Sakliste ledermøte :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste ledermøte 16.10.2013:"

Transkript

1 Sakliste ledermøte : 1. Referat fra møte Gjennomføring av målstyringsarbeidet (notat vedlagt) 3. Budsjett Budsjettforslag Administrative ressurser Adamstua 6. Mandat for felles undervisningsutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningene 7. UNIS 8. Høringsuttalelse ny UH-lov 9. Administrering av strategiske midler 10. Felles ressurssenter hva nå? 11. Status Urbygningen 12. Møtestruktur innen fakultetene 13. Hvordan yte støtte til dekanene? (notat vedlagt) 14. Romplassering Cirkus og Adamstua 15. Evt

2 URBYGNINGEN Gjennomgang av status og spørsmål i styringsgruppen 16.oktober 2013

3 STATUS/FREMDRIFT April august 2013 Verifisering og optimalisering av forprosjekt 2009 med kalkyler Anbudsgrunnlag for K200 forberedende entreprise August desember 2013: Gjennomføring av K200 Anbudsgrunnlag for K201 generalentreprise Februar 2014: Kontrahering av generalentreprenør og oppstart generalentreprise Plan for overføring av bygg fra Statsbygg til NMBU KORO kunstplan ferdig medio mars 2014

4 TEMAER I DETALJPROSJEKTERINGEN Optimalisere tekniske føringsveier og ventilasjonsløsninger Takkonstruksjon forsterkning Romdisponering Ny inngang mot nord Fargevalg og materialbruk Innvendige dører (utforming og plassering) Innvendig og utvendig belysning Innredning av undervisningsrom inkl AV-løsninger / IKT Universell utforming Avklaringer med Riksantikvaren

5 PROSJEKTERINGSPRINSIPPER Bygningen skal kunne brukes til ulike formål knyttet til undervisning og studier, for NMBU. Bygningen skal primært brukes til studierelaterte aktiviteter / studentarbeidsplasser og skal legge til rette for forskjellig pedagogikk og fremtidsrettet læring og skal inkludere fleksibilitet og endringsmuligheter. Bygningens kulturhistoriske verdier skal ivaretas. Rehabilitering av Urbygningen skal gi et generelt, moderne, fleksibelt og funksjonelt undervisningsbygg (med hovedfokus på undervisningsrom auditorier, læresaler og grupperom samt tilhørende fasiliteter) med økt tilgjengelighet, samtidig som rehabiliteringen skal ivaretar kulturhistoriske verdier

6 PLANLØSNINGER Rom blir stort sett tilbakeført til opprinnelig størrelse Nye innganger mot sør og nord og heis 3 auditorier Ny bitrapp p.g.a. brannrømning Hovedfokus på fleksibilitet dvs. mulighet for senere bruksendring «Grønn sone» - Festsalen, trapperommene, korridorer, de to kjemisalene i 1.etasje samt tre rom mot nord øst i andre etasje får spesielt antikvarisk fokus «Hjerterommet» blir en viktig sosial sone

7 AREALBRUK/HVEM SKAL INN NB! Arealet er begrenset såfremt man ikke velger å ta mer av undervisningsarealene til andre funksjoner. Foreslåtte arealer er vestre fløy i 1.etasje samt ev vestre risalitt i kjelleretasjen. Foreløpig forespurte aktører er Studieavdelingen/SiT, NSO- Ås og SiÅs Er det andre dere tenker kan være aktuelle? De forespurte er bedt om å svare på følgende: 1. En prioritert liste over egne funksjoner, inklusiv arealbehov, som man mener bør få plass i Urbygningen 2. En prioritert liste over andres funksjoner som man mener bør få plass i Urbygningen Tilbakemeldingene vil legges frem for styringsgruppen og danne grunnlaget for en samlet prioritering.

8 PLASSERING AV DATASALER Det er planlagt for to datasaler tilrettelagt for undervisning med behov for stasjonære pcer og tyngre programvare i Urbygningen. Universitet har bedt om til sammen plasser. Statsbygg har meldt tilbake følgende to alternativene Alternativ 1, 3.etasje, de to salene i østfløy, vil gi ca 57 plasser Alternativ 2, 4.etasje/ loft, de to salene i østfløy, vil gi ca 43 plasser Vi ser dessuten to ytterligere alternativer - å benytte de to største rommene, ett i 3. og ett 4.etasje for å øke kapasiteten noe - å gå bort fra å ha «tunge datasaler» (primært aktuelle for ILP- og IMT-kurs) i Urbygningen

9 BRUKERUTSTYR ORGANISERING For rehabiliteringa av Urbygninga ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet legg departementet opp til ei samla utstyrsramme på 55,3 mill. kroner og foreslår ei løyving på 41,4 mill. kroner i (s 177 i Kunnskapsdepartementets Prop. 1S Planlegging og innkjøp av brukerutstyr må skje i tett samarbeid mellom NMBU og Statsbygg (interiørarkitekt i PG og innkjøpsansvarlig for møbler ved NMBU, IT/AV-rådgiver og NMBUs ansvarlige for innkjøp av IT og AV-utstyr til undervisningsrom, ansvarlige for bygningsteknisk utstyr og automasjon m.fl.)

10 SAMORDNING INTERNT VED NMBU Det er et behov for å samkjøre overordnede prinsipper for felles driftsfunksjoner innen IKT, bygningstekniske forhold og logistikk mv mellom de fire prosjektene (Urbygningen, SHF; SLP og brukerutstyrsprosjektet for SLP). Statsbygg har bedt om at vi avklarer dette internt og ønsker et møte med NMBU på ledernivå om dette.

11 UTSMYKNING I URBYGNINGEN Statsbygg har engasjert KORO (Kunst i offentlige rom) som er Statens fagorgan for kunst i offentlige rom Området som kunsten kan/bør plasseres: 6-8 rom som er undervisningsrom og auditorier. Kunst som også kan være med på å dempe lyd er ønskelige. En lukket konkurranse kan være en nyttig til oppdraget (særlig fordi bygget er verneverdig og skaper andre utfordringer enn nybygg). Ønskelig med flere uttrykk kanskje 3-5 ulike kunstprosjekt. Kunstplanen skal være ferdig ca 15.mars. Planen er et viktig verktøy for skal kvalitetssikre kunsten på alle måter (også økonomi og fremdrift ) Kunsten bør være ferdig (på plass) til mars/april 2015

12 STRATEGIER - KUNSTENS ROLLE? Prosess-orientert Temporært Stedsspesifikt Mobilt Reversibelt Integrert Samfunnskritisk Konstruktivt Signalverk Funksjonelt Dekorativt Deltakende Samarbeid (mellom kunstner og institusjon)

13 NY INNGANG MOT FELLESBYGGET

14 BELYSNING UTE OG INNE Det arbeides med å optimalisere belysningsløsningene både ute og inne Utvendig belysning av Urbygningen er i utgangspunktet tenkt reetablert Men PG mener at det er et stort forbedringspotensial ved å erstatte det ti år gamle anlegget Innvendig arbeides det med å lage god nok belysning som også ivaretar de kulturhistoriske interessene Typer armaturer er ikke valgt Det vil trolig ikke bli mulig å få helt optimal belysning i Festsalen

15 FESTSALEN I forprosjektet ble det vurdert en rekke ulike løsninger, med og uten midtgang, med trappet amfi, med jevnt stigende amfi, ulike høyder på amfiet, ulike avstander fra yttervegg, osv. Felles for alle var imidlertid at man hadde til sammen 9 rader, med avkortning på sidene på første rad. Felles var også én rullestolplass på midten, på rad 2 og 3. Vår føring var da et ønske om "flest mulig plasser". Hvor førende skal dette være sett i forhold til funksjonalitet? Er krav om løsninger som reduserer tømmetid og som gjør det enklest mulig å fylle salen helt opp er like viktig som absolutt maksimum antall plasser?

16 RIGGOMRÅDE NYTT GANG OG KJØREMØNSTER Oppstart av forberedende arbeider er noe forsinket, men arbeidene vil komme i gang i løpet av oktober. Det betyr at byggegjerder og nytt trafikkmønster for forgjengere og biltrafikk snart er på plass. Entreprisen (K 200) inneholder blant annet riving av lettvegger inne i bygget (lettvegger som er satt opp etter at bygget sto ferdig i 1901), riving av brakkene Naturum og Futurum nord for Urbygningen for å etablere riggområde og parkeringsplasser samt drenering rundt Urbygningen. Endelig ferdigstillelses av prosjektet berøres ikke av at "K 200 Forberedende arbeider" er noe forsinket.

17 BEHOV FOR BESLUTNINGER I RLG Datasaler Utforming av festsalen (sterke føringer fra Riksantikvaren) Romdisponering (f.eks. plassering av datasaler, hvem som skal bruke rommene, løsninger for enkelttyper rom mm) Avklare tilleggsbestillinger fra NMBU (prioriteringer) f.eks. transparent asfalt, ny el-kabel mellom Urbygningen og Tunbygningene, ny utvendig belysning, mv. Kutt (prioriteringer) Vi vil komme tilbake til dette i form av konkrete henvendelser til styringsgruppen

18 URBYGNINGEN UMB SHA UØNSKET HENDELSE Status Intern granskning SB Avviksmeldinger Registrering Samba Osloliftutleie feilsøkning m/ rapport (kabelbrudd)

19 1 Gjennomføring av NMBUs arbeid med målstruktur og delstrategier Bakgrunn Fellesstyret vedtok på møtet hvordan arbeidet med målstruktur for NMBU skal legges opp. Vedtaket er dette: «Med utgangspunkt i NMBUs overordnete mål legger rektor frem forslag til en samlet målstruktur for NMBU innen 1. februar Målstrukturen skal omfatte overordnede og særegne virksomhetsmål, styringsparametere og risikovurderinger for NMBU, fakultetene og de fakultetsovergripende fagområdene som er vedtatt i strategidokumentet for NMBUs virksomhet » Målstrukturen skal legges til grunn for Rapport og planer for NMBU som skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen Målstrukturen er universitetsstyrets viktigste arbeidsredskap for å nå målene som er vedtatt. Kunnskapsdepartementet har presisert overfor institusjonene at målstrukturen skal være et strategisk styringsredskap for institusjonsstyret, ikke et rapporteringsgrunnlag overfor departementet. Målene må være mest mulig realistiske uten å miste det langsiktige strategiske perspektivet av syne. Kravet om å dokumentere måloppnåelse skjer gjennom styringsparametere som viser kvantitativ og kvalitativ utvikling og endring. Risikovurderinger skal vise om tiltakene kan føre til de definerte målene. Ledergruppen har ansvaret for at universitetsstyret kan ta stilling til og vedta en samlet målstruktur med de nødvendige delstrategier og handlingsplaner som må være på plass for at NMBU skal fungere etter intensjonen. På seminaret hadde ledergruppen den første gjennomgang av arbeidet med blant annet målstruktur og delstrategier. Sekretariatet gir i dette notatet en oppfølging av diskusjonene på denne ledersamlingen. Overordnet målstruktur for NMBU Fellesstyret har tatt utgangspunkt i samfunnsoppdraget da det vedtok den overordnete målstrukturen for NMBU. Med overordnet målstruktur menes både mål som er felles for universitetene og mål som er spesifikke for NMBU. Disse overordnete målene må imidlertid konkretiseres og presiseres i den nye målstrukturen. Fellesstyret har vedtatt disse overordnete målene: «- NMBU skal kjennetegnes ved høy studiekvalitet, og utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå. - NMBU skal i samarbeid med instituttene på Campus Ås være et forskningsintensivt universitet som skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag.

20 2 - NMBU skal i samarbeid med instituttene på Campus Ås og Adamstuen styrke samarbeid om utdanning, forskning, formidling og innovasjon med næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. - NMBU skal i samarbeid med Statsbygg og forskningsinstituttene utvikle Campus Ås til et moderne, fremtidsrettet studie- og forskningssted hvor ansatte og studenter har felles institusjonsidentitet og kultur. - NMBU skal ha sikker ledelse og effektiv drift av begge studiesteder.» Målstruktur for alle universiteter Rammen for og målsetningen med målstrukturen er avklart i strategidokumentet som fellesstyret vedtok : «Denne første strategien for NMBU blir fulgt opp av en målmatrise som i henhold til Kunnskapsdepartementets sektormål formulerer årlige virksomhetsmål for utdanning, forskning, formidling og forvaltning. Strategien er derfor rammeverket for det kontinuerlige arbeidet med å formulere mål og utforme de nødvendige virkemidler.» Strategidokumentet har, i likhet med samfunnsoppdraget, en del som omhandler NMBUs generelle akademiske forpliktelser som universitet. Slike generelle mål som NMBU deler med de andre universitetene har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets sektormål. I dette notatet kalles disse målene for «generiske», altså mål som er typiske for ethvert universitet. NMBUs spesifikke mål NMBU har i tillegg til denne generiske også en rekke særegne mål. Fellesstyret har lagt oppgaven med å arbeide med slike særegne mål til de tre nye fakultetene. Strategidokumentet har denne ordlyd om slike mål: «Fakultetene skal med utgangspunkt i strategidokumentet utarbeide faglig-strategiske satsingsplaner. Til sammen vil disse dokumentene gi NMBU en tydelig og særegen profil innenfor den norske universitetsfamilien. NMBU har et spesielt ansvar for å ivareta utdannelser som universitetet er alene om i Norge. Videre skal NMBU arbeide for å styrke fakultetsovergripende utdannings- og forskningssatsinger.» NMBUs faglig-strategiske satsingsområder er fastsatt til å være disse i perioden 2014 til 2018: - Bruk og vern av naturressurser, areal og landskap - Energi, miljø og klima - Landbruk - Mat, mattrygghet og matsikkerhet - Folkehelse - Dyrehelse og dyrevelferd - Akvakultur - Vitenskapsteori og etikk På disse 8 områdene skal det utarbeides kvalitative og kvantitative mål og styringsparametere. Området Vitenskapsteori og etikk gjelder alle områdene.

21 3 NMBUs utfordringer Rektors ledergruppe skal i samarbeid med instituttledere, studentledere, tillitsvalgte og administrasjonen utarbeide forslag om følgende til det nye universitetsstyret: - Målstruktur med generiske virksomhetsmål for NMBU som helhet. - Målstruktur med spesifikke virksomhetsmål for NMBUs faglig-strategiske satsinger. - Styringsparametere for NMBUs samlete virksomhet. - Styringsparametere for de faglig-strategiske satsingene. - Risikovurderinger av virksomheten på alle nivåer. UMBs nåværende målstruktur har generiske virksomhetsmål som hovedelement, mens NVH har lagt vekt på de spesifikke virksomhetsmålene for veterinærmedisin og dyrepleieutdanningen. NMBUs generiske målstruktur kan bygge institusjonenes virksomhetsmål med nødvendige justeringer og tillegg. Utfordringen for NMBU er å utarbeide den nye delen som gjelder de faglig-strategiske virksomhetsmålene. Utgangspunktet for disse er blant annet: - Satsingsområder som allerede er vedtatt ved NVH og UMB. - Et eksempel er matsatsingen ved UMB. Visjonen for matprogrammet er «Mat for en bærekraftig verden», og denne visjonen er en viktig del av NMBUs samfunnsoppdrag. - Tilsvarende matsatsingen vil det på de andre områdene være en rekke strategiske dokumenter, målformuleringer og utredninger ved NVH og UMB som kan inngå i arbeidet med NMBUs spesifikke målstruktur. En spesiell utfordring er det at de 8 faglig-strategiske områdene ikke ivaretas av ett fakultet alene, men må gjennomføres av to eller alle tre i fellesskap. Eksempelet med matsatsingen bekrefter dette. Styringsgruppen har medlemmer fra flere institutter som fra 2014 vil være organisert i forskjellige fakulteter. Dekanene fikk på ledergruppens seminar i oppdrag å utarbeide oversikt over virksomheten på disse områdene. Ett viktig bidrag i denne forbindelse er redegjørelsen som ligger på Her er det redegjort for faglig virksomhet og ambisjoner ved instituttene under hvert av de tre fakultetene. Tidsplan for oppfølging av fellesstyrets vedtak NMBU har som frist for Rapport og planer. Arbeidet med å utarbeide dette dokumentet vil gjennomføres i februar Målstrukturen må derfor være vedtatt i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Møteplan for NMBUs styre i 2014 er ennå ikke fastsatt, men sekretariatet regner med at det er mulig å ha et styremøte i månedsskifte januar og februar.

22 4 Det vil ikke være anledning til å ha en førstegangs drøfting i det nye styret på grunn av tidspresset. Det vil derfor måtte åpnes for en revisjon av målstrukturen i løpet av 2014, og at den endelige strukturen er på plass høsten Med disse fristene vil følgende tentative tidsplan være en mulighet: - Medio oktober 2013: seminar om spesifikk målstruktur basert på forslag fra dekanene om fakultetenes ansvar for de 8 faglig-strategiske satsingsområdene og oversikt over pågående og planlagte faglig-strategiske satsinger. - Medio november 2013: Første utkast til samlet målstruktur for NMBU, både generisk og spesifikk. - Ultimo november 2013: Første forslag til styringsparametere, både generiske og spesifikke. - Medio desember 2013: Seminar for rektors utvidede ledergruppe om målstruktur. - Medio januar 2014: Første forslag til styresak - Medio januar 2014: Utarbeidelse av endelig forslag til NMBUs styre. - Februar 2014: Gjennomgang og vedtak av målstruktur og styringsparametere. - Ultimo februar 2014: Seminar for rektors utvidede ledergruppe om utarbeidelse av NMBUs Rapport og planer. - Primo mars 2014: NMBUs styre gjennomgår og vedtar Rapport og planer mars 2014: Dokumentet gjøres ferdig og oversendes Kunnskapsdepartementet. Denne tidsplanen er svært krevende. Spørsmål om gjennomføring En forutsetning for at målstrukturen blir et strategisk styringsverktøy, er at instituttene aktivt deltar i utformingen av de faglig-strategiske virksomhetsmålene. Instituttene har en helt spesiell funksjon innenfor den vedtatte organisasjonsmodellen. De har resultatansvar for utdanning, forskning og innovasjon/formidling. Målstrukturen forutsetter derfor et tett samspill mellom instituttstyrene, fakultetstyrene og universitetsstyret. Sekretariatet mener at tidsplanen ikke kan gjennomføres dersom kravene til medvirkning skal ivaretas. Tidsplanen vil ikke gjøre det mulig å ha en forsvarlig behandling av en samlet målstruktur med tilhørende styringsparametere og risikovurderinger. Det nye universitetsstyret som skal vedta denne målstrukturen må få tid til å drøfte den på to møter. Det er viktig at styret har tid til å sette seg inn i de faglig-strategiske avveininger og konkretiseringer som legges til grunn for virksomhetsmålene. Det vil være uheldig å sette det nye styret i en slik situasjon på sitt første møte i 2014.

23 5 Alternativ gjennomføring Med utgangspunkt i den vedtatte overordnete målstrukturen kan det utarbeides en målstruktur som viderefører UMBs og NVHs målformuleringer med de justeringer og tillegg som er nødvendige. Universitetsstyret kan vedta en slik generisk målstruktur i januar Denne delen av NMBUs målstruktur legges til grunn for arbeidet med Rapport og planer» som gjøres ferdig innen Sekretariatet kan i løpet av oktober utarbeide forslag til en slik målstruktur. Utfordringen for NMBU er å lage en samlet målstruktur og virksomhetsmål for de faglig-strategiske satsingsområdene. Denne delen må utarbeides med aktiv medvirkning og involvering fra fakultetene og instituttene. Dette er en tidkrevende prosess. Arbeidet med den faglig-strategiske delen av målstrukturen må gjennomføres i løpet av vårsemesteret Det endelige forslaget bør legges frem på et seminar for universitetsstyret i august 2014 og vedtas i styret i september samme året. Konsekvenser ved alternativ gjennomføring På etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet gav departementet blant annet denne tilbakemeldingen: KD oppfordrer fellesstyret til å benytte strategien aktivt i det videre arbeidet med utvikling av en helhetlig målstruktur, slik at denne tydelig viser det nye universitetets profil og egenart. Den alternative gjennomføringen har som konsekvens at målstruktur for NMBU i sin helhetlige form ikke blir vedtatt av fellesstyret, men avgjøres av det nye universitetsstyret. Den andre konsekvensen er at NMBUs første Rapport og planer ikke har en helthetlig målstruktur. Det vil imidlertid være fullt mulig å levere dette dokumentet med utgangspunkt i NMBUs overordnete målstruktur og de «generiske» målene som videreføres fra UMB og NVH. Den viktigste konsekvens er at det gis tid til en forsvarlig gjennomføring av dette krevende, men strategisk viktige arbeidet. Det er tid som er den kritiske faktoren i dette opplegget. Rektors ledergruppe kom først sammen ultimo september, noe som er senere enn det fellesstyret forutsatte da vedtaket om fremdrift ble vedtatt Denne forsinkelsen er grunnen til sekretariatets forslag. Paul Stray

24 6

Sakliste ledermøte NMBU 23. oktober 1. Referat fra møte 16.10 2. Kommunikasjon og samhandling i påtroppende linje v/mst 3. Status Urbygningen 4.

Sakliste ledermøte NMBU 23. oktober 1. Referat fra møte 16.10 2. Kommunikasjon og samhandling i påtroppende linje v/mst 3. Status Urbygningen 4. Sakliste ledermøte NMBU 23. oktober 1. Referat fra møte 16.10 2. Kommunikasjon og samhandling i påtroppende linje v/mst 3. Status Urbygningen 4. Saksforberedelse av strategiske saker 5. Nemndstrukturen

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder),

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås US-sak 55/2014 NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets medvirkning i byggeprosjektene på Campus Ås Øystein Lie Terje Holsen Knut Moksnes Siri Margrethe Løksa Disposisjon Bakgrunn og målsetting for hele prosjektet

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Byggeprosjektene på Campus Ås. Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes

Byggeprosjektene på Campus Ås. Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes Byggeprosjektene på Campus Ås Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes Styremøte 05.03.14 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Samlokaliseringsprosjektet - nøkkeltall Kostnadsramme

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV. TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008

SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV. TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008 SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008 STORTINGETS FORUTSETNINGER FOR BYGG OG AREALBRUK Det skal utvikles et integrert

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER Oppstartsmøte Sentral brukergruppe 3. mars 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences

Detaljer

Sakliste ledermøte 1. oktober

Sakliste ledermøte 1. oktober Sakliste ledermøte 1. oktober Sakliste: 1. Referat fra møte 18.september 2. Oppsummering ledersamlingen i Drøbak 27. september 3. Program for instituttledersamling 8. oktober 4. Budsjettforslag 2015 5.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

NMBUs Campusplan

NMBUs Campusplan NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 1 Universitetsstyremøte 2 NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 Innhold: God plass, store muligheter Mulighetsrommet i dagens campusareal Effektivisering og optimalisering Arealnormer

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013

Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013 US-SAK NR: 126/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG(E): JAN OLAV AASBØ OG PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/1958 Målstruktur Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

CAMPUS ÅS VED PROSJEKTDIREKTØR ERIK ANTONSEN

CAMPUS ÅS VED PROSJEKTDIREKTØR ERIK ANTONSEN CAMPUS ÅS VED PROSJEKTDIREKTØR ERIK ANTONSEN CAMPUS ÅS FIRE PROSJEKTER Plansilo CAMPUS ÅS PROSJEKTET Samfunnsmål: Norge er et foregangsland innen biotrygghet og biosikkerhet og innen smitteberedskap for

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 12.02.2014 Stad: Bioteknologibygningen, BT3A.16. Ås Tid: 12.15-14.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Notat datert , Rehabilitering av 2. etg. i fløy I, TF-kvartalet.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Notat datert , Rehabilitering av 2. etg. i fløy I, TF-kvartalet. 1302 1901 LMU-SAK NR: 12/2009 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL, LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 12/2009 Omdisponering

Detaljer

En campus for framtiden

En campus for framtiden En campus for framtiden Status pr 31.januar 2014 Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden 3 Eksisterende tiltak FRIPRO SFI/SFF/ FME EU Kavli/ Jebsen NTNU Toppforskning

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Utkast til PROTOKOLL 06/10

Utkast til PROTOKOLL 06/10 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. november 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 06/10 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer