Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Oppvekstutvalget"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: , Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET 1. Karin Aase 2. Victor Kristiansen 3. Kirsti Sand FRESKRITTSPARTIET 1. Agnes Bossum HØYRE 1. Annkristin Stene-Johansen 2. Bjørn Kjelsaas Andersen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Tom Dreyer KRISTELIG FOLKEPARTI 1. Per Lebesby VENSTRE 1. Tormod Schei erknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. øtende fra administrasjonen: Seksjonssjef Grethe B. Hansen, fagsjef sosial og familie Anita Karlsen, fagsjef skole Stein Krogsrud, fagsjef barnehage Gunn Glad athisen, prosjektleder Brit Hellen Holt-Jensen og møtesekretær Randi Nordskog. Fra barneverntjenesten: Virksomhetsleder Bjørg Johnsrud Western.... Per Lebesby Karin Aase Agnes S. A. Bossum Leder Utvalgsmedlem utvalgsmedlem

2 Hovedutskrift er sendt til edlemmene Andre

3 Annet: Ingen merknader til protokoll Ingen merknader til innkalling og saksliste Utvalget ønsker at protokollen leses i slutten av møtet. Delt ut i møtet: Til sak nr 42/06 - Uttalelse fra Utdanningsforbundet i Fredrikstad vedr. Kartlegging av opplæringen i Fredrikstad kommune ånedsrapport per ånedsrapporter per Barnehageetaten, Skoleetaten og Sosial- og familieetaten (virksomheter som rapporterer til Oppvekstutvalget) ble delt ut i møtet til orientering. Sak 44/06 ånedsrapport per Skoleetaten Under behandling av saken orienterte fagsjef skole om prosjektet Arbeid med læringsmiljø. Utvalget ønsker en tilbakemelding på hvor dette arbeidet står nå, hvor mange som har benyttet tilbudet og hvor kjent tilbudet er? Dialogkonferansen - Hva fremmer læring i Fredrikstad-skolen? Det ble avholdt et møte og innspillene hva hver av gruppene - elevene, tilsatte og foreldrene - ble sydd samen til ett dokument. Dette dokumentet er sendt Læringslaben for videre bearbeiding. Saken vil bli lagt frem for Oppvekstutvalget i desembermøtet øtekultur Representanten Tom Dreyer tok opp temaet møtekultur. Både politikere og administrasjon ønsker å ha en god møtekultur med gjensidig respekt.

4 Oppvekstutvalgets møte Sakliste PS 40/06 Referatsaker PS 41/06 Ungdomstilbud i sentrum PS 42/06 Kartlegging av opplæringen i Fredrikstad kommune 2006 PS 43/06 ånedrapport per Barnehagetaten PS 44/06 ånedsrapport per Skoleetaten PS 45/06 ånedsrapport per Sosial-og familieetaten - virksomheter som rapporterer til Oppvekstutvalget PS 46/06 Oppnevning av ny vararepresentant til byggekomite ved Torsnes skole U.off.

5 PS 40/06 Referatsaker RS 12/06 Referatsaker og orienteringer 1. Orientering om Barneverntjenesten 2. Orientering om prosjektet Barn og unge i grenseland 3. Orientering om ny rammeplan i barnehageetaten Orientering om Barneverntjenesten: Virksomhetsleder Bjørg Johnsrud Western orienterte utvalget om status og fremdrift i Barneverntjenesten og svarte på spørsmål. Prosjektet Barn og unge i grenseland : Prosjektleder Brit Hellen Holt-Jensen orienterte om prosjektet, om videre arbeid og svarte på spørsmål fra utvalget. Brosjyren Barn og unga i gränselandet vedlegges protokollen til utvalgsmedlemmene. Orientering om ny rammeplan i barnehageetaten: Orienteringen utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknad: I forbindelse med orienteringen om Barneverntjenesten ønsker utvalget en melding fra Barneverntjenesten etter 2-månedersevalueringen av ryddegruppenes arbeid.

6 PS 41/06 Ungdomstilbud i sentrum Rådmannen anbefaler Kultur-og næringsutvalget, Oppvekstutvalget og Sosial- og omsorgsutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. I forbindelse med vedtak om handlingsplan og budsjett for 2007, foreslås vedtatt opprettelse av et prosjekt for perioden januar desember 2009 for gjennomføring / utprøving av tilbud til ungdom i sentrum. 2. Det foreslås overfor kommunestyret at prosjektet og tilbudet knyttes administrativt til St. Croixhuset. 3. Det foreslås overfor kommunestyret at det søkes om midler fra Barne- og likestillingsdepartementet til gjennomføring av et prosjekt med en 50% prosjektlederstilling i Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av AP fremmet representanten Karin Aase følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til utvalgets møte i desember. Utsettelsesforslaget fremmet av representanten Karin Aase på vegne av AP ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til utvalgets møte i desember. PS 42/06 Kartlegging av opplæringen i Fredrikstad kommune 2006 Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Rapporten Kartlegging av opplæringen i Fredrikstad kommune 2006 tas til orientering Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av SV fremmet representanten Tom Dreyer slikt utsettelsesforslag: Saken utsettes til neste møte. Utsettelsesforslaget fremmet av representanten Tom Dreyer på vegne av SV ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste møte.

7 PS 43/06 ånedrapport per Barnehagetaten Rådmannen anbefaler oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. ånedrapport per 31.august tas til orientering 2. Øremerkede tilskudd på 10,0 millioner kroner på barnehageetaten benyttes til å finanseiere følgende prosjekter: 3,0 millioner kroner til kjøp av tomt til Rød barnehage 0,5 million kroner til forprosjektering av ny Torstroll barnehage 0,6 million kroner til nye barnehageplasser i naturavdelinger 0,7 million kroner til prosjekter i virksomheten Jonas 4,0 millioner kroner til kjøp av mobil barnehagemodul 0,2 million kroner til omgjøring av avdelinger Resterende 1,0 million kroner avsettes til uforutsette forhold / fond og tas endelig stilling til i forbindelse med årsoppgjøret. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. ånedrapport per 31.august tas til orientering 2. Øremerkede tilskudd på 10,0 millioner kroner på barnehageetaten benyttes til å finanseiere følgende prosjekter: 3,0 millioner kroner til kjøp av tomt til Rød barnehage 0,5 million kroner til forprosjektering av ny Torstroll barnehage 0,6 million kroner til nye barnehageplasser i naturavdelinger 0,7 million kroner til prosjekter i virksomheten Jonas 4,0 millioner kroner til kjøp av mobil barnehagemodul 0,2 million kroner til omgjøring av avdelinger Resterende 1,0 million kroner avsettes til uforutsette forhold / fond og tas endelig stilling til i forbindelse med årsoppgjøret. PS 44/06 ånedsrapport per Skoleetaten Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. ånedsrapport per for skoleetaten tas til orientering Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt.

8 1. ånedsrapport per for skoleetaten tas til orientering PS 45/06 ånedsrapport per Sosial-og familieetaten - virksomheter som rapporterer til Oppvekstutvalget Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. ånedsrapport per tas til orientering Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. ånedsrapport per tas til orientering PS 46/06 Oppnevning av ny vararepresentant til byggekomite ved Torsnes skole Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Thor Alexander Dydvad fritas fra sitt verv som vararepresentant til byggekomite ved Torsnes skole 2. Som ny vararepresentant til byggekomite ved Torsnes skole oppnevnes Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av H fremsatte representanten Annkristin Stene-Johansen slikt forslag: 1. Som rådmannens innstilling 2. Som ny vararepresentant til byggekomite ved Torsnes skole oppnevnes Bjørn Kjelsaas Andersen, Sembsgt. 14, 1605 Fredrikstad

9 og forslaget fra Høyre ble enstemmig vedatt. 1. Thor Alexander Dydvad fritas fra sitt verv som vararepresentant til byggekomite ved Torsnes skole 2. Som ny vararepresentant til byggekomite ved Torsnes skole oppnevnes Bjørn Kjelsaas Andersen, Sembsgt. 14, 1605 Fredrikstad. PS 47/06 Plan for psykisk helsearbeid Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget og Sosial -og omsorgsutvalget å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Plan for psykisk helsearbeid legges til grunn for det videre arbeidet innen psykisk helsearbeid i Fredrikstad kommune Fredrikstad, Forslag fremsatt i møtet: På vegne av H fremmet representanten Annkristin Stene-Johansen slikt forslag til nytt pkt. 2: Pkt. 2 Under kapittelet barn og unge - tilføyes: Tilgjengelighet - oppsøkende tjenester blant barn og unge. Den forebyggende tjenesten blant barn og unge styrkes gjennom at ett årsverk i planen øremerkes styrkning av Utekontakten og dennes oppsøkende virksomhet. Stillingen dekkes innen rammen avsatt til psykisk helsevern for voksne. På vegne av SV fremmet representanten Tom Dreyer slikt forslag til nytt pkt. 3: Pkt. 3 Det søkes å opprette et godt faglig tilbud til barn/ungdom med psykiske lidelser som faller utenfor det ordinære opplæringstilbudet i skolen pga den enkeltes sykdomsbilde. Tilbudet innarbeides i Plan for psykisk helsearbeid Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Høyre til nytt pkt. 2 ble vedtatt med 5 stemmer (1SV, 2H, 1FrP, 1V) Forslaget fra Sosialistisk venstreparti til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

10 Oppvekstutvalgets uttalelse : 1. Plan for psykisk helsearbeid legges til grunn for det videre arbeidet innen psykisk helsearbeid i Fredrikstad kommune 2. Under kapittelet barn og unge - tilføyes: Tilgjengelighet - oppsøkende tjenester blant barn og unge. Den forebyggende tjenesten blant barn og unge styrkes gjennom at ett årsverk i planen øremerkes styrkning av Utekontakten og dennes oppsøkende virksomhet. Stillingen dekkers innen rammen avsatt til psykisk helsevern for voksne. 3. Det søkes å opprette et godt faglig tilbud til barn/ungdom med psykiske lidelser som faller utenfor det ordinære opplæringstilbudet i skolen pga den enkeltes sykdomsbilde. Tilbudet innarbeides i Plan for psykisk helsearbeid

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 19.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, Fra til saksnr.: 95/05-105/06 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:25 Møtested: Nygaardsgt 16, 2 etg., møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 135/06-143/05 MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk.

M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 31.08.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:50 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 46/06-56/06 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)

PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 29.04.2009 kl. 18.30 19.50 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer