Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013"

Transkript

1 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune

2 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater.... Porteføljeoversikt totalporteføljen. Avkastning siste måned... Avkastning hittil i år

3 Markedsutvikling 3

4 Aksjemarkedet 20 har vært et turbulent år i markedene. Nyheter fra Eurosonen har i stor grad preget bevegelsene i markedene, samt makroøkonomiske nyheter fra USA og Kina. På tross av et turbulent år endte alle de sentrale aksjemarkedene, både målt i NOK og lokal valuta, med positiv avkastning. I begynnelsen av året så man en økende risikovillighet etter et svakt ECB gjennomførte andre runde av LTROprogrammet i februar, et tiltak som ga ubegrenset tilgang på likviditet til europeiske banker, kraftig nedgang i spanske og italienske renter og bidro til optimisme i markedene. I andre kvartal ble fokuset nok en gang rettet mot Hellas da man fryktet at det forestående regjeringsvalget skulle resultere i en gresk euro-exit. Man så dermed en nedgang i aksjemarkedene. Tredje kvartal var preget av en bred internasjonal oppgang i aksjemarkedene. Frykten for en total eurokollaps avtok, og tiltak fra ECB og andre sentralbanker roet markedene. I 4 kvartal har markedene beveget seg sidelengs eller svakt negativt. Avkastningen på Oslo børs i 20 var på 15,4 prosent, mens den på verdensbasis, målt ved MSCI World i lokal valuta, har vært på 7,8 prosent. Mest overraskende er det kanskje, sett i lys av turbulensen i Europa, at avkastningen i denne regionen, målt ved MSCI Europe, har vært på 9,5 % og målt i euro på 19,5%. 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Kvartalsvis avkastning på Oslo Børs og internasjonale aksjemarkeder, målt i NOK 90 des. 11 MSCI US FTSE 100 UK MSCI Europe OSEBX MSCI Japan MSCI World MSCI Emerging Markets 1. kvartal kvartal kvartal kvartal jan. Avkastning i internasjonale aksjemarkeder i lokal valuta Norge, OSEBX feb. mar. apr. mai. jun. jul. Verden, MSCI World Fremv. markeder, MSCI EM USA, S&P 500 Eurosonen, FTSE Euro 100 aug. sep. okt. nov. des. 4

5 Rentemarkedet Sentralbankrenter i flere land ligger nå på svært lave nivåer. Den svenske Riksbanken har satt ned sin styringsrente tre ganger i år, siste gang 18. desember. I Storbritannia ligger styringsrenten på 0,25 prosent, og i USA på 0,5 prosent. 3 2,5 Styringsrenter i utvalgte land Norge UK Sverige EU USA De lave styringsrentene medfører at sentralbankene har vært nødt til å ta i bruk andre midler for å stimulere økonomien. Flere sentralbanker, deriblant den amerikanske og britiske, har gjennomført massive kvantitative lettelser, som innebærer å trykke penger for å kjøpe obligasjoner slik at de langsiktige rentene trekkes ned. Siktemålet er at lavere langsiktige renter skal stimulere til utlån og investeringer. Norges Banks hovedstyre besluttet på rentemøtet i desember, ikke overraskende, å beholde nivået på styringsrenten som er på 1,5 prosent, samtidig som renteoppgangen ble skjøvet ytterligere ut i tid. Den uendrede renten ble begrunnet med at veksten hos Norges handelspartnere er lav, rentene ute er lave i tillegg til at den nasjonale prisveksten er lav. På den annen side gjør sterk krone at det er et press mot rentenedgang ,5 1 0,5 0 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. 3 måneders NIBOR over 3 måneders statskasseveksel sep. okt. nov. des. I 2011 så vi at påslagene i pengemarkedet steg, mens vi i 20 har sett at det har vært en betydelig spreadinngang. 0 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. 5

6 Rentemarkedet I løpet av andre kvartal i 20 falt rentene på 3-, 5- og 10- årige norske statsobligasjoner kraftig. Renten på 10-åringen falt eksempelvis fra rundt 2,6% til 1,5% fra april til slutten av juli. Dette har ført til en hyggelig avkastning i norske obligajoner. I grafen til høyre ser man avkastningen på statsobligasjoner med ulik løpetid. Avkastningen man har fått ved å være investert i norske rentefond er 2,5 til 3 prosentpoeng høyere enn dette, da en slik portefølje også vil være investert i kredittobligasjoner som har oppnådd vesentlig høyere avkastning enn statsobligasjoner har. 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Kvartalsvis avkastning for norske renteindekser ST1X ST4X ST5X Internasjonalt har det også vært rentenedgang og svært god obligasjonsavkastning i 20. Land som USA og Tyskland har for eksempel sett historisk lave renter på sine statsobligasjoner i har vært et godt år å være investert i globale høyrenteobligasjoner. Merrill Lynchs indeks for globale høyrenteobligasjoner har gitt en avkastning på hele 19,4 prosent i 20. Barclays indeks for globale obligasjoner har gitt en avkastning på 7,2 prosent og globale statsobligasjoner har gitt en avkastning på 6,0 prosent i 20. 0,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 Kvartalsvis avkastning for norske renteindekser Globale statsobligasjoner Globale obligasjoner, aggregert Globale høyrenteobligasjoner 20 0,0 % 1. kvartal kvartal kvartal kvartal

7 Makrobildet Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom året. Foreløpige tall for kvartalsvis bruttonasjonalprodukt for fastlands- Norge viser at veksten i BNP økte med 0,7 prosent fra andre til tredje kvartal. Veksten i sysselsettingen er høy, den økte med 0,5 prosent i 3. kvartal, og det er stor arbeidsinnvandring, samtidig som arbeidsledighetsraten holder seg lav og stabil. Norge kan fremdeles betegnes som annerledes-landet i så henseende. Eurosonen er fortsatt i resesjon, BNP krympet her med 0,1 prosent i samme periode, mens det fra første til andre kvartal krympet med 0,2 prosent. Arbeidsledighetsraten har fortsatt å stige i Eurosonen, og i land som Spania meldes det om 50 % arbeidsledighet for unge. Det er liten tvil om at krisen i Eurosonen kommer til å bli langvarig selv om situasjonen virker lysere nå enn for et år siden. BNP-veksten i USA overrasket positiv med en vekst på 1,0 prosent. På nyttårsaften ble det også klart at republikanerne og demokratene kom til enighet og utsatte i realiteten problemet med fiscal cliff nye to måneder. Den svenske regjeringen reviderte nettopp ned anslagene på BNP-vekst for 2013 fra 2,7 prosent til 1,1 prosent. 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % 14,0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 jan. 11 Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 mar. 11 Utvikling i arbeidsledighet Norge Euroområdet USA UK Sverige Japan mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. mar. mai. jul. sep. nov. 7

8 Valuta Eurokrisen har også vært en av de viktigste driverne i valutamarkedet i lengre tid. Handelsvektet euro er nå de svakeste nivåene siden tidlig i 2003, og i land som blir sett på som trygge havner har valutaen styrket seg Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP Kronen har styrket seg markant og bredt gjennom året, med unntak av i 2. kvartal da uroen i finansmarkedene tiltok i styrke. Norges Bank oppgir i sin siste pengepolitiske rapport at styrkingen er høyere enn endringen i den forventede rentedifferansen mot utlandet isolert sett skulle tilsi og at dette kan tolkes som at risikopremien på norske kroner har avtatt. Målt med I-44, den importveide kronekursen, ser vi at kronen har styrket seg med 4,79% gjennom året. Dermed fortsetter de siste årenes trend med at kronen har styrket seg mot våre viktigste handelspartnere mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. Importveid kronekurs jun. sep. des. Yenen har svekket seg kraftig den siste måneden. Den japanske sentralbanken har annonsert at den vil tilføre likviditet delvis for å svekke den internasjonale verdien av yenen Kronen har i 20 styrket seg 6,5% mot USD, 4,6% mot euro, 16,4% mot japanske yen og 2,7% mot britiske pund. 80 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. jun. sep. des. 8

9 Porteføljen 9

10 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 31. desember 20 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 6,4. I 20 har porteføljen gitt en avkastning på 7,9 prosent, noe som er 3,4 prosentpoeng bedre enn kommunens sammenligningsindeks. I juli foretok man en reallokering av porteføljen knyttet til nytt finansreglement. Kommunen gikk da inn i aktivaklassene globale obligasjoner, norske aksjer og pengemarked, og solgte seg ned i norske obligasjoner og globale aksjer. Siden start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 5,1 prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng sterkere enn indeks. Norske obligasjoner forvaltes i sin helhet av Nordea gjennom fondet Nordea Obligasjon II. Fondet har gitt en avkastning på 6,8 prosent i 20, noe som tilsvarer en meravkastning på 4,7 prosentpoeng. Globale aksjer forvaltes av BNY Mellon, Skagen, Storebrand og Danske Invest. Den globale aksjeporteføljen har gitt en avkastning på 11,1 prosent i 20. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,6 prosentpoeng. Av de globale aksjefondene er det Danske Invest Global Emerging Markets som har gitt best avkastning med 17,5 % i 20. Dette fondet har også gitt best relativ avkastning med en meravkastning 7,3 prosentpoeng. 10

11 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Norske aksjer forvaltes gjennom fondene DNB Norge Selektiv, Fondsfinans Spar og Pareto Verdi. Den norske aksjeporteføljen har, siden juli, gitt en avkastning på 4,0 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng, og er dermed det eneste aggregatet i porteføljen som har levert svakere enn sin referanseindeks. Fondsfinans Spar hadde en veldig god start på året, og ved utgangen av februar lå avkastningen 9 prosentpoeng over referanseindeksens avkastning. Fondet har imidlertid hatt en tilsvarende mindreavkastning i resten av året, og siden Søgne gikk inn i dette fondet i juli endte investeringen i Fondsfinans Spar med mindreavkastning for kommunen. Både Pareto Verdi og DNB Norge Selektiv er fond som har gjort det bra i flere år, men i 20 har begge fondene levert mindreavkastning. DNB Norge Selektiv lå an til å slå indeks frem til november da selskapet Clavis Pharma, som fondet var betydelig overvektet i, falt med over 90 % på en dag. Pareto Verdi er et fond som er overvektet i små og mellomstore bedrifter. Dette segmentet har hatt en svak utvikling i 20 og er med på å forklare hvorfor Pareto Verdi ikke har levert bedre relativ avkastning i år. Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes ved utgangen av året av Pimco og Alliance Bernstein. Kommunen gikk inn i også denne aktivaklassen i juli. Aggregatet har siden juli gitt en avkastning på 3,7 prosent, noe som er 1,6 prosentpoeng sterkere enn indeks. Pengemarkedsplasseringen forvaltes ved utgangen av året gjennom fondet Nordea Likviditet Pluss. Aggregatet har gitt en avkastning på 2,0 prosent i 20, noe som tilsvarer en meravkastning på 1,3 prosentpoeng. 11

12 Porteføljesammendrag Absolutt avkastning Totalporteføljen har hatt en verdiendring på MNOK 9,2 i 20. Norske obligasjoner har i løpet av året gitt en avkastning på MNOK 4,8, mens pengemarked har hatt en verdiøkning på MNOK 0,2. Søgne gikk inn i globale obligasjoner i juli, og aggregatet har siden da gitt en avkastning på MNOK 1,3. Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,4 i 20, og globale aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 2,4. Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene. Relativ avkastning Porteføljens meravkastning i 20 kan relateres til seleksjonsbidraget som var positivt i år. Dette skyldes at forvalterne har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget har vært svakt negativ, dette følger av at man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Alle aggregat, bortsett fra norske aksjer, har levert meravkastning i 20. Porteføljen har levert meravkastning i 9 av måneder i 20. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 14 av 24 måneder, noe som innebærer en konsistens på 58,3%.

13 Allokering mot strategi Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Norske aksjer 6,4 5,1 % 3 % 5,0 % 7 % 0,1 % Globale aksjer 25,6 20,3 % 15 % 20,0 % 25 % 0,3 % Norske obligasjoner 56,6 44,8 % 30 % 45,0 % 60 % -0,2 % Globale obligasjoner 25,4 20,1 % 15 % 20,0 % 25 % 0,1 % Pengemarked/bankinnskudd,3 9,8 % 5 % 10,0 % 37 % -0,2 % Totalportefølje 6,4 100,0 % 100,0 % Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser ved utgangen av

14 Stressing av porteføljen Stresstest (tall i MNOK) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -6,2-6,2 Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -5,1-5,1 Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer -1,9-1,9 Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner -2,6-2,5 Verdiendring totalporteføljen -15,8-15,7 Verdiendring totalporteføljen (i %) -,5 % -,4 % Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 15,8. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 15,7. Differansen mellom strategi og faktisk allokering skyldes høyere aksjeandel enn strategien tilsier. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. 14

15 Totalporteføljen og enkeltmandater,0 % 11,1 % Norske aksjer Globale obligasjoner 10,0 % Pengemarked Norge Globale aksjer 8,0 % 7,9 % Norske obligasjoner Totalportefølje 6,8 % 7,9 % 6,0 % 4,0 % 3,9 % 4,0 % 3,7 % 2,0 % 2,8 % 1,8 % 2,9 % 2,4 % 1,9 % 0,8 % 0,8 % 2,8 % 2,1 % 1,3 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -0,9 % 1. tertial - 2. tertial - 3. tertial

16 Søgne kommune Periode: NOK Totalportefølje Nøkkeltall siden start Porteføljevekst sammenlignet med indeks Markedsverdi (TNOK) Beta 0,48 Avkastning - Portefølje 5,1% Forklaringsgrad 0,16 Avkastning - indeks 4,4% Tracking Error 2,5% Forskjell 0,7% Info.Ratio 0,28 Standardavvik - Portefølje 2,3% Avk/stdav - ditto indeks 0,17 Standardavvik - indeks 2,2% Konsistens 58,3% Avkastning Avkastningsavvik i forhold til sammenligningsideks per måned Mv. (MNOK) 6,4 117,4 Portefølje 7,9% 2,4% Indeks 4,5% 4,3% Meravk. 3,4% -1,9% Siste 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år Portefølje 1,4% 4,7% 7,9% 5,1% Indeks 0,4% 2,1% 4,5% 4,4% Meravk. 1,0% 2,6% 3,4% 0,7% Portefølje Sammenligningsindeks Søgne kommune totalindeks advised by wassum Søgne kommune

17 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt siste måned Endring, markedsverdi siste måned: MNOK Posisjon, % Avkastning siste måned, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,6 7,6 0,0 0,1 6,0 0,7 0,1 0,6 13,0 11,9 1, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,6 2,5 0,0 0,1 2,0 2,8 3,1-0,3 15,4 8,5 6, AG: Skagen Global 7,8 7,6 0,0 0,2 6,2 2,2 0,5 1,7 1,5 1,5 0, AG: Storebrand Delphi Verden 7,6 7,6 0,0 0,0 6,0 0,3 0,1 0,2 10,6 11,9-1, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,2 0,0 0,0 2,5 0,9 0,5 0,5 2,3 4,9-2, AN: Fondsfinans Spar 1,6 1,5 0,0 0,1 1,3 3,8 0,7 3,1 6,4 6,8-0, AN: Pareto Verdi 1,6 1,5 0,0 0,1 1,3 4,1 0,7 3,4 5,4 6,8-1, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus,5 Fixed Income (NOK),5 0,0 0,0 9,9 0,2 0,2 0,0 2,6 2,1 0, OG: PIMCO Global Bond Fund,9,8 0,0 0,1 10,2 0,4 0,2 0,2 4,8 2,1 2, ON: Nordea Obligasjon II 56,6 56,4 0,0 0,2 44,8 0,4 0,2 0,2 6,7 1,6 5, PM: Nordea Likviditet Pluss,3,3 0,0 0,0 9,8 0,2 0,1 0,1 1,7 0,6 1, Globale Aksjer 25,6 25,3 0,0 0,3 20,3 0,3 1,3 0,5 0,8 2,6 2,6 0, Pengemarked Norge,3,3 0,0 0,0 9,8-0,2 0,2 0,1 0,1 2,0 0,8 1, Norske Obligasjoner >1 år 56,6 56,4 0,0 0,2 44,8-0,2 0,4 0,2 0,2 5,7 4,1 1, Norske Aksjer 6,4 6,3 0,0 0,2 5,1 0,1 2,4 0,5 1,9 4,0 4,9-0, Globale Obligasjoner 25,4 25,3 0,0 0,1 20,1 0,1 0,3 0,2 0,1 3,7 2,1 1, Totalportefølje 6,4 5,6 0,0 0,8 100,0 0,0 0,6 0,3 0,3 5,1 4,4 0, advised by wassum Søgne kommune

18 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt hittil i år Endring, markedsverdi hittil i år: MNOK Posisjon, % Avkastning hittil i år, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato (Avsluttet) Midler avsatt til investering 0,0 0, AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,6 6,2 0,8 0,7 6,0 10,4 8,0 2,4 13,0 11,9 1, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,6 2,0 0,2 0,4 2,0 17,5 10,2 7,3 15,4 8,5 6, AG: Skagen Global 7,8 6,1 1,0 0,7 6,2 10,2 8,3 1,9 1,5 1,5 0, AG: Storebrand Delphi Verden 7,6 6,1 0,8 0,7 6,0 11,0 8,0 3,0 10,6 11,9-1, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,0 0,2 2,5 2,3 4,9-2,6 2,3 4,9-2, AN: Fondsfinans Spar 1,6 1,5 0,1 1,3 6,4 6,8-0,4 6,4 6,8-0, AN: Pareto Verdi 1,6 1,5 0,1 1,3 5,4 6,8-1,4 5,4 6,8-1, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus,5 Fixed Income (NOK),1 0,5 9,9 2,6 2,1 0,5 2,6 2,1 0, OG: PIMCO Global Bond Fund,9,1 0,8 10,2 4,8 2,1 2,7 4,8 2,1 2, ON: Nordea Obligasjon II 56,6 97,0-45,2 4,8 44,8 6,8 2,2 4,7 6,7 1,6 5, PM: Nordea Likviditet Pluss,3,1 0,2 9,8 1,7 0,6 1,1 1,7 0,6 1, Globale Aksjer 25,6 20,3 2,8 2,4 20,3 0,3 11,1 8,6 2,6 2,6 2,6 0, Pengemarked Norge,3,1 0,2 9,8-0,2 2,0 0,8 1,3 2,0 0,8 1, Norske Obligasjoner >1 år 56,6 97,0-45,2 4,8 44,8-0,2 6,8 2,2 4,7 5,7 4,1 1, Norske Aksjer 6,4 6,0 0,4 5,1 0,1 4,0 4,9-0,9 4,0 4,9-0, Globale Obligasjoner 25,4 24,1 1,3 20,1 0,1 3,7 2,1 1,6 3,7 2,1 1, Totalportefølje 6,4 117,4-0,2 9,2 100,0 0,0 7,9 4,5 3,4 5,1 4,4 0, advised by wassum Søgne kommune

19 file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\339840_fix.html Side 1 av Fra: Fred Egil Dato: :32:19 Til: Postmottak Tittel: VS: Oppfølgingsrapport 3. tertial - Søgne kommune Inn på 2005/863 Årsmelding fra forvalter forvaltningsfondet Mvh Fred-E Fra: Else Tonstad Sendt: 25. januar :35 Til: Kim Høyer Holum; Ståle Øverland; Fred Egil Gundersen Kopi: Ølver Haveland Emne: Oppfølgingsrapport 3. tertial - Søgne kommune Hei, Vedlagt følger tertialrapport for Søgne kommune. Har dere noen spørsmål er det bare å ta kontakt, og ellers må dere ha en riktig god helg! Med vennlig hilsen Else Tonstad Analytiker (+47) Postboks 1818 Vika, 03 Oslo Munkedamsveien 35, Oslo Sandviksbodene 1A, Bergen Denne e-post er undersøkt av oss for virus og selv om det ikke er funnet noen, kan vi ikke garantere for at forsendelsen er helt uten slike problemer og vi innestår ikke for tap eller skade slike problemer kan medføre. Vær vennlig å undersøke vedlegg for virus før de benyttes på egne anlegg. Denne e-post er utelukkende ment for mottakeren og er konfidensiell. Dersom denne e-post mottas av andre ber vi om at den slettes. Bruk, kopiering eller distribusjon er da ikke tillatt. Gabler gir råd og bistand basert på kilder vi anser som pålitelige, på sin opparbeidede kunnskap og etter beste skjønn. Gabler er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk eller ikke-økonomisk tap eller skade som følge av at slike råd følges. Gabler AS org. nr

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedlegghefte Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.20 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: /00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 55/ /079-7 2. tertialrapport 20 - drift 56/ /078-1 Ny svømmehall

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 010/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Anmodning om utbetaling av tilskudd - Næringsforeningen Kjøp i Vennesla. Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme

Anmodning om utbetaling av tilskudd - Næringsforeningen Kjøp i Vennesla. Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 73/14 14/01150-6 2. tertialrapport 2014 -drift 74/14

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Markedsutviklingen i 1998 i et langsiktig perspektiv

Markedsutviklingen i 1998 i et langsiktig perspektiv Page 1 of 6 Markedsutviklingen i 1998 i et langsiktig perspektiv Strategien for Statens petroleumsfond er basert på en lang tidshorisont. Avkastningen i de enkelte år kan vise betydelige svingninger. I

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer