Forsidefoto: Stock Exchng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Stock Exchng"

Transkript

1

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Fakta Bakgrunn Organisering av innkjøpsfunksjonen Regelverk og praktisering i Randaberg Risikoområder Etikk Vurderinger og anbefalinger Vedlegg INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

4 Målsetningen med dette prosjektet har vært å undersøke Randaberg kommunes organisering av innkjøpsfunksjonen, overholdelse av regelverket og identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester. Følgende problemstillinger er gitt: Organisering: Hvordan er kommunens innkjøpsfunksjon organisert, og hvordan er rolle- og fullmaktsstrukturen bygget opp? Risiko: På hvilke områder er det særlig sannsynlig at det kan oppstå brudd på regelverk, og med hvilke konsekvenser? Etikk: I hvilken grad tas det etiske hensyn i forbindelse med inngåelse av innkjøpsavtaler? Hvordan ivaretar kommunen sine forpliktelser som Fairtradekommune? Rammeavtaler: Hvilke områder er i dag dekket av rammeavtaler, brukes disse, og hvilket potensial foreligger for økt bruk av rammeavtaler på eksisterende og nye områder? Overholdelse av regelverket: basert på stikkprøver, i hvilken grad overholder kommunen eget og nasjonalt regelverk for anskaffelser? Alle virksomheter i kommunen har budsjettansvar og styrer sine innkjøp. I økonomiseksjonen er det en ansatt en kontroller med en del av stillingen som innkjøpsleder. Hun skal koordinere innkjøp, oppdatere rammeavtaler og lyse ut aktuelle innkjøp. Den budsjettansvarlige, som er identisk med virksomhetsleder ved den enkelte enhet, har ellers fått delegert ansvar for sine egne anskaffelser. Det er viktig at den enkelte enhet har generell innkjøpskompetanse. Kommunens største utfordring er å gi innkjøpsleder nok tid og å opprettholde nok kompetanse ute på enhetene. På spørsmål fra revisjonen om hva kommunen anser som de mest kritiske områder, nevnes følgende: Rammeavtaler som går ut, å inneha de nødvendige avtaler når behovet oppstår, jfr. vikarer. KOFA- klager Konsulentavtaler Beholde kontinuitet i kompetansen på innkjøp i kommunen Etter vår gjennomgang finner vi at kommunen har vurdert den konkrete risiko for sine kritiske områder på samme måte som revisjonen gjør. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

5 Randaberg kommune har inngått flere rammeavtaler. Kommunen har et tett samarbeid med Sandnes, Sola og Stavanger. Rammeavtalene ligger tilgjengelig på intranettet, men ikke som en samlet liste. Du må logge deg inn på enkeltikon. Vi vil anbefale å legge ut en liste med oversikt. Randaberg kommune har inngått mange rammeavtaler, og er i ferd med å lyse ut enda flere, slik at kommunen er godt dekket. Oversikten nedenfor viser omfanget av bruk av rammeavtaler på utvalgte områder i kommunen. 1 Tabell 1 Andel kjøp av rammeavtaleleverandører Konto Totalt per Andel kjøp av rammeavtaleleverandør(er) Kontormateriell % Læremidler % Medisinsk forbruksmateriell % Matvarer % Rengjøringsmidler % Randaberg kommune har ikke innført e-handel, noe som kunne ha økt bruken av rammeavtaler. Kontroll av 14 anskaffelser over kr , for å se om disse var utlyst i Doffin, viste at det var to anskaffelser som ikke var lyst ut. Det ene tilfellet representerte et klart brudd på regelverket, mens det andre er gjenstand for vurdering.. Gjennomgangen av seks prosjekter over kr viste at i de tilfellene hvor malen for anskaffelsesprotokoll 2 benyttes, blir alle punktene som kreves protokollført tilfredsstilt. Virksomhetens navn og adresse, protokollførers navn og anslått verdi på kontrakten er forhold som var utelatt i de tilfellene hvor standardskjemaet ikke ble benyttet. I ett tilfelle - hvor kommunen har samarbeidet med to andre kommuner - er det ikke fylt ut anskaffelsesprotokoll i det hele tatt. Vi konstaterte at det kun var tre av de gjennomgåtte protokollene her som var uten noen feil. Vi har tatt 16 stikkprøver av anskaffelser som overstiger kr per Det er kontrollert kjøp som til sammen blir over kr og enkeltkjøp. Kontrollen viste at det i seks tilfeller ikke var utarbeidet anskaffelsesprotokoll for innkjøpet. I ett tilfelle var ikke anslått verdi på kontrakten oppgitt, mens kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi var fraværende i to tilfeller. Skatteattest og egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet mangler i fem av de kontrollerte tilfellene. Det var også en lø- 1 Se nærmere forklaring i pkt Vedlegg 4 i forskrift om offentlige anskaffelser INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

6 pende avtale med et advokatfirma, der det ikke er ført protokoll som dokumenterer konkurranse. Vår vurdering er at Randaberg kommune har en del brudd på lov om offentlige anskaffelser. Det er flest brudd på de kjøpene som ikke er lyst ut i Doffin, det vil si at det er minst notoritet ved protokollføring på innkjøp mellom kr og kr Her er det et spørsmål om kompetanse i den enkelte enhet, siden de større kjøpene blir lyst ut av innkjøpsansvarlig i kommunen, og kvalitetssikret på den måten. Randaberg kommune har gode retningslinjer, men må sette mer inn på å gjennomføre innkjøpene korrekt. Randaberg kommune har forpliktet seg til å handle «Fairtradeprodukter» der det er mulig. Alle avtaler inngås etter lov om offentlige anskaffelser, men de velger de som leverer slike merkede produkter. Kommunen kjøper kaffe og te med fairtrademerket gjennom rammeavtale med ASKO. De fleste enheter i kommunen kjenner til hva dette innebærer, og de som f. eks handler kaffe for kommunen, handler disse produktene. Flere skoler gjør det samme for de ansatte. Ellers er det ikke egne etiske regler for innkjøp i Randaberg, men innkjøp omfattes av kommunens vanlige etiske retningslinjer. De enhetene vi sjekket, kjente til de etiske regler, og hadde en bevisst holdning til etikk i innkjøpssammenheng. Vi vil anbefale Randaberg kommune å: Øke og beholde kompetanse på innkjøp Vurdere å sette i verk e-handel og e-faktura Øke bruken av eksisterende rammeavtaler, og vurdere behovet for nye. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

7 Rådmannens kommentar, mottatt : Forvaltningsrevisjonsrapporten om innkjøp i Randaberg kommune er nyttig og interessant. Rapporten bekrefter at Randaberg kommune gjør mye godt innkjøpsarbeid og at en har bygd opp god innkjøpskompetanse. Rapporten peker på områder der kommunen kan og må bli bedre. Det er tre hovedanbefalinger i rapporten: 1. Øke og beholde kompetanse på innkjøp 2. Vurdere å sette i verk e-handel og e-faktura 3. Øke bruken av eksisterende rammeavtaler, og vurdere behovet for nye Til punkt 1: Randaberg kommune har hatt og vil fortsatt ha fokus på dette. Både den sentrale innkjøperen og prosjektledere med stort innkjøpsansvar har gått og vil fortsatt gå på kurs for å holde vedlike og oppdatere seg på innkjøpsområdet. Til punkt 2: Denne prosessen er startet, og Randaberg kommune satser på å innføre både en sentral e-handelsløsning og e-faktura i løpet av Flere av våre innkjøpere (= ledere med innkjøpsansvar) foretar i dag de fleste bestillinger på leverandørens nettside, men vi er ikke tilknyttet et sentralt innkjøps-/e-handelssystem (e-handelsplattformen). Til punkt 3: Dette er vår sentrale innkjøpers hovedoppgave. Både å følge opp og iverksette rammeavtaler i samarbeidet med Stavanger, Sandnes og Sola kommuner, og å gjennomføre egne konkurranser på nye og eksisterende egne rammeavtaler. Som rapporten viser, har omfanget av rammeavtaler økt kontinuerlig de siste åra. Det er konstatert brudd på lov om offentlige anskaffelser i rapporten. Dette tar Randaberg kommune alvorlig og vil arbeide for å redusere/fjerne disse. Når det gjelder ULOBA og BPA, brukerstyrt assistanse har Randaberg kommune vurdert dette og besluttet å gå ut på anbud i samarbeid med Sola kommune. Kommunen har hatt rammeavtale med Byggmester Sagen som nå er utløpt, det er nå opprettet et brukerutvalg og prosessen med anbudsrunde på denne type tjeneste er startet. Oversikten over rammeavtalene vil også bli lagt ut på intranettet / kvalitetslosen slik at en lett kan se hvilke rammeavtaler Randaberg kommune har. Avtalen vedrørende blomster til nyansatte er tatt ut av oversikten over rammeavtaler da dette gjelder enkeltkjøp. Avtalen som gjelder biladministrasjon var en utviding av tjenestetilbudet fra SR-bank som er vår bankforbindelse. Vi vil se nærmere på denne avtalen og vurdere å konkurranseutsette biladminstrasjon. Det er laget et oppsett som viser hvilke protokoller som skal arkiveres i arkivsystemet. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

8 INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

9 Bakgrunnen for revisjonen er at Randaberg kommune hvert år gjør innkjøp for betydelige beløp, og at det er en generell risiko for både feil og misligheter på innkjøpsområdet. Prosjektet skal gjennomgå og vurdere kommunens organisering av innkjøpsfunksjonen, overholdelse av regelverket og identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Organisering: Hvordan er kommunens innkjøpsfunksjon organisert, og hvordan er rolle- og fullmaktsstrukturen bygget opp? Risiko: På hvilke områder er det særlig sannsynlig at det kan oppstå brudd på regelverk, og med hvilke konsekvenser? Etikk: I hvilken grad tas det etiske hensyn i forbindelse med inngåelse av innkjøpsavtaler? Hvordan ivaretar kommunen sine forpliktelser som Fairtradekommune? Rammeavtaler: Hvilke områder er i dag dekket av rammeavtaler, brukes disse, og hvilket potensial foreligger for økt bruk av rammeavtaler på eksisterende og nye områder? Overholdelse av regelverket: Basert på stikkprøver, i hvilken grad overholder kommunen eget og nasjonalt regelverk for anskaffelser? Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres og dermed belyse problemstillingene. I dette prosjektet er kriteriene i første rekke utledet fra kommunens politiske og administrative vedtak, mål og føringer på innkjøpsområdet og lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Metodisk har vi foretatt intervjuer med rådmann, sentral innkjøpsfunksjon og desentrale innkjøpere i et avgrenset omfang. Videre benyttes dokumentgransking og analyser. Det er tatt stikkprøver av enkeltanskaffelser opp mot lover og regler for offentlige anskaffelser, og det er gjennomført analyser av innkjøpspraksis i kommunens virksomhe- INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

10 ter. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

11 Randaberg kommune kjøpte ifølge leverandøroversikten for 2010 varer og tjenester for i overkant av kr 193 mill. til drift og investering. I 2010 ble det håndtert fakturaer. Det er 865 ansatte fordelt på 640 årsverk i kommunen. Kommunen har 42 enheter som gjør innkjøp. Randaberg kommune har et innkjøpsreglement, som også uttrykker de overordnede mål for innkjøpsstrategi i Randaberg kommune: Alle anskaffelser i Randaberg kommune skal gjennomføres på en tillitsfull måte, og baseres på prinsippene om konkurranse, likebehandling, god forretningsskikk, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Alle innkjøp skal gjennomføres slik at kommunens totale økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig. Det skal tilstrebes å oppnå ordninger og avtaler som sikrer både effektiv konkurranse og nødvendig kontinuitet. Det skal sikres nødvendig frihet til å kunne skifte leverandør når forholdene tilsier at dette bør gjøres. Ingen leverandør skal gis gunstigere forhold enn andre. Ingen medarbeider skal kunne oppnå personlige fordeler av kommunens leverandører eller andre forretningsforbindelser, jf. etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret (vedlegg 2). Det skal gis korrekt og objektiv informasjon om kommunens virksomhet. Randaberg kommune skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser ved sine anskaffelser. Randaberg kommune skal også arbeide for å bli en rettferdig kommune med fokus på rettferdig innkjøp. Kommunen er en Fairtrade kommune, i det ligger at kommunen har forpliktet seg til å kjøpe varer som er merket med dette symbolet. Fairtrade er en verdensomspennende virksomhet som har til formål å hjelpe bønder og arbeidere i utviklingsland å få selge varer til en fair pris og få bedre arbeidsforhold. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

12 Innkjøpslederfunksjonen er tillagt kontrollerstillingen, som organisatorisk er plassert i økonomiseksjonen. Innkjøp er en varierende del av hennes stilling, til tider går 70 % av stillingen til anskaffelser. Ansvaret som er lagt til innkjøpsleder er å holde rutinene oppdatert, å inngå og holde oversikt over rammeavtaler, og å koordinere avtaler som gjelder flere tjenesteområder. De faglig ansvarlige på de enkelte tjenesteområder skal delta i dette arbeidet. Instruksen sier at det skal lages brukerutvalg for den enkelte rammeavtale, spesielt i de avtaler som er i samarbeid med andre kommuner, og at dette brukerutvalget skal ha det faglig ansvarlige for rammeavtalen. Innkjøpsleder er med i disse brukerutvalgene for alle avtaler kommunen inngår. Det er også innkjøpsleder som skal sørge for at aktuelle oppdrag blir utlyst, det vil si at den tekniske utlysing skjer. Den enkelte enhet som skal ha varen må imidlertid selv sørge for at reglene om offentlige anskaffelser blir overholdt, innkjøpsleder er ikke ansvarlig for alle innkjøp ved alle enheter i kommunen. Den budsjettansvarlige, som er identisk med virksomhetsleder ved den enkelte enhet, har ellers fått delegert ansvar for sine egne anskaffelser. Dette skal skje gjennom rammeavtaler der dette foreligger. Dersom rammeavtaler ikke foreligger, skjer kjøp fra andre tilbydere av varer og tjenester, men regelverket for offentlige anskaffelser skal følges. Muligheten til å kjøpe inn varer og tjenester kan også fritt delegeres videre fra budsjettansvarlig ved enheten. Randaberg kommune har et nært samarbeid med andre kommuner i Rogaland, og har inngått flere rammeavtaler sammen med en eller flere av disse, spesielt Stavanger, Sola og Sandnes. Randaberg kommune har på et overordnet nivå organisert sin innkjøpsfunksjon etter ressurser og størrelse og de vurderinger som er lagt til grunn i veileder fra NHO: Figur 1 Momenter for organisering av innkjøp i kommunen (Kilde: NHO veielder til beste praksis) Kommunen har en kombinasjon i organisasjonsformen. Det er spisskompetanse sentralt i kommunen ved innkjøpsleder og de aktuelle grupper som opprettes, samtidig INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

13 som den enkelte enhet med budsjettansvar og mulighet til innkjøp også må ha kompetanse. Lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt 16. juli Formålet med loven 3 er at den skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Loven skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet når offentlige midler anvendes til innkjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter. Lovens 5 omhandler grunnleggende krav til oppdragsgiver. Her fremgår det at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Videre skal en anskaffelse så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver kan ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Lov om offentlige anskaffelser samt forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser foretatt av kommunen. Dette innebærer at de grunnleggende prinsipper om anskaffelser gjelder for alle kjøp i kommunen. De grunnleggende prinsipper er: - Konkurranse - Forretningsskikk - Forholdsmessighet - Likebehandling av leverandører - Forutberegnelighet - Gjennomsiktighet - Etterprøvbarhet Lovens formål er tatt inn i kommunens innkjøpsstrategi, se over. For anskaffelser med en verdi over kr plikter kommunen å føre protokoll for anskaffelsen. Anskaffelser over kr plikter kommunen å lyse ut nasjonalt på nettstedet Doffin.no. Investeringer og anskaffelser av høyere beløp 4 medfører utlysning innenfor EØS området i TED basen.( Tenders Electronic Daily) For løpende anskaffelser skal de samlede anskaffelser av vedkommende kategori i løpet av 12 måneder legges til grunn. Ett enkelt kjøp eller samlet varekjøp av en varetype 3 Lov om offentlige anskaffelser 1 4 Se nedenfor INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

14 i løpet av et år som overstiger kr ekskl. mva. skal lyses ut nasjonalt. Bruk av rammeavtaler forenkler innkjøpsarbeidet ettersom rammeavtalene kun må lyses ut hver gang de skal fornyes. Det er også tillatt med parallelle rammekontrakter hvor flere leverandører er med i avtalen. Der gjøres enkeltkjøp hos leverandøren med det beste tilbudet. Dersom det er parallelle rammeavtaler utføres en minikonkurranse mellom avtalepartene, eller det kan være at en avtale er prioritert på ett enkelt produkt av de som avtalene gjelder. Det skal skrives avrop på de enkelte kjøp. Dette er for å holde kontroll med bruken og se at vilkårene er oppfylt. Avrop er en bestilling som skjer i henhold til en eksisterende rammeavtale. Av hensyn til det grunnleggende prinsipp om konkurranse i offentlige anskaffelser, er hovedregelen at rammeavtaler ikke skal løpe over mer enn fire år, med unntak av tilfeller som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand. 5 Dersom en ønsker å inngå en avtale som løper over flere år, er det den samlede omsetning i hele avtaleperioden som skal inngå i verdiberegningen, inklusiv verdien av eventuelle opsjoner. Dersom samlet kjøp av en vare eller prioritert tjeneste overstiger kr 1,6 millioner ekskl. mva., krever EØS-regelverket at anbuds- og tilbudskonkurranser kunngjøres innenfor EØS-området 6. For bygge- og anleggskontrakter er grensen for plikt til å utlyse innenfor EØS på 40,5 millioner. 7 Ved beregning av terskelverdier er det den anslåtte verdi av den kontrakt som skal inngås for hele kontraktsperioden, som skal legges til grunn. For tjenestekontrakter som er tidsbegrenset, og som har en varighet på 48 måneder eller mindre, skal man ta utgangspunkt i det anslåtte beløp for hele kontraktens varighet. Eksempelvis vil en kommune som inngår en vedlikeholdsavtale for kopimaskiner for tre år, ha varierende behov for service i løpet av disse årene. Kommunen må likevel vurdere hvor ofte det sannsynligvis vil være behov for vedlikehold. Det anslåtte beløp for hele treårs-perioden legges så til grunn for vurdering av terskelverdier. Rogaland Revisjon har tatt stikkprøver fra leverandørene i kommunens leverandørstatistikk for 2010 og 2011, som viser samlet kjøp per leverandør via drifts- og investeringsregnskapet. Formålet med kontrollen var å avdekke kjøp fra leverandører som kommunen ikke har inngått rammeavtaler med, som ikke har blitt kunngjort i Doffin. Vi så på 14 anskaffelser som ikke var anskaffet i rammeavtaler. Bortsett fra de anskaffelser som er nevnt i tabellen under, var alle kjøp som skulle ut på anbud, lyst ut i Doffin. Tabellen under viser en oversikt over kjøp på mer enn kr fra leverandører hvor revisjonen ikke kan se at det eksisterer noen form for rammeavtale eller enkeltavtaler, og vi kan ikke se at det er foretatt utlysning i Doffin-basen. 8 5 Forskrift om offentlige anskaffelser 6-1, 4 ledd/ 15-1, 4. ledd 6 TEDs systemet. 7 Dette er dagens terskelverdier. 8 Se i tillegg undersøkelse av protokoll for seks øvrige kjøp i pkt INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

15 Tabell 5 - Kjøp fra leverandører uten rammeavtaler, og uten nasjonal utlysning Lev.nr Lev.nr (T) Totalt 2010 Jan- sept Byggmester Sagen as ULOBA BA Omsetningen i tabellen ovenfor er inklusive merverdiavgift. Terskelverdien på kr er ekskl. merverdiavgift 9. I utgangspunktet skulle alle disse anskaffelsene over kr ha vært lyst ut. En vurdering av innholdet i hvert enkelt tilfelle er imidlertid påkrevet. Kommunen har hatt rammeavtale med Byggmester Sagen. Avtalen utløp , men kommunen har fortsatt å bruke avtalen uten å lyse den ut på ny. Beløpene i tabellen over inneholder også kjøp som er del av større prosjekter som er utlyst og som dermed ikke innebærer brudd på regelverket. Disse beløpene er likevel ikke det vesentlige i kjøpene. Kommunen har benyttet en rammeavtale som ikke lenger er gjeldende. Kjøp fra ULOBA BA gjelder å administrere og skaffe tilveie brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen har brukt ULOBA siden BPA ble innført, og avtalen var i orden på det tidspunktet. ULOBA er en ideell organisasjon. Kommunen kan velge kun å invitere ideelle organisasjoner til anbudsrunder. Kommuner som åpner for fritt valg av BPA-arbeidsgiver, er i utgangspunktet underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. De ulike alternativene er nærmere beskrevet i vedlegg. Randaberg kommune må vurdere hvilken løsning man velger. Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 9-2 første ledd (del II), kan oppdragsgiver som har tildelt en kontrakt gjøre resultatet kjent i Doffin basen. Ifølge FOA 18-4 første ledd (del III) skal imidlertid oppdragsgiver som har tildelt en kontrakt, rammeavtale eller arrangert en designerkonkurranse, senest 48 dager etter at kontrakter er tildelt gjøre resultatet kjent i en kunngjøring. Det er derfor kun anskaffelser som overstiger EØS-grenseverdiene, hvor kommunen har plikt til å gjøre resultatet kjent gjennom en kunngjøring. Det er ikke praksis i kommunen for å gjøre resultatet av en konkurranse kjent gjennom en kunngjøring i Doffin-basen. En rammeavtale 10 er en avtale som er inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Avtalen har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. 9 Merk at terskelverdi på kr eks. mva tilsvarer kr med 25 % mva., kr med 14 % mva. og kr med 8 % mva. 10 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, kap. 8. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

16 Bruk av rammeavtaler forenkler og reduserer arbeidet som må foretas i forbindelse med en anskaffelse, fordi den enkelte oppdragsgiver ikke selv behøver å gå gjennom hele anskaffelsesprosessen hver gang den skal kjøpe noe. Flere av aktivitetene som er påkrevd i forbindelse med anskaffelsen, er allerede utført ved inngåelsen av rammeavtalen. Bruk av rammeavtaler reduserer dermed det administrative arbeidet i forbindelse med den enkelte anskaffelse. Arbeidet med en hvilken som helst anskaffelse i offentlig sektor kan være tidkrevende, da alle anskaffelser er underlagt de sju grunnleggende prinsipper, jf. pkt Foruten spart arbeid, skal bruk av rammeavtaler gi bedre priser og betingelser ved kjøp. Det reelle gevinstpotensialet vil avhenge av hvilket nivå i kommunen man ser på, og hvor mye som er gjort tidligere. Den enkelte virksomhet kan nok i noen tilfeller oppnå bedre pris i markedet på enkelte varer sammenlignet med varer fra en leverandør man har rammeavtale med. For kommunen totalt sett kan likevel mange småkjøp ødelegge muligheten for volumrabatter, samt øke risikoen for lovbrudd gjennom manglende bruk av gjeldende avtaler og for liten oversikt over praksis for protokollføring og kunngjøring. Det er i ikke brudd på lov om offentlige anskaffelser å kjøpe utenom rammeavtaler, men kommunen ønsker at de enkelte enheter benytter inngåtte rammeavtaler, og det kan være særbestemmelser i den enkelte avtale. Per august 2011 har kommunen følgende rammeavtaler: Tabell 2 Rammeavtaler i Randaberg kommune per (Kilde: Randaberg kommune) Produkt/tjeneste Leverandør Avtalens lengde Sluttdato Alarmmottak og utrykningstjeneste Barnehagepersonell NorAlarm AS Adecco og Manpower (1+1) (1+1) Bredbånd ml kommunehuset og skolene Digitale tavler og prosjektorer Energi Kontorrekvisita Elektronisk Turnus og ressursstyringsprogram Elektrotjenester og materiell Håndterminaler Kopipapir Lyse AS Viju Lyse Energi A/S Corporate Express Gatsoft AS Apply TB AS Acento Corporate Express (+) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) Kaffemaskin Water Logic Legemidler og Multidose Alliance UniChem Norge (1+1) INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

17 Lyskilder Lærebøker, læremidler i skolen Matvarer, 1. Kaffe og te Matvarer, 2. Kaker Matvarer, 3. Smør, margarin Matvarer, 4. Saft og juice Maske Gruppen AS BS Norli Skole AS Asko Asko Asko Asko Matvarer, 5. Frukt og grønt Bama Storkjøkken as Matvarer, 6.Syltetøy Matvarer, 7. Egg og fjørfe Matvarer, 8. Fersk fisk Matvarer,9. Fersk kjøtt, deiger og farser Matvarer, 10. Melk og flytende meieriprodukter Matvarer, 11. Ost Matvarer, 12. Brød og bakevarer Asko German Vervik Eft as NaustvikEnghav A. Idsøe as Tine SA Asko Bakers as Medisinsk forbruksmateriell NorEngros AS Multifunksjonmaskiner Personforsikring Personforsikring Personforsikring Reisebyråtjenester Rørleggearbeid og Rørleggemateriell Skadeforsikring Skolemateriell Storkopiering Svakstrømanlegg Telefoner Telefoni (fast og mobil) Utstyr og kjemikalier sv.- og idr.hall Sharp Electronics KLP (yrkesskade m.m.) Storebrand (gruppeliv) Europeiske (reiseforsikring) Via Flyspesialisten Stavanger AS Finn Midtbø AS Gjensidige Corporate Express Netprint Norge AS Solland Elektro AS Mobildata Telenor Pahlen Norge AS (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) Ikke lagt inn i kvalitetslosen Ikke lagt inn i kvalitetslosen Ikke lagt inn i kvalitetslosen (1+1) (1+1) Ikke lagt inn i kvalitetslosen (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) (1+1) INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

18 I tillegg til avtalene i tabellen over foregår det per i dag anbudsprosess/planlegging av anbudsprosess på følgene produktområder 11 : Brune- og hvitevarer Leker og formingsmateriell Renholdsprodukter Skole- og barnemøbler, kontormøbler Storkopiering (nåværende avtale går ut ) Storkjøkken Tømrer/snekker Ventilasjon Rammeavtalene ligger tilgjengelige for de enkelte enhetene i kommunen. Dette er en forutsetning for at de skal bli benyttet. Det er også en forutsetning at oversikten er oppdatert. I Randaberg ligger oversikten som enkeltikon, ikke som en liste. Det gjør at det ikke er så enkelt å få en oversikt over hvilke avtaler kommunen har. Den enkelte bruker må gå inn og se på hver enkelt avtale. I innkjøpsreglementet til kommunen står det klart at rammeavtaler skal benyttes. I tillegg ligger det et skjema der den enkelte enhet kan melde tilbake til innkjøpsleder hvorvidt de er tilfreds med avtalen eller ikke. Dette åpner for en større lojalitet til avtalene, siden brukerne har mulighet til å si fra. Oversikten over kommunens innkjøpsavtaler viser at kommunen har tre tidsubegrensede avtaler. Det er det ikke adgang til. For en oversikt over kommunens tidsubegrensede avtaler, se tabellen under. Tabell 3 Oversikt over rammeavtaler som er tidsubegrenset (Kilde: Randaberg kommune) Produkt/tjeneste Adgangskontrollanlegg Biladministrasjon Blomster til nyansatte Leverandør Rønning Elektro Bilplan Lande Gartneri Avtalens lengde Oppsigelse 3 måneder Fra Fra Ut fra oversikten er det ikke umiddelbart klart hva disse avtalene innebærer. Leverandøren av adgangskontrollanlegget har i den opprinnelige avtalen forpliktet seg til vedlikehold og service som en del av den opprinnelige avtalen. Da er dette ikke en rammeavtale, men et enkeltkjøp. Når det gjelder blomster, er dette ikke et omfattende kjøp, og kan innebære en rabatt, og slike avtaler bør ikke ligge i oversikten. Her skal det handles på de vanlige vilkår etter loven. Avtalen fra 2006 som gjelder biladministra- 11 Kilde: Randaberg kommunes oversikt over innkjøpsavtaler. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

19 sjon, kan se ut som en løpende avtale som må vurderes utlyst på ny, og det må fastsettes en bestemt periode slik som for andre tjenester av denne type. En nærmere undersøkelse av varegrupper hvor kommunen har rammeavtaler splittet i kjøp fra rammeavtaleleverandører og andre leverandører, gir et inntrykk av kommunens utnyttelse av eksisterende rammeavtaler. Se tabell under. Tabell 4 Andel kjøp av rammeavtaleleverandører Konto Totalt per Andel kjøp av rammeavtaleleverandør(er) Kontormateriell % Læremidler % Medisinsk forbruksmateriell % Matvarer % Rengjøringsmidler % Vi gjør oppmerksom på at de ulike kontoartene i tabellen ovenfor ikke direkte kan anses som rene varegrupper. Kommunens rammeavtaleleverandører dekker dermed ofte kun deler av artene som omhandles i regnskapet som en enhet. Vi har forsøkt å ta bort kjøp fra de leverandørene hvor det er åpenbart at kommunen ikke kan kjøpe tilsvarende varer hos rammeavtaleleverandøren. Til tross for at denne oversikten ikke er helt nøyaktig, gir den likevel en god illustrasjon på i hvilken grad kommunens kjøp foretas etter inngåtte rammeavtaler. Kommunen mener at det er nyttig å ha rammeavtaler, og at det er ressursbesparende å ha avtaler sammen med andre kommuner. De opplever også at avtalene blir «bedre» i en slik sammenheng. Når det gjelder virksomhetenes bruk av rammeavtalene, er det litt forskjellig etter hva det gjelder. Små enheter som skal ha litt mat, har en tendens til å handle på nærbutikken, ofte kan dette også være en del av opplæringen i f.eks. en barnehage. Reglene om protokollføring er et utslag av generelle gjennomsiktighets- og rettssikkerhetsprinsipper. Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kr ekskl. mva. 12 Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. For å lette arbeidet med protokollføring er det utarbeidet to maler for henholdsvis anskaffelser mellom kr og kr ekskl. mva. (forskriftens vedlegg 3) og anskaffelser som overstiger kr Forskrift om offentlige anskaffelser 3-2, 1. ledd. INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

20 ekskl. mva. (forskriftens vedlegg 4). Ved anskaffelser over kr skal det dessuten legges fram skatteattest og egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet fra leverandør. Det er viktig at man i forbindelse med en anskaffelse sørger for nødvendig dokumentasjon av de vurderinger som gjøres. Videre er det viktig å sørge for at prosedyrer for signering og oppbevaring av avtaler er på plass og fungerer slik som forutsatt. Protokollen skal føres underveis i prosessen for å dokumentere hva som er gjort. Departementet drøfter i sin veileder til forskriften 13 at i enkelte innkjøpsvirksomheter kan det være flere desentraliserte enheter, innenfor samme juridiske enhet, som gjør innkjøp. Dette vil typisk kunne være aktuelt i staten, eller i en stor kommune hvor for eksempel en skole gjør innkjøp av samme art som andre skoler. En aktuell problemstilling er da om anskaffelser som de ulike enhetene gjør må ses i sammenheng når terskelverdiene beregnes. Forskriften gir ikke svar på denne problemstillingen. Departementet skriver videre at det i vurderingen må legges vekt på om anskaffelsen skjer av innkjøpsuavhengige enheter. Sentrale momenter i vurderingen er: om enheten har eget budsjett og selvstendig innkjøpsansvar, om anskaffelsen kun er til denne enheten, og om beslutningen om inngåelse av kontrakt tas utelukkende av denne enheten for denne type anskaffelse. Dette vil si at enheten ikke trenger godkjennelse for anskaffelsen. Det heter videre at: Hvis en enhet koordinerer kjøp for flere andre enheter, for eksempel gjennom en felles rammeavtale, må verdien av alle de planlagte innkjøpene sees i sammenheng ved beregning av terskelverdiene. Dette gjelder selv om de forskjellige enhetene ellers har selvstendig innkjøpsansvar. Reglene om omgåelse må også tas i betraktning hvis motivet for at enheten inngår individuelle kontrakter er å omgå regelverket. Disse drøftingene vil kunne få direkte innvirkning på kommunens plikt til å utlyse og protokollføre anskaffelser. Følgende eksempel belyser problemstillingen: Dersom hver av en kommunes skoler kjøper inn varer i en bestemt kategori for kr i løpet av en 12 måneders periode, kan det til sammen beløpe seg til relativt store summer. I en sentralisert organisasjon skulle det medført krav om offentlig utlysning, kanskje også i EØS-området. I en desentralisert organisasjon vil det kanskje ikke foreligge tilsvarende krav, verken til protokollføring eller utlysning, med unntak av de tilfeller der kommunen selv velger å inngå rammeavtale, og gjøre den gjeldende for samtlige enheter i kommunen. 13 Veileder november 2006 utgaven, kap INNKJØP RANDABERG KOMMUNE

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng j Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Anskaffelser til drift

Anskaffelser til drift Forvaltningsrevisjon Rapport Anskaffelser til drift Mai 2008 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 1.2 Funn... 2 1.3 Anbefalinger... 4 2 Innledning...

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Stavanger kommune gjennomførte på vegne av seg selv og fire andre oppdragsgivere,

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Kontrollutvalget Formannskapssalen 11.06.2012 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 017/12 Godkjenning

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Medisinsk-teknisk forening Gardermoen 16 mars 2010 Harald I. Johnsen prosjektdirektør HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Agenda Kort om HINAS Gjennomføring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I LØRENSKOG KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser Mai 2008 Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av læremidler Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde i konkurransegrunnlaget oppgitt 10 tildelingskriterier, hvorav et var soliditet og økonomi. Klagenemnda fant sistnevnte kriterium ulovlig. Klager

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla Page 1 of 5 Innklagede kunngjorde to konkurranser parallelt, med ulik varighet. De to konkurransene ble ved evalueringen slått sammen. Klagenemnda kom til at dette innebar vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer