САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ"

Transkript

1

2 САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 7. ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 9. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 10. ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. ЗЈН 11. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 12. МОДЕЛ УГОВОРА 13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 14. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 15. САДРЖАЈ ПОНУДЕ Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 2 од 56

3 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив и адреса наручиоца Интернет страница наручиоца Привредно друштво, Рударски Басен "Колубара" д.о.о., ул. Светог Саве бр Лазаревац Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности Предмет јавне набавке Набавка услуга: Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци Име особе за контакт Телефон: Љубиша Станојевић, тел: 011/ ; лок: 2055, Оливера Гавриловић, тел:011/ Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 3 од 56

4 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Опис предмета јавне набавке Набавка услуга: Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа Назив и ознака из општег речника набавке Услуге поправке и одржавања видео опреме Предмет јавне набавке је обликован у три партије, и то: Партија бр. 1 Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора у Дирекцији ПД РБ Колубара д.о.о. Ознака из општег речника набавке Услуге поправке и одржавања видео опреме Партија бр. 2 Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора у Огранку Прерада, Погон Оплемењивање угља Ознака из општег речника набавке Услуге поправке и одржавања видео опреме Партија бр. 3 Услуге одржавања контроле приступа видео надзора Ознака из општег речника набавке Услуге поправке и одржавања видео опреме Партија број 3 се односи на пружање услуга одржавања система за евиденцију радника и контролу приступа Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 4 од 56

5 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно састављање понуде. Комуникација у поступку јавне набавке одвијаће се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама Језик на коме понуда мора бити сачињена Понуда и остала документација која се подноси уз понуду, мора бити на српском језику, или преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача Посебни захтеви у вези са сачињавањем понуде Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а одговорно лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача Партије Јавна набавка је обликована у три партије, и то: Партија бр. 1 Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора у Дирекцији ПД РБ Колубара д.о.о.; Партија бр. 2 Услуге сервисирања и одржавања система видео надзора у Огранку Прерада, Погон Оплемењивање угља; Партија бр. 3 Услуге одржавања контроле приступа видео надзора. Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или све три партије. Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац 4. конкурсне документације) наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену/е партију/е. У случају да понуђач поднесе понуду за две или све три партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 5 од 56

6 3.4. Информације у вези конкурсне документације Понуђач може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, сходно члану 63. став 2. ЗЈН, на адресу: ПД РБ Колубара д.о.о, Комерцијални Сектор, Служба набавке, Ул. Дише Ђурђевића бб, Вреоци, са назнаком Питања за Комисију за јавну набавку број У-1122/13МВ-3 ОГ - услуга сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа, или на Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана примљеног писаног Захтева за додатном информацијом или појашњењем заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да ту информацију истовремено објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Достављени одговори и појашњења постају саставни делови конкурсне документације Посебне напомене У било ком моменту, пре истека рока за достављање понуда, Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражено од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију. Уколико Наручилац измени или допуни конкурнсу документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужетку рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници Важење понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде Понуда треба да садржи следеће: Образац понуде; Опште податке о подизвођачу; Опште податке о учеснику у заједничкој понуди; Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни ; Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу; Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН; Изјава о независној понуди; Изјава у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН; Гаранцију за озбиљност понуде: o Образац меничног писма - овлашћења; Модел Уговора Образац трошкова припреме понуде Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 6 од 56

7 Техничка спецификација Садржај понуде Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити потписани и оверени од стране одговорног лица Понуђача, а у случају подношења заједничке понуде, од стране свих понуђача из групе понуђача или једног од њих овлашћеног од стране осталих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора садржати и остале доказе о испуњености услова који се захтевају конкурсном документацијом Варијантна понуда Подношење понуде са варијантама није дозвољено Измена, допуна и опозив понуде У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео саму понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, каo и име и презиме овалшћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Измену, допуну или опозив понуде, треба доставити на адресу: са назнаком: ПД РБ "Колубара" д.о.о. - Лазаревац Комерцијални Сектор Служба набавке Дише Ђурђевића б. б Вреоци, - "Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуга сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа, ЈН бр. У-1122/13МВ-3 ОГ ", или - "Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуга сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа, ЈН бр. У-1122/13МВ-3 ОГ ", или - "Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуга сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа, ЈН бр. У-1122/13МВ-3 ОГ ". Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 7 од 56

8 3.10. Самостално подношење понуде Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да, у складу са чланом 87. став 5. ЗЈН, одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани у члану 87. став 4. ЗЈН Понуда са подизвођачем Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у Обрасцу понуде (Образац 4. конкурсне документације) проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и попуни Образац 6. конкурсне документације Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Уколико понуђач у Обрасцу понуде (Образац 4. конкурсне документације) наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе податке о подизвођачу како се захтева у обрасцу 4.1. конкурсне документације Подаци о подизвођачу, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања дирекно подизвођачу, наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача Заједничка понуда Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи следеће податке о: 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати Уговор; Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 8 од 56

9 3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 4. понуђачу који ће издати рачун; 5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу Валута Цене у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре понуђене цене морају бити изражене у динарима. Цене наведене у Обрасцу структуре понуђене цене (Образац 5. конкурсне документације) морају одговарати укупној цени наведеној у Обрасцу понуде (Образац 4. конкурсне документације). Цена је фиксна и не може се мењати Аванс Понуђач не може захтевати авансно плаћање у било ком проценту, нити захтевати било који од инструмената обезбеђења плаћања Средства обезбеђења Средство обезбеђења озбиљности понуде: Уз понуду понуђача наручилац захтева соло меницу са меничним овлашћењем (према Обрасцу 11. конкурсне документације), картоном депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима текућих рачуна код једне од банака који важе у моменту достављања меничног овлашћења и потврдом о регистрацији менице сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу Регистра меница и овлашћења ( Сл. Гл. РС број 56/11) као гаранцију озбиљности понуде, са роком важности минимално 1 (један) дан дуже од истека важности понуде. Понуђач је дужан да менично овлашћење попуни на износ од ,00 динара уколико се понуда подноси за партију број 1, односно на износ од ,00 динара - уколико се понуда подноси за две или све три партије. Уколико понуђач подноси понуду за партију број 2 или 3, није дужан да доставља средство обезбеђења озбиљности понуде. У случају промене овлашћених лица, понуђач је дужан да наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Наручилац задржава право да примљени инструмент озбиљности понуде уновчи у случајевима ако понуђач: - након истека рока за подношење понуда измени или повуче дату понуду, - одбије да закључи Уговор у законском року, према поднетој и прихваћеној понуди, - није успео или је одбио да достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 9 од 56

10 Средство обезбеђења за добро извршење посла: Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија се обавезује да приликом потписивања Уговора Наручиоцу преда соло меницу са меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима текућих рачуна код једне од банака који важе у моменту достављања меничног овлашћења и потврдом о регистрацији менице сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу Регистра меница и овлашћења ( Сл. Гл. РС број 56/11), као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је дужан да менично овлашћење попуни на износ од ,00 динара уколико се понуда подноси за партију број 1, односно на износ од ,00 динара - уколико се понуда подноси за две или све три партије. Уколико је понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија поднео понуду за партију број 2 или 3, није дужан да доставља средство обезбеђења за добро извршење посла. У случају да Понуђач подноси понуду за две или све три партије, дужан је да менично овлашћење попуни на кумулативни износ који се добија сабирањем износа захтеваних за партије за које конкурише. У случају промене овлашћених лица, Понуђач је дужан да Наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење посла се мора продужити Заштита података Наручилац је у обавези да чува све податке о Понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са посебним законом Понуђач означио у понуди. Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, понуђач је дужан да означи у горњем десном углу речима ПОВЕРЉИВО. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену критеријума за рангирање понуда Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог подизвођача. Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каквих измена понуђених услова. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 10 од 56

11 3.18. Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац 7. конкурсне документације) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач Критеријум за доделу Уговора Избор Понуђача извршиће Комисија Наручиоца, за сваку партију посебно по критеријуму ''најнижа понуђена цена''. У случају да две или више понуда имају исту цену, биће одабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок пружања услуга Преференцијал Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. Да би се понуђачу признао преференцијал, потребно је да достави: - Правно лице Извод из АПР, - Предузетник - Извод из АПР, - Физичко лице Потврда МУП-а. Уколико је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 1. Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако су понуђач и подизвођач, односно сви подизвођачи лица из става 1. У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 10 (десет) пондера у корист понуде страног понуђача Негативна референца Наручилац ће одбити понуду уколико поседује следеће доказе: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламације уколико нису отклоњене у уговореном року; Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 11 од 56

12 5) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора, дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 6) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документациом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим Уговорима о јавним набавкама. Наручилац ће такође одбити понуду и ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или Уговор који је закључио други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврсан. Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврсан предмету конкретне јавне набавке, дужан је да уколико Уговор буде закључен, уместо средства обезбеђења за добро извршење посла које је тражено овом конкурсном документацијом, достави исто у висини од ,00 динара уколико се понуда подноси за партију број 1, односно у износу од ,00 динара уколико се понуда подноси за две или све три партије. Уколико је понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија поднео понуду за партију број 2 или 3, није дужан да доставља средство обезбеђења за добро извршење посла Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице. Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења Одлуке о додели Уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке. Уз поднети захтев за заштиту права, садржине прописане чланом 151. став 1. ЗЈН, подносилац захтева је у обавези да достави доказ о извршеној уплати Републичке административне таксе у износу од ,00 динара на број жиро рачуна: , шифра плаћања 153 или 253, позив на број: , сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, са назнаком: за јавну набавку мале вредности број У-1122/13МВ-3 ОГ. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 12 од 56

13 О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права Модел Уговора Модел Уговора (Обазац 12. конкурсне документације) се доставља уз конкурсну документацију Рок за закључење Уговора По пријему Одлуке о додели Уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи Уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112., став 2., тачка 5. ЗЈН, закључити Уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 13 од 56

14 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда бр. од за јавну набавку услуга сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа, број јавне набавке У-1122/13МВ-3 ОГ Општи подаци о понуђачу Назив понуђача: Адреса понуђача: Одговорно лице: Овлашћено лице за потписивање Уговора: Име особе за контакт: Телефон: Телефакс: e - mail: Број рачуна понуђача и назив банке: Шифра делатности: Матични број: ПИБ: Понуду подносим: Уколико се понуда подноси самостално означити број 1 уколико је заокружено 2, навести назив и седиште свих подизвођача напомена: унети процентуално учешће подизвођача у предметној јавној набавци за одређену партију уколико је заокружено 3, навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди Партија број 1: 1. Самостално 2. Са подизвођачем: 2.1. % 2.2. % 3. Заједнички са: Партија број 2: 1. Самостално 2. Са подизвођачем: 2.1. % 2.2. % 3. Заједнички са: Партија број 3: 1. Самостално 2. Са подизвођачем: 2.1. % 2.2. % 3. Заједнички са: Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 14 од 56

15 Понуду подносим за: 1. Уколико се понуда подноси за одређену/е партију/е, означити и попунити број 1 2. Уколико се понуда подноси за целокупну јавну набавку, означити број 2 1. Партију/е број 2. Целокупну јавну набавку Партија број 1: Укупна упоредна вредност без ПДВ: Порез на додату вредност: Укупна упоредна вредност са ПДВ: (не може бити краћи од 60) дана: Рок важења понуде: Време одзива по позиву на локацију (најдуже 24) сата по позиву Наручиоца: Рок за пружање услуга сервисирања (најдуже 7) дана по доласку Понуђача на и поправке: локацију Наручиоца вирмански, по обављеном сервисирању, на основу Начин и рок плаћања: испостављене фактуре и радног налога, 45 дана од дана пријема фактуре на архиву Наручиоца, Гарантни рок за квалитет пружених (најкраће 6) месеци од дана обостраног услуга: потписивања радног налога о пруженим услугама: Напомена: Партија број 2: Укупна упоредна вредност без ПДВ: Порез на додату вредност: Укупна упоредна вредност са ПДВ: (не може бити краћи од 60) дана: Рок важења понуде: Време одзива по позиву на локацију Наручиоца: Рок за пружање услуга сервисирања и поправке: Начин и рок плаћања: (најдуже 24) сата по позиву (најдуже 7) дана по доласку Понуђача на локацију Наручиоца вирмански, по обављеном сервисирању, на основу испостављене фактуре и радног налога, 45 дана од дана пријема фактуре на архиву Наручиоца, Гарантни рок за квалитет пружених (најкраће 6) месеци од дана обостраног услуга: потписивања радног налога о пруженим услугама: Напомена: Партија број 3: Укупна упоредна вредност без ПДВ: Порез на додату вредност: Укупна упоредна вредност са ПДВ: (не може бити краћи од 60) дана: Рок важења понуде: Време одзива по позиву на локацију Наручиоца: Рок за пружање услуга сервисирања и поправке: (најдуже 24) сата по позиву (најдуже 7) дана по доласку Понуђача на локацију Наручиоца Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 15 од 56

16 Начин и рок плаћања: Гарантни рок за квалитет пружених услуга: Напомена: вирмански, по обављеном сервисирању, на основу испостављене фактуре и радног налога, 45 дана од дана пријема фактуре на архиву Наручиоца, (најкраће 6) месеци од дана обостраног потписивања радног налога о пруженим услугама: Понуђач се обавезује да се по позиву овлашћеног лица за надзор Наручиоца јави на локацију Наручиоца, услед потребе за сервисирањем, обезбеди потребну опрему, алат, сервисера и обуку особља Наручиоца услуга; Понуђач се обавезује да детекцију квара и поправку врши у пословним просторијама Наручиоца и уз обавезно присуство лица за обављање стручног надзора; Понуђач је у обавези да обезбеди превоз за своје раднике на локацију Наручиоца; Понуђач је у обавези да наведену услугу изведе квалитетно и према уговореним роковима; У изузетним случајевима, када Понуђач приликом изласка на локацију оцени да није у могућности да испоштује уговорени рок за пружање услуга сервисирања и поправке, дужан је да разлоге за одступање од уговореног рока наведе у радном налогу, који се уважава само уз писану сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца; Уколико Понуђач не изврши услугу сервисирања и поправке у продуженом року од 14 дана по доласку на локацију Наручиоца (уз претходну сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца да постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока), у обавези је да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку продуженог рока, достави у замену одговарајућу опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; Уколико лице овлашћено за надзор Наручиоца сматра да не постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока пружања услуга, Понуђач се обавезује да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку уговореног рока, достави у замену одговарајућу опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; Понуђач се обавезује да по указаној потреби уграђује нове и оригиналне или одговарајуће резервне делове Произвођача опреме којом Наручилац располаже; У случају да за време важности Уговора, Наручилац набави опрему - типа који није наведен у обрасцу конкурсне документације број 14. Техничке спецификације, Понуђач се обавезује да обезбеди пружање услуга сервисирања и одржавања и за те типове опреме, а цена услуга ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Понуђача, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца, и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 16 од 56

17 У Обрасцу конкурсне документације број 5. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, наведене су услуге сервисирања и одржавања које се најчешће пружају на инсталираној опреми Наручиоца. У случају настанка потребе за пружањем услуга које нису обухваћене наведеним ценовником, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Понуђача, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Уколико се јави потреба Наручиоца за сервисом више уређаја на локацијама са инсталираном опремом истог дана, трошак доласка се обрачунава по јединичној цени из Обрасца конкурсне документације број 5 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, а не за сваки уређај посебно. У случају да се приликом сервисирања и поправке инсталиране опреме укаже потреба за заменом и уградњом нових резервних делова, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Понуђача, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Датум: Место: М. П. Понуђач или овлашћени представник групе понуђача (Потпис одговорног лица) Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 17 од 56

18 4.1. Општи подаци о подизвођачу Општи подаци о подизвођачу Назив подизвођача: Адреса подизвођача: Овлашћено лице: Име особе за контакт: Телефон: Телефакс: e - mail: Шифра делатности: Број рачуна подизвођача и назив банке: Матични број: ПИБ: Потпис одговорног лица подизвођача: М. П. Напомена: У случају подношења понуде са више подизвођача, овај образац треба копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 18 од 56

19 4.2. Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди Назив понуђача: Адреса понуђача: Овлашћено лице: Име особе за контакт: Телефон: Телефакс: e - mail: Шифра делатности: Број рачуна понуђача и назив банке: Матични број: ПИБ: Потпис одговорног лица понуђача: М. П. Напомена: У случају подношења понуде са више понуђача, овај образац треба копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника у заједничкој понуди Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 19 од 56

20 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ Партија број 1: Ценовник услуга у оквиру сервисирања и одржавања система видео надзора у Дирекцији ПД РБ Колубара д.о.о. : Редни број Назив услуга у оквиру сервисирања и одржавања Јединица мере/ Количина Јединична цена без ПДВ Јединична цена са ПДВ Сервис аналогних Samsung камера Сервис IP Samsung камера Сервис PTZ Samsung камера Поправка Samsung контролера -тастатуре Поправка PTZ Samsung контролера 6. Сервис IP Axis камера 7. Сервис IP Axis PTZ камера 8. Сервис IP Vivotek камера Поправка Samsung 16- oканалног DVR-a Поправка Samsung 8-o каналног DVR-a Поправка Samsung 4-o каналног DVR-a Поправка HIKVision 16-o каналног DVR-a Поправка HIKVision 8-o каналног DVR-a Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду 14. Поправка HIKVision 4-o каналног DVR-a Комплетна услуга по комаду Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 20 од 56

21 Поправка AVTECH 16-o каналног DVR-a Поправка AVTECH 8-o каналног DVR-a Поправка AVTECH 4-o каналног DVR-a Трошкови доласка сервисера на локацију Наручиоца Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду 1 долазак УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ: ПДВ (20%): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ: Упутство: Понуђачи треба да попуне Табелу тако што ће: у колону 4. уписати колико износе јединичне цене услуга без пореза на додату вредност у динарима, у колону 5. уписати колико износе јединичне цене услуга са порезом на додату вредност у динарима. Укупна упоредна вредност не представља вредност Уговора, већ служи само као обрачунска категорија за упоређивање понуда по елементу критеријума понуђена цена. MП Потпис одговорног лица понуђача Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 21 од 56

22 Партија број 2: Ценовник услуга у оквиру сервисирања и одржавања система видео надзора у Огранку ПД РБ Колубара д.о.о. - Прерада, Погон Оплемењивање угља: Редни број Назив услуга у оквиру сервисирања и одржавања Јединица мере/ Количина Јединична цена без ПДВ Јединична цена са ПДВ Сервис CCTV камере AVC- 567,3.6 мм, ¼ колор CCD чип, 420TVL, IP57 Комплетна услуга по комаду Сервис хард диск видео рекордера DVR, тип SONY HSR-J2016 D-TE Сервис хард диск видео рекордера DVR, тип DEDICATED MICROS, DIITAL SPRITE 2 Сервис предајне станице CANOPY AP, Моторола MHz, High index BFSK/4FSK, 10 Mbps, 24VDC, 10 Base-T, RJ45 Сервис покретне камере DENNARD 2060,24V,50Hz,1A, DEDICATED MICROS Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду 6. Трошкови доласка сервисера на локацију 1 долазак Наручиоца УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ: ПДВ (20%): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ: Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 22 од 56

23 Упутство: Понуђачи треба да попуне Табелу тако што ће: у колону 4. уписати колико износе јединичне цене услуга без пореза на додату вредност у динарима, у колону 5. уписати колико износе јединичне цене услуга са порезом на додату вредност у динарима. Укупна упоредна вредност не представља вредност Уговора, већ служи само као обрачунска категорија за упоређивање понуда по елементу критеријума понуђена цена. MП Потпис одговорног лица понуђача Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 23 од 56

24 Партија број 3: Ценовник услуга у оквиру одржавања контроле приступа видео надзора: Редни број Назив услуга у оквиру сервисирања и одржавања Јединица мере/ Количина Јединична цена без ПДВ Јединична цена са ПДВ Сервисирање видео сервера Конфигурација бежичног система видео надзора Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Инсталација IP Argus софтвера Конфигурација Микротик рутера Конфигурисање CHRONO ID система Поправка CHRONO ID система Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду Комплетна услуга по комаду 7. Трошкови доласка сервисера на локацију Наручиоца 1 долазак УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ: ПДВ (20%): УКУПНА УПОРЕДНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ: Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 24 од 56

25 Упутство: Понуђачи треба да попуне Табелу тако што ће: у колону 4. уписати колико износе јединичне цене услуга без пореза на додату вредност у динарима, у колону 5. уписати колико износе јединичне цене услуга са порезом на додату вредност у динарима. Укупна упоредна вредност не представља вредност Уговора, већ служи само као обрачунска категорија за упоређивање понуда по елементу критеријума понуђена цена. MП Потпис одговорног лица понуђача Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 25 од 56

26 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број У-1122/13МВ-3ОГ објављеним на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана године, за набавку услуга сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности: Партија број 1: у понуди подизвођач у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде, у понуди подизвођач у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде; Партија број 2: у понуди подизвођач у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде, у понуди подизвођач у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде; Партија број 3: у понуди подизвођач у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде, у понуди подизвођач у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде, Место и датум: Потпис одговорног лица понуђача М.П. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 26 од 56

27 7. ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН Понуђач: Адреса: Датум: Деловодни број: У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр.124/12), а за потребе учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број У-1122/13МВ-3ОГ, дајем следећу: И З Ј А В У Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо испуњавали све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци права интелектуалне својине. Потпис одговорног лица понуђача М П Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 27 од 56

28 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Понуђач: Адреса: Датум: Деловодни број: У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр.124/12),, дајем следећу: И З Ј А В У Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Потпис одговорног лица понуђача М П Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 28 од 56

29 9. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности број У-1122/13МВ-3 ОГ мора да испуни следеће услове: Редни Услови: број 1. - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2. - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3. - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; 4. - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 5. Партија 1: 1) Да је понуђач остварио пословни приход од најмање ,00 динара без ПДВ-а у претходне три године и 2) Да понуђач у пословној години није исказао губитак у пословању. Партија број 2: 1) Да је понуђач остварио пословни приход од најмање ,00 динара без ПДВ-а у претходне три године и 2) Да понуђач у пословној години није исказао губитак у пословању. Партија број 3: 1) Да је понуђач остварио пословни приход од најмање ,00 динара без ПДВ-а у претходне три године и 2) Да понуђач у пословној години није исказао губитак у пословању. Напомена: Ако понуђач поднесе понуду за две или све три партије, мора да испуни услове захтеване за партију број 1; - да располаже довољним техничким капацитетом: 6. Партија број 1: - најмање 2 (два) возила за превоз екипе и потребне опреме на терен; Партија број 2: - најмање 2 (два) возила за превоз екипе и потребне опреме на терен; Партија број 3: - најмање 1 (једно) возило за превоз екипе и потребне опреме на терен; Напомена: Ако понуђач поднесе понуду за две или све три партије, мора да испуни услове захтеване за партију број 1; Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 29 од 56

30 - да располаже довољним кадровским капацитетом: 7. Партија број 1: Да понуђач у време подношења понуде и у току целог периода реализације Уговора о предметној јавној набавци има минимум 2 (два) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке; Партија број 2: Да понуђач у време подношења понуде и у току целог периода реализације Уговора о предметној јавној набавци има минимум 2 (два) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке; Партија број 3: Да понуђач у време подношења понуде и у току целог периода реализације Уговора о предметној јавној набавци има минимум 2 (два) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке; Напомена: Ако понуђач поднесе понуду за две или све три партије, мора да испуни услов да има минимум 3 (три) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке; Упутство за доказивање обавезних и додатних услова: Испуњеност свих тражених услова понуђач доказује ИЗЈАВОМ. Изјава се подноси на обрасцу изјаве понуђача на основу члана 77. став 4.ЗЈН који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица и оверава печатом понуђача (Образац бр. 10). Уколико понуду подноси група понуђача, изјаву дату на обрасцу конкурсне документације бр. 10 треба копирати, попунити, потписати и оверити печатом за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, потпише и овери печатом изјаву у обрасцу конкурсне документације бр. 6, а образац бр треба да попуне, потпишу и овере печатом и понуђач и подизвођач (уколико је више подизвођача, образац бр треба копирати, попунити, потписати и оверити печатом за сваког подизвођача). У случају сумње у испуњеност наведених услова, наручилац задржава право да захтева од понуђача доставу доказа о испуњености истих. Уколико наручилац провером достављених доказа утврди да је понуђач приказивао неистините податке, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 30 од 56

31 Допунске напомене: Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. ГРУПА ПОНУЂАЧА Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове предвиђене редним бројевима 1., 2., 3. и 4. Обрасца 9. конкурсне документације, а остале услове предвиђене редним бројевима 5., 6. и 7. овог Обрасца испуњавају заједно. ПОДИЗВОЂАЧИ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове наведене под редним бројевима од 1. до 4. овог Обрасца. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. ПРОМЕНЕ Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из предметног поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 31 од 56

32 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. СТАВ 4. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу: И З Ј А В У Понуђач из, Ул., са матичним бројем, испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности бр. У-1122/13МВ-3ОГ и то: 1. да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; 4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 5. да располаже неопходним финансијским капацитетом: Партија 1: - да је понуђач остварио пословни приход од најмање ,00 динара без ПДВ-а у претходне три године и - да понуђач у пословној години није исказао губитак у пословању. Партија број 2: - да је понуђач остварио пословни приход од најмање ,00 динара без ПДВ-а у претходне три године и - да понуђач у пословној години није исказао губитак у пословању. Партија број 3: - да је понуђач остварио пословни приход од најмање ,00 динара без ПДВ-а у претходне три године и - да понуђач у пословној години није исказао губитак у пословању. Напомена: Ако понуђач поднесе понуду за две или све три партије, мора да испуни услове захтеване за партију број 1; 6. да располаже довољним техничким капацитетом: Партија број 1: - најмање 2 (два) возила за превоз екипе и потребне опреме на терен; Партија број 2: - најмање 2 (два) возила за превоз екипе и потребне опреме на терен; Партија број 3: - најмање 1 (једно) возило за превоз екипе и потребне опреме на терен; Напомена: Ако понуђач поднесе понуду за две или све три партије, мора да испуни услове захтеване за партију број 1; Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 32 од 56

33 7. да располаже довољним кадровским капацитетом: Партија број 1: Да понуђач у време подношења понуде и у току целог периода реализације Уговора о предметној јавној набавци има минимум 2 (два) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке; Партија број 2: Да понуђач у време подношења понуде и у току целог периода реализације Уговора о предметној јавној набавци има минимум 2 (два) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке; Партија број 3: Да понуђач у време подношења понуде и у току целог периода реализације Уговора о предметној јавној набавци има минимум 2 (два) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке; Напомена: Ако понуђач поднесе понуду за две или све три партије, мора да испуни услов да има минимум 3 (три) ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл до 202. Закона о раду) са VI или VII степеном стручне спреме електро струке. Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1., 2., 3. и 4., а услове под редним бројевима 5., 6. и 7. понуђачи из групе испуњавају заједно. Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира, попуни, потпише и овери печатом за сваког члана групе понуђача. Датум М.П. Потпис одговорног лица понуђача Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 33 од 56

34 10.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. СТАВ 4.ЗЈН - за подизвођаче Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу И З Ј А В У Подизвођач из, Ул., са матичним бројем, испуњава услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности бр. У-1122/13МВ-3ОГ, и то: 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; 4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Место и датум: М.П. Потпис подизвођача: Потпис понуђача: Напомена: Овај образац се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 34 од 56

35 11. ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА ОВЛАШЋЕЊА На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета Дужник правно лице: Седиште адреса: Матични број: ПИБ: Текући рачун: Код банке: У месту: Дана: ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: Текући рачун: Код банке: МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу (серијски број менице) и овлашћујемо, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од ,00 динара (уколико се понуда подноси за партију број 1), односно на износ од ,00 динара (уколико се понуда подноси за две или све три партије), на име озбиљности понуде, по јавној набавци број У-1122/13МВ-3ОГ - услуга сервисирања и одржавања система видео надзора и контроле приступа. Овлашћује се, као Поверилац, да у складу са одредбама тачке поглавља 3. конкурсне документације, за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из тачке поглавља 3. конкурсне документације и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице. Менице су важеће 1 (један) дан дуже од истека опције понуде - и у случају да у току трајања рока дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа Дужника, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза понуђача. Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за партију број 2 или 3, није дужан да доставља средство обезбеђења озбиљности понуде. Датум издавања Овлашћења године ДУЖНИК ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 35 од 56

36 12. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ДИРЕКЦИЈИ ПД РБ КОЛУБАРА Д.О.О. По јавној набавци број У-1122/13МВ-3ОГ Партија број 1 Закључен у Лазаревцу године између уговорних страна: 1. ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, ул. Светог Саве бр.1, шифра делатности: 0520, матични број: , ПИБ: , текући рачун: код Комерцијалне банке, кога заступа Директор Милорад Грчић, дипл. економиста, као Наручилац услуге ( у даљем тексту: Наручилац ) и 2., са седиштем у Ул. бр., Шифра делатности: ; Матични број: ; ПИБ: ; Рачун: код банке, кога заступа (у даљем тексту: Пружалац услуга) - уз ангажовање подизвођача (навести назив свих подизвођача) - са учесницима у заједничкој понуди: (навести назив свих учесника у заједничкој понуди) Предмет Уговора Члан 1. Предмет овог Уговора је пружање услуга сервисирања и одржавања система видео надзора у Дирекцији ПД РБ Колубара д.о.о. (партија бр.1), у свему према прихваћеној понуди број од године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део Уговора, а која је Одлуком Наручиоца број од године, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број У-1122/13МВ-3ОГ, изабрана као најповољнија. У случају да за време важности Уговора, Наручилац набави видео опрему - типа који није наведен у Техничкој спецификацији - која је саставни део Уговора, Пружалац услуга се обавезује да обезбеди пружање услуга сервисирања и одржавања и за те типове видео опреме, а цена услуга ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца, и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 36 од 56

37 Вредност Уговора Члан 2. Укупна уговорена вредност одређује се на основу стварних потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга и јединичних цена услуга сервисирања и одржавања из Понуде, и не може прећи износ процењене вредности Наручиоца за ову врсту набавке од динара без пореза на додату вредност (попуњава Наручилац). У случају настанка потребе за пружањем услуга које нису наведене у Понуди, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Уколико се приликом сервисирања и поправке видео опреме укаже потреба за заменом и уградњом нових резервних делова, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Начин и рок плаћања Члан 3. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, по обављеном сервисирању, на основу испостављене фактуре и радног налога, на текући рачун Пружаоца услуга број код Банке, 45 дана од дана пријема фактуре на архиву Наручиоца. Пружалац услуга је обавезан да уз фактуру достави примерак радног налога и по потреби Извод из важећег ценовника, обострано потписане (и оверене од стране Пружаоца услуга). Фактуру за извршене услуге, Пружалац услуга испоставља Дирекцији ПД РБ Колубара д.о.о. Пружалац услуга се обавезују да приликом потписивања Уговора, достави Наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем на износ од ,00 динара, копијама картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима текућих рачуна код једне од банака који важе у моменту достављања меничног овлашћења и потврдом о регистрацији менице сагласно Одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу Регистра меница и овлашћења ( Сл. Гл. РС бр. 56/11 ), са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора, као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму. У случају промене овлашћених лица, Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 37 од 56

38 Обавезе Пружаоца и Наручиоца услуга Члан 4. Овим Уговором Пружалац услуга се обавезује: - да се у року од сата по позиву овлашћеног лица за надзор Наручиоца јави на локацију Наручиоца, услед потребе за сервисирањем, обезбеди потребну опрему, алат, сервисера и обуку особља Наручиоца услуга; - да детекцију квара и поправку врши у пословним просторијама Наручиоца и уз обавезно присуство лица за обављање стручног надзора; - да обезбеди превоз за своје раднике на локацију Наручиоца; - да уговорене услуге изведе квалитетно, у року од дана по доласку Пружаоца услуга на локацију Наручиоца; - у изузетним случајевима, када Пружалац услуга приликом изласка на локацију оцени да није у могућности да испоштује уговорени рок за пружање услуга сервисирања и поправке, дужан је да разлоге за одступање од уговореног рока наведе у радном налогу, који се уважава само уз писану сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца; - уколико Пружалац услуга не изврши услугу сервисирања и поправке у продуженом року од 14 дана по доласку на локацију Наручиоца (уз претходну сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца да постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока), у обавези је да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку продуженог рока, достави у замену видео опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; - уколико лице овлашћено за надзор Наручиоца сматра да не постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока пружања услуга, Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку уговореног рока, достави у замену видео опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; - да по указаној потреби, уграђује нове и оригиналне или одговарајуће резервне делове Произвођача видео опреме којом Наручилац располаже; - да, уколико се јави потреба Наручиоца за сервисом више апарата на локацијама са инсталираном видео опремом истог дана, трошак доласка не фактурише за сваки апарат посебно, већ по јединичној цени из Понуде; - да по извршеном сервису, попуни радни налог и исти потпише заједно са овлашћеним лицем за надзор Наручиоца; - да у поступку обављања уговорених услуга спроводи све прописане мере безбедности и здравља на раду и заштите од пожара; - да одмах након закључења Уговора са Наручиоцем потпише Споразум прописаних мера безбедности и здравља на раду. Пружалац услуга има право на продужење уговореног рока извршења услуга у случају више силе сходно З.О.О. и у случају кашњења Наручиоца у испуњењу уговорених обавеза, и то за онолико дана колико су трајале сметње проузроковане вишом силом, односно услед кашњења Наручиоца. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 38 од 56

39 Уколико Пружалац услуга не поступи у складу са ставом 1. овог члана, Наручилац се овлашћује да на терет Пружаоца услуга ангажује другог Сервисера ради отклањања квара. Пружалац услуга се обавезује да за неоправдано закашњење у извршењу уговорених услуга плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 (два промила) на уговорену вредност за сваки дан закашњења, с тим што уговорена казна не може прећи износ од 5% (пет одсто) на укупно уговорену вредност услуга. У случају неоправданог закашњења у извршењу предметних услуга, по којем уговорена казна прелази износ од 5% (пет одсто) на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор. Овим Уговором Наручилац се обавезује: - да обезбеди податке о типу и локацији видео опреме, предвиђене за сервисирање; - да након закључења Уговора именује лице за вршење стручног надзора, које ће присуствовати сервисирању и својим потписом на радном налогу потврдити извршење уговорених услуга, - да за пружене услуге, на начин, у износу и року како је дефинисано члановима 2. и 3. овог Уговора, Пружаоцу услуга плати уговорену цену. Гарантни рок обезбеђења квалитета пружених услуга Члан 5. Пружалац услуга Наручиоцу гарантује за квалитетно пружање свих уговорених услуга. Гарантни рок за обезбеђење квалитета пружених услуга износи месеци од дана обостраног потписивања радног налога о пруженим услугама. Члан 6. Пружалац услуга је дужан да у гарантном року, по позиву овлашћеног лица за надзор Наручиоца отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом, и то у року од 72 сата по позиву. Уколико Пружалац услуга у уговореном року не приступи отклањању недостатака, Наручилац има право да све недостатке отклони посредством трећег лица, а на терет Пружаоца услуга. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 39 од 56

40 Надзор над пружањем услуга и контрола квалитета Члан 7. Пружалац услуга се обавезује да омогући Наручиоцу сталан надзор над пружањем услуга и контролу рокова и квалитета пружених услуга. Наручилац се обавезује да пре почетка пружања услуга писаним путем извести Пружаоца услуга које ће лице бити овлашћено за надзор. Члан 8. Лице овлашћено за надзор пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: позива Пружаоца услуга услед указане потребе Наручиоца за предметним услугама, присуствује сервисирању, врши контролу рокова и квалитета пружених услуга, потписује радне налоге, фактуре, изводе из ценовника и сву пратећу документацију, прати реализацију Уговора и др. Члан 9. Наручилац је дужан да на сва питања која се односе на уговорене услуге даје одговоре Пружаоцу услуга посредством лица овлашћеног за надзор у року у којем се тражи одговор. Закашњење лица овлашћеног за надзор у давању одговора, повлачи за собом право Пружаоца услуга на продужење рока за пружање услуга. Завршне одредбе Члан 10. Евентуалне спорове који настану из овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном одређује се надлежност Привредног суда у Београду. Члан 11. Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, ступа на снагу даном достављања финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 3. овог Уговора и примењује се у периоду од једне године од дана закључења, а најкасније до окончања поступка јавне набавке предметних услуга планиране у години. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 40 од 56

41 Члан 12. Обе уговорне стране имају право да раскину Уговор једнострано или споразумно уз отказни рок од 30 (тридесет) дана од дана писаног обавештења другој страни, осим ако се уговорне стране сагласе о краћем периоду, уз обавезу да свака уговорна страна измири све своје обавезе настале до дана раскида Уговора, као и да надокнади евентуалну штету другој страни уколико је настала њеном кривицом. Наручилац може једнострано раскинути Уговор ако Пружалац услуга: - више од два пута не поступи у роковима из члана 4. став 1. овог Уговора, - не изврши услуге по квалитету из прихваћене понуде или не угради оригиналне или одговарајуће резервне делове. Члан 13. На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни законски прописи из предметне области. Члан 14. Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну. УГОВОРНЕ СТРАНЕ ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА Одговорно лице Наручиоца Милорад Грчић, дипл. екон. Директор ПД РБ Колубара д.о.о Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 41 од 56

42 МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОГРАНКУ ПРЕРАДА - ПОГОН ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ УГЉА По јавној набавци број У-1122/13МВ-3ОГ Партија број 2 Закључен у Лазаревцу године између уговорних страна: 1. ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, ул. Светог Саве бр.1, шифра делатности: 0520, матични број: , ПИБ: , текући рачун: код Комерцијалне банке, кога заступа Директор Милорад Грчић, дипл. економиста, као Наручилац услуге ( у даљем тексту: Наручилац ) и 2., са седиштем у Ул. бр., Шифра делатности: ; Матични број: ; ПИБ: ; Рачун: код банке, кога заступа (у даљем тексту: Пружалац услуга) - уз ангажовање подизвођача (навести назив свих подизвођача) - са учесницима у заједничкој понуди: (навести назив свих учесника у заједничкој понуди) Предмет Уговора Члан 1. Предмет овог Уговора је пружање услуга сервисирања и одржавања система видео надзора у Огранку Прерада - Погон Оплемењивање угља (партија бр.2), у свему према прихваћеној понуди број од године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део Уговора, а која је Одлуком Наручиоца број од године, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број У-1122/13МВ-3ОГ, изабрана као најповољнија. У случају да за време важности Уговора, Наручилац набави видео опрему - типа који није наведен у Техничкој спецификацији - која је саставни део Уговора, Пружалац услуга се обавезује да обезбеди пружање услуга сервисирања и одржавања и за те типове видео опреме, а цена услуга ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца, и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 42 од 56

43 Вредност Уговора Члан 2. Укупна уговорена вредност одређује се на основу стварних потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга и јединичних цена услуга сервисирања и одржавања из Понуде, и не може прећи износ процењене вредности Наручиоца за ову врсту набавке од динара без пореза на додату вредност (попуњава Наручилац). У случају настанка потребе за пружањем услуга које нису наведене у Понуди, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Уколико се приликом сервисирања и поправке видео опреме укаже потреба за заменом и уградњом нових резервних делова, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Начин и рок плаћања Члан 3. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, по обављеном сервисирању, на основу испостављене фактуре и радног налога, на текући рачун Пружаоца услуга број код Банке, 45 дана од дана пријема фактуре на архиву Наручиоца. Пружалац услуга је обавезан да уз фактуру достави примерак радног налога и по потреби Извод из важећег ценовника, обострано потписане (и оверене од стране Пружаоца услуга). Фактуру за извршене услуге, Пружалац услуга испоставља Огранку ПД РБ Колубара д.о.о. Прерада - Погон Оплемењивање угља. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 43 од 56

44 Обавезе Пружаоца и Наручиоца услуга Члан 4. Овим Уговором Пружалац услуга се обавезује: - да се у року од сата по позиву овлашћеног лица за надзор Наручиоца јави на локацију Наручиоца, услед потребе за сервисирањем, обезбеди потребну опрему, алат, сервисера и обуку особља Наручиоца услуга; - да детекцију квара и поправку врши у пословним просторијама Наручиоца и уз обавезно присуство лица за обављање стручног надзора; - да обезбеди превоз за своје раднике на локацију Наручиоца; - да уговорене услуге изведе квалитетно, у року од дана по доласку Пружаоца услуга на локацију Наручиоца; - у изузетним случајевима, када Пружалац услуга приликом изласка на локацију оцени да није у могућности да испоштује уговорени рок за пружање услуга сервисирања и поправке, дужан је да разлоге за одступање од уговореног рока наведе у радном налогу, који се уважава само уз писану сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца; - уколико Пружалац услуга не изврши услугу сервисирања и поправке у продуженом року од 14 дана по доласку на локацију Наручиоца (уз претходну сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца да постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока), у обавези је да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку продуженог рока, достави у замену видео опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; - уколико лице овлашћено за надзор Наручиоца сматра да не постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока пружања услуга, Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку уговореног рока, достави у замену видео опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; - да по указаној потреби, уграђује нове и оригиналне или одговарајуће резервне делове Произвођача видео опреме којом Наручилац располаже; - да, уколико се јави потреба Наручиоца за сервисом више апарата на локацијама са инсталираном видео опремом истог дана, трошак доласка не фактурише за сваки апарат посебно, већ по јединичној цени из Понуде; - да по извршеном сервису, попуни радни налог и исти потпише заједно са овлашћеним лицем за надзор Наручиоца; - да у поступку обављања уговорених услуга спроводи све прописане мере безбедности и здравља на раду и заштите од пожара; - да одмах након закључења Уговора са Наручиоцем потпише Споразум прописаних мера безбедности и здравља на раду. Пружалац услуга има право на продужење уговореног рока извршења услуга у случају више силе сходно З.О.О. и у случају кашњења Наручиоца у испуњењу уговорених обавеза, и то за онолико дана колико су трајале сметње проузроковане вишом силом, односно услед кашњења Наручиоца. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 44 од 56

45 Уколико Пружалац услуга не поступи у складу са ставом 1. овог члана, Наручилац се овлашћује да на терет Пружаоца услуга ангажује другог Сервисера ради отклањања квара. Пружалац услуга се обавезује да за неоправдано закашњење у извршењу уговорених услуга плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 (два промила) на уговорену вредност за сваки дан закашњења, с тим што уговорена казна не може прећи износ од 5% (пет одсто) на укупно уговорену вредност услуга. У случају неоправданог закашњења у извршењу предметних услуга, по којем уговорена казна прелази износ од 5% (пет одсто) на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор. Овим Уговором Наручилац се обавезује: - да обезбеди податке о типу и локацији видео опреме, предвиђене за сервисирање; - да након закључења Уговора именује лице за вршење стручног надзора, које ће присуствовати сервисирању и својим потписом на радном налогу потврдити извршење уговорених услуга, - да за пружене услуге, на начин, у износу и року како је дефинисано члановима 2. и 3. овог Уговора, Пружаоцу услуга плати уговорену цену. Гарантни рок обезбеђења квалитета пружених услуга Члан 5. Пружалац услуга Наручиоцу гарантује за квалитетно пружање свих уговорених услуга. Гарантни рок за обезбеђење квалитета пружених услуга износи месеци од дана обостраног потписивања радног налога о пруженим услугама. Члан 6. Пружалац услуга је дужан да у гарантном року, по позиву овлашћеног лица за надзор Наручиоца отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом, и то у року од 72 сата по позиву. Уколико Пружалац услуга у уговореном року не приступи отклањању недостатака, Наручилац има право да све недостатке отклони посредством трећег лица, а на терет Пружаоца услуга. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 45 од 56

46 Надзор над пружањем услуга и контрола квалитета Члан 7. Пружалац услуга се обавезује да омогући Наручиоцу сталан надзор над пружањем услуга и контролу рокова и квалитета пружених услуга. Наручилац се обавезује да пре почетка пружања услуга писаним путем извести Пружаоца услуга које ће лице бити овлашћено за надзор. Члан 8. Лице овлашћено за надзор пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: позива Пружаоца услуга услед указане потребе Наручиоца за предметним услугама, присуствује сервисирању, врши контролу рокова и квалитета пружених услуга, потписује радне налоге, фактуре, изводе из ценовника и сву пратећу документацију, прати реализацију Уговора и др. Члан 9. Наручилац је дужан да на сва питања која се односе на уговорене услуге даје одговоре Пружаоцу услуга посредством лица овлашћеног за надзор у року у којем се тражи одговор. Закашњење лица овлашћеног за надзор у давању одговора, повлачи за собом право Пружаоца услуга на продужење рока за пружање услуга. Завршне одредбе Члан 10. Евентуалне спорове који настану из овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном одређује се надлежност Привредног суда у Београду. Члан 11. Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, ступа на снагу даном достављања финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 3. овог Уговора и примењује се у периоду од једне године од дана закључења, а најкасније до окончања поступка јавне набавке предметних услуга планиране у години. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 46 од 56

47 Члан 12. Обе уговорне стране имају право да раскину Уговор једнострано или споразумно уз отказни рок од 30 (тридесет) дана од дана писаног обавештења другој страни, осим ако се уговорне стране сагласе о краћем периоду, уз обавезу да свака уговорна страна измири све своје обавезе настале до дана раскида Уговора, као и да надокнади евентуалну штету другој страни уколико је настала њеном кривицом. Наручилац може једнострано раскинути Уговор ако Пружалац услуга: - више од два пута не поступи у роковима из члана 4. став 1. овог Уговора, - не изврши услуге по квалитету из прихваћене понуде или не угради оригиналне или одговарајуће резервне делове. Члан 13. На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни законски прописи из предметне области. Члан 14. Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну. УГОВОРНЕ СТРАНЕ ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА Одговорно лице Наручиоца Милорад Грчић, дипл. екон. Директор ПД РБ Колубара д.о.о Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 47 од 56

48 МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ВИДЕО НАДЗОРА По јавној набавци број У-1122/13МВ-3ОГ Партија број 3 Закључен у Лазаревцу године између уговорних страна: 1. ПД РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, ул. Светог Саве бр.1, шифра делатности: 0520, матични број: , ПИБ: , текући рачун: код Комерцијалне банке, кога заступа Директор Милорад Грчић, дипл. економиста, као Наручилац услуге ( у даљем тексту: Наручилац ) и 2., са седиштем у Ул. бр., Шифра делатности: ; Матични број: ; ПИБ: ; Рачун: код банке, кога заступа (у даљем тексту: Пружалац услуга) - уз ангажовање подизвођача (навести назив свих подизвођача) - са учесницима у заједничкој понуди: (навести назив свих учесника у заједничкој понуди) Предмет Уговора Члан 1. Предмет овог Уговора је пружање услуга одржавања контроле приступа видео надзора (партија бр. 3), у свему према прихваћеној понуди број од године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део Уговора, а која је Одлуком Наручиоца број од године, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број У-1122/13МВ-3ОГ, изабрана као најповољнија. У случају да за време важности Уговора, Наручилац набави уређаје за евиденцију радника и контролу приступа - типа који није наведен у Техничкој спецификацији - која је саставни део Уговора, Пружалац услуга се обавезује да обезбеди пружање услуга одржавања и за те типове уређаја, а цена услуга ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца, и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 48 од 56

49 Вредност Уговора Члан 2. Укупна уговорена вредност одређује се на основу стварних потреба Наручиоца за пружањем предметних услуга и јединичних цена услуга одржавања из Понуде, и не може прећи износ процењене вредности Наручиоца за ову врсту набавке од динара без пореза на додату вредност (попуњава Наручилац). У случају настанка потребе за пружањем услуга које нису наведене у Понуди, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Уколико се приликом одржавања система за евиденцију радника и контролу приступа укаже потреба за заменом и уградњом нових резервних делова, цена истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из важећег ценовника Пружаоца услуга, kоји мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица Пружаоца услуга и потписан од стране овлашћеног лица за надзор Наручиоца и обавезан је пратећи документ уз фактуру. Начин и рок плаћања Члан 3. Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, по обављеном сервисирању, на основу испостављене фактуре и радног налога, на текући рачун Пружаоца услуга број код Банке, 45 дана од дана пријема фактуре на архиву Наручиоца. Пружалац услуга је обавезан да уз фактуру достави примерак радног налога и по потреби Извод из важећег ценовника, обострано потписане (и оверене од стране Пружаоца услуга). Фактуру за извршене услуге, Пружалац услуга испоставља Дирекцији ПД РБ Колубара д.о.о. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 49 од 56

50 Обавезе Пружаоца и Наручиоца услуга Члан 4. Овим Уговором Пружалац услуга се обавезује: - да се у року од сата по позиву овлашћеног лица за надзор Наручиоца јави на локацију Наручиоца, услед потребе за сервисирањем, обезбеди потребну опрему, алат, сервисера и обуку особља Наручиоца услуга; - да детекцију квара и поправку врши у пословним просторијама Наручиоца и уз обавезно присуство лица за обављање стручног надзора; - да обезбеди превоз за своје раднике на локацију Наручиоца; - да уговорене услуге изведе квалитетно, у року од дана по доласку Пружаоца услуга на локацију Наручиоца; - у изузетним случајевима, када Пружалац услуга приликом изласка на локацију оцени да није у могућности да испоштује уговорени рок за пружање услуга сервисирања и одржавања, дужан је да разлоге за одступање од уговореног рока наведе у радном налогу, који се уважава само уз писану сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца; - уколико Пружалац услуга не изврши услугу сервисирања и одржавања у продуженом року од 14 дана по доласку на локацију Наручиоца (уз претходну сагласност лица овлашћеног за надзор Наручиоца да постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока), у обавези је да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку продуженог рока, достави у замену одговарајућу опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; - уколико лице овлашћено за надзор Наручиоца сматра да не постоје објективни разлози за одступање од уговореног рока пружања услуга, Пружалац услуга се обавезује да Наручиоцу првог наредног радног дана по истеку уговореног рока, достави у замену одговарајућу опрему у истој класи на привремено коришћење до извршења услуге поправке опреме; - да по указаној потреби, уграђује нове и оригиналне или одговарајуће резервне делове Произвођача опреме којом Наручилац располаже; - да, уколико се јави потреба Наручиоца за сервисом више уређаја на локацијама са инсталираном опремом истог дана, трошак доласка не фактурише за сваки уређај посебно, већ по јединичној цени из Понуде; - да по извршеном сервису, попуни радни налог и исти потпише заједно са овлашћеним лицем за надзор Наручиоца; - да у поступку обављања уговорених услуга спроводи све прописане мере безбедности и здравља на раду и заштите од пожара; - да одмах након закључења Уговора са Наручиоцем потпише Споразум прописаних мера безбедности и здравља на раду. Пружалац услуга има право на продужење уговореног рока извршења услуга у случају више силе сходно З.О.О. и у случају кашњења Наручиоца у испуњењу уговорених обавеза, и то за онолико дана колико су трајале сметње проузроковане вишом силом, односно услед кашњења Наручиоца. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 50 од 56

51 Уколико Пружалац услуга не поступи у складу са ставом 1. овог члана, Наручилац се овлашћује да на терет Пружаоца услуга ангажује другог Сервисера ради отклањања квара. Пружалац услуга се обавезује да за неоправдано закашњење у извршењу уговорених услуга плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 (два промила) на уговорену вредност за сваки дан закашњења, с тим што уговорена казна не може прећи износ од 5% (пет одсто) на укупно уговорену вредност услуга. У случају неоправданог закашњења у извршењу предметних услуга, по којем уговорена казна прелази износ од 5% (пет одсто) на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор. Овим Уговором Наручилац се обавезује: - да обезбеди податке о типу и локацији инсталираних система за евиденцију радника и контролу приступа, предвиђене за одржавање; - да након закључења Уговора именује лице за вршење стручног надзора, које ће присуствовати сервисирању и својим потписом на радном налогу потврдити извршење уговорених услуга, - да за пружене услуге, на начин, у износу и року како је дефинисано члановима 2. и 3. овог Уговора, Пружаоцу услуга плати уговорену цену. Гарантни рок обезбеђења квалитета пружених услуга Члан 5. Пружалац услуга Наручиоцу гарантује за квалитетно пружање свих уговорених услуга. Гарантни рок за обезбеђење квалитета пружених услуга износи месеци од дана обостраног потписивања радног налога о пруженим услугама. Члан 6. Пружалац услуга је дужан да у гарантном року, по позиву овлашћеног лица за надзор Наручиоца отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом, и то у року од 72 сата по позиву. Уколико Пружалац услуга у уговореном року не приступи отклањању недостатака, Наручилац има право да све недостатке отклони посредством трећег лица, а на терет Пружаоца услуга. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 51 од 56

52 Надзор над пружањем услуга и контрола квалитета Члан 7. Пружалац услуга се обавезује да омогући Наручиоцу сталан надзор над пружањем услуга и контролу рокова и квалитета пружених услуга. Наручилац се обавезује да пре почетка пружања услуга писаним путем извести Пружаоца услуга које ће лице бити овлашћено за надзор. Члан 8. Лице овлашћено за надзор пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: позива Пружаоца услуга услед указане потребе Наручиоца за предметним услугама, присуствује сервисирању, врши контролу рокова и квалитета пружених услуга, потписује радне налоге, фактуре, изводе из ценовника и сву пратећу документацију, прати реализацију Уговора и др. Члан 9. Наручилац је дужан да на сва питања која се односе на уговорене услуге даје одговоре Пружаоцу услуга посредством лица овлашћеног за надзор у року у којем се тражи одговор. Закашњење лица овлашћеног за надзор у давању одговора, повлачи за собом право Пружаоца услуга на продужење рока за пружање услуга. Завршне одредбе Члан 10. Евентуалне спорове који настану из овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном одређује се надлежност Привредног суда у Београду. Члан 11. Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, ступа на снагу даном достављања финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 3. овог Уговора и примењује се у периоду од једне године од дана закључења, а најкасније до окончања поступка јавне набавке предметних услуга планиране у години. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 52 од 56

53 Члан 12. Обе уговорне стране имају право да раскину Уговор једнострано или споразумно уз отказни рок од 30 (тридесет) дана од дана писаног обавештења другој страни, осим ако се уговорне стране сагласе о краћем периоду, уз обавезу да свака уговорна страна измири све своје обавезе настале до дана раскида Уговора, као и да надокнади евентуалну штету другој страни уколико је настала њеном кривицом. Наручилац може једнострано раскинути Уговор ако Пружалац услуга: - више од два пута не поступи у роковима из члана 4. став 1. овог Уговора, - не изврши услуге по квалитету из прихваћене понуде или не угради оригиналне или одговарајуће резервне делове. Члан 13. На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни законски прописи из предметне области. Члан 14. Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну. УГОВОРНЕ СТРАНЕ ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА Одговорно лице Наручиоца Милорад Грчић, дипл. екон. Директор ПД РБ Колубара д.о.о Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 53 од 56

54 13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ У-1122/13МВ-3ОГ ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ УКУПАН ИЗНОС: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан. 88. став 2. ЗЈН). Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Место и датум: Потпис одговорног лица понуђача М.П. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 54 од 56

55 14. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Партија број 1: Типови видео опреме којом Наручилац располаже у пословном простору Дирекције: - Видео камере типа: Axis 211, Axis 214, Axis 232 D, Axis M1011 IP, VIVOTEK IP 7142, VIVOTEK FD 7131, SAMSUN SHC 740, SAMSUN SHC 415, SAMSUN SID 450, SAMSUN SDC 435, WESTERN SECURITY М-636; - Видео снимачи типа: DVR HIKVISION 7316, DVR HIKVISION 7204, DVR HIKVISION 7208, DVR AVTECH AVC773, DVR AVTECH AVC 787D, DVR SAMSUN SVR Партија број 2: Типови видео опреме којом Наручилац располаже у пословном простору Огранка Прерада - Погон Оплемењивање угља: - Видео камере типа: AVC- 567, DENNARD 2060; - Видео снимачи типа: SONY HSR-J2016 D-TE, DEDICATED MICROS - DIITAL SPRITE 2; - Бежична предајна станица: CANOPY AP, Моторола. Партија број 3: Тип система за евиденцију радника и контролу приступа: CHRONO ID. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 55 од 56

56 15. САДРЖАЈ ПОНУДЕ Место и датум: Потпис одговорног лица понуђача М.П. Јавна набавка број: У-1122/13МВ-3 ОГ Страна 56 од 56

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69. 34000 КРАГУЈЕВАЦ Предмет: Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-2015

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 51 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Набавка рачунара и рачунарске опреме Број јавне набавке: 6/2016 Врста поступка: Јавна набавка

Detaljer

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБAРА: материјала и опреме за конзервацију,

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

Конкурсна документација

Конкурсна документација 08/3 број:404-1-45/17-5 19.10.2017. године Конкурсна документација Јавна набавка: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО Број јавне набавке: 404-1-101/17-43 Страна

Detaljer

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр.2 18400 Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1 САДРЖАЈ У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН52/2014 Август 2014. године

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80

Јавна набавка бр. У-095/14-К  Страна 1 од 80 Јавна набавка бр. У-095/14-К www.rbkolubara.rs Страна 1 од 80 САДРЖАЈ: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Detaljer

Број јавне набавке: 5- I

Број јавне набавке: 5- I ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ Institute of mental health ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД, Палмотићева 37 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016. ГОД. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 27/2016 април, 2016. године

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, КАЛЕМЕГДАН ГОРЊИ ГРАД 14 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Број: 3556/5-51-06/2014 Датум: 03.06.2014. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-20-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење хитних

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СЕРВИС ВОЗИЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/1 Јануар 2017. године

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-21-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење радова

Detaljer

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/14

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 Д О М ЗДРАВЉА НИШ Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НИШ, септембар, 2014 1/50 ДОМ ЗДРАВЉА

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Дел.: 01-171/16-4 СМ Датум: 25.01.2016. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. Измене и допуне број Број: 5/7/3 Дана: 27.0.207. Измене и допуне број

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет јавне набавке: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" ВНД-230/15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - партијама САДРЖАЈ:

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд Тел. / факс 011 2761 433 E-mail: javne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs www.ibiss.bg.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3.

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА Садржај: 1. Правни основ примене; Страна 2. 2. Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. Подношење захтева, изјаве и пратеће документације за стицање

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ВЕРЗИЈА 1.2 Јул 2013. године 1 1. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15)

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) На основу члана 109. 4. Закона о јавним набавкама (Службни гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) ЈКП ГСП "БЕОГРАД" објављуј О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка добара: Aлат (ручни,

Detaljer

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел. Понуда бр. од за јавну набавку "општа медицинска средства и потрошни материјал за медицинске апарате,уређаје за потребе КЦ-а Крагујевац за период од 2 месеци, према спецификацији из тендерске документације"

Detaljer

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса:

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Теразије 35/II 11000 BEOGRAD Тел./Факс. (011) 3232985; 3231357 Електронска пошта: oss@ossrb.org Интернет адреса: www.ossrb.org ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиго водства

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА*

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА* На основу члана 56. ст. 2. и 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање,

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05)

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр. 27935/05) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 20. новембар 2007. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним

Detaljer

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Закона о привредним коморама (''Службени гласник РС', број 65/01, 36/09 и 99/11), члана 35. став 1. тачка 10. Статута Привредне коморе Србије (''Службени гласник

Detaljer

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Издавач Топлички

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII

ОДЛУКУ. Петак, 25. јануар БЕОГРАД БРОЈ 6 ГОД. XLVII ..СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у тлањ) на српскохрватском, односно хрвитскосрпском, словеначком, македонска!. албанском u мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жпро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Detaljer

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЗАКОН. Петак, 12. април БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЗАКОН. Петак, 12. април БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ...3 ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ - ОСНОВНИ ПОДАЦИ... 4 КОНТАКТ... 4 РАДНО ВРЕМЕ СУДА... 5 ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА...5

Detaljer

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 29. САВЕТОВАЊЕ ПРОГРАМ РАДА Златибор 31. мај - 06. јун 2009. ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ ПРОГРАМ РАДА 29.САВЕТОВАЊА СПОНЗОРИ СПОНЗОРИ СВЕЧАНОГ

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 аутентично тумачење) и члана 80. Статута Универзитета у Београду ( Гласник

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

Објектно орјентисано програмирање. Владимир Филиповић Александар Картељ

Објектно орјентисано програмирање. Владимир Филиповић Александар Картељ Објектно орјентисано програмирање Владимир Филиповић Александар Картељ kartelj@matf.bg.ac.rs 2/56 Карактеристике програмског језика Јава Владимир Филиповић Александар Картељ kartelj@matf.bg.ac.rs Настанак

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА Импресум ИЗДАВАЧ: Фонд здравственог осигурања Републике Српске Арт Принт Бања Лука ЗА ИЗДАВАЧА: Горан Кљајчин ШТАМПА: Арт Принт Бања Лука

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ

ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ ЛИСТ ЧУВАЈУ Услов за долазак страних инвеститора» страна 6 Може ли стид спасти свет?» страна 12 Број 4585, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 20. НОВЕМБРА 2014. цена 40 динара ДОК СВУДА ОПАДА ЛИШЋЕ ИМА И ОНИХ КОЈИ

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012. ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА Београд, 23. јул 2012. О ИЗВЕШТАЈУ Расељавање грађана из насеља поред Белвила Заштитник грађана је пратио током свих његових

Detaljer

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Криптологија 1 08. Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Шифарски системи: подела Основна подела шифарских система: Шифарски системи са симетричним кључем: користе исти кључ за шифровање и дешифровање

Detaljer