ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS"

Transkript

1 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk ÅRSRAPPORT Innhold: Styrets beretning Side 2 Et tilbakeblikk på 2014 og forventninger til Side 4 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked Side 9 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Side 10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Side 11 Obligasjonsfondet PLUSS Rente Side 12 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon Side 13 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon Side 14 Aksjefondet PLUSS Aksje Side 15 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Side 16 Aksjefondet PLUSS Indeks Side 17 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje Side 18 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje Side 19 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Side 20 Årsoppgjør for fondene Side 21 Noter til årsoppgjørene Side 33 Styret i forvaltningsselskapet Side 36 Revisjonsberetning Side 37 Forklaringer av ord og uttrykk, samt fondsinformasjon..... Side 39 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 1

2 S T Y R E T S B E R E T N I N G F O R Kjære andelseier! Aksje- og rentemarkedene hadde generelt en positiv utvikling i 2014, drevet av blant annet bedrede utsikter i den amerikanske økonomien og stimulerende pengepolitikk fra sentralbankene var også preget av betydelige utfordringer, herunder det dramatiske fallet i oljeprisen gjennom andre halvår, Russlands annektering av Krim, krigshandlingene i Ukraina, IS sin fremgang i Syria og Irak, samt ebolaepidemien i Vest-Afrika. Bakgrunnen for fallet i oljeprisen er økt tilbud, blant annet som følge av skiferrevolusjonen i USA med tiltakende produksjonsvekst og OPEC-landenes manglende evne/vilje til å begrense sin produksjon. Som følge av dette har eksempelvis nordsjøoljen (brent) falt fra 112 dollar i juni til 58 dollar per fat ved årets slutt ble et blandet år for det norske aksjemarkedet. Til tross for at prisen på nordsjøoljen nesten ble halvert, hadde imidlertid aksjemarkedet en positiv utvikling. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 4,9%, 5,7% og 4,0% gjennom året. De globale aksjemarkedene, representert ved MSCI World, steg med 4,9% i USD, men som følge av en svakere NOK ble oppgangen på 28,2% målt i norske kroner gjennom året. Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var som følger: I USA steg Dow Jones-Indeksen 7,5%. I Europa falt FTSE-100 Indeksen (England) 2,7%, DAX- Indeksen (Tyskland) steg 2,7% og CAC 40-Indeksen (Frankrike) falt 0,5%. I Japan steg Nikkei 225-Indeksen 7,1% (alle tall i lokal valuta). Norges Bank reduserte signalrenten i desember med 0,25% til 1,25%. Pengemarkedsrentene var fallende gjennom året og 3-måneders Nibor falt fra 1,68% til 1,48% og 6-måneders Nibor falt fra 1,75% til 1,39%. 9-års statsobligasjonsrente (NST475) falt fra 3,00% til 1,44%. Verdiutviklingen for Pluss-fondene gjennom 2014 var som følger: Verdiutv. Verdiutv. Std. avvik Std. avvik Fond Fond ref. indeks Differanse fond ref. indeks Differanse PLUSS Pengemarked 2,58 % 1,33 % 1,25 % 0,08 % 0,06 % 0,02 % PLUSS Likviditet 2,67 % 1,33 % 1,34 % 0,08 % 0,06 % 0,02 % PLUSS Likviditet II 2,82 % 1,33 % 1,49 % 0,07 % 0,06 % 0,01 % PLUSS Rente 4,15 % 2,72 % 1,43 % 0,28 % 0,67 % -0,39 % PLUSS Pensjon 5,18 % 5,07 % 0,11 % 0,75 % 1,61 % -0,86 % PLUSS Obligasjon 4,23 % 3,26 % 0,97 % 0,30 % 0,85 % -0,55 % PLUSS Aksje 9,63 % 5,70 % 3,93 % 7,37 % 8,35 % -0,98 % PLUSS Markedsverdi 7,69 % 5,70 % 1,99 % 7,48 % 8,35 % -0,87 % PLUSS Indeks 2,62 % 3,99 % -1,37 % 9,69 % 9,96 % -0,27 % PLUSS Europa Aksje 12,85 % 14,63 % -1,78 % 9,39 % 7,57 % 1,82 % PLUSS Utland Aksje 25,89 % 28,21 % -2,32 % 8,68 % 8,25 % 0,43 % PLUSS Utland Etisk 24,81 % 28,21 % -3,40 % 8,73 % 8,25 % 0,48 % Forvalter og depotmottaker Pluss-fondene forvaltes av Fondsforvaltning AS. Depotmottaker for Pluss-fondene er DNB. Finansiell risiko og risikostyring Risikoen i fondene oppstår som følge av markedsbevegelser, utvikling i valuta, renter, konjunkturer og selskapsspesifikke forhold. For å forhindre for høy risikoeksponering stiller lovgivningen krav til spredning i porteføljene og eierskaps-begrensninger. Fondets risikoeksponering overvåkes kontinuerlig ved daglige rapporter. Aksjefondene er gjennom investeringer i norske og utenlandske virksomheter, eksponert for aksjekurs- og valutarisiko. Rentefondene er eksponert for renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. 2

3 Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinære store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsninger sikrer andelseierne likebehandling. Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven ( 3-3) skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av verdipapirfondene. Anvendelse av årsresultat Årsresultatene anvendes slik: PLUSS PLUSS PLUSS Pengemarked Likviditet Likviditet II Netto utdelt til andelseiere i året Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital (41.163) ( ) ( ) Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Rente Pensjon Obligasjon Netto utdelt til andelseiere i året ( ) Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Aksje Markedsverdi Indeks Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Europa Aksje Utland Aksje Utland Etisk Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat Oslo, 31. desember januar 2015 Styret i FONDSFORVALTNING AS Odd Solbakken Tore Bjerkan Morten Dahl Thor Fjellanger Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Stein Kolrud Georg Scheel Jan Wåge Jon H. Aaserud Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm.direktør 3

4 Et tilbakeblikk på 2014 og forventninger til 2015 Internasjonal renteutvikling Ved inngangen til 2015 viser den globale økonomien et blandet bilde, hvilket gjenspeiles i den motstridende utviklingen mellom den amerikanske økonomien og en rekke andre økonomier. I USA viser tillitsindikatorene en generell fremgang med positiv utvikling i bolig- og arbeidsmarkedet, samt utsikter til en relativt bra vekst fremover. I eurosonen og Japan, samt i en rekke av utviklingsøkonomiene, er situasjonen mindre oppløftende med store utfordringer for å få i gang den innenlandske etterspørselen. Det kraftige oljeprisfallet, hvor blant annet prisen på nordsjøolje har falt fra 110 til 58 dollar per fat gjennom året, er inntil videre blitt mottatt med en viss bekymring i de finansielle markedene. På noe sikt bør imidlertid en lavere oljepris gi positive effekter på den økonomiske veksten for oljeimporterende økonomier. I både USA, Europa og Japan vil oljeprisfallet medvirke til å presse inflasjonen ytterligere ned, noe som er positivt for kjøpekraften til forbrukerne. På motsatt side vil det dempe investeringene i energisektoren - herunder skiferolje/ onshoreaktivitetene i USA. På sikt ventes dette imidlertid å bli oppveiet av høyere investeringer i andre sektorer som følge av det økte private forbruket. USA Rentenivå Endring siden USA mnd.libor 0,25 0,24 0,26 0,01 0,02 10 års Stat 3,03 2,50 2,17-0,86-0,33 30 års Stat 3,96 3,20 2,75-1,21-0,45 10 års Stat-3 mnd. LIBOR 2,78 2,26 1,91-0,87-0,35 Kilde: Thompson Reuters 3-måneders Libor steg ett rentepunkt fra 0,25% til 0,26% gjennom året, mens 10-års statsobligasjonsrente falt med 86 rentepunkter fra 3,03% til 2,17% i den samme perioden. Den positive økonomiske utviklingen, som har gjort seg gjeldende i USA gjennom året, skyldes i stor grad den stimulerende pengepolitikken fra sentralbanken. De har blant annet senket rentene til ekstremt lave nivåer, samt gjennomført støttekjøp av obligasjoner (QE3). Som følge av den positive økonomiske utviklingen valgte den amerikanske sentralbanken gradvis å fase ut programmet gjennom året, og avsluttet det helt i oktober. I motsetning til i 2013 utløste dette negative markedsreaksjoner kun for en kortere periode Den amerikanske BNP-veksten ventes å øke fra anslagsvis 2,3% i 2014 til i overkant av 3% i Til tross for høyere vekst ventes inflasjonen fortsatt å ligge på et svært lavt nivå; i underkant av 1,5%. Den lave inflasjonen, samt et usikkert globalt konjunkturbilde, gjør at Federal Reserve trolig vil gå forsiktig frem i pengepolitikken til tross for et sterkere arbeidsmarked og fallende arbeidsledighet. Styringsrenten ventes således å forbli uendret på et rekordlavt nivå frem til andre halvår Videre forventer vi at 10-års statsobligasjonsrente ikke kommer til å stige vesentlig i den nærmeste tiden. Europa Rentenivå Endring siden Euroland mnd.euro 0,29 0,08 0,08-0,21 0,00 10 års Stat 1,94 0,95 0,54-1,40-0,41 10 års Stat-3 mnd. Euro 1,65 0,87 0,46-1,19-0,41 10 års Euro - 10 års USD -1,09-1,55-1,63-0,54-0,08 USD / Euro 0,73 0,79 0,83 0,10 0,04 Kilde: Thompson Reuters Gjennom året falt 3-måneders Euribor med 21 rentepunkter fra 0,29% til 0,08%. 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland) falt med 140 rentepunkter fra 1,94% til 0,54 % i den samme perioden. 4 Generelt fallende råvarepriser og svakt innenlands konsum har bidratt til å legge en demper på inflasjonen og inflasjonsforventningene. Dette i kombinasjon med lav

5 vekst resulterte i at den europeiske sentralbanken (ECB) senket renten i to omganger i 2014 til et rekordlavt nivå på 0,05%. Videre har ECB gjentatte ganger signalisert at man nærmer seg et mer omfattende kvantitativt lettelsesprogram (tilsvarende som i USA) med direkte oppkjøp av statsobligasjoner. Hovedformålet er å øke insentivet ovenfor bankene, samt stimulere privat sektor til økt kredittvekst. Tiltakene har bakgrunn i de svake økonomiske utsiktene, og som tidligere nevnt, at inflasjonen er på et svært lavt nivå. Inflasjonen ventes å bli svakt negativ i første del av 2015, og samlet sett å ligge på omkring 0,5% for Europa er dessuten preget av en høy grad av ledig produksjonskapasitet, samt en svak innenlandsk etterspørsel. Forventningene til at ECB vil utvide det kvantitative programmet har sendt de mellomlange og lange rentene betydelig ned. Renteforskjellen mellom de tyske og de søreuropeiske rentene har samtidig blitt redusert. Et unntak her er Hellas, som er preget av politisk usikkerhet. Oppsvinget i den europeiske økonomien utviklet seg svakere enn først antatt gjennom året. I motsetning til tidligere er det ikke bare Sør-Europa som trekker den samlede aktiviteten ned, da den økonomiske utviklingen i Nord-Europa også har mistet momentet. De eksportrettede økonomiene i Europa blir blant annet rammet av den generelt svake veksten i verdensøkonomien, samt den geopolitiske risikoen (Russland/Ukraina) og sanksjonene som tilsynelatende har fått større ringvirkninger enn tidligere antatt. Utsiktene for norsk økonomi svekket seg i løpet av 2014, spesielt gjennom andre halvår, drevet av det kraftige fallet i oljeprisen. Situasjonen i Europa med lavere vekst og fallende prisutvikling resulterte på sin side i fallende renter og lavere renteforventninger blant våre viktigste handelspartnere. Undertonen til Norges Bank ble derfor mer ekspansiv utover i 2014 og på årets siste rentemøte i desember ble styringsrenten noe overraskende kuttet til 1,25%. Det er første endring siden mars Videre uttalte Norges Bank at styringsrenten ventes å bli liggende uendret, eventuelt noe lavere, frem til slutten av Det påpekes at hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsettingen veies tyngre enn hensynet til lav og stabil inflasjon med den usikkerheten som preger norsk økonomi. Norges Bank inntar dermed en "føre var" holdning for å motvirke faren for en kommende nedgang. Den europeiske veksten ventes imidlertid å vise en svak bedring i 2015, fra anslagsvis 0,8% i 2014 til omkring 1% i ECB vil således opprettholde en ekspansiv pengepolitikk for en lengre periode. 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland) ventes således ikke å stige vesentlig i den nærmeste tiden. Norge Rentenivå Endring siden Norge mnd. NIBOR 1,68 1,65 1,48-0,20-0,17 6 mnd. NIBOR 1,75 1,73 1,39-0,36-0,34 2-års SWAP 1,87 1,76 1,17-0,70-0,59 5-års SWAP 2,58 2,04 1,37-1,21-0,67 NST471-1 år 1,41 1,28 1,02-0,39-0,26 NST472-3 år 1,84 1,52 0,82-1,02-0,70 NST473-5 år 2,35 1,71 0,98-1,37-0,73 NST474-7 år 2,76 1,96 1,23-1,53-0,73 NST475-9 år 3,00 2,14 1,44-1,56-0,70 NST år na. 2,26 1,54 na. -0,72 NST års Euro na. 1,31 1,00 na. -0,31 3mnd NIBOR-3mnd Euro 1,39 1,57 1,40 0,01-0,17 USD / NOK 6,07 6,42 7,47 1,40 1,05 EURO/NOK 8,34 8,12 9,04 0,70 0,92 Brent Blend (2M) 110,7 95,3 58,0-52,70-37,30 Kilde: Thompson Reuters Gjennom året falt 3-måneders Nibor 20 rentepunkter fra 1,68% til 1,48%, mens 10 års statsobligasjonsrente (NST 475) falt 156 rentepunkter fra 3,00% til 1,44%. 5 Fastlandsøkonomien antas å ha vokst med rundt 2,5% i 2014, hvilket må sies å være solid gitt de forventningene man hadde ved inngangen til året. Driverne bak veksten er imidlertid endret og deler av bidraget skyldes mer midlertidige effekter, herunder kraftproduksjon og lagerbygging. I tillegg har offentlig forbruk vokst relativt mye (3,6% år/år per tredje kvartal), hvilket er i mot regjeringens ønske. De tradisjonelle vekstdriverne har imidlertid skuffet og den underliggende veksten i norsk økonomi må derfor sies å ha vært svak. Unntaket er tradisjonell eksport som har bidratt positivt og som trolig vil fortsette å underbygge veksten i 2015, gitt vedvarende svak krone og internasjonal vekst. Det er nærliggende å tro at det avtakende aktivitetsnivået innenfor petroleumsvirksomheten vil akselerere med kraftigere investeringskutt, utsatte og kansellerte prosjekter og flere nedbemanninger i 2015 og 2016, med mindre oljemarkedet tar seg kraftig opp. Oljeinvesteringene på norsk sokkel, som i 2014 anslagsvis utgjorde rundt 9% av fastlands BNP, ventes å falle med rundt 15% i I de foregående årene har tiltakende aktivitet og investeringsvekst i petroleumssektoren gitt positive ringvirkninger inn i fastlandsøkonomien. Mye tyder på at

6 den effekten nå er i ferd med å reverseres, hvilket blant annet gjenspeiles i noe lavere privat konsum, høyere sparerate, svakere arbeidsmarked og fallende tillitsindikatorer. På motsatt side stimuleres eksportindustrien av en ytterligere svekket norsk krone og konkurranseutsatt sektor vil trolig demme opp for deler av denne avmatningen som følge av en bedret konkurranseevne. Lave og fallende renter og mildere kredittpraksis blant bankene vil for øvrig kunne stimulere til økt privat konsum, samt underbygge boligmarkedet. Boligprisene steg med 8,1% gjennom året (des/des). Knapphet på boliger og signaler om formildende krav til utforming, vil trolig få en positiv effekt på boliginvesteringene som har utviklet seg svakt i løpet av de siste årene. I sum er det imidlertid mye som tyder på at norsk økonomi er inne i en mild lavkonjunktur. Norges Bank nedjusterte vekstanslaget for norsk økonomi for 2015 fra 2,25% til 1,5%. Prisutviklingen tok seg seg videre opp i 2014 og årsveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 2,4% (des/des). Inflasjonen holdt seg relativt stabil rundt dette nivået gjennom året og den har tilsynelatende stabilisert seg tett på Norges Banks langsiktige mål på 2,5%. Innenlandsk var det transporttjenester og husleie som trakk opp, mens matvarer trakk ned. Mye av økningen i KPI-JAE kan imidlertid tilskrives importerte konsumvarer som steg med 1,3%. Utviklingen skyldes i all hovedsak den markante svekkelsen av norske kroner gjennom 2013 og 2014, da inflasjonen internasjonalt har vært generelt svak. Handelsvektet (I-44) svekket kronen seg med rundt 7,9% i 2014, hvor svekkelsen mot euro og dollar isolert var på henholdsvis 7,1% og 18,1%. Kronesvekkelsen må sees i sammenheng med det markante fallet i oljeprisen, men svakere utsikter til norsk økonomi generelt har trolig også tynget. I tillegg har begrenset likviditet i markedet for norske kroner hatt en forsterkende effekt med tidvis store utslag. Utviklingen tilsier dermed at veksten i importert inflasjon opprettholdes utover i 2015, og underbygger således veksten i kjerneinflasjonen. Norges Bank anslår at KPI-JAE vokser med rundt 2,5% i 2015, stigende til 2,75% i 2016, for deretter å falle tilbake. Vårt hovedscenario er at Norges Bank senker styringsrenten med 25 rentepunkter i løpet av første halvår Videre er det nærliggende å tro at risikoen vil være på nedsiden, og vi utelukker derfor ikke at styringsrenten kuttes ytterligere utover i året. Dette innebærer i utgangspunktet en 3-måneders Nibor på omkring 1,25 medio og ultimo års statsobligasjonsrente (NST 476) ventes heller ikke i Norge å stige vesentlig i den nærmeste tiden. Renteprognoser 3-måneders pengemarkedsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Medio 2015 Ultimo 2015 Norge 1,68 1,48-0,20 1,25 1,25 Europa 0,29 0,08-0,21 0,00 0,00 USA 0,25 0,26 0,01 0,25 0,50 10-års obligasjonsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Medio 2015 Ultimo 2015 Norge (475) 3,00 1,44-1,56 1,50 1,60 Europa 1,94 0,54-1,40 0,60 0,70 USA 3,03 2,17-0,86 2,10 2,20 Utviklingen på de internasjonale aksjemarkedene Aksjemarkedene hadde generelt en positiv utvikling i 2014, drevet av blant annet bedrede utsikter i den amerikanske økonomien og stimulerende pengepolitikk fra sentralbankene var også preget av betydelige utfordringer, herunder det dramatiske fallet i oljeprisen gjennom andre halvår, Russlands annektering av Krim, krigshandlingene i Ukraina, IS sin fremgang i Syria og Irak, samt ebolaepidemien i Vest-Afrika. Det amerikanske aksjemarkedet var spesielt positivt påvirket av den tiltagende veksten i innenlandsøkonomien, samt generel økt inntjening i selskapene. Dollarstyrkelsen påvirket imidlertid eksportorienterte selskaper negativt. Den relativt svake avkastningen i de europeiske aksjemarkedene skyldes blant annet, som tidligere nevnt, en relativt svak utvikling i den europeiske økonomien, samt geografisk nærhet til konflikten mellom Russland og Ukraina. Den avtagende veksten i Europa har i stor grad sammenheng med utviklingen i den tyske økonomien, som i den senere tid har opplevd en svakere utvikling som følge av at eksportsektoren har blitt rammet av en svakere utvikling i verdenshandelen. 6

7 De globale aksjemarkedene, representert ved MSCI World, steg med 4,9% i USD, men som følge av en svakere NOK ble oppgangen på 28,2% målt i norske kroner gjennom året. Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var som følger: I USA steg Dow Jones-Indeksen 7,5%; i Europa falt FTSE-100 Indeksen (England) 2,7%, DAX-Indeksen (Tyskland) steg 2,7% og CAC 40- Indeksen (Frankrike) falt 0,5%; i Japan steg Nikkei 225- Indeksen 7,1% (alle tall i lokal valuta). På tross av den kraftige nedgangen i oljeprisen gjennom andre halvår hadde Oslo Børs en relativt god utvikling i 2014 der Benchmarkindeksen, OBX-indeksen og Fondindeksen steg med henholdsvis 4,9%, 4,0% og 5,7%. Det var imidlertid store variasjoner mellom de enkelte sektorene. Utviklingen i MSCI Indekser % i NOK 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Verden Tatt det kraftige fallet i oljeprisen i betraktning er det ikke overraskende at Energi var den sektoren som utviklet seg svakest av de ulike delindeksene på Oslo Børs. Gjennom andre halvdel av 2013, da oljeprisen stod i 110- Nord- Amerika Europa Japan Asia Desember 4. kvartal Hittil i år Aksjemarkedene Indeksnivå Endring siden i lokal valuta Dow Jones - New York ,5 % 4,6 % NASDAQ - New York ,4 % 5,4 % Nikkei - Tokyo ,1 % 7,9 % DAX - Frankfurt ,7 % 3,5 % CAC 40 - Paris ,5 % -3,2 % FTSE - London ,7 % -0,9 % OMX - Sverige ,9 % 4,4 % Oslo Børs Fondindeks ,7 % -3,2 % Oslo Børs Benchmarkindeks ,9 % -5,5 % OBX Indeks ,0 % -6,1 % Finans indeks ,2 % -7,9 % Industri indeks ,2 % -1,9 % Energi ,2 % -25,0 % Materialer ,9 % 10,9 % Forbruksvarer ,9 % 34,0 % Konsumentvarer ,8 % 3,6 % Helsevern ,1 % 5,8 % Informasjonsteknologi ,0 % 4,4 % Telekomm. & tjenester ,0 % 7,4 % SMB-indeks ,1 % -2,9 % Kilde: Thompson Reuters Nøkkeltall: Endring: USD/NOK 6,07 7,47 1,40 EUR/NOK 8,34 9,04 0,70 Oljepris (*) 110,7 58,0-52,70 (*) Brent Blend på 1 mnd. termin i USD Sektorene Materialer, Forbruksvarer og Konsumentvarer var alle opp i overkant av 40% og skilte seg således ut fra de øvrige delindeksene på Oslo Børs. Fellesnevner for flere av selskapene som hevdet seg var den kraftige dollarstyrkelsen, alternativt den svake norske kronen, med direkte og indirekte positive effekter på aksjekursene. Cruiseoperatøren RCL steg 117,6% og fortsatte dermed den sterke utviklingen fra Sterkere dollar, fallende oljepris, positive økonomiske utsikter i USA, tegn til nedtrapping av den årelange konflikten mellom USA og Cuba, samt generelt økende interesse for cruise bidro alle til utviklingen. Norsk Hydro steg på sin side 59,6%. Selskapet nyter godt av kronesvekkelsen, samtidig som det fundamentale i aluminiumsmarkedet omsider bedret seg med en strammere markedsbalanse og dermed økte aluminiumspriser. Hva gjelder Konsumentvarer var det særlig lakseoppdretterne som utmerket seg. PLUSS-fondene har god eksponering i sektoren med fokus på Marine Harvest (opp 50,6%), Salmar (opp 83,1%), Austevoll Seafood (opp 35,5%) og Lerøy Seafood (opp 59,9%). Begrenset tilbudsvekst og fortsatt høy etterspørselsvekst tilsier at markedsbalansen underbygger en høyere laksepris, og muligens høyere enn hva som ligger til grunn i dagens estimater. Befolkningsvekst, endrede spisevaner med økt fokus på protein, samt en relativ høy kostnadsinflasjon på kjøtt og fjærkre, tilsier at den gunstige markedsbalansen for lakseprodukter vil opprettholdes i et lengre perspektiv. Sektoren vil etter vårt syn fortsette å utmerke seg positivt på Oslo Børs fremover. 7

8 115 USD per fat, økte oljeprodusentene fokuset mot lønnsomhet og effektivisering på bekostning av investeringer og produksjonsvekst. Med det kraftige fallet i oljeprisen siden sommeren 2014 er denne tendensen betraktelig styrket og selskapene indikerer generelt relativt store investeringskutt i 2015 (både onshore og offshore). Denne utviklingen har tynget sektoren generelt, hvor nedgangen har vært størst innenfor oljeservice. Oslo Børs oljeservice-indeks, OSBSX, var eksempelvis ned 41% i Statoil, som utviklet seg relativt sterkt gjennom første halvdel av året, falt på sin side 3,5%. På tross av tiltakende produksjon onshore i Nord-Amerika (tightoil) og lavere investeringsaktivitet, forventer vi imidlertid fortsatt betydelige investeringer i forbindelse med utvikling av nye felt i Norge, Storbritannia, Russland, Brasil, Mexico og Australia, samt vedvarende høy aktivitet i de mer modne feltene. Dette for å demme opp for den fallende produksjonen offshore. Kraftige investeringskutt generelt vil dessuten underbygge en høyere oljepris lenger frem i tid. Vi tror imidlertid at risikoen innenfor energisektoren fortsatt er på nedsiden og PLUSS-fondene er således undervektet inntil videre. Hva gjelder oljeprisen er det vanskelig å spå hva OPEC foretar seg dersom dagens nivå vedvarer, eller faller ytterligere. Flere av medlemslandene er avhengige av langt høyere priser for å balansere sine budsjetter. For øvrig er det flere av oljeprodusentene i USA som er avhengig av høyere priser for at produksjonen skal være økonomisk bærekraftig. Anbefalt strategisk porteføljesammensetning Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn: Risiko Kort horisont (0-2 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 100% 60% 30% - Obligasjoner 0 40% 50% - Norske aksjer % - Utenlandske aksjer % Middels horisont (2-5 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 20% 10% 0 - Obligasjoner 60% 60% 40% - Norske aksjer 10% 15% 30% - Utenlandske aksjer 10% 15% 30% Lang horisont (5 år +) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 5% Obligasjoner 65% 50% 20% - Norske aksjer 15% 25% 40% - Utenlandske aksjer 15% 25% 40% Fremover tror vi sentimentet i aksjemarkedet vil bedre seg. Generelt lave(re) rentenivåer underbygger videre tilbøyelighet til å ta risiko, i tillegg til den relativt attraktive utbytteyielden. Det er også økt investeringsvillighet blant selskapene med tiltakende oppkjøpsaktivitet. For øvrig venter vi sentralbankene vil stimulere ytterligere ved behov. Geopolitisk uro anført av situasjonen i Midtøsten og konflikten mellom Russland og Vesten, samt negative impulser fra Kina vil på motsatt side kunne trekke markedet ned. Denne markedskommentaren er skrevet 15. januar 2015 Dette materialet er utarbeidet av Fondsforvaltning AS til andelseiernes personlige orientering. Materialet er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelig materiale, samt forvalternes vurderinger. Kildene anses for å være pålitelige, men Fondsforvaltning garanterer ikke for at opplysningene er nøyaktige eller komplette. Materialet er gjennomgått omhyggelig, og vurderinger er foretatt etter beste skjønn. Komplette prospekter for fondene er tilgjengelig på forespørsel til Fondsforvaltning AS. 8

9 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pengemarked Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 85 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1022,08 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 44 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Sep. 94 Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pengemarked 0,2 % 2,6 % 2,6 % 5,6 % p.a. avkastning 2,1 % 2,6 % Referanseindeks 0,1 % 1,3 % 1,3 % 3,0 % p.a. avkastning 1,4 % 1,3 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Pengemarked i forhold til referanseindeks 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des. 94 des. 98 des. 02 des. 06 des. 10 des. 14 PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked pr. 31. Desember 2014 Urealisert % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi resultat porteføljen Aasen Sparebank ,18 % DNB Bank ,43 % Eidsberg Sparebank ,18 % Grong Sparebank ,37 % Høland og Setskog Sparebank ,19 % Jæren Sparebank ,19 % Ørland Sparebank ,34 % / Selbu Sparebank ,59 % Skudenes & Aakra Sparebank ,58 % Sparebanken Øst ,18 % Storebrand Bank ,21 % Surnadal Sparebank ,18 % Tinn Sparebank ,18 % Sum bank ,80 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Sum plassert portefølje ,80 % Likviditet ,19 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,86 % DNB depotbank ,33 % Påløpte renter ,06 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,3 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,4 % 1,5 % ,9 % 1,6 % ,6 % 1,3 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,08 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,08 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,12 % 0,09 % Siste 48 mnd. 0,12 % 0,17 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 4,42 0,00 Siste 24 mnd. 4,37 0,00 Siste 36 mnd. 3,40 0,00 Siste 48 mnd. 3,06 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,25 % Indeksavvik (p.a.) 0,20 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 76,1% Påløpte renter 0,1% Bank 23,8% 9

10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Likviditet Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 496 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1017,47 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 30 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Des. 95 Årlig forvaltningshonorar 0,3 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet 0,2 % 2,7 % 2,7 % 5,8 % p.a. avkastning 2,2 % 2,7 % Referanseindeks 0,1 % 1,3 % 1,3 % 3,0 % p.a. avkastning 1,4 % 1,3 % 120% 100% 80% 60% 40% 20% Avkastning PLUSS Likviditet i forhold til referanseindeks 0% des.95 des.98 des.01 des.04 des.07 des.10 des.13 PLUSS Likviditet Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet pr. 31. Desember 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,01 % Blaker Sparebank ,40 % DNB Bank ,04 % Eidsberg Sparebank ,81 % Fana Sparebank ,01 % Gjensidige Bank ,61 % Grong Sparebank ,24 % / Jæren Sparebank ,85 % Kragerø Sparebank ,01 % Lillestrøm Sparebank ,02 % Opdals Sparebank ,40 % / Selbu Sparebank ,46 % Skudenes & Aakra Sparebank ,61 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,06 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,41 % / Sparebank 1 SMN ,54 % Sparebanken Øst ,62 % Sparebanken Vest ,84 % Surnadal Sparebank ,01 % Tinn Sparebank ,81 % Sum bank ,76 % Sum plassert portefølje ,76 % Likviditet ,19 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,11 % DNB depotbank ,08 % Påløpte renter ,08 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,5 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,5 % 1,5 % ,0 % 1,6 % ,7 % 1,3 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,08 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,08 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,12 % 0,09 % Siste 48 mnd. 0,12 % 0,17 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 4,86 0,00 Siste 24 mnd. 4,86 0,00 Siste 36 mnd. 3,67 0,00 Siste 48 mnd. 3,26 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,33 % Indeksavvik (p.a.) 0,21 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 75,1% Påløpte renter 0,1% Bank 24,8% 10

11 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 50 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Likviditet II Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) Referanseindeks se siste side Baiskurs pr. andel 1030,34 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 51 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02 Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet II 0,2 % 2,8 % 2,8 % 6,0 % p.a. avkastning 2,3 % 2,8 % Referanseindeks 0,1 % 1,3 % 1,3 % 3,0 % p.a. avkastning 1,4 % 1,3 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Akkumulert avkastning 60% 45% 30% 15% 0% Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks des.02des.03des.04des.05des.06des.07des.08des.09des.10des.11des.12des.13des.14 PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II pr. 31. Desember 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Arendal og Omegns Sparekasse ,46 % Bank 1 Oslo Akershus ,21 % Blaker Sparebank ,26 % / BN Bank ,03 % DNB Bank ,59 % Eidsberg Sparebank ,48 % Fana Sparebank ,22 % Flekkefjord Sparebank ,69 % / Fornebu Sparebank ,64 % Gjensidige Bank ,06 % Grong Sparebank ,40 % Helgeland Sparebank ,56 % Høland og Setskog Sparebank ,71 % / Indre Sogn Sparebank ,21 % / / Jæren Sparebank ,40 % / Lillestrøm Sparebank ,76 % / Melhus Sparebank ,88 % Odal Sparebank ,58 % Opdals Sparebank ,57 % Ørland Sparebank ,57 % Rørosbanken Røros Sparebank ,06 % Sandnes Sparebank ,33 % / Selbu Sparebank ,17 % Skudenes & Aakra Sparebank ,13 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,48 % Sparebank 1 Hallingdal ,32 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,71 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,81 % / Sparebank 1 SMN ,92 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,15 % Sparebanken Hedmark ,32 % Sparebanken Møre ,93 % Sparebanken Øst ,64 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,08 % / Sparebanken Sør ,69 % Sparebanken Vest ,36 % Storebrand Bank ,74 % Surnadal Sparebank ,45 % Sum bank ,59 % Sum plassert portefølje ,59 % Likviditet ,36 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,59 % DNB depotbank ,77 % Påløpte renter ,06 % Uoppgjorte poster ,01 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Likviditetsplasseringer 74,7% Sektorfordeling Påløpte renter 0,1% Fond Ref. indeks ,6 % 2,3 % ,2 % 2,5 % ,7 % 1,5 % ,1 % 1,6 % ,8 % 1,3 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,07 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,07 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,12 % 0,09 % Siste 48 mnd. 0,12 % 0,17 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 5,68 0,00 Siste 24 mnd. 5,87 0,00 Siste 36 mnd. 3,91 0,00 Siste 48 mnd. 3,57 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,48 % Indeksavvik (p.a.) 0,21 % Bank 25,2% 11

12 Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 0 og 2 år. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. PLUSS Rente sin klare og definerte risikoprofil, gjør at fondet egner seg spesielt godt som byggekloss, og forenkler risikostyringen i en totalportefølje. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Rente Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 114 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1083,76 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 34 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Feb. 92 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Rente 0,4 % 4,2 % 4,2 % 7,9 % p.a. avkastning 4,7 % 4,2 % Referanseindeks 0,6 % 2,7 % 2,7 % 4,3 % p.a. avkastning 7,5 % 2,7 % Avkastning PLUSS Rente i forhold til referanseindeks 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun. 94 des. 96 jun. 99 des. 01 jun. 04 des. 06 jun. 09 des. 11 jun. 14 PLUSS Rente Referanseindeks (1,5 år) Porteføljeoversikt for PLUSS Rente pr. 31. Desember 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,78 % Aurskog Sparebank ,78 % Bien Sparebank ,78 % BN Bank ,57 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,78 % / DNB Bank ,30 % Drangedal og Tørdal Sparebank ,67 % Helgeland Sparebank ,78 % Høland og Setskog Sparebank ,77 % / Jæren Sparebank ,55 % Odal Sparebank ,76 % Orkdal Sparebank ,89 % Sandnes Sparebank ,91 % Selbu Sparebank ,88 % Skue Sparebank ,77 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,67 % Sparebank 1 Hallingdal ,68 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,77 % Sparebank 1 Nordvest ,55 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,78 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,68 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,70 % Sparebank 1 SMN ,94 % / / Sparebank 1 SR-Bank ,20 % Sparebank 1 Telemark ,56 % Sparebanken Hedmark ,70 % / / Sparebanken Øst ,56 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,35 % / Sparebanken Sør ,98 % Sparebanken Vest ,61 % Surnadal Sparebank ,78 % Tinn Sparebank ,78 % Totens Sparebank ,40 % Sum bank ,65 % Sum plassert portefølje ,65 % Likviditet ,57 % Påløpte renter ,82 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Dette viser at fondet tar begrenset renterisiko utover referanseindeksen. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 1,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Dette underbygger at renterisikoen i fondet i forhold til referanseindeksen er begrenset og predikerbar. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,6 % 2,9 % ,4 % 4,0 % ,4 % 1,5 % ,6 % 1,5 % ,2 % 2,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,28 % 0,67 % Siste 24 mnd. 0,36 % 0,78 % Siste 36 mnd. 0,44 % 0,68 % Siste 48 mnd. 0,44 % 0,96 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 2,80 0,59 Siste 24 mnd. 1,91 0,23 Siste 36 mnd. 1,85 0,18 Siste 48 mnd. 1,53 0,21 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,71 % Indeksavvik (p.a.) 0,92 % Sektorfordeling Påløpte renter 0,8% Likviditet 1,5% Bank 97,7% 12

13 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon PLUSS Pensjon er et forvaltningstilbud for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser. I forhold til PLUSS Rente har fondet en noe lengre gjennomsnittlig løpetid. Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Dette betyr større kursutslag enn i PLUSS Rente når renten endres. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn for PLUSS Rente. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pensjon Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 14 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1019,43 Varighet (durasjon) 2,1 år Antall andelseiere 8 Gjennomsnittlig løpetid 2,1 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Okt. 93 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pensjon 0,7 % 5,2 % 5,2 % 9,3 % p.a. avkastning 8,4 % 5,2 % Referanseindeks 1,3 % 5,1 % 5,1 % 6,1 % p.a. avkastning 15,7 % 5,1 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Avkastning PLUSS Pensjon i forhold til referanseindeks 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun.94 des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 jun.14 Porteføljeoversikt for PLUSS Pensjon pr. 31. Desember 2014 PLUSS Pensjon % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,61 % Bank 1 Oslo Akershus ,74 % BN Bank ,90 % DNB Bank ,64 % Flekkefjord Sparebank ,58 % Helgeland Sparebank ,63 % Melhus Sparebank ,60 % Orkdal Sparebank ,62 % Sparebank 1 Nord-Norge ,80 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,68 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,78 % Sparebank 1 SMN ,09 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,68 % Sparebank 1 SR-Bank ,48 % Sparebanken Hedmark ,51 % Sparebanken Øst ,83 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,68 % Sparebanken Sør ,83 % Storebrand Bank ,67 % Totens Sparebank ,77 % Sum bank ,12 % Sum plassert portefølje ,12 % Likviditet ,39 % Påløpte renter ,52 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Referanseindeks (ST4X) Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en en meravkastning i forhold til referanseindeksen de siste 12, 24, 36 og 48 månedene. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,1 % 4,4 % ,4 % 6,1 % ,3 % 2,2 % ,9 % 0,9 % ,2 % 5,1 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,75 % 1,61 % Siste 24 mnd. 0,79 % 2,02 % Siste 36 mnd. 0,81 % 1,74 % Siste 48 mnd. 0,84 % 2,17 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 1,43 0,65 Siste 24 mnd. 1,09 0,21 Siste 36 mnd. 1,26 0,20 Siste 48 mnd. 1,07 0,24 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,39 % Indeksavvik (p.a.) 1,72 % Sektorfordeling Påløpte renter Likviditet 1,5% 4,4% Bank 94,1% 13

14 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon PLUSS Obligasjon plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 0 og 2 år. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. PLUSS Obligasjon sin klare og definerte renterisikoprofil gjør at fondet egner seg godt som byggekloss, og forenkler risikostyringen i en totalportefølje. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Porteføljeoversikt for PLUSS Obligasjon pr. 31. Desember 2014 PLUSS Obligasjon Fondsdata pr % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen / Aasen Sparebank ,11 % / Aurskog Sparebank ,08 % / Bank 1 Oslo Akershus ,28 % Bien Sparebank ,31 % Blaker Sparebank ,01 % / / / / BN Bank ,42 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,82 % / DNB Bank ,73 % Fornebu Sparebank ,01 % Grong Sparebank ,61 % / / Helgeland Sparebank ,72 % Hjelmeland Sparebank ,03 % Høland og Setskog Sparebank ,54 % Hønefoss Sparebank ,41 % / / Jæren Sparebank ,94 % Modum Sparebank ,06 % Odal Sparebank ,32 % / Orkdal Sparebank ,48 % Rørosbanken Røros Sparebank ,71 % Sandnes Sparebank ,84 % / Selbu Sparebank ,22 % Skudenes & Aakra Sparebank ,02 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,05 % Sparebank 1 Hallingdal ,75 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,94 % / / Sparebank 1 Nordvest ,06 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,37 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,75 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,70 % / / Sparebank 1 SMN ,46 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,02 % / / / / / Sparebank 1 SR-Bank ,78 % / Sparebank 1 Telemark ,83 % Sparebanken Hedmark ,43 % / / / / Sparebanken Øst ,78 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,63 % / / / Sparebanken Sør ,93 % / / Sparebanken Vest ,42 % Stadsbygd Sparebank ,54 % Surnadal Sparebank ,15 % Tinn Sparebank ,33 % Totens Sparebank ,43 % Trøgstad Sparebank ,20 % Sum bank ,20 % Forvaltningskapital (mill. kr.) 989 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1062,50 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 30 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Nov. 05 Årlig forvaltningshonorar 0,25 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Obligasjon 0,5 % 4,2 % 4,2 % 8,3 % p.a. avkastning 5,3 % 4,2 % Referanseindeks 0,6 % 3,3 % 3,3 % 4,6 % p.a. avkastning 7,5 % 3,3 % Avkastning PLUSS Obligasjon i forhold til referanseindeks 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 des.14 PLUSS Obligasjon Ref.indeks 1,5 år (fra 1/12-14) Hva har vi oppnådd Fondet er blant de beste norske korte obligasjonsfond (jf. Morningstar) Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,6% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,9 % 4,4 % ,5 % 6,1 % ,8 % 2,3 % ,9 % 1,3 % ,2 % 3,3 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,30 % 0,85 % Siste 24 mnd. 0,33 % 1,14 % Siste 36 mnd. 0,43 % 1,07 % Siste 48 mnd. 0,45 % 1,84 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 2,76 0,64 Siste 24 mnd. 2,20 0,20 Siste 36 mnd. 2,04 0,21 Siste 48 mnd. 1,63 0,23 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,11 % Indeksavvik (p.a.) 1,81 % Sum plassert portefølje ,20 % Likviditet ,96 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,68 % DNB depotbank ,28 % Påløpte renter ,87 % Uoppgjorte poster ,02 % Sum ,00 % Likviditet 4,9% Sektorfordeling Påløpte renter 0,9% Bank 94,2% 14

15 Aksjefondet PLUSS Aksje PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs Fondindeks. Fondet har tidligere brukt Oslo Børs Totalindeks som referanseindeks, men denne ble endret til Oslo Børs Fondindeks 31/8-01. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 109 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5616,81 Etablert Des. 96 Antall andelseiere 81 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Aksje 3,5 % 9,6 % 9,6 % 461,7 % Referanseindeks 2,2 % 5,7 % 5,7 % 287,8 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks 480% 440% 400% 360% 320% 280% 240% 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% des.96 des.99 des.02 des.05 des.08 des.11 des.14 PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DNB , ,5 % ENTRA Entra ASA , ,8 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,9 % MING Sparebank 1 SMN , ,3 % STB Storebrand , ,9 % Sum Finans ,3 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,0 % TOM Tomra , ,2 % Sum Industri ,2 % Hva har vi oppnådd PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere enn referanseindeksen og Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen de siste 48 mnd. NHY Norsk Hydro , ,9 % YAR Yara International ASA , ,8 % Sum Materialer ,7 % RCL RCCL , ,0 % SBST Schibsted ASA , ,8 % XXLA XXL ASA , ,3 % Sum Forbruksvarer ,1 % AUSS Austevoll Seafood , ,0 % MHG Marine Harvest ASA , ,7 % ORK Orkla , ,5 % SALM Salmar , ,6 % Sum Konsumentvarer ,8 % ATEA Atea , ,2 % OPERA Opera Software , ,3 % Sum Informasjonsteknologi ,5 % TEL Telenor , ,1 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,1 % AVANCE Avance Gas , ,2 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,5 % DNO DNO ASA , ,9 % FOE Fred Olsen Energy , ,3 % ODLL Odfjell Drilling , ,4 % PGS Petroleum Geo-Services , ,5 % PLCS Polarcus , ,4 % PRSO ProSafe ASA , ,9 % SDRL Seadrill Ltd , ,2 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % STL Statoil , ,8 % SUBC Subsea , ,3 % TGS TGS Nopec , ,0 % Sum Energi ,0 % SNI Stolt-Nielsen , ,2 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,9 % Sum Shipping ,1 % Internasjonale selskaper ,8 % 1CHF-NOVNovartis , ,2 % 1DEM-FREFresenius Se&Co , ,3 % Sum Helsevern ,4 % 1USD-CARCarnival Corporation , ,4 % Sum Forbruksvarer ,4 % Sum plassert portefølje ,5 % Likviditet ,6 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Nøkkeltall Verdiutvikling Shipping 2,1% Energi 19,0% Tele 9,1% Sektorfordeling Utland 6,8% Likviditet 5,5% IT 3,5% Fond Ref. indeks ,3 % 70,1 % ,3 % 22,3 % ,7 % -18,8 % ,6 % 20,7 % ,3 % 24,2 % ,6 % 5,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 7,37 % 8,35 % Siste 24 mnd. 8,34 % 9,58 % Siste 36 mnd. 11,33 % 11,63 % Siste 48 mnd. 13,36 % 14,31 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,32 0,16 Siste 24 mnd. 0,43 0,38 Siste 36 mnd. 0,35 0,36 Siste 48 mnd. 0,13 0,11 Finans 11,3% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 0,74 % Indeksavvik (p.a.) 3,12 % Informasjonsindeks 0,24 Industri 2,2% Materialer 11,7% Konsum 18,8% Forbruk 10,1% 15

16 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Fondets målsetting er å oppnå en noe høyere avkastning enn fondsindeksen, og med lavere verdisvingninger. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMBlisten (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. PLUSS Markedsverdi Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 117 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7337,61 Etablert Jan. 95 Antall andelseiere 46 Årlig forvaltningshonorar 0,9 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart* PLUSS Markedsverdi 3,6 % 7,7 % 7,7 % 294,1 % Referanseindeks 2,2 % 5,7 % 5,7 % 194,9 % * Avkastningen er beregnet siden endring av fondets referanseindeks i jan. 98 Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ Porteføljeoversikt for PLUSS Markedsverdi pr. 31. Des Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Markedsverdi i forhold til referanseindeks 640% 580% 520% 460% 400% 340% 280% 220% 160% 100% 40% -20% des.94 des.98 des.02 des.06 des.10 des.14 PLUSS Markedsverdi Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,3 % ENTRA Entra ASA , ,7 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,7 % OLT Olav Thon Eiendom , ,2 % MING Sparebank 1 SMN , ,2 % STB Storebrand , ,8 % Sum Finans ,0 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,0 % TOM Tomra , ,4 % Sum Industri ,3 % NHY Norsk Hydro , ,7 % YAR Yara International ASA , ,3 % Sum Materialer ,9 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Referanseindeks (OSEFX) Hva har vi oppnådd PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs Fondets standardavvik er lavere og Sharpe-indeksen er på linje med referanseindeksen de siste 48 mnd. EKO Ekornes , ,4 % SBST Schibsted , ,7 % XXLA XXL ASA , ,3 % Sum Forbruksvarer ,4 % RCL RCCL , ,8 % Sum Cruise ,8 % AUSS Austevoll Seafood , ,4 % LSG Lerøy Seafood Group , ,6 % MHG Marine Harvest ASA , ,7 % ORK Orkla , ,8 % SALM Salmar , ,4 % Sum Konsumentvarer ,9 % ATEA Atea , ,2 % OPERA Opera Software , ,6 % REC Renewable Energy Corporation A , ,0 % Sum Informasjonsteknologi ,9 % TEL Telenor , ,4 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,4 % AVANCE Avance Gas , ,2 % DNO DNO ASA , ,7 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,6 % FOE Fred Olsen Energy , ,2 % PGS Petroleum Geo-Services , ,4 % PLCS Polarcus , ,3 % PRSO ProSafe ASA , ,7 % SDRL Seadrill Ltd , ,4 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,3 % STL Statoil , ,4 % SUBC Subsea , ,5 % TGS TGS Nopec , ,9 % Sum Energi ,8 % SNI Stolt-Nielsen , ,0 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,8 % Sum Shipping ,9 % Sum plassert portefølje ,3 % Likviditet ,7 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Nøkkeltall Verdiutvikling Shipping 1,9% Energi 19,8% Tele 8,4% Sektorfordeling IT 4,9% Finans 16,0% Likviditet 5,7% Fond Ref. indeks ,8 % 70,1 % ,7 % 22,3 % ,2 % -18,8 % ,8 % 20,7 % ,4 % 24,2 % ,7 % 5,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 7,48 % 8,35 % Siste 24 mnd. 8,74 % 9,58 % Siste 36 mnd. 11,67 % 11,63 % Siste 48 mnd. 13,85 % 14,31 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,25 0,16 Siste 24 mnd. 0,38 0,38 Siste 36 mnd. 0,35 0,36 Siste 48 mnd. 0,12 0,11 Konsum 15,9% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 0,01 % Indeksavvik (p.a.) 2,35 % Informasjonsindeks 0,00 Industri 3,3% Materialer 13,9% Forbruk 5,4% Cruise 4,8% 16

17 Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks er et passivt forvaltet fond som investerer i alle aksjene som inngår i Oslo Børs OBX-Indeks. Fondets mål er å følge Oslo Børs OBX-Indeks avkastning så nært som mulig. PLUSS Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. PLUSS Indeks er således et indeksfond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Indeks Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 28 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7334,31 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 44 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks 1,5 % 2,6 % 2,6 % 633,4 % Referanseindeks 1,5 % 4,0 % 4,0 % 512,1 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks 690% 590% 490% 390% 290% 190% 90% -10% des.93 des.96 des.99 des.02 des.05 des.08 des.11 des.14 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Porteføljen DNB DnB NOR ASA , ,6 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,0 % STB Storebrand , ,6 % Sum Finans ,1 % GOGL Golden Ocean Group Ltd , ,2 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,1 % Sum Industri ,3 % OPERA Opera Software , ,6 % REC Renewable Energy Corporation A , ,4 % Sum Informasjonsteknologi ,0 % NHY Norsk Hydro , ,5 % YAR Yara International ASA , ,5 % Sum Materialer ,1 % RCL RCCL , ,9 % SBST Schibsted ASA , ,8 % Sum Forbruksvarer ,7 % MHG Marine Harvest ASA , ,0 % ORK Orkla , ,2 % Sum Konsumentvarer ,2 % TEL Telenor , ,3 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,3 % AKAS Akastor ASA , ,4 % AKSOL Aker Solutions , ,7 % BWLPG BW LPG , ,5 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,5 % DNO DNO ASA , ,1 % FOE Fred Olsen Energy , ,3 % PGS Petroleum Geo-Services , ,2 % SDRL Seadrill Ltd , ,3 % STL Statoil , ,3 % SUBC Subsea 7 Inc , ,5 % TGS TGS Nopec Geophysical , ,0 % Sum Energi ,9 % Nøkkeltall Verdiutvikling Energi 29,9% IT 1,3% Telekomm. 14,3% Sektorfordeling Industri 1,3% Konsumentvarer 9,2% Fond Ref. indeks ,2 % 70,4 % ,8 % 18,0 % ,9 % -10,7 % ,5 % 14,7 % ,6 % 22,7 % ,6 % 4,0 % Standardavvik Siste 12 mnd. 9,69 % 9,96 % Siste 24 mnd. 10,11 % 10,40 % Siste 36 mnd. 12,00 % 12,21 % Siste 48 mnd. 13,62 % 13,89 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,05 0,09 Siste 24 mnd. 0,29 0,31 Siste 36 mnd. 0,27 0,28 Siste 48 mnd. 0,11 0,12 Likviditet 0,3% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -0,71 % Indeksavvik (p.a.) 0,65 % Informasjonsindeks -1,09 Finans 18,1% Materialer 15,1% Forbruksvarer 9,7% Sum plassert portefølje ,7 % Likviditet ,4 % Uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % 17

18 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Europa Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 48 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 2148,63 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 51 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje 2,2 % 12,9 % 12,9 % 114,9 % Referanseindeks 1,7 % 14,6 % 14,6 % 90,3 % 160% 110% 60% 10% Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til referanseindeks -40% des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 des. 13 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Sveits ,5 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 751, , ,5 % Credit Suisse Group Finans CHF 751, , ,8 % Novartis CHF 751, , ,6 % Roche GS Helsevern CHF 751, , ,6 % Syngenta Materialer CHF 751, , ,0 % Tyskland ,1 % Adidas Forbruksvarer EUR 9, , ,4 % BMW (Bayerische Motoren Werke) Forbruksvarer EUR 9, , ,9 % Deutsche Post Finans EUR 9, , ,4 % Fresenius Se&Co Helsevern EUR 9, , ,2 % Heidelbergcement AG Industri EUR 9, , ,4 % Infineon Technologies AG Informasjonsteknologi EUR 9, , ,2 % Linde Materialer EUR 9, , ,6 % SAP Informasjonsteknologi EUR 9, , ,9 % Frankrike ,5 % AXA Finans EUR 9, , ,4 % Imerys Industri EUR 9, , ,0 % Pernod Ricard Konsumentvarer EUR 9, , ,8 % Publicis Groupe Forbruksvarer EUR 9, , ,8 % Schneider Electric SA Industri EUR 9, , ,0 % Vallourec Energi EUR 9, , ,4 % England ,4 % Barclays Finans GBP 11, , ,2 % BG Group PLC Energi GBP 11, , ,3 % Diageo Plc Konsumentvarer GBP 11, , ,2 % Merlin Entertainment Forbruksvarer GBP 11, , ,9 % Prudential Plc Finans GBP 11, , ,6 % Reckitt Benckiser Group Plc Forbruksvarer GBP 11, , ,2 % Royal Dutch Shell A Energi GBP 11, , ,2 % St James Place Finans GBP 11, , ,7 % Wood Group (John) Energi GBP 11, , ,1 % Italia ,2 % Intesa Sanpaolo S.P.A Finans EUR 9, , ,2 % Nederland ,5 % Aegon NV Finans EUR 9, , ,4 % ING Groep Finans EUR 9, , ,1 % Portugal ,0 % Nos SGSP Helsevern EUR 9, , ,0 % Spania ,2 % Inditex Forbruksvarer EUR 9, , ,4 % Telefonica Telekomm. & Tjenester EUR 9, , ,8 % Norden ,4 % Novo Nordisk, B Helsevern DKK 121, , ,8 % Pandora Forbruksvarer DKK 121, , ,3 % Volvo B Forbruksvarer SEK 95, , ,3 % Sum plassert portefølje ,6 % Likviditet ,5 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,6 % 12,1 % ,5 % 5,3 % ,7 % -9,0 % ,5 % 10,7 % ,2 % 36,9 % ,9 % 14,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 9,39 % 7,57 % Siste 24 mnd. 9,17 % 7,55 % Siste 36 mnd. 9,78 % 8,37 % Siste 48 mnd. 12,95 % 10,63 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,35 0,48 Siste 24 mnd. 0,56 0,82 Siste 36 mnd. 0,48 0,60 Siste 48 mnd. 0,16 0,28 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -3,52 % Indeksavvik (p.a.) 5,63 % Informasjonsindeks -0,63 Konsumentvarer 7,0% IT 6,1% Materialer 4,6% Spania 4,2% Industri 7,9% Sektorfordeling Likviditet 1,4% Helsevern 15,3% Telekom. & Tjenester 3,8% Energi 7,6% Finans 24,7% Forbruksvarer 21,7% Geografisk fordeling Likviditet Portugal 1,4% 1,0% Italia Norden 2,2% 6,4% Tyskland 21,1% Sveits 17,5% Nederland 5,5% England 26,4% Frankrike 14,5% 18

19 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Utland Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 55 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 4209,39 Etablert Jul. 95 Antall andelseiere 66 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Aksje 4,6 % 25,9 % 25,9 % 320,9 % Referanseindeks 4,6 % 28,2 % 28,2 % 332,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Konsumentvarer 8,2% IT 14,9% Industri 4,3% Sektorfordeling Likviditet 2,4% Helsevern 18,4% Energi 4,7% Finans 23,7% Forbruksvarer 19,3% Nord-Amerika 59,5 % Geografisk fordeling Likviditet 2,4 % Europa (eks. Norden) 33,0 % Asia 5,0 % Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% des. 95 des. 98 des. 01 des. 04 des. 07 des. 10 des. 13 PLUSS Utland Aksje Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,0 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 751, , ,7 % Novartis Helsevern CHF 751, , ,2 % Roche GS Helsevern CHF 751, , ,9 % SAP Informasjonsteknologi EUR 9, , ,8 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 9, , ,7 % Barclays Finans GBP 11, , ,2 % Prudential Plc Finans GBP 11, , ,1 % SABMiller Plc Konsumentvarer GBP 11, , ,7 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 11, , ,5 % Vodafone Group PLC Telekom GBP 11, , ,1 % Asia ,0 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,6 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 6, ,4 % Nord-Amerika ,5 % Actavis Inc Helsevern USD 7, , ,8 % Amazon Com Forbruksvarer USD 7, , ,2 % Anadarko Petroleum Corp. Energi USD 7, , ,2 % Citigroup Finans USD 7, , ,1 % CVS Health Corporation Helsevern USD 7, , ,4 % Ebay Informasjonsteknologi USD 7, , ,4 % Eaton Corp. Industri USD 7, , ,3 % Google C-share Informasjonsteknologi USD 7, , ,1 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 7, , ,2 % JP Morgan Chase Finans USD 7, , ,0 % Limited Brands Forbruksvarer USD 7, , ,4 % Las Vegas Sands Finans USD 7, , ,4 % Pfizer Helsevern USD 7, , ,2 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 7, , ,8 % Schlumberger LTD Energi USD 7, , ,5 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 7, , ,2 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 7, , ,1 % VISA Finans USD 7, , ,4 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,9 % 7,3 % ,8 % 13,3 % ,6 % -3,3 % ,6 % 7,6 % ,9 % 38,5 % ,9 % 28,2 % Standardavvik Siste 12 mnd. 8,68 % 8,25 % Siste 24 mnd. 8,16 % 6,63 % Siste 36 mnd. 8,77 % 7,23 % Siste 48 mnd. 10,82 % 8,81 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,74 0,84 Siste 24 mnd. 0,89 1,21 Siste 36 mnd. 0,56 0,82 Siste 48 mnd. 0,26 0,46 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -5,31 % Indeksavvik (p.a.) 4,59 % Informasjonsindeks -1,16 Sum plassert portefølje ,6 % Likviditet ,5 % Uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % 19

20 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk PLUSS Utland Etisk investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling og krigsmateriell. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet). Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Utland Etisk Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 23 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1333,63 Etablert Des. 06 Antall andelseiere 10 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Etisk 4,9 % 24,8 % 24,8 % 33,4 % Referanseindeks 4,6 % 28,2 % 28,2 % 62,8 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 75,0 % 55,0 % 35,0 % 15,0 % -5,0 % des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 des.14-25,0 % -45,0 % Avkastning PLUSS Utland Etisk i forhold til referanseindeks PLUSS Utland Etisk Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Etisk pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,9 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 751, , ,1 % Novartis Helsevern CHF 751, , ,1 % Roche GS Helsevern CHF 751, , ,9 % SAP Informasjonsteknologi EUR 9, , ,0 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 9, , ,5 % Barclays Finans GBP 11, , ,2 % Prudential Plc Finans GBP 11, , ,2 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 11, , ,8 % Vodafone Group PLC Telekom GBP 11, , ,1 % Asia ,8 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,0 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 6, ,9 % Nord-Amerika ,9 % Actavis Inc Helsevern USD 7, , ,8 % Amazon Com Forbruksvarer USD 7, , ,3 % Anadarko Petroleum Corp. Energi USD 7, , ,3 % Citigroup Finans USD 7, , ,0 % CVS Health Corporation Helsevern USD 7, , ,7 % Ebay Informasjonsteknologi USD 7, , ,4 % Eaton Corp. Industri USD 7, , ,4 % Google C-share Informasjonsteknologi USD 7, , ,9 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 7, , ,3 % JP Morgan Chase Finans USD 7, , ,5 % Limited Brands Forbruk USD 7, , ,5 % Pfizer Helsevern USD 7, , ,5 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 7, , ,0 % Schlumberger LTD Energi USD 7, , ,5 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 7, , ,2 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 7, , ,0 % VISA Finans USD 7, , ,8 % Sum plassert portefølje ,5 % Likviditet ,5 % Uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % Nøkkeltall Verdiutvikling Geografisk fordeling Fond Ref. indeks ,53 % 7,3 % ,3 % 13,3 % ,3 % -3,3 % ,1 % 7,6 % ,0 % 38,5 % ,8 % 28,2 % Standardavvik Siste 12 mnd. 8,73 % 8,25 % Siste 24 mnd. 8,20 % 6,63 % Siste 36 mnd. 8,68 % 7,23 % Siste 48 mnd. 10,98 % 8,81 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,71 0,84 Siste 24 mnd. 0,86 1,21 Siste 36 mnd. 0,55 0,82 Siste 48 mnd. 0,23 0,46 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -6,15 % Indeksavvik (p.a.) 4,79 % Informasjonsindeks -1,28 Likviditet 2,5% Konsumentvarer Energi 4,8% 4,8% Finans IT 14,5% 22,5% Industri 4,4% Sektorfordeling Helsevern 21,0% Forbruksvarer 21,5% Likviditet 2,5% Europa (eks. Norden) 31,9% Nord- Amerika 60,9% Asia 4,8% 20

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 10 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 10 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2013

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2013 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2016 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2016 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2016 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2016 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2017 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2017 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2017 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2017 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2016 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2016 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2010 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2010 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2008 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2008 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2017 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2017 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer