ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS"

Transkript

1 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk ÅRSRAPPORT Innhold: Styrets beretning Side 2 Et tilbakeblikk på 2012 og forventninger til Side 4 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked Side 9 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Side 10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Side 11 Obligasjonsfondet PLUSS Rente Side 12 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon Side 13 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon Side 14 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Side 15 Aksjefondet PLUSS Indeks Side 16 Aksjefondet PLUSS Aksje Side 17 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje Side 18 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje Side 19 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Side 20 Årsoppgjør for fondene Side 21 Noter til årsoppgjørene Side 33 Styret i forvaltningsselskapet Side 36 Revisjonsberetning Side 37 Forklaringer av ord og uttrykk, samt fondsinformasjon..... Side 39 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 1

2 S T Y R E T S B E R E T N I N G F O R Kjære andelseier! 2012 bar generelt preg av usikkerhet knyttet til utviklingen i den globale økonomien. De viktigste faktorene var gjeldskrisen i Europa, budsjettproblematikken i USA, samt usikkerhet omkring veksten i den kinesiske økonomien. Året startet med en positiv stemning i de finansielle markedene. Den globale økonomien var preget av en viss bedring, spesielt i USA og Kina. Den europeiske sentralbanken (ECB) hadde også en stor del av æren for den positive utviklingen, ved at de tilførte de europeiske bankene betydelig likviditet gjennom rimelige lån. I tillegg til den generelle fundingen, medførte likviditetsinnsprøytningen også at bankene ble kjøpere av italienske og spanske statsobligasjoner. Dette bidro til å trekke rentenivåene i disse landene ned for en periode. Gjennom vår- og sommermånedene viste den globale økonomien på ny en svak og ujevn utvikling. På bakgrunn av de svake nøkkeltallene forlenget den amerikanske sentralbanken "Operation Twist", noe som innebar at man fortsatte å kjøpe lange statsobligasjoner og selge korte for å opprettholde lange renter på lave nivåer, og dermed frigjøre midler til forbruk. Omtrent samtidig gjennomførte den kinesiske regjeringen målrettede stimuleringer, hvilket resulterte i at veksten tok seg opp til et mer ønsket nivå gjennom andre halvdel av året. Gjennom årets siste måneder var markedene på nytt preget av en viss optimisme, drevet av tiltakene fra sentralbankene. I tillegg godkjente den tyske forfatningsdomstolen tysk deltagelse i Europas nye stabiliseringsfond (ESM). Signalene om ytterligere likviditetstilførsel resulterte i forventninger om en bedring i den økonomiske utviklingen. Ved utgangen av året var forøvrig tilstanden i den amerikanske økonomien betydelig bedre enn for Europa, men også her er man avhengig av at politikerne enes om en stabilisering av statsfinansene ble et godt år for det norske aksjemarkedet. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBXindeksen, steg henholdsvis 15,4%, 20,7% og 14,7% gjennom året. De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 15,8% i USD, men som følge av en sterkere NOK ble oppgangen på 7,6% i NOK gjennom året. Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var som følger: I USA steg Dow Jones Indeksen 7,3%. I Europa steg FTSE 100 Indeksen (England) 5,8%, DAX Indeksen (Tyskland) steg 29,1% og CAC 40 Indeksen (Frankrike) steg 15,2%. I Japan steg Nikkei 225 Indeksen 22,9% (alle tall i lokal valuta). Norges Bank reduserte signalrenten med 0,25% i mars til 1,50%. Samlet gjennom året falt de korte rentene (3 måneders Nibor) fra 2,89% til 1,83% og 12 måneders Nibor falt fra 3,47% til 2,25%. 9-års statsobligasjonsrente (NST474) falt fra 2,44% til 1,94%. Verdiutviklingen for Pluss-fondene gjennom 2012 var som følger: Verdiutv. Verdiutv. Std. avvik Std. avvik Fond fond ref. indeks Differanse fond ref. indeks Differanse PLUSS Pengemarked 3,43 % 1,52 % 1,91 % 0,09 % 0,12 % -0,03 % PLUSS Likviditet 3,53 % 1,52 % 2,01 % 0,08 % 0,12 % -0,04 % PLUSS Likviditet II 3,69 % 1,52 % 2,18 % 0,09 % 0,12 % -0,03 % PLUSS Rente 5,39 % 1,52 % 3,87 % 0,47 % 0,42 % 0,06 % PLUSS Pensjon 6,28 % 2,18 % 4,10 % 0,78 % 1,00 % -0,22 % PLUSS Obligasjon 5,75 % 2,25 % 3,50 % 0,45 % 0,99 % -0,54 % PLUSS Markedsverdi 20,84 % 20,65 % 0,20 % 16,43 % 15,38 % 1,05 % PLUSS Indeks 14,52 % 14,74 % -0,22 % 15,63 % 15,74 % -0,10 % PLUSS Aksje 18,55 % 20,65 % -2,10 % 16,19 % 15,38 % 0,81 % PLUSS Europa Aksje 14,47 % 10,65 % 3,82 % 11,26 % 9,71 % 1,55 % PLUSS Utland Aksje 1,63 % 7,59 % -5,96 % 8,25 % 6,78 % 1,48 % PLUSS Utland Etisk 2,11 % 7,59 % -5,48 % 8,10 % 6,78 % 1,33 % Forvalter og depotmottaker Pluss-fondene forvaltes av Fondsforvaltning AS. Depotmottaker for Pluss-fondene er DNB. 2

3 Finansiell risiko og risikostyring Risikoen i fondene oppstår som følge av markedsbevegelser, utvikling i valuta, renter, konjunkturer og selskapsspesifikke forhold. For å forhindre for høy risikoeksponering stiller lovgivningen krav til spredning i porteføljene og eierskapsbegrensninger. Fondets risikoeksponering overvåkes kontinuerlig ved daglige rapporter. Aksjefondene er gjennom investeringer i norske og utenlandske virksomheter, eksponert for aksjekurs- og valutarisiko. Rentefondene er eksponert for renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinære store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsninger, sikrer andelseierne likebehandling. Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven ( 3-3) skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av verdipapirfondene. Anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Pengemarked Likviditet Likviditet II Netto utdelt til andelseiere i året Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Rente Pensjon Obligasjon Netto utdelt til andelseiere i året Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Markedsverdi Indeks Aksje Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Europa Aksje Utland Aksje Utland Etisk Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat Oslo, 31. desember januar 2013 Styret i FONDSFORVALTNING AS Odd Solbakken Tore Bjerkan Morten Dahl Thor Fjellanger Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Stein Kolrud Bent M. Undlien Jan Wåge Jon H. Aaserud Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm.direktør 3

4 Internasjonal renteutvikling Et tilbakeblikk på 2012 og forventninger til 2013 Den globale økonomien hadde en positiv vekst på omkring 3,3% i I industrilandene var veksten omkring 1,2%. Av de større økonomiene var fremgangen tydeligst i USA og Kina, hvor utviklingen gikk fra å være svak ved halvårsskiftet til å vise en stigende trend gjennom andre halvdel av året. For Europas del var utviklingen svak og samlet sett var regionen i resesjon. De viktigste usikkerhetsmomentene gjennom året var gjeldskrisen i Europa, budsjettproblematikken i USA, samt usikkerhet omkring styrken i den kinesiske økonomien. USA Rentenivå Endring siden USA mnd.libor 0,58 0,36 0,31-0,27-0,05 10 års Stat 1,88 1,63 1,76-0,12 0,13 30 års Stat 2,89 2,82 2,95 0,06 0,13 10 års Stat-3 mnd. LIBOR 1,30 1,27 1,45 0,15 0,18 Kilde: Reuters Gjennom året falt 3 - måneders Libor 27 rentepunkter fra 0,58% til 0,31% ved årets slutt. 10-års statsobligasjonsrente falt 12 rentepunkter i den samme perioden, fra 1,88% til 1,76%. Utover høsten viste de økonomiske nøkkeltallene igjen positive tegn. Fed iverksatte ytterligere stimuleringstiltak og lanserte et nytt program for tilbakekjøp av boliglånsobligasjoner for inntil USD 40 mrd. månedlig. Mot slutten av året økte imidlertid bekymringene for den finanspolitiske situasjonen. Dette hadde sin bakgrunn i at fra og med 1. januar 2013 ville ordningen med skattelettelser bli automatisk avviklet, samt at en rekke finanspolitiske tilstramninger ville automatisk bli innført (les: Fiscal Cliff). Gjennom desember ble derfor arbeidet intensivert for å finne en løsning på de finanspolitiske utfordringene, og dermed avverge en mulig resesjon. De to politiske fløyene i USA hadde imidlertid store problemer med å komme til enighet. Dette påvirket tilliten negativt både i bedriftene og blant forbrukerne. Politikerne lyktes derimot mot slutten av desember å komme til enighet på skatteområdet, mens fristen for å enes om de offentlige innstramningene ble utsatt til månedsskiftet februar/ mars. Ved inngangen til 2013 er tilstanden i den amerikanske økonomien betydelig bedre enn for den europeiske, men i løpet av de kommende månedene er man avhengig av at politikerne finner en løsning på de finanspolitiske utfordringene. 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 USA Renter ,25 jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kilde: Reuters US - 3MND US - 10Y I begynnelsen av året overrasket nøkkeltall for den amerikanske økonomien positivt, og spesielt viste arbeidsmarkedet, det private forbruket og til dels boligmarkedet tegn til bedring. Utover våren snudde imidlertid nøkkeltallene i negativ retning. Økningen i antall nye jobber var lavere enn forventet, og ISM for juni falt for første gang siden juli 2009 til under 50. En måling under 50 er tegn på avtakende aktivitet i industrien. På bakgrunn av de svake nøkkeltallene forlenget den amerikanske sentralbanken "Operation Twist", noe som innebar at Fed fortsatte å kjøpe lange statsobligasjoner og selge korte for å opprettholde lange renter på lave nivåer, og dermed frigjøre midler til forbruk. Omtrent samtidig gjennomførte den kinesiske regjeringen målrettede stimuleringer for å øke den økonomiske aktiviteten. Vårt hovedscenario er en moderat vekst på omkring 2,5% i den amerikanske økonomien i Styringsrenten i USA ventes å forbli på et rekordlavt nivå muligens helt frem til medio/ultimo Vi forventer imidlertid en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente, som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 2,2% medio og 2,4% ultimo Europa Rentenivå Endring siden Euroland mnd.euro 1,36 0,22 0,19-1,17-0,03 10 års Stat 1,83 1,43 1,30-0,53-0,13 10 års Stat-3 mnd. Euro 0,47 1,21 1,11 0,64-0,10 10 års Euro - 10 års USD -0,05-0,20-0,46-0,41-0,26 USD / Euro 0,77 0,78 0,76-0,01-0,02 Kilde: Reuters Gjennom året falt 3-måneders Euribor med 117 rentepunkter fra 1,36% til 0,19%. 10-års statsobligasjonsrente falt 53 rentepunkter fra 1,83% til 1,30% i den samme perioden. 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 Euro Renter Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 4 Kilde: Reuters EUR - 3MND EUR - 10 Y

5 Året startet med en positiv stemning i de finansielle markedene, hvilket i stor grad kan tilskrives tiltak fra den europeiske sentralbanken (ECB). Ved inngangen til 2012 hadde ECB fått på plass LTRO-ordningen som tilbød europeiske banker nesten ubegrensede treårslån til 1% rente. I tillegg til den generelle fundingen medførte likviditetsinnsprøytningen også at bankene ble kjøpere av blant annet italienske og spanske statsobligasjoner. Dette presset lånerentene ned for en periode, men virkningen avtok etter hvert når kjøpene av statslån tok slutt. I juni måtte Hellas nok en gang til valglokalene. Denne gang lyktes det omsider å danne en regjering som ønsket å overholde gjeldsavtalen med EU, IMF og ECB. Dette reduserte risikoen for at Hellas skal gå ut av euroen. Optimismen i markedet ble imidlertid kortvarig, da fokus på nytt ble rettet mot Spania. Banksektoren i Spania har alvorlige problemer og bankene hadde behov for tilførsel av ny kapital, noe Spania selv ikke var i stand til å løse. Dette sendte de spanske rentene kraftig opp og mot slutten av juni passerte den 10-årige statsobligasjonsrenten 7%. I forkant av EU-toppmøtet i slutten av juni var forventningene begrensede, men det lyktes overraskende å oppnå enighet om en rekke tiltak som skal bidra til å løse gjeldskrisen. Det ble blant annet besluttet at man vil etablere en felles overvåkning av bankene i euroområdet, samt etablere en felles innskuddsgarantiordning. Samtidig vil ECB få en viktigere rolle ved at det permanente stabiliseringsfondet (ESM) kan brukes direkte til å rekapitalisere de europeiske bankene. I tillegg lanserte man OMT som innebærer at ECB kan "støttekjøpe" statsobligasjoner utstedt av land i eurosonen. Disse likviditetsoperasjonene betinger riktig nok en forespørsel om krisehjelp fra de aktuelle gjeldsutsatte landene. Slike søknader har foreløpig ikke blitt materialisert, hvilket må sees i sammenheng med at land som søker hjelp risikerer nye krav om ytterligere innstramninger. Tiltakene bidro til å få optimismen tilbake og rentene på de søreuropeiske statsobligasjonene falt noe tilbake. Optimismen fortsatte utover høsten som følge av tiltakene fra de ulike sentralbankene, kombinert med den tyske forfatningsdomstolens godkjennelse av tysk deltagelse i Europas nye stabiliseringsfond (ESM). Signalene om likviditetstilførsler fra sentralbankene resulterte i forventninger om en bedring i den økonomiske utviklingen. Etter beslutningen om likviditetstilførsel fra ECB økte tiltroen til eurosamarbeidet også. Dette medførte at euroen styrket seg i forhold til USD, samtidig som rentene på de søreuropeiske statsobligasjonene falt videre. ECBs bidrag vurderes å være svært viktig for å få Europa ut av den negative spiralen. Som i USA er pengepolitikken ekstraordinær og den ventes gradvis å understøtte veksten. Selv om det fortsatt er stor usikkerhet i de kriserammede europeiske økonomiene, er det også tegn til en viss bedring i flere makroøkonomiske nøkkeltall. Samlet sett er vurderingen at Europa vil oppleve en svak positiv vekst på omkring 0,3% i I den nåværende situasjonen vil sentralbankene fastholde deres ekstraordinære ekspansive pengepolitikk for en lengre periode. Dersom situasjonen ikke bedres, ventes ytterligere pengepolitiske stimuleringer i form av rentenedsettelser og/eller mer ukonvensjonelle tiltak (herunder kvantitative lettelser, ekstraordinære likviditetstildelinger, twist-operasjoner på rentekurven osv). Vi forventer imidlertid en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland), som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 1,9% medio og 2,1% ultimo Norge Rentenivå Endring siden Norge mnd. NIBOR 2,89 1,97 1,83-1,06-0,14 6 mnd. NIBOR 3,13 2,18 1,98-1,15-0,20 12 mnd. NIBOR 3,47 2,42 2,25-1,22-0, år 1,33 1,66 1,51 0,18-0, år 1,59 1,41 1,46-0,13 0, år 1,97 1,49 1,52-0,45 0, år 2,29 1,75 1,74-0,55-0, år 2,44 1,96 1,94-0,50-0, års Euro 0,61 0,53 0,64 0,03 0,11 3mnd NIBOR-3mnd Euro 1,53 1,75 1,64 0,11-0,11 USD / NOK 5,98 5,72 5,57-0,41-0,15 EURO/NOK 7,74 7,36 7,35-0,39-0,01 Brent Blend (2M) 107,0 111,6 110,0 3,00-1,60 Kilde: Reuters / Norges Bank Gjennom året falt 3 - måneders Nibor 106 rentepunkter fra 2,89% til 1,83%. 10 års statsobligasjonsrente (NST 474) falt 50 rentepunkter fra 2,44% til 1,94%. 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 NOK renter ,25 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kilde: Reuters / Oslo Børs NOK - 3MND NST 474 De pengepolitiske avveiningene for Norges Bank i 2012 gjenspeiler på mange måter problemstillingene fra årene før. Vedvarende lav prisvekst, sterk kronekurs og lave rente- og vekstutsikter internasjonalt, holder styringsrenten lavere enn hva utviklingen i norsk økonomi skulle tilsi. 5

6 Med unntak av det noe overraskende kuttet på 25 rentepunkter i mars, leverte Norges Bank stort sett i tråd med forventningene og holdt styringsrenten uendret på 1,5% ut året. Rentebanen har på sin side blitt justert opp og ned ved flere anledninger. I siste pengepolitiske rapport fra oktober ble rentebanen nedjustert og signaliserer at neste renteheving kommer i tidsrommet mars - september Dette synet ble gjentatt på årets siste rentemøte 20. desember. Norges Bank har for øvrig selv påpekt at det er vanskelig å føre en forutsigbar pengepolitikk med den rådende usikkerheten verdensøkonomien står ovenfor, hvilket rentebanen tilsynelatende gir uttrykk for. Den norske økonomien bærer preg av et høyt aktivitetsnivå, høy kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet, og står således i sterk kontrast til utviklingen for andre industrialiserte land. Fastlands-BNP vokste trolig med rundt 3,5% i 2012, primært drevet av oljerelatert virksomhet og boliginvesteringer. Den kvartalsvise veksten avtok riktignok gjennom årets tre første kvartal fra 0,9% (nedrevidert) i første kvartal til 0,7% i tredje kvartal, men justert for kraftproduksjon har veksten holdt seg rimelig stabil. Tradisjonell industri har på sin side vært svakt fallende, hvilket må sees i sammenheng med at eksportnæringen (og da spesielt innenfor metaller, mineraler og papir) tynges av et høyt kostnadsnivå, vedvarende sterk krone og svakere etterspørsel fra kriserammede land. Norges Bank har lagt til grunn en vekst på 3,75% i 2012, fallende til 3% i 2013, i siste pengepolitisk rapport. Det er nærliggende å tro at de sentrale vekstdriverne (les: olje- og boliginvesteringer) også vil prege veksten i fastlandsøkonomien i årene fremover, men investeringstakten vil trolig være avtagende. Gjennom 2012 økte petroleumsinvesteringene med 17% og er på rekordhøye nivåer. I følge Statistisk Sentralbyrå vil investeringene vokse ytterligere i 2013 til rundt 208 mrd. kroner, hvilket vil utgjøre om lag 9% av fastlandsøkonomien. Nivået begynner således å bli svært høyt. Boligmarkedet fortsatte også det kraftige oppsvinget fra tidligere år og boligprisene løftet seg med 7,7% gjennom året. Byggingen av nye boliger har imidlertid tatt seg kraftig opp, og i kombinasjon med strengere krav ovenfor bankene, vil trolig veksttakten også her være avtakende. I sum taler dette for at veksten i norsk økonomi vil avta gjennom Handelsvektet (I-44) har NOK styrket seg 4,8% gjennom året. I forhold til USD har NOK styrket seg 6,9%, mens den har styrket seg 5,0% mot EUR. Utviklingen i kronen er et dilemma for Norges Bank og en vedvarende sterk krone vil trolig få konsekvenser for rentesettingen fremover. USD/NOK EUR/NOK 8 7,5 7 6,5 6 Prisutviklingen i 2012 var som foregående år svak og årsveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte på 1,2%. Den svake oppgangen skyldes i stor grad at prisene på importerte varer var fallende (falt 0,7%), hvilket må sees i sammenheng med kronestyrkelse og generell lav prisvekst ute. Den innenlandske prisveksten holdt seg imidlertid stabil rundt 2%. Norges Bank påpeker at utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter til at inflasjonen gradvis vil ta seg opp, hvilket i neste runde tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes. Vårt hovedscenario er at Norges Bank holder styringsrenten uendret gjennom 2013, hvilket igjen beror på internasjonale forhold og utviklingen i kronen. I tillegg er det flere faktorer som trekker i retning av at innenlandsøkonomien tåler dagens lavrenteregime. Den første økningen ventes først medio 2014, hvilket innebærer en 3- måneders Nibor omkring 2% gjennom års statsobligasjonsrente (NST 474) ventes å vise en stigende trend til 2,5% medio 2013 og videre til 2,7% ultimo Renteprognoser Utvikling norske kroner ,5 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kilde: Reuters / Norges Bank 3-måneders pengemarkedsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Medio 2013 Ultimo 2013 Norge 2,89 1,83-1,06 1,90 1,95 Europa 1,36 0,19-1,17 0,30 0,40 USA 0,58 0,31-0,27 0,40 0,50 10-års obligasjonsrenter: NOK/USD NOK/EUR I-44 Status: Prognose: Land Endring: Medio 2013 Ultimo 2013 Norge (474) 2,44 1,94-0,50 2,50 2,70 Europa 1,83 1,30-0,53 1,90 2,10 USA 1,88 1,76-0,12 2,20 2, I-44 (handelsvektet) 6

7 Utviklingen på de internasjonale aksjemarkedene Selv om fokus gjennom året har vært rettet mot usikkerheten omkring den globale veksten og statsfinansene i USA og Europa, har aksjemarkedene generelt levert en god avkastning gjennom De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 15,8% i USD, men som følge av en sterkere NOK ble oppgangen på 7,6% i NOK gjennom året. En sterk utvikling for Schibsted og Marine Harvest med oppgang på henholdsvis 60,5% og 98% bidro til at sektorene for forbruksvarer og konsumentvarer steg med henholdsvis 37% og 60% gjennom året. En svak utvikling for Statoil med en nedgang på 5,2 % bidro til at energisektoren hadde en oppgang på kun 2,8%. Dette til tross for at oljeprisen steg fra 107 USD til 110 USD gjennom året. Oslo Børs Rebasert 125,00 Utviklingen i MSCI - Indekser 122,50 120,00 117,50 % i NOK 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Desember 4. Kvartal Hittil i år 115,00 112,50 110,00 107,50 105,00 102,50 100,00 97,50 95,00 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des -2 % -4 % Kilde: Reuters OBX OSEFX OSEBX Verden Nord-Amerika Europa Japan Asia I USA steg Dow Jones Indeksen 7,3%. For Europa sin del var det en blandet utvikling i aksjemarkedet. For Nord- Europa, og spesielt Tyskland, var det en god utvikling som følge av en lav euro og sterk eksport, spesielt av biler til Kina. Omvendt var utviklingen svak i de søreuropeiske landene, hvor fallende innenlandsk etterspørsel påvirket aksjemarkedene negativt. De toneangivende aksjemarkedene utviklet seg som følger: FTSE 100 Indeksen (England) steg 5,8%, DAX Indeksen (Tyskland) steg 29,1% og CAC 40 Indeksen (Frankrike) steg 15,2% (alle tall i lokal valuta). Til tross for at Japan i store deler av året var hemmet av en sterk yen, et handlingslammet parlament og politisk uenighet med Kina, steg Nikkei 225 Indeksen med 22,9%. Aksjemarkedene Indeksnivå Endring siden i lokal valuta Dow Jones - New York ,3 % -2,5 % NASDAQ - New York ,9 % -3,1 % Nikkei - Tokyo ,9 % 17,2 % DAX - Frankfurt ,1 % 5,5 % CAC 40 - Paris ,2 % 8,5 % FTSE - London ,8 % 2,7 % OMX - Sverige ,8 % 3,0 % Oslo Børs Fondindeks ,7 % 0,7 % Oslo Børs Benchmarkindeks ,4 % -0,4 % OBX Indeks ,7 % -1,2 % Finans indeks ,2 % 1,2 % Industri indeks ,2 % 10,7 % Energi ,8 % -4,4 % Materialer ,6 % -0,7 % Forbruksvarer ,2 % 6,1 % Konsumentvarer ,4 % 10,5 % Helsevern ,0 % -5,6 % Informasjonsteknologi ,7 % -9,4 % Telekomm. & tjenester ,0 % 0,4 % SMB-indeks ,0 % -0,5 % Kilde: Reuters 2012 ble også et godt år for det norske aksjemarkedet. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 15,4%, 20,7% og 14,7% gjennom året. 7 Nøkkeltall: Endring: USD/NOK 5,98 5,57-0,41 EUR/NOK 7,74 7,35-0,39 Oljepris (*) 107,0 110,0 3,00 (*) Brent Blend på 2 mnd. termin i USD Den positive utviklingen på aksjemarkedene ventes å fortsette det kommende året, understøttet av selskapenes generelt gode inntjening, samt bedring i de makroøkonomiske forhold. I de kommende kvartaler forventes aksjemarkedene fortsatt å bli drevet av den makroøkonomiske utviklingen og de geopolitiske risikofaktorene. Vi vurderer generelt at aksjemarkedene er attraktivt priset. For å dra nytte av et kommende globalt oppsving er det viktig å prioritere selskaper med global eksponering og sterke konkurransemessige fortrinn. Vi mener fokus bør være på selskaper som kan levere omsetnings- og inntjeningsvekst. Disse selskapene vil være best i stand til å opprettholde inntjeningsmultiplene. Av de ulike sektorene er vi fortsatt positive til oljeindustrien, som er i en situasjon hvor behovet for å finne og utvikle nye oljereserver er økende. Produksjonen i en rekke eksisterende felt er avtakende, mens den globale energietterspørselen generelt er økende. Vi forventer betydelige investeringer i forbindelse med utvikling av nye felt i Norge, Russland, Midtøsten, Brasil og Irak, samt høy aktivitet i de mer modne feltene for å demme opp for den fallende produksjonen. Vi er positive til oljeserviceselskapene generelt med forventning om tiltakende volumvekst i de kommende år. Aktivitetsnivåene vil dermed være på et all-time high nivå i store deler av oljeserviceindustrien i tiden fremover.

8 Anbefalt strategisk porteføljesammensetning Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn: Risiko Kort horisont (0-2 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 100% 60% 30% - Obligasjoner 0 40% 50% - Norske aksjer % - Utenlandske aksjer % Middels horisont (2-5 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 20% 10% 0 - Obligasjoner 60% 60% 40% - Norske aksjer 10% 15% 30% - Utenlandske aksjer 10% 15% 30% Lang horisont (5 år +) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 5% Obligasjoner 65% 50% 20% - Norske aksjer 15% 25% 40% - Utenlandske aksjer 15% 25% 40% Denne markedskommentaren er skrevet 15. januar 2013 Dette materialet er utarbeidet av Fondsforvaltning AS til andelseiernes personlige orientering. Materialet er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelig materiale, samt forvalternes vurderinger. Kildene anses for å være pålitelige, men Fondsforvaltning garanterer ikke for at opplysningene er nøyaktige eller komplette. Materialet er gjennomgått omhyggelig, og vurderinger er foretatt etter beste skjønn. Komplette prospekter for fondene er tilgjengelig på forespørsel til Fondsforvaltning AS. 8

9 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pengemarked Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 78 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1029,69 Varighet (durasjon) 0,3 mnd. Antall andelseiere 45 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Sep. 94 Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pengemarked 0,3 % 3,4 % 3,4 % 6,5 % p.a. avkastning 3,4 % 3,4 % Referanseindeks 0,1 % 1,5 % 1,5 % 4,0 % p.a. avkastning 1,7 % 1,5 % 120 % 90 % 60 % 30 % Avkastning PLUSS Pengemarked i forhold til referanseindeks 0 % des. 94 des. 97 des. 00 des. 03 des. 06 des. 09 des. 12 PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked pr. 31. Desember 2012 Urealisert % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi resultat porteføljen Bank 1 Oslo Akershus ,55 % Modum Sparebank ,29 % Sandnes Sparebank ,92 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,83 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,57 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,55 % / Sparebank 1 SMN ,57 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,56 % Sparebanken Øst ,27 % Sparebanken Pluss ,29 % Sparebanken Vest ,88 % Totens Sparebank ,92 % Sum bank ,20 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,6% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Sum plassert portefølje ,20 % Likviditet ,74 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,44 % DNB depotbank ,30 % Påløpte renter ,09 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,2 % 5,9 % ,7 % 2,1 % ,3 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,4 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,09 % 0,12 % Siste 24 mnd. 0,11 % 0,20 % Siste 36 mnd. 0,18 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,27 % 0,18 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 5,95 0,00 Siste 24 mnd. 3,10 0,00 Siste 36 mnd. 1,34 0,00 Siste 48 mnd. 1,08 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,02 % Indeksavvik (p.a.) 0,29 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 71,7% Påløpte renter 0,1% Bank 28,2% 9

10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Likviditet Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 339 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1023,43 Varighet (durasjon) 0,3 mnd. Antall andelseiere 31 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Des. 95 Årlig forvaltningshonorar 0,3 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet 0,3 % 3,5 % 3,5 % 6,7 % p.a. avkastning 3,2 % 3,5 % Referanseindeks 0,1 % 1,5 % 1,5 % 4,0 % p.a. avkastning 1,7 % 1,5 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Avkastning PLUSS Likviditet i forhold til referanseindeks 0 % des.95 des.97 des.99 des.01 des.03 des.05 des.07 des.09 des.11 PLUSS Likviditet Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen / Bank 1 Oslo Akershus ,51 % Helgeland Sparebank ,88 % Lillestrøm Sparebank ,18 % Sandnes Sparebank ,66 % Sparebank 1 Hallingdal ,07 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,33 % Sparebank 1 Nordvest ,15 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,97 % / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,77 % Sparebank 1 SMN ,59 % / Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,36 % / / Sparebanken Øst ,26 % / Sparebanken Pluss ,64 % Sparebanken Sør ,06 % / /163500Sparebanken Vest ,36 % Sum bank ,79 % Sum plassert portefølje ,79 % Likviditet ,13 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,15 % DNB depotbank ,98 % Påløpte renter ,10 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,6% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,2 % 5,9 % ,9 % 2,1 % ,5 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,5 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,08 % 0,12 % Siste 24 mnd. 0,11 % 0,20 % Siste 36 mnd. 0,19 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,27 % 0,18 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 7,02 0,00 Siste 24 mnd. 3,24 0,00 Siste 36 mnd. 1,41 0,00 Siste 48 mnd. 1,20 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,13 % Indeksavvik (p.a.) 0,30 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 72,1% Påløpte renter 0,1% Bank 27,8% 10

11 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 50 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Likviditet II Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) Referanseindeks se siste side Baiskurs pr. andel 1036,59 Varighet (durasjon) 0,3 mnd. Antall andelseiere 44 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02 Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet II 0,3 % 3,7 % 3,7 % 7,0 % p.a. avkastning 3,4 % 3,7 % Referanseindeks 0,1 % 1,5 % 1,5 % 4,0 % p.a. avkastning 1,7 % 1,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks des.02 des.03 des.04 des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,49 % / Bank 1 Oslo Akershus ,43 % Helgeland Sparebank ,12 % Lillestrøm Sparebank ,27 % Modum Sparebank ,25 % / Sandnes Sparebank ,56 % Sparebank 1 Hallingdal ,37 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,28 % / Sparebank 1 Nordvest ,73 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,49 % / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,16 % / Sparebank 1 SMN ,00 % / / / / Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,93 % / / Sparebanken Øst ,92 % / Sparebanken Pluss ,26 % / Sparebanken Sør ,98 % / / Sparebanken Vest ,78 % Storebrand Bank ,25 % / / Totens Sparebank ,52 % Sum bank ,77 % Sum plassert portefølje ,77 % Likviditet ,16 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,46 % DNB depotbank ,70 % Påløpte renter ,09 % Uoppgjorte poster ,01 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,6% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,4 % 5,9 % ,9 % 2,1 % ,6 % 2,3 % ,2 % 2,5 % ,7 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,09 % 0,12 % Siste 24 mnd. 0,12 % 0,20 % Siste 36 mnd. 0,19 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,26 % 0,18 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 6,59 0,00 Siste 24 mnd. 3,51 0,00 Siste 36 mnd. 1,64 0,00 Siste 48 mnd. 1,35 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,25 % Indeksavvik (p.a.) 0,29 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 74,1% Påløpte renter 0,1% Bank 25,8% 11

12 Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil normalt ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 1 og 2 år. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkes-kommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Rente Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 101 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1090,63 Varighet (durasjon) 1,1 år Antall andelseiere 34 Gjennomsnittlig løpetid 1,2 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Feb. 92 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Rente 0,5 % 5,4 % 5,4 % 9,0 % p.a. avkastning 5,3 % 5,4 % Referanseindeks 0,2 % 1,5 % 1,5 % 5,6 % p.a. avkastning 2,4 % 1,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Rente i forhold til referanseindeks 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % jun. 94 des. 96 jun. 99 des. 01 jun. 04 des. 06 jun. 09 des. 11 PLUSS Rente Referanseindeks (1,5 år) Porteføljeoversikt for PLUSS Rente pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,52 % / / Bank 1 Oslo Akershus ,16 % / / DNB Bank ,72 % / / Helgeland Sparebank ,52 % Klepp Sparebank ,50 % Lillestrøm Sparebank ,00 % / / Sandnes Sparebank ,03 % Skudenes & Aakra Sparebank ,98 % / Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,65 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,01 % Sparebank 1 Nordvest ,50 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,99 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,51 % / / Sparebank 1 SMN ,54 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,02 % / / Sparebank 1 SR-Bank ,67 % / / Sparebank 1 Telemark ,01 % Sparebanken Hedmark ,06 % Sparebanken Øst ,54 % / Sparebanken Pluss ,04 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,02 % Sparebanken Sør ,48 % / Sparebanken Vest ,66 % / Storebrand Bank ,17 % Totens Sparebank ,99 % Sum bank ,29 % Sum plassert portefølje ,29 % Likviditet ,71 % Påløpte renter ,04 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Dette viser at fondet tar begrenset renterisiko utover referanseindeksen. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 2,1% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Dette underbygger at renterisikoen i fondet i forhold til referanseindeksen er begrenset og predikerbar. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,6 % 7,7 % ,9 % 2,6 % ,6 % 2,9 % ,4 % 4,0 % ,4 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,47 % 0,42 % Siste 24 mnd. 0,51 % 1,11 % Siste 36 mnd. 0,59 % 1,07 % Siste 48 mnd. 0,65 % 1,04 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 2,29 0,00 Siste 24 mnd. 1,31 0,19 Siste 36 mnd. 0,98 0,19 Siste 48 mnd. 1,07 0,18 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,85 % Indeksavvik (p.a.) 1,07 % Sektorfordeling Påløpte renter 1,0% Likviditet 4,7% Bank 94,3% 12

13 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon PLUSS Pensjon er et forvaltningstilbud for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser. I forhold til PLUSS Rente har fondet en noe lengre gjennomsnittlig løpetid. Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Dette betyr større kursutslag enn i PLUSS Rente når renten endres. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn for PLUSS Rente. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Porteføljeoversikt for PLUSS Pensjon pr. 31. Desember 2012 PLUSS Pensjon Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 12 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1018,49 Varighet (durasjon) 2,1 år Antall andelseiere 7 Gjennomsnittlig løpetid 2,2 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Okt. 93 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pensjon 0,5 % 6,3 % 6,3 % 11,0 % p.a. avkastning 6,5 % 6,3 % Referanseindeks 0,2 % 2,2 % 2,2 % 8,4 % p.a. avkastning 2,5 % 2,2 % Avkastning PLUSS Pensjon i forhold til referanseindeks 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % jun.94 des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 PLUSS Pensjon % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Bank 1 Oslo Akershus ,47 % DNB Bank ,92 % Helgeland Sparebank ,24 % Sandnes Sparebank ,25 % Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,39 % Sparebank 1 Hallingdal ,25 % Sparebank 1 Nord-Norge ,35 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,45 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,33 % Sparebank 1 SMN ,88 % Sparebank 1 SR-Bank ,97 % Sparebank 1 Telemark ,72 % Sparebanken Hedmark ,38 % Sparebanken Øst ,37 % Sparebanken Pluss ,52 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,27 % Sparebanken Vest ,28 % Storebrand Bank ,28 % Sum bank ,33 % Sum plassert portefølje ,33 % Likviditet ,36 % Påløpte renter ,36 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Referanseindeks (ST4X) Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en en meravkastning i forhold til referanseindeksen de siste 12, 24, 36 og 48 månedene. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,2 % 9,6 % ,8 % 3,2 % ,1 % 4,4 % ,4 % 6,1 % ,3 % 2,2 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,78 % 1,00 % Siste 24 mnd. 0,89 % 2,35 % Siste 36 mnd. 0,94 % 2,40 % Siste 48 mnd. 0,93 % 2,32 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 1,70 0,19 Siste 24 mnd. 1,06 0,26 Siste 36 mnd. 0,84 0,26 Siste 48 mnd. 0,92 0,23 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,16 % Indeksavvik (p.a.) 1,92 % Sektorfordeling Påløpte renter Likviditet 1,3% 2,4% Bank 96,3% 13

14 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon PLUSS Obligasjon er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i obligasjonsmarkedet, og som ønsker større durasjonsmessig fleksibilitet enn de øvrige obligasjonsfondene gir grunnlag for. Fondets durasjon skal ligge mellom 1 og 4 år. Fondet har kr 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, som de øvrige obligasjonsfondene. Fondet stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Obligasjon Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 779 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1066,76 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 29 Gjennomsnittlig løpetid 1,1 år Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Nov. 05 Årlig forvaltningshonorar 0,25 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Obligasjon 0,5 % 5,8 % 5,8 % 9,4 % p.a. avkastning 5,5 % 5,8 % Referanseindeks 0,2 % 2,3 % 2,3 % 8,5 % p.a. avkastning 2,5 % 2,3 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Obligasjon i forhold til referanseindeks 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 PLUSS Obligasjon Ref.indeks 2 år (3 år frem til 1/9-12) Porteføljeoversikt for PLUSS Obligasjon pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,08 % / Bank 1 Oslo Akershus ,60 % / / DNB Bank ,86 % / Fana Sparebank ,62 % / / / Helgeland Sparebank ,91 % / Klepp Sparebank ,64 % Lillestrøm Sparebank ,42 % Nes Prestegjelds Sparebank ,64 % / Sandnes Sparebank ,47 % Skudenes & Aakra Sparebank ,90 % / / Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,98 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,83 % / Sparebank 1 Nordvest ,95 % / Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,12 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,91 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,74 % / / Sparebank 1 SMN ,83 % / Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,92 % / Sparebank 1 SR-Bank ,42 % / / Sparebank 1 Telemark ,70 % / Sparebanken Hedmark ,42 % / Sparebanken Møre ,24 % Sparebanken Øst ,34 % / Sparebanken Pluss ,23 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,24 % / / / Sparebanken Sør ,25 % / / / Sparebanken Vest ,38 % / Storebrand Bank ,94 % / Totens Sparebank ,86 % Sum bank ,46 % Sum plassert portefølje ,46 % Likviditet ,56 % Påløpte renter ,00 % Uoppgjorte poster ,02 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet er det beste norske korte obligasjonsfondet (jf. Morningstar) Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 4,5% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,5 % 9,6 % ,2 % 3,2 % ,9 % 4,4 % ,5 % 6,1 % ,8 % 2,3 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,45 % 0,99 % Siste 24 mnd. 0,54 % 2,34 % Siste 36 mnd. 0,60 % 2,39 % Siste 48 mnd. 0,70 % 2,32 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 2,65 0,21 Siste 24 mnd. 1,36 0,27 Siste 36 mnd. 1,07 0,26 Siste 48 mnd. 1,09 0,23 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 0,84 % Indeksavvik (p.a.) 2,27 % Sektorfordeling Likviditet 1,5% Påløpte renter 1,0% Bank 97,5% 14

15 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi PLUSS Markedsverdi har som målsetting å oppnå en noe høyere avkastning enn fondindeksen, og med lavere verdisvingninger. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransje-vekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Markedsverdi Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 78 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5707,39 Etablert Jan. 95 Antall andelseiere 51 Årlig forvaltningshonorar 0,9 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart* PLUSS Markedsverdi 0,6 % 20,8 % 20,8 % 206,5 % Referanseindeks 0,7 % 20,7 % 20,7 % 124,7 % * Avkastningen er beregnet siden endring av fondets referanseindeks i jan. 98 Avkastning PLUSS Markedsverdi i forhold til referanseindeks 460 % 400 % 340 % 280 % 220 % 160 % 100 % 40 % -20 % des.94 des.97 des.00 des.03 des.06 des.09 des.12 PLUSS Markedsverdi Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Markedsverdi pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,4 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,8 % OLT Olav Thon Eiendom , ,3 % STB Storebrand , ,4 % Sum Finans ,9 % REC Renewable Energy Corporation A , ,0 % TOM Tomra , ,3 % Sum Industri ,4 % Hva har vi oppnådd PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs Fondets standardavvik er lavere og Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen. NHY Norsk Hydro , ,9 % YAR Yara International ASA , ,1 % Sum Materialer ,0 % EKO Ekornes , ,5 % SBST Schibsted , ,5 % Sum Forbruksvarer ,1 % RCL RCCL , ,4 % Sum Cruise ,4 % MHG Marine Harvest ASA , ,3 % ORK Orkla , ,4 % Sum Konsumentvarer ,7 % ATEA Atea , ,6 % Sum Informasjonsteknologi ,6 % TEL Telenor , ,5 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,5 % DESSC Deep Sea Supply , ,9 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,2 % FOE Fred Olsen Energy , ,6 % GRO Ganger Rolf , ,2 % PGS Petroleum Geo-Services , ,1 % PLCS Polarcus , ,7 % PRSO ProSafe ASA , ,7 % SDRL Seadrill Ltd , ,6 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,8 % SONG Songa Offshore , ,4 % STL Statoil , ,6 % SUBC Subsea , ,0 % TGS TGS Nopec , ,7 % Sum Energi ,7 % SNI Stolt-Nielsen , ,1 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,1 % Sum Shipping ,3 % Sum plassert portefølje ,5 % Likviditet ,3 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,0 % -57,4 % ,8 % 70,1 % ,7 % 22,3 % ,2 % -18,8 % ,8 % 20,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 16,43 % 15,38 % Siste 24 mnd. 17,61 % 17,85 % Siste 36 mnd. 20,18 % 20,38 % Siste 48 mnd. 21,21 % 21,64 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,33 0,35 Siste 24 mnd. -0,01-0,02 Siste 36 mnd. 0,10 0,09 Siste 48 mnd. 0,27 0,24 Shipping 2,3% Energi 39,7% Tele 7,5% Sektorfordeling IT 1,6% Finans 12,9% Likviditet 0,5% Konsum 8,7% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 2,48 % Indeksavvik (p.a.) 2,36 % Informasjonsindeks 1,05 Industri 2,4% Materialer 15,0% Forbruk 6,1% Cruise 3,4% 15

16 Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks skal i stor grad følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. I henhold til vedtektene kan maksimal overeller undervekt utgjøre 2 prosentpoeng til enhver tid gjeldende vekt. I praksis utgjør avvikene sjelden mer enn 1 prosentpoeng. PLUSS Indeks er således et relativt indeksnært fond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. PLUSS Indeks Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 68 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5875,44 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 49 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks -0,3 % 14,5 % 14,5 % 487,5 % Referanseindeks -0,2 % 14,7 % 14,7 % 379,6 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks 490 % 390 % 290 % 190 % 90 % -10 % des.93 des.96 des.99 des.02 des.05 des.08 des.11 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Porteføljen DNB DnB NOR ASA , ,9 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,0 % STB Storebrand , ,0 % Sum Finans ,9 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,4 % REC Renewable Energy Corporation A , ,1 % Sum Industri ,5 % NHY Norsk Hydro , ,9 % YAR Yara International ASA , ,0 % Sum Materialer ,9 % RCL RCCL , ,3 % SBST Schibsted ASA , ,3 % Sum Forbruksvarer ,5 % MHG Marine Harvest ASA , ,7 % ORK Orkla , ,0 % Sum Konsumentvarer ,6 % ALGETA Algeta , ,7 % Sum Helse ,7 % TEL Telenor , ,8 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,8 % AKSO Aker Solutions , ,0 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,8 % DNO DNO ASA , ,6 % EMGS Electromagnetic Geoservices , ,2 % FOE Fred Olsen Energy , ,5 % PGS Petroleum Geo-Services , ,1 % PRSO Prosafe , ,4 % SDRL Seadrill Ltd , ,5 % SONG Songa Offshore , ,1 % STL Statoil , ,2 % SUBC Subsea 7 Inc , ,5 % TGS TGS Nopec Geophysical , ,9 % Sum Energi ,9 % Sum plassert portefølje ,9 % Likviditet ,2 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Indeks er det beste OBX- fondet i markedet de siste 5 årene. PLUSS Indeks har meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Lavt indeksavvik gjør at risikoen i fondet er begrenset og svært predikerbart i forhold til referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,1 % -52,8 % ,2 % 70,4 % ,8 % 18,0 % ,9 % -10,7 % ,5 % 14,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 15,63 % 15,74 % Siste 24 mnd. 16,53 % 16,78 % Siste 36 mnd. 18,64 % 19,06 % Siste 48 mnd. 20,08 % 20,41 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,24 0,25 Siste 24 mnd. 0,01 0,01 Siste 36 mnd. 0,09 0,09 Siste 48 mnd. 0,25 0,26 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -0,57 % Indeksavvik (p.a.) 0,93 % Informasjonsindeks -0,62 Sektorfordeling Energi 47,9% Likviditet 0,1% Industri Telekomm. 12,8% Finans 12,9% 0,5% Materialer 11,9% Forbruk 5,5% Konsum 7,6% Helse 0,7% 16

17 Aksjefondet PLUSS Aksje PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs fondindeks. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 123 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 4296,43 Etablert Des. 96 Antall andelseiere 83 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Aksje 0,1 % 18,6 % 18,6 % 329,6 % Referanseindeks 0,7 % 20,7 % 20,7 % 195,5 % Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks 320 % 280 % 240 % 200 % 160 % 120 % 80 % 40 % 0 % -40 % des.96 des.98 des.00 des.02 des.04 des.06 des.08 des.10 des.12 PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,3 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,6 % STB Storebrand , ,5 % Sum Finans ,5 % TOM Tomra , ,0 % Sum Industri ,0 % NHY Norsk Hydro , ,6 % YAR Yara International ASA , ,1 % Sum Materialer ,8 % RCL RCCL , ,2 % SBST Schibsted ASA , ,6 % Sum Forbruksvarer ,8 % MHG Marine Harvest ASA , ,9 % ORK Orkla , ,3 % Sum Konsumentvarer ,2 % ATEA Atea , ,4 % Sum Informasjonsteknologi ,4 % TEL Telenor , ,1 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,1 % DESSC Deep Sea Supply , ,6 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,7 % FOE Fred Olsen Energy , ,5 % PGS Petroleum Geo-Services , ,9 % PLCS Polarcus , ,3 % PRSO ProSafe ASA , ,2 % SDRL Seadrill Ltd , ,0 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % SONG Songa Offshore , ,5 % STL Statoil , ,1 % SUBC Subsea , ,7 % TGS TGS Nopec , ,5 % Sum Energi ,6 % SNI Stolt-Nielsen , ,0 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,9 % Sum Shipping ,9 % Internasjonale selskaper ,3 % 1CHF-NOV Novartis , ,7 % 1USD-AGN Allergan , ,6 % Sum Helsevern ,2 % 1USD-CAR Carnival Corporation , ,8 % Sum Forbruksvarer ,8 % 1USD-RIG Transocean Inc , ,3 % Sum Energi ,3 % Sum plassert portefølje ,6 % Likviditet ,6 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere og Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,6 % -57,4 % ,3 % 70,1 % ,3 % 22,3 % ,7 % -18,8 % ,6 % 20,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 16,19 % 15,38 % Siste 24 mnd. 17,01 % 17,85 % Siste 36 mnd. 19,33 % 20,38 % Siste 48 mnd. 20,25 % 21,64 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,30 0,35 Siste 24 mnd. 0,00-0,02 Siste 36 mnd. 0,10 0,09 Siste 48 mnd. 0,27 0,24 Shipping 1,9% Energi 41,6% Tele 7,1% Sektorfordeling Likviditet 1,4% Utland 6,3% IT 2,4% Finans 8,5% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,33 % Indeksavvik (p.a.) 3,28 % Informasjonsindeks 0,41 Industri 1,0% Materialer 13,8% Konsum 8,2% Forbruk 7,8% 17

18 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje (tidligere navn: PLUSS EMU Aksje) er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Materialer 9,9% Konsumentvarer 9,2% Finans 13,2% IT 10,7% Industri 15,4% Sektorfordeling Likviditet 1,1% Helsevern 6,8% Energi 15,1% Forbruksvarer 18,6% Tyskland 23,4% Nederland 3,7% Irland 2,5% Geografisk fordeling Portugal 2,1% England 31,0% Likviditet 1,1% Norden 12,5% Frankrike 11,1% Sveits 12,4% PLUSS Europa Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 47 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1473,72 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 61 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje -2,2 % 14,5 % 14,5 % 47,4 % Referanseindeks 1,0 % 10,7 % 10,7 % 21,3 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til referanseindeks -40 % des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Sveits ,4 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 608, , ,6 % Dufry AG Forbruksvarer CHF 608, , ,2 % Sulzer AG Industri CHF 608, , ,2 % Syngenta Materialer CHF 608, , ,1 % Zurich Financial Services AG Finans CHF 608, , ,5 % Tyskland ,4 % Allianz SE Finans EUR 7, , ,3 % BMW (Bayerische Motoren Werke)Forbruksvarer EUR 7, , ,0 % Dialog Semiconductor Informasjonsteknologi EUR 7, , ,5 % GEA Group Industri EUR 7, , ,8 % Infineon Technologies AG Informasjonsteknologi EUR 7, , ,4 % Linde Materialer EUR 7, , ,7 % Lanxess Materialer EUR 7, , ,3 % SAP Informasjonsteknologi EUR 7, , ,3 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 7, , ,2 % Frankrike ,1 % AXA Finans EUR 7, , ,6 % Pernod Ricard Konsumentvarer EUR 7, , ,8 % Schneider Electric SA Industri EUR 7, , ,9 % Technip Energi EUR 7, , ,9 % Vallourec Industri EUR 7, , ,9 % England ,0 % Aggreko PLC Industri GBP 9, , ,3 % Arm Holdings Informasjonsteknologi GBP 9, , ,9 % Asos Forbruksvarer GBP 9, , ,3 % Az Electronic Materials Materialer GBP 9, , ,9 % BG Group PLC Energi GBP 9, , ,3 % Burberry Group PLC Forbruksvarer GBP 9, , ,9 % Carnival Plc Forbruksvarer GBP 9, , ,0 % Hunting PLC Energi GBP 9, , ,1 % Prudential Plc Finans GBP 9, , ,8 % Reed Elsevier Forbruksvarer GBP 9, , ,5 % Tullow Oil PLC Energi GBP 9, , ,2 % Wood Group (John) Energi GBP 9, , ,6 % Wolseley Industri GBP 9, , ,3 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 9, , ,9 % Irland ,5 % Kerry Group Konsumentvarer EUR 7, , ,5 % Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen de siste 12, 36 og 48 månedene og siden oppstart Samtidig er fondets standardavvik på linje med referanseindeksen, og Sharpe-indeksen er høyere. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,9 % -0,7 % ,0 % -31,0 % ,6 % 12,1 % ,5 % 5,3 % ,7 % -9,0 % ,5 % 10,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 11,26 % 9,71 % Siste 24 mnd. 15,50 % 12,38 % Siste 36 mnd. 15,08 % 12,50 % Siste 48 mnd. 16,31 % 15,31 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,33 0,27 Siste 24 mnd. -0,06-0,02 Siste 36 mnd. 0,03 0,02 Siste 48 mnd. 0,08 0,06 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,09 % Indeksavvik (p.a.) 5,36 % Informasjonsindeks 0,20 Portugal ,1 % Galp Energi EUR 7, , ,1 % Nederland ,7 % Qiagen NV Helsevern EUR 7, , ,6 % Vopak Industri EUR 7, , ,1 % Norden ,5 % Novo Nordisk, B Helsevern DKK 98, , ,5 % Outotec Industri EUR 7, , ,9 % Elekta Helsevern SEK 85, , ,7 % Hexagon Informasjonsteknologi SEK 85, , ,6 % Petroleum Geo-Services Energi NOK 1, , ,7 % Subsea 7 Energi NOK 1, , ,2 % Sum plassert portefølje ,9 % Likviditet ,2 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 18

19 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derviater. PLUSS Utland Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 53 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 2497,36 Etablert Jul. 95 Antall andelseiere 84 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Aksje -1,3 % 1,6 % 1,6 % 149,7 % Referanseindeks 0,1 % 7,6 % 7,6 % 143,6 % Materialer 4,4% Konsumentvarer 3,0% IT 23,2% Industri 10,3% Sektorfordeling Telekomm. 3,5% Likviditet 3,7% Helsevern 15,0% Energi 6,9% Finans 11,3% Forbruksvarer 18,8% Nord-Amerika 57,1 % Geografisk fordeling Likviditet 3,8 % Europa (eks. Norden) 34,9 % Asia 4,2 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks 0 % des. 95 des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 PLUSS Utland Aksje Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,9 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 608, , ,0 % Novartis Helsevern CHF 608, , ,0 % Roche GS Helsevern CHF 608, , ,0 % BMW (Bayerische Motoren Werke) Forbruksvarer EUR 7, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 7, , ,1 % British Petroleum Energi GBP 9, , ,9 % Prudential Plc Finans GBP 9, , ,9 % Pearson Forbruksvarer GBP 9, , ,3 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 9, , ,0 % Vodafone Group PLC Telekomm. GBP 9, , ,5 % Asia ,2 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,2 % Nord-Amerika ,1 % Allergan Helsevern USD 5, , ,0 % Apache Corp. Energi USD 5, , ,0 % Apple Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % CF Industries Holdings Inc Materialer USD 5, , ,4 % Citigroup Finans USD 5, , ,3 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 5, , ,1 % Deere & Co. Industri USD 5, , ,0 % Eaton Corp. Industri USD 5, , ,2 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % JP Morgan Chase Finans USD 5, , ,1 % Microsoft Corporation Informasjonsteknologi USD 5, , ,9 % Pfizer Helsevern USD 5, , ,0 % Qualcomm Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 5, , ,1 % Sum plassert portefølje ,3 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Utland Aksje er blant de beste globale aksjefondene siden oppstart. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Samtidig er fondets standardavvik og Sharpe-indeks på linje med referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,3 % -4,9 % ,5 % -23,7 % ,9 % 7,3 % ,8 % 13,3 % ,6 % -3,3 % ,6 % 7,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 8,25 % 6,78 % Siste 24 mnd. 11,47 % 9,11 % Siste 36 mnd. 11,63 % 9,21 % Siste 48 mnd. 13,40 % 11,98 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,01 0,26 Siste 24 mnd. -0,15 0,01 Siste 36 mnd. -0,01 0,12 Siste 48 mnd. 0,04 0,11 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -2,77 % Indeksavvik (p.a.) 5,27 % Informasjonsindeks -0,53 19

20 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FNnormene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, og krigsmateriell. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering i Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet). Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Materialer 4,4% Konsumentvarer 3,0% IT 23,3% Sektorfordeling Telekomm. 3,3% Energi Likviditet 3,9% Industri 10,2% 6,9% Finans 11,3% Forbruksvarer 18,9% Helsevern 14,8% Nord- Amerika 56,6% Geografisk fordeling Likviditet 3,9% Europa (eks. Norden) 35,1% Asia 4,5% PLUSS Utland Etisk Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 16 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 803,71 Etablert Des. 06 Antall andelseiere 11 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Etisk -1,3 % 2,1 % 2,1 % -19,6 % Referanseindeks 0,1 % 7,6 % 7,6 % -8,3 % 15,0 % 5,0 % Avkastning PLUSS Utland Etisk i forhold til referanseindeks -5,0 % des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12-15,0 % -25,0 % -35,0 % -45,0 % PLUSS Utland Etisk Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Etisk pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,1 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 608, , ,1 % Novartis Helsevern CHF 608, , ,0 % Roche GS Helsevern CHF 608, , ,1 % BMW (Bayerische Motoren Werke) Forbruksvarer EUR 7, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 7, , ,3 % British Petroleum Energi GBP 9, , ,0 % Prudential Plc Finans GBP 9, , ,9 % Pearson Forbruksvarer GBP 9, , ,1 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 9, , ,0 % Vodafone Group PLC Telekomm. GBP 9, , ,3 % Asia ,5 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,5 % Nord-Amerika ,6 % Apache Corp. Helsevern USD 5, , ,8 % Allergan Energi USD 5, , ,8 % Apple Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % CF Industries Holdings Inc Materialer USD 5, , ,4 % Citigroup Finansiell service USD 5, , ,3 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 5, , ,1 % Deere & Co. Industri USD 5, , ,0 % Eaton Corp. Industri USD 5, , ,2 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 5, , ,9 % JP Morgan Chase Finansiell service USD 5, , ,1 % Microsoft Corporation Informasjonsteknologi USD 5, , ,8 % Pfizer Helsevern USD 5, , ,0 % Qualcomm Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 5, , ,1 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,89 % -4,9 % ,9 % -23,7 % ,5 % 7,3 % ,3 % 13,3 % ,3 % -3,3 % ,1 % 7,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 8,10 % 6,78 % Siste 24 mnd. 11,75 % 9,11 % Siste 36 mnd. 11,88 % 9,21 % Siste 48 mnd. 14,32 % 11,98 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,03 0,26 Siste 24 mnd. -0,17 0,01 Siste 36 mnd. -0,01 0,12 Siste 48 mnd. 0,04 0,11 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -2,91 % Indeksavvik (p.a.) 5,73 % Informasjonsindeks -0,51 Sum plassert portefølje ,1 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 20

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2013

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2013 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 10 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 10 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 5/13 Markedskommentar Markedene er fortsatt preget av den finansielle situasjonen i Europa spesielt og verden generelt. Bank krisen på Kypros har funnet et midlertidig hvileskjær men er på

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2010 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2010 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer