Hele 2013 Differanse i 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hele 2013 Differanse i 2013"

Transkript

1 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller kr bar preg av en vridning vekk fra rentebærende investeringer og inn i aksjer. Opptakten var signaler fra den ameri- kanske sentralbanken på forsommeren om at de vurderte en nedtrapping av de kvantitative lettelsene. Effekten av det- te var stigende renter og en netto strøm av kapital ut av renter og rentefond og inn i aksjer. Dette har medført at vi har fått en reprising av aksjer, hvilket er hovedårsaken til den gode avkastningen for denne aktivaklassen i Samtidig har global vekst fortsatt å skuffe, og selv i 2014 forventes det vekst under trend. Svak global vekst og skuffende makro- indikatorer fra Kina har bidratt til svak utvikling i de generelle råvareprisene, og mens aksjer i modne markeder har ut- viklet seg meget bra har aksjer i fremvoksende markeder hatt en langt svakere utvikling. Høy arbeidsledighet i de fleste vestlige land (OECD) tilsier fortsatt lav inflasjon, og sentralbankene har mulighet til å vi- dereføre den ekspansive pengepolitikken. For 2014 forventer vi derfor at styringsrentene vil forbli på dagens lave nivåer, men at en generell bedring i global økonomi kan gi noe oppgang i lange renter. For 2014 forventer vi at en videre oppgang i aksjeverdiene vil komme fra bedret global vekst, som gir god lønnsomhet og tiltagende inntjeningsvekst. Solide balanser gir mulighet til vekst, organisk eller ved oppkjøp, eller utbytter. I forhold til renteplasseringer er heller ikke aksjer dyre, selv om rentene holdes kunstig lave av sentralbankene. Aktivaklasse Desember 2013 Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljeverdi Pengemarked/bank 0,3 % 2,1 % 0,5 % ST1X 0,2 % 1,6 % Obligasjoner Norge 0,1 % 4,1 % 3,1 % ST4X 0,0 % 0,9 % Obligasjoner Utland 0,4 % 1,1 % 1,6 % JPMGBI (Local) - 0,8 % - 0,4 % Aksjer Norge 0,4 % 18,3 % - 5,9 % OSEFX 0,8 % 24,2 % Aksjer Utland 1,1 % 25,9 % - 2,9 % MSCI World Net (Local) 2,1 % 28,9 % Private Equity 0,0 % 3,1 % - 25,8 % MSCI World Net (Local)* 2,1 % 28,9 % Eiendom 0,0 % - 0,5 % - 4,5 % ST4X + 3 %* 0,2 % 4,0 % Totalt Portefølje 0,3 % 5,9 % * Verdivurdering gjøres ofte på kvartalsvis, halvårlig eller årlig basis. Større avvik fra referanseindeks kan derfor forekomme innenfor kortere perioder. Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 1/5

2 PORTEFØLJENS ALLOKERING Rentebærende investeringer Porteføljeverdi pr NOK mill Alloke- ring Strategi Avvik Rammer Min Maks Norsk Pengemarked/bank 6,1 20 % 15 % 5 % 10 % 85 % Norske obligasjoner 8,5 28 % 30 % - 2 % 10 % 50 % Utenlandske obligasjoner 3,7 12 % 15 % - 3 % 0 % 25 % Sum rentebærende investeringer 18,3 60 % 60 % 0 % Egenkapitalinvesteringer Porteføljeverdi pr NOK mill Alloke- ring Strategi Avvik Rammer Min Maks Norske aksjer 1,7 6 % 5 % 1 % 0 % 10 % Utenlandske aksjer 5,4 18 % 15 % 3 % 5 % 30 % Hedgefond 10 % - 10 % 0 % 20 % Private Equity 0,6 2 % 5 % - 3 % 0 % 10 % Eiendom 4,8 15 % 5 % 10 % 0 % 10 % Sum egenkapitalinvesteringer 12,4 40 % 40 % 0 % TOTALPORTEFØLJE 30,7 100 % TRANSAKSJONER I PORTEFØLJEN GJENNOM DESEMBER Storebrand Rente+...Tegning Diversifiserte Norske Kredittobligasjoner...Tegning KOMMENTAR TIL INVESTERINGENE Bank/pengemarked: Bankinnskudd og pengemarked steg 0,3 % i desember, 0,1 %- poeng bedre enn referanseindeks. Norske obligasjoner: I desember steg porteføljens norske obligasjoner 0,1 % som var på linje med referanseindeksen (ST4X). Norske mellomlange referanserenter snudde opp i desember, men uten de store utslagene. Det var hovedsakelig FEDs vedtak om å starte nedtrapping av QE3 som gav oppgang i rentene. Kredittpåslagene kom marginalt inn i desember, slik at avkastningen på norske rentepapirer av god kvalitet var rundt null i måneden. Utenlandske obligasjoner: Porteføljens utenlandske obligasjoner steg 0,4 % sist måned, som var 1,2 %- poeng sterkere enn referanseindeks. Konsensusforventningene pekte i retning av at FED ikke ville kutte i QE3 før årsskiftet, og beslutningen om å redusere QE3 med USD 10 mrd førte til renteoppgang i desember, spesielt for lengre amerikanske renter. Andre internasjonale renter kunne vise til mindre endringer. Et hederlig unntak var 10 års spanske og italienske renter, som i desember har falt under 4 %. Spreaden mot tyske renter er også under 2 % for første gang siden sommeren Globale høyrenteobligasjoner avsluttet fjoråret med oppgang, og 2013 ble generelt nok et godt år for høyrentepapirer. Unntaket var obligasjoner innen fremvoksende markeder, som har hatt et utfordrende Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 2/5

3 Nibor (3mnd), ST4X, 10 års amerikanske renter samt globale obligasjonsrenter siste 12 måneder 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 NIBOR 3 mnd ST4X (3 års stat) Globale obligasjoner USA: 10 års stat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Amerikanske renter har steget si- den midten av oktober på gode konjunkturer, og kutt i QE3 ble del- vis priset inn i markedet. Kredittpåslagene har kommet vide- re inn i desember, slik at avkast- ningen på selskapskreditt globalt har vært nær null, mens globale høyrentepapirer hovedsakelig har gitt positiv avkastning. Kortere norske renter har vært til- nærmet uendret, mens statspapirer med lengre rentedurasjon har ste- get bps. Norske aksjer: I desember steg porteføljens norske aksjer 0,4 %, som var 0,4 %- poeng svakere enn referanseindeksen. Diversifiserte Norske Aksjer (DNA) steg 0,4 % i desember, som var 0,4 %- poeng svakere enn fondets referanseindeks (OSEFX). I desember var det Storebrand Verdi som hadde best utvikling av forvalterne med en oppgang på 1,4 %. For 2013 hadde DNA en mindreavkastning mot indeks på 5,4 %, hvilket skyldes at fondet lå undervektet mot DNB, Telenor, Schibsted og DNO. Gjennom året har mange aksjer i indeksen opplevd en betydelig større multippelekspansjon en aksjene til våre forvaltere, noe som har medført at DNA nå er betydelig rimeligere priset enn markedet samtidig som den underliggende verdiskapningen i selskapene har vært bedre i På aggregert nivå er DNA pr utgangen av året priset til 1,1 ganger bokførte verdier med en ROE på linje med markedet. DNA prises også til 13 ganger siste 12 måneders inntjening mot 18 ganger for fondsindeksen. Dette legger et grunnlag for potensiell god oppside på aggregert nivå fremover. Avkastning underliggende forvaltere, Diversifiserte Norske Aksjer, desember 2013: Forvalter Segment/ fokus Vekting Avkastning desember 2013 Avkastning i 2013 Pareto Aksje Norge Mid/Large cap 47% 0,0% 16,1% Storebrand Verdi Large cap 30% 1,4% 18,7% Arctic Norwegian Equities All cap 22% 0,1% 32,8% Diversifiserte Norske Aksjer 0,4% 18,8% OSEFX 0,8% 24,2% Utenlandske aksjer: Porteføljens globale aksjeplasseringer steg 1,1 % i desember, som var 1,0 %- poeng svakere enn referanseindeksen (MSCI World Net (Local)). Diversifiserte Globale Aksjer (DGA) endte med en oppgang på 0,8 % i desember. Det kom positive bidrag fra forvalterne i modne markeder og valutasikringene bidro til å redusere effekten av en sterkere krone, mens forvalterne i fremvoksende markeder ga negative bidrag. Porteføljen endte året 2013 med oppgang på rundt 26 %, som var nesten 2,5 % bedre enn fondets referanseindeks. Både porteføljen og referanseindeksen har vært delvis valutasikrede, og har videre en 30 % andel i fremvoksende markeder. Begge disse to faktorene ga i 2013 negative bidrag sammenlignet med en usikret investering i verdensindeksen. Dersom vi sammenligner porteføljens forvaltere med de respektive markedenes utvikling fikk vi sterke bidrag fra flere hold Orbis (14% foran indeks), Longview (+12 %) og Kon- Tiki (+13 %) var de viktigste brikkene, og mer enn oppveide for mindreavkastning i størrelsesorden 3-5 % fra hver av Cantillon, Veritas og Vontobel. K Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 3/5

4 Avkastning underliggende forvaltere, Diversifiserte Globale Aksjer, desember 2013: Forvalter Segment/ fokus Vekting Avkastning desember 2013 Avkastning hittil i 2013 Orbis SICAV Global Equity Fund Modne markeder 20 % 1,8 % 52,7 % Longview Global Equity Modne markeder 20 % 2,5 % 50,1 % Veritas Global Focus Modne markeder 19 % 0,6 % 33,5 % Cantillon Global Equity Modne markeder 16 % 1,6 % 35,1 % Skagen Kon- Tiki Fremvoksende markeder 15 % 0,0 % 19,6 % Vontobel Emerging Markets Equity Fremvoksende markeder 9 % - 1,4 % 3,1 % Acadian Emerging Markets Fremvoksende markeder 1 % - 2,3 % 8,5 % DGA inklusive valutasikringer 1 0,8 % 26,2 % MSCI All Country (NOK) 2 0,5 % 31,1 % 1 DGA vil ikke være valutasikret med effekt fra Erstatter tidligere referanseindeks med effekt fra Oslo Børs Fondsindeks, Verdensindeksen, Emerging Markets (lokal valuta) siste 12 måneder Oslo Børs (Fondsindeks) Verden (All Country - lokal valuta) Emerging Markets (Lokal valuta) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Private Equity: Porteføljens Private Equity- plasseringer var uendret forrige måned. Eiendom: Eiendom var uendret i desember. Det globale aksjemarkedet endte med en oppgang på 2,1 % i årets siste måned ble et histo- risk godt år med en økning på hele 28,9 %. Av regionene endte Japan best både i desember og for året med en oppgang på hhv. 3,5 % og 54,6 %. Svakest var fremvoksen- de markeder med en beskjeden oppgang på 3,4 % for året. Oslo Børs endte desember med en oppgang på 0,8 %. Oppgang- en for 2013 ble på 24,2 %, til tross for at oljesektoren gjorde det relativt svakt. Detaljene i avkastningen og porteføljens sammensetning fremgår av tabellene samt vedlagt porteføljerapport. Vi viser til vår siste markedsrapport for vårt syn på makro, renter og aksjemarkedet p.t. For mer detaljerte rapporter for våre in- vesteringsløsninger henviser vi til vårt kundenett på Hvis det er spørsmål eller kommentarer til rapporten, vennligst kontakt undertegnede. K Vennlig hilsen Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 4/5

5 Unni Pettersen og Fredrik Stokstad Oslo, 22. januar 2014 Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 5/5

6

7

8

9

10

11

12

13

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Markedet og økonomien i 2013

Markedet og økonomien i 2013 Markedet og økonomien i 213 Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 213 var et helt vanlig

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Like sikkert som at nissen kommer

Like sikkert som at nissen kommer Like sikkert som at nissen kommer Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk

Detaljer