Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E"

Transkript

1 Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

2 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010 vedtok følgende i sak 6 B5 Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Organisasjonens samordnede økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner - Samordning av krets- og forbundskontingenter - Ny modell for krets / regionstilskudd - Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Saken ble sist diskutert på kretsledermøtet , og på bakgrunn av de innspill som der kom fram fremmes følgende forslag til høring i organisasjonen i løpet av november Endelig forslag til vedtakstekst til forbundstinget 2012 skal være klar til en siste diskusjon på kretsledermøtet i slutten av januar Bakgrunn: Hovedintensjonen i alle de fem punktene i vedtaket fra 2010 er å legge til rette for en bedre og mer effektiv drift av organisasjonen Norges Gymnastikk- og turnforbund. Med det menes at vi betrakter forbundsnivået, kretsene og lagene som en helhet som skal fungere best mulig sammen. Det er også et siktemål med de tiltak som foreslås, at organisasjonen skal være mer enhetlig i hele landet slik at det skal være lettere for medlemmene og lagene å forstå hvor de skal henvende seg når de trenger bistand og svar. I tillegg har vitaliseringen et hovedmål om å legge til rette for at kretsleddet kan ha mer fokus på å skape økt aktivitet. Pr november 2011 er det slik at vi har ansatt konsulenter som ivaretar alle kretsene, og sammen betaler vi kostnader som husleie, telefon, lønn med mer. I det videre har vi sammen et behov for å sikre at vi også i framtiden klarer å bære disse kostnadene, og samtidig skape rom for økt ny aktivitet og utvikling. Slik vedtaket fra forbundstinget i 2010 sier, så har vi behov for bedre både økonomiflyten i organisasjonen, og vi trenger å samordne økonomi og oppgaver på en bedre måte. Det har vært en nyttig og lang prosess siden dette startet, og forbundsstyret mener at man med det som nå legges fram som forslag, klarer å tydeliggjøre hva som er de konkrete forslagene til vedtak, og hvilken effekt de forventes å få. Forslagene innebærer også den nødvendige samordning av økonomien i krets- og forbund slik at vi gjennom dette har klart å legge opp til en bærekraftig økonomi for årene som kommer. De endringene som foreslås i dokumentet vil bidra til å øke kretsleder og kretsstyrets mulighet til å fokusere på aktiviteten i sin krets. De endringene i rutinene som foreslås omkring regnskap gir erfaringsmessig god kontroll på økonomien. Kassererfunksjonen vil kunne nok bli overflødig i og med de endringene som foreslås, men det skulle innebære at det blir mer tid til aktiviteten. Høringsperiode Side 1

3 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Samordning av felles oppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Arbeidsgruppene som har arbeidet med dette har pekt på flere elementer som vil gi effekt i form av ressursbesparelse. I det følgende listes opp de som er identifisert, og med tilhørende konkrete tiltak for å gjennomføre dem. 1.1 Enhetlig regnskapsføring Det ligger som en forutsetning at vi har ansatte knyttet til alle kretsene. I det regnskapssystemet som brukes av idretten i Norge, er det lagt opp til at alle prosesser kan gjennomføres elektronisk. Arbeidsrutinene fra en krets mottar en faktura og til den er betalt og ført i regnskapet blir da slik: - Fakturaen mottas på kretskontoret - Fakturaen skannes inn i regnskapssystemet av den kretsansatte - To personer i kretsen er utpekt til å godkjenne at dette er en faktura som skal betales. Dette vil normalt være leder eller kasserer, sammen med kretsansatt. Aksepteringen av at fakturaen skal betales gjøres pr. epost fra kretsleder til kretsansatt - Fakturaen legges inn til betaling i banken av den kretsansatte. - Kretslederen godkjenner belastningen digitalt. - Den kretsansatte konterer fakturaen slik at den regnskapsføres på rett plass i regnskapet. - Regnskapsfører registrerer og oppdaterer regnskapet. - Regnskapsfører lager rapporter fra regnskapet etter avtale med den enkelte krets (månedlig/kvartalsvis/halvårlig) - Kretsansatte kan også hente ut regnskapsrapporter ved behov Dette krever at vi definerer et felles oppsett for alle regnskapene på forbunds- og kretsplan. Malen for dette er beskrevet nærmere i kapittel 4 i dette dokumentet. I forhold til de erfaringer vi har med å føre regnskap for kretser så langt, er det ikke behov for at vi har to fulle stillinger til å jobbe med regnskap, men det må være mer enn en person. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å opprettholde gode leveranser av rapporter også ved årsoppgjør. Det vil derfor være aktuelt å legge noen andre tjenester også inn til disse to stillingene for å fylle opp til hele stillinger. Dette kan være registrering av kurs, oppfølginger av lisenser eller vedlikehold av deler av informasjonen i Sportsadmin. I tabell ser vi hva organisasjonen har av kostnader knyttet til regnskapsføring i dag. Tabellen viser også hvilke kretser som gjør dette på frivillig basis. Utviklingen i norsk idrettsliv går mot stadig mer rapportering til det offentlige, og i en prosess hvor vi nå skal legge til rette for framtidig drift, så er det helt nødvendig at all regnskapsføring gjøres enhetlig. I en del kretser vil dette føre til frigjøring av ressurser hos den ansatte, og det vil føre til at kostnadene faller bort fra den kretsen. Den frigjorte tiden må da sees sammen med de andre oppgavene som med fordel kan løses av noen få på vegne av alle, f.eks kan dette gjelde registrering av kursdeltagelse. Med et team på to personer som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i organisasjonen vil vi kunne få en kvalitetsheving på det totale økonomiarbeidet. Sentralisert og enhetlig regnskapsføring vil også føre til et mer enhetlig budsjettarbeid som vil gjøre det lettere å se muligheter for samarbeid og bedre utnyttelse av ressursene. Høringsperiode Side 2

4 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Web/hjemmesider Dette er en oppgave som både krever noe grunnleggende kunnskap om verktøyet som skal brukes, og som krever en nærhet til aktivitetene og de nyheter som skal publiseres. Det har vist seg at disse to kravene ikke alltid lar seg kombinere, og det er også behov for at de som bare skal lage nyheter kan ha noen å henvende seg til når de står fast under publiseringen. I tillegg er det behov for å holde en kontinuitet i bruken av hjemmesidene også i ferier. Det er tre nivåer i dette arbeidet som vi må sørge for at fungerer. - Produksjon av nyheter foregår lokalt / kretsvis. Dette betyr at alle i kretsen, frivillige og ansatte må kunne skrive om hendelser i en mail eller et worddokument, samt ta bilder til bruk på nettsidene. Det er kretsenes ansvar å produsere nyheter fra sine aktiviteter. - Alle ansatte skal kunne legge ut nyheter på hjemmesidene. Dette vil inngå som en del av grunntjenesten som de ansatte skal bidra med overfor aktivitetene og kretsene. - Ansatte settes sammen i grupper som hjelper hverandre med publisering dersom det blir behov for det. - Minimum tre ansatte har utvidet kunnskap om hjemmesidene til å kunne bidra med enkle reparasjoner og oppsett. En av disse har ytterligere utvidet kompetanse og kan støtte seg på leverandørens tjenester. NIF IT-support er uansett førstelinje for hjelp med de tekniske løsningene. Dette er tilgjengelig for alle ansatte. 1.3 Håndbok Dette er noe som alle kretser føler behov for å ha, men hvor organisasjonen som helhet bruker uforholdsmessig mye tid på å gjøre det samme i nesten alle kretser. Det må lages en felles håndbok som alle kan bruke. Dette krever at vi gjennomfører en felles begrepsbruk, og definerer hvilken type ansvar og oppgaver som ligger til de ulike rollene og posisjonene. I figur er det satt opp et organisasjonskart med betegnelser som skal brukes likt i alle kretser. Utarbeidelsen av denne felles malen vil være en arbeidsoppgave som skal gjøres en gang, og så vil det være oppdateringer i starten av hver tingperiode slik at man hele tiden er i takt med organisasjonens behov. Ansvaret for å følge opp denne håndboka legges til en ansatt. 2.0 Ansatte som ressurs for lagene Dagens system opererer med at det er en viss stillingsbrøk knyttet til hver krets, i tillegg til at det er ansatte på forbundskontoret. Etter at overgangen til ny ordning er gjennomført vil det være slik at det er NGTF som totalt sett har en stab av ansatte som sammen skal løse oppgavene til beste for lagene, kretsene, aktivitetene og grenene. De som i dag har sitt tjenestested på forbundskontoret skiller ikke på hvilken krets eller hvilket lag eller gren henvendelsen kommer fra. Den ressursen er tilgjengelig for organisasjonen som helhet. I det videre arbeidet må vi utvikle dette til å bli situasjonen i kretsene også. Dette vil løse opp utfordringene som knytter seg til brøkstillinger som tilsynelatende er dedikert til en eller flere kretser. I kapittel 1.1 og 1.2 nevnes allerede noen områder som kan løses på ett eller noen få steder på vegne av alle. Det er sentralt at vi definerer hvilke minimumsoppgaver som Høringsperiode Side 3

5 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 den enkelte ansatte forventes å skulle gjøre i forhold til aktiviteten i sin krets. Disse forventningene har utgangspunkt både i interne behov i kretsen, men også behov fra forbundsnivået. 2.1 Minimumsoppgavene som kretsansatte skal løse - oppfølging av vedtak fra kretsstyrene - tilrettelegging av kretsting og lignende møter - tilrettelegging og oppfølging utdanningstiltak - søknad om tilskudd fra idrettskrets, fylke og andre lokale aktører - oppfølging av kretsenes økonomi, jfr. kap oppfølging av lagene i forhold til kontaktinformasjon - oppfølging av lagene i kretsen i forhold til medlemsregistrering - oppfølging lagene i kretsen i forhold til trenerlisenser - publisering på hjemmesidene, jfr. kap oppfølging av utstyrs- og anleggsaktiviteten i kretsen - delta på kretsting, kretsledermøter og forbundsting 2.2 Rom for oppgaver knyttet til aktivitet i kretsregi Det er rimelig å anta at det er ulikt hvor mye ressurser som er til rådighet hos den enkelte ansatte til å ivareta oppgaver ut over de vedtatte minimumsoppgavene. Det bør tilstrebes at det er et visst rom for kunne bidra i gjennomføringen av mer aktivitetsrettede oppgaver som konkurranser, kurshelger og lignende. Det må gjøres en gjennomgang av slike behov i sammenheng med plasseringen av felles driftsoppgaver. Det må være en jevnbyrdighet mellom stillingene slik at det finnes noe rom for slike oppgaver hos alle, både sentralt og i kretsene. I perioder hvor enkelte blir veldig knyttet til slike aktivitetsrettede oppgaver, må likevel driften ivaretas. Innføring av nye større oppgaver må avklares med generalsekretær før iverksettelse. 3.0 Ny modell for krets eller regionstilskudd Tilskudd til kretsene har vært opprettholdt på samme nivå mange år. Tilskuddet var i sin tid knyttet til en stillingsbrøk i de kretsene som hadde ansatte, og i kretser uten ansatte ble det innført et aktivitetstilskudd basert på antall medlemmer. Det vil ved gjennomføring av denne modellen som her foreslås ikke være behov for tilskudd til kretser. I denne modellen organiseres økonomien slik at kostnader og inntekter til dekning av disse kostnadene samles i samme organisasjonsledd. 3.1 Følgende driftsutgifter dekkes i sin helhet fra NGTF sentralt - Lønnskostnader til alle ansatte i kretsene o Lønnskostnader innbefatter følgende; lønn, offentlige avgifter, pensjonskostnader og forsikringer - Driftskostnader knyttet til IT o Dette innbefatter IT-basis løsningen, dvs tilknytningen til idrettens nettverk, de nødvendige programmene og også regnskapsprogrammet som er nødvendig for å kunne bearbeide fakturaer elektronisk - Husleie på de respektive idrettens hus o Dette innbefatter leie for nødvendig areal til kontorer. Møteromsleie som kretsen eventuelt har knyttet til møter dekkes ikke. Dette punktet må Høringsperiode Side 4

6 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 vurderes i forhold til om det ligger noen føringer hos idrettskretsene for dekning av disse kostnadene - Telefonkostnader o Dette innbefatter mobiltelefon til den ansatte, jfr. punkt Investeringer i teknisk utstyr o Mobiltelefoner og bærbare PC-er kjøpes inn av forbundet. Øvrig ekstra teknisk utstyr som kretsen definerer som nødvendig i forhold til aktivitetene dekkes ikke. 3.2 Dekning av lønnskostnader Dagens system med fakturering av kretsene for lønnsutgifter opphører. I tabell nedenfor framgår de totale kostnadene knyttet til ansatte i kretsene. I kretser hvor det er kostnader både på krets- og forbundsnivå består forbundets kostnader av tilskudd som ytes kretsene, mens kostnadene som kretsene dekker er lønn, avgifter og ytelsespensjon. I kretser hvor det bare er kostnader på forbundsnivå består disse av lønn, avgifter og ytelsespensjon. KOSTNAD KRETS KOSTNAD FORBUND KRETS Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totale kostnader kretsansatte Antall stillinger totalt i krets 7,65 Gj. snittlig kostnad pr. hele stilling Tabell Oversikt over totale lønnsrelaterte kostnader for kretsansatte. Tallene inkluderer offentlige avgifter og ytelsespensjonskostnader. Ulykkes- og reiseforsikring for alle ansatte dekkes allerede i dag av NGTF sentralt. Høringsperiode Side 5

7 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Dekning av driftskostnader IT: Regionaliseringen skulle vært avklart til behandling på forbundstinget i I 2009 innså forbundet at man ikke klarte å gjennomføre den forberedelsen som var nødvendig, og i påvente av endelig avklaring overtok forbundet driftskostnadene på nødvendig programvare og support (IT-basis). Dette var en avtale for årene 2010 og I og med at dette nå vil finne sin endelige løsning gjennom vitaliseringen, vil forbundet videreføre dekningen av IT-basis for alle ansatte også i 2012 siden en endelig løsning på dette også inngår i den nye modellen. Kostnadene er slik at det betales likt for stillinger i størrelse 51% og oppover til 100% (24.000,- pr. år), mens stillinger opp til 50% har en redusert pris (16.800,- pr. år). Jfr. kapitel 3.1 for detaljer om hva disse kostnadene dekker. KRETS KOSTNAD KRETS ÅRSKOSTNAD NGTF Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms 0 0 Finnmark Tabell Oversikt over driftskostnadene knyttet til IT-basis i kretsene. 3.4 Husleiekostnader på de respektive idrettens hus Denne kostnaden skal også inngå i de driftskostnadene som skal finansieres gjennom den nye forbundskontingenten. Det må være helt avklart i forhold til om det ligger noen bindinger til idrettskretsen i de ulike kretsene før man gjør en endring i forhold til hvem som faktisk skal betale den enkelte faktura. Det vil uansett ikke være noe problem dersom det er slik at selve leien må betales av kretsen. Dette vil vi kunne løse ved å overføre de nødvendige midler tilbake til den enkelte krets. Husleien for de kretsansatte som NGTF har ansatt i de senere årene i de kretsene som ikke hadde ansatte tidligere, inngår i en samlesum i NGTFs administrasjonregnskap. Det ligger an til å bli kr ,- i husleie og øvrige driftskostnader knytte til disse 8 kretsene i Dette tallet er ikke inne i noen av tabellene. Høringsperiode Side 6

8 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 KRETS KOSTNAD HUSLEIE KOMMENTAR Østfold Oslo og Akershus Øker med 50% fra Hedmark Kontor på Ullevål Oppland Kontor på Ullevål Buskerud Ikke svart pr Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Kontor i Sør-Trøndelag, kostn NGTF Møre og Romsdal Kontor i Sør-Trøndelag, kostn NGTF Sør-Trøndelag Kontor i Sør-Trøndelag, kostn NGTF Nord-Trøndelag Kontor i Sør-Trøndelag, kostn NGTF Nordland Troms 0 Finnmark Tabell Husleiekostnader knyttet til de enkelte kretsene. 3.5 Telefon- og reisekostnader Denne kostnaden finnes også i dag, men vi vil kunne redusere noe på den totale kostnaden gjennom at alle abonnementene knyttes sammen i samme bedriftsavtale hos Telenor. I dag er det slik at alle ansatte sentralt og de som har telefon fra NGTF ringer gratis til hverandre. Dette fordrer at vi går over til mobiltelefon på alle ansatte. Avklaringer i forhold til skattlegging og dekning av privat bruk vil gjøres. Slik vi har det pr i dag på forbundskontoret og de kretsansatte som er ansatt sentralt, så er mobiltelefonen en arbeidstelefon som man ikke er forventet så skulle svare på etter kontortid. Telefonene kan selvsagt benyttes av den enkelte utenom kontortid dersom de er på jobb. Reisekostnadene som framgår av tabell er knyttet til ansattes reiser. Høringsperiode Side 7

9 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 KRETS KOSTNAD TELEFON KOMMENTAR Østfold Oslo og Akershus Hedmark NGTF Oppland NGTF Buskerud Ikke svart pr Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane NGTF Møre og Romsdal NGTF Sør-Trøndelag NGTF Nord-Trøndelag NGTF Nordland Troms Finnmark Tabell Telefonutgifter i kretsene KRETS KOSTNAD REISER KOMMENTAR Østfold Oslo og Akershus Hedmark 0 Oppland Buskerud Ikke svart pr Vestfold 700 Telemark Aust-Agder NGTF Vest-Agder NGTF Rogaland 7200 Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal NGTF Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland 0 Troms 500 Finnmark 0 Tabell Reisekostnader kretsansatte 3.6 Investeringer i telefon / bærbare PC Denne kostnaden finnes også i dag. Det vil variere hvor mye man må kjøpe inn hvert år, men det bør budsjetteres med en jevn utskiftning for å unngå for store variasjoner fra år til år. Det skulle ikke være nødvendig å investere i printer /skanner da det finnes på alle idrettens hus. Bærbare PC-er må man påregne å skifte ut hvert 3 5 år, slik at dette må inn i det totale budsjettet. Det er ikke laget egen oversikt over dette, men det forventes at dette vil kunne dekkes innenfor det forslag som legges fram i tabell Høringsperiode Side 8

10 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Regnskapsrutiner I den nye modellen skal alle regnskapene føres etter samme mal som forbundet har i dag. I dette kapitelet forklares trinn for trinn oppbygning av regnskapet slik det vil framstå fra og med Regnskapsrapport 1, overordnet nivå Forbundet fører et regnskap som er inndelt i tre nivåer. Det øverste nivået viser samlet oversikt fordelt på de enkelte grenene og aktivitetene slik det framgår av bildet nedenfor. Regnskap inntekt hittil Regnskap kostnad hittil Regnskap resultat hittil Årsbudsjett inntekt Årsbudsjett kostnad Årsbudsjett resultat 1 - INNTEKTER STYRE/ ADMINISTRASJON INTERNASJONALT ENGASJEMENT INFORMASJON MARKEDSFØRING TURN KVINNER TURN MENN RYTMISK GYMNASTIKK TROPPSGYMNASTIKK SPORTSDRILL GYMNASTIKKHJUL FELLES KONKURRANSE BARN OG UNGDOM MOSJON TURBO ARRANGEMENTER ANLEGG/ UTSTYR UTDANNING STEVNE-OPPVISNING INTEGRERING MOSJON VOKSEN VM SPORTSDRILL TURN I SKOLEN Totalt Figur Regnskapsrapport overordnet nivå for forbundsregnskapet For en krets kan dette bli f. eks slik: Regnskap Årsbud inntekt hittil inntekt Regnskap kostnad hittil Årsbudsjett kostnad Regnskap resultat hittil 1 - INNTEKTER 10 - STYRET/ ADMINISTRASJON 47 - FELLES KONKURRANSE 60 - BARN OG UNGDOM 62 - ARRANGEMENTER 64 - UTDANNING 67 - MOSJON VOKSEN Totalt Figur Eksempel på regnskapsrapport overordnet nivå for kretsregnskapet Årsbudsjett resultat Høringsperiode Side 9

11 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 Hvilke avdelinger man velger å benytte tilpasses den enkelte krets, men det skal være sammenheng i nummer og navn mellom forbunds- og kretsnivå slik at det er lettere for de som skal føre regnskapet. 4.2 Regnskapsrapport 2, underliggende nivå På nivået under finner vi på forbundsnivå de enkelte prosjektene som gjennomføres i løpet av året. I figur nedenfor ser vi at prosjekter som Åpne regionale samlinger finnes i begge grenene, det samme gjør materiellutvikling, dommer/trenerseminar osv. I et kretsregnskap vil de samme begrepene brukes på de aktuelle prosjektene for den kretsen. Det vil f. eks da være aktuelt med prosjekter som heter Barnekretsturnstevne, Kretsmesterskap osv. Denne listen settes opp på bakgrunn av de aktivitetene som finnes pr i dag, og listen tilpasses den enkelte krets når man lager neste års budsjett. Regnskap inntekt hittil Årsbudsjett inntekt Regnskap kostnad hittil Årsbudsjett kostnad Regnskap resultat hittil Årsbudsjett resultat 42 - RYTMISK GYMNASTIKK ÅPNE REGIONALE SAMLINGER OPPSØKENDE VIRKSOMHET KOMITEMØTER NORGES CUP LANDSFINALE TURN INTERNASJ.INVIT.KONK EM JR VM UKESAMLING SOMMER LANDSLAGSSAMLING MATERIELLUTVIKLING DOMMER/ TRENERSEMINAR KRETS/ FORB.DOMMERKURS NETTVERKSSAMLING KOSTHOLD Sum TROPPSGYMNASTIKK PROGRAM ÅPEN LOKAL/REG SAMLING REKRUTT ÅPEN LOKAL/REG SAMLING JUNIOR/ SENIOR KOMITEMØTER MILANO CUP TEAMGYM JR NORDISK MESTERSKAP JR SAMLING FØR NORDISK JURYREPRESENTASJON TRENER MATERIELLUTVIKLING DOMMER/ TRENERSEMINAR TRENERSEMINAR MATERIELL TIL KURSLÆRERE Sum Figur Regnskapsrapport som viser oversikten over de enkelte prosjektene i de ulike avdelingene. Her er vist avdeling 42-Rytmisk gymnastikk og avdeling 43-Troppsgymnastikk på forbundsnivå. Oversikten gir raskt et innblikk i hvordan økonomien er innenfor de enkelte prosjektene. Høringsperiode Side 10

12 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Kontering av inntekter og kostnader Det siste nivået som vi må forholde oss til i regnskapet, er selve inntektene og kostnadene. I forhold til et trenerkurs så vil det vanligvis finnes blant annet følgende inntekter og kostnader, og alle disse har sine nummer i norsk standard kontoplan. Inntekter: 3450 VO-tilskudd 3968 Egenandel kurs (Kursavgift) Kostnader: 5004 Honorar inkl. feriepenger (Kurslærerlønn) 6300 Leie lokaler (Halleie) 6830 Kursmateriell 7101 Kilometergodtgjørelse 7145 Andre reisekostnader (bompenger med mer) 7162 Bevertning For at regnskapet skal kunne føres sentralt, så må fakturaene skannes inn i det dokumentsenteret som er knyttet til regnskapssystemet. Den enkelte kretsansatt må så kontere regningen slik at det framgår hvilken type kostnad det, hvilket prosjekt (tiltak) det hører til på, og i hvilken avdeling dette tiltaket hører hjemme. Eks: Reisekostnader (togbilletter) for instruktøren på et dommer-/trenerseminar ville da konteres slik. Konto Avdeling Prosjekt Tekst Togbilletter Kursmateriellet for samme tiltak konteres slik: Konto Avdeling Prosjekt Tekst Hefter og kopier Når vi bruker denne inndelingen er det lett å finne igjen i regnskapet hva det vi har fått av inntekter gjennom fakturaene, og hva vi har hatt i utgifter knyttet til det enkelte tiltaket. Fakturaene må også lages i det samme regnskapssystemet. Her må vi gjøre et valg på hvem som skal skrive fakturaene, men uansett må det opprettes OCR-avtaler til alle kretsene. Det er avtaler med banken som gjør at når regningen blir betalt og betaleren har ført på KID-nummeret, så registreres betalingen automatisk i regnskapet. Betalingen av fakturaene utføres i den enkelte krets siden det er kretsene som disponerer bankkontoene. I og med at man skanner fakturaene, så blir det også enkelt for de som skal godkjenne utbetalingene å vite hva de godkjenner. De kan da få tilsendt fakturaene slik at de vet hva det er som betales før de godkjenner det digitalt i banken, jfr. kapitel Kostnader til regnskap i kretsene Kretsenes ordning med frivillige revisorer kan videreføres som i dag. Føringen av alle regnskapene innenfor samme system fører ikke til at den enkelte krets får en omsetning som gjør at de kommer i nærhetene av grensene for å måtte ha autorisert revisor. Hver krets vil være en selvstendig klient i systemet. Høringsperiode Side 11

13 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 KOSTNAD KRETS REGNSKAP KOMMENTAR Østfold Oslo og Akershus Fører selv, 2-3 dager i måneden Hedmark Frivillig som gjør det Oppland Føres av NGTF Buskerud Ikke svart pr Vestfold Telemark Frivillig som gjør det Aust-Agder Frivllig som gjør det Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Frivllig som gjør det Sør-Trøndelag Føres av NGTF Nord-Trøndelag Føres av NGTF Nordland Føres av NGTF Troms Kretskonsulenten fører Finnmark Føres av NGTF Tabell Oversikt over kretsenes regnskapskostnader. 5.0 Felles forbundskontingent I lovtekstene våre defineres kontingenten slik at den må være betalt for at man skal kunne være medlem, og det er også den som gir rettigheter i forhold til stemmerett, valgbarhet og ikke minst deltagelse på aktiviteter på krets- og forbundsplan. Ved en overgang til bare en samlet innkreving av kontingent (krets- og forbund), så vil disse pliktene og rettighetene måtte følge denne innbetalingen. Jfr. utdrag fra NGTFs lov nedenfor. 5 Kontingent / avgifter Forbundstinget fastsetter kontingent og avgifter for sine medlemslag. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgifter for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. I kretsenes lover finner vi følgende paragraf som regulerer spørsmålet om kontingent, altså den innbetalingen som man plikter å gjøre og som medfører rettigheter. 4 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales forskuddsvis innen utgangen av februar måned hvert år. Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på kretstinget og styret kan anbefale overfor NIF og NGTF at laget mister sitt medlemskap. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelde tilsvarende. Størrelsen på kontingenten vil måtte være slik at den ivaretar de kostnadene den skal dekke, dvs. det den har dekket på forbunds- og kretsnivå tidligere. I tabell framgår beregningen av den nye forbundskontingenten. Høringsperiode Side 12

14 Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 Dagens kretskontingenter framgår av tabell Disse kontingentene bidrar i dag til å dekke mange av de kostnadene som nå skal dekkes av den nye samlede kontingenten. Det vil også måtte gjøres lovendringer i kretsenes lover for å bringe disse i samsvar med praksis. Den presise ordlyden i første ledd av ny paragraf 4 i kretsenes lover vil bli utarbeidet sammen med NGTFs lovkomité. I utgangspunktet kan det første leddet eksempelvis bli slik: Forbundskontingenten som er fastsatt av forbundstinget må betales for at laget og dets medlemmer skal opprettholde sine rettigheter i forhold til forbundet og kretsen. Ledd to beholdes som før. 5.1 Aktivitetsavgift til kretsene I diskusjonene har det vært ønsket at man skal kunne ha mulighet til å kreve inn en avgift fra lagene til kretsene også. Det vil være opp til den enkelte krets å bestemme hvordan de skal finansiere aktivitetene i kretsen. Det vil være gunstig om man tilstreber en så stor likhet som mulig, og helst unngår at det blir mer enn forbundsavgiften som skal innkreves fra lagene. En avgift vil da ikke være en pliktig kontingent i betydningen at man må betale den for å opprettholde rettigheter. Det er viktig å presisere at det er innbetaling av forbundskontingenten som gir stemmerett og valgbarhet i forhold til krets- og forbundsnivå. Det er også forbundskontingenten som gir rett til deltagelse på aktiviteter i krets og forbundsregi. Kretsene skal gjennomføre mange aktiviteter, og det er et godt prinsipp at man betaler for det man deltar på. I de ulike prisene på kurs, stevner og konkurranser vil det fint kunne legges inn en liten inntekt til kretsen som da baserer seg på aktivitetene. Avgjørelsen om hvilket system man skal legge opp til kan enten fattes på forbundstinget og bli gjeldende for alle kretsene, eller man kan overlate det til kretstingene å vedta hvilken metode de vil ha for finansiering av sine aktiviteter. Praktisk gjennomføring av de ulike løsningene vil kunne være slik (tre ulike alternativer): - Forbundstinget vedtar en lik avgift gjeldende for alle kretser o Avgiften kreves inn samtidig med forbundskontingent. Den må framgå spesifisert på fakturaen til laget. Inntekten fra avgiften tilbakeføres kretsene ukentlig etter hvert som pengene kommer inn på konto. o Oppfølging og purring gjøres sammen med øvrig forbundskontingent. - Kretsene gis mulighet til å vedta ulike nivåer på avgiften. o Avgiften kreves inn samtidig med øvrig forbundskontingent. Den må framgå spesifisert på fakturaen til laget. Inntekten fra avgiften tilbakeføres kretsene ukentlig etter hvert som pengene kommer inn på konto. o Oppfølging og purring gjøres sammen med øvrig forbundskontingent. - Kretsen har vedtatt et påslag på alle typer påmeldingsavgifter og lignende. o Dette legges inn i prisene som faktureres ut, og inntekten framkommer som overskudd i det aktuelle prosjekt. Disse fakturaene skal være knyttet til kretsens OCR konto, og pengene er på rett konto med en gang. Krever ingen interne overføringer mellom nivåene. Høringsperiode Side 13

15 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Momskompensasjon Denne kompensasjonen tildeles etter søknad til NIF, og vil fortsatt tilhøre det leddet som har søkt om kompensasjonen. Dette vil være likt som i dag, men forholdet mellom størrelsen på omsetningen i forbund og krets vil endres i det øyeblikk mer kostnader dekkes av forbundet. Kretsene får da en tilsvarende mindre omsetning, som vil gi mindre grunnlag for momskompensasjon. 5.3 Møteutgifter I det framlagte dokumentet har vi lagt følgende momenter til grunn: NGTF dekker reise og opphold for en person (tillitsvalgt) fra hver krets i forbindelse med følgende møter: - Forbundsting (hvert annet år) - Kretsledermøter (to per år, det ene er i tilknytning til kretsenes seminar) I forhold til kretsledermøtet i januar kan det etter søknad gis dispensasjon til å delta med to personer fra de kretsene hvor det ligger an til lederskifte på kommende kretsting. Kretsenes seminar slik det er i pr i dag, er et møte mellom forbundets komiteer og kretsenes konkurranse- og aktivitetsutvalg. Dette møtet kombineres med normalt med høstens kretsledermøte. Deltagere på aktivitetsdelen av kretsenes seminar dekkes av kretsene selv. Forbundet dekker kostnadene for forbundets komiteer. Øvrige møteutgifter som kretsene måtte ha, må dekkes av de inntektene kretsen har fra sine aktiviteter eller vedtatt felles kretsavgift. NGTF dekker alle kostnader knyttet til de kretsansattes deltagelse på disse møtene. 5.4 Kretsenes kontingentsatser 2010 Det er ikke tatt med avgift pr. lag som brukes i en av kretsene. Dette gjelder Finnmark med kr. 1500,- pr lag. (Vi har heller ikke tatt med stevneavgift i dette oppsettet da den er direkte knyttet til aktiviteten.) år år år 20 år og eldre Tillegg aktive konk barn Tillegg aktive konk voksne Pr instru ktør KRETS Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell Oversikt over kretsenes kontingentsatser 2010 Høringsperiode Side 14

16 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Nye satser forbundskontingent fra og med KRETSENS UTGIFT KRETSKON KRETSENS SULENT UTGIFTER 2010 REGNSKAP KRETSENS UTGIFTER TELEFON KRETSENS INNSPARING VED NY ORDNING FORBUNDETS UTGIFTER IT- FORBUNDETS BASIS I UTGIFTER KRETSENE LØNN 2010 KRETSENE UTGIFTER KRETS HUSLEIE UTGIFTER REISE Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kostnader som kretsene dekker i dag og som skal overføres NGTF IT-kostnader for kretsansatte NGTFs kostnader knyttet til lønn og tilskudd i kretsene SUM KOSTNADER SOM SKAL DEKKES INN AV DEN NYE FORBUNDSKONTINGENTEN INNTEKT KRETSKON TINGENT 2010 KRETSENS INNSPARING VED NY ORDNING "INNTEKTS- BEHOV" KRETS NY ORDNING ANTALL MEDLEMMER KRETS Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Oppstilling for beregning av ny kontingentsats som skal dekke de definerte kostnadene: NGTF forbundsavgift pr (Må inngå i totalen) Behov for økt forbundskontingent på bakgrunn av generell kostnadsøkning (15,- kr pr medlem) Lønns og IT-kostnader som skal dekkes INNTEKTSBEHOV NY FORBUNDSKONTINGENT Barn Ungdom Voksne INNTEKT FORBUND Medlemstall Gammel sats Ny sats Mulig reduksjon i kretsene Reduksjonsmuligheten i kretsene utgjør i snitt (basert på medlemmer) 29,75 Tabell Beregning av ny samlet forbundskontingent Høringsperiode Side 15

17 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Oppsummering økonomiske konsekvenser De foreslåtte endringene i hvor disse kostnadene dekkes vil ikke føre til økte kostnader, men en endring i hvem som skal dekke kostnadene. Dette må føre til tilsvarende endring i inntektsstrømmen. Regnskapsrutinene legges om slik at alle kretser fører regnskap etter samme mal som forbundet har pr i dag. Regnskapene føres av forbundskontoret. Dette skal være i full effekt fra og med regnskapsåret Forbundskontoret fører allerede regnskapene for Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Det må skilles begrepsmessig mellom avgift og kontingent. Det innføres felles innkreving av forbundskontingenten. Denne dekker fortsatt samme ulykkesforsikring som den gjør i dag, i tillegg til at den også skal dekke de kostnader som har vært dekket inn i forbundsdriften pr i dag og de nye kostnadene som nå dekkes av forbundet. Disse nye kostnadene finnes for det meste i dag også. Intensjonen som har ligget til grunn gjennom hele regionaliserings / vitaliseringsprosessen har vært at det skulle finnes en ansatt ressurs som var tilgjengelig for alle lag. Denne ressursen skal også føre til at de frivillige skal kunne få frigjort mer tid til å konsentrere seg om aktiviteter i stedet for administrasjon. Det skulle også være slik at man skulle betale lik kontingent uavhengig hvor i landet laget hører til. Den nye forbundsavgiften setter organisasjonen i stand til å løse disse oppgavene i tråd med disse intensjonene. Forslaget på kr. 120,- pr medlem uavhengig av alder vil gi en økonomisk ramme som vil sette oss i stand til å gjennomføre vitaliseringen og i tillegg klare å opprettholde utviklingsarbeidet og driften knyttet til aktivitetene og grenene. Dersom det skal innføres varierte satser knyttet til alder, vil det vanskeliggjøre beregningene for å være sikre på å treffe riktig nivå, samtidig som vi da også må ta hensyn til at en reduksjon på kr. 10,- på barnekontingenten vil medføre en økning på kr. 25,- på voksenkontingenten. Dette på grunn av at det er svært ulikt antall medlemmer i de ulike aldersgruppene. Høringsperiode Side 16

18 Høringsdokument Vitalisering Tingsak Kretsens organisatoriske oppbygning 6.1 Organisasjonskart Det er mange ulike begreper i bruk i kretsene, men når det kommer inn til hvilke oppgaver som gjøres så er innholdet ganske enhetlig. I det videre skal det derfor brukes like betegnelser på de ulike utvalgene. Fig Organisasjonskart for kretser Denne oppbygningen gir tydelige linjer også fra forbundets oppbygning med forbundsstyret, tekniske komiteer og breddekomiteen. Vi bruker de samme navnene, men det vil være komiteer på forbundsnivå og utvalg på kretsnivå. F. eks vil vi bruke Breddekomité på forbundsnivå og Breddeutvalg på kretsnivå. 6.2 Lovmessige endringer som følge av vitaliseringen I kapittel 5.0 gjennomgås lovtekstene som regulerer endringene med en overgang til at kontingenten kun innkreves som forbundskontingent, og at det er innbetalingen av denne som gir stemmerett og valgbarhet til krets- og forbundsting. Paragraf 4 i kretsenes lover må endres, og som nevnt vil NGTFs lovkomité utarbeide et forslag til denne lovteksten. I forbindelse med kretstingene 2012 må det fattes et vedtak om lovendring i alle kretser. Vedtaket må være slik at dersom forslaget om ny forbundskontingent i forbindelse med vitaliseringen blir vedtatt, så trer ny 4 i kretsens lov i kraft med virkning fra Lagenes deltagelse på aktiviteter Lag som har betalt sin forbundskontingent er berettiget til å delta på aktiviteter og arrangementer i egen og andre kretser og selvsagt på forbundets aktiviteter. Deltagelsen på konkurranse og aktiviteter fordrer selvsagt også at startavgifter, lisenser og lignende er betalt før man kan delta. Dokumentet legger til grunn at de aktivitetsregionene som består pr i dag, fortsatt vil bestå slik de er inntil kretser og aktiviteter / grener selv finner behov for å gjøre endringer. Det er litt krevende at vi har ulike organiseringer innen ulike grener og konsepter, men det handler mest om at vi må være dyktige på å informere hverandre, noe som vi tror vil kunne bli lettere når vi har gjort de endringene som her er foreslått. Høringsperiode Side 17

19 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Til: Kretsledere Kretsansatte Forbundsstyret Ansatte på forbundskontoret Ullevål stadion Høringsdokument Vitalisering tingsak 2012 Vedlagt finner dere nevnte høringsdokument som er basert på tidligere gjennomførte analyser og diskusjoner, senest på kretsledermøtet Under dette møtet ble det avdekket mange ulike elementer i saken som det var behov for å tydeliggjøre hvordan man ser for seg skal bli løst. De spørsmålene som ble reist under møtet har vi søkt å gi detaljerte svar på, både gjennom forklaringer og sammenstillinger av tall slik at det nå skal kunne være tydelig hva det er vi diskuterer og hvilke konsekvenser de ulike elementene får. Det er også lagt ved en presentasjonsfil som et utgangspunkt til bruk på lagsmøter. Denne inneholder de samme figurene og noen forklarende punkter til hver figur. Dere kan selv redigere videre i denne filen dersom det er ønske om å vise flere elementer fra høringsdokumentet. Høringsperioden er , og høringssvarene sendes elektronisk til Med ønske om gode og konstruktive debatter omkring et viktig tema for Norges Gymnastikk- og Turnforbunds framtid. Med hilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund Stig Nilssen (sign) President Veslemøy Viervoll (s.) Visepresident Ole Ivar Folstad (s.) Styremedlem Lise Lorentzen Mandal (s.) Torill Aas Sundby (s.) Øistein Leren (s.) Prosjektkonsulent Administrasjonskonsulent Generalsekretær Grunnlaget legges i Gym og Turn!

20 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: NGTFs forbundsstyre Kretsledere Kretskontor NGTFs ansatte Oslo Høringssvar på utsendt dokumentasjon om Vitalisering. I dette dokumentet er det samlet sammen alle de høringsinnspill som jeg har fått tilsendt innen fristen for høringen. Jeg ser at de fleste har gjort som Leif oppfordret til, nemlig å sende til alle. Men, det kan jo være greit at det er samlet i ett dokument, og at det også er tilgjengelig for alle ansatte. Dokumentet vil bli gjenstand for diskusjon i kommende styremøte den , og det vil bli utarbeidet nytt dokument basert på det utsendte dokumentet, høringsuttalelsene som her er vedlagt og styrets innspill på dokumentet og høringssvarene. Dette vil bli sendt ut senest 14 dager før kretsledermøtet i januar. Med ønske om god lesing. Norges Gymnastikk- og Turnforbund Øistein Leren (sign.) Generalsekretær Grunnlaget legges i Gym og Turn!

21 Svar på høringsnotatet om vitalisering. HGTK har diskutert dette i flere omganger og konklusjonen vår er følgende. 1. Økonomisk er vi enige om at kretsene må tilstrebes en enhetlig måte å føre regnskapene på. På den måten kan det bli mer oversiktelig for forbundet å følge opp de kretser som trenger en stø hånd på rattet. At kretskonsulenten skal ha dette ansvaret er vi ikke enige i. Mange andre oppgaver som er viktigere at denne gjør. Eks kurs og motivator, lett til gang til informasjon som trengs på krets og lag nivå. Etter foreslått modell vil HGTK halvere sitt budsjett. Dette vil merkes dramatisk nedover i lagene, da kretsen har en del forpliktelser som de har tatt på seg i forbindelse med landslagsutøvere, Norgesfinalen, etablering av nye klubber. HGTK har også prosjekter som Miniconvention og Hedmarkstropp. Alle slike nyvinnende aktiviteter vil måttte legges ned, da vi ikke har økonomi til å drive dem videre. Dette er breddemassenes mulighet til å vise seg... Vi deler konsulent med Oppland og får dermed tettere sammarbeide med denne kretsen, noe som skal være i forbundets ånd. 2. Økning av aktivitesavgift. Det blir klubbene og den enkelte utøver som skal koste denne økningen. Vi ønsker mye aktivitet men vi kan ikke pris oss ut av markedet. Kretsen skal være et bindeledd mellom forbund og lag, da må lagene også føle at de er en del av noe større. Med mulighet for å påvirke. Ved å sentralisere mye av styrearbeidet vil lokalkjennskapen til de ulike lagenes vilkår bli borte. Hedmark er et stort fylke med mange ulike aktiviteter i ulike klubber. Lokalkjennskapen sitter i de innvalgte representantene i styret. Vil en sentral plassert konsulent kunne få med seg alle små nyanser som skaper hverdagen rundt omkring?? 3. Vil man at styret, som det er nevnt hos andre, kun skal være en penge inndrivingssentral? For det vil bli en kamp for å få midler til å drive. Hva med dekking av styremøte og kretsting? Dette er heller ikke noe som kretsen vil/kan gi støtte til da. Mange gjør en fabelaktig jobb med å stille opp i verv, bruke fritid og egne penger for å utføre dem jobben de frivillg har latt seg velge til.

22 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Det å kneble handlefriheten i kretsen vil være det samme som å tenke på og fjerne hele leddet. Kanskje vi blir så samstemte i det langstrakte landet vårt en dag, men ikke nå. La oss skynde oss langsomt og se virkningen av de tiltak som evnetuelt blir satt ut i livet. Med vennlig hilsen HGTK v/ Ingunn Marthinsen Grunnlaget legges i Gym og Turn!

23 HØRINGSUTTALELSE FRA BUSKERUD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Det vises til høringsnotat vedrørende tingsak om vitalisering. Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets har innenfor den gitte tidsramme hatt dokumentet ute til høring blant våre lag og ønsker med dette å melde tilbake våre kommentarer til notatet. Ifølge Forbundstinget vedtak 2010 er mandatet: Det skal presenteres en oversikt og eventuelle anbefalinger på følgende områder på forbundstinget i Organisasjonens samordnende økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner - Samordning av krets- og forbundskontingenter - Ny modell for krets / regionstilskudd - Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Eventuell anbefaling til ny organisering av organisasjonens samordnende økonomi på krets- og forbundsplan skal være ferdig innen høsten 2011 slik at det er tid til klargjøring av nødvendige tiltak i god tid før forbundstinget i Eventuelle endringer kan da, etter vedtak på forbundstinget i 2012, tidligst bli gjeldende fra Innledningsvis ønsker vi å henlede oppmerksomheten til den årelange prosessen, og de betydelige resurser som er lagt ned i denne saken. Vi vil berømme alle de som har vært involvert i arbeidet gjennom alle disse årene. Ikke desto mindre må man i lys av dette kunne stille høye forventninger til et gjennomarbeidet og godt dokumentert forslag. Generelt BGTK støtter de uttalte intensjonene bak vedtaket på forbundstinget i Det vil etter vårt syn være en styrke for organisasjonen å ha et felles uttrykk utad. Vi er også av den oppfatning at en rekke oppgaver med fordel kan sentraliseres for å oppnå en mest mulig effektiv ressursbruk organisasjonen sett under ett. Det registreres også at høringsnotatet ikke fremmer forslag om endringer i organisering av aktivitetene i administrative regioner, til tross for at dette er ett av punktene som fremheves i forbundstingets vedtak. En går ut fra at prosjektgruppen har kommet frem til at det ikke er ønskelig å gjøre endringer fra dagens ordning på dette feltet. BGTK kan imidlertid ikke se hvordan prosjektgruppen oppfyller sitt mandat uten at dette spørsmålet drøftes og at gruppens konklusjon begrunnes i høringsnotatet.

24 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Ett av hovedmålene som trekkes frem i høringsnotatet er å legge til rette for at kretsleddet kan har mer fokus på å skape økt aktivitet. Slik vi leser notatet legges til opp til at kretsleddet tilnærmet utelukkende skal ha fokus på aktivitet. En kan ikke se hvordan kretsleddet skal ha resurser til å være idrettspolitisk aktiv internt i NGTF og lokalt i sine respektive miljøer med de rammebetingelser det legges opp til. BGTK ønsker generelt å påpeke at kretsstyrenes oppgave primært er å være et politisk organ inn mot forbund, ut mot lagene og i forhold til fylke, kommuner og andre aktuelle samarbeidsinstanser. Slik idretten, og det politiske Norge, i dag er bygget opp vil det være helt avgjørende at kretsstyrene har resurser til å være idrettspolitisk aktive. Rent prinsipielt er derfor BGTK ikke enig i at kretsen utelukkende skal ha fokus på aktivitet. Dette vil få alvorlige konsekvenser for gym og turns innflytelse på viktige områder som anlegg, rammebetingelser og offentlig støtte osv.. Sentralisert regnskapsføring Høringsnotatet legger opp til at alle kretsenes regnskap skal føres sentralt av forbundet og i henhold til en felles kontoplan. Sistnevnte ser BGTK ingen betenkeligheter med. Vi støtter forslaget om at det skal legges til grunn en felles kontoplan for organisasjonen. Dette vil gjøre det mulig å analysere regnskapsmaterialet og gi organisasjonen et bedre bilde av den samlede økonomien. Imidlertid er vi kritisk til en tvungen sentralisert føring av alle kretsenes regnskap. Vi vil kort redegjøre for de viktigste grunnene til dette. Det legges opp til en regnskapsavdeling bestående av en full stilling og en deltidsstilling. BGTK er svært bekymret for sårbarheten dette innebærer for hele organisasjonen. Regnskapsføringen må ivaretas gjennom sykefravær og ferieavvikling. Et langtidsfravær hos en av regnskapsførerne kan få store konsekvenser dersom dette skjer i forbindelse med avslutning av årsregnskap eller andre prekære frister. En stiller spørsmål til hvilke beredskapstiltak som planlegges for å unngå en slik situasjon. BGTK stiller seg også undrende til om arbeidets omfang er vurdert i tilstrekkelig grad. Dersom organisasjonen skal gå for en slik tvungen løsning må man kunne være trygg på at kapasiteten er tilgjengelig når den trengs. Regnskapsføring er utpreget fristarbeid. Erfaringsmessig skal alle regnskap avsluttes på tilnærmet samme tid, og samtlige kretser skal avholde sine kretsting innenfor samme periode. Vi har ikke i det Grunnlaget legges i Gym og Turn!

25 foreliggende materialet sett betryggende dokumentasjon på at dette blir ivaretatt. Flere kretser, BGTK inkludert, kjøper i dag regnskapstjenester hos lokale regnskapsførere. Disse er underlagt et strengt konsesjonsregelverk og har ansvarsforsikringer som dekker regnskapsførers ansvar erstatningsansvar ved feil elle mangler ved tjenesten. BGTK kan ikke se om prosjektgruppen har vurdert hvordan den foreslåtte ordningen vil forholde seg til regnskapsførerlovens konsesjonskrav. Vi ønsker også at ansvarsforholdet utredes nærmere. I hvilke grad er kretsene sikret ved feil som forbundets regnskapsfører kommer til skade for å gjøre, og i hvilke grad er forbundet forsikret mot eventuelle erstatningsansvar som kommer i kjølvannet av slike feil? Kretsene må kunne kreve en betryggende utredning av disse forholdene før en tar endelig stilling til en slik tvunget løsning. Slik høringsdokumentet presenterer løsningen mener BGTK at vi er best tjent med å opprettholde dagens ordning med å kjøpe denne tjenesten eksternt. Vi har da en profesjonell og forsikret regnskapsfører å forholde oss til. Regnskapsføreren har også selv ansvar for egen kapasitet, og vil kunne bli erstatningsansvarlig dersom frister ikke overholdes. Vi kan ikke se at det er dokumentert at forbundet kan gjøre dette rimeligere eller bedre enn den ordningen vi har i dag, og kan derfor ikke støtte dette forslaget. Dersom forbundet kan tilby kretsene regnskapsføring tryggere og rimeligere enn den ordningen vi har i dag er vi selvfølgelig villig til å bytte. Vi er imidlertid sterkt imot at dette skal gjennomføres som en tvungen ordning. Etter vårt skjønn vil det også være svært uheldig å gjennomføre dette som en forbundstingsvedtak med den trinnhøyde et slikt vedtak har innenfor organisasjonen. Dersom en senere ser behov for å gjøre endringer eller avskaffe ordningen, kreves det et nytt forbundstingsvedtak. Dette er etter slik BGTK ser det ikke heldig. En anbefaler heller prosjektgruppen å gjøre ordningen frivillig, og sørge for at tilbudet blir så godt at kretsene ønsker å benytte dette fremfor sine egne løsninger. Hjemmesider og håndbok Som tidligere nevnt stiller BGTK seg positiv til at organisasjonen skal ha et felles uttrykk utad, slik at den er gjenkjenneligebåde for egne medlemmer, men også oversiktlig for publikum. I dagens samfunn er web blitt en særdeles viktig markedsførings og informasjonsplattform, og vi anser det som avgjørende at NGTF er aktivt til stede her. Vi støtter også forslaget om felles håndbok. En forutsetning for at dette skal fungere vil være at organisasjonsstrukturen bygges opp likt over hele landet. Dette vil etter vår oppfatning være en styrke for organisasjonen som helhet så lenge man sikrer en takhøyde for lokale tilpasninger. Ansatte som resurs for lagene

26 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: NGTF sine kretskonsulenter representerer uten tvil en resurs ved å kunne serve lagene med informasjon og tjenester pr telefon og E-post. En må likevel ikke glemme at konsulentene også er en resurs for lagene i kraft av å bistå kretsen som organisasjonsledd både med å skape aktivitet, men også i det idrettspolitiske arbeidet. Dette synes å være utelatt i høringsnotatet. BGTK mener det er av stor betydning at kretsstyrene selv har ansvar for å prioritere og lede sine administrative resurser. Det er kretsstyret som har det formelle ansvaret for kretsens daglige drift, og det vil da også være kretsstyret som til syvende og sist må kunne prioritere den ansattes arbeidsoppgaver. Vi stiller oss sterkt kritisk til en ordning hvor kretsstyrene ikke lenger har instruksjonsmyndighet og lederansvar for sine administrasjonsressurser. Dette vil føre til en rekke konfliktsituasjoner mellom krets og forbund, hvor det oppstår uenighet om hvordan arbeidsoppgaver skal prioriteres. I høringsnotatet punkt 2.2. legges det opp til at oppgaver som den ansatte skal utføre utenom minimumsoppgaven skal avklares med generalsekretær. BGTK er sterkt imot en slik ordning som vil føre til at generalsekretær til enhver tid, ut fra eget skjønn, kan velge å prioritere eller nedprioritere oppgaver eller arrangementer uten at kretsen selv kan påvirke beslutningen. Dette vil gi administrasjonen på forbundskontoret en betydelig politisk makt, og er prinsipielt svært uheldig. Buskerud er i dag en veldrevet krets som bruker mye resurser på å lage gode arrangementer. Vår kretskonsulent utgjør et viktig ledd i dette arbeidet. mstår for oss som helt uaktuelt. Dette kan heller ikke være i tråd med intensjonen om å bidra til økt aktivitet i kretsene. Ny ordning for krets og forbundskontingent Den nye ordningen som det legges opp til er at all kontingent skal kreves inn samlet i form av kontingent til forbundet. Det kreves en lovendring for samtlige kretser, hvor begrepet kretskontingent skal fjernes. Alle medlemsrettigheter skal etter denne nye ordningen knyttes til forbundskontingenten, som er foreslått satt til kr 120,- pr medlem uavhengig av alder. BGTK er imot en slik ordning av flere årsaker. Lovmessige barrierer Grunnlaget legges i Gym og Turn!

27 Den nye ordningen krever at det gjøres vesentlig endring av kretsenes lover. Dagens ordlyd følger av basis lovnorm for særkretser 4: Kontingenten fastsettes av særkretstinget og betales forskuddsvis. Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på særkretstinget, og styret kan anbefale ovenfor NIF og særforbundene at laget mister sitt medlemskap. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. Basis lovnorm for særkretser er bindende for kretsene som en minste standard. Det er anledning for et kretsting til å vedta tillegg til lovnormen, men det er ikke anledning til å vedta endringer som strider mot lovnormen. Spørsmålet oppstår da om en lovendring av den karakter som foreslås i høringsnotatet kan gjennomføres uten en endring i basis lovnorm? Det fremgår ikke av høringsnotatet hvor vidt denne problemstillingen er vurdert. Dette er en helt avgjørende problemstilling som det må kunne forutsettes at prosjektgruppen har utredet nærmere. Med bakgrunn i det omfattende arbeid og de resurser som er lagt ned i denne saken må det forventes av NGTFs lovkomite allerede har vært tatt med på høring i dette spørsmålet. BGTK ønsker å få vite hvilke kommentarer lovkomiteen har gitt, og hvilke konkrete muligheter lovkomiteen har sett for seg i saken. Økonomiflytens betydning for kretsenes handlingsevne BGTK er skeptisk til en ordning hvor hovedtyngden av kretsenes økonomi fjernes, og flyttes inn til forbundet. Det må være helt åpenbart at kretsenes handlingsrom blir kraftig svekket med en slik modell. Vi vet at en rekke kretser søker å bidra til økt aktivitet ved å bidra med økonomiske midler til arrangementer og kurs. Dette for å oppfordre til økt aktivitet. Den nye modellen vil virke diametralt motsatt, ved at kretsene kommer til å bli helt avhengig av et økonomisk overskudd på aktivitetene for å overleve. Det må komme inn penger til daglig drift, møtevirksomhet, representasjon, deltagelse på kretsenes seminar, kurs osv. Disse midlene må kretsene innhente i form av overskudd på sine arrangementer, noe som vil føre til at kostnaden lempes over på den enkelte utøver. Samlet sett blir dette en betydelig økning av kostnader for NGTFs medlemmer, når det totale kontingentbeløpet økes så kraftig som forslaget tilsier, og arrangementer i tillegg blir priset opp for å kunne drifte kretsene. Konsekvensen av dette blir at vi mister medlemmer, og får lavere deltagelse på våre aktiviteter. BGTK er også bekymret for kretsenes evne til å delta i det intern- og eksternpolitiske liv når inntektsgrunnlaget reduseres så kraftig. I tillegg ser vi det som umulig å la våre faglige utvalg delta på kurs og samlinger, slik som kretsenes seminar, innenfor dette nye systemet. Denne vanskelige økonomiske situasjonen fører altså til at kretsene blir mindre

28 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: aktive ikke mer. Dette kan ikke være i tråd med de intensjoner som ligger til grunn for denne prosessen. Nivået på den foreslåtte forbundskontingenten En av forutsetningene som ligger bak denne prosessen var at den skulle føre til en effektivisering med tanke på tid og økonomi. Samlet sett for organisasjonen skal altså den nye måten å organisere seg på bli billigere og mer effektiv. BGTK kan ikke ut fra de fremlagte tallmaterialer se at denne forutsetningen oppfylles i forslaget. Samlet sett blir det en betydelig kontingentøkning for samtlige medlemmer foruten de som bor i Nordland, Troms og Finnmark. Denne økningen går i sin helhet til forbundet sentralt, som også blir sittende igjen med hele gevinsten av en eventuell effektivisering. På kretsledermøtet i september ble det gjort helt klart at en slik prosess forutsatte at organisasjonen som sådan sparte penger på tiltakene som skulle gjennomføres. I det foreliggende forslaget blir det dyrere og dårligere for alle, eventuelt med unntak av forbundet sentralt. Dette kan ikke være i tråd med intensjonene i vedtaket fra forbundstinget i Oppsummering og konklusjon Det registreres at resultatet av en årelang prosess, og en betydelig ressursbruk, har kokt ned til 17 sider med spekulasjoner og antagelser. Prosessen begynte som et ønske om å bygge om og effektivisere hele organisasjonen, mens resultatet som i dag foreligger fremstår som dårlig gjennomarbeidet og mangelfullt dokumentert. Vi registrerer også en gjennomgående manglende utredning av hvilke konsekvenser tiltakene vil få. Vi registrer også at helt vesentlige deler av den nye løsningen trolig ikke kan gjennomføres innenfor de lovmessige rammer som idretten sorterer under. Forslaget innebærer for vår krets en kontingentøkning på i overkant av kr 30,- pr barnemedlem, en økning på kr. 10,- for et ungdomsmedlem. Ser man isolert på barn og ungdom, som er våre viktigste målgrupper, kan en slik økning mange ganger være dråpen som får den konsekvens at vi mister medlemmer. Særlig når vi ser dette i sammenheng med at kretsene må øke sine inntekter fra aktivitetene som skapes lokalt. Da blir det enkelte medlemmet sittende igjen med begge regningene. Vi ser ingen åpenbare fordeler ved de forslagene til organisatoriske endringer som er fremsatt. Tvert imot bidrar forslagene utelukkende til å Grunnlaget legges i Gym og Turn!

29 svekke kretsene som politisk organ innenfor NGTF, og styrke forbundets administrasjon. Kretsene blir også tvunget til å øke inntekten fra arrangementer og kurs, noe som igjen får den naturlige følgen av deltagelsen og aktiviteten i kretsen reduseres. Vi i styret i BGTK håper at det fremlagte høringsutkastet ikke legges fram som et enhetlig pakke som enten skal vedtas eller forkastes. Flere av forslagets underpunkter har gode intensjoner og kan anbefales. Vi er imidlertid av den oppfatning at disse med fordel kan og bør gjennomføres uten forbundstingets vedtak. Som eksempel kan det nevnes at dersom forbundstinget fatter vedtak om hvordan våre websider skal driftes, risikerer man å være bundet av et vedtak som kan vise seg vanskelig å få endret. Dette er et typisk eksempel på tiltak som med fordel bør gjennomføres administrativt utenom den prosessen vi i dag diskuterer. De mer omfattende endringene som foreslås, og som er av mer organisatorisk karakter, slik som lovendringer og endringer i økonomiflyten, må behandles av forbundstinget. Slik det i dag er utformet kan ikke BGTK stille seg bak disse endringene. Til dette er forslagene for svakt begrunnet, og det mangler en konsekvensanalyse som kan synliggjøre effekten av endringene. Vi mener NGTFs administrasjon, forbundsstyre, kretsstyrer og organisasjonen for øvrig til enhver tid må arbeide for å bli bedre, mer serviceinnstilt, mer effektiv og økonomisk. Dette gjøres imidlertid best som en kontinuerlig prosess hvor man går steg for steg, ikke som et hastevedtak på forbundstinget i Med vennlig hilsen Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets

30 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Uttalelse fra Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. AAGT mener at det er et godt gjennomarbeidet dokument som er lagt frem til høring. Arbeidet har pågått i mange år, fint om det vil bli fattet gode vedtak på tinget i Det blir stadig vanskeligere å få tillitsvalgte, både til kretsstyret og til klubber og lag. AAGT er veldig fornøyd med å ha fått en kretskonsulent å forholde seg til. Denne vil vi gjerne beholde, fordi det muligens vil føre til at det blant annet kan bli enklere å få tillitsvalgte. Arbeidsoppgaver for styre og kretskonsulent ser ut til å være klart definert, noe som er bra. Vi har noen konkrete spørsmål i forhold til dokumentet. 1.1 Enhetlig regnskapsføring Hvem skal ha ansvaret for opplæring av eventuelle nye kretsledere i forhold til punkt 1.1? Er det behov for revisor i kretsen? Vil det få noen innvirkning på AAGT som en lotteriverdig organisasjon og i forhold til aksjer kretsen har i IdrettsFinans AS? 1.3 Håndbok Vil denne bli ferdig til ? Etter vår mening vil dette være et viktig verktøy for kretsene ved en omlegging av organisasjonen. 3.4 Husleiekostnader på de respektive idrettens hus AAGT har aldri hatt utgifter på husleie. I dokumentet på side 7, står det at vi har en kostnad på kr Er dette et beløp som ligger inne i kostnadene NGTF har til kretskonsulent, eller betaler NGTF dette til Rogaland Gymnastikk og turnkrets, for leie av idrettens hus der? 5.4 Nye satser på forbundskontingent fra og med I dokumentet er det forslag på kr. 120,- pr. medlem. For AAGT er dette en betydelig økning av kontingent for alle kretsens medlemmer. Vi tenker at kretskontingenten vil falle bort om forslaget om ny forbundskontingent blir vedtatt. Det største problemet, slik vi ser det, er at klubber og lag ikke leser dette høringsdokumentet. Det er vanskelig å få klubber og lag til å lese informasjon om vitaliseringsprosessen. Det er også vanskelig å få gitt informasjon på felles møter. Dette fordi mange tillitsvalgte ikke møter på fellesmøter og kretsting. Vi tenker at dette ikke er helt spesielt for vår krets. Spørsmålet vi da stiller oss er hva som vil skje om forslaget på ny kontingent, ikke blir vedtatt på tinget i Vi ser i dokumentet under Grunnlaget legges i Gym og Turn!

31 oppsummering at det er tenkt på dette med varierte satser. Av erfaring vet en at det som skaper de mest høylytte diskusjonene går på temaet økonomi. Hva skjer om ikke forslaget om økt kontingent blir vedtatt? For AAGT Kristian Bjugan Kretsleder

32 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: TELEMARK GYMNASTIKK OG TURNKRETS Boks 1225, 3205 Sandefjord Tlf Fax E-post: Web: Norges Gymnastikk- og Turnforbund, v/ Øistein Leren Svar på høringsnotat Vitalisering av NGTF Kretsstyret har gjennomgått høringsdokumentet i møte 9.november. TGTK stiller seg positiv til mange av tankene som ligger til grunn for prosessen, som bedre økonomisk kontroll, fremstå som en samlet enhetlig organisasjon og at kretskonsulentene ikke nødvendigvis blir allroundere men kan spesialisere seg innen noen områder. Kretsstyret har forventning om, jfr minimumskravene under pkt 1.1 og 2.1, at vi vil oppnå mer hjelp til administrative oppgaver enn ved dagens ordning. Noe som kan gjøre det enklere å rekruttere til kretsstyret. Vi ønsker at det klargjøres hvordan kretskonsulentene skal prioritere oppgaver og kretser. Det er også usikkerhet rundt pkt.2.2 nye større oppgaver må avklares med generalsekretær før iverksettelse. Hvilke innflytelse vil kretsleddet ha her? På vårt lagledermøte i oktober presenterte visepresident Veslemøy Viervoll kort for laga. Høringsnotat ble også sendt ut til våre lag og vi har mottatt tilbakemelding fra 4 lag. Spørsmål som stilles er hva laga får igjen for en økning på kr.50,- /30,-/15,- pr medlem. Med hilsen Grunnlaget legges i Gym og Turn!

33 Ragnhild S. Havenstrøm Leder - Telemark gymnastikk- og turnkrets Tlf.: Tangen 11, 3720 Skien

34 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Møre og Romsdal Gymnastikk - og Turnkrets Kristiansund Høringssvar- Tingsak- Vitalisering fr Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets. Målsettingene om en felles organisasjon er vi positive til, og at kretsene rundt om i landet får felles rutiner. Når det gjelder den økonomiske delen er vi i tvil om at dette vil være det beste for kretsen. Hovedinntektene til MRGTK er lags kontingent, tall fra 2011: , dette er kretsen sin hovedinntekt. Hvis dette bortfaller har vi lite igjen til å drifte kretsen. Kretsen vil få dekket utgifter til forbundsting, kretsledermøter, regnskap med mer men har fortsatt en del økonomiske forpliktelser ovenfor lagene. Kretsen bidrar økonomisk til kretslag, konkurranser, dommere og til kurs og hva vil vi sitte med igjen av faste inntekter? Kursene vi setter opp er ofte ganske variable i forhold til inntekter og til deltagelse på kursene vi setter opp. MRGTK er opptatt av å støtte lagene slik at de får noe igjen av kretskontingenten, vi kan da ikke støtte lagene på det nivået som vi i dag gjør. MRGTK har også sendt ut høringsnotatet ut til alle lag i kretsen, fått inn 5 svar, disse lagene ser ikke det som noe problem at satsene vil øke fra Er litt usikker på om lagene har satt seg inn i saken, eller at de mener at satsen som er foreslått er ok. Vi har også diskutert om det eventuelt må være en aktivitets kontingent fra lagene til kretsen, slik at vi får inn en sikker inntektekt. Hva vil lagene si til en kontingent i tillegg til den foreslåtte? Liv Lia Pedersen Kretsleder i Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets. Grunnlaget legges i Gym og Turn!

35 OSLO OG AKERSHUS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Ekebergvn. 101, 1178 Oslo, tlf E-post: Bankgiro Org.nr Norges Gymnastikk- og Turnforbund Oslo den Svar på høringsnotat Vitalisering av NGTF Kretsstyret har gjennomgått høringsdokumentet og gir honnør for godt arbeid i henhold til det arbeidet som forbundstinget påla forbundsstyret i Så vidt vi kan se er de fleste av punktene i tingvedtaket godt belyst og vi ser ingen grunn til å ettergå de enkelte punktene i vitaliseringsdokumentet. Vi har derimot konsentrert oss om hovedlinjene med faktaopplysninger, ønsket målsetninger og tilnærming til forslag som skal legges fram på forbundstinget i Vedtaket i 2010 ble bygget på tanken om regionalisering mer enn vitalisering. I perioden har forbundsstyret endret målsetning fra regionalisering til vitalisering og det må bety at vi skal beholde 18 kretser som før. Vitaliseringsdokumentet legger opp til vedtak som vil skape en samrøre av organisasjonsledd, ansvarsområder og økonomi. For eksempel sentralisert økonomistyring og desentralisert aktivitet. Vi ser fordelen med sentraliserte oppgaver hvis det fører til effektivisering av administrasjonskostnader. Dokumentet viser til disse målsetningene, men kostnadene blir ikke mindre. De blir større enn i dag. Kretsene er i dag organisatoriske enheter med derav lovpålagte oppgaver. I dokumentet foreslås det å overføre viktige oppgaver og myndighet fra kretsstyret til sentraladministrasjonen i NGTF. Dette gjelder kretskontingenter, ansattes arbeidsoppgaver og økonomisk forvaltning. Den nye kontingenten skal dekke ansattes lønn, husleie, IT, telefon og reisekostnader, mens annet nødvendig utstyr og aktivitet må finansieres fra kretsenes aktivitetsinntekter. Vi er klar over at vitaliseringeringen har som målsetning å dekke administrativ hjelp i alle kretsene, og at vitaliseringsdokumentet viser forbundets fordeler ved felles regnskapsføring og kontroll. For OAGTK betyr det å få avlastning i form av teknisk føring, mens alt det andre arbeidet med inn- og utbetalinger, konteringer m.v. skal gjøres av kretsansatt. For kretsstyret er det uklart hvem som har det direkte ansvaret for den kretsansatte og de kretsansattes arbeidsoppgaver. Jfr. pkt hvor det står at generalsekretæren skal avklare om større oppgaver kan pålegges kretsansatte.

36 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Slik som forslaget foreligger, skal kretstinget og kretsstyret kun ha ansvaret for aktivitet, finansiert av den samme aktiviteten. Dette er stikk i strid med OAGTK s målsetning om å støtte aktivitetene i lagene økonomisk. Dvs. at vi ikke må øke administrasjonskostnadene for å kunne støtte lagenes aktiviteter. Bl.a. dekker kretsen alle kostnadene for våre kretslag i Landsfinalen/Norgesfinalen. Det er fordi vi vet at foreldre, utøvere og lag betaler store summer til trening og konkurranser for å nå resultater. Foreldre bruker allerede mye penger og ressurser for at våre kretslag i turn og RG skal være de beste i landet. Vi har gjort noen beregninger på hva det betyr for våre lag å få innført en felles kontingent på kr. 120,- pr. medlem. Vi har pr lag i Oslo og Akershus med til sammen medlemmer. Etter vitaliseringsdokumentet får disse en merkostnad i kontingenter på kr ,- pr. år, se vedlegg. Når vi så i tillegg må finansiere aktivitetene i kretsen med egenandeler/avgift på aktiviteter, vil dette bety minst kr ,- i ytterligere kostnader for våre lag. Kostnadsoverslaget viser hva vi i 2010 subsidierte aktivitetene med og i følge vitaliseringsdokumentet må disse inntektene økes vesentlig for å gi kretsstyret handlingsrom, se vedlegg. OAGTK har ikke hatt lagsmøte for å diskutere vitalisering og av naturlige grunner vil vi heller ikke gjøre dette før vi ser de konkrete forslag til vedtak på forbundstinget. I det neste kretsledermøte bør vi diskutere tre forhold: 1. Hva sier lovkomiteen om de forslag som ligger i vitaliseringsdokumentet? 2. Bør kretsene legges ned i nåværende form og erstattes av regionsansatte direkte underlagt forbundstyret (slik høringsdokumentet langt på vei legger opp til)? 3. Kretsene beholdes som selvstendige organisasjonsledd, med kretskontingent som før. Administrasjonsstøtte fra NGTF gis bare til de kretser som har for få medlemmer til å klare seg selv. Det siste betinger at kretsene må vedta en kretskontingent over gjennomsnittet på side 14 og at bare kretser med få medlemmer får driftsstøtte. Oslo og Akershus er en av de kretsene som bør avstå fra slik Grunnlaget legges i Gym og Turn!

37 støtte. Forbundskontingenten og lisensene bør vurderes på Forbundstinget. Dette betyr samtidig en gjennomgang av bemanning og oppgaver i forbundsadministrasjonen, og kanskje er det nødvendig i denne sammenheng. Vurderingene bør gjøres i sammenheng med tiltakene i den langtidsplanen vi legger fram på Forbundstinget i Med hilsen OSLO OG AKERSHUS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Heidi Holm kretsleder Vitalisering - Kontingent krets og forbund medlemstall pr Eksempler fra noen av våre foreninger: Forening Medlemmer Barn u/12 år Medlemmer Ungdom (har betalt (har betalt kr kr. 45) kr kr. 45) Medlemmer Voksne o/19 år Betalt ca. i 2011 Ny kontingent 120,- Differanse (har betalt (avrundet (avrundet kr kr. 45) nærmeste 100) nærmeste 100) Asker Turnforening kr kr kr Eidsvold Turnforening kr kr kr Hammer Turn kr kr kr Høyenhall Gymforening kr kr kr Nordstrand Turnforening kr kr kr Oslo Turnforening kr kr kr Ski IL Turn kr kr kr kr kr kr OAGTK-totalt kr kr kr Aktivitetsinntekter i 2010: Treningsavgift kr Stevneavgift kr Startkontingenter kr kr Aktivitetsutgifter i 2010 Totalt alle våre utvalg kr

38 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: HØRINGSSVAR TINGSAK OM VITALISERING FRA ØGTK. Høringsdokumentet inneholder mye bra, men vi føler at det på enkelte områder er mangelfullt. ØGTK mener at vi mister mye av handlingsfriheten som vi har pr. i dag. Veldig bra med felles maler/håndbok for Kretsene. 1.1 Enhetlig regnskapsføring. Dette høres tungvint ut, pr. i dag gjøres dette av en person, samt at kretsleder underskriver på hvert bilag. Det bør brukes felles regnskapsprogram, noe som gjør det enkelt for NGTF å samkjøre ved søknad om støtte. 2.1 Kretsansatte Det som vi har bruk for, er en som kan tilrettelegge for kurs, påmelding og registrering av gjennomført kurs på min idrett, dette er kun tatt med om den ansatte har kapasitet. Skal den ansatte ha ansvaret for økonomien? Hva med den økonomiansvarlige i KS? Er dette et verv som er tenkt slettet? Minimumsoppgavene til den ansatte ser for oss ut som vanlige styreoppgaver som vi bruker noen få kveldstimer på. Bortsett fra web sidene, noe vi er helt blanke på Driftsutgifter ØGTK er inneforstått med at det koster å ha en ansatt. 4.0 Regnskapsrutiner ØGTK mener alle må bruke samme regnskapsprogram, men at kretsene kan velge å føre dette selv med innrapportering til Forbundet Felles forbundskontingent Her legges det opp til en formidabel økning for nær sagt alle kretsene/lagene uten at vi får noe tilbake. Uten noe inntekt fra kretskontingent vil de fleste kretsstyrer reduseres til en dugnadsgjeng som må skaffe inntekter til drift av kretsen. NGTF skal dekke kretsledermøter, 2 pr. år og Forbundsting hvert annet år for kretsleder. Ikke den største utgiftsposten Kretsenes seminar dekkes ikke, hvor skal utvalgene ta penger fra til å delta? Vil NGTF ha bort Kretsenes seminar? Effektiv måte å gjøre det på. Hva med utgifter i forbindelse med Kretsting? Skal de tillitsvalgte i Kretsen dekke dette selv? ØGTK har en god tradisjon med Ting over 2 dager, de fleste lag og foreninger er godt representert, noe som styrker samholdet i Kretsen. ØGTK støtter utvalgene pr. i dag økonomisk, dette genererer igjen til flere samlinger og økt aktivitet helt fra lavterskel til konkurranse nivå. Disse midlene vil bortfalle, noe som fører til mindre aktivitet. NGTF sitt motto er GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN, da må vi ikke prise oss ut av markedet. ØGTK` s største forening Nedre Glomma Turn får en økning på ca kr. Skal Kretsen ha en aktivitetsavgift i tillegg, må de ut med ytterligere noen tusen kroner. Grunnlaget legges i Gym og Turn!

39 ØGTK er inneforstått med at vi skal være med på inndekning av en ansatt, men ikke med hele kretskontingenten. ØGTK mener at med denne modellen vil Kretsene dø sakte, men sikkert ut. Kretsstyrene vil bli redusert til en dugnadsgjeng på jakt etter stadig nye måter å tjene penger på. Dette vil ta fokuset bort fra rekruttering og fremming av turnsportens gleder. ØGTK reiser i dag aktivt ut for å hjelpe lagene med små og store kriser og gleder, har et tett samarbeid med lagene, dette vil da måtte reduseres med tapte inntekter. På vegne av Østfold Gymnastikk og Turnkrets Lene F. Kraft Vedlegg Innspill fra Fredrikstad, Nedre Glomma, Rygge og Moss turnforeninger. Mail fra Nedre Glomma Turn Hei. Jeg har lest gjennom høringsdokumentet ganske grundig. Man kunne jo kommentere ganske mye, men det har jeg ikke tid til. Forslaget på kr. 120 pr. medlem uansett alder vil medføre en større total økonomisk belastning for NGT enn i dag! Ut fra strategiplanen vår er det jenter som prioriteres i satsningen, dersom det er nødvendig å prioritere ressursene. Skal vi dermed i fremtiden bidra med mer til NGTF bør også mer av de sentrale midler brukes på turn kvinner. Videre blandes det kontingent og avgift i punkt 5.5, sel om man prøver å skille mellom begrepene. Skal det hete forbundskontingent eller forbundsavgift, dersom det vedtas? På mange måter er det mye fornuftig tankegods bak utredningen. På den annen side vil jo kretsens gjøremål og handlefrihet ubønnhørlig skrumpes inn. Om dette på sikt er en heldig eller uheldig virkning vet vi ikke

40 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Innspill fra Rygge og Moss. Nærhet, lokalkunnskap, engasjement, handlefrihet er begreper som syntes å være fraværende / dårlig ivaretatt i dette forslaget. Etter vårt syn vil dette forslaget - på kort sikt kun gi forbundet en ekstra inntekt. På lang sikt frykter vi at mange kretsstyrer vil få store problemer ( Organisatorisk og økonomisk). Vår konklusjon er at selv om det sikkert er noen positive elementer i forslaget, det er kun forbundet, de store kretsene og de største klubbene som er tjent med denne eventuelle omstruktureringen. Derimot tror vi at de fleste kretser og klubber vil være de store tapere noe vi kan oppsummere i følgende punkter: 1. Kretsstyre Ved å frata kretsene kontroll over egen inntekt reduserer man kretsstyrets betydning ovenfor klubbene. Disse blir i stor grad «degradert» til å stelle med kurser o.l. Vi tror at det å redusere kretsstyrets oppgaver og betydning vil i det lange løp gjøre funksjonen som medlem i kretsstyre uinteressant og lite givende. Ingen myndighet, midler eller betydning for klubbene de skal serve. ( Hvem vil sitte i et styre som vil få slik en begrenset funksjon? ) Hvis målet er å fjerne kretsleddet er dette forslaget en god start. Å få en sekretær som skal serve kretsen er helt perifer selv om avstanden til Oslo ikke er all verden vil kommunikasjonslinjene bli betydelig svekket. Alt vi gjør i dag er DUGNAD, som ikke kan erstattes med langdistansekonsulent! Kommunikasjonslinjene mellom klubb krets er i dag korte, åpne og med stort lokal kunnskap i begge ledd. Dette lar seg ikke erstatte Vi er fornøyd og veldig takknemelig for at styret i Kretsen har så stor lokal kompetanse, innsikt og vilje til å bidra til å løse klubbenes daglige utfordringer. Oppgavene, evne og vilje fra frivillige har i vår krets en stor betydning!! Vi må huske at det som nå skjer i dretts Norge i dag vedr. frivillige foreldre begynner å ebbe ut litt, og det er derfor viktig at de som i dag skal sitte i styret for Kretsen opprettholder en nær kontakt med klubbene. Vi må ikke overadministrere/forlenge kommunikasjonslinjene, dette vil jo da gå ut over foreldre som sitter i styrene for klubbene, og deretter gå utover barnas tiltro til oss foresatte!! Grunnlaget legges i Gym og Turn!

41 2. Økonomi I dag bidrar kretsen med midler til treningssamlinger, konkurranser, rekrutteringsarbeide samt kursing av trenere og ledere. Uten kretsstyrets engasjement, lokale kunnskap og evnen og viljen til å bidra økonomisk på det lokale plan, vil mange klubber få store problemer med å gjennomføre sine prosjekter. Økonomisk er dette en ren sentralisering og maktkontroll, som medfører lite eller ingen oversikt om hvordan div. midler blir fordelt, eller forståelse for hvorfor midlene faller ned her og der! I dag ser vi hva kretskontigenten blir brukt til, noe vi neppe vil se / erfare med den nye ordningen. Norsk turnsport har ikke akkurat hatt den store markedsverdien de siste 20 årene, og vi tror ikke at forbundet alene klarer å revitalisere dette omdømme alene. Turn i dag kan brukes til så mye, som bl.a grunntrening, videreutvikling av koordinasjonstrening, styrke, spenst, balanse osv for andre idretter! Det er derfor viktig at vi har en krets som kan formidle og gjennomføre slike tiltak, sammen med klubbene. Tenk for eks på utvikling av idrettshaller, arrangementer osv. Skal dette gjøres effektivt, må kommunikasjonslinjene og nærheten i forhandlingene være til stede!! Rett og slett for å bygge relasjoner (salg)!! Moss 24. november 2011 Ebbe Lund Leder Moss Turnforening Turngruppe Alf Haugen Leder RIL

42 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Grunnlaget legges i Gym og Turn!

43 , Bodø, 1. desember 2011.

44 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Norges Gymnastikk- og Turnforbund, v/ Øistein Leren 0840 OSLO Høringssvar Tingsak om vitalisering fra Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Med bakgrunn i høringsdokumentet som er sendt ut og den redegjørelse som vår konsulent har fremlagt, har vi samlet de viktigste synspunkter i dette dokumentet. Vi vil starte med å berømme det arbeidet som er gjort. Vi stiller oss svært positiv til mange av de tankene som ligger til grunn for prosessene. Spesielt trekkes da frem målsetningen om en samlet organisasjon som oppfattes likt utenfra og bedre økonomisk kontroll. Med bakgrunn i dagens organisering vil trekke frem noen punkter som gir spesiell grunn til bekymring. Det første er punkt 2, arbeidsfordeling. Slik vi ser det kan både lag, komiteer, tillitsvalgte og andre fremsette arbeidsoppgaver for kretsansatte. Vi kan heller ikke se at det er klarlagt hvordan ansatte skal prioritere oppgaver de får tildelt. En annen bekymring er at vi skal bort fra prosentvis tilhørighet til den enkelte krets. For Nordland vil dette kunne medføre en endring fra dagens ordning med konsulent i 50 prosent stilling til en delt stilling med Troms og Finnmark krets. For oss er det naturlig å anta at konsulentens engasjement kan bli reduseres til 33 prosent. I og med at fordelingen og prioriteringen av oppgavene ikke er klarlagt er det også mye usikkerhet knyttet til hvilke krets den ansatte til enhver tid skal serve. Et annet punkt som kretsen stiller spørsmål ved, er finansieringsmodellen. Ordningen som det legges opp til er at kretskontingenten forsvinner og erstattes med en kontingent til forbundet. Kretskontingenten er hovedinntekten for Nordland krets. Når den faller bort må kretsen se på andre måter å skaffe midler. I høringsforslaget er det foreslått at det skal innføres aktivitetsavgifter. Vi nevner at det legges opp til en dobling av kontingenten for ungdom. Dette medfører en økt kostnad for lagene i kretsen. Dersom aktivitetsavgiftene samtidig øker frykter vi at oppslutningen om aktivitetene avtar. De økte kostnadene fører altså ikke direkte til økt aktivitet i vår krets. Grunnlaget legges i Gym og Turn!

45 Vi er også bekymret for at det kan oppstå konkurranse mellom kretser på aktivitetsavgifter. Med det mener vi at kretser som har mindre kostnader knyttet til aktivitet, kan ta lavere avgifter for deltakelse. Resultatet kan bli at deltakere fra kretsen går på kurs i andre kretser. I utgangspunktet er det bra at flere går på kurs. Når de ikke tar kurs i egen krets forsvinner ytterligere noe av inntektsgrunnlaget og lojaliteten til egen krets svekkes. Tallmaterialet som er fremlagt i høringsdokumentet tar ikke hensyn til den endring som er foreslått i kontingent. For Nordland gir dette følgende regnestykke: Inntekt fra kontingent dersom økning til 120 kroner(2010 tall). Kr ,-Utgifter knyttet til ansatt er beregnet til kr ,- Det gir et overskudd til kretsen på kr ,- Det som ikke klart kommer frem er om disse midlene kreves inn direkte til forbund. I så fall godskrives de ikke egen krets. Nordland krets sponser dermed fellesskapet med ,-. Dette føles uforholdsmessig mye for en (potensiell) reduksjon av tilgang på kretskonsulent med 17 prosent. Dersom forslaget om vitalisering faller, vil Nordland krets med en økning av kontingenten til barn med kroner 20,- dekke de kostnader som tilbakeføres egen krets. Samtidig beholder vi med sikkerhet tilgang på konsulent i 50 prosent stilling. Økes kontingenten til 120,- for barn kan vi også se for oss en økning i tilgang på ansatte ressurser, enten i form av konsulent eller innleid bistand. Oppsummert stiller Nordland krets seg skeptisk til forslaget slik det er fremlagt. Det kan bli vanskelig å få med lagene i kretsen på en overgang til en ordning som for det enkelte lag, kun medfører økte kostnader. Vi kan heller ikke si oss fornøyd med alle usikkerhetsmomentene som er nevnt ovenfor. Derfor mener vi at verdien av de gode intensjonene i vitaliseringsprosessen, ikke er verdt prisen. Hilsen Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Bjørnar Skogheim, Kretsleder(Sign) Nestleder (Sign) Hans Erik Reinvik, Mailinnspill fra Leif Smaaland Hei

46 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Nå er det siste innspurt før høringsnotatet om vitalisering skal sendes inn. Jeg er da blitt bedt om lage en mail med noen strekpunkter og spørsmålsstillinger som flere kretser har diskutert. Dette er ikke et forsøk på en å lage en opinion eller den gamle fronten kretsene mot forbundet, men et forsøk på at prosessen blir så konstruktiv som mulig, slik at resultatet blir et bedre NGTF i fremtiden. (Derfor sender vi også kopi av dette til forbundsstyret + administrasjon). Hovedbudskapet må være at vi som kretser holder hverandre orientert om ha vi mener og melder videre. Slik at vi sammen kan komme fram til det som både gavner oss som krets/service apparatet for grasrota, samtidig som vi skal være forbundets forlengede arm og være med på å utvikle idretten vår til den beste både sportslig som administrativt. Noen momenter som vi bør tenke nærmere på : 1. Forslaget om vitalisering bør ikke fremmes som en pakke som enten skal bli vedtatt eller forkastet på Forbundstinget. Dersom vi ser at det er punkter som møter motstand, må man kunne fortsette prosessen ved å ta ut de punktene som alle er enige om, slik at vi kan gå langsomt / stegvis mot noe nytt. Og å jobbe videre med alternative løsninger, slik at disse kan komme opp senere. 2. Det er kommet inn reaksjoner på den korte saksbehandlertiden i grasrota. Her må nok vi i kretsene tåle litt pepper, men mange kretser er geografisk store, og mange foreninger/lag ser ikke i dag forskjell på krets/forbund. (De driver vår idrett i sin lille boble, og trenger mye info og tid på å se fordeler av endringer ). Her har nok vi også et stort utfordringspotensialle for å bedre grunnorganisasjon. 3. Økonomi er på forening/lagsplan det viktigste momentet i Vitaliseringsforslaget. Her er det som vi ser av de tilsendte papirer store forskjeller rundt i kretsene. Man må være forsiktig med for store påslag av kontingenten. Momentet med å betale kontingent til et sted er selvfølgelig noe som vi tror lagene ser på som positivt. På den andre side mener noen kretser at man mister noe her. (Viktig at kretsene kan ha noe økonomi som man disponerer til sine egne aktiviteter). Hvordan her er nevnt foreks. aktivitetsavgift, men igjen dette vil presse de foreninger/lag som pt. Grunnlaget legges i Gym og Turn!

47 ikke har sterk økonomi og derfor heller ikke helt forståelsen for hvilke fordeler de har med en sterk og aktiv krets. 4. Tilslutt noe om det som er igjen av prosess fram mot tinget. Ifølge tidsplanen er neste behandling på kretsledermøte i slutten av januar. Vi må da kunne kreve at det som diskuteres på kretsledermøte må sendes ut 14 dager før møtet, slik at vi kan gjennomdiskutere dette i våre kretsstyrer. (Det er jo ikke alltid slik at en kretsleder er representativ for hva kretsstyret mener.) Et av forslagene er at når man har mottatt et nytt forslag, kan man arrangere et telefonmøte i forkant av kretsledermøte. 5. Noe som også er en gjenganger i det man har diskutert noen kretser imellom er den nye organisasjonsstilen med kretskonsulenter som mer et redskap for Administrasjonen. I dag har de fleste kretsene en kretskonsulent som NGTF Administrasjon står som arbeidsgiver for og kretsen som arbeidsleder. Det nye ser ut som mindre innflytelse fra kretsene hva kretskonsulenten skal gjøre, hvilke prioriteringer som blir vedtatt av kretsstyrene. Ikke at vi tror at det er en bevist policy eller at det vil skje at de fleste ansatte i fremtiden sitter på Ullevål Stadion, men det er et tankekors. Så en siste anmodning, når vi sender inn våre høringssvar, sender vi kopi til alle kretsene. Ha en flott juletid. På vegne av flere kretser Leif Smaaland Kretsleder Buskerud

48 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Tilbakemeldinger på høringsutkast fra kretsstyret i Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets: Vi ser at det er mange gode tanker og prinsipper som ligger til grunn for dagens høringsutkast. En felles håndbok og samkjøring av betegnelser og innhold vil være nyttig for alle. Vi ser også fordelen med at alle kretser har tilgang til en ansatt. Vi har likevel følgende innsigelse mot forslått prosess: - Som den veldrevne kretsen vi er, ser vi ikke at en økning av kontingenten for våre medlemmer i den størrelsesorden høringsutkastet foreslår, kan forsvares. Det våre medlemmer får igjen for dette står ikke i forhold til økningen. - Vi kan heller ikke se for oss at den nye modellen frigir tid til mer aktivitet enn det vi har i dag. Våre administrative oppgaver har over tid vært knyttet til en ansatt. Skulle kontingentsatsen i høringsutkastet bli stående, ønsker vi selv å kunne bestemme størrelsen på en egen avgift til kretsen i tillegg til kontingenten til forbundet. Vi ser ikke for oss at en ekstra avgift kan legges på aktivitetene (stevner, konkurranser og utdanning). Fordi vi har hatt en ansatt, ligger prisnivået allerede så høyt som vi mener er forsvarlig overfor foreningene. Med en ytterligere økning er vi redde at antallet som benytter seg av tilbudene våre reduseres. Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at vi i samtaler med idrettskretsen har fått en forståelse for at det er en reel fare for at vi mister en stor del av vårt administrasjonstilskudd dersom vi ikke lenger kan vise til at vi har en ansatt i 75 % stilling, men deler en konsulent med to andre kretser. I dag blir 75 % rundet opp til 100 %. Ny forespeilet sats vil da ta utgangspunkt i 1/3 stilling. Spørsmål som vi ønsker avklaring på: - Tidligere tilskudd, som nå går til lønn/lønnsrefusjon for den ansatte, er innbakt som en del av det som skal dekkes inn gjennom den nye kontingentsatsen. Tilskudd til kretsene har alltid vært en utgiftspost for forbundet. Vi kan derfor ikke se at dette i sin helhet blir en merutgift for NGTF. Hvorfor skal dette da i sin helhet dekkes av den foreslåtte økningen i kontingenten? - Er det mulig å bare gjennomføre noen av punktene i sak 6B5 fra forbundstinget 2010? Hilsen Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets, Anne Løndalen, kretsleder Grunnlaget legges i Gym og Turn!

49 Referat fra møtet om vitaliseringsprosessen, Idrettens Hus, kl Rogaland Gymnstikk og Turnkrets Følgende foreninger var representert under møtet: Buøy IL Turnavdeling Kjell Georg Lund Klepp IL Turn Reidun Skretting Sandved Turn - Stein Erik Ansethmoen Havørn Gymnastikk og Turn Eli Christ Stavanger Turnforening Unni Ulland og Rune Skjæveland Tasta Turn Tone Røksund Hafrsfjord Turnforening Rut Evy Pettersen Figgjo Turn Andrè Kvamme Kretsen var representert ved Anne Løndalen, Margrete Ræge og Annebeth Tvedten. Til stede var også kretskonsulent Anne-Kristin Sollid. Møtet ble innledet ved kretsleder Anne Løndalen. Hun tok utgangspunkt i forbundsvedtak 6 B5 fra 2010: Det skal presenteres forslag til løsning på følgende områder på forbundstinget i 2012 med virkning fra :. - Organisasjonens samordnede økonomi på krets- og forbundsplan, herunder dagens økonomiflyt i forbundet totalt, og eventuelle tiltak som kan bedre denne. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner - Samordning av krets- og forbundskontingenter - Ny modell for krets / regionstilskudd - Samordning av felles arbeidsoppgaver som vil gi gevinst ved økt effektivitet og ressursbesparelse. Videre ble utsendt powerpointfil fra forbundet om høringsdokumentet presentert for de fremmøtte. Det ble en åpen runde med meningsutveksling og rom for spørsmål. Tilbakemeldingene som blir sendt forbundet etter møtet er disse: - Det er positivt med mer tid til aktivitet. Det kan heve medlemstallet. Intensjonen er god. - Det er positivt med felles begreper og like føringer. - Det er flott med håndbok og felles betegnelser. - Det er bra med felles rutiner, men dette bør ikke blandes sammen med det økonomiske. Dette er to forskjellige ting som bør holdes avskilt. En kan ikke selge det ene for å få det andre.

50 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Dette blir en ekstra kontingent på klubbene. Dette vil gå til forbundet uten at en får noe tilbake. - Dette blir dyrere for klubbene, ikke krets, men gir ingen ting tilbake til klubbene. - Måten regnskapet skal føres på vil gi mer arbeid til den ansatte. Det vil derfor til slutt bli dyrere for oss. - For en så veldreven krets som Rogaland vil ikke dette gi forbedringer i driften, bare øke utgiftene til klubbene. - Det er et sterkt ønske om differensiert kontingent mellom barn, ungdom og voksne. - Vi er redde for at det blir mindre tid for den ansatte til oppgaver i Rogaland når det ikke lenger opereres med en prosentandel til hver krets. - Det uttrykkes stor bekymring til at den ansatte på sikt kan flyttes fra Rogaland når en ikke lenger ser på det som en krets sin ansatt, men en felles ressurs alle lag/kretser/forbund. Viktige spørsmål som Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker avklaring på fra forbundet: - Kan den ansatte bytte arbeidssted/bli flyttet fra Rogaland? - Hvem skal føre regnskapet etter at det er kontert? - Hvem står for fakturering? Ref.: Anne-Kristin Sollid, Kretskonsulent RGTK Grunnlaget legges i Gym og Turn!

51 Vestfold Gymnastikk og Turnkrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: Fax: E-post : Web : Til NGTF 1. desember 2011 Styret i Vestfold gymnastikk og turnkrets har i mote 30. november 2011 behandlet høringsnotatet omkring tingsak om Vitalisering. Vi ønsker å avgi følgende høringsuttalelse. VGTK vil gi ros til forbundets administrasjon for et grundig og gjennomarbeidet dokument. VGTK støtter fullt ut intensjonen i saken som i hovedsak går ut på å samle de administrative ressursene i organisasjonen. Vi ser store fordeler i å få et helhetlig og effektivt system for å løse administrative oppgaver. Dette vil sikre at oppgavene blir løst på en faglig god måte av personer som har innsikt i vår organisasjon. Vi tror også at oppgavene på sikt vil bli løst til rett tid, men at det sikkert blir mye greier i en innkjøringsperiode. VGTK ser positivt på forslagets intensjon om å strømlinjeforme organisasjonen i forhold til hvilke oppgaver som skal løses av ansatte i de ulike kretser og lag. Det vil sikkert også her være behov for en overgangsperiode for enkelte kretser, men vi håper intensjonen om å gjøre dette likt i hele landet blir gjennomført på sikt. VGTK vil presisere at dagens kretskonsulenter må forbli kretskonsulenter og at deres arbeidskraft også i fremtiden må rettes mot kretser og lag. VGTK er bekymret for kostnadsøkningene som er skissert i notatet. Det kan være vanskelig å selge inn en så kraftig økningen i kontingentene overfor lagene. Vi ber om at dette blir grundig gjennomgått en gang til. Høringsnotatet er sendt ut til alle lag i kretsen med frist for innlevering av uttalelser. Med vennlig hilsen Erik R. Hagen Leder VGTK

52 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Norges Gymnastikk- og Turnforbund Svar på høringsnotat Vitalisering av NGTF Minde, Hordaland Gymnastikk- og Turnkrets har gått gjennom høringsdokumentet på styremøte. Vi har også hatt ett lagsmøte/samarbeidsmøte der dette har vært diskutert, riktig nok før det siste dokumentet med forslag til nye kontingentsatser. Honnør til forbundsstyret og administrasjonen for godt arbeid. Vi ser at i det siste utkastet er det tatt inn mye av det som ble diskutert på kretsledermøtet i september. For vår krets kan vi ikke se at det totalt sett vil bli så store økonomiske omveltninger ved å samle kontingentene ett sted. Det vi i dag får inn i kretskontingent går i store trekk til å dekke kostnadene ved kretskonsulenten. Vi ser også at dersom vi skulle få tilbake belastningen på IT drift og de andre kostnadene som NGTF i en overgangsperiode har dekke for kretsen, ville vi antakelig ha måttet øke kretskontingenten noe. Kun to av lagene våre har gitt tilbakemelding, og for begge har økningen av kontingentsatsen vært tema. Det er ønskelig å differensiere satsene slik at større del av økningen kommer på voksne i forhold til barn. Det punktet som kan gi grunn til bekymring for kretsstyret er forholdet mellom kretsstyret og kretskonsulenten. Hvem skal være arbeidsleder, dvs. bestemme hvilke arbeidsoppgaver den ansatte til en hver tid skal prioritere. I dag har vi en svært god arbeidsfordeling og vi er usikre på hvordan dette vil arte seg med det forslaget som foreligger. Med vennlig hilsen HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Mette Thomassen (s) kretsleder Grunnlaget legges i Gym og Turn!

53 NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Høringssvar - Vitalisering av NGTF fra NT Gymnastikkog turnkrets. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og turnkrets hadde «Vitalisering av NGTF» som tema på lagledermøtet på Steinkjer lørdag 29. november under Idrettsplassen Lagene var mest opptatt av at kursavgiftene IKKE måtte bli så dyre at lagene ikke får råd til å sende trenerne sine på kurs! (Utdanning av trenere prioriteres høyt)! Bortsett fra denne vinklingen kom det ikke fram så mange synspunkter fra lagene sin side. De er nok mest opptatt av aktiviteten og driften av klubben sin! Lagene har også fått tilsendt Høringsdokumentet for videre fordypning men vi har kun fått tilbakemelding fra 1 lag Steinkjer Turnforening v/leder: «Forslagene i vitaliseringsdokumentet syns jeg virker fornuftige. Jeg er jo opptatt av å sette klubbenes behov høyt, siden det er der aktiviteten skjer. Og det er en hovedutfordring at frivillige må gjøre så stor innsats for at virksomheten skal gå rundt. Det å forenkle og legge til rette slik at driften av lagene og utdanningen av trenere sikres er kjempeviktig». Jeg er usikker på hvor mye de andre lagene har satt seg inn i saken og hva deres manglende tilbakemeldinger betyr? Kretsens Høringssvar / kommentarer: 1.1 Enhetlig regnskapsføring Styret er glad for Kretskonsulent og NGTF v/arild har ansvar for regnskapet. Styret ser svært positivt på enhetlig regnskapsføring! 2.0 Kretsansatt Ser kun fordeler ved å ha ansatt kretssekretær både for lagene og kretsen. 4.0 Regnskapsrutiner Vi ser frem til at regnskapet gjøres enklere - og at alle regnskap etter hvert føres etter samme mal. Det forenkler og sikrer regnskapsførselen! 5.0 Felles forbundskontingent Den nye satsen for kontingent - kr for både barn, ungdom og voksne høres mye ut. Det hadde vært ønskelig å differensiere satsene slik at en større del av økningen kommer på de voksne istedenfor barna. Konsekvensen for lagene blir høyere treningsavgift.

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer