FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske innholdselementer Helårlig program Program på fulltid Tidsrom: Høst 12 vår 13 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tor Øyvind Endresen, Aase Kiledal Kontaktperson i kommunen: Jan Gerhard Stømne (rektor) og Rolf Velle (Leder, NAV Vennesla) Hjemmel for tilsynet er introduksjonsloven 23 og kommunelovens kap 10A

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Tema for tilsynet Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsordningen Nyankomne innvandrere med rett og plikt starter programmet tre måneder etter bosetting, jf 3 andre ledd, jf 2, samt lengden av programmet som tilbys Deltakerne i introduksjonsprogrammet får et program som inneholder obligatoriske innholdselementer, jf 4 tredje ledd Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid, jf 4 andre ledd Pålegg om endring Oppfølging av tilsynsresultatene krav om egenerklæring om at lovbruddene er rettet Klageadgang Vedlegg 1: Lovgrunnlaget for tilsynet 11

3 1. Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Vest-Agder etter tilsyn med Vennesla kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Tilsynet retter seg mot kommunen, jf introduksjonsloven 3 om kommunens ansvar. Formålet med tilsynet Introduksjonsloven har som hensikt å sørge for at deltakerne blir aktive yrkesutøvere og samfunnsborgere og at de blir økonomisk selvstendige. For deltakerne kan brudd på introduksjonsloven ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser som er i strid med lovens målsetting. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelser i den enkeltes overgang til utdanning og arbeid. Forsinkelser kan føre til at det tar lengre tid før deltakeren blir økonomisk selvstendig. Tilsynet skal bidra til etterlevelse av loven som et bidrag til kommunens arbeid med å sikre kvaliteten i sin tjenesteproduksjon. Fylkesmannens tilsynshjemmel Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gir i 23 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med Introduksjonsprogram ( 2-7) Introduksjonsstønad ( 8-16) Opplæring i norsk og samfunnskunnskap ( 17-20) Nasjonalt introduksjonsregister - NIR ( 25 tredje og fjerde ledd) Tilsynet omfatter også forskrifter knyttet til disse lovbestemmelsene. Forholdet til kommuneloven 23 i introduksjonsloven sier at reglene i kommunelovens kapittel 10A gjelder for Fylkesmannens tilsyn. Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov og/eller forskrift, men før det gis pålegg, skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. Fylkesmannen skal også før det fattes vedtak om pålegg, ha vurdert virkninger pålegget kan ha for kommunens øvrige virksomhet. Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes til kommunen som ansvarlig for introduksjonsprogrammet. Kommunen plikter å sørge for at tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift. Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf kommuneloven 60b. Begreper Disse begrepene brukes i Fylkesmannens konklusjon: Lovbrudd som er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

4 Merknad er et kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen for lovbrudd, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd. Merknad bør brukes i liten grad. Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil ta hensyn til. Om rapporten Tilsynet er basert på gjennomgang av et utvalg deltakermapper, redegjørelse fra kommunen, skriftlig dokumentasjon. Derfor er konklusjonene i rapporten bare et uttrykk for hva man har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Rapporten sier heller ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. Gjennomføring av tilsynet Grunnlaget for Fylkesmannens tilsyn er vurdering av tilsendt dokumentasjon og annen dokumentasjonen Fylkesmannen har tilgang til. Nærmere dokumentasjon er i denne sammenheng skriftlig redegjørelse fra kommunen, deltakermapper, og opplysninger som foreligger i Nasjonalt introduksjonsregister. Tilsynet er gjennomført slik: 1. Skriftlig varsel fra Fylkesmannen om tilsyn Mottak av dokumentasjon fra kommunen Møte med kommunen Utsending av foreløpig rapport Frist for skriftlig tilbake fra kommunen på foreløpig rapport

5 2. Tema for tilsynet Det overordnede temaet for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning av introduksjonsloven, 2 til 6, samt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak knyttet til disse paragrafene. Innenfor det overordnede temaet har Fylkesmannen valgt følgende tema for tilsynet: 1. Tilbud om introduksjonsprogram innen fastsatt frist 2. Innhold i og organisering av introduksjonsprogrammet Obligatoriske innholdselementer 2.2. Helårlig program 2.3. Program på fulltid Mer konkretisert har Fylkesmannen gjennom tilsynet undersøkt om: nyankomne innvandrere som har rett og plikt tilbys introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting, jf 3 andre ledd, jf 2 introduksjonsprogrammet har en varighet på inntil to år jf. 5. Forlengelse på grunn av permisjoner er ikke en del av tilsynet. deltakerne i introduksjonsprogrammet får et program som inneholder tre obligatoriske innholdselementer, jf 4 tredje ledd introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid, jf 4 andre ledd Tilsynet tar utgangspunkt i lovbestemmelser og tolkninger av disse. Se eget avsnitt som beskriver de rettslige kravene. 3. Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering 3.1 Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsordningen Vennesla kommune har politisk vedtak om å ta imot 25 flyktninger pr år. Hver enkelt flyktning får opprettet en egen kontaktperson ved NAV. Personen blir plukket ut i forkant av bosetting. Vedkommende orienterer ulike enheter om bosettingen, slik som helsetjenester, barnehage, skole, voksenopplæringen. Det bestilles tolk og deltakerne får informasjon om introduksjonsprogrammet. Det avtales møte med voksenopplæringen der informasjon gis, og deltaker søker om norskkurs. NAV gjør vedtak om introprogram og voksenopplæringen gjør vedtak om norsk og samfunnsfag. NAV Vennesla har ansvaret for koordinering mot kommunens øvrige enheter/tjenester. Dette innbefatter iverksetting av introduksjonsprogrammet i dialog med Vennesla Voksenopplæringssenter og oppfølging av den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet gjennom halvårlige handlingsplansamtaler. Mot slutten av introduksjonsprogrammet har NAV Vennesla ansvar for å veilede den enkelte deltaker i forhold til arbeidsliv og iverksette aktuelle tiltak. Vennesla Voksenopplæringssenter har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Dette innebærer å sørge for at alle bosatte flyktninger som har rett og plikt til introduksjonsprogrammet faktisk påbegynner programmet, og får nødvendige individuelle tilpasninger

6 Merk at dette er en beskrivelse fra Vennesla kommune om hvordan kommunen har organisert introduksjonsprogrammet. Hvordan introduksjonsprogrammet er organisert faller utenfor tema for tilsynet. 3.2 Nyankomne innvandrere med rett og plikt starter programmet tre måneder etter bosetting, jf 3 andre ledd, jf 2, samt lengden av programmet som tilbys 5 Gjennom tilsynet har vi vurdert om: kommunen sikrer at alle i personkretsen med rett og plikt får vedtak om introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting. Introduksjonsprogrammet har en varighet på inntil to år. Forlengelse på grunn av permisjoner er ikke en del av tilsynet. Beskrivelse av kommunens praksis Kommunen oppgir at programmet kun tilbys til de som har rett og plikt til introduksjonsprogrammet. Kommunen oppgir selv at de ikke tilbyr introduksjonsprogram til familiegjenforente. Kommunens målsetting er at fasen mellom bosetting og deltakelse i introduksjonsprogrammet blir kortest mulig. Kommunen beskriver et omfattende arbeid i denne fasen der bl.a. kartlegging av kompetanse og helse inngår. Dessuten finne språk og arbeidstreningsplass, samt inngå arbeidsavtaler og skaffe barnehageplass/sfo. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen har mottatt tre deltakermapper. Alle tre har påbegynt introduksjonsprogrammet innen fristen på tre måneder etter bosetting. Et utvalg av andre deltakere i NIR bekrefter det samme. På bakgrunn av nevnte dokumentasjon og registreringer i NIR, har kommunen en praksis som tilsier at de tilbyr alle med rett og plikt et introduksjonsprogram innen tre måneder og med en varighet på inntil to år. Kommunen oppgir at de ikke tilbyr introduksjonsprogram til familiegjenforente. I henhold til introduksjonsloven 2 har i utgangspunkt også familiegjenforente rett og plikt til introduksjonsprogram. Rett og plikt til introduksjonsprogram for familiegjenforente bestemmes ut i fra herboendes asylstatus og oppholdstid i landet. Av deltakermappene fremgår det at en deltaker har fått oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening. Vedkommende har fått introduksjonsprogram av kommune uten at det fremgår noen form for individuell vurdering av rettigheten. Fylkesmannens konklusjon Vennesla kommune sikrer at alle i personkretsen med rett og plikt får tilbud om tilbud innen fristen på tre måneder jf. 2 og 3 andre ledd. Den oppgitte praksis fra kommunen vedrørende familiegjenforente stemmer ikke med faktisk praksis fra kommunen. Fylkesmannen anser dermed dette som en inkurie. Alle deltakere i målgruppen rett og plikt til introduksjonsprogram tilbys inntil 2 års program. Lovkravene til oppgitte tema er fullt ut i samsvar med Vennesla kommunes praksis.

7 3.3 Deltakerne i introduksjonsprogrammet får et program som inneholder obligatoriske innholdselementer, jf 4 tredje ledd Gjennom tilsynet har vi vurdert om: deltakerne i introduksjonsprogrammet får et program som inneholder tre obligatoriske innholdselementer. - Norskopplæring - Samfunnskunnskap - Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet Beskrivelse av kommunens praksis Vennesla kommune har gitt følgende beskrivelse av sin praksis: Alle følger opplæringsplanen i norsk med samfunnsfag med rett og plikt til 550 timer norsk. I tillegg får de 50 timer samfunnsfag på morsmålet eller annet språk. Alle som ønsker får opp til 3000 timer med norsk og samfunnsfag. Dersom noen ikke gjennomfører de obligatoriske 600 timer, må de ta norskprøve 2. Introduksjonsdeltakerne får to timer hver uke der ulike tema tas opp; helsesystem, skole og barnehage, politi, økonomi, bank og forsikring, skatt, søppelsortering, etc. Fra andre halvåret får de info om norsk arbeidsliv, lærer om lover og regler i norsk arbeidsliv, skriver CV og jobbsøknader og øver på jobbintervju. Det forsøkes for alle å komme ut i språkpraksisplasser. Det siste halvåret av introprogrammet forsøker NAV å finne arbeidspraksis. Deltakere som skal videre i skolesystemet, får tilbud om grunnskole. Før og etter sommerferie prøver kommunen å få flest mulig ut i praksis/sommerjobb. I høst og vinterferie blir det arrangert ulike typer kurs; trafikkurs, truckkurs, HMS kurs og svømmekurs. Fylkesmannens vurdering I henhold til deltakermapper tilbyr Vennesla kommune norsk og samfunnskunnskap som en del av introprogrammet. Et utvalg av andre deltakere i NIR bekrefter det samme. Opplæringen i samfunnskunnskap er variert og inneholder elementer av forberedelse til yrkesliv. I henhold til deltakermapper gis det dessuten tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning. I hovedsak gis tiltak i form av språkpraksis. Graden av tiltak som forbereder til yrkesliv synes å variere i forhold til den enkeltes mål med introduksjonsprogrammet. I følge kommunens praksis får deltakere som skal videre i skolesystemet, tilbud om grunnskole fra andre halvår av introduksjonsprogrammet. I to av deltakermappene er hovedtiltaket grunnskole for så å gå over på videregående skole. Den siste av deltakerne har arbeidsliv som mål etter endt introduksjonsprogram. Alle deltakerne har tiltak rettet mot yrkesliv, men for de to førstnevnte er andelen av yrkesrettede tiltak lavere. Det følger av Rundskriv Q-20/2012 introduksjonsloven s.24 følgende: «Også for deltakere som har grunnskoleopplæring som en del av sitt introduksjonsprogram, skal programmet inneholde tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet.»

8 Fylkesmannen konstaterer at samtlige har tiltak som forbereder til yrkesliv. En vektlegging av de forskjellige typer tiltak faller utenfor tema for tilsynet. Fylkesmannens konklusjon Vennesla kommune sikrer at alle deltakerne i introduksjonsprogrammet får et program som inneholder tre obligatoriske innholdselementer, jf. 4 tredje ledd. 3.4 Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid, jf 4 andre ledd Gjennom tilsynet har vi vurdert om: uketimetallet er 37,5 timer for aktiviteter uten krav til forberedelse eller etterarbeid uketimetallet er minimum 30 timer for aktiviteter består av opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, samt forberedelser og etterarbeid hjemme. Dette gjelder også i de tilfeller der programmet består av opplæringstiltak sammen med andre tiltak. (25 % av opplæringstiden kan da defineres som for- og etterarbeid. Denne tiden regnes med i programtiden). tilbudet er helårlig, dvs 47 uker Beskrivelse av kommunens praksis Vennesla kommune har gitt følgende beskrivelse av sin praksis for program på fulltid (37,5 timer pr. uke): - Skoledagen begynner kl og varer til kl alle fem ukedager. Hjemmearbeid kommer i tillegg til de seks skoletimene. En dag i uka har de en ekstra time for å kompensere dagene i august. Skoledagen er organisert med fokus på ordinær norskopplæring de fire første timene. De siste timene er det alternative opplegg; data, muntlig trening, leksehjelp, migranorsk (nettkurs). - For deltakere som er ferdig med nivå A1, er det mulig å gå over i KG (Konsentrert Grunnskole). Disse deltakerne har skoletilbud fem dager pr. uke. I henhold til innsendt dokumentasjon har elevene skoletid i tidsrommet i tre av fem hverdager. Hver torsdag har de en «skoletime» ekstra, og hver fredag en skoletime mindre. I tillegg til ren skoletid, følger det av deltakermappene at programmet inneholder 2 timer treningsstudio pr. uke i regi av skolen. Kommunen har ikke konsekvent lagt inn 25 % av opplæringstiden som for og etterarbeid. Kun for en av deltakerne er dette gjort, for de to andre er det lagt inn under 25 %. Vennesla kommune har gitt følgende beskrivelse av sin praksis for helårsprogram (47 uker i året): - Introduksjonsprogrammets ramme er at det skal være et helårlig tilbud. Skoleåret er av kortere varighet og følgelig må introduksjonsdeltakeren ha tilbud i begynnelsen og slutten av sommerferien, samt tilbud i høst og vinterferien. Vi har siden introloven kom i 2004 prøvd ulike løsninger. Følgende modell er brukt de siste år: - Før skolestart: Elevene begynner til vanlig skolestart i august. For å kompensere dagene fra 1. august til skolestart har introdeltakerne en ekstra time pr. uke gjennom hele skoleåret. Dette tilsvarer 38 timer i løpet av året.

9 - I høstferien har vi hatt ulike tilbud; i år fikk deltakerne tilbud om truckkurs med eksamen og testbevis. De som ikke hadde truckkurset deltok på svømmekurs (etter ønske fra deltakerne selv). - I vinterferien har vi grunnkurs i trafikk, med alternative opplegg for de det gjelder. - Fra skoleslutt til 1. juli har introdeltakerne fått være på sine respektive praksisplasser. Fylkesmannens vurdering Å delta i introduksjonsordning skal være mest mulig likt deltakelse i arbeidslivet. Gjennom introduksjonsprogrammet skal nyankomne innvandre bli kjent med reglene i arbeidslivet. Dette skal bidra til å lette overgangen til arbeidslivet. Som følge av nevnte, er det arbeidslivet regler som gjelder ved vurdering om introduksjonsprogrammet er på fulltid og helårlig. I Vennesla kommune sin redegjørelse vises det til en skoledag fra kl til De anser dette som en seks timers skoledag. Fylkesmannen mener at den oppgitte varigheten av en skoledag ikke kan anses som mer enn 5,5 timers skoledag, når arbeidslivets regler legges til grunn. Skoletiden utgjør dermed en 27,5 timers uke. Som følge av dette har ingen av de innsendte deltakerne så mye som 37,5 timers uke. I høstferie og vinterferie avvikles truckkurs, grunnkurs i trafikk, med alternativer for de som ikke deltar på dette. Fylkesmannen ser at Vennesla kommune har gode tiltak for å oppfylle fulltidsprogram, men er i tvil om dette er kurs som alene oppfyller kravet til 37,5 timers uke. Vennesla kommune oppgir at deltakerne har en ekstra time pr uke gjennom skoleåret for å kompensere dagene fra 1 august frem til skolestart. De skal gjennom året ha kompensert for 38 timer. I to av deltakermappene har deltakerne oppgitt kun 37,5 timers uke. I den siste er det oppgitt 39,5 timer. Ved gjennomgang av et tilfeldig utvalg deltakere fra NIR, fremgår det at de gjennomgående har 37,5 timers uke. Fylkesmannen kan på denne bakgrunn ikke se at deltakere faktisk tillegges en time ekstra i uken. Skolestart er 15 august, dvs. at for å oppfylle helårsprogram må det kompenseres for to uker, og ikke i overkant av en uke som de nevnte 38 timer tilsvarer. Vennesla har for øvrig gode tiltak for å kompensere for skoleferier versus arbeidslivets ferie. Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen ser ut fra innsendt dokumentasjon at kommunen ikke fullt ut tilbyr introduksjonsprogram på fulltid. Fylkesmannen ser ut fra innsendt dokumentasjon at kommunen ikke fullt ut tilbyr helårlig introduksjonsprogram.

10 4. Pålegg om endring På bakgrunn av det som framgår av punkt 3.4 gir Fylkesmannen følgende pålegg om rette lovbrudd: Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid, jf Introduksjonsloven 4, andre ledd 1. Vennesla kommune må sørge for at deltakere i Introduksjonsprogrammet får fulltid 2. Vennesla kommune må sørge for at deltakere i Introduksjonsprogrammet får et helårlig program 5. Oppfølging av tilsynsresultatene krav om egenerklæring om at lovbruddene er rettet Tiltak for å rette lovbrudd skal iverksettes umiddelbart. Vennesla kommune skal inngi en skriftlig erklæring om at lovbrudd er rettet og dokumentere at det er utarbeidet tiltak slik at deltakerne i Introduksjonsprogrammet sikres program på fulltid og at programmet er helårlig. Frist for innsendelse av slik erklæring er Klageadgang Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage skal sendes Fylkesmannen innen tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til kommunen, jf. forvaltningsloven 29 og 30. Vedlegg 1: Lovgrunnlaget for tilsynet Tilsynstema 1 Om nyankomne innvandrere som har rett og plikt tilbys introduksjonsprogram innen tre måneder. Lovgrunnlag Introduksjonsloven 3 jf. 2 og 5

11 Begrepsforklaring Tilsynet skal undersøke om kommunen sørger for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere bosatt i kommunen jf. Introduksjonsloven 3 Nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven 2 tredje ledd) En innvandrer anses å være nyankommet i kommunen i en periode på inntil to år etter bosetting. Rundskriv H-20/07 sies det i punkt 3.2 sies det «lovens utgangspunkt er oppstart av programmet innen tre måneder etter bosetting i kommunen, men det betyr ikke at kommunens plikt til å tilby program bortfaller etter tre måneder. Dersom en person er midlertidig forhindret, for eksempel fordi vedkommende er syk., gjelder retten til oppstart av introduksjonsprogram i inntil to år fra bosettingstidspunktet.» Bosatt (introduksjonsloven 2 tredje ledd) Kommunen skal tilby introduksjonsprogram til personer som er omfattet av 2 første ledd. Personen må være bosatt i kommunen etter særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Innvandreren regnes som bosatt når vedkommende er ankommet kommunen med sikte på å etablere seg der. Dersom man ikke kan fastslå faktisk bosetting, skal man legge til grunn datoen i folkeregisteret. NIR kan gi opplysninger om når en nyankommet er bosatt i kommunen. Imidlertid er Nir ikke et rettighetsregister, slik at kommunen har en selvstendig plikt til å undersøke utover NIR hvem som er i målgruppen jf. Sørge for ( 3 første ledd) Kommunen har ansvaret for å administrere introduksjonsordningen. Det innebærer å tilby et introduksjons program og utbetale stønad til den nyankomne innvandrer. Kommunen står fritt i forhold til hvordan dette arbeidet skal administreres. Oppstart (tidsperspektiv) ( 3 andre ledd) Avgjørelse om tildeling av introduksjonsprogrammet er et enkeltvedtak. Kommunen skal i følge loven tilrettelegge introduksjonsprogram så snart som mulig og senest innen tre måneder. Tildelingen av program skal skje innen tre måneder. Av Ot. Prp.nr 50( ) sies det i punkt 8.4.3: «kommunen skal tilby opplæringen så snart som mulig og senest innen tre måneder» og i merknaden til bestemmelsen (s.66):»kommunens plikt innebærer at den skal gi opplæring så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad om deltakelse er framsatt». Av dette følger at introduksjonsprogrammet skal være startet opp og opplæring skal gis, det vil si være påbegynt. Innen fristen på tre. I merknad til 3 i Rundskriv Q -20/2012 fremgår det også at selve programmet skal startes innen tre måneder. Fristen begynner å løpe ved bosetting eller fremsatt krav. Den enkelte innvandrer har rett til et tilbud om deltakelse og må derfor ikke selv sette frem et krav eller søke deltakelse i et introduksjonsprogram Oppstart (innhold) ( 3 andre ledd)

12 Vedtak om tildeling av introduksjonsprogram er et enkeltvedtak jf. 21. I henhold til forvaltningsloven, skal enkelt vedtak grunngis og begrunnelse skal gis samtidig med at vedtak treffes. Spørsmålet blir om det er tilstrekkelig å vise til individuellplan? Vedtaket må i det minste inneholde navn på deltaker, tidspunkt for oppstart av programmet, definering av periode for programmet, hvilke tiltak programmet skal inneholde, og om programmet er på heltid. Varighet 5 Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år. Med inntil to år menes det at programmet kan være kortere dersom vedkommende oppnår grunnleggende kvalifisering til arbeid eller utdanning på kortere tid. Kommunen står fritt i å velge hvordan de vil organisere introduksjonsordningen. Kommunen har en generell veiledningsplikt etter forvaltningsloven. Formålet med veiledningsplikten er å gi de som kan ha rett til offentlige tjenester en mulighet til å få sine rettigheter oppfylt jf. 21 jf. forvaltningsloven 11 og 17. Tilsynstema 2 Om introduksjonsprogrammet inneholder de tre obligatoriske innholdselementer Lovgrunnlag Introduksjonsloven 4 Krav til introduksjonsprogram Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde: 1. norskopplæring 2. samfunnskunnskap 3. tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet Introduksjonsprogrammet kan derfor ikke inneholde færre mål og områder, enn det som går fram av 4. Norskopplæring skal gis i samsvar med gjeldende timerammer og i henhold til forskrift nr.358 Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utvidet fra 300 til 600 timer. Utvidelsen av timetallet gjelder personer som kommer inn i personkretsen for rett og plikt, eller rett uten plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven 17 etter 1. januar Det vil si personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter Utvidelsen gjelder ikke personer som bare har plikt til opplæring (betalingselever). Deltakeren har rett til opplæring i norsk i minimum 550 timer. Rettigheter til ytterligere opplæring. Kommunen har plikt til å tilby inntil 3000 timer opplæring totalt til de som har behov for det, og som har rett til gratis opplæring, jf. introduksjonsloven 18 annet ledd.

13 Samfunnskunnskap skal gis i samsvar med gjeldende timerammer og i henhold til forskrift nr.358. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrer. Deltakeren har rett til 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på et språk han/hun forstår. Forberedelse til videre opplæring og for deltakelse i yrkeslivet Formålet med introduksjonsprogrammet følger av formålsbestemmelsen i introduksjonsloven 1: «å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet». I rundskriv Q-20/2012 sies det at målsettingen med overgang til arbeidslivet må være retningsgivende for utforming av introduksjonsprogram. Enkelte kan ha rett til opplæring etter reglene om grunnskoleopplæring for voksne, jf. opplæringsloven 4A-1. Hvorvidt grunnskoleopplæring skal inngå i programmet må vurderes i forhold til introduksjonslovens formål og den enkeltes behov. Videregående opplæring, høgskole og universitet regnes som ordinær utdanning, og kan ikke sies å fylle et behov for kvalifisering som er grunnleggende. Forarbeidene viser til flere forhold som kan kvalifiseres som forberedelse til videre opplæring og for deltakelse i yrkeslivet. Rundskrivet Q -20/2012 kan også gi andre gode eksempler og bør derfor leses når man vurderer innholdet i et introduksjonsprogram. Grunnleggende kvalifisering ( 4 første ledd) Loven sier at introduksjonsprogram skal tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering på de tre områdene som introduksjonsprogrammet skal omfatte: norsk, samfunnskunnskap og forberedelse til videre utdanning eller arbeid. Med tilrettelegging forstår vi et program som er utformet med bakgrunn i kartlegging og som er tilpasset den enkelte ut fra bakgrunn, forutsetninger, kvalifiseringsbehov og målsettinger. Behov ( 4 første ledd og 6 første ledd) Loven forutsetter en kartlegging av enkeltpersoners opplæringsbehov. I 6 om individuell plan stilles det krav til kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. I tilsynet kan vi altså stille krav om at det er foretatt slik kartlegging for hver enkelt deltaker. Tilsynstema 3 Om introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid. Lovgrunnlag Introduksjonsloven 4 Begrepsforklaring

14 Helårlig Det følger av introduksjonsloven 4 at programmet skal være helårlig. I følge forarbeidene (Ot.prp.28 ( ) kap. 12.4) betyr det at programmet skal følge arbeidslivets regler for ferie. Det vil si et 47 ukers program. Hvor norskopplæring er lagt til skolesektoren, kan f. eks kvalifisering av samfunnskunnskap legges til skolens ferier for å oppfylle krav til helårlig (Ot.prp.28 ( ) kap. 12.4). Fulltid Det følger av introduksjonsloven 4 at programmet skal være på fulltid. I følge forarbeidene (Ot.prp.28 ( ) kap. 12.4), betyr det at det skal være et heldagsprogram. Et heldagsprogram kan inneholde både norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning, arbeid eller annet som kan defineres som tiltak til forberedelse til arbeidslivet (gå i butikken, sende en søknad) Normen er 37,5 timer der det ikke stilles krav til forberedelser, og 30 timer der det stilles betydelige krav til forberedelser, for eksempel ved program som hovedsakelig består av opplæring. (Ot.prp. nr. 28 ( ) kap.12.4). Spennet mellom 30 timer og 37,5 timer i uken, gir rom for en viss grad av skjønn i tilpasningen av programmet, samtidig som det sikrer et relativt omfattende tilbud. Dersom programmet består av både opplæring og andre tiltak, kan inntil 25 % av opplæringstiden defineres som for- og etterarbeid og regnes med i programtiden (Rundskriv Q-20/2012). Fulltids deltakelse er en forutsetning for å få introduksjonsstønad jf. 8. Kommunen skal legge til rette for at deltakere kan delta i programmet på heltid, ved f.eks. barnehageplass. For enkelte deltakere kan det likevel være vanskelig å gjennomføre programmet på fulltid. Regler for fravær og permisjon reguleres i forskrift av 18.juli 2003 nr. 973 om nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogrammet. Kilder Introduksjonsloven, lov nr.80 Ot.prp.nr 28 ( ) Ot.prp.nr 97( ) Ot.prp.nr 50( ) Rundskriv Q-20/2012 Rundskriv H-20/07 Rundskriv H-03/07

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Ballangen kommune 22. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Narvik kommune 18. desember 2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Flesberg kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Leirfjord kommune 15. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel og

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Gol kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen, 25. januar

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Stange kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Alta kommune 14. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning........3

Detaljer

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3 Side 1 TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Siljan kommune April 2014 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårs introduksjonsprogram på full tid Malvik kommune 10. februar 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid SØGNE KOMMUNE NOVEMBER 2015 1 Innhold 1. Innledning.3 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt...

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nord-Odal kommune

Detaljer

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven 3, 4, 6, 17, 18, 19 og 20 Fauske kommune Tilsynet ble gjennomført den 03.01.2013 Innhold 1. Innledning... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Sauherad kommune September 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20. Vestvågøy kommune

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20. Vestvågøy kommune Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20 Vestvågøy kommune Tilsynet ble gjennomført den 17.01.2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Moss kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4 Om

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT.

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Marker kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Ski kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Øvre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN ERFARINGER FRA FYLKESMENNENES TILSYN Introduksjonsordningen 10 år konferanse Bergen okt. 2014 Johan Sverre Rivertz Fylkesmannen i Hordaland 1 Om fylkesmannens tilsyn Tilsynshjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Rakkestad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid MANDAL KOMMUNE FEBRUAR 2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Porsanger kommune 24. juli 2014 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Hemne kommune 22. desember 2016 1 Innhold 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel for Fylkesmannens

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Nedre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Skien kommune November 2015 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Faglig forum 2.november 2016 Karianne Åsheim, Barnehage- og utdanningsavdeling Formålet med Introduksjonsloven Formålet med introduksjonsloven er

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Sande kommune

Rapport fra tilsyn med Sande kommune Rapport fra tilsyn med Sande kommune Februar - juli 2014 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3 1.2 Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Velkommen til faglig forum

Velkommen til faglig forum Velkommen til faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen Tirsdag 28.februar 2017 Dagens program Kl. 09.00-11.30 Velkommen Kombinasjonsklasser i Østfold - status og samarbeid

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Tema for det skriftlige tilsynet: Om Sunndal kommune gir deltakerne et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Ephorte nr. 2013/5381 Molde, 16.12.2013 Tilsynsgruppe:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Hvaler kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Vadsø kommune 1 Innhold 1. Innledning... 4 Formålet med

Detaljer

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 23. april 2015 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 Nytt rundskriv - NB! Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid Randaberg kommune Mars 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 a. Formålet med tilsynet... 3 b. Fylkesmannens tilsynshjemmel...

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Tilsynsinstruks 2013-2015 Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 0 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven...

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Sør-Varanger kommune 16. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema. Nicolai Støren jurist, rådgiver

Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema. Nicolai Støren jurist, rådgiver Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema Nicolai Støren jurist, rådgiver Gjennomgang av: Nytt om regelverk Fastsettelse av nytt tilsynstema Hjemmelsgrunnlag Tilsynsinstruks Nytt om regelverk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Halden kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN 2013-15 Regelverksamling 28.8.2013 1 Viktige utviklingstrekk Styring av offentlig sektor Mål- og resultatstyring Desentralisering og

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 28. august 2013 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 2 Hva er formålet? 1 3 Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Innhold 1. Innledning...3 Formålet med tilsynet...3

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Sør-Varanger kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Nordkapp kommune 20.01.2017 1 Innhold FYLKESMANNEN

Detaljer

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Skedsmo kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN. Samling i Haugesund 30. mars 2017

INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN. Samling i Haugesund 30. mars 2017 INTRODUKSJONSLOVEN - OPPLÆRINGSLOVEN LARS WETTELAND - FYLKESMANNEN Samling i Haugesund 30. mars 2017 1 Forholdet mellom opplæringsloven og introduksjonsloven Kan personer som deltar i introduksjonsprogrammet

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Endelig tilsynsrapport fra tilsyn med Gamvik kommune. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram

Endelig tilsynsrapport fra tilsyn med Gamvik kommune. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram Endelig tilsynsrapport fra tilsyn med Gamvik kommune Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram 29. november 2017 0 Innhold Sammendrag...2 Innledning...3 Tema 1: Utarbeider kommunen

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Hammerfest kommune 25.06.15 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Tilsyn etter introduksjonsloven

Tilsyn etter introduksjonsloven Tilsyn etter introduksjonsloven Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Karsten Schroeder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regional ledersamling for voksenopplæringene, februar 2014 Fylkesmannens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Trondheim kommune 15. januar 2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon - Notat skrevet 19.5.2015 med svar på Fylkesmannens videre spørsmål til avklaring - Oversendelsesbrev datert 27.3.2015 - Kommunens redegjørelse for organisering av

Detaljer

Endelig Rapport fra tilsyn med Andøy kommune. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram

Endelig Rapport fra tilsyn med Andøy kommune. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram Endelig Rapport fra tilsyn med Andøy kommune Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram 23.09.2016 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Formålet med tilsynet... 4 Fylkesmannens

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2017 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2017 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2017 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 15.09.2014 Sak nr. 2014/1931 Tilsynsleder: Seniorrådgiver

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vedlegg 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram Tilsyn med Namsos kommune 26. oktober 2017 15.11.2017 Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Barnehage, Utdanning og Barnevernsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Barnehage, Utdanning og Barnevernsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Barnehage, Utdanning og Barnevernsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Ringerike kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram

Detaljer

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune te Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune Tilsynstema: Gis det introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 7.6.2016 Sak nr. 2015/6607 Tilsynsleder: rådgiver Nicolai Støren 1

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Introduksjonsloven Statlig tilsyn Fylkesmannstilsyn Loven Bakgrunnen og formålet for tilsynet Innføring

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Innhold i et helårlig fulltidsprogram Minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet Opplæring i norsk Samfunnskunnskap på eget morsmål Tiltak som forbereder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nærøy kommune v/ Rådmann 7970 Kolvereid ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Nærøy kommune

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter.

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Molde voksenopplæring Historien om veien fra 4 introelever til 120 introelever. Vi har totalt 260 elever

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer