Virksomhetsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2011"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2011 s styre

2 Innhold 1 Forord Saker styret har arbeidet med i UHRs strategi for Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører... 6 Politikkutforming... 6 Statsbudsjett reaksjoner på statsbudsjett 2012 og innspill til statsbudsjett Langsiktige rammevilkår... 6 Framsynsanalyse... 7 Midlertidig tilsettinger... 7 Formidling... 7 Samspill med samfunnsaktører... 8 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen)... 8 Stortingets finanskomité (finanskomiteen)... 8 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 8 Mål og resultatstyring... 8 Samarbeid og møter med andre aktører... 9 Samarbeid Forskningsalliansen 18. august seminaret Vilje til ledelse... 9 Samarbeidskonferanse mellom NAV og utdanningssektoren... 9 Forholdet til medlemsinstitusjonene... 9 UHRs rolle og organisering Ledelsesutvikling og andre prosjekter (SAK-prosjekt) Internasjonalt samarbeid Nordisk samarbeid Styrets strategiske seminar i Gøteborg og Borås Europeisk samarbeid - European University Association (EUA) Møtevirksomhet internasjonalt Multirank-EU Transatlantic educational forum (TEF) Norge, USA og Canada Peder Saether center oppfølging Science Week Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Utdanningspolitiske saker i Ny rammeplan for ingeniørutdanning implementering Opptak av internasjonale studenter En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Skikkethetsutvalget Dannelseutvalget Karaktersamling- Bruk hele karakterskalaen! Forskningspolitiske saker i Innspill til arbeidet med ny forskningsmelding Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år Egenandeler ved eksternfinansierte prosjekter Høringsuttalelse om Fagerbergutvalgets rapport UHRs innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningsprogram Alternative studieløp på doktorgradsnivå Vedlegg Vedlegg: Representantskap og styre Representantskap Styret Side 2 av 23

3 Strategi, vedtekter og reglement UHRs organisasjonskart Vedlegg: Oversikt over årsmelding, årsrapporter og virksomhetsrapport for UHR, UHRs råd og utvalg Vedlegg: UHRs råd og utvalg Fagstrategiske enheter: Nasjonale råd Utvalg Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale profesjonsråd Fagkoordinerende enheter: Nasjonale fagråd UHRs sekretariat Vedlegg: Oversikt over konferanser og seminarer i UHR regi i Vedlegg - Liste over forkortelser/akronymer: Side 3 av 23

4 1 Forord Virksomhetsrapporten inneholder en mer detaljert beskrivelse og gjennomgang av et utvalg av de viktigste sakene som det er arbeidet med i Rapporten kommer i tillegg til årsmeldingen som er den formelle rapporten for styrets arbeid i forhold til Representantskapet. UHRs ulike råd og utvalg utarbeider egne årsrapporter for sitt arbeid. Ytterligere informasjon om UHRs virksomhet og en oversikt over arbeid og oppgaver fra råd og utvalg finnes på UHRs hjemmeside: Jan I. Haaland Styreleder Ola Stave Generalsekretær Side 4 av 23

5 2 Saker styret har arbeidet med i 2011 UHRs strategi for UHRs styre arbeidet med hovedlinjer og prinsipper for strategiarbeidet i 2010, arbeidet ble fulgt opp med diskusjoner i begge representantskapsmøtene samme år med gruppediskusjoner i novembermøtet. Styrets medlemmer ledet gruppediskusjonen og oppsummering. I tillegg ble en prioritering av resultatene fra representantskapsmøtet ble tatt med videre inn i strategiarbeidet. UHRs styre vedtok det endelige strategidokumentet februar Styret ba videre om at UHRs råd og utvalg skal utarbeide årlige arbeidsplaner, og at det skal utarbeides egne arbeidsplaner for noen fellesutfordringer. Dette vil styret følge opp i sine møter med ledere av råd og utvalg i denne strategiperioden. UHRs strategi kan leses her: UHRs styre og representantskap har i 2011 hatt fokus på UHRs strategi og hvordan den kan implementeres i UHRs arbeid. Styret har behandlet mange store saker i 2011 blant annet hvordan perspektiver fra framsynsanalyserapporten kan identifisere aktuelle temaer for sektoren som det er sentralt å løfte politisk, og hatt fokus på oppfølging av Handlingsromrapporten. I tillegg har flere arbeidsgrupper levert rapporter i løpet av UHR har levert høringsuttalelser blant annet i forhold til Fagerbergutvalgets rapport, EUs grønnbok og midlertidighet. Styret har satt i gang arbeidsgruppe for å se på UHRs rolle og struktur, arbeidsgruppe om alternative studieløp på doktorgradsnivå, med mer. Dette er noen av de sakene som presenteres i de neste kapitlene. Side 5 av 23

6 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører Politikkutforming UHRs arbeid med innspill til statsbudsjett og oppfølging og reaksjoner inn mot departement, politikere og komiteene på Stortinget er viktig for arbeidet med å oppnå både større gjennomslagskraft for våre hovedprioriteringer og for å få til bedre rammevilkår for sektoren. Dette arbeidet er helt i samsvar med UHRs strategi, der sentrale mål er å oppnå større gjennomslagskraft for verdien av kunnskap og kompetanse, og å bedre rammevilkår for UH-institusjonene. Statsbudsjett reaksjoner på statsbudsjett 2012 og innspill til statsbudsjett 2013 Reaksjonene på Statsbudsjett 2012 var fra UHRs side at Statsbudsjett 2012 ga en nullvekst for forskning. Budsjettet ble sett på som traust og manglet ambisjoner og visjoner. Reaksjoner fra andre aktører: at budsjettet var visjonsløst, svakt, manglet ambisjoner, traust, nøkternt og ingen satsing, var blant karakteristikkene. UHR deltok på høringsmøte på Stortinget, både i Finanskomiteen og i KUF-komiteen. Her fokuserte UHR på følgende punkter: at det ikke kom noe økning til resultatbasert omfordeling (RBO) at tiltakene i budsjettet fortsatt ikke gir institusjonene handlingsrom at den nye ordningen som skal erstatte Forskningsfondet må følges nøye og at vi vil komme tilbake til denne ved senere budsjett for vurdering om ordningen fungerer etter intensjonen forslaget om fjerning av gaveforsterkningsordningen. UHR understreket at ordningen heller burde vært utvidet til også å gjelde høgskolene i stedet for at denne ordningen ble fjernet. I etterkant av høringsmøtet sendte UHR et eget brev vedrørende gaveforsterkningsordningen til KUF-komiteen og Finanskomiteen på Stortinget. UHRs innspill til statsbudsjett 2013 ble diskutert på representantskapsmøtet i november, og ble vedtatt i styremøtet i desember. I innspillet fokuserte UHR på at det må satses på forskning og utdanning for å møte morgendagens utfordringer og for å bygge framtidens arbeidsplasser og sikre velferden. Det er spesielt tre områder UHR vil fremheve som avgjørende for at universiteter og høgskoler skal kunne fylle den viktige rollen disse institusjonene har i utviklingen av kunnskapssamfunnet: det må sikres tilstrekkelig strategisk handlingsrom sikre fremtidig kapasitet gjennom nye rekrutteringsstillinger og sikre høy kvalitet i den forskningsbaserte utdanningen Hele innspillet til statsbudsjett 2012 og 2013 fra UHR kan leses på UHRs samleside om statsbudsjettet, i tillegg til reaksjoner og nyhetsoppslag i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2012, se: Brevet om gaveforsterkningsordningen kan leses her: Langsiktige rammevilkår Side 6 av 23

7 I styremøtet i november 2011 besluttet styret å utarbeide et policy notat der UHR ser UHinstitusjonenes budsjett og rammevilkår i et mer langsiktig perspektiv. Dokumentet er tenkt rettet inn både mot kommende budsjettinnspill, men også inn mot det kommende stortingsvalget i 2013 og kan gi grunnlag for ulike innspill til partienes partiprogram. Dette er et arbeid som ferdigstilles våren Framsynsanalyse UHRs styre tok i sitt møte i april 2010 initiativ til å sette i gang et forprosjekt for en mulig framsynsanalyse for UH-sektoren. Styret ønsker å være mer aktive i sin påvirkning på og være i forkant av politiske prosesser og utviklingen av sektoren. Forprosjektet har hatt som mål å peke på noen hovedutfordringer i et års perspektiv, og gi styret et underlag for å vurdere hvorvidt man skal sette i gang en slik analyse. Rapporten ble levert i februar Styret ønsket ikke å sette i gang et større analysearbeid nå, men vil bruke rapporten fra arbeidsgruppen som et verktøy til å identifisere aktuelle temaer til representantskapsmøtene fremover for å belyse prosesser og eventuell utvikling av sektoren som det vil være behov for å løfte opp til politiske drøftinger denne perioden. Les rapporten her: Midlertidig tilsettinger UHR pekte i sin høringsuttalelse på at UHR og våre medlemsinstitusjoner tar problemstillingen på alvor. Det er for omfattende bruk av midlertidige tilsettinger innenfor enkelte områder i UH-sektoren, og det er nødvendig å vurdere ulike tiltak. Samtidig vil det være mest konstruktivt å konsentrere seg om uønsket midlertidighet. Hva som legges i begrepet uønsket midlertidighet kan diskuteres, her er det snakk om flere hensyn som skal balanseres. Det vil være konstruktivt om man kan bli enig om hva som anses som uønsket midlertidighet og sette tiltakene inn for å bedre situasjonen på disse områdene. UHR støtter rapporten ("Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren") i at den faglige aktiviteten må være styrende for hvordan universitets- og høyskolesektoren organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivers behov for fleksibilitet er viktig, samtidig som stabilitet, kontinuitet og langsiktighet teller. Les mer her: Formidling UHR skal jf strategien være en aktiv premissleverandør i samfunnsdebatten og synliggjøre verdien av kunnskap og kompetanse, skape møteplasser/arenaer og vise betydningen av kunnskap, kompetanse og dannelse blant annet. UHR skal skape og videreutvikle arenaer der UH-institusjonene samarbeider med andre samfunnsaktører for å styrke kvalitet og relevans i utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og formidling. Noen eksempler fra 2011 er : Augustkonferansen i samarbeid med Forskningsalliansen med fokus på ledelse og vilje til ledelse. Se: Forskerintervju innspill til ny NRK-serie med forskerintervju (ift kandidater og økonomisk bidrag til en slik serie) Samarbeid med Forskningsrådet og FFA for overordnede problemstillinger innen forskning som hvordan rekruttere og tiltrekke seg forskere, og hva vil kreves av samarbeid for norsk forskning fremover. Se: Side 7 av 23

8 Samspill med samfunnsaktører Et mål i UHRs strategi er å stimulere til samspill og arbeidsdeling innenfor utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, både imellom UH-institusjoner og i forhold til andre samfunnsaktører, delta i nasjonale og internasjonale fora for å styrke faglig samspill i høyere utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra til å synliggjøre verdien og betydningen av høyere utdanning i arbeids- og samfunnsliv. Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen) UHR opplever at meningsutvekslingen med KUF-komiteen på Stortinget har vært god. Kontakt med komiteen har funnet sted gjennom formelle høringsmøter i Stortinget. UHR har også et årlig møte med komiteen. Dette var i februar 2011 hvor tema blant annet var oppfølging av budsjettsaker, RBO, utdanningskvalitet, Handlingsromrapporten osv. Utover dette har UHR jevnlig kontakt med leder og enkeltmedlemmer i komiteen Stortingets finanskomité (finanskomiteen) UHR har vært i formelle høringsmøter med finanskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement UHR har hatt en tett og god kontakt med KD i 2011 og er fast høringsinstans for saker som angår sektoren. UHR blir ofte invitert til departementet for å gi innspill til aktuelle saker, som for eksempel innspill til statsbudsjett, beregningsutvalg for å se på reelle kostnader for stipendiatstillinger, oppfølging av handlingsromgruppens rapport og arbeidsgruppen som har sett på behov for stipendiatstillinger i forhold til både fagområdenes og samfunnets behov (rapporten ble levert februar 2012). I 2011 har UHR hatt flere dialogmøter med både politisk ledelse og embetsverk. Kunnskapsdepartementet (v/avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk) har opprettet et nasjonalt kompetanseforum med deltakere fra nærings- og utdanningsmyndighetene, partene i arbeidslivet, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), UHR og fagskolerådet. UHRs generalsekretær og underdirektør har deltatt i møter i forumet. UHR har deltatt i KDs referansegruppe for utarbeiding av forslag til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Mål og resultatstyring Kunnskapsdepartementet (KD) opprettet en referansegruppe for departementets arbeid vedrørende mål- og resultatstyring i UH-sektoren, et arbeid som kom i gang i etterkant av Handlingsromsutvalgets innstilling (som kom i 2010). Her ble det pekt på at tildelingsbrevene fra departementet bar preg av for stor detaljeringsgrad og for omfattende krav til rapportering, og det ble anbefalte at føringer og forventinger i tildelingsbrev må bli mer overordnet og knyttet til ressurser i Side 8 av 23

9 tillegg til at rapporteringskravene må forenkles og reduseres. Utvalget mente også at styringsdialogen i enda større grad skal være en dialog om langsiktighet, strategisk utvikling og profil. UHRs administrasjonsutvalg har vært opptatt av forenkling og avbyråkratisering og har deltatt i referansegruppen ved utvalgets leder og sekretær. Forslag fra KD til forenklinger kom høsten UHR ser en positiv utvikling i form av redusert styringsdetaljnivå. Dette gjelder ikke minst innen mål og resultatstyring der antall indikatorer og parametre reduseres fra 36 til 13. I tillegg skal institusjonene selv definere virksomhetsspesifikke parametre. Tilbakemeldinger på forslag til forenklinger ble sendt i november/desember Samarbeid og møter med andre aktører UHR har et kontinuerlig og utstrakt samarbeid med andre aktører innen høyere utdanning og forskning. God dialog med organer som NOKUT og Forskningsrådet er viktig for informasjonsflyten i sektoren og for en felles forståelse for problemstillinger i prosesser som involverer våre medlemsinstitusjoner. UHRs styre har også i 2011 blant annet hatt møte med styret for Forskningsrådet, i tillegg til Nettverk for private høgskoler (NPH), riksrevisjonens leder for avdelingen som reviderer universiteter og høyskoler, og møte med leder og sekretær for Publiseringsutvalget. Politisk samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, arbeidsgiversiden, interesseorganisasjoner og studentorganisasjonen har vært viktig i året som var. I tillegg har UHR deltatt aktivt i en bred forskningsallianse som består av en rekke arbeidslivsorganisasjoner og aktører i universitets- og høyskolesektoren. Se møtereferat fra styret: Samarbeid Forskningsalliansen 18. august seminaret Vilje til ledelse Årlig arrangeres seminar for å fokusere på tema innen forskning i den offentlige debatten i Norge. Temaet for årets forskningspolitiske konferanse var Vilje til ledelse ledelse og ledelsens rolle og betydning. Hva er faglig ledelse, hvordan driver man slik ledelse i hverdagen og er faglig ledelse til gunst eller ugunst for den frie forskningen? Arrangørene er en gruppe av organisasjoner som jobber for å bedre vilkårene for forskning i Norge. Blant disse finner du blant annet Universitets- og høgskolerådet, Akademikerne, Unio, Forskerforbundet, Norsk Industri, Abelia, Tekna og Norsk studentorganisasjon. Det var stor deltakelse på arrangementet. Samarbeidskonferanse mellom NAV og utdanningssektoren Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerte sammen med Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene (NRHS) en samarbeidskonferanse mellom NAV og UH-sektoren november Konferansen ble arrangert i forbindelse med den kommende stortingsmelding om utdanning til velferdsstatens yrker, og som ledd i å legge grunnlag for et videre samarbeid om utforming av fremtidige utdanninger og styrket samarbeid mellom NAV og UH-sektoren. Det arbeides også med opprettelse av et samarbeidsorgan for å bidra til at dialogen mellom sektorene ivaretas og videreutvikles. organet skal etableres og komme i gang fra begynnelsen av Se her: Forholdet til medlemsinstitusjonene Et mål i UHRs strategi er å gi effektive tjenester av høy kvalitet til medlemsinstitusjonene, videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon, styrke lederopplæring for Side 9 av 23

10 medlemsinstitusjonene som kompletterende til institusjonenes egne programmer, og videreutvikle og optimalisere UHRs organisering i forhold til kjerneoppgavene. UHRs rolle og organisering UHRs interne organisering av de faglige og faglig-strategiske enhetene gjenspeiler ikke lenger den faglige organiseringen ved institusjonene. Denne situasjonen har vært gjenstand for diskusjoner internt i UHRs sekretariat, og i uformelle samtaler med de nasjonale fakultetsmøtene og de nasjonale rådene. Under vårens representantskapsmøte var det enighet om at det er på tide med en gjennomgang av UHRs struktur og organisering samt hvilke roller UHR skal ivareta. Momenter som blir viktige i dette arbeidet er blant annet om UHR oppfyller institusjonenes behov, og hvordan dialogen mellom styret og understrukturen fungerer. Representantskapet ønsket at det skulle settes ned en arbeidsgruppe som skal vurdere dagens struktur og eventuelt komme med forslag til endringer, og styret fikk fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppen og utforme et mandat. Arbeidsgruppen ble satt i gang i 2011 og gruppen skal levere sine innspill og resultater i løpet av Les mer her: Ledelsesutvikling og andre prosjekter (SAK-prosjekt) UHRs administrasjonsutvalg søkte om SAK-midler i 2010 for prosjektene ledelsesutvikling og økonomisamarbeid, og ble høsten 2010 tildelt 3 mill kr til disse to (henholdsvis 2,5 mill kr til ledelsesutvikling og 0,5 mill kr til økonomisamarbeid). I statsbudsjett 2011 fortsatte regjeringen med sin satsing med 50 mill kr til SAK, og i statsbudsjettet for 2011 ble særlig SAK-midler til ledelsesutvikling fremhevet. I 2011 ble det tildelt kr 1,5 mill til lederutviklingsprosjektet. Til sammen har prosjektet fått 4 mill kr fra SAK-midlene. UHRs styre mener at prosjektet om ledelsesutvikling har stor strategisk betydning. Prosjektet består av flere ulike underprosjekter som utvidet forskningslederprogram (dekning av kostnader for høgskoledeltaker), engelskspråklig forskningslederprogram, utvikling av forskningslederprogram for høgskolene, utdanningsledelse, videreutvikling av UHRs lederutvikling (dekanskolen), klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren og eksternfinansierte forskningsprosjekter (utvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon - tiltak over to år, deretter skal tiltaket/nettverket være selvfinansierende). Økonomisamarbeidet, som fikk tildelt 0,5 mill kr i 2010 og 0,9 mill kr i 2011, går ut på å utvikle arenaer der institusjonene kan møtes for å diskutere muligheter for samarbeid. Det settes i gang to piloter ved henholdsvis Universitetet i Bergen og NTNU innen innkjøp. De to pilotene skal se hvordan de tilknyttede institusjonene nyttiggjør seg den felles innkjøpskompetansen. Erfaringer fra etablering og drift av pilotene skal også konseptualiseres i en ressursmodell. Dette prosjektet har vært forsinket og har oppstart og første samling våren Så langt har SAK-midlene gjort det mulig å legge til rette for samarbeid og innsats på flere områder. Innen ledelse og satsingen på innkjøpsområdet har man oppnådd et samarbeid mellom universiteter og høgskoler der det ikke har vært kontakt tidligere. I 2011 tilbød også UHR i tillegg til dekanskolen og andre ledelsesutviklingsprosjekt innenfor SAK et rektorseminar. Dette var et tilbud til nye rektorer i sektoren. Seminaret la vekt på strategiutvikling, nasjonale og internasjonale trender innenfor høyere utdanning og forskning, i tillegg til at nettverksbygging var et viktig aspekt. I tillegg til SAK-prosjekt innen ledelse og økonomi har UHR også blitt tildelt SAK-midler til blant annet Ny rammeplan for ingeniørutdanning og implementering av denne (mer om dette i kapittel 4), men også andre (både nasjonale råd og fakultetsmøter) har blitt tildelt midler til ulike prosjekter innen Side 10 av 23

11 SAK. Mer informasjon om dette finnes i det enkelte råd og utvalgs årsrapport. Mer informasjon om ulike SAK-prosjekter i UHR regi finnes her: Internasjonalt samarbeid UHR er i sin strategi også opptatt av at UHR skal arbeide for politisk påvirkning i nasjonale og internasjonale fora slik at interessene til norske UH-institusjoner blir ivaretatt, og bidra til styrke faglig samspill. UHR er et felles talerør for institusjonene overfor myndighetene i utforming av den nasjonale politikken for internasjonalisering, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan som Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og European University Association (EUA). UHR samarbeider med Forskningsrådet, SIU, NOKUT, NORAD og Utenriksdepartementet vedrørende internasjonalisering og globalisering av høyere utdanning og forskning. Nordisk samarbeid Leder av UHRs utdanningsutvalg er norsk institusjonsrepresentant til HØGUT- Nordisk Ministerråds komité for høyere utdanning. UHRs generalsekretær er vara og deltok på møtet i november Tema som har vært tatt opp på møtene her er: U-Map NordiskNordic Masters og norsk lederskap i Embedsmannskomiteen for utdanning i Nordisk ministerråd. Nordisk universitetssamarbeid (NUS), etablert av de fem nordiske rektorkonferansene i 1995, for å lære av hverandres erfaringer, fremme nordisk samarbeid og koordinere nordisk innsats internasjonalt. NUS har arbeidet for en mer offensiv politikk for det nordiske universitetssamarbeidet, ikke minst for å få en bedre dialog med Nordisk Minister Råd (NMR). For mer informasjon om NUS, se Styrets strategiske seminar i Gøteborg og Borås UHRs styre la sitt strategiske seminar i 2011 til Gøteborg og Borås, og hadde i den anledning møte med rektor Pam Fredman fra Gøteborgs Universitet som også er leder av Sveriges universitets og høgskoleforbund. I tillegg besøkte styret Høgskolan i Borås og fikk presentert høgskolen og dets strategiske arbeid i forsøket på å bli universitet. Se også møtereferat fra UHRs styre: Europeisk samarbeid - European University Association (EUA) UHR er medlem av den europeiske universitetsorganisasjonen EUA (European University Association). Leder og generalsekretær deltar i EUAs generalforsamling og rådsmøter. Generalsekretær deltar i tillegg i koordinerende møter mellom generalsekretærene. EUA har de siste årene utviklet seg til å bli en aktiv og sterk aktør på europeisk plan, blant annet overfor EU-systemet og innen Bologna-prosessen. I 2011 har det vært ett møte i General Assembly, 3 møter i Council og 3 møter i Secretary General. Viktigste tema gjennom 2011 er hvordan forskning og utdanning kan bidra Side 11 av 23

12 til å komme ut av finanskrisen. For øvrig har UHR deltatt aktivt ved utarbeidelsen av rapporten om Autonomy Scoreboard, og ved rapporten om vurdering av de forskjellige rankingsystemene. UHR er også representert i ulike organ ved blant annet rektor Torbjørn Digernes, NTNU, som er med i EUAs Research Policy Working Group. Fra februar 2010 har Digernes representert EUA som leder av European Platform of Universities Engaged in Energy Research (EPUE). For mer informasjon om EUA og om sentrale dokumenter/publikasjoner, se EQAR (Euopean Quality Assurance Register for Higher Education) tar sikte på å ha oversikt over alle kvalitetssikringsorganene som opererer i Europa og som har vist at de arbeider i tråd med European Standards and Guidelines for Quality Assurance. En komité på 11 medlemmer avgjør søknadene om medlemskap. Leder av denne komiteen (foreslått/nominert av UHR) er Kjell Frønsdal, jurist og dommer med base i Gulating lagmannsrett. Han har blant annet tidligere ledet NOKUTs klagenemnd. Europarådets utvalg for høyere utdanning og forskning (CDESR) ble endret i 2011 og ny ordning vil bli satt i verk i CDESR vil i 2012 bli erstattet av en Steering Committee for Education Policy and Practice (CDPPE) som er en fusjon mellom Europarådets utvalg for utdanning (CDED) og Europarådets utvalg for høyere utdanning og forskning (CDESR). For mer informasjon, se Møtevirksomhet internasjonalt UHR deltar i møtevirksomhet internasjonalt for å påvirke politisk i internasjonale fora slik at interessene til norske UH-institusjoner blir ivaretatt, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan. Multirank-EU I 2009 satte EU-kommisjonen i gang et prosjekt for å se om det var mulig å finne andre måter å rangere institusjoner på enn de som er/har vært brukt til nå. Argumentet var at gjeldende systemer stort sett fokuserte på harde vitenskaper og i mindre grad vektla områder som humaniora, samfunnsfag, utdanningskvalitet og samfunnsrelevans. Det var ønskelig med et nytt system som skulle være muligdimensjonalt, transparent og globalt. Det ble laget et utkast til en mulig modell, og det ble gjennomført et forsøksprosjekt innenfor to fagområder (ingeniørutdanning og økonomiskadministrativ utdanning) ved ca 150 institusjoner. Det var ikke et krav at institusjonen hadde begge fagfelt. Intensjonen var å se om det faktisk er mulig å etablere et sett av indikatorer som man kan bruke for å lage sin egen ranking ut fra hva man vil måle/vektlegge. Piloten viser at det er mulig, selv om det nok må gjøres visse justeringer. Det er ønskelig å forlenge pilotprosjektet med ytterligere to år. UHRs generalsekretær og underdirektør har vært med i den såkalte stakeholder -gruppen i selve prosessen og norske institusjoner var også med i forsøksprosjektet. Se mer her: og Transatlantic educational forum (TEF) Norge, USA og Canada Kunnskapsdepartementet arrangerer to ganger i året TEF-møter. USAs og Canadas ambassadører deltar for å følge opp Nord-Amerikastrategiene og Science Week. UHR deltar i møtene. Side 12 av 23

13 Peder Saether center oppfølging UHR arrangerte møter mellom de 8 partnerinstitusjonene, Forskningsrådet og en kontaktperson fra Peder Saether Center ved UC Berkeley (UCB) for drøfting av utviklingen av senteret ved UCB. Planen er at senteret skal åpnes høsten Science Week 2011 Styreleder og generalsekretær deltok på årets Science Week på Berkeley og Stanford. Erfaringer fra årets Science Week ble tatt opp til drøfting i styrets møte i november 2011 i forhold til fremtidige Science Week. I 2012 skal Science Week arrangeres i Houston. Det arbeides med en tydeliggjøring av målgrupper, både i forhold til norske og amerikanske deltakere, for å etablere mer konkrete og forpliktende møteplasser for forskere og ledere innen forskning og utdanning. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under KD, og sentrale oppgaver er programforvaltning for studentutveksling og bistandsprogrammer. SIU bistår universitetene og høgskolene med opplæring, støtte og profilering av høyere utdanning. UHR har et godt samarbeid med SIU og innstiller representanter til SIUs styre og programstyrer. UHR deltar sammen med SIU i samordningsmøter og forhandlinger med NORAD og UD vedrørende rammebetingelser for blant annet NUFU- og NOMA-programmene. I tillegg har UHR og SIU hatt uformelle dialogmøter om felles problemstillinger og ufordringer. Side 13 av 23

14 4 Utdanningspolitiske saker i 2011 Noen utvalgte utdanningspolitiske saker som styret har hatt til behandling, for mer informasjon se det enkelte råd og utvalgs årsrapporter. Ny rammeplan for ingeniørutdanning implementering Innføringen av den nye rammeplanen krever et omfattende omleggingsarbeid ved den enkelte institusjon. Kunnskapsdepartementet (KD) ønsket en nasjonal prosess som kan bidra til samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansebygging. Departementet ba (UHR) ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) om å koordinere og gjennomføre en nasjonal aktivitetsplan for ny ingeniørutdanning, samt utarbeide nasjonale retningslinjer. 8 millioner kr ble satt av til dette arbeidet i Arbeidsutvalget til NRT (NRT-AU) vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. Det har i 2011 vært gjennomført en rekke fagmøter, for mer informasjon om disse se: Opptak av internasjonale studenter UHRs utdanningsutvalg har ved flere anledninger tatt opp utfordringer rundt økende antall internasjonale søkere, spesielt med fokus på opptak til masterstudier. I dag søker internasjonale søkere til masterutdanninger i Norge til hvert lærested og sender papirer til hvert lærested/institusjon hvor de blir behandlet. Utdanningsutvalget vil i samarbeid med UiS, UiN, UiA, HiOA og HiB søke om SAKmidler for 2012 for å sette i gang et prosjekt med hvordan dette kan håndteres på en bedre og mer effektiv måte. For mer informasjon om UHRs handlingsplan og oppgaver se: En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe for å utrede lærerutdanning ut fra en helhetlig tilnærming. Dette arbeidet ble avsluttet september Rapporten tar for seg samtlige lærerutdanninger, blant annet med tanke på konsekvenser av Grunnskolelærerutdanningsreformen (GLU-reformen). Rapporten viser at lærerutdanningene stadig står overfor store utfordringer, noen eksempler på slike er: rekruttering, forskningskompetanse og praksisrettet forskning, samfunnsrelevans, forventet læringsutbytte, formell kompetanse blant praksislærere og lærerutdanningsidentiteten til partnerskole og barnehage. Rapporten blir et viktig innspill til Kunnskapsdepartementets gjennomgang av lærerutdanninger for trinn. Les mer her: Skikkethetsutvalget Skikkethetsvurdering er et viktig virkemiddel for å sikre at institusjonen uteksaminerer kandidater som innfrir forventninger samfunnet stiller til profesjonelle yrkesutøvere. I dag er 25 utdanninger underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. UHR sine nasjonale råd for helse- og sosialfagutdanning og lærerutdanning har utredet regelverk rundt arbeidet med skikkethetssaker, hvordan slike håndteres i UH-institusjonene, og hvilke utfordringer institusjonene møter. Dette resulterte i rapporten Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene som ble levert i Rapporten er Side 14 av 23

15 sendt som innspill til KD i forbindelse med arbeidet med Stortingsmeldingen om Utdanning for velferd. Rapporten ble sendt på høring og UHRs styre sluttbehandlet rapporten på sitt møte 6. desember. Rapporten ble videre sendt til KD med forslag til videre oppfølging fra KD og UHRs side. UHR ber KD om å følge opp de delene av rapporten som gjelder lov- og regelverket, der dette oppleves som uhensiktsmessig og uklart. Les mer her: Dannelseutvalget UHRs styre behandlet i april 2010 forslag fra UHRs utdanningsutvalg om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle få fram de gode eksemplene på hvordan dannelse ivaretas i universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsgruppen skulle følge opp innstillingen fra det frittstående Dannelsesutvalget som leverte sin innstilling i Arbeidsgruppen leverte sin rapport september En av arbeidsgruppens konklusjoner er at det ikke er gitt at dannelse kan settes på pensum som et kunnskapskrav med læringsmål. Likevel bør kvalifikasjonsrammeverket stå sentralt i UHinstitusjonenes arbeid med dannelse. Arbeidet kan knyttes til både studiekvalitet og læringsutbyttebeskrivelser, mener arbeidsgruppen, som også gir en differensiert og systematisk fremstilling av dannelsesbegrepet. Arbeidsgruppen gir anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, til UH-institusjonene og til UHR. Les mer her: Karaktersamling- Bruk hele karakterskalaen! UHRs 6. Karaktersamling fant sted 28. Oktober 2011 på Gardermoen med ca 120 deltakere. Hele karakterskalaen skal brukes ved alle læresteder. Dette var ett av poengene til professor Carl Henrik Gørbitz på denne samlingen. UHRs karaktersamling er blitt en årlig tradisjon. På årets samling, var det blant annet fokus på å se kvalitetssikring av sensur og karaktersetting i sammenheng.i tillegg til orientering om videre opplegg for harmonisering av bruken av bokstavkarakterskalaen, Utdanningsutvalgets undersøkelse om klagesensur /2011 og karakterrapport for Les mer her: Side 15 av 23

16 5 Forskningspolitiske saker i 2011 Noen utvalgte forskningspolitiske saker som styret har hatt til behandling, for mer informasjon se det enkelte råd og utvalgs årsrapporter. Innspill til arbeidet med ny forskningsmelding I forbindelse med oppstart av arbeid med ny forskningsmelding som skal være ferdig våren 2013, ønsket UHRs styre og UHRs forskningsutvalg tidlig å sette i gang arbeidet med innspill til KDs arbeid med den nye meldingen. Innspillet ble drøftet i styrets møte i desember 2011 og sendt til KD i januar UHRs styre ønsket at det skulle sendes et kort innspill først og at UHRs fagstrategiske organ kunne gi utfyllende innspill på sine områder. UHRs første innspill er av en relativt overordnet karakter. Hovedvekten er lagt på den unike muligheten Norge har for en større innsats på kunnskapsfeltet, hvordan norsk forskning kan og bør bidra til å svare på samfunnets utfordringer både nasjonalt og internasjonalt og behovet for samspill mellom ulike deler av kunnskapssystemet. I innspillet pekes det også på de viktigste temaene en fremadskuende forskningsmelding bør ta opp. UHR deltok også i det felles innspillet Kunnskapserklæringen. Les mer her: Oversikt over alle UHRs innspill sendt inn innen 28. mars 2012 se: Kunnskapserklæringen, se: _en_investering_i_mer_samspill_mellom Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år 2020 De tre siste årene har det ikke kommet nye stipendiat- og postdoktorstillinger, og måltallet på behov for stipendiater var fra UHR meldte inn til KD et behov for sammen å se på tall for fremtidig behov, innenfor fagområder og i forhold til vekst i studenttall, kommende generasjonsskifte, og ikke minst behov i næringsliv og samfunn forøvrig. Høsten 2011 ble en arbeidsgruppe nedsatt, bestående av representanter fra Kunnskapsdepartementet og UHRs beregningsutvalg. I februar 2012 levert gruppen sin rapport som vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbud av personer med doktorgradsutdanning. For første gang er dette også brutt ned på fagområder, noe som gir vesentlig bedre grunnlag for å vurdere tilbud og behov.rapporten viser at det vil bli en mangel på stipendiater i årene fremover, spesielt innenfor teknologi- og realfag. Les mer: Egenandeler ved eksternfinansierte prosjekter Det har lenge vært arbeidet med prinsipper og praktisk tilrettelegging for synliggjøring av hva eksternt finansierte forskingsprosjekter faktisk koster, og at oppdragsgiver i større grad skal betale både for direkte og indirekte kostnader for prosjekter som utføres ved universiteter og høyskoler. På denne bakgrunnen satte UHR og Forskningsrådet i fellesskap ned en arbeidsgruppe som skulle se på etablering av en felles nasjonal modell for budsjetter og regnskapsføring av eksternt finansierte forskningsprosjekter. Arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid og innstillingen med forslag om å innføre et totalkostnadsprinsipp ble presentert i UHRs forskningsutvalg 20. september og i UHRs styre 10. oktober UHRs styre ønsket at denne saken skulle diskuteres i sin bredde i UHRs representantskapsmøte i november 2011 før man ga tilbakemeldinger på innstillingen. UHRs representantskap er i likhet med UHRs styre positive til de foreslåtte prinsippene, men forutsatte at styret foretar en endelig godkjenning av modellen når denne foreligger. Les referat fra representantskapets møte i november 2011: Side 16 av 23

17 Høringsuttalelse om Fagerbergutvalgets rapport UHR leverte sin høringsuttalelse i oktober Utvalget har, slik UHR ser det, i sin tolkning og med sine prioriteringer gått inn for en for snever avgrensing med vekt på målbare sider ved ressursbruk i UH-sektoren, uten å vurdere mer gjennomgripende hva man ønsker å oppnå med utredningen. Mangfoldet i sektoren kunne ha vært belyst tydeligere. Mye tyder på at de foreslåtte tiltakene passer universitetene bedre enn høgskolene. Produktivitetstenkningen dominerer mens spørsmål om verdier og kvalitet basert på resultater som er vanskelig å måle, kommer i bakgrunnen. Les mer her: UHRs innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningsprogram UHR leverte sitt innspill og kommentarer til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningssamarbeid i mai UHR peker her blant annet på at man er positiv til EU-kommisjonens ønske om å lytte bredt for å få et solid grunnlag for programmet som skal ta over etter 7RP. Grønnboka bør diskutere mer inngående når og på hvilke områder harmonisering av strategier er ønskelig, og begrunne klarere hvorfor man mener at én felles europeisk strategisk forsknings- og innovasjonsstrategi skal kunne løse de store utfordringene. Man bør være mye tydeligere på hva verdien av felles strategier er, siden dette vil medføre reduksjon i nasjonale satsinger. Norges rolle er viktig å avklare i det neste rammeprogrammet samt tydeliggjøre den rollen UH-sektoren har for en fremtidsrettet utvikling av forskning og innovasjon. Les mer her: Alternative studieløp på doktorgradsnivå UHR har i løpet av de senere årene gjentatte ganger blitt oppfordret til å utrede om den gjeldende norske ph.d.-ordningen er tilstrekkelig for å imøtekomme de mange og store behovene for kunnskap og (formell) kompetanse i dagens samfunn. Utfordringen er spesielt forbundet med at det i UHsektoren eksisterer to parallelle, likestilte karriereveier. Ph.d.- graden ligger til grunn for førsteamanuensiskompetanse, det samme gjør Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, mens det for førstelektorer ikke eksisterer noe gradsgivende utdanningsløp. UHRs styre behandlet saken første gang i sitt møte desember 2010, og i møtet februar 2011 vedtok styret et utkast til mandat og ba om å få Forskningsutvalgets forslag til gruppesammensetning til godkjenning. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i mai Tidsfristen for oppdraget var satt til utgangen av Arbeidsgruppen fikk senere utsettelse til begynnelsen av 2012 og leverte resultatet av sitt arbeid 9. februar Les mer her: Side 17 av 23

18 6 Vedlegg Vedlegg: Representantskap og styre Representantskap ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet er det øverste organ for. Mer informasjon med oversikt over representanter, møteplan, møtereferat, dokumenter/presentasjoner fra tidligere representantskapsmøter finnes her: Styret Styret er s talerør utad, og har ansvaret for rådets løpende virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt av representantskapet. Mer informasjon med oversikt over styremedlemmer, møteplan, møtereferat og valgreglement finnes her: Strategi, vedtekter og reglement UHRs vedtekter og strategi, i tillegg til reglement for UHRs utvalg, nasjonale fagråd og UHRs fagstrategiske enheter finnes på denne nettsiden: UHRs organisasjonskart: Vedlegg: Oversikt over årsmelding, årsrapporter og virksomhetsrapport for UHR, UHRs råd og utvalg Årsmeldinger og årsrapporter: Virksomhetsrapport: Vedlegg: UHRs råd og utvalg Informasjon om UHRs råd og utvalg finnes her: Fagstrategiske enheter: Nasjonale råd har opprettet fire sektorovergripende nasjonale råd. Rådene er: Side 18 av 23

19 Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS) Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, ble formelt opprettet i 2011, men konstituert februar Nettside under utarbeiding. Mer informasjon om de fire nasjonale rådene: Hvert enkelt råd har i tillegg egen nettside hvor man finner oversikt over medlemmer, møteplan, møtereferater med mer. NRHS: NRLU: NRT: NRØA: Utvalg UHR har tre sektorovergripende utvalg: Administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg. I tillegg til disse tre finnes også: Bibliotekutvalget, Museumsutvalget, Publiseringsutvalget. UHR har også sekretærfunksjon for Komité for kjønnsbalanse i forskning og Lærebokutvalget for høyere utdanning. Mer informasjon om UHRs utvalg finnes her: Hvert enkelt utvalg har egen nettside hvor man finner oversikt over medlemmer, møteplan, møtereferat med mer. UHRs administrasjonsutvalg (UHR A): UHRs forskningsutvalget (FU): UHRs utdanningsutvalget (UU): UHRs bibliotekutvalg (UHR B): UHRs museumsutvalg (UHR M): Publiseringsutvalget: Lærebokutvalget: KIF-komiteen: Nasjonale fakultetsmøter UHR har opprettet nasjonale fakultetsmøter innen humaniora, juridiske fag, i medisin, i odontologi, realfag og samfunnsvitenskaplige fag. De nasjonale fakultetsmøtene er opprettet av Universitets- og høgskolerådet som samarbeidsorganer for universitetenes fakulteter og for tilsvarende enheter ved høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Side 19 av 23

20 De nasjonale fakultetsmøtene skal samordne høyere utdanning og forskning innenfor sine fagområder. De skal gi råd i overordnede fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, UHR eller de nasjonale fagrådene som hører inn under fagområdet. Fakultetsmøtene kan på eget initiativ ta opp saker innen sine fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom UHR. Mer informasjon med oversikt over fakultetsmøtene, møtereferat, dokumenter med mer finnes her: Nasjonale profesjonsråd Råd for profesjonsutdanninger på universitets- og høgskolenivå er opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor profesjonsfagområder som ikke er organisert under nasjonale fakultetsmøter eller Nasjonale råd for helse- og sosialfaglig, lærer-, teknologisk, og økonomisk-administrativ utdanning og kunst???. Profesjonsrådene skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra institusjonene som gir den aktuelle utdanningen eller fra. Mer informasjon (oversikt over profesjonsrådene, referater med mer): Fagkoordinerende enheter: Nasjonale fagråd De nasjonale fagrådene etableres av som samarbeidsorganer for de faglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre høgre læresteder. De nasjonale fagrådene vil normalt være tilordnet et nasjonalt fakultetsmøte. I saker som berører flere fagråd, vil de nasjonale fakultetsmøtene ha ansvaret for koordinering. De nasjonale fagrådene skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, fra eller fra vedkommende nasjonale fakultetsmøte. Fagrådene kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom relevant fakultetsmøte videre til. Mer informasjon (oversikt, referater med mer): UHRs sekretariat Oversikt over UHRs ansatte (sekretariatet), finnes her: Side 20 av 23

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Utfordringer for sektoren

Utfordringer for sektoren Utfordringer for sektoren Noen viktige tema sett fra UHR Jan I. Haaland Styreleder UHR og rektor NHH Hovedtema UHRs strategi og rolle Noen viktige saksområder Statsbudsjett: Innspill og reaksjoner Studieplasser

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2014 Universitets- og høgskolerådets representantskap 11. mai 2015. Universitets - og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. 1 Årsmelding 2014 Universitets-

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsplan 2006-2007 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forankring Arbeidsplanen Innspill inndeling og tiltak UHRs stragegi 2005-2007 Visjon Som det viktigste samarbeidsorgan for norske universiteter

Detaljer

Høringsnotat - Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Høringsnotat - Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) Høringsnotat - Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) Bakgrunn Endringer i sektoren Universitetsrådet og Høgskolerådet ble slått sammen til Universitets- og høgskolerådet (UHR) i 2000, men det ble ikke

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning.

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning. NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning Rammeplanarbeidets Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt t å bidra i fremtidens utfordringer!

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2016

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2016 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2016 Forskningsutvalgets årsplan bygger på: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2015-19, vedtatt av UHRs styre januar 2015 Mandat og reglement for UHRs faste utvalg,

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen SIU Oppfølging av SIU-evalueringen Erasmus-seminaret 2011 Vidar Pedersen, seksjonssjef 2 Innhold Kort om SIU Hovedoppgaver Evalueringen Oppfølging og konsekvenser 3 Senter for internasjonalisering av høgre

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 21. mai 2007. 3 Årsmelding 2006 Universitets- og

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Dok.nr 08/69-32 JP.ID 11/1017 OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 Klassering 1-SF-012.28 Saksbeh. SEKR-ØNY Dok.nr 08/100-5 JP.ID 11/1013 Norwaco Klassering 1-SF-322.1 Saksbeh. SEKR-STO Dok.nr 08/304-26 JP.ID

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for 2011-2014: http://www.uhr.no/ressurser/uhrs_vedtekter_og_strategi/uhrs_strategi_2011-2015

Detaljer

Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området

Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området Presentasjon på konferansen Framtidens vårdkompetens nationell konferens 15. juni 2017 Tor Rynning-Torp

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 9. mai 2005. Årsmelding 2004 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Redegjørelse fra virksomheten

Redegjørelse fra virksomheten Redegjørelse fra virksomheten Nytt styre fra 1. august - http:///om_uhr/styret Statsbudsjett 2014 (14. oktober), Tilleggsproposisjon fra Solbergregjeringen (8. nov.), Budsjettforliket (15. nov.). Høring

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 s styre 31. mars 2011 Innhold 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Godkjent referat fra strategimøtet i Sveits

Godkjent referat fra strategimøtet i Sveits Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo (kun fredag 9.) Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Godkjent referat. Styret. Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 16:30 Ordinært styremøte: Kl. 10:00 14:30. Kl. 14:30 16:30

Godkjent referat. Styret. Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 16:30 Ordinært styremøte: Kl. 10:00 14:30. Kl. 14:30 16:30 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT

Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT Fra saksfremlegg til UHRs styre: Bakgrunn for vedtak

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger (forfall)

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Fagpolitisk ansvarlig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer