DET!TEKNISK)NATURVITENSKAPELIGE!FAKULTET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET!TEKNISK)NATURVITENSKAPELIGE!FAKULTET!"

Transkript

1 DETTEKNISK)NATURVITENSKAPELIGEFAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industrielløkonomi: Prosjektledelsesamtdriftogvedlikehold Vårsemesteret,2015 Åpen/Konfidensiell Forfatter: StianBrendløkken (signaturforfatter) Fagansvarlig: KristinHelenRoll Veileder: OleIngeRismoen Tittelpåmasteroppgaven: FremtidigorganisasjonsforholdmellomEidsivaNettogEidsivaAnlegg(2015) Engelsktittel: FutureorganizationalrelationshipbetweenEidsivaNettandEidsivaAnlegg(2015) Studiepoeng: 30studiepoeng Emneord: KostSnytteSanalyse Nettvirksomhet ReitenSutvalget Reguleringsmodellen Sidetall:76 +vedlegg/annet:5 Stavanger,

2 Sammendrag)) ReitenSutvalgetharpåoppdragavOljeSogEnergidepartementetutarbeidetenrapport somvisertilaspektetavdagensnettvirksomhetsomdemenerbørendresforåsikre effektivdrift.herpåpekesdetatkjøpavtjenesterikonsernihovedsakbørskjeetter konkurranse,ogatdeterbehovforstrengerereglerforåsikreattjenestekjøpinnen forsyningssektorenskjertilmarkedsvilkår.idenforbindelseerdetvurdertav energikonserneteidsivaenergiasatdenåstårovenfortofremtidigeorganisasjonss forholdmellomnetteiereidsivanettogutførendeentreprenøreidsivaanlegg:enten beholdedagensorganiseringmedeidsivanettogeidsivaanleggsomtoseparateselskapi sammekonsern(hvorentreprenørtjenesterutførtaveidsivaanleggnåmå konkurranseutsettes)ellersåmåeidsivanettogeidsivaanleggslåssammentilett selskap.ioppgavenerdetbenyttetenkostsnyttesanalyseforåavgjørehvilketalternativ somermestfordelaktigforeidsivanett,meddenhensiktåminimeredekostnadersom inngåridenøkonomiskereguleringenavnettselskap(reguleringsmodellen).forå kunnebeholdeenåpenoppgaveerdetbenyttetantatteverdieriforholdsensitiv informasjon,ogkonklusjonenioppgavenmåderforseesisammenhengmedoppgavens diskusjonskapittel. EidsivaAnleggsinhovedoppgavehartilnåværtåsørgeforstabilogsikker strømforsyningtilkundenetilknyttetstrømnettettileidsivanett.vedatorganisasjonss forholdetendres,vilfølgeligdisseoppgavenekunnepåvirkes.reguleringsmodellen inneholderenrekkeelementer,mendeterkostnaderforbundetmeddrift=og vedlikeholdogkvalitetsjustertinntektsrammeforikke=levertenergi(kile)somer sentraleforoppgavensproblemstilling. BasertpåunderlagetpresentertidenneoppgavenerdetkonkludertatEidsivaNettvil oppnålavestkostnadertilknyttetdriftogvedlikeholdvedkonkurranseutsettelseav entreprenørtjenester.detteerbegrunnetmedlavereanskaffelseskostnaderogenstørre fleksibilitetvedenlavereandelfastbemanninginettselskapet.deterbelysten usikkerhettilknyttetkileskostnader,mendettekanminimeresvedutformingavengod rammeavtalemedleverandør.detkanderforanbefalesatdagensorganiseringbeholdes, ogatentreprenørtjenesterkonkurranseutsettes. 2

3 Forord)) Denneoppgavenrepresentereravslutningenavettoårigmasterstudiuminnen industrielløkonomiveddetteknisknaturvitenskapligefakultetveduniversiteteti Stavanger(UiS). Medbakgrunniegeninteresseogtidligerearbeidsforholdinnenenergisektoren, kontaktetjegeidsivanettforbistandtilåfinneetaktuelttema.temaetjegble presenterterbådetidsriktigoginteressant,ogomhandlereninnskjerpingav regelverketsomiforbindelsemedtjenestekjøpikonsern.oppgaveneristorgradbasert pågjeldendelovverk,oghargittmegennyinnsiktidenomfattendereguleringennorske nettselskapstårovenfor.foratoppgavenikkeskullefavneoverformyeerdetgjort nødvendigebegrensningerogrimeligeantakelser.medetønskeomåkunnebeholdeen åpenoppgaven,erdetogsågjortantakelserknyttettilsensitivinformasjoniforbindelse meddeselskapenesomomhandlesioppgaven. JegvilmeddettetakkeveilederOleIngeRismoeniEidsivaNettforallbistandi forbindelsemeddespørsmåljegharhattunderveis,ogforåhastiltetterspurt underlagettilrådighet. SamtidigviljegtakkefagligveilederKristinHelenRollvedUniversitetetiStavangerfor godetilbakemeldingerogrådunderveis. Mesnali,12.juni2015. StianBrendløkken 3

4 Innholdsfortegnelse) 1 INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL PROBLEMSTILLING BEGRENSNINGER ANTAKELSER VIRKSOMHETENE EIDSIVAENERGIAS EidsivaNettAS EidsivaAnleggAS NORGESVASSDRAGSSOGENERGIDIREKTORAT REN TEORI TEKNISKREGULERING Konsesjon Tilknytnings=ogleveringsplikt Leveringskvalitet Beredskapogkompetanse ØKONOMISKREGULERING REGULERINGSMODELLEN Tillattinntekt Inntektsramme Kostnadsnormoginntektsrammensnormalandel Kostnadsgrunnlag KILE Kvalitetsjustertinntektsrammeforikkelevertenergi ANSKAFFELSERFORNETTSELSKAPER RENSPROSJEKTSYSTEM METODE VALGAVMETODE LITTERATUR HVORFORLEGGESREGULERINGSMODELLENTILGRUNNFOROPPGAVENSPROBLEMSTILLING? PRESENTASJONAVKOSTSNYTTESANALYSE ANALYSEOGRESULTAT SYSTEMATISKGJENNOMGANGAVREGULERINGSMODELLEN Driftogvedlikeholdskostnader KILE=kostnader Avskrivningogavkastningsgrunnlag NødvendigbemanningforåivaretaEidsivaNettsineplikter KOSTNADER KILE=kostnader Materiell Bemanningforåhåndterekonkurranseutsettelseavoppdrag Effektivitet Kompetanseoglokalkunnskaper Fareforsentralisertdrift NYTTEVERDIER Timepris

5 5.3.2 Fleksibilitetiforholdtilbemanning SAMMENLIKNEKOSTNADEROGNYTTEVERDIER Resultatavanalysen Usikkerhet KONKLUSJON DISKUSJON KILDER VEDLEGG...76 Figuroversikt)) Figur1OrganisasjonsstrukturiEidsivaSkonsernet(EidsivaEnergiAS,2014c)...8 Figur2AksjonærogeierandeleriEidsivaEnergiAS(EidsivaEnergiAS,2014d)...13 Figur3OversiktoverområdeEidsivaNettharkonsesjon(EidsivaEnergiAS,2012)...14 Figur4OversiktoverEidsivaAnleggsoppmøteplasser(EidsivaEnergiAS,2015)...16 Figur5Nettnivåenesspenningsnivåerogfordelingaveiereogkonsesjonærer(Reitenet al.,2014)...19 Figur6EndringiCPIforEidsivaAnleggsinemontører...57 Figur7EndringiCPIforEidsivaAnleggsineingeniører...58 Figur8Kostnadertilknyttetfastogfleksibelbemanning...63 Tabelloversikt) Tabell1Spesifikkavbruddskostnadpåreferansetidspunktetforengittvarighet (Kontrollforskriften,1999)...36 Tabell2Utbetalingtilnettkundervedlangvarigeavbrudd(Kontrollforskriften,1999) 37 Tabell3EnhetspriserforEidsivaAnleggogREN...42 Tabell4Eksempel:Resultatpresentertvedinntektsramme...44 Tabell5NødvendigbemanningiEidsivaNett...51 Tabell6Antattprosentvisbemanningsbehovgjennomåret...61 Tabell7Årligkostnadvedfastogfleksibelbemanning(tilnærmedeverdier)...63 ) 5

6 Formeloversikt) Formel1Tillattinntektfornettselskap(NVE,2014b)...30 Formel2Inntektsrammen(NVE,2014b)...32 Formel3Kostnadsgrunnlaget(NVE,2014b)...33 Formel4Utregningavavbruddskostnader(Kontrollforskriften,1999)...35 Formel5Kostnadsindeks(Gardiner,2005)...56 Formel6Differanseitimeprisformontør,EidsivaAnleggSREN...59 Formel7Differanseitimeprisforingeniør,EidsivaAnleggSREN...60 Forkortelser) DOFFINdatabasen FASIT Dennorskeoffisielledatabasenforkunngjøringer EtstandardisertregistreringsSograpporteringssystemfor feilogavbruddikraftsystemet. KBO KILE NVE OED REN TEDdatabasen Kraftforsyningensberedskapsorganisasjon KvalitetsjustertinntektsrammeforikkeSlevertenergi NorgesVassdragsSogEnergidirektorat OljeSogEnergidirektorat TidligereRasjonellElektriskNettvirksomhet Deneuropeiskeoffisielledatabasenforkunngjøringer 6

7 1 Innledning) 1.1 Bakgrunn)) OljeSogenergidepartementet(OED)oppnevnte22.mai2013enekspertgruppesom haddesommålågjennomgådenlangsiktigeutviklingenavstrømnettetinorge. Gruppen(kjentsom ReitenSutvalget )bleledetaveivindreitenogbestovidereav professorlarssørgårdogadvokatkristinbjellamedstøtteavetsekretariatledetav departementet(oed,2013).arbeidetresultertevidereirapporten Etbedreorganisert strømnett,ogbleoverlevertoljesogenergiministertordlienden5.mai2014.denne rapportenhaddesomformålådannegrunnlagfordepartementetsittviderearbeid innendennesektoren.gjennomdrøftingutfordresflereaspekterknyttettildagens organiseringavstrømnettet,hvorblantannetreglenefortjenestekjøpikonsern utfordresvedfølgendekommentar: Gruppenmeneratkjøpavvarerogtjenesterihovedsakbørskjeetterkonkurranseogat deterbehovforstrengerereglerforåsikreatkjøpinnensammekonsernskjertil markedsvilkår. (Reitenetal.,2014,p.55) Eninnskjerpingavdetteregelverketvilkunnefåinnvirkningerpådagensorganisering aveksisterendenettselskaper,ogdenneoppgaventarforsegvurderingoppmot energikonserneteidsivaenergias. 7

8 1.2 Formål) EidsivaEnergiASeretenergikonsernsentrertpåØstlandet,ogbestårav virksomhetsområdenenett,anlegg,marked,vannkraft,bioenergi,bredbåndogvekst. GjennomsinevirksomhetsområdererEidsivakonsernetgodtetablertinnenproduksjon, overføringogfordelingavelektriskenergisamtvekstiinnlandet(eidsivaenergias, 2014e). Figur1OrganisasjonsstrukturiEidsiva)konsernet(EidsivaEnergiAS,2014c) Ihenholdtildagensregelverkkannettselskaporganisertikonsernundergitte forutsetningerforetadirektetjenestekjøpfraandresøsterselskap 1.Deterdenneformen fortjenestekjøpreitensutvalgetgjennomsinuttalelseønskeratregelverketskjerpesinn for.medbakgrunnidettesereidsivaenergisegnødttilåforetaendringeriforholdet mellomnetteier(eidsivanettas)ogutførendeentreprenør(eidsivaanleggas)forå imøtekommereitensutvalgetsutfordringtildagensregelverk. 1 Kapittel3.3tarforseganskaffelsertilknyttetnettselskap,ogvisertilregelverket tilknyttettjenestekjøpikonsern. 8

9 VedeninnskjerpingiregelverketerdetavEidsivaSkonsernetvurdertatdestårovenfor toalternativeorganiseringeravforholdetmellomnetteierogutførendeentreprenør: Alternativ1: FortsettedagensorganiseringmedEidsivaNettogEidsivaAnleggsomtoseparate selskapikonsernet,menatentreprenørtjenesterkonkurranseutsettes. Alternativ2: EidsivaNettogEidsivaAnleggslåssammentilettselskap.Pådenmåtenvilentilpasse segutfordringenreitensutvalgetstillervedatdetikkelengreforekommertjenestekjøpi konsertmellomnetteierogutførendeentreprenør. GjennomenkostSnytteSanalyseerdetidenneoppgavenvurderthvilketalternativsom ermestfordelaktigforeidsivanett.vurderingenknyttesoppmotdenøkonomiske reguleringenavnettselskapeteidsivanettgjennomreguleringsmodellen 2.Beslutningen taspåbakgrunnavåminimeredeaktuellekostnadenesomvilpåvirkesavalternativene. Analysenvinklesmotåbeholdedagensorganisering,hvorkostnaderognytteverdier vurderesmotåslåsammenselskapeneeidsivanettogeidsivaanlegg. Oppgavenvilgjennomenteoridelbelysederelevantetekniskeogøkonomiskerammene sommåleggestilgrunnforenslikavgjørelse. DetunderstrekesatdetkunerEidsivaNettogEidsivaAnleggsomvurderes,ogatde andrevirksomheteneikonsernetholdesutenfor. 2 Reguleringsmodellenerdenøkonomiskemodellensomregulererinntektene nettselskapenekanhenteinngjennomsinenettkunder,ogergjennomgåttidetaljunder kapittel3.2.kapittel4.3ioppgavenerutarbeidetforåenklereforklarehvorfornettopp kostnadenesominngårreguleringsmodellenersentraleforoppgaven. 9

10 1.3 Problemstilling)) EidsivaEnergiASstårovenfortoalternativerfordenfremtidigeorganiseringenav forholdetmellomnetteier(eidsivanett)ogutførendeentreprenør(eidsivaanlegg): 1. BeholdedagensorganiseringmedEidsivaNettogEidsivaAnleggsomtoseparate selskapisammekonsern,hvorentreprenørtjenesterutførtaveidsivaanleggnå måkonkurranseutsettes. 2. EidsivaNettogEidsivaAnleggslåssammentilettselskap. HvilketalternativermestfordelaktigforEidsivaNettmeddenhensiktåminimerede kostnadersominngårireguleringsmodellen? Vurderingerbaserespåunderlagetpresentertidenneoppgaven. 1.4 Begrensninger) Rammenefornettvirksomheterihovedsakhentetfrarelevanteloverogforskrifter,og videresupplertmedinformasjonfranettsidentilnorgesvassdragssog Energidirektorat. VedvurderingavnødvendigbemanningiEidsivaNetterrelevanteforskrifterlagttil grunn,ogdeteridetilfellerderforskrifteneåpnerforskjønngjortpersonlige vurderingermedhensyntiltilknyttedeomstendigheter.vurderingeravbemanninger begrensettilkuningeniørerogmontørerforåikkeoverskomplisere beslutningsgrunnlaget.dettestøttesoppmedatdeterdissestillingenesomersentralei forbindelsemedvurderingeroppimotforskrifter.eventuellinnleieav underleverandørererikkevurdert.deterogsåkunvurdertforholdoppmotren nettvirksomhet,noesomekskludererbestemmelserogbemanningtilknyttetfiber. DeterikkeutførtenmarkedsanalysemedhensyntilaktuelleleverandørersomEidsiva Nettkanbenyttessegavvedenkonkurranseutsettelseavoppdrag.Enslikanalysemå inkludereforholdsomandreaktørerskapasitet,ogvilderforværeforomfattendeå utføreitilleggtilkostsnyttesanalysensomdenneoppgavenbyggerpå. Somenytterligereforenklingerdetkunvurdertnorskeaktørerveden konkurranseutsettelseavoppdrag.forsyningsforskriftenspesifisereratdetikkeskal 10

11 diskrimineresmedhensyntillokalellernasjonaltilhørighet,menoppgavenvilblifor omfattendeomenskulletatthensyntilutenlandskeaktører. 1.5 Antakelser) TimepriserforEidsivaAnleggerbasertpåantatteverdier,daenpubliseringavreelle timepriservilmedføreatoppgavenmåholdeskonfidensiell.fremgangsmåtenfor analysenvillikevelværelik,dadetiproblemstillingenpåpekesatvurderingeneskal baserespåunderlagsomblirpresentertioppgaven.oppbygningenaveidsivaanlegg sintimepriserbasertpåsammeutregningsprinsippsomren 3 opererermed.rensitt kalkulasjonsgrunnlagerviderebenyttetforåvurdereeidsivaanleggsinpresenterte timeprisoppmotmarkedet.dettevilværeenrimeligantakelse,darensin kostnadsoppbygningrepresentererstatistisklønnsnivåitilleggtilgjennomsnittlige påslaginnrapportertavrensinemedlemmer.sistekalkulasjonpresentertavrenerfra 2014,ogderforviltallmaterialefortimepriserbaserespålønnogsosialekostnader tilknyttetdetteunderlaget.eventuellfortjenesteantasåværemedregnetiberegningene avtimepris.detantasogsåateidsivanettogeidsivaanlegguansettbeslutningvil opprettholdedagenslønnsnivåogsosialekostnaderforsinemontørerogingeniører. RENsittprosjektsystemerviderelagttilgrunnvedsammenlikningavmateriell.Dette benyttesavbransjen,ogvilderforværerepresentativtsomunderlag.påslagog fortjenestetilknyttetmateriellantasåværetilsvarendeforalleaktører. VedeneventuellsammenslåingavEidsivaNettogEidsivaAnleggantasdetogsåat dagenspåslagogfortjenestetilknyttettimerogmateriellvidereføres.ihenholdtil forsyningsforskriftens 2S8skaldisseuansettværetilmarkedsvilkår,noesomstøtter oppunderantakelsen. EidsivaAnleggharovertidtilpassetbemanningensinslikatnødvendigeforhold ivaretas,ogdetantasderforatforholdetmellomantallingeniørerogmontørerforblir konstantvedenjusteringavtotalbemanningeniselskaper. 3 RENblirnærmereomtaltikapittel2.3,ogtimepriserpresenteresunderkapittel3.4 11

12 Medbakgrunniatdetikkeerutførtnoenmarkedsanalyseitilknytningtiloppgaven,er detantattatmarkedetvilkonkurransemarkedetvilkunnepåtasegoppdragihenholdtil EidsivaNettsittbehov. 12

13 2 Virksomhetene)) 2.1 Eidsiva)Energi)AS) SomnevntinnledningsviserEidsivaEnergiASetenergikonsernsentrertpåØstlandet, ogbeståravenrekkevirksomhetsområder.eidsivaeiesavfylkeskommunenehedmark ogoppland,samt26kommuneridetofylkene.eierfordelingenvisesiillustrasjonen under: Figur2AksjonærogeierandeleriEidsivaEnergiAS(EidsivaEnergiAS,2014d) Eidsivasvisjoner DrivkraftforossiInnlandet,somgjenspeilerdetlokaleeierskapeti konsernet.eidsivaskalværenytenkende,handlekraftigogengasjertforåsørgeforånå eiernesmålsamtåvidereutviklevirksomheten.konserneteralleredegodtetablert innenfornybarenergivedutnyttelseavregionensressurserinnenvindkraft,biomasse, avfallogvannkraft.omfåårvildentotaleproduksjoneninnenfornybarenergivære nærfemmilliarderkilowattimer(eidsivaenergias,2014c). 13

14 2.1.1 Eidsiva)Nett)AS) EidsivaNettsinhovedfunksjonersomeierogbyggherreknyttettilEidsivas nettvirksomhet,ogharområdekonsesjon4fordistribusjonavstrømifemkommuneri Opplandog14kommuneriHedmark.EidsivaNettharitilleggkonsesjonforådrifte regionalnettetforytterligere8kommuneriopplandog8kommunerihedmark. Figurenunderillustrererhvilkeområderkonsesjonengjelderfor: Figur3OversiktoverområdeEidsivaNettharkonsesjon(EidsivaEnergiAS,2012) EierSogbyggherrefunksjonenomfatterplanSogbestillerfunksjonforbygging, forvaltningaveierskapsamtdriftogvedlikeholdinettet.eidsivanetterogsåendelav kraftforsyningensberedskapsorganisasjon(kbo).eidsivanettsinkonsesjonomfatteret strømnettmedentotalutstrekningpåca.22000kilometer,ogertilsluttetomlag nettkunder.Foråivaretastrømforsyningenbrukesdetårligca.470millioner kronertilløpendedrift,vedlikeholdogberedskap.detinvesteresogsåårligforca.500 millionerkronerifornyelseogutvidelseavstrømnettet(eidsivaenergias,2014b). EidsivaAnleggerhovedleverandørfordeoperativetjenesteneinettet,ogvilbli nærmereomtaltinestekapittel. 4Områdekonsesjonvilblinærmerebeskrevetikapittel

15 2.1.2 Eidsiva)Anlegg)AS) EidsivaAnleggsinhovedoppgaveeråsørgeforstabilogsikkerstrømforsyningtil nettkundenetilknyttetstrømnettettileidsivanett.oppgavenebliridagdirektetildelt aveidsivanettogomfatterdriftogvedlikehold,beredskapssogvaktordninger, kabelpåvisning,midlertidigstrøm,nystilknytningtilnettet,prosjekteringavinstallasjon ogberedningavkostnaderidenforbindelsesamtmonteringogkontrollav strømmålere.(eidsivaenergias,2014a). EidsivaAnleggharidag413ansatte,fordeltpå10driftsområderpåØstlandet: Kongsvinger,Lillehammer,Gjøvik,Hamar,Rena/Trysil,Flisa,Elverum,Regionalnett,Fiber ogmåler.fordelingenmellomforskjelligestillingererilistenunder(eidsivaenergias, 2015): S 229montørertilknyttetstrøm(inkludertlærlinger). S 20montørertilknyttetmålerinstallasjonogkontrollering. S 86planleggereogingeniører. S 9montørertilknyttetfiber. S 7planleggereogingeniørertilknyttetfiber. S 49tilknyttetadministrasjon S 13øvrige(sjåfører,skogryddere,anleggsmaskinførermedmer.) Itilleggtildisse10driftsområdene,harEidsivaAnlegg11oppmøteplasserforpersonell spredtutoverøstlandet,hvorhveravdisseertilknyttetetdriftsområde. Figur4viserplasseringenavoppmøteplassenetilEidsivaAnlegg,hvordetfølger utfyllendeinformasjonomoppmøteplassogtilknyttetdriftsområdeunderfiguren (EidsivaEnergiAS,2015). 15

16 Figur4OversiktoverEidsivaAnleggsoppmøteplasser(EidsivaEnergiAS,2015) Oppmøteplass 1.Nydalen,Hamar 2.Sannheim,Lillehammer 3.Thomasdalen,Gjøvik 4.Kongeveien,Kongsvinger 5.Rena,Åmot 6.Nybergsund,Trysil 7.Heradsbygd,Elverum 8.Flisa,Åsnes 9.Gardvik,NordSOdal 10.Engerdal 11.Koppang,StorSElvdal Tilknyttetdriftsområde DriftHamar DriftLillehammer DriftGjøvik DriftKongsvinger DriftRena/Trysil DriftRena/Trysil DriftElverum DriftFlisa DriftKongsvinger DriftRena/Trysil DriftRena/Trysil 16

17 2.2 Norges)VassdragsE)og)Energidirektorat) NorgesVassdragsSogenergidirektorat(NVE)harsiden1921arbeidetforåsikreen samfunnssogmiljømessigforsvarligutbyggingavnorskevassdragogtilhørende infrastruktur.deertildeltansvaretforåforvaltelandetsvannsogenergiressurser,oger underlagtoljesogenergidepartementet.nveskalvideresikreenmiljøvennligog helhetligforvaltningavvassdragene,fremmeeneffektivkraftomsetning, kostnadseffektiveenergisystemerogbidratileneffektivenergibruk.nveerogsålederi dennasjonalekraftforsyningsberedskapen(nve,2014e). 2.3 REN) REN,tidligereRasjonellElektriskNettvirksomhet,bleetablertmeddetformålå standardisereinstallasjonsmetoderogmateriellfornorskenettselskap. Standardiseringenskullebyggepåkjentemetoderibransjenogbleknyttetopptilet liknendekonseptisverige.detsvenskekonsepteterbyggetoppgjennom26år. ReguleringskravknyttettilnettvirksomheteneiNorgeogetøktfokuspå kostnadseffektivitetgirrengodemuligheterforålykkes.idageiesrenav61 nettselskap,samtatdeharsamtligeselskapsomdistribuererstrøminorgesom kunder/medlemmer. StandardiseringenbeståravRENbladermedenstandardbeskrivelseavarbeidetsom utføresinnenfordrift,vedlikehold,montasjeogprosjektering.dissebladeneskalvidere beskrive bestepraksis innenbransjen,oginneholdermetodersomoppfyllergjeldene forskrifter.itilleggtildetteharrenogsåutvikletverktøyforbenyttelseidendaglige nettdriften(renas,2014b).rensittprosjektsystemmedtilhørende kostnadsoppbygningerettavdisseverktøyene,ogvilblinærmereomtaltikapittel

18 3 Teori) Strømnetteterenbetydeligdelavinfrastrukturen,ogerderforforbundetmedenrekke bestemmelserforankretilovverk.eidsivanettmåuansettbeslutningimøtekommede bestemmelsersomfavneromnettdrift,ogdetermeddenbakgrunnatrelevantlovverk erlagttilgrunnfordrøftingioppgaven. Valgavalternativskalgjøresmedbakgrunniåminimeredekostnadersominngåri reguleringsmodellen,ogderforerdennegjennomgåttidetalj.foråpresentere nødvendigteori,erdettekapitteletinndeltpåfølgendemåte: S Tekniskreguleringavnettselskaper S Økonomiskreguleringavnettselskaper(reguleringsmodellen) S Anskaffelserfornettselskaper S RENsittprosjektsystem Oppdelingenergjortforåsikreatleserenavdenneoppgavenopparbeiderseg nødvendigkunnskapunderveis,ogviderevilhadenfulleforståelsensomernødvendigi forkantavkostsnyttesanalysesomerpresentertioppgavenskapittel5. SentraltireguleringenavnettselskaperstårLovomproduksjon,omforming,overføring, omsetning,fordelingogbrukavenergim.m,forkortetenergiloven(1990).energilovens formålerpresentertunder 1S2,ogersomfølger: Lovenskalsikreatproduksjon,omforming,overføring,fordelingogbrukavelektrisk energiforegårpåensamfunnsmessigrasjonellmåte,herunderskaldettashensyntil allmenneogprivateinteressersomblirberørt.(energiloven,1990) Veddetteserenatlovenfavnerommangeaspekter,ogknyttesogsåopptilderelevante forskrifteneiforbindelsemednettdrift.energilovenogdetilstøtendeforskrifteneer systematiskgjennomgått,ogaspektersomerrelevanteforoppgavensproblemstillinger presentertikapitlenesomfølger. 18

19 3.1 Teknisk)regulering) StrømnettetiNorgeerperidagdeltinnitrenettnivåer:SentralSregionalSog distribusjonsnettet.hvilketnivådetaktuelleoverføringsnettetfallerinnunderkommer anpådenelektriskeenergiensomoverføres.detteillustreresavfigurenunder,hvoren ogsåserfordelingenaveierskapogkonsesjonfordeenkeltenettnivåene.sirklenes størrelsevisertilatdeforskjelligeselskapenesstørrelsevarierer.konsesjonvilbli nærmereomtaltinestekapittel. Figur5Nettnivåenesspenningsnivåerogfordelingaveiereogkonsesjonærer(Reitenetal.,2014) Produksjonogforbruktilknyttesetnettnivåavhengigavmengdenenergisomenten tilføresellertrekkesfranettet.statnettersystemansvarligforstrømnettetinorge (Statnett,2015),ogreguleresgjennomkapittel6ienergiloven(1990).Denneoppgaven vilikkeomhandlenettvirksomhetpåsystemansvarlignivå,menforhelhetensindeler detgreitåkjennetilatstatnettutøverdennekontrollen.oppgavenvilihovedsak omhandlebestemmelserforforbruktilknyttetregionalsogdistribusjonsnettet,dadeter dissenettnivåeneeidsivanettsinkonsesjongjelderfor Konsesjon) Ihenholdtilenergiloven(1990) 3S1kaningenanleggforoverføring,fordeling, omformingogproduksjonavelektriskenergibygges,ombygges,utvides,eieseller drivesutenkonsesjon.konsesjonkangisinnenetområdefordrift,byggingogeierskap 19

20 avanleggnevntover,ogerviderekjentsomområdekonsesjon.hvilke overføringsspenningerellerinstallerteffektanleggetskalhaforatkonsesjonsplikten skalgjeldefastsettesavdepartementetvedenergilovforskriftenav1990.detsamme gjeldereventuelleunntakfrakonsesjonsplikten.konsesjonmåsøkes,og energilovforskriften 3S2visertilhvaensliksøknadskalinneholde. EidsivaNettharkonsesjonforetstrømnettsomspenneroverstoredeleravØstlandet, ogmåderforforholdesegtildepliktersompåfallerenkonsesjonærgjennomlovog forskrift.vedåinnehakonsesjonforetelektriskanlegg,stillerenergilovforskriften (1990)ved 3S5kravtilhvilkeplikterenkonsesjonærskaloppfylle,ogdeterspesielt følgendepunktersomeraktuelleforoppgavensproblemstilling: Drift,vedlikeholdogmodernisering: Anleggetskalholdesitilfredsstillendedriftssikkerstand.Detteinnbefatteratplanerfor systematiskvedlikeholdavanleggetogmoderniseringavsentralsog regionalnettsanleggutarbeides.disseplaneneskaloppdateres,meden minimumsintervallpåtoår.videreskalkonsesjonærutarbeiderutinerogsystemerfor kontrollforåfastslåanleggenestilstand.normeromdrift,vedlikeholdogmodernisering avelektriskeanleggvedtattavstandardnorgeognorskelektrotekniskkomité(nek) skalfølges.avvikkanforekommedersomdetkandokumenteresatandremetoder tilfredsstillerdriftssikkerstand.videreskaldetgjennomføresmoderniseringog vedlikeholdogsikreatfunksjonalitetogkapasitetgittavkonsesjonopprettholdes gjennomperioden.detskalogsåforeliggeoppdatertdokumentasjonforplanlagteog gjennomførtetiltakihenholdtilavsnittenenevntover,ogdokumentasjonenskal oppbevaresihelekonsesjonsperioden. 20

21 Miljøoglandskap: AllmennhetenskalviderepåføresminstmuliglandskapsSogmiljømessigeulemper knyttettildetelektriskeanleggetkonsesjonærenråderover.konsesjonærenplikter derforvedplanlegging,utførelseogdriftavanleggetåtaslikehensyn,idengraddette kanskjeutenurimeligekostnaderellerulemperforkonsesjonæren. Beredskap: Detskaltasberedskapsmessigehensynvedplanlegging,utførelseogdriftavanlegget. Oppgavenskapittel visertilytterligerebestemmelsertilknyttetdette. Energiloven(1990)inneholderogsåbestemmelserrundtovertredelseravvilkårog pålegg.detgisheroverordnetføringerrundttvangsmulktogfristerforgjennomføring aveventuellepålagtetiltak,ogdeteriytterstetilfelleåpnetforinndragelseav konsesjon.dettesynliggjørviktighetenavateidsivanettmåinnrettesegetter bestemmelsersompåleggeskonsesjonær TilknytningsE)og)leveringsplikt) SomkonsesjonærfornettanleggharEidsivaNettihenholdtil 3S4ienergiloven(1990) og 3S4ienergilovforskriften(1990)tilknytningsplikttilproduksjonsanleggognye anleggforuttakavelektriskenergi.dettegjelderdeanleggsomikkeeromfattetav leveringsplikten(seunder).vedtilknytningspliktforpliktereidsivanettsegtilåutføre nødvendigeinvesteringerinettetforåtakledentilknyttedeproduksjonen. SomområdekonsesjonærharEidsivaNettogsåleveringspliktihenholdtil 3S3i energiloven,noesombetyratdeforpliktersegtilålevereelektriskenergitil abonnenteneinnenfordetbestemteområdetkonsesjonengjelderfor.departementet kanfastsettenærmerebestemmelseromleveringsplikten,ogkanogsågidispensasjon fradennepliktendersomsærligegrunnertilsierdette(energiloven,1990). 21

22 3.1.3 Leveringskvalitet) SidenEidsivaAnleggsinhovedoppgaveeråsørgeforstabilogsikkerstrømforsyningtil EidsivaNettsinenettkunder,vildetværeviktigåavdekkehvilkepliktersomogsåmå ivaretasifremtiden.etter 6S3ienergiloven(1990)kandepartementetfremlegge forskriftomleveringskvalitetikraftsystemet,ogleveringskvalitetsforskriften(2004)eri denforbindelseutarbeidet.dennetrådteikraftden1.januar Generellebestemmelser Leveringskvalitetsforskriftenharetter 1S1somformålåsikreensamfunnsmessig rasjonelldrift,utbyggingogutviklingsamtsikreentilfredsstillendeleveringskvaliteti detnorskekraftsystemet.vedateidsivanetthareierskapinettanleggtilknyttetdet norskekraftsystemet,forpliktesdeåleverestrømihenholdtil leveringskvalitetsforskriften.dersomdetoppstårhendelseriegetanleggsommedfører avbruddellerredusertleveringskapasitettilnettkunde,ereidsivanettforpliktettilå gjenopprettefullforsyningtilnettkundeutenugrunnetopphold.iforholdtil leveringspålitelighetvildetkunnekommepåleggfranveiforholdtiltiltakeidsivanett skalutføreforåreduserekonsekvensenelleromfangetavkortvarigeellerlangvarige avbrudd(leveringskvalitetsforskriften,2004). OmEidsivaNettskalutførearbeidinettetiforbindelsemedfeilretting,feilsøking, vedlikehold,fornyelseellerombygging,kannettkunderkoblesut.detskallikevel,så langtdetermulig,utføreskoblingerinettselskapenesegneanleggforåbegrense omfangetaveneventuellutkobling.dersomdetplanlagtearbeidetmedførerutkobling avnettkunder,skaldisseetter 2S3ileveringskvalitetsforskriftenvarslespåen hensiktsmessigmåteogminimum24timeriforkantavavbruddet.hovedregelenfor varslingavnæringskundereratdetteskalskjeindividuelt.dersomdeterandreaktører somergrunnentilavviketileveringskvalitetinettettileidsivanett(herunderetannet nettselskaptilknyttetnettetellerandrenettkunder)skaleidsivanetttaskriftligkontakt meddenaktuellepartoginformereomutbedringspliktenetter leveringskvalitetsforskriften.følgeliggjelderdetsammeforandreaktørerdersom EidsivaNettståransvarligforetavvikileveringskvaliteten.Herkommerbegrepene 22

23 berørtogansvarligkonsesjonærtilanvendelse,ogvilblinærmereomtaltinestekapittel (Leveringskvalitetsforskriften,2004) Registreringograpportering Dataomavbrudd(kortvarigeoglangvarige)skaliavbruddstidspunktetregistreresav EidsivaNett.Dettegjelderbådeplanlagteutkoblingerogdriftsforstyrrelsersom medførerredusertleveringskapasitetfornettkunderiregionalsogsentralnettet.innen 1.marshvertårskalEidsivaNettrapportereinndatatilNVEiforbindelsemed leveringspålitelighet.vedregistreringograpporteringavdataskalnettselskapbenytte programvaresomfølgergjeldendekravspesifikasjonforfasit 5,ogEidsivaNett forpliktersegtilåoppbevaredataogunderlagsmaterialetitiår (Leveringskvalitetsforskriften,2004). Etnettselskapsomharplanlagtutkoblingelleroppleverenfeiliegnenettanleggmed inntektsramme 6 vilværeansvarligkonsesjonær.dersomavbruddetmedføreravbrutt effektellerikkelevertenergiskaldetterapporterestilnve.dettegjelderogsåfor nettselskapsomharnettkundersomoppleveravbrutteffektellerikkelevertenergi,men disseselskapeneomtalessomberørtkonsesjonær.berørtkonsesjonærtrengerlikevel ikkenødvendigvisåværeansvarligkonsesjonærdersomavbruddetliggerutenforeget område.dettekaneksempelvisværefeilioverliggendenettsommaterinntilen konsesjonærsnett,ellerfeiliunderliggendenettsomforplantersegoppover. Dersomingenandrekonsesjonærererkjennersegansvarligforavbruddet,vilberørt konsesjonærværeansvarligkonsesjonær(medmindrenveavgjørnoeannet). Ansvarligkonsesjonærskalidentifiseresoginformeresskriftligavberørtkonsesjonær utenugrunnetopphold.dersomansvarligkonsesjonærikkevedkjennersegansvaret, skalberørtkonsesjonærinformeres.uenigheterskalbringestilnve,somvilfatte enkeltvedtakiforholdtilhvemsomeransvarlig(leveringskvalitetsforskriften,2004). 5 FASITerihenholdtilleveringskvalitetsforskriften(2004) etstandardisert registrerings=ograpporteringssystem(medegenkravspesifikasjon)forfeilogavbruddi kraftsystemet.fasitomfatterfellesterminologier,struktureringogklassifiseringavdata, fellesopptellingsreglerm.m 6 Inntektsrammevilomhandlesikapittel

24 Videreplikterogsåansvarligkonsesjonæråmeddeleberørtkonsesjonæromeventuelle planlagteutkoblingerellerdriftsforstyrrelseriegneanleggsomkanhaforårsaket rapporterpliktigavbruddellerredusertleveringskapasitet.tidspunkt,varighetoghva somkanhaforårsaketavbrutteffektellerikkelevertenergiskalogsåmeddeles (Leveringskvalitetsforskriften,2004).EidsivaNettvilmeddettebådekunnebli ansvarligkonsesjonærogberørtkonsesjonær,avhengigavhvorårsakentileteventuelt avbruddbefinnerseg.dettefordieidsivanettharkonsesjonsomomfatterbåde distribusjonavenergitilnettkundersamtkonsesjonfordriftavnettnivåsommaterinn tilandrenettselskapersnett Beregningavavbrutteffektogikkelevertenergi KravspesifikasjonforFASITsetterrammerforenstandardisertmetodeforberegningav avbrutteffektogikkelevertenergi.detteskalberegnesforegetnettavberørt konsesjonær,ogetkundegrunnlagskaloppdateresminimumengangiåret.metodenfor beregningavavbrutteffektogikkelevertenergierbasertpådetsomerkjentsom lastprofiler 7 iregionalsogsentralnettet,ogegendefinerteellergenerellelastprofilerfor distribusjonsnettet.deegendefinertelastprofileneskalhabasisitimesmålingertattopp overenperiodepåminimumettår.underlagetskaldokumenteres,ogenegendefinert lastprofilkanviderebenyttesforandrenettkunderinnenforsammekundegruppe dersomdetkansannsynliggjøresatprofilenforbrukernevilværetilsvarende (Leveringskvalitetsforskriften,2004).Lastprofilertilknyttetnettkunderbenyttesogså forberegningavkvalitetsjustertinntektsrammeforikke=levertenergi(kile),somvil forklaresnærmereikapittel Beredskap)og)kompetanse) Beredskap EidsivaAnleggharioppgaveåsikreatstrømforsyningtilnettkunderivaretas.Itillegger EidsivaNetterendelavkraftforsyningensberedskapsorganisasjon(KBO),ogdetvil meddetteværenødvendigåfremhevehvilkepliktereidsivanettmåivaretamed hensyntilberedskap. 7 Lastprofilervisertilhvormyeeffektensluttbrukerbruker. 24

25 Kapittel9ienergiloven(1990)tarforsegkraviforbindelsemedberedskapeni strømnettet.detstårherbeskrevetatdeenhetersomdriverellereieranleggellerannet somharvesentligbetydningfordrift,gjenopprettingavellersikkerhetiomforming, overføring,fordeling,omsetningellerproduksjonavelektriskenergiinngåri kraftforsyningensberedskapsorganisasjon.enhetersominngåridenneorganisasjonen skalsørgeforåinnehaderessursersomkreves,ogskalinnrettespåenslikmåtesomer nødvendigforåivaretadeoppgaverogdetansvarsomfølgerienergiloven.densom driverellereiersystemerelleranleggsomerellerkanblibetydeligforomforming, overføring,fordeling,omsetningellerproduksjonavelektriskenergiplikteråsørgefor effektivsikringogberedskapogiverksettetiltakforåforebygge,begrenseoghåndtere virkningeravekstraordinæresituasjonerogforågjenopprettenormalsituasjon. SpesieltmedtankepåutstrekningenavområderEidsivaNettsinkonsesjongjelderfor, mådetsikresatdisseplikterivaretasuansettbeslutningiforholdtilalternativenesom belysesioppgavensproblemstilling. YtterligerespesifikasjoneriforholdtilberedskapistrømnettetbeskrivesiForskriftom forebyggendesikkerhetogberedskapienergiforsyningenogerforkortet beredskapsforskriften(2012).denneforskriftentrådteikraftden1.januar2013oger rettetmotenheterikraftforsyningensberedskapsorganisasjon,ogvilderforogsågjelde foreidsivanett.kapittel4iberedskapsforskriftenvisertilbestemmelservedrørende pålagtressurserogreparasjonsberedskap: EnhverKBOSenhetskalplanleggeforogetablereenorganisasjonsomgjøratdekan ivaretaberedskapsoppgaver.idetteleggesdetaten skalplanleggeforogetablereen organisasjonmednødvendigpersonell,kompetanse,utholdenhetogressursertilåholde driftengående,gjenopprettefunksjonoggjennomføreoppgaversomkrevesunderalle ekstraordinæresituasjonerpåensikkerogeffektivmåte (Beredskapsforskriften,2012, 4S1).StedligforholdogKBOSenhetensanleggtasibetraktningveddimensjoneringav reparasjonsberedskapen.riktigpersonellogkompetanseerogsånødvendigforåkunne håndtereekstraordinæresituasjonerpåensikkerogeffektivmåte.itilleggtilåinneha rettkompetanseognokpersonell,skalallekbosenheterhatilgangtilpersonellforå forsterkekapasitetenforåholdedriftengående.detskalogsåforeliggeenplanfor kompetansebehovforegetsåvelsominnleidpersonell.detstillesogsåkravtilatalle 25

26 KBOSenheterskalhasikkerograsktilgangtilutstyrogreserveutstyrsomtrengsi ekstraordinæresituasjonervedopprettholdelseavenergiforsyningoggjenopprettingav funksjon.itilleggtildettestillesdetkravtiltilstrekkeligtransportmidlerforutstyrog materiellsamtpersonersomkanhåndteredisse(beredskapsforskriften,2012).det pliktesogsååsikreanleggeneiforholdtilbetydningenavdisse,oganleggeneskal holdesifunksjonsdyktigstandogskalsålangtdetermuligvirkeettersinhensiktunder ekstraordinæreforhold.forholdsomdetskaltassærlighensyntilbeskrivesi beredskapsforskriften,oger: S innbrudd,hærverk,sabotasjeellerandrekriminellehandlinger S brannogeksplosjon S alvorligteknisksvikt S uværogannennaturgittskade Kompetanse Forskriftomkravtilkompetansemv.hosanleggs=ogområdekonsesjonær(2011), forkortetkompetanseforskriften,gjeldersomnavnettilsierallesomharanleggsseller områdekonsesjonihenholdtilenergilovenoggjennomdetteogsåeidsivanett. Kompetanseforskriften(2011)harsomformålåsikreatallesomharkonsesjoni henholdtilenergiloveninnehardenkompetansedettekreverogkanopprettholde normaldriftavanlegg.eidsivanettskalihenholdkompetanseforskriftens 3haegen bemanningmedkompetansetilselvådetteenrekkefunksjonerogutføreoppgaver tilknyttetdisse.funksjoneneerkortbeskrevetunder,ogertilknyttetmerknaderhentet frakompetanseforskriften(2011): Nettforvaltning- Oppgaverundernettforvaltningomfatterdagligledelse,sikkerhetogberedskap, kriseledelse,kapitalforvaltning,inntektsrammespørsmål,tariffutarbeidelse,økonomisk ogtekniskrapporteringtilnve,kraftsystemsogenergiplanlegging,utredningsansvar, investeringsomfang,nivåpåleveringskvalitetmedmer.herskalnettselskapetkunne utførehoveddelenavoppgavertilknyttetdennefunksjonen,hvoregenbemanningskal utgjøreminst2/3avdetsamledeantallårsverk. 26

27 Driftskontrollfunksjon- Oppgaverunderdriftskontrollfunksjonomfatteroperativdrift,styringavfeilretting, koblingforvedlikeholdogstyringavvedlikeholdspersonell,kontrollmed overføringsforholdogspenningskvalitet,registreringavfeilogavbrudd,balanseansvar, operativberedskapsfunksjon,rapporteringsoppgaverogdelegert rasjoneringsmyndighet.dennefunksjonenskalihovedsakbemannesavnettselskapets egneansatte,ogminst2/3avdenbemanningensomkrevesforåivaretaoppgavene.det kansamarbeidesmedandrenettselskapomdennefunksjonen,mennettselskapetseget behovskaldekkesinternt. Feilanalyse,-tilstandskontroll-og-fastsettelse-av-tiltaksbehov- Nettselskapskalselvforetakontroll,feilanalyse,vurderebehovfortiltakogplanlegge vedlikehold.nettvirksomhetenskalviderehaetfagmiljøinnenpraktiskvedlikeholdog feilrettingtilpassetvirksomhetensomfang.fornettvirksomhetmed: S over300000nettkunderskalmontørkompetansenutgjøreminst70årsverk. S mellom50000og300000nettkunderskalmontørkompetansenutgjørerundt 20årsverk. S under50000nettkunderstillesdetkravtilatmontørkompetansentilpasses virksomhetensstørrelseogkostnadsgrunnlag. Avregning,-måling-og-kundebehandling- Oppgaverunderdennefunksjonenomfatterfakturering,måling,kundekontaktog stengingavabonnement.nettselskapettrengerikkeåhaegenbemanningforåforeta hoveddelenavdisseoppgavene,mendemåhaegenkompetanseforåkvalitetssikre oppgavertilknyttemålingsamthaegneansatteforoppfølgingavnettkundersomtar kontakt.demåogsåhaegenkompetansetilregelverkforstengingogkunnesvarepå kundehenvendelseromdette. Henvendelser-om-tekniske-forhold- Dennefunksjonenomfattersakeromnytilknytning,kundeklager,påvisningavkabler, arbeidernærledninger,ønskeromkapasitetsøkningmedmer.detkrevesherkunaten vesentligdelavslikehenvendelserskalutføresavkonsesjonærensegneansatte. 27

28 Prosjektering- Oppgaverheromfatteråplanleggeogprosjekterenye,samtombyggingaveksisterende elektriskeanlegg.detkrevesegenbemanninginnenplanleggingskompetanseogfull oppfølgingmotomgivelserogmyndigheter.nettselskapetskalselvståforden utadrettedevirksomhetbådeiplansogsøknadsfasenogibyggefasen,menbyggetiltak kanfortsattkjøpesinnavandre.innkjøpavbyggetiltakvilbliomhandletikapittel3.3 Anskaffelserfornettselskaper. 3.2 Økonomisk)regulering) )Reguleringsmodellen) Overføringsnettetersværtomfattende,medhøyekostnadertilknyttetanskaffelsenogi tilleggtillanglevetid.samfunneterderforikketjentmedatparallelleoverføringsnett bygges,noesomførertilateidsivanetterienposisjonhvordeinneharetnaturlig monopolforoverføringavkraftidetområdetdeinneharkonsesjon(nve,2015).av 4S 1ienergiloven(1990)følgerdetatingenandreennstatenkanståforomsetningav elektriskenergiutenkonsesjon,ogatdennekonsesjonenerkjentsom omsetningskonsesjon.departementetkanginærmereforskrifterogfastsettelseav vilkårforåivaretaallmenninteresse,ogkanisærligetilfellerdispenserefra bestemmelser. Omsetningskonsesjonmåihenholdtilenergilovforskriftens(1990) 4S2søkesavalle enhetersomomsetterelektriskenergiellersomstårienellerannenmonopolsituasjon. HerunderstrekesvidereeierellerdriveravfordelingsSelleroverføringsnettet,og omhandlerderforeidsivanett.formåletmedomsetningskonsesjonerhentetfra energilovforskriftens 4S1(1990): Konsesjonsordningenforomsetningavelektriskenergiharsomformålåsikreen samfunnsmessigrasjonellkraftomsetningognettvirksomhetgjennomåleggetilrettefor eteffektivtkraftmarkedogeneffektivdrift,utnyttelseogutviklingavelektrisitetsnettet. Detskaltashensyntilallmenneogprivateinteressersomblirberørt. Energilovforskriftens 4S4inneholderytterligerevilkårforomsetningskonsesjon,hvor disseerutformetforåsikreatformåletmedforskriftenoppnås. 28

29 NVEerutpektgjennomenergilovforskriftentilåregulereomsetningskonsesjonærenes inntekter,ogveddetteeidsivanettsininntekt.disseinntektenehentesinnfraeidsiva Nettsinenettkunderogerallmentkjentsomnettleie.Reguleringengjøresforåsikreat samfunnetsressurserblirutnyttetpåenfornuftigmåte,ogdermedhakontrollpå EidsivaNettsittnaturligemonopol(NVE,2015). DenneøkonomiskereguleringenavEidsivaNettbaserersegpåhistoriskeverdierog estimaterforåretreguleringenskalgjeldefor.rammeneblirsattvedinngangentildet enkelteår,oghistorisketallerbasertpåinnrapporterteverdierfraregnskapsårettoår tilbakeitid.parameteremerket t iberegningenehenstillersegtilåretreguleringen gjelderfor,ogfølgeligmerkeshistoriskeverdiermed t=2.vedåretssluttgjøresdetså enavregningiforholdtilfaktiskeverdierforviderekorrigeringavestimat.deterdenne korreksjonensomsikrerenløpendekontrollavdetnaturligemonopolettileidsivanett (Kontrollforskriften,1999) Tillatt)inntekt) NVEregulererEidsivaNettøkonomiskvedfastsettelseavdetsomerkjentsomårlig tillattinntekt.denneskaldekkeinnkostnadereidsivanettharvedopprettholdelseav oginvesteringerinettet,samtgienforhåndsdefinertavkastningpåinvestertkapital. Denfastsatteinntektenskalviderevirkesomettakforhvormyesomkanhenteinn gjennomnettleie.eidsivanettberegnersånettleienslikatinntektenefordetenkelteår sålangtdetermuligikkeoverstigerdekostnadenesomskaldekkesinnitilleggtilen fastsattinntektsramme 8.Kalkulasjonenavtillattinntektersombeskrevetoverdelvis basertpåestimaterforåretsomkalkulasjonengjelder,ogkanderforavvikenoeved endeligavregningvedåretsslutt.dettekaneksempelvisværeatreeltstrømforbruk variereriforholdtildetsomerstipulertellerandreforholdpåbransjenivåfordet enkeltenettselskap(nve,2014b). DersomEidsivaNettharhentetinnmerpengeriformavnettleieenndetsomer definertsomtillattinntekt,kallesdennedifferansenmerinntekt.vedetmotsatttilfelle, altsåatdeharhentetinnmindrepengerenndetsomerforhåndsdefinert,kalles 8 Innetektsrammeomhandlesinestekapittel. 29

30 differansenmindreinntekt.dersomeidsivanettharhentetinnstørreinntektenntillatt inntekt,skaldennemerinntekteninklusivtrentertilbakebetalesnettkunderiformav redusertnettleiesenere.mindreinntektkanhentesinnavnettkunderiformavhøyere nettleie.utregningavmersogmindreinntektvilikkebliomhandletidenneoppgaven,og detvilderforikkebliutledetvidere.detsentralehereråforståformåletmeddenne ordningen,ogfølgendeteksterderforhentetfranvesinenettside(nve,2014b): Formåletmedordningeneratselskapenekanholdestabiletarifferselvom inntektsrammeneog/ellerforutsetningerendrerseg.selskapeneskalstyre mer=/mindreinntektenmotnullovertid,ogerpålagtåhaenplanfordette.denneplanen skalværeforankretiselskapetsstyre. YtterligereinformasjonommerSogmindreinntektkanlesesunderkontrollforskriftens (1999) 7S5. Dentillatteinntektenforettårbeståroveravenrekkefaktorer,ogervideredefinert som: Formel1Tillattinntektfornettselskap(NVE,2014b) " = " + "# + "#$ + "# "# + "# "# "# " = Inntektsramme.+ "# = Kostnader+selskapet+har+i+overliggende+nett.+ = Eiendomsskatt.+ "#$ = Kvalitetsjustert+inntektsramme+for+ikke+levert+energi.+ "# = Årlig+avskrivning.+ "# = Avkastningsgrunnlag.+ "# = NVEs+referanserente.++ EidsivaNettsintillatteinntektreguleressomtidligerebeskrevetgjennomfastsettelseav årligeinntektsrammer,someråansesometøvretakpåhvormyeselskapenekanta betaltforoverføringavelektriskkraft.utregningavinntektsrammenerrelativt omfattende,ogblirforklarunderkapittel3.2.2.detpåløperogsåeidsivanettkostnader iforbindelsemeddetoverliggendenettet,ogkanenkeltforklaresmeddekostnadene somvidereføresnettselskapenevedforsyningavenergiinntilderesnett.eksempelvis erdettekostnaderstatnettharisentralnettetinorge,somigjenvidereførestil nettselskapeneforoverføringavenergitilregionalsogvideredistribusjonsnettettilde respektivenettselskapene.kostnaderiforbindelsemedoverliggendenettskalikke vurderesidenneoppgaven,ogvilderforikkeutledesytterligere.eiendomsskattensom 30

31 påløpereidsivanettskalogsådekkesinniformavinntektfranettkundene,og synliggjøressometegetleddiutregningenavtillattinntekt(nve,2014b). KILE,ellerkvalitetsjustertinntektsrammevedikkelevertenergi,eretelementsom inngårieidsivanettsinøkonomiogskalsomtidligerebeskrevetbidratilåsikre leveringspålitelighetikraftnettet(nve,2014b).denneordningenblirregulertgjennom kontrollforskriften(1999) 9,ogtrådteikraftden1.januar2009.Ordningenvirkerinn somenjusteringaveidsivanettsininntektsrammeogtillatteinntektvedat nettkundeneskostnadervedavbrudd(utfallavkraft/energisleveranse)tasmedieidsiva Nettsinbedriftsøkonomiskevurdering(NVE,2013).Enutregningavkostnaderved avbruddavhengigavenrekkeparametere,ogblirnærmereforklartunderkapittel AvskrivningsSogavkastningsendringerfordetosisteåreneutgjørtilsammen kapitalkostnadenetilknyttetinvesteringer.avskrivningerhentesfraeidsivanettsitt regnskap,ogrelaterersegihovedsaktilavskrivningeravinvesteringergjorti forsyningsnettet(nve,2014b).avkastningsgrunnlagforinvestertkapitalinetteter videredefineresgjennomkontrollforskriften(1999)som: Gjennomsnittetavinngåendeogutgåendesaldoforinvestertnettkapital,tillagt1prosent fornettoarbeidskapital.investertnettkapitalergittvedførstegangshistorisk anskaffelseskostnad.andelavfellesdriftsmidlererinkludert. AvkastningsgrunnlagettilleggessåenreferanserentesomerdefinertavNVE,ogsom videreskalværeetmålforeidsivanettsinavkastningovertid(nve,2014a). Referanserenteninngårikkeivurderingertilknyttetoppgavensproblemstilling,oger derforikkeutledetytterligere.foroppgavensproblemstillingerdethellerikke nødvendigåutledeavskrivningerogavkastningsgrunnlagytterligere Inntektsramme) OvertidskalEidsivaNettsininntektdekkeinnkostnaderfordrift,avskrivningavnettet ogsamtidiggienrimeligavkastningpåinvestertkapitalgittutnyttelse,utviklingog effektivdriftavnettet.foratenmonopolistskalhainsentivertilådrive,byggeog utviklenettetpåeneffektivmåteerdetikkehensiktsmessigatinntektsrammenetil selskapenebaserespådeenkelteskostnaderalene.inntektsrammenefastsettesderfor delvispåbakgrunnavhistoriskekostnaderiselskapene(basertpåregnskapstallfraett 31

32 år)ogdelvispåbakgrunnavennorm.dennenormensettesvedhjelpavanalyserog brukesforåsammenligneselskapenesressursbrukoppmotoppgavendeutfører(nve, 2015).Normenernærmereomtaltinestekapittel. Dagensmodellforutregningavinntektsrammefornettselskapharværtibruksiden1. januar2007(nve,2009)ogvisesundervedformelogforklarendetekst: Formel2Inntektsrammen(NVE,2014b) " = 1 + = ""#$%#&'())$"&"#$%&%'(& = "#$%&'#%"()*% "#$%&å"#""#å"#$%2 = "#$%&'#()*%%+&(,$"# det "#$% "#$%&"'"#$%&$h"h"#"# "#$%&'(" InntektsrammenevarslesavNVEvedinngangenavdetenkelteår(t),ogbyggerpåde sammekostnadstallenesomskalbenyttesideendeligevedtatteinntektsrammene. Vedtaketkommerførstvedutgangenavdetenkelteår,ogskaliprinsippetkunavvike fradevarsledeinntektsrammenehvisestimateneforinflasjon,renteogkraftprisikkeer riktig(nve,2009).ifølgekontrollforskriften(1999)hentestallgrunnlagetfra regnskapetfratoårtilbakeitid Kostnadsnorm)og)inntektsrammens)normalandel) Nårdetgjelderdetenkelteselskapskostnadsnorm( )hareidsivanettsineegne kostnaderliteelleringenbetydning.denneblirberegnetmedutgangspunktiandre selskaperskostnaderogkanlesessombransjensvektedegjennomsnittforåutføre nettoppgaver.dettesnittetblirmultiplisertmedenfaktorsomtarhensyntiltopografien ogegenskapeneeidsivanettsittegetnett.beregningavkostnadsnormenvilikkeinngåi denneoppgaven,menfølgendeutdragfranvesinesidererverdtåbemerke(nve, 2014d): Etselskapmedeffektivitetlikdetvektedegjennomsnittetibransjenfåren kostnadsnormlikegetkostnadsgrunnlag.disseselskapenefåravkastningliknves referanserente. 32

33 Inntektsrammensnormalandel()eridagsatttil60prosent,ogvisersegtilvektingen kostnadsnormenvilhaiberegningenavinntektsrammen.avformelenfor inntektsrammeoverfølgerdetsåateidsivanettsineegnekostnader (kostnadsgrunnlaget)vektes1s,altså40prosent(nve,2014b).deternettoppdenne fordelingensomgireidsivanettinsentivertileffektivbrukavressurser,daenbedre effektivitetennkostnadsnormenhøynereidsivanettsittresultat.eksempelpåhvordan dettefungereripraksiserpresentertunderkapittel Kostnadsgrunnlag) Kostnadsgrunnlaget beregnesutifraenrekkefaktorer,ogvisesvedsinhelhetunder vedformelogforklarendetekst: Formel3Kostnadsgrunnlaget(NVE,2014b) = " + "#$ " = "#$ = "# " "# "# "# = = = = = = "# + " + "# + ("# "# ) "# "#$%""#$%&"ℎ"#$%$&'(#)*, "#$"%&'()$*"#"#$%&"# "#$%"&'$"#$%&&""#$#%&''&"#$ "#$%& "#$ "#ø"#"$%#&'("#$#%&''&"#$%&""#$"%&'() "#"#$%"&'$"#$%&& "#$%&'()$)#*+,$ "#$%ø"#$%&'( "#"$%&'"($)'å"#$% Å"#$%"#$%&"'&'()% "#$%&'(')%)*+'',$) "#$"#"$%&""%'" SomnevntoverskalEidsivaNettsininntektdekkeinnkostnadertilknyttetdriftog vedlikeholdavnettet,noesomfølgeravførsteleddiformelenover.individuellekiles avtalerogutbetalingertilnettkunderforsværtlangvarigeavbrudderherinkludert. DissekostnadenesummeresvideremedKILESkostnadersomikkegårunder førstnevnte.videreutredningomkilefølgersomnevntunderkapittel3.2.5.tallene blirvidereregulertiforholdtilenfaktorsomtarhensyntilendringenav konsumprisindeksfaktorenfraår tminus2 tilår t.kostnadereidsivanetthari forbindelsemedtapvedoverføringavenergiinettetskalogsådekkesinnunder kostnadsgrunnlaget.overføringstapetbliroppgittimegawattimer(mwh),ogskaleres såoppmedenreferanseprisforkraft.overføringstapetinettetbaserersegpå 33

34 kalkulasjonersomtarhensyntilenergienoverførtvedderespektiveoverføringslinjer samtlinjenesevnetilåoverføreenergien(nve,2014b). Referanseprisenpåkrafterihenholdtil 8S4ikontrollforskriften(1999)definertsom: Den%årlige%referanseprisen%er%en%volumveid%månedspris%tillagt%et%påslag%pa %11%NOK/MWh.% Månedsprisergjennomsnittligaktuelllokalområdeprisframarkedsplasskonsesjonæren. SomgrunnlagforvektbenyttesmånedligbruttoforbrukslikdenfremkommeriNorges vassdrags=ogenergidirektoratskorttidsstatistikkforalminneligforsyning. Beregningeravkostnaderiforbindelsemedoverføringstapinngårikkeidenne oppgaven,ogdeterderforkunnødvendigåkjennetilhvadetteleddetrepresentereri kostnadsgrunnlaget.historiskavskrivningerogavkastningsgrunnlaginngårogsåi kostnadsgrunnlaget,hvoravkastningsgrunnlagetherogsåtilleggesnvesreferanserente (NVE,2014b) KILE) )Kvalitetsjustert)inntektsramme)for)ikke)levert)energi) Generelt SombeskrevetovervirkerKILESordningeninnpåEidsivaNettsininntektsrammeog videretillatteinntekt.ordningenrelaterersegtilavbruddieidsivanettsittnett,hvor kontrollforskriftens(1999) 9S1beskriverdisseavbruddenesom: Dettegjelderavbruddskostnaderforavbruddsomskyldesfeilellerplanlagteutkoblingeri høyspenningsanleggellerfeilifordelingstransformator,avbruddhvorfeili lavspenningsanleggmedførerutkoblingihøyspenningsanleggsamtavbruddvedsamtidig utkoblingavallelavspenningskurserpåsammefordelingstransformator. KILEinngår,påsammemåtesomandrekostnader,bådeikostnadsnormenogi kostnadsgrunnlaget.vedatkostnadsnormenvekteshøyereennkostnadsgrunnlagetved beregningavinntektsramme,vilfølgelignettselskapsomharhøyerekileskostnader ennnormenfåenredusertinntektsrammeiforholdtilomdehaddeopprettholdtstabil forsyningentilnettkundene.dettegirnettselskapeneetinsentivtilåsikre leveringspåliteligheteninettet,somvideregirnettselskapenemotivasjontilriktig allokeringavressurserinnenfordeellersmyndighetspålagterammeneogvilkårene (NVE,2013). 34

35 OppgaveninneholderikkeenberegningavKILESkostnader,mendeterlikevelviktigå fremhevedeelementenesominngårforågiforståelseavkompleksiteten. Kostnadeneforbundetmedetavbruddblirberegnetutifraenrekkefaktorer.Foråta høydeforatulikenettkunderharulikekostnaderforbundetmedavbrudderdet definertsekskundegrupper(nve,2013): S S S S S S Jordbruk Husholdning Industri Handelogtjenester Offentligvirksomhet Industrimedeldrevneprosesser Kontrollforskriften(1999), 9S2,definererviderekostnadenforvilkårligavbruddpå tidspunktet j som: Formel4Utregningavavbruddskostnader(Kontrollforskriften,1999) =,"#,,, "#,"# = Spesifikk+avbruddskostnad+på+referansetidspunktet+for+en+gitt+varighet.+, = Korreksjonsfaktor+for+avbruddskostnad+(i+kr)+i+måned+m.+, = Korreksjonskostnad+for+avbruddskostnad+(i+kr)+på+dag+d.+, = Korreksjonskostnad+for+avbruddskostnad+(i+kr)+på+time+h.+ "# = Avbrutt+effekt+i+rapporteringstidspunktet+dersom+tilsvarende+avbrudd+ hadde+skjedd+på+referansetidspunktet.++ Kostnadsfunksjonen(,"# )erpresentertitabell1pånesteside,ogviserenlineær sammenhengmellomvarighetentiletavbrudd(t)oghvilkenkostnadsomerforbundet medavbruddet.talleneeroppgitti2012skronerperkw,ogmåjusteresårligforden generelleprissogkostnadsutviklingenisamfunnet(kontrollforskriften,1999). 35

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet Studieprogram: MasteriSpesialpedagogikk Forfatter:LauraMilenaLópez DETHUMANISTISKEFAKULTET MASTEROPPGAVE Vårsemesteret,2013 Åpen... Veileder:SigrunK.Ertesvåg Tittelpåmasteroppgaven: Endringsledelse i barnehage

Detaljer

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen NVE-notat. 22.01.2018 Ansvarlig: Ingunn Bendiksen,TB Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen Det er planlagt eller gjennomført ordninger med felles driftssentraler

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

Høringsnotat. Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 2.1 Krav

Detaljer

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen

Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter. Advokat Gunnar Martinsen Kompetanseforskriften konsekvenser og muligheter Advokat Gunnar Martinsen Hva er tema? Hvem gjelder forskriften for? Hvilken bemanning og kompetanse må selskapene ha? Hva kan man fortsatt kjøpe fra andre

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Foreslåtte begrensninger i nettselskapenes klageadgang over inntektsrammevedtak

Foreslåtte begrensninger i nettselskapenes klageadgang over inntektsrammevedtak Foreslåtte begrensninger i nettselskapenes klageadgang over inntektsrammevedtak NVEs forslag av 3. juli 2009 til endringer i kontrollforskriften Næringspolitisk verksted, 6. oktober 2009 Advokat Jens F

Detaljer

Ny KILE-ordning fra 2009

Ny KILE-ordning fra 2009 Ny KILE-ordning fra 2009 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50 0 Varighet 230

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009

Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009 Spenning [V] Relevante forskriftskrav for 2008 og 2009 FASIT-dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 3. og 4. februar 2009 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon:

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50

Detaljer

Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften samt endringer i energilovforskriften

Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften samt endringer i energilovforskriften Høringsnotat Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften samt endringer i energilovforskriften - Gjennomgang og diskusjon hos Norwea 18.12.2014 Andreas Erdal KOMPETANSEFORSKRIFTEN Gjeldende rett p.t.

Detaljer

HØRINGSDOKUMENT

HØRINGSDOKUMENT Forskrift om endring av forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) Svein Olav Arnesen (red.) 5 2012 HØRINGSDOKUMENT

Detaljer

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil!

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Kjetil Storset, 2.12.2008 Når alt er sagt bør noe bli gjort... Vi har sagt det før sier det igjen og igjen og

Detaljer

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi

KILE. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi KILE Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi Gerd H Kjølle, SINTEF Energiforskning gerd.kjolle@sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 KILE-presentasjon Hvorfor KILE? Totale kostnader (KILE

Detaljer

KILE-ordningen ved svært lange avbrudd

KILE-ordningen ved svært lange avbrudd KILE-ordningen ved svært lange avbrudd EBLs næringspolitiske verksted Eirik Jørum 12. september 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo

Detaljer

Videreutvikling av KILE-ordningen

Videreutvikling av KILE-ordningen Videreutvikling av KILE-ordningen EBLs næringspolitiske verksted om nettregulering 15. mai 2007 Siri Steinnes, shst@nve.no Seksjon for økonomisk regulering, NVE Plan for innlegget Utviklingen av regulering

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 14.10.2008 Vår ref.: NVE inntektsrammer 2009 Arkiv: Kopi: Veiledning til beregningsgrunnlaget

Detaljer

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål?

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? EBLs Nettkonferanse 2008 Gardermoen 2.-3. desember Gunnar Martinsen, Thommessen www.thommessen.no I Rammene for forvaltningspraksis Stortinget

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Status og videre planer EBL Nettkonferansen 2. desember 2008 Tore Langset Innhold Saksbehandling Tilsyn Forskriftsendringer Utviklingen i

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

MASTEROPPGAVE! Studieprogram/spesialisering:!!!

MASTEROPPGAVE! Studieprogram/spesialisering:!!! DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Vårsemesteret,2014 Åpen Forfatter: RobinSimonstad (signaturforfatter) Fagansvarlig: KjellToreFosså Veileder(e): KjellToreFosså

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift nr. 302

Forslag til endringer i forskrift nr. 302 Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Høringsdokument oktober 2009 11 2008 D O K U M E N T Forslag til endringer

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 18 2007 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk

Detaljer

KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger

KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger kreativ kraft! KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger Helle H. Grønli 15. mai 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo Brugata

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Om den nye reguleringsmodellen

Om den nye reguleringsmodellen Om den nye reguleringsmodellen Hva gjør NVE Hva gjør EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 26.05.09 Nettregulering og evige sannheter Et naturlig

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: Hilde Marit Kvile Tore Langset Dato: 26.11.2015 Saksnr.: 201500380-6 Arkiv: 621 Kopi: Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Denne veiledningen beskriver

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat KILE-ordningen i 15 år Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester KILE-ordningen 15 år Forskriftskravenes utvikling Forvaltningspraksisen Hvordan har dette

Detaljer

Spenningskvalitet inkludert i fremtidig økonomisk regulering?

Spenningskvalitet inkludert i fremtidig økonomisk regulering? Spenningskvalitet inkludert i fremtidig økonomisk regulering? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ketil Sagen Rådgiver, EBL Kompetanse 23.9.2009 Utfordring 1 Årlige samfunnsøkonomiske

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2009

Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2009 Side 1 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 08.02.2010 Vår ref.: NVE 201000709-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Røsand / Melvær Deres ref.: 22 95 93 79 / 22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk

Detaljer

Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd. Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg

Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd. Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg 1 1 INNHOLD Overordnet hva gir gevinst? Hva bør man jobbe med? 2 2 HVA GIR GEVINST? Basics Lavest

Detaljer

Gunnar Martinsen Jens Bibow Frode Stole. Energiloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK

Gunnar Martinsen Jens Bibow Frode Stole. Energiloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Gunnar Martinsen Jens Bibow Frode Stole Energiloven med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Forord 5 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 13 Innledning og kommentarer til kapitlet 13 1-1. (Virkeomràde) 18 Kommentarer

Detaljer

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no FASIT dagene 2008 Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 Ny beregningsmåte for KILE-kostnader

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober Agnar Aas. vassdrags- og energidirektør

OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober Agnar Aas. vassdrags- og energidirektør NVE sitt arbeid med beredskap OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober 2008 Agnar Aas vassdrags- og energidirektør Det store biletet Positiv utvikling Kraftbalansen 160 140 120 100 Avbrotsstatistikken

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlag for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlag for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Norges energidager Holmenkollen Park Hotell 18. oktober 2013 Konserndirektør Knut Hundhammer Statnett SF Tidlig 2000-tall var nettet preget av flere

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Prosjektplan 2010 Hvilke innstillinger og avstand bør laserskanneren opereres med for å oppnå akseptabel nøyaktighet på målte objekt? Hans Marius Strand 01.02.2010

Detaljer

Inntektsrammer for nettselskaper

Inntektsrammer for nettselskaper Inntektsrammer for nettselskaper - den reviderte reguleringsmodellen fra 2007 Kandidatnummer: 600 Leveringsfrist: 25. april 2007 Til sammen 16. 897 ord 24.04.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST)

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST) SINTEF Energi AS Postadresse: Postboks 4761 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73597200 Telefaks: 73597250 energy.research@sintef.no www.sintef.no/energi Foretaksregister: NO 939 350 675 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme Notat Til: Frå: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærar med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

Merknader til forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften)

Merknader til forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) Merknader til forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) Til 1 Formål Formålsbestemmelsen tydeliggjør at det er konsesjonærenes egenkompetanse i ordinære

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

Nytt fellesfinansiert FoU-prosjekt fra 2009

Nytt fellesfinansiert FoU-prosjekt fra 2009 Samfunnsøkonomiske kostnader ved strømavbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering Nytt fellesfinansiert FoU-prosjekt fra 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ketil Sagen Rådgiver,

Detaljer

Rettslige rammer for den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet. advokat Gunnar Martinsen, Advokatfirmaet Thommessen AS

Rettslige rammer for den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet. advokat Gunnar Martinsen, Advokatfirmaet Thommessen AS Rettslige rammer for den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet advokat Gunnar Martinsen, Advokatfirmaet Thommessen AS Rammer for den økonomiske reguleringen Internasjonalt regelverk Alminnelig forvaltningsrett

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme Notat Til: Frå: Ansvarleg: Omsetningskonsesjonærar med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Siri H. Steinnes Dato: 4.2.2013 Vår ref.: NVE 201106593 Arkiv: 621 Kopi: Middelthuns gate 29 Postboks

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme NVE, seksjon for økonomisk regulering Sign.: Ansvarlig: Tore Langset Sign.: Dato: 4.12.2006 Vår ref.: Arkiv: Kopi: NVE Veiledning til beregningsgrunnlaget

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 4 14 HØRINGSDOKUMENT Endringer vedrørende kryssubsidiering Forslag til endringer

Detaljer

Vår dato:2 b JUN 2008 Vår ref.: NVE 200800601-4 emk/krk

Vår dato:2 b JUN 2008 Vår ref.: NVE 200800601-4 emk/krk Norges vassdrags- og energidirektorat Fredrikstad EnergiNett As Postboks 614 1616 FREDRIKSTAD Vår dato:2 b JUN 2008 Vår ref.: NVE 200800601-4 emk/krk Arkiv: 631 Saksbehandlere: Deres dato: 6.5.2008 Kristin

Detaljer

Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere?

Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere? NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Vår2014 Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere? - Et casestudie basert på Bergensavisen og Bergens Tidende Karen Osmundsen og Martha Stokka Veileder: Øystein

Detaljer

Notat om hva Distriktsenergis medlemmer bør kunne om den økonomiske reguleringen av nettselskap

Notat om hva Distriktsenergis medlemmer bør kunne om den økonomiske reguleringen av nettselskap Notat om hva Distriktsenergis medlemmer bør kunne om den økonomiske reguleringen av nettselskap Utarbeidet av Adapt Consulting for Distriktsenergis medlemmer, i samarbeid med Distriktsenergi Mai 2017 For

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter

Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter Innlegg på El & Its landskonferanse på Gol 7. november 2005 Advokat ved Høyesterett Caroline Lund Disposisjon 1. Presentasjon

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene 77 2013 R A P P O R T Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Rapport nr 77 Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene

Detaljer

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007 Notat Til: Fra: Ansvarlig: Olje- og energidepartementet Energiavdelingen Marit Lundteigen Fossdal Dato: 21.10.2009 Saksnr.: NVE 200802911-12 Arkiv: 621 Kopi: Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Prosjekt Finansiering av investeringer og betydningen av skjevheter i normkostnadsmodellen for regional- og sentralnett

Prosjekt Finansiering av investeringer og betydningen av skjevheter i normkostnadsmodellen for regional- og sentralnett Notat Til: Fra: Ansvarlig: Potensielle tilbydere Silje Cathrine Syvertsen Thor Erik Grammeltvedt Tore Langset Dato: 02.05.2008 Vår ref.: Arkiv: Kopi: NVE Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

EBLs foreløpige kommentarer til NVEs forslag til utvidelse av KILE-ordningen

EBLs foreløpige kommentarer til NVEs forslag til utvidelse av KILE-ordningen EBLs foreløpige kommentarer til NVEs forslag til utvidelse av KILE-ordningen Trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Teori/praksis Homogene-/inhomogene grupper Husholdning

Detaljer

Tilsynsrapport. Enhet i KBO: Vest-Telemark Kraftlag AS. Tilsynsdato: Høydalsmo, Tokke

Tilsynsrapport. Enhet i KBO: Vest-Telemark Kraftlag AS. Tilsynsdato: Høydalsmo, Tokke Tilsynsrapport Enhet i KBO: Vest-Telemark Kraftlag AS Tilsynsdato: 10.4.2014 Sted: Medvirkende fra KBO-enhet: Høydalsmo, Tokke Ketil Kvaale, adm. dir., beredskapsleder og beredskapskoordinator Aslak Ofte,

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat FASIT-dagene 2013: Enkeltvedtak i saker om ansvarlig konsesjonær - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester Innhold

Detaljer

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet Individuelle KILE-avtaler Ketil Sagen, Energi Akademiet Innhold Hvorfor individuelle KILE-avtaler? Rammeverk Datafangst og databearbeiding Registrering av avbruddskostnad Hva bør en individuelle avtale

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Infoskriv ETØ 2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014

Infoskriv ETØ 2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014 Omsetningskonsesjonærer - Adresseliste Vår dato: 18.03.2015 Vår ref.: 201501833-2 Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand (22 95 93 79) Deres ref.: Pål Melvær (22 95 98 72) Infoskriv ETØ 2/2015

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Utredning OED Gjennomgang av samlet reguleringen av nettselskapene Sentralnettets utstrekning Nasjonale tariffer

Detaljer

Fradrag i beregnet anleggsbidrag. Bunnfradraget i MIP Kraftnett er for tiden kr ,- for nyanlegg og reinvesteringer.

Fradrag i beregnet anleggsbidrag. Bunnfradraget i MIP Kraftnett er for tiden kr ,- for nyanlegg og reinvesteringer. 1 Prosedyre dokumentinfo Avdeling: Kraftnett Godkjent av: Odd Husnes Område: K.2 Drift Delområde: K.2.3 KS Godkjent dato: 19.01.2017 11:51:00 Versjon: 1.0 Gyldig fra: 19.01.2017 Doknr.: [Dok_nr] Prosedyre

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering m.v.

Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering m.v. Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering m.v. Endringer vedrørende KILE-ordningen, utsatt innleveringsfrist for økonomisk og teknisk rapportering og inntektsrammer

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat. - Tor Enok Larsen Bjarne Aaslidsvei 14 D 8690 HATTFJELLDAL Vår dato: 2 1. 05. 2010 Vår ref.: NVE 200904304 ep/vem Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie

Detaljer

Infoskriv ETØ 3/2016 - Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2015

Infoskriv ETØ 3/2016 - Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2015 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: Vår ref.: 201601378-2 Arkiv: 622 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Geir Røsand Infoskriv ETØ 3/2016 - Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2015 I dette

Detaljer

Presentasjon av Masterutredningen

Presentasjon av Masterutredningen Presentasjon av Masterutredningen Analyser og simuleringer i inntektsrammereguleringsmodellen for nettbransjen fra 2007 Av Thomas Askeland og Bjørn Fjellstad Bakgrunn og mandat Vårt mandat: Simuleringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 19. desember 2017 14.12.2017 nr. 2029 Forskrift

Detaljer

Modell for fastsettelse av kostnadsnorm

Modell for fastsettelse av kostnadsnorm Modell for fastsettelse av kostnadsnorm Økonomisk regulering av nettselskapene fra 2007 Utkast per 6.6.2006 Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument Modell for fastsettelse av kostnadsnorm Utgitt

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 10 2012 R A P P O R T Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Norges

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Unni Lian Årvollveien 54 K 0590 OSLO Vår dato: 0 8 SEPT 2008 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer vedrørende KILE-ordningen, minimumsavkastningen, søknadsfrist for utsatt

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag?

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Svein Sandbakken 26. april 2012 Innhold -Hva er riktig robusthet? -Riktige incentiv i nettreguleringen? 2 Riktig

Detaljer

NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak Jon Liverud Vår dato: 06.11.2014 Vår ref.: 201401962-16 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak Jon Liverud klager på

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer. Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE

Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer. Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE Disposisjon Hva er kraftsystemutredninger Innhold og krav til

Detaljer

Om den nye reguleringsmodellen

Om den nye reguleringsmodellen Om den nye reguleringsmodellen Trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Kort om regulering og reguleringsmodellen Kort om effektivitetsmåling Kort om status for

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v.

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten Eva Næss Karlsen (red.) 19 2005 D O K U M E N T Endringer i forskrift

Detaljer

Dokument 3:16 (2007-2008)

Dokument 3:16 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon Dokument 3:16 (2007-2008) Parallellrevisjon rettet

Detaljer

Utfordringer i kraftbransjen

Utfordringer i kraftbransjen For å kunne publisere presentasjonen på agdereierne.no har det vært nødvendig å strippe denne for bilder som medførte at fila ble svært stor. En komplett versjon av presentasjonen, inkludert bildene som

Detaljer

INNSPILL TIL ENDRING I REGULERING AV FJERNVARME. BASERT PÅ PROSJEKT FOR OED

INNSPILL TIL ENDRING I REGULERING AV FJERNVARME. BASERT PÅ PROSJEKT FOR OED Fjernvarmedagene 29. oktober 2013 INNSPILL TIL ENDRING I REGULERING AV FJERNVARME. BASERT PÅ PROSJEKT FOR OED Kristine Fiksen, partner, THEMA Consulting Group PROBLEMSTILLING GITT AV OED Hvor stor betydning

Detaljer

Klagesak tvist mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne angående beregning av anleggsbidrag

Klagesak tvist mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne angående beregning av anleggsbidrag Hurum Energiverk AS Skoledalen 12 3482 Tofte Deres ref Vår ref Dato OED 2000/920 EV MM 11.12.2000 Klagesak tvist mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne angående beregning av anleggsbidrag Saken gjelder

Detaljer

Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016

Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016 1 Handlingsplan for NVEs tilsynsvirksomhet i 2016 1 Generelt for NVEs tilsynsvirksomhet 1.1 Formålet med handlingsplanen Formålet med denne handlingsplanen er å sikre samlet og helhetlig styring av NVEs

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Nordkraft Nett AS

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Nordkraft Nett AS Nordkraft Nett AS Postboks 55 8501 NARVIK Vår dato: 12.04.2016 Vår ref.: 201600555-15 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mi Charlotte Lagergren Oversending av revisjonsrapport og varsel

Detaljer