Harstad Petroleumsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad Petroleumsstrategi"

Transkript

1 Harstad Petroleumsstrategi Bakgrunn Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet "Nye byggesteiner i Nord" synliggjort viktigheten av et levende Nord-Norge for å sikre norske nasjonale rettigheter i Nordområdene. Dette skal blant annet sikres gjennom et attraktivt næringsliv som skal sikre økt bolyst gjennom et næringsliv som byr på spennende arbeidsplasser. I Meld. St. 28 ( ) «Petroleumsmeldingen» står det blant annet "Det er et mål for regjeringens petroleumspolitikk å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, som også kan gi grunnlag for lønnsomme regionale ringvirkninger ved å bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser" og "Nordnorsk næringsliv skal ha mulighet til å delta som konkurransedyktige leverandører til aktiviteten". I tillegg ble det presisert at "Regjeringen vil gradvis styrke oljedirektoratets kontor i Harstad". Dette viser at regjeringen ønsker å skape nordnorsk bolyst gjennom ringvirkninger av petroleumsvirksomheten når denne nå beveger seg nordover. På nordnorsk sokkel er i dag to felt i drift. Dette er Norne utenfor Helgeland og Snøhvit utenfor Hammerfest. BP starter produksjon fra Skarvfeltet utenfor Sandnessjøen i løpet av 2012 og Eni følger etter med produksjonsstart på Goliatfeltet utenfor Hammerfest i løpet av I tillegg til dette er Aasta Hansteen-lisensen med Statoil som operatør i et prosjektutviklingsløp som vil føre frem til en beslutning om eventuell gjennomføring av dette prosjektet i 4 kvartal Skrugard/Havis lisensen jobber mot å nå samme mål ett-to år etter Aasta Hansteen. Det har gjennom de siste årene blitt gjort ytterligere funn i Norskehavet og Barentshavet som kan vise seg å være store nok til å løfte ny infrastruktur på nordnorsk sokkel. Av de to havområdene fremstår i dag Barentshavet som det som er mest attraktivt blant oljeselskapene på bakgrunn av Skrugard/Havisfunnet. Det ser en blant annet ved det store antallet nomineringer av blokker til 22. runde. Vi må derfor forvente høy leteaktivitet i Barentshavet i årene fremover. For Norskehavet var 2011 et år med en del skuffelser på letesiden, spesielt på dypt vann. I dette havområdet er oljeselskapene mer i tenkeboksen i forhold til videre leting etter nye ressurser. Noe aktivitet vil det være spesielt innenfor grensen til «Tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TF0). Sannsynligheten for ytterligere funn som kan gi grunnlag for ny infrastrukturetablering ansees derfor størst i Barentshavet på kort sikt. De store ringvirkningene av petroleumsvirksomheten kommer fra leverandørindustrien. Mens ca mennesker er ansatt i oljeselskapene er ca ansatt i leverandørindustrien. Det er oljeselskapene som skaper disse leverandørene gjennom sin etterspørsel av varer og tjenester. P(.2 1.ir ( r Kjernen i det nordnorske petroleumsmiljøet er de tre H'ene: Helgeland, Harstad og Hammerfest. Helgeland Helikopterbase i Brønnøysund

2 Nye oppdaterte basefasiliteter i Sandnessjøen som benyttes både i letefasen, i prosjektfasen og i driftsfasen der den forsyner Norne og etter hvert Skarv. Skarv etablerer en fremskutt driftsorganisasjon i byen. I Mo i Rana ligger landsdelenes tyngste industrimiljø med blant annet Momek som et godt eksempel. Helgelands viktigste V&M allianse er Helgeland V&M som blant annet har fått kontrakt på Skarvskipet. Aker Solutions har etablert i seg i Sandnessjøen etter oppkjøpet av Sandnessjøen Engineering. Harstad med Midtre Hålogaland Fra Harstad ledes aktiviteten på nordnorsk sokkel i Statoil fra 2013 Det letes i Norskehavet og Barentshavet (Statoil og Det Norske). Det utføres boreoperasjoner (Statoil) og myndighetsapparatet (Oljedirektoratet) følger opp næringen i henhold til konsesjonskrav. Det jobbes med funn i tidligfase (OD og Statoil) og i prosjektfasen (Statoil) og i tillegg ledes drift av felt (Norne, delvis Snøhvit og Aasta Hansteen fra 2016). Aibels Norne V&M organisasjon er etablert og kontorstedet er med på Aibels Draugenkontrakt for Shell. Momek og bedriftskonstellasjonen Hålogaland Olje og Energi er underleverandører til Aibel på Norne V&M. Byen har flere mindre bedrifter som er direkteleverandør til operatørselskaper. Aasta Hansteen lisensen vil driftes fra Harstad fra Narvik er sentrale i Coldtech programmet og har flere leverandørbedrifter. Aker Solutions har etablert seg i byen gjennom oppkjøp av en lokal bedrift. Høgskolen i Narvik er Nord-Norges viktigste leverandør av teknologer til næringslivet. Lofoten og Vesterålen har viktige leverandørbedrifter, spesielt innenfor oljevern og beredskap. De viktigste leverandørkonstellasjonene i regionen er Arena Beredskap (Oljevern og Beredskap) og Hålogaland Olje og Energi (V&M). Begge er sammensatt av bedrifter fra hele regionen. Hammerfest Hammerfest har Nord-Norges eneste landfall av gass til Statoils LNG fabrikk på Melkøya. Fabrikken er moderne nordnorsk industrihistorie og viser hva slags effekt etablering av petroleumsvirksomhet kan ha på en nordnorsk kystby. Goliat vil delvis driftes fra Hammerfest og V&M kontraktøren vil få krav på seg til tilstedeværelse i byen. Polarbase benyttes både i letefasen, i prosjektfasen og i driftsfasen der den etter hvert vil forsyne Goliat. Aker Subsea er under oppbygning i byen. ABB har etablert seg i byen.

3 Reinertsen og flere andre hovedleverandører har den senere tid enten etablert seg eller signalisert det samme for å posisjonere seg i forhold V&M kontrakten på Goliat. Barents industriteknikk er den viktigste lokale industriklyngen i Hammerfest (V&M). Byen har også helikopterbase. Harstads petroleumsmiljø består i dag av ansatte. De viktigste internasjonale og nasjonale aktørene med tilstedeværelse i Harstad er: Oljedirektoratet, Statoil, Det Norske, Total, Aibel, Schlumberger, Weatherford og Det Norske Veritas. Det er også en fremvekst av et oljevern- og beredskapsmiljø i Harstad og regionen bestående av Norwegian Petro Services (NPS), Seaworks, Norges Brannskole og Høgskolen i Harstad. NPS leverer beredskapstjenester og materiell til hele norsk sokkel og har i tillegg levert tjenester til Afrika og Cuba. I tillegg er flere lokalt eide virksomheter leverandører til petroleumsvirksomheten enten gjennom direkte leveranser til operatørselskaper eller gjennom leveranser til deres hovedleverandører. De færreste av disse leverer 100 % av sin omsetning til operatørselskaper. Hålogaland olje og energi er en leverandørklynge med 10 bedrifter med tyngdepunkt i Harstad og med forgreninger mot Narvik og Lofoten/Vesterålen. I Harstad er de fleste av de ansatte i petroleumsvirksomheten ansatt hos oljeselskapene. Et hjemmemarked for leverandørbedrifter til petroleumsnæringen skapes ved at det er etablert fysiske strukturer i nærområdet som en forsyningsbase eller et landfall av gass/olje. De nære havområdene utenfor Harstad, benevnt Nordland VI, VII og Troms Il i petroleumssammenheng, er i dag enten midlertidig stengt (deler av Nordland VI) eller har aldri vært åpnet. Dette medfører at bedrifter i Midtre Hålogaland generelt og Harstad spesielt ikke har noe hjemmemarked for sine varer og tjenester som de ønsker å selge til petroleumsbransjen. De lokale bedriftene som i dag levere til petroleumsvirksomheten opererer i dag stort sett i markeder som er nasjonale eller internasjonale med spesialiserte produkter. Utenfor kjerneområdene i Nord-Norge har det over tid også utviklet seg miljøer som virker inn mot petroleumsbransjen. I Saltenområdet er det flere bedrifter som over flere tiår har levert varer og tjenester til petroleumsindustrien. Universitetet i Nordland har utdanningsretninger som retter seg mot petroleumsbransjen. I Tromsøregionen er det også bedrifter som leverer varer og tjenester til petroleumsbransjen. Det er også under etablering en leverandørklynge av bedrifter som enten ønsker eller allerede leverer varer og tjenester. Universitet i Tromsø har i de senere år rettet mer av sin virksomhet inn mot forskning og utdanning rettet mot deler av petroleumsvirksomheten og de skal etablere et nytt teknologibygg for å ytterligere fokusere på dette. I Alta er hovedkontoret til oljeselskapet North Energy. Kirkenes posisjonerer seg for å være en fremtidig baseby for det østlige Barentshavet. Innen instituttsektoren er NORUT, Nordlandsforskning og Akvaplan Niva de viktigste miljøene.

4 Analyse De tre H'ene Helgeland, Harstad og Hammerfest er i dag kjernen i det nordnorske petroleumsmiljøet. Disse må utvikles videre for nå kritisk masse innen de områdene hvor de har sine fortrinn. I Harstad må en spesielt utvikle de miljøene som allerede er de tyngste i landsdelen. Dette er innenfor ledelse, leting, boring og brønn, Tidligfase feltutvikling, drift og vedlikehold & modifikasjon. Harstad vil fra 2013 få tilført beslutningsmyndighet på høyere nivå enn i dag ved Statoils etablering av Drift Nord i 2013 og driftsmiljøet vil styrkes gjennom etablering av driftsorganisasjonen til Aasta Hansteen i Hammerfest og Helgeland må få rom til å utvikle seg innenfor de områdene hvor de har sine fortrinn. Det bør utvikles et sterkt samarbeid mellom disse regionene spesielt i forhold til politiske beslutningsprosesser. Både Statoil og Aibel rapporterer om et godt rekrutteringsgrunnlag for deres ledige stillinger. Samtidig opplever de at mange som har vært i Harstad i noen år ønsker å flytte videre til nye lokasjoner i selskapet. Tiltak for å styrke rekrutteringen ytterligere og å få ansatte i disse virksomhetene til å velge Harstad som byen hvor de skal leve sine liv blir derfor viktig. Her er det spesielt gode barnehager/skoler og jobb nummer to som er viktig. Alle forutsetninger ligger til rette for at dersom vi får en kombinasjon av: gode nasjonale politiske beslutninger gode selskapsbeslutninger i operatørselskaper og deres hovedleverandører, herunder fortsatt justering av kontraktregimer langsiktige hardtsatsende lokale bedrifter vil petroleumsmiljøet i Harstad vokse betydelig i årene som kommer. Petroleumsbransjen er en bransje som tiltrekker seg mye politisk oppmerksomhet på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det pågår hele tiden nasjonale politiske prosesser som setter rammene for petroleumsvirksomheten. Eksempler på dette er: Den nylig utgitte petroleumsmeldingen. Arbeidet med Forvaltningsplanen for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Barentshavet inklusive den nylig initierte kunnskapsinnhentingen i regi av Olje- og energidepartementet. Åpningsprosessene som er iverksatt i området rundt Jan Mayen og i Barentshavet sørøst. Disse prosessene må overvåkes og det må utføres informasjonssarbeid for å få styrt disse prosessene mest mulig i retning av det som vil gi økte ringvirkninger i Nord-Norge. I tillegg er det for Harstad viktig å følge opp prosesser mot lisenser som fører frem til behandlingen av an Plan for utbygging og drift i Stortinget. Et eksempel på dette er Skrugard/Havis-lisensen. Det vil hele tiden være viktig å følge opp og forankre Harstad som beste lokaliseringssted for disse der dette er naturlig. Sysselsettingseffektene Harstad har oppnådd så langt fra petroleumsvirksomheten har kommet selv om havområdene utenfor Troms og Nordre Nordland er stengt for petroleumsvirksomhet. Dette er altså ringvirkninger som har kommet selv om de lokalt tilstedeværende bedriftene stort sett ikke har et hjemmemarked å levere til.

5 At det er viktig med et hjemmemarked skapt av for eksempel en base eller et landfall av gass ser en på fordelingen av ringvirkningene i Nord-Norge synliggjort gjennom Levert-rapportene fra Kunnskapsparken Bodø. Disse viser at mens Nordland og Finnmark som har denne infrastrukturen, deler relativt likt på 90 % av omsetningen av leveranser til petroleumssektoren fra Nord-Norge står Troms kun for ca. 10 %. Skal leverandørene i Troms og Nordre Nordland kunne utvikle seg videre vil det være behov for at det etableres base og eller landfall av gass/olje i nærområdet. Det vil ikke skje før det blir lett, funnet og bygget ut petroleumsforekomster i våre nærområder som er Nordland VI, VII og Troms II. Statoil har gjennom sine industriskisser for området signalisert at en kan forvente en base i Lofoten eller Vesterålen og at mulige funn av petroleumsforekomster i området vil bli vurdert ilandført. Denne kombinasjonen av base og ilandføring vil kunne skape et hjemmemarked i vår region. Det er ikke stort lenger fra Harstad til Lofoten/Vesterålen enn det er fra Molde til Kristiansund og det er mange Moldebedrifter som leverer til baseområdet i Kristiansund. Mange nordnorske kommuner satser på å få selskaper innen petroleumsbransjen til å etablere seg i deres kommune. På lokalt nivå må Harstad kommune hele tiden etterstrebe og oppleves som en attraktiv vertskapskommune for disse virksomhetene slik at det er i Harstad de velger å etablere seg og vokse. Dette krever at Harstad kommune til enhver tid setter fokus på å legge til rette for at selskapene skal kunne etablere seg i byen og at deres behov dekkes etter at de har kommet. Det betyr at viktige faktorer som attraktive sentrumsnære næringsarealer for kontorbygg og sjønære næringsområder for tyngre industriell virksomhet må være ferdig regulert og kan tilbys selskaper som ønsker å etablere seg i byen. For de ansatte i disse selskapene er faktorer som et fungerende boligmarked med blant annet attraktive boligtomter som står klare for bygging og gode skoler/barnehager viktige. For både virksomheter og ansatte vil det også være behov for gode formålstjenlige kontorfasiliteter og leieboliger som kan leies i en etableringsfase. Det er oljeselskapene og først og fremst de med operatøransvar som har potensial for å skape ringvirkninger i Nord-Norge, Midtre-Hålogaland og Harstad. Ringvirkningene vil da først komme ved at operatørselskapet etablerer seg i byen og dernest ved at det ved å få kjennskap til de nordnorske leverandørbedriftene og særegenhetene ved dem, oftere vil gi leverandørene mulighet til å komme med anbud på leveranser til operatørselskapet. I tillegg vil det sannsynligvis gjøre dem bedre kjent med strukturen i nordnorsk leverandørindustri slik at kontraktstrukturen til selskapene blir tilpasset denne strukturen slik at de nordnorske aktørene blir valgbare som leverandører. At dette virker ser vi ved å observere effektene av Statoils endrede kontraktstrategi innen V&M samt Eni og BPs kontraktstrategi ifm etableringen av Goliat og Skarv. Vi kan sannsynligvis forvente en eksellert utvikling av dette etter Statoil sin beslutning om å etablere Drift Nord i Harstad I tillegg til at oljeselskapene selv vil skape ringvirkninger har deres tilstedeværelse som effekt at deres hovedleverandører følger etter for å være i nærheten av kunden. Et eksempel på dette er Aibels tilstedeværelse i Harstad. Når driftsmiljøet i Harstad vokser gjennom etableringen av Aasta Hansteen vil, i tillegg til at vedlikehold og modifikasjonsmiljøet styrkes, også leverandører innen andre vare og tjenesteområder vurdere å følge etter. Spesielt vil dette gjelde dersom operatørselskapene ber de om det. Hovedleverandørene vil oftere enn operatørselskapene etterspørre varer og tjenester fra lokale og regionale leverandører. Disse er derfor svært viktige for å skape økte ringvirkninger i lokalt og regionalt eide selskaper. Dersom en tar oljemeldingens signaler med i beregningen så er det

6 sannsynlig at operatørselskapene vil legge vekt på dette for å få til de ringvirkningene som etterspørres fra politiske myndighetene. Oljeselskapene i Harstad har kompetanse innenfor hele verdikjeden til en lisens. Dette er: Nominering av og søknad på nye lisensblokker. Evaluerer av letelisenser og på hvilken måte arbeidsprogrammet til en lisens skal gjennomføres som f.eks. om disse skal bores. Planlegging og gjennomføring lete- og avgrensningsbrønner. Tidligfase feltutvikling. Prosjektutvikling. Drift av felt. Til alle disse fasene trenger et operatørselskap leverandører av forskjellig art. Leverandørene som er til stede i Harstad i dag fokuserer stort sett på driften av felt. I tillegg er det noen spesialiserte leverandører som leverer til andre/flere faser av en lisens sin levetid. Eksempler på dette de som leverer varer og tjenester innenfor oljevern og beredskap. Også innen disse markedene er det potensial for økte leveranser fra lokalt og regionalt næringsliv. Etter hvert som volumet på arbeid på nordnorsk sokkel øker vil det bli mer og mer attraktivt for leverandører utenfra å etablere seg i Nord-Norge for å konkurrere om kontraktene. Etter Skrugard/Havisfunnet har det hvert et merkbart skifte i interessen for dette blant mange selskap. At operatørselskapene ønsker dette blir blant annet synliggjort gjennom Shells valg av Aibel til modifikasjonskontrakten på Draugen. Der har Shell tydelig signalisert at en av grunnene til at valget falt på Aibel var at de hadde tilstedeværelse på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge. Slike signaler vil bli fanget opp av andre leverandører til operatørselskapene. Det er dermed stort potensial for økte ringvirkninger ved å legge til rette for denne typen etableringer i hele verdikjeden. Sist men ikke minst vil ringvirkninger skapes av at regionale og lokale virksomheter med langsiktige og hardt satsende eiere vil kunne utvikle seg til å enten komme inn i dette markedet eller øke de leveransene de allerede utfører. Dette vil i mange tilfeller være avhengig av at de gjennomfører forskjellige tiltak internt i bedriften for å være konkurransedyktige. Dette kan være tiltak som sertifiseringer, alliansebygging, markedsutvikling med mer. Disse prosessene trenger de ofte støtte til. Det er i driftsperioden av et felt at det er best forutsetning for å skape lokale og regionale ringvirkninger. Viss driftsenhetene til flere felt spesielt innen samme selskap samles på et sted skaper dette tyngre miljøer. Disse vil kjenne landsdelen og dens leverandører godt og vil derigjennom kunne skape ringvirkninger i hele landsdelen. En må ikke spre disse ut men samle dem for å oppnå kritisk masse i Harstad. Strategiske mål På bakgrunn av ovenstående drøftelse utledes følgende strategiske mål for Harstad:

7 Harstad skal være Nord-Norge mest attraktive kommune for etablering av petroleumsvirksomhet. Ii(11)1',11 Harstad skal være det foretrukne etableringssted for aktører innen petroleumsvirksomheten i Nord-Norge. Spesielt gjelder dette myndighetsorganisasjoner, operatørselskaper, V&M leverandører, Boring- og brønnselskaper, engineeringselskaper og konsulentselskaper. Harstad skal være det fortrukne etableringssted for ansatte i petroleumsvirksomheten som ønsker å bosette seg i Nord-Norge. Harstad skal legge til rette for at lokale og regionale virksomheter som leverer eller ønsker å levere til petroleumsbransjen kommer i posisjon for dette. Tiltak På bakgrunn av ovenstående analyse og strategiske mål må følgende tiltak vektlegges: Po I Arbeide for å være hands-on på alle politiske prosesser som påvirker den politiske styringen av petroleumsvirksomheten. Arbeide for å åpne Nordland VI, VII og Troms ll for petroleumsvirksomhet. Arbeide for at fremtidige driftsorganisasjoner herunder Skrugard/Havis, legges til Harstad for å skape kritisk masse. I tillegg må utviklingen av andre letelisenser og funn følges tett gjennom deres operatører. De operatørselskapene som allerede er tilstede i Harstad følges opp spesielt. Følge opp Stortingets PUD behandlinger av felt på nordnorsk sokkel for å detaljert tydeliggjøre operatørselskapenes engasjement innen tilstedeværelse, ringvirkninger og kompetansebygging. Følge opp petroleumsmeldingens intensjon om å styrke Oljedirektoratets kontor i Harstad. Påvirke politiske beslutningstakere til å reetablere en avdeling av Petroleumstilsynet i Harstad for å sikre nærhet til de spesielle sikkerhets- og miljøutfordringene som gjelder for petroleumsvirksomheten i Nordområdene. Etablere et strategisk samarbeid innen petroleum mellom Helgeland, Harstad og Hammerfest. Sikre tilgang til attraktive næringsarealer for etablerte selskaper som har vekstambisjoner og selskaper som ønsker å etablere seg i Harstad og regionen gjennom å regulere både sjønære og sentrumsnære områder til næringsareal. Arbeide for bedret intern nordnorsk samferdsel spesielt gjennom et utbedret regionalt flyrutenett i aksen Helgeland-Harstad-Hammerfest. Arbeide for bedret samferdsel fra Evenes mot Trøndelag og Vestlandet. Arbeide for etablering av desentralisert ingeniørutdanning i Harstad.

8 Arbeide for at Troms fylkeskommune som skoleeier for videregående utdanning utvikler utdanningstilbudet i Troms slik at det møter operatørselselskaper og leverandørbedrifters behov for arbeidskraft. Arbeide videre for å synliggjøre petroleumsnæringens yrkesmuligheter for ungdom gjennom blant annet fortsatt drift av og videre utvikling Newtonrommet på Stangnes Tilstedv,erelse v irite -nasj( Tr,ile nasionac akt -w -e Arbeide for at fremtidige driftsorganisasjoner, herunder Skrugard/Havis, legges til Harstad for å skape kritisk masse. Prioritet legges på de selskapene som allerede har tilstedeværelse i Harstad. For å være i forkant av mulige fremtidige funn og utbygginger vil Harstad kommune følge opp andre oljeselskap med operatørskap i den nordlige del av Norskehavet og i Barentshavet slik at Harstads fordeler som by å etablere virksomhet i er velkjent i disse selskapene. Ved etablering av nye driftsorganisasjoner i Statoil spesielt; etterse at leverandører til V&M kontrakter som et minimum får samme krav som Aibel fikk i forbindelse med Norne- og Snøhvitkontraktene. Følge opp Statoil i forbindelse med etableringen av Drift Nord og driftsorganisasjonen til Aasta Hansteen i Harstad. Arbeide for at miljøene innenfor engineering og andre spesialiserte tjenester som for eksempel konsulentselskaper som leverer tjenester inn mot tidligfase feltutvikling, boring/brønn og oljevern/beredskap styrkes ved å påvirke nasjonale aktører til å etablere virksomhet i Harstad. Delta i utviklingen av lokale og regionale leverandører i bredt spekter gjennom fortsatt eierskap i Kunnskapsparken Nord AS. Arbeide for å påvirke operatørselskaper og viktige leverandører til å tilpasse sine kontraktsstrategier slik at leverandører fra landsdelen kan være med å by på kontrakter. Utvikling av _ct Etablere ordninger i samarbeid med næringsaktører for å sikre jobb for nummer 2. Ha fokus på kvalitet i skolen for å sikre god undervisning og trivsel. Sikre barnehageplass for tilflyttere. Etablere internasjonal klasse i grunnskolen. Legge til rette for attraktive boligområder.

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

HARSTAD TEKNOLOGIPARK

HARSTAD TEKNOLOGIPARK HARSTAD TEKNOLOGIPARK Utvikling av Harstad teknologipark Vedlegg til søknad om tilskudd. Bakgrunn perspektiver for Nord-Norge og Harstad Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet Nye

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND!

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND 49 bedrifter 2000 ansatte omsetning 5 Mrd NOK Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion. Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver

Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion. Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver 17.06.2011 1 LoVe er utsatt Regjeringen nå har vedtatt å utvide TFO-området

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.05.2013 Pr epost Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014

Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2013 67884/2013 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/174 Formannskapet 16.10.2013 Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014 Forslag

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Strategiske allianser som vekstalternativ

Strategiske allianser som vekstalternativ Strategiske allianser som vekstalternativ Jan Terje Henriksen Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø Rammeverk - OED/OD ressursrapport - Statoil s industriskisser for Nordland VI og VII - Konkraft

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Petroleumspolitikk i nordområdene Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Realitetene vi står overfor: Store klimautfordringer Økende energibehov Energi innen bærekraftige rammer Flere tanker i hodet!

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg Offshore Nordland 01.juni 2016, Sandnessjøen. Innledning og status

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg Offshore Nordland 01.juni 2016, Sandnessjøen. Innledning og status Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg Offshore Nordland 01.juni 2016, Sandnessjøen Innledning og status Den norske petroleumsnæringen nærmer seg et veiskille hvor valget står mellom en betydelig nedtrapping

Detaljer

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Foredrag 1. april 2011 Brønnøysund Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Takk for invitasjonen hit til Brønnøysund. Som ny statssekretær i Olje- og energidepartementet er det spennende å

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går.

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Runar Sjåstads åpningstale Barentshavkonferansen 2016, tirsdag 19. april kl. 08.30. Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Det er en stor glede for meg å bli invitert

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Journalpost.: 11/37604 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Tilskudd - DA-midler - Petro utviklingsprogram for Bodøregionen 2012-2014 - Team Bodø KF

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Angående Høring - ny velleder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD og PAD-rettleiar)

Angående Høring - ny velleder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD og PAD-rettleiar) NOWILANCI FYLKESKOMMUNE Næring og samferdsel Vår dato: 12.01.2009 Vår referanse: 09/822 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Angående

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere 51 leverandørbedrifter + FoU-aktører med ca. 2000 ansatte

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010

NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010 NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010 Hva er galt, kan gå galt Klima, natur, ressurser - Miljø og klima (Fokus ulykker og politiske redsel) - Varig vern av

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Ny virksomhet. Noen utfordringer illustrert ved olje/gass i Lofoten Vesterålen

Ny virksomhet. Noen utfordringer illustrert ved olje/gass i Lofoten Vesterålen Ny virksomhet Noen utfordringer illustrert ved olje/gass i Lofoten Vesterålen Konsekvensanalyser Nedleggelse Vet hva som legges ned, og Hvor mye som kjøpes lokalt (via reskontro) Opprettelse Kan vite hva

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

North Energy. Finnmarkskonferansen 02.09.08

North Energy. Finnmarkskonferansen 02.09.08 North Energy Finnmarkskonferansen 02.09.08 Hva vil etableringen av North Energy gi regionene? Innhold Spillet om nordnorsk oljevirksomhet Hvor står North Energy i verdikjeden? Situasjonen i Barentshavet

Detaljer

Styringsgruppas evaluering

Styringsgruppas evaluering LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Styringsgruppas evaluering PROSJEKTEIERE: Målsetting! LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri

Detaljer

OGH et samlet og sterkere leverandørmiljø på Helgeland

OGH et samlet og sterkere leverandørmiljø på Helgeland Offshore Nordland Sandnessjøen 08.06.17 Ståle Edvardsen Basesjef ASCO Base Sandnessjøen Styremedlem Olje og Gassklynge Helgeland Leder Faggruppe Base, Havn og Logistikk OGH et samlet og sterkere leverandørmiljø

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009 Blir noen gang Nordland et olje og gassfylke? Takker for invitasjonen! Innledningsvis vil jeg si noe om tittelen

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Seminar, 10. mai 2006 Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS DK - Visjonen Videreutvikle attraktive

Detaljer

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge LUNN Leverandørutvikling Nord Norge Presentert av: Sissel Anita Kobro Industrikoordinator Nord Norge, Statoil E-mail: sianhan@statoil.com tel: +4791392327 www.statoil.com LUNN historikk Etablert i 2008

Detaljer

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017 Klyngesamling Mo i Rana, 19. sept 2017 Agenda 19. sept Start Slutt Aktivitet 12:00 12:45 Lunsj 12:45 12:55 Oppstart og informasjon fra prosjektledelsen 12:55 13:40 Oddbjørn Hatløy, Daglig leder i Norwegian

Detaljer

Nordområdene en spennende framtid. Edd-Magne Torbergsen Statoils Nordområdeprosjekt

Nordområdene en spennende framtid. Edd-Magne Torbergsen Statoils Nordområdeprosjekt Nordområdene en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen Statoils Nordområdeprosjekt Honningsvåg, 18. oktober 2012 Verden trenger mer energi Det er ingen enkel vei bort fra olje og gass Verden står derfor

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 PROGRAM: 09.00 Bjørn Audun Risøy og Charles Lien, Olje- og Gassnettverk Helgeland Presentasjon av nettverket

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004. Gassutvinning og el-produksjon Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Gassutvinning og el-produksjon regional involvering og ringvirkninger Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Petro-scenarier

Detaljer

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Komite for næring Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det settes i gang en prosess med å konsekvensutrede

Detaljer

Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner.

Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner. Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner. 1 Classification: Internal 2012-08-22 Skrugard/Havis Logistikk på Norsk sokkel Forsyninger til 34 plattformer

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik Ove Vold Drammensveien 264, Vækerø 0246 OSLO Att. Ove Vold Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/1188-10 Marianne Hestvik 14.03.2012 Oversendelse av uttalelse til program for konsekvensutredning

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Jan Egil Sørensen Hege Hansen Roger Kristoffersen Photo: N.N. / StatoilHydro sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER ORGANISERING Nettverket etableres i første omgang som et 3-årig prosjekt Styringsgruppe o Beslutningsorgan og premissleverandør som

Detaljer

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND!

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND DIALOGSAMLING OGH, MO I RANA 05.11.13 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

Trender i befolknings og næringsutvikling

Trender i befolknings og næringsutvikling Trender i befolknings og næringsutvikling Terje Stabæk, ass. næringssjef Scenariekonferanse 22.03.2012 Foto: Thor-Wiggo Skille Befolkningsutvikling Nordland 1990-2021 SUM Nordland 242000 241000 240000

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer