ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS"

Transkript

1 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk ÅRSRAPPORT Innhold: Styrets beretning Side 2 Et tilbakeblikk på 2012 og forventninger til Side 4 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked Side 9 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Side 10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Side 11 Obligasjonsfondet PLUSS Rente Side 12 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon Side 13 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon Side 14 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Side 15 Aksjefondet PLUSS Indeks Side 16 Aksjefondet PLUSS Aksje Side 17 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje Side 18 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje Side 19 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Side 20 Årsoppgjør for fondene Side 21 Noter til årsoppgjørene Side 33 Styret i forvaltningsselskapet Side 36 Revisjonsberetning Side 37 Forklaringer av ord og uttrykk, samt fondsinformasjon..... Side 39 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 1

2 S T Y R E T S B E R E T N I N G F O R Kjære andelseier! 2012 bar generelt preg av usikkerhet knyttet til utviklingen i den globale økonomien. De viktigste faktorene var gjeldskrisen i Europa, budsjettproblematikken i USA, samt usikkerhet omkring veksten i den kinesiske økonomien. Året startet med en positiv stemning i de finansielle markedene. Den globale økonomien var preget av en viss bedring, spesielt i USA og Kina. Den europeiske sentralbanken (ECB) hadde også en stor del av æren for den positive utviklingen, ved at de tilførte de europeiske bankene betydelig likviditet gjennom rimelige lån. I tillegg til den generelle fundingen, medførte likviditetsinnsprøytningen også at bankene ble kjøpere av italienske og spanske statsobligasjoner. Dette bidro til å trekke rentenivåene i disse landene ned for en periode. Gjennom vår- og sommermånedene viste den globale økonomien på ny en svak og ujevn utvikling. På bakgrunn av de svake nøkkeltallene forlenget den amerikanske sentralbanken "Operation Twist", noe som innebar at man fortsatte å kjøpe lange statsobligasjoner og selge korte for å opprettholde lange renter på lave nivåer, og dermed frigjøre midler til forbruk. Omtrent samtidig gjennomførte den kinesiske regjeringen målrettede stimuleringer, hvilket resulterte i at veksten tok seg opp til et mer ønsket nivå gjennom andre halvdel av året. Gjennom årets siste måneder var markedene på nytt preget av en viss optimisme, drevet av tiltakene fra sentralbankene. I tillegg godkjente den tyske forfatningsdomstolen tysk deltagelse i Europas nye stabiliseringsfond (ESM). Signalene om ytterligere likviditetstilførsel resulterte i forventninger om en bedring i den økonomiske utviklingen. Ved utgangen av året var forøvrig tilstanden i den amerikanske økonomien betydelig bedre enn for Europa, men også her er man avhengig av at politikerne enes om en stabilisering av statsfinansene ble et godt år for det norske aksjemarkedet. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBXindeksen, steg henholdsvis 15,4%, 20,7% og 14,7% gjennom året. De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 15,8% i USD, men som følge av en sterkere NOK ble oppgangen på 7,6% i NOK gjennom året. Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var som følger: I USA steg Dow Jones Indeksen 7,3%. I Europa steg FTSE 100 Indeksen (England) 5,8%, DAX Indeksen (Tyskland) steg 29,1% og CAC 40 Indeksen (Frankrike) steg 15,2%. I Japan steg Nikkei 225 Indeksen 22,9% (alle tall i lokal valuta). Norges Bank reduserte signalrenten med 0,25% i mars til 1,50%. Samlet gjennom året falt de korte rentene (3 måneders Nibor) fra 2,89% til 1,83% og 12 måneders Nibor falt fra 3,47% til 2,25%. 9-års statsobligasjonsrente (NST474) falt fra 2,44% til 1,94%. Verdiutviklingen for Pluss-fondene gjennom 2012 var som følger: Verdiutv. Verdiutv. Std. avvik Std. avvik Fond fond ref. indeks Differanse fond ref. indeks Differanse PLUSS Pengemarked 3,43 % 1,52 % 1,91 % 0,09 % 0,12 % -0,03 % PLUSS Likviditet 3,53 % 1,52 % 2,01 % 0,08 % 0,12 % -0,04 % PLUSS Likviditet II 3,69 % 1,52 % 2,18 % 0,09 % 0,12 % -0,03 % PLUSS Rente 5,39 % 1,52 % 3,87 % 0,47 % 0,42 % 0,06 % PLUSS Pensjon 6,28 % 2,18 % 4,10 % 0,78 % 1,00 % -0,22 % PLUSS Obligasjon 5,75 % 2,25 % 3,50 % 0,45 % 0,99 % -0,54 % PLUSS Markedsverdi 20,84 % 20,65 % 0,20 % 16,43 % 15,38 % 1,05 % PLUSS Indeks 14,52 % 14,74 % -0,22 % 15,63 % 15,74 % -0,10 % PLUSS Aksje 18,55 % 20,65 % -2,10 % 16,19 % 15,38 % 0,81 % PLUSS Europa Aksje 14,47 % 10,65 % 3,82 % 11,26 % 9,71 % 1,55 % PLUSS Utland Aksje 1,63 % 7,59 % -5,96 % 8,25 % 6,78 % 1,48 % PLUSS Utland Etisk 2,11 % 7,59 % -5,48 % 8,10 % 6,78 % 1,33 % Forvalter og depotmottaker Pluss-fondene forvaltes av Fondsforvaltning AS. Depotmottaker for Pluss-fondene er DNB. 2

3 Finansiell risiko og risikostyring Risikoen i fondene oppstår som følge av markedsbevegelser, utvikling i valuta, renter, konjunkturer og selskapsspesifikke forhold. For å forhindre for høy risikoeksponering stiller lovgivningen krav til spredning i porteføljene og eierskapsbegrensninger. Fondets risikoeksponering overvåkes kontinuerlig ved daglige rapporter. Aksjefondene er gjennom investeringer i norske og utenlandske virksomheter, eksponert for aksjekurs- og valutarisiko. Rentefondene er eksponert for renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinære store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsninger, sikrer andelseierne likebehandling. Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven ( 3-3) skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av verdipapirfondene. Anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Pengemarked Likviditet Likviditet II Netto utdelt til andelseiere i året Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Rente Pensjon Obligasjon Netto utdelt til andelseiere i året Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Markedsverdi Indeks Aksje Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Europa Aksje Utland Aksje Utland Etisk Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat Oslo, 31. desember januar 2013 Styret i FONDSFORVALTNING AS Odd Solbakken Tore Bjerkan Morten Dahl Thor Fjellanger Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Stein Kolrud Bent M. Undlien Jan Wåge Jon H. Aaserud Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm.direktør 3

4 Internasjonal renteutvikling Et tilbakeblikk på 2012 og forventninger til 2013 Den globale økonomien hadde en positiv vekst på omkring 3,3% i I industrilandene var veksten omkring 1,2%. Av de større økonomiene var fremgangen tydeligst i USA og Kina, hvor utviklingen gikk fra å være svak ved halvårsskiftet til å vise en stigende trend gjennom andre halvdel av året. For Europas del var utviklingen svak og samlet sett var regionen i resesjon. De viktigste usikkerhetsmomentene gjennom året var gjeldskrisen i Europa, budsjettproblematikken i USA, samt usikkerhet omkring styrken i den kinesiske økonomien. USA Rentenivå Endring siden USA mnd.libor 0,58 0,36 0,31-0,27-0,05 10 års Stat 1,88 1,63 1,76-0,12 0,13 30 års Stat 2,89 2,82 2,95 0,06 0,13 10 års Stat-3 mnd. LIBOR 1,30 1,27 1,45 0,15 0,18 Kilde: Reuters Gjennom året falt 3 - måneders Libor 27 rentepunkter fra 0,58% til 0,31% ved årets slutt. 10-års statsobligasjonsrente falt 12 rentepunkter i den samme perioden, fra 1,88% til 1,76%. Utover høsten viste de økonomiske nøkkeltallene igjen positive tegn. Fed iverksatte ytterligere stimuleringstiltak og lanserte et nytt program for tilbakekjøp av boliglånsobligasjoner for inntil USD 40 mrd. månedlig. Mot slutten av året økte imidlertid bekymringene for den finanspolitiske situasjonen. Dette hadde sin bakgrunn i at fra og med 1. januar 2013 ville ordningen med skattelettelser bli automatisk avviklet, samt at en rekke finanspolitiske tilstramninger ville automatisk bli innført (les: Fiscal Cliff). Gjennom desember ble derfor arbeidet intensivert for å finne en løsning på de finanspolitiske utfordringene, og dermed avverge en mulig resesjon. De to politiske fløyene i USA hadde imidlertid store problemer med å komme til enighet. Dette påvirket tilliten negativt både i bedriftene og blant forbrukerne. Politikerne lyktes derimot mot slutten av desember å komme til enighet på skatteområdet, mens fristen for å enes om de offentlige innstramningene ble utsatt til månedsskiftet februar/ mars. Ved inngangen til 2013 er tilstanden i den amerikanske økonomien betydelig bedre enn for den europeiske, men i løpet av de kommende månedene er man avhengig av at politikerne finner en løsning på de finanspolitiske utfordringene. 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 USA Renter ,25 jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kilde: Reuters US - 3MND US - 10Y I begynnelsen av året overrasket nøkkeltall for den amerikanske økonomien positivt, og spesielt viste arbeidsmarkedet, det private forbruket og til dels boligmarkedet tegn til bedring. Utover våren snudde imidlertid nøkkeltallene i negativ retning. Økningen i antall nye jobber var lavere enn forventet, og ISM for juni falt for første gang siden juli 2009 til under 50. En måling under 50 er tegn på avtakende aktivitet i industrien. På bakgrunn av de svake nøkkeltallene forlenget den amerikanske sentralbanken "Operation Twist", noe som innebar at Fed fortsatte å kjøpe lange statsobligasjoner og selge korte for å opprettholde lange renter på lave nivåer, og dermed frigjøre midler til forbruk. Omtrent samtidig gjennomførte den kinesiske regjeringen målrettede stimuleringer for å øke den økonomiske aktiviteten. Vårt hovedscenario er en moderat vekst på omkring 2,5% i den amerikanske økonomien i Styringsrenten i USA ventes å forbli på et rekordlavt nivå muligens helt frem til medio/ultimo Vi forventer imidlertid en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente, som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 2,2% medio og 2,4% ultimo Europa Rentenivå Endring siden Euroland mnd.euro 1,36 0,22 0,19-1,17-0,03 10 års Stat 1,83 1,43 1,30-0,53-0,13 10 års Stat-3 mnd. Euro 0,47 1,21 1,11 0,64-0,10 10 års Euro - 10 års USD -0,05-0,20-0,46-0,41-0,26 USD / Euro 0,77 0,78 0,76-0,01-0,02 Kilde: Reuters Gjennom året falt 3-måneders Euribor med 117 rentepunkter fra 1,36% til 0,19%. 10-års statsobligasjonsrente falt 53 rentepunkter fra 1,83% til 1,30% i den samme perioden. 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 Euro Renter Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 4 Kilde: Reuters EUR - 3MND EUR - 10 Y

5 Året startet med en positiv stemning i de finansielle markedene, hvilket i stor grad kan tilskrives tiltak fra den europeiske sentralbanken (ECB). Ved inngangen til 2012 hadde ECB fått på plass LTRO-ordningen som tilbød europeiske banker nesten ubegrensede treårslån til 1% rente. I tillegg til den generelle fundingen medførte likviditetsinnsprøytningen også at bankene ble kjøpere av blant annet italienske og spanske statsobligasjoner. Dette presset lånerentene ned for en periode, men virkningen avtok etter hvert når kjøpene av statslån tok slutt. I juni måtte Hellas nok en gang til valglokalene. Denne gang lyktes det omsider å danne en regjering som ønsket å overholde gjeldsavtalen med EU, IMF og ECB. Dette reduserte risikoen for at Hellas skal gå ut av euroen. Optimismen i markedet ble imidlertid kortvarig, da fokus på nytt ble rettet mot Spania. Banksektoren i Spania har alvorlige problemer og bankene hadde behov for tilførsel av ny kapital, noe Spania selv ikke var i stand til å løse. Dette sendte de spanske rentene kraftig opp og mot slutten av juni passerte den 10-årige statsobligasjonsrenten 7%. I forkant av EU-toppmøtet i slutten av juni var forventningene begrensede, men det lyktes overraskende å oppnå enighet om en rekke tiltak som skal bidra til å løse gjeldskrisen. Det ble blant annet besluttet at man vil etablere en felles overvåkning av bankene i euroområdet, samt etablere en felles innskuddsgarantiordning. Samtidig vil ECB få en viktigere rolle ved at det permanente stabiliseringsfondet (ESM) kan brukes direkte til å rekapitalisere de europeiske bankene. I tillegg lanserte man OMT som innebærer at ECB kan "støttekjøpe" statsobligasjoner utstedt av land i eurosonen. Disse likviditetsoperasjonene betinger riktig nok en forespørsel om krisehjelp fra de aktuelle gjeldsutsatte landene. Slike søknader har foreløpig ikke blitt materialisert, hvilket må sees i sammenheng med at land som søker hjelp risikerer nye krav om ytterligere innstramninger. Tiltakene bidro til å få optimismen tilbake og rentene på de søreuropeiske statsobligasjonene falt noe tilbake. Optimismen fortsatte utover høsten som følge av tiltakene fra de ulike sentralbankene, kombinert med den tyske forfatningsdomstolens godkjennelse av tysk deltagelse i Europas nye stabiliseringsfond (ESM). Signalene om likviditetstilførsler fra sentralbankene resulterte i forventninger om en bedring i den økonomiske utviklingen. Etter beslutningen om likviditetstilførsel fra ECB økte tiltroen til eurosamarbeidet også. Dette medførte at euroen styrket seg i forhold til USD, samtidig som rentene på de søreuropeiske statsobligasjonene falt videre. ECBs bidrag vurderes å være svært viktig for å få Europa ut av den negative spiralen. Som i USA er pengepolitikken ekstraordinær og den ventes gradvis å understøtte veksten. Selv om det fortsatt er stor usikkerhet i de kriserammede europeiske økonomiene, er det også tegn til en viss bedring i flere makroøkonomiske nøkkeltall. Samlet sett er vurderingen at Europa vil oppleve en svak positiv vekst på omkring 0,3% i I den nåværende situasjonen vil sentralbankene fastholde deres ekstraordinære ekspansive pengepolitikk for en lengre periode. Dersom situasjonen ikke bedres, ventes ytterligere pengepolitiske stimuleringer i form av rentenedsettelser og/eller mer ukonvensjonelle tiltak (herunder kvantitative lettelser, ekstraordinære likviditetstildelinger, twist-operasjoner på rentekurven osv). Vi forventer imidlertid en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland), som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 1,9% medio og 2,1% ultimo Norge Rentenivå Endring siden Norge mnd. NIBOR 2,89 1,97 1,83-1,06-0,14 6 mnd. NIBOR 3,13 2,18 1,98-1,15-0,20 12 mnd. NIBOR 3,47 2,42 2,25-1,22-0, år 1,33 1,66 1,51 0,18-0, år 1,59 1,41 1,46-0,13 0, år 1,97 1,49 1,52-0,45 0, år 2,29 1,75 1,74-0,55-0, år 2,44 1,96 1,94-0,50-0, års Euro 0,61 0,53 0,64 0,03 0,11 3mnd NIBOR-3mnd Euro 1,53 1,75 1,64 0,11-0,11 USD / NOK 5,98 5,72 5,57-0,41-0,15 EURO/NOK 7,74 7,36 7,35-0,39-0,01 Brent Blend (2M) 107,0 111,6 110,0 3,00-1,60 Kilde: Reuters / Norges Bank Gjennom året falt 3 - måneders Nibor 106 rentepunkter fra 2,89% til 1,83%. 10 års statsobligasjonsrente (NST 474) falt 50 rentepunkter fra 2,44% til 1,94%. 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 NOK renter ,25 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kilde: Reuters / Oslo Børs NOK - 3MND NST 474 De pengepolitiske avveiningene for Norges Bank i 2012 gjenspeiler på mange måter problemstillingene fra årene før. Vedvarende lav prisvekst, sterk kronekurs og lave rente- og vekstutsikter internasjonalt, holder styringsrenten lavere enn hva utviklingen i norsk økonomi skulle tilsi. 5

6 Med unntak av det noe overraskende kuttet på 25 rentepunkter i mars, leverte Norges Bank stort sett i tråd med forventningene og holdt styringsrenten uendret på 1,5% ut året. Rentebanen har på sin side blitt justert opp og ned ved flere anledninger. I siste pengepolitiske rapport fra oktober ble rentebanen nedjustert og signaliserer at neste renteheving kommer i tidsrommet mars - september Dette synet ble gjentatt på årets siste rentemøte 20. desember. Norges Bank har for øvrig selv påpekt at det er vanskelig å føre en forutsigbar pengepolitikk med den rådende usikkerheten verdensøkonomien står ovenfor, hvilket rentebanen tilsynelatende gir uttrykk for. Den norske økonomien bærer preg av et høyt aktivitetsnivå, høy kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet, og står således i sterk kontrast til utviklingen for andre industrialiserte land. Fastlands-BNP vokste trolig med rundt 3,5% i 2012, primært drevet av oljerelatert virksomhet og boliginvesteringer. Den kvartalsvise veksten avtok riktignok gjennom årets tre første kvartal fra 0,9% (nedrevidert) i første kvartal til 0,7% i tredje kvartal, men justert for kraftproduksjon har veksten holdt seg rimelig stabil. Tradisjonell industri har på sin side vært svakt fallende, hvilket må sees i sammenheng med at eksportnæringen (og da spesielt innenfor metaller, mineraler og papir) tynges av et høyt kostnadsnivå, vedvarende sterk krone og svakere etterspørsel fra kriserammede land. Norges Bank har lagt til grunn en vekst på 3,75% i 2012, fallende til 3% i 2013, i siste pengepolitisk rapport. Det er nærliggende å tro at de sentrale vekstdriverne (les: olje- og boliginvesteringer) også vil prege veksten i fastlandsøkonomien i årene fremover, men investeringstakten vil trolig være avtagende. Gjennom 2012 økte petroleumsinvesteringene med 17% og er på rekordhøye nivåer. I følge Statistisk Sentralbyrå vil investeringene vokse ytterligere i 2013 til rundt 208 mrd. kroner, hvilket vil utgjøre om lag 9% av fastlandsøkonomien. Nivået begynner således å bli svært høyt. Boligmarkedet fortsatte også det kraftige oppsvinget fra tidligere år og boligprisene løftet seg med 7,7% gjennom året. Byggingen av nye boliger har imidlertid tatt seg kraftig opp, og i kombinasjon med strengere krav ovenfor bankene, vil trolig veksttakten også her være avtakende. I sum taler dette for at veksten i norsk økonomi vil avta gjennom Handelsvektet (I-44) har NOK styrket seg 4,8% gjennom året. I forhold til USD har NOK styrket seg 6,9%, mens den har styrket seg 5,0% mot EUR. Utviklingen i kronen er et dilemma for Norges Bank og en vedvarende sterk krone vil trolig få konsekvenser for rentesettingen fremover. USD/NOK EUR/NOK 8 7,5 7 6,5 6 Prisutviklingen i 2012 var som foregående år svak og årsveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte på 1,2%. Den svake oppgangen skyldes i stor grad at prisene på importerte varer var fallende (falt 0,7%), hvilket må sees i sammenheng med kronestyrkelse og generell lav prisvekst ute. Den innenlandske prisveksten holdt seg imidlertid stabil rundt 2%. Norges Bank påpeker at utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter til at inflasjonen gradvis vil ta seg opp, hvilket i neste runde tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes. Vårt hovedscenario er at Norges Bank holder styringsrenten uendret gjennom 2013, hvilket igjen beror på internasjonale forhold og utviklingen i kronen. I tillegg er det flere faktorer som trekker i retning av at innenlandsøkonomien tåler dagens lavrenteregime. Den første økningen ventes først medio 2014, hvilket innebærer en 3- måneders Nibor omkring 2% gjennom års statsobligasjonsrente (NST 474) ventes å vise en stigende trend til 2,5% medio 2013 og videre til 2,7% ultimo Renteprognoser Utvikling norske kroner ,5 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kilde: Reuters / Norges Bank 3-måneders pengemarkedsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Medio 2013 Ultimo 2013 Norge 2,89 1,83-1,06 1,90 1,95 Europa 1,36 0,19-1,17 0,30 0,40 USA 0,58 0,31-0,27 0,40 0,50 10-års obligasjonsrenter: NOK/USD NOK/EUR I-44 Status: Prognose: Land Endring: Medio 2013 Ultimo 2013 Norge (474) 2,44 1,94-0,50 2,50 2,70 Europa 1,83 1,30-0,53 1,90 2,10 USA 1,88 1,76-0,12 2,20 2, I-44 (handelsvektet) 6

7 Utviklingen på de internasjonale aksjemarkedene Selv om fokus gjennom året har vært rettet mot usikkerheten omkring den globale veksten og statsfinansene i USA og Europa, har aksjemarkedene generelt levert en god avkastning gjennom De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 15,8% i USD, men som følge av en sterkere NOK ble oppgangen på 7,6% i NOK gjennom året. En sterk utvikling for Schibsted og Marine Harvest med oppgang på henholdsvis 60,5% og 98% bidro til at sektorene for forbruksvarer og konsumentvarer steg med henholdsvis 37% og 60% gjennom året. En svak utvikling for Statoil med en nedgang på 5,2 % bidro til at energisektoren hadde en oppgang på kun 2,8%. Dette til tross for at oljeprisen steg fra 107 USD til 110 USD gjennom året. Oslo Børs Rebasert 125,00 Utviklingen i MSCI - Indekser 122,50 120,00 117,50 % i NOK 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Desember 4. Kvartal Hittil i år 115,00 112,50 110,00 107,50 105,00 102,50 100,00 97,50 95,00 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des -2 % -4 % Kilde: Reuters OBX OSEFX OSEBX Verden Nord-Amerika Europa Japan Asia I USA steg Dow Jones Indeksen 7,3%. For Europa sin del var det en blandet utvikling i aksjemarkedet. For Nord- Europa, og spesielt Tyskland, var det en god utvikling som følge av en lav euro og sterk eksport, spesielt av biler til Kina. Omvendt var utviklingen svak i de søreuropeiske landene, hvor fallende innenlandsk etterspørsel påvirket aksjemarkedene negativt. De toneangivende aksjemarkedene utviklet seg som følger: FTSE 100 Indeksen (England) steg 5,8%, DAX Indeksen (Tyskland) steg 29,1% og CAC 40 Indeksen (Frankrike) steg 15,2% (alle tall i lokal valuta). Til tross for at Japan i store deler av året var hemmet av en sterk yen, et handlingslammet parlament og politisk uenighet med Kina, steg Nikkei 225 Indeksen med 22,9%. Aksjemarkedene Indeksnivå Endring siden i lokal valuta Dow Jones - New York ,3 % -2,5 % NASDAQ - New York ,9 % -3,1 % Nikkei - Tokyo ,9 % 17,2 % DAX - Frankfurt ,1 % 5,5 % CAC 40 - Paris ,2 % 8,5 % FTSE - London ,8 % 2,7 % OMX - Sverige ,8 % 3,0 % Oslo Børs Fondindeks ,7 % 0,7 % Oslo Børs Benchmarkindeks ,4 % -0,4 % OBX Indeks ,7 % -1,2 % Finans indeks ,2 % 1,2 % Industri indeks ,2 % 10,7 % Energi ,8 % -4,4 % Materialer ,6 % -0,7 % Forbruksvarer ,2 % 6,1 % Konsumentvarer ,4 % 10,5 % Helsevern ,0 % -5,6 % Informasjonsteknologi ,7 % -9,4 % Telekomm. & tjenester ,0 % 0,4 % SMB-indeks ,0 % -0,5 % Kilde: Reuters 2012 ble også et godt år for det norske aksjemarkedet. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 15,4%, 20,7% og 14,7% gjennom året. 7 Nøkkeltall: Endring: USD/NOK 5,98 5,57-0,41 EUR/NOK 7,74 7,35-0,39 Oljepris (*) 107,0 110,0 3,00 (*) Brent Blend på 2 mnd. termin i USD Den positive utviklingen på aksjemarkedene ventes å fortsette det kommende året, understøttet av selskapenes generelt gode inntjening, samt bedring i de makroøkonomiske forhold. I de kommende kvartaler forventes aksjemarkedene fortsatt å bli drevet av den makroøkonomiske utviklingen og de geopolitiske risikofaktorene. Vi vurderer generelt at aksjemarkedene er attraktivt priset. For å dra nytte av et kommende globalt oppsving er det viktig å prioritere selskaper med global eksponering og sterke konkurransemessige fortrinn. Vi mener fokus bør være på selskaper som kan levere omsetnings- og inntjeningsvekst. Disse selskapene vil være best i stand til å opprettholde inntjeningsmultiplene. Av de ulike sektorene er vi fortsatt positive til oljeindustrien, som er i en situasjon hvor behovet for å finne og utvikle nye oljereserver er økende. Produksjonen i en rekke eksisterende felt er avtakende, mens den globale energietterspørselen generelt er økende. Vi forventer betydelige investeringer i forbindelse med utvikling av nye felt i Norge, Russland, Midtøsten, Brasil og Irak, samt høy aktivitet i de mer modne feltene for å demme opp for den fallende produksjonen. Vi er positive til oljeserviceselskapene generelt med forventning om tiltakende volumvekst i de kommende år. Aktivitetsnivåene vil dermed være på et all-time high nivå i store deler av oljeserviceindustrien i tiden fremover.

8 Anbefalt strategisk porteføljesammensetning Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn: Risiko Kort horisont (0-2 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 100% 60% 30% - Obligasjoner 0 40% 50% - Norske aksjer % - Utenlandske aksjer % Middels horisont (2-5 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 20% 10% 0 - Obligasjoner 60% 60% 40% - Norske aksjer 10% 15% 30% - Utenlandske aksjer 10% 15% 30% Lang horisont (5 år +) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 5% Obligasjoner 65% 50% 20% - Norske aksjer 15% 25% 40% - Utenlandske aksjer 15% 25% 40% Denne markedskommentaren er skrevet 15. januar 2013 Dette materialet er utarbeidet av Fondsforvaltning AS til andelseiernes personlige orientering. Materialet er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelig materiale, samt forvalternes vurderinger. Kildene anses for å være pålitelige, men Fondsforvaltning garanterer ikke for at opplysningene er nøyaktige eller komplette. Materialet er gjennomgått omhyggelig, og vurderinger er foretatt etter beste skjønn. Komplette prospekter for fondene er tilgjengelig på forespørsel til Fondsforvaltning AS. 8

9 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pengemarked Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 78 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1029,69 Varighet (durasjon) 0,3 mnd. Antall andelseiere 45 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Sep. 94 Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pengemarked 0,3 % 3,4 % 3,4 % 6,5 % p.a. avkastning 3,4 % 3,4 % Referanseindeks 0,1 % 1,5 % 1,5 % 4,0 % p.a. avkastning 1,7 % 1,5 % 120 % 90 % 60 % 30 % Avkastning PLUSS Pengemarked i forhold til referanseindeks 0 % des. 94 des. 97 des. 00 des. 03 des. 06 des. 09 des. 12 PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked pr. 31. Desember 2012 Urealisert % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi resultat porteføljen Bank 1 Oslo Akershus ,55 % Modum Sparebank ,29 % Sandnes Sparebank ,92 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,83 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,57 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,55 % / Sparebank 1 SMN ,57 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,56 % Sparebanken Øst ,27 % Sparebanken Pluss ,29 % Sparebanken Vest ,88 % Totens Sparebank ,92 % Sum bank ,20 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,6% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Sum plassert portefølje ,20 % Likviditet ,74 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,44 % DNB depotbank ,30 % Påløpte renter ,09 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,2 % 5,9 % ,7 % 2,1 % ,3 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,4 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,09 % 0,12 % Siste 24 mnd. 0,11 % 0,20 % Siste 36 mnd. 0,18 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,27 % 0,18 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 5,95 0,00 Siste 24 mnd. 3,10 0,00 Siste 36 mnd. 1,34 0,00 Siste 48 mnd. 1,08 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,02 % Indeksavvik (p.a.) 0,29 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 71,7% Påløpte renter 0,1% Bank 28,2% 9

10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Likviditet Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 339 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1023,43 Varighet (durasjon) 0,3 mnd. Antall andelseiere 31 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Des. 95 Årlig forvaltningshonorar 0,3 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet 0,3 % 3,5 % 3,5 % 6,7 % p.a. avkastning 3,2 % 3,5 % Referanseindeks 0,1 % 1,5 % 1,5 % 4,0 % p.a. avkastning 1,7 % 1,5 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Avkastning PLUSS Likviditet i forhold til referanseindeks 0 % des.95 des.97 des.99 des.01 des.03 des.05 des.07 des.09 des.11 PLUSS Likviditet Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen / Bank 1 Oslo Akershus ,51 % Helgeland Sparebank ,88 % Lillestrøm Sparebank ,18 % Sandnes Sparebank ,66 % Sparebank 1 Hallingdal ,07 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,33 % Sparebank 1 Nordvest ,15 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,97 % / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,77 % Sparebank 1 SMN ,59 % / Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,36 % / / Sparebanken Øst ,26 % / Sparebanken Pluss ,64 % Sparebanken Sør ,06 % / /163500Sparebanken Vest ,36 % Sum bank ,79 % Sum plassert portefølje ,79 % Likviditet ,13 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,15 % DNB depotbank ,98 % Påløpte renter ,10 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,6% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,2 % 5,9 % ,9 % 2,1 % ,5 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,5 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,08 % 0,12 % Siste 24 mnd. 0,11 % 0,20 % Siste 36 mnd. 0,19 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,27 % 0,18 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 7,02 0,00 Siste 24 mnd. 3,24 0,00 Siste 36 mnd. 1,41 0,00 Siste 48 mnd. 1,20 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,13 % Indeksavvik (p.a.) 0,30 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 72,1% Påløpte renter 0,1% Bank 27,8% 10

11 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 50 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Likviditet II Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) Referanseindeks se siste side Baiskurs pr. andel 1036,59 Varighet (durasjon) 0,3 mnd. Antall andelseiere 44 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02 Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet II 0,3 % 3,7 % 3,7 % 7,0 % p.a. avkastning 3,4 % 3,7 % Referanseindeks 0,1 % 1,5 % 1,5 % 4,0 % p.a. avkastning 1,7 % 1,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks des.02 des.03 des.04 des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,49 % / Bank 1 Oslo Akershus ,43 % Helgeland Sparebank ,12 % Lillestrøm Sparebank ,27 % Modum Sparebank ,25 % / Sandnes Sparebank ,56 % Sparebank 1 Hallingdal ,37 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,28 % / Sparebank 1 Nordvest ,73 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,49 % / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,16 % / Sparebank 1 SMN ,00 % / / / / Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,93 % / / Sparebanken Øst ,92 % / Sparebanken Pluss ,26 % / Sparebanken Sør ,98 % / / Sparebanken Vest ,78 % Storebrand Bank ,25 % / / Totens Sparebank ,52 % Sum bank ,77 % Sum plassert portefølje ,77 % Likviditet ,16 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,46 % DNB depotbank ,70 % Påløpte renter ,09 % Uoppgjorte poster ,01 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,6% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,4 % 5,9 % ,9 % 2,1 % ,6 % 2,3 % ,2 % 2,5 % ,7 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,09 % 0,12 % Siste 24 mnd. 0,12 % 0,20 % Siste 36 mnd. 0,19 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,26 % 0,18 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 6,59 0,00 Siste 24 mnd. 3,51 0,00 Siste 36 mnd. 1,64 0,00 Siste 48 mnd. 1,35 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,25 % Indeksavvik (p.a.) 0,29 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 74,1% Påløpte renter 0,1% Bank 25,8% 11

12 Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil normalt ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 1 og 2 år. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkes-kommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Rente Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 101 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1090,63 Varighet (durasjon) 1,1 år Antall andelseiere 34 Gjennomsnittlig løpetid 1,2 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Feb. 92 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Rente 0,5 % 5,4 % 5,4 % 9,0 % p.a. avkastning 5,3 % 5,4 % Referanseindeks 0,2 % 1,5 % 1,5 % 5,6 % p.a. avkastning 2,4 % 1,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Rente i forhold til referanseindeks 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % jun. 94 des. 96 jun. 99 des. 01 jun. 04 des. 06 jun. 09 des. 11 PLUSS Rente Referanseindeks (1,5 år) Porteføljeoversikt for PLUSS Rente pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,52 % / / Bank 1 Oslo Akershus ,16 % / / DNB Bank ,72 % / / Helgeland Sparebank ,52 % Klepp Sparebank ,50 % Lillestrøm Sparebank ,00 % / / Sandnes Sparebank ,03 % Skudenes & Aakra Sparebank ,98 % / Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,65 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,01 % Sparebank 1 Nordvest ,50 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,99 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,51 % / / Sparebank 1 SMN ,54 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,02 % / / Sparebank 1 SR-Bank ,67 % / / Sparebank 1 Telemark ,01 % Sparebanken Hedmark ,06 % Sparebanken Øst ,54 % / Sparebanken Pluss ,04 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,02 % Sparebanken Sør ,48 % / Sparebanken Vest ,66 % / Storebrand Bank ,17 % Totens Sparebank ,99 % Sum bank ,29 % Sum plassert portefølje ,29 % Likviditet ,71 % Påløpte renter ,04 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Dette viser at fondet tar begrenset renterisiko utover referanseindeksen. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 2,1% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Dette underbygger at renterisikoen i fondet i forhold til referanseindeksen er begrenset og predikerbar. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,6 % 7,7 % ,9 % 2,6 % ,6 % 2,9 % ,4 % 4,0 % ,4 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,47 % 0,42 % Siste 24 mnd. 0,51 % 1,11 % Siste 36 mnd. 0,59 % 1,07 % Siste 48 mnd. 0,65 % 1,04 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 2,29 0,00 Siste 24 mnd. 1,31 0,19 Siste 36 mnd. 0,98 0,19 Siste 48 mnd. 1,07 0,18 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,85 % Indeksavvik (p.a.) 1,07 % Sektorfordeling Påløpte renter 1,0% Likviditet 4,7% Bank 94,3% 12

13 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon PLUSS Pensjon er et forvaltningstilbud for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser. I forhold til PLUSS Rente har fondet en noe lengre gjennomsnittlig løpetid. Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Dette betyr større kursutslag enn i PLUSS Rente når renten endres. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn for PLUSS Rente. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Porteføljeoversikt for PLUSS Pensjon pr. 31. Desember 2012 PLUSS Pensjon Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 12 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1018,49 Varighet (durasjon) 2,1 år Antall andelseiere 7 Gjennomsnittlig løpetid 2,2 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Okt. 93 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pensjon 0,5 % 6,3 % 6,3 % 11,0 % p.a. avkastning 6,5 % 6,3 % Referanseindeks 0,2 % 2,2 % 2,2 % 8,4 % p.a. avkastning 2,5 % 2,2 % Avkastning PLUSS Pensjon i forhold til referanseindeks 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % jun.94 des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 PLUSS Pensjon % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Bank 1 Oslo Akershus ,47 % DNB Bank ,92 % Helgeland Sparebank ,24 % Sandnes Sparebank ,25 % Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,39 % Sparebank 1 Hallingdal ,25 % Sparebank 1 Nord-Norge ,35 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,45 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,33 % Sparebank 1 SMN ,88 % Sparebank 1 SR-Bank ,97 % Sparebank 1 Telemark ,72 % Sparebanken Hedmark ,38 % Sparebanken Øst ,37 % Sparebanken Pluss ,52 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,27 % Sparebanken Vest ,28 % Storebrand Bank ,28 % Sum bank ,33 % Sum plassert portefølje ,33 % Likviditet ,36 % Påløpte renter ,36 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Referanseindeks (ST4X) Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en en meravkastning i forhold til referanseindeksen de siste 12, 24, 36 og 48 månedene. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,2 % 9,6 % ,8 % 3,2 % ,1 % 4,4 % ,4 % 6,1 % ,3 % 2,2 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,78 % 1,00 % Siste 24 mnd. 0,89 % 2,35 % Siste 36 mnd. 0,94 % 2,40 % Siste 48 mnd. 0,93 % 2,32 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 1,70 0,19 Siste 24 mnd. 1,06 0,26 Siste 36 mnd. 0,84 0,26 Siste 48 mnd. 0,92 0,23 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,16 % Indeksavvik (p.a.) 1,92 % Sektorfordeling Påløpte renter Likviditet 1,3% 2,4% Bank 96,3% 13

14 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon PLUSS Obligasjon er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i obligasjonsmarkedet, og som ønsker større durasjonsmessig fleksibilitet enn de øvrige obligasjonsfondene gir grunnlag for. Fondets durasjon skal ligge mellom 1 og 4 år. Fondet har kr 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, som de øvrige obligasjonsfondene. Fondet stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Obligasjon Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 779 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1066,76 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 29 Gjennomsnittlig løpetid 1,1 år Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Nov. 05 Årlig forvaltningshonorar 0,25 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Obligasjon 0,5 % 5,8 % 5,8 % 9,4 % p.a. avkastning 5,5 % 5,8 % Referanseindeks 0,2 % 2,3 % 2,3 % 8,5 % p.a. avkastning 2,5 % 2,3 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Obligasjon i forhold til referanseindeks 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 PLUSS Obligasjon Ref.indeks 2 år (3 år frem til 1/9-12) Porteføljeoversikt for PLUSS Obligasjon pr. 31. Desember 2012 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,08 % / Bank 1 Oslo Akershus ,60 % / / DNB Bank ,86 % / Fana Sparebank ,62 % / / / Helgeland Sparebank ,91 % / Klepp Sparebank ,64 % Lillestrøm Sparebank ,42 % Nes Prestegjelds Sparebank ,64 % / Sandnes Sparebank ,47 % Skudenes & Aakra Sparebank ,90 % / / Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,98 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,83 % / Sparebank 1 Nordvest ,95 % / Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,12 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,91 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,74 % / / Sparebank 1 SMN ,83 % / Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,92 % / Sparebank 1 SR-Bank ,42 % / / Sparebank 1 Telemark ,70 % / Sparebanken Hedmark ,42 % / Sparebanken Møre ,24 % Sparebanken Øst ,34 % / Sparebanken Pluss ,23 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,24 % / / / Sparebanken Sør ,25 % / / / Sparebanken Vest ,38 % / Storebrand Bank ,94 % / Totens Sparebank ,86 % Sum bank ,46 % Sum plassert portefølje ,46 % Likviditet ,56 % Påløpte renter ,00 % Uoppgjorte poster ,02 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet er det beste norske korte obligasjonsfondet (jf. Morningstar) Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 4,5% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,5 % 9,6 % ,2 % 3,2 % ,9 % 4,4 % ,5 % 6,1 % ,8 % 2,3 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,45 % 0,99 % Siste 24 mnd. 0,54 % 2,34 % Siste 36 mnd. 0,60 % 2,39 % Siste 48 mnd. 0,70 % 2,32 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 2,65 0,21 Siste 24 mnd. 1,36 0,27 Siste 36 mnd. 1,07 0,26 Siste 48 mnd. 1,09 0,23 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 0,84 % Indeksavvik (p.a.) 2,27 % Sektorfordeling Likviditet 1,5% Påløpte renter 1,0% Bank 97,5% 14

15 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi PLUSS Markedsverdi har som målsetting å oppnå en noe høyere avkastning enn fondindeksen, og med lavere verdisvingninger. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransje-vekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Markedsverdi Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 78 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5707,39 Etablert Jan. 95 Antall andelseiere 51 Årlig forvaltningshonorar 0,9 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart* PLUSS Markedsverdi 0,6 % 20,8 % 20,8 % 206,5 % Referanseindeks 0,7 % 20,7 % 20,7 % 124,7 % * Avkastningen er beregnet siden endring av fondets referanseindeks i jan. 98 Avkastning PLUSS Markedsverdi i forhold til referanseindeks 460 % 400 % 340 % 280 % 220 % 160 % 100 % 40 % -20 % des.94 des.97 des.00 des.03 des.06 des.09 des.12 PLUSS Markedsverdi Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Markedsverdi pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,4 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,8 % OLT Olav Thon Eiendom , ,3 % STB Storebrand , ,4 % Sum Finans ,9 % REC Renewable Energy Corporation A , ,0 % TOM Tomra , ,3 % Sum Industri ,4 % Hva har vi oppnådd PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs Fondets standardavvik er lavere og Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen. NHY Norsk Hydro , ,9 % YAR Yara International ASA , ,1 % Sum Materialer ,0 % EKO Ekornes , ,5 % SBST Schibsted , ,5 % Sum Forbruksvarer ,1 % RCL RCCL , ,4 % Sum Cruise ,4 % MHG Marine Harvest ASA , ,3 % ORK Orkla , ,4 % Sum Konsumentvarer ,7 % ATEA Atea , ,6 % Sum Informasjonsteknologi ,6 % TEL Telenor , ,5 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,5 % DESSC Deep Sea Supply , ,9 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,2 % FOE Fred Olsen Energy , ,6 % GRO Ganger Rolf , ,2 % PGS Petroleum Geo-Services , ,1 % PLCS Polarcus , ,7 % PRSO ProSafe ASA , ,7 % SDRL Seadrill Ltd , ,6 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,8 % SONG Songa Offshore , ,4 % STL Statoil , ,6 % SUBC Subsea , ,0 % TGS TGS Nopec , ,7 % Sum Energi ,7 % SNI Stolt-Nielsen , ,1 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,1 % Sum Shipping ,3 % Sum plassert portefølje ,5 % Likviditet ,3 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,0 % -57,4 % ,8 % 70,1 % ,7 % 22,3 % ,2 % -18,8 % ,8 % 20,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 16,43 % 15,38 % Siste 24 mnd. 17,61 % 17,85 % Siste 36 mnd. 20,18 % 20,38 % Siste 48 mnd. 21,21 % 21,64 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,33 0,35 Siste 24 mnd. -0,01-0,02 Siste 36 mnd. 0,10 0,09 Siste 48 mnd. 0,27 0,24 Shipping 2,3% Energi 39,7% Tele 7,5% Sektorfordeling IT 1,6% Finans 12,9% Likviditet 0,5% Konsum 8,7% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 2,48 % Indeksavvik (p.a.) 2,36 % Informasjonsindeks 1,05 Industri 2,4% Materialer 15,0% Forbruk 6,1% Cruise 3,4% 15

16 Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks skal i stor grad følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. I henhold til vedtektene kan maksimal overeller undervekt utgjøre 2 prosentpoeng til enhver tid gjeldende vekt. I praksis utgjør avvikene sjelden mer enn 1 prosentpoeng. PLUSS Indeks er således et relativt indeksnært fond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. PLUSS Indeks Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 68 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5875,44 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 49 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks -0,3 % 14,5 % 14,5 % 487,5 % Referanseindeks -0,2 % 14,7 % 14,7 % 379,6 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks 490 % 390 % 290 % 190 % 90 % -10 % des.93 des.96 des.99 des.02 des.05 des.08 des.11 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Porteføljen DNB DnB NOR ASA , ,9 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,0 % STB Storebrand , ,0 % Sum Finans ,9 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,4 % REC Renewable Energy Corporation A , ,1 % Sum Industri ,5 % NHY Norsk Hydro , ,9 % YAR Yara International ASA , ,0 % Sum Materialer ,9 % RCL RCCL , ,3 % SBST Schibsted ASA , ,3 % Sum Forbruksvarer ,5 % MHG Marine Harvest ASA , ,7 % ORK Orkla , ,0 % Sum Konsumentvarer ,6 % ALGETA Algeta , ,7 % Sum Helse ,7 % TEL Telenor , ,8 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,8 % AKSO Aker Solutions , ,0 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,8 % DNO DNO ASA , ,6 % EMGS Electromagnetic Geoservices , ,2 % FOE Fred Olsen Energy , ,5 % PGS Petroleum Geo-Services , ,1 % PRSO Prosafe , ,4 % SDRL Seadrill Ltd , ,5 % SONG Songa Offshore , ,1 % STL Statoil , ,2 % SUBC Subsea 7 Inc , ,5 % TGS TGS Nopec Geophysical , ,9 % Sum Energi ,9 % Sum plassert portefølje ,9 % Likviditet ,2 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Indeks er det beste OBX- fondet i markedet de siste 5 årene. PLUSS Indeks har meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Lavt indeksavvik gjør at risikoen i fondet er begrenset og svært predikerbart i forhold til referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,1 % -52,8 % ,2 % 70,4 % ,8 % 18,0 % ,9 % -10,7 % ,5 % 14,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 15,63 % 15,74 % Siste 24 mnd. 16,53 % 16,78 % Siste 36 mnd. 18,64 % 19,06 % Siste 48 mnd. 20,08 % 20,41 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,24 0,25 Siste 24 mnd. 0,01 0,01 Siste 36 mnd. 0,09 0,09 Siste 48 mnd. 0,25 0,26 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -0,57 % Indeksavvik (p.a.) 0,93 % Informasjonsindeks -0,62 Sektorfordeling Energi 47,9% Likviditet 0,1% Industri Telekomm. 12,8% Finans 12,9% 0,5% Materialer 11,9% Forbruk 5,5% Konsum 7,6% Helse 0,7% 16

17 Aksjefondet PLUSS Aksje PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs fondindeks. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 123 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 4296,43 Etablert Des. 96 Antall andelseiere 83 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Aksje 0,1 % 18,6 % 18,6 % 329,6 % Referanseindeks 0,7 % 20,7 % 20,7 % 195,5 % Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks 320 % 280 % 240 % 200 % 160 % 120 % 80 % 40 % 0 % -40 % des.96 des.98 des.00 des.02 des.04 des.06 des.08 des.10 des.12 PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,3 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,6 % STB Storebrand , ,5 % Sum Finans ,5 % TOM Tomra , ,0 % Sum Industri ,0 % NHY Norsk Hydro , ,6 % YAR Yara International ASA , ,1 % Sum Materialer ,8 % RCL RCCL , ,2 % SBST Schibsted ASA , ,6 % Sum Forbruksvarer ,8 % MHG Marine Harvest ASA , ,9 % ORK Orkla , ,3 % Sum Konsumentvarer ,2 % ATEA Atea , ,4 % Sum Informasjonsteknologi ,4 % TEL Telenor , ,1 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,1 % DESSC Deep Sea Supply , ,6 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,7 % FOE Fred Olsen Energy , ,5 % PGS Petroleum Geo-Services , ,9 % PLCS Polarcus , ,3 % PRSO ProSafe ASA , ,2 % SDRL Seadrill Ltd , ,0 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % SONG Songa Offshore , ,5 % STL Statoil , ,1 % SUBC Subsea , ,7 % TGS TGS Nopec , ,5 % Sum Energi ,6 % SNI Stolt-Nielsen , ,0 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,9 % Sum Shipping ,9 % Internasjonale selskaper ,3 % 1CHF-NOV Novartis , ,7 % 1USD-AGN Allergan , ,6 % Sum Helsevern ,2 % 1USD-CAR Carnival Corporation , ,8 % Sum Forbruksvarer ,8 % 1USD-RIG Transocean Inc , ,3 % Sum Energi ,3 % Sum plassert portefølje ,6 % Likviditet ,6 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere og Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,6 % -57,4 % ,3 % 70,1 % ,3 % 22,3 % ,7 % -18,8 % ,6 % 20,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 16,19 % 15,38 % Siste 24 mnd. 17,01 % 17,85 % Siste 36 mnd. 19,33 % 20,38 % Siste 48 mnd. 20,25 % 21,64 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,30 0,35 Siste 24 mnd. 0,00-0,02 Siste 36 mnd. 0,10 0,09 Siste 48 mnd. 0,27 0,24 Shipping 1,9% Energi 41,6% Tele 7,1% Sektorfordeling Likviditet 1,4% Utland 6,3% IT 2,4% Finans 8,5% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,33 % Indeksavvik (p.a.) 3,28 % Informasjonsindeks 0,41 Industri 1,0% Materialer 13,8% Konsum 8,2% Forbruk 7,8% 17

18 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje (tidligere navn: PLUSS EMU Aksje) er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Materialer 9,9% Konsumentvarer 9,2% Finans 13,2% IT 10,7% Industri 15,4% Sektorfordeling Likviditet 1,1% Helsevern 6,8% Energi 15,1% Forbruksvarer 18,6% Tyskland 23,4% Nederland 3,7% Irland 2,5% Geografisk fordeling Portugal 2,1% England 31,0% Likviditet 1,1% Norden 12,5% Frankrike 11,1% Sveits 12,4% PLUSS Europa Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 47 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1473,72 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 61 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje -2,2 % 14,5 % 14,5 % 47,4 % Referanseindeks 1,0 % 10,7 % 10,7 % 21,3 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til referanseindeks -40 % des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Sveits ,4 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 608, , ,6 % Dufry AG Forbruksvarer CHF 608, , ,2 % Sulzer AG Industri CHF 608, , ,2 % Syngenta Materialer CHF 608, , ,1 % Zurich Financial Services AG Finans CHF 608, , ,5 % Tyskland ,4 % Allianz SE Finans EUR 7, , ,3 % BMW (Bayerische Motoren Werke)Forbruksvarer EUR 7, , ,0 % Dialog Semiconductor Informasjonsteknologi EUR 7, , ,5 % GEA Group Industri EUR 7, , ,8 % Infineon Technologies AG Informasjonsteknologi EUR 7, , ,4 % Linde Materialer EUR 7, , ,7 % Lanxess Materialer EUR 7, , ,3 % SAP Informasjonsteknologi EUR 7, , ,3 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 7, , ,2 % Frankrike ,1 % AXA Finans EUR 7, , ,6 % Pernod Ricard Konsumentvarer EUR 7, , ,8 % Schneider Electric SA Industri EUR 7, , ,9 % Technip Energi EUR 7, , ,9 % Vallourec Industri EUR 7, , ,9 % England ,0 % Aggreko PLC Industri GBP 9, , ,3 % Arm Holdings Informasjonsteknologi GBP 9, , ,9 % Asos Forbruksvarer GBP 9, , ,3 % Az Electronic Materials Materialer GBP 9, , ,9 % BG Group PLC Energi GBP 9, , ,3 % Burberry Group PLC Forbruksvarer GBP 9, , ,9 % Carnival Plc Forbruksvarer GBP 9, , ,0 % Hunting PLC Energi GBP 9, , ,1 % Prudential Plc Finans GBP 9, , ,8 % Reed Elsevier Forbruksvarer GBP 9, , ,5 % Tullow Oil PLC Energi GBP 9, , ,2 % Wood Group (John) Energi GBP 9, , ,6 % Wolseley Industri GBP 9, , ,3 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 9, , ,9 % Irland ,5 % Kerry Group Konsumentvarer EUR 7, , ,5 % Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen de siste 12, 36 og 48 månedene og siden oppstart Samtidig er fondets standardavvik på linje med referanseindeksen, og Sharpe-indeksen er høyere. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,9 % -0,7 % ,0 % -31,0 % ,6 % 12,1 % ,5 % 5,3 % ,7 % -9,0 % ,5 % 10,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 11,26 % 9,71 % Siste 24 mnd. 15,50 % 12,38 % Siste 36 mnd. 15,08 % 12,50 % Siste 48 mnd. 16,31 % 15,31 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,33 0,27 Siste 24 mnd. -0,06-0,02 Siste 36 mnd. 0,03 0,02 Siste 48 mnd. 0,08 0,06 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,09 % Indeksavvik (p.a.) 5,36 % Informasjonsindeks 0,20 Portugal ,1 % Galp Energi EUR 7, , ,1 % Nederland ,7 % Qiagen NV Helsevern EUR 7, , ,6 % Vopak Industri EUR 7, , ,1 % Norden ,5 % Novo Nordisk, B Helsevern DKK 98, , ,5 % Outotec Industri EUR 7, , ,9 % Elekta Helsevern SEK 85, , ,7 % Hexagon Informasjonsteknologi SEK 85, , ,6 % Petroleum Geo-Services Energi NOK 1, , ,7 % Subsea 7 Energi NOK 1, , ,2 % Sum plassert portefølje ,9 % Likviditet ,2 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 18

19 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derviater. PLUSS Utland Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 53 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 2497,36 Etablert Jul. 95 Antall andelseiere 84 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Aksje -1,3 % 1,6 % 1,6 % 149,7 % Referanseindeks 0,1 % 7,6 % 7,6 % 143,6 % Materialer 4,4% Konsumentvarer 3,0% IT 23,2% Industri 10,3% Sektorfordeling Telekomm. 3,5% Likviditet 3,7% Helsevern 15,0% Energi 6,9% Finans 11,3% Forbruksvarer 18,8% Nord-Amerika 57,1 % Geografisk fordeling Likviditet 3,8 % Europa (eks. Norden) 34,9 % Asia 4,2 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks 0 % des. 95 des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 PLUSS Utland Aksje Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,9 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 608, , ,0 % Novartis Helsevern CHF 608, , ,0 % Roche GS Helsevern CHF 608, , ,0 % BMW (Bayerische Motoren Werke) Forbruksvarer EUR 7, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 7, , ,1 % British Petroleum Energi GBP 9, , ,9 % Prudential Plc Finans GBP 9, , ,9 % Pearson Forbruksvarer GBP 9, , ,3 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 9, , ,0 % Vodafone Group PLC Telekomm. GBP 9, , ,5 % Asia ,2 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,2 % Nord-Amerika ,1 % Allergan Helsevern USD 5, , ,0 % Apache Corp. Energi USD 5, , ,0 % Apple Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % CF Industries Holdings Inc Materialer USD 5, , ,4 % Citigroup Finans USD 5, , ,3 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 5, , ,1 % Deere & Co. Industri USD 5, , ,0 % Eaton Corp. Industri USD 5, , ,2 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % JP Morgan Chase Finans USD 5, , ,1 % Microsoft Corporation Informasjonsteknologi USD 5, , ,9 % Pfizer Helsevern USD 5, , ,0 % Qualcomm Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 5, , ,1 % Sum plassert portefølje ,3 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Utland Aksje er blant de beste globale aksjefondene siden oppstart. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Samtidig er fondets standardavvik og Sharpe-indeks på linje med referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,3 % -4,9 % ,5 % -23,7 % ,9 % 7,3 % ,8 % 13,3 % ,6 % -3,3 % ,6 % 7,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 8,25 % 6,78 % Siste 24 mnd. 11,47 % 9,11 % Siste 36 mnd. 11,63 % 9,21 % Siste 48 mnd. 13,40 % 11,98 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,01 0,26 Siste 24 mnd. -0,15 0,01 Siste 36 mnd. -0,01 0,12 Siste 48 mnd. 0,04 0,11 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -2,77 % Indeksavvik (p.a.) 5,27 % Informasjonsindeks -0,53 19

20 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FNnormene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, og krigsmateriell. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering i Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet). Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Materialer 4,4% Konsumentvarer 3,0% IT 23,3% Sektorfordeling Telekomm. 3,3% Energi Likviditet 3,9% Industri 10,2% 6,9% Finans 11,3% Forbruksvarer 18,9% Helsevern 14,8% Nord- Amerika 56,6% Geografisk fordeling Likviditet 3,9% Europa (eks. Norden) 35,1% Asia 4,5% PLUSS Utland Etisk Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 16 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 803,71 Etablert Des. 06 Antall andelseiere 11 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Etisk -1,3 % 2,1 % 2,1 % -19,6 % Referanseindeks 0,1 % 7,6 % 7,6 % -8,3 % 15,0 % 5,0 % Avkastning PLUSS Utland Etisk i forhold til referanseindeks -5,0 % des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12-15,0 % -25,0 % -35,0 % -45,0 % PLUSS Utland Etisk Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Etisk pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,1 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 608, , ,1 % Novartis Helsevern CHF 608, , ,0 % Roche GS Helsevern CHF 608, , ,1 % BMW (Bayerische Motoren Werke) Forbruksvarer EUR 7, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 7, , ,3 % British Petroleum Energi GBP 9, , ,0 % Prudential Plc Finans GBP 9, , ,9 % Pearson Forbruksvarer GBP 9, , ,1 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 9, , ,0 % Vodafone Group PLC Telekomm. GBP 9, , ,3 % Asia ,5 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,5 % Nord-Amerika ,6 % Apache Corp. Helsevern USD 5, , ,8 % Allergan Energi USD 5, , ,8 % Apple Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % CF Industries Holdings Inc Materialer USD 5, , ,4 % Citigroup Finansiell service USD 5, , ,3 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 5, , ,1 % Deere & Co. Industri USD 5, , ,0 % Eaton Corp. Industri USD 5, , ,2 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 5, , ,9 % JP Morgan Chase Finansiell service USD 5, , ,1 % Microsoft Corporation Informasjonsteknologi USD 5, , ,8 % Pfizer Helsevern USD 5, , ,0 % Qualcomm Informasjonsteknologi USD 5, , ,0 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 5, , ,1 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,89 % -4,9 % ,9 % -23,7 % ,5 % 7,3 % ,3 % 13,3 % ,3 % -3,3 % ,1 % 7,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 8,10 % 6,78 % Siste 24 mnd. 11,75 % 9,11 % Siste 36 mnd. 11,88 % 9,21 % Siste 48 mnd. 14,32 % 11,98 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,03 0,26 Siste 24 mnd. -0,17 0,01 Siste 36 mnd. -0,01 0,12 Siste 48 mnd. 0,04 0,11 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -2,91 % Indeksavvik (p.a.) 5,73 % Informasjonsindeks -0,51 Sum plassert portefølje ,1 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 20

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer