VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND"

Transkript

1 VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

2 Innhold 1. Innledning Faktaopplysninger om kretsen Organisasjonskart Økonomi Kretsens økonomi Samarbeidsavtaler Personlig økonomi... 7 Skattekort... 7 Reiseregninger... 7 Tapt arbeidsfortjeneste... 7 Levering av regninger... 7 Forsikring Om å arbeide i en frivillig organisasjon... 8 Forhold å huske på: Kretsstyret kretskonsulenten utvalgene... 9 Kretsstyret:... 9 Kretskonsulent:... 9 Utvalg /komiteer: Arbeidsgrupper: Kretsstyremøter Saker som ønskes fremmet for styret Offentliggjøring av vedtak Arbeidsform i styret Kommunikasjonskart Representasjonsoppgaver i kretser og lag, fadderordning Stikkord ved representasjon: Arbeidet i utvalgene Tilgjengelighet Møtevirksomhet Planlegging av større arbeidsoppgaver Referater fra representasjonsoppgaver, kurs, andre møter Brev og underskriftsrutiner Gym og Turn og Medlemsbladet Gym og Turn Materiell Administrativ ansatt Kretskonsulent: Adresse til kretskontoret: Trykking, kopiering Instruks for utvalg/komiteer Instruks for komiteer: Alle medlemmer av utvalgene skal: Et minimum for den enkelte fagkomite

3 1. Innledning Takk for at du har sagt ja til å bidra som tillitsvalgt og frivillig i kretsen! Noen har lang erfaring fra ulike typer tillitsverv, andre er nye. I alle tilfeller er det en utfordring å starte arbeidet i en ny organisasjon. Mange ganger kan det også virke forvirrende når en hører forkortelser en ikke kjenner til, skal bruke planer som en ikke vet hvordan en skal få tak i, eller skal ta kontakt med en person som en verken har navn eller adresse på, osv. I dette heftet har vi samlet en del informasjon om arbeidsrutiner og praktiske opplysninger som gjelder i vår krets relatert til lag og forbundet sentralt. Vi håper at du kan finne svar på de fleste av dine spørsmål i dette heftet. Det forutsettes at du leser dokumentet nøye med en gang - så sparer du både deg selv og andre for unødvendig arbeid og irritasjon. Det vil sikkert også dukke opp spørsmål som det ikke er gjort rede for i heftet, men da må du ikke nøle med å ta kontakt med kretskontoret for flere opplysninger. Du finner mye oppdatert informasjon på NGTF og kretsens hjemmesider Vi ønsker deg lykke til med arbeidet i kretsen, og håper på godt samarbeid mellom alle som jobber aktivt for alle de aktivitetene vårt forbund er ansvarlig for. Med vennlig hilsen Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Charlotte Brøttemsmo (sign.) Kretsleder 3

4 2. Faktaopplysninger om kretsen Kretsen ble stiftet i 9. oktober 1901 og da som Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Fram til 1982 omfattet kretsen begge Trøndelagsfylkene. I 1982 ble kretsen delt i to i henhold til den gang krav fra Idrettsforbundet om at kretsgrensene slavisk skulle følge fylkesgrensene. Kretsen omfattes av 24 lag. 1. Arbeidernes Turn- & Idrettsforening (ATIF) 2. Brekken IL 3. Byneset RG 4. Dalgård Idrettslag 5. Frøya IL 6. Haltdalen IL 7. Hemne TF 8. Hommelvik Turnforening 9. Lensvik IL 10. Malvik Turn og RG 11. Meldal IL 12. NTNUI-Turn 13. Nidaros Turn 14. Orkanger IF 15. Rissa IL 16. Røros IL 17. Selsbakk IF turn/rg 18. Stiftsstaden Turnforening 19. Stoksund SK 20. Trondhjems Turnforening 21. Uthaug Turn og Gymnastikklag 22. Ørland Turnforening 23. Åfjord IL 24. Ålen IL Pr januar 2015 var vi 5210 medlemmer. Dette er fordelt med lag organisert i: Rene gymnastikk- og turnforeninger Grupper i fleridrettslag, eller også som lag i allianseidrettslag Totalt i forbundet er det i overkant av medlemmer. Idrettsgrener (offisielle) som omfattes i vårt forbund er: - gymnastikk (inkl. aerobic som mosjon) - turn kvinner og menn - rytmisk gymnastikk - troppsgymnastikk - gymnastikkhjul Trampoline har for tiden ingen organisert aktivitet i vårt forbund. 4

5 I vår krets har vi aktivitet innen gymnastikk, turn kvinner og menn, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk. 5

6 NGTF er medlem av følgende internasjonale forbund: - Samarbeid innen de nordiske gymnastikkforbundene - UEG Den europeiske Turnunion - FIG Det internasjonale Turnforbund 2.1 Organisasjonskart Forbundstinget Forbundsstyret Adm. v/ Gen.sekr Ansatte på Ullevål og kretskonsulenter Totalt ca 20 årsverk Kretser Komiteer Lag 3. Økonomi 3.1 Kretsens økonomi Kretsens inntekter er i hovedsak stevneinntekter, kursinntekter og aktivitetsmidler fra Sør-Trøndelag idrettskrets. Kretsens utgifter er i hovedsak: trenere/instruktører i forbindelse med kursvirksomhet, leie idrettshaller, diverse trykking ved publiseringer, reiseutgifter, utdanning av dommere, og intern kursvirksomhet/samling. Årsresultat for 2014 viste driftsinntekter på kr ,-,- og finansinntekter på kr Driftskostnadene var på kr ,- noe som tilsier et overskudd ved årets slutt på litt over ,- Kretsen har valgt og ikke kreve inn kretskontingent fra sine lag. Lagene betaler en medlemsavgift til NGTF på kr 120,- pr medlem. Forbundsavgiften dekker bl.a. alle utgifter til kretskonsulent, deltakelse av inntil 5 tillitsvalgte på en årlig kretsseminarsamling og forsikring. Kretskonsulent har vi felles med kretsene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Alle tillitsvalgte har, sammen med den ansatte, ansvar for å bidra til at vedtatte budsjett blir overholdt. Kretsens regnskap føres av Idrettens Regnskapskontor. På forespørsel får vi oppdatert regnskap. I praksis vil det si fire ganger i løpet av året. 6

7 3.2 Samarbeidsavtaler Vår krets har pr i dag ingen samarbeidsavtale med andre kretser. Men man har et uforbindtlig samarbeid med kretsene i region Midt-Norge vedr. bl.a. kursvirksomhet. 3.3 Personlig økonomi Som tillitsvalgt i kretsen dekkes dine utgifter i tilknytning til oppdrag du har for kretsen. For at det skal finne sted må imidlertid følgende retningslinjer følges: Skattekort I de tilfeller det skal trekkes skatt vil skattekort bli hentet ut elektronisk fra altinn av regnskapskonsulent på forbundskontoret/irk. Reiseregninger Reiseregninger fra møter, konkurranser, kurs etc skal fylles ut på et eget skjema. Skjema ligger tilgjengelig på kretsens web side. Kun billigste reisemåte dekkes, og det må foreligge originalkvitteringer på alle utgifter. Alle kvitteringer skal limes på ark og nummereres før de sendes inn. Skjema med original kvitteringer sendes inn til kretskontoret pr post eller scannes inn og sendes vi elektronisk til kretskontoret. Dersom det er nødvendig å benytte bil, dekkes kostnader til enhver tid etter statens regulativ. Reise bestiller den enkelte tillitsvalgte selv og leverer reiseregning til kretskontoret etter endt reise. For hotellovernatting og eventuelle andre kostnader ved reisen, så er det fullt mulig å be om å få tilsendt faktura til kretskontoret. Du må i så fall huske å be om at regningen merkes slik at administrasjonen vet hvilken reise det gjelder (f.eks. Olsen, møte ddmmåå, Sted). Skulle det være behov for eventuelt forskudd eller bistand til å bestille reise, avklares dette med kretskonsulenten. FOR ALL REISEAKTIVITET GJELDER AT DET SKAL VÆRE AVTALT PÅ FORHÅND I HENHOLD TIL VEDTAK, MED KRETSKONSULENT ELLER KRETSLEDER. Dersom slik avtale ikke foreligger, vil ikke utgifter bli refundert. Dette gjelder også andre utgifter du måtte få i forbindelse med utførelse av ditt verv. Tapt arbeidsfortjeneste Ditt verv er et frivillig verv. Hovedregelen er at tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes. I helt spesielle tilfelle kan det søkes om tapt arbeidsfortjeneste. Søknad skal sendes før eventuell reise/kurs/konkurranse finner sted. Søknad med dokumentasjon fra arbeidsgiver, sendes kretskonsulenten. Levering av regninger Det må benyttes ett reiseregningsskjema pr. møte/reise. Reiseregningen må innleveres senest innen utløpet av påfølgende måned. 7

8 Utbetaling/refusjon av regninger som inneholder oppgavepliktige beløp gjøres i forbindelse med lønnskjøringen den 15. i hver måned. Seneste innlevering for å få de med på den aktuelle kjøringen er den 4. i hver måned. Øvrige refusjoner av faktiske utgifter gjøres fortløpende. I forbindelse med årsavslutningen av regnskapet vil det bli satt egne frister for innlevering av regninger. Dersom denne fristen ikke overholdes vil regningen ikke bli honorert. Det er kun kretskonsulent og leder som har tilgang til kretsens konti. Utbetaling skjer ved at kretskonsulent legger inn regning for utbetaling og at leder kontrasignerer. For utbetaling til leder er det rutine med at nestleder signerer i bilagsperm. Forsikring Alle tillitsvalgte er ulykkesskadeforsikret ved reise til/fra og på møter/arrangementer arrangert av ledd tilhørende NGTF. Det vil si at du er forsikret fra du drar hjemmefra til et møte og til du er hjemme igjen. 4. Om å arbeide i en frivillig organisasjon Å arbeide i en frivillig organisasjon er både spennende og utfordrende, samtidig som det settes krav til deg. Du skal samarbeide med andre frivillige og ansatte om oppgaver som betyr mye for medlemmene våre, og vi skal sammen skape mest mulig aktivitet for de ressursene vi rår over. Å være frivillig i en organisasjon, som også har ansatte, gir muligheter til å få til mye dersom vi organiserer oss riktig. Tydelig og god kommunikasjon er en av de viktigste faktorene for at vi skal lykkes. Oppgavene vi skal samarbeide om er nedfelt i langtidsplanen og eventuelt de mer detaljerte handlingsplanene og budsjettene. I en organisasjon vil det alltid være prosesser som pågår, og i disse er det viktig at vi alle bidrar med den kompetanse og erfaring vi har. I prosessen fram mot vedtak må vi alle tilstrebe en konstruktiv dialog som gjør at vi får belyst saken fra alle vinkler og dermed får det best mulige grunnlag for beslutning. Forhold å huske på: Et styrevedtak som er fattet av et flertall, skal følges opp solidarisk også av de som i utgangspunktet var uenige. Det er i prosessen vi kan fremme de ulike synspunktene, i gjennomføringen er vi solidariske og lojale. Som frivillig eller ansatt, må du regne med å bli betraktet som en offisiell representant for kretsen. Dette betyr at du må huske på at det du sier vil bli tolket som en offisiell mening for det utvalget / kretsstyret eller den administrasjonen du representerer. Dersom du er i tvil konfereres først med leder FØR man uttaler seg. 8

9 ALL skriftlig utveksling SKAL godkjennes og underskrives av kretsleder eller kretskonsulent. Dette omfatter også det som måtte produseres av informasjonsmateriell og også for nettbaserte medier. En del saker berører mange menneskers aktivitet, og det er ofte mange momenter å ta hensyn til. I slike saker er det spesielt viktig at du er klar over hvordan dine uttalelser vil bli tolket av tilhørerne. Det er også sentralt at vi viser LOJALITET og SOLIDARITET. Det er viktig og nødvendig at du avsetter tid til utførelsen av ditt verv, og at du prioriterer de oppgaver som er naturlig ut fra din funksjon. Dette gjelder blant annet deltakelse i møter, representasjon i og utenfor organisasjonen, og ikke minst forberedelser til møter. Overhold tidsfrister! Tidsfrister er satt ut fra at administrasjonen og evt. andre organisasjonsledd skal ha rimelig tid til å behandle saken. Uenighet i sak, både små og store vil forekomme. Det er likevel en selvfølge at vi behandler andre med respekt. La det gå sport i en hyggelig tone både innad og utad i kretsen. 5. Kretsstyret kretskonsulenten utvalgene Kretsstyret: - Kretsens høyeste myndighet mellom tingene. - Oppnevner (dersom ikke valgt på tinget) alle utvalg/komiteer og har. Overordnet ansvar / myndighet for arbeidet i komiteene. - Avgjør hvilke saker som skal behandles og treffer selvstendige beslutninger. - Avgjør hvilke saker som skal delegeres og til hvem. Kretskonsulent: Delegeres ansvar/myndighet gjennom generalsekretær, da det er forbundet som har personalansvaret overfor konsulentene. I henhold til vedtak på forbundstinget i 2012 skal kretskonsulenten ivareta som et minimum: - Oppfølging av vedtak fra kretsstyret. - Tilrettelegging av kretsting og lignende møter. - Tilrettelegging og oppfølging utdanningstiltak. - Søknad om tilskudd fra idrettskrets, fylke og andre lokale aktører. - Oppfølging av kretsens økonomi, jfr. kap Oppfølging av lagene i forhold til kontaktinformasjon. - Oppfølging av lagene i kretsen i forhold til medlemsregistrering. - Oppfølging lagene i kretsen i forhold til trenerlisenser. - Publisering på hjemmesidene, jfr. kap

10 - Oppfølging av utstyrs- og anleggsaktiviteten i kretsen. - Delta på kretsting, kretsledermøter og forbundsting. Ytterligere kan det avtales andre arbeidsoppgaver. Eksempel på dette er gjennomføring av Convention annet hvert år. Utvalg /komiteer: - Styrets faglige rådgivende organ. - Arbeider i tråd med vedtatt mandat for sitt fagområde. - Gjennomføring i henhold til vedtatte handlingsplaner. - Gode ambassadører for kretsens aktiviteter. Arbeidsgrupper: - Det vil kunne bli opprettet grupper etter behov, og da med en avgrenset varighet og klart mandat. 5.1 Kretsstyremøter Kretsstyret har normalt møte 7-9 ganger pr. år. Styremøtene legges enten til ettermiddag-/kveldstid eller en weekend (f.eks. i tilknytning andre arrangementer). Oversikt over når kretsstyremøtene finner sted settes opp på første styremøte på høsten og våren, og oversikten finner en i referater fra styremøtene. Saker som ønskes fremmet for styret Alle saker som ønskes behandlet av styret, må leveres i ferdig form til styreleder eller kretskonsulent, senest 4 dager før styremøtet finner sted. I utarbeidelsen av et saksframlegg til styret er det viktig at utvalgene nyttiggjør seg kretskonsulentens kompetanse og innsikt i den helhet av aktiviteter som kretsen har ansvar for. Innsending av sak må minimum inneholde følgende punkt: Hva saken gjelder bakgrunn / grunnlag økonomisk konsekvens - forslag til løsning / vedtak. Kretskonsulent og kretsleder tar seg løpende av saker som det er unødvendig å styrebehandle, Sakspapirene til styret sendes som e-post fra kretskonsulent / kretsleder senest tre dager før møtedato. Offentliggjøring av vedtak En bør sørge for at alle personer som blir berørt av et vedtak som er fattet, får informasjon om innholdet i vedtaket FØR man eventuelt offentliggjør det. Hvis styret forandrer et vedtak som er gjort i et utvalg, blir vedtaket ikke offentliggjort før det aktuelle utvalget er blitt gjort kjent med styrets nye vedtak. Referat fra styremøter blir lagt ut på kretsens hjemmeside. 10

11 Arbeidsform i styret Ved utarbeidelse av ulike dokumenter nyttes google.doc. Kretskonsulent administrerer nettstedet, og alle tillitsvalgte har tilgang og kan legge inn dokument her. Kommunikasjonskart Kommunikasjonskart er ikke å forveksle med organisasjonskartet. Kommunikasjonskartet klargjør i hvilke linjer den daglige kommunikasjonen skal foregå. Forbundsstyret Kretskonsulent eventuelt den som delegeres myndighet Kretsstyret Utvalg/komiteer 5.2 Representasjonsoppgaver i kretser og lag, fadderordning I ulike sammenhenger blir man påmeldt til arrangement som representant for og på vegne av kretsen. Dette kan gjelde både styremedlemmer og utvalgsmedlemmer. Ved slik representasjon forutsettes: Pent antrekk og bruk av det representasjonstøy som til enhver tid fins. Man deltar på alle programpunkter fra arrangør. Eksempelvis for o møter; selve møtet fullt ut (husk å komme presis), felles bespisning, informasjon/foredrag/samlinger i tilknytning til arrangementet. o stevner; defileringer, åpning, felles bespisninger, konkurranser, oppvisninger, avslutning. Det er utarbeidet en del informasjonsmateriell til bruk ved slike anledninger. Som tillitsvalgt på kretsplan er det noen forhold det kan være vel verdt å merke seg. Stikkord ved representasjon: NGTFs verdier og ønskede etterlatte inntrykk må kommuniseres. Sett deg inn i gjeldende dokumenter fra kretsen, slik at du i ditt virke bidrar til å fremme det kretsen står for. Vær stolt av gymnastikk- og turnidretten og av kretsen og vis det. Hvis du brenner for det du presenterer, vil tilhørerne se gløden! Vit hvem du er når du representerer kretsen. Du er kretsens representant overfor laget og det du sier vil bli oppfattet som meningene til kretsen. 11

12 Finn ut noe om laget/ene du skal besøke. Hva er de gode på, hva kan du skryte av, hva kan du imponere med at du vet om de du skal besøke? Alle ønsker å få en bekreftelse på at de er gode på noe og når du som en person i overordnet ledd viser at du har lagt merke til noe de har gjort, vil det skape et godt utgangspunkt for besøket! Når du ikke kan svare på det du blir spurt om: Finn ut hvem de kan kontakte eller ta kontakten selv. Som tillitsvalgt i kretsen har du ingen mulighet til å vite noe om alt, men du kan finne ut av det. Motiver laget til å ta aktivitetskonseptene i bruk og til å delta i konkurransene og på stevnene. Du må selge oss slik at tilhøreren ser at det lønner seg å være aktiv i en Gym- og Turnforening. Møt presis og ring før du skal gjennomføre besøket og spør om det er noe spesielt de vil at du skal fortelle om. 5.3 Arbeidet i utvalgene Arbeidsrutiner gjennomgås i samarbeid med de respektive ansatte på første komitémøte. I dette heftet lister vi opp en del felles rutiner / retningslinjer som er nødvendige og som gjelder for alle komiteer. Tilgjengelighet Du har nå sagt ja til et verv innen en av kretsens aktiviteter, og en viktig forutsetning for at vi skal kunne yte den service som forventes, er at du er tilgjengelig. Hvordan og når du gjennomfører de enkelte arbeidsoppgavene må avtales i samråd med konsulent / styret / øvrige utvalgsmedlemmer. Mye kommunikasjon foregår også med e-post, og det forventes at du holder deg ajóur med de saker som til enhver tid er under arbeid. Der det kreves svar, forventes reaksjon innen tre dager. Kretskonsulenten har flere enn en krets å forholde seg til. Dette betyr at konsulenten i enkelte perioder er opptatt med andre saker enn den du trenger hjelp til. Gjensidig informasjon om fravær i forbindelse med møter, ferier o.l. blir derfor viktig. Dette for å kunne planlegge arbeidet slik at vi unngår at vi ikke klarer å overholde tidsfrister m. m, og for å bidra til en jevn fordeling av arbeidet utover ukedagene uten unødige store belastninger. Møtevirksomhet Kretsstyremøter inklusive møter av betydning for kretsens arbeid så som samarbeidsmøter, utvalgsmøter, møter med lag. Styret eller det enkelte utvalg bestemmer selv behov for og møtehyppighet. Vårt arbeid er av stor betydning for kretsens aktivitet, og selv om mange avklaringer kan tas pr. telefon, må en del saker drøftes med alle tilstede. 12

13 Alle møtereferater skal skrives i standardform. Et slikt oppsett finner du google.doc. Det er viktig å huske møtedato. Det skal skrives referat fra alle typer møter og dette sendes til kretskonsulenten umiddelbart etter møtet. Innen kretsen skriver vi tilnærmet vedtaksreferater. Dette innebærer at det kun er selve vedtaket som skal refereres, men i og med at de også brukes som arbeidsreferater, er det viktig at det tas med tilstrekkelig bakgrunns- og saksopplysninger til at det er mulig å forstå innholdet selv om en ikke har vært tilstede. En slik form muliggjør også at det kan henvises til andre instanser/utvalg vedrørende oppgaver som skal løses. Planlegging av større arbeidsoppgaver Større arbeidsoppgaver planlegges og vedtas i kretsens styremøter. Referater fra representasjonsoppgaver, kurs, andre møter. Kort notat sendes umiddelbar til kretskonsulent for distribusjon. OBS! Ved representasjoner i konkurranser skal resultatene (resultatlistene) sendes umiddelbart til kretskontoret. Sørg for å minne arrangør på dette, eller send til kontoret selv! Mal for oppsett finnes på kretsens web side. Ved oversendelse til kretskonsulent nyttes pdf-format. Alle resultater skal så langt mulig bekjentgjøres på første arbeidsdag etter en konkurranse. Dette betyr at arrangør har ansvar for at det kan gjennomføres ved å sende resultatene videre umiddelbart. 6. Brev og underskriftsrutiner Alle skriv som sendes ut fra kretsen skal undertegnes av kretsleder eller kretskonsulent. Informasjonsskriv sendes i størst mulig grad som e-post, og det er kun i tilfeller hvor leder ikke har e-post at det sendes vanlig brev. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle offisielle brev og rundskriv skal sendes via kretskontoret. Dette er nødvendig for at kretskontoret skal kunne svare på evt. spørsmål og for nødvendige kopier/arkivering. Utsendelser fra de enkelte komiteer skal godkjennes av leder, men trengs ikke å være underskrevet av leder. I utsendelser må det tydelig framgå hvem som er mottaker ved oppfølging. NB! Man må aldri gi/sende ut informasjon om materiell o.lign. før det er godkjent og helt ferdig og klar for utsendelse. 13

14 7. Gym og Turn og 7.1 Medlemsbladet Gym og Turn Gym og Turn er i samsvar med tingvedtak et offisielt meldingsblad. Det distribueres ikke i papirutgave, men legges ut på forbundets nettsider. Alle tillitsvalgte oppfordres til å bidra med å sende inn stoff. Dette kan være så vel info fra arrangement som innbydelser til ulike arrangement. Dette sendes til kretsleder eller kretskonsulent for endelig innsending NGTF's internettside er et viktig sted for publisering av informasjon. Forbundet arbeider aktivt for at dette blir en stadig bedre informasjonskilde. Tempoet på nyheter og informasjonsflyt på nettet er høyt, noe som setter krav til alle om å levere det som forventes til riktig tid. Ikke minst gjelder dette resultater fra konkurranser. Her publiseres også alle åpne invitasjoner, generelle informasjoner i tillegg til reglementer, statutter og andre nyheter. Det er kretskonsulenten som styrer og administrerer kretsens del av internettsidene. 8. Materiell Følgende materiell skal du som tillitsvalgt og ansatt i forbundet ha lest igjennom og være oppdatert vedr innhold: Velkommen som tillitsvalgt Lover for kretsen Årsberetning fra siste ting Protokoll fra siste kretsting Kretsens handlingsplan Budsjett for inneværende tingperiode Adresse-/telefonliste for alle tillitsvalgte se nettsidene Diverse aktuelle brosjyrer Dette får du: Kretsens representasjonstøy Videre forutsettes at e-poster som sendes ut i forbindelse med vårt arbeid leses og eventuelt reageres på innen tre dager. 14

15 9. Administrativ ansatt Kretskonsulent: Gill Johannessen Telefon: E-post: Hun har arbeidssted på Idrettens Hus i Trondheim Spektrum. Sammen med vår krets er hun også konsulent for også de to andre kretsene i Region Midt-Norge, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Adresse til kretskontoret: (oppgis som faktura adresse) Idrettens Hus Trondheim v/sør-trøndelag Gymnastikk og Turnkrets Postboks 9465 Sluppen 7495 Trondheim Trykking, kopiering Trykking og kopiering kan bli utført hos kretskonsulenten etter nærmere avtale. Brev, referater o.l. av mindre omfang blir kopiert på kopieringsmaskin. E-post er den normale utsendingsformen for informasjon fra kontoret. 10. Instruks for utvalg/komiteer 10.1 Instruks for komiteer: 1. Hvert utvalg har en utnevnt leder. Denne har ansvar for å lede utvalgets arbeid og skal rapportere til styret gjennom kontaktperson eller kretskonsulent fortløpende. Lederen har også ansvar for at relevant informasjon til utvalgets medlemmer blir distribuert. 2. Lederen for det enkelte utvalg skal i samarbeid med medlemmene fordele ansvaret for de arbeidsområder som komiteen har ansvaret for. Oversikt over fordeling av arbeidsoppgaver i utvalget gjøres tilgjengelig for styret og kretskonsulent. 3. Utvalget/komiteen skal bidra i utarbeidelsen av kretsens Handlingsplan. 4. Utvalget/komiteen skal bidra til gjennomføringen av vedtatt Handlingsplan. 5. Utvalget/komiteen kan selv initiere saker ved å fremme dem til kretsens styre gjennom kretskonsulenten. 6. Alle vedtak av økonomisk konsekvens skal godkjennes av kretsleder eller kretskonsulent. Kretskonsulenten har myndighet til å stoppe tiltaket inntil det er endelig godkjent. Alle medlemmer av utvalgene skal: a. følge alle overordnede ledds lover og retningslinjer; b. gjøre seg kjent med og følge kretsens lover, c. følge de administrative retningslinjer og rammer og mandater som gjelder for tillitsvalgte, d. være lojal overfor vedtak fattet av kretsens ting og kretsstyret, 15

16 e. holde seg innenfor gitte budsjettrammer, f. holde seg à jour med utviklingen innen sitt fagområde, og selv initiere deltakelse på møter/seminarer innen gym og turn, g. gjennomføre møter og tiltak i h.h.t. utvalgets arbeidsoppgaver, gjerne i samarbeid med andre utvalg, og h. være en positiv og lojal representant for gym og turn. Et minimum for den enkelte fagkomite - Sette opp terminliste. Liste må være ferdig og utsendt i forkant av hvert halvår. - Ved arrangement: bestille lokaler, sørge for innhold, inngå avtale med utfører, sende ut påmelding, oppfølging ved gjennomføring, rapportering i etterkant. - Representere ved konkurranser og samlinger innen ansvarsområdet - Bidra til oppsett/revisjon av handlingsplan 16

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer