Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009"

Transkript

1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009 Blir noen gang Nordland et olje og gassfylke? Takker for invitasjonen! Innledningsvis vil jeg si noe om tittelen jeg har fått på foredraget. Jeg tror ikke det finnes noe klart svar på hva som er et olje og gassfylke. Det spørs hvem vi sammenligner oss med. I en internasjonal sammenheng vil Nordland kunne bli oppfattet som et olje og gassfylke, både på grunn av den aktiviteten vi alt har og også fordi vi er i et land som er av de ledende i verden på dette området. Noe annet blir det hvis vi sammenligner oss med Rogaland. Det er liten tvil om at Rogaland kan betegnes som et olje og gassfylke. For de fleste tas dette i dag som en selvsagt sak, men historien kunne ha vært en helt annen. Sterke og fremsynte lokalpolitikere bidro til lokalisering av hovedkontorene for Statoil og Oljedirektoratet. Det begynte i såpass liten målestokk at Oslo og Bergen ikke kom tilstrekkelig på banen. Rogaland har senere vist en fremragende evne til å forvalte de mulighetene de fikk som pionerer, ved å utvikle virksomheter i hele verdikjeden. Nordlands andel av sysselsettingen innen de som er direkte i olje og gassnæringens er meget beskjeden. Av de innen leverandørindustrien er nok andelen større, men sammenlignet med fylker som Rogaland og Hordaland, blir tallene små. Jeg vil i det videre gjøre noen betraktninger om hvorvidt Nordland kan utvikle seg som et mer profilert olje og gassfylke, basert på mulighetene innen ulike deler verdikjeden i denne bransjen. I Konkrafts siste rapport om ringvirkninger som er omtalt tidligere i dag er det gitt noen perspektiver om fremtiden. 1

2 Rapporten bygger bl.a på Oljedirektoratets fremtidsbilder slik de er presentert i tilknytning til forvaltningsplanen for Norskehavet. Oljedirektoratet sier her att olje- og gassvirksomheten flytter seg litt, men ikke mye, nordover. Det antas at basevirksomheten i Brønnøysund og Sandnessjøen vil vokse noe mer enn i Kristiansund. For landbasert drift er det usikkert hvor nye driftsorganisasjoner vil bli plassert, men det antas at Stjørdal og Kristiansund vil være de viktigste driftsmiljøene i regionen også i Det er i Konkraftrapporten også nevnt at gasseksport fra Norskehavet vil øke til 40 mrd. standardkubikkmeter pr. år, men avta til 30 mot Det er også anslått at aktiviteten i denne perioden knyttet til investeringer og drift vil utgjøre 4000 årsverk pr. år for fylkene som grenser til Norskehavet. Det vil være vanskelig å si hvor stor andel Nordland vil kunne få av dette. Det er imidlertid grunn til å tro at olje og gassaktiviteten vil være viktig for å styrke industrien i Nordland som i dag har i overkant av sysselsatte. I Fylkesrådets uttalelse i forbindelse med forvaltningsplanen for Norskehavet har vi kommentert at Oljedirektoratets scenarier for Norskehavet er relativt nøkternt. Det er også basert på en worst case for å få fram de verst tenkelige utfallene for fiskeri og miljø. Vi har etterlyst at det blir utviklet alternative scenarier hvor gassfunn er sterkere representert. Vi har så langt ikke fått noe respons på dette. Jeg konstaterer imidlertid at alt tyder på at vi får en vekst i aktivitet nordre Norskehavet, som særlig vil gi utslag i basebyene og på Helgeland. Når vi skal vurdere hva som kan komme til å skje i fremtiden, vil mye være knyttet til de forventningene vi har. I en FAFO om perspektivene for olje og gass i nord fra 2007 konkluderes det med at forventningene til at det skal skje en sterk utviklingen innen olje og gass, er større hos aktører i nord, enn hos sentrale myndigheter og industrien i sør. Historien viser at vi har vært tålmodige og hatt store forventninger til tross for mange skuffelser. Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat er de faktiske resultatene i nord etter mer enn 30 års petroleumsvirksomhet i Norge. Når historien om norsk olje og gassvirksomhet skal skrives om nye 30 år, vil det nok fremgå at Nord Norge kom sent med og at dette fikk store konesekvenser. På den ene side skrur industrien opp forventningene til at det kan gjøres betydelige funn i Nordland VI og VII, med store muligheter for ringvirkninger ved utbygging. På den andre siden gjøres det også utspill som demper forventningene til ringvirkninger. Spørsmålet om ilandføring fra Goliat handler mye om at folk ikke har tillitt til at offshoreløsninger gir ønsket regional og lokal effekt. Valg av konsept for Goliat får mange til å stille spørsmål om det samme vil skje for funn utenfor Lofoten og Vesterålen, til tross for at selskaper her av og til har garantert ilandføring. 2

3 Det er liten tvil om at industrien representert i OLF har en utfordring ved både å være de som skaper forventninger også er de som demper disse. Jeg vil i det følgende gjøre noen vurderinger om perspektivene for Nordland innen de viktigste delene av verdikjeden for olje og gass. Sentrale nasjonale funksjoner / institusjoner Strukturen innen olje og gassbransjen internasjonalt og nasjonalt er på mange måter fastlagt. Her er noen sentrale aktører, hvor Stavanger også kan sies å spille en rolle i denne bransjens Champions League. Samarbeidet med Houston og Aberdeen er et uttrykk for dette. Nordland har ikke noen sentrale nasjonale petroleumsrettede funksjoner og er i periferien av bransjens maktapparat. OD s avdelingskontor i Harstad er det nærmeste vi har. Fylke har heller ikke noen andre relevante nasjonale marine/ maritime institusjoner, med unntak av de som kan knyttes til redningsoperasjoner og sikkerhet ( overvåkning ). Her vil jeg særlig nevne prosjektet Barents Watch. Operatører Nordland har i dag ikke kontor for noen av de 60 operatører eller rettighetshavere på norsk sokkel. Det er etablert en rekke nye selskaper i Norge de senere år, bl.a med basis i meget gunstige skattevilkår. Stavanger er dominerende lokaliseringssted ved siden av Oslo/ Bærum. DNO i Trondheim, Discover i Tromsø og North Energy i Alta er eksempler på andre etableringssteder. Disse er også basert på at eiere har tilknytning her. Bodøs mulighet lå nok i å få North Energy etablert i og med at en betydelig del av grunnkapitalen kommer fra Nordland. Sett i forhold til Bodøs finans-og utdanningsmiljø, samt maritime tradisjoner, virker Alta som et noe underlig valg. Den største og kanskje eneste muligheten for etableringer i Bodø eller Nordland av rettighetshavere er knyttet til lokalt engasjement med kapital og kompetanse. Industrielle lokomotiv Nordland har en rekke større industrielle aktører representert, men ikke innen hovedkontraktører til olje og gassbransjen. Eventuelle etablering i Nordland vil være knyttet til oppdrag som gis, eller med tanke på å posisjonere seg. Etablering kan skje i form av oppkjøp av bedrifter i Nordland. Driftsenheter og funksjoner Driftsorganisasjoner har endret seg og blitt stadig mindre mht bemanning. Gjennom såkalt e- drift, bruk av IKT, er det mulig å håndtere driftsoperasjoner uavhengig geografisk beliggenhet. Her kan mye sentraliseres og desentraliseres. 3

4 Nordland har ikke noen driftsorganisasjoner, men i tilknytning til Skarv, blir driftsfunksjoner lagt til forsyningsbasen. Dette er en modell som er omstridt, fordi den ikke gir full uttelling i nord. ENI fikk ikke til en slik løsning for Goliat og etablerer en egen driftsorganisasjon i Hammerfest til tross for et ønske om å ha styring fra Stavanger. Kristiansund, Stjørdal og Harstad er de utpekte driftsmiljøene i nord. I prosessen om Norne ble Bodø også lansert som kandidat. Dette ble ikke godt mottatt, og både LO og fylkeskommunen støttet Harstad. I Soria Moria erklæringen er det sagt at dagens drifts-og basemønster ligger fast. At Hammerfest nå får en driftsorganisasjon uten noe politisk diskusjon i nord er på mange måter overraskende. Det er Harstad som er utpekt som driftsenter i Nord Norge. Da Troms fylkeskommune behandlet programmet for Goliat i 2007 pekte de både på Harstad og Tromsøs kandidatur til en fullverdig driftsenhet. At Hammerfest ble valgt slår sprekker i etablert politikk om det fastlagte drifts-og basemønsteret. Det er gjentatt ganger sagt fra ulike hold at Bodø vil bli valgt dersom det gjøres nye store funn eksempelvis i Nordland VI. Kan det bli noe politisk enighet om en slik lokalisering i fremtiden? Mye tyder på at vi vil kunne få situasjoner der Kristiansund, Stjørdal og Harstad blir kandidatene for en full driftsenhet, mens Nordlands beste alternativ Bodø ikke vil bli lansert som kandidat, fordi dette vil kunne svekke mulighetene for basene på Helgeland. I så fall står Nordland på nytt i en situasjon der en BPs løsning for Skarv blir den beste. Gitt funn i Nordland VII, vil i utgangspunktet Harstad stå klar både med å kreve både driftsenhet og basefunksjoner. Jeg antar at Lofoten og Vesterålen i en slik situasjon vil ha et ord med i laget! Basefunksjoner Nordlands tre utpekte baser, Brønnøysund, Sandnessjøen og Træna vil etter all sannsynlighet oppleve en betydelig utvikling i årene fremover. Utbyggingen av infrastruktur som nå pågår vil gjøre basene i stand til å betjene nye felt, og gjennom dette også utvikle flere og mer robuste tjenester. Nye felt vil gi muligheter til bedre logistikk, både offshore og onshore. Det er også viktig i tiden som kommer å markedsføre basene som etableringssted for nye bedrifter, både fra sør og fra andre land. At riggselskapet som skal utføre boreoperasjoner for BP på Skarv har eiere fra Kina, gir kanskje nye muligheter. Tilsvarende kan det kanskje tenkes at russiske selskaper også vil vise interesse for Norskehavet. Det er stilt spørsmål om Trænas rolle som oljevernbase, og hvorvidt Sandnessjøen kan overta denne. Jeg tror det er viktig å ha en oljevernbase langt ut fra kysten og lengst mulig nord i Norskehavet. Her har Træna fordeler fremfor Sandnessjøen. Med tanke på aktivitet i Nordland VI fremstår Nord Norsk Beredskapsenter og miljøet på Fiskebøl som base for oljevern. 4

5 Ilandføring og gassindustri Tema ilandføring står helt sentralt i arbeidet med å skape regionale samfunnsmessige effekter av olje og gassvirksomhet. Selv om offshorekonsepter kan gi stor aktivitet på baser og i leverandørindustri, er et ilandføringsanlegg likevel noe mer håndfast, som symboliserer sterkere at et område får ringvirkninger. Betydelige investeringer på land er noe alle kan se. Erfaringer viser også at slike anlegg bidrar til investeringer i infrastruktur som et samfunn kan få stor nytte av. Å få gass på land gir også et håp om å bruke denne ressursen til industriell virksomhet. Kårstø, Kollsnes, Nyhamna, Tjeldbergodden og Hammerfest er eksempler på anlegg som gir betydelige ringvirkninger lokalt og regionalt. Det kan nevnes at 90 prosent av all gass som eksporteres fra Norge, er innom nevnte landanlegg. Nordlands ene mulighet ligger i at det velges konsept for en utbygging som inkluderer gassbehandling på land i en eller annen form. Dette kan enten være i form av eksport i rør, som LNG eller som GTL ( gass til væske ). De to sistnevnte alternativene kan være særlig aktuelle for Nordland pga avstandene til markedet. Den andre muligheten er at et funn håndteres av en industriell aktør som vil bruke gass i store mengder til industrielle formål. Nordland har i utgangspunktet to alternative ilandføringer. Den ene fra funn nord i Norskehavet, mot Helgeland/ Salten, og det andre knyttet til Nordland VII og Troms II, mot Lofoten og Vesterålen. Gitt funn her vil korte avstander til land gjøre landbaserte konsepter svært aktuelle. Spørsmålet om ilandføring fra Norskehavet sør for Lofoten er mer komplisert. Et kystnært gassfunn vil være ideelt, men det er nettopp i de kystnære områdene det er vanskelig å få adgang til leting. Tidsperspektivet blir her meget usikkert. Det mest nærliggende å vurdere nå er Victoria, som er det største gassfeltet som ikke er bygd ut på norsk sokkel. Avgrensingsboringene som nå pågår er meget kompliserte, og det blir spennende å se hva Total vil gjøre videre. CO2 innholdet i Victoriagassen er så høyt at en håndtering av dette vil kunne kreve et landanlegg. Dette vil også åpne for ilandføring av gassen. Det blir spennende å se hva som skjer med Grofeltet og andre felt i Vøringområdet. Store mengder gass her gir utfordringer både mht vanndyp og avstand til land. Shtokman ligger om lag 600 km fra kysten, mens Gro er i underkant av 400 km. Det sier seg selv at Norskehavet krever en samordnet infrastrukturløsning. Gassco vurderer dette. Det er her verdt å merke seg at Gassco har fått sterke signaler om å vurdere andre løsninger enn rørtransport. De løsninger Gassco anbefaler for infrastruktur offshore vil være helt avgjørende for om Nordland skal få gass til land eller ikke. For å styrke egen kompetanse på dette viktige tema, vil Nordland sammen med de andre fylkeskommunene rundt Norskehavet få SINTEF til å lage en ny utredning om infrastruktur, med vekt på å se hvilke muligheter for ilandføring som kan åpne seg. 5

6 Spørsmålet om ilandføring fra Norskehavet vil nok bli et av de mest sentrale politiske tema i årene som kommer. På den ene siden vil Norskehavsfylkene være enige om at gass må til land før den eksporteres videre. På den annen side vil nok hvert fylke konkurrere om å få gassen til seg selv. Her er både Nyhamna og Tjeldbergodden i god posisjon til å få mer gass. Nord Trøndelag vil fremme Lauvøya som kandidat, mens Nordland vil få utredet flere alternativer. I tilknytning til en PUD for Victoria, vil dette tema komme opp for fullt. Det er grunn til å nevne at det kan være viktig for Nordland å få drøftet nivået på norsk gasseksport, selv om dette primært bør være tema i en nasjonal energi og utenrikspolitikk. Vi har i dag en eksport av gass på 100 mrd Sm 3 ( standardkubikkmeter ). Det er sterke krefter som ønsker å øke dette til 140 mrd Sm3. Vi skal også være oppmerksomme på at det i tillegg til dette brukes betydelige mengder gass til trykkstøtte og kraftforsyning offshore. Gjenværende mengde gass på norsk sokkel er 2200 mrd Sm3. Med en årlig eksport på 140 mrd. Sm3, vil ressursen vare i 15 år. Reduseres eksporten til 100 mrd. Sm3 vil den vare i 22 år. I tillegg til dette er det anslått at vi har nærmere 2000 mrd Sm3 i såkalte uoppdagede ressurser. Gitt nye funn i henhold til dette, vil levetiden kunne forlenges med 15 evt 20 år. Likevel er ikke år så lenge i et energiperspektiv. Gitt at det starter en utbygging i Nordland VII i 2025, vil det helt klart være et mål for oss å ha et tempo som gir et landanlegg lang levetid!! Tilsvarende skal vi få industriell virksomhet basert på gass, krever investeringene at det er en betydelig langsiktighet i gassleveranser. Et annet moment som også må drøftes er i hvilken grad et høyt nivå på gasseksport vil kreve økt kapasitet i infrastruktur. Det sier seg selv at hvis vi bygger ut for røreksport sørover med en kapasitet som kan ta all fremtidig gass fra nord, kan vi glemme landbaserte løsninger som LNG og GTL. Gass til industri ble for øvrig drøftet på en Gassmakskonferanse i Trondheim nylig. Jeg er glad for å kunne si at Nordland var meget godt representert både fra næringsliv, forskning og politikk. Det er selvsagt et tankekors for Narvik og oss i Nordland at LKAB og Statoil her presenterte det første store gassindustrielle prosjektet i Norge, basert på malmen som mellomlagres og utskipes fra Narvik. Mens Narvik har malmen, har Tjeldbergodden gassen. Konferansen uttrykte også veldig sterkt det vi har understreket tidligere. Skal vi få gassindustri i Norge må det utvikles i sterke industrielle kluster, hvor biprodukter fra en bedrift er råstoff for en annen. Våre erfaringer fra industrielle prosesser i Nordland må her komme til uttrykk i nye gassindustrielle prosjekter i fylket. Dette vil også være et helt vesentlig argument for å få til ilandføring av gass til Nordland. 6

7 Leveranser ( utbygging/ produkt/ drift/ vedlikehold ) Den mest omfattende aktivitetene knyttet til olje og gassbransjen er innen området leveranser som på landsbasis sysselsetter Med basis i et betydelig hjemmemarked, eksporterer denne bransjen også for 100 milliarder kroner. Det er viktig for leverandørindustrien i Nordland å være med på denne internasjonaliseringen som har skjedd i de senere år. Fra fylkeskommunens side bidrar vi sammen med INTSOK til at flere bedrifter kan komme ut. For tiden er det en særskilt satsing mot det russiske markedet. I avtalen med BP om Skarv har vi også tatt med et punkt om internasjonalisering. De bedriftene som får kontrakter på Skarv, har et særskilt ansvar for å bruke slike til å komme seg videre i det internasjonale olje og gassmarkedet. Kan en levere til Skarv eller Norne, bør en ha ambisjoner om å gjøre noe internasjonalt. En viktig, men kanskje undervurdert leveranse til olje og gassindustrien er transporttjenestene. På Vestlandet er det bygd opp en betydelig supplynæring som inngår i ett maritimt kluster hvor Norge er verdensledende. Når aktivitene øker i Norskehavet nord, vil transportbehovene øke betydelig. Avstandene til felt i Vøringområdet kan være mer enn det dobbelte av avstanden til Norne. At vi i Nordland har et av landets største transportselskaper, Torghatten Trafikkselskap, med en omsetning på nærmere 2 mrd kroner, bør gi Nordland en mulighet til å få en posisjon i supplymarkedet. TTS har sammen med Simon Møkster kontrahert et nytt beredskapsfartøy. En supplydrift med utgangspunkt i Brønnøysund vil kunne gi et betydelig antall nye arbeidsplasser. Rekruttering av personell - utdanning Olje og gassbransjen har kontinuerlig behov for rekruttering av personell innen ulike funksjoner. BP har gjort en meget god innsats for å informere og rekruttere elever innen videregående skoler og grunnskoler. Dette kan gi resultater på sikt. BP er også sammen med andre selskaper involvert i å utvikle relevante studietilbud også innen høyere utdanning. Brønnøysund vil med helikopterbasen ha særlige muligheter til å rekruttere nye tilflyttere som arbeider innen offshore, samt at det nok vil stimulere de som bor i kommunen og på Sør- Helgeland til å ta utdanning som kvalifiserer til offshorearbeid. Forskning Nordland er i svært liten grad involvert i forskning knyttet til olje og gassvirksomhet. Et stort program som Petromaks har så langt jeg vet ikke hatt søknader fra Nord Norge. Tilsvarende gjelder nå Gassmaks. Selv om programmet er helt nytt, ser det ut til at det er de tunge miljøene som kommer på banen og får tilsagn om midler. Både fra stat og fylkeskommune satses det nå ekstraordinære midler på å få opp FOU aktivitet i Nordland. Det kan se ut til at bidrag fra større operatører som BP og StatoilHydro kan være med å sette noe fart i petrorettet forskning i fylket. 7

8 Nye leteområder Jeg kan ikke unngå å si noe om prosessene knyttet til åpning av nye leteområder. Forvaltningsplanregimet er nytt i forhold til hvordan leteområder tidligere ble åpnet. Før åpningen av nye store leteområder i Norskehavet i , hadde OED ansvar for å lage utredninger om alle relevante forhold knyttet til dette, også fugler og fisk. Det ble etter hvert reist kritikk mot at OED skulle håndtere dette, og etter St. meld 12 ( ) Rent og rikt hav ble forvaltningsplaner innført, med Miljødepartementet i førersetet. I ettertid har vi jo fått forvaltningsplaner både for Norskehavet og Barentshavet, den siste med en bit av Norskehavet inkludert ( havområdet utenfor Lofoten ). Planene er i stor grad blitt verneplaner for det marine miljøet, hvor den næringsrettede verdiskapingen er kommet i bakgrunnen. Som jeg nevnte tidligere kommer detter til uttrykk når fremtidsbilder for olje og gassvirksomheten velges. Her dreier det seg om å planlegge ut fra worst case, dvs oljefelt og utblåsninger. At sannsynlighet for å finne gass er mye større, med dertil minimale miljøproblemer, blir ikke kommentert. Teoretisk kan derfor store potensielle gassfelt på norsk sokkel bli liggende urørt. Frykten for at det kan være olje er så stor at leteboring ikke tillates. Det er et paradoks at det til dags dato etter at 1200 letebrønner er boret på norsk sokkel, ikke har vært noe større uhell med denne aktiviteten. Med de restriksjoner som kan legges på leteboring, jfr Nordland VI, tyder alt på at dette ikke vil representere noe trussel mot fisk og miljø. Gitt at det finnes olje, olje og gass, eller bare gass, vil problemstillingene bli forskjellige. Gitt at valget står mellom følgende alternativer : 1. Det gis ikke adgang til letevirksomhet 2. Det gis adgang til letevirksomhet, men det er kun gassfunn som kan bygges ut. Motstandere av åpning vil si at alternativ 2 ikke lar seg gjennomføre. Et oljefunn vil bli bygd ut uansett. Her kan det vises til Snøhvit, hvor oljen blir liggende mot at gassen tas ut. Tilhengere av åpning vil så langt som mulig unngå å få en slik restriksjon på et felt. I noen tilfeller har det imidlertid vært slik at selskapene har vært villige til å ofre oljen, for å få ut gassen. I planene for den videre utbyggingen av gassfeltet Troll, ble denne problemstillingen sentral. Behandlingen av forvaltningsplanene i Stortinget i 2010 vil avklare om noen områder vil bli konsekvensutredet, med sikte på en eventuell åpning. 8

9 Dette gjelder i første rekke Nordland VI og Troms II, men i henhold til forvaltningsplanen for Norskehavet, vil også kystnære deler utenfor Nordland kunne bli vurdert. Dette gjelder så langt jeg kan se, områder innenfor Nordland VI, ytre del av Vestfjorden og langs kysten av Salten. Fylkesrådet ba faktisk i sin uttalelse om å få laget en tilleggsutredning nettopp for dette området, hvor olje og gass, fiskeri, havbruk og havkraft, ble sett i sammenheng Gitt et gassfunn i dette området, ville konfliktene med fiskeri og miljø bli håndterlige, og ringvirkninger med ilandføring vil kunne bli optimale. Når det gjelder prosessene fremover mot behandlingen av forvaltningsplanene er det viktig at vi får fram mest mulig relevant informasjon, ikke minst til de regionene som er sterkest involvert. Mange er bekymret og negative fordi de ikke vet nok, eller er direkte feilinformert. Her er også mange følelser knyttet til Lofoten som nasjonalt og internasjonalt symbol på ren natur og et bærekraftig miljø som ønskes ivaretatt. Det er viktig at vi fastholder Ap og LO s kunnskapsstrategi. Vi har tid til å skaffe kunnskap som trengs for å ta beslutninger om å i gangsette konsekvensutredninger. Fylkesrådet har gitt klarsignal til å følge opp prosjektet Lo Ve 2025, for gjennom dette å innhente kunnskap som er av særlig betydning for kommuner og næringsliv i de berørte regionene. Det er i denne sammenheng verdt å nevne prosessen som pågår for å komme til enighet mellom kommunene, om en modell for fordeling av inntekter ved eventuell olje og gassvirksomhet. Det er vesentlig å få fram et budskap om at alle kommunene vil få del i en slik aktivitet, uansett lokalisering i området. Energi og samfunn det brede perspektivet Jeg tror det er viktig at vi i arbeidet for å utvikle olje og gassbasert virksomhet i Nordland ser det lokale og regionale engasjementet vårt i et bredt perspektiv. Det vi gjør her handler om samfunnsutvikling, hvor olje og gass er en av flere viktige faktorer. I Dagens Næringslivs utgave 28.mai har Rogaland fylkeskommune et eget bilag. Fylkesordfører Tom Tvedt peker på at dette fylket sørvest i landet er tyngdepunktet for landets olje og gassindustri. Dette er stort sett det eneste som sies om denne bransjen i et billag på 16 sider! Derimot omtales nyskapningsevne, infrastruktur, utdanning og ikke minst fornybar energi. Det dreier seg om samfunnsutvikling i vid forstand. Rogaland vil ikke bare være ledende innen olje og gass, men satser på å være i førersetet både på vindkraft, havkraft, biogass og hydrogen. Det vises her til den miksen kompetansemiljøene i Rogaland har innenfor energisektoren. Olje og gass synes å gå hånd i hånd med de fornybare energiene. Lyse Kraft ga et sterkt uttrykk for dette da de sto i spissen for å bygge gassrør over Boknafjorden, fra Kårstø til Stavanger. 9

10 I Nordland kan det imidlertid se ut til at vi blir en nasjonal arena for å vise konfliktene og ikke samspillet mellom det fossile og det fornybare. Vi må ikke gå i en felle, hvor vi så sterkt fokuserer på å få lokal aktivitet knyttet til olje og gass, at vi mister evne til å satse på andre tunge trender! Vi må heller ikke gå i en felle hvor all vår fokus på olje og gass uttad synes å dreie seg om Lofoten, mens det faktisk skjer en betydelig positiv aktivitet i fylket knyttet til Skarv. Vi må unngå å komme i en situasjon hvor vi bruker mye tid og krefter på å få åpnet nye kontroversielle leteområder, samtidig som de som virkelig vil tjene på dette, kan konsentrere seg om å komme i forkant på andre fremtidsrettede områder. Jeg tror det er viktig at vi i enda sterkere grad får fram hvordan vi i Nordland, på samme måte som i Rogaland, vil prøve å få til et sterkt samspill innen hele energiområdet. Selv om vi er regionale og lokale aktører, må vi evne å se på energiområdet i et globalt perspektiv. Vår satsing på olje og gass må sees i sammenheng med følgende : Regjeringens målsetting om at Norge skal bli verdensledende innen fangst og lagring av CO2. At vi gjennom strenge krav har fått en olje- og gassvirksomhet som er verdensledende i å redusere utslipp. At naturgass i en global sammenheng er en klimagunstig energiform sammenlignet med eksempelvis kull. At kapital og kompetanse fra denne virksomheten er basis for å kunne satse offensivt også på fornybar energi, ikke bare i Norge, men også i andre land. Avslutning Med bakgrunn i tittel på foredraget Blir noen gang Nordland et olje og gassfylke? vil jeg svare følgende : Sammenlignet med de fleste fylkene i verden, vil vi bli et olje og gassfylke, men vi vil nok være i en annen divisjon enn Rogaland! Basert på det jeg nevnte tidligere vil vi i Nordland de nærmeste årene primært kunne utvikle en sterk profil med utgangspunkt i det som skjer i og rundt basebyene på Helgeland. Dette er vårt sikreste kort så langt. Dernest tror jeg det som i neste omgang vil ha størst betydning er å sikre en ilandføring av gass til Nordland med et industrielt perspektiv. Jeg tror det er viktig for oss å kunne fremstå som et energifylke hvor vi ligger langt fremme i å skape utfordrende og attraktive arbeidsplasser og lokalsamfunn basert på bærekraftig og effektiv produksjon og bruk av energi. 10

11 Dette vil ha betydning for leverandørindustrien, utdanning og forskning. Med basis i fornybar energi, vannkraften, har vi historisk sett lykkes godt med dette. La oss fortsette en videre utvikling der vi alt er i gang innen sol og bio, vind og vann. Et sterkere engasjement innen olje og gass kan være en av de viktigste drivkreftene for å utvikle også disse områdene videre. Internasjonaliseringen av leverandørindustrien er et godt eksempel. Her er mange likhetstrekk, felles utfordringer mht teknologi, kompetanse, marked og sist men ikke minst, å rekruttere nye dyktige innbyggere, entreprenører og fagfolk til Nordland. 11

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

Fylkesrådslederen Kompetanseoppbygging i Sandnessjøen er nødvendig med et internasjonalt perspektiv! Sandnessjøen, 5.6.2012

Fylkesrådslederen Kompetanseoppbygging i Sandnessjøen er nødvendig med et internasjonalt perspektiv! Sandnessjøen, 5.6.2012 Fylkesrådslederen Kompetanseoppbygging i Sandnessjøen er nødvendig med et internasjonalt perspektiv! Sandnessjøen, 5.6.2012 Det er en glede å komme til Sandnessjøen i disse dager. Vi kan se at det skjer

Detaljer

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND!

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND 49 bedrifter 2000 ansatte omsetning 5 Mrd NOK Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Komite for næring Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det settes i gang en prosess med å konsekvensutrede

Detaljer

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2.

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. februar 2011 Åpning Leting Funn Teknologi Lokale kompetansemiljøer

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Gassmaks 27. 28. mai 2009. Naturgasstilgjengelighet for industriell bruk i Norge Møteplass for naturgassforetak og industrielle aktører

Gassmaks 27. 28. mai 2009. Naturgasstilgjengelighet for industriell bruk i Norge Møteplass for naturgassforetak og industrielle aktører Gassmaks 27. 28. mai Naturgasstilgjengelighet for industriell bruk i Norge Møteplass for naturgassforetak og industrielle aktører Gassco presentasjoner til Gassmaks konferansen i Trondheim 27. 28. mai

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Energilandskapet Olje og gass

Energilandskapet Olje og gass Energilandskapet Olje og gass Anette Smedsvig og Caroline Hustad 23. Januar 2015 Hvem er vi? Hvem er dere? 2 3 Vi vil besvare: Har verden behov for olje og gass i fremtiden? Hva med klima? Dagens oljepris

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Journalpost.: 11/37604 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Tilskudd - DA-midler - Petro utviklingsprogram for Bodøregionen 2012-2014 - Team Bodø KF

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Gassperspektiver for Norskehavet Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Agenda ODs rolle Status og utfordringer Norskehavet Mulige framtidsbilder 25.06.2009 2 ODs rolle/ målsetninger Bidra til

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012 Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Bergen 26. juni 2012 STORTINGSMELDING OM ØKT VERDISKAPING I NATURGASSKJEDEN Norsk Gassforum er opptatt av

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Rettidig energiforsyning i en industriell Nordområdsatsing: Samlet strategisk satsing eller svarteperspill?

Rettidig energiforsyning i en industriell Nordområdsatsing: Samlet strategisk satsing eller svarteperspill? Seminar: Nordområdemeldingen, forsyningssikkerhet og muligheter for kraftbransjen, Tromsø 8.9.2011 Rettidig energiforsyning i en industriell Nordområdsatsing: Samlet strategisk satsing eller svarteperspill?

Detaljer

Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder

Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder Tale til FHLs årskonferanse 20. mars 2013 Gunnar Domstein, styreleder Stortingsrepresentanter, statsråd, gjester, presse, og gode kolleger: Vi skal nå i gang med temadelen av generalforsamlinga. Gjennom

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Lysbilde 1 Egen hilsen. Fylkesrådet har behandlet midtveisrapporten og gjort noen

Detaljer

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart?

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Produksjon (millioner Sm 3 o.e. per år) 300 250 200 150 100 50 Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Bente Nyland Oljedirektør Historisk produksjon Basisprognose

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen

Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen Øyvind Håbrekke Statssekretær Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil: foreta en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

Olje- og gassvirksomhet i nord

Olje- og gassvirksomhet i nord Olje- og gassvirksomhet i nord KonKraft-rapport 6 Topplederforum 3. mars 2009 Lars Arne Ryssdal Rapporten favner bredden i spørsmålet Hvorfor bygge videre på Norge som energinasjon Hvorfor områdene utenfor

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten Et sammendrag av KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Selv med et svært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, var den internasjonale omsetningen av varer og tjenester på nær 100 milliarder

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Dir. Svein Sundsbø, Norsk Industri Kort disposisjon Rammebetingelser for bruk av gass, intensjoner og lovverk Politisk vilje kommunikasjon

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER Offshore Strategikonferansen 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Kilde: Norsk Industris Konjunkturrapport 2016 Vekst omsetning 2016 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012

Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal. Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Det todelte konjunkturforløpet i Møre og Romsdal Arild Hervik Kristiansund, 5. juni 2012 Om todelt konjunkturforløp Hele den petroleumsrelaterte verdikjeden drives av høye oljepriser / investeringer som

Detaljer

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Lars H. Vik, SINTEF Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Presentasjon for Fylkestinget i Nordland, Bodø 21. februar 2012 (Rica Hotell) 1 Befolkningsvekst

Detaljer

Goliat. Goliat utvikler Finnmark

Goliat. Goliat utvikler Finnmark Goliat Goliat utvikler Finnmark PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør) 65% StatoilHydro ASA 20% Det norske oljeselskap ASA 15% PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør)

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening Sentrale saker sett fra OLF Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening 1 Agenda for innledning og diskusjon 1. Norsk olje og gass i 40 år,

Detaljer

Internasjonale energiutsikter

Internasjonale energiutsikter Internasjonale energiutsikter Implikasjoner for økonomi og politikk Presentasjon for Norsk Olje og Gass Sola, 23. august 213 Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi (klaus.mohn@uis.no, UiS homepage,

Detaljer

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Classification: Internal Status: Draft Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Narvik 04.03.08 2 Innhold Potensial Utfordringer Respons 3 Potensial US Geology Survey indikerer at 25% av gjenværende

Detaljer

Angående Høring - ny velleder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD og PAD-rettleiar)

Angående Høring - ny velleder for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD og PAD-rettleiar) NOWILANCI FYLKESKOMMUNE Næring og samferdsel Vår dato: 12.01.2009 Vår referanse: 09/822 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Angående

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag FISK OG SEISMIKK Ålesund, 16. februar 2006 Jan Skjærv rvø Norges Fiskarlag NORGE EN FISKERINASJON Forvalter et havområde som er 6-76 7 ganger større enn fastlandsnorge Bringer påp land 2,8 mill. tonn fisk

Detaljer

Rørgass og forgreningsmuligheter

Rørgass og forgreningsmuligheter Rørgass og forgreningsmuligheter Thor Otto Lohne CFO and VP Gassco Narvik 7. november 2012 www.gassco.no Gassco i et nøtteskall Gasscos nøkkelaktiviteter inkluderer: Teknisk drift; drift og vedlikehold

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Transportløsninger for gass i Norskehavet Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Innhold Gasstransportsystemet Gassco Infrastrukturutvikling Norskehavet Behov for transport

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer