Virksomhetsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2011"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2011 s styre

2 Innhold 1 Forord Saker styret har arbeidet med i UHRs strategi for Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører... 6 Politikkutforming... 6 Statsbudsjett reaksjoner på statsbudsjett 2012 og innspill til statsbudsjett Langsiktige rammevilkår... 6 Framsynsanalyse... 7 Midlertidig tilsettinger... 7 Formidling... 7 Samspill med samfunnsaktører... 8 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen)... 8 Stortingets finanskomité (finanskomiteen)... 8 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 8 Mål og resultatstyring... 8 Samarbeid og møter med andre aktører... 9 Samarbeid Forskningsalliansen 18. august seminaret Vilje til ledelse... 9 Samarbeidskonferanse mellom NAV og utdanningssektoren... 9 Forholdet til medlemsinstitusjonene... 9 UHRs rolle og organisering Ledelsesutvikling og andre prosjekter (SAK-prosjekt) Internasjonalt samarbeid Nordisk samarbeid Styrets strategiske seminar i Gøteborg og Borås Europeisk samarbeid - European University Association (EUA) Møtevirksomhet internasjonalt Multirank-EU Transatlantic educational forum (TEF) Norge, USA og Canada Peder Saether center oppfølging Science Week Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Utdanningspolitiske saker i Ny rammeplan for ingeniørutdanning implementering Opptak av internasjonale studenter En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Skikkethetsutvalget Dannelseutvalget Karaktersamling- Bruk hele karakterskalaen! Forskningspolitiske saker i Innspill til arbeidet med ny forskningsmelding Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år Egenandeler ved eksternfinansierte prosjekter Høringsuttalelse om Fagerbergutvalgets rapport UHRs innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningsprogram Alternative studieløp på doktorgradsnivå Vedlegg Vedlegg: Representantskap og styre Representantskap Styret Side 2 av 23

3 Strategi, vedtekter og reglement UHRs organisasjonskart Vedlegg: Oversikt over årsmelding, årsrapporter og virksomhetsrapport for UHR, UHRs råd og utvalg Vedlegg: UHRs råd og utvalg Fagstrategiske enheter: Nasjonale råd Utvalg Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale profesjonsråd Fagkoordinerende enheter: Nasjonale fagråd UHRs sekretariat Vedlegg: Oversikt over konferanser og seminarer i UHR regi i Vedlegg - Liste over forkortelser/akronymer: Side 3 av 23

4 1 Forord Virksomhetsrapporten inneholder en mer detaljert beskrivelse og gjennomgang av et utvalg av de viktigste sakene som det er arbeidet med i Rapporten kommer i tillegg til årsmeldingen som er den formelle rapporten for styrets arbeid i forhold til Representantskapet. UHRs ulike råd og utvalg utarbeider egne årsrapporter for sitt arbeid. Ytterligere informasjon om UHRs virksomhet og en oversikt over arbeid og oppgaver fra råd og utvalg finnes på UHRs hjemmeside: Jan I. Haaland Styreleder Ola Stave Generalsekretær Side 4 av 23

5 2 Saker styret har arbeidet med i 2011 UHRs strategi for UHRs styre arbeidet med hovedlinjer og prinsipper for strategiarbeidet i 2010, arbeidet ble fulgt opp med diskusjoner i begge representantskapsmøtene samme år med gruppediskusjoner i novembermøtet. Styrets medlemmer ledet gruppediskusjonen og oppsummering. I tillegg ble en prioritering av resultatene fra representantskapsmøtet ble tatt med videre inn i strategiarbeidet. UHRs styre vedtok det endelige strategidokumentet februar Styret ba videre om at UHRs råd og utvalg skal utarbeide årlige arbeidsplaner, og at det skal utarbeides egne arbeidsplaner for noen fellesutfordringer. Dette vil styret følge opp i sine møter med ledere av råd og utvalg i denne strategiperioden. UHRs strategi kan leses her: UHRs styre og representantskap har i 2011 hatt fokus på UHRs strategi og hvordan den kan implementeres i UHRs arbeid. Styret har behandlet mange store saker i 2011 blant annet hvordan perspektiver fra framsynsanalyserapporten kan identifisere aktuelle temaer for sektoren som det er sentralt å løfte politisk, og hatt fokus på oppfølging av Handlingsromrapporten. I tillegg har flere arbeidsgrupper levert rapporter i løpet av UHR har levert høringsuttalelser blant annet i forhold til Fagerbergutvalgets rapport, EUs grønnbok og midlertidighet. Styret har satt i gang arbeidsgruppe for å se på UHRs rolle og struktur, arbeidsgruppe om alternative studieløp på doktorgradsnivå, med mer. Dette er noen av de sakene som presenteres i de neste kapitlene. Side 5 av 23

6 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører Politikkutforming UHRs arbeid med innspill til statsbudsjett og oppfølging og reaksjoner inn mot departement, politikere og komiteene på Stortinget er viktig for arbeidet med å oppnå både større gjennomslagskraft for våre hovedprioriteringer og for å få til bedre rammevilkår for sektoren. Dette arbeidet er helt i samsvar med UHRs strategi, der sentrale mål er å oppnå større gjennomslagskraft for verdien av kunnskap og kompetanse, og å bedre rammevilkår for UH-institusjonene. Statsbudsjett reaksjoner på statsbudsjett 2012 og innspill til statsbudsjett 2013 Reaksjonene på Statsbudsjett 2012 var fra UHRs side at Statsbudsjett 2012 ga en nullvekst for forskning. Budsjettet ble sett på som traust og manglet ambisjoner og visjoner. Reaksjoner fra andre aktører: at budsjettet var visjonsløst, svakt, manglet ambisjoner, traust, nøkternt og ingen satsing, var blant karakteristikkene. UHR deltok på høringsmøte på Stortinget, både i Finanskomiteen og i KUF-komiteen. Her fokuserte UHR på følgende punkter: at det ikke kom noe økning til resultatbasert omfordeling (RBO) at tiltakene i budsjettet fortsatt ikke gir institusjonene handlingsrom at den nye ordningen som skal erstatte Forskningsfondet må følges nøye og at vi vil komme tilbake til denne ved senere budsjett for vurdering om ordningen fungerer etter intensjonen forslaget om fjerning av gaveforsterkningsordningen. UHR understreket at ordningen heller burde vært utvidet til også å gjelde høgskolene i stedet for at denne ordningen ble fjernet. I etterkant av høringsmøtet sendte UHR et eget brev vedrørende gaveforsterkningsordningen til KUF-komiteen og Finanskomiteen på Stortinget. UHRs innspill til statsbudsjett 2013 ble diskutert på representantskapsmøtet i november, og ble vedtatt i styremøtet i desember. I innspillet fokuserte UHR på at det må satses på forskning og utdanning for å møte morgendagens utfordringer og for å bygge framtidens arbeidsplasser og sikre velferden. Det er spesielt tre områder UHR vil fremheve som avgjørende for at universiteter og høgskoler skal kunne fylle den viktige rollen disse institusjonene har i utviklingen av kunnskapssamfunnet: det må sikres tilstrekkelig strategisk handlingsrom sikre fremtidig kapasitet gjennom nye rekrutteringsstillinger og sikre høy kvalitet i den forskningsbaserte utdanningen Hele innspillet til statsbudsjett 2012 og 2013 fra UHR kan leses på UHRs samleside om statsbudsjettet, i tillegg til reaksjoner og nyhetsoppslag i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2012, se: Brevet om gaveforsterkningsordningen kan leses her: Langsiktige rammevilkår Side 6 av 23

7 I styremøtet i november 2011 besluttet styret å utarbeide et policy notat der UHR ser UHinstitusjonenes budsjett og rammevilkår i et mer langsiktig perspektiv. Dokumentet er tenkt rettet inn både mot kommende budsjettinnspill, men også inn mot det kommende stortingsvalget i 2013 og kan gi grunnlag for ulike innspill til partienes partiprogram. Dette er et arbeid som ferdigstilles våren Framsynsanalyse UHRs styre tok i sitt møte i april 2010 initiativ til å sette i gang et forprosjekt for en mulig framsynsanalyse for UH-sektoren. Styret ønsker å være mer aktive i sin påvirkning på og være i forkant av politiske prosesser og utviklingen av sektoren. Forprosjektet har hatt som mål å peke på noen hovedutfordringer i et års perspektiv, og gi styret et underlag for å vurdere hvorvidt man skal sette i gang en slik analyse. Rapporten ble levert i februar Styret ønsket ikke å sette i gang et større analysearbeid nå, men vil bruke rapporten fra arbeidsgruppen som et verktøy til å identifisere aktuelle temaer til representantskapsmøtene fremover for å belyse prosesser og eventuell utvikling av sektoren som det vil være behov for å løfte opp til politiske drøftinger denne perioden. Les rapporten her: Midlertidig tilsettinger UHR pekte i sin høringsuttalelse på at UHR og våre medlemsinstitusjoner tar problemstillingen på alvor. Det er for omfattende bruk av midlertidige tilsettinger innenfor enkelte områder i UH-sektoren, og det er nødvendig å vurdere ulike tiltak. Samtidig vil det være mest konstruktivt å konsentrere seg om uønsket midlertidighet. Hva som legges i begrepet uønsket midlertidighet kan diskuteres, her er det snakk om flere hensyn som skal balanseres. Det vil være konstruktivt om man kan bli enig om hva som anses som uønsket midlertidighet og sette tiltakene inn for å bedre situasjonen på disse områdene. UHR støtter rapporten ("Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren") i at den faglige aktiviteten må være styrende for hvordan universitets- og høyskolesektoren organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivers behov for fleksibilitet er viktig, samtidig som stabilitet, kontinuitet og langsiktighet teller. Les mer her: Formidling UHR skal jf strategien være en aktiv premissleverandør i samfunnsdebatten og synliggjøre verdien av kunnskap og kompetanse, skape møteplasser/arenaer og vise betydningen av kunnskap, kompetanse og dannelse blant annet. UHR skal skape og videreutvikle arenaer der UH-institusjonene samarbeider med andre samfunnsaktører for å styrke kvalitet og relevans i utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og formidling. Noen eksempler fra 2011 er : Augustkonferansen i samarbeid med Forskningsalliansen med fokus på ledelse og vilje til ledelse. Se: Forskerintervju innspill til ny NRK-serie med forskerintervju (ift kandidater og økonomisk bidrag til en slik serie) Samarbeid med Forskningsrådet og FFA for overordnede problemstillinger innen forskning som hvordan rekruttere og tiltrekke seg forskere, og hva vil kreves av samarbeid for norsk forskning fremover. Se: Side 7 av 23

8 Samspill med samfunnsaktører Et mål i UHRs strategi er å stimulere til samspill og arbeidsdeling innenfor utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, både imellom UH-institusjoner og i forhold til andre samfunnsaktører, delta i nasjonale og internasjonale fora for å styrke faglig samspill i høyere utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra til å synliggjøre verdien og betydningen av høyere utdanning i arbeids- og samfunnsliv. Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen) UHR opplever at meningsutvekslingen med KUF-komiteen på Stortinget har vært god. Kontakt med komiteen har funnet sted gjennom formelle høringsmøter i Stortinget. UHR har også et årlig møte med komiteen. Dette var i februar 2011 hvor tema blant annet var oppfølging av budsjettsaker, RBO, utdanningskvalitet, Handlingsromrapporten osv. Utover dette har UHR jevnlig kontakt med leder og enkeltmedlemmer i komiteen Stortingets finanskomité (finanskomiteen) UHR har vært i formelle høringsmøter med finanskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement UHR har hatt en tett og god kontakt med KD i 2011 og er fast høringsinstans for saker som angår sektoren. UHR blir ofte invitert til departementet for å gi innspill til aktuelle saker, som for eksempel innspill til statsbudsjett, beregningsutvalg for å se på reelle kostnader for stipendiatstillinger, oppfølging av handlingsromgruppens rapport og arbeidsgruppen som har sett på behov for stipendiatstillinger i forhold til både fagområdenes og samfunnets behov (rapporten ble levert februar 2012). I 2011 har UHR hatt flere dialogmøter med både politisk ledelse og embetsverk. Kunnskapsdepartementet (v/avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk) har opprettet et nasjonalt kompetanseforum med deltakere fra nærings- og utdanningsmyndighetene, partene i arbeidslivet, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), UHR og fagskolerådet. UHRs generalsekretær og underdirektør har deltatt i møter i forumet. UHR har deltatt i KDs referansegruppe for utarbeiding av forslag til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Mål og resultatstyring Kunnskapsdepartementet (KD) opprettet en referansegruppe for departementets arbeid vedrørende mål- og resultatstyring i UH-sektoren, et arbeid som kom i gang i etterkant av Handlingsromsutvalgets innstilling (som kom i 2010). Her ble det pekt på at tildelingsbrevene fra departementet bar preg av for stor detaljeringsgrad og for omfattende krav til rapportering, og det ble anbefalte at føringer og forventinger i tildelingsbrev må bli mer overordnet og knyttet til ressurser i Side 8 av 23

9 tillegg til at rapporteringskravene må forenkles og reduseres. Utvalget mente også at styringsdialogen i enda større grad skal være en dialog om langsiktighet, strategisk utvikling og profil. UHRs administrasjonsutvalg har vært opptatt av forenkling og avbyråkratisering og har deltatt i referansegruppen ved utvalgets leder og sekretær. Forslag fra KD til forenklinger kom høsten UHR ser en positiv utvikling i form av redusert styringsdetaljnivå. Dette gjelder ikke minst innen mål og resultatstyring der antall indikatorer og parametre reduseres fra 36 til 13. I tillegg skal institusjonene selv definere virksomhetsspesifikke parametre. Tilbakemeldinger på forslag til forenklinger ble sendt i november/desember Samarbeid og møter med andre aktører UHR har et kontinuerlig og utstrakt samarbeid med andre aktører innen høyere utdanning og forskning. God dialog med organer som NOKUT og Forskningsrådet er viktig for informasjonsflyten i sektoren og for en felles forståelse for problemstillinger i prosesser som involverer våre medlemsinstitusjoner. UHRs styre har også i 2011 blant annet hatt møte med styret for Forskningsrådet, i tillegg til Nettverk for private høgskoler (NPH), riksrevisjonens leder for avdelingen som reviderer universiteter og høyskoler, og møte med leder og sekretær for Publiseringsutvalget. Politisk samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, arbeidsgiversiden, interesseorganisasjoner og studentorganisasjonen har vært viktig i året som var. I tillegg har UHR deltatt aktivt i en bred forskningsallianse som består av en rekke arbeidslivsorganisasjoner og aktører i universitets- og høyskolesektoren. Se møtereferat fra styret: Samarbeid Forskningsalliansen 18. august seminaret Vilje til ledelse Årlig arrangeres seminar for å fokusere på tema innen forskning i den offentlige debatten i Norge. Temaet for årets forskningspolitiske konferanse var Vilje til ledelse ledelse og ledelsens rolle og betydning. Hva er faglig ledelse, hvordan driver man slik ledelse i hverdagen og er faglig ledelse til gunst eller ugunst for den frie forskningen? Arrangørene er en gruppe av organisasjoner som jobber for å bedre vilkårene for forskning i Norge. Blant disse finner du blant annet Universitets- og høgskolerådet, Akademikerne, Unio, Forskerforbundet, Norsk Industri, Abelia, Tekna og Norsk studentorganisasjon. Det var stor deltakelse på arrangementet. Samarbeidskonferanse mellom NAV og utdanningssektoren Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerte sammen med Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene (NRHS) en samarbeidskonferanse mellom NAV og UH-sektoren november Konferansen ble arrangert i forbindelse med den kommende stortingsmelding om utdanning til velferdsstatens yrker, og som ledd i å legge grunnlag for et videre samarbeid om utforming av fremtidige utdanninger og styrket samarbeid mellom NAV og UH-sektoren. Det arbeides også med opprettelse av et samarbeidsorgan for å bidra til at dialogen mellom sektorene ivaretas og videreutvikles. organet skal etableres og komme i gang fra begynnelsen av Se her: Forholdet til medlemsinstitusjonene Et mål i UHRs strategi er å gi effektive tjenester av høy kvalitet til medlemsinstitusjonene, videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon, styrke lederopplæring for Side 9 av 23

10 medlemsinstitusjonene som kompletterende til institusjonenes egne programmer, og videreutvikle og optimalisere UHRs organisering i forhold til kjerneoppgavene. UHRs rolle og organisering UHRs interne organisering av de faglige og faglig-strategiske enhetene gjenspeiler ikke lenger den faglige organiseringen ved institusjonene. Denne situasjonen har vært gjenstand for diskusjoner internt i UHRs sekretariat, og i uformelle samtaler med de nasjonale fakultetsmøtene og de nasjonale rådene. Under vårens representantskapsmøte var det enighet om at det er på tide med en gjennomgang av UHRs struktur og organisering samt hvilke roller UHR skal ivareta. Momenter som blir viktige i dette arbeidet er blant annet om UHR oppfyller institusjonenes behov, og hvordan dialogen mellom styret og understrukturen fungerer. Representantskapet ønsket at det skulle settes ned en arbeidsgruppe som skal vurdere dagens struktur og eventuelt komme med forslag til endringer, og styret fikk fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppen og utforme et mandat. Arbeidsgruppen ble satt i gang i 2011 og gruppen skal levere sine innspill og resultater i løpet av Les mer her: Ledelsesutvikling og andre prosjekter (SAK-prosjekt) UHRs administrasjonsutvalg søkte om SAK-midler i 2010 for prosjektene ledelsesutvikling og økonomisamarbeid, og ble høsten 2010 tildelt 3 mill kr til disse to (henholdsvis 2,5 mill kr til ledelsesutvikling og 0,5 mill kr til økonomisamarbeid). I statsbudsjett 2011 fortsatte regjeringen med sin satsing med 50 mill kr til SAK, og i statsbudsjettet for 2011 ble særlig SAK-midler til ledelsesutvikling fremhevet. I 2011 ble det tildelt kr 1,5 mill til lederutviklingsprosjektet. Til sammen har prosjektet fått 4 mill kr fra SAK-midlene. UHRs styre mener at prosjektet om ledelsesutvikling har stor strategisk betydning. Prosjektet består av flere ulike underprosjekter som utvidet forskningslederprogram (dekning av kostnader for høgskoledeltaker), engelskspråklig forskningslederprogram, utvikling av forskningslederprogram for høgskolene, utdanningsledelse, videreutvikling av UHRs lederutvikling (dekanskolen), klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren og eksternfinansierte forskningsprosjekter (utvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon - tiltak over to år, deretter skal tiltaket/nettverket være selvfinansierende). Økonomisamarbeidet, som fikk tildelt 0,5 mill kr i 2010 og 0,9 mill kr i 2011, går ut på å utvikle arenaer der institusjonene kan møtes for å diskutere muligheter for samarbeid. Det settes i gang to piloter ved henholdsvis Universitetet i Bergen og NTNU innen innkjøp. De to pilotene skal se hvordan de tilknyttede institusjonene nyttiggjør seg den felles innkjøpskompetansen. Erfaringer fra etablering og drift av pilotene skal også konseptualiseres i en ressursmodell. Dette prosjektet har vært forsinket og har oppstart og første samling våren Så langt har SAK-midlene gjort det mulig å legge til rette for samarbeid og innsats på flere områder. Innen ledelse og satsingen på innkjøpsområdet har man oppnådd et samarbeid mellom universiteter og høgskoler der det ikke har vært kontakt tidligere. I 2011 tilbød også UHR i tillegg til dekanskolen og andre ledelsesutviklingsprosjekt innenfor SAK et rektorseminar. Dette var et tilbud til nye rektorer i sektoren. Seminaret la vekt på strategiutvikling, nasjonale og internasjonale trender innenfor høyere utdanning og forskning, i tillegg til at nettverksbygging var et viktig aspekt. I tillegg til SAK-prosjekt innen ledelse og økonomi har UHR også blitt tildelt SAK-midler til blant annet Ny rammeplan for ingeniørutdanning og implementering av denne (mer om dette i kapittel 4), men også andre (både nasjonale råd og fakultetsmøter) har blitt tildelt midler til ulike prosjekter innen Side 10 av 23

11 SAK. Mer informasjon om dette finnes i det enkelte råd og utvalgs årsrapport. Mer informasjon om ulike SAK-prosjekter i UHR regi finnes her: Internasjonalt samarbeid UHR er i sin strategi også opptatt av at UHR skal arbeide for politisk påvirkning i nasjonale og internasjonale fora slik at interessene til norske UH-institusjoner blir ivaretatt, og bidra til styrke faglig samspill. UHR er et felles talerør for institusjonene overfor myndighetene i utforming av den nasjonale politikken for internasjonalisering, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan som Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og European University Association (EUA). UHR samarbeider med Forskningsrådet, SIU, NOKUT, NORAD og Utenriksdepartementet vedrørende internasjonalisering og globalisering av høyere utdanning og forskning. Nordisk samarbeid Leder av UHRs utdanningsutvalg er norsk institusjonsrepresentant til HØGUT- Nordisk Ministerråds komité for høyere utdanning. UHRs generalsekretær er vara og deltok på møtet i november Tema som har vært tatt opp på møtene her er: U-Map NordiskNordic Masters og norsk lederskap i Embedsmannskomiteen for utdanning i Nordisk ministerråd. Nordisk universitetssamarbeid (NUS), etablert av de fem nordiske rektorkonferansene i 1995, for å lære av hverandres erfaringer, fremme nordisk samarbeid og koordinere nordisk innsats internasjonalt. NUS har arbeidet for en mer offensiv politikk for det nordiske universitetssamarbeidet, ikke minst for å få en bedre dialog med Nordisk Minister Råd (NMR). For mer informasjon om NUS, se Styrets strategiske seminar i Gøteborg og Borås UHRs styre la sitt strategiske seminar i 2011 til Gøteborg og Borås, og hadde i den anledning møte med rektor Pam Fredman fra Gøteborgs Universitet som også er leder av Sveriges universitets og høgskoleforbund. I tillegg besøkte styret Høgskolan i Borås og fikk presentert høgskolen og dets strategiske arbeid i forsøket på å bli universitet. Se også møtereferat fra UHRs styre: Europeisk samarbeid - European University Association (EUA) UHR er medlem av den europeiske universitetsorganisasjonen EUA (European University Association). Leder og generalsekretær deltar i EUAs generalforsamling og rådsmøter. Generalsekretær deltar i tillegg i koordinerende møter mellom generalsekretærene. EUA har de siste årene utviklet seg til å bli en aktiv og sterk aktør på europeisk plan, blant annet overfor EU-systemet og innen Bologna-prosessen. I 2011 har det vært ett møte i General Assembly, 3 møter i Council og 3 møter i Secretary General. Viktigste tema gjennom 2011 er hvordan forskning og utdanning kan bidra Side 11 av 23

12 til å komme ut av finanskrisen. For øvrig har UHR deltatt aktivt ved utarbeidelsen av rapporten om Autonomy Scoreboard, og ved rapporten om vurdering av de forskjellige rankingsystemene. UHR er også representert i ulike organ ved blant annet rektor Torbjørn Digernes, NTNU, som er med i EUAs Research Policy Working Group. Fra februar 2010 har Digernes representert EUA som leder av European Platform of Universities Engaged in Energy Research (EPUE). For mer informasjon om EUA og om sentrale dokumenter/publikasjoner, se EQAR (Euopean Quality Assurance Register for Higher Education) tar sikte på å ha oversikt over alle kvalitetssikringsorganene som opererer i Europa og som har vist at de arbeider i tråd med European Standards and Guidelines for Quality Assurance. En komité på 11 medlemmer avgjør søknadene om medlemskap. Leder av denne komiteen (foreslått/nominert av UHR) er Kjell Frønsdal, jurist og dommer med base i Gulating lagmannsrett. Han har blant annet tidligere ledet NOKUTs klagenemnd. Europarådets utvalg for høyere utdanning og forskning (CDESR) ble endret i 2011 og ny ordning vil bli satt i verk i CDESR vil i 2012 bli erstattet av en Steering Committee for Education Policy and Practice (CDPPE) som er en fusjon mellom Europarådets utvalg for utdanning (CDED) og Europarådets utvalg for høyere utdanning og forskning (CDESR). For mer informasjon, se Møtevirksomhet internasjonalt UHR deltar i møtevirksomhet internasjonalt for å påvirke politisk i internasjonale fora slik at interessene til norske UH-institusjoner blir ivaretatt, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan. Multirank-EU I 2009 satte EU-kommisjonen i gang et prosjekt for å se om det var mulig å finne andre måter å rangere institusjoner på enn de som er/har vært brukt til nå. Argumentet var at gjeldende systemer stort sett fokuserte på harde vitenskaper og i mindre grad vektla områder som humaniora, samfunnsfag, utdanningskvalitet og samfunnsrelevans. Det var ønskelig med et nytt system som skulle være muligdimensjonalt, transparent og globalt. Det ble laget et utkast til en mulig modell, og det ble gjennomført et forsøksprosjekt innenfor to fagområder (ingeniørutdanning og økonomiskadministrativ utdanning) ved ca 150 institusjoner. Det var ikke et krav at institusjonen hadde begge fagfelt. Intensjonen var å se om det faktisk er mulig å etablere et sett av indikatorer som man kan bruke for å lage sin egen ranking ut fra hva man vil måle/vektlegge. Piloten viser at det er mulig, selv om det nok må gjøres visse justeringer. Det er ønskelig å forlenge pilotprosjektet med ytterligere to år. UHRs generalsekretær og underdirektør har vært med i den såkalte stakeholder -gruppen i selve prosessen og norske institusjoner var også med i forsøksprosjektet. Se mer her: og Transatlantic educational forum (TEF) Norge, USA og Canada Kunnskapsdepartementet arrangerer to ganger i året TEF-møter. USAs og Canadas ambassadører deltar for å følge opp Nord-Amerikastrategiene og Science Week. UHR deltar i møtene. Side 12 av 23

13 Peder Saether center oppfølging UHR arrangerte møter mellom de 8 partnerinstitusjonene, Forskningsrådet og en kontaktperson fra Peder Saether Center ved UC Berkeley (UCB) for drøfting av utviklingen av senteret ved UCB. Planen er at senteret skal åpnes høsten Science Week 2011 Styreleder og generalsekretær deltok på årets Science Week på Berkeley og Stanford. Erfaringer fra årets Science Week ble tatt opp til drøfting i styrets møte i november 2011 i forhold til fremtidige Science Week. I 2012 skal Science Week arrangeres i Houston. Det arbeides med en tydeliggjøring av målgrupper, både i forhold til norske og amerikanske deltakere, for å etablere mer konkrete og forpliktende møteplasser for forskere og ledere innen forskning og utdanning. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under KD, og sentrale oppgaver er programforvaltning for studentutveksling og bistandsprogrammer. SIU bistår universitetene og høgskolene med opplæring, støtte og profilering av høyere utdanning. UHR har et godt samarbeid med SIU og innstiller representanter til SIUs styre og programstyrer. UHR deltar sammen med SIU i samordningsmøter og forhandlinger med NORAD og UD vedrørende rammebetingelser for blant annet NUFU- og NOMA-programmene. I tillegg har UHR og SIU hatt uformelle dialogmøter om felles problemstillinger og ufordringer. Side 13 av 23

14 4 Utdanningspolitiske saker i 2011 Noen utvalgte utdanningspolitiske saker som styret har hatt til behandling, for mer informasjon se det enkelte råd og utvalgs årsrapporter. Ny rammeplan for ingeniørutdanning implementering Innføringen av den nye rammeplanen krever et omfattende omleggingsarbeid ved den enkelte institusjon. Kunnskapsdepartementet (KD) ønsket en nasjonal prosess som kan bidra til samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansebygging. Departementet ba (UHR) ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) om å koordinere og gjennomføre en nasjonal aktivitetsplan for ny ingeniørutdanning, samt utarbeide nasjonale retningslinjer. 8 millioner kr ble satt av til dette arbeidet i Arbeidsutvalget til NRT (NRT-AU) vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. Det har i 2011 vært gjennomført en rekke fagmøter, for mer informasjon om disse se: Opptak av internasjonale studenter UHRs utdanningsutvalg har ved flere anledninger tatt opp utfordringer rundt økende antall internasjonale søkere, spesielt med fokus på opptak til masterstudier. I dag søker internasjonale søkere til masterutdanninger i Norge til hvert lærested og sender papirer til hvert lærested/institusjon hvor de blir behandlet. Utdanningsutvalget vil i samarbeid med UiS, UiN, UiA, HiOA og HiB søke om SAKmidler for 2012 for å sette i gang et prosjekt med hvordan dette kan håndteres på en bedre og mer effektiv måte. For mer informasjon om UHRs handlingsplan og oppgaver se: En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe for å utrede lærerutdanning ut fra en helhetlig tilnærming. Dette arbeidet ble avsluttet september Rapporten tar for seg samtlige lærerutdanninger, blant annet med tanke på konsekvenser av Grunnskolelærerutdanningsreformen (GLU-reformen). Rapporten viser at lærerutdanningene stadig står overfor store utfordringer, noen eksempler på slike er: rekruttering, forskningskompetanse og praksisrettet forskning, samfunnsrelevans, forventet læringsutbytte, formell kompetanse blant praksislærere og lærerutdanningsidentiteten til partnerskole og barnehage. Rapporten blir et viktig innspill til Kunnskapsdepartementets gjennomgang av lærerutdanninger for trinn. Les mer her: Skikkethetsutvalget Skikkethetsvurdering er et viktig virkemiddel for å sikre at institusjonen uteksaminerer kandidater som innfrir forventninger samfunnet stiller til profesjonelle yrkesutøvere. I dag er 25 utdanninger underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. UHR sine nasjonale råd for helse- og sosialfagutdanning og lærerutdanning har utredet regelverk rundt arbeidet med skikkethetssaker, hvordan slike håndteres i UH-institusjonene, og hvilke utfordringer institusjonene møter. Dette resulterte i rapporten Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene som ble levert i Rapporten er Side 14 av 23

15 sendt som innspill til KD i forbindelse med arbeidet med Stortingsmeldingen om Utdanning for velferd. Rapporten ble sendt på høring og UHRs styre sluttbehandlet rapporten på sitt møte 6. desember. Rapporten ble videre sendt til KD med forslag til videre oppfølging fra KD og UHRs side. UHR ber KD om å følge opp de delene av rapporten som gjelder lov- og regelverket, der dette oppleves som uhensiktsmessig og uklart. Les mer her: Dannelseutvalget UHRs styre behandlet i april 2010 forslag fra UHRs utdanningsutvalg om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle få fram de gode eksemplene på hvordan dannelse ivaretas i universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsgruppen skulle følge opp innstillingen fra det frittstående Dannelsesutvalget som leverte sin innstilling i Arbeidsgruppen leverte sin rapport september En av arbeidsgruppens konklusjoner er at det ikke er gitt at dannelse kan settes på pensum som et kunnskapskrav med læringsmål. Likevel bør kvalifikasjonsrammeverket stå sentralt i UHinstitusjonenes arbeid med dannelse. Arbeidet kan knyttes til både studiekvalitet og læringsutbyttebeskrivelser, mener arbeidsgruppen, som også gir en differensiert og systematisk fremstilling av dannelsesbegrepet. Arbeidsgruppen gir anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, til UH-institusjonene og til UHR. Les mer her: Karaktersamling- Bruk hele karakterskalaen! UHRs 6. Karaktersamling fant sted 28. Oktober 2011 på Gardermoen med ca 120 deltakere. Hele karakterskalaen skal brukes ved alle læresteder. Dette var ett av poengene til professor Carl Henrik Gørbitz på denne samlingen. UHRs karaktersamling er blitt en årlig tradisjon. På årets samling, var det blant annet fokus på å se kvalitetssikring av sensur og karaktersetting i sammenheng.i tillegg til orientering om videre opplegg for harmonisering av bruken av bokstavkarakterskalaen, Utdanningsutvalgets undersøkelse om klagesensur /2011 og karakterrapport for Les mer her: Side 15 av 23

16 5 Forskningspolitiske saker i 2011 Noen utvalgte forskningspolitiske saker som styret har hatt til behandling, for mer informasjon se det enkelte råd og utvalgs årsrapporter. Innspill til arbeidet med ny forskningsmelding I forbindelse med oppstart av arbeid med ny forskningsmelding som skal være ferdig våren 2013, ønsket UHRs styre og UHRs forskningsutvalg tidlig å sette i gang arbeidet med innspill til KDs arbeid med den nye meldingen. Innspillet ble drøftet i styrets møte i desember 2011 og sendt til KD i januar UHRs styre ønsket at det skulle sendes et kort innspill først og at UHRs fagstrategiske organ kunne gi utfyllende innspill på sine områder. UHRs første innspill er av en relativt overordnet karakter. Hovedvekten er lagt på den unike muligheten Norge har for en større innsats på kunnskapsfeltet, hvordan norsk forskning kan og bør bidra til å svare på samfunnets utfordringer både nasjonalt og internasjonalt og behovet for samspill mellom ulike deler av kunnskapssystemet. I innspillet pekes det også på de viktigste temaene en fremadskuende forskningsmelding bør ta opp. UHR deltok også i det felles innspillet Kunnskapserklæringen. Les mer her: Oversikt over alle UHRs innspill sendt inn innen 28. mars 2012 se: Kunnskapserklæringen, se: _en_investering_i_mer_samspill_mellom Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år 2020 De tre siste årene har det ikke kommet nye stipendiat- og postdoktorstillinger, og måltallet på behov for stipendiater var fra UHR meldte inn til KD et behov for sammen å se på tall for fremtidig behov, innenfor fagområder og i forhold til vekst i studenttall, kommende generasjonsskifte, og ikke minst behov i næringsliv og samfunn forøvrig. Høsten 2011 ble en arbeidsgruppe nedsatt, bestående av representanter fra Kunnskapsdepartementet og UHRs beregningsutvalg. I februar 2012 levert gruppen sin rapport som vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbud av personer med doktorgradsutdanning. For første gang er dette også brutt ned på fagområder, noe som gir vesentlig bedre grunnlag for å vurdere tilbud og behov.rapporten viser at det vil bli en mangel på stipendiater i årene fremover, spesielt innenfor teknologi- og realfag. Les mer: Egenandeler ved eksternfinansierte prosjekter Det har lenge vært arbeidet med prinsipper og praktisk tilrettelegging for synliggjøring av hva eksternt finansierte forskingsprosjekter faktisk koster, og at oppdragsgiver i større grad skal betale både for direkte og indirekte kostnader for prosjekter som utføres ved universiteter og høyskoler. På denne bakgrunnen satte UHR og Forskningsrådet i fellesskap ned en arbeidsgruppe som skulle se på etablering av en felles nasjonal modell for budsjetter og regnskapsføring av eksternt finansierte forskningsprosjekter. Arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid og innstillingen med forslag om å innføre et totalkostnadsprinsipp ble presentert i UHRs forskningsutvalg 20. september og i UHRs styre 10. oktober UHRs styre ønsket at denne saken skulle diskuteres i sin bredde i UHRs representantskapsmøte i november 2011 før man ga tilbakemeldinger på innstillingen. UHRs representantskap er i likhet med UHRs styre positive til de foreslåtte prinsippene, men forutsatte at styret foretar en endelig godkjenning av modellen når denne foreligger. Les referat fra representantskapets møte i november 2011: Side 16 av 23

17 Høringsuttalelse om Fagerbergutvalgets rapport UHR leverte sin høringsuttalelse i oktober Utvalget har, slik UHR ser det, i sin tolkning og med sine prioriteringer gått inn for en for snever avgrensing med vekt på målbare sider ved ressursbruk i UH-sektoren, uten å vurdere mer gjennomgripende hva man ønsker å oppnå med utredningen. Mangfoldet i sektoren kunne ha vært belyst tydeligere. Mye tyder på at de foreslåtte tiltakene passer universitetene bedre enn høgskolene. Produktivitetstenkningen dominerer mens spørsmål om verdier og kvalitet basert på resultater som er vanskelig å måle, kommer i bakgrunnen. Les mer her: UHRs innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningsprogram UHR leverte sitt innspill og kommentarer til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningssamarbeid i mai UHR peker her blant annet på at man er positiv til EU-kommisjonens ønske om å lytte bredt for å få et solid grunnlag for programmet som skal ta over etter 7RP. Grønnboka bør diskutere mer inngående når og på hvilke områder harmonisering av strategier er ønskelig, og begrunne klarere hvorfor man mener at én felles europeisk strategisk forsknings- og innovasjonsstrategi skal kunne løse de store utfordringene. Man bør være mye tydeligere på hva verdien av felles strategier er, siden dette vil medføre reduksjon i nasjonale satsinger. Norges rolle er viktig å avklare i det neste rammeprogrammet samt tydeliggjøre den rollen UH-sektoren har for en fremtidsrettet utvikling av forskning og innovasjon. Les mer her: Alternative studieløp på doktorgradsnivå UHR har i løpet av de senere årene gjentatte ganger blitt oppfordret til å utrede om den gjeldende norske ph.d.-ordningen er tilstrekkelig for å imøtekomme de mange og store behovene for kunnskap og (formell) kompetanse i dagens samfunn. Utfordringen er spesielt forbundet med at det i UHsektoren eksisterer to parallelle, likestilte karriereveier. Ph.d.- graden ligger til grunn for førsteamanuensiskompetanse, det samme gjør Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, mens det for førstelektorer ikke eksisterer noe gradsgivende utdanningsløp. UHRs styre behandlet saken første gang i sitt møte desember 2010, og i møtet februar 2011 vedtok styret et utkast til mandat og ba om å få Forskningsutvalgets forslag til gruppesammensetning til godkjenning. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i mai Tidsfristen for oppdraget var satt til utgangen av Arbeidsgruppen fikk senere utsettelse til begynnelsen av 2012 og leverte resultatet av sitt arbeid 9. februar Les mer her: Side 17 av 23

18 6 Vedlegg Vedlegg: Representantskap og styre Representantskap ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet er det øverste organ for. Mer informasjon med oversikt over representanter, møteplan, møtereferat, dokumenter/presentasjoner fra tidligere representantskapsmøter finnes her: Styret Styret er s talerør utad, og har ansvaret for rådets løpende virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt av representantskapet. Mer informasjon med oversikt over styremedlemmer, møteplan, møtereferat og valgreglement finnes her: Strategi, vedtekter og reglement UHRs vedtekter og strategi, i tillegg til reglement for UHRs utvalg, nasjonale fagråd og UHRs fagstrategiske enheter finnes på denne nettsiden: UHRs organisasjonskart: Vedlegg: Oversikt over årsmelding, årsrapporter og virksomhetsrapport for UHR, UHRs råd og utvalg Årsmeldinger og årsrapporter: Virksomhetsrapport: Vedlegg: UHRs råd og utvalg Informasjon om UHRs råd og utvalg finnes her: Fagstrategiske enheter: Nasjonale råd har opprettet fire sektorovergripende nasjonale råd. Rådene er: Side 18 av 23

19 Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS) Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, ble formelt opprettet i 2011, men konstituert februar Nettside under utarbeiding. Mer informasjon om de fire nasjonale rådene: Hvert enkelt råd har i tillegg egen nettside hvor man finner oversikt over medlemmer, møteplan, møtereferater med mer. NRHS: NRLU: NRT: NRØA: Utvalg UHR har tre sektorovergripende utvalg: Administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg. I tillegg til disse tre finnes også: Bibliotekutvalget, Museumsutvalget, Publiseringsutvalget. UHR har også sekretærfunksjon for Komité for kjønnsbalanse i forskning og Lærebokutvalget for høyere utdanning. Mer informasjon om UHRs utvalg finnes her: Hvert enkelt utvalg har egen nettside hvor man finner oversikt over medlemmer, møteplan, møtereferat med mer. UHRs administrasjonsutvalg (UHR A): UHRs forskningsutvalget (FU): UHRs utdanningsutvalget (UU): UHRs bibliotekutvalg (UHR B): UHRs museumsutvalg (UHR M): Publiseringsutvalget: Lærebokutvalget: KIF-komiteen: Nasjonale fakultetsmøter UHR har opprettet nasjonale fakultetsmøter innen humaniora, juridiske fag, i medisin, i odontologi, realfag og samfunnsvitenskaplige fag. De nasjonale fakultetsmøtene er opprettet av Universitets- og høgskolerådet som samarbeidsorganer for universitetenes fakulteter og for tilsvarende enheter ved høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Side 19 av 23

20 De nasjonale fakultetsmøtene skal samordne høyere utdanning og forskning innenfor sine fagområder. De skal gi råd i overordnede fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, UHR eller de nasjonale fagrådene som hører inn under fagområdet. Fakultetsmøtene kan på eget initiativ ta opp saker innen sine fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom UHR. Mer informasjon med oversikt over fakultetsmøtene, møtereferat, dokumenter med mer finnes her: Nasjonale profesjonsråd Råd for profesjonsutdanninger på universitets- og høgskolenivå er opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor profesjonsfagområder som ikke er organisert under nasjonale fakultetsmøter eller Nasjonale råd for helse- og sosialfaglig, lærer-, teknologisk, og økonomisk-administrativ utdanning og kunst???. Profesjonsrådene skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra institusjonene som gir den aktuelle utdanningen eller fra. Mer informasjon (oversikt over profesjonsrådene, referater med mer): Fagkoordinerende enheter: Nasjonale fagråd De nasjonale fagrådene etableres av som samarbeidsorganer for de faglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre høgre læresteder. De nasjonale fagrådene vil normalt være tilordnet et nasjonalt fakultetsmøte. I saker som berører flere fagråd, vil de nasjonale fakultetsmøtene ha ansvaret for koordinering. De nasjonale fagrådene skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, fra eller fra vedkommende nasjonale fakultetsmøte. Fagrådene kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom relevant fakultetsmøte videre til. Mer informasjon (oversikt, referater med mer): UHRs sekretariat Oversikt over UHRs ansatte (sekretariatet), finnes her: Side 20 av 23

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer