Fylkesrådslederen Kompetanseoppbygging i Sandnessjøen er nødvendig med et internasjonalt perspektiv! Sandnessjøen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådslederen Kompetanseoppbygging i Sandnessjøen er nødvendig med et internasjonalt perspektiv! Sandnessjøen, 5.6.2012"

Transkript

1 Fylkesrådslederen Kompetanseoppbygging i Sandnessjøen er nødvendig med et internasjonalt perspektiv! Sandnessjøen, Det er en glede å komme til Sandnessjøen i disse dager. Vi kan se at det skjer en sterk utvikling i kommunen. Gjennom dette er Nordland i ferd med å bli en viktig aktør i norsk olje og gassvirksomhet. Som tittelen på mitt innlegg sier vil det globale perspektivet være basis for kompetanseoppbygging. Dette handler om internasjonal konkurranseevne. Leverandørbedriftene våre møter denne konkurransen på hjemmebane, det vil si her på Helgeland. Ungdommene og andre arbeidstakere fra vårt fylke vil altså konkurrere om jobbene i Norskehavet, med personer fra mange land! Noe av den største utfordringen er at vi vil ha mangel på arbeidskraft i årene fremover. Vi må hente tilbake de som er flyttet ut. Vi må også som landet for øvrig, rekruttere fra utlandet. Alt i dag er fiskeri, havbruk, bygg og anlegg og turistnæringen i fylket helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft! Alt tyder på at behovet nå melder seg også i transportsektoren i fylket. NAVs fylkesdirektør i Nordland slår nå alarm. Her er mangel på arbeidskraft i yrker med krav om høyere utdanning og i yrker der det kreves fagbrev. Dette vil i stor grad kunne bestemme hvilke ringvirkninger vi kan få innen olje og gassvirksomheten. I samarbeidsavtalen med BP som jeg undertegnet i 2008 er kompetanse og det internasjonale perspektivet vektlagt. Vi ønsker at BP som en global aktør, skal kunne medvirke til internasjonalisering i Nordland. Offshorevirksomhet som følge av flere drivverdige funn er i utgangspunktet en betydelig vekstimpuls. Det er ikke gitt at ringvirkningene automatisk kommer i stort omfang til involverte kommuner og regioner. I andre deler av verden er det mange eksempler på at betydelige vekstimpulser som følge av olje og gassfunn, ikke kommer lokalsamfunn til gode. Gjennom ringvirkningsanalysen for Skarv, som utføres av UIN, får vi et godt bilde på hva som både har skjedd og er i ferd med å skje. Selv om de største ringvirkningene merkes i Sandnessjøen er det betydelig effekter også på Helgeland for øvrig. Så langt tyder alt på at ringvirkningene blir større enn det konsekvensutredningen anslo. En av mange grunner til at vi lykkes på Helgeland og i Norge med dette er knyttet til kompetanse i vid forstand! Fra de som fant ressursene, både på Norne og Skarv, og til de som arbeider for å legge til rette for utviklingen på land. Den politiske kompetansen på dette området, skal en heller ikke undervurdere. 1

2 Kompetanse handler om personer, både individuelle kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Det handler om evne til å klare oppgaver eller beherske et yrke i møte med komplekse krav. Samhandling er en del av dette. Som i et lagspill, blir en ikke god alene. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at kompetanse ikke bare er knyttet til høyere teoretisk utdanning, men omfatter også de ferdigheter som er utviklet gjennom praktisk arbeid. Begrepet realkompetanse er et godt uttrykk for dette, hvor både teori og praksis er koblet sammen. Det er grunn til å minne om at Nordland fylkeskommunes mest omfattende bidrag til Nordlandsamfunnet er gjennom kompetanseutvikling som gis i videregående opplæring. Vi bruker nærmere 2 milliarder per år på elever, av disse er nær 3000 lærlingeplasser. Innspill nasjonalt Fylkesrådet søker hele tiden å fange opp signalene fra sentrale myndigheter for vår praktiske politikk for Nordland. Jeg vil spesielt nevne to nasjonale innspill knyttet til kompetanse som nylig er kommet. Det ene er forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge og det andre er NOU nr. 3/2011 Kompetansearbeidsplasser som drivkraft for vekst i hele landet. I førstnevnte stilles det spørsmål om hvordan Norge kan bli attraktiv som næringslivsnasjon når vi har verdens høyeste kostnadsnivå, bedrifter og arbeidskraft er mobile, og markedsdrivkreftene ligger i Asia? Et av budskapene er at vårt fremste konkurransefortrinn vil være å kunne lære fortere enn de andre. Dette krever bedre tilpasning til arbeidslivets behov. Det krever også at flere fullfører videregående skole. Det må også erkjennes at læring og innovasjon skjer på andre måter enn før. Og her har jeg lyst til å utfordre lokalpolitikerne som sitter i salen. Hver gang fylket skal diskuterer utdanningsstrukturen i Nordland, hver gang vi skal bestemme hva det skal være mulig å søke på neste år, så kommer det lokalpolitikere som har en ny linje de vil ha, eller en gammel de vil beholde. Men jeg savner at man først spør seg: «Hvilke næringer har vi? Hvilke bedrifter finnes her og hvor kan vi skaffe læreplasser?» Jeg savner at man tenker litt mer langsiktig. Hvis Helgeland vil være en olje- og gassregion, da må man si det! Man må prioritere det! Da må man si at «Vi vil ha brønnteknikk og logistikk!». Da kan man ikke komme og be om heste- og hovslagerlinje, idrettsfag og musikk-, dans- og dramalinjer. Særlig ikke hvis de ikke har nok søkere. Ingen kan få alt. Politikk handler om å prioritere, og å prioritere betyr faktisk å velge noe bort! La meg slå fast en ting: Nordland er god på yrkesopplæring! Vi er det fylket som har flest elever på yrkesfaglig studieprogrammer iht. folketall. Mye tyder på at de erfaringene vi har innen fagopplæring kan benyttes innen nye områder. 2

3 Selv om høyere utdanning gir en vesentlig basis for et yrke, skjer endringer så raskt at utdanningssystemet har vansker med å være ajour. Betydningen av opplæring i bedriftene og praktisk rettet etterutdanning vil derfor øke. Det andre innspillet, (NOU: ) om Kompetansearbeidsplasser i distriktene har definert kompetansearbeidsplasser som spesialiserte arbeidsplasser med krav til høyere utdanning. Denne type arbeidsplasser er geografisk skjevt fordelt, og er en sterk medvirkende årsak til økende sentralisering. En økende grad av filialisering bidrar til at de strategiske funksjonene, som ofte stiller krav til høyere utdanning, sentraliseres. Når Nordlandsbanken nå går fullt inn i DnB vil hovedkontorfunksjoner i Bodø forsvinne. Det er i denne sammenheng viktig for Nordland å utvikle videre de nasjonale og landsdelsdekkende funksjonene fylket har. Brønnøysundregisteret og Nasjonalbiblioteket er eksempler på dette. At Torghatten er utviklet til å bli landets største transportselskap med utgangspunkt i Brønnøysund, er også verdifullt i en strategi for å tiltrekke seg kompetanse. Det er i denne NOUen foreslått økt satsing på infrastrukturtiltak som gir mer funksjonelle boog arbeidsmarkedsregioner. Å utvikle gode forbindelser internt på Helgeland er eksempel på dette, og noe som Helgeland må prioritere! Avskrivning av studielån, traneeordninger, mer spesialisert videregående opplæring, rekruttering og kvalifisering av utenlandske arbeidstakere, økt vekt på internasjonalisering i utdanningen (internasjonale skoler), er også tiltak som foreslås. Praktiske tiltak Med dette bakteppet vil jeg fokusere på hva jeg mener bør vektlegges på Helgeland, for å dra nytte av de vekstimpulsene fra olje og gass. Det er behov for å styrke kompetanse på følgende områder: - Tilrettelegging for utvikling av en petrorettet drifts-baseby - Personell til kjernevirksomheten offshore og leverandørindustri - Leverandørindustrien Dette er områder som er sentrale i samarbeidsavtale med BP om Skarv. Jeg vil starte med tilrettelegging. 3

4 Tilrettelegging Tilrettelegging omfatter en rekke typer arbeid som krever en særskilt kompetanse i ulike faser. Lokaliseringssaker er spesielle. Det skal mye erfaring, tålmodighet og nettverk til for å lykkes her. Dette er også av de områder Nordland fylkeskommune bistår basekommunene på, og mer er det å gå på! Det aktuelle nå i tillegg til oppfølging av Skarv, er å tilrettelegge for at funksjoner knyttet til Åsta Hansteen-feltet legges til basebyene på Helgeland. Erfaringen fra Skarv skal brukes. Et utvalg for å arbeide med dette er etablert i dialog med Statoil. Da Alcoa i Mosjøen gjorde sin siste store milliardinvestering ble det i styremøte i Washington lagt vekt på kommunens evne til tilrettelegging. Den infrastruktur, myk og hard, som omgir internasjonale bedrifter, kan være et konkurransefortrinn for byer i Nordland. Sandnessjøen og Brønnøysund må i sine mål og strategier bli sterkt bevisst at de som samfunn har en nasjonal rolle i å betjene en internasjonal olje- og gassvirksomhet. Dette må være noe av identiteten og stoltheten til ulike aktører i kommunene. Kunnskap og kompetanse om bransjen må være en naturlig del av opplæringen som gis i skolene. Alle som er involvert i Sandnessjøen og i Brønnøysund i dag ser at det stilles en rekke nye krav til kompetanse, kapasitet og kvalitet. Industri og kaiområder, boliger, logistikk, overnatting, utdanning, fritid og helse, er eksempler på hvor det skjer endringer. Her har Nordland fylkeskommune bidratt med kompetanse og kapital. Basene på Helgeland konkurrerer med Kristiansund. Noen av de samme aktørene er på begge basene, og vil til enhver tid vurdere hvor forholdene er best for å betjene Norskehavet. Sandnessjøen og Brønnøysund bør derfor få utført en analyse som viser sterke og svake sider i forhold til Kristiansund, på faktorer som er av betydning. Tilsvarende bør det også søkes kontakt med basebyer internasjonalt, med sikte på å lære av disse. Impulser utenfra vil alltid være viktig for å utvikle egen kompetanse. Personell personrettede tiltak Skarv, Norne og nye felt gir muligheter for arbeid i selve kjernevirksomheten, boreoperasjonene og produksjonen. På Skarvskipet er det behov for 115 ansatte. Dette er ikke så omfattende pr. dato, men med flere felt i drift, vil dette bare øke. På land, i BPs driftsorganisasjon i Sandnessjøen, vil antall ansatte økes til 14 i løpet av september. Det er et mål for oss å sørge for at de som kommer til Nordland for å jobbe, også bosetter seg her. Her har kommunene en jobb, både med å sørge for at det fins nok boliger, men også med å skape gode offentlige tjenester. Det er også viktig at flere, herunder jenter, velger fag som kan kvalifisere til arbeid her. Realfag må prioriteres, også hvis satsingen her fører til at andre fag ikke får nok elever. Vi har sagt at vi vil ha realfag. Da må vi stå for det, også når vi ser at vi ikke får både i pose og sekk. 4

5 Flerfaglig -og tverrfaglig utdanning er også uttrykk for egenskaper som vektlegges ved rekruttering. OLF har laget nettstedet, «verdensklasse» som gir mye informasjon om mulighetene innen industrien. Ut fra samtaler utdanningssektoren har hatt med BP og Statoil har vi utviklet en tilbudsstruktur i våre videregående skoler som ivaretar olje og gassbransjens behov for rekruttering. Dette omfatter tradisjonelle industrifag som automatiker-, elektriker-, kjemi og prosess-, industrimekaniker- og de maritime fagene. Vi registrerer at ungdom fra Nordland får læreplasser innenfor disse fagene i oljeindustrien. Dette gjelder også i brønnteknikkfagene, men de ikke læreplass i Nordland, men i andre fylker. Brønnteknikk som tilbys i Sandnessjøen er et mer spesifikk rettet fag som vi har stor oppmerksomhet mot. Vi vil at elevene oppnår å få årlig lærekontrakt og på lengre sikt tilbud om jobb i forhold til om det skjer av brønn- og borevirksomheter i nord. En slik utvikling kan resultere i at vi øker antall elevplasser, men da parallelt med at tilsvarende antall elevplasser reduseres i Bergen eller i Stavanger. Vi er tilfreds med det samarbeid som er opprettet med bransjen innenfor dette området. BP har på en utmerket måte markedsført mulighetene innen bransjen, slik at antall søkere har økt vesentlig de senere år. Vi arbeider nå med å få på plass en samarbeidsavtale med Statoil innenfor sektoren videregående opplæring. Utdanningstilbudet innen service og samferdsel på Helgeland har lenge vært en nøtt. Fylkeskommunen skal igangsette et utredningsarbeid for å finne en tilfredsstillende løsning for Helgelandsregionen. Vi forutsetter at næringslivet deltar i utredningsarbeidet. Etablering av Newton Engia Statoil energirom i Sandnessjøen vil bidra til utvikling av relevant teknologi kompetanse, som kan ha stor betydning på sikt. Vi bidrar også til doktorgradsutdanning sammen med BP. Leverandørindustri Da Skarv var til behandling i Stortinget, ble det fra vår side lagt vekt på at de fleste ansatte innen petroleumsnæringen er innen leverandørindustrien. Det også her veksten kommer i årene fremover, spesielt sett i et globalt perspektiv. Vi mente at BP gjennom Skarv kunne medvirke til å utløse et betydelig potensiale av leveranser- og leverandørbedrifter i Nordland. Vi krevde at BP la noen driftsfunksjoner, herunder innkjøp til Sandnessjøen, samt bidro til kvalifisering av nye leverandører. Modellen BP valgte ser så langt ut til å være en god løsning, som ivaretar mye av de intensjonene vi hadde. 5

6 Det er viktig for mange leverandører å bli bevisst sin kjernekompetanse. Her gjelder det å bli best på det avgrensede område en satser på. I samarbeidsavtalen om Skarv la BP vekt på at bedriftene i Nordland måtte lære kunsten å samarbeide. Der og da tilbød BP å bidra med spisskompetanse på samarbeidsformer innen olje og gassindustrien. Senere har BP fulgt opp dette på en slik måte at jeg tror det har vært en medvirkende årsak til at en del leverandørbedrifter har lykkes. Jeg vil spesielt nevne Helgeland V&M som fikk vedlikeholdskontrakten på Skarv. Det er fortsatt nødvendig at vi lærer enda mer om forpliktende samarbeid mellom bedrifter for å oppnå kontrakter nasjonalt og internasjonalt. PetroArtic og andre konstellasjoner som bidrar til nettverk og samarbeid, er også viktige i å formidle kompetanse i Nordland. Mye tyder på at det nettopp er i samhandlingen mellom bedriftene, at den største kompetanseoppbyggingen finner sted. Av andre kompetanseutviklende tiltak som er iverksatt er delprosjekt olje og gass i vårt såkalte VRI-program. Siktemålet er å øke FOU-aktivitet gjennom bedre samhandling mellom leverandørindustri og forskningsmiljøer. NORUT Narvik og Nordlandsforskning er med, sammen med nasjonale aktører. Det satses i første rekke på prosjekter innen mekanisk industri, produktutvikling, materialteknologi, produksjonsteknologi og prosessindustri. Jeg vil også nevne vårt engasjement innen anvendelse av gass. Arbeidet som er gjort i regi av Gassmaksprosjektet vårt har bidratt til å gi en betydelig bedre kompetanse i hva som skal til for å få gassbasert virksomhet i Nordland. Det er grunn til å håpe på at de tiltak som er iverksatt med petrorettede næringsparker og inkubatorer, også vil medvirke til etablering av nye bedrifter. Det kreves en betydelig kompetanse i å utvikle ideer til lønnsomme bedrifter, gjennom ulike faser. Sammen med såkornkapital og annen form for infrastruktur, vil det kunne spire og gro i og rundt kjernevirksomhetene, vekstimpulsene knyttet til funn i Norskehavet. Avslutning Petroleumsindustrien er landets største kunnskapsnæring, som motor for teknologiutvikling og anvendelse av ny teknologi. Industrien står overfor store omstillinger ved overgang til integrerte operasjoner og fjerndrift. Dette krever endringer i kompetansen. Norge er et moderne land og har en enorm mulighet til å raskt skaffe seg fremtidens kunnskap. Vi har muligheten til både å tilegne oss nye teknologier og ny kunnskap som andre har skaffet, men også å selv forske den frem. Men det krever at vi er frempå, har visjoner og tar roller. Olje er en kunnskapsnæring og her er det store muligheter. Det er grunn til å gi ros til de som har vært sterkt engasjert i å få styrket Sandnessjøens rolle innen subseavirksomhet. BP startet prosessen og Statoil med andre aktører følger opp. 6

7 Jeg vil avslutte med det internasjonale perspektivet som tittelen på foredraget angir. Petrobransjen er global. Løsninger offshore i Norskehavet, kan anvendes utenfor Brasil, Ghana eller Vietnam. Lykkes bedriftene våre med basis i Sandnessjøen, kan de også ha sjanser i andre markeder. Norlense i Vesterålen og Rapp i Bodø er gode eksempler på dette. Noen av de øvrige leverandørene vi har er også internasjonalt rettet. Komponenter kjøpes fra bedrifter i en rekke land og settes sammen til anvendelige produkter. Det er imidlertid ikke i tvil om at en internasjonalisering av våre leverandørbedrifter, krever særskilt innsats, utover å kunne levere til BP og Statoil, med utgangspunkt i Sandnessjøen. Det kreves økt kapasitet og en kompetanseoppbygging på språk, kultur, marked, kontrakter etc. Heldigvis finnes det noen støttespillere. Innovasjon Norges utekontorer kan være til stor nytte. INTSOK, som flere av dere kjenner til, har mange års erfaring med å legge til rette for leverandørindustrien. Kontrakter med en operatør eller hovedkontraktør knyttet til en norsk leveranse, kan også være et springbrett i det internasjonale markedet. Benytt sjansene dere får! Det er viktig at vi i skolene våre fokuserer sterkere på det internasjonale perspektivet i det vi gjør, særlig der vi har basis i eksportnæringene. Hvorfor ikke lære kinesisk i en eller flere videregående skoler i fylket? Vi må bli dyktig til å ta vare på utlendinger som flytter til Nordland, i tillegg til å rekruttere ny arbeidskraft der vi har behov. Over tid vil et internasjonalt miljø bidra med en type kompetanse som er nødvendig for å håndtere utfordringene i fremtiden Her har Alstahaug og Brønnøy en oppgave. De tilhører ikke de 22 kommunene i Nordland som samarbeider med en annen kommune internasjonalt! Bare dette vil kunne bidra til å sette det internasjonale perspektivet høyere på dagsorden! At basekommunene finner en tilsvarende kommune i et annet land, gjerne hvor BP eller Statoil, operer, kan være en begynnelse. Jeg vil også anbefale at det legges vekt på å få lokalisert utenlandske aktører til de nye baseområdene, aktører som også kan bidra til å trekke med seg våre bedrifter til nye markeder. Jeg ser ikke bort fra at bedrifter fra Russland og Kina, om noen år vil være etablert her. Jeg vil ønske lykke til med å utvikle kompetanse med et internasjonalt perspektiv her i Sandnessjøen og i hele regionen! 7

8 Dette vil gjøre det mulig å møte nye utfordringer som baseby for Norskehavet, som bo og arbeidsted for dyktige mennesker fra mange land, og i tillegg som et utgangspunkt for en internasjonal leverandørindustri. 8

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND!

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND 49 bedrifter 2000 ansatte omsetning 5 Mrd NOK Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Dagskonferanse om landbruk og rekruttering Er landbruksskolene en rekrutteringsarena for landbruket. Utfordringer sett fra naturbruksskolen Innlegg

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Hva sier bedriftene om fremtidig kompetansebehov? Viggo Iversen, Proneo AS Bjarne H. Sørgjerd, Verdal Næringsforum Agenda Om undersøkelsen Hvem er vi? Hvilke

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Lysbilde 1 Egen hilsen. Fylkesrådet har behandlet midtveisrapporten og gjort noen

Detaljer

FoU som drivkraft i byggenæringen Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

FoU som drivkraft i byggenæringen Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI FoU som drivkraft i byggenæringen Professor Handelshøyskolen BI Byggekostnadsprogrammet Oslo Plaza, 04.02.10 FoU som drivkraft i byggenæringen Disposisjon BAE næringen er en av våre største og mest betydningsfulle

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN!

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN! FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN! Ramme Vår bestilling Litt bakgrunnsteppe Litt om skoleslaget

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Forberedt på framtida

Forberedt på framtida Side 1 av 7 NTNU, 11. august 2009 Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning Forberedt på framtida [Om å være student] Noe av det som kjennetegner mennesket er vår utforskertrang. Vi legger

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Møte i Lo`s distriktsutvalg for olje og gass. Bodø, 2-3 juni 2009 Blir noen gang Nordland et olje og gassfylke? Takker for invitasjonen! Innledningsvis vil jeg si noe om tittelen

Detaljer

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse.

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Kristiansund, 25. mars 2015 Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Presentasjon på Fafo-seminar 22. april 2010 Rolf K. Andersen, Anna Hagen

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Etablere varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv

Etablere varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv Etablere varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv Slik har vi gjort det i Meløy Roar Jensen, Oppstartsamling prosjekt samarbeid skolearbeidsliv, 14-15.okt 15 1 Litt historie VGS-tilbudene i

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26.

Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26. Fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad Strategisk kompetansestyring Kick Off Samling for ledere og tillitsvalgte Nfk Bodø, 26. oktober 2011 Hei alle sammen! Jeg synes det er spennende å være tilstede

Detaljer

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Gry Agnete Alsos Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning Universitetet i Nordland Bakgrunn Forskning på entreprenørskap, regional

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Bedriftssamarbeid i klynger

Bedriftssamarbeid i klynger Bedriftssamarbeid i klynger Leverandørseminar Finnsnes, 30. november 2011 Bror Yngve Rahm, Norsk Industri Klyngeteori Tradisjonell klyngeteori går ut på at kunnskapen ligger i sentrum og at bedriftene

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen?

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen? FORSLAG TIL KANDIDAT - MANGFOLDSSTAFETTEN I BERGEN KOMMUNE 2009 1. Ditt forslag til virksomhet Bergen Vann KF 2. Hvorfor bør denne virksomheten få Mangfoldsstafetten? Virksomheten har gjort en positiv

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Åpning av Vrådalskonferansen 2008

Åpning av Vrådalskonferansen 2008 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Åpning av Vrådalskonferansen 2008 Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv rhg - 30 oktober 2008 kompetanseforum Telemark Framtidsrettet og nyskapende kompetansesatsning

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

TRONDHEIM EN LAKSEHOVEDSTAD?

TRONDHEIM EN LAKSEHOVEDSTAD? TRONDHEIM EN LAKSEHOVEDSTAD? Utgangspunktet Lakseregionen Frøya og Hitra er Norges største oppdrettskommuner og står for 20% av all oppdrett i Norge og 45% av eksporten i Trøndelag Vi arbeider etter Marin

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv?

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? Nordland fylkeskommunes Samekonferanse 2006 Nordområdearbeid i et urfolksperspektiv Norges nordområdesatsing Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Foredraget

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai zot6 Tariffområdet IGS ak fn8 KRAVNR. r 12. april zot6 - kl. 13.oo Akademikernes inntektspolitikh Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende:

Detaljer

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på Kystens Energi Svolvær 10. februar 2011 Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser Bilde 1: Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit til

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Rekruttering og bolyst i Finnmark

Rekruttering og bolyst i Finnmark Rekruttering og bolyst i Finnmark Presentasjon av resultater fra et forskningsprosjekt Vigdis Nygaard, forsker Norut Alta Finnmarkskonferansen, 8.september 2010 Sesjon 1 Humankapital Kunnskapsbehov Hvordan

Detaljer

Talenter for framtida

Talenter for framtida Talenter for framtida Hovedmål Kommunene i Grenland skal gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og økt samarbeid, bidra til at flere blir kvalifisert for arbeidslivet. For å

Detaljer

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2.

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. februar 2011 Åpning Leting Funn Teknologi Lokale kompetansemiljøer

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde 10.05.2016 ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde Stein Berg Oshaug Adm direktør Oshaug Metall AS :arena for vekst Stein Berg Oshaug Adm dir Oshaug Metall AS Styreleder ikuben RB 25. mai 2010

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer