Møteprotokoll Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Kommunestyret"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER ARBEIDERPARTIET (Ap) 1. Ole Haabeth M 2. Wenja E. Ringen F Marit Hasselgård 3. Svein Høiden M 4. Eileen Dvergsdal M 5. Kari Agerup F Karin Synnøve Hansen 6. Jon-Ivar Nygård M 7. Svein Roald Hansen F Turid Urdal 8. Bjørge Johansen M 9. Atle Ottesen M 10. Robert Rene Hansen F Svein Roald Olsen 11. Per-Kristian Hansen M 12. Tove Dalseg Nordberg M 13. Victor Kristiansen F Bjørn Roger Hansen 14. Jarle Kilmork M 15. Bård Erik Ruud F Raymond Svendsen 16. Torill Huth M 17. Kay Øistad M 18. Grethe Haugen ( Uavhengig repr.) M FREMSKRITTSPARTIET (FrP) 1. Eva Kristin Andersen M 2. Vigdis Giltun M 3. Arvid Vestvik M 4. Geir Johansen M 5. Leif Eriksen M 6. Agnes Bossum M/F Lene Christiansen i sak 18/07 7. Guri-Liss Steen-Larsen M 8. Bjørnar Laabak M 9. Kjell Petter Holen M 10. Anita Johanne Vik F Marianne Kristiansen HØYRE (H) 1. Peter Kuran M 2. Tor Prøitz M 3. Rita Holberg F Ola Hilmer Storli 4. Ingrid Willoch M 5. Annkristin Stene-Johansen M 6. Ingegerd Spillum M 7. Vidar Saxegård M Side 1 av 52

2 SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) 1. Arild Skau F Tore Uno Møller 2. Aud Niklassen M 3. Lisbeth Martinsen F Pia Cathrine Klemetsen 4. Tom Dreyer M 5. Kristine Hval Blekken M 6. Inger Johanne Nygren M ONSØYLISTA (O) 1. Anne-Lise Ulriksen M 2. Owe Andreas Buer M 3. Berit Kallerød M KRISTELIG FOLKEPARTI (KrF) 1. Per Lebesby M 2. Dag Høidal M 3. Jan Paus M PENSJONISTPARTIET (Pp) 1. Bjørn Tindlund M 2. Inger Johanne Skalle M BYMILJØLISTA (Bym) 1. Svein Bendik Hansen M 2. Mariann Hovda (Ap) M SENTERPARTIET (Sp) 1. Hans Ek M VENSTRE (V) 1. Ulf Trenum M Møtende fra administrasjonen: Rådmann Kjell Kåresen, økonomisjef Anne Skau, Omsorgs- og oppvekstsjef Grethe B. Hansen og fagsjef omsorg Kirsten Piil under orienteringen, sekretær Anita Simensen... Ole Haabeth Svein Høiden Eva Kristin Andersen ordfører settevaraordfører Peter H. Kuran Side 2 av 52

3 Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 53 av 53. ( 52 av 53 i sak 31/07) Ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Habilitet: Representanten Agnes Antonsen Bossum ( FrP) ønsket å få prøvet sin habilitet i forhold til sak 18/07, og ble enstemmig erklært innhabil. Lene Christiansen trådte inn som vara under behandlingen av saken. Orientering: Før behandlingen av sakslisten var det orientering v/ fagsjef Omsorg Kirsten Piil. Inhabil Saksrekkefølge: 01/07-11/07, 13/07, 12/07, 29/07, 25/07, 14/07-24/07, 26/07-28/07, 30/07-31/07. Tidsramme: Representanten Eva Kristin Andersen (FrP) fremsatte forslag om tidsramme for møtet til kl Forslaget fikk 21 stemmer ( FrP 10, H 6, O-L 3, V 1, uavhengig Grethe Haugen) og falt. Ordføreren orienterte og delte ut brosjyre vedr. GJENOVA. Orienterte også vedr. brev til Statsministeren av vedr. Biogass. Settevaraordfører: Varaordfører Wenja Ringen hadde forfall. Svein Høiden ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Permisjon : Arvid Vestvik fikk innvilget permisjon fra kl Sakliste PS 1/07 RS 1/07 RS 2/07 RS 3/07 Referatsaker Melding om vedtak i kontrollutvalget rapport "Eierskapskontroll i Østfold Energi AS" Årsrapport for Konfliktrådet i Østfold Rv Bruk av rentesikringsinstrumenter i finansieringen RS 4/07 Kjøp av eiendommen Sundløkkaveien 50 RS 5/07 Høringsuttalelse. Den kulturelle skolesekken PS 2/07 Nordhagen, Engelsviken - Onsøy Forslag til reguleringsplan Planfremstiller: Per Andre Hansen Landskapsarkitekter AS PS 3/07 Omberg- Rolvsøy Revidert forslag til reguleringsplan Forslagstiller: Halden arkitektkontor AS PS 4/07 Brukerombudet - Årsmelding 2006 Side 3 av 52

4 PS 5/07 PS 6/07 PS 7/07 PS 8/07 PS 9/07 PS 10/07 PS 11/07 PS 12/07 PS 13/07 PS 14/07 PS 15/07 PS 16/07 PS 17/07 PS 18/07 PS 19/07 PS 20/07 PS 21/07 PS 22/07 Opprettelse av filmfond Fredrikstad som Fairtrade by? Torp IF - lån av investeringsfond. Gamlebyen trafikkplan - Vedtak om stenging av Tolbodgaten Kommuneplan generell del - Sluttbehandling Endret styring av Kråkerøy bru Stortorvet, oppgradering, organisering av prosjekt Ungdomstilbud i sentrum Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS - Fredrikstad kommunes framtidige eierforhold Fastsetting av pris ved salg, innløsning og regulering av kommunal tomtegrunn til boligformål Etablering av Fredrikstad kommune som vertskommune for brannvernet i Hvaler kommune Avtale mellom Hvaler kommune og Fredrikstad kommune om samarbeid innen miljørettet helsevern og smittevern Klage på vedtak om ekspropriasjon-bråten - Begby - gjennomføring av reguleringsplan Eiendomsskatt - Storemyr, Bossumdalen/Røtne og et område i Elindveien/Seppoveien Etablering av interkommunalt voldtektsmottak i Fredrikstad Rødsveien10 - gnr 422, bnr salg av kommunal boligeiendom Endring av Fredrikstad kommunes vedtekter til Plan- og bygningslovens 69 nr.3, 74 nr.2 og 85, og ny vedtekt til 68, 70 nr.1, 74 nr.1 og 77 nr.1 Oppdatert finansreglement PS 23/07 Salg av Røde Mølle, Traraveien 3 - gnr 208 bnr 1531 PS 24/07 PS 25/07 PS 26/07 PS 27/07 Delegering av myndighet - forurensningsforskriften kap 15 og 15A Den fremtidige organisering av bedriftene FASVO AS og Mineberget Industrier AS Revidert budsjett for rehabilitering av Cicignon skole Tilskudd til ungdomstiltak i 19 bykommuner / "Storbymidler" PS 28/07 Spørsmål til ordføreren: Forsvant voldmesteren i kommunens byråkrati? PS 29/07 Lovlighetsklage - sak 125/06 Budsjett og handlingngsplan for Fredrikstad kommune PS 30/07 Spørsmål til ordføreren: Tiltak for å stoppe klimaendringen - Biodrivstoff PS 31/07 Interpellasjon: Fra Per-Kristian Hansen, Ap.: Kvalitetskrav for eldreomsorgen Side 4 av 52

5 PS 1/07 Referatsaker RS 1/07 Melding om vedtak i kontrollutvalget rapport "Eierskapskontroll i Østfold Energi AS" RS 2/07 Årsrapport for Konfliktrådet i Østfold RS 3/07 Rv Bruk av rentesikringsinstrumenter i finansieringen RS 4/07 Kjøp av eiendommen Sundløkkaveien 50 RS 5/07 Høringsuttalelse. Den kulturelle skolesekken Ingen merknader til referatene Kommunestyrets vedtak : Referatsakene ble tatt til orientering. PS 2/07 Nordhagen, Engelsviken - Onsøy Forslag til reguleringsplan Planfremstiller: Per Andre Hansen Landskapsarkitekter AS Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til Kommunestyret: I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Nordhagen, Engelsviken, plankart datert , sist revidert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Planutvalgets behandling : ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets innstilling : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Nordhagen, Engelsviken, plankart datert , sist revidert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Side 5 av 52

6 PS 3/07 Omberg- Rolvsøy Revidert forslag til reguleringsplan Forslagstiller: Halden arkitektkontor AS Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til Kommunestyret: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Omberg, plankart datert sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert Fredrikstad, Planutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av H fremmet Tor Prøitz følgende forslag: 1. Planutvalget har vurdert saken på nytt. For å unngå en ekspropriasjonssak godkjennes rådmannens opprinnelige forslag til reguleringsplan for Omberg, plankart datert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Det forutsettes utbedring av Saxegårdveien før tomtene i reguleringsplanen tas i bruk. ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (1H). Forslag fremmet av Tor Prøitz på vegne av H falt mot 8 stemmer (3AP, 1Bym, 1Frp, 2O, 1SV). Planutvalgets innstilling : Som rådmannens innstilling. Representanten Tor Prøitz, Høyre, tok opp Høyres forslag fra Planutvalget: Planutvalgets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer ( H 7, 1 Sp) som ble avgitt for forslag fremsatt av Tor Prøitz. Kommunestyrets vedtak : 1. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Omberg, plankart datert sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert PS 4/07 Brukerombudet - Årsmelding 2006 Ordføreren anbefaler Formannskapet å gi slik innstilling til Kommunestyret: Brukerombudets Årsmelding 2006 tas til etterretning og oversendes til Sosial- og omsorgsutvalget. Fredrikstad, Side 6 av 52

7 Formannskapets behandling Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret Brukerombudets Årsmelding 2006 tas til etterretning og oversendes til Sosial- og omsorgsutvalget. På vegne av Høyre, FrP og Onsøy-lista fremsatte representanten Peter Kuran slik forslag: 1. Brukerombudets årsmelding oversendes Oppvekstutvalget samt Sosial- og omsorgsutvalget for oppfølging. 2. Oppvekst og Sosial- og omsorgsutvalget gir en, oppfølgende, tilbakemelding til Kommunestyret, før sommeren, på følgende punkter: A. At klienter føler seg motarbeidet i møte med det offentlige hjelpeapparatet B. Påstander om dårlig kommunikasjon C. Mangelfull informasjon D. Tjenestens arbeidsforhold Formannskapets innstilling ble vedtatt med 28 stemmer, mot 25 stemmer (H 7, FrP 10, O-L 3, V 1,Pp 2, Bym 1, og uavhengig Grethe Haugen) som ble avgitt for forslag fremsatt av Peter Kuran. Kommunestyrets vedtak : Brukerombudets Årsmelding 2006 tas til etterretning og oversendes til Sosial- og omsorgsutvalget. PS 5/07 Opprettelse av filmfond Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å inviterer kommunestyret til å vedta: 1. Fredrikstad kommune deltar i opprettelsen av Fredrikstad Filmfond AS med inntil kr ved at halvparten av Næringsfondet omdisponeres til Filmfond. 2. Private interessenter og andre offentlige myndigheter inviteres til å delta i finansieringen av fondet. 3. Det opprettes et interimsstyre med mandat å fremme forslag til mandat/vedtekter for fondet. Forslaget forelegges Kultur- og næringsutvalget til godkjenning. 4. DnB NOR anmodes om å oppnevne to personer til interimsstyret. 5. Kommunen oppnevner følgende to personer til interimsstyret Fredrikstad, 12. januar 2007 Kultur- og næringsutvalgets behandling Forslag fremsatt i møtet: På vegne av Høyre fremmet representant Ingegerd Spillum utsettelsesforslag: Saken utsettes til ny Kultur- og næringssjef er blitt ansatt. Spørsmålet om filmfond sendes ut på høring til berørte parter som Industriforeningen, Handelsstanden, Opplev Fredrikstad og lignende. Side 7 av 52

8 På vegne av Fremskrittspartiet fremmet representant Eva Kristin Andersen utsettelsesforslag med begrunnelse: Fredrikstad kommune legger ut en ny sak på høring til alle næringsaktører i Fredrikstad kommune samt NHO. Saken skal inneholde følgende: Hva næringslivet har av synspunkter knyttet til hva Fredrikstad kommune bør bidra med i forhold til næringsutvikling. Hva skal næringsfondet benyttes til for å fremme næringsutvikling i Fredrikstad kommune. Bakgrunnen for næringslivets synspunkter bør bygge på Fredrikstad kommunes utfordringer knyttet til fremtidig samfunns- og næringsutvikling. Det handler både om å opprette og utvikle byens næringsliv. Det viktigste må være å spille på lag for å sikre og skape nye arbeidsplasser i Fredrikstad kommune. Ny sak legges frem før sommeren 2007 hvor alle innkomne innspill fremkommer. Saken skal inneholde begrunnelse for hva som er det beste for Fredrikstad-samfunnet sett med tanke på å sikre og øke antall arbeidsplasser i kommunen vår. Høyres representant sluttet seg til utsettelsesforslaget til Fremskrittspartiet. vedtatt mot 2 stemmer (1Frp, 1H). På vegne av Ap fremmet representant Rolf Tindlund forslag på Kari Agerup som medlem av interimsstyret. Opposisjonen vil komme med navn på representant under formannskaps-/ kommunestyrebehandlingen. Kultur- og næringsutvalgets innstilling av til formannskapet: Som rådmannens innstilling. Formannskapets behandling : På vegne av Fremskrittspartiet gjenopptok representanten Eva Kristin Andersen sitt utsettelsesforslag i Kultur- og næringsutvalget. Votering om utsettelse: Utsettelsesforslaget fikk 6 stemmer (3 FrP, 2 H, 1 O) mot 7 stemmer og ble dermed nedstemt. På vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Onsøylista fremmet representanten Tor Prøitz følgende forslag: 1. Fredrikstad kommune deltar i opprettelsen av Fredrikstad Filmfond AS med inntil kr Beløpet finansieres over det frie investeringsfond, UK Det forutsettes at private interessenter og andre offentlige myndigheter i sum vil delta med samme beløp. 3. Det opprettes et interimsstyre med representanter fra investorene med mandat å fremme forslag til mandat/vedtekter for fondet. Forslaget forelegges Kultur- og næringsutvalget til godkjenning. 4. Kommunen oppnevner følgende to personer til interimsstyret: Kultur- og næringsutvalgets innstilling ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer (3 FRP, 2 H, 1 O) som ble gitt for forslaget fra H/FrP/O. Side 8 av 52

9 Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune deltar i opprettelsen av Fredrikstad Filmfond AS med inntil kr ved at halvparten av Næringsfondet omdisponeres til Filmfond. 2. Private interessenter og andre offentlige myndigheter inviteres til å delta i finansieringen av fondet. 3. Det opprettes et interimsstyre med mandat å fremme forslag til mandat/vedtekter for fondet. Forslaget forelegges Kultur- og næringsutvalget til godkjenning. 4. DnB NOR anmodes om å oppnevne to personer til interimsstyret. 5. Kommunen oppnevner følgende to personer til interimsstyret: - Kari Agerup, Knipleveien 14, 1605 Fredrikstad På vegne av Ap, SV,KrF, Pp og Bym fremsatte representanten Jon-Ivar Nygård slikt forslag: Nytt pkt. 6. Næringsfondet styrkes med tilsvarende 5 millioner kroner under behandlingen av regnskapet for 2006 i mai Representanten Tor Prøitz tok opp Høyres, FrP og Onsøylistas forslag fra Formannskapet med flg. tillegg til pkt. 2.: delta med minst samme beløp. Representanten Peter Kuran, Høyre, foreslo Eva Kristin Andersen som medlem av interimsstyret. Formannskapets innstilling ble vedtatt, mot 20 stemmer ( H 7, FrP 10, O.L 3) som ble avgitt for forslag fremsatt at Tor Prøitz. Forslaget fra Peter Kuran vedr. oppnevnelse til interimsstyret ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Jon-Ivar Nygård ble vedtatt mot 1 stemme (V). Kommunestyrets vedtak : 1. Fredrikstad kommune deltar i opprettelsen av Fredrikstad Filmfond AS med inntil kr ved at halvparten av Næringsfondet omdisponeres til Filmfond. 2. Private interessenter og andre offentlige myndigheter inviteres til å delta i finansieringen av fondet. 3. Det opprettes et interimsstyre med mandat å fremme forslag til mandat/vedtekter for fondet. Forslaget forelegges Kultur- og næringsutvalget til godkjenning. 4. DnB NOR anmodes om å oppnevne to personer til interimsstyret. 5. Kommunen oppnevner følgende to personer til interimsstyret: - Kari Agerup, Knipleveien 14, 1605 Fredrikstad - Eva Kristin Andersen, Fjeldstadgt. 6D, 1636 Gml. Fredrikstad 6. Næringsfondet styrkes med tilsvarende 5 millioner kroner under behandlingen av regnskapet for 2006 i mai Side 9 av 52

10 PS 6/07 Fredrikstad som Fairtrade by? Rådmannen anbefaler Formannskapet å gi slik innstilling til Kommunestyret: Fredrikstad kommune har som mål at Fredrikstad oppnår statusen som Fairtrade by. Dette gjøres ved at det: Arbeides for å oppfylle kravene for en Fairtrade by (se vedlegg). Arbeides for en stadig forbedring etter en eventuell godkjenning som Fairtrade by Dette innbærer i praksis at: 1. Det settes ned en styringsgruppe bestående av et partnerskap av representanter fra frivillige organisasjoner, næringslivet, kommunens administrasjon og politikere. Styringsgruppas medlemmer skal aktivt bidra til å øke kunnskapen om Fairtrade og påse at prosessen skjer i henhold til de krav og retningslinjer Fairtrade / Max Havelaar setter for en by med denne statusen. Styringsgruppen skal også gjennomføre en årlig informasjonskampanje med det formål å øke befolkningens kjennskap til Fairtrade. 2. Kommunestyret gjør et vedtak om å støtte Fairtrade og kun servere Fairtrade-merket kaffe og te i forvaltningen. At det er Fairtrade-merkede produkter som serveres skal gjøres synlig for alle som drikker disse varene, ved tydelig merking og informasjonsmateriell. 3. Fairtrade-merkede produkter kan inngå i rammeavtalene i nye avtaler som inngås på områder hvor det finnes Fairtrade-merkede produkter. 4. Ordfører og kommunestyret anbefaler offentlige virksomheter å handle Fairtrademerkede produkter så langt det er mulig, og setter seg en målsetting for hvor mye Fairtrade-merkede produkter som skal konsumeres. 5. Kommunestyret beslutter å undersøke mulighetene for å agere som en etisk innkjøper i alle sine funksjoner. 6. Det informeres om Fairtrade på Fredrikstad kommunes hjemmesider og på servicetorget. 7. Etter en eventuell oppnåelse av status som Fairtrade by forplikter vi oss til kontinuerlig forbedring. Dette innebærer bl.a. en årlig økning kommunens forbruk av Fairtrademerkede varer, opp til et visst nivå. Fredrikstad, Formannskapets behandling : ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer (3 FrP, 2 H, 1 O). Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: Som rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 19 stemmer ( H 7, FrP 9, O-L 3) Side 10 av 52

11 Kommunestyrets vedtak : Fredrikstad kommune har som mål at Fredrikstad oppnår statusen som Fairtrade by. Dette gjøres ved at det: Arbeides for å oppfylle kravene for en Fairtrade by (se vedlegg). Arbeides for en stadig forbedring etter en eventuell godkjenning som Fairtrade by Dette innbærer i praksis at: 1. Det settes ned en styringsgruppe bestående av et partnerskap av representanter fra frivillige organisasjoner, næringslivet, kommunens administrasjon og politikere. Styringsgruppas medlemmer skal aktivt bidra til å øke kunnskapen om Fairtrade og påse at prosessen skjer i henhold til de krav og retningslinjer Fairtrade / Max Havelaar setter for en by med denne statusen. Styringsgruppen skal også gjennomføre en årlig informasjonskampanje med det formål å øke befolkningens kjennskap til Fairtrade. 2. Kommunestyret gjør et vedtak om å støtte Fairtrade og kun servere Fairtrade-merket kaffe og te i forvaltningen. At det er Fairtrade-merkede produkter som serveres skal gjøres synlig for alle som drikker disse varene, ved tydelig merking og informasjonsmateriell. 3. Fairtrade-merkede produkter kan inngå i rammeavtalene i nye avtaler som inngås på områder hvor det finnes Fairtrade-merkede produkter. 4. Ordfører og kommunestyret anbefaler offentlige virksomheter å handle Fairtrade-merkede produkter så langt det er mulig, og setter seg en målsetting for hvor mye Fairtrademerkede produkter som skal konsumeres. 5. Kommunestyret beslutter å undersøke mulighetene for å agere som en etisk innkjøper i alle sine funksjoner. 6. Det informeres om Fairtrade på Fredrikstad kommunes hjemmesider og på servicetorget. 7. Etter en eventuell oppnåelse av status som Fairtrade by forplikter vi oss til kontinuerlig forbedring. Dette innebærer bl.a. en årlig økning kommunens forbruk av Fairtrade-merkede varer, opp til et visst nivå. PS 7/07 Torp IF - lån av investeringsfond. Rådmannen anbefaler Formannskapet å innstille overfor Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune frafaller kravet til Torp idrettsforening om kr i renter for et lån på kr ,- som ble innvilget i juni Fredrikstad, 11.januar Formannskapets behandling : ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune frafaller kravet til Torp idrettsforening om kr i renter for et lån på kr ,- som ble innvilget i juni Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 11 av 52

12 Kommunestyrets vedtak : 1. Fredrikstad kommune frafaller kravet til Torp idrettsforening om kr i renter for et lån på kr ,- som ble innvilget i juni PS 8/07 Gamlebyen trafikkplan - Vedtak om stenging av Tolbodgaten Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet: 1. Vedtaket om stenging av Tolbodgaten slik som vedtatt den i Teknisk utvalg utsettes. Vedtaket tas med som et moment ved evaluering av planen. 2. Evaluering av planen foretas januar 2008 med erfaringer fra 1 års drift. Fredrikstad, Teknisk utvalg Teknisk drifts behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av AP, SV, Pp og V fremmet Atle Ottesen følgende forslag: 1. Toldbodgaten fra Mellomporten og bort til Kasernegaten skiltes som gågate. 2. Evaluering av planen foretas januar 2008 med erfaringer fra 1 års drift Votering Punkt 1 vedtatt med 7 mot 2 ( 1-H, 1-FRP ). Punkt 2 enstemmig som innstillingen. Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling : 1. Toldbodgaten fra Mellomporten og bort til Kasernegaten skiltes som gågate. 2. Evaluering av planen foretas januar 2008 med erfaringer fra 1 års drift. Formannskapets behandling : På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Onsøylista fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende forslag. 1. Som Teknisk utvalg 2. Gamlebyen trafikkplan tas opp til ny vurdering snarlig. 3. Forretningsdrivende får gjennom strakstiltak opprette kundeparkering tilknyttet forretning/ næring. Legene på Kongens Torg får som strakstiltak mulighet for pasientparkering i umiddelbar nærhet til legekontor. Av og påstigning for pasienter ved inngang må tillates. Innstillingen fra Teknisk utvalg ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer (3 FrP, 2 H, 1 O) som ble gitt for forslaget fra FRP/H/O. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Toldbodgaten fra Mellomporten og bort til Kasernegaten skiltes som gågate 2. Evaluering av planen foretas januar 2008 med erfaringer fra 1 års drift. På vegne av Ap fremsatte representanten Atle Ottesen slikt forslag: Nytt pkt. 2: Det foretas nødvendige justeringer/tilpassinger innenfor planens rammer. Pkt. 2 i innstillingen blir pkt. 3. Side 12 av 52

13 Representanten Eva Kristin Andersen tok opp FrP, Høyre og Onsøylistas forslag fra Formannskapet: Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 2 m/ tilleggsforslag fra Atle Ottesen ble vedtatt, mot 20 stemmer ( FrP 10, H 7, O-L 3) som ble avgitt for forslag fremsatt av Eva Kristin Andersen. Kommunestyrets vedtak : 1. Toldbodgaten fra Mellomporten og bort til Kasernegaten skiltes som gågate. 2. Det foretas nødvendige justeringer/tilpassinger innenfor planens rammer. 3. Evaluering av planen foretas januar 2008 med erfaringer fra 1 års drift. PS 9/07 Kommuneplan generell del - Sluttbehandling Rådmannen anbefaler Formannskapet å innstille overfor Kommunestyret: 1. Kommuneplan generelle del vedtas slik den framkommer av vedlegg 1. Fredrikstad, 13. november 2006 Formannskapets behandling : På vegne av FrP fremsatte representanten Eva KristinAndersen slikt forslag: Saken utsettes til februarmøtet. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: Saken utsettes til februarmøtet. Kommunestyrets behandling : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : Saken utsettes til februarmøtet. Formannskapets behandling : På vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet representanten Arild Skau følgende tilleggsforslag: Nytt kulepunkt settes inn 3. sist (før pkt barn og ungdom medvirker.. ) øverst på side 20. Eldre og mennesker med varig bistandsbehov sikres medvirkning i egen hverdag gjennom samhandling mellom bruker og personale, bruk av individuelle planer brukerstyrer eller brukerrepresentanter, gjennom samtaler med pårørende og gjennom brukerundersøkelser. Side 21: Avsnitt Slik vil vi ha det: tillegg til siste kulepunkt: Eldre mennesker med varig bistandsbehov skal leve under trygge og verdige forhold Side 13 av 52

14 Side 22. Avsnitt: Slik gjør vi det: Nytt kulepunkt settes inn som ellevte kulepunkt før pkt vi fortsetter det forebyggende helsearbeidet.. Med tanke på forebygging og livskvalitet skapes arenaer for friske eldre i samarbeid med eldreråd, pensjonistforeninger, hjemmetjenesten, bemannede omsorgsboliger, dagsenter, ergo- og fysioterapeuter, lokalsamfunnsutvalg, lag og foreninger. På vegne av Kristelig Folkeparti fremmet representanten Per Lebesby følgende tilleggsforslag: Side 27 i Vedlegget, avsnitt Utvikling av velferden, underavsnitt Slik vil vi ha det, nytt underavsnitt Oppvekst/opplæring/kompetanse Nytt kulepunkt 2 Barn og unge i Fredrikstad opplever alle en trygg og god familietilhørighet.. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Onsøy-lista fremmet representanten Eva Kristin Andersen følgende forslag: 1. Kommuneplan generelle del vedtas slik den fremkommer av vedlegg 1 med følgende endringer; Side 4, Kapitel 2 Fredrikstad i dag, Natur og turisme, siste avsnitt erstattes med følgende; I tillegg til det rike kulturtilbudet i Fredrikstad, er nok skjærgården en annen viktig forklaring på store besøkstall, spesielt i sommermånedene. Reiselivsnæringen opplever vekst. Samarbeidet i regionen har reiselivsutvikling som et viktig satsingsområde. Samarbeidet mellom aktørene innen kulturbasert næringsutvikling eller opplevelsesnæringene vil bli viktigere i tiden fremover. Side 6 Attraktivitetsstudie, 2 setning Vår kommune skiller seg klart ut fra de andre byene, ved at vi scorer høyest på alle attraktive dimensjoner - kulturliv, uteliv, trygghet, natur og friluftsliv. Side 15 Statlige styringssignaler - Soria Moria erklæringen Hele kapittelet fjernes. Side 15 Nasjonal transportplan, 1. setning De sentrale myndigheter har signalisert at de vil øke satsningen på samferdsel i tråd med Stortingets vedtak under behandling av Nasjonal Transportplan Side 17 Kap 4 Fredrikstad- samfunnets hovedutfordringer Side 17,Tilflytning og foryngelse av befolkningen. Siste setning erstattes med følgende; Integrasjon og språkopplæring er hovedutfordringene p dette området. Mottak av nye flyktninger må begrenses i perioden frem til kommunen kan tilby et bedre bolig og integreringstilbud. Side 17,Videreutvikle Fredrikstad som et attraktivt samfunn, 2 avsnitt avsluttes med følgende; Skolekapasiteten må i større grad utvides og bygges i tråd med innbyggernes ønske om bosetting. Side 17,Videreutvikle Fredrikstad som et attraktivt samfunn, nytt avsnitt etter 4 avsnitt Fredrikstad kommune befolkningsstatestikk viser at vi har store utfordringer knyttet til en kommende eldrebølge. En attraktiv kommune må ha et godt og fremtidsrettet tilbud til de eldre. Det er viktig å være i forkant med planlegging og bygging av gode boligtilbud ( livsløpsboliger) og sykehjem til denne delen av befolkningen. Side 21, Kap 7 Bærekraftig samfunnsutvikling, Slik vil vi ha det nytt prikkpunkt Det er viktig å ha levedyktige lokalsenter ute i distriktene for en samordnet areal - og transportplanlegging hvor målet om redusert transportarbeid står sentralt. Side 14 av 52

15 Side 25 Kap 8 Identitet og kultur, Slik gjør vi det, 8. prikkpunkt Vi utvikler Gamlebyen som et levende kulturminne, videreutvikler Forsvarets lokaler til kultur - undervisning- og reiselivsformål. Vi videreutvikler og stimulere det etablerte næringsliv i Gamlebyen og ønsker nye tilpassede næringer velkommen. Side 28 Slik gjør vi det; Oppvekst/Opplæring/kompetanse; nytt prikkpunkt Språk- og samfunnsopplæring til våre fremmedkulturelle intensiveres. Side 28 Slik gjør vi det; Sysselsetting/arbeid; 2. prikkpunkt endres som følger; Arbeidsmarkedet åpnes for flere kulturer og nasjonaliteter ved at det settes sterkere fokus på språk og samfunnskunnskap. Side 29 Slik gjør vi det; Folkehelse; nytt prikkpunkt; Legge til rette for gratis parkeringsplasser på utsiden av sentrum. Side 29 Slik gjør vi det; Integrering; nytt prikkpunkt; Intensivere og bedre språk og samfunnskunnskap til alle våre fremmedkulturelle. Side 30 Økt verdiskaping- en samarbeidsutfording; Slik gjør vi det, 3 prikkpunkt endres; Transportinfrastrukturen bygges ut etter vedvarende initiativ/oppfordring til samarbeid med statlige og fylkeskommunale myndigheter. Denne utbyggingen vil ikke skje osv. strykes Side 32 Kap 10 Kommuneplanens arealdel - kortversjon, Slik vil vi ha det; nytt prikkpunkt; Legge til rette for bolig-, skole, - og omsorgsboliger ute i distriktene for å få levedyktige sentrum. Side 32 Kap 10 Kommuneplanens arealdel - kortversjon, Slik gjør vi det; endres med følgende; 1. prikkpunkt strykes i sin helhet 4. prikkpunkt strykes i sin helhet Det legges opp til en bredere variasjon i bosettingen, hvor man åpner for flere boligtomter i utkantstrøk. Skolekapasiteten må utvides i attraktive boligområder. Protokolltilførsel: På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Onsøylista fremmet representanten Peter H. Kuran følgende protokolltilførsel: Fremskrittspartiet, Høyre og Onsøylista har stemt for rådmannens innstilling med en rekke tilleggsforslag, som er fremmet av de tre partier i formannskapet. Våre forslag gir uttrykk for at vi mener kommuneplanen bør få en annen form enn den har i dag. Det vil være meget tidkrevende å endre på kommuneplanen slik at våre synspunkter kan komme frem på en god måte. I tillegg har dette vært en forenklet revisjon av kommuneplanen. Partiene vil derfor arbeide for å få en hovedrevisjon av kommuneplanen i Fremskrittspartiet, Høyre og Onsøylista vil starte kommuneplanprosessen med innspill fra de politiske partier på mål med planen, slik at form og innhold kan gjøre planen til et hensiktsmessig redskap for byens innbyggere. Forslaget fra Ap/SV/KrF ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Forslaget fra KrF ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Forslaget fra FrP/H/O fikk 6 stemmer (3FrP, 2 H, 1 O) mot 7 stemmer og ble dermed nedstemt. Side 15 av 52

16 med ovennevnte endringer i henhold til voteringsresultat, ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Ordføreren godkjente protokolltilførselen fra FrP/H/O. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Kommuneplan generelle del vedtas slik den framkommer av vedlegg 1, med følgende endringer: Øverst på side 20 Nytt kulepunkt settes inn 3. sist (før pkt barn og ungdom medvirker.. ) Eldre og mennesker med varig bistandsbehov sikres medvirkning i egen hverdag gjennom samhandling mellom bruker og personale, bruk av individuelle planer brukerstyrer eller brukerrepresentanter, gjennom samtaler med pårørende og gjennom brukerundersøkelser. Side 21: Avsnitt Slik vil vi ha det: tillegg til siste kulepunkt: Eldre mennesker med varig bistandsbehov skal leve under trygge og verdige forhold Side 22. Avsnitt: Slik gjør vi det: Nytt kulepunkt settes inn som ellevte kulepunkt før pkt vi fortsetter det forebyggende helsearbeidet.. Med tanke på forebygging og livskvalitet skapes arenaer for friske eldre i samarbeid med eldreråd, pensjonistforeninger, hjemmetjenesten, bemannede omsorgsboliger, dagsenter, ergo- og fysioterapeuter, lokalsamfunnsutvalg, lag og foreninger. Side 27 i Vedlegget, avsnitt Utvikling av velferden, underavsnitt Slik vil vi ha det, nytt underavsnitt Oppvekst/opplæring/kompetanse Nytt kulepunkt 2 Barn og unge i Fredrikstad opplever alle en trygg og god familietilhørighet.. Representanten Eva-Kristin Andersen tok opp FrP s forslag fra Formannskapet: Protokolltilførsel: På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Onsøylista og Venstre fremmet representanten Peter H. Kuran samme protokolltilførsel som i Formannskapets møte. Formannskapets innstilling ble vedtatt, mot 20 stemmer (FrP 10, H 7, O-L 3)som ble avgitt for forslag fremsatt av Eva Kristin Andersen. Ordføreren godkjente protokolltilførsel fra FrP, Høyre, Onsøylista og Venstre. Kommunestyrets vedtak : 1. Kommuneplan generelle del vedtas slik den framkommer av vedlegg 1, med følgende endringer: Øverst på side 20 Nytt kulepunkt settes inn 3. sist (før pkt barn og ungdom medvirker.. ) Eldre og mennesker med varig bistandsbehov sikres medvirkning i egen hverdag gjennom samhandling mellom bruker og personale, bruk av individuelle planer brukerstyrer eller brukerrepresentanter, gjennom samtaler med pårørende og gjennom brukerundersøkelser. Side 16 av 52

17 Side 21: Avsnitt Slik vil vi ha det: tillegg til siste kulepunkt: Eldre mennesker med varig bistandsbehov skal leve under trygge og verdige forhold Side 22. Avsnitt: Slik gjør vi det: Nytt kulepunkt settes inn som ellevte kulepunkt før pkt vi fortsetter det forebyggende helsearbeidet.. Med tanke på forebygging og livskvalitet skapes arenaer for friske eldre i samarbeid med eldreråd, pensjonistforeninger, hjemmetjenesten, bemannede omsorgsboliger, dagsenter, ergo- og fysioterapeuter, lokalsamfunnsutvalg, lag og foreninger. Side 27 i Vedlegget, avsnitt Utvikling av velferden, underavsnitt Slik vil vi ha det, nytt underavsnitt Oppvekst/opplæring/kompetanse Nytt kulepunkt 2 Barn og unge i Fredrikstad opplever alle en trygg og god familietilhørighet.. PS 10/07 Endret styring av Kråkerøy bru Rådmannen anbefaler Teknisk Utvalg å gi slik innstilling til formannskapet: 1. Vegdirektoratets beslutning om plassering av styring og overvåking av riksveibruene over Vesterelva tas til etterretning. 2. Drift av alle bruene over Vesterelva styres av sikkerhetsmessige årsaker fra ett sted. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Enstemmig som innstillingen. Fagforbundet fremmet følgende kommentarer: Kommentar fra Fagforbundet: Vi ønsker å beholde styringen av bruene i den formen det er i dag, viser til kommentaren videre i saken. Her er kommentarer fra de ansatte; KJØREBRO. Den gamle kråkerøybrua (1957) er slitt og gammel. Brua trenger daglig ettersyn. Blir det slik at betjeningen for styring av bruene skal flyttes til Oslo, må det være minst en person her i nærmiljøet som har 24 timer vakt for overvåking. Man kan jo bare tenke seg trafikk - kaos hvis broklaffene blir stående i åpen tilstand. Har det vært tenkt på; 1. Sikkerheten ved at det er personer fysisk til stede? Trafikken som er i dag, og som sikkert vil øke i fremtiden, er det meget viktig at det er personer tilstede som kan ta avgjørelser i løpet av kort tid. 2. Hva med aggressiv kjøring mot rødt lys. 70% av tilfellene kjøres det mot rødt lys når bommene er på vei ned. 3. Vedlikehold - for eksempel smørevakt som foretas hver tirsdag. 4. Hva med morgeninspeksjon. 5. Hva med vinterstid. Snømåking og salting blant annet. Brua må alltid være tom for snø føre løft. Nattestid og utrykning ved stort snøfall da. Må måkes manuelt. Side 17 av 52

18 6. Kollisjon på broa? 7. Utrykningsbiler som ambulanse, brann og politiet. 8. Skifting av lyspærer / røde varsellys som ryker ganske ofte p.g.a rystelser. 9. Arbeidsplasser går tapt, noe som egentlig kunne og burde stått som nummer 1. Vi vil ikke tro og håpe at Borg Havnevesen vil flytte arbeidsplasser ut av Fredrikstad til Oslo, dog heller ikke Fredrikstad kommunes politikere. 10. Hva med vanning sommerstid p.g.a. termisk ekspansjon. GANGBROA 1. Vi lurer på hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt fra Oslo i forbindelse med fotgjengere, når vi her siden åpningen har problemer daglig. 2. Utvendig kontroll hver morgen? 3. Statens veivesen vil ikke på det nåværende tidspunkt overta ansvaret for drift av broa. Det må bli stor økonomisk belastning for statens veivesen å overføre driften til Oslo, slik at alle faktorer blir ivaretatt. Det er selvfølgelig ikke vårt problem, men man kan spare mange mill. ved å drifte broene her fra nærmiljøet. Det er snakk om mange tonn i bevegelse når man først har bestemt seg for å heve broklaffene. Sikkerheten må komme først. Veitrafikkloven. Hvem er det som har ansvaret for sikkerheten. Arbeidstilsynet eller Norsk Veritas? Hvem er det som beskriver lovene omkring det. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts uttalelse : Enstemmig som rådmannens innstilling med kommentarer fra Fagforbundet. Teknisk utvalg Teknisk drifts behandling : Forslag fremsatt i møtet: På vegne av AP fremmet Atle Ottesen følgende forslag: 1. Fredrikstad kommune finner ikke å kunne anbefale en flytting av styring og overvåkning av riksveibruene over Vesterelva. Det legges avgjørende vekt på de sikkerhetsmessige sider knyttet til heving og senking av bruene. Også for de sjøfarende anses nærhet til brukerne og den visuelle delen av overvåkningen i elveløpet svært viktig. Betydningen av nærhet til selve installasjonene med tanke på fortløpende overvåking av tilstand anses også som en viktig del av sikkerhetsaspektet. 2. Som rådmannens innstilling. På vegne av AP fremmet Øyvind Fjeldstad følgende forslag til tillegg til pkt. 1 i endringsforslaget: Fredrikstad kommune vil også slutte seg til kommentarene fra Fagforbundet gitt i Samarbeidsog arbeidsmiljøutvalgets møte Forslagets pkt. 1 med tillegg ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. 2. Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. 3. Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling : 1. Fredrikstad kommune finner ikke å kunne anbefale en flytting av styring og overvåkning av riksveibruene over Vesterelva. Det legges avgjørende vekt på de sikkerhetsmessige sider knyttet til heving og senking av bruene. Også for de sjøfarende anses nærhet til brukerne og den visuelle delen av overvåkningen i elveløpet svært viktig. Betydningen av nærhet til selve installasjonene med tanke på fortløpende overvåking av tilstand anses også som en viktig del av sikkerhetsaspektet. Fredrikstad kommune vil også Side 18 av 52

19 slutte seg til kommentarene fra Fagforbundet gitt i Samarbeids- og arbeidsmiljøtvalgets møte Vegdirektoratets beslutning om plassering av styring og overvåking av riksveibruene over Vesterelva tas til etterretning. 3. Drift av alle bruene over Vesterelva styres av sikkerhetsmessige årsaker fra ett sted. Formannskapets behandling : Kopi av brev fra Statens vegvesen, datert , ble omdelt. På vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti fremmet representanten Jon-Ivar Nygård følgende endringsforslag: Pkt. 2 i innstillingen fra Teknisk utvalg utgår. Forslaget fra Ap/SV/KrF ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Innstillingen fra teknisk utvalg med ovennevnte endring ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Fredrikstad kommune finner ikke å kunne anbefale en flytting av styring og overvåkning av riksveibruene over Vesterelva. Det legges avgjørende vekt på de sikkerhetsmessige sider knyttet til heving og senking av bruene. Også for de sjøfarende anses nærhet til brukerne og den visuelle delen av overvåkningen i elveløpet svært viktig. Betydningen av nærhet til selve installasjonene med tanke på fortløpende overvåking av tilstand anses også som en viktig del av sikkerhetsaspektet. Fredrikstad kommune vil også slutte seg til kommentarene fra Fagforbundet gitt i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgets møte Drift av alle bruene over Vesterelva styres av sikkerhetsmessige årsaker fra ett sted. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Fredrikstad kommune finner ikke å kunne anbefale en flytting av styring og overvåkning av riksveibruene over Vesterelva. Det legges avgjørende vekt på de sikkerhetsmessige sider knyttet til heving og senking av bruene. Også for de sjøfarende anses nærhet til brukerne og den visuelle delen av overvåkningen i elveløpet svært viktig. Betydningen av nærhet til selve installasjonene med tanke på fortløpende overvåking av tilstand anses også som en viktig del av sikkerhetsaspektet. Fredrikstad kommune vil også slutte seg til kommentarene fra Fagforbundet gitt i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgets møte Drift av alle bruene over Vesterelva styres av sikkerhetsmessige årsaker fra ett sted. PS 11/07 Stortorvet, oppgradering, organisering av prosjekt Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å gi slik innstilling til Formannskapet 1. Prosjektet organiseres slik det er beskrevet i saken med styringsgruppe og prosjektgruppe Fredrikstad, Side 19 av 52

20 Teknisk utvalg Teknisk drifts behandling : Enstemmig som rådmannens innstilling. Teknisk utvalg Teknisk drifts innstilling : Som rådmannens innstilling. Formannskapets behandling : Ordfører Ole Haabeth foreslo at styringsgruppen utvides med 1 representant. Representanten Leif Eriksen foreslo Eva Kristin Andersen som medlem av styringsgruppen. Representanten Peter H. Kuran forslo Tor Prøitz som medlem av styringsgruppen. med ovennevnte forslag ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. Formannskapets innstilling av til Kommunestyret: 1. Prosjektet organiseres slik det er beskrevet i saken med styringsgruppe og prosjektgruppe Sammensetning styringsgruppen: Ordføreren Leder av Teknisk utvalg Leder av Kultur- og Næringsutvalget Eva Kristin Andersen Tor Prøitz På vegne av SV fremsatte representanten Aud Niklassen slik forslag: Grethe Nygren Rognes velges som representant til styringsgruppa. Formannskapets innstilling med forslag fremsatt av Aud Niklassen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Prosjektet organiseres slik det er beskrevet i saken med styringsgruppe og prosjektgruppe Sammensetning styringsgruppen: Ordføreren Leder av Teknisk utvalg Leder av Kultur- og Næringsutvalget Grethe Nygren Rognes Eva Kristin Andersen Tor Prøitz PS 12/07 Ungdomstilbud i sentrum Rådmannen anbefaler Kultur-og næringsutvalget, Oppvekstutvalget og Sosial- og omsorgsutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. I forbindelse med vedtak om handlingsplan og budsjett for 2007, foreslås vedtatt opprettelse av et prosjekt for perioden januar desember 2009 for gjennomføring / Side 20 av 52

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer