KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM"

Transkript

1 FOREDRAG KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM av MORTEN I KERR PARK HOTELL DRAMMEN Kommersoffrom.doc s. 1 av 1

2 KOMMERSIALISERINGEN AV DET OFFENTLIGE ROM Med få unntak har byer og tettsteder til alle tider hatt et kommersielt preg, i betydningen at det har foregått organisert og uorganisert handelsaktivitet, og at denne aktiviteten har påvirket stedet visuelt i betydelig grad. Dette har gitt seg uttrykk i alt fra frembud av varer og tjenester på gater og torv, via laugenes symbolmarkeringer til dagens logofisering og merkevarebygging av det offentlige rom. For å anskueliggjøre denne utviklingen kan det være nyttig å etablere et skille mellom det kommersielle, offentlige rom og kommersialiseringen av det offentlige rom: Det kommersielle, offentlige rom: Det kommersielle, offentlige rom preges av aktiviteter der informasjon og kommersielle virkemidler tilkjennegir en kulturell bevissthet hos aktørene og respekt for det offentlige rom, og/eller samspill mellom private behov for synliggjøring av kommersiell virksomhet og offentlig regulering av den totale virkemiddelbruk. Eksempler: USA: I USA, markedsliberalismens høyborg og selve opphavet til det frie, personlige initiativ finnes flere eksempler på en bevisst holdning til kvalitet i det offentlige rom, der samspillet mellom kommersielle interesser, arkitektur og reguleringen av de kommersielle virkemidlene er påfallende. WIEN: Wiens bygningsfasader er manifestasjoner på vellykkede eksperimenter på å skape kvalitet i et kommersielt byrom, der fasadene er behandlet med raffinement som visuelle blikkfang, gjerne i et moderne formsprog. Butikkfasader og skiltelementer blir som smykker tilpasset århundregamle fasader. HELSINKI: Fra Finlandsbåtenes ankomst blir man hilst velkommen til en by med ærverdige bygninger, plasser og torv som med ett definerer noen av de spesielle kvalitetene med denne hovedstaden. En vandring på torvet ved havnen forsterker dette inntrykket. BORNHOLM: I Svaneke er de kommersielle virkemidlene godt tilpasset bygningenes arkitektur og byens offentlige rom og målestokk, samtidig som moderne løsninger er utviklet i tråd med stedets egenart. LILLEHAMMER: Gjennom byens bevisste satsning på å rydde opp i et rotete og uoversiktlig bybilde i f m vinterolympiaden i 94, fremstår nå Storgaten med butikkskilt og reklame godt tilpasset bygningenes arkitektur og byrommets målestokk. Dette er kommet i stand gjennom en samarbeidsprosess mellom de offentlige regulerende myndigheter og handelsstanden. Eksemplene over har vist forskjellige sider ved det kommersielle stedet, der de ulike, kommersielle virkemidlene er med på å tilføre gaterommet kvaliteter som gir stedet særpreg og lesbarhet. De samme eksemplene har også en fellesnevner, nemlig respekten for det offentlig rom. Kommersoffrom.doc s. 2 av 2

3 Under forutsetning av at byrommets kommersielle side, gjennom bevisst og respektfull virkemiddelbruk, er en naturlig del av det urbane rom, vil man også kunne legitimere de samme virkemidlene som er med på å definere og skape det kommersielle byrommet, underlagt stedets historiske karakter og målestokk, slik at Los Angeles er Los Angeles, Hollywood er Hollywood, Lillehammer er Lillehammer, osv. og ikke udefinerbare kopier av hverandre, hvis man ikke ønsker det. Kommersialiseringen av by- og landskapsrom: Når vi i dag snakker om kommersialiseringen av by- og landskapsrom mener vi det uhemmede frembudet og markedsføringen av varer og tjenester i det offentlige rom, og den grenseløse og ukritiske bruk av kommersielle virkemidler, m a o skilt og reklame, på bygninger, gater, langs veier og i naturen. De senere årene har sett en sterk vekst av utendørs skilt og reklame i by- og landskapsrom: En tur langs Europaveien fra Ryen eller langs Karl Johans gate i Oslo har de siste årene kunnet vise meget sterke kommersielle virkemidler. Store reklametavler dominerer våre innfartsveier, bygninger, rivningstomter og parkeringsplasser. Annen reklame og virksomhetsskilt i alle størrelser og utførelser roper på vår oppmerksomhet. Nye innretninger må være større eller på annen måte mer synlige enn naboens for å ha den tilsiktede effekt. Kulturlandskapet tilføres skjemmende elementer, og vakre bygninger reduseres til stillaser for kommersielle interesser. Raffinement og kvalitet byttes ut med visuell støy som skaper reaksjoner og søken efter bedre løsninger. Denne kommersialiseringen av by- og landskapsrom, der virkemiddelbruken fra det kommersielle byrommet er veiet og funnet for lett, viser en privatisering av det offentlige rom, der handelsstand og næringsliv tar stedet i besittelse som var det deres eget og tilfører det fremmedelementer man ikke kan unngå bare ved å snu seg bort eller lukke øynene. Det er her snakk om en brutal tilraning av fellesskapets eiendom, om urban, visuell og psykologisk voldtekt. BEGREPER: Det er i Norge ikke utviklet et bevisst forhold til begrepene omkring skilt og reklame. Vi skal kommet tilbake til at plan- og bygningsloven innfører et skille mellom skilt og reklame, uten at den praktiske betydning er påfallende stor. Dette skillet kommer også til uttrykk i vegloven, men med andre uttrykk. Derfor kan det være hensiktsmessig å forsøke å innføre en entydig terminologi: Reklame: Med reklame menes utendørs innretninger som ved sin utførelse eller på annen måte annonserer for varer, tjenester eller arrangementer, eller som er innrettet for montering eller oppklebing av folie eller annet medium for formidling av reklamebudskap, herunder også logofarver og designelementer o l. Dette gjelder også samme type innendørs innretning der reklamebudskapet er rettet mot utsiden. Kommersoffrom.doc s. 3 av 3

4 Begrepet reklame omfatter m a o både selve den fysiske innretningen (som kan være nærmere definert, se under) og budskapet. Skilt: Med skilt menes utendørs innretninger som ved sin utførelse eller på annen måte annonserer for stedlig virksomhet, eller som er innrettet for montering eller oppklebing av folie eller annet medium for formidling av opplysning om stedlig virksomhet, herunder også logofarver og designelementer o l, og som ikke inneholder reklamebudskap. Dette gjelder også samme type innendørs innretninger der budskapet er rette mot utsiden. Begrepet skilt omfatter m a o både selve den fysiske innretningen og budskapet. I denne sammenhengen finnes m a o ikke reklameskilt, selv om veglovens 33 bruker begrepet reklameskilt og liknande innretning. I Statens Vegvesens håndbok Reklame og Trafikkfare benyttes ordet reklame for å dekke det samme. For å skille mellom plan- og bygningslovens begreper skilt og reklame, introduserer Vegdirektoratet begrepet egenreklame på egen bygning i betydningen virksomhetsskilt. Skilt- og reklamebegrepene kan defineres og beskrives i mer detalj: Plateskilt: Med plateskilt menes tett plate/kasse/søyle for montering av fast eller utskiftbart skiltbudskap. Lysskilt: Med lysskilt menes direkte eller indirekte belyst eller lysende skilt, lyskasser, symboler, bilder og andre innretninger med skiltbudskap. Reklametavle: Med reklametavle menes tett plate/kasse/søyle for montering av fast eller utskiftbart reklamebudskap. Lysreklame: Med lysreklame menes direkte eller indirekte belyst eller lysende reklame, lyskasser, symboler, bilder og andre innretninger med reklamebudskap. LOVVERKET: Situasjonen som beskrevet innledningsvis har de siste årene kommet på den politiske dagsorden. Mens oppføring av skilt og reklame i årevis har vært underlagt en viss offentlig kontroll, er det gjennom de siste årenes revideringer av vegloven og plan- og bygningsloven at det offentlige for alvor har fått mulighet til å ta stilling til og regulere utendørs skilt og reklame. Følgende lovverk kan komme til anvendelse: Plan- og bygningslovens 74.2, 93.g og 107, eventuelt med lokale vedtekter; Veglovens 33; Naturvernlovens 15. I f t estetikk i det offentlige rom er det naturlig at jeg i denne sammenheng konsentrerer meg om de estetiske sidene ved reguleringen av skilt og reklame. Gjennom de siste revisjonene av plan- og bygningsloven er oppføring av skilt og reklame gjort søknadspliktig i alle landets kommuner, der kommunene tidligere ellers bare kunne forlange søknadsplikt gjennom lokale vedtekter. Kommersoffrom.doc s. 4 av 4

5 Skjønnhetsparagrafen: Videre skal estetiske hensyn i sterkere grad enn tidligere vektlegges ved behandling og gjennomføring av plan- og byggesaker. Sentralt i denne sammenhengen er den såkalt skjønnhetsparagrafen, pbl 74.2 og de tilføyelser som der er foretatt: Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Kommunen kan utarbeide retningslinjer for estetisk utforming av tiltak etter loven. Det er m a o slik at ethvert skilt- og reklametiltak skal ha en god estetisk utformning i seg selv, en arkitektonisk egenverdi med et selvstendig uttrykk som visuelt kan tåle å bli betraktet isolert og ikke bare som del av omgivelsene rundt. Det skal samtidig utformes med respekt for omgivelsene totalt sett, m h t natur, kultivert landskap, det offentlige rom og bebyggelse. Tillatelse og kriterier for søknadsplikt: Plan- og bygningslovens 107 regulerer skilt og reklame spesielt: Skilt, reklameinnretninger o.l. skal godkjennes av kommunen før de settes opp. Ved avgjørelse av om godkjennelse skal gis, tas hensyn til bl a om skilt eller reklameinnretning o.l. vil virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken. Det er verdt å merke seg at forholdet til trafikken ikke lenger er overlatt til veimyndighetene alene å vurdere. Videre gir samme lovparagraf kommunene hjemmel til å kreve fjernet skilt- og reklameinnretninger som er i strid med lov og forskrift, enten ved at det ikke foreligger godkjennelse (tiltaket er i strid med formelle krav i loven) eller ved at tiltaket ikke tilfredsstiller krav gitt i 74.2 eller 107 (m a o at tiltaket er i strid med materielle krav). Som et virkemiddel til å håndheve pålegg om retting eller fjerning av skilt og reklame gitt i medhold av 107, gir loven adgang til å ilegge tvangsmulkt direkte efter 116a uten å gå veien om forelegg og Namsretten, et svært kraftig og virkningsfullt virkemiddel hvis behovet skulle være til stede. Vedtekter: Loven gir kommunene anledning til å utarbeide lokale vedtekter som kan konkretisere lovbestemmelsen og gi bindende retningslinjer for kommunal praksis. Gjennom vedtekter kan kommunen presisere hva som er skjemmende og sjenerende, f eks ved å innføre forbud mot visse typer av skilt, forbud mot reklame innenfor visse områder, f eks boligstrøk, eller på bestemte bygg, f eks fredede eller bevaringsverdige bygninger. Samtidig kan retningslinjer anvise løsninger og utførelser som efter kommunens syn tilfredsstiller krav til god estetisk utforming. Vedtekter og retningslinjer kan allikevel aldri fange opp alle situasjoner. Ofte må skilt og reklamesaker vurderes ut fra skjønn. Da er det viktig at kommunen innehar den nødvendige kompetansen, og være klar over at loven allerede er gitt for å anvendes til fellesskapets beste. Plan- og Bygningslovens bestemmelser og klare og entydige kommunale vedtekter gir kommunene til sammen et virkningsfullt styringsverktøy. Man skal for øvrig være klar over at slike tiltak må planlegges nøye, følges opp av kommunen, samtidig som faglige hensyn er ivaretatt og forstått, og politisk ryggdekning er innhentet. Det er også viktig i en slik prosess Kommersoffrom.doc s. 5 av 5

6 å være klar over at det viktigste ikke er å være byråkrat, men å sikre de gode og kreative løsningene, gjerne i samarbeid med skilt- og reklamebrukerne og produsentene. FAGLIGE VURDERINGER Som vi har sett bruker lovverket begreper som god estetisk utforming, skjemmende, sjenerende som vurderingskriterier for oppføring av skilt og reklame. Hva ligger så i disse uttrykk som tilsier at søknader kan avslås og allerede oppsatte skilt- og reklameinnretninger kreves fjernet? Erfaringer fra arbeidet med skilt og reklame som er blitt utført de siste årene tilsier at følgende kriterier må komme til anvendelse: Mengden av og størrelsen på kommersielle virkemidler: Ut fra by- og landskapsromsanalyser må den totale mengden av og den subjektive opplevelsen av størrelsen på de kommersielle virkemidlene på makronivå vurderes: hvor mye skilt og reklame tåler by- eller landskapsrommet? Det er åpenbart at for mye i betydningen for mange og for store kommersielle innretninger i seg selv kan bli så dominerende på bygninger og i by- og landskapsbildet at de virker skjemmende, om ikke i seg selv så i forhold til omgivelsene ved at de til sammen omdefinerer og omdanner omgivelsene. Plassering av kommersielle virkemidler: Gjennom en analyse av landskapsrom, områdets arkitektur og den enkelte bygningstype må den naturlige plasseringen av forskjellige virkemidler vurderes. Tilfeldig plassering av store elementer i landskapet, langs veier og på fasader bidrar ofte til områdenes visuelle forfall og virker skjemmende. Virkemidlenes størrelse og utformning: Størrelsen på og utformningen av skilt og reklame som ikke er tilpasset byggets arkitektur blir ofte fremmedelementer som griper skjemmende inn i fasadene, f eks ved u- heldig farve- eller lysbruk, misforstått materialbruk, tildekking av ornamentikk, vinduer og bygningstekniske detaljer, eller som vilkårlige utvekster. Vanligvis vil disse kriteriene ikke oppleves enkeltvis, men i kombinasjon med hverandre, noe som lett forsterker det skjemmende inntrykket. Jeg skal nå gå nærmere inn på forskjellige former for skilt- og reklameinnretninger: Plateskilt og reklametavler som tette og som oftest store elementer vil som regel i stor grad forandre bygningens karakter ved at det innføres store flater på en eksisterende fasade og/eller at flatene skjuler bygningstekniske detaljer og ornamentikk. De vil følgelig svekke opplevelsen av bygningens arkitektur og fasadens grammatikk, og derigjennom fremstå som skjemmende fremmedelementer. Dette vil bli ytterligere forsterket gjennom ukritisk flatefarvebruk. Plateskilt og reklametavler montert over gesims tilfører bygningen en ny etasje, og vil som regel virke svært ødeleggende for silhuettvirkningen og bygningens proporsjoner. Skiltbånd er langstrakte, sammenhengende plateskilt som ofte medvirker til å dele bygget i to. Dette blir ytterligere forsterket gjennom uheldig farvebruk og belysning. Forøvrig gjelder de samme betraktningene som for plateskilt. Uthengsskilt er skilt montert ut fra fasaden, som oftest perpendikulært på vegglivet. Jo lenger ut fra fasaden innretningen stikker, desto mer synlig i gatebildet er den. Høye skilt over flere etasjer virker også dominerende i gatebildet, samtidig som de ofte vil skjule bygningstekniske detaljer og dekor. Utformet som plateskilt eller som lyskasse forsterkes dette inntrykket. Kommersoffrom.doc s. 6 av 6

7 Lyskasser er innvendig belyste, tredimensjonale plateskilt hvor enten hele frontplaten er gjennomlyst, eller bare budskapet bokstavene er gjennomlyst. De billigste versjonene av lyskasser blir ofte sjuskete efter meget kort tid, er som regel vanskelig å lese p g a den høye totale lysmengden, og har sjelden en kvalitet som kan tilføre bygningen eller byrommet noen positive egenskaper. Lyskasser med tett front og gjennomlyste bokstaver er som regel mer lesbare og kan ha en høy kvalitet. Plassering og størrelse vil innvirke på om slike innretninger vil tilføre bygningen og byrommet de nødvendige kvaliteter. Skilt/reklamesøyler forbindes for det meste fremdeles med bensinstasjoner. Her har veimyndighetene gitt et visst amnesti for bruk av slike master, samtidig som bygningsmyndighetene i noen kommuner er i ferd med å ønske å regulere også disse (jfr. Lillehammer). De siste årene har sett en sterk økning av bruken av skiltsøyler - eller pyloner og de dukker nå opp uhemmet overalt, både som virksomhetsskilt og som produktreklame eller kampanjereklame. Enkelte veikontorer har avslått søknader på slike, eller også krevet dem fjernet, samtidig som de samme elementene inngår i Vegdirektoratets eget skiltprogram. Dette bør det naturligvis ryddes opp i, men det forutsetter vilje til samarbeid mellom veikontorene og bygningsmyndighetene. Kjøpesenterskilting kan man kalle en form for kommersialisering av et område der en markant bygning har flere leietagere som alle har et skrikende behov for å vise omverdenen at de holder til her. Det er ikke tilstrekkelig å kalle bygningen eller senteret for StorO-senteret eller Manglerud senter - bygningen må også skjules bak alle leietagernes skilt og deres produktprofilering. Ved siden av at slik markering som regel vil komme i konflikt med materielle krav i pbl, vil denne form for markedsføring sannsynligvis også være i strid med veimyndighetenes retningslinjer for skilt og reklame. Det hadde vært ønskelig om de berørte myndigheter gjerne i samarbeid med de forskjellige kjøpesentrene utarbeidet felles retningslinjer for profilering av eiendommer med mange leietagere, slik at lovverk og håndhevelse av dette kan samkjøres. Festivale elementer som flagg og bannere kan se festlige ut når den spesielle anledningen byr seg, men blir alminneliggjort som hverdagsmarkering, og direkte sjuskete når de henger oppe kontinuerlig. Samtidig har de som oftest en størrelse og monteres i et slikt antall at de sannsynligvis henges opp som erstatning for andre tilsvarende, men mer permanente innretninger som det åpenbar ikke ville blitt gitt tillatelse til, m a o en direkte omgåelse av lovverket. Merkevarebygging gjennom lett gjenkjennelig logobruk i alle medier har øket i omfang, også som elementer i det offentlige rom. Bruk av logoer som fasadeskilt volder kommunale saksbehandlere store problemer, der de møtes av påstanden om at ja, men dette skiltet er logoen vår! Vi kan ikke forandre den! Det må kunne slås fast at denne problemstillingen ikke kan aksepteres, det er forskjell på en firmalogo og et fasadeskilt, en logo er heller ikke hellig og ukrenkelig, jfr. eksemplene fra Citroën og McDonalds. Det finnes også utallige eksempler på at firmaer har fraveket en innarbeidet logo ved oppføring av fasadeskilt, kanskje efter en bevisst holdning til det offentlige rom eller ved kommunale pålegg. Allikevel oppfattes situasjonen som et ofte uløselig problem. Dette kan løses ved øket kompetanse i kommunene og ved at kommunale saksbehandlere ganske enkelt må tørre å stå i mot kommersielt press. Reklamefinansierte gateromsmøbler og vedlikeholdstjenester er et i Norge nokså nytt kommersielt konsept, der større, gjerne internasjonale reklameselskaper tilbyr kommuner å overta drift og vedlikehold av offentlige tjenester, primært leskur, informasjonstavler, offentlige toaletter, osv. Utgiftene til dette dekkes gjennom å delvis benytte de aktuelle elementene til reklame og supplere det med utplassering av annen reklame, som oftest en form for frittstående, ca 2,5 m høye, bakbelyste reklamevitriner. Avhengig av kommunens behov som ønskes privatisert på denne måten, vil det totale reklame- Kommersoffrom.doc s. 7 av 7

8 bildet kunne forandres vesentlig: man må være forberedt på en markert økning av reklamemengden, samtidig som kvaliteten på produktene vil høynes. Ved aktiv kommunal innsats bør man kunne få til et samarbeid med reklameselskapene om å gjennomføre en grundig opprydding i det eksisterende reklamebildet ved implementering av et slikt konsept. Det er for øvrig verdt å merke seg at kommunene og bygningsmyndighetene til nå har vært positive til innføringen av reklamefinansierte gateromsmøbler og tjenester, mens veimyndighetene har i beste fall vist en lunken holdning, og Statens Vegvesen har stilt seg fullstendig avvisende til utplassering av slike elementer på statlig grunn, hvor man skylder på dels estetiske hensyn, dels trafikale hensyn og dels på staten som grunneier. Bensinstasjonenes overdrevne rop om oppmerksomhet, merkevarebygging og gjenkjennelse kan kalles konseptprofilering. Markskrikerske, farvemettede standardelementer strøs ut over hele bensinstasjonsområdet, oppå og over hverandre i store mengder og skaper standardisert og munter oppmerksomhet som det ikke er mulig å slippe unna. Shells nye profileringsprogram ble for et par år siden avslått i Oslo Kommune, fordi det kommersielle fyrverkeri ble vurdert å være i strid med materielle krav i loven. KRITERIER FOR GOD, KOMMERSIELL VIRKEMIDDELBRUK: I forslag til ny vedtekt for Oslo Kommune har plan- og bygningsetaten fastslått: Skilt og reklame er viktige deler av omgivelsene og påvirker derfor våre urbane rom som igjen speiler vår egen kultur og holdninger. Det er viktig at slike elementer og deres plassering og utformning også er med på å forsterke de positive kvaliteter som allerede er tilstede i våre by- og landskapsrom. All reklame/skilt skal forholde seg til, underordne seg og tilpasse seg den angjeldende bygnings arkitektur og områdets egenart, både m h t plassering og innbyrdes gruppering i forhold til bygning og omgivelser, samt utformning og materialvalg. Jeg skal i det følgende vise noen eksempler, hovedsaklig fra Oslo, på en praktisk tilnærming til en slik formålsparagraf. Jeg ønsker å legge vekt på at skilt og reklame kan fremstå som smykker som kan tilføre bygninger og byrom nye kvaliteter, der skilt og reklame oppfattes og behandles som arkitektoniske elementer. Det er viktig å understreke at Norge er et langstrakt land med store kontraster, store geografiske og regionale forskjeller. Det kulturelle mangfoldet er også stort. Det er m a o - og må fortsatt være - klare forskjeller på by og land, mellom Røros, Risør, Bergen og Oslo, og på områder innenfor samme sted eller by. Dette mangfoldet skaper særpreg, noe det viktig å dyrke og ta vare på, også m h t oppføring av informasjon og kommersielle virkemidler i det offentlige rom. Tilpasning og transparens er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Eksempler: Til slutt vil jeg si at det, i den ideologiske verden vi lever i, ikke er noe mål å bekjempe handel og næringsliv, det kommersielle og sosiale fundamentet for urbant liv. Men når kommersialiseringen er kommet for langt, hvilket mange vil hevde er tilfellet nå, og som mange av eksemplene som jeg har vist kan tyde på, må det settes i verk tiltak for å gjenoppdage, ta tilbake og videreutvikle det kommersielle, offentlige rom. I dette arbeidet er statlige departementer, kommunale saksbehandlere og institusjoner som Norsk Form premissleverandører og viktige samarbeidspartnere for skilt- og reklamebransjene gjennom holdningskampanjer og informasjonsvirksomhet. Kommersoffrom.doc s. 8 av 8

ESTETIKK I DET OFFENTLIGE ROM - ER DET NOE VITS?

ESTETIKK I DET OFFENTLIGE ROM - ER DET NOE VITS? foredrag for Kongsberg kommune ESTETIKK I DET OFFENTLIGE ROM - ER DET NOE VITS? av prosjektleder, sivilarkitekt M o r t e n I K e r r FORSKJELLIGE SIDER VED ESTETIKK I DET OFFENTLIGE ROM Med få unntak

Detaljer

Norsk Standard NS 3041: 2007 BEGREPER DEFINISJONER. Skilting Veiledning for plassering og detaljer

Norsk Standard NS 3041: 2007 BEGREPER DEFINISJONER. Skilting Veiledning for plassering og detaljer Norsk Standard NS 3041: 2007 Skilting Veiledning for plassering og detaljer BEGREPER OG DEFINISJONER Morten I Kerr er et rådgivningsfirma innen visuell kommunikasjon, bedriftsprofilering og profileringsdesign

Detaljer

VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV )

VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV ) 00-0-09 SKILT- OG REKLAMEVEDTEKTER VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV 1965 107.) Veglovens 33 gjelder overordnet disse vedtektene. Kommunen er ansvarlig

Detaljer

Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden. Komite for miljø og byutvikling PW

Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden. Komite for miljø og byutvikling PW Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden Komite for miljø og byutvikling PW 02.02.2016 Globalisering og lokal identitet 2 Skal vi bry oss? Hvorfor? Hvor mye? Hvordan Noen ganger får vi reaksjoner på skilt

Detaljer

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame?

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Informasjon om skilt Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS

Detaljer

VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME

VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME 1.0 Generelt 1.1 Denne bestemmelsen har som formål å sikre en estetisk vurdering av det visuelle miljø i de felles omgivelser og offentlige rom i Bergen

Detaljer

Utkast til skiltvedtekter for

Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune for framtida Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Stadfestet av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord Kommunestyret i Balsfjord Skiltvedtekter for Balsfjord kommune,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010.

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010. BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010.) Kapittel 1. Formål og definisjoner. 1.1 Bestemmelsene har som formål

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune Balsfjord kommune for framtida Skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord 16.12.2009 Skiltvedtekter for Balsfjord kommune, Troms.... 3 Kapittel 1. Formål og definisjoner...

Detaljer

Plateskilt Med plateskilt menes tette skiltplater, kasser eller søyler. Tekst/logo ligger vanligvis jevnt med overflaten.

Plateskilt Med plateskilt menes tette skiltplater, kasser eller søyler. Tekst/logo ligger vanligvis jevnt med overflaten. Reklameskilt Veileder for utendørs skilt og reklame i Drammen. Skilt og reklame finnes i våre daglige omgivelser og kan ses på som en del av vårt kulturuttrykk. Ulike typer av utforming og mangelen på

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg KLÆBUVEIEN 125 SØKNAD OM TILTAK FOR OPPFØRING AV REKLAMEDUKER I HJØRNENE PÅ LERKENDAL STADION MOT STRINDVEGEN Arkivsaksnr.: 11/10390 Saksbehandler: Cecilie Mehaug ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 2 2005

ROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 2 2005 ROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 2 2005 Utendørs skilt og reklame: vurderingskriterier(2) Omprofilering av Norsk Hydro Skedsmo kommunes arbeid med skilt og reklame Skedsmo

Detaljer

VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik

VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik at de bidrar til estetisk gode og funksjonelle løsninger.

Detaljer

BEDRIFTSPROFILERING GRAFISK DESIGN ARKITEKTUR

BEDRIFTSPROFILERING GRAFISK DESIGN ARKITEKTUR foredrag BEDRIFTSPROFILERING GRAFISK DESIGN O G ARKITEKTUR MARKEDSFØRINGSFORENINGEN I OSLO 06.09.2001 0906MFF.doc Hva har virksomheter Veidekke, Citroën, SAS, NSB, YS og CUBUS felles? - jo, følgende: 1.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert 23.5.2012 1. Formål 1.1 Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universell utforming, trafikksikkerhet og en estetisk

Detaljer

Informasjon om estetikk og byggeskikk. Estetikk. Bryr du deg om hvordan dine omgivelser ser ut? Da bør du lese denne brosjyren!

Informasjon om estetikk og byggeskikk. Estetikk. Bryr du deg om hvordan dine omgivelser ser ut? Da bør du lese denne brosjyren! Informasjon om estetikk og byggeskikk Estetikk Bryr du deg om hvordan dine omgivelser ser ut? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling Hva er estetikk,

Detaljer

2. Verkeområde Alle skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune er omfatta av skiltføresegna, det same gjeld markiser på forretningsbygg.

2. Verkeområde Alle skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune er omfatta av skiltføresegna, det same gjeld markiser på forretningsbygg. Føresegner for skilt og reklame i medhald av plan- og bygningsloven 11-9 pkt. 5 jf. 11-1 1. Føremål Føremålet med føresega er å sikra at skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune får god estetisk utforming

Detaljer

BESTEMMELSER OG VEILEDNING FOR SKILT - OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE

BESTEMMELSER OG VEILEDNING FOR SKILT - OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER OG VEILEDNING FOR SKILT - OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE K A P I T T E L 1 1.1 1.2 FORMÅL &DEFINISJONER Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universell utforming, trafikksikkerhet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10. Saksframlegg DOKKPARKEN 4, DOKKHUSET SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INFORMASJONSSKJERM KLAGESAKSBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/17047 Saksbehandler: Tove-Kristin Reitan ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/11470 Saksbehandler: John Ole Grøtte Forslag til vedtak : Bygningsrådet/det faste utvalg for

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 114/6027, NEDRE STORGATE 13, DIGITALE REKLAMEBÆRERE â INNSTILLING TIL: Formannskapet Rådmannens forslag

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1. RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107 Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.2): eksemplene er rotete og lite leselig mtp. virksomheter som

Detaljer

VEDTEKT/FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER OM SKILT- OG REKLAME I OSLO ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 74 NR. 2 OG 107

VEDTEKT/FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER OM SKILT- OG REKLAME I OSLO ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 74 NR. 2 OG 107 Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 3 og 4 følgende vedtekt med retningslinjer om skilt og reklame i Oslo etter lovens 74 nr. 2 og 107: VEDTEKT/FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER OM SKILT-

Detaljer

HVORFOR FOKUS PÅ SKILT OG REKLAME?

HVORFOR FOKUS PÅ SKILT OG REKLAME? HVORFOR FOKUS PÅ SKILT OG REKLAME? Utgangspunktet for vedtekten er ønsket om å gjøre kommunen vakrere og mer attraktiv, å finne tilbake til bygningsmiljøenes opprinnelige kvalitet og å forbedre næringslivets

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Norsk Forms Årskonferanse KRITISK SØKELYS PÅ FORSKJELLSBEHANDLING I SKILT- OG REKLAMESAKER. av MORTEN I KERR 22/11/06

Norsk Forms Årskonferanse KRITISK SØKELYS PÅ FORSKJELLSBEHANDLING I SKILT- OG REKLAMESAKER. av MORTEN I KERR 22/11/06 Norsk Forms Årskonferanse KRITISK SØKELYS PÅ FORSKJELLSBEHANDLING I SKILT- OG REKLAMESAKER av MORTEN I KERR 22/11/06 pb 4614 Sofienberg 0506 Oslo mobil: +47 920 30 697 e-post: morten@kerr.no www.kerr.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/76 - Alliance Apotek - Skilt/reklame - Nordgata 11 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217 Arkivref: 2010/599 - /1721/19/76

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 Melding Arkivkode : E: L42 Saksnr. : 200906656 Til : Kommuneplankomiteen Fra : Bygningssjefen Dato : 27.10.2010 Kopi : Sandnes kommune Byggesak SKILT- OG

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg TUNGAVEGEN 1 MELDING OM TILTAK FOR MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I TO ÅR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/26134 Saksbehandlere: Antonsen/Solem Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia 105

Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia 105 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6394/2009 2008/3164 43/311 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/24 Planutvalget 19.02.2009 Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia

Detaljer

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor?

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? 11.04.2013 Advokat Mathys Truyen Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? Vårkonferanse 2013 Hva er gode visuelle kvaliteter? Hvem bestemmer? Hvorfor bestemmer disse? 18.04.2013

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg LADE ALLE 80 MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANGRUNNLAG OG TEK FOR FORLENGELSE AV LADESLETTA MIDLERTIDIGE BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 08/44988 Saksbehandler: Odd Morten Hansen Forslag til vedtak:

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906656 : E: L42 : Berit Solheim Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr. Saksframlegg KONGENS GATE 9 SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR STORSKJERM PÅ TORVET KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/11470 Forslag til vedtak : Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2

Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2 Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2 Veiledningen viser hvilket visuelt uttrykk som man ønsker i Hammerfest samt

Detaljer

REKLAMEFINANSIERING BYMØBLER - NYE REKLAMEFREMSTØT

REKLAMEFINANSIERING BYMØBLER - NYE REKLAMEFREMSTØT FOREDRAG for Statens Vegvesen Oslo REKLAMEFINANSIERING AV BYMØBLER - NYE REKLAMEFREMSTØT av MORTEN I KERR 04.10.2002 veidir1004.doc s. 1 av 1 De siste 10 årene har offentlige og private aktører fokusert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Estetikk i planleggingen. Estetikk er et overordnet formål. Plan og bygningslovens SKJØNNHETSPARAGRAFEN

Estetikk i planleggingen. Estetikk er et overordnet formål. Plan og bygningslovens SKJØNNHETSPARAGRAFEN Estetikk i planleggingen Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder NKF Plansak Estetikk er et overordnet formål Pbl 2. Formål Planlegging etter loven skal

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Radisson SAS Hotel Norge Postboks 662 Sentrum 5807 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200808713/10 NYBY 5210 18.02.2009 SAST AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAAKON ODD CHRISTIANSENS VEG 36 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNREDNING AV HYBELLEILIGHET I SOKKEL KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/31826 Saksbehandler: Anita Brødreskift ::: Sett inn

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar Belysning i et historisk perspektiv Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar BELYSNING FØR Smie i Sinsenbakken,1903 Innføring av offentlig gatebelysning i Christiania

Detaljer

NOTAT ESTETIKK SOM FOKUSOMRÅDE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

NOTAT ESTETIKK SOM FOKUSOMRÅDE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NOTAT ESTETIKK SOM FOKUSOMRÅDE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Definisjon Estetikk er læren om det vakre og det skjønne. Estetikk er også kunnskap som kommer til oss gjennom sansene. Estetikk gjelder våre

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GREGUS GATE 9 A KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR SKIFTING AV VINDUER

GREGUS GATE 9 A KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR SKIFTING AV VINDUER Saksframlegg GREGUS GATE 9 A KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR SKIFTING AV VINDUER Arkivsaksnr.: 09/25464 Saksbehandler: Linda Evensen Tiltakshaver: Svartlamoen Boligstiftelse

Detaljer

Saksframlegg. HAAKON VII S GATE 25 SØKNAD I ETT-TRINN FOR 2 STK. FRITTSTÅENDE REKLAMEVITRINER Arkivsaksnr.: 05/39262

Saksframlegg. HAAKON VII S GATE 25 SØKNAD I ETT-TRINN FOR 2 STK. FRITTSTÅENDE REKLAMEVITRINER Arkivsaksnr.: 05/39262 Saksframlegg HAAKON VII S GATE 25 SØKNAD I ETT-TRINN FOR 2 STK. FRITTSTÅENDE REKLAMEVITRINER Arkivsaksnr.: 05/39262 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

VEDLEGG 1 SKILT- OG REKLAMEPLAN FOR OSLO FORSLAG TIL ENDRINGER OG TILLEGG I VEDTEKT/ FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER.

VEDLEGG 1 SKILT- OG REKLAMEPLAN FOR OSLO FORSLAG TIL ENDRINGER OG TILLEGG I VEDTEKT/ FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER. VEDLEGG 1 SKILT- OG REKLAMEPLAN FOR OSLO FORSLAG TIL ENDRINGER OG TILLEGG I VEDTEKT/ FORSKRIFT MED RETNINGSLINJER. I det følgende er Byrådets innstilling, jf. byrådssak nr. 85/2007, referert i venstre

Detaljer

Velkommen til møte! Nærmiljø, bygningsmiljø mv i Malmlia. Frank Christiansen, ordfører Per Morten Bjørgum, fagsjef Plan og utvikling

Velkommen til møte! Nærmiljø, bygningsmiljø mv i Malmlia. Frank Christiansen, ordfører Per Morten Bjørgum, fagsjef Plan og utvikling Velkommen til møte! Tema: Nærmiljø, bygningsmiljø mv i Malmlia Frank Christiansen, ordfører Per Morten Bjørgum, fagsjef Plan og utvikling Bakgrunn for møtet: Malmlia: Er et enestående område i lokal og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201119335/11 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

stans!no Boks 465 Skøyen 0212 Oslo www.stans.no Høringsuttalese om Skilt- og Reklameplanen

stans!no Boks 465 Skøyen 0212 Oslo www.stans.no Høringsuttalese om Skilt- og Reklameplanen stans!no Boks 465 Skøyen 0212 Oslo www.stans.no Oslo kommune Plan- og Bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Høringsuttalese om Skilt- og Reklameplanen Aksjon stans!no har lest endringsforslaget til

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i 29, kan påbydast borttatt eller skorne ned i den mon det

Tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i 29, kan påbydast borttatt eller skorne ned i den mon det Tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i 29, kan påbydast borttatt eller skorne ned i den mon det blir funne naudsynt av omsyn til ferdsla eller vegvedlikehaldet.

Detaljer

Saksnr.: /8 Saksbeh.: VIME Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /8 Saksbeh.: VIME Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Saksnr.: 201503438/8 Saksbeh.: VIME Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.02.2016

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201435965/8 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER Med heimel i Plan og bygningslov 107, har kommunestyret vedteke skiltvedtekter for Lom kommune i Ks 15/97 av 13.03.97 VEDTEKTER SØKNAD I Lom kommune skal skilt,reklamearrangement

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM?

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan og bygningsloven (pbl)

Detaljer

Plan og bygningslovens 74. 2 : Estetikk i Plan-og bygningsloven: Estetikk i Plan-og bygningsloven:

Plan og bygningslovens 74. 2 : Estetikk i Plan-og bygningsloven: Estetikk i Plan-og bygningsloven: Estetikk i Plan-og bygningsloven: Tone Hammer, arealplanlegger Frøya kommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Estetikk i Plan-og bygningsloven: Plan og bygningslovens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

SKILTING AV SYKKELRUTER

SKILTING AV SYKKELRUTER AV MORTEN I KERR RÅDGIVER, VISUELL KOMMUNIKASJON De siste årene er det blitt etablert en rekke lokale, regionale og nasjonale sykkelruter her i landet. Mange av dem er blitt skiltet med Vegdirektoratets

Detaljer

Skiltvedtekter Lom kommune

Skiltvedtekter Lom kommune Skiltvedtekter Lom kommune Vedtektene er ein del av Kommuneplan for Lom, arealdelen punkt xx og Kommunedelplan for Fossbergom, punkt 2.7.4., og har rettsverknad etter plan- og bygningslova 11-6 og 11-9

Detaljer

Arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter

Arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter FAGDAG - Seksjon for byggesak sivilarkitekt og gruppeleder Merete Hauge BERGEN - EN VAKKER OG LIVSKRAFTIG BY! Arkitektur- og byformingsprogram for Bergen, skal være grunnlaget for en byutviklingsdebatt.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201116881/20 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland 1 Landbruksbygg og kulturlandskap: Nye landbruksbygg og kulturlandskap - Bedre landskapstilpassing - Bedre

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kenneth Ulen Arkiv: FEIGB 200/ / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kenneth Ulen Arkiv: FEIGB 200/ / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kenneth Ulen Arkiv: FEIGB 200/1236 17/1779-9 Dato: 26.06.2017 TILBYGG TIL ENEBOLIG OG RIVING/OPPFØRING AV GARASJE. GNR/BNR 200/1236 - BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

Tilleggskriv vedørende avslag på søknad om oppføring av påbygg til bolig på eiendommen gnr. 104 bnr. 75

Tilleggskriv vedørende avslag på søknad om oppføring av påbygg til bolig på eiendommen gnr. 104 bnr. 75 Bergen kommune v/byrådet DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 201339008 14401001 Margit F. Rimeslaatten Tilleggskriv vedørende avslag på søknad om oppføring av påbygg til bolig på eiendommen gnr. 104 bnr.

Detaljer

Service- og virksomhetsskilting

Service- og virksomhetsskilting Service- og virksomhetsskilting Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer Ny skiltnormal: Håndbok 050 Del 1 Fellesbestemmelser for trafikkskiltene Del 2 Fareskilt Markeringsskilt

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

Oktober 2010 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer

Oktober 2010 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oktober 2010 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer 1. Forord Byrådsavdeling for byutvikling ba 23.02.2004 Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PRAKTISERING AV SMÅHUSPLANEN

PRAKTISERING AV SMÅHUSPLANEN PRAKTISERING AV SMÅHUSPLANEN BUK- MØTE 07.10.2009 Innhold Småhusplanens intensjoner og struktur Fylkesmannens begrunnelser Om 6 og 7 Praksisnotat; foreslåtte endringer Miljøverndepartementets brev datert

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 1504/05 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 1504/05 opprettholdes. Saksframlegg KRINGSJÅVEGEN 47 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR TILBYGG OG OMBYGGING FRA ENEBOLIG TIL TOMANNSBOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/11021 Saksbehandler: Kristian Evenshaug Forslag til vedtak:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune - bydel Grünerløkka pb 2128 Gri.inerløkka 0505 OSLO 0 7 c.201c\v-u6- Deresref.: Deresdato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: GroBorgersrud 19.12.2012 2012/25317-4FM-J KarinSandOftedal

Detaljer

Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Skilt og reklame. Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum 7.5.15

Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Skilt og reklame. Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum 7.5.15 Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Skilt og reklame Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum 7.5.15 1 Føremål og definisjonar 1.1 Lovheimel Desse føresegnene er heimla i Plan og bygningslova

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Elektrovakuum AS Postboks 1058 1787 BERG I ØSTFOLD Att: Lisa Magnor Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: 06.09.2017 Jnr.: 17/1237-6 39750/17 AVLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OG AVSLAG

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Kulturminnesamling Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

Klage fra Harry Nikolaisen på pålegg om å fjerne gamle brakker i Ertenvåg

Klage fra Harry Nikolaisen på pålegg om å fjerne gamle brakker i Ertenvåg Arkivsaknr: 2015/525 Arkivkode: 54/23 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Planutvalget 10.11.2015 Klage fra Harry Nikolaisen på pålegg om å fjerne gamle brakker i Ertenvåg Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 2675/04 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IR 2675/04 opprettholdes. Saksframlegg ABELS GATE 12B SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR TILBYGG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/25037 Saksbehandler: Antonsen/Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har

Detaljer

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Bodø kommune Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Tilleggsrapport Oktober- desember 2014 2014-11-28 19.12.2014 Kulturminnefaglig rapport - tillegg Marianne Knutsen Ole Magne

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

KATALOG. www.csnmedia.no

KATALOG. www.csnmedia.no KATALOG www.csnmedia.no OM oss tlf: 22 30 34 00 Enebakkveien 344, 1164 Oslo post@csnmedia.no www.csnmedia.no CSN Media AS leverer skilt, dekor, messe- og displaysystemer, reklameseil, og andre profileringsprodukter.

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Vedtak justert 20.11.2013 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer

Vedtak justert 20.11.2013 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Vedtak justert 20.11.2013 Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer 1. Forord Byrådsavdeling for byutvikling ba 23.02.2004 Plan-

Detaljer

Saksframlegg. SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756

Saksframlegg. SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756 Saksframlegg SØBSTADVEGEN 9A SØKNAD I ETT TRINN FOR NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/14756 Saksbehandler: Kirsti Rusten Antonsen/ Lise Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2016/229-5 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Kolberg Terje - 187/4 - Ny fritidsbolig - Vikan 85 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer