Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013"

Transkript

1 US-SAK NR: 126/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG(E): JAN OLAV AASBØ OG PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/1958 Målstruktur Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til målstruktur med de endringer som fremkom på møtet. 2. Rektor får fullmakt til å utarbeide samlet tiltaksplan for 2013 for økt studiekvalitet og vitenskapelig publiseringsvirksomhet og heving av kvaliteten på bygninger og infrastruktur. 3. Tiltaksplanen skal inngå i Rapport og planer ( ) på møtet Ås, 27. november 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. DESEMBER 2012

2 2 a) Saksfremlegg NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Bakgrunn Universitetsstyret hadde første gangs drøfting av denne nye målstrukturen på møtet Styret fattet dette vedtaket i sak US-118/12: Universitetsstyret ber om at det utarbeides et forslag til ny målstruktur etter de retningslinjer som foreslås i saksfremlegget og innspill som fremkom i møtet. Saksfremlegget i US-118/12 gir nærmere bakgrunn for den nye målstrukturen, og kan leses på I forslaget som her legges frem, er innspill og kommentarer fra Studienemnda, Forskningsnemnda, instituttledere og avdelingsdirektører innarbeidet sammen med universitetsstyrets innspill. Universitetsdirektøren har utarbeidet forslag til risikovurderinger etter drøftinger med instituttlederne og avdelingsdirektørene. Risikovurderingene er knyttet til tiltak og forhold som har innvirkning på kvalitet, kapasitet og relevans. Samfunnsoppdraget for NMBU er utgangspunkt for beskrivelsen av UMBs særpreg og egenart, med nødvendige presiseringer og justeringer.. Universitetsdirektøren har bearbeidet formuleringene av UMBs virksomhetsmål og styringsparametere i tråd med styrets drøftinger på møtet og innspill fra enhetene ved UMB. KD ønsker at institusjonene bruker målstrukturen som et sentralt styringsverktøy. Det er tenkt å være universitetsstyrets viktigste redskap for å nå målene som UMB setter for sin samlete virksomhet. Det foreliggende forslag til målstruktur bygger på styrets prioriteringer om satsing på studiekvalitet, forskningsproduksjon og infrastruktur og bygninger. Kort om KDs krav til målstruktur Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH-institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål med et sett av styringsparametere tilhørende hvert av sektormålene. Institusjonene skal utvikle virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere. Virksomhetsmålene og styringsparameterne skal reflektere institusjonenes egenart og særpreg. Summen av KDs sektormål og de nasjonale styringsparameterne, og de lokale virksomhetsmålene med tilhørende lokale styringsparametere, kaller vi institusjonens målstruktur. Til målstrukturen skal institusjonene gjennomføre risikovurderinger. Til slutt skal institusjonene gjøre rede for hvilke tiltak man planlegger å sette i verk for å nå de ambisjoner man knytter til virksomhetsmålene og for å begrense risiko. KD har gitt utførlige og detaljerte retningslinjer for arbeidet med utvikling av målstrukturen, se: av_for_statlige_universiteter_og_hoyskoler_for_2012.pdf.

3 3 Overfor KD skal institusjonene i de årlige «Rapport og planer» redegjøre for målstruktur, ambisjoner, oppnådde resultater, risikoer og planlagte tiltak. UMBs årsplan for 2013 skal legge til grunn ny målstruktur basert på KDs skisserte opplegg. Det framlagte forslaget representerer en betydelig forenkling og konsentrasjon i forhold til dagens målstruktur. Det er lagt vekt på å få fram UMBs egenart og særpreg gjennom 6 virksomhetsmål i tillegg til ett virksomhetsmål som gjelder fusjonen mellom UMB og NVH. Egenart og særpreg UMB har tatt utgangspunkt i det vedtatte samfunnsoppdraget for NMBU som utgangspunkt for beskrivelsen av egenart og særpreg. UMB og NMBU har som mål å bli et anerkjent internasjonalt universitet. Dette skal oppnås ved å dyrke universitetets faglige mangfold innen miljø- og biovitenskap, veterinærmedisin, landbruk, arealog ressursforvaltning, teknologi, økonomi, natur- og samfunnsvitenskaper. UMBs diversitet i forskning og utdanning sikrer en bred og tverrfaglig tilnærming i arbeidet med å oppfylle samfunnsoppdraget. UMB skal være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Kandidatene fra UMB skal være kompetente og reflekterte, og de skal være attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. UMB skal ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på enkelte områder skal universitetet ha forskergrupper som er blant de ledende i verden. Fagmiljøene ved UMB skal utnytte og utvikle sine komparative fortrinn og etablere aktiviteten på høyt anerkjent nivå innen utdanning, forskning og formidling på sine spesifikke områder. UMB skal tilstrebe rasjonell utveksling av undervisning og forskningskompetanse mellom fag, studieprogram og organisatoriske enheter i en fleksibel, ubyråkratisk og effektiv organisasjon, der ansvaret for resultater er entydig plassert. Utvikling av det faglige og kulturelle mangfoldet fordrer omstilling. Akademisk og vitenskapelig fornyelse som bidrar til UMBs overordna målsetting, skal oppmuntres. UMB har helt spesielle forutsetninger fordi forskningsinstitusjonene på Campus Ås og UMB sammen utgjør et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap. Disse forskningsmiljøene skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter. UMB og Campus Ås gir studentene anledning til å delta i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner. Et viktig særtrekk ved UMB er den internasjonale dimensjonen i utdanning og forskning med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. UMB har en faglig bredde og mangfold i utdanning, forskning og formidling som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. Innovasjon og verdiskaping og kunnskapsformidling forutsetter et bredt faglig samarbeid mellom teknologi, naturvitenskap, økonomi, miljøfag og samfunnsvitenskapene.

4 4 Det er denne faglige bredden og det målrettete samfunnsoppdraget som er UMBs egenart og særpreg i den norske universitetsverden. Risikoanalyse UMB må identifisere og analysere risiko forbundet med virksomheten og virksomhetsmålene. På grunnlag av en nøktern analyse av oppnådde resultater skal det utarbeides tiltak som skal forbedre måloppnåelsen. Hvilke virkemidler kan benyttes for å forbedre situasjonen? Hvilken risiko innebærer det å ta i bruk prioriterte virkemidler og tiltak? UMB har, i likhet med de andre universitetene, et overordnet risikobilde som gjelder: - kvalitet - kapasitet - relevans Kvalitet i alle deler av virksomheten er en forutsetning for et universitets virksomhet, og styret har valgt ut studiekvalitet som et særskilt satsingsområde. Med kapasitet menes både lærekrefter, undervisningstilbud, vitenskapelig publisering og fysiske lokaler for ansatte og studenter. Relevans er UMBs mulighet til å utdanne kandidater som er etterspurte, ha forskning som svarer på samfunnsoppdraget og formidling og innovasjon som styrker universitetets omdømme og samfunnsrolle. Hvert år vil analysen av nåsituasjonen vise om virksomhetsmålene kan nås eller ikke, og hvilke tiltak som kan iverksettes innenfor realistiske budsjettrammer. Risikoanalysen og risikovurderingen vil derfor endre seg over tid når det gjelder de konkrete tiltakene. Det er derfor viktig at det overordnete risikobildet som omfatter kvalitet, kvantitet/kapasitet og samfunnsrelevans legges til grunn for de årlige risikovurderingene som skal innarbeides i planer og tiltak. I vedlegg 1 gjengis hvilken rangering instituttledere og avdelingsdirektører gir de ulike risikoelementene som er tatt med i dette forslaget. Tiltaksplan for 2013 på styrets strategiske satsingsområder Tiltaksplanen skal vanligvis vedtas som en del av årsplanen i desembermøtet sammen med budsjettet. Det er imidlertid av avgjørende betydning at alle ledd i UMBs organisasjon så tidlig som mulig i 2013 kan arbeide for å nå målene og gjennomføre tiltakene. På styremøtet i desember legges imidlertid frem forslag til hvilke tiltak som er aktuelle i 2013 for å heve studiekvaliteten, øke forskningsproduksjonen og heve kvaliteten på bygninger og infrastruktur. Med bakgrunn i styrets respons på disse tiltakene vil det bli utarbeidet en samlet plan for tiltak i Forslagene som legges frem har risikoanalysen som utgangspunkt. Det er viktig at analyse av oppnådde resultater henger sammen med tiltakene som skal forbedre og føre til endringer. Universitetsdirektøren legger til grunn at en slik samlet tiltaksplan for de tre strategiske satsingsområdene ferdigstilles primo januar 2013, og at rektor får fullmakt til å godkjenne planen etter de retningslinjer som fremgår av dette saksfremlegget og de endringer og tillegg som styret har på

5 5 møtet Denne tiltaksplanen inngår sammen med de øvrige planene i den årlige Rapport og planer som behandles Sektormål 1: Utdanning KDs sektormål er: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. UMBs virksomhetsmål er: UMBs kandidater skal ha kompetanse på høyt vitenskapelig nivå som bidrar til bærekraftig utvikling, verdiskapning, bioproduksjon og ressurs- og arealforvaltning. UMB skal utvide og styrke tverrfaglighet, miljøkompetanse, innsikt i verdikjeder og internasjonalt perspektiv i utdanningene Disse virksomhetsmålene skal så analyseres ut fra disse parameterne: KDs styringsparameter Hva skal det måle? Virksomhetsmål Gjennomføring på normert tid Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene Gjennomstrømning Gjennomføring av doktorgradsutdanningen: Vi rapporterer prosentandelen som har fullført doktorgraden innen 2012 av alle dr. kandidater som ble tatt opp i Denne viser at UMB er blant de ledende når det gjelder doktorgradsutdanning. Dette skal måle kvaliteten i studentenes læringsutbytte. Dette kan gjøres i følge KD slik: «Rapportering gjøres gjennom de tilgjengelige data som anses som mest hensiktsmessig. Eksempelvis bruk av kandidatundersøkelser, studentundersøkelser, analyser av studentdata» Denne parameter gjelder begge virksomhetsmål: studenter som gjennomfører på normert tid og med godt resultat uttrykker kvalitet i utdanningen Kvantitativt parameter. Ingen permisjoner skal trekkes fra. Kvalitativt parameter. Denne parameter gjelder for begge virksomhetsmål. UMBs styringsparameter Hva skal det måle? Virksomhetsmål Kandidatene skal være attraktive for relevante jobber nasjonalt og internasjonalt Antall kandidater i relevant jobb 6 måneder etter avlagt eksamen (bachelor, master, Ph.D.) Kvantitativt parameter som viser relevans.

6 6 Identifiserte risikoer er: Risiko for at kvalitet på utdanningen går ned: - Det fysiske arbeidsmiljøet for studenter blir ikke forbedret i Risiko for at kapasiteten ikke strekker til: - Utilstrekkelig undervisningskapasitet på prioriterte utdanningsområder. - Færre gode søkere til ledige undervisningsstillinger og støttefunksjoner. Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert: - Ytterligere nedgang i rekrutteringen til UMBs primærnæringsfag. Sektormål 2 - Forskning KDs sektormål er: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonalt kvalitet. UMBs virksomhetsmål er: UMB skal ha forskning på høyt internasjonalt nivå som bidrar med kunnskap for bærekraftig utvikling (nasjonalt og globalt). Universitetet skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. Dette virksomhetsmålet skal så analyseres ut fra disse parameterne: KDs styringsparameter Hva skal det måle Virksomhetsmål Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart Kvaliteten på forskningen. KD forutsetter at institusjonene må definere sin egenart og rapportere forskningsresultater ut fra institusjonenes prioriteringer for å styrke eller videreutvikle denne egenarten UMB og NMBU må definere forskning som fremmer bærekraftig utvikling for å bruke KDs styringsparameter. Aktuelle indikatorer kan her være publikasjonspoeng, tildeling av forskningsprosjekter m.m. Samspill mellom forskning og utdanning KD vil måle hvordan forskning og (forsker)utdanning gjensidig bidrar til økt kvalitet UMB og NMBU må definere egenart og finne data som kan benyttes. UMBs styringsparameter Hva det skal måle Virksomhetsmål Internasjonalisering og kvalitet i forskningen Deltakelse i internasjonalt og nasjonalt arbeid for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Aktivitet i SFF er og FME er, ERC, EU, Norhed. Kvalitativ parameter som viser forskningsvirksomhetens kvalitet og relevans.

7 7 Risiko for at kvalitet på forskningen går ned: - Manglende oppdatert vitenskapelig utstyr - Mangel på nye produktive forskere Risiko for at kapasiteten ikke strekker til: - Reduksjon i ekstern finansiering av forskning Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert: - Manglende omstilling til nye problemstillinger og utfordringer - Svekket forskningsbasert utdanning på prioriterte områder. Sektormål 3 Formidling og innovasjon KDs sektormål er: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning. UMBs virksomhetsmål er: UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement gjennom styrket formidling og kommunikasjon UMB skal være en pådriver og en attraktiv partner for næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for innovasjon og verdiskaping basert på kunnskap fra campus Ås Disse virksomhetsmålene skal så analyseres ut fra KDs styringsparametere: KDs styringsparameter Hva skal det måle Virksomhetsmål Andel inntekter fra bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR. Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Fleksibel utdanning Institusjonenes relevans for aktører på ulike nivå i samfunnet. KD vil at tallene kommenteres ut fra institusjonenes egenart og eventuelt andre faktorer KD vil måle samfunnsrollen. Her skal det hentes inn data som viser hvilke hovedaktører UMB og NMBU samarbeider med og hvilke resultater dette samarbeidet har gitt, herunder arbeidet i Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og arbeidet med samfunnskontakt Antall kommersialiseringer Antall studenter i etter- og videreutdanning. Denne skal måle institusjonenes arbeid med desentraliserte tilbud og fjernundervisning, samt Denne parameter brukes for begge virksomhetsmålene Denne parameter brukes for begge virksomhetsmål Dette brukes for begge virksomhetsmål

8 8 tilgjengeliggjøring av ordinære utdanningstilbud og organisatoriske løsninger UMBs styringsparameter Hva det skal måle Virksomhetsmål Samarbeidsprosjekter/- aktiviteter med Campusinstitusjonene Faglig konsentrasjon og synliggjøring av resultatene av Campus samlete resultater Samfunnsrelevans Risiko for at kvalitet på formidling og innovasjon går ned: - Risiko for at vi definerer innovasjonsbegrepet for smalt (jf potensialet for innovasjon i forvaltning og offentlig sektor). Risiko for at kapasiteten ikke strekker til: - Risiko for at UMB ikke makter å etablere et hensiktsmessig støtteapparat slik at studenter og ansatte deltar i formidling av UMBs produksjon av kunnskap og kompetanse- Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert: - Risiko for at institusjonene på campus ikke makter å spille på hverandres styrker (1+1<2). Sektormål 4 Ledelse, forvaltning og ressursutnyttelse KDs sektormål er: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. UMBs virksomhetsmål er: UMB skal være det ledende miljøuniversitet i Norge med bærekraftig drift og forvaltning. UMB skal utvikle et nytt miljø- og biovitenskapelig universitet sammen med Norges veterinærhøgskole. Disse virksomhetsmålene skal så analyseres ut fra KDs styringsparametere: KDs styringsparameter Hva skal det måle Virksomhetsmål Langsiktig økonomisk planlegging Robuste fagmiljøer KD vil måle om de langsiktige økonomiske planene støtter opp under institusjonens mål og strategier. KD viser til at det skal rapporteres om trender som fremgår av økonomiske langtidsplaner/prognoser. KD vil at dette skal indikere bl.a. resultat av SAK. Institusjonene må rapportere hvordan de vurderer fagmiljøenes robusthet ved egen institusjon og hvilke SAK-tiltak som er iverksatt. Denne parameter brukes for begge virksomhetsmålene Denne parameter brukes for målet om nytt universitet ved samorganisering med NVH. Andel kvinner i dosent- og Denne skal måle likestilling i Kvantitativ parameter. professorstillinger faglige toppstillinger Andel midlertidig ansatte Dette skal måle midlertidighet Kvantitativ parameter.

9 9 i U&H-sektoren UMBs styringsparameter Hva det skal måle Virksomhetsmål Avansert infrastruktur og kvalitet på undervisnings- og forskningsfasiliteter Samarbeidsprosjekter/- aktiviteter med NVH (og VI) Ressursprioriteringer og omstillingsvilje. Bygningenes standard som moderne fasiliteter synliggjøres Graden av samordning med NVH og utviklingen av samarbeidet, både faglig og administrativt Kvalitativ parameter som viser kvalitet i den løpende driften og ledelsens evne til å prioritere dette Kvalitativ parameter som viser ledelsens evne til å realisere Stortingets vedtak om å etablere et nytt universitet Risiko for at kvalitet på ledelse, forvaltning og ressursbruk går ned: - Risiko for at fusjonen bidrar til utstrakt og unødig polarisering innen NMBU (1+1<1). Risiko for at kapasiteten ikke strekker til: - Risiko for at UMB ikke vil ha budsjetter til å velge langsiktige, bærekraftige løsninger for drift og forvaltning av infrastruktur og bygninger. - Risiko for at UMB vil måtte redusere på vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for å klare og holde oppe utdanningsvirksomheten. Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert: - Risiko for at UMB ikke makter å etablere et hensiktsmessig støtteapparat slik at studenter og ansatte deltar i formidling av UMBs produksjon av kunnskap og kompetanse. Vedlegg

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. DESEMBER

11 UMB - Risikoanalyseskjema Risiko knyttet til utdanningen: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for at det fysiske arbeidsmiljøet for studenter blir ikke forbedret i ,0 3 0,8 12 4,1 Risiko for utilstrekkelig undervisningskapasitet på prioriterte utdanningsområder. 3 0,8 4 0,7 10 3,7 Risiko for færre gode søkere til ledige undervisningsstillinger og støttefunksjoner. 3 1,0 4 0,9 10 5,4 Risiko for ytterligere nedgang i rekrutteringen til UMBs primærnæringsfag. 3 1,0 4 0,9 11 4,3 Risiko knyttet til forskningen: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik 5 Risiko for manglende oppdatert vitenskapelig utstyr 3 0, ,7 6 Risiko for mangel på nye produktive forskere 3 0,7 4 0,8 12 4,4 7 Risiko for reduksjon i ekstern finansiering av forskning 3 1,0 4 0,6 11 4,9 Risiko for manglende omstilling til nye problemstillinger og 8 utfordringer 3 0,8 4 0,7 9 3,7 Risiko for svekket forskningsbasert utdanning på prioriterte områder ,7 4 0,9 8 4, Risiko knyttet til formidling og innovasjon: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for at vi definerer innovasjonsbegrepet for smalt (jf potensialet for innovasjon i forvaltning og offentlig sektor). 3 0,9 3 0,8 6 4,4 Risiko for at UMB ikke makter å etablere et hensiktsmessig støtteapparat slik at studenter og ansatte deltar i formidling av UMBs produksjon av kunnskap og kompetanse 3 0,9 4 1,0 9 5,5 Risiko for at institusjonene på campus ikke makter å spille på hverandres styrker (1+1<2). 3 1,0 4 0,7 12 4,1 Risiko knyttet til ledelse, forvaltning og ressursbruk: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for at fusjonen bidrar til utstrakt og unødig polarisering innen NMBU (1+1<1). 3 0,9 4 0,8 12 5,2 Risiko for at UMB ikke vil ha budsjetter til å velge langsiktige, bærekraftige løsninger for drift og forvaltning av infrastruktur og bygninger. 4 0,9 4 1,0 16 6,4 Risiko for at UMB vil måtte redusere på vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for å klare og holde oppe utdanningsvirksomheten. 3 0,8 4 0,9 12 5,3 Risiko for at UMB ikke makter å etablere et hensiktsmessig støtteapparat slik at studenter og ansatte deltar i formidling av UMBs produksjon av kunnskap og kompetanse. 3 0,9 4 1,0 11 5,3 Antall respondenter: 22 Risikonivået defineres som følgende: Produkt mellom 1 og 6 utgjør lav risiko Produkt mellom 7 og 12 utgjør moderat risiko Produkt mellom utgjør høy risiko Produkt over 20 utgjør alvorlig risiko Side 1 av 1

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Første drøfting av ny målstruktur for UMB for Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: KDs rapporteringskrav for 2012

Første drøfting av ny målstruktur for UMB for Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: KDs rapporteringskrav for 2012 US-SAK NR: 118/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITESDIREKTØR SAKSBEHANDLERE: PAUL STRAY JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2011/1958 Første

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Rekruttering av instituttleiar ved Handelshøgskulen ved UMB (HH-UMB) oppnemning av innstillingsutval

Rekruttering av instituttleiar ved Handelshøgskulen ved UMB (HH-UMB) oppnemning av innstillingsutval US-SAK NR:122/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLEG: PERSONAL- OG ORGANISASJONS DIREKTØR JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLAR: INGEBORG HAUGE HØYLAND ARKIVSAK NR: 2012/1350 UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU I dette notatet følger en nærmere beskrivelse av hvordan de indikatorene som er foreslått som gjennomgående indikatorer for NTNU vil bli fulgt opp

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

NTNU S-sak 60/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 60/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 60/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 RE Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs strategi 2011-2020 virksomhetsmål 2012 og orientering om arbeidet med gjennomgående

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Mål for Miljøtek US,

Mål for Miljøtek US, Mål for Miljøtek US, 25. 09. 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Miljøendringer Økosystemers funksjoner og tjenester Bærekraftig teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Rapporteringskrav for 2013 for statlige universiteter og høyskoler

Rapporteringskrav for 2013 for statlige universiteter og høyskoler Rapporteringskrav for 2013 for statlige universiteter og høyskoler INNLEDNING I tildelingsbrevet for 2013 vises det til at institusjonene skal hente rapporteringskravene fra Database for statistikk om

Detaljer

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det Utfordringer i UH-sektoren slik ser det UHRs dekanskole 9. oktober 2013 Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen, nestleder i universitets- og høyskoleavdelingen, UH-sektorens viktige samfunnsoppdrag Utdanning

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Cj Sak nr.: 20V2. Møte: 29.11.12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Det vises til sak 17/12, der det ble lagt

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Rapporteringskrav for Innholdsfortegnelse

Rapporteringskrav for Innholdsfortegnelse Rapporteringskrav for 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Rapport og planer 2012-2013... 2 2.1 Struktur på dokumentet... 2 2.2 Nasjonale styringsparametre under sektormålene... 3 2.2.1 Om resultater

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene, og mulighetene som gis til fordypning på både master og ph.d

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Mål Sektormål 1 Utdanning Sektormål 2 FoU Sektormål 3 Formidling Sektormål 4 Samfunnsoppdraget Sektormål 5 Museumsvirksomhet

Mål Sektormål 1 Utdanning Sektormål 2 FoU Sektormål 3 Formidling Sektormål 4 Samfunnsoppdraget Sektormål 5 Museumsvirksomhet Mål 2010 Det har i dokumentet Bakgrunnsnotat for risikovurdering ved UIS.doc blitt gjennomført en oppsummering av mulige risikoer knyttet til de 5 sektormålene gitt av KD. Målstrukturen som fastsatt av

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

SWOT-analyser ifbm møte IV bestillingen

SWOT-analyser ifbm møte IV bestillingen SWOT-analyser ifbm møte IV 28.01.2011 - bestillingen NVH og UMB befinner seg i en kritisk endringssituasjon, hva som kommer ut av denne kan ha langtrekkende virkninger, både positive og negative. Fra hver

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer