HARSTAD TEKNOLOGIPARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARSTAD TEKNOLOGIPARK"

Transkript

1 HARSTAD TEKNOLOGIPARK Utvikling av Harstad teknologipark Vedlegg til søknad om tilskudd. Bakgrunn perspektiver for Nord-Norge og Harstad Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet Nye byggesteiner i Nord synliggjort viktigheten av et levende Nord-Norge for å sikre norske nasjonale rettigheter i Nordområdene. Dette skal blant annet sikres gjennom et næringsliv som byr på attraktive arbeidsplasser og derved skaper økt bolyst. I Meld. St. 28 ( ) «Petroleumsmeldingen» står det blant annet Det er et mål for regjeringens petroleumspolitikk å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, som også kan gi grunnlag for lønnsomme regionale ringvirkninger ved å bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser og Nordnorsk næringsliv skal ha mulighet til å delta som konkurransedyktige leverandører til aktiviteten. I tillegg ble det presisert at Regjeringen vil gradvis styrke oljedirektoratets kontor i Harstad. Dette viser at regjeringen ønsker å skape nordnorsk bolyst gjennom ringvirkninger av petroleumsvirksomheten når denne nå beveger seg nordover. Petroleumsnæringen øker aktiviteten på sokkelen utenfor Nord-Norge. Statoil har besluttet å etablere et nytt driftsområde i Nord-Norge fra og med 2013, som sammen med driftsorganisasjonen for gassfeltet Aasta Hansteen blir lagt til Harstad. I nordlige del av Norskehavet knyttes nye ressurser inn mot Norneskipet (Marulk, Skuld) og Skarv kommer i produksjon ila Aasta Hansteen utvikles fram mot en Plan for utbygging og drift (PUD) i Påviste ressurser i Alve Nord kartlegges nærmere mht potensial for kommersiell drift. Det er stor interesse for Barentshavet fra operatørselskapene. Avtalen om delelinjen mot Russland i 2011, har gitt Norge tilgang til nytt leteareal på ca km 2 i tidligere omstridt område. Funnene av oljeressurser i Skrugard (2011) og Havis (2012), gir med stor sannsynlighet grunnlag for en ny industriutbygging nord for Snøhvit. Goliat vil som det første oljefeltet i Barentshavet settes i produksjon i 2013 og det utredes ulike alternativ for produksjon av gassressurser utover den kapasitet som finnes i dagens Snøhvitanlegg. Gassressursene i Norvarg-feltet kartlegges nærmere for å avklare potensial for kommersiell utnytting. Områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II er stengt for petroleumsvirksomhet i inneværende Stortingsperiode. Det er stor interesse for resultatene av de seismiske undersøkelser av området og Regjeringen har videreført arbeid med kunnskapsinnhenting og dokumentasjon. Forvaltningsplanen vil bli vurdert på nytt i På sokkelen utenfor Nord-Norge vil det fram mot 2018 være aktivitet i hele verdikjeden til petroleum, fra ressurskartlegging og leting til ledelse, drift, vedlikehold og modifikasjon av felt i produksjon. 1

2 Det vil være strenge kravene til beskyttelse av ytre miljø, inkludert oljevern og oljevernberedskap i hele verdikjeden. I Nord-Norge vil det i perioden fram mot 2020 gjennomføres større utbyggingsprosjekt av overføringsnettet for elektrisk kraft, samt opprusting og vedlikehold av eksisterende vannkraftanlegg. Det foreligger også omfattende planer for satsing på ny fornybar energi som bioenergi og vindkraft, samt en sterk satsing på ulike former for energiøkonomisering og distribuert generering av elektrisk kraft. Samlet sett utgjør dette en sterk vekstimpuls for landsdelen og betydelige forretningsmuligheter for et bredt spekter av leverandørindustri og kompetansemiljø. Nord- Norge kan stå foran en ny industriæra og fram mot 2030 vise seg å bli Norges neste vekstregion. Harstad et nordnorsk petroleumssenter Eksisterende petroleumsmiljø Harstads petroleumsmiljø består i dag av ansatte. De viktigste internasjonale og nasjonale aktørene med tilstedeværelse i Harstad er: Oljedirektoratet, Statoil, Det Norske, Total, Aibel, Schlumberger, Weatherford og Det Norske Veritas. Det er også en fremvekst av et oljevern- og beredskapsmiljø i Harstad og regionen, bestående av Norwegian Petro Services (NPS), Seaworks, Norges Brannskole (Tjeldsund kommune), Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik, samt Norlense på Fiskebøl i Hadsel kommune. I tillegg er flere lokalt eide virksomheter leverandører til petroleumsvirksomheten enten gjennom direkte leveranser til operatørselskaper eller gjennom leveranser til deres hovedleverandører. De færreste av disse leverer 100 % av sin omsetning til operatørselskaper. Hålogaland olje og energi er en leverandørklynge med knapt 10 bedrifter med tyngdepunkt i Harstad og med forgreninger mot Narvik og Lofoten/Vesterålen. I Harstad er de fleste av de ansatte i petroleumsvirksomheten ansatt hos oljeselskapene. Siden har det kommet 4 nyheter som minimum vil føre til ytterligere arbeidsplasser innenfor petroleum i Harstad. Dette er: Aibels kontorsted i Harstad er en del av Shells Draugenprosjekt. Kontrakten vil medføre i størrelsesorden 70 nye medarbeidere til Aibel i Harstad. Statoil etablerer drift Nord i Harstad fra Som en del av denne beslutningen vil Aasta Hansteen driftes fra Harstad fra Isolert sett vil dette gi ca 50 nye arbeidsplasser i Statoil. Det Norske Veritas vil satse på Harstad som sitt hovedsete i Nord-Norge. Det eksisterende kontoret som har fokusert på maritim sektor vil i fremtiden også bemannes opp for å levere konsulenttjenester innenfor oljevern og oljevernberedskap, samt til og olje- og gassindustrien. Totalt vil miljøet kunne bygges opp til i størrelsesorden personer. Oljeselskapet Lundin har nylig besluttet å etablere kontor i Harstad fra høsten Et hjemmemarked for leverandørbedrifter til petroleumsnæringen skapes ved at det er etablert fysiske strukturer i nærområdet som en forsyningsbase eller et landfall av gass/olje. De nære 2

3 havområdene utenfor Harstad, benevnt Nordland VI, VII og Troms II i petroleumssammenheng, er i dag enten midlertidig stengt (deler av Nordland VI) eller har aldri vært åpnet. Dette medfører at bedrifter i denne regionen ikke har et nærmarked for sine varer og tjenester som de ønsker å selge til petroleumsbransjen. De lokale bedriftene som i dag levere til petroleumsvirksomheten opererer i dag stort sett i markeder som er nasjonale eller internasjonale med spesialiserte produkter. Utviklingsmuligheter Den viktigste driveren for den videre utviklingen av Harstad som petroleumsby er tilstedeværelsen til operatørselskap og Oljedirektoratet. Det er ca 20 selskaper som er operatører på nordnorsk sokkel, hvorav 7 har tatt en geografisk posisjon i landsdelen og 3 av disse er lokalisert i Harstad. Potensialet for at flere selskaper skal etablere seg i byen viss funn som fører frem til utbygning, vurderes som betydelig. Statoil i Harstad er det eneste kontorstedet til Statoil i Norge ved siden av Stavanger som jobber i hele verdikjeden til petroleumsvirksomheten. De har startet etableringen av Drift Nord i Harstad og Helge Lund har fra talerstolen sagt at for Statoil er Harstad oljehovedstaden i Nord-Norge. Dette er et tydelig signal til leverandører til Statoil på nivå 1 om hvor hovedsetet for Statoil sin virksomhet i Nord-Norge etableres. Det Norske sitt kontor i Harstad leder virksomheten i dette selskapet fra Lofoten til Barentshavet. Selskapet er operatør i Barentshavet og har store muligheter for å vokse på sikt. Gjennom dialog med leverandørselskaper på nivå en og to blir det tydelig signalisert at mange av disse nå er i prosess i forhold til hvordan de ønsker å håndtere sin posisjonering i forhold til markedet på nordnorsk sokkel. Noen selskaper er i en analysefase mens andre tydelig signaliserer at de er i et beslutningsløp med forventet beslutning i løpet av Det norske Veritas var et av disse selskapene og de fattet en beslutning i april 2012 om etablering i Harstad. Det kommer tydelige signaler fra DnV om at Statoil sin beslutning am etablering av Drift Nord i Harstad var en bekreftelse på at Harstad var den rette byen for dem å etablere seg i. Siden Statoil er eneste selskap med nye utbygninger på nordnorsk sokkel (Aasta Hansteen og Skrugard/Havis) virker det sannsynlig at også andre av de selskapene som er i en beslutningsfase analyserer markedet slik DnV har gjort. Flere nyetableringer av leverandørselskaper på nivå 1 må derfor forventes. Stangnes attraktivt lokaliseringssted Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at tilrettelegging for en fysisk samlokalisering eller nærhet av beslektede fagmiljø øker attraktiviteten til et lokaliseringssted. Stangnes næringsområde vil kunne fylle denne rollen som etableringssted for operatørselskap, ingeniørselskap og andre oljeserviseselskap i en næringsklynge for teknologimiljøene. Slike synlige og attraktive næringsklynger er etablert andre plasser i landsdelen, for eksempel Forskningsparken i Tromsø, Teknologiparken i Narvik og Polarmiljøsenteret (Framsenteret) i Tromsø. En teknologipark med etappevis utvikling i forhold til behov/nye oppgaver forutsetter tilstrekkelig med arealer og en grunneier som kan tenke langsiktig og helhetlig, samt tilby aktørene fleksible løsninger mht til eiendomsforhold til bygg, tomter mv. Helhetstenkning 3

4 hvor enkeltbyggene blir en del av en større områdeutvikling, står sentralt. Avgjørende er også at det knyttes til utbyggere med erfaring og gjennomføringsevne. Status planområdet Harstad kommune utarbeidet i 2009 en reguleringsplan for nytt næringsområde på Stangnes med sikte på å klargjøre nytt areal for næringsetablering i kommunen. Saken ble behandlet i Harstad kommunestyre Vedlagt kopi av saksutredning og vedtak. Planarbeidet har til nå ikke vært videreført og det gjenstår arbeider knyttet til detaljering av plan og etablering av nødvendig infrastruktur før området kan legges ut for aktuelle utbyggere. Harstad kommune og landsdelen er inne i en periode hvor petroleumsrelatert virksomhet ønsker å styrke sin tilstedeværelse i landsdelen. For å være attraktiv i denne sammenheng er det flere faktorer som spiller inn. En av disse er å ha tilgjengelig attraktive næringsarealer. Harstad kommune er i dialog med flere aktører som vurderer området på Stangnes som særdeles interessant. For å kunne etablere virksomhet her vil det være avgjørende at nødvendig infrastruktur, veg/vann/avløp og teknisk er på plass. Området er regulert med 20 tomter i størrelse 4-20 daa, og er utformet slik at det muliggjør en trinnvis utbygging. Samlet kostnadsoverslag for hele området er beregnet til ca. 60 mill.kr.eks.mva. I tillegg er det beregnet tomtetekniske kostnader for klargjøring av aktuelle tomter til ca mill.kr eks.mva, samt utgifter til grunnerverv. Kostnadene knyttet til opparbeidelse av nødvendig infrastruktur slik at området fremstår med byggeklare tomter tenkes delfinansiert gjennom tomtesalg og konkrete utbyggingsavtaler med aktuelle utbyggere. For å komme i gang med videre detaljplanlegging og trinnvis utbygging av området søker Harstad kommune om tilskudd fra Troms fylkeskommune på 50% av samlet kostnadsoverslag, begrenset oppad til 30 mill. kr eks.mva. Dette vil gi tilstrekkelig kapital for å kunne starte utvikling av området og kunne tilby tilrettelagte tomter til de aktører som ønsker og er klar til å etablere seg i Harstad. Området er gitt arbeidstittel Harstad teknologipark Harstad teknologipark. Harstad teknologipark ligger i ett område ca 5 Km sør for Harstad sentrum. Reguleringsplanen omfatter i alt ca. 340 daa. Av dette utgjør ca. 190 daa tomter regulert til industri/næring. Området ligger i ett mye brukt turområde med blant annet Hestvika som ligger i utkant av planområdet. I planarbeidet er det derfor lagt stor vekt på å bevare og ivareta området slik at landskapsprofil, strandsone og turveier kan sikres og fremdeles brukes som ett fremtidig turområde. Det er også avdekket lokaliteter av kulturhistorisk interesse fra eldre steinalder i området. Ivaretakelse av disse er også tatt inn i reguleringsbestemmelser for området. Området vurderes å kunne benyttes for etablering av flere typer næringsliv fortrinnsvis lett og ikke forurensende industri/kontorvirksomhet. Området grenser opp mot Stangnesterminalen 4

5 industri/næringsområde og vil være en naturlig utvidelse av arealer tilrettelagt for næringsvirksomhet. Tiltak og kostnader. Trafikale forhold. Det er i dag stor trafikk på vegnettet som fører til Stangnes. En av forutsetningene for etablering av ny næringsvirksomhet vil være utbedring av trafikknutepunkt i Kanebogenkrysset RV83/RV848 med tilhørende etablering av gang/sykkelveg. Tiltakene er delprosjekter i - Vegpakke Harstad - som er vedtatt gjennomført av Harstad kommune i kommunestyremøte Utbedring av trafikale forhold relatert til Harstad teknologipark er i samarbeid med Statens vegvesen lagt inn som prioritert tiltak ved planlegging og gjennomføring av vegpakke Harstad. Godkjenning av vegpakke Harstad skal sluttbehandles i Stortinget og forventes besluttet høsten 2012/vår Grunnerverv. Harstad kommune har innledet forhandlinger med grunneiere med sikte på å få på plass avtaler om erverv av eiendom. Det vurderes som viktig at Harstad kommune får kontroll over hele planområdet. Dette for å sikre en god utnyttelse av arealet og at man får til en fornuftig og planlagt sammensetning av aktører som ønsker å etablere seg i Harstad. Markedsføring / samarbeid med Kunnskapsparken Nord (KUPA). Harstad kommune har i denne saken et nært samarbeid med Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) et selskap kommunen også har en mindre eierandel i. Kupa er en regional industriinkubator innenfor bransjene petroleum, oljevern og fornybar energi. Kupa har påtatt seg ansvaret for å markedsføre planene om Harstad Teknologipark i de miljøer det er naturlig, samt å skaffe best mulig oversikt over mulige leietagere/utbyggere i parken. Dette arbeidet har pågått en tid og flere seriøse aktører har allerede signalisert interesse for prosjektet, men trenger noe tid på interne avklaringer. I løpet av inneværende år er det grunn til å tro at forpliktende svar vil foreligge. Gjennom SIVAs medeierskap i Kupa er det etablert god kontakt mot SIVA Eiendom som gjennom sitt engasjement i flere tilsvarende parker, blant annet Forskningsparken i Tromsø, 5

6 har erfaring og innsikt i bygging, organisering og drift av samlokaliserte fagmiljøer. SIVA Eiendom har uttrykt interesse for å delta i utbyggingen av Harstad Teknologipark. Arbeidet med markedsføring av Harstad Teknologipark vil bli organisert som et eget prosjekt i regi av Kupa med Harstad kommune som samarbeidspartner. Målgrupper for prosjektet: Prosjektet har som målsetting å kunne levere attraktive byggeklare tomter til aktører fortrinnsvis innenfor teknologiske bransjer med siktemål å bygge opp ett kompetansemiljø innen petroleumsrettet virksomhet Dette vil styrke petroleumsmiljøet i nord og styrke Harstad sin posisjon som oljehovedstaden i Nord Norge. Tilrettelegging for etablering av bedrifter i hele den kunnskapsbaserte næringskjeden innenfor petroleumsrettet virksomhet. Skape ett samlet kompetansemiljø som vil bidra til at Harstad fremstår som attraktiv for andre aktører som ønsker å etablere seg i Nord Norge. Utbyggingskostnader. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan i 2009 ble det laget ett kostnadsoverslag for etablering av nødvendig infrastruktur og tomtetekniske arbeider. Kostnadsoverslaget ble utarbeidet av SWECO Norge AS basert på erfaringspriser for tilsvarende arbeider på andre anlegg. VVA og teknisk Veg, vann og avløp : 40.7 mill.kr Teknisk infrastruktur ( El/tele/fiber/gatelys) : 10.0 mill.kr Flytting av fornminner ( stipulert til ) : 4.0 mill.kr Sum 54.7 mill.kr Forventet prisstigning 10% 5.5 mill.kr Sum ca 60 mill.kr Alle priser er eks.mva. Tomtetekniske arbeider. Tomtetekniske arbeider Forventet prisstigning 10% Sum 24.0 mill.kr 2.4 mill.kr 26.4 mill.kr Alle priser er eks.mva. Erverv av grunneiendom ca. 175 daa Ikke prissatt Finansieringsplan 6

7 Samlet kostnad: Tilskudd RUP midler: Harstad kommune: 60.0 mill.kr eks.mva mill.kr eks.mva mill.kr eks.mva. Det inngås utbyggingsavtaler med aktuelle aktører som ønsker å etablere seg i Harstad teknologipark. På sikt forventes det at Harstad kommunes kostnader vil dekkes inn gjennom tomtesalg. Det vil bli fremmet en egen politisk sak om finansiering av Harstad kommunes andel av prosjektet etter at tilsagnet er behandlet. Fremdriftsplan Søknad om tilskudd oversendes Troms Fylkeskommune. juni 2012 Politisk behandling av prosjekt.(etter tilskuddsbehandling) Høst 2012 Grunnerverv. Pågår Prosjektbeskrivelse og gjennomføringsplan 09/ /2013 Prosjektering - infrastruktur 01/ /2013 Anbud og kontrahering av entreprenører Infrastruktur. 06/ /2013 Oppstart byggearbeider. 08/ Markedsføring og kontakt mot aktuelle aktører Pågår Kostnadsfordeling Kostnader fordelt på prosjektperioden 1 mill.kr 20 mill.kr 39 mill.kr Pris.eks.mva Organisering: Prosjektet er ennå i en tidlig fase. Det er ikke utarbeidet en detaljert prosjektorganisasjon men prosjektet ledes av følgende arbeidsgruppe. Prosjektansvarlig Prosjektleder eiendomsforvaltning Prosjektleder utbygging Hugo Thode Hansen, Rådmann Jan Dag Stenhaug, Bygg- og eiendomssjef Svein Arne Johansen, Enhetsleder Drift og utbygging Behandling i Harstad kommune. Harstad teknologipark som sak ble behandlet i Formannskapet 8. mai. 2012, med følgende vedtak. Behandling Formannskapet : Rådmannen orienterte vedr. saken. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet : 1. Formannskapet tar orienteringen om Harstad teknologipark til etterretning. 2. Rådmannen gis fullmakt til å søke ekstern finansiering for utvikling og utbygging av Harstad teknologipark å videreutvikle samarbeidet med Kunnskapsparken Nord AS, Siva Eiendom AS og andre interessenter som kan bidra til å få utbygd området 7

8 å framforhandle avtaler om erverv av de arealer som kommunen i dag ikke eier å føre dialog med Statens vegvesen i forhold til rekkefølge bestemmelsene i reguleringsplanen Harstad kommune ønsker med dette å fremme Harstad teknologipark som ett attraktivt næringsområdet. Med den aktivitet og optimisme som nå er innenfor petroleumsrettet virksomhet i Nord Norge vil Harstad teknologipark kunne fremstå som ett samlende område for aktører tilknyttet petroleumsvirksomhet i Harstad. Målet er å skape ett attraktivt næringsområdet som også kan bidra til å stimulere nye aktører til å etablere seg i Harstad. Harstad kommune håper på en positiv behandling av søknaden. En økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune vil bidra til å styrke markedsføring av Harstad teknologipark som nytt attraktivt næringsområde, men ikke minst til at at utbyggingen vil kunne realiseres raskere. Harstad 20. juni 2012 Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Dag Stenhaug Bygg- og eiendomssjef Vedlegg: Vedlegg 1. Vedtak Reguleringsplan for Stangnes syd, næringsareal. Sak 2008/438 behandlet i Kommunestyret Vedlegg 2. Saksfremlegg 2012/2040 behandlet i Formannskapet Vedlegg 3. Planbeskrivelse av Vedlegg 4 Vedlegg til planbeskrivelse og konsekvensvurdering av Vedlegg 5 Kostnadsberegning fra SWECO Norge AS av Vedlegg 6 Reguleringsplankart Stangnes av des

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Husbankens kompetanseprosjekt: Fokuskommuner og prosjektet leie til eie Per Sture Helland Pedersen 01.07.2014 Innhold 1: Sammendrag...2 2: Innledning...3 3:

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer