Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: , Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:45 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 73/06-83/06 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET 1. Øyvind Fjeldstad 2. Atle Ottesen 3. Torill Huth SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Kristine Hval Blekken SENTERPARTIET, KRISTELIG FOLKEPARTI, BYILJØLISTA 1. ariann Hovda (Ap) FRESKRITTSPARTIET, HØYRE, PENSJONISTPARTIET, ONSØYLISTA OG VENSTRE 1. Kjell Holen (FrP) 2. Vidar Saxegaard (H) 3. Jan Andreassen (Pp) 4. Gunhild Langebeck (V) F Wenche Winther (H) erknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. øtende fra administrasjonen: Teknisk sjef Roy H. Jakobsen, prosjektleder Tom A. Hodt, bygg- og eiendomssjef Bjørn Hansen, sekretær Rakel Kristiansen. Vedlegg 1, 2 og 3 til sak 83/06 ble utdelt i møtet. Teknisk sjef avsluttet møte med en orientering om Hva skjer i Teknisk drift.

2 Sakliste PS 73/06 PS 74/06 PS 75/06 PS 76/06 PS 77/06 PS 78/06 PS 79/06 Referatsaker Avgjøres av Kommunestyret Delegering av myndighet - forurensningsforskriften kap 15 og 15A Avgjøres av Kommunestyret Rødsveien10 - gnr 422, bnr salg av kommunal boligeiendom Avviksrapport pr Teknisk drift Avgjøres av Kommunestyret Endret styring av Kråkerøy bru Samhandling med bygnings og reguleringsavdelingen for å ivareta VA i byggesaker - orienteringssak Salg av ca. 3,7 daa industritomt, Strykerveien 16, av gnr 610 bnr 267 på Kjølberg industriområde. Kjøper Byggmester Arild Andersen Eiendom AS PS 80/06 Stabburveien 5 - gnr 201 bnr 118 fnr 95 og gnr 201 bnr Innløsning av festetomt Kjøper Bergheim Eiendom AS PS 81/06 Øra Øst -opsjon på kjøp av ca. 30 daa industritomt på felt I 6 - Kjøper: H. Schianders Eftf. AS PS 82/06 øteplan for Teknisk utvalg 1. halvår 2007 PS 83/06 Handlingsplan , Budsjett 2007 Teknisk drift... Øyvind Fjeldstad Atle Ottesen leder. Rakel Kristiansen sekretær

3 PS 73/06 Referatsaker RS 12/06 Øra øst - gnr 303 bnr Salg av 2,5 daa industritomt på felt I2 - Kjøper: inilageret AS RS 13/06 Uttalelse til interpellasjon - Handicapkort for kommunens minibusser Ingen merknader til referatsakene. PS 74/06 Delegering av myndighet - forurensningsforskriften kap 15 og 15A Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Rådmannen anbefaler at myndigheten til forurensingsforskriften kap 15 og 15A delegeres til vann og avløp.n Fredrikstad, Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling : Som rådmannens innstilling. PS 75/06 Rødsveien10 - gnr 422, bnr salg av kommunal boligeiendom Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Kommunens eiendom gnr 422 bnr 136, med unntak av areal regulert til trafo- og veiareal, selges på det åpne marked. 2. Salgssummen fratrukket salgsomkostninger overføres AN 2985 Utleieboliger som disponeres til anskaffelse av nye boliger i eierstrategiprosjektet. Fredrikstad,

4 Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling : Som rådmannens innstilling. PS 76/06 Avviksrapport pr Teknisk drift 1. Avviksrapporten pr tas til orientering. Fredrikstad, Avviksrapporten pr tas til orientering. PS 77/06 Endret styring av Kråkerøy bru Rådmannen anbefaler Teknisk Utvalg å gi slik innstilling til formannskapet: 1. Vegdirektoratets beslutning om plassering av styring og overvåking av riksveibruene over Vesterelva tas til etterretning. 2. Drift av alle bruene over Vesterelva styres av sikkerhetsmessige årsaker fra ett sted. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Enstemmig som innstillingen. Fagforbundet fremmet følgende kommentarer: Kommentar fra Fagforbundet: Vi ønsker å beholde styringen av bruene i den formen det er i dag, viser til kommentaren videre i saken. Her er kommentarer fra de ansatte;

5 KJØREBRO. Den gamle kråkerøybrua (1957) er slitt og gammel. Brua trenger daglig ettersyn. Blir det slik at betjeningen for styring av bruene skal flyttes til Oslo, må det være minst en person her i nærmiljøet som har 24 timer vakt for overvåking. an kan jo bare tenke seg trafikk - kaos hvis broklaffene blir stående i åpen tilstand. Har det vært tenkt på; 1. Sikkerheten ved at det er personer fysisk til stede? Trafikken som er i dag, og som sikkert vil øke i fremtiden, er det meget viktig at det er personer tilstede som kan ta avgjørelser i løpet av kort tid. 2. Hva med aggeeresiv kjøring mot rødt lys. 70% av tilfellene kjøres det mot rødt lys når bommene er på vei ned. 3. Vedlikehold - for eksempel smørevakt som foretas hver tirsdag. 4. Hva med morgeninspeksjon. 5. Hva med vinterstid. Snømåking og salting blant annet. Brua må alltid være tom for snø føre løft. Nattestid og utrykning ved stort snøfall da. å måkes manuelt. 6. Kollisjon på broa? 7. Utrykningsbiler som ambulanse, brann og politiet. 8. Skifting av lyspærer / røde varsellys som ryker ganske ofte p.g.a rystelser. 9. Arbeidsplasser går tapt, noe som egentlig kunne og burde stått som nummer 1. Vi vil ikke tro og håpe at Borg Havnevesen vil flytte arbeidsplasser ut av Fredrikstad til Oslo, dog heller ikke Fredrikstad kommunes politikere. 10. Hva med vanning sommerstid p.g.a. termisk ekspansjon. GANGBROA 1. Vi lurer på hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt fra Oslo i forbindelse med fotgjengere, når vi her siden åpningen har problemer daglig. 2. Utvendig kontroll hver morgen? 3. Statens veivesen vil ikke på det nåværende tidspunkt overta ansvaret for drift av broa. Det må bli stor økonomisk belastning for statens veivesen å overføre driften til Oslo, slik at alle faktorer blir ivaretatt. Det er selvfølgelig ikke vårt problem, men man kan spare mange mill. ved å drifte broene her fra nærmiljøet. Det er snakk om mange tonn i bevegelse når man først har bestemt seg for å heve broklaffene. Sikkerheten må komme først. Veitrafikkloven. Hvem er det som har ansvaret for sikkerheten. Arbeidstilsynet eller Norsk Veritas? Hvem er det som beskriver lovene omkring det. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts uttalelse : Enstemmig som rådmannens innstilling med kommentarer fra Fagforbundet. Forslag fremsatt i møtet: På vegne av AP fremmet Atle Ottesen følgende forslag: 1. Fredrikstad kommune finner ikke å kunne anbefale en flytting av styring og overvåkning av riksveibruene over Vesterelva. Det legges avgjørende vekt på de sikkerhetsmessige sider knyttet til heving og senking av bruene. Også for de sjøfarende anses nærhet til brukerne og den visuelle delen av overvåkningen i elveløpet svært viktig. Betydningen av nærhet til

6 selve installasjonene med tanke på fortløpende overvåking av tilstand anses også som en viktig del av sikkerhetsaspektet. 2. Som rådmannens innstilling. På vegne av AP fremmet Øyvind Fjeldstad følgende forslag til tillegg til pkt. 1 i endringsforslaget: Fredrikstad kommune vil også slutte seg til kommentarene fra Fagforbundet gitt i Samarbeidsog arbeidsmiljøutvalgets møte Votering: Forslagets pkt. 1 med tillegg ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. 2. Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. 3. Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling : 1. Fredrikstad kommune finner ikke å kunne anbefale en flytting av styring og overvåkning av riksveibruene over Vesterelva. Det legges avgjørende vekt på de sikkerhetsmessige sider knyttet til heving og senking av bruene. Også for de sjøfarende anses nærhet til brukerne og den visuelle delen av overvåkningen i elveløpet svært viktig. Betydningen av nærhet til selve installasjonene med tanke på fortløpende overvåking av tilstand anses også som en viktig del av sikkerhetsaspektet. Fredrikstad kommune vil også slutte seg til kommentarene fra Fagforbundet gitt i Samarbeids- og arbeidsmiljøtvalgets møte Vegdirektoratets beslutning om plassering av styring og overvåking av riksveibruene over Vesterelva tas til etterretning. 3. Drift av alle bruene over Vesterelva styres av sikkerhetsmessige årsaker fra ett sted. PS 78/06 Samhandling med bygnings og reguleringsavdelingen for å ivareta VA i byggesaker - orienteringssak 1. Saken tas til orientering Fredrikstad, Saken tas til orientering

7 PS 79/06 Salg av ca. 3,7 daa industritomt, Strykerveien 16, av gnr 610 bnr 267 på Kjølberg industriområde. Kjøper Byggmester Arild Andersen Eiendom AS 1. Kjøpekontrakt mellom Byggmester Arild Andersen Eiendom AS og Fredrikstad kommune datert , om salg av industritomten Strykerveien 16 på 3,6 daa på Kjølberg industriområde godkjennes. 2. Salgssummen nkr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 salg næring Fredrikstad, Kjøpekontrakt mellom Byggmester Arild Andersen Eiendom AS og Fredrikstad kommune datert , om salg av industritomten Strykerveien 16 på 3,6 daa på Kjølberg industriområde godkjennes. 2. Salgssummen nkr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 salg næring PS 80/06 Stabburveien 5 og 5A - gnr 201 bnr 118 fnr 95 og gnr 201 bnr Innløsning av festetomt Kjøper Bergheim Eiendom AS 1. Festekontrakten for Stabburveien 5 og 5A, gnr 201 bnr 118 fnr 95 og gnr 201 bnr 178, innløses for nkr ,-. Omkostninger ved innløsning belastes kjøper 2. Innløsningssummen nkr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 Salg næring. Fredrikstad, Festekontrakten for Stabburveien 5 og 5A, gnr 201 bnr 118 fnr 95 og gnr 201 bnr 178, innløses for nkr ,-. Omkostninger ved innløsning belastes kjøper 2. Innløsningssummen nkr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1291 Salg næring.

8 PS 81/06 Øra Øst - leie med kjøpsplikt på ca. 30 daa industritomt på felt I 6 - Kjøper: H. Schianders Eftf. AS 1. Leieavtale datert med plikt til kjøp av en ca. 30 daa industritomt på felt I6 innen mellom Fredrikstad kommune og H. Schianders Eftf. AS godkjennes. 2. Frem til overdragelse senest den betales en årlig leieavgift på nkr ,-, som avsettes til TD v/ Bygg og Eiendom s driftsbudsjettet innefor rammen av vedtatte budsjett. 3. Salgssummen nkr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1261 Øra Felt I. Fredrikstad, Enstemmig som innstillingen. 1. Leieavtale datert med plikt til kjøp av en ca. 30 daa industritomt på felt I6 innen mellom Fredrikstad kommune og H. Schianders Eftf. AS godkjennes. 2. Frem til overdragelse senest den betales en årlig leieavgift på nkr ,-, som avsettes til TD v/ Bygg og Eiendom s driftsbudsjettet innefor rammen av vedtatte budsjett. 3. Salgssummen nkr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI 1261 Øra Felt I. PS 82/06 øteplan for Teknisk utvalg 1. halvår øteplan for Teknisk utvalg vedtas i henhold til vedlagte oppsett Fredrikstad, Enstemmig som innstillingen. 1. øteplan for Teknisk utvalg vedtas i henhold til vedlagte oppsett. PS 83/06 Handlingsplan , Budsjett 2007 Teknisk Drift 1. Årsbudsjett for Teknisk drift 2007 vedtas innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger

9 og med de rammer for virksomhetene som foreslås i vedlegget. 2. En fagarbeiderstilling i Renovasjon gjøres om til ingeniørstilling 3. Forslag til rullering av Handlingsplan for Teknisk drift vedtas innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger. 4. HS-plan 2007 for Teknisk drift tas til etterretning. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Enstemmig som innstillingen. Tillitsvalgte ba om en gjennomgang av bemanningen i Teknisk drift for eventuelt å finne ledig kapasitet. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts uttalelse : Som rådmannens innstilling. Forslag framsatt i møtet: Øyvind Fjeldstad (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: Årsbudsjett for Teknisk drift legges fram for Teknisk utvalg i første møte i Inntil budsjettvedtak foreligger styres Teknisk drift etter budsjettvedtak i Kommunestyret. Punktene 2, 3 og 4 utsettes. Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Årsbudsjett for Teknisk drift legges fram for Teknisk utvalg i første møte i Inntil budsjettvedtak foreligger styres Teknisk drift etter budsjettvedtak i Kommunestyret. Punktene 2, 3 og 4 utsettes.

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk.

M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 31.08.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:50 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 46/06-56/06 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 19.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, Fra til saksnr.: 95/05-105/06 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:25 Møtested: Nygaardsgt 16, 2 etg., møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 135/06-143/05 MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 16.10.2008 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon 69 36 14 82, e-post lebj@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Tidspunkt: 27.04.2010 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer