Virksomhetsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2011"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2011 s styre

2 Innhold 1 Forord Saker styret har arbeidet med i UHRs strategi for Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører... 6 Politikkutforming... 6 Statsbudsjett reaksjoner på statsbudsjett 2012 og innspill til statsbudsjett Langsiktige rammevilkår... 6 Framsynsanalyse... 7 Midlertidig tilsettinger... 7 Formidling... 7 Samspill med samfunnsaktører... 8 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen)... 8 Stortingets finanskomité (finanskomiteen)... 8 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 8 Mål og resultatstyring... 8 Samarbeid og møter med andre aktører... 9 Samarbeid Forskningsalliansen 18. august seminaret Vilje til ledelse... 9 Samarbeidskonferanse mellom NAV og utdanningssektoren... 9 Forholdet til medlemsinstitusjonene... 9 UHRs rolle og organisering Ledelsesutvikling og andre prosjekter (SAK-prosjekt) Internasjonalt samarbeid Nordisk samarbeid Styrets strategiske seminar i Gøteborg og Borås Europeisk samarbeid - European University Association (EUA) Møtevirksomhet internasjonalt Multirank-EU Transatlantic educational forum (TEF) Norge, USA og Canada Peder Saether center oppfølging Science Week Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Utdanningspolitiske saker i Ny rammeplan for ingeniørutdanning implementering Opptak av internasjonale studenter En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Skikkethetsutvalget Dannelseutvalget Karaktersamling- Bruk hele karakterskalaen! Forskningspolitiske saker i Innspill til arbeidet med ny forskningsmelding Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år Egenandeler ved eksternfinansierte prosjekter Høringsuttalelse om Fagerbergutvalgets rapport UHRs innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningsprogram Alternative studieløp på doktorgradsnivå Vedlegg Vedlegg: Representantskap og styre Representantskap Styret Side 2 av 23

3 Strategi, vedtekter og reglement UHRs organisasjonskart Vedlegg: Oversikt over årsmelding, årsrapporter og virksomhetsrapport for UHR, UHRs råd og utvalg Vedlegg: UHRs råd og utvalg Fagstrategiske enheter: Nasjonale råd Utvalg Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale profesjonsråd Fagkoordinerende enheter: Nasjonale fagråd UHRs sekretariat Vedlegg: Oversikt over konferanser og seminarer i UHR regi i Vedlegg - Liste over forkortelser/akronymer: Side 3 av 23

4 1 Forord Virksomhetsrapporten inneholder en mer detaljert beskrivelse og gjennomgang av et utvalg av de viktigste sakene som det er arbeidet med i Rapporten kommer i tillegg til årsmeldingen som er den formelle rapporten for styrets arbeid i forhold til Representantskapet. UHRs ulike råd og utvalg utarbeider egne årsrapporter for sitt arbeid. Ytterligere informasjon om UHRs virksomhet og en oversikt over arbeid og oppgaver fra råd og utvalg finnes på UHRs hjemmeside: Jan I. Haaland Styreleder Ola Stave Generalsekretær Side 4 av 23

5 2 Saker styret har arbeidet med i 2011 UHRs strategi for UHRs styre arbeidet med hovedlinjer og prinsipper for strategiarbeidet i 2010, arbeidet ble fulgt opp med diskusjoner i begge representantskapsmøtene samme år med gruppediskusjoner i novembermøtet. Styrets medlemmer ledet gruppediskusjonen og oppsummering. I tillegg ble en prioritering av resultatene fra representantskapsmøtet ble tatt med videre inn i strategiarbeidet. UHRs styre vedtok det endelige strategidokumentet februar Styret ba videre om at UHRs råd og utvalg skal utarbeide årlige arbeidsplaner, og at det skal utarbeides egne arbeidsplaner for noen fellesutfordringer. Dette vil styret følge opp i sine møter med ledere av råd og utvalg i denne strategiperioden. UHRs strategi kan leses her: UHRs styre og representantskap har i 2011 hatt fokus på UHRs strategi og hvordan den kan implementeres i UHRs arbeid. Styret har behandlet mange store saker i 2011 blant annet hvordan perspektiver fra framsynsanalyserapporten kan identifisere aktuelle temaer for sektoren som det er sentralt å løfte politisk, og hatt fokus på oppfølging av Handlingsromrapporten. I tillegg har flere arbeidsgrupper levert rapporter i løpet av UHR har levert høringsuttalelser blant annet i forhold til Fagerbergutvalgets rapport, EUs grønnbok og midlertidighet. Styret har satt i gang arbeidsgruppe for å se på UHRs rolle og struktur, arbeidsgruppe om alternative studieløp på doktorgradsnivå, med mer. Dette er noen av de sakene som presenteres i de neste kapitlene. Side 5 av 23

6 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører Politikkutforming UHRs arbeid med innspill til statsbudsjett og oppfølging og reaksjoner inn mot departement, politikere og komiteene på Stortinget er viktig for arbeidet med å oppnå både større gjennomslagskraft for våre hovedprioriteringer og for å få til bedre rammevilkår for sektoren. Dette arbeidet er helt i samsvar med UHRs strategi, der sentrale mål er å oppnå større gjennomslagskraft for verdien av kunnskap og kompetanse, og å bedre rammevilkår for UH-institusjonene. Statsbudsjett reaksjoner på statsbudsjett 2012 og innspill til statsbudsjett 2013 Reaksjonene på Statsbudsjett 2012 var fra UHRs side at Statsbudsjett 2012 ga en nullvekst for forskning. Budsjettet ble sett på som traust og manglet ambisjoner og visjoner. Reaksjoner fra andre aktører: at budsjettet var visjonsløst, svakt, manglet ambisjoner, traust, nøkternt og ingen satsing, var blant karakteristikkene. UHR deltok på høringsmøte på Stortinget, både i Finanskomiteen og i KUF-komiteen. Her fokuserte UHR på følgende punkter: at det ikke kom noe økning til resultatbasert omfordeling (RBO) at tiltakene i budsjettet fortsatt ikke gir institusjonene handlingsrom at den nye ordningen som skal erstatte Forskningsfondet må følges nøye og at vi vil komme tilbake til denne ved senere budsjett for vurdering om ordningen fungerer etter intensjonen forslaget om fjerning av gaveforsterkningsordningen. UHR understreket at ordningen heller burde vært utvidet til også å gjelde høgskolene i stedet for at denne ordningen ble fjernet. I etterkant av høringsmøtet sendte UHR et eget brev vedrørende gaveforsterkningsordningen til KUF-komiteen og Finanskomiteen på Stortinget. UHRs innspill til statsbudsjett 2013 ble diskutert på representantskapsmøtet i november, og ble vedtatt i styremøtet i desember. I innspillet fokuserte UHR på at det må satses på forskning og utdanning for å møte morgendagens utfordringer og for å bygge framtidens arbeidsplasser og sikre velferden. Det er spesielt tre områder UHR vil fremheve som avgjørende for at universiteter og høgskoler skal kunne fylle den viktige rollen disse institusjonene har i utviklingen av kunnskapssamfunnet: det må sikres tilstrekkelig strategisk handlingsrom sikre fremtidig kapasitet gjennom nye rekrutteringsstillinger og sikre høy kvalitet i den forskningsbaserte utdanningen Hele innspillet til statsbudsjett 2012 og 2013 fra UHR kan leses på UHRs samleside om statsbudsjettet, i tillegg til reaksjoner og nyhetsoppslag i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2012, se: Brevet om gaveforsterkningsordningen kan leses her: Langsiktige rammevilkår Side 6 av 23

7 I styremøtet i november 2011 besluttet styret å utarbeide et policy notat der UHR ser UHinstitusjonenes budsjett og rammevilkår i et mer langsiktig perspektiv. Dokumentet er tenkt rettet inn både mot kommende budsjettinnspill, men også inn mot det kommende stortingsvalget i 2013 og kan gi grunnlag for ulike innspill til partienes partiprogram. Dette er et arbeid som ferdigstilles våren Framsynsanalyse UHRs styre tok i sitt møte i april 2010 initiativ til å sette i gang et forprosjekt for en mulig framsynsanalyse for UH-sektoren. Styret ønsker å være mer aktive i sin påvirkning på og være i forkant av politiske prosesser og utviklingen av sektoren. Forprosjektet har hatt som mål å peke på noen hovedutfordringer i et års perspektiv, og gi styret et underlag for å vurdere hvorvidt man skal sette i gang en slik analyse. Rapporten ble levert i februar Styret ønsket ikke å sette i gang et større analysearbeid nå, men vil bruke rapporten fra arbeidsgruppen som et verktøy til å identifisere aktuelle temaer til representantskapsmøtene fremover for å belyse prosesser og eventuell utvikling av sektoren som det vil være behov for å løfte opp til politiske drøftinger denne perioden. Les rapporten her: Midlertidig tilsettinger UHR pekte i sin høringsuttalelse på at UHR og våre medlemsinstitusjoner tar problemstillingen på alvor. Det er for omfattende bruk av midlertidige tilsettinger innenfor enkelte områder i UH-sektoren, og det er nødvendig å vurdere ulike tiltak. Samtidig vil det være mest konstruktivt å konsentrere seg om uønsket midlertidighet. Hva som legges i begrepet uønsket midlertidighet kan diskuteres, her er det snakk om flere hensyn som skal balanseres. Det vil være konstruktivt om man kan bli enig om hva som anses som uønsket midlertidighet og sette tiltakene inn for å bedre situasjonen på disse områdene. UHR støtter rapporten ("Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren") i at den faglige aktiviteten må være styrende for hvordan universitets- og høyskolesektoren organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivers behov for fleksibilitet er viktig, samtidig som stabilitet, kontinuitet og langsiktighet teller. Les mer her: Formidling UHR skal jf strategien være en aktiv premissleverandør i samfunnsdebatten og synliggjøre verdien av kunnskap og kompetanse, skape møteplasser/arenaer og vise betydningen av kunnskap, kompetanse og dannelse blant annet. UHR skal skape og videreutvikle arenaer der UH-institusjonene samarbeider med andre samfunnsaktører for å styrke kvalitet og relevans i utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og formidling. Noen eksempler fra 2011 er : Augustkonferansen i samarbeid med Forskningsalliansen med fokus på ledelse og vilje til ledelse. Se: Forskerintervju innspill til ny NRK-serie med forskerintervju (ift kandidater og økonomisk bidrag til en slik serie) Samarbeid med Forskningsrådet og FFA for overordnede problemstillinger innen forskning som hvordan rekruttere og tiltrekke seg forskere, og hva vil kreves av samarbeid for norsk forskning fremover. Se: Side 7 av 23

8 Samspill med samfunnsaktører Et mål i UHRs strategi er å stimulere til samspill og arbeidsdeling innenfor utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, både imellom UH-institusjoner og i forhold til andre samfunnsaktører, delta i nasjonale og internasjonale fora for å styrke faglig samspill i høyere utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra til å synliggjøre verdien og betydningen av høyere utdanning i arbeids- og samfunnsliv. Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen) UHR opplever at meningsutvekslingen med KUF-komiteen på Stortinget har vært god. Kontakt med komiteen har funnet sted gjennom formelle høringsmøter i Stortinget. UHR har også et årlig møte med komiteen. Dette var i februar 2011 hvor tema blant annet var oppfølging av budsjettsaker, RBO, utdanningskvalitet, Handlingsromrapporten osv. Utover dette har UHR jevnlig kontakt med leder og enkeltmedlemmer i komiteen Stortingets finanskomité (finanskomiteen) UHR har vært i formelle høringsmøter med finanskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement UHR har hatt en tett og god kontakt med KD i 2011 og er fast høringsinstans for saker som angår sektoren. UHR blir ofte invitert til departementet for å gi innspill til aktuelle saker, som for eksempel innspill til statsbudsjett, beregningsutvalg for å se på reelle kostnader for stipendiatstillinger, oppfølging av handlingsromgruppens rapport og arbeidsgruppen som har sett på behov for stipendiatstillinger i forhold til både fagområdenes og samfunnets behov (rapporten ble levert februar 2012). I 2011 har UHR hatt flere dialogmøter med både politisk ledelse og embetsverk. Kunnskapsdepartementet (v/avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk) har opprettet et nasjonalt kompetanseforum med deltakere fra nærings- og utdanningsmyndighetene, partene i arbeidslivet, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), UHR og fagskolerådet. UHRs generalsekretær og underdirektør har deltatt i møter i forumet. UHR har deltatt i KDs referansegruppe for utarbeiding av forslag til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Mål og resultatstyring Kunnskapsdepartementet (KD) opprettet en referansegruppe for departementets arbeid vedrørende mål- og resultatstyring i UH-sektoren, et arbeid som kom i gang i etterkant av Handlingsromsutvalgets innstilling (som kom i 2010). Her ble det pekt på at tildelingsbrevene fra departementet bar preg av for stor detaljeringsgrad og for omfattende krav til rapportering, og det ble anbefalte at føringer og forventinger i tildelingsbrev må bli mer overordnet og knyttet til ressurser i Side 8 av 23

9 tillegg til at rapporteringskravene må forenkles og reduseres. Utvalget mente også at styringsdialogen i enda større grad skal være en dialog om langsiktighet, strategisk utvikling og profil. UHRs administrasjonsutvalg har vært opptatt av forenkling og avbyråkratisering og har deltatt i referansegruppen ved utvalgets leder og sekretær. Forslag fra KD til forenklinger kom høsten UHR ser en positiv utvikling i form av redusert styringsdetaljnivå. Dette gjelder ikke minst innen mål og resultatstyring der antall indikatorer og parametre reduseres fra 36 til 13. I tillegg skal institusjonene selv definere virksomhetsspesifikke parametre. Tilbakemeldinger på forslag til forenklinger ble sendt i november/desember Samarbeid og møter med andre aktører UHR har et kontinuerlig og utstrakt samarbeid med andre aktører innen høyere utdanning og forskning. God dialog med organer som NOKUT og Forskningsrådet er viktig for informasjonsflyten i sektoren og for en felles forståelse for problemstillinger i prosesser som involverer våre medlemsinstitusjoner. UHRs styre har også i 2011 blant annet hatt møte med styret for Forskningsrådet, i tillegg til Nettverk for private høgskoler (NPH), riksrevisjonens leder for avdelingen som reviderer universiteter og høyskoler, og møte med leder og sekretær for Publiseringsutvalget. Politisk samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, arbeidsgiversiden, interesseorganisasjoner og studentorganisasjonen har vært viktig i året som var. I tillegg har UHR deltatt aktivt i en bred forskningsallianse som består av en rekke arbeidslivsorganisasjoner og aktører i universitets- og høyskolesektoren. Se møtereferat fra styret: Samarbeid Forskningsalliansen 18. august seminaret Vilje til ledelse Årlig arrangeres seminar for å fokusere på tema innen forskning i den offentlige debatten i Norge. Temaet for årets forskningspolitiske konferanse var Vilje til ledelse ledelse og ledelsens rolle og betydning. Hva er faglig ledelse, hvordan driver man slik ledelse i hverdagen og er faglig ledelse til gunst eller ugunst for den frie forskningen? Arrangørene er en gruppe av organisasjoner som jobber for å bedre vilkårene for forskning i Norge. Blant disse finner du blant annet Universitets- og høgskolerådet, Akademikerne, Unio, Forskerforbundet, Norsk Industri, Abelia, Tekna og Norsk studentorganisasjon. Det var stor deltakelse på arrangementet. Samarbeidskonferanse mellom NAV og utdanningssektoren Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerte sammen med Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene (NRHS) en samarbeidskonferanse mellom NAV og UH-sektoren november Konferansen ble arrangert i forbindelse med den kommende stortingsmelding om utdanning til velferdsstatens yrker, og som ledd i å legge grunnlag for et videre samarbeid om utforming av fremtidige utdanninger og styrket samarbeid mellom NAV og UH-sektoren. Det arbeides også med opprettelse av et samarbeidsorgan for å bidra til at dialogen mellom sektorene ivaretas og videreutvikles. organet skal etableres og komme i gang fra begynnelsen av Se her: Forholdet til medlemsinstitusjonene Et mål i UHRs strategi er å gi effektive tjenester av høy kvalitet til medlemsinstitusjonene, videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon, styrke lederopplæring for Side 9 av 23

10 medlemsinstitusjonene som kompletterende til institusjonenes egne programmer, og videreutvikle og optimalisere UHRs organisering i forhold til kjerneoppgavene. UHRs rolle og organisering UHRs interne organisering av de faglige og faglig-strategiske enhetene gjenspeiler ikke lenger den faglige organiseringen ved institusjonene. Denne situasjonen har vært gjenstand for diskusjoner internt i UHRs sekretariat, og i uformelle samtaler med de nasjonale fakultetsmøtene og de nasjonale rådene. Under vårens representantskapsmøte var det enighet om at det er på tide med en gjennomgang av UHRs struktur og organisering samt hvilke roller UHR skal ivareta. Momenter som blir viktige i dette arbeidet er blant annet om UHR oppfyller institusjonenes behov, og hvordan dialogen mellom styret og understrukturen fungerer. Representantskapet ønsket at det skulle settes ned en arbeidsgruppe som skal vurdere dagens struktur og eventuelt komme med forslag til endringer, og styret fikk fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppen og utforme et mandat. Arbeidsgruppen ble satt i gang i 2011 og gruppen skal levere sine innspill og resultater i løpet av Les mer her: Ledelsesutvikling og andre prosjekter (SAK-prosjekt) UHRs administrasjonsutvalg søkte om SAK-midler i 2010 for prosjektene ledelsesutvikling og økonomisamarbeid, og ble høsten 2010 tildelt 3 mill kr til disse to (henholdsvis 2,5 mill kr til ledelsesutvikling og 0,5 mill kr til økonomisamarbeid). I statsbudsjett 2011 fortsatte regjeringen med sin satsing med 50 mill kr til SAK, og i statsbudsjettet for 2011 ble særlig SAK-midler til ledelsesutvikling fremhevet. I 2011 ble det tildelt kr 1,5 mill til lederutviklingsprosjektet. Til sammen har prosjektet fått 4 mill kr fra SAK-midlene. UHRs styre mener at prosjektet om ledelsesutvikling har stor strategisk betydning. Prosjektet består av flere ulike underprosjekter som utvidet forskningslederprogram (dekning av kostnader for høgskoledeltaker), engelskspråklig forskningslederprogram, utvikling av forskningslederprogram for høgskolene, utdanningsledelse, videreutvikling av UHRs lederutvikling (dekanskolen), klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren og eksternfinansierte forskningsprosjekter (utvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon - tiltak over to år, deretter skal tiltaket/nettverket være selvfinansierende). Økonomisamarbeidet, som fikk tildelt 0,5 mill kr i 2010 og 0,9 mill kr i 2011, går ut på å utvikle arenaer der institusjonene kan møtes for å diskutere muligheter for samarbeid. Det settes i gang to piloter ved henholdsvis Universitetet i Bergen og NTNU innen innkjøp. De to pilotene skal se hvordan de tilknyttede institusjonene nyttiggjør seg den felles innkjøpskompetansen. Erfaringer fra etablering og drift av pilotene skal også konseptualiseres i en ressursmodell. Dette prosjektet har vært forsinket og har oppstart og første samling våren Så langt har SAK-midlene gjort det mulig å legge til rette for samarbeid og innsats på flere områder. Innen ledelse og satsingen på innkjøpsområdet har man oppnådd et samarbeid mellom universiteter og høgskoler der det ikke har vært kontakt tidligere. I 2011 tilbød også UHR i tillegg til dekanskolen og andre ledelsesutviklingsprosjekt innenfor SAK et rektorseminar. Dette var et tilbud til nye rektorer i sektoren. Seminaret la vekt på strategiutvikling, nasjonale og internasjonale trender innenfor høyere utdanning og forskning, i tillegg til at nettverksbygging var et viktig aspekt. I tillegg til SAK-prosjekt innen ledelse og økonomi har UHR også blitt tildelt SAK-midler til blant annet Ny rammeplan for ingeniørutdanning og implementering av denne (mer om dette i kapittel 4), men også andre (både nasjonale råd og fakultetsmøter) har blitt tildelt midler til ulike prosjekter innen Side 10 av 23

11 SAK. Mer informasjon om dette finnes i det enkelte råd og utvalgs årsrapport. Mer informasjon om ulike SAK-prosjekter i UHR regi finnes her: Internasjonalt samarbeid UHR er i sin strategi også opptatt av at UHR skal arbeide for politisk påvirkning i nasjonale og internasjonale fora slik at interessene til norske UH-institusjoner blir ivaretatt, og bidra til styrke faglig samspill. UHR er et felles talerør for institusjonene overfor myndighetene i utforming av den nasjonale politikken for internasjonalisering, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan som Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og European University Association (EUA). UHR samarbeider med Forskningsrådet, SIU, NOKUT, NORAD og Utenriksdepartementet vedrørende internasjonalisering og globalisering av høyere utdanning og forskning. Nordisk samarbeid Leder av UHRs utdanningsutvalg er norsk institusjonsrepresentant til HØGUT- Nordisk Ministerråds komité for høyere utdanning. UHRs generalsekretær er vara og deltok på møtet i november Tema som har vært tatt opp på møtene her er: U-Map NordiskNordic Masters og norsk lederskap i Embedsmannskomiteen for utdanning i Nordisk ministerråd. Nordisk universitetssamarbeid (NUS), etablert av de fem nordiske rektorkonferansene i 1995, for å lære av hverandres erfaringer, fremme nordisk samarbeid og koordinere nordisk innsats internasjonalt. NUS har arbeidet for en mer offensiv politikk for det nordiske universitetssamarbeidet, ikke minst for å få en bedre dialog med Nordisk Minister Råd (NMR). For mer informasjon om NUS, se Styrets strategiske seminar i Gøteborg og Borås UHRs styre la sitt strategiske seminar i 2011 til Gøteborg og Borås, og hadde i den anledning møte med rektor Pam Fredman fra Gøteborgs Universitet som også er leder av Sveriges universitets og høgskoleforbund. I tillegg besøkte styret Høgskolan i Borås og fikk presentert høgskolen og dets strategiske arbeid i forsøket på å bli universitet. Se også møtereferat fra UHRs styre: Europeisk samarbeid - European University Association (EUA) UHR er medlem av den europeiske universitetsorganisasjonen EUA (European University Association). Leder og generalsekretær deltar i EUAs generalforsamling og rådsmøter. Generalsekretær deltar i tillegg i koordinerende møter mellom generalsekretærene. EUA har de siste årene utviklet seg til å bli en aktiv og sterk aktør på europeisk plan, blant annet overfor EU-systemet og innen Bologna-prosessen. I 2011 har det vært ett møte i General Assembly, 3 møter i Council og 3 møter i Secretary General. Viktigste tema gjennom 2011 er hvordan forskning og utdanning kan bidra Side 11 av 23

12 til å komme ut av finanskrisen. For øvrig har UHR deltatt aktivt ved utarbeidelsen av rapporten om Autonomy Scoreboard, og ved rapporten om vurdering av de forskjellige rankingsystemene. UHR er også representert i ulike organ ved blant annet rektor Torbjørn Digernes, NTNU, som er med i EUAs Research Policy Working Group. Fra februar 2010 har Digernes representert EUA som leder av European Platform of Universities Engaged in Energy Research (EPUE). For mer informasjon om EUA og om sentrale dokumenter/publikasjoner, se EQAR (Euopean Quality Assurance Register for Higher Education) tar sikte på å ha oversikt over alle kvalitetssikringsorganene som opererer i Europa og som har vist at de arbeider i tråd med European Standards and Guidelines for Quality Assurance. En komité på 11 medlemmer avgjør søknadene om medlemskap. Leder av denne komiteen (foreslått/nominert av UHR) er Kjell Frønsdal, jurist og dommer med base i Gulating lagmannsrett. Han har blant annet tidligere ledet NOKUTs klagenemnd. Europarådets utvalg for høyere utdanning og forskning (CDESR) ble endret i 2011 og ny ordning vil bli satt i verk i CDESR vil i 2012 bli erstattet av en Steering Committee for Education Policy and Practice (CDPPE) som er en fusjon mellom Europarådets utvalg for utdanning (CDED) og Europarådets utvalg for høyere utdanning og forskning (CDESR). For mer informasjon, se Møtevirksomhet internasjonalt UHR deltar i møtevirksomhet internasjonalt for å påvirke politisk i internasjonale fora slik at interessene til norske UH-institusjoner blir ivaretatt, og representerer institusjonene i internasjonale samarbeidsorgan. Multirank-EU I 2009 satte EU-kommisjonen i gang et prosjekt for å se om det var mulig å finne andre måter å rangere institusjoner på enn de som er/har vært brukt til nå. Argumentet var at gjeldende systemer stort sett fokuserte på harde vitenskaper og i mindre grad vektla områder som humaniora, samfunnsfag, utdanningskvalitet og samfunnsrelevans. Det var ønskelig med et nytt system som skulle være muligdimensjonalt, transparent og globalt. Det ble laget et utkast til en mulig modell, og det ble gjennomført et forsøksprosjekt innenfor to fagområder (ingeniørutdanning og økonomiskadministrativ utdanning) ved ca 150 institusjoner. Det var ikke et krav at institusjonen hadde begge fagfelt. Intensjonen var å se om det faktisk er mulig å etablere et sett av indikatorer som man kan bruke for å lage sin egen ranking ut fra hva man vil måle/vektlegge. Piloten viser at det er mulig, selv om det nok må gjøres visse justeringer. Det er ønskelig å forlenge pilotprosjektet med ytterligere to år. UHRs generalsekretær og underdirektør har vært med i den såkalte stakeholder -gruppen i selve prosessen og norske institusjoner var også med i forsøksprosjektet. Se mer her: og Transatlantic educational forum (TEF) Norge, USA og Canada Kunnskapsdepartementet arrangerer to ganger i året TEF-møter. USAs og Canadas ambassadører deltar for å følge opp Nord-Amerikastrategiene og Science Week. UHR deltar i møtene. Side 12 av 23

13 Peder Saether center oppfølging UHR arrangerte møter mellom de 8 partnerinstitusjonene, Forskningsrådet og en kontaktperson fra Peder Saether Center ved UC Berkeley (UCB) for drøfting av utviklingen av senteret ved UCB. Planen er at senteret skal åpnes høsten Science Week 2011 Styreleder og generalsekretær deltok på årets Science Week på Berkeley og Stanford. Erfaringer fra årets Science Week ble tatt opp til drøfting i styrets møte i november 2011 i forhold til fremtidige Science Week. I 2012 skal Science Week arrangeres i Houston. Det arbeides med en tydeliggjøring av målgrupper, både i forhold til norske og amerikanske deltakere, for å etablere mer konkrete og forpliktende møteplasser for forskere og ledere innen forskning og utdanning. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under KD, og sentrale oppgaver er programforvaltning for studentutveksling og bistandsprogrammer. SIU bistår universitetene og høgskolene med opplæring, støtte og profilering av høyere utdanning. UHR har et godt samarbeid med SIU og innstiller representanter til SIUs styre og programstyrer. UHR deltar sammen med SIU i samordningsmøter og forhandlinger med NORAD og UD vedrørende rammebetingelser for blant annet NUFU- og NOMA-programmene. I tillegg har UHR og SIU hatt uformelle dialogmøter om felles problemstillinger og ufordringer. Side 13 av 23

14 4 Utdanningspolitiske saker i 2011 Noen utvalgte utdanningspolitiske saker som styret har hatt til behandling, for mer informasjon se det enkelte råd og utvalgs årsrapporter. Ny rammeplan for ingeniørutdanning implementering Innføringen av den nye rammeplanen krever et omfattende omleggingsarbeid ved den enkelte institusjon. Kunnskapsdepartementet (KD) ønsket en nasjonal prosess som kan bidra til samarbeid, erfaringsutveksling og kompetansebygging. Departementet ba (UHR) ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) om å koordinere og gjennomføre en nasjonal aktivitetsplan for ny ingeniørutdanning, samt utarbeide nasjonale retningslinjer. 8 millioner kr ble satt av til dette arbeidet i Arbeidsutvalget til NRT (NRT-AU) vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. Det har i 2011 vært gjennomført en rekke fagmøter, for mer informasjon om disse se: Opptak av internasjonale studenter UHRs utdanningsutvalg har ved flere anledninger tatt opp utfordringer rundt økende antall internasjonale søkere, spesielt med fokus på opptak til masterstudier. I dag søker internasjonale søkere til masterutdanninger i Norge til hvert lærested og sender papirer til hvert lærested/institusjon hvor de blir behandlet. Utdanningsutvalget vil i samarbeid med UiS, UiN, UiA, HiOA og HiB søke om SAKmidler for 2012 for å sette i gang et prosjekt med hvordan dette kan håndteres på en bedre og mer effektiv måte. For mer informasjon om UHRs handlingsplan og oppgaver se: En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe for å utrede lærerutdanning ut fra en helhetlig tilnærming. Dette arbeidet ble avsluttet september Rapporten tar for seg samtlige lærerutdanninger, blant annet med tanke på konsekvenser av Grunnskolelærerutdanningsreformen (GLU-reformen). Rapporten viser at lærerutdanningene stadig står overfor store utfordringer, noen eksempler på slike er: rekruttering, forskningskompetanse og praksisrettet forskning, samfunnsrelevans, forventet læringsutbytte, formell kompetanse blant praksislærere og lærerutdanningsidentiteten til partnerskole og barnehage. Rapporten blir et viktig innspill til Kunnskapsdepartementets gjennomgang av lærerutdanninger for trinn. Les mer her: Skikkethetsutvalget Skikkethetsvurdering er et viktig virkemiddel for å sikre at institusjonen uteksaminerer kandidater som innfrir forventninger samfunnet stiller til profesjonelle yrkesutøvere. I dag er 25 utdanninger underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. UHR sine nasjonale råd for helse- og sosialfagutdanning og lærerutdanning har utredet regelverk rundt arbeidet med skikkethetssaker, hvordan slike håndteres i UH-institusjonene, og hvilke utfordringer institusjonene møter. Dette resulterte i rapporten Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene som ble levert i Rapporten er Side 14 av 23

15 sendt som innspill til KD i forbindelse med arbeidet med Stortingsmeldingen om Utdanning for velferd. Rapporten ble sendt på høring og UHRs styre sluttbehandlet rapporten på sitt møte 6. desember. Rapporten ble videre sendt til KD med forslag til videre oppfølging fra KD og UHRs side. UHR ber KD om å følge opp de delene av rapporten som gjelder lov- og regelverket, der dette oppleves som uhensiktsmessig og uklart. Les mer her: Dannelseutvalget UHRs styre behandlet i april 2010 forslag fra UHRs utdanningsutvalg om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle få fram de gode eksemplene på hvordan dannelse ivaretas i universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsgruppen skulle følge opp innstillingen fra det frittstående Dannelsesutvalget som leverte sin innstilling i Arbeidsgruppen leverte sin rapport september En av arbeidsgruppens konklusjoner er at det ikke er gitt at dannelse kan settes på pensum som et kunnskapskrav med læringsmål. Likevel bør kvalifikasjonsrammeverket stå sentralt i UHinstitusjonenes arbeid med dannelse. Arbeidet kan knyttes til både studiekvalitet og læringsutbyttebeskrivelser, mener arbeidsgruppen, som også gir en differensiert og systematisk fremstilling av dannelsesbegrepet. Arbeidsgruppen gir anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, til UH-institusjonene og til UHR. Les mer her: Karaktersamling- Bruk hele karakterskalaen! UHRs 6. Karaktersamling fant sted 28. Oktober 2011 på Gardermoen med ca 120 deltakere. Hele karakterskalaen skal brukes ved alle læresteder. Dette var ett av poengene til professor Carl Henrik Gørbitz på denne samlingen. UHRs karaktersamling er blitt en årlig tradisjon. På årets samling, var det blant annet fokus på å se kvalitetssikring av sensur og karaktersetting i sammenheng.i tillegg til orientering om videre opplegg for harmonisering av bruken av bokstavkarakterskalaen, Utdanningsutvalgets undersøkelse om klagesensur /2011 og karakterrapport for Les mer her: Side 15 av 23

16 5 Forskningspolitiske saker i 2011 Noen utvalgte forskningspolitiske saker som styret har hatt til behandling, for mer informasjon se det enkelte råd og utvalgs årsrapporter. Innspill til arbeidet med ny forskningsmelding I forbindelse med oppstart av arbeid med ny forskningsmelding som skal være ferdig våren 2013, ønsket UHRs styre og UHRs forskningsutvalg tidlig å sette i gang arbeidet med innspill til KDs arbeid med den nye meldingen. Innspillet ble drøftet i styrets møte i desember 2011 og sendt til KD i januar UHRs styre ønsket at det skulle sendes et kort innspill først og at UHRs fagstrategiske organ kunne gi utfyllende innspill på sine områder. UHRs første innspill er av en relativt overordnet karakter. Hovedvekten er lagt på den unike muligheten Norge har for en større innsats på kunnskapsfeltet, hvordan norsk forskning kan og bør bidra til å svare på samfunnets utfordringer både nasjonalt og internasjonalt og behovet for samspill mellom ulike deler av kunnskapssystemet. I innspillet pekes det også på de viktigste temaene en fremadskuende forskningsmelding bør ta opp. UHR deltok også i det felles innspillet Kunnskapserklæringen. Les mer her: Oversikt over alle UHRs innspill sendt inn innen 28. mars 2012 se: Kunnskapserklæringen, se: _en_investering_i_mer_samspill_mellom Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år 2020 De tre siste årene har det ikke kommet nye stipendiat- og postdoktorstillinger, og måltallet på behov for stipendiater var fra UHR meldte inn til KD et behov for sammen å se på tall for fremtidig behov, innenfor fagområder og i forhold til vekst i studenttall, kommende generasjonsskifte, og ikke minst behov i næringsliv og samfunn forøvrig. Høsten 2011 ble en arbeidsgruppe nedsatt, bestående av representanter fra Kunnskapsdepartementet og UHRs beregningsutvalg. I februar 2012 levert gruppen sin rapport som vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbud av personer med doktorgradsutdanning. For første gang er dette også brutt ned på fagområder, noe som gir vesentlig bedre grunnlag for å vurdere tilbud og behov.rapporten viser at det vil bli en mangel på stipendiater i årene fremover, spesielt innenfor teknologi- og realfag. Les mer: Egenandeler ved eksternfinansierte prosjekter Det har lenge vært arbeidet med prinsipper og praktisk tilrettelegging for synliggjøring av hva eksternt finansierte forskingsprosjekter faktisk koster, og at oppdragsgiver i større grad skal betale både for direkte og indirekte kostnader for prosjekter som utføres ved universiteter og høyskoler. På denne bakgrunnen satte UHR og Forskningsrådet i fellesskap ned en arbeidsgruppe som skulle se på etablering av en felles nasjonal modell for budsjetter og regnskapsføring av eksternt finansierte forskningsprosjekter. Arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid og innstillingen med forslag om å innføre et totalkostnadsprinsipp ble presentert i UHRs forskningsutvalg 20. september og i UHRs styre 10. oktober UHRs styre ønsket at denne saken skulle diskuteres i sin bredde i UHRs representantskapsmøte i november 2011 før man ga tilbakemeldinger på innstillingen. UHRs representantskap er i likhet med UHRs styre positive til de foreslåtte prinsippene, men forutsatte at styret foretar en endelig godkjenning av modellen når denne foreligger. Les referat fra representantskapets møte i november 2011: Side 16 av 23

17 Høringsuttalelse om Fagerbergutvalgets rapport UHR leverte sin høringsuttalelse i oktober Utvalget har, slik UHR ser det, i sin tolkning og med sine prioriteringer gått inn for en for snever avgrensing med vekt på målbare sider ved ressursbruk i UH-sektoren, uten å vurdere mer gjennomgripende hva man ønsker å oppnå med utredningen. Mangfoldet i sektoren kunne ha vært belyst tydeligere. Mye tyder på at de foreslåtte tiltakene passer universitetene bedre enn høgskolene. Produktivitetstenkningen dominerer mens spørsmål om verdier og kvalitet basert på resultater som er vanskelig å måle, kommer i bakgrunnen. Les mer her: UHRs innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningsprogram UHR leverte sitt innspill og kommentarer til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningssamarbeid i mai UHR peker her blant annet på at man er positiv til EU-kommisjonens ønske om å lytte bredt for å få et solid grunnlag for programmet som skal ta over etter 7RP. Grønnboka bør diskutere mer inngående når og på hvilke områder harmonisering av strategier er ønskelig, og begrunne klarere hvorfor man mener at én felles europeisk strategisk forsknings- og innovasjonsstrategi skal kunne løse de store utfordringene. Man bør være mye tydeligere på hva verdien av felles strategier er, siden dette vil medføre reduksjon i nasjonale satsinger. Norges rolle er viktig å avklare i det neste rammeprogrammet samt tydeliggjøre den rollen UH-sektoren har for en fremtidsrettet utvikling av forskning og innovasjon. Les mer her: Alternative studieløp på doktorgradsnivå UHR har i løpet av de senere årene gjentatte ganger blitt oppfordret til å utrede om den gjeldende norske ph.d.-ordningen er tilstrekkelig for å imøtekomme de mange og store behovene for kunnskap og (formell) kompetanse i dagens samfunn. Utfordringen er spesielt forbundet med at det i UHsektoren eksisterer to parallelle, likestilte karriereveier. Ph.d.- graden ligger til grunn for førsteamanuensiskompetanse, det samme gjør Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, mens det for førstelektorer ikke eksisterer noe gradsgivende utdanningsløp. UHRs styre behandlet saken første gang i sitt møte desember 2010, og i møtet februar 2011 vedtok styret et utkast til mandat og ba om å få Forskningsutvalgets forslag til gruppesammensetning til godkjenning. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i mai Tidsfristen for oppdraget var satt til utgangen av Arbeidsgruppen fikk senere utsettelse til begynnelsen av 2012 og leverte resultatet av sitt arbeid 9. februar Les mer her: Side 17 av 23

18 6 Vedlegg Vedlegg: Representantskap og styre Representantskap ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet er det øverste organ for. Mer informasjon med oversikt over representanter, møteplan, møtereferat, dokumenter/presentasjoner fra tidligere representantskapsmøter finnes her: Styret Styret er s talerør utad, og har ansvaret for rådets løpende virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt av representantskapet. Mer informasjon med oversikt over styremedlemmer, møteplan, møtereferat og valgreglement finnes her: Strategi, vedtekter og reglement UHRs vedtekter og strategi, i tillegg til reglement for UHRs utvalg, nasjonale fagråd og UHRs fagstrategiske enheter finnes på denne nettsiden: UHRs organisasjonskart: Vedlegg: Oversikt over årsmelding, årsrapporter og virksomhetsrapport for UHR, UHRs råd og utvalg Årsmeldinger og årsrapporter: Virksomhetsrapport: Vedlegg: UHRs råd og utvalg Informasjon om UHRs råd og utvalg finnes her: Fagstrategiske enheter: Nasjonale råd har opprettet fire sektorovergripende nasjonale råd. Rådene er: Side 18 av 23

19 Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS) Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, ble formelt opprettet i 2011, men konstituert februar Nettside under utarbeiding. Mer informasjon om de fire nasjonale rådene: Hvert enkelt råd har i tillegg egen nettside hvor man finner oversikt over medlemmer, møteplan, møtereferater med mer. NRHS: NRLU: NRT: NRØA: Utvalg UHR har tre sektorovergripende utvalg: Administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg. I tillegg til disse tre finnes også: Bibliotekutvalget, Museumsutvalget, Publiseringsutvalget. UHR har også sekretærfunksjon for Komité for kjønnsbalanse i forskning og Lærebokutvalget for høyere utdanning. Mer informasjon om UHRs utvalg finnes her: Hvert enkelt utvalg har egen nettside hvor man finner oversikt over medlemmer, møteplan, møtereferat med mer. UHRs administrasjonsutvalg (UHR A): UHRs forskningsutvalget (FU): UHRs utdanningsutvalget (UU): UHRs bibliotekutvalg (UHR B): UHRs museumsutvalg (UHR M): Publiseringsutvalget: Lærebokutvalget: KIF-komiteen: Nasjonale fakultetsmøter UHR har opprettet nasjonale fakultetsmøter innen humaniora, juridiske fag, i medisin, i odontologi, realfag og samfunnsvitenskaplige fag. De nasjonale fakultetsmøtene er opprettet av Universitets- og høgskolerådet som samarbeidsorganer for universitetenes fakulteter og for tilsvarende enheter ved høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Side 19 av 23

20 De nasjonale fakultetsmøtene skal samordne høyere utdanning og forskning innenfor sine fagområder. De skal gi råd i overordnede fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, UHR eller de nasjonale fagrådene som hører inn under fagområdet. Fakultetsmøtene kan på eget initiativ ta opp saker innen sine fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom UHR. Mer informasjon med oversikt over fakultetsmøtene, møtereferat, dokumenter med mer finnes her: Nasjonale profesjonsråd Råd for profesjonsutdanninger på universitets- og høgskolenivå er opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor profesjonsfagområder som ikke er organisert under nasjonale fakultetsmøter eller Nasjonale råd for helse- og sosialfaglig, lærer-, teknologisk, og økonomisk-administrativ utdanning og kunst???. Profesjonsrådene skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra institusjonene som gir den aktuelle utdanningen eller fra. Mer informasjon (oversikt over profesjonsrådene, referater med mer): Fagkoordinerende enheter: Nasjonale fagråd De nasjonale fagrådene etableres av som samarbeidsorganer for de faglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre høgre læresteder. De nasjonale fagrådene vil normalt være tilordnet et nasjonalt fakultetsmøte. I saker som berører flere fagråd, vil de nasjonale fakultetsmøtene ha ansvaret for koordinering. De nasjonale fagrådene skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, fra eller fra vedkommende nasjonale fakultetsmøte. Fagrådene kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom relevant fakultetsmøte videre til. Mer informasjon (oversikt, referater med mer): UHRs sekretariat Oversikt over UHRs ansatte (sekretariatet), finnes her: Side 20 av 23

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen SIU Oppfølging av SIU-evalueringen Erasmus-seminaret 2011 Vidar Pedersen, seksjonssjef 2 Innhold Kort om SIU Hovedoppgaver Evalueringen Oppfølging og konsekvenser 3 Senter for internasjonalisering av høgre

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 s styre 31. mars 2011 Innhold 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Fagpolitisk ansvarlig

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet UHR. Virksomhetsrapport 2008

Universitets- og høgskolerådet UHR. Virksomhetsrapport 2008 UHR Virksomhetsrapport 2008 s styre 31. mars 2009 Side 1 av 23 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Organisasjonskart... 4 2 Politisk påvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD)... 5 Stortingets kirke-, utdannings-

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Styret. Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo.

Styret. Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo. Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Marit Boyesen, Høgskolen i Stavanger Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Jørn-Henning Theis, Eirik Uthus og Aleksander

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Elin Alvestrand,

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Side 1 08/337-23 JP.ID 13/392 P3 Unntak pga dokumenteta innhold Mottaker *** Anmodning om fritak av lagrettemedlem 1--***-*** SEKR-NWI 09/375-8 JP.ID 13/370 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Referat for Styret Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Rolf L. Larsen avdelingsdirektør Universitets- og høyskoleavdelingen Kunnskapsdepartementet Strategien 2012-2015 Lansert under Science

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene

NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene NOKUTs bidrag for å styrke utdanningskvaliteten de nærmeste årene Innlegg på UHRs representantskapsseminar i Molde 24.05.2012 v/terje Mørland, Direktør NOKUT Innhold 1. Hva er NOKUT? Krasjkurs for ledere

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer