Saker til behandling. 7/12 11/ Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 7/12 11/ Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 8/12 11/ Salg av kommunale arealer langs Sentrumsvegen. 4 9/12 11/ Djupmyra barnhage, Vaåsen Søknad om makeskifte. 8 10/12 11/ Gnr. 6, bnr. 522 Søknad om makeskifte vei/kommunal grunn. 10 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 7/12 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 252 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Stiftelsen Vennebu søker om ettergivelse av byggelån på kr ,. Rådmannen foreslår at søknaden avslås. Rådmannens forslag til vedtak: Søknad om ettergivelse av resterende byggelån til Stiftelsen Vennebu på kr , avslås. Vedlegg: 1 Søknad om ettergivelse av byggelån av Sak 99/98 søknad om rentefritt lån til bygging av foreningshytte på Senum Byglandsfjord 2

3 Bakgrunn for saken: Søknad om ettergivelse av byggelån av Merknader: Det vises til vedlagte brev av der Stiftelsen Vennebu søker Vennesla kommune om å få ettergitt et restlån på kr ,. Det fremgår av brevet de momenter som stiftelsen legger til grunn for sin søknad. Stiftelsen fikk innvilget det omtalte lånet i 1998, og Plan og økonomiutvalget i sak 99/98 fattet i den forbindelse følgende enstemmige vedtak: Søknad fra Vennesla Eldresenter om et rentefritt lån på kr , til bygging av foreningshytte på Senum ved Byglandsfjord innvilges. Lånet nedbetales over 5 år. Det fremgår av opprinnelig lånesøknad i 1998 at det var Vennesla Eldresenter som stod bak hytteplanene. Senere er det etablert en egen stiftelse som står for driften av Vennebu, men fremdeles sitter blant annet daglig leder for Venneslastua i stiftelsens styre. Rådmannen forholder seg imidlertid til PLØK utvalgets vedtak av , og registrerer i den forbindelse at lånet hadde vært oppgjort i løpet av 2003 dersom vedtatt nedbetalingsplan hadde blitt fulgt. På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på følgende vedtak: Søknad om ettergivelse av resterende byggelån til Stiftelsen Vennebu på kr , avslås. 3

4

5

6

7

8

9 8/12 Salg av kommunale arealer langs Sentrumsvegen. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Saken ble sist behandlet i plan og økonomiutvalgets møte , sak 5/12. Utvalget fattet følgende vedtak: «Saken utsettes til neste møte. En ber partene se på mulighetene for å komme til en enighet om en helhetlig utvikling av området.» Det har vært avholdt et møte mellom Agderbygg AS og Lindhus Holding AS som har opsjonsavtale med Helge Heiseldal og Vennesla Husmorlag. Advokatfullmektig Larsen som representerer Heiseldal og husmorlaget var også til stede. Det ble ikke oppnådd enighet under møtet. Som nye dokumenter i saken foreligger mail av fra Agderbygg AS og brev av fra advokatfirma Engenes v/larsen. Lindhus Holding har forlenget opsjonsavtalene med Heiseldal og husmorlaget ut 2016 Rådmannen mener fortsatt at kommunen bør selge arealet til Agderbygg AS som en konsekvens av tidligere avtaler og opprettholder sitt forslag til vedtak i saken. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Søknad fra Lindhus Holding AS om kjøp av kommunens arealer langs Sentrumsvegen syd for Auravegen avslås da arealene er å anse som erstatningsareal for tomt til Solsletta barnehage 2 Arealene selges til Agderbygg AS. Rådmannen bes om å innhente ny takst basert på eiendommens omsetningsverdi og deretter føre forhandlinger med Agderbygg AS. Forsalg til salgsavtale legges fram for plan og økonomiutvalget til behandling. Det forutsettes at kjøper bærer omkostninger ved fradeling og tinglysing av skjøte. Vedlegg: 1. Saksframstilling sak 5/12 2. Notat av Utsnitt av bebyggelsesplan Sentrumsvegen/Auravegen 4. Forespørsel om kjøp Lindhus Holding AS, mail av

10 5. Brev av fra Agderbygg AS 6. Mail av fra Agderbygg AS 7. Referat fra møte Brev av fra advokatfirma Engenes 5

11 Bakgrunn for saken: Saken ble sist behandlet i plan og økonomiutvalgets møte , sak 5/12. Saksutredningen med 4 vedlegg og rådmannens forslag til vedtak til saken følger som vedlegg til saken. Plan og økonomiutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: «Saken utsettes til neste møte. En ber partene se på mulighetene for å komme til en enighet om en helhetlig utvikling av området.» Vedtaket ble meddelt Agderbygg med kopi til husmorlaget og Heiseldal ved brev av der Agderbygg AS ble bedt om to kontakt med de to andre partene. Vedtaket ble også meddelt til Lindhus Holding AS ved brev av der det ble opplyst at Agderbygg var bedt om å ta ny kontakt med husmorlaget og Heiseldal. Agderbygg AS har ved brev av sendt brev til Advokatfirma Engenes som representerer husmorlaget og Heiseldal og bedt om et møte for å se på mulighetene for å komme til enighet om en helhetlig utvikling av området langs Sentrumsvegen/ Auravegen. Advokatfirma Engenes v/advokatfullmektig Larsen har ved mail av gjort oppmerksom på at så lenge Lindhus Holding AS har opsjon på eiendommene til husmorlaget og Heiseldal, må møtet gjennomføres med Linhus Holding AS der Larsen også vil delta. Kommunen er også oppfordret til å delta på møtet, men rådmannen har avvist dette ut i fra at kommunen foreløpig ikke er part i saken i forhold til vedtaket i plan og økonomiutvalget. Det foreligger referat fra møtet ført i pennen av Agderbygg AS. Referatet følger som vedlegg til saken. I mail av , som følger som vedlegg til saken, fra Agderbygg AS framgår: «Resultatet ble som det framgår av møtet at Agderbygg AS vil legge til rette ved sin planlegging for et eventuelt nytt bygg på husmorhustomten som Lindhus AS har opsjon på. Hverken representantene fra Lindhus AS eller Larsen kom med noen konstruktive innspill i sakens anledning foruten at de vill kjøpe «vår» tomt av kommunen langs Sentrumsvegen noe vi anså som lite aktuelt. Vi håper nå at rådmannens innstilling etterkommes av plan og økonomiutvalget og at vi får kjøpe «erstatningstomten» etter at takst er avholdt som tidligere avtalt.» Som vedlegg til mailen følger foruten nevnte møtereferat, i alt 15 vedlegg. Vedleggene omfatter den kontakt som har vært mellom partene (Agderbygg AS/Heiseldal/Vennesla husmorlag) representert ved partenes advokater. Vedleggene følger saken som utrykte vedlegg. Fra advokatfirma Engenes v/larsen foreligger det brev av Brevet følger saken som vedlegg. Det framgår at opsjonsavtalen mellom Lindhus, husmorlaget og Heiseldal er forlenget ut år brevet begrunnes det hvorfor det aktuelle arealet bør selges til Lindhus. Det henvises bl.a. til at Agderbygg AS ikke har oppfylt betingelser for salg til Agderbygg da det ikke foreligger endelig avtale om kjøp av husmorlagets og Heiseldals eiendommer. I oppsummeringen påpekes det at Agderbygg AS i denne saken ikke kan klandre andre enn seg selv for den situasjonen som har oppstått. Et salg av arealet til Lindhus vil, etter Larsens vurdering, være den løsning som best ivaretar 6

12 kommunens, felleskapets og hans klienters interesser i denne saken. En motsatt løsning vil på den andre siden skape flere problemer enn den vil løse. Merknader: Advokatfirma Engenes legger vekt på at Agderbygg AS ikke har oppfylt betingelsene for salg av kommunes arealer. Prinsipper for gjennomføring av bebyggelsesplan for Sentrumsvegen/Auravegen ble behandlet som sak i plan og økonomiutvalgets møte , sak 11/38. I pkt. 1 i vedtaket heter det: «Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Agderbygg AS i samsvar med prinsippene i notat av Før avtale kan inngås, må det foreligge bindende avtale mellom Agderbygg AS og Vennesla Husmorlag og mellom Agderbygg AS og Helge Heiseldal.» Notatet fulgte som vedlegg til sak 5/12 til møtet og følger også som vedlegg til denne saken. I saksutredningen i sak 11/38 pekes det på at så fremt prinsippene i notatet legges til grunn, vil kommunen få utgifter til erverv av deler av tomten til Heiseldal med påstående bygning basert på taksten fra I tillegg kommer utgifter til prosjektering, anbudsdokumenter og opparbeidelse av den offentlige parkeringsplassen. Kommunen får delvis dekning av sine kostnader ved salg av arealer til Agderbygg, sin andel av salg av Husmorhuset og et beløp for tomtegrunnen. Av notatet framgår det at kommunens areal selges til samme enhetspris som kommunen gi for erverv av grunn til parkeringsplass. Vedtaket i sak 11/38 var basert på en pakkeløsning der Agderbygg AS i praksis sto for gjennomføring av alle arbeider innenfor planområdet, mens det økonomiske oppgjøret var basert på takster fra Det sier seg selv at endelig avtale om pakkeløsningen ikke kunne undertegnes før det forelå bindende avtaler eier av grunnen som ble berørt av utbyggingen. Etter rådmannens vurdering vil kommunen i prinsippet kunne akseptere en tilsvarende pakkeløsning med Lindhus Holding AS eller en annen utbygger hadde det ikke vært for avtalen knyttet til bytte av Solsletta. Det er uavklart hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for kommunen ved å inngå avtale med en annen part. Det må da forventes at Agderbygg AS vil prosedere på avtalebrudd med hensyn til erverv av arealet langs Sentrumsvegen. Rådmannen mener fortsatt at kommunen bør selge arealet til Agderbygg som en konsekvens av tidligere avtaler. Rådmannen kan ikke peke på tilsvarende arealer eid av kommunen eller som det foreligger godkjent reguleringsplan for og som kan være en alternativ tomt til Agderbygg AS Dersom arealet selges til Agderbygg AS, må kommunen gå i forhandlinger med Lindhus Holding AS/Heiseldal grunnet opsjonsavtalen dersom parkeringsarealet skal innløses. 7

13 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode 611/L80/&50 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget SALG AV KOMUNALE AREALER LANGS SENTRUMSVEGEN. SAMMENDRAG: Plan- og økonomiutvalget har fattet vedtak om at rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Agderbygg AS om utbygging av arealene som inngår i bebyggelsesplanen for Sentrumsvegen Auravegen. Planen omfatter i ubebygde arealer som eies av Vennesla kommune, eiendommen som eies av Vennesla Husmorlag/Vennesla kommune og eiendommen til Helge Heiseldal. Forutsetningen for å inngå avtale med Agderbygg AS var at det må foreligge bindende avtale mellom Agderbygg AS og Vennesla Husmorlag og mellom Agderbygg AS og Helge Heiseldal. Agderbygg AS og de to andre parter har hittil ikke blitt enige om en bindende avtale og det er følgelig heller ikke inngått avtale mellom Agderbygg AS og Vennesla kommune. Lindhus Holding AS har i den senere tid inngått en tidsbegrenset opsjonsavtale med Helge Heiseldal og Vennesla Husmorlag om kjøp av deres eiendom/andel av eiendom. Lindhus Holding AS har sendt en forespørsel til kommunen om kjøp av kommunens arealer som inngår i bebyggelsesplanen. Rådmannen har orientert Agderbygg AS om forespørselen fra Lindhus Holding AS og bedt om deres holdning til ev. salg av arealene til Lindhus Holding AS. Agderbygg har i svarbrev fastholdt at det foreligger avtale med kommunen om salg av dette arealet til Agderbygg AS som erstatningsareal for tomt i Graslia som si sin tur var erstatningsareal for del av tomt til Solsletta barnehage. Rådmannen tilrår at en i denne omgangen avklarer salg av kommunens arealer merket A på utsnitt av bebyggelsesplanen. Arealet er beregnet til ca. 670 m2. Arealet for tomten i Graslia utgjør 731 m2. I avtalen som gjelder Solsletta barnehage og eiendommen i Graslia, er det eiendommens omsetningsverdi som skal legges til grunn for kjøpesummen. Rådmannen mener dette og bør gjelde for arealene langs Sentrumsvegen. 1

14 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1 Søknad fra Lindhus Holding AS om kjøp av kommunens arealer langs Sentrumsvegen syd for Auravegen avslås da arealene er å anse som erstatningsareal for tomt til Solsletta barnehage. 2 Arealene selges til Agderbygg AS. Rådmannen bes om å innhente ny takst basert på eiendommens omsetningsverdi og deretter føre forhandlinger med Agderbygg AS. Forslag til salgsavtale legges fram for plan- og økonomiutvalget til behandling. Det forutsettes at kjøper bærer omkostninger ved fradeling og tinglysing av skjøte. Vedlegg: 1. Notat av Utsnitt av bebyggelsesplan Sentrumsvegen/Auravegen 3. Forespørsel om kjøp Lindhus Holding AS 4. Brev av fra Agderbygg AS 2

15 Bakgrunn for saken: Plan- og økonomiutvalget fattet i møte slikt vedtak i sak «Prinsipper for gjennomføring av bebyggelsesplan Sentrumsvegen/Auravegen»: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Agderbygg AS i samsvar med prinsippene i notat av Før avtale kan inngås, må det foreligge bindende avtaler mellom Agderbygg AS og Vennesla Husmorlag og mellom Agderbygg AS og Helge Heiseldal. 2. Dekning av kommunens netto kostnader dekkes av fondsmidler avsatt til offentlig parkering og beløpets størrelse tas opp i forbindelse med tertialrapporteringen. Notatet av og utsnitt av bebyggelsesplanen følger som vedlegg til saken. På utsnittet av bebyggelsesplanen er kommunens arealer merket A, eiendommen til Vennesla Husmorlag/Vennesla kommune B og Heiseldals eiendom C. Agderbygg AS og de to andre parter har hittil ikke blitt enige om en bindende avtale. Vennesla Husmorlag og Helge Heiseldal har i den senere tid derimot inngått en tidsbegrenset opsjonsavtale med Lindhus Holding AS. Lindhus Holding AS har på denne bakgrunn sendt en forespørsel til kommunen om å få kjøpe de resterende eiendommer som kommunen eier innenfor bebyggelsesplanen for Sentrumsvegen/Auravegen. Dette omfatter arealer ut mot Sentrumsvegen og kommunens andel av husmorlaget bygg og eiendom. Det har vært en klar oppfatning i administrasjonen og hos Agderbygg AS om at arealene som kommunen eier og som er merket A, skal selges til Agderbygg AS som en følge av at Agderbygg AS i 2005 fravek sin utbyggingsrett til arealet som utgjør en del av Solsletta barnehage. Rådmannen har i brev av orientert Agderbygg AS om at det er inngått opsjonsavtaler og at Lindhus Holding AS ber om å få kjøpe kommunens arealer. Agderbygg AS er bedt om å gi en tilbakemelding om deres holdning til ev. salg av til Lindhus Holding AS. Agderbygg AS fastholder i brev av at det foreligger en avtale med kommunen om erstatningstomt for arealet til barnehagen og at Agderbygg AS nå vil bygge på arealet langs Sentrumsvegen. I brevet gis det også et resyme at saken forhistorie. Brevet følger saken som utrykt vedlegg. Det er også lagt fram en skisse til utbygging av arealet der parkeringsbehovet løses på egen grunn og der bygget vil bli tilpasset slik at omlegging av Aurabekken unngås. Utforming av bygningen tar også hensyn til en ev. senere utbygging av eiendommen til Vennesla Husmorlag/Vennesla kommune. Merknader: Opparbeidelse av arealet regulert til offentlig parkering (i hovedsak Heiseldals eiendom) er i prinsippet kommunens ansvar, mens oppføring av bygninger innenfor planområdet er private utbyggeres ansvar. Eiere av grunnen innenfor planområdet er i hovedsak Helge Heiseldal, Vennesla Husmorlag og Vennesla kommune. Rådmannen har i saken vedrørende prinsipper for gjennomføring av bebyggelsesplanen, påpekt i saksutredningen at det vil være mest praktisk at alle anleggsarbeider innenfor planområdet oppføres i sammenheng med oppføring av byggene, bl.a. pga. omlegging av Aurabekken som etter bebyggelsesplanen kommer i konflikt med de inntegnede bygninger. 3

16 I forbindelse med erverv av tomt til Solsletta barnehage, inngikk kommunen avtale med Oddvar Moseid om salg av en parsell av hans eiendom. I henhold til en avtale av 1996 mellom Agderbygg AS og Oddvar Moseid, har Agderbygg AS forbeholdt seg utbyggingsrett mv. på Moseids eiendom. Agderbygg har som nevnt frafalt utbyggingsretten mot denne overføres til en tomt i Graslia (gnr. 6 bnr. 165). Denne tomten ble senere endret fra forretnings-/boligformål til parkområde i reguleringsplanen for Sentrum/Graslia som ble endelig vedtatt av kommunestyret i Avtalen om overføring av utbyggingsretten, er ikke omtalt i saksutredningen vedrørende reguleringsplanen for Graslia. Endring av reguleringsformål et til park medførte at utbyggingsretten mistet sin verdi. I møter med administrasjonen er arealene langs Sentrumsvegen syd for Auravegen sett på som aktuelt erstatningsareal for arealet i Graslia. Kommunen har samtidig hatt et ønske om å få opparbeidet mest mulig av det arealet i dette området som var regulert til offentlig parkering. I forståelse med administrasjonen og Vennesla Husmorlag utarbeidet Agderbygg AS en bebyggelsesplan for området som ble godkjent av kommunestyret i Av saksutredningen framgår det at Vennesla kommune og Vennesla Husmorlag har i felleskap inngått avtale med Agderbygg AS om utbygging av områdene som kommunen/husmorlaget eier. Planen omfatter i tillegg Heiseldals eiendom. I den skriftlige avtalen med Oddvar Moseid/Agderbygg AS er det arealet i Graslia som er omtalt. Endringen av dette til arealene langs Sentrumsvegen finnes ikke i vedtaks form, men hverken ved behandlingen av reguleringsplanen for Graslia eller behandlingen av bebyggelsesplanen for Sentrumsvegen/Auravegen har spørsmålet om erstatningsareal vært problematisert. Normalt ville salg av et så sentralt areal regulert til bebyggelse vært lyst ut offentlig dersom det ikke foreligger spesielle omstendigheter. Etter rådmannens syn har kommunen en moralsk forpliktelse til å stå ved at arealet langs Sentrumsvegen er erstatningsareal for arealet i Graslia som i sin tur var erstatning for del av tomten til barnehagen. Anmodningen om kjøp fra Lindhus Holding AS bør derfor avslås. Dersom det fattes et formelt vedtak om å selge arealet til Agderbygg AS, kan opsjonsavtalene som Lindhus Holding AS har inngått med Helge Heiseldal og Vennesla Husmorlag falle bort. Det kan også bli vanskeligere å utvikle arealene etter en samlet plan. Eiendommen til Heiseldal er i hovedsak regulert til offentlig parkeringsformål og kommunen kan da i første omgang forsøke å få til en minnelig avtale med Heiseldal om kjøp. Dersom kommunen erverver arealet, må kommunen også stå for opparbeidelsen til parkeringsplass. Husmorhuset kan fortsatt bestå. Kommunen må da gjøre seg opp en mening om sitt behov for videre bruk av huset. Kommunen er uansett, så lenge kommunens eierandel i bygget er 41 %, bundet opp av driftsavtalen fra 1994 som bl.a. har bestemmelser om utgiftsfordelingen til drift og vedlikehold av bygningen, utearealer m.m. Rådmannen forutsetter å komme tilbake til dette når salg av kommunens areal er avklart. 4

17 Notat VENNESL A K O M M U N E Seksjon for samfunnsutvikling Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / 611;L8;&50 U Ugradert Erverv av arealer i sentrum - Sentrumsvegen/Auravegen. Notatet er satt opp med bakgrunn i møte i Vennesla torsdag mellom Kåre Fritzman, Agderbygg AS (AB) og Leif H. Nilsen, Vennesla kommune (VK) samt senere telefonsamtaler mellom nevnte. 1. Under fortutsetning av at avtaler og nødvendige tillatelser foreligger, ser AB det som realistisk at oppstart vil være vinter 2011/2012. Værforhold kan medføre oppstart må forskyves til våren AB har muntlige avtaler med Helge Heiseldal (6/540) og Vennesla Husmorlag (6/512) om kjøp av arealer med påstående bygg. 3. Det foreligger takst over de to eiendommene fra Det forutsettes at takstene kan legges til grunn for oppgjør mellom AB og VK. 4. AB erverver all grunn med påstående bygg i samsvar med vedlegg 1 datert VK erverver av AB grunn til med påstående bygg i samsvar med vedlegg 2 datert AB foretar oppgjør med Husmorlaget for bygg og grunn. VK skal ha refundert iflg sameieavtale 41 % av verdien for bygningen og kr ,- for tomtegrunn. 6. AB erverver grunn fra kommunen (6/1820, 6/511, 6/1345), til sammen ca.782 m2, til samme enhetspris for grunn som for Heiseldals eiendom (6/540). 7. VK erverver fra AB grunn med påstående bygning (6/540) for takstpris for bygning og samme enhetspris for grunn som taksten. Erverv av grunn utgjør ca. 960 m2. 8. Omlegging av Aurabekken og andre ledninger som må legges om pga. av utbyggingen, bekostes av AB. 9. Opparbeidelse av parkeringsplasser langs Sentrumsvegen og fortau langs Sentrumsvegen og Auravegen bekostes av AB. 10. VK skal stå som byggherre for alle anlegg som skal overtas til kommunalt vedlikehold. Utforming av anbudsdokumenter må tilpasses dette. AB ivaretar byggherrefunksjonen på vegne av VK. 11. AB står for tekniske planer og utarbeidelse av felles anbudskdokumenter for alle grunnarbeider og opparbeidelse av offentlig parkeringsareal inklusive overvannsluk, belysning og beplantet rabatt mot 6/587 og 6/588. AB forskotterer alle kostnader knyttet til opparbeidelse av det offentlige parkeringsarealet. 12. AB må frikjøpe det antall parkeringsplasser for forretningsdelen og forsamlingslokalet som kreves. Antall plasser bestemmes i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

18 13. VK refunderer sin andel av opparbeidelseskostnadene til det offentlige parkeringsarealet til AB etter forholdet (P F)/P der P er antall opparbeidede offentlige plasser og F er antall frikjøpte plasser. 14. VK tar kontakt med God Driv AS med sikte på erverve nødvendig grunn fra 6/ 462 regulert til offentlig veg, offentlig parkering og fellesareal. Arealene inngår delvis i prosjektet til AB og areal regulert til offentlig veg er adkomsten til offentlig parkeringsareal. Leif Henri Nilsen rådgiver Kopi: Agderbygg AS 2

19

20

21

22

23

24

25 From: Kåre Fritzman Sent: 25. januar :29:26 To: Nilsen Leif Henri Cc: Svein Engedal Subject: VS: Skannet bilde fra Agderbygg Til Leif Henri Nilsen. Vedr. Salg av kommunale arealer langs Sentrumsvegen. Vedlagt følger kopi av brev mellom advokatfullmektig Marius Larsen og vår advokat Helge Wigemyr. Det går fram av korrespondansen at Larsen representerer både Heiseldal og Husmorlaget. Videre vedlegges vår innkalling til møte stilet til Larsen med kopi til Heiseldal og Husmorlaget,(se vedlegg 15). I møteinnkallingen går det helt klart fram at vi ønsker dette møte for å forsøke å etterkomme ønske fra Plan- og økonomiutvalget om å se på mulighetene for å komme til en enighet om en helhetlig utvikling av området. Av referatet fra møte som ble avholt går det fram at hverken Heiseldal og Husmorlagets formann møtte,(se vedlegg 16). Resultatet ble som det fremgår av møtet at Agderbygg A.S. vil legge til rette ved sin planlegging for et eventuelt nytt bygg på husmorhustomten som Lindhus A.S. har opsjon på. Hverken representantene fra Lindhus A.S. eller Larsen kom med noen konstruktive innspill i saken anledning, foruten at de ville kjøpe "vår" tomt av kommunen langs Sentrumsvegen noe vi anså som lite aktuelt. Vi håper nå at rådmannens innstilling etterkommes av Plan- og økonomiutvalget og at vi får kjøpe "erstatningstomten" etter at takst er avholdt og som tidligere avtalt Med vennlig hilsen Kåre Fritzman Agderbygg AS Tlf Mobil: Opprinnelig melding----- Fra: På vegne av Sendt: 25. januar :11 Til: Kåre Fritzman Emne: Skannet bilde fra Agderbygg Svar til: Enhetsnavn: Agderbygg Enhetsmodell: MX-2310U Plassering: Ikke angitt Filformat: PDF MMR(G4) Oppløsning: 300dpi x 300dpi Vedlagt fil er et skannet bilde i PDF-format. Bruk Acrobat (R)Reader(R) eller Adobe(R)Reader(R) fra Adobe Systems Incorporated for å se på dokumentet. Adobe(R)Reader(R) kan lastes ned fra følgende URL: Adobe, Adobe-logoen, Acrobat, Adobe PDF-logoen og Reader er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.

26

27

28

29

30

31

32

33

34 9/12 Djupmyra barnhage, Vaåsen Søknad om makeskifte. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 57/27 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Djupmyra FUS barnehage as i Vaåsen planlegger, jfr. søknad av , å utvide barnehagen med 2 nye avdelinger ved at midlertidig paviljong fjernes og nytt permanent tilbygg oppføres på kommunalt areal som er regulert til friområde. Parkeringen flyttes til kommunalt, regulert parkeringsareal som barnehagen bekoster opparbeidet. Området som opprinnelig var regulert til barnehage kan ikke utnyttes til formålet pga sin beskaffenhet og søkes tilbakeført til friområde. Søknaden omfatter dispensasjon fra reguleringsplan som blir å behandle i bygg og miljøutvalget, mens «makeskifte» av 1,2 dekar behandles her. Gnr. 57 bnr. 27 eies av kommunen, mens barnehagen fester på 35 år, siden 2003, gnr. 57 bnr. 111 av kommunen. Rådmannen vil presisere at eventuell kommunal godkjenning av selve barnehageutvidelsen må behandles som egen sak når vi har en totaloversikt over etterspørselen etter barnehageplasser i området. Denne saken vil komme opp til politisk behandling i løpet av 1. halvår Rådmannens forslag til vedtak: Plan og økonomiutvalget godkjenner makeskifte av 1,2 da mellom kommunens eiendommer gnr. 57, bnr. 111 og gnr. 57, bnr. 27 under forutsetning av at Bygg og miljøutvalget innvilger dispensasjon. Det utarbeides nytt målebrev av barnehagetomta som bekostes av fester. Vedlegg: Søknad med situasjonsplan Utsnitt av reguleringsplan 8

35 Bakgrunn for saken: Det vises til søknaden. Merknader: Rådmannen stiller seg positivt til søknaden i sin helhet og anbefaler at utvalget godkjenner makeskiftet. Arealet er i dag benyttet til midlertidige brakker og parkering. Ny parkering er avtalt med enhet for park og idrett og flyttes til regulerte parkeringsplasser som skal opparbeides på kommunalt areal. 9

36

37

38

39 omsøkt areal

40 10/12 Gnr. 6, bnr. 522 Søknad om makeskifte vei/kommunal grunn. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 6/522 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Tor Helge Gautestad søker om makeskifte av 250 m2 grunn mellom gnr. 6 bnr. 522 og kommunens eiendom gnr. 6 bnr. 38 som er en del av eiendommen tilhørende Vennesla Omsorgssenter. Arealet som ønskes ervervet er i godkjent reguleringsplan av regulert til boligformål og ligger som ei «stripe» mellom søkers eiendom og det regulerte parkarealet mot Venneslafjorden slik som vist på vedlagte kartutsnitt. Arealet som det ønskes makeskiftet med er i samme plan regulert som felles adkomst til søkers eiendom og nordenforliggende naboeiendom. Imidlertid er ikke fellesvegen vist helt fram til grensa mellom de to eiendommer arealet er i stedet vist som boligformål, men intensjonen antas å ha vært at begge eiendommer skulle benytte fellesadkomsten slik at begges avkjørsler direkte til riksvegen skulle kunne saneres. I forbindelse med opparbeidelse av utearealene og ny avkjørsel fra riksvegen til Omsorgssenteret ble adkomstvegen til gnr. 6 bnr. 522 naturlig ledet ut til denne. Ved omsøkte makeskifte vil areal være sikret for at også nordenforliggende eiendom kan benytte den private fellesadkomst. Rådmannens forslag til vedtak: Makeskifte av 250 m2 mellom gnr.6 bnr. 522 og kommunens eiendom gnr. 6 bnr. 38 godkjennes. Vedlegg: 1 Søknad 2 Oversiktskart 10

41 Bakgrunn for saken: To av arvingene til gnr. 6 bnr. 522 som har overtatt boet ønsker å rive eksisterende bolig og i stedet bygge to leiligheter og bevare eiendommen i familien. De nye boligenhetene planlegges lavere i terrenget enn eksisterende bolig og likeledes ønskes en best mulig løsning for alle parter i hht gjeldende reguleringsplan for området. Med omsøkte makeskifte kan boligenhetene som planlegges trekkes noe lenger mot vest for derved å legge til rette for grunnavståelse til regulerte fellesadkomst. Merknader: Rådmannen anbefaler omsøkte makeskifte som vil sikre areal for felles adkomstveg. 11

42

43

44 X Y Y VENNESLA KOMMUNE Eiendomsgrensene i kartet er ikke rettsgyldige. Reg.plan g.k Målestokk 1:2000 X X

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer