Панчева. Током јесени поменута твр да под ло га ни кла је у го - то во свим ме сти ма. Та ко су у Старчеву пресвучени коловози у На дел ској и Зим ској ули - ци, као и у Ули ци Ми хај ла Пу - пи на; Гло гоњ и Но во Се ло до би - ли су ас фалт у де ло ви ма ули ца истог назива Бориса Кидрича; у Качареву су појачано одржаване Првомајска и Македонска, у Долову Војвођанска и ЈНА, у Бре стов цу Мо ше Пи ја - де, а у Омо љи ци је овог пу та из - бор пао на Бе геј ску ули цу. Од ве ћих ин ве сти ци ја Ди - рек ци ја је од ра ди ла дру гу фа зу из град ње фе кал не ка на - ли за ци је у Омо љи ци, на по - те зу од Ули це Ву ка Ка ра џи - ћа, пре ко Ша бач ке, све до глав не ули це Па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа; на - ста вље на је и ре кон струк ци ја во до вод не мре же у Гло го њу, где је за по че то и по ди за ње ка пе ле с пра те ћим објек том. И понеки радови на канализацији... Као по сле ди ца све га то га, наредних дана је на стотине Јабучана окупирало Месну заједницу с пријавама за одштету. Иа ко, те шко да се ика квој надокнади могу надати. Док је на ма ига ра... Ипак, да одлазеће године не буде све тако тмурно, побрину ле су се кул тур не и дру ге манифестације, па су, рецимо, већ у фебруару приређени надалеко чувени догађаји, попут качаревачке Сланинијаде и Дана матерњег језика у Ивано ву, где је сре ди ном апри ла одржан и фото-сафари. С доласком топлих дана почело је и обележавање сеоских слава с пратећим колажним са др жа јима кул тур ним и спорт ским про гра ми ма, ва - ша ри ма, шпи ле ра ји ма... Ни - су из о ста ле ни при вред но-ту - ри стич ке манифeстације, као што су но во се љан ска Трак - то ри ја да, бре сто вач ка Па - при ки ја да, до ло вач ка Штру - дли ја да, а не што ка сни је и Гло гоњ ска је сен, тач ни је купусијада... Приређена су и разноврсна еминентна уметничка окупљања: омољички Жисел (аматерски филм и фотографија), качаревачка Жаока (сатира), јабучки дечји позоришни фестивал, као и музички хепенин зи као што су Стар че вач ка тамбурица, Гашини акорди, банатски рок фестивал и бројни наступи фолклорних друшта ва. Тре ба ис та ћи и то да су велики допринос побољшању културне понуде на селима и животу уопште дала све активнија удружења жена, која су, по ред ре дов них са ста ја ња и креативних радионица, своје суграђане обрадовала и увек занимљивим етнобазарима. У го ди на ма ка да је све ма ње хле ба, игре су би ле нај бо љи, мо - жда и је ди ни вен тил. У пре во ду, би ло је удри бри гу на ве се ље... А ка кве нас све бри ге че ка ју у но вој го ди ни, ни ко жи - ви не мо же да зна... ПРО МЕ НА У ЈА БУЧ КОМ ПРЕД У ЗЕ ЋУ Ива на Ива нов ски на че лу ЈКП-а Вод-ком На осно ву одлуке донете на по след њој сед ни ци град ске скупштине, одржаној 29. децем бра, уме сто до са да шње ди рек тор ке ја буч ког ЈКП-а Вод-ком Би ља не Ки ко вић, на ту функ ци ју је као вр ши лац ду жно сти име но ва на Ива на Ивановски. Ова тридесетдвого ди шња Ја бу чан ка има ди - плому са одсека за пословни менаџмент, а за разлику од претходнице, настањена је у месту седишта фирме. Суграђа ни су је до бро упо зна ли у Та мо су, као и у Ја бу ци, у то ку ра до ви на при кљу чи ва њу мре - же на град ски во до вод. За разлику од Јабучана, који ко ли ко-то ли ко мо гу да пи ју чесмовачу, Глогоњци су је, због присуства арсена, користили само за заливање. Због тога је пронађено привремено решење екочесма у центру села, одакле грађани могу бесплатно да се снабдевају пречишћеном водом. Треба напоменути да је овај регион 20. јуна жестоко погодила озлоглашена пијавица, еле мен тар на ка та стро фа ка - ква се рет ко ви ђа, а од гра да, чији су комади досезали величину тениске лоптице, највише је пострадала Јабука. Готово свако возило затечено на отво ре ном има ло је вид на оштећења, попут разлупаних шо фер шајб ни; ле де не бом бе поразбијале су небројене црепо ве на кро во ви ма, а би ло је и повређених, који су узалуд покушавали да спасу имовину. про те кле че ти ри го ди не за време док је обављала послове техничког секретара у Месној заједници. Да ћу све од се бе да ра дим у слу жби гра ђа на и да пред у - зеће постане сервис који ће из ла зи ти у су срет њи хо вим захтевима. На овом месту сам тек однедавно, па нисам билa у прилици да детаљно сагледам ситуацију у фирми, али сам, рецимо, упозната с тим да је про те клих да на, због мраза, било много проблема на водомерима, на којима је стакло пуцало због неусловности шах ти. На сре ћу, на ши радници су одмах излазили на терен и благовремено санирали недостатке. Упркос великим хладноћама и падавинама успе ва мо да све ули це одр - жавамо проходним, а испред установа и других виталнијих места бачена је со. Поводом те ситуације свакодневно смо у контакту с надлежним градским шта бом на ве ла је Ива - на Ивановски. Када је реч о комуникацији, нова в. д. директорка ЈКП-а Вод-ком ре дов но је на ве зи и с првим човеком Месне заједни це Сло бо да ном Или ћем, што наговештава да ће односи двеју институција, након дуготрај ног за хла ђе ња, ко нач но бити изглађени. Она је најавила и да ће, кад год бу де по зва - на, присуствовати седницама локалне скупштине и учествовати у креирању планова за по бољ ша ње усло ва жи во та грађана Јабуке. Банатски Брестовац: Месна заједница је обезбедила пакетиће који су подељени деци на литургији у Цркви Вазнесења господњег поводом Бадњег дана. Радници ЈКП-а Комбрест ре дов но чи сте снег у споредним улицама уз помоћ ски па, као и руч но у пар ку. Банатско Ново Село: Комунално предузеће је од Града добило три милиона динара за санацију изворишта пијаће во де у цен тру, као и пет ми ли - она динара за изградњу екочесме. Инструментални састав Wekant је у че твр так, 12. јануара, у Дому културе одржао целовечерњи концерт средњовековних мелодија. На истом ме сту у не де љу, 15. ја - нуара, од 19 сати, наступиће хор и ор ке стар под на зи вом Дуга, сачињен од деце из целог јужног Баната, а као гост појавиће се састав Распевани професори из Вршца. Долово: Другог дана Божића десетак коњаника одржало је традицију и изјахало на улице како би суграђанима честитало ро ђе ње Хри сто во. Пред Нову годину је направљена журка, уз поделу пакетића, за ма ли ша не из дру жи о ни це, ко је ће се уско ро по но во одр - жавати. КУД Банатски вез приредио је маскенбал за најмла ђе чла но ве, а у уто рак, 10. јануара, настављене су пробе фолклора. Глогоњ: Након ритуалног паљења бадњака испред Храма Светог Петра и Павла културно- -уметнички програм поводом божићних празника одржан је у Дому културе, када су наступи ли цр кве ни хор и фол клор - не секције поменуте установе. Започети радови на изградњи магистралног водовода биће на ста вље ни чим се за то ство - ре временски услови. Иваново: Ученици су одржали хуманитарну приредбу с циљем да помогну четворогодишњој суграђанки Сањи Јелисијевић, која се бори са опаком болешћу, а акција ће бити настављена, па сви који же ле да по мог ну, мо гу да се јаве управи школе. Ученици ви ших раз ре да от пу то ва ли су у недељу, 8. јануара, на Дивчибаре на зимовање. Ја бу ка: По од лу ци град ске скуп шти не, на че ло ЈКП-а Вод-ком постављена је Ивана Ивановски, дипломирани менаџер. Према најавама из Месне заједнице, реконструкција пешачке стазе испред школе почеће ускоро, чим вре мен ски усло ви до зво ле. То важи и за започете радове на из град њи ма ги страл ног водовода. Качарево: Акција добровољног давања крви спроведена је у уто рак, 10. ја ну а ра, у про сто ри ја ма Ме сне за јед - нице, у организацији Завода за трансфузију крви и Црвеног крста. Након празничне паузе КУД Вељко Влаховић наставио је с пробама фолклора. Дом културе планира да у догледно време организује тродимензионалне пројекције у спортској хали. Омо љи ца: У ор га ни за ци ји Месне заједнице деци предшкол ског уз ра ста је на пла - тоу у цен тру 31. де цем бра подељено преко двеста нового ди шњих па ке ти ћа, а на Бадњи дан, 6. јануара, преко двеста педесет. Старчево: Планирани традиционални дочек српске Нове године на Тргу неолита отказан је због екс трем них вре - менских прилика. Друштво пчелара ће у среду, 18. јануара, од 18 са ти, у све ча ној са - ли Месне заједнице уприличи ти пре да ва ње Сло бо да на Долашевића на тему Пчеларство на Новом Зеланду. НО ВО ГО ДИ ШЊА АК ЦИ ЈА ШКО ЛЕ И УДРУ ЖЕ ЊА СУН ЦО КРЕТ Деда Мраз обрадовао мале Омољчане По сло вич но, у пра знич ним данима у Новом Селу организовано је сијасет разноврсних културних догађаја. Већ 22. децембра београдско позориште Талија извело је позоришну представу за децу под називом Новогодишња бајка. Уследио је за малишане највеселији догађај, за који је заслужна Скупштина Месне заједнице преко сто тридесеторо предшколаца и првака добило је поклоне у виду пакетића. Свакако најпосећенији био је новогодишњи концерт аматерских група Дома културе, одржан 28. де цем бра у ло кал ној Страну припремио Јордан Филиповић ОКО НО ВО ГО ДИ ШЊИХ ПРА ЗНИ КА У Но вом Се лу вре ло од кул ту ре спорт ској ха ли, на ко јем су учествовали и бројни гости чланови удружења из места. Том при ли ком су се пред - ставиле све дечје групе фолклор ног ан сам бла, као и пр ви ансамбл, Велики народни оркестар и многи солисти. Укупно преко двеста играча танцовало је по паркету новосељанског зда ња. Али то ни је све, јер је наступило још триста члано ва удру же ња као што су ДАК, Тинерету, Култура и КУД Др Ра ду Фло ра. Не тре - ба посебно истицати да су трибине биле дупке пуне; довољно је би ло са мо да на кон церт до - ђе најближа фамилија учесника па да се мо же ре ћи да је у хали било готово пола села. Након двочасовног програма журка је настављена у Дому кул ту ре до ка сно у ноћ. Одржани су и бројни новогодишњи дечји садржаји, попут програма школе енглеског језика, а цео ци клус за вр шен је предбожићним концертом хора Панчевачког српског црквеног певачког друштва, којим руково ди мр Ве ра Ца ри на. И ово је већ постала нека врста традици је, што још јед ном ука зу је на то да Новосељани имају истанчан укус ка да је реч о кул ту ри. Удру же ње грађана Сунцокрет и Основ на шко ла До - ситеј Обрадовић успешно су организовали акцију под нази вом Уба ци у џак, да Де да Мра зу по сао не бу де лак!, чи ји је циљ био при ку пља ње слаткиша, играчака и школског при бо ра за но во го ди - шње па ке ти ће за де цу из со - цијално угрожених породица из Омо љи це. Наиме, у периоду од 5. до 25. децембра, на неколико локација у поменутом селу, сви заинтересовани могли су да оставе донације. Позиву се одазвало много мештана, али и грађана Панчева и околине, као и велики број предузетника, ко ји су да ли до при нос у складу са својим могућностима. Тако је прикупљено преко четрдесет килограма слаткиша, четиристо играчака и сто шездесет комплета школског прибора, а било је и гардеробе и ра зних дру гих ства ри. Омољичка школа је саставила списак малишана којима би ови пакетићи улепшали но во го ди шње пра зни ке. По том су, 29. и 30. де цем бра, Деда Мраз и волонтери удруже ња гра ђа на Сун цо крет до неба обрадовали педесет че тво ро де це на њи хо вим кућним адресама.

12 12 КУЛТУРА Петак, 13. јануар Музика Културни телекс По не де љак, 16. ја ну ар, 20 са ти, дво ра на Апо ло До ма омла ди не: кон церт ка мер ног ор ке стра Ка ме ра та и ам би - јенталног бенда Пројекат, у оквиру Фестивала класичара. Уто рак, 17. ја ну ар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон - церт на ко јем ће на сту пи ти Југ Кон стан тин Мар ко вић и Ана Крстајић, у оквиру Фестивала класичара. Уто рак, 17. ја ну ар, 18.30, сала Музичке школе Јован Бандур : концерт студената кларинета Факултета музичке уметно сти у Бе о гра ду из кла се проф. Ог ње на По по ви ћа, уз клавирску сарадњу професорки Елене Шевер и Мионе Барбул. На репертоару ће бити дела К. М. Вебера, К. Дебисија, К. Сен Сан са, Ђ. Вер ди ја и дру гих ау то ра. Сре да, 18. ја ну ар, 20 сати, Свечана сала Народног музеја: концерт тамбурашког оркестра Невен Музичке школе Јо - ван Бандур и гудачког секстета Dolce, у оквиру Фестивала класичара. Че твр так, 19. ја ну ар, 20 сати, сцена Културног центра: концерт студената гудачке катедре Факултета музичке уметности у Београду из класе доц. Немање Марјановића, у оквиру Фестивала класичара. СЛИКЕ ВОЈКАНА МОРАРА У ЈАПАНУ Вечита тајна дубине оностраног Слике панчевачког уметника Војкана Морара изложене су у Токију (Јапан) у галерији ЕМ у понедељак, 9. јануара. Поред њега, своја дела су изложили и један енглески и два јапанска уметника, међу којима је Кацуми Цуђи, с којим је Морар излагао прошле године у Галерији наивне уметности у Ковачици. Део поставке Војкана Морара чини 28 радова, на којима су мотиви Јапана и анђела. Сугестивна је моћ његових форми иначе и у глини и на платну. Опсесиван плес хиљаде анђела, пастуозно и минуциозно дат, ствара јединствену атмосферу оностраног. Стално трагање за новим изворима истог мотива Пет на е сто го ди шњи Мар - ко Џеј мсон же ли да по ста - не дански држављанин и иде у шко лу као сва ки нор - малан тинејџер. Али његов ујак Зо ла за во ди стра хо - владу у свом некадашњем ромском клану. Уважавају га као бо га, а бо је га се као ђавола, јер приморава децу да про се и кра ду у ње го ву корист. Када Марко открије мр тво те ло ко је све до - чи о размери Золиних кривичних дела одлучиће се на бек ство. Али Мар ко ви чланови породице нису једини који ће учинити све да би га ућут ка ли. У међувремену, последња ствар ко ју де тек тив Карл Морк прижељкује јесте да његови асистенти Асад и Роса преузму случај несталих осо ба из чи стог хи ра: Карлов врховни непријатељ је ње гов шеф ко ји је оп те - ре тио Q оде ље ње не по - жељ ним ви шком. Али ка да показује уметникову истрајност у опседнутости истраживањима сопствених визија, као основним моделима интенције. Стремљење ка дубинама оностраног за њега представља вечиту тајну. То је нешто што га уметнички интригира, наводи историчарка уметности Нина Крстић у књизи Уметност аутсајдера у Србији, у издању Музеја наивне и маргиналне уметности Јагодина. Ово је трећи пут да се дела Војкана Морара налазе у Јапану, а он први пут и сам присуствује својој изложби у тој земљи. Изложба ће бити отворена до 21. јануара, а отварање следеће поставке планирано је за 22. фебруар у Јокохами (такође Јапан). ПАНЧЕВАЦ И ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО НАГРАЂУЈУ Ефекат Марко Јусија Адлер-Олсена са зна ју да је та јан стве ни тинејџер Марко подједнако упућен у случај колико и за стра шен од по ли ци је, Карл је чврст у од лу ци да реши мистерију и спасе дечака. Карлови поступци покренуће трио у акцију која се про те же од Дан ске до Африке, од наизглед безазлених кривичних дела до најмрачнијих заташкавања. Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: На који начин можемо помоћи сузбијање криминала?, наградићемо по једним примерком књиге Ефекат Марко Јусија Адлер-Олсена. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју Панчевца, а награде се могу преузети у књижари Вулкан. Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке и по ша љи те на Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те - ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи. ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ О ГО ДИ НИ КО ЈА ЈЕ ЗА НА МА ОБИЛОВАЛА ПРОГРАМИМА И УСПЕСИМА Прошла година била је веома успешна за наше уметнике, књижевнике, музичаре, редитеље, глумце, сценаристе, МИ ЛАН ТО ДО РО ВИЋ, РЕ ДИ ТЕЉ, ПРО ДУ ЦЕНТ И ДО ЦЕНТ НА ФДУ Премијере двају нових филмова Мо је стваралаштво обележиле су, пре свега, премијере двају мојих нових филмова. Процеп је пр ви до ма ћи СФ филм и имао је фантастичну премијеру на овогодишњем Фесту. Продуцирао сам га заједно с Марком Јоцићем и тимом филмаџија који су направили Ма му лу, а овог пу та, у ре ди - тељској столици, заменио ме је мој омиљени домаћи редитељ Дејан Зечевић. Документарни филм Тапавица, који сам режирао и продуцирао заједно са својим колегом Огњеном Ракчевићем, бави се животом и делима првог српског олимпијског победника. Посебно сам поносан због то га што смо већ дру гу го ди - ну заредом успели да приредимо фестивал хорор филма и ви на на Па ли ћу Dead Lake, који организује продуцент ска ку ћа Art & Popcorn, а ја сам умет нич ки ди - ректор. Истакао бих и изузетан крат ки филм Со ба смр ти, ко ји су ре а ли зо ва ли мо ји студенти са ФДУ, по мотивима приче Стивена Кинга. Што се панчевачке културне сцене тиче, свакако бих из дво јио ПАФФ, ко ји из го - ди не у го ди ну по ста је све озбиљнији фестивал и привла чи све ви ше пу бли ке и го - сти ју све бо љим и ра зно вр - снијим програмом. Сигуран сам да је у пи та њу убе дљи во најбоља забава у граду током ВА СА ПАВ КО ВИЋ, КЊИ ЖЕВ НИК Пет нових књига и награда Петар Кочић У мо јој књи жев ној ка ри је ри ово је би ла јед на од нај у спе - шни јих го ди на. Об ја вио сам пет књи га. За на у ку је нај ва - жни ји Ор ни то ло шки реч ник, дру ги реч ник тог ти па ко ји има мо. Ра ђен је око се дам го - ди на, а иза шао је за са јам књи - га у Београду. Приредио сам, такође, две књиге за новосадски Соларис. Прва је недовршени ро ман из за о став шти не Ми ли - це Ми ћић Ди мов ске, с ко лек - ци јом ње них не по зна тих и ма - ње по зна тих при ча, а дру га Ча роб на шу ма, ан то ло ги ја ерот ских при ча са вре ме них срп ских пи са ца. Реч је о про - ши ре ном дру гом из да њу, ко је и два де сет го ди на на кон пре - ми је ре де лу је моћ но и чи та - лач ки уз бу дљи во. Ко нач но, ове го ди не сам об ја вио две но ве књи ге при ча. Пр ва је Оке ан Ду нав, ко ја је до би ла на гра ду са име ном Пе тра Ко чи ћа, а дру га Де сет зам ки, у ко јој сам са брао де сет при ча кри - ми-жан ра, у чи јој се глав ној уло зи ја вља адво кат То дић. Уз до ста но вих тек сто ва по пе ри - о ди ци и три бро ја Квар та ла ми слим да је од ме не до ста за го ди ну. Што се пан че вач ке кул тур не сце не ти че, им по но ва ли су узо р ни рад Град ске би бли о те - ке и ма ни фе ста ци је у ор га ни - за ци ји Кул тур ног цен тра, пре све га по све ће не ет но и џез му - зи ци, као и књи жев не ве че ри у Га ле ри ји Ба те Ми ха и ло ви ћа. Смрт Деј вид Бо у ви ја обе ле - жи ла је свет ску сце ну. Пре ко по ла ве ка че ка ли смо и слу ша - ли ње го ве ал бу ме, пра ти ли про ме не кроз ко је је про ла зио као умет ник, ужи ва ли у нај че - шће из ван ред ној му зи ци ко ју је кре и рао и из во дио с раз ли - чи тим му зи ча ри ма. Те шко да ће се икад ви ше по ја ви ти та ква лич ност на гло бал ном про сто - ру свет ске (му зич ке) кул ту ре. целе године, као и најквалитетнији културни догађај, који заслужује сваку подршку. Поздравио бих чињеницу да је све ви ше ра зно вр сних филмских фестивала у Србији. Иако можда делује да их није потребно толико у овако ма лој зе мљи, ми слим да би то би ло по гре шно раз ми - шља ње. Мно гим ау то ри ма они су практично замена за дистрибуцију, јер у времену америчких блокбастера, уколико нисте направили комеди ју, пра ви пут до пу бли ке на ћи ће те упра во кроз фе - стивале. Од фестивала 7 величанствених, који је одржан почетком године, па до фе сти ва ла у Ва ље ву, це ла прошла година била је испуњена занимљивим фестивали ма, од ко јих су не ки ма њи, не ки ве ћи, али сви су ва жни за допринос промоцији седме умет но сти и кул тур не освешћености у својим краје ви ма. Ва жно је да их снаб - де мо што ве ћим бро јем фил - мова ове године. НА ТА ША ША РИЋ, МОД НА ДИ ЗАЈ НЕР КА Признање за очување дела и визије Николе Тесле Про те кла го ди на је би ла вр ло ди на мич на и кре а - тив но ис пу ње на. Свој ду го го ди шњи про је кат New Generation of Ties пред ста ви ла сам још јед - ном из ло жбом у Бе о гра - ду, у окви ру Да на зе ни - тизма у галерији Озон, као и у окви ру груп не из - ло жбе Air Serbia у Њу - јорку и Београдске недеље мо де. Нај ве ћи ути сак је оста - ви ла из ло жба по све ће на сто ше зде се то го ди шњи ци од ро ђе ња на шег на уч ни - ка Ни ко ле Те сле, на ко ју ЕМИЛ СФЕ РА, СЛИ КАР Истрајавање на банатским мотивима У го ди ни ко ја је за на ма по - себно су ме обрадовали успеси мојих ученика. Јасмина Бал тић, с ко јом ра дим од ње не четврте године, дипломирала је на Факултету ликовних уметности и постала студент генерације. Дуња Карајлић, де те ко је иде у вр тић Бај ка, нај бо ља је у Ср би ји на кон - курсу Форма идеале. Радује ме што је још мно го сјај - них, див них мла дих љу ди ко ји ма пре да јем, за во ле ло сли кар ство на онај на чин ка - ко га и ја во лим. Изложба у Културном центру Смедерева заокружила је један процес мог истраживања и истрајавања на мотивима који су симбол банатског поднебља. Та везаност за мотиве афористичаре, балетске играче... Неке од њих смо за мо ли ли да нам ка жу шта је, по њи хо вом ми шље њу, у око нас по чи ва у не че му нео - бја шњи вом љу бав ко ја је ус - постављена на један органски начин. Био сам уче сник ли ков них ко ло ни ја Ов чар Ба ња и Њаради у Малом Иђошу, ужи вао у ра ду с де цом у окви - ру деветнаесте ликовне колоније предшколаца на Дивчиба ра ма. По чео сам да во дим сликарску секцију у Клубу за одрасла и стара лица. Про те кле го ди не до ста времена сам провео радећи му ра ле у школ ском и пред - школ ском дис пан зе ру. Ове зид не сли ке на ме ње не су дечјим осмесима. Заокружио сам ви ше го ди шње ли ков но оплемењавање простора, одно сно осли ка ва ње зи до ва, столица и столова и других пред ме та у клу бу Дво ри - ште, ко ји по ла ко по ста је култно и културно стециште многих Панчеваца, али и гостију из околних вароши. Тренутно радим на једном занимљивом споту за РТС, а посебно задовољство ми причи ња ва лук су зни ка та лог с мојим новијим радовима, који је не дав но из дат. Из дво јио бих од ли чан кон церт Ибри це Ју си ћа и сјајну изложбу радова Драгана Здравковића, који ће нашу зе мљу ове го ди не пред - стављати у Венецији. Реч која је постала свакоднев на је кри за, она је, на жа - лост, умногоме духовна. Људи су постали помало хладни години обележило њихово стваралаштво, културну и уметничку сцену Панчева, Србије или света. сам би ла по зва на од стра не Те сли не на уч не фон да ци је из Фи ла дел - фи је. За ту из ло жбу ми је уру че но при зна ње за про мо ци ју, очу ва ње ли - ка, де ла и ви зи је Ни ко ле Те сле. По мом ми шље њу, оно што је обо га ти ло умет - ничку сцену Панчева, јесте манифестација Бијена ле умет нич ког деч јег израза (БУДИ). Он подржава и развија тален те мла дих би ћа, њи хо вих мен то ра и учи те ља. БУ ДИ про - мовише стваралаштво за де цу, као и де цу умет ни ке, што га чи ни веома комплексним и је дин стве ним фе сти - ва лом у зе мљи. У го ди ни ко ја слави науку и ванвременски ум Николе Тесле, за ме не су нај ве ћи утисак освојене награде и ус пе си на ших младих научника, математичара, физичара, хе ми ча ра... на пре сти - жним светским такмичењима. Они представљају афирмативну слику Србије. у односима, нема љубави, нема баш мно го осе ћа ја, вре - мена за друге... Надам се да смо бо жић не и пра знич не дане искористили да поклонимо себе другима, да се сетимо оних који немају или не могу... Па зато, људи драги, волите се и помажите једни другима.

13 Петак, 13. јануар КУЛТУРА 13 ЗА БЕ ЛЕ ЖЕ НО У ПРО ШЛОЈ ГО ДИ НИ ФЕСТИВАЛИ, БИЈЕНАЛЕ, СМОТРЕ... Други део прошле године обележили су фестивали, смотре, ликовне колоније, али и концерти, позоришне представе, изложбе слика, нове књиге, награде... У оквиру летњих разговора представили смо младе, али и већ афир ми са не умет ни - ке: ре жи се ра ама те ра Лу ку Ива но ви ћа, ба ле ри ну Али су Оравец, глумицу Алису Лацко, академског сликара Вука Вучковића, харфисткињу Ану Братељевић, књижевника Вулета Журића, професора калиграфије Жељка Комосара... ЈУЛ Позоришна представа Од раја до безњенице о љубави између Лазе Костића и Ленке Дунђерски одиграна је 2. јула у Свечаној сали Народног музеја Панчево. Пан че вач ка пре ми је ра филма Херострат, чију режију и сценарио потписује наша су гра ђан ка Ма ри на Узе - лац, одр жа на је 15. ју ла у дво - рани Аполо Дома омладине Панчево. Тра ди ци о нал на ли ков на колонија Делиблатски песак почела је 22. јула. Учествовало је 18 уметника, међу којима и троје из иностранства. Гра ди ми ру Стој ко ви ћу, нај чи та ни јем деч јем пи сцу, штам пан je но ви ро ман На бре гу ку ћа ма ла, у из да њу Лагуне. АВГУСТ Пр ви ан самбл КУД-а Абра - шевић учествовао је, почетком августа, на двадесет другом Међународном фестивалу фолклора у бугарском граду Пловдиву. У Градској библиотеци, 11. августа, с мајсторима приповедања Васом Павковићем и Вла ди ми ром Пи шта лом раз - говарао је Вуле Журић. У окви ру дру гог фе сти ва - ла FreeDom Art, одр жа ног од 17. до 28. ав гу ста, на ве ћем бро ју ло ка ци ја у гра ду ви ше од 100 уче сни ка и из во ђа ча, у пре ко два де сет про гра ма, пред ста вља ло је те му сло бо де на нај ра зли чи ти је на чи не кроз кон цер те, ске че ве, ре ци - то ва ње, ра ди о ни це, из ло жбе, фил мо ве... Шеснаеста филмска колонија Делиблатски песак одржа на је од 20. до 26. ав гу ста. Жири за доделу Андрићеве награде за годину једногла сно је од лу чио да је до де ли панчевачком књижевнику Вулету Журићу за књигу приповедака Тајна црвеног замка. СЕПТЕМБАР Трећи међународни Панчево филм фе сти вал (ПАФФ) отво рен је 7. сеп тем бра. То ком четири дана посетиоци су могли да погледају двадесет осам квалитетних филмова у такмичарској и тридесетак у реви јал ној, ау тор ској и те мат - ској селекцији. Бијенале уметности See Art Gates: стања стварности, који организује Културни центар, одр жан је од 15. сеп тем бра до 15. октобра. Осамнаест уметника изложило је радове на осам излагачких простора, симболично названих гејтови. Фе сти вал Ethno.com отво рен је 22. сеп тем бра на - сту пом ин клу зив ног хо ра Зву ци у Ја бу ци и гру пе Вре - ло. Дру ге ве че ри на сце ни су би ли там бу ра шки ор ке стар Стране припремила Милица Манић Не вен основ не му зич ке шко ле Јо ван Бан дур, гру па Нит и Да мир Има мо вић и Сев дах такт. До ку мен тар ном фил му Дубина два нашег суграђанина Огњена Главонића припао је гран-при на 26. ме ђу на - родном филмском фестивалу Порука човеку у Санкт Петербургу у Русији. По сле ви ше од де це ни је у пан че вач кој би бли о те ци је одр жа но књи жев но ве че Гра - ди ми ра Стој ко ви ћа, нај чи та - ни јег деч јег пи сца у по след - њих пет на е стак го ди на на про сто ри ма бив ше Ју го сла - ви је. ОКТОБАР У Дому Јеврема Грујића 4. октобра отворена је изложба Још је дан по глед на Уро ша Пре ди ћа из бор де ла из фон - да Народног музеја Панчево. Приредио ју је Димитрије Јова нов, ку стос исто ри чар уметности панчевачког музеја. Деч ја не де ља, ко ја се обе ле жа ва од 3. до 9. ок то бра, у Панчеву је трајала читавих месец дана. Филм Се ло у ср цу гра да Ра до ва на Ђе ри ћа осво јио је друго место на двадесет петом Међународном фестивалу етнолошког филма у Београду и једини је награђен из Србије. У Народном музеју Панчево сни ман је те ле ви зиј ски филм Сле пи пут ник на бро ду лудака, према сценарију Вулета Журића, а у режији Горана Марковића. Дру ги Но ва фе сти вал отво рен је 13. oк т обра у Га ле - рији Милорада Бате Михаило ви ћа из ло жбом стри по ва Тонто комикс. Програми су, поред Панчева, први пут организовани и у Ковину и Београду, а на сту пи ли су ква р тет Билитис, дуо Каје Дрекслер Де вет на е сти Пан че вач ки џез фе сти вал (кла вир) и Су за не Сан тош Силве (труба), дуо Јасне Јовићевић (саксофон) и Габриеле Косо (фагот), Силард Мезеи (виола) и Алберт Маркош (вио лон че ло) и ау стриј ски дуо ФредДо. Слика Сеоба Срба Паје Јовановића, која је део сталне по став ке На род ног му зе ја Панчево, била је изложена у Бијенале уметности See Art Gates: стања стварности Музеју Војводине у Новом Саду поводом обележавања 169 година од оснивања једне од најстаријих институција културе у Србији. Пр ви ан самбл КУД-а Станко Пауновић НИС РНП донео је Златну плакету из Ру ме, јер је био нај бо љи на пе - десет трећем Фестивалу музичких друштава Војводине. НОВЕМБАР Де вет на е сти Пан че вач ки џез фе сти вал одр жан je од 3. до 6. но вем бра, у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра Пан че ва. Наступили су Џон Скофилд, Ли Ко ниц са Биг бен дом РТС-а, Ен ри ко Ра ва, Мај ра Мел форд, Ми клош Лу кач и Калман Балог, Лазар Тошић, Иван Алексијевић, Џејмс Картер... Концертом духовне музике ко ји је одр жан 6. но вем бра у Светоуспенском храму почели су 19. Пан че вач ки да ни духовне музике. Следећег дана су наступили хорови и у Музичкој школи Јован Бандур. Сусрети певачких група, 16. Етно глас, које организује Кул тур но-умет нич ко дру - штво Станко Пауновић НИС РНП у са рад њи с До мом омла ди не, одр жа ни су од 7. до 13. но вем бра на ви ше ме ста у нашем граду. У свету перманентне несигурности, била је тема ового ди шњег, че тр де сет ше стог Са ло на умет но сти Пан че ва, који организује Галерија савремене уметности Културног центра. Тридесет троје уметника представило је радове из области ликовних и визуелних уметности (видео, скулптура, графика, цртеж, слика, керамика, фотографија...). Новембарске награде ове го ди не до би ли су сли кар ка Десанка Петров Морар, писац Вуле Журић и новинар Телевизије Панчево Драган Вујачић. Шести међународни бијенале графичке уметности Екс ли брис отво рен је 7. но вем - бра у галерији Историјског архи ва. На кон курс, чи ја је те ма Гра ни це, при сти гло је 275 ра до ва 124 ау то ра из це лог света. Тре ћи ме ђу на род ни Пан че во филм фе сти вал (ПАФФ) Изложба Триста година ослобођења Панчева од Турака ау то ра Ми о - драга Младеновића и Снежане Вечански, коју је организовао Завод за заштиту споменика кул ту ре, отво ре на је 9. но - вембра у згради предионице некадашње Свиларе. Писац и књижевни критичар Васа Павковић представио је 15. но вем бра сво ју књи гу под насловом Десет замки. Изложба слика Јонела Поповића под називом Етиде отво ре на је 22. но вем бра у Га - лерији савремене уметности. ДЕЦЕМБАР Кон цер ти по во дом да на Ба - лет ске шко ле одр жа ни су 1. и 2. децембра у дворани Културног цен тра. Пр во ве че би ло је посвећено и обележавању стогодишњице рођења Димитрија Пар ли ћа, по ко ме Ба лет ска шко ла у на шем гра ду но си име. У окви ру про јек та Умет - ност, архитектура, дизајн, 8. децембра у Галерији савремене уметности отворена је изложба на ко јој су пред ста вље на ар - хи тек тон ска ре ше ња де сет ау то ра. Поводом обележавања стодва де се то го ди шњи це од на - станка слике Сеоба Срба Паје Јовановића и 93 године постојања Народног музеја, 23. децем бра је отво ре на из ло жба Смрти нема, има сеоба, на којој је деветнаест аутора изложило своја дела инспирисана Сеобом, а изложени радови постали су део ликовне збирке нашег музеја. ПАНЧЕВАЦ И ЛАГУНА ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ Краљ Милутин Луке Мичете У срп ском народном памће њу краљ Сте фан Урош II Милутин остао је донекле у сенци свог славног прадеде Стефана Немање и унука цара Душана. Лука Мичета књигом Краљ Милутин биографија светог српског краља подсећа на овог изузетног владара који је на престолу српске средњовековне државе провео готово пу не че ти ри де це ни је ( ), ду же од би ло ког Немањића. Осликавајући пресудне догађаје, личности и историјске процесе бал кан ске и ме ди те ран - ске историје тога времена, ау тор под се ћа и да је у ве - ликој мери, управо захваљу ју ћи Ми лу ти но вим др - жав нич ким спо соб но сти - ма, Србија тада израсла у најмоћнију државу на Балкану. На трагу својих претходних на сло ва по све ће них Немањићима, Лука Мичета у овој књи зи осве тља ва сло же ну лич ност кра ља Милутина, његову политику, мно го број не бра ко ве, ктиторску делатност, судбину његових моштију, као и спо ме не на овог све тог краља међу савременицима, али и каснијим поколењима. Пи са на јед но став ним, новинарским језиком, ова би о гра фи ја је на ме ње на свима онима који желе да се упо зна ју с јед ном од нај - важнијих личности из српске исто ри је и дав но про - шлим узбудљивим добом у ко јем је краљ Ми лу тин жи - вео и ства рао. Лу ка Ми че та је до сада објавио књи ге По вра так краља, Сулејман, Хурем и Ср би, Дух по бу не... Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи - тање: Шта вас највише занима у биографијама историјских личности?, наградићемо по једним примерком књиге Краљ Милутин Луке Мичете. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју Панчевца, а награде се могу преузети у књижари Делфи. Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по - ша љи те на Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи. МОЈ избор МОЈ Школа живота Ни ко ла То до ро вић, ар хи тек та ФИЛМ: Најбољи филм који сам по гле дао у го ди ни, је сте не мач ки То ни Ерд - ман. Радња је врло једноставна: пензионисани отац покушава да обнови однос са ћер ком ко ја је пре за у зе та сопственом каријером. Дух који Тони Ердман носи са со бом је не што што су мно ги од нас оставили у детињству и, под притиском друштва и одрастања, потиснули заувек. Баналност, глупост, хумор, љубав, емоције, филозофира ње, пе ва ње Вит ни Хју - стон Овај филм има све! По ред ве ли ких европ ских филм ских при зна ња (Кан, Европ ска филм ска на гра - да...), уследила је и номинација за Златни глобус. Нека вас ово не упла ши, филм мо - жете гледати и поред ових претенциозних титула. САЈТ The School of Life осно ван је с ци љем раз во ја емоционалне интелигенције по мо ћу кул ту ре. Овај сајт вам ну ди иде је у ви ду крат - ких есе ја или, за љу де у жур - би ко ји не во ле да чи та ју, видео-клипова. Чему служи умет ност? За што Бог же ли да има те секс сва ког пет ка? Зашто су фини људи толико стра шни? За што је бит но да се понекад сажаљевамо? То су са мо не ка од пи та ња на која можете добити феноменалне одговоре. Ови есеји су по де ље ни у ка те го ри је, тако да лако можете наћи оно што вас тре нут но му чи у животу међуљудски односи, посао, култура, разумевање себе... Назив Школа живота је сасвим прикладан, јер управо покушава да нам објасни ствари о којима не учимо током школовања. Оба ве зно шти во за све, а по - готово за младе. МУ ЗИ КА: На де се то го ди - шњицу издавања албум Silent Shout швед ског дуа The Knife по мом ми шље - њу је и да ље ре мек-де ло елек тро жан ра. На ње му се налазе хитови као што су Marble House, Like a Pen и нај ве ћи хит, по ко јем и сам ал бум но си на зив Silent Shout. Ова вр ста му зи ке и кон крет но овај бенд ни су мо жда за сва ко га, али ње гов квалитет лежи управо у тој игри и експериментисању са зву ком, рит мом и елек тро матрицама (које су доведене до граница прихватљивости у пе сма ма The Captain и We Share Our Mother s Health ). Ал бум је вр ло при кла - дан за зи му због мрач ни је и морбидније атмосфере песама и спотова (поготово спота Silent Shout ).

14 14 ХРОНИКА Петак, 13. јануар УДРУ ЖЕ ЊЕ ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ ТРА ЖИ ВО ЛОН ТЕ РЕ Помоћи псима да преживе ледене дане Спа сти че тво ро но шце од смр за ва ња До бро до шао сва ко ко хо ће да по мог не Наши суграђани који желе да у овим хлад ним да ни ма помогну напуштеним псима да пре жи ве мо гу да се ја ве Друштву за заштиту животиња и природе Еколибријум и да постану волонтери тог удружења. То је могуће учинити пози вом на број те ле фо на 064/ , пу тем имеј ла или слањем поруке на Фејсбук стра ни цу дру штва Еко ли - бријум до 15. јануара. С об зи ром на то да је све ви ше на пу ште них па са на ули ци и да сва ког да на до би - ја мо ве ли ки број те ле фон - ских по зи ва по во дом то га, одлучили смо да потражимо са рад ни ке. Уко ли ко во ли те животиње, спремни сте да за њих одво ји те део свог сло бод - ног времена, имате добру вољу да се с на ма ухва ти те уко - штац с проблемима с којима се свакодневно сусрећемо на те ре ну и же ли те да се сма њи број напуштених паса на улици, при дру жи те нам се. У за - висности од броја пријављених, на ред не не де ље ће мо обезбедити одговарајући про - стор за састанак на коме бисмо НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА Спавам, а мршавим У про шлом броју нашег листа пи та ли смо вас ка ко за - ми шља те уку сно мр ша вље - ње. Панчевац и издавачка ку ћа Вул кан из да ва штво припремили су по један примерак књиге Хроно старт Ане Ћу бе ле за два на ша чи - таоца или читатељке који су нај кре а тив ни је од го во ри ли на то пи та ње. Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове: Укусно мршављење би за мене значило да једем рибу печену у фолији са укусом сочне ћуретине с млинцима и за де серт пу ну чи ни ју ме - шане салате са укусом сладоледа, а килограми се топе / Укусно мршавим док једем пље ска ви це, пом фрит, чоколадну торту, пицу и палачинке са еурокремом... Онда се про бу дим и отр чим до фрижидера, а он празан / Награде се могу преузети у књижари Вулкан у Авив парку. Из да вач ка ку ћа Ла гу на на гра ди ће два ау то ра нај - вам из ло жи ли шта смо ура - дили, чиме се тренутно бавимо и шта је то што још пла ни - ра мо да ура ди мо. Од вас оче - кујемо да нас обавестите какву врсту сарадње можемо да остваримо. Свака врста помоћи је добродошла, пише између осталог у позиву Еколи бри ју ма по тен ци јал ним волонтерима. Иначе, међу нашим суграђа ни ма има оних ко ји су већ са мо и ни ци ја тив но по че ли да помажу напуштеним псима. На Феј сбу ку је ових да - на велики број лајкова добила фотографија из књижаре у јед ном тр жном цен тру у граду чије особље је пружило уто чи ште јед ном од на пу - штених паса. Овај ма ли ша је спа сен од мра зе ва На жа лост, де ша ва се и да се они ко ји се са жа ле на оста вље не и за бо ра вље не че тво ро но шце су о че с ни - ма ло по зи тив ним ре ак ци ја - ма ком ши ја. Та кво ис ку ство је имао је - дан Панчевац који је пронашао керушу у терању, обезбедио јој ку ћи цу, унео је у улаз згра де у ко јој жи ви и ти ме је спасао сигурног смрзавања. Неко од његових комшија је ре а го вао на то та ко што је на стаклу улазних врата зграде у близини кућице исписао вели ким сло ви ма фло ма сте - ром: Зашто не унесете џукеле у свој стан? M. Г. кре а тив ни јих од го во ра на пи та ње за што је те шко при - ла го ди ти се но вој жи вот ној сре ди ни. Они ће осво ји ти по је дан при ме рак књи ге До - шља ци Ми лу ти на Уско ко - ви ћа. То из да ње мо ћи ће да у књижари Исидора Секулић у Авив пар ку, од на ред ног уторка, преузму аутори следећих одговора: За то што су све про ме не ту жне, чак и оне ко је нај ви ше же ли мо, јер оно што оста - вља мо, то је део нас са мих. Као да уми ре мо за је дан жи - вот да би смо ушли у дру ги. 062/ Ма ка кви, уоп ште ни је те - шко комшиници одгоре цури када, доле лупају улазним вра ти ма, на гла ву ми, упс, па де ке са са сме ћем... Не знам че му при ла го ђа ва ње. 061/ С добитницима ћемо контак ти ра ти на ред них да на, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражи те на стра ни ца ма овог броја Панчевца. Јед но од обе леж ја про те кле го ди не че сте сме не чел ни ка град ских јав них ко му нал них пред у зе ћа Успе шно ре а ли зо ван пр ви пан че вач ко- -ру мун ски про је кат Шта ће би ти с хотелом Та ми ш? Гре ја ње до би ло но вац од ЕУ Међу панчевачким јавним кому нал ним пред у зе ћи ма има спо соб них да се с ква ли тет - ним про јек ти ма за ин фра - структурне послове појаве на међународним тендерима и да за то до би ју но вац. То је показало ЈКП Грејање, ко је је у про шлој го ди ни завршило постављање соларних колектора за грејање воде на површини од 900 квадратних метара поред топлане на Котежу 1. Но вац за тај про је кат, на зван Banat Sun for All, ко јим је Грејање конкурисало заједно с градом Лугошем у Румунији, добијен је из фондова Европске уни је, а ње го ва ре а ли за ци ја треба да допринесе смањењу трошкова за загревање топле во де ко је има ЈКП Гре ја ње. Хо тел Та миш про дат на аук ци ји Одав но не ка ин фор ма ци ја ни је иза зва ла ви ше по зи тив - них реакција грађана Панчева За што је околина бувљака неу ре ђе на? Кад ће се ста ти на пут људима који праве дивље депоније по Панчеву? Због чега се не кажњавају власници па са ко ји не чи сте за њи ма ка - да на ули ци оба ве ну жду? Ово су са мо не ка од број них питања посетилаца странице Да сам градоначелник Панчева која је недавно отворена на Феј сбу ку. У же љи да скре - ну пажњу на бројне комуналне проблеме у нашем граду, има оних ко ји их сни ма ју и по ста - вљају кратке филмове на овој страници. На при мер, јед на на ша су - грађанка је покренула иницијативу да Паркинг-сервис почне да преусмерава новац од паркирања испред Опште болнице РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА ГО ДИ НА У КО МУ НАЛ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА (2) ВРУЋЕ ДИРЕКТОРСКЕ ФОТЕЉЕ Убрзо после тога компанија Ал мекс рас пи са ла је кон - курс за израду идејног архитектонског решења за преуређе ње ен те ри је ра и при ла за згради хотела Тамиш и ауторима најбољих пројеката поде ли ла на гра де од , и ди на ра. Након тога нови власници су поставили ограду око зграде Та ми ша и пла ца на ко јем се она налази, почело је ишчекивање и у међувремену се више ништа ново није догодило. Че сте сме не ди рек то ра Го ди на ко ја је за на ма оста ће упамћена и по честим сменама директора у градским јавним комуналним предузећима. Најсликовитији пример за то је Хи ги је на, где је од по - чет ка па до кра ја про шле го - дине промењено четворо директора. Најпре је оставку поднела Милица Јовановић, након што је две го ди не би ла на че лу тог ЈКПа. Њу је за ме нио Алек сан дар Де ли мич но ре кон стру и са на Пре о бра жен ска цр ква као вест о то ме да је хо тел Та миш про дат на аук ци ји одр жа ној 18. ма ја про шле го - ди не. Овај некадашњи угоститељски објекат који је сада руиниран ку пио је вла сник фир ме Ал мекс за су му од 211 ми ли - о на ди на ра. На кон то га та ком па ни ја об ја ви ла је са оп - штење којим је најављено да ће учи ни ти све да Та миш по но во бу де оно што је не кад представљао у Панчеву. С јед не ак ци је за удо мља ва ње па са Сте ва но вић, ко ји је по сле април ских из бо ра име но ван за чла на Град ског ве ћа за ду - же ног за стам бе но-ко му нал ну област. По сле то га ди рек тор Хи ги је не је по стао Ми лан Ста ни шић, ко ји је та ко ђе под нео остав ку, а по том је за ди рек то ра иза бран Бог дан Са вић. То ком про шле го ди не до - шло је и до про ме не на вр ху Град ске стам бе не аген ци је. Уместо дотадашњег директора или До ма здра вља на ра чу не тих здравствених установа. Ова иницијатива добила је велики број лајкова и позитив них ко мен та ра, а је дан наш су гра ђа нин је по во дом Алек сан дра Бр ки ћа, ко ји је под нео остав ку из лич них раз - лога, ГСА је преузела Зденка Јокић. Протеклу годину је обележила и смена на врху Зеленила. После Владиславе Чолић, ко ја је би ла на че лу тог ЈКП-а непуна три месеца, већином гласова одборника на седници панчевачке скупштине одржане 12. октобра прошле године за но вог вр ши о ца ду жно сти директора Зеленила изабран је инжењер пољопривреде Данило Бјелица. Он је већ јед ном био на че лу тог јавног комуналног предузе ћа, од до го ди не, а на директорској функцији га је на сле дио Дра ган Ка ту ца. Након седам година руковођења Зеленилом Бјелица је морао да оде, упр кос број ним по - хвалама и оценама јавности да Панчево никад није изгледало лепше и уређеније него током његовог мандата. После завршеног конкурса за челника ЈКП-а Водовод и канализација на тој функцији је остао Александар Радуловић, дотадашњи в. д. директора. Поред њега, управљање кому нал ним пред у зе ћи ма ко ја су им поверена наставили су и Небојша Гајић и наш познати ка ра ти ста Пре драг Сто ја ди - нов. По сле пе ри о да ко ји су провели као вршиоци дужности директора АТП-а односно Јав ног пред у зе ћа Мла дост, изабрани су за директоре. НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ ПО КРЕ НУ ЛИ СТРА НИ ЦУ НА ФЕЈ СБУ КУ Да сам градоначелник Панчева тога поставио питање због чега не престане наплаћивање паркинга испред платне службе Електровојводине, градских гро ба ља и ко му нал них предузећа. Представници опозиционих странака у граду су замерали на пред ња ци ма да су че сте смене на директорским функци ја ма нео збиљ не и да су ре - зултат политичких лобирања и превирања у Градском одбору Српске напредне странке. С дру ге стра не, Жељ ко Су - шец, лидер панчевачких напредњака, одговарао је на те критике да више нема сигурних ман да та и да су сви ди рек - тори јавних комуналних предузећа у граду смењиви. Во до вод имао пу не ру ке по сла Крајем прошле године почели су радови на изградњи магистралног водовода, дужине 17 километара, који води од Панчева према Јабуци и Глогоњу. Тај посао, вредан милион и сто хи ља да евра, тре ба да бу де завршен до краја маја идуће године. О то ме ко ли ко је ова ко му - нална инвестиција важна, довољно говори податак да ће, кад радови буду завршени, сва насељена места осим Банатског Но вог Се ла има ти здра ву Во до вод за по чео ва жне по сло ве пијаћу воду. То је посебно важно за становнике Глогоња зато што су у во ди у том ме сту то - ком прошле године регистроване велике количине арсена. Ина че, рад ни ци ЈКП Во до - вод и ка на ли за ци ја за вр ши - ли су још је дан ва жан по сао ис пи ра ње ма ги страл ног во до - во да пре ма Ка ча ре ву и ње го во спа ја ње с во до вод ном мре жом у том се лу. Ка да њи хо во јав но ко му нал но пред у зе ће до би је са гла сност град ске скуп шти - не, би ће пот пу но спрем но да пу сти во ду у Ка ча ре во и да бу - де над ле жно за ње ну ди стри - бу ци ју. Ка да се узме у об зир и то да је Во до вод за по чео ре кон - струкцију водоводне мреже у Улици Димитрија Туцовића и да ће, на кон што она бу де за - вр ше на, по че ти ра до ви и у Улици Моше Пијаде, једини закључак који се намеће јесте да је то пред у зе ће би ло ме ђу најангажованијима у прошлој години. М. Глигорић На Фејсбук страници Да сам градоначелник Панчева може се видети и да грађанима Панчева није јасно због чега наш град не при сту пи си сте му Бус плус, за што АТП не до би - је конкуренцију и који је разлог због ко јег ло кал на власт не дозвољава да аутобуска линија 108 саобраћа до Панчева. За сад се још увек не зна да ли је градоначелник Панчева обавештен о овој страници на Фејсбуку. Било би интересант но да се укљу чи у ову ко - муникацију с грађанима, буду ћи да су то, ка ко се мо же прочитати на интернету, већ урадиле његове колеге у Новом Саду, Крушевцу, Пироту, Лозници и Зрењанину. М. Г.

15 Петак, 13. јануар НАГРАДНЕ ИГРЕ 15 ДО БИТ НИ ЦИ У НА ГРАД НОЈ ИГРИ ПАН ЧЕВ ЦА ПО ГЛЕ ДАЈ ТЕ ДА ЛИ ЈЕ ВАШ ПО КЛОН ИС ПОД ЈЕЛ КЕ Драге читатељке и читаоци, Деда Мраз из Панчевца стигао је тач но на вре ме, да баш уо чи до че ка срп ске Но ве го ди не под јел ку спу сти по кло не за не ке од вас ко ји сте уче ство ва ли у нашој празничној наградној игри. Укуп но 618 ва ших СМС-ова сти гло је до нас, а по клон ко - ји вас је убедљиво највише привукао, јесте торта посластичар ни це Ан чи ко ла чи, за ко ју су сти гле чак 104 ва ше по ру - ке. Но да не ду жи мо пре ви ше, ево спи ска до бит ни ка, ко је је на су ми це ода брао сајт као и упут ста ва о начину преузимања награда. Иако смо у прошлом броју Панчевца напоменули да у поруци наведете и своје име и пре зи ме, не ки од вас то ни су учи ни ли, те смо при мо ра ни да у тим случајевима прикажемо цео број телефона, како бисте пре по зна ли да сте баш ви срећ ни до бит ник. Би ло би нам за и ста то пло око ср ца ка да би сте нам нај ка - сније до среде, 18. јануара, у 13 сати, послали фотографије са својим наградама или утиске о наградној игри и даровима ко је сте осво ји ли пу тем имеј ла Најзанимљивије фотографије и коментаре објавићемо у наредном броју нашег листа. Наравно, да бисмо били потпуно транспарентни, фотографије резултата наградне игре са сајта објавићемо током идуће недеље на нашем веб-порталу. Честитамо добитницима и захваљујемо свим дародавцима! Бу ди те уз нас, ове го ди не вам при пре ма мо још пре гршт сличних изненађења! Са лон ле по те Бо ја на24 Ваучере у вредности од ди на ра за услу гу по из бо ру освојиле су: 1. Светлана Јањуш 2. Ива на Јеф тић 3. Душица Стојменовић Са лон се на ла зи у Змај Јо ви ној 5-б, а бројеви телефона путем којих се можете договорити о врсти третмана и заказати услугу су или 063/ Фа ро па ста По два обро ка у фаст фуд ре сто - рану Фаро паста освојили су: 1. Радинка Бајчетић 2. Ве ра Ранц 3. Ива на Пе шић 4. Ања Ла ло вић 5. Лазар Вујошевић 6. Бранимир Думитру 7. Вукица Бајчетић Добитници по своје награде могу отићи лично. Ресторан се налази у Улици Игњата Барајевца 1, поред Гимназије. Ау то-цен тар Зо ки Бес плат ну ре ги стра ци ју пут - ничког возила до кубика освојила је: Јадранка Морар По четири литра моторног уља освојили су: 1. Саша Љубисављевић 2. Биљана Бокун 3. Милован Павловић 4. Марија Шипчић 5. Марија Спасић Сви добитници треба да од понедељка, 16. јануара, позову Ау то-цен тар Зо ки на број , како би се договорили о преузимању награда. Гра фос Поклон-пакетиће за децу штампарије Графос интернационал д. о. о. осво ји ли су: 1. Са ва Цре вар 2. Бојка Ћорлука 3. Јелена Тодоровић 4. Љиљана Дурдевић 5. Светислав Јанков 6. Кристина Паројчић 7. Број: 061/ Споменка Богосављев 9. Анкица Премчевски 10. Мариана Драгичевић Зидне календаре освојили су: 1. Босиљка Слепчевић 2. Број: 062/ Милена Костић 4. Ве ра Ранц 5. Кла ра Сви лар 6. Аврам Ви шњић 7. Тра јан Бе лу 8. Цветин Ђуричић 9. Никола Црнковић 10. Број: 063/ До бит ни ци мо гу пре у зе ти награде на адреси штампарије у Ули ци Мо ше Пи ја де 40. Жар ко вић на кит За жен ски сат ко ји по кла ња Жарковић накит надметало се вас чак осам де сет че тво ро, а срећна добитница је: Драгана Урошев Она свој по клон мо же пре у - зети код Жарковића у Улици војводе Радомира Путника 17. До ма ће ки фли це По килограм домаћих кифлица по избору освојило је следећих 30 добитника: 1. Број: 061/ Лу ка Ацић 3. Љиљана Матовић 4. Јелена Маричић 5. Број: 063/ Весна Петровић 7. Број: 063/ Наталија Јовановић 9. Ве ра Ранц 10. Број: 066/ Ивана Николић 12. Нина Петров 13. Јована Миловановић 14. Људмила Пањик 15. Драгица Секуловић 16. Зорица Чавић 17. Бран ка Цре вар 18. Јелена Марић 19. Анкица Премчевски 20. Катарина Попадић 21. Татјана Тајдић 22. Славица Мијатовић 23. Број: 065/ Ма ја То мић 25. Аврам Ви шњић 26. Јелена Жерављев 27. Љиљана Јеленић 28. Љубица Чавић 29. Дејан Воденичар 30. Клара Маличевић Добитници треба да позову број пе ка ре 063/ , ка - ко би се договорили о времену преузимања награде. Poco Loco По ки ло грам сит них ко ла ча посластичарнице Poco Loco освојиле су: 1. Наташа Шашић Цвејовић 2. Нина Петров 3. Људмила Пањик Добитнице треба да позову неки од следећих бројева: , или 064/ , како би се договориле о времену преузимања награде. Ба бис Комплет прање возила и пиће по избору у Бабису освојили су: 1. Јелена Тодоровић 2. Милован Павловић 3. Весна Петровић Спи сак до бит ни ка до ста - вљен је перионици, па свратите код њих би ло ког да на од 8 до 22 са та. Ба бис се на ла зи у Улици браће Јовановић 1. Fit Sport Месечну чланарину Flat Rate за мушкарце освојио је: Горан Боканић Између исте врсте месечне чланарине и групног програма од 12 тер ми на мо ћи ће да би ра: Мирјана Величков Добитници треба да позову теретану путем телефона како би се договорили о свим детаљима. Џи џа би џар ни ца Ду ша За куповину у Души ваучере су освојиле: 1. Снежана Алавања ди на ра 2. Весна Ивановић ди на ра 3. Драгана Костић 500 ди на ра До бит ни це у Ду шу мо гу свратити од понедељка. Радно вре ме је од 9 до 20 са ти, а су - бо том од 10 до 15 са ти. Ла гу на Па ке те Ла гу ни них књи га освојиле су: 1. Јована Цветковић 2. Љиљана Јеленић 3. Верица Стојадинов Књиге ће чекати добитнице од уторка, 17. јануара, у редакци ји Пан чев ца. По зо ви те број 064/ ка ко би - смо се договорили о времену преузимања награда. Остр во с бла гом Прославу рођендана у играони ци Остр во с бла гом за јед - но де те би ло ка да у го - дини освојила је: Ангелина Милићев Ангелина треба да се јави менаџеру играонице путем телефона 062/ Ан чи ко ла чи Најсрећнија међу чак 104 особе ко је су по сла ле СМС ка ко би осво ји ле тор ту од три ки ло - грама посластичарнице Анчи колачи јесте: Маја Капић Маја може да одабере датум ка да би же ле ла да пре у зме тор ту, а о све му тре ба да се до - говори с тимом посластичарнице, који може позвати путем телефона или 064/ Ка фа на Ђе рам Вечеру за двоје у кафани Ђерам за срп ску Но ву го ди ну освојила је: Љиљана Мутавџић Ме ста за њу и још јед ну осо - бу већ су резервисана, а додатне информације Љиљана може до би ти пу тем те ле фо на 062/ или 013/ Nikodent Medic Бељење зуба у центру Nikodent Medic осво ји ли су: 1. Ни на Шко рић 2. Дејан Воденичар 3. Драгана Лаловић Они свој тер мин мо гу за ка - зати путем телефона 064/ За вод Пан че вац Бес плат ну основ ну ана ли зу крви у лабораторији Завода за здравствену заштиту радника Панчевац добили су: 1. Иван Ђер фи 2. Број: 060/ Марина Неранџић 4. Драган Младеновић 5. Снежана Живановић Добитници треба да позову Завод путем телефона или ка ко би се договорили о термину за вађење крви који им одговара. Уче ни ци дру гих, тре ћих и че - твртих разреда панчевачких основних школа талентовани за писање или цртање учествовали су кра јем про шле го ди не на ли - ковном и литерарном конкурсу на тему Светионици на ушћу Тамиша у Дунав. Конкурс је ПРО ГЛА ШЕ НИ ПО БЕД НИ ЦИ КОН КУР СА ХО СВЕ ТИ О НИК Инспирација извире на ушћу Тамиша у Дунав тра јао од 18. но вем бра до 2. де - цембра, а организовала га је Хуманитарна организација Светионик из Панчева, уз медијску подршку нашег листа. Жири је крајем године прогласио победнике, а награде књиге, односно блокове и бо- Мир ко вић из ОШ Жар ко Зре - њанин из Банатског Новог Села; другонаграђени су Андрија Гру јић из ОШ Сте ви ца Јо ва - новић и Давид Зељковић из ОШ Све ти Са ва, а тре ће на - грађене су Барбара Милановић из ОШ Ми ка Ан тић и Ми на Ров ча нин из ОШ Ол га Пе тр - ов из Банатског Брестовца. Представници ХО Светионик захваљују свим учесницима и позивају Панчевке и Пан чев це да пра те наш лист, у којем ће бити објављиване и информације о новим конкурсима. Погледајте и прочитајте првонаграђене радове с конкурса. Д. К. Тара Арсеновић Невена Мирковић ји це 28. де цем бра им је уру - чио Ду шан Мо рар, члан ХО Светионик. Ка да је реч о ли те рар ним радовима, најбољи је био онај чи ји је ау тор Ду шан Вар га из ОШ Олга Петров из Банатског Брестовца. Другу награду је добила Ема Стојан, ученица ОШ Жар ко Зре ња нин из Ба - нат ског Но вог Се ла, a тре ћа је припала Софији Тутић из исте школе. У категорији ликовних радова до де ље не су по две пр ве, друге и треће награде. Првонаграђене су Тара Арсеновић из ОШ Ми ка Ан тић и Не ве на ПР ВА НА ГРА ДА ЗА ЛИ ТЕ РАР НИ РАД СВЕТИОНИЦИ НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ Све тлост је потребна свима нама. Светионици су као свици, са мо што не ле те. Њи хо ве очи та ко све тле и по ка зу ју нам пут. Те очи спа ва ју да њу, а но ћу се бу де. Бу де се због нас да нам осве тле пут. Они су на ши ноћ ни хе ро ји. Но ћу њи хо ва све - тлост показује праву лепоту реке, града, ону која отвара срца. Све ти о ни ци су као ноћ но сун це. Ни су на не бу и не да ју то - плоту, али греју душу. Тамиш и Дунав су две реке које спајају људе и заљубљене. За то су све ти о ни ци та ко ва жни. Тре ба да их бу де што ви ше! Ду шан Вар га ОШ Ол га Пе тр ов, Ба нат ски Бре сто вац

16 16 Петак, 13. јануар ОГЛАСИ ВОЗИЛА ПОНУДА АЛ ФА 156, ЈТЦ, годиште, на продају. 064/ (233660) ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул - тиџет 2006, петора врата, фул опре ма, на име. 064/ (233592) ПУН ТО 1.2, 8 В, 2001, децембар, петора врата, сва опре ма, вла - сник. 064/ (233592) АУ ДИ 80, го ди - ште, бен зин, , га - ранција, евра. Тел. 063/ (233570) ЈУ ГО ко рал 1.1, 2004, атестиран плин, црвен, власник, одличан. 064/ (233536) ПРОДАЈЕМ форд сијеру у екс тра ста њу, ре - гистрован, може замена. 064/ (233609) ЈУГО на продају. 064/ (233617) ОПЕЛ за фи ра го - диште, дизел, седам седишта, у добром стању. 063/ (233613) АУ ДИ А 3, 1.9, тур бо дизел, одличан, регистрован, само / (233904) СИТРОЕН берлинго 1.4, бен зин, плин, годиште, теретни. 063/ (233887) ПРОДАЈЕМ сеат кордоба 2009, км, први влансик, бензин + плин, атестиран до мар та 2021, це на евра. 063/ (233871) КЛИО 1.2, 2002, пр ва боја, фабричко стање, км, кли ма. 065/ (233825) ЈУ ГО 55, у од лич ном стању, регистрован, плин. 061/ (233826) ОПЕЛ за фи ра го - диште, дизел, седам седишта, регистрован. 063/ (233799) ЧЕТИРИ фелне 13 цоли за голф 2, мо тор 1.6 бензин. 069/ (233701) ВОЗИЛА ПОТРАЖЊА КУПУЈЕМ стара и нeисправна возила. 062/ (233616) НАЈПОВОЉНИЈИ стални от куп свих вр ста во - зила, акумулатора, катализатора, продаја делова, долазим на кућну адресу. 069/ , 066/ (233676) ОТ КУП свих вр ста во - зи ла, ала та и оста лих секундарних сировина. Долазим на адресу. 061/ , 063/ (233676) КУПУЈЕМ све врсте вози ла до евра. 065/ (233825) КУПУЈЕМ возила до евра, ис пла та од - мах. Позовите. 064/ (233734) МАШИНЕ ПРОДАЈЕМ сејалицу пнеуматску, нода, 4 реда, ци клон 450 кг, пр - скалица за кукуруз 350 л. Тел. 062/ (233606) КУПУЈЕМ круњач црвени оџач ки. 065/ (233753) ГАРАЖЕ ИЗДАЈЕМ нове гараже у центру, Карађорђева 43, ро ло вра та. 063/ (233104) ИЗДАЈЕМ гаражу на Стрелишту. 064/ (233843) ЗИДАНА гаража, 14 квм, Содара, издајем. Тел. 066/ , 063/ (233835) ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу / (233698) АПАРАТИ КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм, и све вр сте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД , 063/ (233648) ТВ по лов ни 37, 55, 72, замрзивач горење , 066/ (233635) ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од веш-машина. Тел , 063/ (233567) ВЕШ-МАШИНA горење WA 543, фри жи дер са замрзивачем, итал електро. Добро очувано. 064/ (233760) КУПОПРОДАЈА ПОНУДА ТОТАЛНА распродаја преосталог намештаја из уво за 065/ (СМС) МЕСНАТИ прасићи, јагањци, дебеле свиње, могућност клања и печења, 060/ (233287) ПРОДАЈЕМ кауч (233199) ЋУР КЕ на про да ју, од 6 до 10 кг, по вољ но. Тел. 013/ (232990) РЕЖЕМО воће. 064/ , 064/ (233634) БАЛКОНСКА врата са прозором словеначки, термо стакло, ролетна и комарник, ново, лева и де сна. Про зор 180 х 140, бал ко нац 80 х 220. Тел. 063/ (23525) ДВОКРИЛНА храстова вра та са ста клом 140 х 205. Тел. 063/ (23525) ГУМЕ 205/60/16 bridgstone, лет ње, че - тири комада. Тел. 063/ (23525) ПРОЗОР словеначки, термо сткало, ролетна и комарник, ново, 180 х 140. Тел. 063/ (23525) ЗИМ СКЕ гу ме са фел - на ма, 175 х 70 х 13, кров ни но сач, ТВ сам - сунг / (233627) МЕТАЛЦИ, на продају виљушкаст окасти и гедоре књучева, велика столна стега, стабилна бушилица, електрични швајс-апарат, искрина бушилица и велика брусилица. Бушилице хил ти Т 15 Ц и Т 7 4. Про да је се са мо у ком - плету. 063/ (233605) НА ПРО ДА ЈУ сав ин - вентар за мењачницу. Тел. 062/ (233554) РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200, столови од 3.000, кревети од 9.000, кухињске клупице од Ста ра утва, 060/ (233542) ПРОДАЈЕМ кварцну грејалицу, цена по договору. Тел. 065/ (233544) БУКВА, багрем, цер. 064/ Босанац. (233551) ПРА СИ ЋИ кг, то вље ни ци кг, могућност клања (233401) ТА пећ 3 кв, на про да - ју. 061/ (233826) ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, нова судопера динара. 063/ , 013/ (233531) ПРОДАЈЕМ круњачпрекрупач оџаци. Тел. 064/ ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пе ћи, до ста ва, монтажа, повољно. 061/ (233666) ПРОДАЈЕМ немачки телевизор, екран 67 и комоду музичог стуба. 063/ , (233675) ОГРЕВНО дрво орах 7 м, 4.000/м, преостало. 063/ (233677) ЈА ГАЊ ЦИ од 35 кг, бе - ли, 300 ди на ра, Стар - чево. 060/ ПРОДАЈЕМ троседе, кауче, гарнитуре, регале, мост + ре гал, сто + столице, спаваћа соба, ком плет, ел. шпо рет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/ (233688) ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пе ћи, 2, 3, 4, 6 кв, достава, монтажа, гаранција. 064/ , (233870) ПРОДАЈЕМ нове ЛР кошнице у комплету или делове појединачно. 060/ (233850) ПРОДАЈЕМ прасиће, могућност клања. Борач ка , 064/ (233845) МИК СЕР за те сто и ме - со 20 л. 062/ (233611) ПРОДАЈЕМ преостали огрев, продајем салонит плоче, балирано сено. 063/ (233599) ПРОДАЈЕМ краву симен тал ку са и без те ле - та и трактор раковица / (233583) ЦД плејер појачало звучници за кола, продајем. 060/ (233581) ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пе ћи: 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монтажа, гаранција. 064/ , (233576) БАГРЕМОВА дрва на продају. 060/ (233551)

17 Петак, 13. јануар ОГЛАСИ 17 КУПОПРОДАЈА ПОНУДА ТЕЛЕВИЗОР купљен нов, кре вет, сто чић ма - ли, лу стер. 062/ (233819) ПРОДАЈЕМ свиње, кг. 063/ (233812) УГАОНА гарнитура, трпезаријски сто са столицама, комбиновани фрижидер, веш-машина, ре гал, тро сед мој ца, телевизор 51 цм. Тел. 063/ (233442) ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, нова кухиња динара , 063/ (233723) ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ беле пауне, грађевинску дизалицу до треће плоче, купујем наковањ, тучани казан за маст, тучане пећи, звона-клепетуше, сарачко ресло, седло, гивихтове, че сме ве ће, пре су за грожђе, муљару, зидне-подне сатове, металне касе. Мотоцикле, ко вач ки мех , 064/ (233727) КУПОПРОДАЈА ПОТРАЖЊА КУПУЈЕМ гвожђе, вешмашине, замрзиваче, фрижидере, шпорете, телевизоре и остали отпад. 061/ (233897) КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, шпорете, телевизоре. 064/ (233897) КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, остали отпад. 061/ (233897) КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи , 064/ КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, замрзиваче, вешмашине, телевизоре, акумулаторе. 061/ (233897) КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, стару бижутерију, осталу старину , 063/ (233870) КУПУЈЕМ ТА пећи свих величина, исправност небитна , 064/ (233870) КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/ , 063/ , 064/ (233546) КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА ПОНУДА ДО ЊИ ГРАД, ку ћа сре - ђе на, са два ста на, ЕГ, плац 7 ари. 061/ (232575) ПЛАЦ 5 ари, на Ми си, Златиборска улица, дозвољена градња, власник. 063/ ПЛАЦ са ста ром и по - четом новом кућом на продају, 1/1, Банатски Брестовац. 060/ (233219) ПЛАЦ 9 ари, Ка ра у ла. Тел. 063/ (233392) СТРЕЛИШТЕ, кућа 60 квм, 4 ара, реновирана, усељива, Гоца, 063/ СТАРЧЕВО, центар, нова ку ћа, 200 квм, укњи - же на, 14 ари, (336), Олимп , 063/ (233836) ТЕ СЛА, 80 квм, 3.5 ара, ЕГ, (336), Олимп , 063/ (233836) ПРОДАЈЕМ намештену ку ћу, ме њам за стан 130 квм, га ра жа 50 квм, на пла цу 11 ари, Тамишка 43, Јабука. 063/ (233800) ТЕ СЛА, 61 квм, 2 ара, двособна, новија призем на, (49), Мустанг, 062/ (233773) ТЕСЛА, прелепа самосто је ћа, 176 квм, 5.5 ари, (398), Кров, 060/ (233763) ТЕ СЛА, ку ћа у мир ној ули ци, 80 квм, га ра жа, канализација, трофазна, евра, за ме - на, усељива. (470), Дива, , 064/ (233741) ПЛАЦ 4 ара, 20 квм, Браће Југовића, Маргита, Панчево, / (233743) ДЕБЕЉАЧА, 180 квм, 7.5 ари, продајем/мењам за панчевачки стан. 064/ ) СТРЕЛИШТЕ, екстра, нова укровљена кућа 156 квм бру то, ква ли - тетно, саграђена на пла цу од 4.13 ари, све ограђено, прикључена струја, вода, канализација. Одлична локација, вла сник 1/1, г. до - звола, завршетак радова по сво ме из бо ру, све врх. 063/ (233717) МАРГИТА, кућа 110 квм на 5 ари пла ца, до - говор. 063/ (233708) ШИ РИ цен тар, 180 квм, 4 ара, , 063/ (233693) ОМО ЉИ ЦА, 130 квм, 7 ари, , 063/ (233693) ГРАЂЕВИНСКО земљиште, 75 ари, уз ас фалт, северна зона близу Скробаре. 066/ (233671) ПРО ДА ЈЕМ 70 ари, њи - ву између Качарева и Јабуке.065/ (233679) ПРОДАЈЕМ ланац и по земље, Долово , 061/ , (233643) ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици, са воћњаком, легализовано. 013/ , 063/ (233645) ЈАБУКА, кућа 100 квм, повољно. 063/ (233549) ПРОДАЈЕМ њиву од три ланца, мраморачки атар, чи бук, це на по договору. 064/ (233612) КУ ЋА, Те сла, на екс тра локацији за приватан бизнис и становање. 063/ , 066/ (233595) ТРИ ку ће са по себ ним ула зи ма квм, евра, ста ра Миса. 063/ (233600) КУ ЋА 120 квм, са по - моћним објектима, 3 ара, евра. 063/ , Козарачка. (233360) КУ ЋА 60 квм, но ва, 3 ара, евра. Ко за - рачка, 063/ (233600) ДЕО КУЋЕ, посебан улаз, 50 квм, 2 ара, евра. 063/ , Козарачка. (233360) КОД ТУР СКЕ гла ве, ку - ћа 120 квм, дво ри шни стан 40 квм, 2 ара, (238), Те сла некретнине, 064/ (233509) КАРАУЛА, нова кућа, 86 квм, енер гет ски па - сош, укњижена, власник. 065/ (233548) ТЕ СЛА, ле па, две стам - бене јединице, , близу центра, луксузна ку ћа, , Лајф, 061/ (4695) СТРЕЛИШТЕ, кућа, руше ње, 6.15 ари, 58 квм, продаја/замена за село. Мил ка М, 063/ (233903) АПАРАТМАН Златибор ВП, нов, лукс, 39, до го вор; прелепа локација, Омољица две јединице, укњижене 4.67, са мо Милка М, 063/ (233904) КУ ЋА, Ми са, СУ, ПР и ПК, све сређено, договор; ста ра Ми са, 8 ари, 70 квм, са мо. Милка М, 063/ (233904) КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА ПОТРАЖЊА КУПУЈЕМ пољопривредно земљиште, вечи то и у за куп, к.о. До - ло во, и у су сед ним ка - тастарским општинама. 063/ (233758) СТАНОВИ ПОНУДА МИ СА, 40 квм, ; 60 квм, / (232552) ТАМИШ КАПИЈА, двосо бан 68,5 квм, III спрат, по глед на ре ку, вла сник, 1/1. 062/ (232772) ПРИЗЕМЉЕ, стан 47 квм, Жарка Фогараша 33, ЦГ, пар кет. Тел. 065/ , Но вак. (4695) САЛОНСКИ стан 98 квм, I, сре ђен, по друм, гаража, Доњи град. 064/ (233207) ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 квм + 17 квм, по слов - ног простора, центар, / (243493) ТРОСОБАН стан 102 квм + га ра жа 28 квм, С. Са ве 104/ц, евра. 065/ (233392) СТРЕЛИШТЕ, 62 квм, двособан, ; 43 квм, једноипособан, Гоца, 063/ (233361) СОДАРА, 68 квм, двоипособан, ; 50 квм, двоипособан, нов, Го ца, 063/ (233361) ПРОДАЈЕМ једнособан стан, Ко теж 1, ЦГ, вла - сник. Тел. 063/ (233631) ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан 62, са цен трал ним гре - ја њем, лиф том и пре - лепим погледом на Тамиш. 063/ (232569) ПОТКРОВЉЕ, 50 квм, Зелена пијаца, Архив, евра. 061/ (233608) НОВИ СТАНОВИ, 21 квм, 9.000, цен тар; 52 квм, , Те сла. 063/ (233598) СТАН, 45 квм, Ко теж 2, Кикиндска, IV спрат, ЦГ, усе љив. 063/ (233593) ПРОДАЈЕМ стан 37 квм, II спрат, ЦГ, Стре - лиште. 063/ (233589) АГЕНЦИЈА Тесла некретнине, посредује у куповини и продаји станова и кућа. 064/ (233569) ПРОДАЈЕ се гарсоњера у Београду, код Каленић пијаце, укњижена, одмах усељива, 213 квм, пар тер, це на евра. Мо гућ и договор. 064/ , 060/ (233534) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 квм, IV, ЦГ, лифт, сре ђен, (336), Олимп, , 063/ (233836) НОВИ СТАНОВИ, Ц. Лазара, једноипособан, 48 квм, тро со бан, 65 квм. 063/ КОТЕЖ 1, двособан, 48 квм, ЦГ, ВП, усе љив, , договор. (336), Олимп, , 063/ (233836) КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 квм, III, ЦГ, усе љив, (336), Олимп, , 063/ (233836) СОДАРА, двоипособан, 61 квм, ВП, ЦГ, од ли - чан, без ула га ња, , договор. (336), Олимп, , 063/ (233836) ТЕСЛА, једнособан, 30 квм, VII, ЦГ, сре ђен, (336), Олимп, , 064/ СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 квм, ВП, ЦГ, усељив, , договор. (336), Олимп, , 064/ СТРЕЛИШТЕ, трособан, 82 квм, VII, ЦГ, , договор. (336), Олимп, , 063/ (233836) ТЕСЛА, двособан, III, 54 квм, ТА, те ра се, (320), Пре ми - ер, , 063/ (233837) КОТЕЖ 1, Ослобођења, једноипособaн, V, лифт, ЦГ, (320), Премиер, , 063/ СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм, ЦГ, ВПР, (320), Премиер, , 063/ (233837) МАРГИТА, нов, двоипособан, приземље, 54 квм, гас, (320), Премиер, , 063/ (233837) СОДАРА, једнособан, 32 квм, IV, ЦГ, те ра са, (320), Пре ми - ер, , 063/ (233837) СТРЕЛИШТЕ, 62 квм, потпуно сређен, власник, пар но, лифт. 064/ (233813)

18 18 Петак, 13. јануар СТАНОВИ ПОНУДА ОГЛАСИ СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72 квм, II, ; 62 квм, (300), Ћурчић, , 063/ (233811) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 квм, ; једнособан, 34 квм, (300), Ћур - чић, , 063/ (233811) СОДАРА, двоипособан, 64 квм, I, ЦГ, (300), Ћур чић, , 063/ (233811) КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм, III, Војвођански булевар, (300), Ћурчић, , 063/ (233811) ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоње ра, 23 квм, ТА, сре - ђе на, (300), Ћурчић, , 063/ (233811) ПРОДАЈЕМ стан, може замена за кућу, Војловица, Кудељарац. 062/ (233790) ХИТНО, Тесла, једноипособан, 38 квм, новији, V, лифт, ТА, (49), Му - станг, 062/ (233773) ТЕСЛА, двоипособан, све тао, 70 квм, VI, ЦГ, (49), Му - станг, 062/ (233773) КО ТЕЖ 1, 57 квм, II, двособан, тераса, ЦГ, (49), Му - станг, 062/ (233773) МИСА, леп једнособан, 37 квм, II, ве ли ка те ра - са, (49), Му - станг, 062/ (233773) СА МАЧ КИ, ВП, 17 квм, ЦГ, комплетно реновиран, пре леп, (49), Му станг, 069/ (233773) СОДАРА, комплетно реновиран, I, ЦГ, 58 квм, тераса, (49), Му станг, 062/ (233773) СТАН, Со да ра, без по - сред ни ка, 54 квм, ЦГ, V спрат, усе љив. 064/ (233769) ПРОДАЈЕМ нов укњижен стан, 76 и ста но ве у из град њи 61 и 43 квм, гре ја ње на гас, бли зу центра. 064/ (233787) ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо бан, 38 квм, ТА, III, (097), Пер - фект, 064/ (233778) ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, комплет реновиран, 48 квм, (097), Перфект, 064/ (233778) КОТЕЖ, једноипособан, 39 квм, ; двособан, 61 квм, (097), Перфект, 064/ (233778) ТЕСЛА, једнособан, 27 квм, ; дво со бан, 49 квм, (097), Перфект, 064/ (233778) ТЕСЛА, трособан, 70 квм, ; једноипосо бан, 38 квм, (097), Пер фект, 064/ (233778) СОДАРА, двособан, 56 квм, ; двоипособан, 70 квм, (097), Пер фект, 064/ (233778) ШИРИ ЦЕНТАР, двоипо со бан, 66 квм, пр ви спрат, евра. (097), Пер фект, 064/ (233778) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 квм, ; двособан, 46 квм, евра; гарсоњера 21 квм, евра. (097), Пер фект, 064/ (233778) КОТЕЖ, почетак, прелеп дво со бан, 53 квм, III, (398), Кров, 060/ (233763) ЦЕНТАР, одличан двори шни, 82 квм, га ра жа, сређена, (398), Кров, 060/ ЈЕДНОСОБАН, квалитетно реновиран, Содара, од мах усе љив. Ди - ва, , 064/ (233741) ДВОИПОСОБАН, Тесла, ТА, алу сто ла ри ја, ново купатило, ЕГ, две терасе, кухиња, договор, усе љив од мах. Дива, , 064/ (233741) ДВОСОБАН, Содара, 57 квм, те ра са, евра, договор, замена. Дива, , 064/ (233741) ВЕЛИКИ двособан, Стрелиште, 62 квм, евра, усе љив од - мах. Ди ва, , 064/ (2337 ДВОИПОСОБАН, 62 квм, Котеж, двострано орјентисан, евра. Ди ва, , 064/ ПРОДАЈЕМ трособан стан, од мах усе љив, без улагања, Тесла. 060/ (233) ТЕ СЛА, 57 квм, дво со - бан, тераса, ТА, (324), Ме диа, , 064/ (233716) ЈЕДНОСОБНИ, 31 квм, Те сла, ; цен тар (324), Ме диа, , 064/ (233716) СТРЕЛИШТЕ, 49 квм, двособан, одличан, повољ но, (324), Медиа, , 064/ (23371) КОТЕЖ, Стрелиште, 45 квм, једнособни, (324), Ме диа, , 064/ (233716) КОТЕЖ 1, двособан, I, ; Ко теж 2, дво со - бан, 53, (338), Јанковић, ШИРИ центар, улично, 37, ; Со да ра, јед - нособан, ТА, (338), Јанковић, (233724) СТРЕЛИШТЕ, 49, новији, I, договор, трособан, 70, (338), Јанковић, (233724) ПРОДАЈЕМ стан, једносо бан, I спрат, ЦГ, Те - сла. 063/ , 062/ (233704) ПРОДАЈЕМ стан 40 квм, нова Миса, ренови ран, евра, до - говор. 064/ , 063/ (233700)

19 Петак, 13. јануар ОГЛАСИ 19 СТАНОВИ ПОНУДА ХИТНО, Содара, двоипо со бан, I, ЦГ, две спа - ваће собе, добра зграда, (679), Трем 01, , 063/ (233693) СОДАРА, трособан, ЦГ, I, за сређивање, (679), Трем 01, , 063/ (233693) СО ДА РА, 38 квм, 1.0, ЦГ, VII, сре ђен, (679), Трем 01, , 063/ (233693) КОТЕЖ 2, двособан, 62 квм, III, сре ђен, до го - вор. (188), UnaDalli, 064/ (23365) СОДАРА, мањи двособан, (188), UnaDalli, 064/ (233652) НО ВА МИ СА, 40 квм, I, ЦГ, (188), Una- Dalli, 064/ (233652) МАРГИТА, новоградња, 58 квм и 80 квм, договор. (188), Una- Dalli, 064/ СТАН, Жарка Зрењанина, 44 квм, сре ђен, двориште. (188), Una- Dalli, 064/ (233652) КОТЕЖ 1, двособан, 61 квм, III, ЦГ, , до - го вор. (677), Ни шић, , 064/ (233646) ЦЕНТАР двоипособан, 64 квм, ТА, III, те ра са, (677), Ни шић, , 064/ (233646) СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 квм + те ра са, III, ЦГ, (677), Нишић, , 064/ (233646) СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 квм, VII, но ви ја градња, , договор. (677), Ни шић, , 064/ (233646) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 квм, ВП, ЦГ, те - раса, подрум, (677), Ни шић, , 064/ КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84 квм, тераса, укњижен, , договор. (677), Нишић, , 064/ (23364) ЦЕНТАР, једноипособан, 37 квм, IV, ЕГ, но - ви ји, (677), Нишић, , 064/ (233646) СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм, две те ра се, VII, (677), Ни - шић, , 064/ (233646) ТЕ СЛА, 50 квм, евра. 061/ , двособан. ( ПРОДАЈЕМ стан 55 квм, парно грејање, интерфон, први спрат. 064/ (233862) ТЕСЛА, једнособан, договор, једноипособан, Лајф, 061/ (4695) СОДАРА, трособан, први спрат, , вој не, двоипособан, Лајф, 061/ (4695) ЦЕНТАР, четворособан, договор, двоипосо бан, Лајф, 061/ (4695) ДВОИПОСОБАН, Котеж 1, 62, ; Мар - ги та, ВП, нов, 62 и 64, договор. Милка М, 063/ (233903) ТРОСОБАН, центар, II, 78, са мо ; Стре - ли ште, III, 71, , Те сла, 61 квм, ЦГ, Мил ка М, 063/ (23390) ГАРСОЊЕРА, Самачки, I, пра зна, ; цен - тар, лукс, ком плет на - ме штен, Мил - ка М, 063/ (233903) ЈЕДНОСОБАН, центар, I, ЦГ, 34, ; Те сла, ВП, 43, Мил ка М, 063/ ЈЕДНОИПОСОБАН, цен тар, I, 40, ; Ко теж 2, 49, Мил ка М, 063/ (233903) ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан у Ра жа ни, ис под Дивчибара, моће ауто + доплата. Вредност евра. 063/ (233878) СТРЕЛИШТЕ, стан 58 квм, на пе том спра ту, ЦГ, има лифт, це на евра. 063/ (233887) КОТЕЖ, гарсоњера, 25 квм, II, реновиран, евра. (242), Кварт, 064/ , (233886)

20 20 Петак, 13. јануар ОГЛАСИ ИЗДАЈЕМ самцу намештену гарсоњеру, центар, ТА, 90 евра + де - позит. 064/ (СМС) ИЗДАЈЕМ већи стан на Миси. 060/ (232538) ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем, близу бувљака, може магацин или сервис, 100 евра. 069/ (232026) ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру самцу, центар, ТА, намештена, 90 евра + де по зит. 064/ ИЗДАЈЕМ мањи двособан стан на Ко те жу. Тел. 061/ (233893) ИЗДАЈЕМ двособан наме штен стан у цен тру. Тел , 063/ (233884) СТАНОВИ ПОНУДА КОТЕЖ, једноипособан, 54 квм, V, евра. (242), Ква рт, 064/ , (233886) ТЕСЛА, једнособан, 38 квм, I, евра, до - го вор. (242), Ква рт, 064/ , (233886) СТАНОВИ ПОТРАЖЊА КУПУЈЕМО станове на свим локацијама, брза исплата. (320), Премиер, 063/ КУПУЈЕМО станове, куће, на свим локацијама. (679), Трем 01, , 063/ (233693) СТАНОВИ ИЗДАВАЊЕ ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру с парним грејањем. Центар. Звати по сле 16 са ти. 063/ (СМС) ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру с парним грејањем. Центар. Звати по сле / СТАН за издавање у центру града, двособан, комплетно намештен, интернет, кабловска, клима, грејање, сви тро шко ви ура - чунати у цену, 300 евра. 063/ , 063/ (ф) У САМАЧКОМ издајем самцу намештену гарсоњеру, 70 евра. 065/ (233856) ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан, ТА, ка блов - ска, код Аутобуске. 063/ (233831) ИЗДАЈЕМ намештен једнособанс тан, полусутерен, нова Миса. 063/ (233766) ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у центру са ЦГ, кли мом, ка - бловска и интернет. Тел. 063/ ( ТРАЖИМ цимера (студент) у намештеном ста ну 59 квм. Ул. Све - тог Са ве. 063/ (223759) ТЕСЛА, издаје се двособан стан комплетно намештен, близу Авива. 062/ , 064/ (233733) ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и купатила. Повољно. 060/ (223727) ИЗ ДА ЈЕМ со бу, мла ђи љу ди, Но во сад ска 16, стан 10. Тел. 060/ (233718) ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед - но со бан стан на Те сли, ЦГ, лифт, 100 евра. 063/ (233721) ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на но вој Ми си, на ме - ште ну , 063/ (233737) ИЗ ДА ЈЕМ стан у Ка ча - ре ву. 065/ (233679) ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну ку ћу за ста но ва ње, Стар че во. 063/ , 063/ (233680) ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен јед но со бан стан на Со - да ри. 062/ (233689) ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/ (233682) КОТЕЖ 1, двособан пра зан стан, II спрат, ЦГ, на ду же. 060/ (233649) ИЗДАЈЕМ једнособан стан, ненамештен на Те сли. Тел (233569) ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, 40 квм, ЦГ, Со да ра. 063/ (233561) ИЗ ДА ЈЕ се стан на Стре ли шту, 44 квм. Тел. 060/ (23328) ЛОКАЛИ ПОТРЕБНА шивара за шивење (услузно) 060/ (СМС) СТРОГИ центар, локал, мо же и за ма га цин. 064/ или viber 063/ (233250) ИЗДАЈЕМ од фебруара ло кал 27 квм, стро ги центар Панчева, повољно. Златара, бутик, кафић, парфимерија, пекара, банка. 063/ (23318) ИЗДАЈЕМ локал у центру Јабуке, преко пута школе. 064/ (232480) ЛОКАЛ, центар Стрели шта, 16 квм, сре ђен, решетке, излози, рекламе. 064/ (233875) ЦЕНТАР, Гимназија, две просторије, канцеларија. 061/ (233608) 80 квм, Дом омла ди не Макси, издајем 120 евра, продајем евра. 061/ (233608) ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло кал у стро гом цен тру, 50 квм, са раз ра ђе ним салоном, Цара Душана 1, лукс град ње за ста ру кућу шири центар. 065/ (и) ИЗДАЈЕМ прелеп локал у Стевана Шупљикца, на глав ном пу ту, око 100 квм. 064/ (233865) ЛО КАЛ, 30 квм, два улична излога, строги центар, издајем. 063/ , 066/ (233835) ИЗДАЈЕМ локал 24 квм, у стро гом цен тру. 064/

21 Петак, 13. јануар ОГЛАСИ 21 ЛОКАЛИ ТРЖНИ центар, Змај Јовина, приземље, 24 квм, ЦГ, (49), Мустанг, 062/ (233773) ИЗДАЈЕМ локал, строги центар, Војводе Радомира Путника / (233777) ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у центру, Браће Јовановић 11, код Ку пеа. 063/ (233740) ПОСАО ПОНУДА ПОТРЕБЕНЕ искусне раднице за шивење. 060/ (СМС) ПОТРЕБАН кувар/ица са искуством. 064/ (СМС) ЋЕВАБЏИНИЦИ Хало Лесковац, потребне рад ни це за рад за ро - штиљем. 063/ (232803) ЋЕВАБЏИНИЦИ Хало Лесковац, потребне рад ни це за рад за ро - штиљем. 063/ (233466) ПОТРЕБНИ радници и конобарица Coffe перионици Пионир. 069/ (23134) ПОТРЕБНА конобарица и спре ма чи ца са ис - ку ством. Пла та по до - говору. 063/ (233902) ПЕКАР за сомуне, хлеб и искусна продавачица пице, палачинке. 064/ (233877) ПОТРЕБАН кувар и конобар у Винарији Ђурић. 063/ (233887) КАЗИНУ Colosseum Game потребно више рад ни ца за рад у ка зи - ну!!! CV са фотографијом сла ти на 069/ (233861) ПОТРЕБНА радница за рад у пицерији. 065/ (233829) ПЕНЗИОНЕРУ потребна же на за по моћ у ку - ћи (четири сата дневно). Тел , 063/ (233814) ПОТРЕБАН продавац у Пилећем дућану (233810) ПЕКАР потребан и продавачица. 062/ (233796) ПОТРЕБНЕ девојке за рад у кол цен тру. Зва ти радним данима од 10 до / (233762) ПОТРЕБНА радница за рад у цве ћа ри, са ис ку - ством. Тел. 060/ (233751) ПОТРЕБНА радница за кафе у Панчеву, Книћанинова 37. Тел. 062/ (233725) КОНКОРДИЈА, потребан возач. 063/ , или до ћи у Ми ло - ша Требињца 28. (233687) ПОТРЕБНА фризерка са искуством. 060/ (233614) ПОТРЕБНИ конобари/це, кувари/це у новопроширеном етно ресторану Стара воденица, 063/ (233591) ПОТРЕБАН искусан пекар, хлеб, со мун, бу рек у пекари. 064/ (233604) ПОСАО ПОТРАЖЊА ГИПСАРСКО-МОЛЕР- СКИ радови,мајстори из Ковачице. 060/ (СМС) МОЛЕРСКО-ГИПСАР- СКИ радови мајстори из Ковачице. 060/ (СМС) ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/ (229077) УГРАЂУЈЕМ видео надзор и аларме, система у стамбеним објектима. 064/ (233485) ГИПС пло че, кна уф, ригипс, ласерска нивелација, спуштени плафони, преградни зидови, АМФ, ка ска де, су - фити, лукови, детаљи, изолација поткровља. 069/ (232649) ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, инсталација, разводних табли. Мића, 064/ (232357) НЕГА старих и болесних (медицинске сестре са иск су твом), те - рапије, превијање, катетери. 060/ (233899) ЧАСОВИ енглеског језика, преводи, припрема за при јем ни ис пит, почните на време. Професор. Центар. 064/ (233898) ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/ (233198) МАСАЖА целог тела, Ни на и Ла на. 063/ , 061/ (233842) ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сер вис, од мах , 064/ (233849) НЕГОВАТЕЉИЦА пружа сва ки вид не ге бо ле - сним, старим, непоткретним, повољно. 061/ (233854) СПРЕМАМ станове, кувам, чувам старије особе и де цу, по вољ но. 063/ ( КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно. 064/ , 062/ (233794) ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, славине, одгушење канализације одмах. 063/ (233781) ОБАРАЊЕ стабала и откуп тих стабала, рушење, утовари, итд. 060/ (233744) РАДИМО све физичке послове, рушење, одношење шута, ствари, обарање стабала. 064/ (233744) КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/ (232269) ПСИХОТЕРАПИЈА, лечење болести. 063/ (233746) ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА. 062/ , 061/ (233722) ГИП САР, све вр сте гипс радова, најквалкитетније, могуће договор. 064/ (233720) МОЛЕРСКИ радови, најквалитетније, могуће гоговор. 064/ (233720) ДУБИНСКО пање намештаја, тепиха, душека. Наташа, , 060/ , 066/ (233672) ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фуговање и лакирање паркета. 064/ (233653) РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инг. Пољопривреде. 065/ (23369) АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђжујем. Поправљам гуртне. 064/ (233658) СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 013/ , 064/ (233607) ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а. 064/ (232233) ЧУВАЛА бих децу дипломирани васпитач са искуством. 060/ (233581) ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/ (233196) ОРГАНИЗОВАН превоз пут ни ка до ае ро - дрома и на територију целе Србије. 069/ , Мар ко. (233515) СРПСКИ часови за основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних 064/ ОБАВЕШТЕЊЕ Подсећамо све заинтересоване да је Град Панчево у листу Панчевац објављеном дана године објавио Јавни оглас за јавно надметање за отуђење следећих парцела која су у јавној својини града Панчева: Кат. парц. број Површина парцеле Почетна цена динара УСЛУГЕ ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материја лом или без ње га. Но - ле (имам и пар кет), 013/ , 063/ (232372) СЕЛИДБЕ, превоз друге, робе, Панчево даље, цена договор. 013/ , 063/ (232714) ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина, сушара, замрзивача, фрижидера, овлашћени сервис Фриго Пеђа. 013/ , 063/ (232230) ПОВОЉНО превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/ , 013/ (233213) МОЛЕРСКО-ФАРБАР- СКИ радови и фасаде. 061/ , 062/ , 064/ (233411) Гарантни износ динара Дозвољена градња 2269/3 КО Панчево 03 а 50 м² , ,75 да 2269/4 КО Панчево 03 а 46 м² , ,52 да 6742/237 КО Панчево 11 а 77 м² , ,40 да 44/3 КО Банатско Ново Село 06 а 18 м² , ,60 да Јавно надметање ће се одржати у просторијама Јавног предузећа Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, Ул.Змај Јове Јовановића бр. 6, сала 108, дана године у 12 сати, а рок за подношење пријава је године до 15 сати. Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом неопходном за учешће могу се добити на тел.013/ лок.104. У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ( Слу жбе ни гла сник РС број 72/09, 81/09 ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ О Г Л А Ш А В А ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УР- БА НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА - ЦИ ЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 4612 КО ПАН ЧЕ ВО, ЗА ПЛА - НИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМ- БЕ НОГ ОБЈЕК ТА СПРАТ НО СТИ По+П+3+Пк у Ули - ци Ла ва Тол сто ја број 23, из ра ђен од стра не ДОО МЕ ГА МО ДУ ЛОР, Ул. Све тог Са ве бр. 29, под бро јем тех.днев. 01/09-16 од но вем бра го ди не, за ин ве - сти то ра ДОО Кут ко из Пан че ва, Ули ца Вој во де Ра до - мира Путника број 27/1. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе - тра I, број 2-4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре - таријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комунал не по сло ве. Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав - ној презентацији можете добити на телефон 013/ , кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13 ча со ва у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од го ди не. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло - ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2-4, Пан че во. ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, све за воду, сата, пензионерима екстра попуст, долазим од мах. 013/ , 064/ , 061/ (233212) СЕЛИДБЕ, превоз динара, градска, попуст ванградске, радници. 064/ ОД ВОЗ шу та и дру гих непотребних ствари. Песак, сејанац. 064/ (233688) ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: веш-машине, бојлере, шпорете, фрижидере, пећи, електроинсталације, одмах. 060/ , 062/ (233896) TEHNOMARKET D.O.O. PANČEVO Raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: Kontrolor kvaliteta Obavezni uslovi: Inženjer tehničke struke aktivno znanje engleskog jezika vozačka dozvola B kategorije poznavanje standarda kvaliteta Prednost: Iskustvo u kontroli kvaliteta u proizvodnji Poznavanje aluminijumske branše Znanje Cad i Office programskog paketa Iskustvo u kontroli kvaliteta Preporuke CV sa obaveznom fotografijom dostaviti elektronskim putem na: sa naznakom Konkurs QC Konkurs je otvoren do popune radnog mesta. Ili se javite lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo Kontakt telefon 013/ O nama saznajte više na ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: SERVISER / MAGACIONER Uslovi: Minimum IV stepen stručne spreme (mašinske, elektro ili poljoprivredne škole) Osnovni nivo rada na računaru Posedovanje vozačke dozvole B kategorije Kandidat do 30 godina Osnovni nivo znanja engleskog i/ili nemačkog jezika Nudimo Vam: Obavezan probni rad Redovnu zaradu, dobre uslove rada i pozitivnu radnu atmosferu Mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja Kontakt Konkurs je otvoren do У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС број 72/09, 81/09 исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ О Г Л А Ш А В А ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УР- БАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКА- ЦИЈЕ за реконструкцију, доградњу и пренамену из стамбеног објекта П+1 у комбиновани дечји објекат П+2 на кат.парцели број 6386 К.О. Панчево, уулица Цара Лазара бр.126, израђеног од стране Art Royal in že nje ring Ул. Николе Пашића 48/44, Ужице, број 52/16, за инвеститора Бранислава Рамјанца Ул.Георги Димитрова број 15, Панчево. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/ , канцеларија 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од године. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.

22 22 Петак, 13. јануар ОГЛАСИ На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.89/2010 дана године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133. Закона о стечају ( Службени гласник Републике Србије број 104/2009), Националним стандардом број 5 Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечај ног ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 13/2010), сте чај ни управ ник сте чај ног ду - жника ТРГОПРОДУКТ АД - у стечају, из Панчева, Ул. Војводе Петра Бојовића бр. 1 ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда Назив целине Опис целине 1. Не по крет на имо ви на, у Пан че ву, у ули ци Новосељaнски пут бб, 22 објек та укуп не бру то по вр - ши не 9510м², по сто је ћи на КП 551/1 упи са ној у ЛН бр и КП 606/3 упи са ној у ЛН бр КО Пан че во. Укупнa по вр ши на ком плек са 2ха 63а23м² А. Објек ти из гра ђе ни без одо бре ња за град њу као др жа лац упи сан је АД Тр го про дукт у сте ча ју, Пан че во Проц. веред. (дин.) Депозит (дин.) Напомена: Списак имовине стечајног дужника која је предмет продаје, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији Процењена вредност имовине која је предмет продаје није минимално прихватљи - ва вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача при - ликом одређивања висине понуде. Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управ ник је ду жан да пре при хва та ња та кве по ну де до би је са гла сност од бо ра по ве - рилаца. Целина 1 Комплекс пословних објеката Це ли на 2 По слов ни про стор Це ли на 3 По слов ни про стор у ЛН 11752, КП 551/1 КО Пан че во 1. Згра да (ма га цин) м² 2. Згра да (ма га цин) м² 3. Згра да (ма га цин) м² 4. Згра да (над стре шни ца) -362 м² 5. По род. стам бе на згра да - 65 м² 6. Згра да (кан це ла ри је) - 59 м² 7. Згра да (ме тал ни ки оск) 15 м² 8. Згра да (шу па) - 10 м² 9. Тра фо ста ни ца - 8 м² 10.Згра да (по моћ ни обје кат) - 4 м² 11.Згра да (у при ро ди сру шен)- 9 м² у ЛН 11794, КП 606/3 КО Пан че во 1. Згра да (ма га цин) -858 м² 2. Згра да (ма га цин) -808 м² 3. Згра да (ма га цин) -794 м² Обје кат упи сан у ЛН на КП 606/3 КО Пан че во, сво ји на АД Тр го про дукт у сте ча ју, Пан че во 1/1 4. Згра да (ма га цин) - 859м2 Б. Објек ти из гра ђе ни без одо бре ња за град њу, ни су упи са ни у Ли сту не по крет но сти, а пре ма ге о дет ском сним ку по сто је ћи: на КП 551/1 као: 5. Стам бе ни обје кат (по моћ.) 16 м² и на КП 606/3 19. По моћ ни обје кат 9 м² 22. Ма га цин 150 м² 23. Ма га цин 873 м² 24. Ма га цин 188 м² 25. Ма га цин 251 м² 26. Над стре шни ца 71 м² 27. Ма га цин 55 м² 2. По крет на имо ви на по спе ци фи ка ци ја ма: - Спе ци фи ка ци је 1, 2, 3, и 4 ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР (Су те рен-по друм ске про сто - ри је) у Пан че ву, ул. Змај Јо ви на 1, из гра ђен на к.п КО Пан че во, укуп не по вр ши не 170,11 м2, ко ји се са сто ји из 4 про сто ри је и сте пе ни шта, у стам бе ној згра ди упи са ној у Лист не по крет но сти КО Пан - че во ванк њи жно вла сни штво сте чај ног ду жни ка ПО СЛОВ НИ ОБЈЕ КАТ ¾ иде ал на су вла снич ка уде ла на згра ди тр го ви не бр.1 ( Ма га цин ), у Пан че ву, ул. Му че нич ка 6, укуп не бру то по вр ши не 2032м², из гра - ђе на на кат. парц КО Пан че во, упи са на у Лист не по крет но сти КО Пан че во, из у зи ма ју ћи из це - ли не објек та: јед но со бан стан по вр ши не 61 м², у при - зе мљу згра де бр.1, број по себ ног де ла 6, упи сан у Ли - сту не по крет но сти КО Пан че во, стан бру то по - вр ши не 79 м² ко ји ни је упи сан у Ли сту не по крет но сти и стан бру то по вр ши не 33 м2 ко ји ни је упи сан у Ли сту не по крет но сти, ко ји ста но ви ни су пред мет про да је. На згра ди бр.1, на ка та стар ској пар це ли бр КО Пан че во - У Г ли сту, број ли ста не по крет но сти КО Пан че во упи са но свој ство кул тур ног до бра-спо ме - ник кул ту ре, на осно ву од лу ке Вла де Ре пу бли ке Ср би - је (Сл.гла сник РС број 37 од го ди не) Пра во на уче шће у по ступ ку про да је има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја: 1 након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од ди на ра + ПДВ, по сва кој про дај ној це ли ни. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника: Тргопродукт АД у стечају, Панчево, Вој. Петра Бојовића бр.1 уз претходну најаву на телефон 013/ уплате депозит на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка бр: код Вој во - ђанске банке а.д, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 рад них да на пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније године до 15 са ти по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до године. 3 потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације. Имо ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу, а мо же се раз гле да ти на кон от ку па про дај не до ку - мен та ци је, сва ким рад ним да ном од 13 до 15 са ти а нај ка сни је 7 да на пре за ка за не про - даје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника). Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, соба 314 Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је го ди не до У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком Понуда на коверти и називом продајне целине на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена. Запечаћена коверта треба да садржи: пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда; потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје; доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције; потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита; извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице; овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике); Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року. Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се да на го ди не у 11 са ти (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у присуству комисије за отварање понуда. Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји. Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што: 1 чита правила у поступку јавног прикупљања понуда, 2 отвара достављене понуде, 3 рангира понуђаче према висини достављених понуда, 4 одржава ред на јавном прикупљању понуда, 5 проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје, 6 доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје, 7 потписује записник. У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 рад на да на од да на пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција; Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Уколико је понуђена цена испод 50% процењене вредности продајне целине, купопродајни уговор у законом прописаној форми се потписује наком пријема обавештења понуђачу о добијању сагласности одбора поверилаца о прихваћеној понуди, док се депозит, уколико је исти обезбеђен банкарском гаранцијом, мо ра упла ти ти у ро ку од 2 рад на да на од да на при је ма оба ве ште ња о при хва ће ној по ну ди. Про - глашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 да на од дана потписивања купопродајног уговора у законом прописаној форми. Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико: не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе; не потпише купопродајни уговор, или буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин. Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац. У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције ( Сл. гласник РС бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за за шти ту кон ку рен ци је. У на ве де ном слу ча ју, про гла ше ном куп цу бан кар ска га ран ци ја ће би - ти наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), пу тем фак са, mail-a или на дру ги на чин, осим на на чин про пи сан у тач ки 2. Усло ва за сти - ца ње пра ва за уче шће из овог огла са. Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић, контакт телефон: 063/ , , , , , ,00

23 Петак, 13. јануар ОГЛАСИ 23 УСЛУГЕ СЕЛИДБЕ Бомбончић Бо рис, све ре ла - ци је по Ср би ји с ком - бијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис. 013/ , 063/ , 064/ (233688) СЕЛИДБЕ Бомбончић Борис, комбијем и камионом, Војводина, Ср би ја, са или без рад - ни ка. 013/ , 063/ , 064/ (233688) СЕЛИДБЕ Бомбончић Бо рис ком би - јима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намешта ја. 013/ , 063/ , 064/ (233688) СЕЛИДБЕ и превоз робе Бом бон чић Бо - рис комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Се ли те се без стре са!!! Борис, 013/ , 063/ , 064/ (233688) СЕРВИС телевизора, продаја половних, електричар, аутоелектричар разних уређајајa, мобилних телефона, ауто-пуњача. 063/ (233659) СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност хладњаче, са или без рад ни ка. Џа ја, 065/ (233614) СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Ср би ја, са или без рад - ника. Најповољније. Иван. 063/ (233688) СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/ (233688) ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарије, све за воду, Пензионерима попуст, долазим од мах. 013/ , 064/ , 061/ (233758) РО ЛО НАЈ вам ну ди поправку, уградњу: ролетна, венецијанера, тракастих завеса, ролокомарника, хармо-врата, туш-кабина, ролочелична заштитна врата, тен да. Ми смо нај - квалитетнији, најјефтинији са највећом гаранцијом, проверите. 013/ , 063/ (233757) РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све за ве се, тен де, хармо-врата, роло-заштита. 063/ , 013/ (233714) СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно. Вук. 064/ , 063/ (233834) ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, канализације, замене, поправке. 013/ , 064/ , 063/ (233665) ДУБИНСКО прање аутомобила, повољно. Дача, 065/ (233614) ПОПРАВКА беле технике, овлашћени сервис Фри го Пе ђа, 013/ , 063/ (233615) ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/ (233572) ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану, прање тепиха, одвоз, довоз. 066/ , 063/ (233595) СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од ди на - ра са та. Ми смо ту због вас. 064/ , 063/ , Поповић. (233296) ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. Фриготехник, , 064/ РАЗНО МАСАЖА за лепши пол. 064/ (СМС) БАКИ или деки, нудимо љу бав, бри гу и па - жњу као и фи нан сиј ску помоћ за достојанствену старост. Будите део наше породице. Тата и две принцезе. 060/ (233830) По след њи по здрав се - стри ЈУЛКИ ОМАСТА од бра та АДА МА (123/233709) драгој сна ји и стри ни ЈУЛКИ ОМАСТА Од девера АДАМА, јетрве МАРКЕ, ЛИДИЈЕ и ЖАКЛИНЕ (140/233749) ШИШАЊЕ паса свих раса. Професионално, повољно. Прво шишање гра тис. 064/ (233548) ПАНЧЕВАЦ ТУРИЗАМ ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно. 063/ (233791) ЈУЛИШКА ОМАСТА преминула је 6. јануара Твоји најмилији: јетрва ПАУЛИНА са сином РАЈКОМ и ћерком СНЕЖАНОМ и синовима СТРАХИЊОМ и НЕМАЊОМ. Породица СТАНИСАВЉЕВИЋ ВЛАДА и ЛИНА и ћерке ТАЊА и НАТАЛИ, МИРЈАНА, МЕЛАН и ЖАН ЛУЈ мајци, баби и свекрви РУЖИЦИ ФИЛИПОВИЋ преминулој 6. јануара (152/233734) Синови ЂОРЂЕ и ГОРАН, унуци НАТАЛИЈА, МИ ЛАН и БОГ ДАН и сна је СА ЊА и ИВА НА (225/233863) Ту жни по здрав на шем дра гом су пру гу, оцу и де ди ЛАЗАРУ ГАРДИНОВАЧКОМ Његови заувек: супруга МИРЈАНА, ћерка БИЉАНА, син ДРАГАН, унуци ИГОР, АНДРЕЈА, АЛЕКСАНДАР, БОРИС и КАТАРИНА (156/233783) ЛАЗАР ГАРДИНОВАЧКИ По след њи по здрав дра гом бра ту за сву љу бав ко ју нам је дао. Сестра ЈЕЛЕНА (157/233783)

24 24 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 7. јануара заувек нас је напустила наша драга 10. јануара преминула је наша драга ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА ИВИЋ Хва ла ти за не из мер ну бри жност и љу бав ко ју си нам не из мер но пружала. ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ 23. XI I Утехе нема, заборав не постоји, постоје са мо су зе и бол. Во ље ни ни кад не уми - ру! Од јетрве СТОЈЕ (202/23381) од заове НЕНЕ, зета ТОМЕ, НАНЕ и ДРАГАНЕ (198/233827) С љубављу и поштовањем: ћерка ВЕСНА, снаја СВЕТЛАНА, унук НЕМАЊА, унуке МАРИНА, МИЛИЦА и САШКА с породицама (170/233796) Ожалошћени: супруг НИКОЛА, унук НИ КО ЛА, ћер ка БИ ЉА и зет БО БАН (203/233827) мојој драгој и вољеној снајки ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ ЉИЉИ ГВОЗДЕНОВИЋ од девера ЉУБЕ, снајке ЈОВАНКЕ и СЛАВИЦЕ (205/233834) ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ снајки од девера РАДЕТА ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ с поштовањем и тугом. Јетрва ЈОВАНКА од заове СТОЈЕ (201/233827) од заове РАДЕ (199/233827) (200/233827) (216/233848) Са ве сно оба вља ју ћи сво је ак тив но сти у по го ну Кар ба ми да, 4. ја ну - а ра је тра гич но окон чао свој жи вот наш ко ле га ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ По след њи по здрав од оца РА ДЕН КА и бра та ЗЛАТ КА (196/233827) ГОРАН ПЕЈИЋ За јед но смо од ра сли, из ми ло ште те у де - тињству звали Смоле. ГОРАН ПЕЈИЋ Својим односом према послу и свима у Азотари заслужено ћеш остати у сећању као велики човек и колега. Синдикат сменских и производних радника Азотаре (84/233647) ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ сестри Љиљи од сестре ВЕРЕ и зета ИВИЦЕ (197/233821) Никада те неће заборавити: ПРЕМИЛ, КЛИЊА, САВИЋ, ДАГИ ШВАБА, ЦОКИ, ГОЈКО, ДЕБА, ДЕЛЕ, ТРИФКЕ, МАТА, СЕСА, НЕНА и РАДЕНКА (105/233683) брату комшији ПЕТРУ РИЛУ ПЕЦИ Смоле, нека те анђели чувају ГОРАН ПЕЈИЋ ГОРАНУ ПЕЈИЋУ СМОЛЕТУ од колега из Карбамида (109/233686) ГОРАН ПЕЈИЋ Вољени никад не умиру, веч но жи ве у на шим срцима и мислима. Ујак ЗДРАВ КО, брат ГОРАН, снаја ДАНИЈЕЛА и братанац МИЛОШ (107/ ) ГОРАНУ ПЕЈИЋУ Успомену на тебе чуваћемо у срцима. Сестра СНЕЖАНА и зет ВЛАТ КО (106/233684) ГОРАН ПЕЈИЋ СМОКИ Лепо је било познавати те и дру жи ти се с то бом. Здраво видимо се. ЈАНКО (103/233678) од ком ши ја у. В. Влаховића бр. 15 (163/233784) од ТАФЕ ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ (112/ Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом. ГОРАН ПЕЈИЋ Увек си био и оста ћеш део нас. Твој брат МУЈКЕ, БИЉАНА, ЗОРАНА, СЛОБОДАН и отац ЈЕ ЛЕН КО (119/233703) колеги ГОРАНУ ПЕЈИЋУ СМОЛЕТУ Колеге из смене: СЛАВИША, СПАЛЕ, ПИКСИ, СТАНКО, ДАЛИБОР и ДАНИЛО (108/233685) РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

25 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ јануара године напустио нас је наш вољени отац, су пруг и де да нашем драгом сину, унуку и брату По след њи по здрав де - ве ру и стри цу ЛАЗАРУ ГАРДИНОВАЧКОМ МИЛИВОЈ МИЛЕ ЂОРЂЕВИЋ сликар ВЛАДИМИРУ БИСАКУ Породице ГАРДИНОВАЧКИ и ПЕЈОСКИ (131/233728) Наша туга велика је као твоје слике банатске равнице са уздигнутим торњевима православних цркава, које ево и са да зво не за твој спо кој у бо љем све ту. Твоји најмилији: синови СТЕФАН и МИЛОШ, ћер ка ДУ ШАН КА, зет БО ШКО, унук ЛА ЗАР и супруга СЛАЂАНА (158/233782) Ти ћеш би ти и оста ти јед но од нај див ни јих и нај ми ли јих би ћа ко је смо по зна ва ли. Свет без те бе не ће би ти исти. Ожалошћени родитељи АНКА и ЂЕРЂ, баке ВУКОСАВА и ИБОЈКА, деда ГЕРГЕЉ, сестре СВЕТЛАНА, ЈУЛИЈАНА и ЈОВАНА и брат АЛЕК САН ДАР (63/233622) ЛАЗАРУ ГАРДИНОВАЧКОМ од породице ЗЛАТКОВИЋ (13/233535) истинској легенди вољеном брату куму, течи и зету МИЛЕТУ ЂОРЂЕВИЋУ МИЛИВОЈУ МИЛЕТУ ЂОРЂЕВИЋУ сликару Дра ги бра те, ту га је ве ли ка баш као што си и ти био. Почивај у миру. Твоја сестра примабалерина ВИШЊА ЂОРЂЕВИЋ (159/233783) МИЛИВОЈУ МИЛЕТУ ЂОРЂЕВИЋУ сликару Сећаћемо те се по твојој доброти и великодушности. Почивај у миру. КАТИЦА, СОФИЈА, ЛУКА и ЉИЉАНА ТОМИЋ супрузи и мајци (160/ од бивших запослених у Тамиш Хладњачи и МИЛЕНКА ИВИЋА (252/ф ) Драга наша НАДИ МАЛЕТИЋ драгом ку му и до бр ом чо - веку снаји НАДО Остаћеш у нашим срцима и најлепшем сећању. Хва ла ти што си нас во ле ла Увек ће мо те се се ћа ти јер си има ла бес - крај ну љу бав за све нас. Заувек ћеш остати у нашим срцима. Су пруг ЗО РАН, син СТЕ ФАН МИЛИВОЈУ МИЛЕТУ ЂОРЂЕВИЋУ од кумова: КАТАРИНЕ, МА ЈЕ и МИ ЋЕ НАДИ Нека те анђели чувају. ЗОРИЦА, НЕБОЈША, ДЕЈАН, ЦАЦА, ДРАГАНА и НИКОЛА НАДИ Почивај у миру. Свекрва МАРИЈА и све кар ПЕ ТАР Тво ји: ЦА ЛЕ, ЈЕ ЛЕ НА, МАР КО, ЕМА и ЛЕ ОН драгој (243/233888) и ћерка ЛИДИЈА (240/ (207/233839) (244/233889) (245/233888) драгој мајци и баки од ћерке ДАНИЈЕЛЕ, зета ДАЛИБОРА и уну ка ВУ КА (241/233882) РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати НАДИ од ку ма ЂУ КЕ, ЦА ЈЕ, БОКИЈА и САЛЕТА (239/233880) НАДА МАЛЕТИЋ Никада те нећемо заборавити ни прежалити. Сестре ДУДА и БРАН КА с породицама (250/233895) ЈУЛИШКА ОМАСТА преминула 6. јануара Ожалошћени: синови ЈОЗЕФ и РИЧАРД, снајка ЈАРОСЛАВА, унуци НАТАША и ИГОР (151/ )

26 26 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 1. ја ну а ра го ди не пре ми нуо је мој су пруг Наш во ље ни отац, све кар и де да РАЈКО Р. ПЕТРОВИЋ Захвална сам ти на заједничком животу који смо проживели у слози, поштовању и љубави. Нећу те заборавити. Твоја супруга СЕКА (69/233630) преминуо је 1. јануара РАЈКО Р. ПЕТРОВИЋ Опро сти ли смо се од ње га 6. ја ну а ра Во ле те: син ЗО РАН, сна ја СВЕ ТЛА НА и уну ци ГА ЛА и МЛА ДЕН (70/233630) ЉУБИЦИ Веч но ћеш жи ве ти у на - шим срцима и мислима. Син ЖИ ВАН, сна ја ЗОРАНА, унуци НЕМАЊА, АНДРИЈА и ИВА НА и зет ВЛАДИМИР и праунука ТЕОДОРА (96/233670) Последње збогом вољеном оцу и деди Нашег вољеног супруга, оца и деду, нашег брижног учитеља РАЈКУ Р. ПЕТРОВИЋУ од кће р ке ЗО РИ ЦЕ и уну ка ЕДЕ и АЛЕК САН ДРЕ (71/233630) изгубили смо 1. јануара РАЈКА Р. ПЕТРОВИЋА До вечне куће испратили смо га 6. јануара С љубављу његови најмилији (72/233630) ЉУБИЦИ Вољени никада не умиру. Почивај у миру. Син ДРА ГАН, сна ја ЖЕЉ КА и унук УРОШ (97/233670) Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша мајка 1. ја ну а ра пре ста ло је да ку ца ср це на ше маме МЕЛАНИЈА ЋУРЧИН рођ. Барјактаревић из Панчева преминула 4. јануара МЕЛАНИЈА ЋУРЧИН Породици Ћурчин искрено саучешће због великог губитка. Породица ШУЊКИЋ (183/233815) ЉУБИЦЕ ДОМАЗЕТОВСКИ Вечно ћемо те памтити и чувати у нашим срцима. По чи вај у ми ру. Не ка ти је ла ка зе мља. Синови ЖИВАН и ДРАГАН и ћерка ЈАГОДА с породицама (95/233670) ЉУБИЦИ Оста је веч на ту га за то - бом. За у век ћеш нам не до - стајати. Ћерка ЈАГОДА, зет МИОДРАГ, унук ИГОР и унука НАТАША (98/233670) Синови ДУШАН и БОРИВОЈ, снаје БОЈАНА и АЛЕКСАНДРА те унуци АЛЕКСАНДРА, МИЛАН, МИЛАНА и АЛЕКСАНДАР С поштовањем опраштамо се од куму драгој разредној (137/233736) МЕЛАНИЈЕ ЋУРЧИН ВЛАДИСЛАВУ ЛАЦИЈУ БАБИНЦУ МЕЛАНИЈИ ЋУРЧИН МЕЛАНИЈИ Породица МАРТИНОВИЋ (192/233821) Породица ЈЕФТИЋ (161/233784) Памтићемо Вас по посвећености, стручности, пр о фе си о нал но сти, ве - ли кој љу ба ви пре ма свом по слу. од др КОЛУНЏИЋ (230/233867) По след њи по здрав на - шој дра гој оцу и де ди оцу и де ди оцу и све кру Преводилачко одељење Гимназије Урош Предић, генерација 1980/1982. (249/233894) Мојој баки драгој професорки МЕЛАНИЈИ ЋУРЧИН Au fond de mon coeur Твоја МИЛАНА (193/233821) МЕЛАНИЈИ ЋУРЧИН С љубављу и поштовањем породица НАДРЉАНСКИ (154/233779) ВЛАДИСЛАВУ БАБИНЦУ ЛАЦИЈУ од ћер ке МИ ЛЕ, унучади НЕНЕ, НЕШЕ и ЖЕЉ КА с породицама (102/233673) ВЛАДИСЛАВУ БАБИНЦУ ЛАЦИЈУ од ћерке ЈЕЛЕНЕ, унука КРИСТИЈАНА и СТАНКА (100/233673) ВЛАДИСЛАВУ БАБИНЦУ ЛАЦИЈУ од сина РУДИЈА и сна је ЗО КЕ (101/233673) МЕЛАНИЈИ СВЕТЛАНА ТИСИНОВИЋ (142/233755)

27 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 27 МИНОДОРА ПЕКУРАР Искрено саучешће породици Пекурар. МИНОДОРА ПЕКУРАР Била си особа великог срца јер си знала волети, давати и опраштати. Реч хва ла је ма ло на спрам оног што ми ду гу је мо те би и тво јим де - лима. На ша исти на је бол на и те шка, јер твој жи вот не ста де у тре ну. По сто ји не што што ни ка да умре ти не ће, а то је љу бав, по нос и се - ћа ње на те бе. драгој Мини од колектива Корала (132/233719) МИНОДОРИ од друга НЕНАДА (165/233787) драгој МИНИ Ко лек тив д. о. о. КУТ КО (164/Ф-2/2017) Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 10. јануара године, у 81 години преминуо наш драги САЛЕ, ГОЦА, СИМОНА и ИГОР (237/233876) 8. јануара године преминуо је наш драги отац драгој БОЖИДАР КОВАЧЕВИЋ ПЕТАР МАРЈАНОВИЋ Са хра на ће би ти оба вље на 13. ја ну а ра 2017, у 14 са ти, на Но вом гробљу у Панчеву Ожалошћени: супруга ЖИЖА, син ПАВЛЕ, снаја МАРИЈА, унуци МИЛИЦА, ПЕТАР и МАРКО, као и остала родбина и пријатељи (155/233780) МИНИ СА ЛЕ и ДАР КО (236/233876) 9. јануара, у 94. години преминуо је С по што ва њем и љу ба вљу се ћа ће га се син РА ДЕ, ћер ке РАДМИЛА и ЈЕЛЕНКА, снаја ЈОВАНКА драгој мајци и баки и уну ке АНА СТА СЈА, ИВОН и НИ КОЛ (93/233668) деда ПАВЛЕ ЂУКИЋ професор у пензији Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 13. ја ну а ра, у 14 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву. Ожалошћени брат НИЏА Ба ћо, био си по нос по ро ди це Слав ка и Це це Ђу - кић, по нос Љи ља ко вих и мој. Во лео сам те и по - што вао, био си мој ста ри ји брат. НИКОЛА МИНОДОРИ од компаније Weifert МИНОДОРИ од породице КРЧАДИНАЦ (227/233865) (255/4695) (254/4695) ДОНКИ АЛЕКСИЋ Не постоје речи којима би описала тугу и празнину у ду ши. За тво ри ла си очи, бо ла ви ше не ма. Ни кад не ћеш би ти за бо ра вље на, за у век ћеш остати у нашим срцима. Твоја ћерка ЉИЉАНА, зет ЗОРАН, унуке ЈЕЛЕНА и ИВАНА и праунучићи 4. ја ну а ра на пу стио нас је наш во ље ни (221/233868) ПАЈИ од унуке ЈОВАНЕ, зета АЦЕ и праунуке АНЕ (229/233865) РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати С тугом и сетом обавештавамо пријатеље да је наш драги стриц драгој другарици ЗОРИ КРСТИЋ од ЦА ЦЕ, АНЕ, ВЕ РЕ, СНЕ ЖЕ и СО ЊЕ (91/233664) 28. де цем бра у Ло - зници преминула је наша ДРАГА ПАВЛОВИЋ Са хра ње на је у по ро - дичној гробници у Горњем Добрићу. ВЛАДИСЛАВ БАБИНАЦ ЛАЦИ Ожалошћена породица: син РУДОЛФ, снаја ЗОРИЦА, ћерке МИЛЕСА и ЈЕЛЕНА с породицама и унуци с породицама (99/233673) ПАВЛЕ ЂУКИЋ пре ми нуо 9. ја ну а ра Са хра на ће се оба ви ти у пе так 13. ја - нуара, у 14 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву. Ожалошћени: братучад ПАВКА и НАДА (228/233865) ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом. Ожалошћени: кћерка ЦИ ЦА, зет РА ЦО, уну ци НЕ НАД и НЕ ДА (238/233879)

28 28 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ пријатељици И да ље си си ла од чо ве ка, у гла ви и да ље од зва ња ка ко пу цаш од смеха. најбољем течи КОВИЉКА ПЕТРОВСКИ САШКИ Недостајеш... Твоји: СТЕФАН, ВЛАДА, ЈЕРЕМА и ГО ЦА (235/233873) МЕКИ Делије Омољица (40/233573) ЗОРАНУ ВЛАДИМИР са родитељима МИРЈАНОМ и ДРАГОМИРОМ КОКАНОВИЋ (74/233632) драгој мајци од сина МИРОСЛАВА, снаје МИРЈАНЕ, унуке АЊЕ, снаје ЦИЦЕ, унука МИРОСЛАВА, снаје ОЛИВЕРЕ, МИКИЦЕ и ЉУБЕ По след њи по здрав на - шој драгој учитељици После дуге болести преминуо је наш вољени (58/233602) нашој САШКИ Не у те шно бо ли... Увек ћеш би ти део нас... МАТЕЈА, МАЈДА и ДРАГАНА (234/233873) АЛЕКСАНДРИ ПЕТРОВИЋ од њеног разреда III-1 са родитељима (104/233681) МИХАЉ КЛИНКО Сахрана је обављена 5. јануара на Новом гробљу у Панчеву. Са дубоким болом у срцу и души твоји најмилији. Супруга АНУШКА (56/233596) ЗОРАН АШАНИН МЕСЕЦ Ту га у ср цу и су за у очима, заувек. Брат ГО РАН, сна ја ДАНИЈЕЛА и братанице МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА (75/233632) ЗОРАН АШАНИН Бићеш заувек у нашим срцима и мислима. Твоја породица: супруга ЈУЛИЈАНА, ћерке СО ФИ ЈА и ЈА НА и син МИЛОШ (73/233632) куми Вољеној По след њи по здрав во - љеном супругу Драги тата драгом сину АЛЕКСИ од ЗОРАНА КОСА (120/233708) АЛЕКСАНДРИ ПЕТРОВИЋ Ни кад те не ће заборавити породица ЦВЕТАНОВИЋ МИЛИЈИ МИЛЕНТИЈЕВИЋУ 16. II XII Заувек ћеш остати у мојим ми сли ма и ср цу. Супруга СЛАВИЦА и ташта СОФИНА МИЛИЈА МИЛЕНТИЈЕВИЋ Ни све су зе све та, ни све ре чи уте хе не мо гу да убла же бол ко ју осе - ћамо. Заувек твоји: ћерка СВЕТЛАНА и унук АЛЕКСА МИХАЉУ КЛИНКУ Од бра та АДА МА и сестре МАРИЈЕ с породицама ЗОРАНУ АШАНИНУ Ожалошћени отац ЛА КИЋ (86/233655) (46/233579) (48/233581) (80/ (76/233632) драгој Драги тата Поштованом Све што ра сте, ста ло је да ра сте, све што цве та, ста ло је да цве та АЛЕКСИ од колектива Парфимерије Алфа (121/233705) МИЛИЈА МИЛЕНТИЈЕВИЋ 16. II XII МИХАЉУ КЛИНКУ од породице ЛОВАС (57/23359 МЕКИ Са мо ту га, ту га до не ба. Комшија ЂУРА (110/233690) Неизмерно нас је растужила вест о неочекиваној смр ти на шег С љубављу и тугом у срцима чувамо најлепше успомене на тебе. Никада те нећемо заборавити. Твоји најмилији: син ДЕЈАН, снаја ЗОРИЦА, унуци ДЕЈАНА и ЛАЗА (47/233580) АЛЕКСАНДРА ТОМИЋА САШКА Мој драги братић изненада је преминуо у Загребу, 27. де цем бра го ди не. Пре ви ше смо да - ле ко и мно го смо ту жни што не мо же мо до ћи да те испратимо на твој последњи пут. Заувек ћеш остати у нашим срцима. С љубављу и болом твоја тетка МИЛЕНА и сестра ЈАСМИНА из Канаде (5/233513) ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом. Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и при ја те ље да је 31. де цем бра 2016, у 83. го ди ни преминула наша бајка МАРИЦА РАДОЧАЈ Ожалошћени: супруг НИКОЛА, син ФРАЊА, ћер ка АНА, зет МА ТА, се стра ЕВИ ЦА и унуци САЊА, ИВАНА, ВЕСНА, МАРИЈА, КАТАРИНА и ПЕТАР (25/ ЗОРАНУ АШАНИНУ од колега из ЈКП Хигијена Панчево драгој бајки (248/ф-5/2017) МАРИЦИ РАДОЧАЈ Нека те анђели чувају! Породица ЧИВЉАКУ (26/233553) ЂОКИ ЈАНКОВИЋУ Био си с на ма ка да нам је тре бао отац и де да. По што ва ли смо те до кра ја твог жи во та и за - хвал ни за све ле пе тре - нутке током нашег заједничког живота. Твоји најмилији (41/233574)

29 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ децембра године преминула је наша вољена Ту жан сам због смр ти мо је се стре МАРА СМИЉАНИЋ МАРА СМИЉАНИЋ рођ. Милеуснић МАРЕ СМИЉАНИЋ преминуле 29. децембра 2016, саучествујући у болу њене породице Смиљанић. Почивај у миру поред свог супруга ГОЈКА Брат БРАНКО МИЛЕУСНИЋ (45/23357 бака Мари од породице ВЛАЈКОВИЋ ( ) бака По след њи по здрав на шој ба ка Ма ри, хва ла ти за сву љу бав, па жњу и топлину коју си нам пружила. По но сни смо што смо те има ли. Заувек ћеш остати у нашим срцима. Син ДРА ГАН, сна ја НЕ ВЕН КА, уну ци ОГ ЊАН и СР ЂАН, сна је АНИ ТА и ТА ЊА, пра у ну ци ВУК, ЛА НА, ЛЕН КА и ПЕ ТРА (29/233557) Нашој драгој прији МАРИ СМИЉАНИЋ последњи поздрав и захвалност за осмех добродошлице којим нас је сачекивала на вратима свога дома. Пријатељ ДУШАН МАГЛОВ (30/233557) МАРИ од пријатеља ЖУПАН и МИЛУТИНОВИЋ (31/233558) Осетити љубав, пажњу, бри гу од на ше тет ке драгом пријатељу Наш дра ги 28. де цем бра пре ми нуо је мој во ље ни брат ЛУЛЕТУ МИЛОРАД ЛУКИЋ Изненада нас је напустио. Успомену на његову ведрину чуваће његови најмилији. Супруга СЛОБОДАНКА и ћерке БИСЕРКА и МАРИЈАНА с породицама (49/ МИОДРАГ ЈОВИЋ ДАЦА Не ка те на ше ми сли за гр ле, не ка те на ше су зе пољубе. Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша бес - крајна љубав Почивај у миру, нека те анђели чувају. Ожалошћени: сестра МИРА ЈОВИЧИЋ, зет ЈОЛЕ, сестрићи НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицама МАРЕ СМИЉАНИЋ Би ла је част и при ви ле - ги ја. Се ћа ње на њу тра - ја ће док је нас по ро - дице ПЕЋАНАЦ: ДРАГАН, РАДМИЛА, МИР КО и ЂОР ЂЕ (138/233737) По след њи по здрав на - шем комшији (42/233576) од пензионера ПЕНГ-a Драга мајка драгом уј ки По след њи по здрав на - шем та ти и де ди другу (94/233669) СВЕТИСЛАВУ ВУЧКОВИЋУ ЉУБИЦА ШЕРЕР ЉУБИЦА ШЕРЕР МАРИНА ПАВЛОВ Сваки тренутак мог живо та обо га ти ла си сво - јом не из мер ном љу ба - вљу. Твоја РЕНИ (168/233793) ДАЦИ Сестрић ПРЕДРАГ са супругом ТАЊОМ (43/233576) ЉУБОМИРУ НИНКОВИЋУ За у век ћеш би ти у на - шим срцима. Почивај у миру. Твоји најмилији (148/233770) МИОДРАГУ ЈОВИЋУ ДАЦИ МИЛЕНКО, РЕСИМЛИЋ, ВУЈОВИЋ, ДУЛЕ, МИРА, БАТА, ТАЛИЈАН, ДРАГАНЧЕ, АЛАМУЊА, ЗЕКА, МАРЕ, РУПА, БРЦА и ВЛАЈА СЕКУЛИЋ (33/233562) од станара зграде у Улици Д. Петровића Шанета 5 (128/233713) 14. ја ну а ра, у 11 са ти, обележићемо годишњицу смр ти 30. XI I За у век ћеш би ти у на - шим срцима. За у век ћеш би ти у на - шим срцима. Заспала је наша драга мајка Ожалошћени: кћи ЂУРЂЕВКА, зет ЂУРА, унуци ЗОРАН, ДРАГАН и уну ка СА ЊА (15/233537) Ожалошћени: син ИЛИЈА, снаја ВЕРА, унук СР ЂАН и унука ЗОРИЦА (14/233357) МАРИНА ПАВЛОВ Твоји најмилији: ЉИШКА, РЕНАТА, БРАНКО, МАРИНА и НИКОЛА (167/233793) од свастике ДРАГИЦЕ (149/233770) ЉУБОМИРУ НИНКОВИЋУ ПРИКИ од породице ВУКАДИНОВИЋ (218/233852) ЈЕЛЕНЕ ВИЛОТИЋ Ћерка ВЕСНА (124/233710)

30 30 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ С великом тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је изненада преминуо наш вољени супруг, отац и деда нашем вољеном тати и деки Поштованом и вољеном супругу ВЕСЕЛИН ТАНАСИЈЕВИЋ Сахрана је обављена 9. јануара на Православном гробљу у Старчеву. Хвала ти за топлину којом си испуњавао наше животе. Заувек ћеш живети у нашим срцима. Ожалошћени: супруга ДЕСА, ћерке ДРАГАНА и СУЗАНА с породицама (174/233800) ВЕСИ Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима. Твоји најмилији: ћерка ДРАГАНА, зет ЗВОНКО и уну ци АЛЕК СА и СТЕ ФАН (176/233802) нашем вољеном тати и деки ВЕСЕЛИНУ Био си мо ја сна га и по нос. Ве ли ко ти хва ла на свему. С љу ба вљу у ср цу се ћа ћу се твог до брог ли ка и чувати успомену на тебе. Твоја супруга ДЕСА нашем драгом зету (191/233819) стрицу По след њи по здрав на - шем драгом пријатељу По след њи по здрав на - шем комшији ВЕСЕЛИНУ ВЕСИ од ДОБРИНА, АРАНКЕ и МИШЕЛЕ (178/233803) Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима. Твоја ћерка СУЗАНА, зет ДАМИР и унука НИКОЛИНА Драгом ујаку ВЕСЕЛИНУ ВЕСИ ВЕСЕЛИНУ (175/233801) од синовца СЛОБОДАНА (177/233802) од НАЈ ДА НА и МИЦ КЕ (179/233804) од ста на ра из ула за у Стевана Шупљикца 157 (180/ ВЕСЕЛИНУ ТАНАСИЈЕВИЋУ ВЕСИ Никада те нећемо заборавити. САША, ВЕРИЦА, МИЛОШ и МИРЈАНА (181/233809) Наш дра ги СТЕВАН РАНИСАВЉЕВИЋ I Био је наш по нос, ра дост и по др шка. Усре ћио нас је сво јом љу ба вљу и по све ће - ношћу. По след њи по здрав на - шој дра гој се стри, тет ки и свастики МИЦИ ЈАГОДИЋ од БОЖАНЕ, МИРЈАНЕ, ЈОВАНЕ, ДАР КА и ТО МЕ (213/233841) МИЦИ ЈАГОДИЋ Дра га ма ма, ба ко и та шта, хва ла ти за све див не тренутке проведене с тобом, за сву подршку и љубав. Од ћерке МАРИЈАНЕ, унука ЗОРАНЕ и ЈЕЛЕНЕ и зета ЗОРАНА Умрла је моја драга снаја (210/233841) мом вољеном пријатељу Наша драга СЛАВОЈКА РЕЉИЋ преминула је 8. јануара Успомену на њу чуваћемо у срцима. Ожалошћени: син ЖЕЉКО, унук МАТЕЈА, снаја МАРИЈА и породица ЖУДИЋ (194/ ) С поштовањем, пуно љубави и туге: ћерка ЉИ ЉА НА, зет МИ ЛАН, унук МЛА ДЕН, снаја ИВАНА, праунуци СТРАХИЊА и СТЕ ФАН (90/ ) По след њи по здрав се - стри и тет ки МИЦА ЈАГОДИЋ ВЕСИ Тужна срца обавештавамо сву родбину, пријатеље и ком ши је да је 10. ја ну а ра 2017, у 79. го ди ни преминула вољеној мајци У име ле пог дру же ња, ле по про ве де ног жи - вљења памтићу је дуго. од при је ВЕ РЕ. АНИ БА ШНАР 13. III I Заувек ћеш живети у нашим срцима. Ожалошћени: ћеркеолинка и СНЕЖАНА (54/233590) ТИХОМИР БЕЛИЋ Заувек ћеш бити у нашим срцима. Син ЗО РАН, сна ја ЈЕ ЛИ ЦА и уну ке САН ДРА и ИВА НА (116/233697) МИЦИ ЈАГОДИЋ Дра га се стро и тет ка Ми цо, хва ла ти за сву љубав и подршку коју си нам увек пру жа ла. Породица СТАМЕНОВИЋ (212/233841) По след њи по здрав во - љеном деки ЛА ЗАР и РЕ ЉА са родитељима (242/233881) Девер ЗОРАН ЈАГОДИЋ (211/233841) РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати Почивај у миру! РОЗА (182/233807) ДИМИТРИЈЕВИЋ Дра га Го го, ни ка да те нећемо заборавити. Твоји: ВЛАДА, ВЛАДАНА, ЦАКА и ОЉА (166/233788) ДОНКА АЛЕКСИЋ 3. II I Ожалошћени: супруг РАДЕ, син БРАНИСЛАВ и кћерка ЉИЉАНА с породицама (215/233846) РОЗА ДИМИТРИЈЕВИЋ Ку мо, хва ла за све не жне ре чи и љу бав ко ју си увек има ла за нас. АНИЦА и ЈОВА с родитељима и децом (233/233872)

31 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ де цем бра пре ми нуо је наш во ље ни и дра ги С поштовањем и тугом опра шта мо се од дра гог комшије БРАНКА ШУПИЦЕ драгом Породица ШТИВЧЕВИЋ (35/233565) БРАНКО ШУПИЦА Сахрана је обављена 3. јануара 2016, у 14 сати, на Новом панчевачком гробљу. Ожалошћени: синови ЗОРАН и МИЛАН, снаје СЛАЂАНА и ПАТРИША, унуке ДУШАНКА и МИЛА и сестра ДУШАНКА (24/233550) БРАНКУ ШУПИЦИ Увек ћемо се радо сећати те бе и тво је до бр о те. Твоји пријатељи ИВА и СЕЈА ПАНЧЕВАЦ телефон: (51/233586) 013/ чика БРАНКУ С поштовањем: ДРАШКО, МАША, МИРКО, БАЛЕ, СУНЧИЦА, СНЕЖА, ШОРКО, ГОЦА, ЗОРАН, МРДА, МАЦА, МУСА, САШКА, БО ЈАН и ЛА ЦИ (44/233577) 30. децембра изгубила сам најмилијег брата БРАНКА ШУПИЦУ Обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. децембра преми нуо наш дра ги отац и де да Во ље ном оцу, де ди и пра де ди Остаје вечита туга за њим. Сестра ДУШАНКА ПАВИЋЕВИЋ (53/23358 ГЕОРГИЈЕ ПОЗНАН Са хра на је оба вље на 31. де цем бра на гро бљу Ко теж у Пан че ву. Ожалошћени: син ЈОВАН, ћерка СНЕЖАНА, снаја АНГЕЛИНА, зет ЗОРАН и унуци МИЛОШ, ЗОРИЦА, ПРЕДРАГ, СЛОБОДАН, ЈЕЛЕНА, НАТАША и ЈАСМИНА (10/ БЛАГОЈУ ВАСИЋУ Сахрана је обављена 2. јануара 2017, на гробљу Котеж. од деце ЗОРАНА, МИЛЕНЕ и МИЛОРАДА с породицама (18/ Поштованом комшији БРАНКУ ШУПИЦИ пријатељу По след њи по здрав по - штованом пријатељу драгој пријатељу последњи поздрав од станара зграде у Вука Караџића бр. 6 (208/233841) Драгом комшији РАДЕТУ ВУКАСУ СИМИ АНДРИЋУ ДАНИЦИ ОПАЧИЋ КОВИЉКИ ПЕТРОВСКИ МЛАДЕНУ БРАНКУ ШУПИЦИ од пријатеља СЛАВКА и ОЛГИЦЕ КОВАЧЕВИЋ (2/233510) од породице ПУШИЧИЋ (39/233571) Породица БАНЧАК (59/233686) од породице ЈЕВТИЋ (38/233568) од прије ДРАГИЦЕ НИКОЛАЈЕВИЋ (7/233517) С поштовањем и тугом породица БЈЕЛЕТИЋ (209/233841) нашем Наша драга госпођа ДРАГОСЛАВУ ВУЛИЋУ Син ВЛАДИСЛАВ, снаја НАТАЛИ, унуци ТЕДОРА и СТЕ ФАН, се стра БРАН КА и брат ПР ВО СЛАВ (20/233542) ДАНИЦА ОПАЧИЋ је преминула 1. јануара Полагање урне ће се обавити у кругу породице. За њом ту гу ју ЛУ КА и ГОЈ КО (52/2 КОВИЉКИ ПЕТРОВСКИ од породице ПЕТРЕСКИ, снаја ДРАГИЦА, унук МИРОСЛАВ, снаја ОЛИВЕРА и прија СМИЉА (37/233568) ЈОРДАН ЛЕСКАРОСКИ Про шло је осам го ди на от ка да ни си с на ма. Твоји најмилији (251/233891)

32 32 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ оцу, деди, прадеди и чукундеди деди 2. јануара године пре ста ло је да ку ца ср це мог де де Драгом ВЕЛИМИРУ НИНИЋУ ВЕКИ Почивај у миру! Од сина ПЕТРА (173/233798) 16. јануара навршава се шест месеци од преране смр ти на шег оца и су пру га ВЕЛИМИРУ НИНИЋУ од унука СЛОБОДАНА (172/233798) 4. јануара, у 81. години преминула је наша ВЕЛИМИРА НИНИЋА Го во рио си ми: Све што се ро ди мо ра и умре ти, то је за кон при - ро де! И то је та ко из - гле да ло ла ко, али тај за - кон не по зна је бол ко ја после остаје?! За слу жио си ме сто у мом ср цу. Унука ГОЦА (50/233585) Нека те анђели чувају. За љубав и незаборав. СЕЋАЊЕ ЗОРАНУ НЕ НА и ГА ГА (114/233695) Прошла је тужна година откако ниси више с нама НОВИЦЕ СТАМЕНКОВИЋА Ни смо те мо гли са чу ва ти од смр ти, али ће мо те сачувати од заборава, јер смрт је јача од живота, али не и од љу ба ви пре ма те би. Твоји: ЦАКИ, БОКИ, НЕВЕНА и ЈАРМИЛА (184/233816) ДЕСАНКА СТАМЕНКОВИЋ Чу ва ће мо те у на шим срцима. СТЕВАН ЈОВАНОВИЋ ЛАЗАР ЈЕФТИЋ С поштовањем породица (162/233784) ЗОРАН ЧОВИЋ Вре ме про ла зи, а бол у ср цу се не ума њу је. Твоја сестра ЗОРА (226/233863) ВЕРА ГРНЧАРСКИ 11. I I Увек си нам у ми сли ма. Твоји најмилији ПАНЧЕВАЦ телефон: (32/233560) 013/ Твоји унуци: СТРАХИЊА, МИЛАН, БОЈАН и АЛЕКСАНДРА, снаје, се стре и бра ћа (185/233816) драгој МИЛИЦИ TAСИЋ од породице ГЛИГОРОВСКИ (122/233706) 1. јануара преминуо је наш во ље ни Сте - ван Јо ва но вић, у 79. го - ди ни. Са хра на је оба - вљена 2. јануара 2017, у Банаском Новом Селу. Ожалошћени: ћерке БИЉАНА и ГОРДАНА, зет МИ КИ, уну ци СТЕ ФАН и АЛЕК СА и остала многобројна родбина и пријатељи (27/233555) Поштованом МИЛОРАДУ ГРУЈИЋУ За у век ћеш би ти у на - шим срцима. Твоји најмилији (187/233817) СЕЋАЊЕ РИСТА ВУЈНОВИЋ Породица (16/233538) БОСИЉКА ДАКИЋ Живи у нашим срцима. Породица (247/233892) МИЛЕНИ СТАНКОВИЋ 16. јануара навршава се шест месеци од преране смрти на шег СТЕВАН ЈОВАНОВИЋ У уто рак, 17. ја ну а ра да ва ће мо го ди - шњи по мен на шем дра - гом 14. јануара навршиће се четрдесет дана откад је оти шла од нас на ша дра га ТУЖНО СЕЋАЊЕ 20. VIII XII За у век ћеш би ти у на - шим срцима. Сестра СТАНА, МИЛИЦА и ЖЕЉКО Драга (222/233858) НОЛЕТА Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма. Тво је тет ке: ЈЕЛ КА, МИ ЦА и ВЕР КА и ујак ЗО РАН Наша драга (186/233815) 3. ја ну а ра на вр - ши ло се шест ме се ци откако нас је напустио наш вољени нашем драгом пријатељу Стеви од КО ВИЉ КЕ и ПЕ РЕ (28/235556) У не де љу, 15. ја ну а ра 2017, навршава се четрде сет ту жних да на од изненадне смрти наше вољене БОРИСУ ПАВЛОВСКОМ За у век ћеш би ти у на - шим срцима. Твоји најмилији (220/233856) ЈЕЛИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ По мен ће се одр жа ти у 11 сати на Православном гро бљу. Су пруг ЖАР КО и син СТАНКО (246/233899) МИША ГРГИЋ Године пролазе, туга и сећање остају. Твоји најмилији (217/233851) СВЕТЛАНА Би ли смо хра бри кад ни ко ни је смео. Хра - бри ла нас је и тво ја ве - дри на, твој смех. Да ли си се умо ри ла? Или си желела да дохватиш хоризонт плави? ВЕРА, ЂУРЂЕВКА, АН ТАЛ и ДА МИР (231/233868) СНЕЖАНА КОЧИЋ 7. I I Три го ди не од твог од - ла ска, да те не ма зна мо и схва та мо, али не при - хватамо. Тво ји: син МИ ЛОШ и супруг МИЛУТИН (23/233549) ДУШАН ВУКОЈЕВИЋ Не се бич ну до бр о ту и љу бав ко ју нам је пру - жио пам ти ће мо и у ср цу га но си ти док смо жи ви. Његови најдражи: супруга ДРАГИЦА, ћерка ЈЕЛЕНА, унука НИ НА и зет ЖЕЉ КО (223/233860) РАДОЈКЕ ВУЛЕВИЋ Ту га и бол у ср цу су пре - големи. Много нам недо ста јеш. Са чу ва ће мо те од заборава. Твоји најмилији (219/233853) СЕЋАЊЕ СЛАВКО ЛУКАНОВИЋ За у век ћеш би ти у на - шим срцима. Нека те анђели чувају. Породица (133/233731) СЕЋАЊЕ ЈОЗЕФ ХРЋАН ЈОЦА 13. I I Про ла зи са мо вре ме, празнина и туга остају. Супруга ЈЕЛИЦА (232/233869) Про шло је ту жних шест ме се ци от ка ко је пре - минуо мој вољени син ДУШАН ВУКОЈЕВИЋ У ср цу те но си и од заборава чува твоја мајка ЈЕЛА (224/233860)

33 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 33 Прошла је тужна година откада није с нама t 19. јануара навршиће се четрдесет дана од смрти нашег вољеног 16. I I ШАНДОР ПАП Го ди шњи по мен да ва ће се у уто рак, 17. ја - ну а ра 2017, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро - бљу, а мису за задушнице у понедељак, 16. јануара у 18 сати у Католичкој цркви у Пан че ву. Породица ПАП (189/Ф) ШАНДОР ПАП Про шао је мој пр ви ро - ђен дан, мој пр ви Бо - жић, мо ја пр ва Но ва го - ди на без те бе. Недостајеш много. Твој син ПЕ ТАР (190/ф) КОСТЕ БАШАРАГИНА По мен ће се одр жа ти, у 11 са ти, на Но вом гро - бљу. С тугом твоји најмилији Прошле су две деценије откада није с нама наш вољени (195/233824) 11. јануара наврша ва се шест ме се ци от - ка да ни је с на ма наш примаријус др ЖИВАН ПОЗНАТОВ Остао си да жи виш у се ћа њи ма оних ко ји су те волели и поштовали. Породица Сећање на наше драге родитеље ТОМИЋ (171/233797) 14. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да - ваћемо помен нашем драгом СЕЋАЊЕ СВЕТИ МАЈСТОРОВИЋУ Све најлепше људске особине красиле су нашег та ту. Та ко је те шко жи ве ти без ње га. Бескрајно те воле: ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН (204/233832) КАТАРИНА КЛЕН Време пролази, а успоме не и се ћа ње на те бе остају. Син НИКОЛА (214/233846) ВАСА ЈОСИМОВ ВАСИКА Никада те нећемо забора ви ти, увек ћеш би ти у нашим срцима. Супруга СЕКА, ћерке ЈЕЛЕНА и ГОРДАНА (78/233637) МИОМИР ЋУК С по но сом ће мо те по - ми ња ти, по до бр о ти памтити и увек волети. Сестра СТАНА (188/233818) СА ВА ВЕ ЛИ МИР С љубављу и поносом чувамо успомене на вас. Ћерке НАДА и ЉИЉА с породицама (113/ф) 14. ја ну а ра го ди не, у 11 са ти, на Ста ром гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој мајци 14. јануара навршило се шест тужних година отка ко ни је с на ма наш во - љени Шестомесечни помен ФЕРЕНЦ КЕРЕКЕШ Жи ве ћеш веч но у на - шим срцима. Супруга ИЛОНКА, син ФЕРЕНЦ, снаја МИРЈАНА и унука МАРИНА (92/233667) МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ 30. IV I Са то бом је жи вот био та ко леп и без бри жан. Увек ће - мо те во ле ти. Твоје ЛИДИЈЕ и ЈОВАНКА 14. јануара премину ла је на ша дра га (8/233522) Шестомесечни помен МИОМИР ЋУК С љубављу брат БОЖО (127/233712) 11. јануара навршило се шест месеци туге и бола ЈОВАНКИ МАРИНКОВИЋ Тугу и бол коју осећамо ниједно време неће излечити, никада... Туга и бол остаће заувек у нашим срцима. Твоје ћерке с фамилијом, унуцима и праунуцима 10. јануара навршава се тринаест година од смр ти Вољеном (144/233764) МИЛАН СИМИЋ 14. ја ну а ра про - шло је по ла го ди не от - ка ко ни си с на ма. Твоји вољени: супруга, син и уну ци (134/233732) ДАФИНА АНТОНИЈЕВ Навршава се година отка ко ви ше ни је с на ма. Парастос ћемо одржати 12. ја ну а ра 2017, у 10.30, на Ста ром пра во - славном гробљу. Син ГО РАН (136/ СИНИШИ МАРИНКОВИЋУ САШИ На ша те љу бав ни је са - чувала од сурове болести ко ја је би ла ја ча од наших жеља и надања. Бо рио си се хра бро и достојанствено. Неутешна мајка ЈЕЛИЦА, син АЛЕКСАНДАР, кум СВЕТА и деда БАТА (12/4695) МИОМИР ЋУК Никад те неће заборавити твоји најмилији. Супруга НАДА с децом СЛА ВЕ СТОЈЧИЋ СТОЈ НА (126/233712) Неизбрисиве успомене наших најмилијих. Син - брат с по ро ди цом (206/233835) МИЛОЈА МАРИНКОВИЋА Увек ћеш жи ве ти с на ма. Супруга ТАНКОСАВА, син ГРУИЦА, снаја ЉИЉАНА и унуци МАРИЈА и НИКОЛА (117/ ) ЛАЗИ БРАНКУ ПЕТРОВУ Прошло је десет година. Твоји најмилији СЕЋАЊЕ ( јануара даваћемо шестомесечни помен нашем дра гом АНДРАШ КОРМАЊОШ ДОБРИЛА САВИЋ БЛАГОЈЕ БОКШАН 6. I I Пет го ди на про шло је, а те бе Бла го је не ма. Помен даје мајка (169/233793) КОСТА СПАСЕНОСКИ Увек ћеш би ти у на шим срцима. Твоји најмилији: супруга РУЖИЦА и фамилија (141/233752) МИХАЈЛУ ТОДОРОВУ Породица ТОДОРОВ (11/233532) 6. I I Прошла је година дана бо ла и ту ге. Твоји најмилији (143/233761) 12. I I Про шле су три го ди не, али ни је дан дан без се - ћа ња на те бе. С љубављу и поштовањем твоји најмилијих (135/233734)

34 34 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 6. ја ну а ра се на вр ши ло че тр де сет ту жних да на от ка да нас је на пу - стила наша мила, вољена Наш дра ги У су бо ту, 14. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, по се ти - ћемо вечну кућу нашег драгог РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ Тога дана смо обавили помен у Успенском храму у Панчеву. Дра га на ша Ра до, бол но је се ћа ње на те бе. Хва ла ти за бри гу и љу - бав коју си пружала нама и нашим породицама као и својојој, топло и несебично. Сећаћемо се тебе као вољене сестре, тетке и бабе, јер си нам сви ма би ла као бри жна мај ка и хва ла ти за бри гу ко - ју си пружила нашим поштованим родитељима. Веч но за хвал ни се стра ДРА ГИ ЦА БА СА РИЋ са си но ви ма и њи хо - вим породицама, сестра СМИЉА ЈОВАНОВИЋ, брат МОМЧИЛО ПАНТИЋ, рођаци и пријатељи (34/ МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ 17. I I Много нам недостајеш. Оста ћеш за у век у ср цу и ду ши. Твоја породица (139/233745) ПЕТРА ПАЈКА Пу но нам не до ста јеш. По но сни смо на тво је ре чи, де ла... на те бе. Био си ди ван чо век, ве - ли ки отац, су пруг, до - бар домаћин и поносни деда. Твоји најмилији (130/233726) Сећам се са тугом и поносом мојих дивних и племенитих родитеља ЂУРЂЕВ 13. јануара навршавају се три тужне године без мо је ми ле и до бре ма ме ВЕ РА РА ДИ ВОЈ Љубав и захвалност према вама трајаће заувек. ДЕЈАН (145/233764) У пе так, 13. ја ну а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву да је мо четрдесетодневни помен нашем вољеном РАДИНКЕ МИЛЕУСНИЋ Се ћа мо је се с љу ба вљу, по но сом и за хвал - ношћу. МИ РА и ДЕ ЈАН (146/ НАДА АНЂЕЛОВИЋ I Про шла је го ди на, али је увек у на шим ср ци ма у нашим мислима... наша мајка. Ћерке ДИВНА и БРАНКА с породицама (125/133696) 21. ја ну а ра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву даћемо годину дана нашем вољеном оцу и сину Про шле су две ту жне и пре те шке го ди не от ка да није с нама вољена мајка и супруга МИЛОРАДУ БОДИРОГИ САШИ ГОРЊИКУ Породица БОДИРОГА (82/233641) ВУКИЦА ЖЕБЕЉАН Неутешни син МИРОСЛАВ, мајка РАДОВАНКА и сестра СЛАЂАНА (125/233371) СЕЋАЊЕ ГАВРИЛОВИЋ Већ четрдесет дана како нас је за у век на пу - стила у 85. години вољена мај ка и ба ка Породица (118/233702) Заувек у нашим срцима 13. јануара навршава се шест година откако није с на ма МИ ЛО РАД КА ТА У петак, 13. јануара на Старом гробљу одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној МИЛИЦА ВУЧИЋЕВИЋ МИЛИЦА ВУЧИЋЕВИЋ Успомену на драге родитеље чувају син ВЛАДА и ћерка НАДА с породицама (150/ БОРБАЛА ТОШКОВ МАЛИНКИ РАНЧИЋ Твоји најмилији (1/233397) Унуци ГОРАН и ГОРДАНА с родитељима (253/4695) С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на те бе. ВЕСНА и ЈОВИЦА (77/ ја ну а ра је пу них пет го ди на отка ко ни си с на ма Вечно ће туговати за њом син КАР ЧИ, ћер ке АНА и ЖУ ЖА НА и зет ЕРНЕ с породицама СЕЋАЊЕ 14. јануара навршава се година дана од смрти наше дра ге (147/ МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВ 18. I I Бол и ту га ни кад не ће пре ста ти. Мајка СЛАВКА (129/233719) ПАНЧЕВАЦ телефон: 013/ РАДА КАРАС 11. I I С љубављу и поштовањем чувамо успомене на тебе. Твоји најмилији (88/233661) ЉИЉАНЕ ПЕТКОВИЋ Остаћеш заувек у нашим срцима. Тво ји: син НЕ ША, ћер ка МИ РА и су пруг ЈО ВА (67/233628)

35 Петак, 13. јануар ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ 35 У сре ду, 4. ја ну а ра го ди не, у 10.30, на Старом православном гробљу у Панчеву, давали смо четрдесетодневни помен У су бо ту, 14. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој мајци, ташти, баби и прабаби СЕЋАЊЕ 11. јануара навршило се четрнаест година од одласка нашег ПЕТРУ НИКОДИМОВИЋУ ВИДИ СТАНКОВИЋ По до бро ти те пам ти мо, с по но сом те увек спомињемо. Почивај у миру. КРСТЕ ЋОСО Година пролазе, а успоме не и ту га за то бом остају вечно. БРЕЂАН Породица (3/233511) Про шле су две го ди не отка ко ни је с на ма наш вољени Твоје ћерке СЛАВКА, ЗОРИЦА и РАДМИЛА с породицама (68/233629) Две тужне године откако није с нама наша ћерка и се стра Супруга ЗОРКА, ћерке РАЈ КА и БРАН КА (21/233545) 11. јануара навршило се девет година од смрти нашег вољеног СТО ЈАН КА СРЕТ КО Мно го го ди на је про шло без вас. Ништа не може да испуни празнину, ублажи тугу и ума њи бол ко ји осе ћа мо. Неутешни: син АЛЕКСАНДАР и ћерка МАРИЈА (65/233624) МИРКО МОЛНАР Го ди не про ла зе, а бол и ту га не пре ста ју. За у век си с на ма у се ћа њу и ми сли ма. СЕЋАЊЕ СТЕФАНОВ МИЛЕНА и СТАНА ( ) ЗОРИЦА НАКОМЧИЋ Ожалошћени: мајка РАДМИЛА и сестра ВЕРИЦА СЕЋАЊЕ (19/233541) СВЕТИСЛАВА ИЛИЋА С поштовањем се сећају супруга ЦАНА, син ЗО РАН и ћер ка ДУШАНКА СЕЋАЊЕ (22/233547) 16. јануара навршава се четрдесет најтужнијих дана од преране смрти нашег вољеног оца и де де ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ То га да на, у 11 са ти, иза ћи ће мо на ње гов гроб и залити га сузама. Ожалошћена породица (66/233626) ДРА ГА НА ИЛИ ЈА СПА СО ЈЕ ЗО РИ ЦА БУ КУР УГЉЕ ШИН 15. I I VII I ЗОРАН АНГЕЛИН 10. I I СЕЋАЊЕ Двогодишњи помен нашем вољеном Про ла зи вре ме, а ту га и бол оста ју исти. 12. јануара навршава се пет година откако ниси с на ма Ваши: ЈОВАНКА, ВЕСНА и ДАНИЛО (87/233656) СЕЋАЊЕ 12. I I Време пролази, успомене остају. Заувек у срцима ваших најмилијих. (111/233691) СЕЋАЊЕ СЕЋАЊЕ Године нису избрисале љубав и сећања. Твоји најмилији СЕЋАЊЕ (60/233618) ДАЛФИНА СТЕФАНОВ 14. I I У на шим си ср ци ма. Ћерка СЛАВИЦА (81/233640) МИЋИ СТАНКОВИЋУ 8. IX I Никад те нећемо заборавити. Супруга РУМЕНА, ћер ка ЗЛА ТА и зет ЗОРАН (9/ ПОМЕН ВЛАСТИМИР МЛАДЕНОВИЋ Супруга БАРБАРА, ћерка ВЕРА, унук ДАРКО и унука БИЉАНА (17/2335 РАДУНКА МАРКОВИЋ рођ. Перовић из Старчева С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе. Супруг МИЛУН и ћер ка ВЕ РА (83/233644) САВА ПЕТРИЋ 12. I I Твоји најмилији (61/233620) ТИОСАВ СИМИЋ ТОМ КА и МИ ЛЕ (62/233621) ПЕТАР ДАБИЋ 13. I I Године пролазе, ти остајеш у на шим ср ци ма. Син ВЕЛИМИР, снаја РА ДА и уну ци ПЕ ТАР и АЛЕКСАНДАР (64/233623) ЗОРАН ИЛИЋ 9. I I Најмилији (55/233594) Четворогодишњи помен нашем драгом Про шле су две ту жне го ди не од смр ти на шег БОЖИ ОЖЕГОВИЋУ Вре ме про ла зи, а бол и ту га оста ју. Тво ји: отац ЗДРАВ КО, мај ка БО СИЉ КА и брат СЛОБОДАН (79/233638) БРАНКА ЦВЕТАНОВИЋА Још увек жи ви се ћа ње на те бе и увек ћеш нам не до ста ја ти. Породица (85/233655) ВАСА ЖИВУЉ 11. I I Вечно ожалошћена породица (4/233512) РАТОМИР ВУКОВИЋ 29. XII XII Навршило се шеснаест година откако са нама није наш су пруг, отац и де да Његови најмилији (6/233516)

36 36 ИНФО/ЗАБАВА Петак, 13. јануар ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ Полицијска управа Ватрогасна служба Хитна помоћ , Тачно време Телеграм Пријава сметњи телефона Центар за обавештавање Информације о телефонским претплатницима Општа болница , Очна болница , Дом здравља Телефонско саветовалиште Центра за превенцију Стоматолошка поликлиника , Завод за заштиту здравља Хало за здраву бебу / , СОС телефон за жртве насиља у породици бесплатни позиви СОС дечја линија Број за проблем твој бесплатни и поверљиви позиви, Патронажна служба Ветеринарска станица , Служба санитације Одржавање станова ЈКП Грејање (централа и димничарске услуге) Диспечер Електровојводине кварови Диспечер Електровојводине централа Водоснабдевање Лифт-сервис , Шлеп-служба / Паркинг-сервис Железничка станица , Беовоз информације / , 011/ , / АТП информације , Градска управа Пијаца Културни центар Градска библиотека Народни музеј Дом омладине Телевизија Панчево Радио Панчево , Туристичка организација Панчево (ТОП) АМСС Панчево / Помоћ на путу и шлеп-служба / ЈКП Зеленило дежурна погребна служба Комунална полиција / , 065/ Систем ; СМС: 065/ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИ Добили ћерку 6. децембра: Ванесу Милица Тоневски и Денис Пешевски; 12. децембра: Луну Софија Наод и Марко Бацковић; 13. децембра: Сару Анита и Габријел Месарош, Анђелу Ивана Николић и Ђура Новаков; 15. децембра: Ивану Кристина Лазаревић и Александар Коџо; 16. децембра: За ру Ери ка и Злат ко Гло зик; 18. децембра: Лену Наташа и Синиша Коларов; 19. децембра: Милицу Андријана и Драган Шујликић, Милицу Сања и Станислав Кљаић. Добили сина 24. новембра: Злат ка Би ља на Ђер фи и Вла дан Ша јић; 29. новембра: Николу Ивана Ђорђе вић и Бран ко Осто јин; 10. децембра: Рељу Данијела Биро и Зоран Лашанц; 12. децембра: Лу ку Ива на Бог да нов и Са ша То мић, Алек су Бо ја на Шуњ кић и Жељ ко Ку ри џа; 13. де - цембра: Стефана Гордана и Гојко Новаковић; 14. децембра: Лу ку Мир са да Хи лић и Ја - смин Са вић; 16. децембра: Ене са Азра и Да мир Та со; 17. децембра: Момчила Јасмина Живковић и Дујо Шћепановић, Матеја Наташа Моснак Жолнај и Штефан Жолнај; 19. децембра: Николу Божица Драгушев и Марјан Новаков; 20. децембра: Николу Емилија Атанацковић, Лазара Снежана и Станко Сувачаров. ВЕНЧАНИ 24. децембра: Видосава Јовановић и Иван Павлов, Милица Синђић и Никола Јовић, Тања Спасовски и Горан Хасановић; 25. децембра: Ваниза Арелано и Тихомимир Аврамовић, Јована Јовановић и Марко Лазић, Емина Маринковић и Владимир Крушка. УМРЛИ 22. децембра: Бо шко Бе рић (1950), Ђерђ Ха лас (1940), Ду шан Ву кас (1959), Да ни ца Ку куљ (1940); 23. децембра: На да Ан дрић (1932), Ма ри ја Мар ков (1935), Јо ван ка Ко стић (1965), Да - ница Милин (1931), Јован Несторов (1944), Стојанка Анђелковић (1934), Душан Верас (1931), Љубица Петровић (1959); 24. децембра: Драган Рађеновић (1947), Жељко Ђурић (1965), Радојица Јевтић (1941), Владимир Стукало (1929), Даница Фајхт (1930); 25. децембра: Раде Вукас (1943), На да Ра кић (1950), Сми ља Бо шков (1928), Си мо Ан дрић (1948), Ду шан ка Цве та но - вић (1935), Ержебет Оноди (1936), Ђурица Вурдеља (1961), Маћаш Барабаш (1954), Мирослав Тилгер (1956), Момирка Рајков (1946), Велика Стојменовић (1932); 26. децембра: Јелица Станковић (1938), Десанка Илијевски (1945), Стана Николић (1940), Никола Живковић (1934), Снежана Ивановић (1960), Коста Стефанов (1929), Иван Милићев (1934); 27. децембра: Милосав Берат (1935), Цвета Трајчески (1941), Славица Маћешић Драгићевић (1956), Никола Јарић (1937), Јелена Кељевић (1943), Бранко Говедарица (1936), Александар Мишић (1949), Младен Пузић (1929), Ђорђе Дујановић (1942), Стојна Златаноски (1947), Ненад Поповић (1951), Живана Димитријевска (1942), Петра Милутинов (1940), Никола Танасковић (1947); 28. децембра: Мирко Кандић (1936), Милица Бузаџија (1923), Слободан Стојковић (1955), Георгије По знан (1933), Ђо ка Јан ко вић (1945), Сте ван Жи ва нов (1937), Ми о драг Јо вић (1947), Илин - ка Штр бац (1927), Пер ка Стој ко вић (1929), Зо ра Кр стин (1965), Све то зар Гр ба (1925), Ми ли ца Тодоровић (1927), Љубица Личина (1935); 29. децембра: Ђура Раданов (1932), Благоје Васић (1936), Боривоје Јаковљевић (1929, Нада Барјактаревић (1934), Милица Анђелковић (1925). ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ Припрема: Момир Пауновић ВЕЛИКА Јединица за ЈУГОСЛОВЕНелектрични СКА капацитет ГЛУМИЦА Одвајање, издвајање (стр.) МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8 Слогови: БА, БА, БРА, ДА, КА, ЛЕ, МО, НА, НАЦ, НИ, НИ, НО, О, ПА, ПЕ, РА, РАЦ, СА, СТО, ТИ, ТИ, ТОР. ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. новчић од сто пара, 2. пригодни молитвени обред (мн.), 3. хирург, 4. аргентинска тенисерка (Габријела), 5. место у Србији код Пожаревца, 6. учестала артиљеријска паљба. СТИХОВНИ АНАГРАМИ (1) БИЉКА ШУМАРИЦА Узбрала је цветак мама и викнула из свег гласа: шумарице ЕНО НАМА, коју чешће зову с а с а. Житељ Вучитрна Марка француских аутомобила Ознака за пречник (2) НАЛИВАЊЕ ПИЋЕМ Југословенско драмско позориште (скр.) ЈАПАНКИ је после славе т е р е в е н к а дошла главе. 11. и 18. слово азбуке Дугачка непровидна завеса Супротан негативном Хороскоп Пише: Талида ta li 063/ Ован ( ) Ве о ма је бит но да се кре ће те и да што ви ше бо ра ви те на све жем ва зду ху. Ма ње пре пре ке на по - слу не ће вас из ба ци ти из ко ло се - ка. Но вац сти же не пла ни ра но као при јат но из не на ђе ње. Сми - ри те стра сти, ре ша вај те про бле - ме раз го во ром. Бик ( ) Ма њи бо ло ви у лум бал ном де лу кич ме са мо ће по ја ча ти ва шу нер во зу. Ко ли ко год нов ца да има те, не ра си пај те се. Пла но ви о про ме ни по сла мо ра ће да са че - ка ју. Пе ри од љу бав не стаг на ци је. Ва ша и парт не ро ва оче ки ва ња се не по кла па ју. Близанци ( ) На ђи те на чин да се опу сти те. До - ћи ће до од ла га ња по слов них са - ста на ка и до го во ра. Не бу ди те очај ни, све ће про ћи бо ље од оче - ки ва ног. До ћи ће те до нов ца пу тем парт нер ства или на пла те ду га. Бу - ди те опре зни у раз го во ру с парт - не ром да не бук не ве ли ки пла мен. Рак ( ) Нај бо ље би би ло да ову сед ми - цу пре спа ва те. Под стре сом сте, ре а гу је те пре ви ше бур но чак и на не бит не ства ри, због че га би сте мо гли на пра ви ти по гре шне по - слов не по те зе. У љу ба ви сте еу - фо рич ни, а отва ра ју вам се мо - гућ но сти да за поч не те но ву ве зу. Лав ( ) Бу ди те опре зни ако пре го ва ра - те о по сло ви ма ве ли ке вред но - сти. Но вац до ла зи и од ла зи, али га има те. Ис пу ње ни сте не ким бе сом, по ма ло сте его и стич ни и се бич ни, па би парт нер, ре вол ти - ран, мо гао да вам окре не ле ђа. Осло бо ди те се стре са у те ре та ни. Оку пи ра ни сте ра зним про бле - ми ма, али пра ву гла во бо љу ства - ра ју вам за ду же ња из прет ход не го ди не. Охла ди те гла ву и ре ше ње ће се већ ука за ти. Бу ди те му дри ка да раз го ва ра те с парт не ром. Не ле чи те сво је не за до вољ ство хра ном. Вага ( ) Бо ље се ор га ни зуј те и не пре пу - штај те дру ги ма да вам ре ше чак ни ма ли про блем. На мно ге ства ри не ће те мо ћи да ути че те, што ће би ти ви ше не го до бро. Мно ги ма ће се у ве зи по ја ви ти тре ћа осо ба. Ра ди те ма ло ви ше на иму ни те ту. Шкорпија ( ) Про ме не на бо ље се по ла ко на - зи ру. Ду бо ко удах ни те и иди те стр пљи во ко рак по ко рак. Не ве - руј те пре ви ше са рад ни ци ма да се не што не ис ком пли ку је. Тре - нут но ни сте за ин те ре со ва ни за ре ша ва ње свог љу бав ног жи во - та. Не пре те руј те у је лу и пи ћу. Стрелац ( ) По не кад је бо ље не ра ди ти ни - шта не го бр зо пле то на пра ви ти гре шку. Бу ди те му дри и стр пљи - ви. Не спо ра зу ми с парт не ром ће би ти го то во сва ко днев ни, а нај - бо ље ће про ћи они ко ји су раз - дво је ни због по сла. Ма ње гла во - бо ље. Јарац ( ) Све што сте гур ну ли под те пих, са да се мо ра за вр ши ти. Но вац до ла зи и тре ба га уло жи ти у по - сао. Парт не ро ва про мен љи ва при ро да ће вас до во ди ти до лу - ди ла, али бу ди те стр пљи ви. По - моћ бли ских љу ди ће вам да ти сна гу. Водолија ( ) Бу ди те опре зни с до ку мен ти ма пре не го што би ло шта пот пи - ше те, чи тај те два пут. Ко ли ко год вам не што де ло ва ло као из гу - бље но, ипак ни је та ко. Ства ри се ре ша ва ју на пот пу но нео че ки ван на чин. Ве руј те ма ло ви ше парт - не ру. Девица ( ) Рибе ( ) Про бле ми се ни жу је дан за дру гим, а мно ге од њих сте са ми иза зва ли. Ре ша вај те их у кру гу по ро ди це или по тра жи те струч ну по моћ. Са са рад ни ци ма је у то ку игра глу вих те ле фо на. Не тра жи - те пре ко хле ба по га че, јер би парт нер мо гао да диг не си дро. МИНИ-УКРШТЕНИЦА Произвођач пива Почети са рибањем 1 БИЛА ЧЛАНИЦА ЈДП ГЛУМИЦА СА СЛИКЕ Боја из корена броћа Верна домаћа животиња Кец, адут Географска карта Речни рибар Дивља мачка Циљеви, дужности Предлог уз генитив Турски султан 9. слово азбуке Проналазак Простор за свиње, свињац Оливера одмила Фаталност Река на северу Ирана Семитски народ Академија наука (скр.) Увала, затон Суседна слова Јунак из цртаних филмова Задатци, наређења Држава на Блиском истоку Слово глагољице Корално острво Лична заменица Ознака за разред ВОДОРАВНО: 1. прерушавање, машкаре, 2. покретач хемијских процеса, 3. накнада за коришћење стана, 4. француски нобеловци (Пјер и Марија) нијанса жуте боје, 5. кухињска посуда с тучком црна овца. УСПРАВНО: 1. образина, 2. радно стање глагола, 3. времешна, 4. лек против маларије, 5. име глумице Гарднер, 6. морски рак, 7. полуострво у Грч кој, 8. холандски шаховски велемајстор (Јоханес Хендрикс), 9. врста папагаја. РЕ ШЕ ЊА Ма гич ни лик 6 х 8: стопарац, молебани, оператор, Сабатини, Братинац, канонада. Мини-укрштеница: маскарада, активатор, станарина, Кири, окер, аван, гара. Скандинавка: пи вар, ЈДП, изум, Зоро, кочина, аз, Оли, Арапи, фаталитет, Марија Црнобори, ализарин, за лив, пас, Ба ја зит, ја, ас, за да ци, Иран. Стиховни анаграми: (1) анемона, (2) пијанка.

37 Петак, 13. јануар ФОТО-РЕПОРТАЖЕ 37 НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК У ДОЛОВУ КАД БЕЋАРИ НА ЛИПИЦАНЕРИМА КРЕНУ ПО СОКАЦИМА Прослављен је још један Божић у нашем граду. Поред традиционалног породичног окупљања у домовима, бројни верници присуствовали су литургијама служеним у свим православним црквама. Остатак најрадоснијег хришћанског празника проведен је у кругу породице, а понегде је оживљена заборављена традиција. Као, на пример, у Долову, кад су другог дана Божића, упркос невиђеној зими, на сокаке изјахали одважни коњаници... Долово је једно од аутентичнијих банатских места, где се више него другде држи до традиције. Посебно занимљиво и живописно било је другог дана Божића. Но кренимо редом... Празновање по старим обичајима, упркос абнормално ниским температурама, почело је у петак, 6. јануара, одласком најодважнијих верника у шуму по бадњак. Они су се пре тога окупили у порти Велике цркве и одатле се уз благослов свештеника упутили у оближњу Пешчару. Након посне породичне вечере велики број верника учествовао је у поноћним литургијама у два доловачка православна храма, као и сутрадан на сам Божић. Други дан најрадоснијег хришћанског празника поједини Доловци обележавају на традиционалан и помало заборављен начин. Тада се у главним ролама налазе коњаници, који, јашући своје грациозне љубимце, обилазе сокаке и домаћинске авлије уз неизбежне веселе и шаљиве песме, а окосницу репертоара чине врцави бећарци. Чување старих обичаја Све је почело нешто пре поднева у недељу, 8. јануара, у дворишту доловачке Велике цркве. У тамошњем Светосавском дому по завршетку литургије нашли су се верници да се, уз чашицу разговора, поред осталог, присете и старих добрих времена. Један од аутентичних мештана је Петар Баћука, рођен године, који памти да се некада јахало и првог дана Божића. Долина наше село дели на две целине, па једни друге зовемо прекодолинци, а некад су се одржавале трке између те две стране. Циљ је био на баваништанском путу, након чега су проглашавани победници. Потом се одлазило у село на честитање Христовог рођења, а због великог броја коња формирано је више група. Све капије су биле отворене за јахаче, који су ту прилику користили и да се удварају девојкама. Слично је било и за Бадње вече, када су у, како ми Доловци кажемо, ринђање, поред деце, ишли и младићи. Такође, првог дана Божића људи су масовно излазили на корзо и шетали главним сокаком све до увече, али је, нажалост, тај обичај одавно ишчезао казује Баћука. До њега седи суграђанин Вукашин Аврамовић родом из Сјенице, који се у Долово доселио је године. Он каже да се у његовом завичају другачије славило, па је веома занимљиво направити поређење. По бадњаке се ишло пре зоре, а увече су убацивани у велико огњиште, какво је свака тадашња кућа имала. То је за децу био посебан догађај, јер је из ватре искакало безброј искрица. Сутрадан је, пре положајника, у домове увођен и во. Ова животиња, без које се ниједно домаћинство није могло замислити, ритуално је провођена кроз просторију са огњиштем, у чијој средини би била заустављена како би јој се на рог окачила чесница. Након што се трипут окрене, во се изведе на друга врата, а потом се приступи ломљењу колача присећа се овај Доловац пореклом из Санџака. Тик уз њега седи још један дођош Србин Митић, који се још године доселио из пиротског краја. Одлично познаје све обичаје, с обзиром на то да је још као мали од оца наследио љубав према цркви, у којој је и данас веома активан, чак и као појац. И он је из завичаја понео неке разлике у обележавању празника, па се тако, на пример, на његовој бадњој трпези налазе и печене лудаје и пита под називом тиквеник. И Дејан Јованов и Живица Стојанов воле старе обичаје, посебно поменуту традицију изласка коњаника на улице. Међутим, присећају се и неких не баш веселих анегдота. Кажу, догађало се да приликом поменутих трка дође и до преблиског контакта између грла, па је било и падова и жешћих свађа, а приликом уласка у тесни ајнфор један јахач се веома тешко озледио. Стога су ови рођени Доловци апеловали на своје младе и, понекад, превише куражне суграђане да буду врло опрезни и, нарочито, да не претерују с ракијом и вином (бар док су у седлима), ма колико их љубазни домаћини срдачно нудили. Ал не ваља љубити бећара... Баш у том тренутку коњи су у порти гласно зарзали, што је био знак свештенику Бојану Гавриловићу да позове све окупљене како би, уз молитву и песму, испратили коњанике. Било је веома хладно. Али то није навело десетак младих људи, између петнаест и четрдесет година, да посустану у свом науму. А иза њега се крије огромна љубав према племенитим животињама (сви одреда држе их из чистог хобија, за разлику од њихових предака, који су то радили зарад егзистенције). У питању су све сами липицанери, које су јахали прави окретни џокеји: Ненад Станковић, Мића Живојновић, Жељко Ристић, Слободан Милићев Керба, Саша Терза, па стасити бркајлија Бранислав Николић и најмлађи, петнаестогодишњак под надимком Порјаз. Можда и главни бећар јесте Ђурица Молдован, који је увек започињао песму. Они су се у добром расположењу и уз благослов оца Бојана упутили у парохијски дом, где свештеник и живи. Тамо су послужени жестоким напицима и традиционалним калоричним мезетлуком. Коњаници су се домаћину одужили староградском песмом Три метера сомота, али су, очекивано, ескивирали ону безобразнију верзију. Одатле су кренули, право кроз центар, главном улицом до куће старе доловачке породице Ковач, где су их дочекали отац и син Станко и Драган, а потом су прешли преко пута улице, у дом Ненада Станковића. У тој домаћинској авлији промрзле јахаче врућом ракијом, вином, соком и сувомеснатим производима нудили су његова супрага Гордана, син Саша и таст Трајан Цика. И тако су ови весели момци наставили да до касних поподневних сати обилазе село на својим лепотанима уз чаробно пуцкетање копита по калдрми, док су се кроз банатски ваздух чули бећарци. А доловачким божићним коњаницима један од најомиљенијих је Ала, ала, ала то не ваља, ал не ваља љубити бећара... Откако сам, ваљан био нисам и умрећу, поправит се нећу... Све док је таквих људи, овако лепи обичаји сасвим сигурно неће изумрети... Ј. Филиповић За ста нов ни ке гра да (али и околине) увод у божићне празнике у великој мери врти се и око Зелене пијаце. Заправо, око набавки артикала без којих се ни ка ко не да за ми сли ти про сла ва нај ра до сни јег хри - шћанског празника. Тада се, без претеривања, на хи ља де Пан че ва ца сту шти ка тезгама највеће панчевачке тржнице како би се опскрбило довољним количинама ораха, лешника, сувих шљива, смокава, ме да... Наравно, бадњак и пшеница у саксијама незаобилазан су део божићног декора, а трпеза без рибе готово да није замислива. Еки па Пан чев ца је тог по лар - но хладног петка, 6. јануара, око по дне ва, на ми нус о-хохо, процуњала Зеленом пијацом, не где пред ње но за тва ра - ње тог да на, у на ме ри да у раз - говору с промрзлим продавцима сумира биланс празничне трговине. Није претерано рећи да су они ви ше под се ћа ли на ле де не ста туе ко је су се још од раних јутарњих сати на нашој највећој тржници повијале под на ле ти ма си бир ски брит ког ветра. Испред самог улаза затекли смо човека по имену Владимир, вешто скривеног испод капе и капуљаче. Бадњак је, гле чуда, набавио у шумадијској ЗЕ ЛЕ НА ПИ ЈА ЦА УО ЧИ БАД ЊЕ ВЕ ЧЕ РИ Божићну набавку не спречава ни ледени талас шу ми и на из ма ку бад њег пи - јач ног да на крч мио га у бес це - ње три гра не за сто ди на ра. Го то во да не пам ти ова кву хладноћу, па се, цедећи последње атоме издржљивости, спремао да сваког трена одјури натраг у топло породично гнездо, у ко јем га је окре пљу ју ћа божићна рибља чорба. Преко пу та се, као и сва ке го ди не у исто ово вре ме, на ла зио Сте ва. У картонским кутијама бадњак, на сточићу ораси очишћени и неочишћени, како је муштеријама воља. Продајом, како каже, није нимало био задовољан оти шло све га пе де се так гранчица... С дру ге стра не, Ац ка Си муљ из Мра мор ка, ста ци о ни ра на тик уз ка пи ју, зра чи ла је пот пу - но друкчијим расположењем: ове го ди не пр ви пут је ну ди ла свето храстово дрво у Панчеву и одлично је прошла. Недалеко одатле, мало заштићенији од опаке зимоће, пензионер Ратко Татић помагао је супрузи у продаји цвећа; сваке године је на истом ме сту у исто вре ме и ка - же да је, упр кос не ви ђе ној хладноћи, солидно прошао. А и да ни је, до бро би се осе ћао бу ду ћи да му је Бо жић је дан од најомиљенијих празника. Како и не би та да му до ла зе три ћерке с мужевима и четворо унучади, за које, поред осталог, припрема обилне пакетиће. Живорад Михаиловић продавао је само своје производе ле пе и кул тур не бад ња ке, венце и друге аранжмане, али нај ви ше му је ишло жи то у саксијама. Интересантно је да он и супруга бадње вече проводе на ап со лут ном по сту, то јест не је ду ни шта, али их за то су - традан жељно очекује реш (НЕ)ЗГО ДЕ С БА КИ ЦА МА Као и увек, то ком пред бо жић не јур ња ве до го ди се и по не ка ко мич на си ту а ци ја. Та ко се Ми лен ко је два су здр жа вао да не пр сне у смех ка да се јед на ба ки ца, ко ја је по што-по то по - ку ша ва ла да про ве ри са др жај на руџ би не, про пи сно ис по ли - ва ла и ис фле ка ла ма ри на дом од пе че не ску ше. Жр тва је би ла јед на див на сви ле на блу за... С дру ге стра не, по зна ти пан че вач ки пче лар Вој кан Ми лу - ти но вић, ко ји го ди на ма про да је мед на пи јач ној те зги, на вео је да му је из ве сна ста ри ца до шла са за ни мљи вом иде јом: тра жи ла је по пуст као ре дов на му ште ри ја. На и ме, пред сва - ки Бо жић увек баш код ње га ку пи по ла ки ле ме да за че сни - цу. Због то га, овог пу та ни је мо ра ла да се ла ти нов ча ни ка... печено прасе. Гордана Илић из села Бошњаци код Лесковца сваке године долази у Панчево у данима пред божићне празнике, како би продавала бадњак из соп стве не шу ме. Пет да на је ов де про ве ла, али јој се, то не кри је, бо ра вак на шем гра ду при лич но ис пла тио имала је око седамсто комада, а оста ло јој је све га два де се так. И рибарнице су готово опустошене... Власник продавнице Кеба краба, Петар Петровић, ока рак те ри сао је ову го ди ну као ло ши ју, a углав ном су би ли тражени шаран и миксеви за рибљу чорбу. Душко Радосављевић, један од троје закупаца про сто ра у ко јем се ис кљу - чиво продаје речна риба, каже да је на пијаци тридесет година и да из го ди не у го ди ну па - зари опадају или, у најбољем случају, стагнирају. И код њега је, као и код ко ле ге, ша ран ишао убедљиво најбоље, уз тек понешто смуђа и сома. Насупрот томе, власник рибарнице Баракуда Миленко Авра мов био је са свим ле по расположен напродавао се ослића, пастрмки, скуша, свежег и ди мље ног ша ра на, а би ло је и ексклузивнијих жеља, попут ораде, лососа, туне, листа... Највећа панчевачка пијаца ускоро је у потпуности опустела, тек понеки преостали прода вац па ко вао је пин кле, а у да - љини је све гласније одзвањао прасак петарди, не баш достојанствено најављујући долазак нај ра до сни јег хри шћан ског празника... Ј. Ф.

38 38 СПОРТ Петак, 13. јануар Не ка да ка пи тен ка дет ске ре пре зен та ци је Ср би је Же сток ри там у Аме ри ци Када је, као шестогодишњи дечак, на наговор брата Александра, уско чио у ба зен и ста вио капицу на главу, вероватно није ни слу тио да ће му ва тер по - ло постати свакодневица. Да ће му одредити животни пут... Ју нак на ше при че је Ђор ђе Ста врев ски, наш су гра ђа нин ко ји је већ три го ди не сту дент Универзитета у Западној Вирџи ни ји ( Salem International University ), али и мо мак ко ји оду ше вља ва Аме ри кан це ва - терполо мајсторијама. До четрнаесте године сам играо у свим селекцијама нашег Динама, укључујући и први тим. Та да сам од лу чио да поч нем озбиљ ни је да се ба вим ватерполом, па сам прешао у ВК Београд, на Ташмајдан. У ле пом се ћа њу ми је оста ла го ди на, јер сам та да, као капитен, предводио кадетску репрезентацију Србије на турнирима у Хановеру, Сиросу, као и на не зва нич ном европ - ском првенству у Зрењанину. Та да је са мном у на ци о нал ној се лек ци ји био и Сло бо дан Стан чул Бу ца, мој пр ви тре нер у Динаму, који има изузетно велике заслуге за мој ватерполо пут. За ни мљи во је да је део те селекције био и садашњи А- репрезентативац Србије Никола Јакшић. Упоредо, заједно са саиграчима из Београда, актив но сам играо у елит ној ли ги ОД ПАН ЧЕ ВА ДО ЗА ПАД НЕ ВИР ЏИ НИ ЈЕ ПУТ КРОЗ ЖИВОТ С ВАТЕРПОЛО КАПИЦОМ на ше зе мље, где смо се над ме - тали против наших најбољих клубова: Црвене звезде, Партизана и Војводине почео је причу за читаоце Панчевца Ђорђе Ставревски. По завршетку средње школе наш млади суграђанин је одлу чио да се оти сне пре ко ба - ре. По ло жио је аме рич ки при јем ни ис пит, па је го ди не по стао сту дент Уни - верзитета у Западној Вирџинији. Све ми је би ло вр ло чуд но ка да сам сти гао у Аме ри ку, али сам се веома изненадио ка да сам ви део ко ли ко су мо је колеге на универзитету опуштене, колико су дружељубиве и пријатељски настројене према свима, а нарочито према странцима новајлијама. Сада, после три године проведене у Америци, могу рећи да сам имао и мно го сре ће ка да је ва - тер по ло у пи та њу, јер ми је тренер изузетна личност, максимално коректан по сваком питању и спреман да помогне у би ло ко је до ба на ста вља Ђоле да препричава утиске из далеке земље. Ватерполо у Америци и ватерполо у Србији разликују се по мно го че му. Имамо изузетне услове за тренинг. Базен је резервисан само за пливачки и ватерполо тим, имамо безброј термина за вежбање, две теретане на располагању, али и мноштво одигра чак тридесетак утакми ца, он да је ја сно да та кав ритам изискује велики напор. Сваке године окупљање ватерполо тима је средином августа, ка да нам и по чи њу при - преме, које трају две недеље, та ко зва ни hell week, и ка да је ин тен зи тет тре нин га уби та - чан. Ве жба мо два пу та днев но, а на про гра му је пли ва ње у ба - зену, око пет километара по тре нин гу, па по том рад с лоп - тама медицинкама и гумама. После те две припремне недеље почиње сезона. Током првенства имамо тренинге свако су ствар за ватерполисте на колеџу додаје наш саговорник. Утакмице се играју искључиво викендом, када школске обавезе мало утихну... Сваког петка, после јутарњег тре нин га и руч ка у школ - ској кафетерији, крећемо на мечеве. Углавном се одиграју три до че ти ри утак ми це у та два да на, што је из у зет но на - порно. Главна разлика између ватерпола у Србији и на колеџу, је сте то што сам у сво јој зе - мљи играо јед ну до две утак - мице недељно, а у Америци по и најелитније универзитете у Аме ри ци, по пут Прин сто на или Хар вар да, где смо игра ли утакмице каже Ставревски. Ђор ђе је тре нут но на тре ћој години свог универзитета, на којем студира ИТ (информационе технологије). Пре да ва ња су на про гра - му од по не дељ ка до че тврт ка, а рад с про фе со ри ма је не што што бих ис та као као нај бо љу ка рак те ри сти ку шко ло ва ња у Аме ри ци. Мак си мал но су до - ступ ни за пи та ња и по моћ, па уко ли ко сту дент има би ло ка - кву не до у ми цу око гра ди ва, друге спортске опреме неопход днев но од по не дељ ка до две утак ми це днев но, у све га про фе сор ће му иза ћи у су - не за успе шан рад. Ва тер - поло сезона траје од септембра до средине новембра, што на први поглед делује кратко, али ако се зна да се у том пе ри о ду пет ка, два пу та днев но, ка да пр ви тре нинг по чи ње већ у шест сати. Пливање, теретана, рад с лоп том и мно го са ти проведених у базену нормална два да на. Мно го се пу ту је, па сам имао при ли ку да оби ђем Њу јорк, Чи ка го, као и мно ге дру ге гра до ве у ко ји ма смо играли турнире. Посетио сам срет и об ја сни ти на пре да ва - њу или по сле пре да ва ња. Та - ко ђе, про фе со ри има ју мно го раз у ме ва ња за све сту ден те ко ји се ба ве не ким спор том опи су је Ђор ђе жи вот на ко ле - џу у САД. Једна од карактеристика колеџ ватерпола јесте и чињеница да Американци генерално поштују и уважавају ту лигу (NCAA). Сваке недеље се додељују награде за најуспешнијег ватерполисту, за најбољег дефанзив ног игра ча, као и за нај си - гурнијег голмана тог викенда. Ви ше пу та у то ку ове три го ди - не био сам про гла ша ван за нај - бољег играча недеље (player of the week), а три пу та сам био изабран и у идеалан тим региона у ко ме се так ми чи мој уни - верзитет завршио је сабирање утисака наш суграђанин. Ђорђе Ставревски Панчевац ко ји жи ви свој сан у Аме - рици. Он је и најефикаснији стрелац у историји Универзите та у За пад ној Вир џи ни ји. Током три сезоне је постигао 228 го ло ва, а по ста вио је и ре - корд сво је шко ле с нај ви ше погодака на једној утакмици био је пре ци зан чак два на ест пу та. Ове се зо не је иза бран и у најбољи тим Америке свих ватерполо универзитета Источне и За пад не оба ле, што је та ко - звана награда All-American, уједно и најпрестижније признање колеџ такмичења. Уз све то, Ђор ђе је и члан удружења Српска Спарта, па је као нај мла ђи уче ство вао и у пливању за часни богојављенски крст у на шем гра ду, а на еду ка тив ној три би ни Спо р - том про тив дро ге био је је дан од говорника. Пра ви спор ти ста, од ли чан студент. Срећно у наставку каријере! ФУДБАЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ УСПЕШНИЈЕ ПРОЛЕЋЕ Први део сезоне у Српској лиги група Војводина фудбалери Железничара завршили су на једанаестом месту на табели, с петнаест бодова. Остварен је скор од три победе, шест ремија и пет пораза, уз гол-разлику 17:18. Играчи популарне дизелке тренутно су на одмору, а тренер Александар Стевановић, са својим сарадницима Ненадом Стојчићем и Владимиром Растовићем, најавио је прво окупљање за 23. јануар, када ће почети припреме за наставак сезоне. На заједничком састанку управе клуба и стручног штаба донет је закључак да су у овом тренутку постигнути задовољавајући резултати, као и да се на пролеће очекује пласман међу првих осам екипа. Остварили смо очекивани резултат у веома јакој конкуренцији. Похвалио бих рад стручног штаба који је, с тренером Александром Стевановићем на челу, већ другу сезону у клубу. Тим је подмлађен и морам истаћи да су играчи својим радом и залагањем на утакмицама показали да поседујемо квалитет и да можемо боље. Засад је само Црномарковић изразио жељу да оде из клуба, а остали играчи су потврдили останак. Пред свима нама су тешке пролећне борбе и очекујем да ћемо у прелазном року довести адекватна појачања с којима ће овај тим остварити бољи пласман на табели рекао је председник Железничара Зоран Наунковић. С много оптимизма почетак припрема очекују и Данило Ковачевић, први стрелац екипе, тренер голмана Владимир Растовић, али и сви остали чланови популарне дизелке. НОКИЋ ПРВА ЛАСТА Екипа ФК-а Динамо 1945 ће у наставку првенства Војвођанске лиге група Исток бити прилично другачија и подмлађена у односу на тим који је у јесењем делу сезоне освојио прво место. Клуб су засад напустили: Марјан Спасић, Филип Пештерац, Ненад Радојевић, Лука Лукић, Вукашин Милановић, Илија Бајић и Милош Ракић, а прво појачање брзог воза је млади голман Стефан Нокић, који је дошао из ОФК Београда. Доста играча је отишло и док траје прелазни рок, потребно је довести замене на њихова места. У преговорима смо с неколико момака и верујем да нећемо погрешити у избору играча. Ако остане у клубу, Ахчин ће нам много значити. Много очекујем и од повратка Теофанова, који је први део сезоне пропустио због повреде. Имаћемо довољно времена да се спремимо и да добро одрадимо припремни део. Најважније је да сви будемо здрави. Наш циљ се зна пласман у виши ранг. Одиграћемо седам контролних утакмица и сви играчи ће имати довољно прилика да се изборе за стартну поставу рекао је тренер Динама 1945 Бранко Ђокић. Почетак припрема је заказан за 30. јануар на Градском стадиону. СТРЕЛА ЗА АНАЛЕ Фудбалери Стреле су први део шампионата у Првој јужнобанатској лиги окончали на шестом месту, са 24 бода. За историјски успех овог спортског колектива најзаслужнији су фудбалери које је предводио искусни тренерски вук Милорад Рајковић Гиле. Драго ми је да сам месту Иванову, које има око хиљаду становника, заједно са играчима, али и уз помоћ управе и навијача, донео много радости у протеклих годину и по дана, колико сам у клубу. Добра атмосфера, организација и селекција играча дале су резултат који од свог оснивања клуб никад није остварио. У Београду је много лакше, јер играчи редовно долазе на тренинге и клубови су у бољој ситуацији, док у овој лиги има само неколико клубова, попут БАК -а и Младости из Омољице, који су озбиљни и организовани и то уједно показују својим добрим резултатима. Што се тиче мог клуба, жеља нам је да задржимо место које смо освојили на половини првенствене трке истакао је тренер Стреле Гиле Рајковић. Клуб су напустили голман Милош Лукић, који је отишао у Дорћол, и Алекса Динић, који је прешао у Раднички из Ковина. ЖЕЉА ВРХ ТАБЕЛЕ После релативно лоше јесени у Првој јужнобанатској лиги, у којој је заузето десето место са седамнаест бодова, у ФК-у Борац из Старчева дошло је до промена. После слабе јесени донели смо једногласну одлуку и дали потпуно поверење тренеру Ковачевићу, па с њим желимо да у наставку првенства превазиђемо резултатску кризу. Верујемо да ће он својим знањем и искуством успети да оствари боље резултате и да ћемо на крају сезоне изборити пласман у горњи део табеле рекао је секретар Борца Петар Орешковић. Драган Ковачевић, који је са успехом радио у Динаму, Вождовцу, на Фарским острвима и у Либији, предводио је старчевачки тим у последњих осам кола у јесењем делу шампионата. Прихватио сам позив људи из клуба да наставим започети посао и сигуран сам да заједничким снагама можемо завршити првенство међу првих пет екипа на табели. Тим има потенцијала и уз неколико нових играча сигурно можемо више. Услове које нам је обезбедила управа, има мало који тим и у вишем рангу с много оптимизма говори тренер старчевачких фудбалера Драган Ковачевић. За Борац су јесенас наступали: Иван Топић, Миладин Поповић, Никола Пољак, Драган Максимовић, Никола Минић, Предраг Вучић, Марко Ћирковић, Марко Брајовић, Урош Ђукић, Владимир Станисављевић, Милош Зарић, Миленко Божић, Стеван Николов, Никола Станојевић, Зоран Стефановић, Милош Мијаиловић, Иван Негован, Дарко Дружнић, Владо Ћалић и Игор Стојчев. ТОДОРОВИЋ ПРЕУЗЕО МЛАДОСТ Тренер Жарко Тодоровић, некадашњи фудбалер Слободе из Ужица, ОФК Београда и интернационалац у Немачкој, одлучио је да у наставку сезоне седне на клупу Младости из Омољице. Директор клуба Драган Лукић, задужен за играчки кадар, после неколико разговора с кандидатима за наследника Владана Несторовића одлучио се за тренера Тодоровића. После одлуке тренера Несторовића да због приватних обавеза поднесе оставку, избор је пао на Жарка Тодоровића, амбициозног и успешног тренера који је радио у многим клубовима, где је имао добре резултате. Верујем да смо направили добар избор и да ћемо остварити пласман у виши ранг истакао је Драган Лукић. Жарко Тодоровић има А тренерску лиценцу и досад је предводио многе клубове, као што су: Златибор (Чајетина), Златар (Нова Варош), Полимље, Металац (Ваљево), Раднички (Нова Пазова), Графичар (Београд), Динамо (Панчево) и Слога (Сјеница). Свестан сам да имам тежак задатак да у наставку првенства остваримо пласман у виши ранг. Не бежим од обавеза и мислим да ћу заједно са играчима успети да испуним циљ. Захвалио бих досадашњем тренеру Несторовићу, који ми је пожелео добродошлицу и дао информације које ће ми пуно значити у раду са екипом. Он ће и даље бити с нама у клубу и желео бих да истакнем да оваквим примером треба да се воде све колеге са ових простора рекао је нови тренер омољичких фудбалера Жарко Тодоровић. Припреме у ФК-у Младост почињу у фебруару. Б. С.

39 Петак, 13. јануар СПОРТ 39 ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА ТРИ ЈУМФ ЗА УСПЕ ШНУ 2017! Ко шар ка ши Та ми ша над ви си ли и Ме та лац Сле де не у год на го сто ва ња У но вој го ди ни, ка да су пан че - вач ки спор ти сти у пи та њу, пр - ви су стар то ва ли ко шар ка ши Та ми ша. Утак ми ца ма два на е - стог ко ла на ста вље на је тр ка за бо до ве у КЛС-у, а у по не де - љак, 9. ја ну а ра, у Ха ли спор то - ва на Стре ли шту го сто вао је Ме та лац из Ва ље ва. Би ла је то још јед на сјај на спорт ска при - ред ба у на шем гра ду, ко ја је, иа ко одр жа на на ве ли ку сла ву Све тог Сте фа на, у пан че вач - ку дво ра ну при ву кла око 300 љу би те ља игре под обру че ви - ма. Игра ла се до бра ко шар ка, тим из Ва ље ва је још јед ном по ка зао сво је ква ли те те, али не ка да шњи АБА ли гаш ни је мо гао да из др жи си ло ви те на - ле те пан че вач ких ко шар ка ша: Та ми ш Ме та лац 82:69, по че - твр ти на ма 21:21, 13:21, 22:13 и 26:14. Почетак сусрета протекао је у изједначеној борби. Ваљевци су мо ти ви са но ушли у овај ду - ел, чак су пре утак ми це на ја - вљивали евентуални тријумф у Панчеву. Предвођени капитеном Ђукановићем, били су достојан ривал кошаркашима Тамиша, које су у првој четврти ни пред во ди ли Вла ди мир Ве лич ко вић и Игор Ке сар. Егал игра у пр вој че твр ти ни окончана је с нерешеним резултатом. Дру ги пе ри од утак ми це по - чео је ве о ма до бро за до ма ће. Са два ефект на по гот ка Алек - сан дар Ил кић је по ди гао пу - бли ку на но ге, али он да је Ме - та лац за и грао чвр сто и агре - сив но у од бра ни, па је и ре - зул тат на се ма фо ру по чео да се ме ња. Го сти су у тим мо - мен ти ма игра ли с ве о ма ви со - ком по ста вом на те ре ну, слу - жио их је и шут с дис тан це, па је при ре зул та ту 31:38 Бо јан Јо ви чић био при мо ран да ре - а гу је тајм-ау том. Ипак, до по - лу вре ме на го сти су на ста ви ли да игра ју сво ју игру, па су на од мор оти шли са осам по е на ви шка (34:42). А после петнаестак минута паузе на терен Хале спортова као да је иза шао не ки дру ги тим. Ни ко ла Си мић је по вео своје саиграче у нови, одлучујући обрачун са сјајним тимом из Ва ље ва. И кре ну ло је ка ко се само пожелети може. Управо је ка пи тен Та ми ша био тај који је преузео одговорност... Севнула је Симкетова тројка за 39:42, а он да је он сре ди ном треће четвртине у последњој секунди напада изједначио на 44:44. Поентирао је потом и Младен Витковић... Панчевци су превели резултат... Ништа више није могло да заустави ко шар ка шку ма ши не ри ју из нашега града. У четвртој четвртини играо је са мо је дан тим Та миш. У кош Ме тал ца си па ли су тројке Никола Симић, Влади мир Ве лич ко вић, Мла ден Витковић и Стефан Савић, а Игор Ке сар је на ста вио са сјај - ним по те зи ма, баш као на по - четку утакмице. Питање победника више се није ни постављало, а Тамиш је био толико доминан тан и си гу ран да је Бо јан Јовичић у финишу меча шансу указао и младим кошаркашима Владимиру Кањевцу и Владимиру Трајковићу. Ле по је ка да се по бе ди по - сле паузе, када година почне тријумфом. У другом полувреме ну смо би ли мно го бо љи и за слу же но смо до шли до но - вих бо до ва. Оче ку је мо те шко го сто ва ње у Вр шцу, али сва - ка ко не иде мо та мо с бе лом за ста вом ре као је по сле утак - ми це играч Та ми ша Ду шан Вулетић. Најефикаснији у редовима домаћег тима био је Владимир Величковић, који је постигао 17 поена, а ефикасношћу су се истакли и Никола Симић (16), Игор Ке сар (13) и Адам Мир - ковић (10 поена). Тим из на ше га гра да је са да усамљен на четвртом месту, а постоји могућност да се нађе и у завршници Купа Србије (прве че ти ри еки пе из КЛС-а на крају првог дела шампионата, заједно са четири АБА лигаша) у Ни шу. Ипак, без об зи ра на исход дуела у Вршцу, Тамиш је једно од најпријатнијих изненађења ове сезоне у Кошаркашкој ли ги Ср би је. Ако се ус пе си тима из нашега града уопште више могу и сврставати у изненађења. Би ла је то вр ло до бра утак - мица, пуна динамике и преокрета. Честитам мојим играчи ма на по бе ди над те шким и неугодним ривалом. Веома поштујемо Металац и знали смо да нас че ка же сток меч. Еки па у ко јој игра ју чак три мом ка ко ји су на сту па ли у АБА ли ги заслужује респект. У првом делу нисмо успели најбоље да се снађемо у дуелу с високом поставом екипе из Ваљева, али смо у наставку сусрета побољша ли игру без лоп те пре све га и на кра ју сти гли до за слу же не победе. Пред нама је веома тежак рас по ред, јер нам сле де три гостовања. Наредног викен да иде мо у Вр шац, по том и у Зе мун и Ста ре Ба нов це, а он - да нам долази лидер Динамик. За то овај три јумф над Ме тал - цем још ви ше до би ја на зна ча - ју истакао је на конференцији за новинаре после утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић. Пан чев ци су на че твр том ме сту на та бе ли, са ско ром од осам победа и четири пораза и са двадесет бодова. ПРО ГЛА ШЕ ЊЕ НАЈ БО ЉИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА ЗОРАНА ОБЕЛЕЖИЛА ГОДИНУ На све ча но сти одржаној крајем године Атлетски савез Ср би је иза брао је и на гра - дио најуспешније атлетичарке и атле ти ча ре у ле ту за на ма. У кон ку рен ци ји мла ђих сениорки за најбољу атлетичарку у нашој земљи проглашена је Зорана Барјактаровић, чланица АК-а Динамо. Ово при зна ње је сти гло као кру на ње них ре зул та та у Зо ра на је у про те клој години освојила златно одличје на сениорском првенству Ср би је у тр ци на 100 ме та ра, а на дупло дужој деоници заслужила је сребрну медаљу. Неопходно је поменути и то да је Зорана прошле године била једини представник Срби је на Ме ди те ран ским играма у Тунису. На ве ли ком ин тер на ци о - нал ном так ми че њу Ср би ја опен у Београду наша суграђанка је освојила треће место у тр ци на 60 ме та ра, у ко - јој је ујед но би ла и нај у спе - шнији представник наше земље. Такође, проглашена је за нај бо љу так ми чар ку на два ин тер на ци о нал на ми - тин га Ма ђар со у Сен ти и Бар 2016 у Цр ној Го ри, на којима је убедљиво тријумфо ва ла у нај по пу лар ни јој спринтерској дисциплини. Зоранин лични рекорд на 100 ме та ра са да из но си 11,65 се кун ди, што спа да у најбоље резултате у историји српског спринта. По категоризацији Олимпијског комитета Србије, Зорана Барјактаровић већ две године заредом носи и признање спортисте националног разреда. Нај бо љим атле ти ча ри ма Ср би је на гра ду су уру чи ли пред сед ник АСС-а Ве се лин Је вро си мо вић и ге не рал ни се кре тар Сло бо дан Бран - ко вић. Све ча но сти ко ју је ор га - ни зо вао Атлет ски са вез Ср - би је, по ред Зо ра не Бар јак та - ро вић, при су ство ва ли су и но во и за бра на пред сед ни ца АК-а Ди на мо Сан дра Бо - жић, пот пред сед ник клу ба Зо ран Бо жа нић и Зо ра нин тре нер Љуп чо Цвет ко ски. ДОНАЦИЈА ЗА ОРК ПАНЧЕВО У НОВO ЛЕТО С НОВОМ ОПРЕМОМ Жен ски одбојкашки клуб Динамо годинама се истиче у раду с млађим категоријама. Из јуниорског погона тог популар ног спорт ског ко лек ти ва цр пе се игра чи це за пр ви тим, ко је по том има ју мно го успеха и у надметању с најбољим одбојкашицама у Србији. Прошле године јуниорски тим ЖОК-а Ди на мо осво јио је шампионску титулу у Војводини, а на Пр вен ству Ср би је оки - тио се сре бр ном ме да љом. И та - да, баш као и ове се зо не, с мла - дим панчевачким лавицама радио је тренер Слободан Радивојевић (иначе и други тренер у сениорском саставу панчевачког ти ма), а на тре нин зи ма му помаже Иван Марковић, који је и статистичар када први тим Динама игра своје утакмице. Ове сезоне, под покровитељством Одбојкашког савеза Војводине, одиграна је лига наше покрајине, у којој су учествовали сви клубови који нешто зна че на овим про сто ри ма. Над ме та ли су се ко лек ти ви чији сениорски састави играју у Суперлиги и Првој лиги, па Стране припремио Александар Живковић ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ МЛА ДИХ ОД БОЈ КА ШИ ЦА ДИ НА МА МАЛЕ ЛАВИЦЕ ВИЦЕШАМПИОНКЕ је конкуренција била веома јака. По го то ву ако се зна да је већи део квалитета српске одбој ке, из у зев Бе о гра да, кон - центрисан управо у Војводини. Игра ло је осам еки па, по дво - кружном систему, а после жестоких окршаја на паркету Динамо је освојио вицешампионску ти ту лу. Пр во ме сто је при - пало Јединству из Старе Пазове, а тре ће Кле ку. Тре ба ре ћи да је Панчевкама златна медаља измакла само због једног сета. Има ли смо про бле ма и с повредама и болешћу играчица, што је проузроковало и померање термина неких утакмица. Да смо има ли ма ло ви ше сре ће, поновили бисмо прошлогодишњи успех и опет би смо би ли шампиони Војводине, али добро је и ова ко. За ти ту лу нам је недостајао један сет. Идемо даље, наставили смо континуитет освајања медаља и, што је најважније, избори ли смо пла сман на Првенство Србије, које ће бити одр жа но у ма ју ре као је тре нер јуниорског тима Динама Слободан Радивојевић. Још један успех панчевачке одбојке оствариле су: Даша Михаиловић, Милица Јовановић, Тијана Стојковић, Катарина Марисављевић, Вања Симеуновић, Ја на Ћук, Ва ња Ста нић, Сања Ђурђевић, Милица Секулић, Дина Соломон, Владана Текијашки, Сара Ђурић, Јелисавета Којадиновић и Бојана Станковић. Рукометаши Омладинског рукометног клуба Панчево ушли су у нову календарску годину с новом спортском опремом, коју им је донирала компанија Моцарт. ОРК Панчево постоји од средине прошлог века и обично је окупљао бивше играче суперлигаша Динама. Клуб је године престао да се такмичи, али није званично угашен. Прошлог лета је група момака из нашега града и околине одлучила да поново активира ОРК Панчево и почне да се такмичи из најнижег ранга. Како кажу представници клуба, на овај корак су се одлучили искључиво из Lokker Мат у два потеза (решење из прошлог броја: Дe7) Избор Р. Радојевић ШАХОВСКИ КУТАК љубави према спорту. Тренутно се такмиче у Трећој лиги група Јужни Банат, а после јесење полусезоне заузимају прво место. Наш циљ је да се пласирамо у виши ранг. Донација у виду нових дресова нам заиста много значи, јер смо имали само једну гарнитуру, коју су играчи сами купили. Свакако верујем да ће нови дресови бити и додатна мотивација за рукометаше рекао је тренер ОРК-а Панчево Милован Ћурчија. Првенствена трка за бодове у Трећој лиги Јужни Банат наставља се средином марта A B C D E F G H

40 ДО ЧЕ КА СМО НО ВУ ГО ДИ НУ СРЕЋ НА НАМ ЈОШ ЈЕД НА ПРЕ ЛОМ НА И до че ка ли смо ту ду го че ка ну срећ ну но ву. И то без сва ке сум - ње пре лом ну... Још јед ну од мно гих... Е, сад, ви де ће мо ко ће шта и ка ко пре ло ми ти, али то је, као и увек, добар полазни моменат за неки нови почетак, билдовање воље и храбро зацртавање озбиљних циљева. Претходно, у најлуђој ноћи дали смо све од се бе да се, ма кар, још је дан пут до бро про зе за мо, а преламање оставимо за одмах после празника. Понеко се, богами, добро преломио на некој од бројних журки у гра ду, па су му су тра дан ра со и ки се ла чор би ца уз беч ке вал це ре били најбољи другари... Ј. Ф. И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО Већ у пред но во го ди шње по под не ули це су ла га но опу сте ле По не ко је по ку ша вао да за ра ди још ко ју цр ка ви цу Упло вља ва ње Шта је чо ве ку по треб но да би ужи вао, про ди сао? Или да би, бар, од мо рио очи? Ми ли он до ла ра? Ва зду шна ба ња? Пре ле па осо ба на ви ди ку? Па, за ви си од пер цеп ци је по сма тра ча. Што се пот пи са ног ти че, мно го се ви ше ужи ва, лак ше ди ше и бо ље ви ди ка да до пу стиш не ма те ри јал ном све ту да упло ви у те бе. Ка да те сли ка ле дом око - ва них спла во ва и ча ма ца ин спи ри ше на ми сли о сло бо ди. Не шко ди ако са со бом на лед по ве деш пса. Или два. Омо љич ки ма ли ша ни су свр ну ли у цен тар по па ке тић а но во се љан ски су има ли ја ко ле пу при ред бу Већ пре ко да на кре нуо је до бар шти мунг, као на при мер у Хе до ни сту У ме ђу вре ме ну је бле сну ла град ска укра сна ра све та и на ја ви ла уз бу ђе ња На пу ни ли су се и број ни клу бо ви и ка фи ћи Ка да Ис тра жи вач ки дух ра не мла до сти пра те не си гур ни ко ра ци. И стреп ња. По не кад и без раз ло жни страх. Али ка да се ута ба ју пр ве ста зе, стреп ња и страх не ста ју. Би ло би иде ал но да дух гла дан но вих зна ња и ис ку ста ва оста не при - су тан. За у век. Иза ћи на сред за ле ђе не ре ке је сте иза зов. Про ше та ти ис под мо - ста пред ста вља но ву пер спек ти ву. Та миш мо же да де лу је као огром на ви ју га ва ка да по чи јој се за ле ђе ној во де ној по вр ши ни хо да. Уго ђај је ве ћи ка да је ту и дру га ри ца да све му по све до чи. За хук та ло се и по бо ем ским ка фа на ма, по пут Ђер ма По не где, као у Ку пеу, ат мос фе ра је до сти гла вр ху нац уз же сто ку сви р ку На кра ју кре а тив но хла ђе ње уз Сне шка, Де да Мра за и оми ље ни лист Са њаш Ка да су у рас ко ра ку же ље и ре ал ност, по што ти сва ко дне ви ца не ис пу ња ва сно ве, ако ти се чи ни да је оно што ви диш за пра во оп - се на пре о ста је да про ше таш сам са со бом. И да ми слиш. Пре и спи ту јеш сво је ста во ве и од лу ке. Ко ра ке по кли за вом те ре ну зва ном жи вот. Да би ја сно раз дво јио ствар но од све га дру гог. Ути сак не ствар ног снег ко ји ве је мо же са мо да по ја ча. До мо - мен та у ком по ми слиш да са њаш бу дан. µв. Ђурђевић?С. Трајковић КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД? Елена Керекеш, ученица: За ви кенд ћу се играти напољу с другарима. Планирамо да се гру два мо и санкамо, а после ћу се одмарати код куће с ма мом и та том. Још увек сам на рас пу сту, па немам обавезе у школи. Николина Крсмановић, студенткиња: С об зи ром на то да је у пе так до чек, планирам да изађем с дру штвом, а то ћу урадити и у суботу. Остатак времена ћу посветити припремању испита. Кристина Суса, студенткиња: У пе так ћу про сла ви ти дочек православне Нове године, а пла ни рам да иза ђем и у су бо ту. Сле ди ис пит ни рок, па ви ше времена посвећујем учењу. Панчевац је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла године Панчевац је недељник и излази петком Оснивач листа Панчевац : Друштво са ограниченом одговорношћу Панчевац, Панчево, Вука Караџића 1 Власник: Ауто-центар Зоки Директор: Драган Жујовић Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић Заменик главног и одговорног уредника: Александар Живковић Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан Филиповић Технички уредник: Александар Милошевић Лектор: Јулијана Јовић Телефони: 013/ (редакција и огласи), 013/ (рачуноводство), 013/ (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми Панчевац Текући рачуни: Војвођанска банка а. д , код Banca Intesa Панчево и код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд Девизни рачун код Banca Intesa ПИБ Рукописи се не враћају Рекламације се примају у року од седам дана Штампа APM PRINT, Милутина Миланковића 29, Београд На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД од 19. септембра године Интернет адреса: е-mаil: маркетинга:

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар 2010. Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

Ко му нал на по ли ци ја

Ко му нал на по ли ци ја 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар 2010. Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016.

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. Срећна нова 2017. година Број 4694, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. цена 40 динара Политика Кампања и избори на свим нивоима» страна 4 Деда Мраз из Панчевца испуњава ваше жеље» страна

Detaljer

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава

ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ. Почетак који обећава 1 ОКТОБАР 2011. ГОДИНА VI, БРОЈ 55 22. новембар ДАН ПОЗОРИШТА ПРВИ РОЂЕНДАН МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЈЕСЕН ИСПУЊЕНА ДОГАЂАЈИМА, ГРАЂЕВИНСКИМ РА ДОВИМА И ОПТИМИЗМОМ Почетак који обећава Иако је у току

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018.

Нова година почела победом» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Километри у срцу и ногама» страна 9 Нова година почела победом» страна 31 ВЛАСНИК Број 4747, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ЈАНУАРА 2018. цена 40 динара СВЕТЛОСТ Политика Снага

Detaljer

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ

Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА ОДЛА ЗАК ВЕЛИ КА НА НЕБОЈ ША ГЛО ГО ВАЦ, ГЛУ МАЦ СА СЦЕ НЕ У ВЕЧ НОСТ ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Моја словачка прича» страна 6 Дивовске борбе на Стрелишту» страна 31 ВЛАСНИК Број 4751, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У СРЕДУ, 14. ФЕБРУАРА 2018. цена 40 динара Хроника Традиција и стручност

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји

Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Др Мар ко С. Мар ко вић Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји Издавач Српски сабор Двери Издавачка кућа Catena Mundi Библиотека Прећутано слово друго коло, друга књига Аутор Др Марко С. Марковић Наслов

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ Услов за долазак страних инвеститора» страна 6 Може ли стид спасти свет?» страна 12 Број 4585, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 20. НОВЕМБРА 2014. цена 40 динара ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању

Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Програм завршног испита у основном образовању и васпитању Циљ програма завршног испита Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина

САДРЖАЈ: Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Годишњак 2013/2014. ОШ Димитрије Туцовић Чајетина Издавач: ОШ Димитрије Туцовић Сердара Мићића 5, Чајетина Тел/факс: 031 831-268 e-mail: ostucovic@gmail.com www.osdimitrijetucovic.edu.rs Главни и одговорни

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА

с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА с в е д о ч а н с т в а Јован Делић МАТИЦА СРПСКА ЈЕДИНА МОЈА СТАЛНА АДРЕСА Хвала Жирију што ми је учинио изузетну част додијеливши ми награду Матице српске Младен Лесковац : госпођи професорки Радмили

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

инфо Недељко Милосављевић

инфо Недељко Милосављевић инфо 04 06 08 10 18 27 СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДОНАЧЕЛНИК ИНТЕРВЈУ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ МОДНА РЕВИЈА МОТО КРОС Избор градског руководства Експозе Тихомира Петковића Недељко Милосављевић Лакше је на врућини

Detaljer

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ

СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ СЕПАТА КРАЉЕБИНЕ ЈУГОСЛАБИЈЕ ГОДИИА I БНОГРАД 1932 ГОД. БРОЗ 29 XXVI РЕДОВНИ САСТАНАК СЕНАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСААБИЈЕ ДРЖЛН 15 АПРИЛА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ Претседавао: Потпретседппк

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио.

Д О С И Т Е Ј А Ц. Dositejac. Таланти, према заслугама. Што сам знао, другима сам предавао, што пак нисам знао, од других сам примао и учио. Dositejac Број 7, октобар 2013. Таланти, према заслугама Сва Доситејева дела, без обзира на жанр, била су у основи просветитељска обраћања народу, израз жеље да га поучи, упозна са светом и пренесе му

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012. ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА Београд, 23. јул 2012. О ИЗВЕШТАЈУ Расељавање грађана из насеља поред Белвила Заштитник грађана је пратио током свих његових

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ 2016. ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 2012-2016. Време знања, сигурности здравља и заједништва ЈЕР, О ЉУДИМА СЕ РАДИ 4 6 ЗАШТИТА ПРОСТОРА СТРАТЕШКО

Detaljer

Историја гради мостове

Историја гради мостове Лист бањалучке Гимназије ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 Мај 2010. ЦИЈЕНА 1 КМ Гимназијалци и угостили 27 ученика и 2 професора из Израела Историја гради мостове ПОКЛОН-РАЗГЛЕДНИЦА Маслачак Јелена Марчета, III2 Мој

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Приручник за синдикалне активисте Београд 2017. РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Издавач:

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1130 мај 2015. Година LV Излази месечно Годишњица поплаве Стратегија управљања

Detaljer

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО! KOLEKTIV ONLINE.

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО!  KOLEKTIV ONLINE. www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине ZA ^ISTO NEBO I VI[E BAKRA Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине почела је рушењем

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk

Trond Gunnar Nordenstam. Lærebok i russisk. RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk. RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk Trond Gunnar Nordenstam Lærebok i russisk RUS1001 Innføringsemne i russisk: grammatikk og RUS1002 Innføringsemne i russisk: språkbruk 1 Innhold Leksjon Innhold Side Forord 4 1 Bokstaver som ser kjente

Detaljer

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА

Часопис Саборног храма у Крагујевцу. Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА SADR@AJ Часопис Саборног храма у Крагујевцу Излази благословом Његовог Преосвештенства Епископа Шумадијског Господина ЈОВАНА Година II, број 3, фебруар 2006. године главни и одговорни уредник јереј Срећко

Detaljer

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

КОЛУБАРА ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1050 29. септембар 2008. Година XLIX Излази месечно ВЛАДАН БРОЈ ЈОВИЧИЋ:

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ KOMPANIJE

Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ KOMPANIJE www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице бакра у Бору POSTAVQEN TEMEQ DR@AVNE KOMPANIJE Министар економије и регионалног развоја означио почетак радова у кругу старе

Detaljer

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011

40 Ï Ï XXXIII Ï 2011 40 XXXIII 2011 ФИЗИКА И ТЕХНИКА, часопис за физику и мултидисциплинарну повезаност физике са осталим природним наукама, математичким и техничким наукама, филозофијом. Излази једном годишње. Тираж овог

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће

Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Нова ера у историји Бора и Рударско-топионичарског басена Нова флеш-смелтинг технологија и јединствено предузеће Нова топионица и фабрика сумпорне киселине

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1

ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1 ЕВРОПСКА УНИЈА И ИДЕЈА ЕВРОПЕ СРБИЈА ПРЕД ЗАДАТИМ ПРЕОБРАЖАЈЕМ 1 Да ли се полазиште Европе још увек налази у старој Европи? Треба ли да кренемо ка Европи каква још не постоји? Можда треба да се вратимо

Detaljer

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички,

CJ препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима Ако је текст административни, иза њега напиши А ; ако је публицистички, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за српски језик са примерима задатака Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године.

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године. ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, 2007. године. Удружење урбаниста Србије (УУС) у сарадњи са Ур - банис тичким заводом Београда орга низовао

Detaljer

George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL

George Orwell 1984. 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL Први део I 1 Det var en kald, klar dag i april, og klokkene slo tretten. Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

Припреме за транспорт одлагача

Припреме за транспорт одлагача број 1 // новембар 2017. ISSN 2560-5143 Велики послови на Тамнава-Западном пољу Припреме за транспорт одлагача www.eps.rs // Фото: М. Цвијетић Детаљ из Погона за производњу Метала, жиле куцавице овог металског

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II

Пећка патријаршија XIII век Припрата архиепископа Данила II Број 20-21 Април-Мај 2007. Цена 300 динара У овом броју Институт Конфуције Свет Библије Evro-Giunti Мића Поповић Улица Шчербинова Библиотека Шабац Излог нових књига Периодика Хумор у српској поезији Књижевна

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site:

ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ. Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ Издавач: Београдска отворена школа Београд, Масарикова 5/16 web site: www.bos.rs Влада Републике Србије Министарство омладине и спорта Београд, Булевар Михајла Пупина 2 web

Detaljer

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69. 34000 КРАГУЈЕВАЦ Предмет: Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-2015

Detaljer

Срећни празници! 292 децембар 2012.

Срећни празници! 292 децембар 2012. Срећни празници! 292 децембар 2012. ИЗМЕЂУ ДВА ВОДОВОДА БВК на сајмовима 2012 Током 2012. године учествовали смо на Сајму вода и Сајму локалне самоуправе. Први је одржан од 06. до 08. новембра у Белекспоцентру.

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ Укупан број врућих тачака биодиверзитета на Земљи износи 34 и Хималаји су једна од њих. Истезањем у луку од 3.000 километара преко севера Пакистана, Непала,

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПОЛА Топола, Милиливоја Петровића Блазнавца 6 e-mail: jksptopola@yahoo.com jksptopola@mts.rs Web site: www.jksptopola.com ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.

Detaljer

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1

ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Оригинални научни рад 343.144 Др Иштван Фејеш, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТАКТИЧКИ БЛЕФ ЛУКАВСТВО У САСЛУШАЊУ ОКРИВЉЕНОГ 1 Сажетак: У овом раду аутор се бави тзв. тактичким блефом

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Закона о привредним коморама (''Службени гласник РС', број 65/01, 36/09 и 99/11), члана 35. став 1. тачка 10. Статута Привредне коморе Србије (''Службени гласник

Detaljer

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Издавач Топлички

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer