FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Innledning Bakgrunn Regelverk KOFA Regelverk og praktisering i Sandnes kommune E- handel i Sandnes kommune Etikk og anskaffelser Oppsummering og anbefalinger Vedlegg XXRAPPORTNAVN Sandnes kommune

4 SAMMENDRAG HOVEDFUNN Sandnes kommune handler inn for over 1,2 milliarder kroner pr år med i underkant av fakturaer. Det er god kompetanse på innkjøp sentralt i kommunen. Kompetanse og kjennskap til regelverket hos de som har ansvar for innkjøp på den enkelte enhet varierer en del. De store innkjøpene i kommunen foretas i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. For mindre innkjøp mellom og er det en del brudd på regelverket, dette gjelder spesielt plikten til protokollføring. Blant 38 kontrollerte kjøp i denne kategorien, mangler det protokoll i 19 tilfeller. Disse er antagelig brudd på regelverket. PROSJEKTET Formålet med dette prosjektet er å gjennomgå og vurdere kommunens innkjøpsfunksjon, overholdelse av regelverket, og å identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester. Følgende problemstillinger er gitt: Risiko: På hvilke områder er det mest sannsynlig at det kan oppstå brudd på regelverk, - og med hvilke konsekvenser? Rammeavtaler: Hvilke områder er i dag dekket av rammeavtaler? Hvordan brukes rammeavtalene? Hvordan skjer fornyelsen av rammeavtalene? Overholdelse av regelverket: Basert på stikkprøver, i hvilken grad overholder kommunen eget og nasjonalt regelverk for anskaffelser? Hvor mange klager har kommunen fått, og hva er bakgrunnen for disse? E-handel: Hvordan er status for Sandnes kommune på dette området? Etikk: Hvilke etiske retningslinjer har kommunen vedrørende innkjøp? Hvordan praktiseres reglene? RISIKO Leder for innkjøpsavdelingen i Sandnes sier at risikoen for ikke å følge reglene om offentlige anskaffelser er størst når det gjelder konsulenter og arkitekter i en tidlig fase i et prosjekt. Dette er nå ivaretatt med rammeavtale med forskjellige konsulenter og arkitekter. Det stemmer med revisjonens erfaring, og vi mener i tillegg at det er en utfordring å få god nok kompetanse hos innkjøpere ved den enkelte enhet. Selve omfanget av anskaffelser og antall leverandører i seg selv er en risiko for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser (LOA). Anskaffelser Sandnes kommune

5 Tabell 1 Sandnes kommunes anskaffelser i 2011 Antall leverandører, omsetning og antall utbetalinger (Kilde: Sandnes kommunes regnskap) 1 Beløpsgrenser Antall leverandører Kroner Antall føringer kr ,7 mill over 1,7 mill Totalt KOMPETANSE God kompetanse hos de medarbeiderne som har ansvar for innkjøp er helt avgjørende for om dette blir gjort effektivt og i tråd med regelverket. Det er solid kompetanse på innkjøp sentralt i kommunen. Kompetanse og kjennskap til regelverket hos de som har ansvar for innkjøp på den enkelte enhet varierer en del. I kommunens årlige lederskoleprogram gis opplæring i E-handel og anskaffelsesreglene. Utover dette er det ingen systematisk opplæring for de som har innkjøpsansvar. Dette ville nok ha vært nyttig. RAMMEAVTALER Bruk av rammeavtaler skal bidra til effektivisering, bedre ressursutnyttelse og bedre etterlevelse av regelverket. Sandnes har i dag mellom 100 og 150 rammeavtaler. Noen av disse benyttes bare av enkelte avdelinger i kommunen. Oversikten over hvilke avtaler som er inngått, ligger på intranettet, men er ikke alltid oppdatert, og noen av avtalene er merket med «inntil videre». Selve avtalene og deres innhold må søkes opp i det elektroniske saksbehandlingssystemet.. Dette systemet er ikke godt nok for innkjøpere som skal gjøre seg kjent med avtalens innhold. Her bør kommunen foreta en oppdatering og gjøre avtalene lettere tilgjengelig. Det er tidkrevende å følge avtalene opp manuelt. Sandnes har flere rammeavtaler i samarbeid med andre kommuner, og da deles det på sekretærfunksjonen med å følge opp selve avtalene. Sandnes kommune har flere parallelle rammeavtaler. Vi har sett på om disse er slik formulert at fordelingen mellom de aktuelle leverandører er fastsatt. Vi har funnet at fordelingsnøkkelen er regulert. 1 Dette er en illustrasjon på artene som i utgangspunktet har noe med LOA å gjøre. Overføringer er ikke fjernet. Anskaffelser Sandnes kommune

6 OVERHOLDELSE AV REGELVERKET Kjøp over kr og under kr Vi undersøkte 38 2 kjøp hos forskjellige virksomheter i kommunen som har eget budsjettansvar, inkludert barnehager og skoler. Utvalget var dels tilfeldig, dels på områder vi anser at det er størst risiko for brudd på LOA. 13 av kjøpene hadde protokoll eller var unntak fra regelverket. Flere av kjøpene som hadde protokoll, manglet skatteattest. 19 kjøp manglet protokoll, noe som hindrer oss i å kontrollere om reglene er oppfylt. Dette er altså mulige brudd på regelverket. For anskaffelser som ikke krever kunngjøring, må tidspunktet for når oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud legges til grunn for vurdering av protokollplikten, jf. forskriften 2-3 annet ledd. Denne forsvarligheten kan vi ikke kontrollere her, men det var tydelig at flere av innkjøpere hadde god kjennskap til regelverket og forklarte seg om «feilberegnet beløp». Kjøp over kr Med utgangspunkt i kommunens leverandørstatistikk for 2011 hvor rammeavtaleleverandører, kommuner, interne overføringer osv. er tatt bort har vi kontrollert 50 % av leverandørene (46 stk) med en omsetning over kr med hensyn til om anskaffelsene er lyst ut på Doffin.no. Undersøkelsen omfatter både enkeltanskaffelser og summen av flere innkjøp utført av enheter med budsjettansvar. Vi fant seks anskaffelser over som ikke var lyst ut. Fem av disse kan begrunne unntak, mens den siste var handel på en utgått rammeavtale. Vi undersøkte 19 3 kjøp over kr fra leverandørlisten med tanke på anbudsprotokoll og evaluering. Noen var enkeltanskaffelser, men de aller fleste var deler av større prosjekt. Alle kjøp i denne størrelsesorden ble funnet å være i samsvar med regelverket. Det var tre kjøp der det ikke var protokoll, men her var det heller ikke krav. Ett eksempel var husleie som var betalt til en privat aktør for lokalene til en helsestasjon. E-HANDEL I SANDNES KOMMUNE I 2011 handlet kommunen for ca. 30 millioner kroner via e- handel, av totalt kjøp på ca. 1,2 milliarder. Av det totale kjøpet anslås ca 300 millioner kroner å være egnet for e- handel. Resultatet i 2011 er betydelig under det målet kommunen har satt seg. Dette begrunnes med at det ikke har vært tilgjengelig kapasitet og ressurser til å holde høyt nok fokus på e-handel de siste to årene. Håpet er å få tid til å prioritere dette, og målet er fremdeles at 25 % av anskaffelsene skal foretas via e-handel. 2 Vi mangler svar på to forespørsler. 3 Vi mangler svar på en forespørsel. Anskaffelser Sandnes kommune

7 ETIKK Sandnes bystyre vedtok den en anskaffelsespolitikk for Sandnes kommune. Disse reglene har også et kapittel om etikk, som er underlagt de generelle etiske retningslinjer for kommunen vedtatt den På forespørsel om ulike etiske forhold ved innkjøp, svarer sentrale innkjøpere slik: Å bli utsatt for kundepleie med gaver, turer og lignende er ikke lenger vanlig. Det kan forekomme invitasjonen til arrangementer og middager. Alle slike invitasjoner blir avslått. Det godtas kun servering i forbindelse med møter, og enkle gaver i forbindelse med jul. Alle beløp skal ligge innenfor grensen i det etiske regelverket. Vi ser at det i kommunen er en bevisst holdning når det gjelder denne type etiske spørsmål. Anbefalinger: Sandnes kommune bør oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett tilgjengelige. Sandnes kommune bør fortsatt arbeide for å beholde god kompetanse på sentral innkjøpsenhet, og styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige anskaffelser etterleves. Sandnes kommune bør øke andelen e- handel i tråd med målsetting. Anskaffelser Sandnes kommune

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannens kommentar, : Rådmannen er tilfreds med at et det er prioritert å gjennomføre forvaltningsrevisjon på et viktig område som kommunens anskaffelser. Sandnes kommune handler varer, tjenester og bygg og anlegg for betydelige beløp hvert år. Måten anskaffelser blir gjennomført på er vesentlig, da avvik kan ha betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen og innebærer betydelige utfordringer og risiki. Rådmannen merker seg at det konkluderes med at det er høy kompetanse på innkjøp og større prosjekter sentralt i kommunen. Videre at det på området etikk og anskaffelser er bekreftet at det i kommunen er en bevisst holdning til denne type spørsmål. Det er videre betryggende å se at de større konkurransene på kjøp av varer, tjenester og bygge og anleggsoppdrag (kontraktsverdi over kr ) rapporteres å være gjort i tråd med gjeldende regelverk. Det er også her de økonomiske konsekvensene og risiki ved brudd på regelverket vil være størst. Rapporten påpeker noen forbedringsområder innenfor innkjøpsområdet. Det meste av det som blir påpekt i rapporten er kommunen godt i gang med å rette oppi. Rådmannen vil derfor understreke betydningen av arbeidet som skjer i sentral Anskaffelsesenhet, for å sørge for mest mulig effektiv ressursbruk ved kommunens anskaffelser, basert på grunnprinsippene i loven om offentlige anskaffelser. Det er lagt frem tre anbefalinger til kommunen etter gjennomført revisjon. Rådmannen gir her sine merknader til hver av anbefalingene: Sandnes kommune bør oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett tilgjengelige. Intranett er en god kanal for spredning av informasjon om kommunens rammeavtaler, samt for annet innkjøpsrelatert informasjon, maler og regler for anskaffelser. Kommunens intranettløsning er av eldre modell med tilsvarende foreldet brukergrensesnitt. Det har i lengre tid vært arbeidet med å oppgradere til en mer moderne løsning. Anskaffelser har planlagt en betydelig oppgradering av sine sider på intranett, men utsatt dette i påvente av den nye intranettløsningen. Informasjonen om kommunens rammeavtaler er i noen grad blitt skadelidende i denne perioden. Anskaffelser er i gang med å oppdatere informasjon om eksisterende rammeavtaler. Oppgradering av kommunens internett hjemmeside har vært prioritert hittil. Videre pågår oppgradering av kommunens arkivsystem/dokumentbehandling. Oppgradering av intranettet er i arbeid som pågår. Med disse oppgraderingene vil kommunens plattform for elektronisk samhandling komme på plass. Sandnes kommune bør fortsatt arbeide for å beholde god kompetanse på sentral innkjøpsenhet, og styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige anskaffelser et- Anskaffelser Sandnes kommune

9 terleves. Både i sentral enhet Anskaffelse og i tjenesteområdene skjer et kontinuerlig arbeid for å nå målsetningene som er satt i kommunens vedtatte Anskaffelses politikk. Som revisjonen peker på i rapporten er det utfordringer knyttet til noen av områdene. Det dreier seg i hovedsak om avvik fra kravet om protokollføringer for virksomhetenes kjøp av varer eller tjenester mellom 100 og 500 tusen, og kommunens utfordringer for å nå målet om økt bruk av e-handel. I kommunens interne lederskoleprogram som gjennomføres årlig, gir Anskaffelsesenheten opplæring i e-handel og anskaffelsesregler. Dette er ett opplæringstilbud som også er åpent for andre enn ledere. Da dette har pågått i flere år vil svært mange av kommunens ledere være gitt kunnskap om disse reglene, samt at nye får tilbudet. I tillegg gjennomfører Anskaffelsesenheten innkjøpskurs for resultatenheter på forespørsel. Den siste tiden er slik kurs gjennomført for styrerne i kommunens barnehager, ledegruppen for bo og aktivitetssentrene og ledergruppen i Fritid. Rådmannen er gjort kjent med at flere av bruddene på protokollplikten har skjedd ved kjøp av mat til barnehagene. Det pågår derfor nå en prosess mellom Anskaffelsesenheten og de rammeavtaleleverandørene kommunen har på leveranser til storkjøkken og kantiner for å finne fram til transport og leveringsrutiner som kan gjøre at også barnehagene vil kunne benytte seg av disse avtalene. Dette er allerede løst for levering av melk og melkeprodukter og for brød og bakervarer. Det pågår arbeid for å inkludere barnehagene også på varegruppene frukt og grønt og kolonialvarer. Disse løsningen vil både forenkle anskaffelses prosessen i resultatenhetene og redusere avvikene fra protokollplikten. Anskaffelsesenheten følger med i markedet mht. aktuelle elektroniske løsninger som kan effektivisere og bedre innkjøpsprosessene. Dette forventes også å kunne gi bedre oppfølging og kompetanseøkning i kommunens enheter. Det er tett oppfølging av markedet for slike løsninger og det søkes etter løsninger som har et moderne brukergrensesnitt og som ikke krever ressurser i etablering, opplæring og bruk som oversiger det enheten har tilgjengelig. Sandnes kommune bør øke andelen e- handel i tråd med målsetting. E- handel gir mer effektive innkjøpsprosesser, bedrer kontrollen over kommunens økonomiske disposisjoner. I tillegg muliggjør E- handel mer effektiv fakturahåndtering og høyere avtalelojalitet. For å hente ut de potensielle gevinstene må det fortsatt legges ned et betydelig arbeid for å implementere flere avtaler i E -handelløsningen og for å få opp bruken av E-handel i kommunen. Anskaffelser har i en periode med utfordringer på personellsiden ikke hatt kapasitet til å opprettholde det kontinuerlige fokuset på E- handel i kommunen. Dette vil nå få høyere fokus framover. Opplæring av brukere skjer primært ved en omfattende opplæring ved oppstart av nye løsninger, etter dette gir Anskaffelser supplerende opplæring i de enhetene som ber om dette. Anskaffelser Sandnes kommune

10 Sandnes kommune deltar sammen med andre kommuner i arbeidet med å få framskaffet neste generasjon E-handelsløsning med fokus på utvidet funksjonalitet og brukervennlighet. Med en slik løsning vil både bestilling og betaling kunne automatiseres. Anskaffelser Sandnes kommune

11 RAPPORTEN Anskaffelser Sandnes kommune

12 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med dette prosjektet er å gjennomgå og vurdere kommunens innkjøpsfunksjon, overholdelse av regelverket, og å identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tjenester. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Risiko: På hvilke områder er det mest sannsynlig at det kan oppstå brudd på regelverk, - og med hvilke konsekvenser? Rammeavtaler: Hvilke områder er i dag dekket av rammeavtaler? Hvordan brukes rammeavtalene? Hvordan skjer fornyelsen av rammeavtalene? Overholdelse av regelverket: Basert på stikkprøver, i hvilken grad overholder kommunen eget og nasjonalt regelverk for anskaffelser? Hvor mange klager har kommunen fått, og hva er bakgrunnen for disse? E-handel: Hvordan er status for Sandnes kommune på dette området? Etikk: Hvilke etiske retningslinjer har kommunen vedrørende innkjøp? Hvordan praktiseres reglene? 1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, med forarbeider, rettspraksis osv. Veileder for offentlige anskaffelser (Forbruker- og administrasjonsdepartementet 2006) Sandnes kommunes politiske og administrative vedtak, mål og føringer på innkjøpsområdet Metodisk er det benyttet intervjuer med sentrale personer i kommunens innkjøpsfunksjon, dokumentgransking samt gjennomgang av lovverk og leverandørstatistikk. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Anskaffelser Sandnes kommune

13 2 FAKTABESKRIVELSE 2.1 INNLEDNING Offentlig sektor i Norge anskaffer årlig varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for nesten 400 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser har derfor stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor, og utgjør samtidig et viktig marked for næringslivet. 4 I dette kapitlet vil vi se nærmere på innkjøpssituasjonen i Sandnes kommune. Vi vil drøfte dagens bruk av rammeavtaler og e-handel, og gjøre rede for kommunens omstillingsprosjekt på innkjøpssiden. Kommunens praktisering av innkjøpsbestemmelsene, risikoområder i forbindelse med brudd på regelverket og sammenligninger med andre kommuner vil også bli berørt. 2.2 BAKGRUNN Sandnes kommune kjøpte ifølge leverandørstatistikken for 2011 varer og tjenester for i overkant av 1,2 milliarder kroner. I 2011 ble det håndtert litt i underkant av fakturaer var det 4782 årsverk i kommunen 5. Per var det innbyggere i kommunen ORGANISERING Den sentrale innkjøpsfunksjonen i Sandnes kommune har fem ansatte i fast stilling. Innkjøpsseksjonen skal følge opp og sikre at innkjøpskompetansen i virksomhetene er på plass, samt ha kontroll med formaliteter, regelverk m.v. Videre skal de utlyse og fremforhandle de fleste rammeavtaler. Figur 1 Momenter for organisering av innkjøp i kommunen (Kilde: NHO veileder til beste praksis) 4 Jf. KOFAs internettsider 5 Fra årsrapporten Anskaffelser Sandnes kommune

14 Sandnes har organisert seg i kombinasjonsmodellen, men med innslag av en desentral organisering. Det uttrykte målet i innkjøpsavdelingen er: «Anskaffelser i Sandnes kommune skal bistå med å redusere kommunens anskaffelseskostnader, for å frigjøre midler til å realisere kommunens strategier og målsettinger. Videre skal enheten bidra til at kommunen på ethvert trinn i anskaffelsesprosessen opptre som en profesjonell, etisk korrekt og krevende kunde.» Innkjøpsavdelingen er en strategisk enhet med spisskompetanse på regelverket når det gjelder anskaffelser. Innkjøpsavdelingens ansvar og oppgaver er kortfattet: Utarbeide eventuelle maler- bestepraksis Gi råd Gjennomføre større konkurranser som omfatter flere enheter Inngå rammeavtaler Administrere katalogdelen av e- handel Bistå å løse eventuelle konflikter i anskaffelser Ivareta kommunesamarbeidet Ivareta informasjonen om avtaler for de øvrige enheter Den enkelte enhetsleder har selv ansvaret for budsjett og korrekte innkjøp på sin enhet. De interne reglene sier at rammeavtaler skal benyttes MÅLSETTINGER Sandnes kommune har laget en anskaffelsespolitikk 6 som er vedtatt av Sandnes bystyre I denne er det satt overordnede mål for anskaffelsene i kommunen: Følge lover, forskrifter og interne vedtak Ivareta lovens krav til forutsigbarhet, gjennomsiktighet, ikke-diskriminering og etterprøvbarhet gjennom anskaffelsesprosessen. Foreta anskaffelser utelukkende ut fra kommunens interesser, ingen må nytte slik virksomhet til personlig vinning. Sikre korrekt og ensartet behandling av kommunens leverandører. Sandnes kommune skal løpende arbeide for å redusere ressursforbruket og redusere miljøskader. Oppnå gode priser og vilkår Skaffe kommunens enheter god tilgang på nødvendige varer og tjenester av god kvalitet til rett pris Redusere kommunens anskaffelseskostnader ved å benytte konkurranseelementet ved anskaffelser. Søke å oppnå bedre priser og vilkår gjennom innkjøpssamarbeid Økt effektivitet 6 Se vedlegg. Anskaffelser Sandnes kommune

15 Reduserte indirekte kostnader søkes oppnådd ved å forenklet administrasjon i forbindelse med anskaffelse av varer og tjenester. Øke bruken av elektroniske løsninger i alle trinn i anskaffelsesprosessen. Søke å redusere og standardisere produktutvalget. Søke å oppnå redusert administrasjon gjennom innkjøpssamarbeid I tillegg gir dokumentet en oversikt over hvordan anskaffelsene skal gjennomføres, og det er et særskilt avsnitt om etikk og anskaffelser, som skal supplere det generelle etiske regelverket i kommunen. I kommunen er det også laget en oversikt over delegasjonsbestemmelser og arkivrutiner når det gjelder anskaffelser. Når det gjelder arkivrutiner, ble disse oppdatert og tatt i bruk umiddelbart etter revidering av offentlighetsloven. 7 Sandnes kommune har et utstrakt innkjøpssamarbeid med Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, samt Rogaland fylkeskommune. Dette sparer administrasjonskostnader og volumet gir trolig lavere enhetspriser. Innkjøpssamarbeidet er i den senere tid utvidet til også å omfatte flere andre kommuner. 2.3 REGELVERK Lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt 16. juli Formålet med loven 8 er at den skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Loven skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet når offentlige midler anvendes til innkjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter. Lovens 5 omhandler grunnleggende krav til oppdragsgiver. Her fremgår det at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Videre skal en anskaffelse så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver kan ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. TERSKELVERDIER Lov om offentlige anskaffelser samt forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser foretatt av kommunen. Dette innebærer at de grunnleggende prinsipper om anskaffelser gjelder for alt kjøp i kommunen. De grunnleggende prinsipper er: - Konkurranse 7 Se rutinene i vedlegg. 8 Lov om offentlige anskaffelser 1 Anskaffelser Sandnes kommune

16 - Forretningsskikk - Forholdsmessighet - Likebehandling av leverandører - Forutberegnlighet - Gjennomsiktighet - Etterprøvbarhet For anskaffelser med en verdi over kr plikter kommunen å føre protokoll for anskaffelsen. Anskaffelser over kr plikter kommunen å lyse ut nasjonalt på nettstedet Doffin.no. Investeringer og anskaffelser av høyere verdier (se under) medfører andre krav, blant annet utlysning innenfor EØS området i TED-basen. For løpende anskaffelser skal de samlede anskaffelser av vedkommende kategori over ett år legges til grunn. Et enkelt kjøp eller samlet varekjøp av en varetype i løpet av et år som overstiger kr ekskl. mva skal lyses ut nasjonalt. Av hensyn til det grunnleggende prinsipp om konkurranse i det offentlige, er hovedregelen at rammeavtaler ikke skal løpe over mer enn fire år, med unntak av tilfeller som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand. 9 Dersom en ønsker å inngå en avtale som løper over flere år, er det den samlede omsetning i hele avtaleperioden som skal inngå i verdiberegningen, inklusiv verdien av eventuelle opsjoner. Dersom samlet kjøp av en vare eller prioritert tjeneste overstiger 1,6 millioner kroner eks. mva., krever EØS-regelverket at anbuds- og tilbudskonkurranser kunngjøres innenfor EØS-området. For bygge- og anleggskontrakter har grensen frem til sommeren 2012 vært på 40,5 millioner kroner for plikt til å utlyse innenfor EØS. Terskelverdien er nå endret til 40 millioner kroner eks. mva. Ved beregning av terskelverdier er det den anslåtte verdi av den kontrakt som skal inngås for hele kontraktsperioden, som skal legges til grunn. For tjenestekontrakter som er tidsbegrenset, og som har en varighet på 48 måneder eller mindre, skal man ta utgangspunkt i det anslåtte beløp for hele kontraktens varighet. Eksempelvis vil en kommune som inngår en vedlikeholdsavtale for kopimaskiner for tre år, ha varierende behov for service i løpet av disse årene. Kommunen må likevel vurdere hvor ofte det sannsynligvis vil være behov for vedlikehold. Det anslåtte beløp for hele treårs-perioden legges så til grunn for vurdering av terskelverdier. HVA ER EN ANSKAFFELSE NÅR FLERE ENHETER GJØR INNKJØP Departementet drøfter i sin nyeste veileder til forskriften 10 at i enkelte innkjøpsvirksomheter kan det være flere desentraliserte enheter, innenfor samme juridiske enhet, 9 Forskrift om offentlige anskaffelser 6-1, 4 ledd/ 15-1, 4. ledd 10 Veileder kap Anskaffelser Sandnes kommune

17 som gjør innkjøp. Dette vil typisk kunne være aktuelt i staten, eller i en stor kommune hvor for eksempel en skole gjør innkjøp av samme art som andre skoler. En aktuell problemstilling er da om anskaffelser som de ulike enhetene gjør må ses i sammenheng når terskelverdiene beregnes. Forskriften gir ikke svar på denne problemstillingen. Departementet skriver videre at det i vurderingen må legges vekt på om anskaffelsen skjer av innkjøpsuavhengige enheter. Sentrale momenter i vurderingen er: om enheten har eget budsjett og selvstendig innkjøpsansvar, om anskaffelsen kun er til denne enheten, og om beslutningen om inngåelse av kontrakt tas utelukkende av denne enheten for denne type anskaffelse. Dette vil si at enheten ikke trenger godkjennelse for anskaffelsen. Det heter videre at: Hvis en enhet koordinerer kjøp for flere andre enheter, for eksempel gjennom en felles rammeavtale, må verdien av alle de planlagte innkjøpene sees i sammenheng ved beregning av terskelverdiene. Dette gjelder selv om de forskjellige enhetene ellers har selvstendig innkjøpsansvar. Reglene om omgåelse må også tas i betraktning hvis motivet for at enheten inngår individuelle kontrakter er å omgå regelverket. Disse drøftingene vil kunne få direkte innvirkning på kommunens plikt til å utlyse og protokollføre anskaffelser. Følgende eksempel belyser problemstillingen. Dersom hver av en kommunes skoler kjøper inn varer i en bestemt kategori for kr i løpet av en 12 måneders periode, kan det til sammen beløpe seg til relativt store summer. I en sentralisert organisasjon skulle det medført krav om offentlig utlysning, kanskje også i EØS-området. I en desentralisert organisasjon vil det kanskje ikke foreligge tilsvarende krav, verken til protokollføring eller utlysning. Med unntak av de tilfeller der kommunen selv velger å inngå rammeavtale, og gjøre den gjeldende for samtlige enheter i kommunen. De grunnleggene krav i del I av forskriften vil imidlertid gjelde også i en desentralisert organisasjon. Hvert enkelt kjøp må da underlegges konkurranse. Dette er en aktuell utfordring i Sandnes kommune, som har mange selvstendige enheter som handler for betydelige beløp, f. eks. barnehager, skoler og sykehjem som handler for store beløp. 2.4 KOFA Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) består av et sekretariat og en nemnd på totalt ti medlemmer. Nemnda er oppnevnt av Regjeringen og består dels av uavhengige advokater, og dels av personer hentet fra domstolene og universitetene. KOFA er et organ som skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser. Nemnda skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en Anskaffelser Sandnes kommune

18 effektiv, uhildet og grundig måte. Dersom det foreligger en dom i saken, eller det er mer enn seks måneder siden kontrakten ble inngått, vil klagen bli avvist. Uttalelsene fra klagenemnda er rådgivende, men det forventes at de vil bli lagt til grunn i de aller fleste tilfeller. Dersom sakene senere kommer inn for domstolene vil det normalt være adgang til å legge frem uttalelsen fra klagenemnda for domstolen. Fra har KOFA hatt mulighet til å gi gebyr dersom kjøp skjer i strid med regelverk for offentlige anskaffelser, uten at leverandør må gå gjennom den tidligere relativt omfattende - prosessen i rettsapparatet. KOFA kan ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser på opp til 15 % av anskaffelsens verdi. Kofa kan imidlertid ikke ilegge erstatning til tilbydere dersom det er brudd på regelverket, det gjøres etter avtale mellom partene eller gjennom domstolen. Fra er det nye håndhevelsesregler. Da skal gebyr ilegges av domstolene, og KOFA blir igjen et rent rådgivende organ. 11 Partene bærer egne omkostninger i anledning klagebehandlingen. For klage til klagenemnda skal det betales et rettsgebyr som for tiden er på kr 860. Dette betyr at det er svært billig for en misfornøyd leverandør å få prøvet sin sak. Alle innkomne saker, samt avgjorte saker, er offentlige. Denne informasjonen er lagt ut på internettadressen Det er mulig å søke etter hvem som er innklaget og hvem som klager SANDNES KOMMUNE OG KOFA Tabell 2 Sandnes kommune og KOFA-saker /220 Innklaget virksomhet: Sandnes kommune Klager: SV betong Første 2009/204 Innklaget virksomhet: Sola kommune, Sandnes kommune og Stavanger kommune Klager: Thorstein Lund A/S 2011/180 Innklaget virksomhet: Sandnes kommune Klager: Entro Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem: Saken gjelder: Kvalifikasjonskriterier. Nemndas kommentar: Innklagede har kunngjort en konkurranse om anskaffelse av en regional multi-/funksjonshall i Sandnes kommune. Kontrakten omfatter prosjektering, utførelse, inventar og utstyr, samt 3 årige serviceavtale. Det fremgår av utlysningens punkt III.2.2 Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet at det stilles krav om at leverandøren skal ha driftsinntekter på minimum kr 500 millioner for driftsåret Innklagede anfører at det ikke kan settes en beløpsgrense eller at den oppgitte beløpsgrensen ikke er relevant for arbeider av denne størrelsen (utbyggingen er anslått til millioner kroner). Vedtak: Ikke brudd på regelverket. Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Nemndas kommentar: Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale på levering av maling, tapet og gulvbelegg, samt tilhørende tjenester som maler-, tapetserer- og gulvleggertjenester til kommunale bygg og boliger. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket. Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem. Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Innklagede gjennomfører en anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av rapporteringsverktøy for innsamling og behandling 11 Nye håndhevelsesregler 12 Kilde: Kofa.no Anskaffelser Sandnes kommune

19 av måletekniske data. Klager anfører at innklagede, ved å stille et irrelevant spesifikasjonskrav til systemet, utestenger klager som mulig leverandør. Kommunen har aldri blitt innklaget i saker verken alene eller i interkommunale konkurranse som kommunen har hatt sekretær/prosjektansvar for der det er konstatert brudd på regelverket. Det er ingen innklagede saker som ikke er avgjort. Kommunen har deltatt i to felleskonkurranser med andre kommuner, der det har blitt innklagd og fått påvist regelbrudd. Det gjelder felleskonkurranse om Tolketjenester i 2012 og møbelavtale i REGELVERK OG PRAKTISERING I SANDNES KOMMUNE VURDERING AV RISIKO FOR BRUDD PÅ REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Leder for Innkjøpsavdelingen i Sandnes kommune sier at risikoen for ikke å følge reglene i LOA er størst når det gjelder konsulenter og arkitekter i en tidlig fase i et prosjekt. Da er ikke utgiftene så veldig høye, og det er ikke vedtatt et budsjett på selve prosjektet. Dette kan medføre at f. eks arkitekter lager en skisse, og det er ikke foretatt konkurranse på dette arbeidet. Dette har kommunen løst ved å inngå rammeavtaler på denne typen oppdrag. I tillegg har vi sett at det å ha tilstrekkelig kompetanse ved den enkelte enhet som foretar innkjøp, kan være en utfordring. Vi stilte spørsmål om organiseringen av kommunens egenkontroll med anskaffelser. I svaret fremkommer ikke om det foretas jevnlige stikkprøver eller lignende, men at saken en får kjennskap til tas opp: «Leder for anskaffelser rapporterer til økonomidirektør, hun blir i våre ukentlige møter orientert om status for anskaffelsesområdet. Hun sitter selv i kommunens ledergruppe og tar ved behov opp sakene der.» RAMMEAVTALER En rammeavtale 13 er en avtale som er inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Avtalen har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. Bruk av rammeavtaler forenkler og reduserer arbeidet som må foretas i forbindelse med en anskaffelse, fordi den enkelte oppdragsgiver ikke selv behøver å gå gjennom hele anskaffelsesprosessen hver gang den skal kjøpe noe. Flere av aktivitetene som er 13 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, kap. 8. Anskaffelser Sandnes kommune

20 påkrevd i forbindelse med anskaffelsen, er allerede utført ved inngåelsen av rammeavtalen. Bruk av rammeavtaler reduserer dermed det administrative arbeidet i forbindelse med den enkelte anskaffelse. Arbeidet med en hvilken som helst anskaffelse i offentlig sektor kan være tidkrevende da alle anskaffelser er underlagt de syv grunnleggende prinsipper, jfr. avsnittet om terskelverdier. Foruten spart arbeid, skal bruk av rammeavtaler gi bedre priser og betingelser ved kjøp. Det reelle gevinstpotensialet vil avhenge av hvilket nivå i kommunen man ser på, og hvor mye som er gjort tidligere. Den enkelte virksomhet kan nok i noen tilfeller oppnå bedre pris i markedet enn fra en leverandør man har rammeavtale med. For kommunen totalt sett kan likevel mange småkjøp ødelegge muligheten for volumrabatter, samt øke risikoen for lovbrudd gjennom manglende bruk av gjeldende avtaler og for liten oversikt over praksis for protokollføring og kunngjøring. Det kan inngås rammeavtaler med flere leverandører for samme vare, såkalt parallelle rammeavtaler. Da er rekkefølgen av innkjøp eller innkjøpene regulert spesifikt i avtalen, eller det må holdes en minikonkurranse mellom de leverandører som har inngått avtale RAMMEAVTALER OG BRUK AV DISSE I SANDNES KOMMUNE For å sikre at loven følges, redusere administrasjonskostnader samt oppnå stordriftsfordeler, prioriterer Sandnes kommune å inngå rammeavtaler. Gjennom er rammeavtale kan krav om miljø, sosial dumping, etisk handel, betalingsrutiner, reklamasjoner, garantier osv. bedre ivaretas enn alternativet med mange små konkurranser. Rammeavtaler gir økt volum og langsiktighet, noe som kan trekke til seg flere potensielle leverandører og derigjennom gi økt konkurranse og bedre vilkår. Kommunens enheter er forpliktet til å benytte 14 rammeavtaler. Tabellen under gir en oversikt over hvordan kjøp var fordelt på antall leverandører i Vi har ikke fjernet internt kjøp og salg, interne overføringer, overføringer til private aktører, eller kartlagt hvor stor del av innkjøpet rammeavtaleleverandørene står for. Vi ser at i overkant av 3195 leverandører mottar ca. 1,2 milliarder kroner gjennom ca transaksjoner. Dette store leverandørvolumet må selvsagt administreres, jf. avsnitt om redusert administrativt arbeid ved bruk av rammeavtaler. 14 Oversikten over rammeavtaler er lagt i vedlegg. Anskaffelser Sandnes kommune

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser PROSJEKTPLAN Selbu kommune Januar 2019 FR 1073 1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN Problemstilling Hovedproblemstilling: Følger kommunen regelverket for offentlige

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET S A K S F R E M L E G G

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET S A K S F R E M L E G G HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 3/2017 06. september 2017 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2017/12050-12 S A K S F R E M L E G G S a k 18/ 2 0 17 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KOMMUNALE ANSKAFFELSER»

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5. Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Stavanger kommune gjennomførte på vegne av seg selv og fire andre oppdragsgivere,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng j Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune I N N S T I L L I N G

Kontrollutvalget i Alta kommune I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Alta kommune Møte nr. 1/2018 19. februar 2018 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2018/11100-7 I N N S T I L L I N G SAK 5/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ANSKAFFELSER AV VARER OG TJENESTER»

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa

LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa Lov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73) i kraft 1.1.2017 Formål: 1: Loven skal

Detaljer

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Eiendomssjef Arne Schei 18.2.2014 Konkurranse fungerer! 5 Grunnleggende krav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av matvarer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverkets krav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Klagenemnda for offendige anskaffelser

Klagenemnda for offendige anskaffelser Klagenemnda for offendige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling om anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring av dette. Klagenemnda fant at innklagede hadde utøvd

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13.mars 2018 i sakene 2017/118 og 2017/121. Kreativt Næringssenter AS og Vaardal-Lunde AS

Klagenemndas avgjørelse 13.mars 2018 i sakene 2017/118 og 2017/121. Kreativt Næringssenter AS og Vaardal-Lunde AS Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. De generelle kravene i 4. Innklagede har inngått en rammeavtale med to leverandører for arbeidsmarkedsopplæring (etablererkurs). Klagenemnda kom til at dette

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Anskaffelser til drift

Anskaffelser til drift Forvaltningsrevisjon Rapport Anskaffelser til drift Mai 2008 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 1.2 Funn... 2 1.3 Anbefalinger... 4 2 Innledning...

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport "Anskaffelser og kontraktsoppfølging"

Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser og kontraktsoppfølging ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2018/34 Dokumentnr.: 38 Løpenr.: 237610/2018 Klassering: 105-188 Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Uforsvarlig verdivurdering, ulovlig tildelingskriterium og krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Uforsvarlig verdivurdering, ulovlig tildelingskriterium og krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uforsvarlig verdivurdering, ulovlig tildelingskriterium og krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon. Innklagede anskaffet sprengningsarbeider, bygging

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av kontrakt Saken gjaldt utvidelse av kontrakt om kvalitetsstyringssystem i forbindelse med kommunesammenslåing. Det ville påløpe betydelige

Detaljer