Vellenes Fellesorganisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vellenes Fellesorganisasjon"

Transkript

1 3/november årgang 1 Ansv. Erik Sennesvik Nytt om velarbeid i Norge Vellenes Fellesorganisasjon Med de beste forsikringsordningene for velforeninger Forsikringsavtalen som Vellenes Fellesorganisasjon har inngått, gir medlemmene det beste tilbudet for velforeninger Gode forsikringsordninger bidrar til å gjøre velarbeid tryggere og kan gjøre det enklere å rekruttere medlemmer til styret. Alle håper selvsagt å unngå å måtte bruke forsikringene, men uhellet kan være ute og da er det godt å vite at en er dekket.. De viktigste ordningene er: - Ansvarsforsikring: Dekker ansvar for skader som har oppstått som følge av noe vellet har gjort, eller unnlatt å gjøre. Forsikringssummen 10 mill. kroner, med egenandel kr ,- - Ulykkesforsikring: For skader som oppstår under dugnader og arrangement i vellets regi. Forsikringssummen er 2G ved skade og 1G ved dødsfall. - Styreansvar: Dekker rettslig erstatningsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. person - Yrkesskade / yrkessykdom: Gjelder ulønnet arbeid for velforeningene. På side 12 finner du en oversikt over ordningene God folkehelse der du bor Folkehelsearbeid hører ikke lenger bare inn under de tradisjonelle helse- og sosialetatene. I dag er dette et utvidet begrep som også omfatter samfunnets innsats for å styrke befolkningens helse, trivsel og tilhørighet i vid forstand Velforeninger er frivillige nærmiljøorganisasjoner som arbeider for å styrke tilhørighet og det lokale bomiljøet. Dette gjør de på flere ulike måter, bl.a. gjennom løpende kontakt i nærmiljøet, løsning av fellesoppgaver, fokus på oppvekstmiljø, høringsinnspill til kommuneplaner og andre planer som berører de lokale boområdene. Velforeningene er med andre ord viktige i det lokale folke-helsearbeidet. De er på mange måter førstelinjetjenesten. Les mer på side 5 VFO på kommunebesøk Denne høsten har Vellenes Fellesorganisasjon besøkt velforeningene i flere kommuner Lokalt velarbeid og samarbeid med kommunen har stått i fokus. Nytten av å være tilsluttet VFO hadde selvsagt også en sentral plass. Les mer på side 3, 6 og 8

2 2 Lederens hjørne Felles innsats i 240 år Det er 240 år siden den første velforeningen ble dannet i Bergen. I 1774 ble Det Nyttige Selskap dannet under mottoet «Til Medborgernes Sande Vel». Velforeningene regnes å være blant de eldste frivillige foreninger i Norge og er fremdeles viktige for medborgernes sanne vel. Når en ser på de mange store, frivillige organisasjonene innen idrett, humanitære arbeidsområder og kultur, kan en undres over at velforeningene som de sanne frivillige ikke har en større plass i samfunnsdebatten. En hovedårsak er nok at de er grasrotforeninger - knyttet til de lokale bo- og oppvekstmiljøene. De er betydningsfulle der de er, men dermed også mindre synlig i den store samfunnsdebatten. Oppgaver og arbeidsmåter i velforeningene varierer dessuten etter de behov lokalmiljøet har og derfor forskjellige fra sted til sted. Vi arbeider for at velforeningene kan ha en god kommunikasjon med kommunen, ettersom mange av de forhold som berører vellets nærområde nettopp bestemmes gjennom beslutninger i kommunen. Vellenes Fellesorganisasjoner en demokratisk oppbygget medlemsorganisasjon for velforeninger. Fellesskapet gir styrke, noe som er viktig som talerør inn mot sentrale myndigheter. Fellesskapet gir også grunnlag for å skape fordeler for den enkelte velforening, som rimelige forsikringsløsninger, hjelp og støtte i det løpende arbeidet og gratis nettsted, for å nevne en del. Med ønsker om en aktiv høst og vinter Hilsen Erik Sennesvik Nå fordeles pengene: God grunn til å studere kommunebudsjettet Akkurat i disse tider behandler kommunene budsjettet. Det er planen for pengebruken de neste fire årene og rulleres hvert år. Mange velforeninger sjekker nå hvor innstrammingene kommer eller hvilke tiltak i nærmiljøet som ikke kom med denne gangen. Vanskelig oppgave Mange vil nok synes det er vanskelig å finne fram i budsjettforslaget, som også har betegnelsen handlingsprogram. Forslagene er ofte plassert i sekkeposter, og det krever en nærmere gjennomlesning av dokumentet for å se om bevilgningene til kommunalt veivedlikehold, turveier eller åpningstiden ved svømmehallen som er berørt av forslaget. Viktig styringsdokument Hovedkravet til budsjettet er at kommunen har kontroll med kostnadene de fire neste årene. Det klarer omtrent tre av fire kommuner. 100 kommuner står for tiden på Kommunal- og moderniseringsdepartementets svarteliste på grunn av dårlig økonomistyring. De nektes å ta opp nye lån. Forskjellig utforming Kommunebudsjettene følger ingen fast mal, og de er svært forskjellige. Budsjettet fra rådmannen i Kvinnherad for 2001 kunne stikkes i baklomma. Du må ha ransel for å få med deg permen på 600 sider fra rådmannen i Larvik. Tidligere gamblet kommunene mye på skatteinntektene sine. Fylkesmannen kikker imidlertid nøye gjennom skatteanslaget og stopper de mest fantasifulle antakelsene. KOSTRA Flinke kommuner nøyer seg ikke med å opplyse om kvaliteten per nå. De sammenligner seg med andre kommuner. Det er blitt fantastisk mye lettere å måle standarden på kommunens tjenester de siste to årene. Kommunenes regnskaper og tjenestedata er nå lagt ut på Internett på Lykke til.

3 3 PÅ besøk i Lillesand kommune: Engasjert ordfører møtte velforeningene I august inviterte Vellenes Fellesorganisasjon og Lillesand kommune til møte for velforeningene i kommunen. 21 velforeninger hadde satt av en sensommerkveld i den idylliske sørlandsbyen. Teknisk sjef Aud Sunniva Fuhr og ordfører Arne Thomassen følger debatten. (Foto: Erik Sennesvik) Kommunestyresalen hadde mange interesserte debattanter denne kvelden. (Foto: Erik Sennesvik) Ordfører Arne Thomassen og teknisk sjef Aud Sunniva Fuhr, ga en fyldig orientering om kommunens virksomhet med spesiell vekt på saker som angår vellene. Kommunens slagord "Unik, trygg og skapende" ble gitt mer konkret innhold. Det er tydelig at kommunen har en åpen holdning til velforeningene og gjerne ser at samhandlingen styrkes. Vellenes historie og dagens arbeid Erik Sennesvik som leder Vellenes Fellesorganisasjon ga et lite historisk tilbakeblikk og en bred orientering om hva velenes virksomhet går ut på og hvilken nytte dette har både for nærmiljø og lokalsamfunn. Vellenes Fellesorganisasjon som støttespiller Eivind Bødtker, administrativ leder i Vellenes Fellesorganisasjon, orientert om VFO og hvilken nytte og fordeler et medlemskap vil ha. Sentralt for begge var å stimulere til et godt samarbeid mellom velleneog kommunen Debatt Diskusjonen gikk livlig om konkrete saker som vellene tok opp. Det var både kjente og nye temaer, og det var tydelig at denne form for dialogmøter er nyttige. Samarbeid Et viktig tema i debatten var behovet for et nærmere samarbeid mellom vellene innbyrdes og med kommunen. Det var stemning forsterket kontakt med kommunen, men forsamlingen hadde ikke mandat til å vedtak der og da, men ideen er sådd.

4 4 Gjettum vel ga seg ikke: I oktober åpnet den nye Kolsåsbanen Gjettum Vel har sammen med Aksjonsgruppen for drift av Kolsåsbanen har hatt mange skuffelser i sitt arbeid for å en god baneløsning til Oslo fra nærområdene sine. Det ble nedleggelse, forslag om buss på banetrassen og erstatning med trikk. Men 12. oktober kunne kommunale og fylkeskommunale myndigheter invitere til åpning av en ny Metro-linje til Kolsås, 8 år etter at Kolsåstrikken ble lagt ned. Mye ros Både velforeningen og aksjonsgruppen fikk sin del av rosene som ble delt ut under åpningen. Sjelden har lokale krefter betydd så mye for å nå målet. Leder Bernt Lie var blant de festkledde, men måtte samtidig konstatere at hans egen stasjon, Gjettum, var blitt slått sammen med Valler. Vellet i førersetet Styremedlem i vellet og i Bærum Velforbund, Ove Tønnessen, kjørte åpningstoget fra Oslo til Kolsås, bildet over. Under den gamle Blåtrikken. Styretseminar I Hurdal Vellenes Fellesorganisasjon vokser jevnt. Styret brukte helgen i begynnelsen av september til å drøfte utfordringene organisasjonen har foran seg. Bedre medlemstilbud og synliggjøring av verdien av godt velarbeid var hovedtemaene. Medlemsøkning Medlemstallet øker, men det er krevende å få kontakt med de mange tusen velforeningene rundt om i landet. Styret har til nå konsentrert seg om en del avgrensete områder. Her er responsen god. Vi vil imidlertid nå gå bredere ut for å skape bedre oppslutning. Ting tar tid Det er skuffende at sentrale myndigheter ikke verdsetter velarbeidet på lik linje med andre frivillige organisasjoner. Norges Velforbund mottok i sin tid over 1 million i tilskudd til sentralt arbeid. Dette forsvant da organisasjonen ble slått konkurs. Styret arbeider for å gjenopprette tilskudd til sentralt velarbeid. Synliggjøring og kommunikasjon Blant sakene som ble drøftet var også en mediestrategi som kan bidra til å gi velarbeidet den plass det fortjener. Medlemstilbud Styret vurdere nå ulike tilbud for kombinerte regnskaps- og medlemssystemer. Flere medlemmer har etterspurt dette.

5 5 Folkehelsemeldingen 2015 Innspill fra Vellenes Fellesorganisasjon Folkehelsearbeid hører ikke lenger bare inn under de tradisjonelle helse- og sosialetatene. I dag er dette et utvidet begrep som omfatter samfunnets innsats for å styrke befolkningens helse, trivsel og tilhørighet. På lokalt nivå er velforeningene og andre frivillige foreninger viktige medspillere. I uttalelsen til Helse og omsorgsdepartementet, understreker VFO dette: Lykkes velforeningene, styrker dette demokratiet, skaper engasjement og gir folk flest en følelse av tilhørighet og deltakelse. Vi tror dette er viktig for flere av de områdene Departementet ønsker å prioritere. Oppvekst- og bomiljø i fokus En velforening er ikke basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer oppvekst- og bomiljø står overfor. Betegnelsen velforening dekker ofte også lokale områdeforeninger som kaller seg grendelag, hagebylag, beboerforening, kretsforening, vei- og bryggeforening, huseierlag, bygdelag, borettslag eller innbyggerforening. Styrking av velforeningens plass i folkehelsearbeidet Velforeningenes medvirkning og påvirkning varierer fra kommune til kommune. Vi vil derfor be om at dette frivillighetsarbeidet trekkes fram som en ressurs i meldingen når det gjelder folkehelsearbeidet. VFO vil gjerne bidra Vellenes Fellesorganisasjon vil gjerne bidra gjennom deltakelse i det nasjonale kontaktforum med frivillige organisasjoner. Ikke regler og møter Det er behov for å styrke den lokale frivillighetspolitikken. Ofte får dette preg av regler og møtefora, som blir en utfordring for det egentlige frivillige arbeidet som skjer på fritiden. Vi tror det er viktigere at man lokalt tilrettelegger for og støtter frivillig innsats og på den måten skaper respekt for det bidrag frivilligheten representerer. Lokalt beredskapsarbeid Lokalt beredskapsarbeid bør bygge på lokalkunnskap. Velforeninger bør være en del av den lokale beredskapen i vid forstand. Vi foreslår at ordningen med spillemidler styrkes med økt satsning på folkehelse og friluftsliv gjennom de frivillige organisasjonene på dette området. Arbeidet i en velforening har som fokus å styrke trivselen i nærmiljøet Velforeninger arbeider for å skape gode og trygge nærmiljøer der trivselen står i høysetet. Vellenes arbeidsmetode kjennetegnes først og fremst av informasjonsarbeid, kommunikasjon med lokalbefolkningen/medlemmene/ kommunen og sist, men ikke minst, dugnader. De fleste av vellets oppgaver er helt lokale, men mange saker løses også i fellesskap med andre vel og med kommunen. Les mer på Hvorfor folkehelse i kommunal planlegging? Med økt oppmerksomhet rettet mot faktorer som påvirker helsen, bl.a. bakenforliggende faktorer som utdanning, inntekt/jobb, bolig og oppvekstmiljø, peker nå nytt lovverk mot et bredere samfunnsrettet folkehelsearbeid. Med det brede samfunnsperspektivet på folkehelse blir plan- og bygningsloven og kommuneplanlegging sentrale verktøy. rader/folkehelse/hva-og-hvorforfolkehelse/hva-og-hvorfor-folkehelse-/

6 6 Lokalutvalg viktig for nærmiljøet: Velforeningene møttes i Skien I midten av september møttes velforeningene i Skien kommune for å høre hvordan kommunen ser på samarbeidet med vellene og høre om hvordan velarbeid er ellers i landet. VFO var representert med leder Erik Sennesvik og administrasjonsleder Eivind Bødtker som orienterte om velarbeid og VFO. Møtet kom i stand etter initiativ fra Vellenes Fellesorganisasjon og ble arrangert i samarbeid med Skien kommune på Rådhuset i Ole Geir Hoppestad, nestleder i Hovedutvalg for næring, miljø og kultur. (Foto: Erik Sennesvik) Det var plass til flere i den flotte bystyresalen, men interessen var stor hos dem som var til stede. (Foto: Erik Sennesvik) Skien 18. september. Ca 40 velforeninger var invitert. Det deltok 18 personer fra 11 vel og 2 lokalutvalg. Vertskap var Ole Geir Hoppestad, nestleder i Hovedutvalg for næring, miljø og kultur. Tilrettelegger var Tarann Hyni, lokalutvalgskoordinator. Hvordan arbeider kommunen Ole Geir Hoppestad orienterte om kommunens virksomhet for frivillige organisasjoner. Kommunen satser på et godt samarbeid med frivilligheten. Det bevilges årlig ca. 65 millioner kroner som fordeles etter søknad til store og små tiltak. Det ligger nå til behandling en revidert Frivillighetsmelding som det er viktig at vellene vurderer og bidrar til fra sitt ståsted. Lokalutvalg Samarbeid med nærmiljøene skjer i Skien ofte gjennom de 15 lokalutvalgene. Her sitter politikere fra området og representanter fra frivillige foreninger. Velforeningene er med i en del av utvalgene. Reguleringsplaner o.l. sendes f.eks. til lokalutvalgene som uttaler seg om saker som berører sine områder. Det er i dag ikke noen spesiell forum for kontakt mellom kommunen og vellene, men kommunens politikere og administrasjon er interessert i kontakt og innspill.

7 7 Nye regler blir mat for advokater: Ny byggesaksforskrift gjør VFO betenkt Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lagt fram forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest, heter det i meldingen fra departementet. VFO mener imidlertid at reglene kan bidra til overraskelser for naboene, bidra til ulovligheter og flere konflikter i norske nabolag. Et viktig formål med forslagene som nå er ute på høring, er å effektivisere byggesaksprosessene. Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer eller uthus inntil 50 kvadratmeter som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Slike bygg kan oppføres uten søknadsplikt. Minsteavstand til nabo er 1 meter! Kan bli krevende for velforeningen Forslagene betyr at den enkelte byggherre får større ansvar for å avklare at tiltaket er i samsvar med regelverket. Utbygging, tilbygg og andre bygningsmessige endringer uten nabovarsling kan fort bli en sak for velforeningen. Arbeidsinnsats for å undersøke Den som skal bygge en dobbeltgarasje 1 m eter fra nabogrensen, gidder kanskje ikke sjekke om det egentlig er mulig. Hvordan skal en i grunnen finne ut dette. Men naboen vil gjøre undersøkelsene. Klagesaken dukker først opp når bygget står der. Det er grunn til å frykte at saker flyttes fra kommunens forvaltning til norske domstoler. Det blir dyrt. Det er litt seint når gravemaskinen står der. (Foto: Erik Sennesvik) Uttalelse fra VFO: VFO har sendt uttalelse til forslaget om nye forskrifter, og uttaler: Velforeningene består av beboere og eiere av eiendommer i definerte boområder. Medlemmene ønsker frihet til å disponere sine eiendommer innenfor lover og retningslinjer, men er også opptatt av trivsel i nærmiljøene, noe som avhenger både av boområdenes fysiske utforming og godt sosialt naboskap. Forenklinger Vi er generelt tilhengere av forenklinger og finner at mange av de foreslåtte endringene bidrar til dette. Forenklinger og tydeliggjøring vil gjøre det lettere både for myndigheter, utbyggere, naboer og velforeninger å bidra til gode nærmiljø. Vi er imidlertid betenkte hvis forenklingene bare tilgodeser noen av disse på bekostning av de andres interesser. Ingen søknad VFO uttaler videre: Vi mener at det nye unntaket fra søknadsplikt, for frittliggende bygninger på opp til 50m 2 som ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse, er alt for drastisk. Unntaket medfører at naboer kan få et bygg av denne størrelse og opp til 4 meters høyde, 1 meter fra gjerdet, uten å bli varslet.

8 8 Samarbeidsavtale i Steinkjer Trøndelagsbyene er på vei. I Trondheim er et flertall av velforeningene med i VFO og det kommunale sam-arbeidsutvalget arbeider godt. Levanger er på plass med egen avtale. Men flere byer er på vei. En Arbeidsgruppe fra velforeningene på Steinkjer har i samarbeide med Vellenes Fellesorganisasjon inngått en Samarbeidsavtale med Steinkjer kommune. Fellesmøte Avtalen kom i stand som et resultat etter et møte som Vellenes Fellesorganisasjon arrangerte i Steinkjer Rådhus i mars hvor bl.a. arbeidsgruppen ble etablert. Det er totalt 57 registrerte Velforeninger på Steinkjer - og flere disse er allerede medlemmer i VFO. Framover har arbeidsgruppen planer om et møte med Steinkjer Kommune, samt et større møte for alle velforeningene på Steinkjer. Dette forteller styremedlem i Vellenes Fellesorganisasjon, Ole Kristian Røstad. Ole Kristian Røstad om markedsføring av VFO (Foto: Erik Sennesvik) Høy aktivitet i Vestfold Leder av Velforeningens Fellesråd i Tønsberg, Ulf Dahl, rapporterer om mange tiltak for velarbeid i området. Han melder imidlertid om ønsker om bedre informasjon og kontakt med VFO. Siste nytt Aktualitetsstoff og nyheter bør få en bedre plass på nettstedet. Så må vel tiden være inne for VFO å komme på Facebook. Og nettopp dette ønsker styret å styrke i inneværende periode. Statsbudsjettet Mva-refusjon på stedet hvil? Vellenes Fellesorganisasjon er ikke fornøyd med at Regjeringen er fornøyd. I 2013 mottok foreninger og lag 940 millioner kroner. Det ga en utbetaling på ca 70% av søknadsbeløpene. Til fordeling i 2014 er ordningen økt til 1,2 mrd kroner. Målet om opptrapping fra 2010 er dermed oppfylt, mener Regjeringen. I statsbudsjettet for 2015 er kompensasjonen bare indeksregulert til 1,24 mrd. Full kompensasjon Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Mange av velforeningene søker ikke refusjon. Det er for komplisert. Reglene må gjøres enklere slik at små og mindre frivillige foreninger kan ta del i fordelingen. Registreringsplikt for merverdiavgift I statsbudsjettet heves beløpsgrensen for mvaregistreringsplikt for næringsdrivende og frivillige organisasjoner til kr Dette betyr at skjermingen av små frivillige organisasjoner mot byråkratiet knyttet til mvaregistreringsplikt fjernes.

9 9 Hjelp i velforeningsarbeidet Her er noen kilder som gir nyttig informasjon om styrearbeid og drift av frivillige lag og organisasjoner. Organisasjonsarebeid Frivillig virksomhet er en hjørnestein i norsk samfunnsliv. Drivkraften er folks genuine vilje til å bidra til et bedre samfunn og/eller til egen utvikling og rekreasjon. Men det å drive en frivillig organisasjon bør følge visse enkle demokratiske spillegeler. Mønstervedtektene til Vellenes Fellesorganisasjon (se ) er bygget på slike prinsipper, men det kan skrives mer om temaet og vi har sett på noen skrifter: Organisasjonshåndboka: Frivillighet Norge 2014, 39 sider, finnes på nettet under Boka gir en kortfattet grei beskrivelse av de viktigste funksjonen i en frivillig organisasjon. organisasjonskultur, informasjonsarbeid og verving. Tillitsmannen: Einar Gerhardsen: En håndbok for tillitsvalgte første gang utgitt i 1931, først og fremst beregnet som et verktøy for tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at organisasjonen de leder skal fungere, er ikke mindre i dag. Denne 9. reviderte utgaven er ajourført og omarbeidet av Truls Gerhardsen for å tjene dagens behov. Boka er et nyttig redskap for alle tillitsvalgte i organisasjonssamfunnet En bestselger gjennom over 80 år. Organisajonslivets ABC: Tove Heggen Larsen og Ronald Bye, Forlaget Manifest 2014, 109 sider. Boka gir en grundig innføring i organisasjonsspørsmål med gode eksempler. Forfatterne behandler alle de vanligste funksjoner i en forening og deler også sine erfaringer om bl.a. møteledelse, Foreningsrett -med samvirkeloven: Geir Woxholth, Gyldendal 2008, 678 sider. Boka gir en fyldig juridisk veiledning og berører mange spørsmål om privatrettens regler og foreningers rettsforhold. Dette er et standardverk for juridisk tolkning, grundig og profesjonelt, og godt strukturert slik at det kan brukes som et oppslagsverk.

10 10 Hvem er ansvarlig for lånet i vellet? Mange har lurt på hvem som er ansvarlig for lån og annen gjeld dersom velforeningen får problemer med å betale. Vellenes Fellesorganisasjon har forelagt spørsmålet for juridisk rådgiver. Svaret fra Kluge Advokatfirma AS: Utgangspunktet er at banken må forholde seg til den/de/det som er innvilget et lån. Dersom banken har gitt et lån til en velforening som sådan, er det rettssubjektet velforeningen som er ansvarlig for lånet. For å kunne kreve tilbakebetaling av lånet fra andre enn velforeningen, er banken nødt til å ha et rettslig grunnlag. Det finnes ingen egen lovregulering av velforeningers anliggende, og en velforening faller utenfor regelverk som aksjeloven og selskapsloven. Det betyr at så lenge en velforening ikke driver virksomhet som faller inn under for eksempel selskapsloven (økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko), faller velforeningen utenfor det regelverket som oppstiller muligheter for ansvar. Banken vil derfor i utgangspunktet ikke ha grunnlag for å holde styremedlemmer eller andre medlemmer i en velforening ansvarlig dersom velforeningen misligholder et lån. Banken må i stedet forholde seg til den sikkerheten som er stilt for lånet. Dersom et styremedlem eller et annet medlem har stilt personlig sikkerhet, vil banken ha grunnlag for å holde vedkommende ansvarlig dersom velforeningen misligholder sine låneforpliktelser. Har banken nøyd seg med sikkerhet i eiendom, eksempelvis en lekeplass, må banken forholde seg til dette. Som Holthe i Gjensidige skrev: «Godtar banken den sikkerhet som blir tilbyd, så må den forholde seg til denne». Derfor vil banker ofte være tilbakeholdne med å gi en velforening lån. Forutsetningen er som nevnt at det er velforeningen som har tatt opp lånet. Det er derfor viktig at velforeninger er påpasselig med at det er velforeningen som sådan som står som part i en låneavtale. Dersom partsforholdet ikke fremgår klart av avtalen, kan det bli en tvist om hvordan avtalen skal tolkes og hvem som er ansvarlig etter avtalen. Et annet forhold er at styremedlemmer i en velforening kan pådra seg et erstatningsansvar. Ledelsens alminnelige erstatningsansvar i foreninger er ulovfestet og må bygge på generelle erstatningsrettslige prinsipper. I likhet med ledelsens ansvar i et selskap, krever et slikt erstatningsansvar som hovedregel at styremedlemmene har handlet uaktsomt, samt at de øvrige, alminnelige erstatningsvilkårene om erstatningsmessig tap og adekvat årsakssammenheng, er oppfylt. Dersom banken lider et økonomisk tap som følge av velforeningens låneopptak, vil banken antakelig ønske å kreve sitt tap dekket av velforeningen som sådan. Forutsetningen er da at styret i kraft av legitimasjon har bundet velforeningen, og vi taler i tilfelle om et kontraktsansvar. Et mer fjerntliggende alternativ er at banken krever sitt tap dekket direkte av de som har handlet på vegne av velforeningen, og som gjennom sine handlinger har forårsaket tapet banken har lidt. I begge tilfelle er det en forutsetning at ledelsen av velforeningen har handlet uaktsomt og klanderverdig, og det skal meget spesielle situasjoner til før dette er noe annet enn en teoretisk mulighet. Konklusjonen er derfor at en bank i utgangspunktet ikke har anledning til å holde styret eller andre medlemmer ansvarlig for et lån som er gitt til velforeningen. Dette er imidlertid kun en hovedregel og et utgangspunkt. Det kan tenkes tilfeller hvor en velforening er organisert som et annet rettssubjekt enn en forening, og i realiteten utgjør for eksempel et veilag, tingsrettslig sameie eller samvirkeforetak. Da kan spørsmålet om styremedlemmers eller andre medlemmers ansvar for låneforpliktelser stille seg annerledes. Særlig kan nevnes at hver sameier etter sameieloven vil være ansvarlig i henhold til sin sameiebrøk.

11 11 Momskompensasjon Vellenes Fellesorganisasjon leverte i år en søknad på i alt kr ,- til Lotteritilsynet. Det var resultatet etter årets arbeid med søknader, som ble gjennomført rutinemessig, men med stor innsats fra administrasjonsleder i sommer. Nå er det bare å vente på resultatet rundt juletider. Litt innsats gir penger tilbake Det er fremdeles en del velforeninger som ikke tar seg tid til å sikre seg tilbakebetaling av merverdiavgift. Her ligger en informasjonsoppgave. Samtidig bør det understrekes at dette i første rekke er et spørsmål om en smule tilrettelegging i løpet av året. Ingen gebyrer full tilbakebetaling i VFO Og pengene kommer gratis tilbake. Vellenes Fellesorganisasjon har ingen gebyrer eller avgrensning i forhold til hvem som kan søke, men får 1% av tildelt beløp til å dekke administrasjon og revisjon. Frivillighet Norge Også lyspunkter i statsbudsjettet Det er en del å glede seg over i årets statsbudsjett, forteller Frivillighet Norge Det finnes imidlertid også lyspunkter i statsbudsjettet. Regjeringen vedtar blant annet å finansiere en fast møteplass for folkehelse. -Dette er vi meget glade for. Bevilgningen slår fast at hele frivilligheten har en naturlig plass i folkehelsearbeidet på grunn av sine mange folkehelsebringende effekter, sier Brekke. Det er også veldig positivt at innmeldingsavgiften i Frivillighetsregisteret blir fjernet samtidig som det loves at Frivillighetsregisteret skal ferdigstilles våren Regjeringen vil ta registeret i bruk som forenklingsverktøy i alle departementer. - Ved å fjerne innmeldingsavgiften senkes terskelen for små organisasjoner for å melde seg inn i Frivillighetsregisteret, sier Brekke og fortsetter: Det er også bra at regjeringen lover å ferdigstille Frivillighetsregisteret, men verdt å minne om at signalene tidligere i år var at registeret skulle være ferdig i løpet av Når Frivillighetsregisteret får full funksjonalitet kan samhandlingen mellom organisasjonene og det offentlige bli enklere enn noen gang før. Møte med formannskapet i Bærum Dialog med politikerne er viktig En til to ganger i året møter velforeningene i Bærum sine folkevalgte. Dette ligger nedfelt i samarbeidsavtalen med kommunen. Her kan velforeningene stille sine spørsmål direkte til politikerne. Og er de ikke fornøyd med svaret følges det opp av Bærum velforbund. Leder i Bærum Velforbund, Erik Sennesvik, utdyper en av problemstillingene som kom opp. (Foto: Bærum kommune) Naturbarnehager og forskrifter Lekeplassutstyr som naturbarnehage i skogen omfattes av lekeplassforskriftene Dette uttaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og viser til lekeplassforskriftens 4. En lekeplass er ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek.

12 12 Orientering om kollektive forsikringsordninger etablert for VFO i Gjensidige Kortfattet orientering pr Det gjeldende forsikringsdokumentet, som er tilgjengelig i fullstendig tekst, er styrende for forsikringene. Denne orienteringen er bare ment som en kort introduksjon og forklaring. Ordningene gjelder for Vellenes Fellesorganisasjon og organisasjoner som er medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon Forsikring Gjelder for Omfatter Omfatter ikke Beløpsgren ser Yrkesskade Beboere i vellets område - Ulønnet arbeid utført av - Arbeid som utføres av enkeltpersoner mot Ifølge Lov / som gjør ulønnet arbeid for velforeningens beboere dersom betaling om Yrkessykdo vellet. velforeningen skulle komme i - Næringsdrivende med oppdrag for vellene Yrkesskadef m ansvar etter Lov om orsikring Yrkesskadeforsikring - Skoleelever i arbeidsuke Ulykke, invaliditet Ulykke, død Beboere i vellets område som deltar på dugnader i regi av VFO eller medlemmer av VFO Beboere eldre en 20 år i vellets område som deltar på dugnader i regi av VFO eller medlemmer av VFO. - Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke - Behandlingsutgifter - Dødsfall som følge av ulykke - For beboere under 20 år dekkes begravelsesstøtte inntil kr ,- Ansvar VFO og medlemmer av VFO Krav som reises for skader på ting eller person som skyldes noe forsikrede har gjort, eller unnlatt å gjøre. Ansvaret er definert i Bedrift og Produktansvarsloven. Styreansvar Medlemmer og varamedlemmer i styret i VFO og styrene i vel som er medlemmer av VFO, samt daglig leder / administrerende direktør. Dekker rettslig erstatningsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. menn. Diverse unntak som bl.a.: - Risikosport - Visse skader og sykdommer Diverse unntak som bl.a.: - Risikosport - Visse skader og sykdommer - Komplikasjoner etter behandling Diverse unntak som bl.a.: - Kontraktsansvar - Ansvar som /for: - Eier eller fører av motorvogn eller arbeidsmaskiner med fremdrift - Byggherre - Bøter og straffbare handlinger - Forurensning som ikke er kommet plutselig - Straffbare handlinger og grov uaktsomhet - Kontraktsansvar - Ytterligere unntak se vilkår Max 2 G Behandlings -utgifter: Max kr Max 1 G Egenandel kr Forsikringss um kr 10 millioner kroner Forsikringss um kr Egenandel kr 0,-

13 13 Vi samler velforeningene i Norge Velforeninger er viktig for et godt bo- og nærmiljø. De fleste oppgaver løses lokalt av og innen vellet. Kontakt med andre velforeninger og samarbeid mellom velforeningen i kommunen, kan gi bedre gjennomslag for viktige saker. Vellenes Fellesorganisasjon samler velforeningene i Norge og arbeider for gode vilkår og tjenester for frivillig innsats i velforeningene. Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) er en paraplyorganisasjon for velforeninger i Norge. Medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon omfatter fellesskap med andre velforeninger i Norge og erfaringsutveksling om velarbeid Din velforening får: - Ansvarsforsikring for vellet (gjelder f.eks. ansvar for lekeplasser) - Ulykkesforsikring ved dugnadsarbeid - Styreforsikring - Deltakelse i en felles søknad om Mva-kompensasjon - Adgang til juridisk assistanse - Adgang til rådgiving angående lekeplasser - Gratis nettside for vellet - Velposten - Assistanse til å opprette lokale samarbeidsfora for vel i en kommune Du kan finne mere informasjon på

14 14 Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo Styret i Vellenes Fellesorganisasjon Verv Navn Fra Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund Nestleder Søgnhild Østvold Nesodden Velforbund Kasserer Steinar Fjærvoll Asker Velforbund Styremedlem Odd Einar Dørum Hoffsbyen vel, Oslo Styremedlem Runa Helmersen Slottet vel, Nordre Frogn Styremedlem Ole Kristian Røstad Myrsnipa vel, Trondheim Varamedlem Inger Steensland Gjettum vel, Bærum Varamedlem Eva Reistad Hasle og Frydenberg vel, Oslo Varamedlem Geir Sture Iversen Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy Varamedlem Solveig Hansen Tovik vel, Tovik, Skånland Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: Administrasjonsleder. Eivind Bødtker /www.velforbundet.no Bank konto: Høstmørket faller på Snart advent. (Foto: Erik Sennesvik) Vellenes Fellesorganisasjon Landsmøte og landskonferanse Oslo 14. mars 2015

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon 2/Mai 2015-39. årgang 1 Ansv. Erik Sennesvik - Nytt om velarbeid i Norge Vellenes Fellesorganisasjon Landsmøtet 2015 Vekst og framtid for velarbeidet Landsmøtet i midten av mars ga et godt grunnlag for

Detaljer

Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring

Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring Velarbeid, velstruktur og velgrenser i Bærum 2016 Representativ og inkluderende Velarbeid i et Bærum i endring Arbeidsprogram 2015/2016: 8.9 Igangsette en diskusjon i medlemsforeningene om velgrenser,

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon Vellenes Fellesorganisasjon Kulturdepartementet Frivillighetsmelding@kud.dep.no 0030 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: Therese Koppang-epost 15.06.2017 kl. 15.15 Erik Sennesvik 06.08.2017

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2013 30.06.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik

Samspillet mellom kommune og frivillighet. Lars Nervik Samspillet mellom kommune og frivillighet Lars Nervik Leder Haugesund Røde Kors 36 år i frivillighet i Rogaland Røde Kors og Haugesund Røde Kors Frivillighetspolitikk hva legger vi egentlig i dette begrepet?

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Referent: Rigmor Arnkværn

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2012 30.06.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 14.08.2014 Tid: 13:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister.

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister. Kultur- og kirkedepartementet Boks 8030 Dep 0030 OSLO Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: 20.10.2006 06-0365 603 24.08.2006 2006/01686 AØ GP Øystein Dahle, 2308 1440 HØRING: NOU

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

Sted: NIF Huset Dato : 21.09.2010

Sted: NIF Huset Dato : 21.09.2010 Sted: NIF Huset Dato : 21.09.2010 Møtedeltagere: NIR; Stein Fredrik Janzon, Gjermund Kaldal, Øyvind Olsen, Erik Asbjørnsen FIF : Geir Paulsen og Peter A Rasmussen NIF: Steinar Dahlen, Bernt Nohr, Nils-Egil

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

DNT en partner i folkehelsearbeidet

DNT en partner i folkehelsearbeidet DNT en partner i folkehelsearbeidet Folkehelse - hva er det? Hvorfor er vi opptatt av folkehelse, både på individplan og for fellesskapet? Hvordan arbeider DNT i forhold til folkehelsen? Hvordan kan du

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR 2014 09032006 med senere endringer, senest av 8 april 1 Definisjon betalende medlemmer representerer ett medlem med en ste Alle ) delag vedkommende tilhører Medlemmet

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF forum for Tid: onsdag 7.juni 2017, kl. 16.30 18.00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 Arbeidsprogram for Moss Idrettsråd (MIR) Versjon Vedtatt 28. mars 2011 Periode 2011 Neste revisjon 2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) Kap 1

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 PLAN FOR MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyret 28/9-05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORFOR MEDVIRKNING FRA INNBYGGERNE?...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Ressurser til Bærum velforbunds arbeid og mulig disponering av økte ressurser

Ressurser til Bærum velforbunds arbeid og mulig disponering av økte ressurser Økonomi og oppgaveplanlegging for 2016/17 Ressurser til Bærum velforbunds arbeid og mulig disponering av økte ressurser Velforeningene som lokal samfunnsbygger Samarbeidet med kommunen Velforeningene er

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 20. MARS 2010 13. APRIL 2011 INNLEDNING Velforeningens styre står for den daglige ledelse og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-23 Dato: 21.05.15 FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

KLÆBU + TRONDHEIM = SANT NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING

KLÆBU + TRONDHEIM = SANT NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING KLÆBU + TRONDHEIM = SANT April 2017 NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING Nidelva renner gjennom Trondheim og Klæbu kommuner, fra Selbusjøen til munningen av Trondheimsfjorden. Foto: Klæbu kommune Hilsen fra

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Velkommen til høringsmøte om utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Årsaken

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN OG OPPHEVING AV KRAV OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN OG OPPHEVING AV KRAV OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK NITTEDAL KOMMUNE - der storby og Marka møtes Det kongelige kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref: Deres ref: Dato: 14/01891-2 01.10.2014 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Side 1 av 1 Vedlegg 7 Oppstart av planarbeid for "Omsorgsboliger Larsheimen" i Namsos kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015?

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Endringer i byggesaksforskriften Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Kjetil Pedersen, rådgiver byggesaksavdelingen Overordnede mål med lovendring Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer