Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011"

Transkript

1 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune P. 1 Date Avkastningsrapport 2.tertial 2011

2 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering mot strategi samt stresstest av porteføljen Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater Porteføljeoversikt totalporteføljen Avkastning siste måned Avkastning hittil i år P. 2 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2011

3 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i andre tertial. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger på aksjemarkedene både internasjonalt og nasjonalt. Standard & Poor s nedgradering av amerikansk statsgjeld førte til et kraftig børsfall i begynnelsen av august. I tillegg til dette kom det flere nøkkeltall som skuffet markedet i løpet av måneden. Dette bidro til å forsterke nedgangen ytterligere. Flere av de landene som har blitt hardest rammet av gjeldsproblemene er også blant våre tradisjonelle handelspartnere. Utviklingen i disse landene er derfor viktige for norsk tradisjonell eksportindustri. Lavere vekst i verdensøkonomien som følge av kraftige budsjettkutt kan også redusere etterspørselen og da også prisene på blant annet olje. Selv om norsk økonomi i utgangspunktet fremstår som svært sunn, er vi ikke av den grunn forskånet fra problemene. Utviklingen på aksjemarkedene i 2. tertial reflekterer også dette. Fallet på Oslo Børs var på 15,5 % i perioden, noe som var langt svakere enn verdensindeksen. Investorene ser igjen ut til å søke mot tryggere markeder i usikre tider. 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -,0 % -12,0 % Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 24,7 % USA Japan UK World Europe Emerging Markets OSEBX 11,3 %,2 % 9,9 % 8,8 % 7,0 % 7,2 % 4,3 % 2,2 % 1,3 % 1,8 % -2,5 % -2,2 % -1,2 % -3,3 % -1,5 % -3,2 % -5,9 % -5,8 % -3,1 % -7,9 % -8,7 % -8,8 % -14,0 % -,1 % -12,3 % -15,5 % -19,7 % 2. tertial tertial tertial tertial 20 Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK 3,7 % MSCI World 1,4 % OSEBX 0,3 % 0,5 % 0,4 % -0,2 % -1,1 % -0,9 % -1,5 % -1,5 % -2,2 % -2,1 % -2,0 % -4,4 % -7,2 % -9,4 % jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 P. 3 Date Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

4 Rentemarkedet Norges Bank valgte under rentemøtet i mai å øke styringsrenten med 25 basispunkter til 2,25%. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid ble utslagsgivende for beslutningen om å sette opp renten. Kapasitetsutnyttingen i økonomien er på vei opp. Norges Bank signaliserte i Pengepolitiske rapport 2/11 at styringsrenten skulle heves ytterligere to til tre ganger i løpet av Dette ble begrunnet med at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi var på vei opp. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Utvikling i korte norske renter siste to år Styringsrenten 3 mnd NIBOR 3. mnd statskasseveksel 8. FRA I rentemøtet. august bestemte imidlertid hovedstyret i Norges Bank å holde renten uendret. Hensynet til den økte usikkerheten for den videre utviklingen i verdensøkonomien veide tungt. I tillegg til dette ble det vist til at inflasjonen i Norge fortsatt er lav. En indikator for hva markedet mener om renteutviklingen fremover er de fremtidige renteavtalene som blir inngått. I den øverste figuren vises dette ved aktørers fremtidige renteavtaler. Usikkerheten i august førte til at markedets renteforventninger falt under det som er dagens nivå. 0,0 sep. 09 des. 09 mar. jun. sep. des. mar. 11 jun sep. 09 okt. 09 nov måneders NIBOR over 3 måneders statskasseveksel målt i basispunkter des. 09 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. 3 mnd Nibor over 3 mnd statskasseveksel i basispunkter aug. sep. okt. nov. des. jan. 11 feb. mar. apr. mai. jun jul. 11 aug. 11 P. 4 Date Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5 Rentemarkedet En naturlig konsekvens av lavere forventninger om fremtidig økonomisk vekst er at de lange rentene faller. Dette var tilfellet i andre tertial. 5 4,5 4 Utviklingen i 5-årige markedsrenter Samtidig som de lange markedsrentene har falt, har enkelte sentralbanker satt opp sine styringsrenter i løpet av tertialet. Både ECB og den svenske riksbanken har satt opp sine signalrenter med 25 basispunkter siden utgangen av første tertial. I Sverige har styringsrenten blitt satt opp som følge av den sterke utviklingen i svensk økonomi. ECB sine renteøkninger kom som en følge av den tiltagende inflasjonen i eurosonen, og for å hindre at denne råvaredrevne inflasjonen skulle få andrerundeeffekter. Sannsynligheten for videre renteøkninger har blitt redusert som følge av at råvareprisene har flatet ut, statlige gjeldsproblemer har tiltatt og makrotall har vist tegn til avmatning. Den amerikanske sentralbanken valgte å holde styringsrenten uendret på sitt rentemøte i august. Lavere veksttall enn forventet ved inngangen av året og fortsatt lave inflasjonsforventninger var forklaringen bak beslutningen. I uttalelsen knyttet til beslutningen fremhevet sentralbanken at de forventer at rentene holder seg på et svært lavt nivå to år fremover i tid. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 USA 5-årig swap Eurosonen 5-årig swap Norge 5-årig swap 0,5 0 sep. okt. nov. des. jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 Utvikling i internasjonale styringsrenter 2,5 Norge UK Sverige EU USA 2 1,5 1 0,5 0 aug. sep. okt. nov. des. jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 P. 5 Date Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

6 Rentemarkedet Som følge av at det de lange rentene som har falt mest i Norge i andre kvartal, og at disse er mest følsomme overfor renteendringer, så har avkastningen i de norske renteindeksene vært høyere dess lengre løpetid. Tertialavkastningen i ST5X var hele 5,5 %, mens avkastningen i ST4X var 3,2 %. 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Tertialsvis avkastning for norske renteindekser ST1X ST4X ST5X 4,4 % 2,4 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 3,2 % 5,5 % Internasjonalt har statsrentene også trukket inn i løpet av andre tertial, noe som har gitt en god avkastning i aktivaklassen. Den brede statsindeksen Citi WGBI var opp 4,5 % i tertialet. Den brede globale obligasjonsindeksen Barclays Global Aggregate Index ga en avkastning på 3,9 %. Utsikter for lavere økonomisk vekst fremover og økonomisk uro har resultert i økte kredittpåslag. For høyrenteobligasjoner har økningen i kredittpåslag vært større enn rentefallet, hvilket har medført at avkastningen i disse papirene har vært negativ i perioden. Dette går frem i den nederste figuren, hvor en ser at høyrenteobligasjoner hadde en negativ avkastning på -2,6 % i tertialet. 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 %,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -0,6 % -2,4 % 2. tertial tertial tertial tertial 2011 Tertialsvis avkastning for sentrale globale obligasjonsindekser, valutasikret til NOK Globale statsobligasjoner Globale obligasjoner, aggregert 7,8 % Globale high yield obligasjoner 6,3 % 5,7 % 5,4 % 4,9 % 4,5 % 3,9 % 2,8 % 1,9 % 1,9 % 1,3 % 0,6 % -1,2 % -2,0 % -2,6 % 1. tertial tertial 20 3.tertial 20 1.tertial tertial 2011 P. 6 Date Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

7 Makrobildet Årsveksten for Fastlands-Norge fra Q2 20 til Q var på 2,1 %. Inkludert utvinning av olje og gass var veksten 0,4 % som følge av at utvinningen av olje og naturgass falt med 3,3 prosent i perioden. Veksten i BNP for Fastlands-Norge i andre kvartal i år overrasket mange positivt og var en kjærkommen overraskelse i en ellers dyster august måned. IMF opererer i sin siste World Economic Outlook med vekstestimater for verdensøkonomien på 4,3 % i 2011 og 4,5 % i IMF poengterer at veksten i fremvoksende markeder vil være betydelig høyere enn i utviklede markeder. IMF estimerer en årlig vekst i fremvoksende markeder på henholdsvis 6,6 % og 6,4 % disse to årene. For utviklede markeder er de samme anslagene 2,2 % og 2,6 %. Det fremheves også at sannsynligheten synes å være større for et utfall på nedsiden av disse estimatene, enn på oppsiden. 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,4 % 0,9 % 1,9 % 0,6 % 1,0 % Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt 1,6 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % KPI-vekst (alle varer) i utvalgte land UK USA -0,5 % -0,6 % Japan 0,8 % 0,5 % 0,8 % 0,5 % -0,9 % Norge 0,1 % Euroområdet 0,1 % 1,0 % 1,0 % 0,2 % 3. kvartal kvartal kvartal kvartal ,3 % 0,2 % I de utviklede markedene ser kjerneinflasjonen ut til å ha flatet noe ut, men økte råvarepriser har ført til at inflasjonen allikevel har økt noe i land som Japan og Storbritannia. I fremvoksende markeder har inflasjonen tiltatt, noe som kan skyldes økte råvarepriser samt økt innenlandsk etterspørsel. 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % sep. 08 feb. 09 jul. 09 des. 09 mai. okt. mar. 11 aug. 11 P. 7 Date Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

8 Makrobildet Gjeldsproblemene i enkelte europeiske stater har preget makrobildet den siste tiden. Figuren oppe til høyre viser offentlig gjeld i forhold til budsjettunderskudd i utvalgte OECD-stater. Det blå området viser til «tillatt» gjeldsgrad og budsjettunderskudd i prosent av BNP som lagt ut i Maastrict-avtalen. Siden opprettelsen av euroen har det vært store forskjeller i utviklingen i nominelle priser og produktivitet mellom søreuropeiske land på den ene siden, og Tyskland på den andre siden. Med flytende valutakurser er slike forskjeller uproblematiske siden valutakursen vil tilpasses slik at landet med dårlig produktivitetsvekst vil få svekket valuta. For å gjenvinne konkurranseevne og økonomisk vekst innen en valutaunion er Hellas og andre sør-europeiske land tvunget til å nedjustere nominelle lønninger, noe som er svært upopulært og politisk utfordrende. Norge Offentlig gjeld i prosent av BNP 180,0 160,0 140,0 120,0 0,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Sverige Sveits Italia Island Tyskland Danmark Portugal OECD Frankrike Spania 0,0-15,0-12,0-9,0-6,0-3,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 40,0 % 35,0 % 30,0 % Offentlig gjeld i forhold til budsjettunderskudd i utvalgte OECD-stater Budsjettunderskudd i prosent av BNP Offentlige skatteinntekter i prosent av BNP Danmark Frankrike Tyskland Hellas Spania USA Hellas UK Irland USA Den nederste grafen viser skattetrykket i blant annet flere av de landene som har blitt mest omtalt i forbindelse med statsgjeldsproblematikken. Denne grafen viser til en viss grad også landenes inntektspotensial. Et lavt skattetrykk tilsier at myndighetene kan benytte seg av økte skatter og avgifter for å redusere budsjettunderskuddet og på sikt redusere den offentlige gjelden. 25,0 % 20,0 % 15,0 %,0 % 5,0 % 0,0 % P. 8 Date Kilde: Reuters Ecowin/Financial Times/Gabler Wassum

9 Valuta Daglig utvikling i valuta siste to år Den norske kronen har hittil i år styrket seg mot de viktigste valutaene. Oljeprisen er høy og er en viktig årsak til den sterke kronen. Den sterke utviklingen i norsk økonomi med tilhørende tro på raskere rentehevinger i Norge enn internasjonalt, har også vært med på å dra opp verdien på kronen. I tillegg kan det synes som at investorene har betraktet den norske kronen som en trygg havn i volatile markeder. At dette synes å spille inn nå kan skyldes at markedene er volatile nettopp fordi det har vært usikkerhet knyttet til betalingsevnen til utstedere av gjeld nominert i verdens to største valutaer (dollar og euro). Målt med I-44, den importveide kronekursen, så ser vi også at kronen har styrket seg på bred basis i løpet av de siste årene. Kronestyrkingen reduserer avkastningen en usikret norsk investor oppnår i det internasjonale aksjemarkedet. 11 USD/NOK EUR/NOK 0 JPY/NOK GBP/NOK aug. 09 des. 09 apr. aug. des. apr. 11 aug Importveid kronekurs aug. 08 nov. 08 feb. 09 mai. 09 aug. 09 nov. 09 feb. mai. aug. nov. feb. 11 mai. 11 aug. 11 P. 9 Date

10 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 31. august 2011 var markedsverdien av Birkenes kommunes portefølje MNOK 65,3. Hittil i år har porteføljen gitt en avkastning på 0,2 %, noe som er 0,5 prosentpoeng svakere enn sammenligningsindeks. Norske obligasjoner forvaltes i sin helhet av DnB NOR. Dette mandatet har gitt høyest avkastning hittil i år med en avkastning på 2,9 %. Målt mot fondets referanseindeks er dette en mindreavkastning på 0,2 prosentpoeng. Globale aksjer ga en avkastning på -,4 prosent, tilsvarende en meravkastning mot indeks på 1,2 prosentpoeng. Aktivaklassen forvaltes av BankInvest og Skagen i fondene BI SICAV Global Equities og Skagen Global. Førstnevnte har gitt en negativ avkastning på 8,4 prosent hittil i år. Dette er en mindreavkastning på 2,2 prosentpoeng mot fondets referanseindeks. Skagen Global har gitt en negativ avkastning på 13,2 prosent hittil i år, tilsvarende en mindreavkastning på -1,1 prosentpoeng. BI SICAV Global Equities er et valutasikret fond, noe som har vært gunstig i en periode hvor norske kroner har styrket seg mot andre valutaer. Absolutt avkastning Porteføljen har hatt en verdiendring på MNOK 0,1 hittil i år. Norske obligasjoner har i løpet av året gitt en avkastning på MNOK 1,5, mens globale aksjer har gitt en negativ avkastning på MNOK 1,4. Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene per P. Date

11 Porteføljesammendrag Relativ avkastning Porteføljens mindreavkastning hittil i år kan forklares med at allokeringsbidraget har vært negativ i perioden. Dette vil si at det har vært en mindreavkastning som følge av avvik fra strategi. Seleksjonsbidraget i perioden er positivt, noe som vil si at forvalterne har klart å levere meravkastning mot kommunens indeks for globale aksjer. Et positivt seleksjonsbidrag kan virke underlig siden ingen av forvalterne av globale aksjer har klart å levere meravkastning utover sine referanseindekser. Det positive seleksjonsbidraget skyldes at forvalterne samlet har klart å levere meravkastning mot det som er definert som indeks for aktivaklassen globale aksjer. Denne indeksen er ikke valutasikret. Siden investeringen i BI SICAV Global Equities er valutasikret er også dette fondets referanseindeks valutasikret. Selv om fondet ikke klarte å slå sin egen referanseindeks, så har det levert avkastning utover den definerte indeksen for globale aksjer. Med andre ord kan det positive seleksjonsbidraget forklares med at deler av kommunens investeringer i globale aksjer er valutasikret. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 4 av 8 måneder hittil i år, tilsvarende en konsistens på 50 % P. 11 Date

12 Allokering mot strategi og stresstest Allokering mot strategi pr 31.8 Markedsverdi i MNOK i % Min Strategi Maks Avvik fra strategi i % Globale aksjer 11,8 18,1 % 0 20,0 % 30-1,9 % Norske obligasjoner 53,5 81,9 % 70 80,0 % 0 1,9 % Totalportefølje 65,3 0,0 % 0,0 % Kommunen var innenfor de strategiske rammene både for globale aksjer og norske obligasjoner ved utgangen av august. Stresstest Stresstest (tall i MNOK) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -0,4-0,4 Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -2,4-2,6 Verdiendring som følge av % styrking av norske kroner -0,5-1,3 Verdiendring totalporteføljen -3,2-4,3 Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parametrene gitt dagens allokering er på MNOK 3,2. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 4,3. Denne forskjellen må forstås med at det ikke fremkommer i strategien at globale aksjer skal valutasikres. Siden investeringene i BI SICAV Global Equities er valutasikret så reduseres derfor verdifallet ved dagens allokering som følge av en styrking av norske kroner. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. P. 12 Date

13 Totalporteføljen og enkeltmandater 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,6 % 1,1 % 1,6 % 1,8 % 2,9 % 0,2 % -2,0 % -1,3 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -,0 % -12,0 % -14,0 % -16,0 % Globale aksjer -,4 % Norske obligasjoner -13,5 % Totalportefølje 1. tertial 2. tertial Hittil i år P. 13 Date

14 Birkenes kommune Periode: NOK Totalportefølje Nøkkeltall siden start Porteføljevekst sammenlignet med indeks Markedsverdi (TNOK) Beta 0,58 Avkastning - Portefølje 0,2% Forklaringsgrad 0,34 Avkastning - indeks 0,7% Tracking Error 1,9% Forskjell -0,5% Info.Ratio -0,25 Standardavvik - Portefølje 2,1% Avk/stdav - ditto indeks -0,22 Standardavvik - indeks 2,2% Konsistens 50,0% Avkastning Avkastningsavvik i forhold til sammenligningsideks per måned Mv. (MNOK) 65,3 Portefølje 0,2% Indeks 0,7% Meravk. -0,5% Siste 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år Portefølje -1,5% -0,5% Indeks -0,7% 0,3% Meravk. -0,8% -0,9% Portefølje Sammenligningsindeks Birkenes kommune totalindeks advised by wassum Birkenes kommune

15 Birkenes kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt siste måned Endring, markedsverdi siste måned: MNOK Posisjon, % Avkastning siste måned, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato BI SICAV Global Equities SRI HI DIS 7,0 7,6 0,0-0,6,7-7,8-7,0-0,8-8,4-6,2-2, DnB NOR Obligasjoner 53,5 53,4 0,0 0,2 81,9 0,3 0,7-0,4 2,9 3,1-0, Skagen Global 4,8 5,4 0,0-0,5 7,4-9,7-8,1-1,6-13,2-12,2-1, Globale Aksjer 11,8 12,9 0,0-1,1 18,1-1,9-8,6-7,9-0,7 -,4-11,6 1, Norske Obligasjoner >1 år 53,5 53,4 0,0 0,2 81,9 1,9 0,3 0,7-0,4 2,9 3,1-0, Totalportefølje 65,3 66,3 0,0-0,9 0,0 0,0-1,4-0,8-0,7 0,2 0,7-0, advised by wassum Birkenes kommune

16 Birkenes kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt hittil i år Endring, markedsverdi hittil i år: MNOK Posisjon, % Avkastning hittil i år, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato BI SICAV Global Equities SRI HI DIS 7,0 8,6-1,0-0,6,7-8,4-6,2-2,2-8,4-6,2-2, DnB NOR Obligasjoner 53,5 54,9-2,9 1,5 81,9 2,9 3,1-0,2 2,9 3,1-0, Skagen Global 4,8 5,6 0,0-0,7 7,4-13,2-12,2-1,1-13,2-12,2-1, Globale Aksjer 11,8 14,1-1,0-1,4 18,1-1,9 -,4-11,6 1,2 -,4-11,6 1, Norske Obligasjoner >1 år 53,5 54,9-2,9 1,5 81,9 1,9 2,9 3,1-0,2 2,9 3,1-0, Totalportefølje 65,3 69,1-3,9 0,2 0,0 0,0 0,2 0,7-0,5 0,2 0,7-0, advised by wassum Birkenes kommune

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14804/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 25.04.2013 Saksframlegg Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 010/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer