MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: , Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET 1. Rune Fredriksen 2. Wenja Ringen 3. orten agnussen F Lisbeth Antonsen (AP) FRESKRITTSPARTIET 1. arianne Kristiansen 2. Håkon Sandmark HØYRE 1. Peter Kuran S SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Tom Dreyer KRISTELIG FOLKEPARTI 1. Anne- Line Dahle VENSTRE 1. Vigdis Iren Larsen erknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. øtende fra administrasjonen: Omsorgs- og oppvekstsjef Grethe B. Hansen, fagsjef skole Stein Krogsrud, fagsjef barnehage Gunn Glad, fagsjef Sosial- og famile Anita Karlsen, og møtesekretær Solveig Finstad Peter Kuran arianne Kristiansen Rune Fredriksen leder utvalgsmedlem utvalgsmedlem Hovedutskrift er sendt til edlemmene Andre

2 Annet: I møtet: Det var ingen av utvalgsmedlemmene som reiste spørsmål vedrørende sin habilitet. Følgende ble delt ut i møtet: Kommentarer til Budsjett 2009 og Handlingsplan fra organisasjonene, som skal følge saken, vedtatt i SAO Referatsak 1/09: Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune vedtatt i Formannskapet Forslag til endringer i Opplæringsloven og privatskoleloven Vedlegg 2 til sak 5/09: Budsjett 2009 og Handlingsplan som skal behandles i Formannskapet 8.januar. Korrigert vedlegg 5 til Rådmannens forslag til Budsjett 2009 og Handlingsplan for Omsorgs- og Oppvekstseksjonen. Protokollen fra møtet ble opplest og godkjent i møtet. Spørsmål til utvalgsleder Utvalgsmedlem Wenja Ringen stilte spørsmål vedrørende vikarsituasjonen i grunnskolen i Fredrikstad. Fagsjef skole, Stein Krogsrud ga en kort orientering om saken. Saken vil bli lagt fram som en orienteringssak i neste utvalgsmøte. Utvalgsmedlem Anne-Line Dahle stilte spørsmål vedrørende Barnas stasjon i Fredrikstad. Dette spørsmålet vil bli besvart i neste utvalgsmøte.

3 Sakliste PS 1/09 Referatsaker RS 1/09 Høringsuttalelse - endelig vedtatt i Formannskapet PS 2/09 Ungdomstiltak i større bysamfunn Prioritering av søknadene. PS 3/09 Økonomisk likebehandling kommunale og ikke kommunale barnehager- økt tilskudd PS 4/09 Navneendring Cicignon barne- og ungdomsskole PS 5/09 Budsjett 2009 og Handlingsplan for Omsorgs- og oppvekstseksjonen PS 6/09 øteplan 1. halvår 2009

4 PS 1/09 Referatsaker RS 1/09 Høringsuttalelse Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - endelig vedtatt i Formannskapet Oppvekstutvalgets behandling : Saken tas til orientering PS 2/09 Ungdomstiltak i større bysamfunn Prioritering av søknadene. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget, Oppvekstutvalget og Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Søknadene om midler fra Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009 prioriteres i tråd med rådmannens forslag. 2. Søknadene oversendes Barne- og likestillingsdepartementet til endelig behandling. 3. Det søkes om til sammen kr ,- hvorav kr til Ungdomstiltak i 19 bykommuner og kr ,- til Tiltak mot fattigdom. Fredrikstad, Oppvekstutvalgets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 1. Søknadene om midler fra Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009 prioriteres i tråd med rådmannens forslag. 2. Søknadene oversendes Barne- og likestillingsdepartementet til endelig behandling. 3. Det søkes om til sammen kr ,- hvorav kr til Ungdomstiltak i 19 bykommuner og kr ,- til Tiltak mot fattigdom. PS 3/09 Økonomisk likebehandling kommunale og ikke kommunale barnehager- økt tilskudd Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Stykkprismodellen med avkorting for barnehager med investeringstilskudd velges som hovedmodell fra odellen økes med 20% påslag, men likevel slik at minimumsbestemmelsene følges. 2. Kunnskapsdepartementets utregningsmal for finansiering i henhold til krav om 85% kommunalt tilskudd øker til 87% av offentlig tilskudd til kommunale barnehager. 3. Utgiftene dekkes ved overføring av midler fra avsatte fond for øremerkede skjønnsmidler Fredrikstad,

5 Oppvekstutvalgets behandling : Det ble opplyst at det er en liten feil i saksframlegget. Under saksopplysninger, første avsnitt, skal det henvises til vedtak i bystyret. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 (SV) 1. Stykkprismodellen med avkorting for barnehager med investeringstilskudd velges som hovedmodell fra odellen økes med 20% påslag, men likevel slik at minimumsbestemmelsene følges. 2. Kunnskapsdepartementets utregningsmal for finansiering i henhold til krav om 85% kommunalt tilskudd øker til 87% av offentlig tilskudd til kommunale barnehager. 3. Utgiftene dekkes ved overføring av midler fra avsatte fond for øremerkede skjønnsmidler PS 4/09 Navneendring Cicignon barne- og ungdomsskole Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Cicignon barne- og ungdomsskole endres til Cicignon skole Fredrikstad, 25. november Oppvekstutvalgets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Cicignon barne- og ungdomsskole endres til Cicignon skole PS 5/09 Budsjett 2009 og Handlingsplan for Omsorgsog oppvekstseksjonen Rådmannens innstilling Behandles av Oppvekstutvalget: Barnehageetaten, Skoleetaten virksomhetene Helsevern for barn og unge og Barneverntjenesten.

6 Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Netto budsjettramme 2009 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 3-5 i 2. Bemanningsplan per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 9-11 i 3. ål og tiltak for planperioden vedtas i henhold til Handlingsplan for Omsorgs- og oppvektseksjonen. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å øke antall kontaktlærere slik det er beskrevet i saken. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang. Behandles av Sosial- og omsorgsutvalget: Omsorgsetaten Sosial- og familieetaten, unntatt Helsevern for barn og unge og Barnvernstjenesten. Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Netto budsjettramme 2009 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 5-6 i 2. Bemanningsplan per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg i 3. ål og tiltak for planperioden vedtas i henhold til Handlingsplan for Omsorgs- og oppvektseksjonen. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang. Behandles av Formannskapet: Fellestjenester for Omsorgs- og oppvekstseksjonen Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Netto budsjettrammer 2009 for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 2 i 2. Bemanningsplan for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 8 i 3. ål og tiltak for planperioden vedtas i henhold til Handlingsplan for Omsorgs- og oppvektseksjonen. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang. Fredrikstad,

7 Oppvekstutvalgets behandling : Organisasjonenes kommentarer til budsjett 2009 og handlingsplan ble delt ut. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av FrP, H, KrF og V fremmet repr. Peter Kuran følgende forslag: Budsjett 2009 og Handlingsplan for de fagområder som ligger til Oppvekstutvalget, vedtas med følgende endringer/presiseringer: Pkt. 1 til 5 som Rådmannens forslag Pkt. 6 Endringer i pkt 5 rapporteres til utvalget Verbalforslag og endringer/justeringer av mål: Skolen: Oppvekstutvalget får en bred gjennomgang av alternative opplæringsarenaer Arbeidet med ny skolebruksplan for Fredrikstad kommune iverksettes. Det avsettes inntil kr som kan benyttes til oppfølging nasjonale prøver, ny skolebruksplan og dialogkonferanse. Barnevernet: Det bes om en oversikt over utviklingen av kostnader knyttet til bruk av eksterne tiltak. På vegne av AP og SV fremmet repr. Wenja Ringen følgende forslag: 1. Som rådmannens innstilling med følgende endringer: a) Øremerkede midler avsatt til frukt og grønt i ungdomsskolene benyttes til formålet i tråd med regjeringens forutsetninger. b) Følgende verbalforslag fremmes: 1. Det skal utarbeides en plan for kompetanseutvikling i skolen 2. Det utarbeides en skolepolitisk plattform for Fredrikstadskolen for å fremme lokale kunnskapsmål. Bystyret må inviteres til en lokalpolitisk debatt om Fredrikstadskolen. Protokolltilførsel fremmet av repr. Wenja Ringen på vegne av AP og SV: Partiene vil peke på at rammen til oppvekstutvalget var høyere i opposisjonen felles forslag til budsjett. Det gjelder særlig rammen til Sosial- og familieetaten. Dersom det alternative budsjettet hadde blitt vedtatt ville det ikke vært behov for kutt i barnvern og Helsevern for barn og unge, slik det er forespeilet utover i perioden. Vi vil likevel forholde oss til rammen og fremmer forslag til vedtak i tråd med det. Vi vil peke på at selv om disse kuttene isolert sett er alvorlig nok så vil de foreslåtte rammene for utvalget med ytterligere nedskjæringer over 4 år nødvendigvis vil føre til ytterligere nedbemanning i antall lærerårsverk i skolen og større utfordringer for barnevern og Helsevern for barn og unge jf. Rådmannens saksframstilling. Forskjellen mellom

8 flertallets vedtak og opposisjonens forslag er på om lag 30 millioner kroner i hele handlingsplanperioden. Disse partier er også bekymret for at flertallet har vedtatt nye oppgaver som f. eksempel skolebruksplan uten å tilføre penger. Vi frykter at manglende ressurser til råd, veiledning og kvalitetsutvikling på sikt vil gjøre Fredrikstadskolen dårligere. Bystyrets vedtak om kutt i rammene til Teknisk drift vil gi skoler og barnehager et dårligere renhold enn barna og de ansatte har krav på. Partiene advarer kraftig mot utviklingen. Daglig renhold gir dårlige innemiljø og dermed også et dårlig læringsmiljø i skolen. Rådmannens innstilling pkt 1 til 5 ble enstemmig vedtatt. Forslag fremmet av FrP, H, KrF og V ble satt opp mot forslaget fra AP og SV. Forslaget fra FrP, H, KrF og V ble vedtatt med 5 stemmer mot 4 (1 SV, 3 AP) som ble avgitt for forslag fra AP og SV. Protokolltilførsel fremmet på vegne av AP og SV ble godkjent av utvalgsleder. 1. Netto budsjettramme 2009 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 3-5 i 2. Bemanningsplan per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 9-11 i 3. ål og tiltak for planperioden vedtas i henhold til Handlingsplan for Omsorgs- og oppvektseksjonen. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å øke antall kontaktlærere slik det er beskrevet i saken. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang. 6. Endringer i pkt 5 rapporteres til utvalget

9 PS 6/09 øteplan 1. halvår 2009 Ordførerens innstilling Ordføreren anbefaler råd og utvalg å fatte slikt vedtak: 1 Det enkelte råd og utvalg vedtar sin møteplanen slik det fremkommer i vedlegg 1. Fredrikstad, Oppvekstutvalgets behandling : Under SAO s behandling ble det bestemt at dette utvalget skal ha møte 21.januar. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 1 øteplanen slik det fremkommer i vedlegg 2, ble enstemmig vedtatt.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 13.01.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09, 59/09. Tilleggssaker:

Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09, 59/09. Tilleggssaker: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 18:06.2009 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09,

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen

66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 19. juni 2014 kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.02.2009 Tidspunkt: fra kl.09:00 12:15 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra til saksnr. 9/09-25/09 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Arbeiderpartiet 1. Kari Agerup

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/03204-9 Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 funksjonsevne 3

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 19.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, Fra til saksnr.: 95/05-105/06 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Ilaveien bosenter, Ilaveien 110 Tidspunkt: Torsdag 16.10.2008 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05, e-post mahe@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer