Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9."

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: , Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET 1. Rune Fredriksen 2. Wenja Ringen 3. orten agnussen F F Lisbeth Antonsen, AP Wenche Dalen, AP FRESKRITTSPARTIET 1. arianne Kristiansen 2. Bjørnar Laabak HØYRE 1. Peter Kuran S SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Tom Dreyer KRISTELIG FOLKEPARTI 1. Anne- Line Dahle VENSTRE 1. Vigdis Iren Larsen erknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. øtende fra administrasjonen: Kst. kommunalsjef / fagsjef skole Stein Krogsrud, fagsjef barnehage Gunn Glad, kst. kommunalsjef Torhild Spernæs og utvalgssekretær Solveig Finstad... Peter Kuran arianne Kristiansen Rune Fredriksen leder medlem medlem Hovedutskrift er sendt til edlemmene Andre

2 Annet: Habilitet: Sak: 2/10: Representanten arianne Kristiansen (FrP) ønsket å få prøvet sin habilitet. Et enstemmig oppvekstutvalg erklærte henne habil. Protokollen fra møtet ble opplest og godkjent. Sakliste PS 1/10 Referatsaker FO 1/10 Spørsmål til utvalgsleder PS 2/10 Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst PS 3/10 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknader til tilskudd fra BLD PS 4/10 Navn på ny barneskole på Østsiden PS 5/10 Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til plan- og byggekomite ved Gaustad ungdomsskole. PS 6/10 Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til samarbeids -og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole PS 7/10 øteplan 2. halvår 2010

3 PS 1/10 Referatsaker RS 1/10 Orientering fra administrasjonen Kst kommunalsjef Torhild Spernæs orienterte om status i Barneverntjenesten, og om igangsatte tiltak. Kst kommunalsjef/fagsjef skole orienterte om vurdering i skolen. Referatsakene tas til orientering FO 1/10 Spørsmål til utvalgsleder fra repr. arianne Kristiansen, FrP I møter på skolenes samarbeidsutvalg har det kommet frem at enkelte skoler velger en mobbekampanje i regi av Kjetil og Kjartan. Er det mulig å få en kort informasjon om denne kampanjen og hva vil denne kampanjen koste på den enkelte skole? Svar fra fagsjef skole, Stein Krogsrud Programmet Trivselsleder går ut på at elevvalgte trivselsledere legger til rette for mer lek og økt trygghet i friminuttene. Trivselsleder benyttes i barneskoler og skoler. Programmet har blitt presentert for alle skoler i Fredrikstad og utprøvd i andre kommuner med gode resultater. Programmet virker gjennomarbeidet og seriøst og flere skoler har på bakgrunn av eget behov og ønske tatt dette programmet i bruk. Programmet har også blitt presentert for utdanningsministeren som anså dette som et positivt tiltak i skolene. (se vedlagt artikkel) Trivselsleder er ikke et antimobbeprogram, men et trivselsprogram som skal supplere skolenes øvrige / eksisterende program mot mobbing og for økt trivsel. Trivselsleder programmet anbefales andre programmer f.eks mobbing m.m som Olweus, Pals, Zero og Respekt Årskostnadene er ca ,- pr.skole alt etter størrelse. Disse er knyttet til materiell og nødvendige kursdager. Det første året tilkommer noe mer på bakgrunn av innkjøp av noe utstyr samt opplæring. Trivselsleder-programmet har synergieffekt med den nye timen til fysisk aktivitet: Trivselsledere kan assistere voksne ledere, og samme utstyr kan benyttes i begge sammenhenger. SFO-ansatte kan også benytte trivselsledernes utstyr. er informasjon på

4 PS 2/10 Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst 1. Netto budsjettramme 2010 per tjenesteområde vedtas, jfr. tabell 2, side 5 i saken. 2. Åpning av en avdeling ved Langøyåsen barnehage utsettes til august ål og tiltak for planperioden vedtas i henhold til Bystyrets vedtak og i henhold til Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for Utdanning og oppvekst (vedlegg 1). 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer i budsjettet som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av FrP, H, V og KrF fremmet utvalgsleder Peter Kuran følgende forslag: Nytt pkt 4 Følgende justeringer/omdisponeringer og presiseringer gjøres i budsjett for Endringer i områder: Virksomheten Jonas styrkes med ytterligere 0,7 mill. (Samlet styrking 4,2 mill) Det avsettes 0,2 mill. til videreføring av Tidlig innsats/tidlig intervenering Det gis tilbud om sommeråpen barnehage sommeren Det avsettes inntil kr ,- til dette formål. De resterende midlene omdisponeres til videreføring av språkkurs, Lær meg norsk før skolestart, på St.Croix. Det avsettes inntil kr ,- til språkkurs. Det avsettes likeledes et beløp inntil 0,1 mill. til gjennomføring og oppfølging av dialogkonferansene. Øvrig inndekning skjer ved omdisponering av 0,5 mill. kroner fra frukt og grønt. idler avsatt til Elingård-Solbukta øremerkes/utløses av elever fra Fredrikstad som benytter tilbudet. idlene samles under posten leirskoler som økes til 1,35 mill. Restbeløp 0,4 mill. dekkes inn av posten arbeid med adferdsutfordringer. Rådmannens pkt 4 blir pkt 5 Nytt pkt 6. Følgende saker følges opp: Det fremmes egen sak om oppfølging av resultatmål i skolen. Dette gjøres gjennom en dialogkonferanse der også vurderingskriteriene blir et av temaene. Det fremmes en egen sak om hvordan midlene, merket Skole helsestasjon Barnas stasjon, totalt kr 0,6 mill. best kan benyttes. Saken ses i sammenheng med prosjektet Tidlig innsats/ tidlig intervenering. Prosjektet Godt samliv vurderes også i denne saken. Det fremmes en egen sak vedrørende organiseringen av innføringsklassene som vurderes sentralisert. Barnevernets orientering til utvalget.

5 Tiltak utenfor hjemmet som benyttes tas også inn som et element i barnevernets orientering til utvalget. Herunder hvilket fokus økonomisk spørsmål har i forhold til alternative tiltak. På vegne av AP og SV fremmet repr. Rune Fredriksen følgende protokolltilførsel: Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti viser til behandlingen av årsbudsjett for 2010 i Bystyrets møte 3. desember. Budsjettet som ble vedtatt har en totalramme som ligger 23,1 millioner under opposisjonens forslag. Det betyr at de aller fleste områder utvalget har ansvaret for må belage seg på kvalitetsreduksjoner i året som kommer. Rammene gir ikke rom for en satsing innen Oppvekstområdet. I en tid da vi burde satse mer, ikke mindre, på å gi barna i Fredrikstad trygghet og muligheter gjennom et godt barnehagetilbud, en god skole og tilstrekkelige barneverntjenester er det nødvendig at vi prioriterer riktig mellom ulike formål. For Oppvekstområdet innebærer opposisjonens forslag en styrking av rammen på 23,1 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett. Hensikten med dette var å kunne styrke: Barnehagene (opprettholde åpningstider, lavere egenbetaling og flere årsverk) Jonas (spesialpedagogisk tilbud til førskolebarn) Grunnskolen (flere årsverk og lavere egenbetaling på SFO) Barnevernet (økte rammer) Posisjonens forslag medfører ikke store nok endringer i Rådmannens forslag til at vi mener det er forsvarlige rammer innen Oppvekstområdet. Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti kan derfor ikke stemme for verken Rådmannens eller posisjonens forslag. Utvalgsleder Peter Kuran godkjente protokolltilførselen. pkt 1, 2 og 3 ble vedtatt med 5 stemmer mot 4 (3 AP, 1 SV). Ovennevnte forslag om nytt pkt 4, fremmet på vegne av FrP, H, V og KrF, ble vedtatt med 5 stemmer mot 4 (3 AP, 1 SV). pkt 4 ble vedtatt som nytt pkt 5 med 5 stemmer mot 4 (3 AP, 1 SV). Ovennevnte forslag om nytt pkt 6, fremmet på vegne av FrP, H, V og KrF ble vedtatt med 5 stemmer mot 4 (3 AP, 1 SV). 1. Netto budsjettramme 2010 per tjenesteområde vedtas, jfr. tabell 2, side 5 i saken. 2. Åpning av en avdeling ved Langøyåsen barnehage utsettes til august ål og tiltak for planperioden vedtas i henhold til Bystyrets vedtak og i henhold til Handlingsplan og budsjett 2010 for Seksjon for Utdanning og oppvekst (vedlegg 1). 4. Følgende justeringer/omdisponeringer og presiseringer gjøres i budsjett for Endringer i områder: Virksomheten Jonas styrkes med ytterligere 0,7 mill. (Samlet styrking 4,2 mill)

6 Det avsettes 0,2 mill. til videreføring av Tidlig innsats/tidlig intervenering. Det gis tilbud om sommeråpen barnehage sommeren Det avsettes inntil kr ,- til dette formål. De resterende midlene omdisponeres til videreføring av språkkurs, Lær meg norsk før skolestart, på St.Croix. Det avsettes inntil kr ,- til språkkurs. Det avsettes likeledes et beløp inntil 0,1 mill. til gjennomføring og oppfølging av dialogkonferansene. Øvrig inndekning skjer ved omdisponering av 0,5 mill. kroner fra frukt og grønt. idler avsatt til Elingård-Solbukta øremerkes/utløses av elever fra Fredrikstad som benytter tilbudet. idlene samles under posten leirskoler som økes til 1,35 mill. Restbeløp 0,4 mill. dekkes inn av posten arbeid med adferdsutfordringer. 5 Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer i budsjettet som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang. 6 Følgende saker følges opp: Det fremmes egen sak om oppfølging av resultatmål i skolen. Dette gjøres gjennom en dialogkonferanse der også vurderingskriteriene blir et av temaene. Det fremmes en egen sak om hvordan midlene, merket Skole helsestasjon Barnas stasjon, totalt kr 0,6 mill. best kan benyttes. Saken ses i sammenheng med prosjektet Tidlig innsats/ tidlig intervenering. Prosjektet Godt samliv vurderes også i denne saken. Det fremmes en egen sak vedrørende organiseringen av innføringsklassene som vurderes sentralisert. Barnevernets orientering til utvalget. Tiltak utenfor hjemmet som benyttes tas også inn som et element i barnevernets orientering til utvalget. Herunder hvilket fokus økonomisk spørsmål har i forhold til alternative tiltak. PS 3/10 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknader til tilskudd fra BLD 1. Søknadene om midler fra post for støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2010 prioriteres i tråd med rådmannens forslag. 2. Søknadene oversendes Barne- og likestillingsdepartementet til endelig behandling. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt 1. Søknadene om midler fra post for støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2010 prioriteres i tråd med rådmannens forslag. 2. Søknadene oversendes Barne- og likestillingsdepartementet til endelig behandling.

7 PS 4/10 Navn på ny barneskole på Østsiden 1. Navnet på den nye barneskolen på østsiden blir Sagabakken skole. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt 1. Navnet på den nye barneskolen på østsiden blir Sagabakken skole. PS 5/10 Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til plan- og byggekomite ved Gaustad ungdomsskole. 1. Håkon Sandmark fritas fra sitt verv som representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole. 2. Som ny representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole oppnevnes.. Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet På vegne av FrP fremmet repr. arianne Kristiansen følgende forslag: Som ny representant til plan- og byggekomite ved Gaustad ungdomsskole foreslås Bjørnar Laabak, FrP pkt 1 ble enstemmig vedtatt Ovennevnte forslag fremmet på vegne av FrP ble enstemmig vedtatt 1. Håkon Sandmark fritas fra sitt verv som representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole. 2. Som ny representant til plan- og byggekomité ved Gaustad ungdomskole oppnevnes Bjørnar Laabak, Tapperiveien 10, 1619 Fredrikstad

8 PS 6/10 Søknad om fritak for politiske verv fra Håkon Sandmark, FrP. Oppnevning av representant til samarbeids -og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole 1 Håkon Sandmark fritas fra sitt verv som representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole. 2. Som ny representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole oppnevnes... Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet På vegne av FrP fremmet repr. arianne Kristiansen følgende forslag: Som ny representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole foreslås Bjørnar Laabak, FrP pkt 1 ble enstemmig vedtatt Ovennevnte forslag fremmet på vegne av FrP ble enstemmig vedtatt. 1 Håkon Sandmark fritas fra sitt verv som representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole. 2 Som ny representant til samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Rekustad skole oppnevnes. Bjørnar Laabak, Tapperiveien 10, 1619 Fredrikstad PS 7/10 øteplan 2. halvår 2010 Ordføreren anbefaler råd og utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Det enkelte råd og utvalg vedtar sin møteplan slik det fremkommer i vedlegg 1. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt 1. øteplanen ble vedtatt slik det fremkommer i vedlegg 1.

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 19.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, Fra til saksnr.: 95/05-105/06 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer