«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:"

Transkript

1 Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer forslag til detaljregulering for del av gnr. 57, Bnr. 122 og gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Hensikten med planen er å legge til rette for bolig- og næringsbebyggelse i form av blokkbebyggelse på eiendom gnr. 57, bnr 122. Samt legge til rette for boligbebyggelse på eiendom gnr. 57, bnr. 60 og 78. Den inngikk grunneier og Sandnes kommune en avtale om makebytte av eiendommer på Malmheim i forbindelse med erverv av areal til gang- og sykkelvei langs Heigreveien på gnr. 57, bnr. 60 og 78. I henhold til avtalen overtar kommunen eiendom 57/ 60 og 78 samt noe areal til fortau langs fv. 320, og grunneier overtar 2,5 daa av eiendom 57/ 122. Følgende ble vedtatt av bystyret i forbindelse med avtale om makebytte: «Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: 1. Grunneier frigjør umiddelbart areal til fortau slik som forutsatt i sak om forberedelse til ekspropriasjon. 2. Virksomheten i eksisterende bygning kan drives i inntil tre år. Grunneier pålegges da å rive og fjerne bygningen og overlevere hele tomten til Sandnes kommune. 3. Som motytelse får grunneier 2,5 dekar av barnehagetomten. 4. Sandnes kommune forplikter seg til umiddelbart å starte omregulering av hele eller min. 2,5 dekar av tomten til kombinert bolig- og næringsformål.» I påvente av omregulering av barnehagetomten, del av eiendom 57/122, er det søkt om midlertidig bruksendring for arealet på 57/122 til parkering. GJELDENDE PLANER I gjeldende kommuneplan er eiendom 57/122 disponert til tjenesteyting, og eiendommen er i reguleringsplan avsatt til offentlig/allmennyttig bebyggelse i form av en barnehage. Kommunen har funnet en annen løsning for barnehage på Malmheim. Eiendom 57/60 og 78 er i kommuneplanen disponert til næringsbebyggelse, og er reguleringsplan avsatt til bolig/forretning. I tråd med nevnte avtale om makebytte er det i planforslaget lagt opp til formålsendring på 57/122 fra offentlig/allmennyttig bebyggelse til bolig, forretning og kontor. På eiendom 57/60 og 78 er det i planforslaget lagt opp til en formålsendring fra bolig/forretning til kun bolig. I forbindelse med reguleringsplan for Heigreveien skal det etableres fortau langs den sørlige delen ev eiendom 57/60 og 78. 1

2 Ny «Regionalplan for Jæren» er nå ute på høring, denne gir blant annet retningslinjer når det gjelder bomiljø og kvalitet. Kommunen antar denne vil være vedtatt og bli lagt til grunn i behandlingen av foreliggende plan. Det utløses ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsendring. Nedenfor er det illustrasjoner som viser planområdet i forhold til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner. Planområdet er markert med henholdsvis rød og blå strek. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Nedenfor er det kart og flyfoto over planområdet. Planområdet er todelt, og utgjøres av del av eiendom gnr. 57, bnr. 122 samt noe vegareal, og eiendom gnr. 57, bnr. 60 og 78. Områdets deler er henholdsvis ca. 4 daa og ca. 1 daa. Nord for eiendom 57/122 ligger Malmheim barneskole. Denne delen av planområdet grenser i sør til ett felt med eneboliger, i vest mot en fotballbane og i øst mot fv Den andre delen av planområdet, eiendom 57/60 og 78, grenser mot fv. 241 i sør og fv. 320 i vest. Nord og øst for eiendommen er det boliger. 2

3 Hovedbergartene i begge delene av planområdet er diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Berggrunnen er dekket av tykk morene, som kan inneholde alt fra leire til stein og blokk. Planområdet befinner seg i et risikoområde for radon, men TEK 10 sikrer at utbyggingen vil ivareta dette forholdet. Det er i dag ingen bygninger på den delen av eiendom 57/122 som er en del av planområdet. På eiendom 57/ 60 og 78 befinner det seg ett bygg som blir benyttet til bolig og forretning. Dette bygget forutsettes revet slik at krysset kan utformes på en måte som vil bedre siktforholdene i krysset. I forhold til lokalklima ligger normal middeltemperatur for året på 6-8 C. Normal nedbørsum for året ligger i intervallet mm, og normal årsmaksimum av snømengde (i mm vannekvivalent) er under 50 mm. Tallene som omhandler lokalklima er fra perioden Eiendom 57/122 skråner svakt i fra nord mot sør, og har gode solforhold. Det er også gode solforhold på eiendom 57/60 og 78. Det er ikke funnet registeringer av kultur- eller fornminner på planområdene. De to delene av planområdet ligger ca. 130 meter i gangavstand fra hverandre. Mellom de to delene ligger det en dagligvarebutikk. Skolen befinner seg som nevnt nær eiendom 57/122, og ca. 170 meter vest for eiendommen ligger Julebygda barnehage. På eiendom 57/122, innenfor planområdet, ligger det i dag en bussholdeplass som blir brukt i forbindelse med skoleskyss, noe som ikke er endret i planforslaget. Parkering for skole ligger i tilknytning til busssnuplass. Rett ved eiendom 57/60 og 78 ligger det også en bussholdeplass. Det er foretatt barnetråkkregistreringer for Malmheim bydel. Det er ikke registreringer innenfor selve planområdet, men flere områder rundt er registrerte lekeområder. Vest for eiendom 57/122 ligger, som tidligere nevnt, en fotballbane. Fotballbanen blir brukt både av barnehage og skole. Barnehagen bruker den blant annet til å sparke fotball, leke og klatre i trær, og skolen bruker den som «stevneplass», klatring, naturstudium og lek for småskolen. Banen blir også brukt av barn på fritiden til å sparke fotball. Lekeplassen til skolen ligger nord for eiendom 57/122, og denne blir også brukt av barnehagen. En asfaltert plass utenfor skolebygningen blir også brukt til lek utenom skoletid. Sør for eiendom 57/ 60 og 78 ligger parkeringsplassen til Julebygda kapell som bl.a. blir brukt til å stå på rollerblades. Det er i dag opparbeidet gang-/sykkelveg langs deler av Killinglandveien og Heigrestadveien. Det skal anlegges fortau ved eiendom 57/60 og 78. ÅDT på Heigreveien forbi 57/60 og 78 er 1700, og ÅDT på Killinglandveien ved 57/122 er 1100, i følge tall fra Ved eiendom 57/122 ligger det i dag vann- og spillvannsledninger vest og sør for området med henholdsvis dimensjoner på opptil 150 og 160, samt overvannsledninger med dimensjoner på 200 og 250 øst og sør for området. Ved utarbeidelse av tekniske planer må en se nærmere på hvordan en vil løse overvannssituasjonen lokalt innenfor planområdet. Eiendom 57/ 60 og 78 er i dag bebygd, og i følge ledningskart er det oppført stikkledninger for overvann og spillvann til eiendommen. Det er også vannledninger i området sør og vest 3

4 for området med dimensjoner på opptil 150. En vil anta at det ikke vil være noe problem å tilknytte seg eksisterende ledningsnett. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget gir muligheter for 21 nye boenheter på eiendom 57/122, i form av syv rekkehus og 14 leiligheter, samt 504 m² med areal til forretning/kontor. Leilighetene og areal til forretning/kontor er samlet i en lavblokk i tre etasjer, hvor første etasje er tenkt brukt til forretning og kontor. På eiendom 57/60 og 78 er det planlagt oppført en lavblokk i tre etasjer hvor det tillates opptil åtte leiligheter. Arealfordeling for planforslaget for del av eiendom 57/122: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Bolig Bolig/Forretning/Kontor Renovasjon Energianlegg Undervisning Lek Samferdselsanlegg og Veg teknisk infrastruktur Fortau Gang-/sykkelveg Parkering Annen veggrunn 1,55 1,14 0,02 0,03 0,49 0,32 1,45 0,23 0,27 0,33 0,31 0,01 Leskur Grønnstruktur Turveg 0,10 Sum 6,25 Arealfordeling for planforslaget for eiendom 57/60 og 78: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Bolig Renovasjon Lek Uteoppholdsareal Samferdselsanlegg og Veg teknisk infrastruktur Fortau Gangveg Parkering Annen veggrunn 0,37 0,01 0,20 0,01 0,14 0,12 0,04 0,09 0,03 Sum 1,01 Begge blokkene på de to delene av planområdet planlagt med heis, slik at alle leilighetene samt rekkehusene vil ha tilgjengelig tilkomst i henhold til teknisk forskrift. Minimum 50 % av boligene skal være universelt utformet. Uteområder og tilkomst skal være universelt utformet. 4

5 Rekkehusene oppføres i 2 etasjer med saltak, hvor takvinkel skal ligge i intervallet grader. Det er på plankartet påført maksimal kotehøyde for bebyggelsen. Rekkehusene vil trappes slik at bebyggelsen vil være høyest i nord og lavest i sør. Maks kotehøyde for rekkehusene vil være 2,5 meter lavere i sør enn i nord, og vil dermed følge terrenget. Det er også planlagt en forskyvning i plasseringen av rekkehusene slik at en får «et brudd» i bebyggelsen. Det tillates etablert balkong med inntil 2 meters dybde og maks 50 % av boenhetens bredde. Garasjer/carporter skal være tilpasset boligen med hensyn til materialvalg, form og farge Garasjen/carporten skal ha saltak hvor maksimal mønehøyde er 4,0 meter og maksimal gesimshøyde er 2,5 meter. Det tillates oppført bod på egen tomt. Maksimalt bebygget areal, BYA, innenfor området avsatt til rekkehus er satt til 900 m 2. Lavblokken på eiendom 57/122 skal oppføres med 3 etasjer, og bygget kan ha pulttak eller flatt tak. Maksimal kotehøyde for bygget er satt til 75,0, men heis- og trappehus kan overstige denne kotehøyden med maks 1,5 meter. Det tillates etablert balkong med inntil 2 meters dybde og maks 50 % av boenhetens bredde. Det skal etableres parkeringskjeller under bygget hvor det også skal etableres boder for leilighetene. Maksimalt bebygget areal, BYA, innenfor formålet bolig/forretning/kontor er satt til 750 m 2. Lavblokken på eiendom 57/60 og 78 skal oppføres med 3 etasjer, og bygget kan oppføres med pulttak eller flatt tak. Maksimal kotehøyde for bygget er satt til 71,0, men overbygg for heis kan overstige denne høyden med inntil 1,5 meter. Det tillates etablert balkong med inntil 2 meters dybde og maks 60 % av boenhetens bredde. Bygget er tenkt utkraget i 2. etasje slik at det kan etableres parkering under deler av bygget i 1. etasje. Det skal etableres boder for leilighetene på minimum 5 m 2. Maksimalt bebygget areal er satt til 400 m 2. Innenfor hvert delområde av planen skal det etableres lekeplass. Innenfor eiendom 57/122 er det regulert inn område for avfallscontainere som er felles for alle boligene, forretninger og kontorer på området. På eiendom 57/60 og 78 skal det etableres oppstillingsplass for avfallsdunker som er felles for alle leilighetene her. Planforslaget befinner seg i parkeringssone C. Dette innebærer at det i henhold til kommuneplanen kreves minimum en parkeringsplass per boenhet, samt at det avsettes plass til minst en garasje per boenhet over 50 m 2. For øvrige formål kreves det minimum en biloppstillingsplass per 100 m 2 BRA. Dette innebærer at det på eiendom 57/122 etter disse bestemmelsene skal være 42 garasje/parkeringsplasser forbeholdt bolig, og 5 parkeringsplasser forbeholdt kontor og forretning. I forhold til eiendom 57/60 og 78 skulle det, dersom alle leilighetene er over 50 m 2, bli lagt opp til 16 parkeringsplasser. For de planlagte rekkehusene vil det legges opp til parkering på egen tomt med garasje/carport og en oppstillingsplass på egen tomt. For lavblokken på eiendom 57/122 er det planlagt parkeringskjeller med 26 plasser som er felles for leilighetene og ansatte i forretning/kontor-delen. Innenfor samme eiendom er det også planlagt 14 parkeringsplasser på bakkeplan som er felles for besøkende til forretninger og kontorer, leilighetene og kan fungere som gjesteparkering for rekkehusene utenom arbeidstid. Det er lagt opp til to parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. For lavblokken på eiendom 57/60 og 78 er det i planforslaget lagt opp til 10 parkeringsplasser på bakkeplan, hvor de to 5

6 parkeringsplassene lengst mot vest er låst til en boenhet. Det er lagt opp til en parkeringsplass tilrettelagt for bevegelseshemmede. I følge tall fra vegvesenets håndbok 146 vil 100 m 2 gulvareal detaljhandel eller kontor generere 3-4 arbeidsplasser. Dersom en går ut i fra at 100 m 2 forretning/kontor vil gi 3 arbeidsplasser, vil dette tilsi 15 arbeidsplasser innenfor planområdet. I tillegg vil det være kunder til virksomheten og varetransport. Antallet ansatte og kunder samt hvor mye varetransport det vil være i området er vanskelig å forutsi, ettersom en ikke enda vet hvilke bedrifter som vil etablere seg i området. En mener at antallet parkeringsplasser som det er lagt opp til i planforslaget vil sikre en fleksibilitet i forhold til hvilken type bedrifter som velger å etablere seg i bygget. Samtidig er det åpnet for sambruk av parkeringsplassene på bakkeplan slik at en også på denne måten for sikret fleksibilitet for parkeringsarealene. Innenfor denne eiendommen er det lagt opp til rekkehus og leiligheter med grunnflate på ca. 70 m 2. Dette vil gjøre området attraktivt for småbarnsfamilier som gjerne har mer enn en bil, og som genererer høyere turproduksjon enn mindre boenheter. Det er også lagt opp til egen sykkelparkering for forretning/kontor-delen på vestsiden av lavblokken, og sykkelparkering for leilighetene på østsiden av blokken. På eiendom 57/60 og 78 er det lagt opp til færre parkeringsplasser enn parkeringsnormen tilsier. I motsetning til boenhetene på eiendom 57/122 er det på denne eiendommen lagt opp til at det skal være flere mindre boenheter. Fire av boenhetene vil sannsynligvis ligge på pluss/minus 50 m 2, og boenheter under 50 m 2 trenger kun én parkeringsplass. To av boenhetene vil ligge på ca. 60 m 2 og to på ca. 85 m 2. En ser dermed for seg at de fleste av disse leilighetene ikke vil være så aktuelle for småbarnsfamilier som gjerne har to biler, men heller f. eks. eldre eller enslige. Det er lagt opp til en parkeringsdekning på 1,25 parkeringsplasser per boenhet. En mener dermed at det vil være tilstrekkelig med parkeringsplasser for denne eiendommen. Det vil også bli tilrettelagt for sykkelparkering i bod på eiendommen. KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART Oppstartsvarsel per brev ble sendt ut med frist for eventuelle kommentarer innen Det ble sendt ut varsel om igangsatt planarbeid til 28 instanser og 34 grunneiere/naboer. Oppstart ble kunngjort på kommunens hjemmeside , i Sandnesposten og i Aftenbladet Innkomne forhåndsmerknader 1. Brev datert fra Statens vegvesen Vegvesenet påpeker at det generelt er noe uklart om og i tilfelle hvordan/i hvor stor grad planarbeidet avviker fra gjeldende kommuneplan. Dette gjelder ikke minst i forhold til eiendom 57/122. Det forutsettes at det sies noe mer om dette i forbindelse med offentlig ettersyn. 6

7 Foreløpige krav til detaljregulering av 57/122: Byggegrense til fv. 320 settes til 15 meter fra senter fylkesveg. Det antas at det ikke er aktuelt med bebyggelse så nær fylkesvegen ut fra eksisterende opparbeidelse av området (hente/bringe anordning tilknyttet skolen). Avkjørsler fra fv. 320 skal tilfredsstille vegnormalen hva angår frisikt, svingradier m.m. Foreløpige krav til detaljregulering av 57/60 og 78: Byggegrense til tilstøtende fylkesveger settes 15 meter fra senter veg. I kryss mellom fv. 241 og fv. 320 må det reguleres inn tilbaketrukne byggegrenser på 25 meter x 25 meter. Det fremkommer ikke hvordan en ser for seg adkomst til planområdet. Vegvesenet vil ikke akseptere avkjørsler tett opp i kryssområdet. Det må inngås en dialog med vegvesenet om dette. Generelt gjelder at avkjørsler fra fylkesveg skal tilfredsstille vegnormalen hva angår frisikt, svingradier m.m. Planarbeidet må sikre en opprydding i området, som i dag er utflytende. Planarbeidet må ses i sammenheng med opparbeidelse av fortau på sørsiden av eiendommen, frem til krysset fv. 241/fv For begge eiendommer må støyretningslinjen T-1442 følges i den videre planleggingen. Det må tas inn i bestemmelsene at tekniske planer som berører fylkesvegnettet skal godkjennes av vegvesenet. Trafikksikkerhet må vektlegges særskilt i den videre planprosessen. Dersom merknadene fra vegvesenet ikke imøtekommes, må det påregnes at de vil fremme innsigelse til planen ved 1. gangs behandling. I forhold til krav stilt til eiendom 57/122 er byggegrense satt 15 meter fra senter fylkesveg, og avkjørsel tilfredsstiller vegnormalen. På eiendom 57/60 og 78 er byggegrense satt til 15 meter fra fv. 241, og etter muntlig godkjennelse fra vegvesenet er byggegrense satt 12,5 meter fra fv Avkjørsel til denne delen av planområdet er plassert på samme sted som dagens adkomstveg, helt nord på eiendommen. Avkjørsel er da ca. 30 meter fra krysset fv. 241/fv Planforslaget tar hensyn til opparbeidelse av fortau på sørsiden av området. Det er også regulert fortau langs fv. 320 frem til adkomstvegen inn til området. Det er regulert inn frisiktsoner innenfor eiendom 57/60 og 78 som ikke er i overenstemmelse med gjeldende reguleringsplan, men som er akseptert av vegvesenet. Støyretningslinjen T-1442 følges i planforslaget, og ønsket bestemmelse om tekniske planer er tatt med i reguleringsbestemmelsene. I forhold til trafikksikkerhet er det i bestemmelsene sikret at det vil bli etablert opphøyede gangfelt over inn- og avkjørselsvegen til bussholdeplassen med skolen. Adkomstveg inn til eiendom 57/122 er lagt sør for bussholdeplass slik at elever ved skolen ikke vil behøve å krysse vegen fra holdeplassen til skolen. 7

8 2. E-post datert fra K. Andreassen Andreassen ønsker å vite hva som skal bygges i varslet planområde. I forhold til eiendom gnr. 57, bnr. 122 vil en vite hvorfor en kan bygge boligblokker på eiendommen når den i kommuneplanen er disponert til tjenesteyting, og er regulert til offentlig/allmennyttig formål. I forhold til eiendom gnr. 57, bnr. 60 og 78 vil en vite om eksisterende bygg på eiendom skal rives på grunn av farlig kryss, og hva som er tenkt i forbindelse med å forbedre sikkerheten i krysset. Andreassen ønsker en mer konkret redegjørelse om hva reguleringsarbeidet vil innebære. Den ble følgende svar oversendt til K. Andreassen: «Det ønskes oppført boligblokker på tomten, men det er reguleringsprosessen som vil gi svar på omfanget av boligbyggingen. Den foretatte varsling om oppstart av reguleringsarbeid er en forhåndsvarsling om at reguleringsarbeid er igangsatt. Det er nå mulig for naboer og andre å melde inn sine ønsker/krav til dette reguleringsarbeidet før tegnearbeidet påbegynnes. Omdisponering av formålet slik at det kan bygges boliger, er også en del av reguleringsprosessen. Bygget i krysset skal rives pga. dårlige siktforhold og slik at krysset kan utformes i samsvar med gjeldende reguleringsplan for krysset. Her ønskes det også oppført boligbebyggelse. Dersom du har ønsker/krav til varslet reguleringsarbeid, er du velkommen til å gi innspill.» Videre i planprosessen har en justert frisiktene i krysset, som nevnt ovenfor, men det er sikret tilfredsstillende siktforhold i reguleringsplanen. 3. E-post datert fra barne- og ungdomsrepresentant i Sandnes kommune Gnr. 57, bnr. 122: Hovedfokus er trafikksikkerhet for skolebarn. Utfordringen er adkomstveg (inn og utkjørsel) til planområdet. Etter samtale med rektor på Malmheim skole anbefales det at følgende blir vurdert: Adkomst via Heigreveien mellom Julebygdtunet og fotballbane. Rektor og representant fra SU ved Malmheim skole ønsker befaring. Barn og unges bevegelsesmønster etter skoletid må også vurderes. Dersom adkomst skal skje via Killinglandveien er det viktig at en legger adkomstvegen til planområdet sør for bussholdeplass, nærmere Julebygdtunet. Gnr. 57, bnr. 60 og 78 Ber om at trafikksikkerhet for barn og unge ivaretas med tanke på elever ved barneskole, ungdomsskole og bevegelser i fritid. En må også vurdere støy forholdene, og lekeplassnormen for Sandnes kommune må følges. 8

9 Den 22. mars ble det foretatt en befaring av området hvor rektor ved Malmheim skole, Atle Sømme, deltok. I denne befaringen kom en frem til at løsningen med å legge adkomstveg inn til området sør for bussholdeplass vil kunne aksepteres. En vil dermed unngå at elever som kommer med buss til skolen vil behøve å krysse ny adkomstveg. Det er, som tidligere nevnt, sikret i reguleringsbestemmelsene at det vil bli etablert opphøyede gangfelt med inn- og utkjørsel til bussholdeplass. I forhold til eiendom 57/60 og 78 vil planforslaget sikre mye bedre sikt i krysset, og det vil bli anlagt fortau ved krysset. Med tanke på disse forhold anser man at trafikksikkerheten i området vil bli ivaretatt. I reguleringsarbeidet ble det utarbeidet støyrapport for området som viste at eiendom 57/60 og 78 må støyskjermes med tanke på trafikkstøy. Støyskjerming for eiendommen er sikret i plankart og bestemmelser. I støyrapporten ble det opptegnet støyskjerm med «knekker» i de nordvestre og sørøstre hjørnene, se første illustrasjon nedenfor. Disse er ikke beholdt i planforslaget ettersom den i det nordøstre hjørnet vil gå utover adkomstvegen inn til planområdet, og det er regulert inn boder ned til frisiktsone i det sørøstre hjørnet. Støyen ble da beregnet på ny uten «knekkene», se andre illustrasjon nedenfor. Situasjonen som er vist på den andre illustrasjonen har ikke tatt hensyn til bodene som vil gå langs østre plangrense. Bodene vil fungere som støyskjerm, og støyforholdene vil dermed bli bedre i dette området enn støykartet viser. I forhold til det nordvestre hjørnet er det planlagt parkering slik at noe høyere støynivå her vil ikke være noe problem. Trafikkstøy vil i følge utarbeidet støyrapport ikke være noe problem for boliger og uteoppholdsareal på eiendom 57/122. Det befinner seg en ballbinge som tilhører skolen nord for planområdet. Den vil medføre en del støy som kan være sjenerende for planområdet. I støyrapporten er det beskrevet ulike former for støydempende tiltak som kan være aktuelle i forbindelse med ballbinge, men det er ikke avklart hva som må gjøres for å få et akseptabelt støynivå. I dialog med konsulent som utarbeidet støyrapporten, fremgår at det vil være vanskelig å oppnå tilfredsstillende støynivå uten å innføre restriksjoner på når ballbingen kan brukes. Det er derfor i bestemmelsene stilt krav til at ballbinge ikke kan brukes mellom kl. 22:00 og 07:00. Det vil bli ettersendt en egen støyrapport for ballbinge som vil avklare hvilke ytterligere tiltak som det er behov for. Lekeplassnormen i kommunen er overholdt i planforslaget. 9

10 4. Brev datert fra Sandnes eldreråd Eldrerådet i Sandnes krever at det ved regulering og utbygging planlegges og bygges slik at eldre og bevegelseshemmede lett kan ta seg frem. Dette gjelder både ute- og inneområder. Det er bestemmelsene stilt krav til at uteområder og tilkomst skal utformes i henhold til prinsippene for universell utforming, og at tilgjengelighetskravene i teknisk forskrift skal ivaretas. 50 % av boligene innenfor planområdet skal være universelt utformet, og 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. 5. E-post datert fra grunneier T. A. Andreassen, Heigreveien 369 (gnr. 57, bnr. 80) Grunneier regner med at ett eventuelt nytt boligbygg på gnr. 57, bnr. 60 og 78 vil bli oppført i henhold til reguleringsplaner, PBL samt byggeforskrifter. Da spesielt med tanke på at nabogrenser, byggehøyder og utnyttelsesgrad ikke overskrides. Det påpekes også i merknaden at trafikk- og parkeringsforholdene i krysset mellom fv. 241 og fv. 320 bør forbedres. Kommentar: I bestemmelsene til ny reguleringsplan er maks kotehøyde bebyggelse satt til 71,0 meter. Overbygg for heis kan overstige denne høyden med maksimalt 1,5 meter. Maksimalt bebygget areal på eiendommen er satt til 400 m². I gjeldende reguleringsplan er maksimal mønehøyde 9 meter, og maksimal BYA er 50 % av tomtens nettoareal. Eiendommen ligger på ca. kotehøyde 61,0 slik at maksimal kotehøgde på bebyggelse i gjeldende plan vil være ca. 70,0. Dersom man ser på dagens situasjon vil nytt bygg ha en betydelig mindre grunnflate enn eksisterende bygg. Utbyggingen av eiendommen vil være i henhold til PBL og byggeforskrifter. Som tidligere nevnt skal eksisterende bygg i krysset rives for å forbedre dårlige siktforhold i aktuelt kryss, og krysset vil da utformes slik at siktforholdene bedres. 6. Brev datert fra Lyse Det må settes av ett areal på 5 x 5 meter innen området, for oppføring av ny nettstasjon. Årsaken til dette er at det trolig ikke er nok effekt i eksisterende nettstasjon. Nettstasjonen skal etableres i bakkenivå, ha direkte adkomst hele døgnet og ha tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Tilhørende kabelnett må være satt i drift før innflytting i ny bebyggelse kan godkjennes. Lyse ber om at dette tas inn i plankart og bestemmelser. Lyse gjør i tillegg oppmerksom på eksisterende nettstasjon og kabler innen planområdet gjennom vedlagt kartutsnitt av eksisterende infrastruktur. Flytting/endring samt nye tilknytninger, skal skje til enhver tids gjeldende retningslinjer. Kommentar: 10

11 Det er regulert inn areal til ny nettstasjon på eiendom 57/122, og foreslåtte reguleringsbestemmelse er tatt med i planforslaget. 7. Brev datert fra Rogaland fylkeskommune Det er på forespørsel fra fylkesrådmannen gitt ytterligere opplysninger om plassering av barnehagen i grendahuset i Malmheim. Dersom det kan vises til tilstrekkelig barnehage- og skoledekning, for nåværende og framtidig bebyggelse i dette og andre planlagte boligområder som sokner til Malmheim, vil fylkesrådmannen kunne akseptere foreslått omdisponering. Ved planlegging av nye boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal, også på bakkeplan, for barn, unge og voksne. Private og felles uterom skal ha gode sol- og støyforhold. Fylkeskommunen minner om kravet i PBL om planbeskrivelse, som skal være en del av planforslaget når dette sendes på høring. Oppdragsgiver for dette reguleringsarbeidet er Sandnes kommune, og en vil dermed anta at kommunen har kontroll på at det vil være tilstrekkelig barnehage- og skoledekning i området. Det er i planforslaget lagt opp til gode uteoppholdsareal, også på bakkeplan, for begge områdene. Det er regulert inn store lekeområder med gode solforhold, se vedlagt sol- /skyggediagram. Rekkehusene i planområdet vil minimum ha en hagedybde på 9 meter, og ha sammenhengende uteoppholdsareal på minimum 64 m². Hagearealene vil være vendt mot vest. Leilighetene i blokken på eiendom 57/122 vil ha balkonger vendt mot vest. På eiendom 57/68 og 70 vil leilighetene på bakkeplan ha hageareal vendt mot vest med minimum 6 meters hagedybde. Leilighetene i 2. og 3. etasje vil ha balkonger vendt mot vest. Utarbeidet sol- /skyggediagram viser at utearealene på bakkeplan vil gode solforhold 21. mars. kl. 15:00. Det vil være en del skygge 22. juni kl. 18:00, men det vil fremdeles være sol på uteplassen. En kan ha glassfelt i støyskjermen for å bedre lysforholdene. 8. Brev datert fra Sandnes kommune, Bymiljø Det er opparbeidet p-plass/bussholdeplass innenfor planområdet. Det må utarbeides renovasjonsteknisk plan iht. Sandnes kommunes kommunalteknisk avfallsnorm. Vannledning, 110 mm, i sør bør innlemmes av offentlig areal, gjerne som veg eller gangveg. Det må avsettes arealer til lokal overvannsdisponering (LOD). Det bør vurderes plass til lokal overvannsdisponering spredt over hele området, f.eks. i hager og veggrøfter, ved parkeringsarealer, gårdsrom og lekeplasser. Det er ikke ønskelig at det fokuseres på LOD i form av fordrøyning kun på et område nedstrøms i feltet. Arealer til LOD bør ses i sammenheng med planlegging av flomveger innenfor utbyggingsområdet. 11

12 Området har avrenning til Folkvordkanalen/Stangelandsåna hvor det er svært viktig å unngå forurensningstilførsler både i løpet av anleggsperioden og etterpå. I reguleringsbestemmelsenes rekkefølgekrav må det derfor tas inn krav om at det før gravearbeider igangsettes skal etableres tiltak for sedimentering av overvann fra anleggsområdet. Parkeringsplasser og bussholdeplass innenfor planområdet er ikke endret i nytt planforslag. Renovasjonsteknisk plan blir utarbeidet for hvert av de to områdene i planen. Med tanke på vannledning i sør er dette arealet regulert til felles turveg, felles veg og annet vegareal. En må se nærmere på om enn må flytte trasé eller legge vannledningen dypere i forbindelse med utarbeidelse av tekniske planer. Lokal overvannsdisponering må også detaljplanlegges i forbindelse med kommunaltekniske planer. Foreslått rekkefølgekrav er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 9. E-post datert fra Malmheim skole v/ rektor A. Sømme Malmheim skole er bekymret for trafikksikkerheten for skolens elever, da spesielt med tanke på eiendom 57/122. I 2012 søkte grunneier om midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å bruke den til parkering i forbindelse med eksisterende forretning. Da meldte både skolen og FAU om sin bekymring. Etter skolens kjennskap planlegges adkomstveg mellom bussholdeplass og innkjørsel til skolegården. Dersom dette blir tilfelle må så godt som alle elever ved skolen krysse denne adkomstvegen for å komme til skolen. Det blir foreslått å plasseres adkomstveg nedenfor bussholdeplass, slik at de mange elevene som får busstransport til skolen får en sikrere skoleveg. Skoleelever tar ellers buss i forbindelse med svømming og andre utflukter. Ved planlegging av bolig/næring blir det økt trafikk stadig nærmere skolen. Det bes om at man tenker på trafikksikkerhet i planleggingen, og vurderer aktuelle tiltak som opphøyet gangfelt og fartsdumper. Skolen ønsker en befaring på tomten for å se på ulike utfordringer knyttet til trafikk, hvor både skolens ledelse og foreldrerepresentanter ønsker å delta. Forhold tilknyttet trafikksikkerhet er ivaretatt og er nærmere beskrevet i kommentarer til merknader ovenfor. 10. E-post datert fra Julabygdtunet Velforening v/ T. Rossemyr Velforeningen er bekymret for trafikksikkerheten ved omregulering av tomt til parkeringsplass. Hovedhensikten med å fjerne det aktuelle bygget i krysset Killinglandveien/Heigreveien var å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter. Det er i dag 12

13 elever som går og sykler langs sykkelstien i Killinglandveien. Det nye bygget vil føre til økt trafikk på tvers av sykkelstien. Julabygdtunet velforening er også uforstående til at ett område som er regulert til idrettsområde i umiddelbar nærhet til skole og idrettslag kan endres til bolig og forretningsbebyggelse. Innkjørsel til området vil krysse parkeringsplassen og en bussholdeplass hvor barn går til og fra buss og skole. Velforeningen ønsker å ha uttalelsesrett etter årsmøtet i april hvor aktuell sak blir behandlet. Utarbeidet planforslag innebærer ikke at en skal omregulere noen av tomtene til parkeringsplass. Det er imidlertid søkt om midlertidig bruksendring for del av eiendom 57/122 slik at arealet kan brukes til parkering, i påvente av reguleringsendring. Når det gjelder eiendom 57/60 og 78 innebærer planforslaget at eksisterende bygg blir revet, og nytt bygg blir oppført innenfor satte byggegrenser som vil sikre siktforholdene i krysset. I dag er det butikk og bolig på eiendommen, mens det i planforslaget er lagt opp til kun bolig. Ved at det nå kun planlegges bolig på aktuell eiendom vil man anta at trafikk til og fra eiendommen vil minke. Eiendom 57/122 er i dag regulert til offentlig/allmennyttig bebyggelse, og ikke til idrettsområde. Endring av formål fra gjeldende formål til bolig/næring er en del av planforslaget. Adkomstvegen inn til området er nå, som tidligere nevnt, lagt sør for bussholdeplass. 11. E-post datert fra Julebygda idrettslag Idrettslaget stiller seg uforstående til at eiendom 57/122 blir omregulert fra ballplass til boligog forretningsbebyggelse. De ønsker å ha uttalelsesrett etter årsmøtet som blir avholdt 20. mars. Som nevnt i kommentar ovenfor, er eiendom 57/122 i dag regulert til offentlig/allmennyttig bebyggelse. Det er i dag en fotballbane vest for planområdet og en ballbinge nord for planområdet, slik at det vil fremdeles være gode forhold for ballek i området. 12. Brev datert fra Brannvesenet I byggesak stilles det krav om tilfredsstillende slokke- og adkomstmuligheter for brannvesenets personell og utstyr, jf. Byggeteknisk forskrift Det er derfor spesielt viktig at kravene blir tatt hensyn til allerede i planfasen. Brannvesenet ber derfor om at prosjekterende ivaretar brannvesenets adkomstbehov mht. vegbredde, svingradius (indre og ytre), oppstillingsplasser, belastning, høyde og vareleveranse mv. i tidlig planleggingsfase. 13

14 Det vil være tilfredsstillende adkomst for brannbil inn på området. Behov og plassering av brannkum og behov for brannvann vil bli avklart i tekniske planer. Det legges til grunn at kravene fra brannvesenet skal ivaretas ved brannprosjektering. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Planforslaget innebærer maksimalt 29 nye boenheter i form av rekkehus og leiligheter med varierende størrelser, samt ca. 500 m 2 areal til kontor/forretning. En utbygging vil føre til befolkningsøkning og tilhørende økt belastning på vegnettet i området. ÅDT på Heigreveien er 1700, og ÅDT på Killinglandveien er 1100, i følge tall fra I og med at ÅDT på vegene er såpass lav kan en ikke se at utbyggingen vil føre til noe form for overbelastning av det eksisterende vegnettet. Samtidig er trafikksikkerheten ivaretatt i området i form av opphøyede gangfelt, plassering av adkomstveger inn til hvert område og frisiktsoner. Planforslaget ivaretar barn og unges interesser. Det er planlagt lekeareal med gode solforhold på hvert område. I umiddelbar nærhet til eiendom 57/122 hvor det er planlagt flest boenheter ligger det fotballbane, volleyballbane og ballbinge, samtidig som skolen har gode lekeområder. Det er også regulert inn turveg fra området og til stien som ligger langs vestre plangrense. Denne turveg kan benyttes når barna i området skal gå til skolen eller bruke fotballbane. Planforslaget befinner seg i et område omgitt av kulturlandskap. Det er mye ubebygd områder i umiddelbarnærheten til planområdet, slik at beboere i området vil ha gode muligheter for friluftsliv. Minimum 50 % av boligene skal være utformet etter universell utforming prinsippene. De ulike boligtypene og boligstørrelsene som det er lagt opp til i planforslaget, gjør området attraktivt for folk i ulike aldre og med ulike behov. Planområdet vil tilby boliger i ulike prisklasser slik at området blir aktuelt for folk i ulike livsfaser og med ulik økonomisk handlekraft. Utbyggingen vil også gi gode arealer for forretning/kontor lokalisert i kjernen av Malmheim. Det er ingen spesielle problemer knyttet til hverken økonomi eller gjennomførbarhet. Planens konsekvenser for risiko/sårbarhet er vurdert i vedlagte sjekkliste. Prosjektil Areal AS. Stavanger,

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer