Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner"

Transkript

1 1

2 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020 Dette er årsaken til den enorme interessen for petroleumsressursene i Barentshavet. De største globale og mest ressurssterke aktører er involvert Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner Effekten for Nord - Norge som landsdel er en faktor som må ivaretas og som blir meget krevende

3 1. Bakgrunn og utfordringer 2. Hvordan tenker de kommersielle aktørene? 3. Hvordan tenker norske politiske myndigheter? 4. Avsluttende bemerkninger og konklusjoner 3

4 Bakgrunn og utfordringer Ser man på Norge som nasjon er den petromaritime næringen med sine sysselsatte blitt landets største og mest lønnsomme næringsgren. Det er nær en fordobling i forhold til Men det gjelder ikke Nord-Norge. Den nordnorske petromaritime næringen er i dag ( ) mindre enn i

5 Bakgrunn og utfordringer Aktiviteten i Barentshavet er den enkeltfaktor som har det største potensialet for utvikling av den petromaritime næring og næringslivet generelt i Nord-Norge Mange håper at den store petroleumsaktiviteten i Barentshavet kommer til å skape store ringvirkninger i nord i form av verdiskaping og sysselsetting. Men det er ikke gitt! De viktigste faktorene er beslutningene som fattes av de bedriftene som investerer og arbeider i Barentshavet. 5

6 Hvordan tenker de kommersielle aktørene Hvordan tenker de kommersielle aktørene? 6

7 Hvordan tenker de kommersielle aktørene Bedriftenes tilbakemeldinger Maritimt Forum Nord gjennomførte høsten 2011 en serie intervjuer med sentrale kommersielle aktører i Barentshavet. Deres hovedbudskap var at petroleumsaktiviteten i nord/barentshavet må betraktes som et nasjonalt anliggende. De hadde fire grunner for det:

8 Hvordan tenker de kommersielle aktørene Bedriftenes tilbakemeldinger 1 2 Denne virksomheten er del av et internasjonalt marked som tiltrekker aktører fra hele verden. Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å dele ut kontrakter og oppdrag gjennom åpen internasjonal konkurranse. 8 Det betyr at norske selskaper må hevde seg i en åpen internasjonal konkurranse. Er bedriftene ikke konkurransedyktige vil de heller ikke vinne frem i konkurransen. Det viktigste enkeltstående kriterium er relevant kompetanse. Skal man lykkes må de ulike kompetansemiljøene dra sammen.

9 Hvordan tenker de kommersielle aktørene Bedriftenes 3 4 tilbakemeldinger Nordsjøen var i sin tid verdens ledende laboratorium for utvikling av ny petroleumsteknologi. De værharde områdene i nord kan bli et tilsvarende laboratorium i årene fremover. Suksess krever at alle miljøene tenker nasjonalt og ikke regionalt. Nord-Norge mangler den fysiske og sosiale infrastrukturen som kreves fra bedriftenes side. Bedriftenes vurdering er derfor at de fleste oppdragene fra dem ikke kommer til å gå til Nord-Norge, men til de fremste nærings- og kunnskapsmiljøene andre steder i landet og utlandet.

10 Hvordan tenker de kommersielle aktørene Neppe noen av disse selskapene kommer til å etablere sine hovedkontorer eller sine viktigste utviklingsfunksjoner i Nord-Norge Risikoen er derfor betydelig for at alle de viktigste kommersielle beslutningene i utgangspunktet kommer til å bli fattet utenfor landsdelen. 10

11 Hvordan tenker de kommersielle aktørene Bedriftens vurderinger I følge selskapene som Maritimt Forum Nord har intervjuet er Tromsø det eneste stedet i Nord- Norge som i noen grad kan konkurrere med de store byene i Sør-Norge om den mest attraktive arbeidskraften. Derfor er deres oppfatning at Tromsø blir oljehovedstaden i Nord. Aker Solutions beslutning vinteren 2012 om å etablere sitt nye hovedkontor for nordområdene og Arktis i Tromsø gir en god illustrasjon. Formålet er å skape et utviklingssenter som de neste tre-fem årene skal bygge opp et engineering kontor på inntil 300 årsverk. 11

12 Hvordan tenker de kommersielle aktørene Hvorfor valgte man Tromsø Flyforbindelser hovedflyplass Tilgang på kompetansearbeidsplasser Universitetet utvider sin tekn./maritime utdanningskapasitet Tilgang på nye talenter Skoler/jobbmuligheter for ektefelle/samboer, bomuligheter Nærhet til forskningsmiljøer Nærhet til et fremtidig stort sjøtilknyttet industriområde. 12

13 Hvordan tenker politiske myndigheter Norske politiske myndigheter Nordområdene som det viktigste strategiske satsingsområde. Sørge for at petroleumsvirksomheten i Barentshavet bidrar til økt verdiskaping og sysselsetting i nord. Nordområdemeldingen av 2011 sier imidlertid nesten ingenting om hva myndighetene vil gjøre. Petroleumsmeldingen fra samme år omtaler dette også i generelle vendinger. 13

14 Hvordan tenker politiske myndigheter Erfaringene og lærdommen fra og 80-tallet synes å ha gått i glemmeboken Finansde partementet. St. meld. nr. 25 ( ) Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn Norsk oljepolitikks «masterplan» (Sigbjørn Johnsen) 14

15 Hvordan tenker politiske myndigheter Et av hovedpunktene var de politiske retningslinjene for å sikre at de store petroleumsfunnene i Nordsjøen også bidro til å bygge opp en stor leverandør- og servicevirksomhet på land og til sjøs, og et solid fagmiljø på land. St. meld. nr. 25 ( ) Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn Finansde partementet. Man benyttet konsesjonsvilkårene til både pisk og gulrot overfor de utenlandske oljeselskapene. Nøkkelen var å trekke på deres kompetanse og kapitalstyrke til å legge grunnlaget for en slagkraftig petromaritim næring i Norge. 15

16 Avslutning og konklusjoner Avslutning og konklusjoner 16

17 Avslutning og konklusjoner Hva kan gjøres i dag? Hva kan og bør norske myndigheter gjøre for å stimulere disse selskapene til å investere og etablere seg i Nord- Norge? Dette må ikke bare omfatte utbyggingsperioden, men innebære langsiktige investeringer og etableringer som kan bidra til en bærekraftig utvikling i Nord- Norge. 17

18 Avslutning og konklusjoner Nordområdemeldingen I innstillingen til Nordområdemeldingen fra Stortingets Utenriks- og forsvarskomite våren 2012 ble tre temaer pekt på som særlig viktige: Styrking av verkstedkapasiteten/maritim infrastruktur langs kysten i nord. Behovet for å styrke tilgangen på ingeniørkompetanse Styrking av tilgangen på kvalifisert maritimt personell 18

19 Avslutning og konklusjoner Tre grunnleggende forhold må adresseres KOMPETANSE Politiske Utfordringer NÆRINGSSTRUKTUR- PROBLEMATIKKEN KAPITAL - UTFORDRINGEN 19

20 Avslutning og konklusjoner Hva er kompetanse Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Linda Lai, 2004). Kompetanse er slik sett er relativt begrep 20

21 Avslutning og konklusjoner Kompetansesentra Kompetansebehovene i nord må nøye spesifiseres Bygge ut noen sentrale kompetansemiljøer rundt universitetene og høyskolene i Nord-Norge basert på de aktuelle behov som for eksempel: Nasjonal/internasjonal beredskapssenter og maritim utdanning i v/uin, Bodø Ingeniørutdanning i Narvik Videreutvikle maritim og ingeniørutdanning i v/uit Særlig behov for ingeniør- og maritim kompetanse. Ref samarbeidsavtalen som den eneste i landet. 21

22 Avslutning og konklusjoner Verftskapasiteten (ex byggeverksteder) I tillegg må verkstedkapasiteten og maritim industri i nord analyseres og tilpasses morgendagens behov. Eksempelvis finnes det i dag bare tre dokker, + skipsheis i Kirkenes, i hele Nord-Norge som kan ta i mot offshore serviceskipene som opererer i Barentshavet. Bergen Group KIMEK 22

23 Avslutning og konklusjoner Uten relevante politiske beslutninger er det risiko for at petroleums-virksomheten i nord ikke vil få vesentlig betydning for utviklingen av næringslivet generelt og den petromaritime næring spesielt i Nord-Norge 23

24 Avslutning og konklusjoner Aktiv stimuleringspolitikk Politisk styring og påvirkning er fortsatt mulig, selv om premissene er forskjellige. 70- og 80-årenes konsesjonspolitikk er ikke lenger mulig etter inngåelse av EØS avtalen i januar 1994 Norske myndigheter er ikke nødt til å la markedets domstol være den eneste avgjørende instans. 24 Konsesjonspolitikken må erstattes av en stimulansepolitikk som gjør det attraktivt for de petromaritime bedriftene å investere og etablere seg i Nord-Norge

25 «Nord-Norge har tre viktige naturressurser: torsk, olje og russere» 25

26 Aktiv stimuleringspolitikk (forts) Avslutning og konklusjoner Til nå har diskusjonen om petroleumsvirksomheten hatt sterkt fokus på miljø og fisk. En fremtidig norsk politikk bør legge til grunn en helhetlig vurdering: Bygge opp sterke fagmiljøer Stimulere/påvirke selskapene til å påta seg et ansvar for å investere i Nord-Norge og medvirke i oppbyggingen av de regionale kompetansemiljøene Utvinningstempoet må gå i takt med utbygging og utvikling på land Forholdet til Russland bør bygges opp og styrkes 26

27 Avslutning og konklusjoner Hovedkonklusjon Politiske myndigheter mangler i dag den politiske verktøykasse som de hadde på 1970 og 80 tallet Et godt resultat for Nord Norge vil kreve like grundige og omfattende analyser som St.meld. Nr. 25 fra Disse analysene bør lede til at regjeringen legger frem en ny stortingsmelding som drøfter petroleumsvirksomhetens plass i det Nordnorske samfunn. 27

28 Maritimt fremtidsbilde i nord FLERE MULIGE TRANSPORTRETNINGER BERØRER NORDOMRÅDENE GIR GRUNNLAG FOR BASISTRANSPORTER OG NÆRINGSUTVIKLING OG STØTTE- /SUPPORTAKTIVITETER 28 ANIMASJON TRANSPORTUTVIKLING AS

29 Samarbeid og samhandling i nord er en viktig forutsetning for å lykkes TAKK FOR OPPMERSOMHETEN 29

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Side 3

NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Side 3 NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Side 3 Forord Valg av oppgavetema er direkte inspirasjon av mine arbeidsoppgaver på jobb. Jeg begynte som prosjektleder i kommunen i 2007, og

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Høring. Kapittel 2 Globalisering og regional utvikling

Høring. Kapittel 2 Globalisering og regional utvikling Høring Til: Kommunal og regionaldepartementet Fra: Norsk Industri Dato: 1. september 2011 Sak: NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Norsk Industri takker for muligheten

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen Marius Nordkvelde

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer