УКАЗ ЗАКОН ЗИ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "УКАЗ ЗАКОН ЗИ."

Transkript

1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ- НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВА- ЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕ- НИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА Се прогласува Законот за дополнение на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година. П бр април 1988 година на ството на СФРЈ, Лазар Мојсов, е. р. Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марељ, е. р. ЗАКОН ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА Член 1 Во Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка ( Службен лист на СФРЈ", бр. 75/87) по член 3 се додава нов член За, кој гласи: Член За Корисникот на општествени средства што врши дејност распоредена според Одлуката во гранката 1101 (Банкарство), освен подгрупата (Интерни банки), во групата (Народни банки), гранката 1102 (Осигурување на имоти и лица, лотарии и обложувалници), гранката 1402 (Самоуправни интересовни заедници) и корисникот на општествени средства што врши дејност распоредена според Одлуката во областите 12 до 14, освен гранката 1201 (Образование), 1202 (Научноистражувачка дејност), гранката 1203 (Култура, уметност и информации), 1301 (Здравствена заштита), може да располага со оптшествените средства за иплата на чистите лични доходи за перидот од 1 април до 30 јуни 1988 година до износот што ќе го утврди во согласно et со одредбите на член 2 од овој закон, намален за 10%." Чл. 5 и 6 се бришат. Член 2 Член 3 Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ" Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА Се прогласува Законот за измена на Законот за воздушната пловидба, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година. П бр април 1988 година на ството на СФРЈ, Лазар Мојсов, е. р. Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марељ, е. р. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА Член 1 Во член 302 од Законот за воздушната пловидба ( Службен лист на СФРЈ", бр. 45/86) зборовите: 30 април 1988 година" се заменуваат со зборовите: 31 декември 188 година". Член 2 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". ЗИ. Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА И ЗАШТИТА НА ЗНАКОТ И НАЗИВОТ ЦРВЕН КРСТ Се прогласува Законот за измени на Законот за употреба и заштита на знакот и називот Црвен крст, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година. П бр април 1988 година на ството на СФРЈ, Лазар Мојсов, е. р. Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марељ, е. р.

2 Страна Број 24 СЛУЖБЕН Ј1ИСТ НА СФРЈ ГЦток, 22 април 1988 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА И ЗАШТИ- ТА НА ЗНАКОТ И НАЗИВОТ ЦРВЕН КРСТ Член 1 Во Законот за употреба и заштита на знакот и називот Црвен крст ( Службен лист на СФРЈ", бр. 13/82) во член 20 став 1 бројот: " се заменува со бројот: ", а бројот: " - со бројот: ". Во став 2 бројот: 2.000" се заменува со бројот: ", а бројот: 5.000" - со бројот: ". Член 2 Во член 21 став 1 бројот: 2.000" се заменува со бројот: ", а бројот: 5.000" - со бројот: ". Член 3 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ" Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГ- РАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО- -ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВ- НИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕ- НИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година. П бр април 1988 година на ството на СФРЈ, Лазар Мојсов, с. р. Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марељ, с. р. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГА- ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА Член 1 Во Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено- -политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година ( Службен лист на СФРЈ", бр. 75/87 и 87/87) во член 1 став 4 по зборовите: одржување на патиштата", се додаваат зборовите: развој на енергетиката и на основното земјоделско производство", по зборовите: истражување на нафта" се додаваат зборовите: и гас", по зборовите: подмладок)" се додаваат запирка и зборовите: средствата за пензиското и инвалидското осигурување, средствата за боречката и инвалидската заштита, средствата за научноистражувачката дејност, средствата за ученичкиот и студентскиот стандард, средствата на буџетите на општествено-политичките заедници за стоковни резерви над износот издвоен од делот на основниот данок на промет на деривати на нафта, средствата од отстапениот основен данок на промет за развој на општествените и други служби на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, средствата за покривање на вишоците на расходите над приходите во самоуправните интересовни заедници за здравствена заштита според завршните сметки за 1987 година, средствата за намирување на обврските од 1987 година по основа на надоместите на личниот доход за време на породилско отсуство и за детски додатоци, средствата за парични надомести што имаат карактер на лични примања (за време на привремена отсутност од работа поради болест, бременост, ра^ање и нега на дете), средствата за парична помош за време на привремена невработеност и за стручно оспособување и преквалификација на работниците што остануваат без работа поради престанувањето на работата на организациите на здружен труд, средствата за социјална помош и за социјална заштита, средствата во височина на износот на неостварените приходи во насоченото образование до височината дозволена односно договорена за располагање во 1987 година зголемена за стапката на растежот од став 1 на овој член, средствата за реализација на програмите за вработување на невработените работници од алоанска народност и на просветните работници што привремено се упатуваат на работа во САТ1 Косово, а по зооровите: по основа на даноците" се додаваат зборовите: и придонесите". Во став 5 во првиот, третиот, четвртиот и деветтиот ред по зборот: данокот" се додаваат зборовите: и придонесот". Став 6 се менува и гласи: До утврдувањето на стапката на растежот на доходот на општественото стопанство за периодот јануари - март 1988 година, општествено-политичките заедници и самоуправните интересовни заедници од општествените дејности во републиката односно во а^тономната покраина можат да располагаат со дел од општествените средства во износот на остварените приходи во односниот период на 1987 година зголемени за 10 процентни поени над стапката на растежот на цените на мало во 1987 година во републиката односно во автономната покраина." Член 2 Во член 4 став 1 зборовите: до осми во месецот за претходниот месец" се заменуваат со зборовите: за претходниот пресметковен период во рок од осум дена од денот на објавувањето на стапката на растежот на доходот на стопанството за тој период во републиката односно во автономната покраина". Член 3 Во член 5 став 1 зборот: месечно" се заменува со зборот: тримесечно". Во став 2 зборовите: истекот на месецот се заменуваат со зборовите: објавувањето на стапката на растежот на доходот на стопанството за односниот пресметковен период". Член 4 Во образецот ИС во редниот број 2 во одредбата под по зборот: патиштата" се додаваат запирка и зборовите: развој на енергетиката и на основното земјоделско производство", а во одредбата под по зборот: нафта" се додаваат зборовите:, и гас". По одредбата под се додава одредба под 2.4.6, која гласи: Фонд за наука". Во одредбата под 2.5. по зборот: Даноци" се додаваат зборовите: и придонеси". По одредбата под 2.5. се додаваат одредби под 2.6. до 2.17, кои гласат: 2.6. Средства за пензиско-инвалидското осигурување 2.7. Средства за боречката и инвалидската заштита 2.8. Средства за научноистражувачката дејност

3 Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна Средства за ученичкиот и студентскот стапдард Средства за буџетите на ОПЗ за стоковни резерви Средства отстапени од основниот данок на промет за САП Косово Средства за покривање на вишоците на расходите над приходите во СИЗ за здравствена заштита според завршните сметки за 1987 година Средства за намирување на обврските од 1987 година по основа на надоместите на личниот доход за време на породилско отсуство и за детски додатоци Средства за парични надомести што имаат карактер на лични примања (за време на привремена отсутност од работата поради болест, бременост, рагање и нега на дете), средства за парична помош за време на привремена невработеност и за стручно оспособување и преквалификација на работниците што остануваат без работа поради престанување на работата на организациите на здружен труд Средства за социјална помош и за социјална заштита Средства во височина на износот на неостварените приходи во насоченото образование до височината дозволена односно договорена за распоалгање во 1987 година зголемена за стапката на растежот од член 1 став 1 на овој закон Средства за реализација на програмите за вработување на невработените работници од албанска народност и на просветните работници што привремено се упатуваат на работа во САП Косово." Член 5 Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ" Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА- ТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година. / П бр април 1988 година Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марељ, с. р. ЗАКОН на ството на СФРЈ, Лазар Мојсов, с. р. ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОР- ГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Член 1 Во Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации ( Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78, 70/84, 18/85 и 24/86) во член 3 став 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: ако со сојузен закон не е определено поинаку". Член 2 Член 6 се менува и гласи: Сојузни секретаријати се: 1) Сојузен секретаријат за надворешни работи; 2) Сојузен секретаријат за народна одбрана; 3) Сојузен секретаријат за внатрешни работи; 4) СоЈузен секретаријат за финансии; 5) Сојузен секретаријат за економски односи со странство; 6) Сојузен секретаријат за стопанство; 7) Сојузен секретаријат за законодавство правосудство и упрфа; 8) Сојузен секретаријат за информации." Член 3 Во член 7 став 1 по зборот: политичките" се додаваат зборовите: економските, научните, техничките и просветно-културните", а по зборовите: мегународни организации" се додаваат зборовите: и институции". Член 4 Во член 10 зборовите: надзорот над извршувањето на буџетот на федерацијата (буџетска инспекција)" се заменуваат со зборовите: надзорот над применувањето на сојузните закони и други сојузни прописи во поглед на пресметувањето, уплатувањето и распоредувањето на приходите и користењето на средствата на буџетот на федерацијата, финансиското и материјалното работење на корисниците на буџетот на федерацијата, фондовите на федерацијата и средствата што се водат на посебни сметки на федерацијата." Член 5 Член 11 се менува и гласи: Сојузниот секретаријат за економски односи со странство врши работи што се однесуваат на економските односи на СоциЈалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и мегународни организации, а особено на: унапредувањето и поттикнувањето на економската соработка и развојот на економските односи со странство во определени стопански области; мегународните стопански движења во целост и по главни економски групации и региони и нивното влијание врз економските односи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со странство; системот на надворешнотрговското работење и неговото унапредување; програмирањето и развојот на долгорочната и тековната надворешнотрговска размена; прометот на стоки и услуги со странство; вложувањето средства на странски лица во домашни организации на здружен труд; долгорочната производствена кооперација помегу домашни организации на здружен труд и странски лица од определени стопански области; отстапувањето и прибавувањето на материјални права на технологија; инвестиционите работи што ги изведуваат странски лица во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и инвестиционите работи што во странство ги изведуваат домашни организации на здружен труд; организацијата и работата на југословенскиот дел на мешовитите комитети и други тела за стопанска, научно-техничка и друга соработка со странство; работењето на организациите на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговски промет или што вршат стопански дејности во странство; основањето и работата на претставништвата на странски фирми во Социјалистичка Фј^деративна Република Југославија; привремениот увоз и извоз." Член 6 Член 12 се менува и гласи: Сојузниот секретаријат за стопанство врши работи што се однесуваат на: следењето на тековните стопански движења во земјата и усогласеноста на тие движења со усвоената економска политика, а особено глобалните движења на производството и користењето на капацитетите, општата, заедничката, инвестиционата и личната потрошувачка по одделни стопански области и нивното влијание врз пазарот и пазарните односи, тековните движења во кредитно-монетарната и финансиската област; состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и дејството на мерките на економската политика, особено заради обезбедување на единството на југословенскиот пазар; теков-

4 Страна Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок 4 22 април 19В8 ни ге материјални биланси; економските и други прашаља од значење за развојот на енергетиката, индустријата, рударството, градежништвото, малото стопанство и станбено-комуналното стопанство; здружувањето на трудот и средствата на организациите на здружен труд од областа на прометот на стоки и услуги и на производствените и други организации на здружен труд; прометот на стоки и услуги во земјата; снабденоста на пазарот; системот на општествената контрола на цените и следењето на движењето на цените на стоките и услугите. Сојузниот секретаријат за стопанство врши и други работи заеднички за две или повебе стопански области, како и работи во одделни стопански области, ако тце работи не се ставени во делокругот на друг сојузен ојган на управата односно сојузна организација." Член 7 Член 13 се менува и гласи: Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа врши работи што се однесуваат на: обезбедувањето стручна соработка со давање мислења во подготвувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти; давањето мислења и предлози за прашањата од значење за изградбата на сојузното законодавство и на единствените основи ла правниот систем; обезбедувањето на методолошко единство и согласност на сојузните закони, други прописи и општи акти со Уставот на Социјалистпчка Федеративна Република Југославија и со сојузните закони; следењето и унапредувањето на развојот на правниот систем, на сојузното законодаврство и на самоуправното право; објавувањето во Службен лист на СФРЈ" напрописите и други акти на Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации и на други органи и организации определени со сојузен закон; сојузното кривично законодавство, сојузното законодавство за стопанските, престапи и прекршоците; основите на облигационите односи (општ дел на облигациите) и основните сопственосноправни односи; авторското право; правната положба на странците; колизионите норми; мегународната правна помош; екстрадицијата и помилувањето; судските постапки и општата управна постапка; основите на системот на државната управа; организацијата и начинот на работа на сојузните органи; правата, должностите и одговорностите на работниците од трудот и по основа на трудот во сојузните органи на управата; правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост. Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа врши и други работи ако тие работи не се ставени во делокругот на друг сојузен орган на управата односно сојузна организација. Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа соработува со другите сојузни органи на управата и сојузни организации, заради усогласување на активностите врз унапредувањето на организацијата на работата." Член 8 Во член 14 зборовите: изградбата, развојот и функционирањето на општествениот систем на информирање;" се бришат. Член 9 Член 15 се менува и гласи: Сојузни комитети се: 1) Сојузен комитет за земјоделство; 2) СоЈузен комитет за соооракај и врски; 3) Сојузен комитет за труд, здравство и социјална политика; 4) Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди; 5) Сојузен комитет за наука, технологија и информатика; 6) Сојузен комитет за туризам." Член 16 се брише. Член 10 Член 11 Во член 17 зборовите: економските односи со странство во областа на земјоделството, шумарството и водостопанството" се бришат. Член 12 Член 19 се менува и гласи: Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика врши работи што се однесуваат на: основните права на работниците во здружениот труд во областа на вработувањето, работните односи, распеделбата на средствата за лични доходи и заштитата при работа; социјалното осигурување и други основни права на работните лу- ^е со кои се обезбедуваат нивната социјална сигурност и солидарност; вработувањето и заштитата на положбата и правата на гра^аните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на работа во странство; општествено-економските односи и други прашања од значење за организирањето и развојот на здравството, социјалната заштита и домувањето; заштитата на населението од заразни болести; здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба; производството и прометот на опојни дроги; пуштањето во промет на лекови и отрови; стандардите и нормите на квалитетот на лековите и санитетскиот материјал; заштитата од јонизирачки зрачења; санитарниот надзор на државната граница; здравствената и социјалната заштита на бегалците и на други странци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија; заштитата на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба; евиденциите во областа на трудот и здравството." Член 21 се брише. Член 13 Член 14 Во член 21а по зборовите: за наука" зборот: и" се заменува со запирка, а по зборот: технологија" се додаваат зборовите: и информатика", зборовите: отстапување и прибавување на материјални права на технологија, како и на" се бришат. По зборовите: општествено-економскиот развој" се додаваат зборовите: основите на општествениот систем на информирањето, информациониот систем на федерацијата и информациониот систем на сојузните органи; утврдувањето на заедничките основи на развојот на информациониот систем на федерацијата; изградбата на системот на научно-технички информации и предлагањето мерки за унапредување на развојот на општествениот систем на информирањето". Член 15 Во член 24 став 1 по зборовите: за водење воздухоплови", точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: и за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба на аеродромите; собирање и обработување на метеоролошки податоци од значење за безбедноста на воздушната пловидба." Член 16 Во член 27 став 2 се менува и гласи: Сојузниот пазарен инспекторат е во составот на Сојузниот секретаријат за стопанство." Член 17 Во член 30 точка 9, на крајот, точката се заменуба со точка и запирка и се додаваат точ. 10 и 11, кои гласат: 10) Сојузен завод за информатика; 11) Сојузен завод за унапредување на управата." Член 18 Во член 31 ставот 1 се менува и гласи: Сојузниот завод за општествено планирање врши работи што се однесуваат на: основите на системот на општественото планирање, општествениот план на Југославија и системот и рамките на мерките на економската политика; единствената методологија на планирањето и минимумот основни показатели за планирање и следење на остварувањето на плановите; општествено-економскиот развој и развојот на производните сили и на самоуправни- Те производствени односи; вкупните материјални биланси и билансите за усогласеноста на општествената репродук^ ција; политиката и системот за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини; плановите за одбрана во стопанските

5 Петсж, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна 661 и општествените дејности; остварувањето на општествениот план на Југославија; годишните акти за остварувањето на општествениот план на Југославија; информирањето на субјектите на планирањето за фиктите значајни за подготвување на плановите и договорите и за следење на остварувањето на плановите; оцената на намеруваните инвестиции; долгорочната развојна и планска соработка со други земји и ме^ународни економски организации; учеството во изработката на проекцијата на платниот биланс на Југославија." Член 19 Во член 31а ставот 3 се менува и гласи: Сојузниот завод за цени е во состав на Сојузниот секретаријат за стопанство." Член 20 Во член 36 по став 1 се додава став 2, кој гласи: Сојузниот завод за стандардизација е во состав на Сојузниот секретаријат за стопанство." Член 21 Во член 37 по став 1 се додава став 2, кој гласи: Сојузниот завод за патенти е во состав на Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика." Член 22 Во член 38 по став 1 се додава став 2, кој гласи: Сојузниот завод за мери и скапоцени метали е во состав на Сојузниот секретаријат за стопанство." Член 23 По член 39 се додаваат нови чл. 39а и 396, кои гласат: Член 39а Сојузниот завод за информатика врши стручни работи што се однесуваат на: основите на општествениот систем на информирањето; информациониот систем на федерацијата и на организацијата и развојот на информациониот систем на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата. Сојузниот завод за информатика е во состав на Сојузниот комитет за Јнаука, технологија и информатика. Член 396 Сојузниот завод за упнапредување на управата врши стручни работи што се однесуваат на: основите на системот на државната управа; унапредувањето на работата на сојузните органи на управата и сојузните организации и на нивната техничко-технолошка модернизација; стручното образование и усовршување на работниците во сојузните органи на урпавата и сојузните организации. Сојузниот завод за унапредување на управата е во состав на Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа." Член 24 Во член 41 став 2 зборовите: Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи" се заменуваат со зборовите: Сојузниот секретаријат за стопанство." Член 25 Во член 46 по зборовите: за патенти," се додаваат зборовите: Сојузниот завод за информатика, Сојузниот завод за унапредување на управата,". Член 26 По член 47 се додава нов член 47а, кој гласи: Член 47а На 15 мај 1988 година се укинуваат и престануваат да работат: 1) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија; 2) Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи; 3) Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа; 4) Сојузниот комитет за енергетика и индустрија; 5) Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита; 6) Сојузниот комитет за законодавство." Член 27 По член 486 се додава нов член 48г, кој гласи: Член 48г На 16 мај 1988 година почнуваат да работат, со положбата и делокругот утврдени со овој закон: 1) Сојузниот секретаријат за економски односи со странство; 2) Сојузниот секретаријат за стопанство; 3) Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа; 4) СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и социјална политика." Член 28 По член 49 се додава нов член 49а, кој гласи: Член 49а Сојузниот комитет за наука и технологија продолжува да работи како Сојузен комитет за наука,гехнологија и информатика, со положбата и делокругот утврдени со овој закон, почнувај&и од 16 мај 1988 година." Член 29 По член 52 се додава нов член 52а, кој гласи: Член 52а На 16 мај 1988 година, надлежностите односно работите на укинатите сојузни органи на управата (член 47а), што не се опфатени со делокругот на сојузните органи на управата од член 48г на овој закон, преземаат соодвет* ните сојузни органи на управата, во согласност со делокругот утврден со овој закон." Член 30 По член 53 се додава нов член 53а, кој гласи: Член 53а Сојузните органи на управата што ги преземаат надлежностите односно работите на укинатите сојузни органи на управата, ги преземаат и работниците кои на денот на влегувањето во сила на овој закон непосредно работеле на тие задачи и работи." Член 31 По член 54г се додава нов член 54д, кој гласи: Член 54д Со денот на престанувањето на работата на укинатите сојузни органи на управата (член 47а) се разрешуваат функционерите и членовите на колегијалните тела на со- Јузните органи на управата што ги именувало Собранието на СФРЈ односно ги назначил Сојузниот извршен совет." Член 32 По член 55а се додаваат нови чл. 556 и 56в, кои гласат: Член 556 Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите што ги користеле укина^ите сој*узни органи на управата се распоредуваат на новооснованите сојузни органи на управата и сојузни организации, како и на другите сојузни ор1 ани на управата што ги презеле задачите и работите и работниците на тие органи и организации, истовремено со преземањето на тие задачи, работи и работници. Член 55в Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на

6 Страна Број 24 СЛУЖБЕН "ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 април 1988 фондовите што ги користеле Заводот за информатика на сојузните органи и Заводот за унапредување на сојузната управа како организацииони единици во составот на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, се распоредуваат на Сојузниот завод за информатика и Сојузниот завод за унапредување на управата, што се формираат како сојузни организации со положбата и делокругот утврдени со овој закон." Член 33 По член 56а се додава нов член 566, кој гласи: Член 566 Сојузниот извршен совет го утврдува начинот на преземање на задачите и работите и на работниците во случаите предвидени со овој закон, поблиските критериуми за распоредување на средствата од чл. 556 и 55в на овој закон и другите елементи во врска со спроведувањето на овој закон." Член 34 По член 57а се додава нов член 576, кој гласи: Член 576 Функционерите кои раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации од член 48г на овој закон ке му ги поднесат на Сојузниот извршен совет, заради давање согласност, актите за внатрешната организација и работата и актите за систематизацијата на задачите и работите во тие органи односно организации, најдоцна до 15 јуни 1988 година. Работниците кои не ке бидат распоредени според актите од став 1 на овој член ги имаат правата и должностите од чл. 393 и 394 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата." Член 35 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ" Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година. П бр април 1988 година >елград на претседателството на СФРЈ, Лазар Мојсов, с. р. Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марељ, с. р. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УС- ТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА Член 1 Во Законот за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта ( Службен лист на СФРЈ", бр. 50/74 и 17/81) во член 4 се додава став 2, кој гласи: Установата може, во согласност со својата дејносл, да врши работи и за потребите на органите на други општествено-политички заедници, организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници ако со вршењето на тие работи не се попречува извршувањето на работите од став 1 на овој член." Член 2 Член 5 се менува и гласи: Работите од член 4 на овој закон се утврдуваат со среднорочната програма за работа и развој и со годишниот план за работа, што ги донесува органот на управувањето на Установата утврден со овој закон. Средствата за финансирање на среднорочната програма за работа и развој се утврдуваат со сојузен закон." ЧленЗ По член 5 се додава член 5а, кој гласи: Член 5а Установата е должна на републичките односно на покраинските органи на управата надлежни за работи на безбедноста на пловидбата, на нивно барање, без надомест да им достави информации за работите од член 4 на овој закон што им се потребни за вршење на правата, должностите и одговорностите од нивниот делокруг. Установата е должна, во согласност со свој*ата деј*- ност, на органите од став 1 на овој член да им даде и други услуги ако тие органи & обезбедат на Установата соодветен надомест и ако за тоа во Установата постојат слободни капацитети." Член 4 Член 7 се менува и гласи: Заради извршување на работите од член 4 став 1 на Законот, утврдени со среднорочната програма за работа и развој и со годишниот план ^а работа од член 5 на овој закон, Установата склучува договор со сој*узниот орган на управата надлежен за работи на сообракај*от и врските, со кој се утврдуваат роковите и начинот на извршување на тие програми и планови, како и надоместот за нивно извршување. За извршување на работите од член 4 став 2 на Законот, во согласност со годишниот план за работа, Установата склучува договори со органите на општествено-политичките заедници, со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници." Член 5 По член 7 се додава член 7а, кој гласи: Член 7а Објектите за безбедност на пловидбата што се изградени или се градат на внатрешните пловни патишта според посебни програми во рамките на преземените мегународни обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и чија изградба е финансирана со средства на буџетот на федерацијата, се општествена сопственост и се водат како имот на федерацијата, а за нивното одржување и функционирање се грижи Установата." Член 6 Во член 8 зборовите: работите на Установата од член 4" се заменуваат со зборовите: работите од член 4 став 1". Член 7 Во член 11 став 2 по зборовите: од член 4" се додаваат зборовите: став 1", зборовите: член 5 став 3" се заменуваат со зборовите: член 4 став 2", а по зборовите: режим на пловидба" точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: како и за утврдување на условите за работење и стекунување доход на Установата во таа година и основите и мерилата за распоредување на тој доход". Член 8 Во член 12 став 2 зборовите: ги избира работната заедница" се заменуваат со зборовите: ги изоираат работниците на работната заедница".

7 Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна 663 Член 9 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во..службен лист на СФРЈ" Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 од Законот за Меморијалниот центар Јосип Броз Тито" на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година, донесе ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА МЕМОРИ- ЈАЛНИОТ ЦЕНТАР ЈОСИП БРОЗ ТИТО" За член на Советот на Меморијалниот центар..јосип Броз Тито" се именува Радиша Гачиќ, член на ството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија. Собрание на СФРЈ АС бр април 1988 година Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марел», е. р. на Сојузниот собор Омер Курпејовиќ, е. р Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 54 од Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година, донесе ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1988 ГОДИНА 1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1988 година, бр /2, што ја донесе Советот на Сојузната дирекција за стоковни резерви на седницата одржана на 25 февруари 1988 година. 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во..службен лист на СФРЈ". АС бр април 1988 година 317. Собрание на СФРЈ Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марел», е. р. на Сојузниот собор, Омер Курпејовнќ, е. р. Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФЈР (..Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 17/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ (..Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 20 април 1988 година, донесе ОДЛУКА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР 1. На делегатите во Собранието на СФРЈ кои надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ им припаѓа надомест за користење на годишен одмор за 1988 година во износ од динари. 2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата (..Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77, 34/77 и 55/84) и на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на органот кај кој корисникот остварува личен доход односно надомест на личниот доход во постојан месечен износ. 4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во..службен лист на СФРЈ". Бр. 06.4/33/ април 1988 година Административна комисија на Собранието на СФРЈ 318., Емин Добарџиќ, е. р. Тргнувајќи од Извештајот за состојбата на ученичкиот и студентскиот стандард и за спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи на ученичкиот и студентскиот стандард, од предлозите содржани во извештајот на работното тело на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и изнесените во расправата на седницата на Соборот, врз основа на чл. 137 и 326 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година, донесе ЗАКЛУЧОЦИ 1. Сојузниот собор ја поддржува Информацијата за состојбата на ученичкиот и студентскиот стандард на ството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија и Извештајот на ученичкиот и студентскиот стандард од гледиштето на остварувањето на Општествениот договор за заедничките основи на ученичкиот и студентскиот стандард на Комисијата за следење на остварувањето на овој општествен договор. 2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека ученичкиот и студентскиот стандард, како дел од образованието, е значајна развојна компонента на општествено-економскиот и вкупниот развој на општеството и дека вложувањато во ученичкиот и студентскиот стандард значат вложување во кадрите како најважен фактор на производните сили, па за тоа треба да се ослободат од ограничувањата и здружениот труд, кој е носител на планирањето на кадрите, да одлучува и за височината на средствата за овие намени. 3. Тргнувајќи од значењето на кадрите за развојот на производните сили и за примената на нова технологија, Соборот смета дека е неопходно во сите општествени развојни планови да се утврдува политиката за развој на кадрите, како и на ученичкиот и студентскиот стандард и тоа, пред се, како сопствен интерес на работниците во здружениот труд. Со тоа значајно ќе се придонесе за надминување на се уште изразениот проблем на ^усогласеноста помеѓу структурата и профилот на кадрите што завршуваат училишта и факултети и структурата и профилот на кадрите што му се потребни за развој на општеството.

8 Страна Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 април Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека општествено-економската положба и социјалната сигурност на учениците и студентите треба да зависат од развојните кадровски потреби, од нивните работни резултати во учењето и студирањето и од социјалната положба. Од гледиштето за побрз вкупен развој, од извонредно значење, е стимулирање^ и следењето на учениците и студентите што постигаат извонредни резултати. 5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на неопходноста од натамошно унапредување на системот за финансирање на ученичкиот и студентскиот стандард. Неопходно е постепено пренасочување на средствата за дотации во стипендии и кредити што редовно би се усогласубале со зголемувањето на трошоците на животот. 6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека треба да се рационализира организацијата и работата на организациите на здружен труд на ученичкиот и студентскиот стандард и да се зголеми одговорноста за управувањето и располагањето со општествените средства и да се создаваат услови за работењето на овие организации врз економски принципи, со примена на соодветни стимулативни мерки и поголема улога на учениците и студентите кај утврдувањето и извршувањето на политиката на ученичкиот и студентскиот стандард и работењето на овие организации. 7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препорачува на сите потписници на Општествениот договор за заедничките основи на ученичкиот и студентскиот стандард да ги преземат сите мерки од својата надлежност заради уште подоследно и поефикасно остварување на политиката утврдена со овој општествен договор, како и неговата доградба во согласност со потребите и целите на општествено-економскиот развој и ставовите содржани во овие заклучоци. Тргнувајќи од тоа дека на учениците и студентите им е потребно да се обезбедат приближно еднакви услови за школување, без оглед од која република и покраина доаѓаат, Сојузниот собор укажува на неопходноста од подобра соработка и договарање на републиките и покраините во оваа област. 8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен совет, при предлагањето на прописите и другите мерки што ги донесува Собранието на СФРЈ, односно при донесувањето на мерките од својата надлежност, да ги има предвид ставовите утврдени во овие заклучоци. 9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во што пократок рок да ги разгледа и да предложи измени на интервентните закони со кои се ограничуваат средствата за ученичкиот и студентскиот стандард, како дел од образованието. 10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го задолжува СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и социјална заштита најмалку еднаш годишно, во рамките на известувањето на Собранието на СФРЈ за движењето на животниот стандард, да го известува Сојузниот собор и за остварувањето на политиката на ученичкиот и студентскиот стандард, имајќи ги притоа предвид и извештаите на Комисијата за следење на остварувањето на Општествениот договор за заедничките основи на ученичкиот и студентскиот стандард во СФРЈ. 11. Овие заклучоци ќе се објават во ^Службен лист на СФРГ. Собрание на СФРЈ Бр / април 1988 година Потпретседател на Собранието на СФРЈ, Живан Марељ, с.р на Сојузниот собор, Омер Куроејовиќ с.р. Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата (..Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, а во врска со чл. 107, 132 и 134 од Законот за девизното работење (..Службен лист на СФРЈ", бр. 66/В5), Сојузниот извршен совет донесува УРЕДБА ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО Член 1 Во Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство (..Службен лист на СФРЈ", бр. 42/87), во член 11 по став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат:..ако како доказ за издаток за сместување не се приложи хотелска сметка, пресметката се врши преку прип1аѓачката дневница намалена за 60%. Под припаѓачка дневница, во смисла на одредбата на овој став, се подразбира целата односно половината од дневницата пресметана во согласност со одредбите на оваа уредба. Пресметката на издатоците за сместување на службено патување во земји за кои дневниците се утврдени во пресметковни долари се врши со писмен доказ за легитимна замена на кредитното писмо за националната валута во височина на платената хотелска сметка. Ако износот на кредитното писмо кое легитимно е заменето за национална валута е помал од износот на кој гласи хотелската сметка, за таа разлика се намалува припаѓачката дневница." Член 2 Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ И. Е. п. бр април 1988 година Сојузен извршен совет Потпретседател, Јанез Земљарич, е. р Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (^Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛА- ЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 1. Посебната давачка од член 1 на Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи се плаќа при увозот на следните земјоделски и прехранбени производи: Реден број Тарифен број на Царинската тарифа Тарифна ознака на Царинската тарифа Наименување на стоките Живи а кивотини, видови на говеда:

9 Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна Друго: јуниња за гоење (од 200 до 280 kg) јуниња згоени над 280 до 450 kg јуниња други Свињи, живи: ~ Друго: јунешки меснати за колење Овци и кози, живи: - Овци: за колење Месо говедско, свежо или разладено: - Трупови и полутки: јунешки - Други парчиња со коски: јунешки Месо говеско, замрзнато: - Трупови и полутки: јунешки - Други парчиња со коски: Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато: - Свежо или разладено: - - трупови и полутки - - бутови, плешки и дарчиња од нив, со коски - - друго - Замрзнато: - - трупови и полутки - - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски - - друго Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато: - Друго месо овчо, свежо или разладено - - трупови и полутки - - други парчиња со коски - - без коски - Друго месо овчо, замрзнато: - - трупови и полутки - - други парчиња со коски - - без коски Месо и отпадоци за јадење, од живина од тар. број 01.05, свежи, разладени или замрзнати: - Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена - Живина, неисечена во парчиња, замрзната: - - кокошки, домашни - Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи џигер, свежи или разладени: - - друго - Живина исечена и отпадоци, освен џигер, замрзнати: - - од кокошки, домашни Пченица и наполица: - Тврда пченица: друга -Друго: друга пченица Пченка: - Друга: бела жолта --- друга Ориз: - Ориз во лушпа (арпа или суров): друг - Ориз лупен (костенлив) - Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или газиран: полубел и бел полиран и глазиран - Кршен ориз Соја во зрно, вклучувајќи и кршена Семе од маслена репка, вклучувајќи и кршено Семе од сончоглед, вклучувајќи и кршено Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка, шеќерна трска, свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голушки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непржен, од видот Cichorium intybus sativum) вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место неспомнати ниту вклучени: -Друго: - - шеќерна репка Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани: - Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола) - Друго

10 Страна Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петрк, 22 април Масло од семе од сончоглед, од шефраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани: Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: сурово масло друго * Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски недмодификувани: Сурово масло: од репка Друго: од репка Шекер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба: Суров шеќер без додатни средства за амортизација и материи за бојосување шекер од шеќерна репка Друго: шеќер од шеќерна репка, рафиниран Тутун суров или непреработен; отпадоци од тутун: Тутун, неизжилен Тутун, делумно или целосно изжилен Отпадоци од тутун 2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка (..Службен лист на СФРЈ", бр. 35/86). 3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во..службен лист на СФРЈ". Е. п. бр март 1988 година Сојузен извршен совет Потпретседател, Милош Милосавлевиќ, е. р. 321«Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата (..Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, а во врска со чл. 107 и 132 од Законот за девизното работење (..Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗ- НОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВА- ЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕЛИД- БЕНИ ТРОШОЦИ 1. Во Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци (..Службен лист на СФРЈ", бр. 42/87) во точка 1 редниот број 2 се менува и гласи: 2. Народна Социјалистичка Република Албанија 53 пресметковни - за сите места долари" Редниот број 3 се менува и гласи: 3. Алжирска Демократска и Народна Република - Алжир, Оран и Анаба 114 САД долари 91 САД долари" Редниот број 8 се менува и гласи: 8. Бахреин - за сите места 102 САД долари" Редниот број 12 се менува и гласи: 12. Република Боливија - Санта Круз и Трин 88 САД долари - Ла Паз 68 САД долари 53 САД долари" Редниот број 21 се менува и гласи: 21. Чиле - за сите места 68 САД долари" Редниот број 22 се менува и гласи: 22. Чехословачка Социјалистичка Република 63 пресметковни - за сите места долари" Редниот број 25 се менува и гласи: 25. Република Еквадор - Кито и Гвајакил 54 САД долари - Кивнеа 41 САД долар 32 САД долари" Редниот број 27 се менува и гласи: 27. Доминиканска Република - Санта До,минго 60 САД долари - Пуерто Плата и Ла Романа 51 САД долар - Сантјаго 41 САД долар 23 САД долари" Редниот број 30 се менува и гласи: 30. Република Филипини - Манила 88 САД долари - Давао, Багио, Калаџан Ладаг, Цебу и Таклобан 64 САД долари - за дугите места 36 САД долари" Редниот број 34 се менува и гласи: 34. Република Гана - Акра 60 САД долари - Кумаси, Такоради и Тамале 39 САД долари - Тема 36 САД долари 16 САД долари" Редниот број 37 се менува и гласи: 37. Кооперативна Република Гвајана - Џорџтаун 149 САД долари

11 i Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна Бербисе Редниот број 57 се менува и гласи: 57. Хашемитско Кралство Јордан - Аман и Ерусалим Редниот број 61 се менува и гласи: 61. Република Кенија - Најроби - Момбаса - Ламу - Наиваша Редниот број 65 се менува и гласи: 65. Република Колумбија - Картагена - Баранкил>а, Кали, Богота - Кукута, Санта Марта, Персира и Сан Андрес - Меделин Редниот број 69 се менува и гласи: 69. Република Костарика ^ за местото: - Сан Хозе Редниот број 78 се менува и гласи: 78. Демократска Република Мадагаскар - Тананарива - Носу-Бе Редниот број 87 се менува и гласи: 87. Народна Република Монголија - Улан Батор Редниот број 88 се менува и гласи: 88. Народна Република Мозамбик - за местото: - Мапу то Редниот број 90 се менува и гласи: 90. Германска Демократска Република - за сите места Редниот број 104 се менува и гласи: 104. Народна Република Полека - забите места Редниот број 108 се менува и гласи: 108. Социјалистичка Република Романија - за местото: - Букурешт Редниот број 118 се менува и гласи: 118. Сојуз на Советските Социјалистички Републики - за сите места Редниот број 119 се менува и гласи: 119. Демократска Република Судан - Картум - Порт Судан - Хагабала Бад Медаин Редниот број 122 се менува и гласи: 122. Република Шри Ландо 33 САД долари 16 САД долари" 84 САД долари SO САД долари" 89 САД долари 61 САД долар 69 САД долари 56 САД долари 47 САД долари" 90 САД долари 84 САД долари 60 САД долари 75 САД долари 41 САД долар" 85 САД долари 47 САД долари" 52 САД долари 47 САД долари 31 САД долари" 59 пресметковни долари 30 пресметковни долари" 84 САД долари 37 САД долари" 110 пресметковни долари" 75 САД долари" 89 САД долари 69 САД долари" lil пресметковни долара" 108 САД долари 40 САД долари 35 САД долари 31 САД долар" - за местото: - Коломбо Редниот број 126 се менува и гласи: 126. Обединета Република Танзанија - Дар ес Садам - Занзибар - Аруша и Танга Редниот број 128 се менува и гласи: 128. Република Тринидад и Тобаго - Порт оф Спен - Тобаго Редниот број 129 се менува и гласи: 129. Република Тунис - за местото: - Тунис Редниот број 130 се менува и гласи: 130. Република Турција - Анкара, Измир и Бурса - Истанбул - Алана Редниот број 132 се менува и гласи: 132. Обединети Арапски Емирати - Абу Даби, Ал Ани и Дубаи Редниот број 137 се менува и гласи: 137. Република Заир - Киншаса - Лубумбаши и Ажаболите Редниот број 139 се менува и гл*си; 139. Република Зимбабве - за местото: - Хараре 56 САД долари 28 САД долари" 78 САД долари 56 САД долари 46 САД долари 33 САД долари" 93 САД долари 112 САД долари" 63 САД долари 42 САД долари" 77 САД долари 100 САД долари 65 САД долари 44 САД долари" 123 САД долари 98 САД долари" 121 САД долар 79 САД долари 42 САД долари" 69 САД долари 51 САД долари" 2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист иа СФРЈ", Е. п. бр. ПО 8 април 1988 година Сојузен извршен совет Потпретседател, Јанез Земљанин, е. р Врз основа на член IO став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас ( Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУ- НАРОДЕН СООБРАЌАЈ 1. Во Решението за определување на постојани гранични премини за меѓународен сообраќај ( Службен лист иа СФРЈ", бр. 56/79) во точка 1 одредба под а) зборовите: Херцег Нови" се заменуваат со зборот: Зеленика". 2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ" Е. п. бр март 1988 година Сојузен извршев совет Потпретседател, Милош Милосавлев«^ е. р.

12 Страна Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 април Врз основа на член 40а од Законот за вкупниот приход и доходот ( Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), Народната банка на Југославија издава СООПШТЕНИЕ ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРО- ИЗВОДИ И НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕДНИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1988 ГОДИНА 1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите на странските валути од растежот на цените на производителите на индустриски производи во периодот јануари-март 1988 година изнесуваат: Шифра Земја Ознака на валутата Јануари Коефициенти за 1988 година Јануарифевруари Јануаримарт 036 Австралија (AUD) 0,367 0,296 0, Австрија (АТЅ) 2, Канада (CAD) 0,564 0,450 0, Данска (DKK) Финска (FIM) 0,127-0, Франција (FRF) Германија CP (DEM) Италија (ITL) Јапонија (JPY) Кувајт (KWD) 0,184 0,059 0, Холандија (NLG) Норвешка (МОЌ) 0,250 0,018 0, Портулагија (PTE) Шведска (ЅЕК) - - 0, Швајцарија (CHF) Велика Британија (GBP) - - 0, САД (USD) 0,421 0,278 0, Евр. пресм. ед. (ХВА) Белгија (BEL) Белгија (БЕС) Шпанија (ЕВЅ) Пресметковен долар _ 2. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите на странските валути од растежот на цените на производителите на индустриски производи во периодот јануари-март 1988 година изнесуваат: Шифра Земја Ознака на валутата Јануари Коефициенти за 1988 година Јануарифевруари Јануари март 036 Австралија (AUD) Австрија (АТЅ) - 1,262 0, Канада (CAD) Данска (DKK) 1,466 1,057 0, Финска (FIM) - 0, Франција (FRF) 2,819 1,651 0, Германија CP (DEM) 4,142 1,633 0, Италија (ITL) 8,034 1,913 0, Јапонија (JPY) 0,398 0,435 0, Кувајт (KWD) Холандија (NLG) 2,634 1,303 0, Норвешка (NOK) Портулагија (PTE) 1,336 0,859 0, Шведска (ЅЕК) 0,218 0, Швајцарија (CHF) 21,280 6,456 0, Велика Британија (GBP) 4,545 1, САД (USD) Евр. пресм. ед. (ХВА) 3,253 1,456 0, Белгија (BEL) 1,883 1,286 0, Белгија (ВЕС) 2,699 1,802 0, Шпанија (ЕЅВ) 1,627 0,623 0,139 Пресметковен долар 2,267 0,735 1,132 С. бр април 1988 година Гувернер, на Народната банка на Југославија, Душан {Златковиќ, е. р.

13 Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна 669 УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ОДЛУКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС- ТА НА ТОЧКА 9 СТАВ 3 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ- ЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 1. Работната организација Југопетрол н во, како овластен предлагач, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на точка 9 став 3 од Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените за нафтени деривати (..Службен лист на СФРЈ", бр. 63/86, 69/86, 19/87 и 57/87). Предлагачот смета дека организациите на нафтното стопанство во одделни републики и автономни покраини, кои во претходната година имале помали вложувања за истражување на нафта и гас отколку што бараат нивните тековни потреби, со оспорените одредби се доведени во нерамноправна положба во однос на организациите кои во претходната година имале поголеми вложувања за наведените намени, зашто со таква распределба на средствата добиваат значително помали средства од износот што на територијата на нивната република односно автономна покраина е собран за таа намена, а што не е согласно со одредбите на член 256 од Уставот на СФРЈ, ниту со одредбите на член 158 од Законот за здружениот труд. Предлагачот уште наведе дека одделни организации кои во претходната година имале поголеми вложувања за истражување на нафта и гас, не сакаат да ја усвојат заедничката програма на истражување на нафта и гас, зашто, според наведениот критериум, добиваат значително поголеми средства отколку што би добиле според програмата. Освен тоа, овластениот предлагач наведе дека Уставниот суд на Југославија донесе Решение У број 35/87 од 30 октомври 1987 година со кое ја запре постапката за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на точка 9 став 1 под 8 и 10, став 1 под 6 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и нафтените деривати и точка 8 став 1 под 8 и 9 и став 1 под 6 на Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените за нафтени деривати, што престанаа да важат, а требаше да се утврди дека тие одредби не се согласни со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон. 2. Со оспорените одредби на Одлуката е пропишано средствата собрани од наплатените износи за истражување на нафта и гас низ цената на нафтените деривати да се користат за финансирање на заедничката програма за истражување на нафта и гас, што организациите кои се занимаваат со производство и промет на нафта и нафтени деривати, се должни даја донесат до 31 декември 1987 година, а дека дотогаш тие средства ќе им ги одобрува на организациите сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката, сразмерно со финансиските вложувања за истражување на нафта и гас во претходната година. 3. Со одредбите на член 279 став 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата може да основа фондови или да презема кредитни и други обврски надвор од рамките на вкупните расходи предвидени во буџетот на федерацијата, само кога за тоа е овластена со овој устав или кога со основањето на фонд односно со преземањето на такви обврски ќе се согласат републиките и автономните покраини. Со одредбите на член 251 став 2 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на единствениот југословенски пазар работните луѓе и организациите на здружен труд се рамноправни во вршењето на дејностите и стекнувањето на доход, врз основа на дејствувањето на законитостите на пазарот и општественото насочување на стопанскиот и општествениот развој и усогласувањето на односите на пазарот. Тргнувајќи од овие одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со пропис на надлежниот орган на федерацијата може да се преземе обврска за обезбедување средства за финансирање на развојот на определени стопански дејности, па и за истражување на нафта и гас, како и да се уреди начинот на распоредување на тие средства на организациите на здружен труд, на начин и во согласност со правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ. Уставниот суд смета дека начинот на распоредување на тие средства на организациите на здружен труд е работа на политиката на уредување на тој општествен однос и дека со оспорените одредби можело да се пропише тие средства да се распоредуваат сразмерно со финансиските вложувања за истражување на нафта и гас во претходната година или на друг начин. Уставниот суд оценува дека со оспорените одредби на наведената одлука организациите на здружен труд не се ставени во нерамноправна положба во вршењето на дејноста и стекнување доход зашто со тие одредби е пропишан еднаков критериум за распоредување на средствата за истражување на нафта и гас за сите организации на нафтното стопанство. 4. Уставниот суд на Југославија ги разгледуваше и наводите на овластениот предлагач за тоа дека Уставниот суд би требало, во смисла на член 343 од Уставот на СФРЈ, Да утврди дека наведените одредби на Одлуката, што престанале да важат, биле несогласни со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, но не најде дека постојат причини, во смисла на таа одредба на Уставот, да донесе таква одлука. 5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 јануари 1988 година, донесе Одлука Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на точка 3 став 3 од Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените за нафтени деривати не се согласни со Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд. Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Александар Фира, и членови: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чадевски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Велко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Отовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. У-број 555/87 13 јануари 1988 година на Уставниот суд на Југославија, д-р Александар Фира, е. р. ОДЛУКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 1 НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОД- ЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМО- УПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНО^ ВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ОС- НОВНИТЕ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ОРГАНИЗА- ЦИИ ВРЗ ОСНОВА НА СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ ВО РАМКИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕ- РЕСОВНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС- НОВНО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОП- ШТИНА КИКИНДА И ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВ- НОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 1 СТАВ 1 НА ОД- ЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО- ХОДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА ОСНОВ- НАТА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА 1 ОКТОБАР" ВО БАШАИД По повод иницијативата на Живан Кнежевиќ од Зрењанин, Уставниот суд на Југославија, со решението У- -број 31/86 од 1 април 1987 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од член 1 на Одлуката за дополнение на Одлуката за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување средства на основните воспитно-образовни организации врз основа на слободна размена на трудот во рамките на Самоуправната интересовна заедин

14 Страна Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 април 1988 ца за предучилишно и основно воспитување и образование на Општина Кикинда од 28 мај 1985 година и на одредбата на член 1 став 1 од Одлуката за измени и дополненија на Правилникот за распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Основната воспитно-образовна организација 1 Октобар" во Башаид, од 28 јуни 1985 година. Во одговорот на решението на Уставниот суд за поведување постапка за оценување на уставноста на оспорените одлуки, Самоуправната интересовна заедница за предучилишно и основно воспитување и образование Кики ида тврди дека одлуките се донесени заради општ интерес просветните работници да се ангажираат во местото на работата, бидејќи многу просветни работници, по изведувањето на наставата во училиштето, не се активни во остварувањето на воннаставната програма за работа во училиштето. 2. Со оспорените одредби на наведените одлуки е утврдено дека, од средствата наменети за надомест на трошоците за превоз на работниците на работа и од работа, во меѓумесниот сообраќај се признаваат трошоците за превоз само на оддалеченост од Кикинда до Работната организација во опсег од 25 километри. 3. Со член 13 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека работникот во здружениот труд со средства во општествена сопственост има право на работа со општествени средства, како свое неотуѓиво право, да работи со тие средства заради задоволување на своите лични и општествени потреби и да управува со својот труд и со условите и резултатите од трудот, а според одредбата на член 19 од Уставот на СФРЈ работниците во основната организација на здружен труд распоредуваат дел од доходот за своја лична и заедничка потрошувачка сразмерно со нивниот придонес во остварувањето на доходот што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците. Сите работници во здружениот труд мораат да имаат иста општествено-економска положба и еднакви самоуправни права по основ на трудот. Тргнувајќи од тие уставни одредби, самоуправно е право на работниците во здружениот труд со самоуправен општ акт да ги уредат надоместите на трошоците за превоз на работниците на работа и од работа. Утврдувањето на надоместот за превоз зависи од материјалната можност на основната организација на здружен труд, од нејзиниот интерес и од обемот на средствата што треба да се издвојат за оваа цел. Кога основната организација на здружен труд ќе одлучи да пропише надомест за трошоците за превоз на раобтниците, во таков случај сите работници мораат да имаат еднаква положба во поглед на користењето на тие средства. Меѓутоа, со оспорените одлуки надомест на трошоците за доаѓање и заминување од работа им се признава само на просветните работници што живеат во Кикинда, а работат во работни организации на оддалеченост од 25 километри од Кикинда. Другите работници, кои, исто така, работат во воспитно-образовни организации на подрачјето на Општина Кикинда, доколку не се опфатени со оспорените одлуки, немаат право на никакви трошоци за превоз. Конкретно, работниците кои работат во Основното училиште 1 Октобар" во Башаид, а живеат надвор од Кикинда, немаат право на надомест на трошоците за превоз. На таков начин овие работници се доведени во нерамноправна положба во однос на другите работници на училиштето. Тргнувајќи од наведените причини, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одлуки не се во соглас нсот со Уставот на СФРЈ. 4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 декември 1987 година, едногласно, донесе Одлука Се укинуваат одредбите на член 1 од Одлуката за дополнение на Одлуката за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување средства на основните воспитно-образовни организации врз основите на слободна размена на трудот во рамките на Самоуправната интересовна заедница за предучилишно и основно образование и воспитување на Општина Кикинда од 28 мај 1985 година и на член 1 став 1 од Одлуката за измени и дополненија на Правилникот за распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Основната воспитно-образовна организација 1 Октобар" во Башаид од 28 јуни 1985 година. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на судот д-р Александар Фира и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристал Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. Оваа одлука ќе се објави во..службен лист на СФРЈ" и на начинот на кој се објавуваат самоуправните општи акти на Самоуправната интересовна заедница за предучилишно и основно образование и воспитување на Општина Кикинда и на Основната воспитно-образовна организација 1 Октобар " во Башаид. У. бр. 31/86 9 декември 1987 година ОДЛИКУВАЊА УКАЗ на Уставниот суд на Југославија, д-р Александар Фира, е. р. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА - врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат: Од Сојузните органи и организации - за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН Коматина Веља Милорад, Рафајловски "Бор1)е Бора; - за особени заслуги и значаен придонес во развивањето на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ Ракиб Радивоје Светозар, СекулиЛ Војислав Љубо* мир; - за заслуги и значаен придонес во развивањето на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН Баби& Пера Сретен, "Буровиќ Живка Александар, Надаждин Илије Милан, Селеш Хермана 'Буро; - за заслуги и продинес во развивањето на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА Т*ур1)еви& Јакова Миодрад, Галовиќ В илка Иван, Стојановик Димитрија Гаврило;

15 Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна за заслуги во развивањето на соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА Ковачевић Милана Славко, Небригић Саве Миленко, Склобић Ивана Влатка; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Јовичић Стевана Гојко; - за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ Дапчевић-Орешчанин Андрије др Соња, Крајгер Антена Димитрије; - за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Лакић Илије Бранко; Кнежевић Крсте Михаило, Вејзагић Сулејмана Алија; СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Дивизић Мата Пава, Дрњевић Богдана Милан, Матијаш Дује Фране, Затезало Игњатија Игњатије; - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Гавриловић Младена Предраг, Перковић-Јанковић Страхиње Радмила, Савићевић Сава Милан, Стојковић Ивана Богољуб, Зулан Франц Франц, Живковић-Лапац Дане Милица; - за залагање и постигнати успеси во работата СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ Букилић Стевана Невенка, Кесић-Барош Саве Мара, Страина Васе Стеван; Од СР Босна и Херцеговина - по повод дваесет и пет годинишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во областа на шумарството и придонес во стопанскиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Основна организација удруженог рада Копривница" - Бугојно; - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата СОУР Свјетлост", РО Фото оптик" - Сарајево; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која Се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ Ољача Петра Младен; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Билалагић Омера Рамиз, Чук Петра Никола, Ђуровић Николе Ристо, Локмић-Латифић Салиха Сидика, Зилић-Спаховић Хамзе Мемнуна; - за осрбени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА Алтарац Саламона Алберт; - за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Селак Јуре Никола; СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Ибрахимагић Алије др Омер; Од СР Црна Гора - по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Основна школа Анто Ђедовић" - Бар; - по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитувањето на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културатата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА Основна школа Милева Лајовић-Лалатовић" - Никшић; - за заслуги во развивањето на активноста на пионерите во духот на самоуправниот социјализам и придонес во негувањето на традициите од Народноослободителната борба Пионирски одред 21. новембар" Основне школе Драго Миловић и Бранко Бринић" - Тиват; - по повод дваесет и пет годишнината од постоењето, а за особени заслуги во негувањето на културно-просветните активности на југословенските иселеници и придонес во развивањето на врските со својата татковина СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Матица исељеника Црне Горе - Титоград; - по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонес во ширењето на просветата и културата I

16 Страна Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 април 1988 Основна школа Ђерђ Кастриота Скендербег" - Затријејбач; - по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата СОУР Агрокомбинат 13. јул" - Титоград, ГО прехрамбена индустрија Приморка" - Бар; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со Која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Николић Милорада Душан, Николић Петра др Војин; т» за особени заслуги и постигнати успеси во работата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Брајичић Радула др Олга, Копривица Тодора Станислав, Секулић Лазара др Радуле; Од Масоничић Мића Раде; СРХрватска. ~ по повод четириесетгодишнината од постоњето, а За заслуги и успеси постигнати во информирањето на граѓаните и придонес во изградбата на социјалистичкото самоуправно општество СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА Информативна установа ССРН Бродски лист и Радио Брод" - Славонски Брод; ~ по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во издавачката и графичката дејност и придонес во развивањето и популаризирањето на литературата за деца и младина Графичка и издавачка радна организација НАША ДЈЕЦА" - Загреб; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Дика Јосипа Божо, Костанић Јакова Милка, Лончаревић Теодора Стево, Мурета Диониза Јосип, Сењан-Дробац Томе Милка, Видаковић Лазе Никола, Вукелић Милана Мирко; од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА Раић Ђуре др Федор; Андрашић Мате Стјепан; - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Циглер Драге Ружица, МаѕНа1а Зденка Маријан, Ожболт Божидара Божо, Раднић Анте Анте, Туђен Видиме Бранко; Од СР Македонија - по повод четириесетгодишнината од излегуваме 10, а за заслуги и успеси постигнати во информирањето и поттикнувањето на работните и самоуправните активности на членовите на колективот, со што е направен придонел во изградбата на социјалистичкото самоуправно општества СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБ' ' \ ЅВЕЗДА Несник Злетово" - орган на Рудникот за олово и цинк Злетово" - Пробиштип; - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивање и ширењето на техничката култура и придонес за јакнењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Народна техника на градот Скопје; - по повод четириесетготишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитувањето на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонес во ширењето на просветата и културата Основно училиште Цветан Димов" - Скопје; - за особени заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита на населението и значаен придонес во развивањето и унапредувањето на здравствената служба Здравствен дом - Скопје; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Гошевски Коста Трајан, Пановски Вангел Гавро, Ташкова Ристо Лена; од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА Јоновски Илија Богоја; СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Тозија Михај до Никола; ОдСРСловенија - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата Петрол", РО Транспорт" - Илирска Бистрица; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

17 Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна 673 СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Ноћкгаш. Винко Рудолф, Пехарц Михаел Андреј; - за особени заслгуи и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА Вољч Франц Игнац; од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Илц Франца Франц, Петернељ Рудолф Херник; Од СР Србија - по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Основна школа Милица Павловић" - Чачак; - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа во областа на фотограметријата и значаен придонес во унапредувањето на геодетската служба Завод за фотограметрију - Београд; - по повод двасет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа во областа на производството на бакар, со што е направен значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Ро Институт за бакар - Бор; - по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во издавачката и графичката дејност и придонес во развивањетео и популаризирањето на литературата за деца и младина Новинско-издавачка радна организација Дечје Новине" - Горњи Милановац; - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето во геодетската дејност и придонес во стручното издигање на кадрите Завод за геодетске и фотограметријске послове Ѓеопремер" - Београд; - по повод четириесетгодишнината од Постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во областа на картографијата и значаен придонес во унапредувањето на геодетската служба Завод за картографију Геокарта" - Београд; - по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а За заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напрек на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Индустрија памучних предива Топличанка" - Проку пље; - по повод дваесет и пет годишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата РО Металска иднустрија Пролетер" - Ариље; - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постиганти во инфрормирањето на граѓаните и придонес за изгродбата на социјалистичкото самоуправно општество Радна организација Штампа, радио и филм" - бор; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ Милићевић Сибина Видосав, Пашић Радомира др Најдан; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесву за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Чанак-Медић Николе др Милка, Катић Владимира Драгољуб, Милановић Тихомира др Милан, Николић Милисава Милорад, Ранисављевић Миладина Живан, Родић Милоша Душан, Шкаљац Стојана Бранко, Шундека Петра Стојан; од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА Мацура Димитрија др Милош, Митић АЛександра др Новица; - за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ Лукач Лазара др Душан, Стамболић-Аларгић Петра Јудита; СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Бајчетић Светозара Предраг, Богавац Вукашина Др Томислав, Чековић Милета др Живорад, Дршаковић Јакова др Драгомир, Гашић Јована др Мирослав, Довановић Владимира Драгиша, Јовановић Ђоке др Михајле, Јовановић Вошка Петар, Каназир Тоше др Душан, Карановић Петра Бошко, Кратохвил Боривоја Јован, Леви-Јововић Јулија др Ева, Новаковић Драгољуба др Стојан, Петррвић Ђорђа Зоран, Поткоњак Милета др Никола, Проданозић Милета Божидар, Рибникар Владислава др Слободан, Слијепчевић Пере Владан, Станић Драгомира Радомир, Станковић Ненада др Душан, Стојић Милорада Војин, Страхињић Александра др Спира; Од САП Косово - По повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата Трговинска радна организација на велико и мало их" - Титова Митровица; - за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Гаши Ајдина Неби, Салиху Хамдије Кадару Селими Јусуфа Бајрам, Сељани Хасана Бајрам, Стругар Боре Злата;

18 Страна Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 април за особени заслуги и постигнати успеси во рабо 1 а 1 а СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Ивић Петра Живорад; Од САП Војводина - по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот живот и придонес на негувањето на аматерското творештво СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА Културно-уметничко друштво Соња Маринковић" - Нови Сад; - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особебни заслуги и успеси постигнати во изградбата на хидросистеми и унапредувањето на стопанството и прехранбената индустрија, со што е направен значаен придонес стопанскиот напредок на земјата Дунав-Тиса-Дунав - СОУР за производњу и промет хране, водопривреду, инжењеринг и саобраћај - Нови Сад; - по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата 2. Новитет" Радна организација за производњу одеће - Нови Сад СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Цветковић Милана Ђорђе; Бр декември 1987 година УКАЗ на ството на СФРЈ, Лазар Мојсов, е. р. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА - врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се Од С Р Црна одликуваат: Гора - за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ Вуковић Стевана Бранко; од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Кажић Благоте Божидар; Чазмовић Јована Стеван, Мандић Марка Милош; - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Кадовић Марка Радислав, Новаковић-Ковачевић Николе Даринка, Перовић-Милатовић Петра Надежда, Зиројевић-Бањевић Блажа Анка; Од СР Словенија - за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ Веховец Јакоба Јакоб; ^ од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Бабич Андреј Андреј, Хабе Томаж др Франце, Клеменчич Ивана др Владимир, Згоник Маврициј Маврициј, Ковшца Антона Борис; - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА Борич Јуре Јуриј, Глигич-Кужник Рудолф Силва, Корошовец Штефана др Јоже, Кунавер-Крашковиц Милош Јелка, Облак Иван Симон, Оман Лудвик Матевж, Подобник Максимиљан Силвестер, Поланц Јожеф Виктор, Пранчич Иво Антон, Радиња-Нунчич Антон Мара, Раковец-Липоглавшек Иван Лавослава, Рот Карел Јанез, Видергар- -Ирт Иван Ивана; Гамс Јурија др Иван, Грошељ Иван Јанко, Хорват Евген Ладислав, Корошец Макс Максимиљан, Пак Мирко др Мирко, Шифрер Франц др Милан; - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Бавчер Штефан Франц, Визјак Лудвик Франц, Богатај Доминик Петер, Божич Михаел Јоже, Божич-Шорли Марија Татјана, Брадашкја Емил Јанко, Чук Радош Драгомир, Труден Франц Франц, Хабермут Марија Иван, Хартман Штефан Штефан, Хигл Карман Јован, Хомовец Иван Иван, Јеж Штефан Антон, Кичић Доброслава Влајко, Кнез Карел Станислав, Кобал Алојз Штефан, Крек-Коњар Стане Марија, Кристан Душана Остој, Ликар Август Станислав, Лончар Јанко Јанез, Лопарник-Лазар* Јоже Марија, Мајдак Драго Карли, Мозетич Михаела Иван, Муби Франц Франц, Музник Алојз Метод, Новак Кајетан Марјан, Подгорник Алојз Јожеф, Полак Иван Андреј, Полани Антон Албин, Пољанец Венцеслав Франц, Прегељ Алојз Алојз, Рупник Алојз Алојз, Заградишник Јоже Лудвик; - за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

19 ; Петок, 22 април 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 - Страна 675 СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Фон Јоже Изток, Иловар Антон Аница, Космач Радо Љубо, Крупич Џафера Фадил, Левпушчек Виљем Рихард, Шеруга Јанко Даворин, Штрукељ Богомир Станислав, Штулар Цирил Франц; - за залагање и постигнати успеси во работата СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ Брус-Петкошевк Матије Јана, Фриц Јурија Нежка, Хвалич Франца Леополд, Комел Лудвика Иван, Кушар Леополда Леополд, Ликар Цирил Франц, Ложар Алојз Рајко, Мурн-Петковшек Винка Вера, Печечник Франц Франц, Подгорник Антон Иван, Поженел Антон Лудвик, Рупник Карола Карол, Сајовец Јоже Јоже, Ставања-Јан Максимиљан Марта, Степишник-Лесјак Алојз Розалија, Шалехар-Чук Јожеф Мартина, Шемрл Иван Јожеф, Шве- нер Ото Макс; Од С Р Србија - за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ Буторац Ивана Иван, Цвијовић Радомира Миодраг, Чаваљуга Душана Миливоје, Чејовић Радована Ђорђе, Инђић Петра Никола, Ковачевић Николе Саво, Лозановски Николе Александар, Марунић Јована Емица, Миленковић Божидара Борислав, Миленовић Косте Драгољуб, Митић Владимира Зоран, Николић Алексе Бранимир, Почућа Николе Милан, Ракита Јове Љубо, Вујанић Проке Драгољуб; од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Миљковић-Козеленков Василија Валентина; - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 5ВЕЗДА Буљановић-Константиновић Матеја Милена, Демири Муслије Алит, Дикић Стратије Божидар, Димитријевић' Светозара Крста, Филиповић Селимира Иван, Лазић Лазара Милан, Маџаревић Милана Радош, Марчетић-Камбергер Августа Марија, Милосављевић Крсте Александар, Пауновић-Вујичић Васе Звездана, Перовић Милете Раде, Погарчић Јозо Илија, Првуловић Драгутина Вукадин, Суручић Фрања Љубица, Шећић Решида Расим, Тончић Миладина Рајко; - за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството мегу нашите народи и народности СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Стаменковић-Стојиљковић Владимира Босанка; од значење за напредскот на земјата Беговић Петка Петар, Бикић Петра Милован, Драпшин-Урањек Јакова Нада, Јовановић-Опстојић Стеве Драгица, Јовановић-Спировић Алкибијада Луција, Митић Јосифа Велибор, Рогановић Рада Душан, Станић Милована Станимир, Стефановић Владимира Боривоје, Шабан Николе Јанко; - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Апостоловић Милана Љубомир, Богдановић Милорада Милован, Богосављевић Љубомира Радош, Цветковић Никодија Чедомир, Ћелић Обрад Марко, Дејић Стаје Нада, Дробљаковић-Бирчевић Драгомира Ружица, Дугалић Божидара Богислав, Ђорђевић Мирослава Чедомир, Ђорђевић-Лукић Гвоздена Гроздана, Грујичић Тихомира Чедомир, Илијев Томе Станко, Јанковски Јанка Илија, Јеремић Драгољуба Гојко, Јеремић-Савић Милорада Радосава, Јоновић Јанка Борислав, Јовановић Филипа Боривоје, Јовић Цвијана Саво, Карановић Гојка Драган, Ковачић Тома Љубан, Лукић Драгутина Љубан, Луковић Миодрага Живота, Малетић Милана Живојин, Манић Филимона Немања, Миливојевић-Новковић Марка Драга, Миловановић Видосава Сретко, Митић Милана Томислав, Младеновић Владимира Гојко, Младеновић Љубомира Величко, Нешић-Милутиновић Светислава Обренија, Николић Николе Боривоје, Николић Мнливоја Јован, Николић Љубисава Љубинка, Панић Витомира Војислав, Перовић-Радичевић Радослава Божидарка, Петровић Витомира Тихомир, Поповић Вучића Сретен, Поповић Живка Василије, Протић Милана Аранђел, Пузић Милорада Михаило, Ристић Живадина Божидар, Росић Душана Радул, Сретовић Христивоја Павле, Сталевски Геле Петар, Станојевић Саве Родољуб, Стоијљковић Светозара Радомир, Стојановић Витомира Мирослав, Стојменовић Рада БоривоЈе, Стошић Душана Властимир, Тасић Јордана Василије, Терзин Симе Богдан, Вељковић Радована Владимир, Верас Рудолфа Богдан, Виденовић Добривоја Станко, Врањанац Станка Владимир, Вучуревић Радомира Бранислав; - за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната о^брана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаењо и борбената готовност на иашите грагани СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ Илић Светислава Драгослав, Петровић Милисава Велисав, Живковић Петра Благоје; - за заслуги во социјалистичката изградба на земјата СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Ђуровић Ненада Слободан, Ивановић Милоша Жељко, Ивезић Милик Станисава, Петје-Лебар Матије Катарина, Шуклетовић Драгана Душан; - за залагање и постигнати успеси во работата СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ Бајић Миодрага Ненад, Бојовић Стеве Драган, Ћирић Бранка Драгољуб, Митровић Петра Александра, Младеновић-Шуњеварић Милована Милена, Обрадовић Петра Јован, Целмани Алије Берсим, Тодоровић-Милосављевић Будимира Мирјана, Владић-Штула Ђуре Владица; - за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ Радичевић Војислава Мирослав, Станковац Александра Милорад Од САП Косово - за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за иапредокот на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Бегај Сахит Мухамед, Деспотовић Мила Вукола, 1-е-

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44.

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Среда, 22 јануари 1964 БЕЛГРАД БРОЈ 4 ГОД. XX 43. Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Detaljer

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 2488. Закон за спречување судир на интереси (Пречистен текст)...

Detaljer

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје Број 14 Год. LVI Аконтацијата за 2000година

Detaljer

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова Туризам, принципи и практика 1 Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова 1 ТУРИЗМОТ КАКО СЛОЖЕНА ОПШТЕСТВЕНА, ЕКОНОМСКА И ПРОСТОРНА ПОЈАВА ТУРИЗМОЛОГИЈА, НАУКА ЗА ТУРИЗМОТ 1975 година - Белград

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска Осигурување Детеминирање на осигурувањето Асс М р Христина Танеска Литература: Фотов Р.: Осигурување, УТМС, 2011 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Ракоњац Антиќ Т.: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2010 Во

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РМ КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ПОЧИТУВАЈ ГИ ПРАВИЛАТА, ПОЧИТУВАЈ ГО ЖИВОТОТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ

Detaljer

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска Осигурување Логистика Асс М р Христина Танеска Поим за логистика Логистиката е активност која се занимава со надминување на просторот и времето по најниска цена. Таа претставува кружен процес од набавка

Detaljer

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени :

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје 551.583(497.7) ТРЕТ национален план

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена 1 Оддел за квалификации и вработливост (EMP/SKILLS) Специјална акциона програма за борба против принудната работа (ДЕКЛАРАЦИЈА)

Detaljer

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600 Корисничко упатство www.nlbtb.com.mk Контакт телефон: 02/15-600 Брза навигација низ упатството Креирање на корисничко име на НЛБ Kлик Активација на корисничко име на НЛБ Kлик Плаќање преку НЛБ Kлик Грешки

Detaljer

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV 1 Izdava~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Skopje i 2-ri Avgust - [tip Lektor: Danica Gavrilova Pe~ati: 2-ri Avgust

Detaljer

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Центар за Промоција на Одржливи земјоделски практики и рурален развој Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Проектот, Промотивна кампања за користење

Detaljer

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ Едни за порно, други за поарно И да ги фатам тие што кршат, не можам да ги избркам бидејќи средното е задолжително. Ако ги казнам, родителите ќе

Detaljer

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ 1. ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ И КОМПАНИЈАТА Трговско име Husqvarna 4T 10W/40 Број на производот 531 00 92-85 (1.4L) Примена Масло за 4-тактни мотори Снабдувач Husqvarna AB Адреса SE 561 82 Huskvarna

Detaljer

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Декември 2013 i ii Листа на експерти: Kоординација на процесот за изработка

Detaljer

Упатство за користење на програмата. oxpriemen

Упатство за користење на програмата. oxpriemen Упатство за користење на програмата oxpriemen Јуни, 2009 Содржина: 1. Начин на работа ------------------------------------------------------------------------------ 5 1.1. Работа за администратор------------------------------------------------------------

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

Модернистички пристап-маршал Маклуан

Модернистички пристап-маршал Маклуан Семинарска работа на тема: Модернистички пристап-маршал Маклуан изработил: ментор : www.maturskiradovi.net Содржина: Вовед...3 Медуиумот е порака...6 Ладни и топли медиуми...7 Телевизијата како ладен медиум...8

Detaljer

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ Генетските информации

Detaljer

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина.

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Кога флуидот се наоѓа во состојба на мирување, притисокот се пренесува во сите правци со ист интензитет и истиот се именува како

Detaljer

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори проектори Samsung каталог дигитални рамки за слики HDTV монитори Според истражувањето на агенцијата CONTEXT BNA Samsung е бр.1 производител на монитори во светот. 2. Прозорец во светот SyncMaster HDTV

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

Не биди пречка -патеката е за мечка

Не биди пречка -патеката е за мечка Пилот-проект Заштита на кафеавата мечка (Проектна активност за подигнување на јавната свест кај децата од постарата предучилишна возраст од 4,5-6 години за учебната 2009/2010) Градинка МАЈСКИ ЦВЕТ Објект

Detaljer

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Содржина 1 Општи мерки на безбедност... 4 1.1 Опасности... 4 1.2 Предупредувања... 4 1.3 Напомени...

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје АЛКИНИ Електронска структура на алкините; Примена; Номенклатура; Киселост на алкините; Добивање на алкини; Реакции на алкини: редукција, хидрохалогенација, хидратација, халогенирање, озонолиза и алкилирање;

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ Стареењето е навика која еден зафатен човек воопшто не може да си ја дозволи. Андре Мороа, писател Современото општество станува сî повозрасно. Според статистиката, мажите

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје,

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, 17.09.2012 ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ (ЈСП СКОПЈЕ) ЈСП СКОПЈЕ е претпријатие од јавен

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12. ГОДИНА СКОПЈЕ, ФЕВРУАРИ 2009 ГОД КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА С О Б Р А Н И

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED Skopski pazar A.D. vo privatna sopstvenost za uslugi vo prometot i trgovija izvoz uvoz Br. 02-304/22- / 02.04.2014 god. Sk o p je Vrz osnova na ~len 384, 387 i 388 od Zakonot za trgovskite dru[tva Upravniot

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA.

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA. Новиот Животот е спектакуларен, живописен, непредвидлив и возбудлив од сите можни аспекти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да откриете, Kia е со вас. Искористете го животот до максимум. Добредојдовте

Detaljer

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII ..СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у тлањ) на српскохрватском, односно хрвитскосрпском, словеначком, македонска!. албанском u мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жпро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

Ко му нал на по ли ци ја

Ко му нал на по ли ци ја 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар 2010. Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар 2010. Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Приручник за синдикалне активисте Београд 2017. РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Издавач:

Detaljer

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler

ГMHXD(F$ F DDCmаE'' Schindler В ы с ш ее к а ч ес т о теперь и м еет и м я. Э т о н а ш п а сса ж и рски л и ф т для о ф и сны х з д а н и. Г р H з о вые с п е < а л ь н ы е л ф ы к о м п а н S c hin d l e r Г и б к о с ть п р и м

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016. ГОД. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 27/2016 април, 2016. године

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-20-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење хитних

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

Аутомобиле СК Ексклузивен увозник за Македонија и Косово

Аутомобиле СК Ексклузивен увозник за Македонија и Косово ЦЕНОВНИК 500 Х City Look Д/НБ/04 Star 1.6 Etorq 1.4 TB Multiair II 16 V 1.3 Multijet II16 V 1.6Multijet II 16V 15,980 987,564 ден. 18,490 20,000 19,490 20,490 1,142,682 ден. 1,236,000 ден. 1,204,482 ден.

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse)

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) Mål for økta 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) 2) Hvordan møter vi disse utfordringene Samarbeid skoleledelse og fagseksjon Samarbeid på

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА Импресум ИЗДАВАЧ: Фонд здравственог осигурања Републике Српске Арт Принт Бања Лука ЗА ИЗДАВАЧА: Горан Кљајчин ШТАМПА: Арт Принт Бања Лука

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-21-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење радова

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, КАЛЕМЕГДАН ГОРЊИ ГРАД 14 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБAРА: материјала и опреме за конзервацију,

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиго водства

Detaljer