Saker til behandling. 7/12 11/ Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 7/12 11/ Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 8/12 11/ Salg av kommunale arealer langs Sentrumsvegen. 4 9/12 11/ Djupmyra barnhage, Vaåsen Søknad om makeskifte. 8 10/12 11/ Gnr. 6, bnr. 522 Søknad om makeskifte vei/kommunal grunn. 10 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 7/12 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 252 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Stiftelsen Vennebu søker om ettergivelse av byggelån på kr ,. Rådmannen foreslår at søknaden avslås. Rådmannens forslag til vedtak: Søknad om ettergivelse av resterende byggelån til Stiftelsen Vennebu på kr , avslås. Vedlegg: 1 Søknad om ettergivelse av byggelån av Sak 99/98 søknad om rentefritt lån til bygging av foreningshytte på Senum Byglandsfjord 2

3 Bakgrunn for saken: Søknad om ettergivelse av byggelån av Merknader: Det vises til vedlagte brev av der Stiftelsen Vennebu søker Vennesla kommune om å få ettergitt et restlån på kr ,. Det fremgår av brevet de momenter som stiftelsen legger til grunn for sin søknad. Stiftelsen fikk innvilget det omtalte lånet i 1998, og Plan og økonomiutvalget i sak 99/98 fattet i den forbindelse følgende enstemmige vedtak: Søknad fra Vennesla Eldresenter om et rentefritt lån på kr , til bygging av foreningshytte på Senum ved Byglandsfjord innvilges. Lånet nedbetales over 5 år. Det fremgår av opprinnelig lånesøknad i 1998 at det var Vennesla Eldresenter som stod bak hytteplanene. Senere er det etablert en egen stiftelse som står for driften av Vennebu, men fremdeles sitter blant annet daglig leder for Venneslastua i stiftelsens styre. Rådmannen forholder seg imidlertid til PLØK utvalgets vedtak av , og registrerer i den forbindelse at lånet hadde vært oppgjort i løpet av 2003 dersom vedtatt nedbetalingsplan hadde blitt fulgt. På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på følgende vedtak: Søknad om ettergivelse av resterende byggelån til Stiftelsen Vennebu på kr , avslås. 3

4

5

6

7

8

9 8/12 Salg av kommunale arealer langs Sentrumsvegen. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Saken ble sist behandlet i plan og økonomiutvalgets møte , sak 5/12. Utvalget fattet følgende vedtak: «Saken utsettes til neste møte. En ber partene se på mulighetene for å komme til en enighet om en helhetlig utvikling av området.» Det har vært avholdt et møte mellom Agderbygg AS og Lindhus Holding AS som har opsjonsavtale med Helge Heiseldal og Vennesla Husmorlag. Advokatfullmektig Larsen som representerer Heiseldal og husmorlaget var også til stede. Det ble ikke oppnådd enighet under møtet. Som nye dokumenter i saken foreligger mail av fra Agderbygg AS og brev av fra advokatfirma Engenes v/larsen. Lindhus Holding har forlenget opsjonsavtalene med Heiseldal og husmorlaget ut 2016 Rådmannen mener fortsatt at kommunen bør selge arealet til Agderbygg AS som en konsekvens av tidligere avtaler og opprettholder sitt forslag til vedtak i saken. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Søknad fra Lindhus Holding AS om kjøp av kommunens arealer langs Sentrumsvegen syd for Auravegen avslås da arealene er å anse som erstatningsareal for tomt til Solsletta barnehage 2 Arealene selges til Agderbygg AS. Rådmannen bes om å innhente ny takst basert på eiendommens omsetningsverdi og deretter føre forhandlinger med Agderbygg AS. Forsalg til salgsavtale legges fram for plan og økonomiutvalget til behandling. Det forutsettes at kjøper bærer omkostninger ved fradeling og tinglysing av skjøte. Vedlegg: 1. Saksframstilling sak 5/12 2. Notat av Utsnitt av bebyggelsesplan Sentrumsvegen/Auravegen 4. Forespørsel om kjøp Lindhus Holding AS, mail av

10 5. Brev av fra Agderbygg AS 6. Mail av fra Agderbygg AS 7. Referat fra møte Brev av fra advokatfirma Engenes 5

11 Bakgrunn for saken: Saken ble sist behandlet i plan og økonomiutvalgets møte , sak 5/12. Saksutredningen med 4 vedlegg og rådmannens forslag til vedtak til saken følger som vedlegg til saken. Plan og økonomiutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: «Saken utsettes til neste møte. En ber partene se på mulighetene for å komme til en enighet om en helhetlig utvikling av området.» Vedtaket ble meddelt Agderbygg med kopi til husmorlaget og Heiseldal ved brev av der Agderbygg AS ble bedt om to kontakt med de to andre partene. Vedtaket ble også meddelt til Lindhus Holding AS ved brev av der det ble opplyst at Agderbygg var bedt om å ta ny kontakt med husmorlaget og Heiseldal. Agderbygg AS har ved brev av sendt brev til Advokatfirma Engenes som representerer husmorlaget og Heiseldal og bedt om et møte for å se på mulighetene for å komme til enighet om en helhetlig utvikling av området langs Sentrumsvegen/ Auravegen. Advokatfirma Engenes v/advokatfullmektig Larsen har ved mail av gjort oppmerksom på at så lenge Lindhus Holding AS har opsjon på eiendommene til husmorlaget og Heiseldal, må møtet gjennomføres med Linhus Holding AS der Larsen også vil delta. Kommunen er også oppfordret til å delta på møtet, men rådmannen har avvist dette ut i fra at kommunen foreløpig ikke er part i saken i forhold til vedtaket i plan og økonomiutvalget. Det foreligger referat fra møtet ført i pennen av Agderbygg AS. Referatet følger som vedlegg til saken. I mail av , som følger som vedlegg til saken, fra Agderbygg AS framgår: «Resultatet ble som det framgår av møtet at Agderbygg AS vil legge til rette ved sin planlegging for et eventuelt nytt bygg på husmorhustomten som Lindhus AS har opsjon på. Hverken representantene fra Lindhus AS eller Larsen kom med noen konstruktive innspill i sakens anledning foruten at de vill kjøpe «vår» tomt av kommunen langs Sentrumsvegen noe vi anså som lite aktuelt. Vi håper nå at rådmannens innstilling etterkommes av plan og økonomiutvalget og at vi får kjøpe «erstatningstomten» etter at takst er avholdt som tidligere avtalt.» Som vedlegg til mailen følger foruten nevnte møtereferat, i alt 15 vedlegg. Vedleggene omfatter den kontakt som har vært mellom partene (Agderbygg AS/Heiseldal/Vennesla husmorlag) representert ved partenes advokater. Vedleggene følger saken som utrykte vedlegg. Fra advokatfirma Engenes v/larsen foreligger det brev av Brevet følger saken som vedlegg. Det framgår at opsjonsavtalen mellom Lindhus, husmorlaget og Heiseldal er forlenget ut år brevet begrunnes det hvorfor det aktuelle arealet bør selges til Lindhus. Det henvises bl.a. til at Agderbygg AS ikke har oppfylt betingelser for salg til Agderbygg da det ikke foreligger endelig avtale om kjøp av husmorlagets og Heiseldals eiendommer. I oppsummeringen påpekes det at Agderbygg AS i denne saken ikke kan klandre andre enn seg selv for den situasjonen som har oppstått. Et salg av arealet til Lindhus vil, etter Larsens vurdering, være den løsning som best ivaretar 6

12 kommunens, felleskapets og hans klienters interesser i denne saken. En motsatt løsning vil på den andre siden skape flere problemer enn den vil løse. Merknader: Advokatfirma Engenes legger vekt på at Agderbygg AS ikke har oppfylt betingelsene for salg av kommunes arealer. Prinsipper for gjennomføring av bebyggelsesplan for Sentrumsvegen/Auravegen ble behandlet som sak i plan og økonomiutvalgets møte , sak 11/38. I pkt. 1 i vedtaket heter det: «Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Agderbygg AS i samsvar med prinsippene i notat av Før avtale kan inngås, må det foreligge bindende avtale mellom Agderbygg AS og Vennesla Husmorlag og mellom Agderbygg AS og Helge Heiseldal.» Notatet fulgte som vedlegg til sak 5/12 til møtet og følger også som vedlegg til denne saken. I saksutredningen i sak 11/38 pekes det på at så fremt prinsippene i notatet legges til grunn, vil kommunen få utgifter til erverv av deler av tomten til Heiseldal med påstående bygning basert på taksten fra I tillegg kommer utgifter til prosjektering, anbudsdokumenter og opparbeidelse av den offentlige parkeringsplassen. Kommunen får delvis dekning av sine kostnader ved salg av arealer til Agderbygg, sin andel av salg av Husmorhuset og et beløp for tomtegrunnen. Av notatet framgår det at kommunens areal selges til samme enhetspris som kommunen gi for erverv av grunn til parkeringsplass. Vedtaket i sak 11/38 var basert på en pakkeløsning der Agderbygg AS i praksis sto for gjennomføring av alle arbeider innenfor planområdet, mens det økonomiske oppgjøret var basert på takster fra Det sier seg selv at endelig avtale om pakkeløsningen ikke kunne undertegnes før det forelå bindende avtaler eier av grunnen som ble berørt av utbyggingen. Etter rådmannens vurdering vil kommunen i prinsippet kunne akseptere en tilsvarende pakkeløsning med Lindhus Holding AS eller en annen utbygger hadde det ikke vært for avtalen knyttet til bytte av Solsletta. Det er uavklart hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for kommunen ved å inngå avtale med en annen part. Det må da forventes at Agderbygg AS vil prosedere på avtalebrudd med hensyn til erverv av arealet langs Sentrumsvegen. Rådmannen mener fortsatt at kommunen bør selge arealet til Agderbygg som en konsekvens av tidligere avtaler. Rådmannen kan ikke peke på tilsvarende arealer eid av kommunen eller som det foreligger godkjent reguleringsplan for og som kan være en alternativ tomt til Agderbygg AS Dersom arealet selges til Agderbygg AS, må kommunen gå i forhandlinger med Lindhus Holding AS/Heiseldal grunnet opsjonsavtalen dersom parkeringsarealet skal innløses. 7

13 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode 611/L80/&50 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget SALG AV KOMUNALE AREALER LANGS SENTRUMSVEGEN. SAMMENDRAG: Plan- og økonomiutvalget har fattet vedtak om at rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Agderbygg AS om utbygging av arealene som inngår i bebyggelsesplanen for Sentrumsvegen Auravegen. Planen omfatter i ubebygde arealer som eies av Vennesla kommune, eiendommen som eies av Vennesla Husmorlag/Vennesla kommune og eiendommen til Helge Heiseldal. Forutsetningen for å inngå avtale med Agderbygg AS var at det må foreligge bindende avtale mellom Agderbygg AS og Vennesla Husmorlag og mellom Agderbygg AS og Helge Heiseldal. Agderbygg AS og de to andre parter har hittil ikke blitt enige om en bindende avtale og det er følgelig heller ikke inngått avtale mellom Agderbygg AS og Vennesla kommune. Lindhus Holding AS har i den senere tid inngått en tidsbegrenset opsjonsavtale med Helge Heiseldal og Vennesla Husmorlag om kjøp av deres eiendom/andel av eiendom. Lindhus Holding AS har sendt en forespørsel til kommunen om kjøp av kommunens arealer som inngår i bebyggelsesplanen. Rådmannen har orientert Agderbygg AS om forespørselen fra Lindhus Holding AS og bedt om deres holdning til ev. salg av arealene til Lindhus Holding AS. Agderbygg har i svarbrev fastholdt at det foreligger avtale med kommunen om salg av dette arealet til Agderbygg AS som erstatningsareal for tomt i Graslia som si sin tur var erstatningsareal for del av tomt til Solsletta barnehage. Rådmannen tilrår at en i denne omgangen avklarer salg av kommunens arealer merket A på utsnitt av bebyggelsesplanen. Arealet er beregnet til ca. 670 m2. Arealet for tomten i Graslia utgjør 731 m2. I avtalen som gjelder Solsletta barnehage og eiendommen i Graslia, er det eiendommens omsetningsverdi som skal legges til grunn for kjøpesummen. Rådmannen mener dette og bør gjelde for arealene langs Sentrumsvegen. 1

14 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1 Søknad fra Lindhus Holding AS om kjøp av kommunens arealer langs Sentrumsvegen syd for Auravegen avslås da arealene er å anse som erstatningsareal for tomt til Solsletta barnehage. 2 Arealene selges til Agderbygg AS. Rådmannen bes om å innhente ny takst basert på eiendommens omsetningsverdi og deretter føre forhandlinger med Agderbygg AS. Forslag til salgsavtale legges fram for plan- og økonomiutvalget til behandling. Det forutsettes at kjøper bærer omkostninger ved fradeling og tinglysing av skjøte. Vedlegg: 1. Notat av Utsnitt av bebyggelsesplan Sentrumsvegen/Auravegen 3. Forespørsel om kjøp Lindhus Holding AS 4. Brev av fra Agderbygg AS 2

15 Bakgrunn for saken: Plan- og økonomiutvalget fattet i møte slikt vedtak i sak «Prinsipper for gjennomføring av bebyggelsesplan Sentrumsvegen/Auravegen»: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Agderbygg AS i samsvar med prinsippene i notat av Før avtale kan inngås, må det foreligge bindende avtaler mellom Agderbygg AS og Vennesla Husmorlag og mellom Agderbygg AS og Helge Heiseldal. 2. Dekning av kommunens netto kostnader dekkes av fondsmidler avsatt til offentlig parkering og beløpets størrelse tas opp i forbindelse med tertialrapporteringen. Notatet av og utsnitt av bebyggelsesplanen følger som vedlegg til saken. På utsnittet av bebyggelsesplanen er kommunens arealer merket A, eiendommen til Vennesla Husmorlag/Vennesla kommune B og Heiseldals eiendom C. Agderbygg AS og de to andre parter har hittil ikke blitt enige om en bindende avtale. Vennesla Husmorlag og Helge Heiseldal har i den senere tid derimot inngått en tidsbegrenset opsjonsavtale med Lindhus Holding AS. Lindhus Holding AS har på denne bakgrunn sendt en forespørsel til kommunen om å få kjøpe de resterende eiendommer som kommunen eier innenfor bebyggelsesplanen for Sentrumsvegen/Auravegen. Dette omfatter arealer ut mot Sentrumsvegen og kommunens andel av husmorlaget bygg og eiendom. Det har vært en klar oppfatning i administrasjonen og hos Agderbygg AS om at arealene som kommunen eier og som er merket A, skal selges til Agderbygg AS som en følge av at Agderbygg AS i 2005 fravek sin utbyggingsrett til arealet som utgjør en del av Solsletta barnehage. Rådmannen har i brev av orientert Agderbygg AS om at det er inngått opsjonsavtaler og at Lindhus Holding AS ber om å få kjøpe kommunens arealer. Agderbygg AS er bedt om å gi en tilbakemelding om deres holdning til ev. salg av til Lindhus Holding AS. Agderbygg AS fastholder i brev av at det foreligger en avtale med kommunen om erstatningstomt for arealet til barnehagen og at Agderbygg AS nå vil bygge på arealet langs Sentrumsvegen. I brevet gis det også et resyme at saken forhistorie. Brevet følger saken som utrykt vedlegg. Det er også lagt fram en skisse til utbygging av arealet der parkeringsbehovet løses på egen grunn og der bygget vil bli tilpasset slik at omlegging av Aurabekken unngås. Utforming av bygningen tar også hensyn til en ev. senere utbygging av eiendommen til Vennesla Husmorlag/Vennesla kommune. Merknader: Opparbeidelse av arealet regulert til offentlig parkering (i hovedsak Heiseldals eiendom) er i prinsippet kommunens ansvar, mens oppføring av bygninger innenfor planområdet er private utbyggeres ansvar. Eiere av grunnen innenfor planområdet er i hovedsak Helge Heiseldal, Vennesla Husmorlag og Vennesla kommune. Rådmannen har i saken vedrørende prinsipper for gjennomføring av bebyggelsesplanen, påpekt i saksutredningen at det vil være mest praktisk at alle anleggsarbeider innenfor planområdet oppføres i sammenheng med oppføring av byggene, bl.a. pga. omlegging av Aurabekken som etter bebyggelsesplanen kommer i konflikt med de inntegnede bygninger. 3

16 I forbindelse med erverv av tomt til Solsletta barnehage, inngikk kommunen avtale med Oddvar Moseid om salg av en parsell av hans eiendom. I henhold til en avtale av 1996 mellom Agderbygg AS og Oddvar Moseid, har Agderbygg AS forbeholdt seg utbyggingsrett mv. på Moseids eiendom. Agderbygg har som nevnt frafalt utbyggingsretten mot denne overføres til en tomt i Graslia (gnr. 6 bnr. 165). Denne tomten ble senere endret fra forretnings-/boligformål til parkområde i reguleringsplanen for Sentrum/Graslia som ble endelig vedtatt av kommunestyret i Avtalen om overføring av utbyggingsretten, er ikke omtalt i saksutredningen vedrørende reguleringsplanen for Graslia. Endring av reguleringsformål et til park medførte at utbyggingsretten mistet sin verdi. I møter med administrasjonen er arealene langs Sentrumsvegen syd for Auravegen sett på som aktuelt erstatningsareal for arealet i Graslia. Kommunen har samtidig hatt et ønske om å få opparbeidet mest mulig av det arealet i dette området som var regulert til offentlig parkering. I forståelse med administrasjonen og Vennesla Husmorlag utarbeidet Agderbygg AS en bebyggelsesplan for området som ble godkjent av kommunestyret i Av saksutredningen framgår det at Vennesla kommune og Vennesla Husmorlag har i felleskap inngått avtale med Agderbygg AS om utbygging av områdene som kommunen/husmorlaget eier. Planen omfatter i tillegg Heiseldals eiendom. I den skriftlige avtalen med Oddvar Moseid/Agderbygg AS er det arealet i Graslia som er omtalt. Endringen av dette til arealene langs Sentrumsvegen finnes ikke i vedtaks form, men hverken ved behandlingen av reguleringsplanen for Graslia eller behandlingen av bebyggelsesplanen for Sentrumsvegen/Auravegen har spørsmålet om erstatningsareal vært problematisert. Normalt ville salg av et så sentralt areal regulert til bebyggelse vært lyst ut offentlig dersom det ikke foreligger spesielle omstendigheter. Etter rådmannens syn har kommunen en moralsk forpliktelse til å stå ved at arealet langs Sentrumsvegen er erstatningsareal for arealet i Graslia som i sin tur var erstatning for del av tomten til barnehagen. Anmodningen om kjøp fra Lindhus Holding AS bør derfor avslås. Dersom det fattes et formelt vedtak om å selge arealet til Agderbygg AS, kan opsjonsavtalene som Lindhus Holding AS har inngått med Helge Heiseldal og Vennesla Husmorlag falle bort. Det kan også bli vanskeligere å utvikle arealene etter en samlet plan. Eiendommen til Heiseldal er i hovedsak regulert til offentlig parkeringsformål og kommunen kan da i første omgang forsøke å få til en minnelig avtale med Heiseldal om kjøp. Dersom kommunen erverver arealet, må kommunen også stå for opparbeidelsen til parkeringsplass. Husmorhuset kan fortsatt bestå. Kommunen må da gjøre seg opp en mening om sitt behov for videre bruk av huset. Kommunen er uansett, så lenge kommunens eierandel i bygget er 41 %, bundet opp av driftsavtalen fra 1994 som bl.a. har bestemmelser om utgiftsfordelingen til drift og vedlikehold av bygningen, utearealer m.m. Rådmannen forutsetter å komme tilbake til dette når salg av kommunens areal er avklart. 4

17 Notat VENNESL A K O M M U N E Seksjon for samfunnsutvikling Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / 611;L8;&50 U Ugradert Erverv av arealer i sentrum - Sentrumsvegen/Auravegen. Notatet er satt opp med bakgrunn i møte i Vennesla torsdag mellom Kåre Fritzman, Agderbygg AS (AB) og Leif H. Nilsen, Vennesla kommune (VK) samt senere telefonsamtaler mellom nevnte. 1. Under fortutsetning av at avtaler og nødvendige tillatelser foreligger, ser AB det som realistisk at oppstart vil være vinter 2011/2012. Værforhold kan medføre oppstart må forskyves til våren AB har muntlige avtaler med Helge Heiseldal (6/540) og Vennesla Husmorlag (6/512) om kjøp av arealer med påstående bygg. 3. Det foreligger takst over de to eiendommene fra Det forutsettes at takstene kan legges til grunn for oppgjør mellom AB og VK. 4. AB erverver all grunn med påstående bygg i samsvar med vedlegg 1 datert VK erverver av AB grunn til med påstående bygg i samsvar med vedlegg 2 datert AB foretar oppgjør med Husmorlaget for bygg og grunn. VK skal ha refundert iflg sameieavtale 41 % av verdien for bygningen og kr ,- for tomtegrunn. 6. AB erverver grunn fra kommunen (6/1820, 6/511, 6/1345), til sammen ca.782 m2, til samme enhetspris for grunn som for Heiseldals eiendom (6/540). 7. VK erverver fra AB grunn med påstående bygning (6/540) for takstpris for bygning og samme enhetspris for grunn som taksten. Erverv av grunn utgjør ca. 960 m2. 8. Omlegging av Aurabekken og andre ledninger som må legges om pga. av utbyggingen, bekostes av AB. 9. Opparbeidelse av parkeringsplasser langs Sentrumsvegen og fortau langs Sentrumsvegen og Auravegen bekostes av AB. 10. VK skal stå som byggherre for alle anlegg som skal overtas til kommunalt vedlikehold. Utforming av anbudsdokumenter må tilpasses dette. AB ivaretar byggherrefunksjonen på vegne av VK. 11. AB står for tekniske planer og utarbeidelse av felles anbudskdokumenter for alle grunnarbeider og opparbeidelse av offentlig parkeringsareal inklusive overvannsluk, belysning og beplantet rabatt mot 6/587 og 6/588. AB forskotterer alle kostnader knyttet til opparbeidelse av det offentlige parkeringsarealet. 12. AB må frikjøpe det antall parkeringsplasser for forretningsdelen og forsamlingslokalet som kreves. Antall plasser bestemmes i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

18 13. VK refunderer sin andel av opparbeidelseskostnadene til det offentlige parkeringsarealet til AB etter forholdet (P F)/P der P er antall opparbeidede offentlige plasser og F er antall frikjøpte plasser. 14. VK tar kontakt med God Driv AS med sikte på erverve nødvendig grunn fra 6/ 462 regulert til offentlig veg, offentlig parkering og fellesareal. Arealene inngår delvis i prosjektet til AB og areal regulert til offentlig veg er adkomsten til offentlig parkeringsareal. Leif Henri Nilsen rådgiver Kopi: Agderbygg AS 2

19

20

21

22

23

24

25 From: Kåre Fritzman Sent: 25. januar :29:26 To: Nilsen Leif Henri Cc: Svein Engedal Subject: VS: Skannet bilde fra Agderbygg Til Leif Henri Nilsen. Vedr. Salg av kommunale arealer langs Sentrumsvegen. Vedlagt følger kopi av brev mellom advokatfullmektig Marius Larsen og vår advokat Helge Wigemyr. Det går fram av korrespondansen at Larsen representerer både Heiseldal og Husmorlaget. Videre vedlegges vår innkalling til møte stilet til Larsen med kopi til Heiseldal og Husmorlaget,(se vedlegg 15). I møteinnkallingen går det helt klart fram at vi ønsker dette møte for å forsøke å etterkomme ønske fra Plan- og økonomiutvalget om å se på mulighetene for å komme til en enighet om en helhetlig utvikling av området. Av referatet fra møte som ble avholt går det fram at hverken Heiseldal og Husmorlagets formann møtte,(se vedlegg 16). Resultatet ble som det fremgår av møtet at Agderbygg A.S. vil legge til rette ved sin planlegging for et eventuelt nytt bygg på husmorhustomten som Lindhus A.S. har opsjon på. Hverken representantene fra Lindhus A.S. eller Larsen kom med noen konstruktive innspill i saken anledning, foruten at de ville kjøpe "vår" tomt av kommunen langs Sentrumsvegen noe vi anså som lite aktuelt. Vi håper nå at rådmannens innstilling etterkommes av Plan- og økonomiutvalget og at vi får kjøpe "erstatningstomten" etter at takst er avholdt og som tidligere avtalt Med vennlig hilsen Kåre Fritzman Agderbygg AS Tlf Mobil: Opprinnelig melding----- Fra: På vegne av Sendt: 25. januar :11 Til: Kåre Fritzman Emne: Skannet bilde fra Agderbygg Svar til: Enhetsnavn: Agderbygg Enhetsmodell: MX-2310U Plassering: Ikke angitt Filformat: PDF MMR(G4) Oppløsning: 300dpi x 300dpi Vedlagt fil er et skannet bilde i PDF-format. Bruk Acrobat (R)Reader(R) eller Adobe(R)Reader(R) fra Adobe Systems Incorporated for å se på dokumentet. Adobe(R)Reader(R) kan lastes ned fra følgende URL: Adobe, Adobe-logoen, Acrobat, Adobe PDF-logoen og Reader er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.

26

27

28

29

30

31

32

33

34 9/12 Djupmyra barnhage, Vaåsen Søknad om makeskifte. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 57/27 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Djupmyra FUS barnehage as i Vaåsen planlegger, jfr. søknad av , å utvide barnehagen med 2 nye avdelinger ved at midlertidig paviljong fjernes og nytt permanent tilbygg oppføres på kommunalt areal som er regulert til friområde. Parkeringen flyttes til kommunalt, regulert parkeringsareal som barnehagen bekoster opparbeidet. Området som opprinnelig var regulert til barnehage kan ikke utnyttes til formålet pga sin beskaffenhet og søkes tilbakeført til friområde. Søknaden omfatter dispensasjon fra reguleringsplan som blir å behandle i bygg og miljøutvalget, mens «makeskifte» av 1,2 dekar behandles her. Gnr. 57 bnr. 27 eies av kommunen, mens barnehagen fester på 35 år, siden 2003, gnr. 57 bnr. 111 av kommunen. Rådmannen vil presisere at eventuell kommunal godkjenning av selve barnehageutvidelsen må behandles som egen sak når vi har en totaloversikt over etterspørselen etter barnehageplasser i området. Denne saken vil komme opp til politisk behandling i løpet av 1. halvår Rådmannens forslag til vedtak: Plan og økonomiutvalget godkjenner makeskifte av 1,2 da mellom kommunens eiendommer gnr. 57, bnr. 111 og gnr. 57, bnr. 27 under forutsetning av at Bygg og miljøutvalget innvilger dispensasjon. Det utarbeides nytt målebrev av barnehagetomta som bekostes av fester. Vedlegg: Søknad med situasjonsplan Utsnitt av reguleringsplan 8

35 Bakgrunn for saken: Det vises til søknaden. Merknader: Rådmannen stiller seg positivt til søknaden i sin helhet og anbefaler at utvalget godkjenner makeskiftet. Arealet er i dag benyttet til midlertidige brakker og parkering. Ny parkering er avtalt med enhet for park og idrett og flyttes til regulerte parkeringsplasser som skal opparbeides på kommunalt areal. 9

36

37

38

39 omsøkt areal

40 10/12 Gnr. 6, bnr. 522 Søknad om makeskifte vei/kommunal grunn. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 6/522 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Tor Helge Gautestad søker om makeskifte av 250 m2 grunn mellom gnr. 6 bnr. 522 og kommunens eiendom gnr. 6 bnr. 38 som er en del av eiendommen tilhørende Vennesla Omsorgssenter. Arealet som ønskes ervervet er i godkjent reguleringsplan av regulert til boligformål og ligger som ei «stripe» mellom søkers eiendom og det regulerte parkarealet mot Venneslafjorden slik som vist på vedlagte kartutsnitt. Arealet som det ønskes makeskiftet med er i samme plan regulert som felles adkomst til søkers eiendom og nordenforliggende naboeiendom. Imidlertid er ikke fellesvegen vist helt fram til grensa mellom de to eiendommer arealet er i stedet vist som boligformål, men intensjonen antas å ha vært at begge eiendommer skulle benytte fellesadkomsten slik at begges avkjørsler direkte til riksvegen skulle kunne saneres. I forbindelse med opparbeidelse av utearealene og ny avkjørsel fra riksvegen til Omsorgssenteret ble adkomstvegen til gnr. 6 bnr. 522 naturlig ledet ut til denne. Ved omsøkte makeskifte vil areal være sikret for at også nordenforliggende eiendom kan benytte den private fellesadkomst. Rådmannens forslag til vedtak: Makeskifte av 250 m2 mellom gnr.6 bnr. 522 og kommunens eiendom gnr. 6 bnr. 38 godkjennes. Vedlegg: 1 Søknad 2 Oversiktskart 10

41 Bakgrunn for saken: To av arvingene til gnr. 6 bnr. 522 som har overtatt boet ønsker å rive eksisterende bolig og i stedet bygge to leiligheter og bevare eiendommen i familien. De nye boligenhetene planlegges lavere i terrenget enn eksisterende bolig og likeledes ønskes en best mulig løsning for alle parter i hht gjeldende reguleringsplan for området. Med omsøkte makeskifte kan boligenhetene som planlegges trekkes noe lenger mot vest for derved å legge til rette for grunnavståelse til regulerte fellesadkomst. Merknader: Rådmannen anbefaler omsøkte makeskifte som vil sikre areal for felles adkomstveg. 11

42

43

44 X Y Y VENNESLA KOMMUNE Eiendomsgrensene i kartet er ikke rettsgyldige. Reg.plan g.k Målestokk 1:2000 X X

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.06.2011 kl. 9:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66) VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.10.2012 kl. 10:00 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13)

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: 22.01.2013 kl. 9:00 13.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), medlemmer: Alf Majormoen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato:

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.09.2013 kl. 9:00 10:30 behandling av saker. Etter behandling av saker; var utvalget på befaring til Odderøya renseanlegg. Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12726/2010 2010/3447 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/44 Formannskapet 24.03.2010 M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Sammendrag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4173 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 04/2774 r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr. 072/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato:

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 05.10.2012 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Ole Edvin Langaune SP Jan A. Pettersen FRP Ragnhild Hjorthen SAML Steinar Halvorsen H (vara

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02.

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02. "! I - ( jc) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: Sted: Arkivsak: 18.03.2014 kl. 9:00 13.00 Nes kommunehus 12/00152 Møtende medlemmer: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti),

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/9059 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/485 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sakm.: 082/10 I FORMANNSKAP I Dato: 25.10.2010 EBBE

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Sandnes, 16.06.2008. Deres ref.: Vår ref : 200800356-5 Saksbehandler: Tone Kvålsgard Arkivkode : 95-1

Sandnes, 16.06.2008. Deres ref.: Vår ref : 200800356-5 Saksbehandler: Tone Kvålsgard Arkivkode : 95-1 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksj., postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen, region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger Statens

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 11:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Klageutvalget. Dato: 25.08.2015 kl. 14:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00014 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Klageutvalget. Dato: 25.08.2015 kl. 14:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00014 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Klageutvalget Dato: 25.08.2015 kl. 14:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00014 Arkivkode: 033. SAKSKART Side 9/15 15/00461-4 Saker til behandling Gnr/bnr 6/11100 - Rundåslia

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer