«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:"

Transkript

1 Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer forslag til detaljregulering for del av gnr. 57, Bnr. 122 og gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Hensikten med planen er å legge til rette for bolig- og næringsbebyggelse i form av blokkbebyggelse på eiendom gnr. 57, bnr 122. Samt legge til rette for boligbebyggelse på eiendom gnr. 57, bnr. 60 og 78. Den inngikk grunneier og Sandnes kommune en avtale om makebytte av eiendommer på Malmheim i forbindelse med erverv av areal til gang- og sykkelvei langs Heigreveien på gnr. 57, bnr. 60 og 78. I henhold til avtalen overtar kommunen eiendom 57/ 60 og 78 samt noe areal til fortau langs fv. 320, og grunneier overtar 2,5 daa av eiendom 57/ 122. Følgende ble vedtatt av bystyret i forbindelse med avtale om makebytte: «Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: 1. Grunneier frigjør umiddelbart areal til fortau slik som forutsatt i sak om forberedelse til ekspropriasjon. 2. Virksomheten i eksisterende bygning kan drives i inntil tre år. Grunneier pålegges da å rive og fjerne bygningen og overlevere hele tomten til Sandnes kommune. 3. Som motytelse får grunneier 2,5 dekar av barnehagetomten. 4. Sandnes kommune forplikter seg til umiddelbart å starte omregulering av hele eller min. 2,5 dekar av tomten til kombinert bolig- og næringsformål.» I påvente av omregulering av barnehagetomten, del av eiendom 57/122, er det søkt om midlertidig bruksendring for arealet på 57/122 til parkering. GJELDENDE PLANER I gjeldende kommuneplan er eiendom 57/122 disponert til tjenesteyting, og eiendommen er i reguleringsplan avsatt til offentlig/allmennyttig bebyggelse i form av en barnehage. Kommunen har funnet en annen løsning for barnehage på Malmheim. Eiendom 57/60 og 78 er i kommuneplanen disponert til næringsbebyggelse, og er reguleringsplan avsatt til bolig/forretning. I tråd med nevnte avtale om makebytte er det i planforslaget lagt opp til formålsendring på 57/122 fra offentlig/allmennyttig bebyggelse til bolig, forretning og kontor. På eiendom 57/60 og 78 er det i planforslaget lagt opp til en formålsendring fra bolig/forretning til kun bolig. I forbindelse med reguleringsplan for Heigreveien skal det etableres fortau langs den sørlige delen ev eiendom 57/60 og 78. 1

2 Ny «Regionalplan for Jæren» er nå ute på høring, denne gir blant annet retningslinjer når det gjelder bomiljø og kvalitet. Kommunen antar denne vil være vedtatt og bli lagt til grunn i behandlingen av foreliggende plan. Det utløses ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsendring. Nedenfor er det illustrasjoner som viser planområdet i forhold til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner. Planområdet er markert med henholdsvis rød og blå strek. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Nedenfor er det kart og flyfoto over planområdet. Planområdet er todelt, og utgjøres av del av eiendom gnr. 57, bnr. 122 samt noe vegareal, og eiendom gnr. 57, bnr. 60 og 78. Områdets deler er henholdsvis ca. 4 daa og ca. 1 daa. Nord for eiendom 57/122 ligger Malmheim barneskole. Denne delen av planområdet grenser i sør til ett felt med eneboliger, i vest mot en fotballbane og i øst mot fv Den andre delen av planområdet, eiendom 57/60 og 78, grenser mot fv. 241 i sør og fv. 320 i vest. Nord og øst for eiendommen er det boliger. 2

3 Hovedbergartene i begge delene av planområdet er diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Berggrunnen er dekket av tykk morene, som kan inneholde alt fra leire til stein og blokk. Planområdet befinner seg i et risikoområde for radon, men TEK 10 sikrer at utbyggingen vil ivareta dette forholdet. Det er i dag ingen bygninger på den delen av eiendom 57/122 som er en del av planområdet. På eiendom 57/ 60 og 78 befinner det seg ett bygg som blir benyttet til bolig og forretning. Dette bygget forutsettes revet slik at krysset kan utformes på en måte som vil bedre siktforholdene i krysset. I forhold til lokalklima ligger normal middeltemperatur for året på 6-8 C. Normal nedbørsum for året ligger i intervallet mm, og normal årsmaksimum av snømengde (i mm vannekvivalent) er under 50 mm. Tallene som omhandler lokalklima er fra perioden Eiendom 57/122 skråner svakt i fra nord mot sør, og har gode solforhold. Det er også gode solforhold på eiendom 57/60 og 78. Det er ikke funnet registeringer av kultur- eller fornminner på planområdene. De to delene av planområdet ligger ca. 130 meter i gangavstand fra hverandre. Mellom de to delene ligger det en dagligvarebutikk. Skolen befinner seg som nevnt nær eiendom 57/122, og ca. 170 meter vest for eiendommen ligger Julebygda barnehage. På eiendom 57/122, innenfor planområdet, ligger det i dag en bussholdeplass som blir brukt i forbindelse med skoleskyss, noe som ikke er endret i planforslaget. Parkering for skole ligger i tilknytning til busssnuplass. Rett ved eiendom 57/60 og 78 ligger det også en bussholdeplass. Det er foretatt barnetråkkregistreringer for Malmheim bydel. Det er ikke registreringer innenfor selve planområdet, men flere områder rundt er registrerte lekeområder. Vest for eiendom 57/122 ligger, som tidligere nevnt, en fotballbane. Fotballbanen blir brukt både av barnehage og skole. Barnehagen bruker den blant annet til å sparke fotball, leke og klatre i trær, og skolen bruker den som «stevneplass», klatring, naturstudium og lek for småskolen. Banen blir også brukt av barn på fritiden til å sparke fotball. Lekeplassen til skolen ligger nord for eiendom 57/122, og denne blir også brukt av barnehagen. En asfaltert plass utenfor skolebygningen blir også brukt til lek utenom skoletid. Sør for eiendom 57/ 60 og 78 ligger parkeringsplassen til Julebygda kapell som bl.a. blir brukt til å stå på rollerblades. Det er i dag opparbeidet gang-/sykkelveg langs deler av Killinglandveien og Heigrestadveien. Det skal anlegges fortau ved eiendom 57/60 og 78. ÅDT på Heigreveien forbi 57/60 og 78 er 1700, og ÅDT på Killinglandveien ved 57/122 er 1100, i følge tall fra Ved eiendom 57/122 ligger det i dag vann- og spillvannsledninger vest og sør for området med henholdsvis dimensjoner på opptil 150 og 160, samt overvannsledninger med dimensjoner på 200 og 250 øst og sør for området. Ved utarbeidelse av tekniske planer må en se nærmere på hvordan en vil løse overvannssituasjonen lokalt innenfor planområdet. Eiendom 57/ 60 og 78 er i dag bebygd, og i følge ledningskart er det oppført stikkledninger for overvann og spillvann til eiendommen. Det er også vannledninger i området sør og vest 3

4 for området med dimensjoner på opptil 150. En vil anta at det ikke vil være noe problem å tilknytte seg eksisterende ledningsnett. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget gir muligheter for 21 nye boenheter på eiendom 57/122, i form av syv rekkehus og 14 leiligheter, samt 504 m² med areal til forretning/kontor. Leilighetene og areal til forretning/kontor er samlet i en lavblokk i tre etasjer, hvor første etasje er tenkt brukt til forretning og kontor. På eiendom 57/60 og 78 er det planlagt oppført en lavblokk i tre etasjer hvor det tillates opptil åtte leiligheter. Arealfordeling for planforslaget for del av eiendom 57/122: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Bolig Bolig/Forretning/Kontor Renovasjon Energianlegg Undervisning Lek Samferdselsanlegg og Veg teknisk infrastruktur Fortau Gang-/sykkelveg Parkering Annen veggrunn 1,55 1,14 0,02 0,03 0,49 0,32 1,45 0,23 0,27 0,33 0,31 0,01 Leskur Grønnstruktur Turveg 0,10 Sum 6,25 Arealfordeling for planforslaget for eiendom 57/60 og 78: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Bolig Renovasjon Lek Uteoppholdsareal Samferdselsanlegg og Veg teknisk infrastruktur Fortau Gangveg Parkering Annen veggrunn 0,37 0,01 0,20 0,01 0,14 0,12 0,04 0,09 0,03 Sum 1,01 Begge blokkene på de to delene av planområdet planlagt med heis, slik at alle leilighetene samt rekkehusene vil ha tilgjengelig tilkomst i henhold til teknisk forskrift. Minimum 50 % av boligene skal være universelt utformet. Uteområder og tilkomst skal være universelt utformet. 4

5 Rekkehusene oppføres i 2 etasjer med saltak, hvor takvinkel skal ligge i intervallet grader. Det er på plankartet påført maksimal kotehøyde for bebyggelsen. Rekkehusene vil trappes slik at bebyggelsen vil være høyest i nord og lavest i sør. Maks kotehøyde for rekkehusene vil være 2,5 meter lavere i sør enn i nord, og vil dermed følge terrenget. Det er også planlagt en forskyvning i plasseringen av rekkehusene slik at en får «et brudd» i bebyggelsen. Det tillates etablert balkong med inntil 2 meters dybde og maks 50 % av boenhetens bredde. Garasjer/carporter skal være tilpasset boligen med hensyn til materialvalg, form og farge Garasjen/carporten skal ha saltak hvor maksimal mønehøyde er 4,0 meter og maksimal gesimshøyde er 2,5 meter. Det tillates oppført bod på egen tomt. Maksimalt bebygget areal, BYA, innenfor området avsatt til rekkehus er satt til 900 m 2. Lavblokken på eiendom 57/122 skal oppføres med 3 etasjer, og bygget kan ha pulttak eller flatt tak. Maksimal kotehøyde for bygget er satt til 75,0, men heis- og trappehus kan overstige denne kotehøyden med maks 1,5 meter. Det tillates etablert balkong med inntil 2 meters dybde og maks 50 % av boenhetens bredde. Det skal etableres parkeringskjeller under bygget hvor det også skal etableres boder for leilighetene. Maksimalt bebygget areal, BYA, innenfor formålet bolig/forretning/kontor er satt til 750 m 2. Lavblokken på eiendom 57/60 og 78 skal oppføres med 3 etasjer, og bygget kan oppføres med pulttak eller flatt tak. Maksimal kotehøyde for bygget er satt til 71,0, men overbygg for heis kan overstige denne høyden med inntil 1,5 meter. Det tillates etablert balkong med inntil 2 meters dybde og maks 60 % av boenhetens bredde. Bygget er tenkt utkraget i 2. etasje slik at det kan etableres parkering under deler av bygget i 1. etasje. Det skal etableres boder for leilighetene på minimum 5 m 2. Maksimalt bebygget areal er satt til 400 m 2. Innenfor hvert delområde av planen skal det etableres lekeplass. Innenfor eiendom 57/122 er det regulert inn område for avfallscontainere som er felles for alle boligene, forretninger og kontorer på området. På eiendom 57/60 og 78 skal det etableres oppstillingsplass for avfallsdunker som er felles for alle leilighetene her. Planforslaget befinner seg i parkeringssone C. Dette innebærer at det i henhold til kommuneplanen kreves minimum en parkeringsplass per boenhet, samt at det avsettes plass til minst en garasje per boenhet over 50 m 2. For øvrige formål kreves det minimum en biloppstillingsplass per 100 m 2 BRA. Dette innebærer at det på eiendom 57/122 etter disse bestemmelsene skal være 42 garasje/parkeringsplasser forbeholdt bolig, og 5 parkeringsplasser forbeholdt kontor og forretning. I forhold til eiendom 57/60 og 78 skulle det, dersom alle leilighetene er over 50 m 2, bli lagt opp til 16 parkeringsplasser. For de planlagte rekkehusene vil det legges opp til parkering på egen tomt med garasje/carport og en oppstillingsplass på egen tomt. For lavblokken på eiendom 57/122 er det planlagt parkeringskjeller med 26 plasser som er felles for leilighetene og ansatte i forretning/kontor-delen. Innenfor samme eiendom er det også planlagt 14 parkeringsplasser på bakkeplan som er felles for besøkende til forretninger og kontorer, leilighetene og kan fungere som gjesteparkering for rekkehusene utenom arbeidstid. Det er lagt opp til to parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. For lavblokken på eiendom 57/60 og 78 er det i planforslaget lagt opp til 10 parkeringsplasser på bakkeplan, hvor de to 5

6 parkeringsplassene lengst mot vest er låst til en boenhet. Det er lagt opp til en parkeringsplass tilrettelagt for bevegelseshemmede. I følge tall fra vegvesenets håndbok 146 vil 100 m 2 gulvareal detaljhandel eller kontor generere 3-4 arbeidsplasser. Dersom en går ut i fra at 100 m 2 forretning/kontor vil gi 3 arbeidsplasser, vil dette tilsi 15 arbeidsplasser innenfor planområdet. I tillegg vil det være kunder til virksomheten og varetransport. Antallet ansatte og kunder samt hvor mye varetransport det vil være i området er vanskelig å forutsi, ettersom en ikke enda vet hvilke bedrifter som vil etablere seg i området. En mener at antallet parkeringsplasser som det er lagt opp til i planforslaget vil sikre en fleksibilitet i forhold til hvilken type bedrifter som velger å etablere seg i bygget. Samtidig er det åpnet for sambruk av parkeringsplassene på bakkeplan slik at en også på denne måten for sikret fleksibilitet for parkeringsarealene. Innenfor denne eiendommen er det lagt opp til rekkehus og leiligheter med grunnflate på ca. 70 m 2. Dette vil gjøre området attraktivt for småbarnsfamilier som gjerne har mer enn en bil, og som genererer høyere turproduksjon enn mindre boenheter. Det er også lagt opp til egen sykkelparkering for forretning/kontor-delen på vestsiden av lavblokken, og sykkelparkering for leilighetene på østsiden av blokken. På eiendom 57/60 og 78 er det lagt opp til færre parkeringsplasser enn parkeringsnormen tilsier. I motsetning til boenhetene på eiendom 57/122 er det på denne eiendommen lagt opp til at det skal være flere mindre boenheter. Fire av boenhetene vil sannsynligvis ligge på pluss/minus 50 m 2, og boenheter under 50 m 2 trenger kun én parkeringsplass. To av boenhetene vil ligge på ca. 60 m 2 og to på ca. 85 m 2. En ser dermed for seg at de fleste av disse leilighetene ikke vil være så aktuelle for småbarnsfamilier som gjerne har to biler, men heller f. eks. eldre eller enslige. Det er lagt opp til en parkeringsdekning på 1,25 parkeringsplasser per boenhet. En mener dermed at det vil være tilstrekkelig med parkeringsplasser for denne eiendommen. Det vil også bli tilrettelagt for sykkelparkering i bod på eiendommen. KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART Oppstartsvarsel per brev ble sendt ut med frist for eventuelle kommentarer innen Det ble sendt ut varsel om igangsatt planarbeid til 28 instanser og 34 grunneiere/naboer. Oppstart ble kunngjort på kommunens hjemmeside , i Sandnesposten og i Aftenbladet Innkomne forhåndsmerknader 1. Brev datert fra Statens vegvesen Vegvesenet påpeker at det generelt er noe uklart om og i tilfelle hvordan/i hvor stor grad planarbeidet avviker fra gjeldende kommuneplan. Dette gjelder ikke minst i forhold til eiendom 57/122. Det forutsettes at det sies noe mer om dette i forbindelse med offentlig ettersyn. 6

7 Foreløpige krav til detaljregulering av 57/122: Byggegrense til fv. 320 settes til 15 meter fra senter fylkesveg. Det antas at det ikke er aktuelt med bebyggelse så nær fylkesvegen ut fra eksisterende opparbeidelse av området (hente/bringe anordning tilknyttet skolen). Avkjørsler fra fv. 320 skal tilfredsstille vegnormalen hva angår frisikt, svingradier m.m. Foreløpige krav til detaljregulering av 57/60 og 78: Byggegrense til tilstøtende fylkesveger settes 15 meter fra senter veg. I kryss mellom fv. 241 og fv. 320 må det reguleres inn tilbaketrukne byggegrenser på 25 meter x 25 meter. Det fremkommer ikke hvordan en ser for seg adkomst til planområdet. Vegvesenet vil ikke akseptere avkjørsler tett opp i kryssområdet. Det må inngås en dialog med vegvesenet om dette. Generelt gjelder at avkjørsler fra fylkesveg skal tilfredsstille vegnormalen hva angår frisikt, svingradier m.m. Planarbeidet må sikre en opprydding i området, som i dag er utflytende. Planarbeidet må ses i sammenheng med opparbeidelse av fortau på sørsiden av eiendommen, frem til krysset fv. 241/fv For begge eiendommer må støyretningslinjen T-1442 følges i den videre planleggingen. Det må tas inn i bestemmelsene at tekniske planer som berører fylkesvegnettet skal godkjennes av vegvesenet. Trafikksikkerhet må vektlegges særskilt i den videre planprosessen. Dersom merknadene fra vegvesenet ikke imøtekommes, må det påregnes at de vil fremme innsigelse til planen ved 1. gangs behandling. I forhold til krav stilt til eiendom 57/122 er byggegrense satt 15 meter fra senter fylkesveg, og avkjørsel tilfredsstiller vegnormalen. På eiendom 57/60 og 78 er byggegrense satt til 15 meter fra fv. 241, og etter muntlig godkjennelse fra vegvesenet er byggegrense satt 12,5 meter fra fv Avkjørsel til denne delen av planområdet er plassert på samme sted som dagens adkomstveg, helt nord på eiendommen. Avkjørsel er da ca. 30 meter fra krysset fv. 241/fv Planforslaget tar hensyn til opparbeidelse av fortau på sørsiden av området. Det er også regulert fortau langs fv. 320 frem til adkomstvegen inn til området. Det er regulert inn frisiktsoner innenfor eiendom 57/60 og 78 som ikke er i overenstemmelse med gjeldende reguleringsplan, men som er akseptert av vegvesenet. Støyretningslinjen T-1442 følges i planforslaget, og ønsket bestemmelse om tekniske planer er tatt med i reguleringsbestemmelsene. I forhold til trafikksikkerhet er det i bestemmelsene sikret at det vil bli etablert opphøyede gangfelt over inn- og avkjørselsvegen til bussholdeplassen med skolen. Adkomstveg inn til eiendom 57/122 er lagt sør for bussholdeplass slik at elever ved skolen ikke vil behøve å krysse vegen fra holdeplassen til skolen. 7

8 2. E-post datert fra K. Andreassen Andreassen ønsker å vite hva som skal bygges i varslet planområde. I forhold til eiendom gnr. 57, bnr. 122 vil en vite hvorfor en kan bygge boligblokker på eiendommen når den i kommuneplanen er disponert til tjenesteyting, og er regulert til offentlig/allmennyttig formål. I forhold til eiendom gnr. 57, bnr. 60 og 78 vil en vite om eksisterende bygg på eiendom skal rives på grunn av farlig kryss, og hva som er tenkt i forbindelse med å forbedre sikkerheten i krysset. Andreassen ønsker en mer konkret redegjørelse om hva reguleringsarbeidet vil innebære. Den ble følgende svar oversendt til K. Andreassen: «Det ønskes oppført boligblokker på tomten, men det er reguleringsprosessen som vil gi svar på omfanget av boligbyggingen. Den foretatte varsling om oppstart av reguleringsarbeid er en forhåndsvarsling om at reguleringsarbeid er igangsatt. Det er nå mulig for naboer og andre å melde inn sine ønsker/krav til dette reguleringsarbeidet før tegnearbeidet påbegynnes. Omdisponering av formålet slik at det kan bygges boliger, er også en del av reguleringsprosessen. Bygget i krysset skal rives pga. dårlige siktforhold og slik at krysset kan utformes i samsvar med gjeldende reguleringsplan for krysset. Her ønskes det også oppført boligbebyggelse. Dersom du har ønsker/krav til varslet reguleringsarbeid, er du velkommen til å gi innspill.» Videre i planprosessen har en justert frisiktene i krysset, som nevnt ovenfor, men det er sikret tilfredsstillende siktforhold i reguleringsplanen. 3. E-post datert fra barne- og ungdomsrepresentant i Sandnes kommune Gnr. 57, bnr. 122: Hovedfokus er trafikksikkerhet for skolebarn. Utfordringen er adkomstveg (inn og utkjørsel) til planområdet. Etter samtale med rektor på Malmheim skole anbefales det at følgende blir vurdert: Adkomst via Heigreveien mellom Julebygdtunet og fotballbane. Rektor og representant fra SU ved Malmheim skole ønsker befaring. Barn og unges bevegelsesmønster etter skoletid må også vurderes. Dersom adkomst skal skje via Killinglandveien er det viktig at en legger adkomstvegen til planområdet sør for bussholdeplass, nærmere Julebygdtunet. Gnr. 57, bnr. 60 og 78 Ber om at trafikksikkerhet for barn og unge ivaretas med tanke på elever ved barneskole, ungdomsskole og bevegelser i fritid. En må også vurdere støy forholdene, og lekeplassnormen for Sandnes kommune må følges. 8

9 Den 22. mars ble det foretatt en befaring av området hvor rektor ved Malmheim skole, Atle Sømme, deltok. I denne befaringen kom en frem til at løsningen med å legge adkomstveg inn til området sør for bussholdeplass vil kunne aksepteres. En vil dermed unngå at elever som kommer med buss til skolen vil behøve å krysse ny adkomstveg. Det er, som tidligere nevnt, sikret i reguleringsbestemmelsene at det vil bli etablert opphøyede gangfelt med inn- og utkjørsel til bussholdeplass. I forhold til eiendom 57/60 og 78 vil planforslaget sikre mye bedre sikt i krysset, og det vil bli anlagt fortau ved krysset. Med tanke på disse forhold anser man at trafikksikkerheten i området vil bli ivaretatt. I reguleringsarbeidet ble det utarbeidet støyrapport for området som viste at eiendom 57/60 og 78 må støyskjermes med tanke på trafikkstøy. Støyskjerming for eiendommen er sikret i plankart og bestemmelser. I støyrapporten ble det opptegnet støyskjerm med «knekker» i de nordvestre og sørøstre hjørnene, se første illustrasjon nedenfor. Disse er ikke beholdt i planforslaget ettersom den i det nordøstre hjørnet vil gå utover adkomstvegen inn til planområdet, og det er regulert inn boder ned til frisiktsone i det sørøstre hjørnet. Støyen ble da beregnet på ny uten «knekkene», se andre illustrasjon nedenfor. Situasjonen som er vist på den andre illustrasjonen har ikke tatt hensyn til bodene som vil gå langs østre plangrense. Bodene vil fungere som støyskjerm, og støyforholdene vil dermed bli bedre i dette området enn støykartet viser. I forhold til det nordvestre hjørnet er det planlagt parkering slik at noe høyere støynivå her vil ikke være noe problem. Trafikkstøy vil i følge utarbeidet støyrapport ikke være noe problem for boliger og uteoppholdsareal på eiendom 57/122. Det befinner seg en ballbinge som tilhører skolen nord for planområdet. Den vil medføre en del støy som kan være sjenerende for planområdet. I støyrapporten er det beskrevet ulike former for støydempende tiltak som kan være aktuelle i forbindelse med ballbinge, men det er ikke avklart hva som må gjøres for å få et akseptabelt støynivå. I dialog med konsulent som utarbeidet støyrapporten, fremgår at det vil være vanskelig å oppnå tilfredsstillende støynivå uten å innføre restriksjoner på når ballbingen kan brukes. Det er derfor i bestemmelsene stilt krav til at ballbinge ikke kan brukes mellom kl. 22:00 og 07:00. Det vil bli ettersendt en egen støyrapport for ballbinge som vil avklare hvilke ytterligere tiltak som det er behov for. Lekeplassnormen i kommunen er overholdt i planforslaget. 9

10 4. Brev datert fra Sandnes eldreråd Eldrerådet i Sandnes krever at det ved regulering og utbygging planlegges og bygges slik at eldre og bevegelseshemmede lett kan ta seg frem. Dette gjelder både ute- og inneområder. Det er bestemmelsene stilt krav til at uteområder og tilkomst skal utformes i henhold til prinsippene for universell utforming, og at tilgjengelighetskravene i teknisk forskrift skal ivaretas. 50 % av boligene innenfor planområdet skal være universelt utformet, og 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. 5. E-post datert fra grunneier T. A. Andreassen, Heigreveien 369 (gnr. 57, bnr. 80) Grunneier regner med at ett eventuelt nytt boligbygg på gnr. 57, bnr. 60 og 78 vil bli oppført i henhold til reguleringsplaner, PBL samt byggeforskrifter. Da spesielt med tanke på at nabogrenser, byggehøyder og utnyttelsesgrad ikke overskrides. Det påpekes også i merknaden at trafikk- og parkeringsforholdene i krysset mellom fv. 241 og fv. 320 bør forbedres. Kommentar: I bestemmelsene til ny reguleringsplan er maks kotehøyde bebyggelse satt til 71,0 meter. Overbygg for heis kan overstige denne høyden med maksimalt 1,5 meter. Maksimalt bebygget areal på eiendommen er satt til 400 m². I gjeldende reguleringsplan er maksimal mønehøyde 9 meter, og maksimal BYA er 50 % av tomtens nettoareal. Eiendommen ligger på ca. kotehøyde 61,0 slik at maksimal kotehøgde på bebyggelse i gjeldende plan vil være ca. 70,0. Dersom man ser på dagens situasjon vil nytt bygg ha en betydelig mindre grunnflate enn eksisterende bygg. Utbyggingen av eiendommen vil være i henhold til PBL og byggeforskrifter. Som tidligere nevnt skal eksisterende bygg i krysset rives for å forbedre dårlige siktforhold i aktuelt kryss, og krysset vil da utformes slik at siktforholdene bedres. 6. Brev datert fra Lyse Det må settes av ett areal på 5 x 5 meter innen området, for oppføring av ny nettstasjon. Årsaken til dette er at det trolig ikke er nok effekt i eksisterende nettstasjon. Nettstasjonen skal etableres i bakkenivå, ha direkte adkomst hele døgnet og ha tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Tilhørende kabelnett må være satt i drift før innflytting i ny bebyggelse kan godkjennes. Lyse ber om at dette tas inn i plankart og bestemmelser. Lyse gjør i tillegg oppmerksom på eksisterende nettstasjon og kabler innen planområdet gjennom vedlagt kartutsnitt av eksisterende infrastruktur. Flytting/endring samt nye tilknytninger, skal skje til enhver tids gjeldende retningslinjer. Kommentar: 10

11 Det er regulert inn areal til ny nettstasjon på eiendom 57/122, og foreslåtte reguleringsbestemmelse er tatt med i planforslaget. 7. Brev datert fra Rogaland fylkeskommune Det er på forespørsel fra fylkesrådmannen gitt ytterligere opplysninger om plassering av barnehagen i grendahuset i Malmheim. Dersom det kan vises til tilstrekkelig barnehage- og skoledekning, for nåværende og framtidig bebyggelse i dette og andre planlagte boligområder som sokner til Malmheim, vil fylkesrådmannen kunne akseptere foreslått omdisponering. Ved planlegging av nye boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal, også på bakkeplan, for barn, unge og voksne. Private og felles uterom skal ha gode sol- og støyforhold. Fylkeskommunen minner om kravet i PBL om planbeskrivelse, som skal være en del av planforslaget når dette sendes på høring. Oppdragsgiver for dette reguleringsarbeidet er Sandnes kommune, og en vil dermed anta at kommunen har kontroll på at det vil være tilstrekkelig barnehage- og skoledekning i området. Det er i planforslaget lagt opp til gode uteoppholdsareal, også på bakkeplan, for begge områdene. Det er regulert inn store lekeområder med gode solforhold, se vedlagt sol- /skyggediagram. Rekkehusene i planområdet vil minimum ha en hagedybde på 9 meter, og ha sammenhengende uteoppholdsareal på minimum 64 m². Hagearealene vil være vendt mot vest. Leilighetene i blokken på eiendom 57/122 vil ha balkonger vendt mot vest. På eiendom 57/68 og 70 vil leilighetene på bakkeplan ha hageareal vendt mot vest med minimum 6 meters hagedybde. Leilighetene i 2. og 3. etasje vil ha balkonger vendt mot vest. Utarbeidet sol- /skyggediagram viser at utearealene på bakkeplan vil gode solforhold 21. mars. kl. 15:00. Det vil være en del skygge 22. juni kl. 18:00, men det vil fremdeles være sol på uteplassen. En kan ha glassfelt i støyskjermen for å bedre lysforholdene. 8. Brev datert fra Sandnes kommune, Bymiljø Det er opparbeidet p-plass/bussholdeplass innenfor planområdet. Det må utarbeides renovasjonsteknisk plan iht. Sandnes kommunes kommunalteknisk avfallsnorm. Vannledning, 110 mm, i sør bør innlemmes av offentlig areal, gjerne som veg eller gangveg. Det må avsettes arealer til lokal overvannsdisponering (LOD). Det bør vurderes plass til lokal overvannsdisponering spredt over hele området, f.eks. i hager og veggrøfter, ved parkeringsarealer, gårdsrom og lekeplasser. Det er ikke ønskelig at det fokuseres på LOD i form av fordrøyning kun på et område nedstrøms i feltet. Arealer til LOD bør ses i sammenheng med planlegging av flomveger innenfor utbyggingsområdet. 11

12 Området har avrenning til Folkvordkanalen/Stangelandsåna hvor det er svært viktig å unngå forurensningstilførsler både i løpet av anleggsperioden og etterpå. I reguleringsbestemmelsenes rekkefølgekrav må det derfor tas inn krav om at det før gravearbeider igangsettes skal etableres tiltak for sedimentering av overvann fra anleggsområdet. Parkeringsplasser og bussholdeplass innenfor planområdet er ikke endret i nytt planforslag. Renovasjonsteknisk plan blir utarbeidet for hvert av de to områdene i planen. Med tanke på vannledning i sør er dette arealet regulert til felles turveg, felles veg og annet vegareal. En må se nærmere på om enn må flytte trasé eller legge vannledningen dypere i forbindelse med utarbeidelse av tekniske planer. Lokal overvannsdisponering må også detaljplanlegges i forbindelse med kommunaltekniske planer. Foreslått rekkefølgekrav er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 9. E-post datert fra Malmheim skole v/ rektor A. Sømme Malmheim skole er bekymret for trafikksikkerheten for skolens elever, da spesielt med tanke på eiendom 57/122. I 2012 søkte grunneier om midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å bruke den til parkering i forbindelse med eksisterende forretning. Da meldte både skolen og FAU om sin bekymring. Etter skolens kjennskap planlegges adkomstveg mellom bussholdeplass og innkjørsel til skolegården. Dersom dette blir tilfelle må så godt som alle elever ved skolen krysse denne adkomstvegen for å komme til skolen. Det blir foreslått å plasseres adkomstveg nedenfor bussholdeplass, slik at de mange elevene som får busstransport til skolen får en sikrere skoleveg. Skoleelever tar ellers buss i forbindelse med svømming og andre utflukter. Ved planlegging av bolig/næring blir det økt trafikk stadig nærmere skolen. Det bes om at man tenker på trafikksikkerhet i planleggingen, og vurderer aktuelle tiltak som opphøyet gangfelt og fartsdumper. Skolen ønsker en befaring på tomten for å se på ulike utfordringer knyttet til trafikk, hvor både skolens ledelse og foreldrerepresentanter ønsker å delta. Forhold tilknyttet trafikksikkerhet er ivaretatt og er nærmere beskrevet i kommentarer til merknader ovenfor. 10. E-post datert fra Julabygdtunet Velforening v/ T. Rossemyr Velforeningen er bekymret for trafikksikkerheten ved omregulering av tomt til parkeringsplass. Hovedhensikten med å fjerne det aktuelle bygget i krysset Killinglandveien/Heigreveien var å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter. Det er i dag 12

13 elever som går og sykler langs sykkelstien i Killinglandveien. Det nye bygget vil føre til økt trafikk på tvers av sykkelstien. Julabygdtunet velforening er også uforstående til at ett område som er regulert til idrettsområde i umiddelbar nærhet til skole og idrettslag kan endres til bolig og forretningsbebyggelse. Innkjørsel til området vil krysse parkeringsplassen og en bussholdeplass hvor barn går til og fra buss og skole. Velforeningen ønsker å ha uttalelsesrett etter årsmøtet i april hvor aktuell sak blir behandlet. Utarbeidet planforslag innebærer ikke at en skal omregulere noen av tomtene til parkeringsplass. Det er imidlertid søkt om midlertidig bruksendring for del av eiendom 57/122 slik at arealet kan brukes til parkering, i påvente av reguleringsendring. Når det gjelder eiendom 57/60 og 78 innebærer planforslaget at eksisterende bygg blir revet, og nytt bygg blir oppført innenfor satte byggegrenser som vil sikre siktforholdene i krysset. I dag er det butikk og bolig på eiendommen, mens det i planforslaget er lagt opp til kun bolig. Ved at det nå kun planlegges bolig på aktuell eiendom vil man anta at trafikk til og fra eiendommen vil minke. Eiendom 57/122 er i dag regulert til offentlig/allmennyttig bebyggelse, og ikke til idrettsområde. Endring av formål fra gjeldende formål til bolig/næring er en del av planforslaget. Adkomstvegen inn til området er nå, som tidligere nevnt, lagt sør for bussholdeplass. 11. E-post datert fra Julebygda idrettslag Idrettslaget stiller seg uforstående til at eiendom 57/122 blir omregulert fra ballplass til boligog forretningsbebyggelse. De ønsker å ha uttalelsesrett etter årsmøtet som blir avholdt 20. mars. Som nevnt i kommentar ovenfor, er eiendom 57/122 i dag regulert til offentlig/allmennyttig bebyggelse. Det er i dag en fotballbane vest for planområdet og en ballbinge nord for planområdet, slik at det vil fremdeles være gode forhold for ballek i området. 12. Brev datert fra Brannvesenet I byggesak stilles det krav om tilfredsstillende slokke- og adkomstmuligheter for brannvesenets personell og utstyr, jf. Byggeteknisk forskrift Det er derfor spesielt viktig at kravene blir tatt hensyn til allerede i planfasen. Brannvesenet ber derfor om at prosjekterende ivaretar brannvesenets adkomstbehov mht. vegbredde, svingradius (indre og ytre), oppstillingsplasser, belastning, høyde og vareleveranse mv. i tidlig planleggingsfase. 13

14 Det vil være tilfredsstillende adkomst for brannbil inn på området. Behov og plassering av brannkum og behov for brannvann vil bli avklart i tekniske planer. Det legges til grunn at kravene fra brannvesenet skal ivaretas ved brannprosjektering. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Planforslaget innebærer maksimalt 29 nye boenheter i form av rekkehus og leiligheter med varierende størrelser, samt ca. 500 m 2 areal til kontor/forretning. En utbygging vil føre til befolkningsøkning og tilhørende økt belastning på vegnettet i området. ÅDT på Heigreveien er 1700, og ÅDT på Killinglandveien er 1100, i følge tall fra I og med at ÅDT på vegene er såpass lav kan en ikke se at utbyggingen vil føre til noe form for overbelastning av det eksisterende vegnettet. Samtidig er trafikksikkerheten ivaretatt i området i form av opphøyede gangfelt, plassering av adkomstveger inn til hvert område og frisiktsoner. Planforslaget ivaretar barn og unges interesser. Det er planlagt lekeareal med gode solforhold på hvert område. I umiddelbar nærhet til eiendom 57/122 hvor det er planlagt flest boenheter ligger det fotballbane, volleyballbane og ballbinge, samtidig som skolen har gode lekeområder. Det er også regulert inn turveg fra området og til stien som ligger langs vestre plangrense. Denne turveg kan benyttes når barna i området skal gå til skolen eller bruke fotballbane. Planforslaget befinner seg i et område omgitt av kulturlandskap. Det er mye ubebygd områder i umiddelbarnærheten til planområdet, slik at beboere i området vil ha gode muligheter for friluftsliv. Minimum 50 % av boligene skal være utformet etter universell utforming prinsippene. De ulike boligtypene og boligstørrelsene som det er lagt opp til i planforslaget, gjør området attraktivt for folk i ulike aldre og med ulike behov. Planområdet vil tilby boliger i ulike prisklasser slik at området blir aktuelt for folk i ulike livsfaser og med ulik økonomisk handlekraft. Utbyggingen vil også gi gode arealer for forretning/kontor lokalisert i kjernen av Malmheim. Det er ingen spesielle problemer knyttet til hverken økonomi eller gjennomførbarhet. Planens konsekvenser for risiko/sårbarhet er vurdert i vedlagte sjekkliste. Prosjektil Areal AS. Stavanger,

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien Plan nr. 2011 104 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av grunneiere, detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, 2606,

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND Plannummer: 0468.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28042016, rev. 07072016,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Elvebakken, Vikeså.

Planbeskrivelse til detaljregulering for Elvebakken, Vikeså. Planbeskrivelse til detaljregulering for Elvebakken, Vikeså. Plan ID.: 2014003 Bjerkreim kommune BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET Prosjektil Areal AS fremmer forslag om detaljreguleringsplan for gnr. 33, bnr.

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EKORNVEIEN 20 PLANID 2013001

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EKORNVEIEN 20 PLANID 2013001 DETALJREGULERINGSPLAN FOR EKORNVEIEN 20 PLANID 2013001 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Utarbeidet av Elin Vagle Sist revidert:24.01.2014 BAKGRUNN Bakgrunn for planforslaget Bakgrunn for at saken fremmes er

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Forslag datert 24/9 2013 Revidert 17.12.13 Forslag til revidering datert 1.1.15 1 Felles bestemmelser 1.1 Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017 Bestemmelsene er datert: 03.04.2017 Vedtatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION Arkiv: PlanID - 0471.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2289-23 Journalpostid: 16/5035 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0471.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION Saksgang: Utval

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION Arkiv: PlanID - 0471.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2289-14 Journalpostid: 15/19672 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0471.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION Saksgang: Utval

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr , felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr , felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr. 2004 306-04, felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune Datert 02.10.2012 Sist revidert: 11.03.14 Vedtatt: 1 FORMÅL Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0495.00, K2 - L12 Vår ref: 16/902-29 Journalpostid: 16/30892 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0495.00: DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Arkivsak: 06/3147 Arkivkode: PLANR 4004 Sakstittel: PLAN NR. 4004 - REGULERINGSPLAN FOR VELDETUNKRYSSET Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Merknadsoversikt for varsel om planoppstart/høring og offentlig ettersyn

Merknadsoversikt for varsel om planoppstart/høring og offentlig ettersyn Merknadsoversikt for varsel om planoppstart/høring og offentlig ettersyn Plan 2654 - Detaljregulering for Madlamark skole, Madla bydel, Stavanger kommune. Under høring har det kommet inn 6 merknader fra

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER Detaljregulering for Kalaberget Panorama

PLANBESTEMMELSER Detaljregulering for Kalaberget Panorama PLANBESTEMMELSER Detaljregulering for Kalaberget Panorama Plan 201403 Dato for godkjenningsvedtak: 02.02.15 Dato for siste revisjon: 16.01.2015 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å opprettholde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sola

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer