ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена"

Transkript

1 ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена 1

2 Оддел за квалификации и вработливост (EMP/SKILLS) Специјална акциона програма за борба против принудната работа (ДЕКЛАРАЦИЈА) ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена МЕЃУНАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ТРУДОТ - ЖЕНЕВА 2

3 Copyright Меѓународна Организација на трудот 2007г. Прво издание во 2007 г. Публикациите на Меѓународната канцеларија на трудот (ILO) уживаат заштита на авторските права согласно Протоколот 2 од Универзалната Конвенција за заштита на авторски права. Сепак, кратки извадоци од истите мож да бидат репродуцирани без согласност од авторот под услов изворот да биде наведен. За правата на репродуцирање, или преведување, треба да биде направена апликација на публикациите на ILO (Права и дозволи), Меѓународно биро на трудот, CH-1211 Женева 22, Швајцарија, или по е-меил: Меѓународното биро на трудот им посакува добредојде на ваквите апликации. Библиотеки, институции и други корисници регистрирани во Велика Британија со лиценца за aвторски права од агенцијата, 90 Тотнхем, Kортроуд, Лондон W1T 4LP, [факс: (+44) (0) ; емаил: во САД со Центарот за одобрување на авторски права или во други земји со слични организации за репродукција на правата, можат да напраат фотокопии во согласност со лиценцата којашто им е издадена единствено за таа цел. ILO Водич за приватните агенции за вработување регулатива, мониторинг и примена Женева, Меѓународна канцеларија за трудот ISBN (print) (web pdf) (web HTML) Вработените наведени во публикациите на ILO, коишто не се во согласност со праксата на ООН, и презентацијата на материјал во нив не имплицираат на искажување било какво мислење коешто во име на меѓународната канцеларија на трудот би се однесувало на правниот статус на било која земја, област или територија, во или надвор од нејзината област на делување или би се однесувало на нарушување на нејзините граници. Одговорноста за мислења искажани со потпишани статии, студии или други текстови паѓа единствено на одговорнос на нивните автори, а публикацијата не претставува закана за Меѓународното биро на трудот во однос на мислењата искажани во нив. Укажувањето на имиња на фирми и комерцијални услуги не претставува било каква закана во однос на Меѓународното биро на трудот, и било каков недостаток да се спомене одредена фирма, комерцијален производ или услуга, не претставува знак за неодобрување. ILO публикациите може да се добијат преку главните дилери на книги или локалните канцеларии на ILO во многу земји или директно преку ILO публикации, Меѓународното биро на трудот, CH-1211 Женева 22, Швајцарија. Каталози или листи на нови публикации се достапни бесплатно на гореспоменатите адреси, или преку е-маил: Посетете ја нашата веб страна: HUwww.ilo.org/publnsU Графички дизајн во Швајцарија Сложена во Швајцарија Печатено во Франција ALI WEI SAD 3

4 Содржина Предговор 1. Вовед 2. Основа и контекст 2.1. Размислувања при драфтувањето на легислативата 2.2. Типологија на PrEA легислативата и регулативите 2.3. Институционална рамка 2.4. Дефинирање на PrEA 3. Правни барања за основање и работење со PrEA 3.1.Регистрација и лиценцирање на работењето Општи услови Надоместок за регистрација Финансиски капцитети-депозит на капитал и минимален почетен капитал Лични и професионални квалификации Менаџмент способности Маркетинг способности Период на важење на лиценцата и повторна апликација Опфат и можност за пренос на лиценцата 3.2 Регистрирање со друга трговска дејност во согласност со владината регулатива и даночни власти 3.3. Спогодба за согласност со трудовите закони и законите за еднакви можности 3.4. Потреба за известување 3.5. Собирање и наплата на надоместоци 3.6. Доверливост и споделување на личните информации за клиенти и за лицата кои бараат работа 4. Владини регулаторни одговорности 4.1. Процедура на регистрација и (можно) собирање и наплата на надоместоци за регистарација 4

5 4.2. Мониторинг на активностите на PrEA 4.3. Утврдување на казни за непочитување на законите или прописите 4.4. Воведување на жалбена постапка за работниците 4.5. Поднесување извештај до одговорните власти 5. Механизми на саморегулација 5.1. Здружение на приватни агенции за вработување (PrEA) 5.2. Кодекси на однесување 6. Односи помеѓу PrEA и PES 7. Заклучоци АНЕКС I. Конвенции на ILO АНЕКС II. Кодекс на однесување на CIETT АНЕКС III. Примери од националната номо-техника и националното законодавство според теми 5

6 Предговор Во текот на изминатите две децении, зголемената потреба да се овозможат услуги на рапидно зголемениот и флексибилен пазар на трудот водеше до спектакуларен пораст на борјот на приватни агенции за вработување (PrEA). Додека PrEA долго време го дополнуваа традиционалниот пазар за вработување, истите сега се земаат предвид како катализатори за нови форми за менаџирање на човечките ресурси, а исто така можат да придонесат за подобри работни услови. Приватните агенции за вработување играат важна улога во функционирањето на пазарот на трудот. Со прифаќањето на конвенцијата бр. 181 на ILO, конвенција за приватните агенции за вработување од 1997 г., PrEA се сега многу попозитивно оценети. Истата конвенција ги поставува генералните параметри за регулативата, поставувањето на работно место и вработувањето со овие агенции. Преку оваа конвенција, ILO прави обид да им помогне на сопствените земји членки да воспостават јасни политики, легислатива и имплементирачки механизми за ефективна регистрација и лиценцирање на приватните агенции за вработување, и помаѓајќи им ним игра конструктивна улога во придонесот за воспоставување пазар на трудот ослободен од услови за експлоатација. Овој Водич за приватните агенции за вработување: регулатива, мониторинг и примена беше подготвен од ILO со цел да овозможи водење на националните законодавци во процесот на скицирање на правни рамки во согласност со конвенцијата на ILO бр. 181 и препораката бр Дваесет земји ја ратификуваа конвенцијата и ILO прими извесен број барања да им помогне на националните влади во равивањето на правна рамка за регулирање на PrEA. Овој водич е богат со многу примери од легислативата на различни земји, а исто така содржи збир од различни искуства, како од земјите во развој така и од развиените земји. Истиот е корисен извор за националните законодавци и социјалните партнери во можноста да ги идентификуваат можните разлики во нивната легислатива и да најдат соодветни решенија. Водичот овозможува преглед на регулаторните и институционалните побарувања на тој начин што земјите може да бидат слободни во можноста да ги адаптираат различните аспекти на легислативата кои се применливи на нивните сопствени национални проблеми и ситуации. Овој водич е плод на соработката којашто се одвиваше помеѓу Одделот за квалификации и вработување (EMP/SKILLS) и Специјалната акциона програма за борба против принудната работа (SAP-FL) во ДЕКЛАРАЦИЈА и исто така се раководеше од коментарите што ги дадоа клучните надворешни акционери на ILO: Кинеско здружение за промоција на вработеноста (CAEP); Филипинска прекуокеанска администрција за вработеност (POEA); Меѓународна организација на работодавци (IOE); Меѓународна 6

7 конфедерација за слободни трговски унии (ICFTU); Меѓународна конфедерација на приватни агенции за вработување (CIETT); и клучните канцеларии на ILO. Би сакале да им заблагодариме за нивниот голем придонес. Овој водич е резултат на тимска работа. Би сакале да им се заблагодариме на следните: Г-дин Ларс Томан, консултатнт на ILO, кој го разви иницијалниот нацрт проект преку опширни истражувања; Г-ѓа Бит Андрис (SAP-FL, ДЕКЛАРАЦИЈА); Г-ѓа Карменла Торес и Г-ѓа Eлен Хансен (EMP/SKILLS), кои работеа неуморно со цел Водичот да се појави во својата соодветна форма и содржина; и Г-ѓа Евелин Ралф којашто го изда. де Christine Evans-Klock Директор на Одделот за квалификации и вработеност (EMP/SKILLS) Zafar Shaheed Директор на Програмата за промоција на процедуратаза фундаментални принципи и права при работa (ДЕКЛАРАЦИЈА) 7

8 F Вовед 1 Брзиот пораст на приватните агенции за вработување (PrEA) е резултат на различен број на фактори: наглото менување и флексибилноста на пазарот на трудот; пречките во работењето на јавните сервиси за вработување; и употребата на други мрежи за поставување на работни места. Постојат неколку сектори во светот коишто го сменија сопствениот имиџ толку длабоко како што е тоа случај кај приватниот сектор за регрутирање. Како што компаниите се повеќе бараат пофлексибилен и поподвижен персонал и како што работниците се се повеќе расположени да се движат преку границите низ различни работни ангажмани, приватните регрутери станаа уште поважни за ефикасното функционирање на пазарите на трудот. Во спротивност со опаѓањето на улогата и промената на националните и глобалните пазари на трудот, PrEA го зголемија својот удел на пазарот и ги проширија сопствените бизнис активности. Тие поставија на работни места повеќе од 8 милиони работници ширум светот и го подобрија вработувањето на лицата кои бараат работа со тоа што истите ги оддржуваат во контакт со 1 пазарот на работна сила и во контакт со професионални обуки.f Ваквиот развој беше потпомогнат од отворањето на повеќе пазари на трудот во различни делови од светот каде јавните институции претходно го поседуваа монополот за регрутирање на работници. Најдраматични примери може да се најдат во поранешните комунистички земји на Источна Европа. Кај другите, главно земји во развој, регрутирањето е приватизирано вообичаено додека јавните сервиси за вработување се борат со различни неефикасности и минимални ресурси. Во текот на деведесеттите години се повеќе и повеќе влади ги преиспитаа политиките коишто ги оневозможуваа PrEA да работат на пазарот. Во духот на ваквите политики беше и одлуката на доверителите на ILO која ја прифати новата конвенција за приватните агенции за вработување во 1997 г. под бр. 181, и која ги заменува претходните стандарди што имаа за цел да ги укинат приватните агенции за регрутирање. Оваа конвенција признава дека приватните агенции за вработување може да придонесат кон функционален пазар на трудот и да постават генерални параметри за регулирање, распоредување и вработување на работници регрутирани од PrEA и тоа, особено, агенциите за привремено вработување. Во исто време, конвенцијата ја промовира соработката помеѓу јавните сервиси за вработување (PES) и 2 PrEA за да обезбеди најефикасен F Fпазар на трудот, со PES којшто сеуште го одржува авторитетот и власта во формулирањето на политиките на пазарот на трудот. Препораката за приватните агенции за вработување бр. 188 се однесува на Конвенцијата бр. 181 и 1 Меѓународна конфедерација на приватни агенции за вработување (CIETT), Јули, 2006 г. 2 Земјите што ја ратификуваа Конвенцијата бр. 181 се следните: Албанија, Алгерија, Белгија, Бугарија, Чешка, Етиопија, Финска, Џорџија, Унгарија, Италија, Јапан, Литванија, Молдавија, Мароко, Холандија, Панама, Португалија, Шпанија, Суринаме и Уругвај. 8

9 специфичните подготовки за оваа соработка. Во моментов 20 земји ја ратификуваат конвенцијата 181. Внимателни поради нивниот негативен имиџ, во извесен дел, водечките PrEA имаат развиено механизми за саморегулација со цел да промовираат добра бизнис пракса и да бидат препознаени како легитимни соработници кои што работат покрај PES. Саморегулацијата, во секој случај, не може да ја замени улогата на националните легислатори, законодавци и на агенциите за спроведување на правото. Националната легистлатива се сметаше како средство за балансирање помеѓу интересите на PrEA и потебата да се заштитат правата на работниците, како што се подвлекува во Конвенцијата на ILO бр. 181 и Препораката бр. 188 за Приватните агенции за вработување (ве молиме погледнето го Анекс I во врска со актуелниот текст на Конвенцијата и погоре споменатата Препорака). Легислативата може да помогне во оформувањето на улогата на PrEA во контекст на националните политики на вработување и миграција, локалните специфики на пазарите на трудот и нивоата на социо-економски развој. Таа регулатива треба да обезбеди дека PrEA ќе ги понудат своите услуги во најдобар интерес на нивните клиенти, исто како и поддршката на целокупниот развој на целите на самите земји. Ова треба да го подобри функционирањето на пазарот на трудот, а не да служи како алатка којашто ќе ја задржи компетитивноста и ќе создаде непотребен товар за PrEA. Многу земји коишто почнаа да разработуваат вакви правни рамки имаат можност да бидат водени низ процесот од страна на ILO. Овој документ има за цел да им претставува водич на националните законодавци во изработката на нацрт-закони во согласност со меѓународните стандарди. Во исто време, треба да се земе предвид како книга-извор којашто овозможува сеопфатен преглед на регулаторната правна рамка, која се базира на ILO Конвенцијата бр. 181 и Препораката бр. 188, како и на други меѓународни трудови стандарди коишто се однесуваат, на пример, на популацијата погодна за вработување и нејзината миграција. Така можно е водичот да биде корисен за голем број на практиканти, вклучувајќи работници и работодавци како и организации. Исто така, тој содржи примери од најразлични земји коишто не треба да бидат сватени како најдобра пракса, туку пред се, како илустрација на различни можни пристапи во изработката на нацртот и на легислативата којашто се однесува на PrEA. Водичот не промовира пристап којшто би бил применлив на сите држави подеднакво. Тој дава сеопфатен преглед на различен број на регулаторни и институационални аспекти, коишто неопходно се релевантни за сите земји. Во оние со високоразвиени пазари на трудот, многу од овие аспекти можат да бидат веќе сеопфатно покриени со генералните закони од трудовата област. Во други, изворите може да бидат лимитирани на такви коишто ќе биде невозможно да бидат соодветно применети во еден комплексен регулаторен систем. Ова ќе зависи од самите национални законодавци и социјални партнери кои треба да ги идентификуваат можните разлики во легислативата и да најдат соодветни решенија. Водичот може да служи како успешен извор на информации за оваа цел. Водичот започнува со подвлекување на севкупниот контекст на легислатива и институции кои се однесуваат на PrEA. Втората секција овозможува детален преглед на можните правни барања за организирње и управување на PrEA. Наредната секција ги дискутира регулаторните и обврските при примена на прописите што ги имаат владите на земјите. Последните две секции се фокусираат на механизмите за саморегулација и соработка помеѓу PrEA и јавните сервиси за вработување. Анексите содржат примероци од репрезентативни правни акти коишто беа избрани од големиот спектар на земји. 9

10 F Како Позадина и контекст Размислувања за концептот на легислативата Од историски аспект, се појавуваат три главни пристапи во регулирањето на PrEA: првиот пристап е стриктна забрана на било какво учество на приватните агенции и нивните услуги на пазарот ; вториот пристап е стриктна и сеопфатна регулираност на PrEA на кои им беше дозволено да се појават на пазарот работејќи покрај PES; и третиот пристап, кој овозможува минимум регулирање на PrEA кои беа прифатени како приватни субјекти кои 3 учествуваат на пазарот на трудот. F што првиот пристап како политичка опција беше напуштен од поголемиот број земји членки на ILO, така разликите, како оние што се однесуваат на опфатот и степенот на контрола на регулативата, стануваат се поголеми. Почетна точка за секоја регулатива е детерминирањето на правниот статус и на условите кои го определуваат начинот на работење на PrEA. Како што се наведува во членот 3 од Конвенцијата на ILO, бр.181, правниот статус на PrEA ќе биде определен во согласност со националното право и правна практика, а нивната работа ќе биде определена во согласност со систем на лиценцирање и сертификација. Во секој случај, ваквиот систем на лиценцирање и сертификација треба да биде правилно спроведен во употреба, да биде објективен, транспарентен и да им овозможи соодветна поддршка на агенциите при спроведувањето на нивните услуги соодветно и адекватно. Како опција на лиценцирањето, системи за регистрација и сертификација исто така може да бидат имплементирани. Исто како што е тоа случај кај системот на лиценцирање, правилна примена и спроведување е неопходна и во овој случај, како и вклучување на социјалните партнери во целокупниот процес. Во најголемиот дел од легислативата за PrEA, основните и фундаментални принципи се наоѓаат во законите и другите правни акти кои содржат како конкретни така и променливи и варијабилни мерки и решенија, кои може да се сретнат во правни акти од типот на министерски уредби и декрети. Некои закони им даваат овластување на извршните агенции да поставуваат нивни сопствени правила и регулативи, т.е. правила и регулативи кои се однесуваат на условите за лиценцирање. Ваквиот пристап може да биде успешен начин за да се избегне пренатрупувањето на општите закони, како што е законот за работни односи, со детални мерки и правила, како и да се осигура континуиран процес на реевалуација на специјалните правила. Извршната агенција може со директна реакција 3 За целосен историски преглед на политичката дебата за и околу PrEA види МОТ (1994): Улогата на приватните агенции за вработување во функционирањето на пазарот на трудот, Женева. 10

11 F да ја измени секоја мерка и секое решение од министерската регулатива кои се покажале како неефикасни при мониторинг на сктивностите на PrEA. Понатаму, во процесот на елаборирање на ваквите закони, прашањата на еднаквоста и половата застапеност се јавуваат како есенцијална потреба и истите трба да бидат интегрирани во законскиот текст. Ако легислативната регулација на бизнис активностите на PrEA е елаборирана, таа би требало најнапред да биде соодветна на самата себе; како второ, истата би требало да биде соодветна на севкупните политики на пазарот на трудот и политиките на миграција како и на севкупната политика за вработување во рамките на една земја. Искуството покажало дека ова е неопходно поради тоа што разликите помеѓу националната легислатива и политиките коишто како такви постојат би можеле да претставуваат сериозна пречка за ефективна имплементација и примена на регулационите правила за приватните агенции за вработување. Во прилог на погоре реченото, во текот на легислативниот процес, секоја земја треба да ги земе предвид постоечките административни капацитети на владеење со цел да се имплементираат предложените предлог решенија и мерки. Можно е да биде и повеќе од очигледно, на пример, уште во фазата на нацрт на законскиот процес, дека капцитетите на повиканиот авторитет за извршување и примена на правниот акт се лимитирани. Во ваков случај, би било добро да се советува да се задржат обврските и потребите за PrEA колку што е можно поедноставни, бидејќи во спротивно поцесот на примена и извршување би можел да биде преоптоварен. Земјите членки на ILO се овластени да помагаат од своите кенцеларии кога подготвуваат 4 нови законски решенија во областа на трудовото законодавство.f Член 3 од Конвенцијата бр. 181 поставува во овој контекст, пред нацртот и усвојувањето на легислтивата, дека организациите на работници и вработени би требало да бидат консултирани. Особено внимание би требало да биде посветено на категориите на ранливи работници, како што се жените и работниците мигранти. Со цел да се земат предвид нивните проблеми, би можело да се овозможи консултација со релевантни цивилни социјални организации и други акционери. Владите можат согласно Член 2 (4) (а) од Конвенцијата на ILO со бр. 181, откако ќе се консултираат со најрепрезентативните организации на работници и вработени, да исклучат извесни приватни агенции за вработување од управување во поглед на одредени категории на работници или извесни гранки на економски активности. Вакво исклучување од учество на приватните пазари на PrEA од активностите на регрутирање може да биде значајно во случаите каде се појавува злоупотреба на прватните агенции. Поради ова, владите може да се повикаат на заштита на работниците со цел да се овозможат подобри гаранции од страна на јавните сервиси за вработување. Исклучок од активностите на регрутирање од страна на приватни субјекти, во секој случај, може да се дозволи само во оние случаи кога јавните сервиси за вработување на една конкретна земја се всушност способни да ги овозможат истите. Ова прашање воопшто не е поврзано со финансиските капацитети на земјите, туку можеби, што е уште поважно, со предвиденото прифаќање на луѓето кои бараат работа во користењето на услугите на владините агенции. Во минатото се случуваше некои луѓе кои бараат работа попрво да ги искористат приватните агенции, отколку јавните сервиси, така што би било пожелно да се овозможи и регулира учеството на приватните агенции за вработување во националните пазари на трудот. Две важни решенија поврзани со Конвенцијта, членовите 4 и 11, ги потенцираат правата на работниците за слобода на здружување и колективно преговарање. PrEA легислативата треба да вклучува решенија кои специфицираат дека работниците 4 Програмата на ILO за социјалниот дијалог подготви специјална алатка којашто исто така би можела да биде од општа помош во ваквиот контекст: насоки и напатствија за трудово законодавство можат да дадат совет и асисетнција во дрфатувањето на нови закони од трудовата област. Достапно на: 11

12 F и регрутирани се во можност да ги користат погореспоментаиве права, исто како и соодветна заштита во однос на: минимум надоместок; работно време и други работни услови; статуторни социјалени безбедносни бенефиции; пристап до стручни обуки; трудова безбедност и медицина; компензација во случај на незгоди и болести како и несолвенстност и заштита на работниците во вид на однапред дадени изјави; и породилно отсуство и бенефиции. Понатаму, член 12 укажува на одговорностите на PrEA коишто вклучуваат вработување работници со услуги коишто се достапни на трета страна, коишто се наречени корисничко ангажирање. Препораката 188 потенцира дека приватните загенции за вработување не треба да ги прават работниците достапни на корисничкото претпријатие, да заменат работници од тоа претпријатие кои се на удар. Некои земји донесоа такви легислативи којашто забрануваа замена на регуларните работници кои се на удар од страна на агенцискиот персонал. Во Обединетото Кралство, на пример, активноста на агенциите за вработување и Регулативите на бизнисот за вработување во 2003 г., коишто стапија во сила во април 2004 г., ја ограничуваат одлуката за луѓето кои бараат работа во текот на индустриски превирања и несогласици. Постојат примери кога некои развиени земји кои во својата легислатива го легализираат постоењето на профитно ориентирани агенции за вработување, третирајќи ги истите како секој друг бизнис субјект, и поради тоа вработените и работниците се покриени од правен аспект со општите законски решенија од трудовото право. Ова овозможува една едноставна и лесна дерегулација на PrEA особено кадешто постојат силни трудови синдикати коишто го имаат обезбедено постоењето на работните услови за вработените преку колективни договори. Пстојат еден број на случаи за пример, како што 5 6 се ШведскаF ГерманијаF F, кадешто PrEA и привремените работници се покриени со колективни договори кои ја договараат врската во вработувањето. Ова се исто така индикации за постоење на позитивната улога на социјалниот дијалог во регулирањето и мониторингот на PrEA. Холандија и Данска имаат статутарна регулатива во однос на PrEA чијашто правна рамка беше постигната преку колективен трудов дијалог, потенцирајќи ја растечката улога на колективното преговарање во 7 експанзијата на смаиот секторf F. Важно е сите закони и регулативи да бидат јавно обзнаени и да циркулираат во јавноста. Овој предуслов би можел да овозможи оние PrEA коишто аплицираат за лиценци реално да го очекуваат исходот ако ги исполнуваат условите кои се потребни за лиценцирање. Секоја одлука донесена од соодветните власти, било да се однесува на аплицирањето или пак на процесот на мониторинг, би требало да е сеопфатна, да биде видлив начинот на нивното донесување и да биде јасно базирана на постоечката регулатива. Условите за стекнување на лиценца треба да се транспарентни,објективни и онапред познати на сите апликанти. Условите под кои лиценците би можеле да бидат продолжени или наново издадени или пак повлечени, исто така треба да бидат обзнаени од идните лиценци. Ова вклучува логичен реален временски лимит за властите да одлучат за секоја поеднечна апликација за добивање лиценца. 5 Nystrom, Brigitta. Правната Регулација на агенциите за вработување и лизингот при вработување и лизинг компаниите за вработување во Шведска, Компаративно Трудово право и политика Vol. 23, No. 1, Публикуван во август 2003г. 6 Колективен рамковен договор за привремена работа, Германија, tarifvertraege.php. 7 Привремена агенциска работа во зголемена ЕУ, јни 2006г. Целосниот извештај е достапен на eiro.eurofound.eu.int/thematicfeature14.html. 12

13 2.2. Типологија на PrEA легислативата и регулативите Опсегот на примена на PrEA регулативите би можел да се доведе во сооднос со видовите на улугите за регрутирање на работници што PrEA ги изведуваат надвор или во секторот во кој се наоѓа фокусот на нивната работа. На пример, извесен број на земји имаат поставено специфична легислатива во областа на агенциите за привремена работа, додека во други случарви, намерата е легислативата да го регулира процесот на регрутација и поставување на работниците на соодветно работно место во странство, а трети случаи вклучуваат агенции кои овозможуваат услуги поинакви од поставување на работно место. Легислативата е корисна на ефективен начин за регулирање на поставувањето на работници во согласност со законот. Специфична легислатива за водење одредени видови на услуги за регрутирање е апсолутно неопходна како што се случаите кои се однесуваат на домашните работници и поставувањето на работно место на работниците во странство, како и во случаите кога се работи за националните пазари. Ако поставувањето на работници на работа во странство е честа и вообичаена работа во една земја, тогаш во ваквите земји специфична легислатива за ваквиот вид на активности треба да биде донесена и усвоена. Во спротивно онаму кадешто ваквото регрутирање на работници за работа во странство е реткост, овие агенции би можеле да потпаднат под опсегот на генералната легислатива. Структурата на домашниот пазар на трудот и активностите на поставување на работно место предоминантно превземени, може да извршат значително влијание на одлучувањето за тоа дали една единствена легислатива ќе ги покрива сите видови на агенции или ќе постојат неколку специфични закони/начини на регулација кои би биле користени. Квадрант 1 Видови на законодавство Извесен број земји се решија на специфични закони и/или регулативи кои покриваат само одредени видови на PrEA и се однесуваат само на специфични практики кои преовладуваат во овој сектор. Во табелата се опишани некои примери: Предмет на законодавство: Опфат на примена на законодавството Земји Видови на PrEA Австрија Агенции за привремено вработување Белгија Агенции за привремено вработување Кина Прекуокеанско вработување Франција Агенции за привремено вработување Германија Агенции за привремено вработување Индонезија Прекуокеанско вработување Италија Агенции за привремено вработување Филипини Прекуокеанско вработување Полска Агенции за привремено вработување Португалија Агенции за привремено вработување Шпанија Агенции за привремено вработување ВБ Трудови добавувачи во земјоделието 13

14 Во повеќето земји специфично законодавство за специфични видови агенции е воспоставено со цел да ги опфати специфичните видови на практика коишто се во врска со активностите кои агенциите ги изведуваат при своето работење. Во однос на агенциите за привремена работа, на пример, прашањата за еднаков третман на редовниот персонал се често поставувани; во извесен број земји законодавството за агенциите за привремена работа содржи специфични одредби за заштита на вработените преку агенциите како и одредби за условите при работа. Слична пракса се развива и во прекуокеанските агенции кои регрутираат работници. Во пораст се проблемите во регулирањето и мониторингот кои произлегуваат од работењето на PrEA преку интернет. Агенциите кои работат преку овој медиум, нудат широк спектар на услуги, од класични активности за поставување на работа (на определен временски период или привремено) до регрутација во други области какви што се au pair агенции, модни агенции итн. Поради тоа што агенциите што работат на интернет немаат физичка инфраструктура, истите се тешки за монторинг. Сличен проблем исто така преовладува кај бизнисите кои се базирани на работа во друга земја надвор од опсегот на примена на националната регулатива. Многу PrEA се вклучени во процесот на регрутирање на работници мигранти за работа во странство. Како и да е, кога овие агенции работат од надворешни земји постојат тешкотии да се откријат злоупотребите во процесот на регрутирање Институционална рамка Регулирањето и мониторингот на активностите на PrEA бара одговорна администрација и административни власти за примена и извршување на легислативните решенија. Во повеќе земји, власта се наоѓа кај специфични оддели во рамките на министерството за труд додека други влади имаат создадено одделни власти коишто се задолжени за мониторинг на активностите на PrEA. Воспоставувањето на поодделен авторитет може да понуди предност не само во инволвирањето на други владини официјални претставници, туку исто така и повеќе социјални партнери, т.е. организациите на работнците и работодавците, или невладините организации како релевантни фактори во процесот на мониторингот. Ова го зголемува легитимитетот на целовкупниот процес на мониторинг и би можело да доведе до поголема ефективност како што бројот на вклучени акционери во процесот се зголемува. Властите кои се одговорни треба да бидат назначени на еден јасен начин и да поседуваат прецизно одредени мандати. Доколку постои неправилно назначување на извршен авторитет, ова би можело да води до прескокнување на одредени задачи и неисполнување на одредени одговорности кое што ќе води до зголемување на проблемите на компетитивноста. Со цел да се одбегне ваквата можност, механизми на соработка и прецизни процедури можат да бидат усвоени онаму каде што различни министри или агенции се вклучени во процесот на примена и извршување. Поставувањето на механизми за координација е значајно и поради други причини. Како што улогата на јавните и приватните услужни сектори за вработување би можела да биде разгледана од аспект на различни политики, особено оние кои се однесуваат на миграцијата на трудот, процедурата на координација внатре во различните оддели треба да постои. Ова би можело да го зајакне процесот на имплементација на целокупната политика на пазарот на трудот кој би станал многу покохерентен во ваков случај. Земјите коишто се залагаат за вклучување на билатерални спогодби, или кои се во потрага на поинакви заштитни мерки кои се однесуваат на трудовата миграција, би можеле да откријат дека координацијата помеѓу потребите и побарувањата од различните владини министри или оддели може да ја подобри ефективноста на вклучувањето на ваквите спогодби во секојдневна пракса. 14

15 Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III табела Дефинирање на PrEA Многу значајна потреба на било кое законодавство кое ги засега PrEA треба да бидат чисти и јасни дефиниции на терминот PrEA. Ова овозможува да се избегне конфузијата која би настанала во случај на примена на самото законодавство. На пример, заштитните мерки коишто се поставени во законот може да не покријат извесни категории на работници кои се регрутирани преку PrEA. Сите видови категории на PrEA кои што понудуваат разлочни видови на услуги за поставување на работа имаат основно и вообичаено поставување на работните места како нивна главна активност. Покрај разликите во начинот на нивното функционирање и моделите на работење, PrEA воглавно би можеле да бидат дефинирани Квадрант 2 C 181 Конвенција за приватните агенции за вработување, 1997 Член 1 1. За потребите на оваа конвенција поимот приватни агенции за вработување значи секое физичко или правно лице, независно од јавните власти кое овозможува еден или повеќе од следниве услуги понудени на пазарот на трудот: (а) услуги со цел да дојде до поклопување на понудите и барањата за вработување, без приватната агенција за вработување да стане договорна страна во односот кој настанува при вработувањето, а којшто би можел да произлезе во поинакви околности; (б) услуги коишто се состојат од вработување на работници со преглед со цел истите да станат достапни за трета страна, којашто може да биде физичко или правно лице (како што погоре е кажано компанија корисник ) кое ги определува нивните задачи и го надгледува извршувањето на овие задачи; (в) други услуги поврзани со барањето работа кои се определени од компетентна власт по извршени консултации со најрепрезентативните организации на работниците и работодавците, како што се одлуките за информации коишто не успеваат да воспостават баланс помеѓу специфичните понуди за вработување и барања за работа. 2. За да и служи на оваа конвенција, поимот работници вклучува лица кои бараат работа 3. За да и служи на оваа конвенција, поимот процесирање на лични податоци на работниците значи постапка на собирање, чување, комбинирање како и комуникација и каква било друга употреба на информации поврзани со работникот или коишто се однесуваат на работник кој може да биде идентификуван, или пак се поврзани со работник којшто не може да биде идентификуван. 15

16 како сервисни услужни претпријатија коишто се регулирани со приватното право и кои работат согласно договори и во замена за финансиски надоместок, во име на физички лица (или претпријатија) чијашто цел е да се олесни или пак забрза пристапот до вработувањето или напредокот во кариерата со пополнување на работните места понудени низ конкурси и јавни огласи. 6 Дефиницијата на PrEA воспоставена со конвенцијата на ILO бр.181 е покажана во квадрантот 2. Оваа дефиниција којашто се наоѓа во гореспоменатата конвенција бр.181 веќе беше употребувана во многу случаи (на пример во Грузија, Словенија и Италија) и би можела да служи како референтна точка за националните законодавства кои што се однесуваат на PrEA. Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анексот III табела 2. 16

17 Правни барања за 3 Основање и работење со PrEА Kако што е наведено во Kонвенцијата бр.181, членот ќе ги определи и детерминира условите коишто се однесуваат на работењето на приватните агенции за вработување во согласност со системот за лиценцирање и сертификација, освен онаму каде што тоа е поинаку регулирано или детерминирано во согласност со соодветната пракса или со соодветното законодавство. Како и да е, лиценцирањето не треба да биде земено во предвид само како единствена мерка за мониторирање на активностите на PrEA. Сертификацијата и саморегулацијата се други две опции. Повеќе детали се разгледани во секцијата 4.0. Следнава секција се фокусира на детали за мандаторна регистрација и лиценцирање коишто се основни средства за имплементирање на принципите на Kонвенцијата бр Регистрација и лиценцирање на работењето Општи услови Еден од начините за регулирање на активностите на PrEA е преку процесот на регистрација и лиценцирање (акредитација, авторизација, инкорпорација, итн). Регистрација значи дека PrEA се регистрирани со согласност на владините власти додека лиценцирањето бара претходна авторизација на PrEA пред започнувањето со бизнис. Ова се рефлектира во членот 3 (2) од конвенцијата бр.181 каде што земјите членки се повикуваат на тоа да ги детерминираат условите кои се однесуваат на работењето на PrEA во согласност со системот за лиценцирање или сертификација, освен онаму каде што тоа е поинаку регулирано или детерминирано во согласност со соодветната пракса и националното законодавство. 17

18 Регулацијата, преку системот на лиценци, помага да се чуваат архиви од PrEA; тоа овозможува не само информации, како што се бизнис адреси на актерите вклучени во пазарот за изнаоѓање работа, туку исто така овозможува информации за видовите на услуги кои што PrEA ги нудат на нивните клиенти. Исто така, PrEA, во основа, работи како еден нормален секојдневен бизнис, па тука нема никакво значење фактот дека нивните секојдневни активности и работење се поврзани со луѓе коишто посакуваат да најдат соодветно вработување. Услугите поврзани со менаџирањето на човечките ресурси се разликуваат од секоја застапничка работа; ваквите услуги бараат специфични вештини и разбирање на човекот како суштество со неговите најразлични потреби, аспирации и идеосинкрази. Поради ова, PrEA би требало да бидат регистрирани како специјална категорија на приватни бизниси за да се избегне злоупотреба на клиентите и несовесност при работењето. Пред усвојувањето на каква било регулатива која се однесува на лиценцирањето и какви било решенија кои го тангираат истото, соодветно би било владите да ги консултираат најбројните организации на работодавците и работниците во согласност со членот 3 од конвенцијата бр.181. Учеството на социјалните партнери дава корисни референци кон прецизните потреби на пазарот на трудот за работењето на PrEA. Како додаток на погоре реченото, специфичните потреби коишто се изнесуваат пред социјалните партнери, на пример оние кои што се однесуваат на извесни групи на работници кои се особено ранливи при експлоатација и злоупотреба и истите, би требало да бидат земени предвид. Системот на лиценцирање којшто е предложен не би требало да биде премногу комплициран бидејќи би создал непотребни проблеми и би претставувал товар за неговите интерпретатори. Специфични критериуми би можеле да бидат договорени во текот на процесот на консултации, особено оние прифатливи и соодветни за земјите во развој. Условите за издавање на лиценци може да се разликуваат и тоа во голем степен со низа различни последици кои произлегуваат од ваквото разликување во праксата. Вредноста на еден компулсорен ситем на лиценцирање е во тоа што истиот овозможува предходен увид во капацитетите и способностите на апликантите како и увид во нивното професионално искуство во однос на работењето со изнаоѓање соодветни работи и поставување на работни места. Системот на лиценцирање исто така помага во создававањето транспарентност, на тој начин што ги идентификува оние коишто учествуваат на пазарот и во севкупните активности на PrEA, на пример бројот на оние луѓе кои бараат работа и истите се успешно поставени на соодветно работно место. Лиценцата е користена воглавно како средство за подобрување на функционирањето на пазарот на работна сила, не како средство за спречување на конкуренцијата и компетативноста. Проблемите кај условите за лиценца воглавно лежат во стандардите за неопходна проверка. Ако на решенијата во однос на уредување на лиценцирањето им недостасува прецизно дефинирање, нивната интерпретација во таков случај е оставена како дискреционо право на индивидуалните владини претставници. Ова е начин којшто не се препорачува, бидејќи истиот води до различен односно нееднаков третман на апликантите, и доведува до нарушувања на самиот пазар за наоѓање на работа. Ако системот за лиценцирање за работата на PrEA е востановен, тогаш регистрирањето на сите PrEA би требало да се направи јавно, со востановување на јавен регистар. Ваков вид на јавен регистар (со информации за лиценцираните агенции, нивните адреси и по можност датумот на истекување на лиценцата) овозможува секој да може да се 18

19 F Квадрант 3 Јавни регистри на PrEA во Филипините и Сингапур Модели на јавни регистри со лиценцирани PrEA кои ја зголемуваат транспарентноста внатре во пазарот за поставување на работа можат да бидат најдени во земји како Сингапур и Филипините. Двете земји имаат направено листи со сите во моментот лиценцирани агенции коишто се јавно достапни преку интернет. Ова овозможува потенцијалните вработени кои бараат работа вкрстено да ги проверуваат однапред агенциите од кои што би барале услуги во смисла на тоа дали истите се лиценцирани или не. Понатаму, Филипините дури ги имаат вклучено оние PrEA коишто биле тргнати од листите. Суспендираните, повторно лиценцираните, откажаните, забранетите или оние кои одбиле да ја обноват лиценцата со целосни детали за агенциските официјални претставници. За оние кои бараат работа, а немаат пристап до интернет Филипините објавуваат на регуларни основи, брошура со лиценцирани агенции. Овој пристап ја зема во предвид финансиската ситуација на многу (мигранти) работници кои бараат услуги од PrEA. Извор: интернет адреси на јавните регистри во Сингапур и Филипините: Сингапур: HUhttp:// Филипини: HUhttp:// увери во тоа која од приватните агенции за вработување би сакал да ја консултира и дали истата е всушност легитимна. Оние PrEA коишто работат илегално би можело да бидат многу полесно идентификувани на овој начин ако е јасно кои агенции се лиценцирани а кои не се. Ваков висок степен на транспарентност би бил препорачлив, особено во националните пазари на трудот каде различен број на PrEA се активни. Во однос на поставувањето на работа на работниците имигранти, необврзувачките мултиведуватерални правни рамки на ILO коишто се однесуваат на трудовата миграција наат извесни водилки за лиценцирањето и супервизијата на процесот на регрутирање со назнака на конвенцијата на ILO бр.181 која се однесува на приватните агенции за вработување.f 8 Надоместок за регистрација Ако процедурата на лиценцирање или регистрација постои, во тој случај е вообичаено да се наплаќа регистрациона такса од PrEA. Износот на оваа такса варира во големи размери во различните земји со тоа што од некои апликанти се бара да платат за самиот апликационен образец. Во секој случај, PrEA не би требало да бидат спречени при започнувањето со нивниот сопствен бизни, од претерано високите регистрациони такси, нити пак би требало постоечките PrEA, кои што претходно немале обврска да платат регистрациони такси да бидат спречени при продолжувањето со нивниот сопствен бизнис. Плаќањето на регистрациона такса ја покрива административната процедура на лиценцираните агенции и може да се земе како доказ за финансискиот капацитет на PrEA коишто посакуваат да влезат на пазарот. Во некои законодавства, висината на таксата зависи од големината на агенцијата апликант, којашто се определува зависно од бројот на 8 Мултилатералната правна рамка за трудова миграција на ILO правно необрзувачки принципи и водичи за правилно базиран пристап кон трудовата миграција. Истиот овозможува практичен водич и акција за максимизирање на користа од трудовата миграција публикуван во

20 вработени. Правејќи ја регистрационата такса зависна од фактичката големина на агенцијата го земав предвид финансискиот капацитет на PrEA и поради тоа исто така овозможува мали и средно големи претпријатија да влезат на пазарот. Административните трошоци кои што властите за лиценцирање ќе мора да ги сносат, во многу зависат од самата процедура на лиценцирање. Колку што е покомплицирана и подиференцирана процедурата на аплицирање, толку поголеми ќе бидат и административните трошоци. Како и да е, ако износот на регистрационата такса не е соодветно подесен за да соодвествува со моќта за конзукција којашто преовладува во земјата, тоа може како последица да доведе и да поттикне извесни PrEA да работат надвор од законскиот систем, што не е интенција на било која регулаторна правна рамка, и истово ги прави супервизијата и мониторингот уште потешки. Поради тоа, би требало да постои баланс помеѓу покривањето на административните трошоци за издавање на лиценца и финансиските способности на PrEA. Важно е да се забележи дека тешки финансиски товари коишто би се оставиле на терет на регрутиентите, може да водат кон намалување на конкурентноста во врска со оние коишто се волни да работат надвор од правниот систем. Доколку апликацијата за лиценцирање е од било која причина одбиена, некои легислативи имаат воспоставено решенија за намалување или пак укинување на регистрационата такса во специфични случаи. Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III табела 3. Финансиски капацитети- Депозит na капитал и минимален почетен капитал Финансиските способности на PrEA се особено значаен критериум во однос на влегувањето во бизнис сферата и започнување на бизнисот. Доказ за финансиските капацитети на PrEA како финансиски субјект може да биде даден или во форма на депозит и/или со постоење на специфично утврден минимум почетен капитал. Пред започнувањето со нивната работа, извесен број на земји побаруваат од PrEA да воспостава таква врска со властите којашто ќе служи како своевидно обезбедување. Самиот депозит може да служи како заштита за да се обезбеди дека PrEA соодветствуваат со законските решенија. Во прилог на ова, секоја загуба или штета којашто ќе биде нанесена на било која личност, во текот на било кој неуспех да се оствари обврската, може да биде реисплатена од претходно оставениот депозит. Ваквата политика се чини дека е ефективна во смисла на обесхрабрување на непочитувањето на државната регулатива, доколку истата таа е базирана на јасни објективни правила и регулативи кои ја обезбедуваат процедурата на конфискување на депозитот во случаи на злоупотреба. Постојат случаи кадешто ваквиот депозит станува корисен за исплаќање на работник кога тоа е наредено од суд или од специјално востановен орган во административна процедура. Во пракса, висината на гаранцијата варира во голема мера. Депозитот може да служи како безбедносна мерка за заштита на работник (за неплатени надници или други давачки за надомест од социјално осигурување итн.) или за да се осигура плаќањето на наметнати финансиски давачки кон PrEA, особено онаму каде што бараниот депозит е определен со фиксна вредност, а сето тоа заради одржување на мал број фирми, со мал 20

21 капацитет на регрутирање. Поради ова, некои земји се осигуруваат дека износот на депозитот ќе биде во зависност од бројот на работници кои самата агенција се обидува да ги регрутира. Ова може да биде тешко остварливо во пракса бидејќи PrEA не секогаш однапред ќе знаат колкав ќе биде нивниот бизнис или колку ќе еволуира или, пак, колку многу работници всушност ќе бидат регрутирани. Во други земји, износот на депозитот соодветствува со извесен број годишни минимални надници. Така што самиот депозит претставува производ од определен број минимални годишни надници. Депозитите или гаранциите не се побарувани единствено со цел да се антиципираат можните штети или финансиски давачки. Тие исто така може да служат како доказ за финансиските капацитети и способности на PrEA кои се јавуваат како апликанти за добивање на лиценци. Кога ова е случај, банкарска гаранција или доказ за минимален почетен капитал би можеле да бидат суфициентни односно недоволни во ваков случај. Ваквите побарувања, било да се работи за минимален почетен капитал или банкарска гаранција, би можеле да ја олеснат одлуката за тоа дали да се лиценцира конкретна PrEA или пак да не се лиценцира. Доказот за финансиските способности служи да покаже дека една конкретна агенција ја има способноста да ги обезбеди неопходните логистички и финансиски ресурси за да работи во својот конкретно избран бизнис и да се одржи во него подолг временски период, како и во случај на неуспех во своето работење, без притоа да ги оштети интересите на оние вработени коишто ќе бидат засегнати од конкретните случувања. Примери од националната номо-техника и националното законодавство на оваа тема се наоѓаат во Анекс III табла 3. Лични и професионални квалификации Друг важен критериум за да се издаде лиценца за работење на PrEA е личната квалификација и подобноста на кандидатите. Еден специфичен критериум може да бидат годините на апликантот. Во извесен број земји, горната граница на годините потребни за еден кандидат да биде подобен е поголема од горната граница на години потребни за добивање на согласност. Кредибилитетот на определен апликант којшто е на извесна возраст и којшто има стекнато специфично професионално работно искуство, може да се очекува да биде повисок. Освен возраста односно годините на апликантот, личниот критериум пред се се однесува на кредибилитетот и сигурноста на поседувачот на лиценцата (и неговите вработени) преку демонстрација на претходно однесување коешто било во согласност со правниот поредок на нивната земја. Документите за апликација коишто биле поднесени водат кон очекувањето дека соодветниот апликант во потполност ќе ги исполни, не само оние критериуми коишто ги воспоставува легислативата која се однесува на PrEA конкретно туку исто така и сите други релевантни закони коишто ја регулираат односната област. Потврдите коишто укажуваат на тоа дека соодветниот апликант нема криминално досие во минатото и/или предходно изречени забрани во трговијата, вообичаено води до исполнување на овој критериум. Во некој случаи, демонстрирањето на однесување коешто е во согласност со правото е рестриктивно и се однесува само на специфични престапи коишто се поврзани со трудовото право или е во зависност од видот на предходно извршени кривични дејствија. Во прилог на погоре реченото, апликантот за добивање на лиценца може да биде доведен во состојба да ја покаже сопствената подготвеност и 21

22 соодветност за работа со поставување на определено работно место. Овој критериум се однесува на неговите капацитети за менаџирање и истиот ќе биде образложен подолу. Определен број земји имаат инкорпорирано извесен број побарувања кои се однесуваат на демонстрирање на професионалната компетенција во однос на побарувањата за лиценцирање а сето тоа со цел да се обезбеди квалитетна контрола којашто се однесува на услугите кои се даваат. Ваков пример е Сингапур (Квадрант 4). Во Германија професионалните минимум стандарди се регулирани преку волонтерски спогодби (Квадрант 5). Рестрикциите можат да бидат применети со тоа што во овој случај би било потребно сопственикот на лиценцата да биде од истата нација. Смислата на горе прикажаното решение кое се состои во барањето сопственикот на лиценцата да биде сограѓанин или, во случај на корпорациите, мнозинството на акционери, да бидат сограѓани односно сонародници, воглавно овозможи превенција од тоа странските сонародници да бидат земени предвид. Рестрикциите кои се базирани на националноста можат, во секој случај, да бидат контрапродуктивни во смисла на тоа дека странските агенции за регрутирање, коишто често овозможуваат повеќе финансиски грански, па дури и подобри работни места, се држат надвор од самиот пазар. Стравот од неземањето во Квадрант 4 Лични и професионални квалификации за лиценцирање на PrEA апликантите во Сингапур Владата на Сингапур и Министерството за човечки ресурси преку закони и регулативи определија строги барања за личните и професионални квалификации коишто идниот сопственик на лиценца за PrEA мора да ги поседува. Пред се, апликантите мора да бидат постари од 21 година, да бидат сингапурски државјани, да бидат постојани резиденти, или да поседуваат дозвола за вработување во случај да се странци. Тие исто така мора да докажат дека не се без парични средства односно во банкрот и мора да го исполнуваат условот да не бидат предходно судски осудувани специфично според правниот акт кој се однесува на жените таканаречен Women s Charter, актот за деца и млади личности, кривичниот законик, актот на агенциите за вработување и актот за вработување на работници од странство. Од 1 август 2005 година па натаму, беше задолжително за сите нови апликанти да положат два модула на Сертификатот за Агенции за вработување (CEA), тест спроведен во соработка на сингапурската Политехника и Министерството за труд. Тоа се стреми кон овозможување на приватните агенции за вработување да се стекнат со неопходното знаење за менаџирање и работење со PrEA во Сингапур. Модулот А се фокусира на легислативната правна рамка додека модулот Б се однесува на способностите за менаџирање и советување. Извор: Министерство за труд : водич за агенции за вработување, 2005, достапен на: eforemploymentagencies.htm Сингапур Политехника и детали за курсот се достапни на: HUhttp:// cec.htmu 22

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РМ КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ПОЧИТУВАЈ ГИ ПРАВИЛАТА, ПОЧИТУВАЈ ГО ЖИВОТОТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ

Detaljer

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова Туризам, принципи и практика 1 Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова 1 ТУРИЗМОТ КАКО СЛОЖЕНА ОПШТЕСТВЕНА, ЕКОНОМСКА И ПРОСТОРНА ПОЈАВА ТУРИЗМОЛОГИЈА, НАУКА ЗА ТУРИЗМОТ 1975 година - Белград

Detaljer

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска Осигурување Детеминирање на осигурувањето Асс М р Христина Танеска Литература: Фотов Р.: Осигурување, УТМС, 2011 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Ракоњац Антиќ Т.: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2010 Во

Detaljer

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска Осигурување Логистика Асс М р Христина Танеска Поим за логистика Логистиката е активност која се занимава со надминување на просторот и времето по најниска цена. Таа претставува кружен процес од набавка

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ

ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ СОВЕТ НА ЕВРОПА Стразбур, 12 октомври 2017 год. CPT/Inf (2017) 30 ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ

Detaljer

Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ

Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија Здружение

Detaljer

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени :

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје 551.583(497.7) ТРЕТ национален план

Detaljer

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 2488. Закон за спречување судир на интереси (Пречистен текст)...

Detaljer

Модернистички пристап-маршал Маклуан

Модернистички пристап-маршал Маклуан Семинарска работа на тема: Модернистички пристап-маршал Маклуан изработил: ментор : www.maturskiradovi.net Содржина: Вовед...3 Медуиумот е порака...6 Ладни и топли медиуми...7 Телевизијата како ладен медиум...8

Detaljer

Упатство за користење на програмата. oxpriemen

Упатство за користење на програмата. oxpriemen Упатство за користење на програмата oxpriemen Јуни, 2009 Содржина: 1. Начин на работа ------------------------------------------------------------------------------ 5 1.1. Работа за администратор------------------------------------------------------------

Detaljer

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600 Корисничко упатство www.nlbtb.com.mk Контакт телефон: 02/15-600 Брза навигација низ упатството Креирање на корисничко име на НЛБ Kлик Активација на корисничко име на НЛБ Kлик Плаќање преку НЛБ Kлик Грешки

Detaljer

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ 1. ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ И КОМПАНИЈАТА Трговско име Husqvarna 4T 10W/40 Број на производот 531 00 92-85 (1.4L) Примена Масло за 4-тактни мотори Снабдувач Husqvarna AB Адреса SE 561 82 Huskvarna

Detaljer

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV 1 Izdava~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Skopje i 2-ri Avgust - [tip Lektor: Danica Gavrilova Pe~ati: 2-ri Avgust

Detaljer

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ Едни за порно, други за поарно И да ги фатам тие што кршат, не можам да ги избркам бидејќи средното е задолжително. Ако ги казнам, родителите ќе

Detaljer

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Центар за Промоција на Одржливи земјоделски практики и рурален развој Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Проектот, Промотивна кампања за користење

Detaljer

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Содржина 1 Општи мерки на безбедност... 4 1.1 Опасности... 4 1.2 Предупредувања... 4 1.3 Напомени...

Detaljer

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори проектори Samsung каталог дигитални рамки за слики HDTV монитори Според истражувањето на агенцијата CONTEXT BNA Samsung е бр.1 производител на монитори во светот. 2. Прозорец во светот SyncMaster HDTV

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН ЗИ.

УКАЗ ЗАКОН ЗИ. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото

Detaljer

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ Генетските информации

Detaljer

Не биди пречка -патеката е за мечка

Не биди пречка -патеката е за мечка Пилот-проект Заштита на кафеавата мечка (Проектна активност за подигнување на јавната свест кај децата од постарата предучилишна возраст од 4,5-6 години за учебната 2009/2010) Градинка МАЈСКИ ЦВЕТ Објект

Detaljer

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје АЛКИНИ Електронска структура на алкините; Примена; Номенклатура; Киселост на алкините; Добивање на алкини; Реакции на алкини: редукција, хидрохалогенација, хидратација, халогенирање, озонолиза и алкилирање;

Detaljer

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44.

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Среда, 22 јануари 1964 БЕЛГРАД БРОЈ 4 ГОД. XX 43. Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Detaljer

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје Број 14 Год. LVI Аконтацијата за 2000година

Detaljer

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Декември 2013 i ii Листа на експерти: Kоординација на процесот за изработка

Detaljer

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ Стареењето е навика која еден зафатен човек воопшто не може да си ја дозволи. Андре Мороа, писател Современото општество станува сî повозрасно. Според статистиката, мажите

Detaljer

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина.

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Кога флуидот се наоѓа во состојба на мирување, притисокот се пренесува во сите правци со ист интензитет и истиот се именува како

Detaljer

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED Skopski pazar A.D. vo privatna sopstvenost za uslugi vo prometot i trgovija izvoz uvoz Br. 02-304/22- / 02.04.2014 god. Sk o p je Vrz osnova na ~len 384, 387 i 388 od Zakonot za trgovskite dru[tva Upravniot

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA.

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA. Новиот Животот е спектакуларен, живописен, непредвидлив и возбудлив од сите можни аспекти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да откриете, Kia е со вас. Искористете го животот до максимум. Добредојдовте

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12. ГОДИНА СКОПЈЕ, ФЕВРУАРИ 2009 ГОД КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА С О Б Р А Н И

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје,

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, 17.09.2012 ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ (ЈСП СКОПЈЕ) ЈСП СКОПЈЕ е претпријатие од јавен

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Криптологија 1 08. Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Шифарски системи: подела Основна подела шифарских система: Шифарски системи са симетричним кључем: користе исти кључ за шифровање и дешифровање

Detaljer

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse)

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) Mål for økta 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) 2) Hvordan møter vi disse utfordringene Samarbeid skoleledelse og fagseksjon Samarbeid på

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse)

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) Mål for økta 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) 2) Hvordan møter vi disse utfordringene Samarbeid skoleledelse og fagseksjon Samarbeid på

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга Број: 159-7/16 Датум: 0.0.2016. ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара, Нови Сад КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АГРЕГАТА И УПС У отвореном поступку ЈН 07/16

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса:

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Теразије 35/II 11000 BEOGRAD Тел./Факс. (011) 3232985; 3231357 Електронска пошта: oss@ossrb.org Интернет адреса: www.ossrb.org ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016. ГОД. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 27/2016 април, 2016. године

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

Конкурсна документација

Конкурсна документација 08/3 број:404-1-45/17-5 19.10.2017. године Конкурсна документација Јавна набавка: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО Број јавне набавке: 404-1-101/17-43 Страна

Detaljer

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2003), и члана 5. Уредбе о

Detaljer

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН52/2014 Август 2014. године

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3.

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА Садржај: 1. Правни основ примене; Страна 2. 2. Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. Подношење захтева, изјаве и пратеће документације за стицање

Detaljer

Аутор: Драгана Марић-Перуничић

Аутор: Драгана Марић-Перуничић Аутор: Драгана Марић-Перуничић 1. Подешавање параметара стране У параметре стране спадају: величина папира, оријентација папира, величина маргина тј. белина на папиру са горње, доње, леве и десне стране,

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед.

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед. Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за енергетске претвараче и погоне ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (ЕЕНТ) Колоквијум новембар 7. Трофазни уљни дистрибутивни трансформатор има следеће

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69. 34000 КРАГУЈЕВАЦ Предмет: Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-2015

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-20-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење хитних

Detaljer