M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk."

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: , Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:50 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 46/06-56/06 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET 1. Øyvind Fjeldstad 2. Atle Ottesen 3. Torill Huth SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Kristine Hval Blekken SENTERPARTIET, KRISTELIG FOLKEPARTI, BYILJØLISTA 1. ariann Hovda (Bym) FRESKRITTSPARTIET, HØYRE, PENSJONISTPARTIET, ONSØYLISTA OG VENSTRE 1. Kjell Holen (FrP) 2. Vidar Saxegaard (H) 3. Jan Andreassen (Pp) 4. Gunhild Langebeck (V) F Ingen erknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 8 av 9. øtende fra administrasjonen: Teknisk sjef Roy H. Jakobsen, bygg- og eiendomssjef Bjørn Hansen, prosjektleder Tom Arild Hodt, avdelingsleder Rolf Østmoe og sekretær Lene Bjerke. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk. Under behandling av sak 56/06 Ny leiavtale mellom Fredrikstad Kommune og Universitetet i Oslo vedrørende Isegran, orienterte bygg- og eiendomssjef Bjørn Hansen om saken.... Øyvind Fjeldstad Atle Ottesen Gunhild Langebeck leder. Lene Bjerke sekretær Hovedutskrift er sendt til edlemmene

2 Sakliste PS 46/06 PS 47/06 PS 48/06 PS 49/06 PS 50/06 PS 51/06 PS 52/06 PS 53/06 PS 54/06 PS 55/06 PS 56/06 Avgjøres av kommunestyret Apenesfjellet Parkeringshus - ny behandling 2006 Utsatt sak Avgjøres av kommunestyret Enggata 41 - gnr 303 bnr sogneprestbolig Østre Fredrikstad menighet - salg Avgjøres av kommunestyret Ødegårdsveien 2b - gnr 432, bnr 14 - kommunal bolig/privat barnepark, salg Avgjøres av kommunestyret Virkemidler for økt bruk av biogass som drivstoff i Fredrikstad kommune Avgjøres av kommunestyret Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler indre organisasjonsjustering ved seksjon Teknisk drift Fjellveien 9, samfundshuset Fjellheim. Klage på pålegg om installering av forenklet brannvarslingsanlegg og markeringslys i h.h.t. krav i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Utredning om konsekvenser ved beregning av VA-avgifter ved bruk av kommunalt eide vannmålere Rapport fra attilsynets utførte revisjon på ledningsnettet Orientering om endret vannkvalitet i vannsone Torp Tilleggssak - avgjøres av Kommunestyret Ny leieavtale mellom Fredrikstad kommune og Universitetet I Oslo vedr. Isegran

3 PS 46/06 Apenesfjellet Parkeringshus - ny behandling 2006 Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Parkeringsanlegg i Apenesfjellet gjennomføres innenfor en totalramme på 100,0 mill. kroner. 2. Fredrikstad kommune står som utbygger av anlegget. 3. Avsatte midler på frikjøpskonto for parkering beløpende til 13,6 mill. kroner benyttes som egenandel. 4. Parkeringshuset holdes åpent på kveldstid til kl 2200 og det forutsettes å ha avgift i hele åpningstiden. 5. Apenesfjellet Parkeringshus fullfinansieres med nytt låneopptak stort kr 19, 9 mill kroner Fredrikstad, Teknisk utvalg Teknisk drifts behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Atle Ottesen følgende forslag: Saken utsettes for en bredere politisk behandling Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalg Teknisk drifts vedtak : Saken utsettes for en bredere politisk behandling Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Kjell Holen følgende forslag: Parkeringsanlegg legges ut til private som står for utbygging og drift av anlegget Votering Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (1-FRP og 1- H) Som rådmannens innstilling PS 47/06 Enggata 41 - gnr 303 bnr sogneprestbolig Østre Fredrikstad menighet - salg Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 1. Kommunens eiendom gnr 303 bnr 166, Enggata 41 selges på det åpne marked 2. Inntil kr av salgssum benyttes til rehabilitering av de øvrige presteboligene etter prioritering av TDBE 3. Resten av salgssummen minus salgsomkostninger overføres AN 2985 Utleieboliger

4 som disponeres til anskaffelse av nye boliger i eierstrategiprosjektet. Votering Som rådmannens innstilling. PS 48/06 Ødegårdsveien 2b - gnr 432, bnr 14 - kommunal bolig/privat barnepark, salg Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 1. Kommunens eiendom gnr 432 bnr 14, Ødegårdsveien 2B, selges til markedstakst kr til leier Lunde Barnehage ANS 2. Netto salgsinntekter etter fradrag for salgskostnader avsettes til fritt investeringsfond Votering Som rådmannens innstilling. PS 49/06 Virkemidler for økt bruk av biogass som drivstoff i Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler Formannskapet å avgi slik innstilling til kommunestyret: 1. Følgende virkemidler for økt bruk av biogass som drivstoff i Fredrikstad kommune gjennomføres: a. Kjøretøy som kan dokumentere minst 50% biogassforbruk pr. år gis fritak for bompenger i forhold til bompengefinansierte veiprosjekter innenfor Fredrikstad kommune inntil Dette forutsetter godkjennelse av statlige veimyndigheter. b. Kjøretøy som kan dokumentere minst 50% biogassforbruk pr. år innvilges etter søknad gratis parkeringskort inntil 2012 for kommunale P-plasser fra TD Parkering. c. Ved anskaffelse av nye kommunalt eide kjøretøy skal innkjøpsavdelingen og teknisk drift

5 i samråd med bruker kontakte FBAS for en vurdering av om kjøretøyets bruksområde, økonomi og geografiske tilknytning egner seg for bruk av biogass. d. Det skal arbeides for å avsette prioriterte oppstillingsplasser for drosjer som helt eller som vesentlig benytter biogass. Drosjene skal være tydelig merket med godkjenningsbevis. e. Såfremt merutgiftene ved kjøp av biogassdrevne renovasjonsbiler kan dekkes ved eksterne tilskudd/støtteordninger er kommunestyret positive til valg av biogassdrevne renovasjonsbiler. Hvis et tilskudd forutsetter en kommunal egenandel skal saken tas opp til politisk behandling. f. Bruken av biodrivstoff i kommunen vurderes i forbindelse med den pågående rulleringen av klima og energiplanen. 2. Rådmannen ber kommunestyret sende en henvendelse til Regjeringen om at følgende statlige virkemidler også tas i bruk for kjøretøy som helt eller som vesentlig benytter biogass: a. Fritak for årsavgift, engangsavgift og omregistreringsavgift. b. Fritak for avgift som følger av konvertering fra diesel eller bensinmotor. c. Reduksjon i avgiftsgrunnlaget ved bruk av kjøretøy som helt eller som vesentlig benytter biogass som ordinært drivstoff som firmabil. d. Nullsats på moms ved omsetning av nye kjøretøy som helt eller som vesentlig benytter biogass som ordinært drivstoff. Fredrikstad, Styret for FREVAR KFs behandling : Endringsforslag fra Tor Prøitz til pkt. 1 a. og 1 b.: 1 a. Biogasskjøretøy med minst 50% biogassforbruk pr. år gis fritak for bompenger i forhold til bompengefinansierte veiprosjekter innenfor Fredrikstad kommune inntil Dette forutsetter godkjennelse av statlige veimyndigheter 1 b. Biogasskjøretøy med minst 50% biogassforbruk pr. år innvilges etter søknad gratis parkeringskort inntil 2012 for kommunale P-plasser fra TD parkering. Votering over endringsforslaget Forslaget falt mot 2 stemmer - Tor Prøitz og André Kazinci. Votering over Styret slutter seg til uten endringer. Styret for FREVAR KFs uttalelse : Styret slutter seg til uten endringer. ed presisering til saken under overskriften: To nye busser Det er fylkeskommunen som har gitt tilsagn om støtte Teknisk sjef ba om at følgende saksopplysning ble innarbeidet i innstillingen: Det forutsetter Departementets godkjenning

6 Votering: Saksopplysningen innarbeides i innstillingens pkt. 1b Saksopplysninger innarbeides i innstillingen. 1. Følgende virkemidler for økt bruk av biogass som drivstoff i Fredrikstad kommune gjennomføres: a. Kjøretøy som kan dokumentere minst 50% biogassforbruk pr. år gis fritak for bompenger i forhold til bompengefinansierte veiprosjekter innenfor Fredrikstad kommune inntil Dette forutsetter godkjennelse av statlige veimyndigheter. b. Kjøretøy som kan dokumentere minst 50% biogassforbruk pr. år innvilges etter søknad gratis parkeringskort inntil 2012 for kommunale P-plasser fra TD Parkering. Det forutsetter Departementets godkjenning. c. Ved anskaffelse av nye kommunalt eide kjøretøy skal innkjøpsavdelingen og teknisk drift i samråd med bruker kontakte FBAS for en vurdering av om kjøretøyets bruksområde, økonomi og geografiske tilknytning egner seg for bruk av biogass. d. Det skal arbeides for å avsette prioriterte oppstillingsplasser for drosjer som helt eller som vesentlig benytter biogass. Drosjene skal være tydelig merket med godkjenningsbevis. e. Såfremt merutgiftene ved kjøp av biogassdrevne renovasjonsbiler kan dekkes ved eksterne tilskudd/støtteordninger er kommunestyret positive til valg av biogassdrevne renovasjonsbiler. Hvis et tilskudd forutsetter en kommunal egenandel skal saken tas opp til politisk behandling. f. Bruken av biodrivstoff i kommunen vurderes i forbindelse med den pågående rulleringen av klima og energiplanen. 2. Rådmannen ber kommunestyret sende en henvendelse til Regjeringen om at følgende statlige virkemidler også tas i bruk for kjøretøy som helt eller som vesentlig benytter biogass: a. Fritak for årsavgift, engangsavgift og omregistreringsavgift. b. Fritak for avgift som følger av konvertering fra diesel eller bensinmotor. c. Reduksjon i avgiftsgrunnlaget ved bruk av kjøretøy som helt eller som vesentlig benytter biogass som ordinært drivstoff som firmabil. d. Nullsats på moms ved omsetning av nye kjøretøy som helt eller som vesentlig benytter biogass som ordinært drivstoff. PS 50/06 Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler Rådmannen anbefaler Formannskapet å gi slik innstilling til Kommunestyret: 1. Ved alle typer utbygginger i hele Fredrikstad kommune, skal kommunalteknisk infrastruktur med nødvendige tilknytinger og sammenkoblinger til eksisterende infrastruktur bekostes av utbygger. 2. All infrastruktur som skal overtas til eierskap, drift og vedlikehold av Fredrikstad kommune skal opparbeides etter den til enhver tid gjeldene kommunale standard

7 kommune, skal opparbeides etter den til enhver tid gjeldene kommunale standard. Annen allmennyttig ikke-kommunal infrastruktur skal opparbeides i henhold til krav gitt av den respektive etat. Dette reguleres i avtaler som fremforhandles av Teknisk drift. 3. Krav om slike utbyggingsavtaler i henhold til pkt 1 og 2 med mer spesifikke krav kan legges inn i reguleringsplanens bestemmelser. 4. Utbyggingsavtalen skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse for utbyggingsprosjektet. 5. Boligsosiale tiltak kan inngå i utbyggingsavtalen. Dette reguleres i del av utbyggingsavtale som fremforhandles av Arealplanavdelingen, Plan og miljøseksjonen. 6. Kostnader til sosial infrastruktur skal ikke dekkes av utbygger. 7. Boligutbygging skal skje i henhold til det for Fredrikstad kommune, enhver tid gjeldene boligbyggeprogram Fredrikstad, Votering: Som rådmannens innstilling. PS 51/06 indre organisasjonsjustering ved seksjon Teknisk drift Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Virksomhetene 4114/VEI og 4106/VANN & AVLØP slås sammen til en (1) virksomhet; vei, vann & avløp (VVA) /askinsentralen overfører alle ansatte som er direkte knyttet til tjenesteproduksjon til den nye virksomheten; vei, vann & avløp (VVA) 3. Forvaltning, drift og vedlikeholdsdelen (FDV) av maskinsentralen organiseres som egen virksomhet i linjen, inklusive servicehall og maskinforvalter Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts uttalelse : Som rådmannens innstilling. Rådmannen trakk saken fra sakslista for behandling i Administrasjonsutvalget før behandling i Teknisk utvalg.

8 PS 52/06 Fjellveien 9, samfundshuset Fjellheim. Klage på pålegg om installering av forenklet brannvarslingsanlegg og markeringslys i h.h.t. krav i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Rådmannen anbefaler teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Pålegg av opprettholdes. Klagen tas ikke tilfølge. 2. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre (kfr. forvaltningslovens 28) Votering: Teknisk utvalg Teknisk drifts vedtak : 1. Pålegg av opprettholdes. Klagen tas ikke tilfølge. 2. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre (kfr. forvaltningslovens 28) PS 53/06 Utredning om konsekvenser ved beregning av VA-avgifter ved bruk av kommunalt eide vannmålere Rådmannen anbefaler Teknisk Utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Ekstern konsulent engasjeres for å utarbeide delutredning i tilknytning til hovedplan vann og avløp der alle sider ved en eventuell overgang til vannmåling hos alle abonnenter utredes. 2. Ved alt salg av kommunale boligtomter inngår heretter påbud om installasjon av vannmåler. Votering Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (1-FRP og 1- H) Teknisk utvalg Teknisk drifts vedtak : 1. Ekstern konsulent engasjeres for å utarbeide delutredning i tilknytning til hovedplan vann og avløp der alle sider ved en eventuell overgang til vannmåling hos alle abonnenter utredes.

9 2. Ved alt salg av kommunale boligtomter inngår heretter påbud om installasjon av vannmåler. PS 54/06 Rapport fra attilsynets utførte revisjon på ledningsnettet Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Revisjonsrapporten tas til orientering. Fredrikstad, Teknisk utvalg Teknisk drifts vedtak : Revisjonsrapporten tas til orientering. PS 55/06 Orientering om endret vannkvalitet i vannsone Torp Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til orientering Teknisk utvalg Teknisk drifts vedtak : 1. Saken tas til orienterin.

10 PS 56/06 Ny leieavtale mellom Fredrikstad kommune og Universitet i Oslo vedr. Isegran Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget og Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Kommunestyret: 1. Leieavtalen mellom UiO og Fredrikstad kommune godkjennes. Fredrikstad, 18.august Som rådmannens innstilling

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer