VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND"

Transkript

1 VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

2 Innhold 1. Innledning Faktaopplysninger om kretsen Organisasjonskart Økonomi Kretsens økonomi Samarbeidsavtaler Personlig økonomi... 7 Skattekort... 7 Reiseregninger... 7 Tapt arbeidsfortjeneste... 7 Levering av regninger... 7 Forsikring Om å arbeide i en frivillig organisasjon... 8 Forhold å huske på: Kretsstyret kretskonsulenten utvalgene... 9 Kretsstyret:... 9 Kretskonsulent:... 9 Utvalg /komiteer: Arbeidsgrupper: Kretsstyremøter Saker som ønskes fremmet for styret Offentliggjøring av vedtak Arbeidsform i styret Kommunikasjonskart Representasjonsoppgaver i kretser og lag, fadderordning Stikkord ved representasjon: Arbeidet i utvalgene Tilgjengelighet Møtevirksomhet Planlegging av større arbeidsoppgaver Referater fra representasjonsoppgaver, kurs, andre møter Brev og underskriftsrutiner Gym og Turn og Medlemsbladet Gym og Turn Materiell Administrativ ansatt Kretskonsulent: Adresse til kretskontoret: Trykking, kopiering Instruks for utvalg/komiteer Instruks for komiteer: Alle medlemmer av utvalgene skal: Et minimum for den enkelte fagkomite

3 1. Innledning Takk for at du har sagt ja til å bidra som tillitsvalgt og frivillig i kretsen! Noen har lang erfaring fra ulike typer tillitsverv, andre er nye. I alle tilfeller er det en utfordring å starte arbeidet i en ny organisasjon. Mange ganger kan det også virke forvirrende når en hører forkortelser en ikke kjenner til, skal bruke planer som en ikke vet hvordan en skal få tak i, eller skal ta kontakt med en person som en verken har navn eller adresse på, osv. I dette heftet har vi samlet en del informasjon om arbeidsrutiner og praktiske opplysninger som gjelder i vår krets relatert til lag og forbundet sentralt. Vi håper at du kan finne svar på de fleste av dine spørsmål i dette heftet. Det forutsettes at du leser dokumentet nøye med en gang - så sparer du både deg selv og andre for unødvendig arbeid og irritasjon. Det vil sikkert også dukke opp spørsmål som det ikke er gjort rede for i heftet, men da må du ikke nøle med å ta kontakt med kretskontoret for flere opplysninger. Du finner mye oppdatert informasjon på NGTF og kretsens hjemmesider Vi ønsker deg lykke til med arbeidet i kretsen, og håper på godt samarbeid mellom alle som jobber aktivt for alle de aktivitetene vårt forbund er ansvarlig for. Med vennlig hilsen Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Charlotte Brøttemsmo (sign.) Kretsleder 3

4 2. Faktaopplysninger om kretsen Kretsen ble stiftet i 9. oktober 1901 og da som Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Fram til 1982 omfattet kretsen begge Trøndelagsfylkene. I 1982 ble kretsen delt i to i henhold til den gang krav fra Idrettsforbundet om at kretsgrensene slavisk skulle følge fylkesgrensene. Kretsen omfattes av 24 lag. 1. Arbeidernes Turn- & Idrettsforening (ATIF) 2. Brekken IL 3. Byneset RG 4. Dalgård Idrettslag 5. Frøya IL 6. Haltdalen IL 7. Hemne TF 8. Hommelvik Turnforening 9. Lensvik IL 10. Malvik Turn og RG 11. Meldal IL 12. NTNUI-Turn 13. Nidaros Turn 14. Orkanger IF 15. Rissa IL 16. Røros IL 17. Selsbakk IF turn/rg 18. Stiftsstaden Turnforening 19. Stoksund SK 20. Trondhjems Turnforening 21. Uthaug Turn og Gymnastikklag 22. Ørland Turnforening 23. Åfjord IL 24. Ålen IL Pr januar 2015 var vi 5210 medlemmer. Dette er fordelt med lag organisert i: Rene gymnastikk- og turnforeninger Grupper i fleridrettslag, eller også som lag i allianseidrettslag Totalt i forbundet er det i overkant av medlemmer. Idrettsgrener (offisielle) som omfattes i vårt forbund er: - gymnastikk (inkl. aerobic som mosjon) - turn kvinner og menn - rytmisk gymnastikk - troppsgymnastikk - gymnastikkhjul Trampoline har for tiden ingen organisert aktivitet i vårt forbund. 4

5 I vår krets har vi aktivitet innen gymnastikk, turn kvinner og menn, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk. 5

6 NGTF er medlem av følgende internasjonale forbund: - Samarbeid innen de nordiske gymnastikkforbundene - UEG Den europeiske Turnunion - FIG Det internasjonale Turnforbund 2.1 Organisasjonskart Forbundstinget Forbundsstyret Adm. v/ Gen.sekr Ansatte på Ullevål og kretskonsulenter Totalt ca 20 årsverk Kretser Komiteer Lag 3. Økonomi 3.1 Kretsens økonomi Kretsens inntekter er i hovedsak stevneinntekter, kursinntekter og aktivitetsmidler fra Sør-Trøndelag idrettskrets. Kretsens utgifter er i hovedsak: trenere/instruktører i forbindelse med kursvirksomhet, leie idrettshaller, diverse trykking ved publiseringer, reiseutgifter, utdanning av dommere, og intern kursvirksomhet/samling. Årsresultat for 2014 viste driftsinntekter på kr ,-,- og finansinntekter på kr Driftskostnadene var på kr ,- noe som tilsier et overskudd ved årets slutt på litt over ,- Kretsen har valgt og ikke kreve inn kretskontingent fra sine lag. Lagene betaler en medlemsavgift til NGTF på kr 120,- pr medlem. Forbundsavgiften dekker bl.a. alle utgifter til kretskonsulent, deltakelse av inntil 5 tillitsvalgte på en årlig kretsseminarsamling og forsikring. Kretskonsulent har vi felles med kretsene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Alle tillitsvalgte har, sammen med den ansatte, ansvar for å bidra til at vedtatte budsjett blir overholdt. Kretsens regnskap føres av Idrettens Regnskapskontor. På forespørsel får vi oppdatert regnskap. I praksis vil det si fire ganger i løpet av året. 6

7 3.2 Samarbeidsavtaler Vår krets har pr i dag ingen samarbeidsavtale med andre kretser. Men man har et uforbindtlig samarbeid med kretsene i region Midt-Norge vedr. bl.a. kursvirksomhet. 3.3 Personlig økonomi Som tillitsvalgt i kretsen dekkes dine utgifter i tilknytning til oppdrag du har for kretsen. For at det skal finne sted må imidlertid følgende retningslinjer følges: Skattekort I de tilfeller det skal trekkes skatt vil skattekort bli hentet ut elektronisk fra altinn av regnskapskonsulent på forbundskontoret/irk. Reiseregninger Reiseregninger fra møter, konkurranser, kurs etc skal fylles ut på et eget skjema. Skjema ligger tilgjengelig på kretsens web side. Kun billigste reisemåte dekkes, og det må foreligge originalkvitteringer på alle utgifter. Alle kvitteringer skal limes på ark og nummereres før de sendes inn. Skjema med original kvitteringer sendes inn til kretskontoret pr post eller scannes inn og sendes vi elektronisk til kretskontoret. Dersom det er nødvendig å benytte bil, dekkes kostnader til enhver tid etter statens regulativ. Reise bestiller den enkelte tillitsvalgte selv og leverer reiseregning til kretskontoret etter endt reise. For hotellovernatting og eventuelle andre kostnader ved reisen, så er det fullt mulig å be om å få tilsendt faktura til kretskontoret. Du må i så fall huske å be om at regningen merkes slik at administrasjonen vet hvilken reise det gjelder (f.eks. Olsen, møte ddmmåå, Sted). Skulle det være behov for eventuelt forskudd eller bistand til å bestille reise, avklares dette med kretskonsulenten. FOR ALL REISEAKTIVITET GJELDER AT DET SKAL VÆRE AVTALT PÅ FORHÅND I HENHOLD TIL VEDTAK, MED KRETSKONSULENT ELLER KRETSLEDER. Dersom slik avtale ikke foreligger, vil ikke utgifter bli refundert. Dette gjelder også andre utgifter du måtte få i forbindelse med utførelse av ditt verv. Tapt arbeidsfortjeneste Ditt verv er et frivillig verv. Hovedregelen er at tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes. I helt spesielle tilfelle kan det søkes om tapt arbeidsfortjeneste. Søknad skal sendes før eventuell reise/kurs/konkurranse finner sted. Søknad med dokumentasjon fra arbeidsgiver, sendes kretskonsulenten. Levering av regninger Det må benyttes ett reiseregningsskjema pr. møte/reise. Reiseregningen må innleveres senest innen utløpet av påfølgende måned. 7

8 Utbetaling/refusjon av regninger som inneholder oppgavepliktige beløp gjøres i forbindelse med lønnskjøringen den 15. i hver måned. Seneste innlevering for å få de med på den aktuelle kjøringen er den 4. i hver måned. Øvrige refusjoner av faktiske utgifter gjøres fortløpende. I forbindelse med årsavslutningen av regnskapet vil det bli satt egne frister for innlevering av regninger. Dersom denne fristen ikke overholdes vil regningen ikke bli honorert. Det er kun kretskonsulent og leder som har tilgang til kretsens konti. Utbetaling skjer ved at kretskonsulent legger inn regning for utbetaling og at leder kontrasignerer. For utbetaling til leder er det rutine med at nestleder signerer i bilagsperm. Forsikring Alle tillitsvalgte er ulykkesskadeforsikret ved reise til/fra og på møter/arrangementer arrangert av ledd tilhørende NGTF. Det vil si at du er forsikret fra du drar hjemmefra til et møte og til du er hjemme igjen. 4. Om å arbeide i en frivillig organisasjon Å arbeide i en frivillig organisasjon er både spennende og utfordrende, samtidig som det settes krav til deg. Du skal samarbeide med andre frivillige og ansatte om oppgaver som betyr mye for medlemmene våre, og vi skal sammen skape mest mulig aktivitet for de ressursene vi rår over. Å være frivillig i en organisasjon, som også har ansatte, gir muligheter til å få til mye dersom vi organiserer oss riktig. Tydelig og god kommunikasjon er en av de viktigste faktorene for at vi skal lykkes. Oppgavene vi skal samarbeide om er nedfelt i langtidsplanen og eventuelt de mer detaljerte handlingsplanene og budsjettene. I en organisasjon vil det alltid være prosesser som pågår, og i disse er det viktig at vi alle bidrar med den kompetanse og erfaring vi har. I prosessen fram mot vedtak må vi alle tilstrebe en konstruktiv dialog som gjør at vi får belyst saken fra alle vinkler og dermed får det best mulige grunnlag for beslutning. Forhold å huske på: Et styrevedtak som er fattet av et flertall, skal følges opp solidarisk også av de som i utgangspunktet var uenige. Det er i prosessen vi kan fremme de ulike synspunktene, i gjennomføringen er vi solidariske og lojale. Som frivillig eller ansatt, må du regne med å bli betraktet som en offisiell representant for kretsen. Dette betyr at du må huske på at det du sier vil bli tolket som en offisiell mening for det utvalget / kretsstyret eller den administrasjonen du representerer. Dersom du er i tvil konfereres først med leder FØR man uttaler seg. 8

9 ALL skriftlig utveksling SKAL godkjennes og underskrives av kretsleder eller kretskonsulent. Dette omfatter også det som måtte produseres av informasjonsmateriell og også for nettbaserte medier. En del saker berører mange menneskers aktivitet, og det er ofte mange momenter å ta hensyn til. I slike saker er det spesielt viktig at du er klar over hvordan dine uttalelser vil bli tolket av tilhørerne. Det er også sentralt at vi viser LOJALITET og SOLIDARITET. Det er viktig og nødvendig at du avsetter tid til utførelsen av ditt verv, og at du prioriterer de oppgaver som er naturlig ut fra din funksjon. Dette gjelder blant annet deltakelse i møter, representasjon i og utenfor organisasjonen, og ikke minst forberedelser til møter. Overhold tidsfrister! Tidsfrister er satt ut fra at administrasjonen og evt. andre organisasjonsledd skal ha rimelig tid til å behandle saken. Uenighet i sak, både små og store vil forekomme. Det er likevel en selvfølge at vi behandler andre med respekt. La det gå sport i en hyggelig tone både innad og utad i kretsen. 5. Kretsstyret kretskonsulenten utvalgene Kretsstyret: - Kretsens høyeste myndighet mellom tingene. - Oppnevner (dersom ikke valgt på tinget) alle utvalg/komiteer og har. Overordnet ansvar / myndighet for arbeidet i komiteene. - Avgjør hvilke saker som skal behandles og treffer selvstendige beslutninger. - Avgjør hvilke saker som skal delegeres og til hvem. Kretskonsulent: Delegeres ansvar/myndighet gjennom generalsekretær, da det er forbundet som har personalansvaret overfor konsulentene. I henhold til vedtak på forbundstinget i 2012 skal kretskonsulenten ivareta som et minimum: - Oppfølging av vedtak fra kretsstyret. - Tilrettelegging av kretsting og lignende møter. - Tilrettelegging og oppfølging utdanningstiltak. - Søknad om tilskudd fra idrettskrets, fylke og andre lokale aktører. - Oppfølging av kretsens økonomi, jfr. kap Oppfølging av lagene i forhold til kontaktinformasjon. - Oppfølging av lagene i kretsen i forhold til medlemsregistrering. - Oppfølging lagene i kretsen i forhold til trenerlisenser. - Publisering på hjemmesidene, jfr. kap

10 - Oppfølging av utstyrs- og anleggsaktiviteten i kretsen. - Delta på kretsting, kretsledermøter og forbundsting. Ytterligere kan det avtales andre arbeidsoppgaver. Eksempel på dette er gjennomføring av Convention annet hvert år. Utvalg /komiteer: - Styrets faglige rådgivende organ. - Arbeider i tråd med vedtatt mandat for sitt fagområde. - Gjennomføring i henhold til vedtatte handlingsplaner. - Gode ambassadører for kretsens aktiviteter. Arbeidsgrupper: - Det vil kunne bli opprettet grupper etter behov, og da med en avgrenset varighet og klart mandat. 5.1 Kretsstyremøter Kretsstyret har normalt møte 7-9 ganger pr. år. Styremøtene legges enten til ettermiddag-/kveldstid eller en weekend (f.eks. i tilknytning andre arrangementer). Oversikt over når kretsstyremøtene finner sted settes opp på første styremøte på høsten og våren, og oversikten finner en i referater fra styremøtene. Saker som ønskes fremmet for styret Alle saker som ønskes behandlet av styret, må leveres i ferdig form til styreleder eller kretskonsulent, senest 4 dager før styremøtet finner sted. I utarbeidelsen av et saksframlegg til styret er det viktig at utvalgene nyttiggjør seg kretskonsulentens kompetanse og innsikt i den helhet av aktiviteter som kretsen har ansvar for. Innsending av sak må minimum inneholde følgende punkt: Hva saken gjelder bakgrunn / grunnlag økonomisk konsekvens - forslag til løsning / vedtak. Kretskonsulent og kretsleder tar seg løpende av saker som det er unødvendig å styrebehandle, Sakspapirene til styret sendes som e-post fra kretskonsulent / kretsleder senest tre dager før møtedato. Offentliggjøring av vedtak En bør sørge for at alle personer som blir berørt av et vedtak som er fattet, får informasjon om innholdet i vedtaket FØR man eventuelt offentliggjør det. Hvis styret forandrer et vedtak som er gjort i et utvalg, blir vedtaket ikke offentliggjort før det aktuelle utvalget er blitt gjort kjent med styrets nye vedtak. Referat fra styremøter blir lagt ut på kretsens hjemmeside. 10

11 Arbeidsform i styret Ved utarbeidelse av ulike dokumenter nyttes google.doc. Kretskonsulent administrerer nettstedet, og alle tillitsvalgte har tilgang og kan legge inn dokument her. Kommunikasjonskart Kommunikasjonskart er ikke å forveksle med organisasjonskartet. Kommunikasjonskartet klargjør i hvilke linjer den daglige kommunikasjonen skal foregå. Forbundsstyret Kretskonsulent eventuelt den som delegeres myndighet Kretsstyret Utvalg/komiteer 5.2 Representasjonsoppgaver i kretser og lag, fadderordning I ulike sammenhenger blir man påmeldt til arrangement som representant for og på vegne av kretsen. Dette kan gjelde både styremedlemmer og utvalgsmedlemmer. Ved slik representasjon forutsettes: Pent antrekk og bruk av det representasjonstøy som til enhver tid fins. Man deltar på alle programpunkter fra arrangør. Eksempelvis for o møter; selve møtet fullt ut (husk å komme presis), felles bespisning, informasjon/foredrag/samlinger i tilknytning til arrangementet. o stevner; defileringer, åpning, felles bespisninger, konkurranser, oppvisninger, avslutning. Det er utarbeidet en del informasjonsmateriell til bruk ved slike anledninger. Som tillitsvalgt på kretsplan er det noen forhold det kan være vel verdt å merke seg. Stikkord ved representasjon: NGTFs verdier og ønskede etterlatte inntrykk må kommuniseres. Sett deg inn i gjeldende dokumenter fra kretsen, slik at du i ditt virke bidrar til å fremme det kretsen står for. Vær stolt av gymnastikk- og turnidretten og av kretsen og vis det. Hvis du brenner for det du presenterer, vil tilhørerne se gløden! Vit hvem du er når du representerer kretsen. Du er kretsens representant overfor laget og det du sier vil bli oppfattet som meningene til kretsen. 11

12 Finn ut noe om laget/ene du skal besøke. Hva er de gode på, hva kan du skryte av, hva kan du imponere med at du vet om de du skal besøke? Alle ønsker å få en bekreftelse på at de er gode på noe og når du som en person i overordnet ledd viser at du har lagt merke til noe de har gjort, vil det skape et godt utgangspunkt for besøket! Når du ikke kan svare på det du blir spurt om: Finn ut hvem de kan kontakte eller ta kontakten selv. Som tillitsvalgt i kretsen har du ingen mulighet til å vite noe om alt, men du kan finne ut av det. Motiver laget til å ta aktivitetskonseptene i bruk og til å delta i konkurransene og på stevnene. Du må selge oss slik at tilhøreren ser at det lønner seg å være aktiv i en Gym- og Turnforening. Møt presis og ring før du skal gjennomføre besøket og spør om det er noe spesielt de vil at du skal fortelle om. 5.3 Arbeidet i utvalgene Arbeidsrutiner gjennomgås i samarbeid med de respektive ansatte på første komitémøte. I dette heftet lister vi opp en del felles rutiner / retningslinjer som er nødvendige og som gjelder for alle komiteer. Tilgjengelighet Du har nå sagt ja til et verv innen en av kretsens aktiviteter, og en viktig forutsetning for at vi skal kunne yte den service som forventes, er at du er tilgjengelig. Hvordan og når du gjennomfører de enkelte arbeidsoppgavene må avtales i samråd med konsulent / styret / øvrige utvalgsmedlemmer. Mye kommunikasjon foregår også med e-post, og det forventes at du holder deg ajóur med de saker som til enhver tid er under arbeid. Der det kreves svar, forventes reaksjon innen tre dager. Kretskonsulenten har flere enn en krets å forholde seg til. Dette betyr at konsulenten i enkelte perioder er opptatt med andre saker enn den du trenger hjelp til. Gjensidig informasjon om fravær i forbindelse med møter, ferier o.l. blir derfor viktig. Dette for å kunne planlegge arbeidet slik at vi unngår at vi ikke klarer å overholde tidsfrister m. m, og for å bidra til en jevn fordeling av arbeidet utover ukedagene uten unødige store belastninger. Møtevirksomhet Kretsstyremøter inklusive møter av betydning for kretsens arbeid så som samarbeidsmøter, utvalgsmøter, møter med lag. Styret eller det enkelte utvalg bestemmer selv behov for og møtehyppighet. Vårt arbeid er av stor betydning for kretsens aktivitet, og selv om mange avklaringer kan tas pr. telefon, må en del saker drøftes med alle tilstede. 12

13 Alle møtereferater skal skrives i standardform. Et slikt oppsett finner du google.doc. Det er viktig å huske møtedato. Det skal skrives referat fra alle typer møter og dette sendes til kretskonsulenten umiddelbart etter møtet. Innen kretsen skriver vi tilnærmet vedtaksreferater. Dette innebærer at det kun er selve vedtaket som skal refereres, men i og med at de også brukes som arbeidsreferater, er det viktig at det tas med tilstrekkelig bakgrunns- og saksopplysninger til at det er mulig å forstå innholdet selv om en ikke har vært tilstede. En slik form muliggjør også at det kan henvises til andre instanser/utvalg vedrørende oppgaver som skal løses. Planlegging av større arbeidsoppgaver Større arbeidsoppgaver planlegges og vedtas i kretsens styremøter. Referater fra representasjonsoppgaver, kurs, andre møter. Kort notat sendes umiddelbar til kretskonsulent for distribusjon. OBS! Ved representasjoner i konkurranser skal resultatene (resultatlistene) sendes umiddelbart til kretskontoret. Sørg for å minne arrangør på dette, eller send til kontoret selv! Mal for oppsett finnes på kretsens web side. Ved oversendelse til kretskonsulent nyttes pdf-format. Alle resultater skal så langt mulig bekjentgjøres på første arbeidsdag etter en konkurranse. Dette betyr at arrangør har ansvar for at det kan gjennomføres ved å sende resultatene videre umiddelbart. 6. Brev og underskriftsrutiner Alle skriv som sendes ut fra kretsen skal undertegnes av kretsleder eller kretskonsulent. Informasjonsskriv sendes i størst mulig grad som e-post, og det er kun i tilfeller hvor leder ikke har e-post at det sendes vanlig brev. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle offisielle brev og rundskriv skal sendes via kretskontoret. Dette er nødvendig for at kretskontoret skal kunne svare på evt. spørsmål og for nødvendige kopier/arkivering. Utsendelser fra de enkelte komiteer skal godkjennes av leder, men trengs ikke å være underskrevet av leder. I utsendelser må det tydelig framgå hvem som er mottaker ved oppfølging. NB! Man må aldri gi/sende ut informasjon om materiell o.lign. før det er godkjent og helt ferdig og klar for utsendelse. 13

14 7. Gym og Turn og 7.1 Medlemsbladet Gym og Turn Gym og Turn er i samsvar med tingvedtak et offisielt meldingsblad. Det distribueres ikke i papirutgave, men legges ut på forbundets nettsider. Alle tillitsvalgte oppfordres til å bidra med å sende inn stoff. Dette kan være så vel info fra arrangement som innbydelser til ulike arrangement. Dette sendes til kretsleder eller kretskonsulent for endelig innsending NGTF's internettside er et viktig sted for publisering av informasjon. Forbundet arbeider aktivt for at dette blir en stadig bedre informasjonskilde. Tempoet på nyheter og informasjonsflyt på nettet er høyt, noe som setter krav til alle om å levere det som forventes til riktig tid. Ikke minst gjelder dette resultater fra konkurranser. Her publiseres også alle åpne invitasjoner, generelle informasjoner i tillegg til reglementer, statutter og andre nyheter. Det er kretskonsulenten som styrer og administrerer kretsens del av internettsidene. 8. Materiell Følgende materiell skal du som tillitsvalgt og ansatt i forbundet ha lest igjennom og være oppdatert vedr innhold: Velkommen som tillitsvalgt Lover for kretsen Årsberetning fra siste ting Protokoll fra siste kretsting Kretsens handlingsplan Budsjett for inneværende tingperiode Adresse-/telefonliste for alle tillitsvalgte se nettsidene Diverse aktuelle brosjyrer Dette får du: Kretsens representasjonstøy Videre forutsettes at e-poster som sendes ut i forbindelse med vårt arbeid leses og eventuelt reageres på innen tre dager. 14

15 9. Administrativ ansatt Kretskonsulent: Gill Johannessen Telefon: E-post: Hun har arbeidssted på Idrettens Hus i Trondheim Spektrum. Sammen med vår krets er hun også konsulent for også de to andre kretsene i Region Midt-Norge, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Adresse til kretskontoret: (oppgis som faktura adresse) Idrettens Hus Trondheim v/sør-trøndelag Gymnastikk og Turnkrets Postboks 9465 Sluppen 7495 Trondheim Trykking, kopiering Trykking og kopiering kan bli utført hos kretskonsulenten etter nærmere avtale. Brev, referater o.l. av mindre omfang blir kopiert på kopieringsmaskin. E-post er den normale utsendingsformen for informasjon fra kontoret. 10. Instruks for utvalg/komiteer 10.1 Instruks for komiteer: 1. Hvert utvalg har en utnevnt leder. Denne har ansvar for å lede utvalgets arbeid og skal rapportere til styret gjennom kontaktperson eller kretskonsulent fortløpende. Lederen har også ansvar for at relevant informasjon til utvalgets medlemmer blir distribuert. 2. Lederen for det enkelte utvalg skal i samarbeid med medlemmene fordele ansvaret for de arbeidsområder som komiteen har ansvaret for. Oversikt over fordeling av arbeidsoppgaver i utvalget gjøres tilgjengelig for styret og kretskonsulent. 3. Utvalget/komiteen skal bidra i utarbeidelsen av kretsens Handlingsplan. 4. Utvalget/komiteen skal bidra til gjennomføringen av vedtatt Handlingsplan. 5. Utvalget/komiteen kan selv initiere saker ved å fremme dem til kretsens styre gjennom kretskonsulenten. 6. Alle vedtak av økonomisk konsekvens skal godkjennes av kretsleder eller kretskonsulent. Kretskonsulenten har myndighet til å stoppe tiltaket inntil det er endelig godkjent. Alle medlemmer av utvalgene skal: a. følge alle overordnede ledds lover og retningslinjer; b. gjøre seg kjent med og følge kretsens lover, c. følge de administrative retningslinjer og rammer og mandater som gjelder for tillitsvalgte, d. være lojal overfor vedtak fattet av kretsens ting og kretsstyret, 15

16 e. holde seg innenfor gitte budsjettrammer, f. holde seg à jour med utviklingen innen sitt fagområde, og selv initiere deltakelse på møter/seminarer innen gym og turn, g. gjennomføre møter og tiltak i h.h.t. utvalgets arbeidsoppgaver, gjerne i samarbeid med andre utvalg, og h. være en positiv og lojal representant for gym og turn. Et minimum for den enkelte fagkomite - Sette opp terminliste. Liste må være ferdig og utsendt i forkant av hvert halvår. - Ved arrangement: bestille lokaler, sørge for innhold, inngå avtale med utfører, sende ut påmelding, oppfølging ved gjennomføring, rapportering i etterkant. - Representere ved konkurranser og samlinger innen ansvarsområdet - Bidra til oppsett/revisjon av handlingsplan 16

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets PROTOKOLL Type møte: Styremøte Dato: 22.08.17 Tid: 1900-22.00 Sted: Hjemme hos Tilstede: Evenhus, Andrea Rønning og Sigrid B.Nygård Forfall: Lill Kristin Rindsem, Aage Arnold Haugan, Sara Eriksen Kristoffersen

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 08.03.17 kl. 12.00 13.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Veronika

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002 VEDTEKTER 1 LOVEN...2 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISERING... 2 3 ARBEIDSOPPGAVER... 2 4 KONTINGENT... 3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 2 KRETSTING...4 2.1 KRETSTING...

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 Sted: Ullevål, Oslo Tid: 11.04.2015 kl. 13.00-17.30 Neste møte: 4.mai på Skype DELTERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem/Arr.komité Fra administrasjonen:

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Juni, 2015 Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Påmelding: All påmelding skjer via Sør Trøndelags ansvarlige Line Strømøy. - Første påmeldingsfrist fra lagene til STGTK er 28.September. Dette er mye tidligere

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 30.06.2016 kl. 17.00 18.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) Veronika Reinhaug (VR) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013 MENTAL HELSE STORGATA 38 0182 OSLO TELEFON 09875 Til Fylkeslagene i Mental Helse Oslo, 21. februar 2013 Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1.

0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1. INSTRUKSER Hordaland orienteringskrets Ajourført av kretsstyret 4.januar 2016 Instruks for Styret 0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1. 1.1 Styret er underlagt kretstinget

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer