DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON"

Transkript

1 side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

2 side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL Generelle kommentarer ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL Enhetspresentasjon Informasjon om enheten og tjenester Ressursrammer: Driftsbudsjett Hovedfokus 2015 og prioriteringer GJENNOMFØRING Rådgivning Personalservice IKT Arbeidslaget Lærlinger Leankoordinator og læringslean HMS Planlagt eksterne kurs Følgende kurs er planlagt: Planlagt interne kurs Annen intern virksomhet HANDLINGSDEL PLAN UTLYSNING AV STILLINGER... 26

3 side 3 1. Visjon og hovedmål KOMMUNENS FORVALTNINGSPRAKSIS, VHP KAP : Tiltak 1: Nettstedsutvikling Videreutvikling av webløsning for Harstad kommune, med intranett og internett. Formål: Formidle informasjon om politiske vedtak, tjenesteenhetene og aktiviteter i enhetene som brukeren har nytte av. Utvikling av e- demokrati og dialoger. Pga kommunens vanskelige økonomiske situasjon har ikke dette tiltaket vært prioritert. Dette må også ses i sammenheng med og vurderes i ny ikt strategiplan for Harstad kommune. Gjennomføres slik: IKT skal tilrettelegge og sørge for at den tekniske plattform og sikkerhet ivaretas, samtidig med et brukervennlig grensesnitt. Enheten må selv ha kompetanse og rutine for oppdatering og informasjon til ansatte på web og intranett. Fagkoordinator HR og leankoordinator ivaretar dette pva enheten for området HR og læringslean. Tiltak 2: Utvikle kommunikasjonskompetanse Formål: Utvikle kommunikasjonskompetanse på alle nivå Kompetanseutviklende tiltak rettet mot ledere iverksettes. Publikumsbehandling er prioritert område. Det er et mål at alle ansatte med utstrakt publikums/brukerkontakt skal ha vært gjennom slik opplæring. Kostnad: Ikke nærmere utredet Ansvar: Rådmann og alle enhetsledere/tjenesteområder Tiltaket må innarbeides i overordnet kompetanseutviklingsplan. Ansvar: Personalsjef Gjennomføring: All ledelse og service er basert på kommunikasjon og vi vektlegger bla: Kurs i gjennomføring av medarbeidersamtaler for å bli tryggere på gjennomføring og kunne kommunisere tydelig og trygt med den ansatte. Kurs i gjennomføring av den vanskelige samtalen. Kurs i konflikthåndtering Fokus på opplæring og trening i tavlemøter som del av læringslean fase 2. Tiltak 3: Utvikle selvbetjening Formål: Legge til rette for selvbetjening. Mer tilgang på digital informasjon. Tiltak: Alle dialogbaserte skjema skal finnes elektronisk på hjemmesiden. Dette arbeidet startet opp i 2014 og må videreføres i Ansvar: Økonomi- og utviklingsenheten, personal- og organisasjonsenheten, service og dokumentasjonstjenesten. Dette gjøres i samarbeid med IKT/personalsjefen. Gjennomføres slik: Utvikling av selvbetjening omfatter både eksterne brukere og internt i vår organisasjon. Overgang til fullelektronisk sikker lagring, vil medføre at det legges til rette for redusert papirflyt internt og vil kreve en betydelig omlegging av administrasjon- og forvaltningsrutiner i hele kommunen. For vår enhet vil alle våre rutiner bli omfattet av dette og vil også bli en prioritert aktivitet i hele 2015, med den interne samhandling og utvikling dette vil medføre. For IKT vil hovedfokus være å sørge for at de systemer som skal støtte forvaltningen,

4 side 4 tilfredsstiller de krav til kommunikasjon, kapasitet og sikkerhet som kreves. Tiltak 4: Etiske retningslinjer i Harstad kommune Formål: Bedre holdninger og forebygge misligheter og korrupsjon. Vedtatt etiske retningslinjer kommuniseres og implementeres i hele organisasjonen. Ros analyse tema korrupsjon er gjennomført i juni Ansvar: Rådmannen og enhetsledere Gjennomføring: Etiske retningslinjer må ses i sammenheng med verdihåndboken og skal påvirke og veilede den ansatte i utøving av sin funksjon, i møte med andre ansatte og i møte med brukerne. For å holde fokus på dette, skal nærmeste leder sammen med sine ansatte gjennomføre «tavlemøte» foran avdelingens «plakat» en gang hver måned for å sjekke ut at vi får dette til. Tiltak 5: Ny verdihåndbok med verdiene Åpen og REAL Formål: Å yte bedre tjenester til byens befolkning. Vedtatt verdihåndbok kommuniseres i hele den politiske og administrative organisasjonen. Ansvar: Rådmannen og enhetsledere ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Gjennomføring: Se tiltak 3. Kriterium 6: Personalforvaltning Lederutvikling: Utvikling av en lederkultur bygd på relasjonsbygging, støtte, oppfølging på tvers av enhetene Ansvar: rådmannen Ledelse, desentralisering og delegering Utviklingsprogram for enhetsledere og mellomledere realiseres med hovedfokus på å utvikle en lærende organisasjon. Rådmannen har gjennomført en lederkompetanse- og utviklingsstrategi med fokus på verdibasert- og verdsettende lederskap for enhetsledere og mellomledere. Uavhengig av størrelse og fagområde, ønsker rådmann fokus på funksjonelle og sterke lederteam som har evne og kompetanse til å utvikle egen enhet forankret i verdibasert ledelse. Dokumentasjon fra gjennomførte leanprosesser understøtter denne målsettingen og viser betydningen av en lærende organisasjon med myndiggjorte medarbeidere som har fokus på læring, evaluering og utvikling i hverdagen. Tiltak: Ledere, ansatte og politikere skal ha kjennskap til læringslean, enten ved selv å ha deltatt i egne utviklingsprosjekter og/eller ha fått informasjon og kjennskap til resultatmål og effekter oppnådd innen virksomhetens tjenesteområder. Ansvar: rådmann og personalsjef Gjennomføring: Læringslean fase 2 startet opp 26. januar Erfaring så langt, gjør av vi legger vekt på modellen fra Sintef og Vestre Toten kommune. Modellen forutsetter bla: Stabil og god ledelse Leder som har myndiggjorte mellomledere og ansatte

5 side 5 Ledere som har tid til å se sine ansatte og som vil lykkes gjennom ansatte som presterer sitt beste. Dette fordrer at det arbeides løpende med ansvar, myndighet og roller. Dette er en kontinuerlig prosess for å trygge lederskapet og sørge for at bla mellomlederrollen blir tydelig og at lederen tar sin plass slik som forventet. Ledersamlingene i 2015 med oppstart 19 februar, vil fokusere på aktuelle tema som skal trygge og forsterke lederrollen. Vi vil bidra med påfyll og kompetanseheving som har til hensikt å støtte lederne i utførelse av deres lederskap. For rådmannen er det en klar målsetting, at kommunens ledere skal fremstå som tydelige, synlige og dialogbasert. Se vedlegg: Lederprogram Kriterium 7: Fornyelsespolitikk Harstad kommune som kunnskapsorganisasjon strategisk kompetanseutvikling I gjeldende hovedtariffavtale heter det i kapittel 3.3 For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkes kommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Det vises for øvrig til Riksmeklingsmannens forslag, pkt. V, litra a) Hovedtariffavtalen forutsetter at det skal være en naturlig sammenheng mellom kompetanse og lønnsutvikling. Harstad kommune har gjennomført kompetansekartlegging. Målet videre vil er å benytte kartleggingsdata til analyse arbeid som grunnlag for kompetanseplanlegging i forhold til det fremtidige behov Harstad kommune har for kompetanse og arbeidskraft. Overordnet kompetanseutviklingsplan Ansvar for oppfølging: Personalsjef Gjennomføring: En kompetanseutviklingsplan må ha fokus på virksomhetens behov for kompetanse på kort og lang sikt. Vi må med nåværende kompetansebilde, analysere og treffe tiltak for fremtidige kompetansebehov basert på utvikling innen de ulike tjenesteområder. Dette arbeidet vil starte opp i andre halvår og i første omgang involvere alle fagrådgivere og fagkoordinator HR. Kompetansebildet på ansattnivå er registrert av den ansatte og danner grunnlag for gjeldende kompetansestatus som gir grunnlag for videre analysearbeid. Anskaffelse av analyseverktøy vil bli vurdert. Arbeidet er omfattende og krever tjenestevise prioriteringer og evne til å sette av ressurser. Prosessforbedring og utvikling Læringslean er tatt i bruk som metode for å skape bedre flyt i arbeidsprosessene. Dette handler om å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen. Målet er å skape størst mulig verdi for brukerne til en lavest mulig kostnad. Grunntanken er å gjennomgå alle prosesser i virksomhetene med sikte på å fjerne de deler av prosessen som ikke gir verdi/bidrar til å realisere formålet. Fokus er på brukernes behov og bruk av anerkjente teknikker for stadig å kunne forbedre seg. Hensikten er ikke å utarme tjenestene eller gjøre arbeidsoppgavene i raskere tempo. Målet er å få en organisasjon som er tilrettelagt og målrettet, som er robust nok til å tåle

6 side 6 endringer og påkjenninger, og som fremstår som ryddig og oversiktlig for både ansatte og brukere. Metodikken tar utgangspunkt i arbeidsprosesser og utfordrer organisasjonskulturen, slik at kontinuerlig forbedringsarbeid blir en naturlig del av hverdagen. Erfaring fra ca 40 prosesser i ulike enheter, viser at det er et potensiale til økt verdiskapning og økt arbeidsglede. Rådmannen vil på bakgrunn av egne- og andre kommuners erfaring justere vår tilnærming slik: Leankoordinator i 100 % stilling fom til med muligheter for forlengelse ut Leanveileder i 100% stilling fra til med muligheter for forlengelse ut Økt fokus og bredere innsalg og opplæring til alle ansatte i enheter hvor prosesser skal gjennomføres Opplæring og bruk av ulike verktøy i tillegg til prosessforbedring Mer vekt på måling av effekt og resultat av endringer Forsterke muligheten til å gå mer helhetlig inn i enheter og bistå leder og ansatte over en lengre periode Bakgrunn for denne dreining av kursen er det behovet som vises når en «ser» inn i organisasjon på denne måten. Enkle og mindre krevende prosesser kan gjennomføres rask og effektivt over en kort periode. Mer kompliserte og krevende prosesser, spesielt på tvers av enheter krever en betydelig større støtte og nærhet inn mot leder og ansatte. Vi ser at for noen kan behovet for endring og utvikling bli oppfattet som svært krevende og vil derfor kreve mer støtte og forankring enn tidligere antatt for å komme i gang og lykkes. Rådmannen vil prioritere mellom tjenesteområdene og styre både innmeldte og lederstyrte prosesser gjennom leankoordinator forankret i strategisk ledergruppe. Egne prosjekter kan dokumentere og har forsterket bildet som muliggjør: Bedre organisering av tjenester og arbeidsflyt Kortere, mer effektiv og hensiktsmessig behandling av flere tilstander Bedre kvalitet og kapasitet Fornøyde ansatte, økt trivsel og faglig stolthet Medvirkning til utvikling oppfattes som positivt av ansatte Lavere sykefravær Økt fokus på utvikling og forbedring Ansvar for oppfølging: Personalsjef Gjennomføring: Det vises til egen prosjektplan og pågående opplæring av piloter medio februar. 1.1 Generelle kommentarer Harstad kommune er en totalbruker av Vismaprodukter og har som målsetting å være mest mulig selvadministrert på de områder som er formålstjenlig. Det er allikevel noen begrensninger som må ivaretas, spesielt knyttet til mindre enheter, hvor leder har et betydelig spenn i selvadministrerte oppgaver som også omfatter gjøremål som en sjelden utfører. Vi har derfor lagt om deler av intern drift for å øke volum og tilgjengelighet både innen personalservice og rådgiversiden. Tilsvarende arbeid er også gjennomført for IKT brukerstøtte, hvor fokus i 2015 vil være er å videreutvikle tjenesten på samme måte som i 2014.

7 side 7 2. Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall 2.1 Enhetspresentasjon Enhetsleder: Fagkoordinator HRM/stedfortreder: Avdelingsledere/arbeidsleder: Max Jenssen Inger-Lise Eilertsen Reidar Trekkvoll Avdelingsleder IKT Øystein Rørvoll Arbeidsleder Arbeidslaget Telefon: Mobiltelefon: Telefax: Saksbehandlere: Alle rådgiverne, avdelingsleder IKT og arbeidsleder Nettadresse: Postadresse: Besøksadresse: Særlover som regulerer tjenestene: Postmottak, 9479 HARSTAD Rådhus 1B Arbeidsmiljøloven, Arbeidstvistloven Folketrygdloven, Forvaltningsloven Ferieloven, Kommuneloven Likestillingsloven, Offentleglova Opplæringslova, Barnehageloven Personopplysningsloven, Internkontrollforskriften Forskrift til opplæringslova Forskrift til forvaltningsloven Informasjon om enheten og tjenester Personal- og organisasjonsenheten er en støtteenhet med faglig ansvar innen HRM (Human Resource Management). Dette omfatter strategisk personalledelse, personalforvaltning og administrasjon knyttet til rekruttering, utvikling og forvaltning av virksomhetens menneskelige ressurser. For å kunne bidra med rådgivning og direkte støtte til rådmenn og ledere er enheten organisert slik: Personal og organisasjon Personal - rådgivning Personalservice Vikarkontor Vernetjenesten HMS/ HVO IKT avdeling Arbeidslaget Intern tilpasning av enheten for bedre tilgjengelighet og økt kapasitet Med virkning fra 1. februar 2013 ble personalservice et felles team som har som mål å ha en felles plattform og grunnpreg i stillingene. Dette skal gi økt mulighet til å gi informasjon og veiledning innen ulike viktige sentrale styringsdokumenter (inkl reglement/retningslinjer) innenfor HR området. Med ei slik omlegging og fordeling av arbeidsoppgaver ønsket man å tilrettelegge for at rådgiverne skulle få bedre kapasitet til direkte støtte mot lederne og en bedre mulighet til oppsøkende virksomhet ute i organisasjon.

8 side 8 Internt vil fagkoordinator HRM knytte sammen HRM faget, den interne koordinering og ressursstyringen mellom rådgiverne og personalservice. I tillegg koordinere og formidle nyheter og endringer ut i organisasjonen på vegne av personalsjefen. Til formidling av HR informasjon vil det fom jan 2015 være tilrettelagt for en bedre oppdatering og HR info via intranett. 2.2 Ressursrammer: Driftsbudsjett Ressursrammer for enheten i 2015 vedtatt i virksomhetsplanen: 03 Personal- og organisasjonsenheten (netto) 2.3 Hovedfokus 2015 og prioriteringer Administrasjon og forvaltning Innen dette området ser vi at gode personalstøttesystemer teknisk er på plass og at mange ledere behersker modulene godt. Likevel registrerer vi at det er behov for mere opplæring og støtte i bruken av de ulike verktøyene slik at tidsbruken i ulike arbeidsprosesser kan reduseres. Det vil fortsatt være ledere som har behov for støtte til oppgaver som en arbeider med sjelden eller som krever spisskompetanse. Vi vil i 2015 arbeide videre med forbedring av retningslinjer og bestemmelser, og se på forenkling for å oppnå mer effektiv drift. Selvbetjeningsmoduler som reduserer manuell punching prioriteres. TidBank som tidsregistrering ble innført for ca 430 ansatte. I 2015 vil tidsregistreringen integrert mot HRM slik at variabel lønn og fravær blir registrert en gang. HRM området har ila 2014 arbeidet videre med utvikling av HRM med vekt på opplæring og kurs. Dette skal videreføres i Lederprogrammet som også videreføres i 2015 skal fortsatt ha fokus på hvordan understøtte ledernes utfordringer i hverdagen med fokus på arbeidsmiljø og de utfordringene vi står ovenfor. Med bakgrunn i gjennomført aktivitet i 2014, vil prioriterte oppgaver i 2015 være: Understøtte den plattform som er etablert med verdsettende lederskap i en lærende kommune Aktiv bruk av læringslean som verktøy for OU og mer effektiv ressursutnyttelse gjennom forbedringer av arbeidsprosesser. Herunder forsterket fokus på evaluering og tilbakemelding etter gjennomførte handlingsplanene Innarbeide verdihåndboken for alle ansatte i Harstad kommune Fokus på leveranse/tjenesteproduksjon i balanse og styring etter gitte økonomiske rammer Oppfølging av spesifikke prosjekter for redusert sykefravær i enheter med høyt sykefravær. Dette kan også bety at rådgiverne kan bistå ledere i utarbeidelse av enhetens handlingsplaner for enhetens fokus og tiltak/arbeid med å få ned sykefraværet. Spesielle utviklingsoppgaver, se spesifisert på hvert tjenesteområde. Gjennomgang av enhetens ansvar innen EK, herunder beskrivelser, skjema etc som må ses i sammenheng med fullelektronisk lagring ble igangsatt i 2014 og vil bli videreført i 2015.

9 side 9 Vurderinger knyttet til samkjøringer av eksisterende HR verktøy og muligheter for integrasjoner og evt nyanskaffelser der målet er å forenkle lederes arbeidshverdag. Oppdateringer av gjeldende prosedyrer og reglementt. Utvikling av flere elektronisk skjemaer Løpende og nye driftsoppgaver: Løpende arbeid innen HMS og bruk av vernetjenesten generelt Fokus på forbedring og utvikling (forenkling) av nåværende og nye retningslinjer/prosedyrer basert på overgang til fullelektronisk lagring Oppfølging av innførte moduler, fag og systemansvar Fokus på opplæring av ledere og ansatte gjennom gode kurstilbud Generell lederstøtte og rådgivning Koordinering mot andre støttetjenester Koordinering av arbeidet med nedbemanning/overtallighet Lønnsforhandlinger kapittel 3, 5 og fortløpende forhandlinger knyttet til endring av ansvar- og arbeidsoppgaver samt formell kompetanseheving iht prosedyre. Bidra til selvadministrasjon av egen arbeidstid og bruk av nye verktøy. Dele informasjon og læring med andre virksomheter Bistå ledere i saksbehandling innenfor arbeidsområdet inkl tilsettingsprosesser. Aktiviteten skal rettes mot de utfordringer våre ledere og ansatte står ovenfor og spesielt knyttet til redusert drift og tilpasset aktivitet iht budsjett. Vi skal støtte og ivareta personalforvaltning knyttet til nevnte prosesser på en ryddig og faglig god måte med informasjon, prosedyrer og retningslinjer til det beste for berørte ansatte og ledere. Det forventes at behovet i perioder vil kreve betydelig prioritering i bruk av ressurser. 3. Gjennomføring Rådgivning Rådgivning gjennomføres mot dedikerte enheter, men også uavhengig av tilhørighet for å tilpasse seg etterspørselen og bruke kompetanse best mulig. Intern koordinering av tjenesten rådgivning og personalservice, spesielt med tanke på læring og utvikling, ivaretas av fagkoordinator HRM. Bakgrunn for dette er en målsetting og å være tydelig tilstede og kunne bidra og utvikle tjenesten til det beste for de vi er til for. Vi vil i 2015 måtte foreta noen arbeidsmessige endringer, primært for de som jobber med personalservice. Dette skyldes endret bemanningssituasjon ved at en konsulent skal skal gå av med pensjon og erstattes med en ny fra Personalservice Personalservice består av 3 x100 % stilling som konsulent som skal betjene både servicedelen, ressursstyringen og TidBank. Den daglige servicedelen og ressursstyringsdelen inkl. TidBank koordineres av en av disse tre konsulentene. Fag og systemansvarlig er også tillagt personalservice for ressursstyring og tidbank. Personalservice vil i 2015 ha fokus på å få etablert et forsvarlig system for Bacup for de elektroniske verktøyene vi har ansvaret for.

10 side 10 Planlagte aktiviteter og ansvar er slik: Aktivitet Frist Ansvar Ferievikarer i helse- og omsorgssektoren: 1. Annonseproduksjon 2. Sub-stillinger på plass før søknadsfristens utløp 3. Legge søkere til sub-stillingene 4. Oppfølging/koordinering/veiled ning Revisjon av prosedyrer og maler for ferievikarer i Helse og Omsorg Utlyses uke 7, i avisen , frist (flere utlysninger vil bli vurdert underveis i hht oppsatt plan) Uke 6 Kristin Kristin/Anita Moen(Omsorg Stangnes) + ILE Ferievikarer, teknisk: 1. Annonseproduksjon 2. Sub-stillinger på plass før søknadsfristens utløp (BYGG) 3. Legge søkere til substillingene (BYGG) 4. Veiledning i tilsettingsarbeidet Utlyses uke 12, i avisen , frist Fortløpende etter utlysning og søknadsfrist Kristin Hovedutlysning, lærere: 1. Annonseproduksjon 2. Sub-stillinger 3. Veilede/bistå enhetsledere i tilsettingsprosessen (inkl. skrive arbeidsavtaler Utlyses i uke 10 i avisen Fortløpende etter utlysning og søknadsfrist Uke 15 Opplæring i bruk av fellesrekruttering i KUS Tilbud om opplæring Pia Øvrige i p-service ved behov Pia (koordinerer dette med leder i KUS Opplæring/veiledning i ressursstyring og TidBank Kristin Vera Årlig erkjentlighetsarrangement Planlegge samt forberede Pia gjennomføringen Vurdere evt ta i bruk supplerende Vurdering og evt annonseringsverktøy opplæring for bruk Opplæring av ny konsulent Gjelder Vera P-service ILE i samarbeid med P-Service Hovedutlysning lærere: Magne Johansen er koordinator for enhetslederne. En av personalkonsulentene vil ha ansvaret for å bistå samt kvalitetssikre de ulike arbeidsprosessene (plan ovenfor). Retningslinjer for utlysning Prinsipper for utlysning og kunngjøring må tilpasses en endret hverdag, hvor web er en naturlig møteplass, hvor informasjon søkes og fanges opp. For utlysning av stillinger vil derfor gjelde: 1. Løpende utlysning på web og Her kunngjøres løpende nye og aktive stillinger iht enhetens behov med de frister som bestiller setter. 2. Henvisningsannonser legges ut i iht plan og normalt hver 3. uke. Bestiller som har aktive stillinger tas med her og ev stillinger med få søkere tas også med etter dialog med bestiller. Kostnader til slike annonser dekkes av Annonsering ut over dette, i fagtidsskrifter og andre medium, ivaretas av personalservice og belastes den enkelte enhet.

11 side 11 Personalservice har det faglige ansvar for kunngjøring av stillinger. De enkelte ledere som her får tjenester, skal få en personlig tilpasset bistand iht deres behov. Fag og systemansvarlig for rekruttering og kompetansemodulen ligger inntil videre hos fagkoordinator HRM. Kurs som evt. skal inn i kursportalen Ulike faglige kurs vil bli lagt fortløpende inn i kursportalen ut fra meldt behov fra enhetene eller det vi registrere som et behov. Dette kan være fagkurs som eks ansiennitetsvurdering og annonseproduksjon i rekruttering, ressursstyring i rekruttering, seniorkurs. Kurstilbud i regi av HMS tjenesten vil også bli lagt inn i kursportalen. 3.3 IKT Katastrofeberedskap. Dataløsning i kommunen er av en slik betydning at den er virksomhetskritisk for kommunen. Samtlige ansatte i Harstad kommune er avhengig av IKT-løsninger for å kunne utføre sin daglige jobb og dette behovet vil øke i tiden fremover. Dette setter store krav til at dataløsningene fungerer hele tiden uten noe form for nedetid. Harstad kommune er derfor midt i et prosjekt for å bygge opp en struktur på IKT-løsningen som raskt lar seg reetablere ved en evt. katastrofe. I 2014 ble datarommet sikret mht. stabil strømforsyning, adgangskontroll, brannvern, backupløsning etc. Det skal utarbeides nye rutinebeskrivelser for sikkerhet og overordnet katastrofeberedskapsplan vil bli laget. Denne vil bli sett i sammenheng med total beredskapsplan for Harstad kommune. Effektene av dette er at datasystemet til Harstad kommune skal bli mer driftssikker, raskere gjenoppretting av løsning i forhold til katastrofer, være sikker nok til å kjøre fullelektronisk arkiv(ephorte) og at det kun er nødvendig med elektronisk lagring av regnskapsbilag. Beredskapsordning(24/7). Mange ansatte/enheter har behov for å benytte løsningene utover normal arbeidstid, noe som på sikt vil gjøre det nødvendig å lage en beredskapsordning som sørger for at IKTsystemene skal fungere til enhver tid. Beredskapsordning er finansiert for 2015 og er satt i drift fra IKT oppvekst frem mot 2020 Det er opprettet et prosjekt for å foreslå ny løsning for skoler/barnehager i Harstad. Forslag til løsning, oppstart og finansiering legges frem i virksomhetsplan til høsten. Ny løsning trådløst nett Det er stor pågang for å koble til eksterne enheter(smarttelefoner, nettbrett etc) til Harstad kommunes trådløse nettverk. Dagens trådløse nett har ikke teknologi og funksjonalitet til fremtidige utfordringer. Det er derfor bevilget penger til utskifting av dagens løsning. Prosjektet var planlagt sluttført i 2014, men ble forskjøvet pga ressursmangel i forhold til for stor aktivitet. Del 1 av prosjektet, som er å få rammeavtale med 1 leverandør, skal være ferdig i løpet av mai. Del 2 vil bli installasjon og utskifting av eksisterende aksesspunkt. Del 3 vil bli å fortette antall aksesspunkt på skolene. Del 2 og 3 igangsettes etter at rammeavtale er tegnet. IT-strategi. Arbeidet med å utarbeide ny IT-strategi for Harstad kommune er igangsatt og er planlagt ferdigstilt ultimo mars 2015

12 side 12 Dataløsning for Harstad Havn. Harstad Havn ønsker at Harstad kommune skal kjøredataløsningen for dem. De ønsker tilgang til Økonomi/HRM, Ephorte etc. Det er bestemt at HK skal drifte løsningen til Harstad Havn. Den vil bli implementert i løpet av 1. halvår. Prosess Økonomi/HRM startes i mars. Mobil Omsorg. I mobil omsorg bruker hjemmetjenesten nettbrett mot fagsystemet. Nettbrettene anvendes av de ansatte når de er ute på oppdrag. Det er kjørt pilot på hjemmetjenesten i Sørvik og nattjenesten med godt resultat. Implementering på de andre enhetene vil skje etter plan i løpet av 1. halvår. Det vil totalt bli ca. 90 nettbrett i løsningen. Lagring. Kommunen vil frem i tid heldigitalisere mange arkiver. Dette vil gjelde fullelektronisk sakarkiv, fullelektronisk byggesaksarkiv, Elektronisk pasientjournal (EPJ) for omsorg etc. Elektroniske arkiv uten papirkopier setter strengere krav til lagring og backup av data. Igangsetting av fullelektronisk er planlagt til medio februar Identitetsforvaltning og Feide. Kommunen bruker i dag mye ressurser på forvaltning av brukeridenter, passord, autorisasjoner, systemrettigheter etc. For å forenkle dette er det satt i gang et prosjekt på identitetsforvaltning (FIM). Feide er en del av dette prosjektet da det bruker samme teknologien. Mange brukere logger seg på pr. dato som fellesbrukere. Ved innføring av FIM blir det slutt på dette og hver enkelt bruker vil få egen brukerid og epost. Prosjektet sluttføres i 1. kvartal Valg IKT lever teknisk drift og støtte til valget. 3-4 personer involveres i prosjektet. Rammeavtale mobiltelefoner. Denne vil være klar primo november Anbud telefoni drift. Denne vil bli utført i løpet av 2015 Rammeavtale klienter. Dagens rammeavtale går ut dette året. Det må lages ny rammeavtale på alt av klientutstyr. Rammeavtale AV-utstyr. Det skal lages rammeavtale på AV-utstyr. Det vil være utstyr som videokanoner, Digitale tavler(smartbord) etc. Utføres 1. halvår. Ny teknisk løsning NAV. Infrastruktur mot NAV fornyes for å forbedre brukeropplevelsen til brukerne. Gjøres 1. kvartal Sikring sensitive data i sikker sone. Sikringen av sensitive data vil bli kraftig forbedret. Det er laget et eget prosjekt på innføring av Ephorte i sikker sone. I dette prosjektet vil elevmapper på skole, sensitive personaldata etc. bli lagret i sakarkivsystemet i tråd med krav fra datatilsynet. Parallelt med dette vil det bli vurdert en katalogstruktur i sikker sone som muliggjør lagring av sensitive dokumenter. Planlagt ferdig i løpet av Sentralisering tekniske ressurser skole.

13 side 13 Sentral styring av tekniske ressurser skole er ønskelig for å oppnå bedre kvalitet på digitale løsninger. Dette gjøres med å flytte ressursene inn i IT-avdelingen. Andre store kommuner har hatt stor suksess med å gjøre dette. I forbindelse med ny løsning skoler er det viktig å få etablert en sentralisert struktur raskest mulig med tilhørende styrking av ressurser. Denne bør være på plass i god tid før ny løsning skoler skal rulles ut. Pedagogiske ressurser skal fortsatt være i skolene. Prosess og avklaring i 2. kvartal Brukerstøtte. Brukerstøtte systemet vil bli oppgradert med nye funksjoner. Dette vil effektivisere brukerstøtten samtidig som brukerne skal få en bedre opplevelse. Det vil vurderes å inkludere flere systemansvarlige i systemet. Ny stilling. Det er pr tiden 50 % sykevikariat ledig på IKT i dag. Usikkerhet hva som skjer med stillingen i løpet av året. Ny stilling som fagarbeider brukerstøtte utlyses primo april. Ny lærling. En ny lærling starter høsten Legevakt. IKT-avdelingen blir å drifte legevakten fra og med april. Dette innebærer installasjon av nytt nettverk, nye klientmaskiner, nye printere og SystemX som fagprogram. MS-lisensrevisjon. Microsoft blir å kjøre revisjon på lisenser 1. kvartal av Nettbrett kommunestyret. Ved start av nytt kommunestyre skal samtlige politikere få nye nettbrett. Det skal samtidig ses på forbedring av publiseringsløsning. Databaseløsning. Alle baser blir MS-sql. Basene løftes over på siste tilgjengelige plattform samtidig som de struktureres. Interne prosjekter. Dataløsningen oppgraderes kontinuerlig i forhold til å ha god datasikkerhet og for å utnytte, på best mulig måte, mulighetene til å optimalisere løsningen. Det er viktig å anskaffe gode verktøy og jobbe smart i forhold til å klare å utføre alle oppgaver IKTavdelingen er ansvarlig for. Interne rutiner og dokumentasjon vil bli gjennomgått for å forbedre interne prosesser. Flere prosjekter vil bli kjørt i 2015 for å effektivisere løsningen. Uavklarte prosjekter. Ny barnehage(fagerlia) Etablering av en mellomstor barnehage. Denne trenger data og telefoni og nødvendig infrastruktur. Trygghetsalarmer Trygghetsalarmer har vi pr. dto ikke ansvar for. Løsningen er utdatert og må skiftes og det vurderes om IKT må ta ansvaret for dette. Legevaktsentral(LVE).

14 side 14 Harstad avtale med UNN er utløpt og det er forhandlinger om videreføring av denne. Dersom denne ikke fører frem vil alternativet være å etablere egen LVE. Dette vil være en oppgave som vil kreve mye ressurser fra IKT. Dersom 1 eller flere av disse må realiseres vil det påvirke driftsplanen som er skissert ovenfor og noen oppgaver må utsettes eller kanselleres. Nøkkeltall 2014/2015: Antall PC er 1400 Antall servere 110 Antall halvtykke elevterminaler 1100 Antall brukere Arbeidslaget Arbeidslaget leverer gode tjenester som videreføres i 2015 med samme fokus og omfang. Kapasitet er 10 ungdommer til opplæring og utvikling, som ressurspersoner i å bidra til den verdiskapning som Arbeidslaget står for. Det vil også i 2015, bli gitt opplæring av Folkeuniversitetet rettet mot denne gruppen for å øke den enkeltes mulighet og motivasjon til videre utdanning og jobb. Arbeidslaget har store utfordringer knyttet til lokalisering av eget utstyr og har gjort en grovanalyse av garasje- og lagerbehov for egen virksomhet. Dette vil bli sett opp mot ev andre som har tilsvarende behov. Støtte og veiledning hentes fra BE og ABY. En mulighetsstudie er klar og vil bli presentert BE før 1. mai Lærlinger Mål iht VHP I 2014 økte vi inntaket med 6 nye lærlinger i tillegg til eksisterende inntak, slik at vi nu har nådd målet med 24 løpende lærlingeplasser. Etter en gjennomgang har vi sett på fordelingen av læresteder. IKT-avdelingen ønsker å ta inn en ny lærling hvert år fom Service- og dokumentasjonstjenesten har ikke mulighet å ta inn ny lærling i 2015, men vurderer å kunne ta inn hvert tredje år. Dette med begrunnelse i at læretiden her 2,5 år mot de andre som har læretid på 2 år. Det gjøres en vurdering for inntaket for årets lærlinger med 5 lærlinger innen helsefagarbeid, 5 lærlinger innen barn og ungdomsarbeid og 1 lærling innen IKTområdet. I løpet av 2015 vil 11 lærlinger avslutte sin læretid i Harstad kommune. Bakgrunnen for at dette er som vi tidligere har sagt at lærlingetiden for Kontorfag er 2,5 år der de øvrige har en læretid på 2 år. Aktive lærekontrakter som ble inngått i 2014 er 12, og ved inntak av 11 nye lærlinger i 2015, er vi i mål med å ha 24 løpende lærekontrakter i Harstad kommune inkl lærling med lengre. Harstad kommune mottar tilskudd for å ha lærlinger fra Troms fylke via KomOpp. Tilskuddene gjelder kun der lærlingene har ungdomsrett til skole. Ungdomsretten gjelder da i tre år videregående skole eller oppstart som lærling etter to år på videregående skole.

15 side 15 På bakgrunn av dette har økonomisk betydning, prioriterer Harstad kommune å ta inn flest mulig lærlinger med ungdomsrett. Økonomisk vil Harstad kommune ha en økning i lærlingeutgiftene med bakgrunn i at vi øker inntaket med 6 nye lærlinger. Alle tilskudd fra KomOpp betales etterskuddsvis, slik at tilskudd for 2014 utbetales i slutten av Dette medfører at vi ikke får tilskuddene for 2015 før i Økonomisk riktig vil vi derfor ikke være før vi kommer til utgangen av For de 6 ekstra lærlingene vil kostnadene inneværende år utgjøre nærmere kr ,-. Dette med bakgrunn i at de lønnes ulikt over tid. Fordelingen er 30 % første 6 mnd, 40 % neste 6 mnd, 50 % neste 6 mnd, og 80 % siste 6 mnd. I tillegg til normal lærlingeordning, har Harstad kommune strekt seg langt i å tilrettelegge og ta i mot lærekandidater via Nav. Lærekandidater har lavere krav til fagprøve enn en som går som lærling. Her har vi da det faglige ansvaret for opplærling, men kandidaten får stønad fra NAV i perioden. Her har vi 2014 tatt imot 3 kandidater, og hittil i 2015 har vi 4 løpende lærekandidatkontrakter. Dette antallet kan øke utover året. I 2015 vil Harstad kommune ikke foreta egen utlysning til lærlingeplasser. Vi vil forholde oss til og samarbeide om å bruke KomOPP egne lister for rekruttering av nye lærlinger. Gjelder i alle fag der det skal tas inn lærlinger. 3.6 Leankoordinator og læringslean Se kriterium 7 og fornyingspolitikk. Første kvartal 2015 gjennomføres opplæring med 2 piloter, NAV flyktningetjenesten og PU tjenesten omsorg Sør. Som del av pilotene gis leankoordinator og leanveileder opplæring og deltar aktivt i planlegging og gjennomføring, slik at vi selv kan gjennomføre tilsvarende opplæring for øvrige enheter/avdelinger. Fase 2 er forankret i Partssammensatt utvalg, ledersamling 19. februar inklusiv AMU, Formannskapet ila 2 halvår og en plan om å legge frem en evalueringsrapport for pilotene i juni HMS Harstad kommunes målsetting er at alle skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, herunder kommer: Forebygge skader og ulykker Arbeide for et helsefremmende arbeidsmiljø Arbeide for å minimalisere utslipp og skader på det ytre miljø. Forebygge brann og materielle skader. Frisknærvær: Fortsatt fokus på tiltak for å øke antall langtidsfriske. Med blant annet lederopplæring (kunnskap og tid), konsekvensanalyser, risikovurderinger med vekt på løsninger og forbedring, læringslean osv skal vi utvikle gode verktøy. Holdninger og et bevisst bruk av løsningsfokusert språk er viktig. Dette for å innarbeide fokus på frisknærvær i daglig drift. I sammenheng med dette var det viktig å skape en felles verdiplattform, og denne ble presentert for alle i januar I 2013 startet «UUps opp igjen», en grundig kartlegging av arbeidsforholdene til kommunens barnehager. Det har vært iverksatt en rekke lokale tiltak i de ulike barnehagene for å bedre arbeidshverdagen til barnehageansatte. I tillegg er det iverksatt i 2014: 1. Utredning om ny styringsstruktur for barnehagene i Harstad. Ferdig våren Etablering av praktikantordning i 3 barnehager. Iverksatt barnehageåret 2014/ Kompetansegivende studie for assistenter. Målet for denne gruppen er avleggelse av en tverrfaglig eksamen før de går opp til fagprøven våren Faglige oppdateringskurs for assistenter og fagarbeidere.

16 side 16 Effekten av pkt. 2 må evalueres av enhetslederne i barnehagene i slutten av april 2015 med tanke på videreføring barnehageåret 2015/2016. Fagkoordinator HR og HMS rådgiver vil bistå i dette arbeidet. Gjennomføringen av pkt 3 og 4 er finansiert gjennom kompetansemidler fra fylkesmann i Troms i Tiltakene må også evalueres før 1.august med tanke på ny søknad om kompetansemidler fra fylkesmann. Fagkoordinator HR bistår i dette evalueringsarbeidet. Arbeidsmiljøfestivalen arrangeres i tiden september Festivalen er for ansatte med bidrag fra ansatte for tilrettelegging av aktiviteter/faglig innhold. Målet er at enkelte aktiviteter tilrettelegges slik at det vil være mulig å ta med tjenestebrukere (eks. barn i barnehager, elever i grunnskolen, voksenopplæringen og kulturskolen. Alle tiltak til sammen skal styrke frisknærværet i Harstad kommune hvert år. Som IAbedrift har vi satt følgende mål: 1. Frisknærvær: 91,1 % 2. Sykefravær: 8,9 % Barnehager 10,4 % skoler 7,6 % Helse og omsorg 10,9 % Andre 4,8 % Generelt: I samarbeid med Sør-Troms HMS-tjeneste har vi, i tillegg til bransjerelaterte aktiviteter regulert gjennom lov og forskrift, samt akutte behov, valgt å ha spesiell fokus på sykefravær, både forebygging og oppfølging. Enheter med høyt sykefravær prioriteres. 1. MUSKEL OG SKJELETT Opplæring av ryggombud og ergoteknikere Fokus på ergonomi ved prosjektering av nye arbeidsplasser eller ombygginger 2. PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ/ KONFLIKTHÅNDTERING Opplæring/ undervisning o Grunnkurs HMS (37,5 time) o Interne enhetskurs o Grunnopplæring og oppfølgingskurs (konflikthåndtering) for verneombud, ledere m.m. Faktaundersøkelse ved behov Veiledning i enkeltsaker 3. INNEKLIMA Utarbeidelse av brukerveiledning (Bygg og eiendom) o Bygningsbruk o Vedlikehold o Drift Utarbeidelse av rutine: oppfølging av varsel om mulig inneklima- relaterte plager Risikovurdering bygning / inneklima Kontinuerlig oppfølging, vedlikehold og utvikling av kommunens internkontrollsystem HMS.

17 side 17 Risikovurdering med handlingsplan: kontinuerlig prosess i kommunen fortsetter i sin helhet også i Fokus på både fysisk og psykososialt miljø, bevisstgjøring av egen adferd og bidrag til fellesskapet. Skadeforebygging Brukere og deres opplevelse av tjenesten Intern- opplæring Opplæring av nyansatte Samling av kunnskap. Stoffkartotek: Harstad kommune skal innføre elektronisk stoffkartotek (ECO-online). Programvare er anskaffet men innføring tar lengre tid enn forventet da det ikke finnes dedikerte ressurser til dette. Harstad kommune har pr.d.d ikke utnyttet ressursen vi har i Eco-online fullt ut. Det er heller ikke avsatt dedikerte ressurser til dette i 2015, men i samarbeid med verneombudene skal dette være på plass i løpet av året. 3.8 Planlagt eksterne kurs Følgende kurs er planlagt: Personalrådgiverne planlegges å delta på årets kurs i regi av KS-advokatene som vil være i november. Pensjonskurs, ev andre kurs vurderes for ny rådgiver ila året Årets Visma brukerforum planlegges Kristin og ILE som deltakere. Andre kurs etter avtale Planlagt interne kurs Interne kurs gjennomføres basert på virksomhets behov og tilbakemeldinger fra ansatte og ledere igjennom hele året. Alle kurs annonseres i kursportalen i god til og administreres derfra. Det som er planlagt pr 1 februar er: Kurstype Fagområde Tid Ansvarlig Fagkurs HRM Mai- Sept HR rådgivere Kurs nyansatte HR, generell info 1. oktober HR m/støtte (ILE) Medarbeidersamtale HR Sør-Troms BHT + HMS rådgiver Grunnkurs arbeidsmiljø AML og forskrifter HMS rådgiver Oppdateringskurs for Ergonomi HMS rådgiver ergoteknikere Konflikthåndtering Ledelse/arbeidsmiljø HMS rådgiver Ressursstyring Nybegynnere/ oppfriskningskurs Ergoteknikere i barnehage Ledere/merkantile 19, 24 og 25 februar Forebygging, veiledning Personalservice v/ Kristin H. Eriksen HMS rådgiver Kurs ryggombud Forebygging, veiledning HMS rådgiver Verneombudets dag Vernetjenesten HVO Dag Gyltnes Ferieloven HR, oppdatering April HTV Eva Granås/ådgiver (TOJ) Rekruttering Fellesrekruttering, skole Mars Personalservice v/pia Rekruttering Arbeidsmiljøfestival Fellesrekruttering, helse og omsorg (ferievikarer) Flere interne fagkurs Inkl. seniorkurs Februar + i fordelingsmøtene Sept Personalservice v/kristin og Omsorg Stangnes v/anita Moen HMS rådgiver

18 side Annen intern virksomhet Personalsjef vil gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte ila 3 kvartal, før lønnsforhandlinger starter opp. For IKT vil avdelingsleder IKT gjøre tilsvarende. Ila 1. kvartal vil alle ansatte ha gjennomført og deltatt i implementering av kommunens verdihåndbok. Vernerunde planlegges gjennomført før sommerferien, primo juni Målekart 4.1 Organisasjon og personell Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva skal vi måle og hva er ønsket resultat) for hva alle kommunens enheter skal produsere i virksomhetsplanperioden innenfor de 4 hovedfokusområder. Målekartet skal realiseres med de økonomiske rammer som er fastsatt for den enkelte enhet i planperioden. I tillegg har den enkelte tjeneste egne resultatmål. Resultatmål Kritisk suksessfaktor/strategier ORGANISASJON-/PERSONELL Operativt Videreutvikle lederutviklingsprogram basis/grunnkurs for ledere med personalansvar innen HRM og støttefunksjoner. Harstad- en lærende kommune med fokus på verdsettende lederskap Ind. nr. PERS O.1.1. Resultat-/måleindikator Gjennomføre grunn/basiskurs/repetisjon. Videreutvikle lederlæringsprogrammet. Indikatorkrav: Gjennomføres i hht plan Resultat Gjennomført 100 % i hht plan God organisering Forbedre og utvikle arbeidsprosesser innen alle tjenesteområder ved bruk av læringslean. Fokus på samhandling mellom ansatte, grupper og enheter, og bruk av bedriftsintern leankompetanse. PERS O.1.2 Indikator/krav: Dokumentert effekt og forbedring i 80% av leanprosessene. Antall prosesser: 2012: : : :Iht plan 2012: Iht plan 2013: 25 prosesser. 2014: Iht plan med overgang til Fase 2. Enhetens resultatansvar ifh til nevnte resultatmål er gjennomført slik: Lederutviklingsprogram er gjennomført ihht plan og videreføres med forsterket fokus på leders rolle, læring og utvikling. Vi ser behov for å kraftsamle vår støtte til de som har mest behov, men basert på at de selv har bidratt til å analysere situasjon. God organisering av tjenesteproduksjon både på team, avdeling og enhetsnivå er noe av det som Læringslean fokuserer på. Det vises til egen prosjektplan for fase 2 og driftsplans pkt om prosessforbedring og utvikling. Antall prosesser i 2014 er redusert i andre halvår for å skape rom for evaluering og beslutning for overgang til fase 2. Fase 2 startet opp 9/2 og løper som planlagt med støtte fra Sintef og Vestre Toten kommune.

19 side 19

20 side 20 Mål nr. 5. Handlingsdel 2015 Denne delen viser noen av tiltakene og må ses i sammenheng med de konkrete beskrivelsene under pkt 3. Res.-/måleindikator, resultatmål, suksessfaktor ORGANISASJON- /PERSONELL 1 Fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Økt frisknærvær til 90,6% i BH 10,4 Skoler 7,6 HO 10,9 Andre 4,8 2 Rekruttering av lærlinger Evt. når skal det måles? Kvartals vis Evt. hvem skal måle? Ansvar Tiltak/aktivitet: Viser til egen handlingsplan utarbeidet sammen med bl.a BHT og godkjent i AMU. Forsterket fokus med halvårlige planer. Tema ledersamling 19/2-15. Rekruttere 11 nye lærlinger som skal være i drift fra høsten Driftstilpasning Bistå enhetene i arbeidet med nedbemanning/overtallighet. Koordinering fagkoordinator. 4 Rekruttering generelt, hovedutlysning lærere og ferievikarer 5 Ny supplerende annonseverktøy 6 Lønnsforhandlinger, mellomoppgjør Rekruttere ferievikarer for aktuelle enheter, ref plan utlysning Delta på høyskoler (HiH og HiN) og lokale arbeidsmesser. Sept 15 ILE Samarbeide med FRANTZ om å ta i bruk nytt verktøy innenfor eksisterende avtale + utvidelse Planlegge samt gjennomføre lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5. (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Budsjett 2015 Vurderes innenfor eget budsjett Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Mona? Trine Komopp ILE Rådgiverne P-service ILE ILE P-service Max Tone, Trine? Handlingsplanen vurderes hvert kvartal. Tiltak i henhold til lov og forskrift følger egen prosedyre. Mai 2015 Hele 2015 Hele 2015 Samkjøring Komopp Støtte/veiledning i prosessene samt koordinering og saksbehandling. Annonseproduksjon samt veiledning underveis Avslutter prosjektet 7 Lønnspolitisk plan Oppdatere etter hovedoppgjør 2014 Trine Max 1/4 Gjennomføres Max Egen plan Ansvar: Mona Trine ILE ILE ILE Max Tone Trine 8 Opplæring og kurs for ansatte Interne temakurs som publiseres i kursportalen. Se pkt Ansvarlig kurs- Fortløpend Rådgiverne planlegger og gjennomfører ILE

21 side 21 Mål nr. Res.-/måleindikator, resultatmål, suksessfaktor 8 Lederlæringsprogram 9 Arbeidsmiljøfestival sep. 10 Ny lokal avtale vedr. arbeidstøy og smusstillegg 11 HR- verktøy samkjøres og nye vurderes kjøpt og implementeres i organisasjonen 12 Oppdatering av reglement og prosedyrer 13 Oppdatering av maler i rekruttering PM og ephorte Evt. når skal det måles? Des 15 Nov 15 Nov 15 Des 15 Evt. hvem skal måle? Ansvar Tiltak/aktivitet: Iht startegi og gjennomføringsplan Se vedlegg 1 En uke med fokus på oss selv og HMS Ferdigstille tidligere arbeid. Rådgiver pluss 2 HTV (Eva +1) Tverrfaglig samarbeid med REG, Service- og dok.tj, IKT, HR Arbeidsgrupper med HTV evt egne tilpasninger (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: holder e interne kurs for ledere, nyansatte og merkantilt personell Ramme 0385 Max 19 feb Tas av fellespott Vurderes innenfor eksisterende budsjett HMS gruppe V/ Mona eno Er i prosess Tilbakemelding rådmanns ledergruppe. Ref nye føringer Arbeidstilsynet ILE I gang Tilbakemelding til rådmannens ledergruppe ILE P-rådgivere Ansvar: Max Mona Max Max ILE I gang Tilbakemelding til Max ILE Des 15 Arbeidsgruppe P-service og ILE ILE I gang Tilbakemelding til Max ILE

22 side 22 Vedlegg 1. Lederlæringsprogram Lederlæringsprogram 2015 Foto: Trym Ivar Bergsmo

Lederlæringsprogram 2016

Lederlæringsprogram 2016 Vedlegg 1. Lederlæringsprogram Lederlæringsprogram 2016 Foto: Trym Ivar Bergsmo Hva sier virksomhetsplan? I virksomhetsplan for 2016 har rådmann klare forventninger til oss som ledere og hva vi skal ha

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 1.1.2

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Nasjonalt topplederprogram Tove Ofstad Holan Trondheim 11.05.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet St. Olavs driftsservice

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 DRIFTSPLAN FOR REGNSKAPSENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 DRIFTSPLAN FOR REGNSKAPSENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 DRIFTSPLAN FOR REGNSKAPSENHETEN side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Velkommen til kompetansesenteret for barnehager og skoler i Drammen

Velkommen til kompetansesenteret for barnehager og skoler i Drammen Velkommen til kompetansesenteret for barnehager og skoler i Drammen Kompetansesenter for barnehage og skole 14.04.2016 2 Menneskelige ressurser 2015 og veien videre PSU 11 april 2016 Ved HR-leder Marit

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE

KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE Medarbeiderinvolvering og lederroller Ledersamling Harstad kommune 1. november Geir Bye, Norut Erfaringer med kontinuerlig forbedring i Harstad kommune Hva ser

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføring av denne. rategier i kommune-

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer