Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013"

Transkript

1 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune

2 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater.... Porteføljeoversikt totalporteføljen. Avkastning siste måned... Avkastning hittil i år

3 Markedsutvikling 3

4 Aksjemarkedet 20 har vært et turbulent år i markedene. Nyheter fra Eurosonen har i stor grad preget bevegelsene i markedene, samt makroøkonomiske nyheter fra USA og Kina. På tross av et turbulent år endte alle de sentrale aksjemarkedene, både målt i NOK og lokal valuta, med positiv avkastning. I begynnelsen av året så man en økende risikovillighet etter et svakt ECB gjennomførte andre runde av LTROprogrammet i februar, et tiltak som ga ubegrenset tilgang på likviditet til europeiske banker, kraftig nedgang i spanske og italienske renter og bidro til optimisme i markedene. I andre kvartal ble fokuset nok en gang rettet mot Hellas da man fryktet at det forestående regjeringsvalget skulle resultere i en gresk euro-exit. Man så dermed en nedgang i aksjemarkedene. Tredje kvartal var preget av en bred internasjonal oppgang i aksjemarkedene. Frykten for en total eurokollaps avtok, og tiltak fra ECB og andre sentralbanker roet markedene. I 4 kvartal har markedene beveget seg sidelengs eller svakt negativt. Avkastningen på Oslo børs i 20 var på 15,4 prosent, mens den på verdensbasis, målt ved MSCI World i lokal valuta, har vært på 7,8 prosent. Mest overraskende er det kanskje, sett i lys av turbulensen i Europa, at avkastningen i denne regionen, målt ved MSCI Europe, har vært på 9,5 % og målt i euro på 19,5%. 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Kvartalsvis avkastning på Oslo Børs og internasjonale aksjemarkeder, målt i NOK 90 des. 11 MSCI US FTSE 100 UK MSCI Europe OSEBX MSCI Japan MSCI World MSCI Emerging Markets 1. kvartal kvartal kvartal kvartal jan. Avkastning i internasjonale aksjemarkeder i lokal valuta Norge, OSEBX feb. mar. apr. mai. jun. jul. Verden, MSCI World Fremv. markeder, MSCI EM USA, S&P 500 Eurosonen, FTSE Euro 100 aug. sep. okt. nov. des. 4

5 Rentemarkedet Sentralbankrenter i flere land ligger nå på svært lave nivåer. Den svenske Riksbanken har satt ned sin styringsrente tre ganger i år, siste gang 18. desember. I Storbritannia ligger styringsrenten på 0,25 prosent, og i USA på 0,5 prosent. 3 2,5 Styringsrenter i utvalgte land Norge UK Sverige EU USA De lave styringsrentene medfører at sentralbankene har vært nødt til å ta i bruk andre midler for å stimulere økonomien. Flere sentralbanker, deriblant den amerikanske og britiske, har gjennomført massive kvantitative lettelser, som innebærer å trykke penger for å kjøpe obligasjoner slik at de langsiktige rentene trekkes ned. Siktemålet er at lavere langsiktige renter skal stimulere til utlån og investeringer. Norges Banks hovedstyre besluttet på rentemøtet i desember, ikke overraskende, å beholde nivået på styringsrenten som er på 1,5 prosent, samtidig som renteoppgangen ble skjøvet ytterligere ut i tid. Den uendrede renten ble begrunnet med at veksten hos Norges handelspartnere er lav, rentene ute er lave i tillegg til at den nasjonale prisveksten er lav. På den annen side gjør sterk krone at det er et press mot rentenedgang ,5 1 0,5 0 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. 3 måneders NIBOR over 3 måneders statskasseveksel sep. okt. nov. des. I 2011 så vi at påslagene i pengemarkedet steg, mens vi i 20 har sett at det har vært en betydelig spreadinngang. 0 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. 5

6 Rentemarkedet I løpet av andre kvartal i 20 falt rentene på 3-, 5- og 10- årige norske statsobligasjoner kraftig. Renten på 10-åringen falt eksempelvis fra rundt 2,6% til 1,5% fra april til slutten av juli. Dette har ført til en hyggelig avkastning i norske obligajoner. I grafen til høyre ser man avkastningen på statsobligasjoner med ulik løpetid. Avkastningen man har fått ved å være investert i norske rentefond er 2,5 til 3 prosentpoeng høyere enn dette, da en slik portefølje også vil være investert i kredittobligasjoner som har oppnådd vesentlig høyere avkastning enn statsobligasjoner har. 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Kvartalsvis avkastning for norske renteindekser ST1X ST4X ST5X Internasjonalt har det også vært rentenedgang og svært god obligasjonsavkastning i 20. Land som USA og Tyskland har for eksempel sett historisk lave renter på sine statsobligasjoner i har vært et godt år å være investert i globale høyrenteobligasjoner. Merrill Lynchs indeks for globale høyrenteobligasjoner har gitt en avkastning på hele 19,4 prosent i 20. Barclays indeks for globale obligasjoner har gitt en avkastning på 7,2 prosent og globale statsobligasjoner har gitt en avkastning på 6,0 prosent i 20. 0,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 Kvartalsvis avkastning for norske renteindekser Globale statsobligasjoner Globale obligasjoner, aggregert Globale høyrenteobligasjoner 20 0,0 % 1. kvartal kvartal kvartal kvartal

7 Makrobildet Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom året. Foreløpige tall for kvartalsvis bruttonasjonalprodukt for fastlands- Norge viser at veksten i BNP økte med 0,7 prosent fra andre til tredje kvartal. Veksten i sysselsettingen er høy, den økte med 0,5 prosent i 3. kvartal, og det er stor arbeidsinnvandring, samtidig som arbeidsledighetsraten holder seg lav og stabil. Norge kan fremdeles betegnes som annerledes-landet i så henseende. Eurosonen er fortsatt i resesjon, BNP krympet her med 0,1 prosent i samme periode, mens det fra første til andre kvartal krympet med 0,2 prosent. Arbeidsledighetsraten har fortsatt å stige i Eurosonen, og i land som Spania meldes det om 50 % arbeidsledighet for unge. Det er liten tvil om at krisen i Eurosonen kommer til å bli langvarig selv om situasjonen virker lysere nå enn for et år siden. BNP-veksten i USA overrasket positiv med en vekst på 1,0 prosent. På nyttårsaften ble det også klart at republikanerne og demokratene kom til enighet og utsatte i realiteten problemet med fiscal cliff nye to måneder. Den svenske regjeringen reviderte nettopp ned anslagene på BNP-vekst for 2013 fra 2,7 prosent til 1,1 prosent. 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % 14,0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 jan. 11 Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 mar. 11 Utvikling i arbeidsledighet Norge Euroområdet USA UK Sverige Japan mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. mar. mai. jul. sep. nov. 7

8 Valuta Eurokrisen har også vært en av de viktigste driverne i valutamarkedet i lengre tid. Handelsvektet euro er nå de svakeste nivåene siden tidlig i 2003, og i land som blir sett på som trygge havner har valutaen styrket seg Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP Kronen har styrket seg markant og bredt gjennom året, med unntak av i 2. kvartal da uroen i finansmarkedene tiltok i styrke. Norges Bank oppgir i sin siste pengepolitiske rapport at styrkingen er høyere enn endringen i den forventede rentedifferansen mot utlandet isolert sett skulle tilsi og at dette kan tolkes som at risikopremien på norske kroner har avtatt. Målt med I-44, den importveide kronekursen, ser vi at kronen har styrket seg med 4,79% gjennom året. Dermed fortsetter de siste årenes trend med at kronen har styrket seg mot våre viktigste handelspartnere mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. Importveid kronekurs jun. sep. des. Yenen har svekket seg kraftig den siste måneden. Den japanske sentralbanken har annonsert at den vil tilføre likviditet delvis for å svekke den internasjonale verdien av yenen Kronen har i 20 styrket seg 6,5% mot USD, 4,6% mot euro, 16,4% mot japanske yen og 2,7% mot britiske pund. 80 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. jun. sep. des. 8

9 Porteføljen 9

10 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 31. desember 20 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 6,4. I 20 har porteføljen gitt en avkastning på 7,9 prosent, noe som er 3,4 prosentpoeng bedre enn kommunens sammenligningsindeks. I juli foretok man en reallokering av porteføljen knyttet til nytt finansreglement. Kommunen gikk da inn i aktivaklassene globale obligasjoner, norske aksjer og pengemarked, og solgte seg ned i norske obligasjoner og globale aksjer. Siden start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 5,1 prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng sterkere enn indeks. Norske obligasjoner forvaltes i sin helhet av Nordea gjennom fondet Nordea Obligasjon II. Fondet har gitt en avkastning på 6,8 prosent i 20, noe som tilsvarer en meravkastning på 4,7 prosentpoeng. Globale aksjer forvaltes av BNY Mellon, Skagen, Storebrand og Danske Invest. Den globale aksjeporteføljen har gitt en avkastning på 11,1 prosent i 20. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,6 prosentpoeng. Av de globale aksjefondene er det Danske Invest Global Emerging Markets som har gitt best avkastning med 17,5 % i 20. Dette fondet har også gitt best relativ avkastning med en meravkastning 7,3 prosentpoeng. 10

11 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Norske aksjer forvaltes gjennom fondene DNB Norge Selektiv, Fondsfinans Spar og Pareto Verdi. Den norske aksjeporteføljen har, siden juli, gitt en avkastning på 4,0 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng, og er dermed det eneste aggregatet i porteføljen som har levert svakere enn sin referanseindeks. Fondsfinans Spar hadde en veldig god start på året, og ved utgangen av februar lå avkastningen 9 prosentpoeng over referanseindeksens avkastning. Fondet har imidlertid hatt en tilsvarende mindreavkastning i resten av året, og siden Søgne gikk inn i dette fondet i juli endte investeringen i Fondsfinans Spar med mindreavkastning for kommunen. Både Pareto Verdi og DNB Norge Selektiv er fond som har gjort det bra i flere år, men i 20 har begge fondene levert mindreavkastning. DNB Norge Selektiv lå an til å slå indeks frem til november da selskapet Clavis Pharma, som fondet var betydelig overvektet i, falt med over 90 % på en dag. Pareto Verdi er et fond som er overvektet i små og mellomstore bedrifter. Dette segmentet har hatt en svak utvikling i 20 og er med på å forklare hvorfor Pareto Verdi ikke har levert bedre relativ avkastning i år. Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes ved utgangen av året av Pimco og Alliance Bernstein. Kommunen gikk inn i også denne aktivaklassen i juli. Aggregatet har siden juli gitt en avkastning på 3,7 prosent, noe som er 1,6 prosentpoeng sterkere enn indeks. Pengemarkedsplasseringen forvaltes ved utgangen av året gjennom fondet Nordea Likviditet Pluss. Aggregatet har gitt en avkastning på 2,0 prosent i 20, noe som tilsvarer en meravkastning på 1,3 prosentpoeng. 11

12 Porteføljesammendrag Absolutt avkastning Totalporteføljen har hatt en verdiendring på MNOK 9,2 i 20. Norske obligasjoner har i løpet av året gitt en avkastning på MNOK 4,8, mens pengemarked har hatt en verdiøkning på MNOK 0,2. Søgne gikk inn i globale obligasjoner i juli, og aggregatet har siden da gitt en avkastning på MNOK 1,3. Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,4 i 20, og globale aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 2,4. Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene. Relativ avkastning Porteføljens meravkastning i 20 kan relateres til seleksjonsbidraget som var positivt i år. Dette skyldes at forvalterne har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget har vært svakt negativ, dette følger av at man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Alle aggregat, bortsett fra norske aksjer, har levert meravkastning i 20. Porteføljen har levert meravkastning i 9 av måneder i 20. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 14 av 24 måneder, noe som innebærer en konsistens på 58,3%.

13 Allokering mot strategi Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Norske aksjer 6,4 5,1 % 3 % 5,0 % 7 % 0,1 % Globale aksjer 25,6 20,3 % 15 % 20,0 % 25 % 0,3 % Norske obligasjoner 56,6 44,8 % 30 % 45,0 % 60 % -0,2 % Globale obligasjoner 25,4 20,1 % 15 % 20,0 % 25 % 0,1 % Pengemarked/bankinnskudd,3 9,8 % 5 % 10,0 % 37 % -0,2 % Totalportefølje 6,4 100,0 % 100,0 % Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser ved utgangen av

14 Stressing av porteføljen Stresstest (tall i MNOK) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -6,2-6,2 Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -5,1-5,1 Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer -1,9-1,9 Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner -2,6-2,5 Verdiendring totalporteføljen -15,8-15,7 Verdiendring totalporteføljen (i %) -,5 % -,4 % Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 15,8. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 15,7. Differansen mellom strategi og faktisk allokering skyldes høyere aksjeandel enn strategien tilsier. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. 14

15 Totalporteføljen og enkeltmandater,0 % 11,1 % Norske aksjer Globale obligasjoner 10,0 % Pengemarked Norge Globale aksjer 8,0 % 7,9 % Norske obligasjoner Totalportefølje 6,8 % 7,9 % 6,0 % 4,0 % 3,9 % 4,0 % 3,7 % 2,0 % 2,8 % 1,8 % 2,9 % 2,4 % 1,9 % 0,8 % 0,8 % 2,8 % 2,1 % 1,3 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -0,9 % 1. tertial - 2. tertial - 3. tertial

16 Søgne kommune Periode: NOK Totalportefølje Nøkkeltall siden start Porteføljevekst sammenlignet med indeks Markedsverdi (TNOK) Beta 0,48 Avkastning - Portefølje 5,1% Forklaringsgrad 0,16 Avkastning - indeks 4,4% Tracking Error 2,5% Forskjell 0,7% Info.Ratio 0,28 Standardavvik - Portefølje 2,3% Avk/stdav - ditto indeks 0,17 Standardavvik - indeks 2,2% Konsistens 58,3% Avkastning Avkastningsavvik i forhold til sammenligningsideks per måned Mv. (MNOK) 6,4 117,4 Portefølje 7,9% 2,4% Indeks 4,5% 4,3% Meravk. 3,4% -1,9% Siste 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år Portefølje 1,4% 4,7% 7,9% 5,1% Indeks 0,4% 2,1% 4,5% 4,4% Meravk. 1,0% 2,6% 3,4% 0,7% Portefølje Sammenligningsindeks Søgne kommune totalindeks advised by wassum Søgne kommune

17 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt siste måned Endring, markedsverdi siste måned: MNOK Posisjon, % Avkastning siste måned, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,6 7,6 0,0 0,1 6,0 0,7 0,1 0,6 13,0 11,9 1, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,6 2,5 0,0 0,1 2,0 2,8 3,1-0,3 15,4 8,5 6, AG: Skagen Global 7,8 7,6 0,0 0,2 6,2 2,2 0,5 1,7 1,5 1,5 0, AG: Storebrand Delphi Verden 7,6 7,6 0,0 0,0 6,0 0,3 0,1 0,2 10,6 11,9-1, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,2 0,0 0,0 2,5 0,9 0,5 0,5 2,3 4,9-2, AN: Fondsfinans Spar 1,6 1,5 0,0 0,1 1,3 3,8 0,7 3,1 6,4 6,8-0, AN: Pareto Verdi 1,6 1,5 0,0 0,1 1,3 4,1 0,7 3,4 5,4 6,8-1, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus,5 Fixed Income (NOK),5 0,0 0,0 9,9 0,2 0,2 0,0 2,6 2,1 0, OG: PIMCO Global Bond Fund,9,8 0,0 0,1 10,2 0,4 0,2 0,2 4,8 2,1 2, ON: Nordea Obligasjon II 56,6 56,4 0,0 0,2 44,8 0,4 0,2 0,2 6,7 1,6 5, PM: Nordea Likviditet Pluss,3,3 0,0 0,0 9,8 0,2 0,1 0,1 1,7 0,6 1, Globale Aksjer 25,6 25,3 0,0 0,3 20,3 0,3 1,3 0,5 0,8 2,6 2,6 0, Pengemarked Norge,3,3 0,0 0,0 9,8-0,2 0,2 0,1 0,1 2,0 0,8 1, Norske Obligasjoner >1 år 56,6 56,4 0,0 0,2 44,8-0,2 0,4 0,2 0,2 5,7 4,1 1, Norske Aksjer 6,4 6,3 0,0 0,2 5,1 0,1 2,4 0,5 1,9 4,0 4,9-0, Globale Obligasjoner 25,4 25,3 0,0 0,1 20,1 0,1 0,3 0,2 0,1 3,7 2,1 1, Totalportefølje 6,4 5,6 0,0 0,8 100,0 0,0 0,6 0,3 0,3 5,1 4,4 0, advised by wassum Søgne kommune

18 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt hittil i år Endring, markedsverdi hittil i år: MNOK Posisjon, % Avkastning hittil i år, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato (Avsluttet) Midler avsatt til investering 0,0 0, AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,6 6,2 0,8 0,7 6,0 10,4 8,0 2,4 13,0 11,9 1, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,6 2,0 0,2 0,4 2,0 17,5 10,2 7,3 15,4 8,5 6, AG: Skagen Global 7,8 6,1 1,0 0,7 6,2 10,2 8,3 1,9 1,5 1,5 0, AG: Storebrand Delphi Verden 7,6 6,1 0,8 0,7 6,0 11,0 8,0 3,0 10,6 11,9-1, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,0 0,2 2,5 2,3 4,9-2,6 2,3 4,9-2, AN: Fondsfinans Spar 1,6 1,5 0,1 1,3 6,4 6,8-0,4 6,4 6,8-0, AN: Pareto Verdi 1,6 1,5 0,1 1,3 5,4 6,8-1,4 5,4 6,8-1, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus,5 Fixed Income (NOK),1 0,5 9,9 2,6 2,1 0,5 2,6 2,1 0, OG: PIMCO Global Bond Fund,9,1 0,8 10,2 4,8 2,1 2,7 4,8 2,1 2, ON: Nordea Obligasjon II 56,6 97,0-45,2 4,8 44,8 6,8 2,2 4,7 6,7 1,6 5, PM: Nordea Likviditet Pluss,3,1 0,2 9,8 1,7 0,6 1,1 1,7 0,6 1, Globale Aksjer 25,6 20,3 2,8 2,4 20,3 0,3 11,1 8,6 2,6 2,6 2,6 0, Pengemarked Norge,3,1 0,2 9,8-0,2 2,0 0,8 1,3 2,0 0,8 1, Norske Obligasjoner >1 år 56,6 97,0-45,2 4,8 44,8-0,2 6,8 2,2 4,7 5,7 4,1 1, Norske Aksjer 6,4 6,0 0,4 5,1 0,1 4,0 4,9-0,9 4,0 4,9-0, Globale Obligasjoner 25,4 24,1 1,3 20,1 0,1 3,7 2,1 1,6 3,7 2,1 1, Totalportefølje 6,4 117,4-0,2 9,2 100,0 0,0 7,9 4,5 3,4 5,1 4,4 0, advised by wassum Søgne kommune

19 file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\339840_fix.html Side 1 av Fra: Fred Egil Dato: :32:19 Til: Postmottak Tittel: VS: Oppfølgingsrapport 3. tertial - Søgne kommune Inn på 2005/863 Årsmelding fra forvalter forvaltningsfondet Mvh Fred-E Fra: Else Tonstad Sendt: 25. januar :35 Til: Kim Høyer Holum; Ståle Øverland; Fred Egil Gundersen Kopi: Ølver Haveland Emne: Oppfølgingsrapport 3. tertial - Søgne kommune Hei, Vedlagt følger tertialrapport for Søgne kommune. Har dere noen spørsmål er det bare å ta kontakt, og ellers må dere ha en riktig god helg! Med vennlig hilsen Else Tonstad Analytiker (+47) Postboks 1818 Vika, 03 Oslo Munkedamsveien 35, Oslo Sandviksbodene 1A, Bergen Denne e-post er undersøkt av oss for virus og selv om det ikke er funnet noen, kan vi ikke garantere for at forsendelsen er helt uten slike problemer og vi innestår ikke for tap eller skade slike problemer kan medføre. Vær vennlig å undersøke vedlegg for virus før de benyttes på egne anlegg. Denne e-post er utelukkende ment for mottakeren og er konfidensiell. Dersom denne e-post mottas av andre ber vi om at den slettes. Bruk, kopiering eller distribusjon er da ikke tillatt. Gabler gir råd og bistand basert på kilder vi anser som pålitelige, på sin opparbeidede kunnskap og etter beste skjønn. Gabler er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk eller ikke-økonomisk tap eller skade som følge av at slike råd følges. Gabler AS org. nr

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14804/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 25.04.2013 Saksframlegg Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-20 31-08-2011 12-09-2011 P. 1 Date 12.09.2011 Avkastningsrapport 2.tertial 2011 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedlegghefte Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.20 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: /00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 55/ /079-7 2. tertialrapport 20 - drift 56/ /078-1 Ny svømmehall

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Revidering av reglement for Levekårsutvalget Vennesla Kommune. Revidering av reglement for Bygg og miljøutvalget Vennesla kommune

Revidering av reglement for Levekårsutvalget Vennesla Kommune. Revidering av reglement for Bygg og miljøutvalget Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART 71/12 12/02795 5 2. tertialrapport 2012 driftsregnskapet 73/12

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtetid: 09:00-11:00 Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Saksnr Tittel Saksliste

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 010/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-29790/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 19.09.2014 Saksframlegg Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014

Saksframlegg. Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-16208/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 12.05.2014 Saksframlegg Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer