Vellenes Fellesorganisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vellenes Fellesorganisasjon"

Transkript

1 3/november årgang 1 Ansv. Erik Sennesvik Nytt om velarbeid i Norge Vellenes Fellesorganisasjon Med de beste forsikringsordningene for velforeninger Forsikringsavtalen som Vellenes Fellesorganisasjon har inngått, gir medlemmene det beste tilbudet for velforeninger Gode forsikringsordninger bidrar til å gjøre velarbeid tryggere og kan gjøre det enklere å rekruttere medlemmer til styret. Alle håper selvsagt å unngå å måtte bruke forsikringene, men uhellet kan være ute og da er det godt å vite at en er dekket.. De viktigste ordningene er: - Ansvarsforsikring: Dekker ansvar for skader som har oppstått som følge av noe vellet har gjort, eller unnlatt å gjøre. Forsikringssummen 10 mill. kroner, med egenandel kr ,- - Ulykkesforsikring: For skader som oppstår under dugnader og arrangement i vellets regi. Forsikringssummen er 2G ved skade og 1G ved dødsfall. - Styreansvar: Dekker rettslig erstatningsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. person - Yrkesskade / yrkessykdom: Gjelder ulønnet arbeid for velforeningene. På side 12 finner du en oversikt over ordningene God folkehelse der du bor Folkehelsearbeid hører ikke lenger bare inn under de tradisjonelle helse- og sosialetatene. I dag er dette et utvidet begrep som også omfatter samfunnets innsats for å styrke befolkningens helse, trivsel og tilhørighet i vid forstand Velforeninger er frivillige nærmiljøorganisasjoner som arbeider for å styrke tilhørighet og det lokale bomiljøet. Dette gjør de på flere ulike måter, bl.a. gjennom løpende kontakt i nærmiljøet, løsning av fellesoppgaver, fokus på oppvekstmiljø, høringsinnspill til kommuneplaner og andre planer som berører de lokale boområdene. Velforeningene er med andre ord viktige i det lokale folke-helsearbeidet. De er på mange måter førstelinjetjenesten. Les mer på side 5 VFO på kommunebesøk Denne høsten har Vellenes Fellesorganisasjon besøkt velforeningene i flere kommuner Lokalt velarbeid og samarbeid med kommunen har stått i fokus. Nytten av å være tilsluttet VFO hadde selvsagt også en sentral plass. Les mer på side 3, 6 og 8

2 2 Lederens hjørne Felles innsats i 240 år Det er 240 år siden den første velforeningen ble dannet i Bergen. I 1774 ble Det Nyttige Selskap dannet under mottoet «Til Medborgernes Sande Vel». Velforeningene regnes å være blant de eldste frivillige foreninger i Norge og er fremdeles viktige for medborgernes sanne vel. Når en ser på de mange store, frivillige organisasjonene innen idrett, humanitære arbeidsområder og kultur, kan en undres over at velforeningene som de sanne frivillige ikke har en større plass i samfunnsdebatten. En hovedårsak er nok at de er grasrotforeninger - knyttet til de lokale bo- og oppvekstmiljøene. De er betydningsfulle der de er, men dermed også mindre synlig i den store samfunnsdebatten. Oppgaver og arbeidsmåter i velforeningene varierer dessuten etter de behov lokalmiljøet har og derfor forskjellige fra sted til sted. Vi arbeider for at velforeningene kan ha en god kommunikasjon med kommunen, ettersom mange av de forhold som berører vellets nærområde nettopp bestemmes gjennom beslutninger i kommunen. Vellenes Fellesorganisasjoner en demokratisk oppbygget medlemsorganisasjon for velforeninger. Fellesskapet gir styrke, noe som er viktig som talerør inn mot sentrale myndigheter. Fellesskapet gir også grunnlag for å skape fordeler for den enkelte velforening, som rimelige forsikringsløsninger, hjelp og støtte i det løpende arbeidet og gratis nettsted, for å nevne en del. Med ønsker om en aktiv høst og vinter Hilsen Erik Sennesvik Nå fordeles pengene: God grunn til å studere kommunebudsjettet Akkurat i disse tider behandler kommunene budsjettet. Det er planen for pengebruken de neste fire årene og rulleres hvert år. Mange velforeninger sjekker nå hvor innstrammingene kommer eller hvilke tiltak i nærmiljøet som ikke kom med denne gangen. Vanskelig oppgave Mange vil nok synes det er vanskelig å finne fram i budsjettforslaget, som også har betegnelsen handlingsprogram. Forslagene er ofte plassert i sekkeposter, og det krever en nærmere gjennomlesning av dokumentet for å se om bevilgningene til kommunalt veivedlikehold, turveier eller åpningstiden ved svømmehallen som er berørt av forslaget. Viktig styringsdokument Hovedkravet til budsjettet er at kommunen har kontroll med kostnadene de fire neste årene. Det klarer omtrent tre av fire kommuner. 100 kommuner står for tiden på Kommunal- og moderniseringsdepartementets svarteliste på grunn av dårlig økonomistyring. De nektes å ta opp nye lån. Forskjellig utforming Kommunebudsjettene følger ingen fast mal, og de er svært forskjellige. Budsjettet fra rådmannen i Kvinnherad for 2001 kunne stikkes i baklomma. Du må ha ransel for å få med deg permen på 600 sider fra rådmannen i Larvik. Tidligere gamblet kommunene mye på skatteinntektene sine. Fylkesmannen kikker imidlertid nøye gjennom skatteanslaget og stopper de mest fantasifulle antakelsene. KOSTRA Flinke kommuner nøyer seg ikke med å opplyse om kvaliteten per nå. De sammenligner seg med andre kommuner. Det er blitt fantastisk mye lettere å måle standarden på kommunens tjenester de siste to årene. Kommunenes regnskaper og tjenestedata er nå lagt ut på Internett på Lykke til.

3 3 PÅ besøk i Lillesand kommune: Engasjert ordfører møtte velforeningene I august inviterte Vellenes Fellesorganisasjon og Lillesand kommune til møte for velforeningene i kommunen. 21 velforeninger hadde satt av en sensommerkveld i den idylliske sørlandsbyen. Teknisk sjef Aud Sunniva Fuhr og ordfører Arne Thomassen følger debatten. (Foto: Erik Sennesvik) Kommunestyresalen hadde mange interesserte debattanter denne kvelden. (Foto: Erik Sennesvik) Ordfører Arne Thomassen og teknisk sjef Aud Sunniva Fuhr, ga en fyldig orientering om kommunens virksomhet med spesiell vekt på saker som angår vellene. Kommunens slagord "Unik, trygg og skapende" ble gitt mer konkret innhold. Det er tydelig at kommunen har en åpen holdning til velforeningene og gjerne ser at samhandlingen styrkes. Vellenes historie og dagens arbeid Erik Sennesvik som leder Vellenes Fellesorganisasjon ga et lite historisk tilbakeblikk og en bred orientering om hva velenes virksomhet går ut på og hvilken nytte dette har både for nærmiljø og lokalsamfunn. Vellenes Fellesorganisasjon som støttespiller Eivind Bødtker, administrativ leder i Vellenes Fellesorganisasjon, orientert om VFO og hvilken nytte og fordeler et medlemskap vil ha. Sentralt for begge var å stimulere til et godt samarbeid mellom velleneog kommunen Debatt Diskusjonen gikk livlig om konkrete saker som vellene tok opp. Det var både kjente og nye temaer, og det var tydelig at denne form for dialogmøter er nyttige. Samarbeid Et viktig tema i debatten var behovet for et nærmere samarbeid mellom vellene innbyrdes og med kommunen. Det var stemning forsterket kontakt med kommunen, men forsamlingen hadde ikke mandat til å vedtak der og da, men ideen er sådd.

4 4 Gjettum vel ga seg ikke: I oktober åpnet den nye Kolsåsbanen Gjettum Vel har sammen med Aksjonsgruppen for drift av Kolsåsbanen har hatt mange skuffelser i sitt arbeid for å en god baneløsning til Oslo fra nærområdene sine. Det ble nedleggelse, forslag om buss på banetrassen og erstatning med trikk. Men 12. oktober kunne kommunale og fylkeskommunale myndigheter invitere til åpning av en ny Metro-linje til Kolsås, 8 år etter at Kolsåstrikken ble lagt ned. Mye ros Både velforeningen og aksjonsgruppen fikk sin del av rosene som ble delt ut under åpningen. Sjelden har lokale krefter betydd så mye for å nå målet. Leder Bernt Lie var blant de festkledde, men måtte samtidig konstatere at hans egen stasjon, Gjettum, var blitt slått sammen med Valler. Vellet i førersetet Styremedlem i vellet og i Bærum Velforbund, Ove Tønnessen, kjørte åpningstoget fra Oslo til Kolsås, bildet over. Under den gamle Blåtrikken. Styretseminar I Hurdal Vellenes Fellesorganisasjon vokser jevnt. Styret brukte helgen i begynnelsen av september til å drøfte utfordringene organisasjonen har foran seg. Bedre medlemstilbud og synliggjøring av verdien av godt velarbeid var hovedtemaene. Medlemsøkning Medlemstallet øker, men det er krevende å få kontakt med de mange tusen velforeningene rundt om i landet. Styret har til nå konsentrert seg om en del avgrensete områder. Her er responsen god. Vi vil imidlertid nå gå bredere ut for å skape bedre oppslutning. Ting tar tid Det er skuffende at sentrale myndigheter ikke verdsetter velarbeidet på lik linje med andre frivillige organisasjoner. Norges Velforbund mottok i sin tid over 1 million i tilskudd til sentralt arbeid. Dette forsvant da organisasjonen ble slått konkurs. Styret arbeider for å gjenopprette tilskudd til sentralt velarbeid. Synliggjøring og kommunikasjon Blant sakene som ble drøftet var også en mediestrategi som kan bidra til å gi velarbeidet den plass det fortjener. Medlemstilbud Styret vurdere nå ulike tilbud for kombinerte regnskaps- og medlemssystemer. Flere medlemmer har etterspurt dette.

5 5 Folkehelsemeldingen 2015 Innspill fra Vellenes Fellesorganisasjon Folkehelsearbeid hører ikke lenger bare inn under de tradisjonelle helse- og sosialetatene. I dag er dette et utvidet begrep som omfatter samfunnets innsats for å styrke befolkningens helse, trivsel og tilhørighet. På lokalt nivå er velforeningene og andre frivillige foreninger viktige medspillere. I uttalelsen til Helse og omsorgsdepartementet, understreker VFO dette: Lykkes velforeningene, styrker dette demokratiet, skaper engasjement og gir folk flest en følelse av tilhørighet og deltakelse. Vi tror dette er viktig for flere av de områdene Departementet ønsker å prioritere. Oppvekst- og bomiljø i fokus En velforening er ikke basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer oppvekst- og bomiljø står overfor. Betegnelsen velforening dekker ofte også lokale områdeforeninger som kaller seg grendelag, hagebylag, beboerforening, kretsforening, vei- og bryggeforening, huseierlag, bygdelag, borettslag eller innbyggerforening. Styrking av velforeningens plass i folkehelsearbeidet Velforeningenes medvirkning og påvirkning varierer fra kommune til kommune. Vi vil derfor be om at dette frivillighetsarbeidet trekkes fram som en ressurs i meldingen når det gjelder folkehelsearbeidet. VFO vil gjerne bidra Vellenes Fellesorganisasjon vil gjerne bidra gjennom deltakelse i det nasjonale kontaktforum med frivillige organisasjoner. Ikke regler og møter Det er behov for å styrke den lokale frivillighetspolitikken. Ofte får dette preg av regler og møtefora, som blir en utfordring for det egentlige frivillige arbeidet som skjer på fritiden. Vi tror det er viktigere at man lokalt tilrettelegger for og støtter frivillig innsats og på den måten skaper respekt for det bidrag frivilligheten representerer. Lokalt beredskapsarbeid Lokalt beredskapsarbeid bør bygge på lokalkunnskap. Velforeninger bør være en del av den lokale beredskapen i vid forstand. Vi foreslår at ordningen med spillemidler styrkes med økt satsning på folkehelse og friluftsliv gjennom de frivillige organisasjonene på dette området. Arbeidet i en velforening har som fokus å styrke trivselen i nærmiljøet Velforeninger arbeider for å skape gode og trygge nærmiljøer der trivselen står i høysetet. Vellenes arbeidsmetode kjennetegnes først og fremst av informasjonsarbeid, kommunikasjon med lokalbefolkningen/medlemmene/ kommunen og sist, men ikke minst, dugnader. De fleste av vellets oppgaver er helt lokale, men mange saker løses også i fellesskap med andre vel og med kommunen. Les mer på Hvorfor folkehelse i kommunal planlegging? Med økt oppmerksomhet rettet mot faktorer som påvirker helsen, bl.a. bakenforliggende faktorer som utdanning, inntekt/jobb, bolig og oppvekstmiljø, peker nå nytt lovverk mot et bredere samfunnsrettet folkehelsearbeid. Med det brede samfunnsperspektivet på folkehelse blir plan- og bygningsloven og kommuneplanlegging sentrale verktøy. rader/folkehelse/hva-og-hvorforfolkehelse/hva-og-hvorfor-folkehelse-/

6 6 Lokalutvalg viktig for nærmiljøet: Velforeningene møttes i Skien I midten av september møttes velforeningene i Skien kommune for å høre hvordan kommunen ser på samarbeidet med vellene og høre om hvordan velarbeid er ellers i landet. VFO var representert med leder Erik Sennesvik og administrasjonsleder Eivind Bødtker som orienterte om velarbeid og VFO. Møtet kom i stand etter initiativ fra Vellenes Fellesorganisasjon og ble arrangert i samarbeid med Skien kommune på Rådhuset i Ole Geir Hoppestad, nestleder i Hovedutvalg for næring, miljø og kultur. (Foto: Erik Sennesvik) Det var plass til flere i den flotte bystyresalen, men interessen var stor hos dem som var til stede. (Foto: Erik Sennesvik) Skien 18. september. Ca 40 velforeninger var invitert. Det deltok 18 personer fra 11 vel og 2 lokalutvalg. Vertskap var Ole Geir Hoppestad, nestleder i Hovedutvalg for næring, miljø og kultur. Tilrettelegger var Tarann Hyni, lokalutvalgskoordinator. Hvordan arbeider kommunen Ole Geir Hoppestad orienterte om kommunens virksomhet for frivillige organisasjoner. Kommunen satser på et godt samarbeid med frivilligheten. Det bevilges årlig ca. 65 millioner kroner som fordeles etter søknad til store og små tiltak. Det ligger nå til behandling en revidert Frivillighetsmelding som det er viktig at vellene vurderer og bidrar til fra sitt ståsted. Lokalutvalg Samarbeid med nærmiljøene skjer i Skien ofte gjennom de 15 lokalutvalgene. Her sitter politikere fra området og representanter fra frivillige foreninger. Velforeningene er med i en del av utvalgene. Reguleringsplaner o.l. sendes f.eks. til lokalutvalgene som uttaler seg om saker som berører sine områder. Det er i dag ikke noen spesiell forum for kontakt mellom kommunen og vellene, men kommunens politikere og administrasjon er interessert i kontakt og innspill.

7 7 Nye regler blir mat for advokater: Ny byggesaksforskrift gjør VFO betenkt Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lagt fram forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest, heter det i meldingen fra departementet. VFO mener imidlertid at reglene kan bidra til overraskelser for naboene, bidra til ulovligheter og flere konflikter i norske nabolag. Et viktig formål med forslagene som nå er ute på høring, er å effektivisere byggesaksprosessene. Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer eller uthus inntil 50 kvadratmeter som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Slike bygg kan oppføres uten søknadsplikt. Minsteavstand til nabo er 1 meter! Kan bli krevende for velforeningen Forslagene betyr at den enkelte byggherre får større ansvar for å avklare at tiltaket er i samsvar med regelverket. Utbygging, tilbygg og andre bygningsmessige endringer uten nabovarsling kan fort bli en sak for velforeningen. Arbeidsinnsats for å undersøke Den som skal bygge en dobbeltgarasje 1 m eter fra nabogrensen, gidder kanskje ikke sjekke om det egentlig er mulig. Hvordan skal en i grunnen finne ut dette. Men naboen vil gjøre undersøkelsene. Klagesaken dukker først opp når bygget står der. Det er grunn til å frykte at saker flyttes fra kommunens forvaltning til norske domstoler. Det blir dyrt. Det er litt seint når gravemaskinen står der. (Foto: Erik Sennesvik) Uttalelse fra VFO: VFO har sendt uttalelse til forslaget om nye forskrifter, og uttaler: Velforeningene består av beboere og eiere av eiendommer i definerte boområder. Medlemmene ønsker frihet til å disponere sine eiendommer innenfor lover og retningslinjer, men er også opptatt av trivsel i nærmiljøene, noe som avhenger både av boområdenes fysiske utforming og godt sosialt naboskap. Forenklinger Vi er generelt tilhengere av forenklinger og finner at mange av de foreslåtte endringene bidrar til dette. Forenklinger og tydeliggjøring vil gjøre det lettere både for myndigheter, utbyggere, naboer og velforeninger å bidra til gode nærmiljø. Vi er imidlertid betenkte hvis forenklingene bare tilgodeser noen av disse på bekostning av de andres interesser. Ingen søknad VFO uttaler videre: Vi mener at det nye unntaket fra søknadsplikt, for frittliggende bygninger på opp til 50m 2 som ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse, er alt for drastisk. Unntaket medfører at naboer kan få et bygg av denne størrelse og opp til 4 meters høyde, 1 meter fra gjerdet, uten å bli varslet.

8 8 Samarbeidsavtale i Steinkjer Trøndelagsbyene er på vei. I Trondheim er et flertall av velforeningene med i VFO og det kommunale sam-arbeidsutvalget arbeider godt. Levanger er på plass med egen avtale. Men flere byer er på vei. En Arbeidsgruppe fra velforeningene på Steinkjer har i samarbeide med Vellenes Fellesorganisasjon inngått en Samarbeidsavtale med Steinkjer kommune. Fellesmøte Avtalen kom i stand som et resultat etter et møte som Vellenes Fellesorganisasjon arrangerte i Steinkjer Rådhus i mars hvor bl.a. arbeidsgruppen ble etablert. Det er totalt 57 registrerte Velforeninger på Steinkjer - og flere disse er allerede medlemmer i VFO. Framover har arbeidsgruppen planer om et møte med Steinkjer Kommune, samt et større møte for alle velforeningene på Steinkjer. Dette forteller styremedlem i Vellenes Fellesorganisasjon, Ole Kristian Røstad. Ole Kristian Røstad om markedsføring av VFO (Foto: Erik Sennesvik) Høy aktivitet i Vestfold Leder av Velforeningens Fellesråd i Tønsberg, Ulf Dahl, rapporterer om mange tiltak for velarbeid i området. Han melder imidlertid om ønsker om bedre informasjon og kontakt med VFO. Siste nytt Aktualitetsstoff og nyheter bør få en bedre plass på nettstedet. Så må vel tiden være inne for VFO å komme på Facebook. Og nettopp dette ønsker styret å styrke i inneværende periode. Statsbudsjettet Mva-refusjon på stedet hvil? Vellenes Fellesorganisasjon er ikke fornøyd med at Regjeringen er fornøyd. I 2013 mottok foreninger og lag 940 millioner kroner. Det ga en utbetaling på ca 70% av søknadsbeløpene. Til fordeling i 2014 er ordningen økt til 1,2 mrd kroner. Målet om opptrapping fra 2010 er dermed oppfylt, mener Regjeringen. I statsbudsjettet for 2015 er kompensasjonen bare indeksregulert til 1,24 mrd. Full kompensasjon Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Mange av velforeningene søker ikke refusjon. Det er for komplisert. Reglene må gjøres enklere slik at små og mindre frivillige foreninger kan ta del i fordelingen. Registreringsplikt for merverdiavgift I statsbudsjettet heves beløpsgrensen for mvaregistreringsplikt for næringsdrivende og frivillige organisasjoner til kr Dette betyr at skjermingen av små frivillige organisasjoner mot byråkratiet knyttet til mvaregistreringsplikt fjernes.

9 9 Hjelp i velforeningsarbeidet Her er noen kilder som gir nyttig informasjon om styrearbeid og drift av frivillige lag og organisasjoner. Organisasjonsarebeid Frivillig virksomhet er en hjørnestein i norsk samfunnsliv. Drivkraften er folks genuine vilje til å bidra til et bedre samfunn og/eller til egen utvikling og rekreasjon. Men det å drive en frivillig organisasjon bør følge visse enkle demokratiske spillegeler. Mønstervedtektene til Vellenes Fellesorganisasjon (se ) er bygget på slike prinsipper, men det kan skrives mer om temaet og vi har sett på noen skrifter: Organisasjonshåndboka: Frivillighet Norge 2014, 39 sider, finnes på nettet under Boka gir en kortfattet grei beskrivelse av de viktigste funksjonen i en frivillig organisasjon. organisasjonskultur, informasjonsarbeid og verving. Tillitsmannen: Einar Gerhardsen: En håndbok for tillitsvalgte første gang utgitt i 1931, først og fremst beregnet som et verktøy for tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at organisasjonen de leder skal fungere, er ikke mindre i dag. Denne 9. reviderte utgaven er ajourført og omarbeidet av Truls Gerhardsen for å tjene dagens behov. Boka er et nyttig redskap for alle tillitsvalgte i organisasjonssamfunnet En bestselger gjennom over 80 år. Organisajonslivets ABC: Tove Heggen Larsen og Ronald Bye, Forlaget Manifest 2014, 109 sider. Boka gir en grundig innføring i organisasjonsspørsmål med gode eksempler. Forfatterne behandler alle de vanligste funksjoner i en forening og deler også sine erfaringer om bl.a. møteledelse, Foreningsrett -med samvirkeloven: Geir Woxholth, Gyldendal 2008, 678 sider. Boka gir en fyldig juridisk veiledning og berører mange spørsmål om privatrettens regler og foreningers rettsforhold. Dette er et standardverk for juridisk tolkning, grundig og profesjonelt, og godt strukturert slik at det kan brukes som et oppslagsverk.

10 10 Hvem er ansvarlig for lånet i vellet? Mange har lurt på hvem som er ansvarlig for lån og annen gjeld dersom velforeningen får problemer med å betale. Vellenes Fellesorganisasjon har forelagt spørsmålet for juridisk rådgiver. Svaret fra Kluge Advokatfirma AS: Utgangspunktet er at banken må forholde seg til den/de/det som er innvilget et lån. Dersom banken har gitt et lån til en velforening som sådan, er det rettssubjektet velforeningen som er ansvarlig for lånet. For å kunne kreve tilbakebetaling av lånet fra andre enn velforeningen, er banken nødt til å ha et rettslig grunnlag. Det finnes ingen egen lovregulering av velforeningers anliggende, og en velforening faller utenfor regelverk som aksjeloven og selskapsloven. Det betyr at så lenge en velforening ikke driver virksomhet som faller inn under for eksempel selskapsloven (økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko), faller velforeningen utenfor det regelverket som oppstiller muligheter for ansvar. Banken vil derfor i utgangspunktet ikke ha grunnlag for å holde styremedlemmer eller andre medlemmer i en velforening ansvarlig dersom velforeningen misligholder et lån. Banken må i stedet forholde seg til den sikkerheten som er stilt for lånet. Dersom et styremedlem eller et annet medlem har stilt personlig sikkerhet, vil banken ha grunnlag for å holde vedkommende ansvarlig dersom velforeningen misligholder sine låneforpliktelser. Har banken nøyd seg med sikkerhet i eiendom, eksempelvis en lekeplass, må banken forholde seg til dette. Som Holthe i Gjensidige skrev: «Godtar banken den sikkerhet som blir tilbyd, så må den forholde seg til denne». Derfor vil banker ofte være tilbakeholdne med å gi en velforening lån. Forutsetningen er som nevnt at det er velforeningen som har tatt opp lånet. Det er derfor viktig at velforeninger er påpasselig med at det er velforeningen som sådan som står som part i en låneavtale. Dersom partsforholdet ikke fremgår klart av avtalen, kan det bli en tvist om hvordan avtalen skal tolkes og hvem som er ansvarlig etter avtalen. Et annet forhold er at styremedlemmer i en velforening kan pådra seg et erstatningsansvar. Ledelsens alminnelige erstatningsansvar i foreninger er ulovfestet og må bygge på generelle erstatningsrettslige prinsipper. I likhet med ledelsens ansvar i et selskap, krever et slikt erstatningsansvar som hovedregel at styremedlemmene har handlet uaktsomt, samt at de øvrige, alminnelige erstatningsvilkårene om erstatningsmessig tap og adekvat årsakssammenheng, er oppfylt. Dersom banken lider et økonomisk tap som følge av velforeningens låneopptak, vil banken antakelig ønske å kreve sitt tap dekket av velforeningen som sådan. Forutsetningen er da at styret i kraft av legitimasjon har bundet velforeningen, og vi taler i tilfelle om et kontraktsansvar. Et mer fjerntliggende alternativ er at banken krever sitt tap dekket direkte av de som har handlet på vegne av velforeningen, og som gjennom sine handlinger har forårsaket tapet banken har lidt. I begge tilfelle er det en forutsetning at ledelsen av velforeningen har handlet uaktsomt og klanderverdig, og det skal meget spesielle situasjoner til før dette er noe annet enn en teoretisk mulighet. Konklusjonen er derfor at en bank i utgangspunktet ikke har anledning til å holde styret eller andre medlemmer ansvarlig for et lån som er gitt til velforeningen. Dette er imidlertid kun en hovedregel og et utgangspunkt. Det kan tenkes tilfeller hvor en velforening er organisert som et annet rettssubjekt enn en forening, og i realiteten utgjør for eksempel et veilag, tingsrettslig sameie eller samvirkeforetak. Da kan spørsmålet om styremedlemmers eller andre medlemmers ansvar for låneforpliktelser stille seg annerledes. Særlig kan nevnes at hver sameier etter sameieloven vil være ansvarlig i henhold til sin sameiebrøk.

11 11 Momskompensasjon Vellenes Fellesorganisasjon leverte i år en søknad på i alt kr ,- til Lotteritilsynet. Det var resultatet etter årets arbeid med søknader, som ble gjennomført rutinemessig, men med stor innsats fra administrasjonsleder i sommer. Nå er det bare å vente på resultatet rundt juletider. Litt innsats gir penger tilbake Det er fremdeles en del velforeninger som ikke tar seg tid til å sikre seg tilbakebetaling av merverdiavgift. Her ligger en informasjonsoppgave. Samtidig bør det understrekes at dette i første rekke er et spørsmål om en smule tilrettelegging i løpet av året. Ingen gebyrer full tilbakebetaling i VFO Og pengene kommer gratis tilbake. Vellenes Fellesorganisasjon har ingen gebyrer eller avgrensning i forhold til hvem som kan søke, men får 1% av tildelt beløp til å dekke administrasjon og revisjon. Frivillighet Norge Også lyspunkter i statsbudsjettet Det er en del å glede seg over i årets statsbudsjett, forteller Frivillighet Norge Det finnes imidlertid også lyspunkter i statsbudsjettet. Regjeringen vedtar blant annet å finansiere en fast møteplass for folkehelse. -Dette er vi meget glade for. Bevilgningen slår fast at hele frivilligheten har en naturlig plass i folkehelsearbeidet på grunn av sine mange folkehelsebringende effekter, sier Brekke. Det er også veldig positivt at innmeldingsavgiften i Frivillighetsregisteret blir fjernet samtidig som det loves at Frivillighetsregisteret skal ferdigstilles våren Regjeringen vil ta registeret i bruk som forenklingsverktøy i alle departementer. - Ved å fjerne innmeldingsavgiften senkes terskelen for små organisasjoner for å melde seg inn i Frivillighetsregisteret, sier Brekke og fortsetter: Det er også bra at regjeringen lover å ferdigstille Frivillighetsregisteret, men verdt å minne om at signalene tidligere i år var at registeret skulle være ferdig i løpet av Når Frivillighetsregisteret får full funksjonalitet kan samhandlingen mellom organisasjonene og det offentlige bli enklere enn noen gang før. Møte med formannskapet i Bærum Dialog med politikerne er viktig En til to ganger i året møter velforeningene i Bærum sine folkevalgte. Dette ligger nedfelt i samarbeidsavtalen med kommunen. Her kan velforeningene stille sine spørsmål direkte til politikerne. Og er de ikke fornøyd med svaret følges det opp av Bærum velforbund. Leder i Bærum Velforbund, Erik Sennesvik, utdyper en av problemstillingene som kom opp. (Foto: Bærum kommune) Naturbarnehager og forskrifter Lekeplassutstyr som naturbarnehage i skogen omfattes av lekeplassforskriftene Dette uttaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og viser til lekeplassforskriftens 4. En lekeplass er ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek.

12 12 Orientering om kollektive forsikringsordninger etablert for VFO i Gjensidige Kortfattet orientering pr Det gjeldende forsikringsdokumentet, som er tilgjengelig i fullstendig tekst, er styrende for forsikringene. Denne orienteringen er bare ment som en kort introduksjon og forklaring. Ordningene gjelder for Vellenes Fellesorganisasjon og organisasjoner som er medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon Forsikring Gjelder for Omfatter Omfatter ikke Beløpsgren ser Yrkesskade Beboere i vellets område - Ulønnet arbeid utført av - Arbeid som utføres av enkeltpersoner mot Ifølge Lov / som gjør ulønnet arbeid for velforeningens beboere dersom betaling om Yrkessykdo vellet. velforeningen skulle komme i - Næringsdrivende med oppdrag for vellene Yrkesskadef m ansvar etter Lov om orsikring Yrkesskadeforsikring - Skoleelever i arbeidsuke Ulykke, invaliditet Ulykke, død Beboere i vellets område som deltar på dugnader i regi av VFO eller medlemmer av VFO Beboere eldre en 20 år i vellets område som deltar på dugnader i regi av VFO eller medlemmer av VFO. - Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke - Behandlingsutgifter - Dødsfall som følge av ulykke - For beboere under 20 år dekkes begravelsesstøtte inntil kr ,- Ansvar VFO og medlemmer av VFO Krav som reises for skader på ting eller person som skyldes noe forsikrede har gjort, eller unnlatt å gjøre. Ansvaret er definert i Bedrift og Produktansvarsloven. Styreansvar Medlemmer og varamedlemmer i styret i VFO og styrene i vel som er medlemmer av VFO, samt daglig leder / administrerende direktør. Dekker rettslig erstatningsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. menn. Diverse unntak som bl.a.: - Risikosport - Visse skader og sykdommer Diverse unntak som bl.a.: - Risikosport - Visse skader og sykdommer - Komplikasjoner etter behandling Diverse unntak som bl.a.: - Kontraktsansvar - Ansvar som /for: - Eier eller fører av motorvogn eller arbeidsmaskiner med fremdrift - Byggherre - Bøter og straffbare handlinger - Forurensning som ikke er kommet plutselig - Straffbare handlinger og grov uaktsomhet - Kontraktsansvar - Ytterligere unntak se vilkår Max 2 G Behandlings -utgifter: Max kr Max 1 G Egenandel kr Forsikringss um kr 10 millioner kroner Forsikringss um kr Egenandel kr 0,-

13 13 Vi samler velforeningene i Norge Velforeninger er viktig for et godt bo- og nærmiljø. De fleste oppgaver løses lokalt av og innen vellet. Kontakt med andre velforeninger og samarbeid mellom velforeningen i kommunen, kan gi bedre gjennomslag for viktige saker. Vellenes Fellesorganisasjon samler velforeningene i Norge og arbeider for gode vilkår og tjenester for frivillig innsats i velforeningene. Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) er en paraplyorganisasjon for velforeninger i Norge. Medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon omfatter fellesskap med andre velforeninger i Norge og erfaringsutveksling om velarbeid Din velforening får: - Ansvarsforsikring for vellet (gjelder f.eks. ansvar for lekeplasser) - Ulykkesforsikring ved dugnadsarbeid - Styreforsikring - Deltakelse i en felles søknad om Mva-kompensasjon - Adgang til juridisk assistanse - Adgang til rådgiving angående lekeplasser - Gratis nettside for vellet - Velposten - Assistanse til å opprette lokale samarbeidsfora for vel i en kommune Du kan finne mere informasjon på

14 14 Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo Styret i Vellenes Fellesorganisasjon Verv Navn Fra Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund Nestleder Søgnhild Østvold Nesodden Velforbund Kasserer Steinar Fjærvoll Asker Velforbund Styremedlem Odd Einar Dørum Hoffsbyen vel, Oslo Styremedlem Runa Helmersen Slottet vel, Nordre Frogn Styremedlem Ole Kristian Røstad Myrsnipa vel, Trondheim Varamedlem Inger Steensland Gjettum vel, Bærum Varamedlem Eva Reistad Hasle og Frydenberg vel, Oslo Varamedlem Geir Sture Iversen Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy Varamedlem Solveig Hansen Tovik vel, Tovik, Skånland Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: Administrasjonsleder. Eivind Bødtker /www.velforbundet.no Bank konto: Høstmørket faller på Snart advent. (Foto: Erik Sennesvik) Vellenes Fellesorganisasjon Landsmøte og landskonferanse Oslo 14. mars 2015

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer