KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014"

Transkript

1 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2014 Innhold: Rente- og aksjemarkedene pr. 30. juni Side 2 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked Side 6 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Side 7 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Side 8 Obligasjonsfondet PLUSS Rente Side 9 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon Side 10 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon Side 11 Aksjefondet PLUSS Aksje Side 12 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Side 13 Aksjefondet PLUSS Indeks Side 14 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje Side 15 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje Side 16 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Side 17 Styret i forvaltningsselskapet Side 18 Forklaringer av ord og uttrykk, samt fondsinformasjon..... Side 19 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 1

2 Internasjonal renteutvikling Rente- og aksjemarkedene pr. 30. juni 2014 De makroøkonomiske nøkkeltallene gjennom første halvdel av 2014 gav ingen klare indikasjoner på hvorvidt det ventede globale oppsvinget er i ferd med å skyte fart, men utviklingen gjennom andre kvartal synes oppløftende tatt det noe svake første kvartalet i betraktning. Signaler om tiltakende aktivitet i Kina og Japan, tegn til reversering av de meget svake BNP-tallene i USA gjennom første kvartal, samt ytterligere stimuli fra den europeiske sentralbanken gjør oss optimistiske med tanke på utviklingen i den globale veksten fremover. Vi vurderer også at risikoen for en ny økonomisk nedtur er begrenset og at de pågående geopolitiske konfliktene ikke vil gi større negative ringvirkninger. Forventningen er som tidligere at USA vil lede an i den økonomiske utviklingen, etterfulgt av Europa med Storbritannia i spissen, mens "Emerging Markets" økonomiene vil henge noe etter. USA Rentenivå Endring siden USA mnd.libor 0,25 0,23 0,23-0,02 0,00 10 års Stat 3,03 2,72 2,53-0,50-0,19 30 års Stat 3,96 3,56 3,36-0,60-0,20 10 års Stat-3 mnd. LIBOR 2,78 2,49 2,30-0,48-0,19 Kilde: Thompson Reuters 3-måneders Libor var uendret på 0,23% i andre kvartal, mens 10-års statsobligasjonsrente falt videre med 19 rentepunkter fra 2,72% til 2,53% i den samme perioden etter blant annet kraftige nedrevideringer av den amerikanske veksten. Siste reviderte BNP-tall for første kvartal viste et annualisert fall på hele 2,9%, hvilket var langt dårligere enn ventet og kan i stor grad forklares av svakere forbruk av helsetjenester og lavere nettoeksport. Nedgangen må imidlertid også sees i sammenheng med flere midlertidige faktorer, herunder lagernedbygging og værmessige forhold, som trolig delvis ble reversert i andre kvartal. Videre er det flere nøkkeltall som tilsier at veksten vil ta seg bra opp fremover. ISM indeksen, som indikerer aktivitetsnivået i økonomien, var ved utgangen av andre kvartal forenlig med en annualisert BNP vekst på 3%. Tiltakende vekst underbygges for øvrig av en relativ høy sysselsettingsvekst, avtakende arbeidsledighet, vedvarende høy forbrukertillit og økt detaljomsetning. 2 Hva gjelder den amerikanske sentralbanken, Fed, og utsiktene for pengepolitikken fremover er situasjonen mer eller mindre uendret fra forrige kvartal. Fed har trappet ned de månedlige obligasjonskjøpene med USD 10 mrd. per rentemøte som tidligere kommunisert og ser for seg at QE3 programmet vil være ferdig avviklet i løpet av oktober inneværende år. Styringsrenten på sin side vil trolig forbli på et rekordlavt nivå frem til medio/ultimo 2015 gitt forventet utvikling i arbeidsmarkedet og inflasjonen (og økonomien for øvrig). Vi forventer imidlertid en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente, som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 2,7% ultimo 2014 og 3,0% medio Europa Rentenivå Endring siden Euroland mnd.euro 0,29 0,31 0,21-0,08-0,10 10 års Stat 1,94 1,57 1,25-0,69-0,32 10 års Stat-3 mnd. Euro 1,65 1,26 1,04-0,61-0,22 10 års Euro - 10 års USD -1,09-1,15-1,28-0,19-0,13 USD / Euro 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 Kilde: Thompson Reuters Gjennom kvartalet falt 3-måneders Euribor med 10 rentepunkter fra 0,31% til 0,21%. 10-års statsobligasjonsrente falt videre med 32 rentepunkter fra 1,57% til 1,25 % i den samme perioden. Europa (les: eurosonen) har i mindre grad enn USA hentet seg inn etter finanskrisen i 2008, hvilket må sees i sammenheng med gjeldskrisen fra På tross av at utviklingen går i riktig retning, trekker det økonomiske oppsvinget ut i tid. BNP-veksten gjennom første kvartal endte på svake 0,2%, hvor kun Tyskland og Spania bidro positivt av de større landene. Det er i all hovedsak nettoeksporten som tynger, og den relativt sterke euroen er tilsynelatende veksthemmende. Videre er det lite som tyder på at bildet har endret seg nevneverdig gjennom andre kvartal. PMI-indeksen er forenlig med en BNP-vekst på rundt 0,4%, hvor særlig Frankrike utmerket seg negativt med et avtakende aktivitetsnivå. Det har også vært andre skuffende nøkkeltall, herunder ZEW- og IFO-indeksene i Tyskland, som trekker i retning av at det ventede oppsvinget foreløpig lar vente på seg. Behovet for pengepolitiske stimulanser er derfor større i Europa, dvs. innad i eurosonen, enn hva tilfellet er i

3 USA. I tillegg er vedvarende lav inflasjon og fallende inflasjonsforventinger bekymringsverdig, hvilket den europeiske sentralbanken, ESB, har påpekt over lengre tid. Igjen er en relativt sterk euro uheldig med tanke på lav importert inflasjon. Det var derfor ikke overraskende at ESB agerte på rentemøtet i juni og besluttet å kjøre en desto mer ekspansiv pengepolitikk. Styringsrenten ble kuttet til 0,15%, innskuddsrenten ble for første gang satt negativ på 10 rentepunkter, samtidig som man legger til rette for billige og lange låneordninger ovenfor bankene ("targeted long-term refinancing operations" - TLTRO). Fremover tror vi en ytterligere nedjustering av styringsrenten er lite trolig da virkemiddelet i stor grad blir av mer symbolsk karakter. Renten blir derfor mest sannsynlig holdt uendret for en lengre periode. Sentralbanken har derimot åpnet for å kunne kjøpe transparente verdipapirifiserte lån ("asset backed securities" - ABSer) fra bankene om nødvending, og uttaler nok en gang at de vil "sette alle kluter" til dersom utviklingen tilsier det. Det trekker dermed i retning av et mer omfattende kvantitativt lettelsesprogram i tiden fremover. 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland) ventes imidlertid å vise en stigende trend til et nivå omkring 1,3% ultimo 2014 og 1,5% medio holdes uendret ut 2015 for deretter gradvis å økes. Nedjusteringen skyldes i stor grad lavere renter i eurosonen i kjølvannet av tiltakene fra ESB, samt lavere renteforventinger i Sverige. Disse utgjør majoriteten blant Norges handelspartnere. Det bemerkes også at kronen har styrket seg noe siden forrige rapport. I tillegg påpeker Norges Bank at anslagene tilknyttet veksten innenfor petroleumsinvesteringene trolig har vært for optimistiske i henhold til den siste oppdateringen til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vekstanslaget for fastlands- BNP er imidlertid lite endret, da veksten i privat konsum ventes å bli høyere enn tidligere antatt. Sentralbanken utelukker for øvrig ikke at det kan være aktuelt å sette styringsrenten ned dersom utsiktene for norsk økonomi skulle svekke seg. Veksten i norsk økonomi ventes å være moderat i tiden fremover som følge av avtakende investeringstakt innenfor petroleumssektoren. I den siste tellingen til SSB anslo oljeselskapene at investeringsnivået vil falle kraftig til neste år med i overkant av 12%. Dette er foreløpig en pekepinn på retningen, da investeringsplanene fortsatt er på et tidlig stadium og er dermed forbundet med høy usikkerhet. Ellers er det forventninger om lav vekst i byggeaktiviteten, boliginvesteringene, samt foretaksinvesteringene. Norge Rentenivå Endring siden Norge mnd. NIBOR 1,68 1,73 1,75 0,07 0,02 6 mnd. NIBOR 1,75 1,84 1,79 0,04-0,05 2-års SWAP 1,87 1,95 1,76-0,11-0,19 5-års SWAP 2,58 2,51 2,12-0,46-0,39 NST471-1 år 1,41 1,45 1,31-0,10-0,14 NST472-3 år 1,84 1,73 1,45-0,39-0,28 NST473-5 år 2,35 2,17 1,74-0,61-0,43 NST474-7 år 2,76 2,59 2,06-0,70-0,53 NST475-9 år 3,00 2,83 2,36-0,64-0,47 NST år na. 2,91 2,48 na. -0,43 NST års Euro na. 1,34 1,23 na. -0,11 3mnd NIBOR-3mnd Euro 1,39 1,42 1,54 0,15 0,12 USD / NOK 6,07 5,99 6,13 0,06 0,14 EURO/NOK 8,34 8,25 8,40 0,06 0,15 Brent Blend (2M) 110,7 107,5 112,2 1,50 4,70 Kilde: Thompson Reuters I løpet av andre kvartal steg 3-måneders Nibor 2 rentepunkter fra 1,73% til 1,75%. 10-års statsobligasjonsrente (NST476) falt 43 rentepunkter fra 2,91% til 2,48% i den samme perioden. Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,5% under rentemøtene i mai og juni, men nedjusterte rentebanen overraskende mye (underkant av 50 basispunkter) fra forrige pengepolitiske rapport i mars. Den nye prognosen indikerer at styringsrenten 3 Det private forbruket har på motsatt side økt mer enn ventet, samtidig som forbrukertilliten har tatt seg noe opp. Dette har trolig sammenheng med lavere utlånsrenter, mildere kredittpraksis hos bankene, vedvarende lav arbeidsledighet (2,7%), samt bedring i boligmarkedet. Det ventes derfor sterkere vekst her også fremover. Eksporten på sin side vil trolig fortsette å bli stimulert av den svake norske kronen, samt antatt bedrede konjunkturutsikter blant våre viktigste handelspartnere. Handelsvektet (I-44) korrigerte kronen tilbake gjennom andre kvartal, hvor den svekket seg med rundt 2,4%. Det relativt høye kostnadsnivået er imidlertid utfordrende. Fastlands-BNP vokste med 0,5% gjennom første kvartal, hvilket var i tråd med forventningene. Norges Bank anslår tilsvarende utvikling i de kommende kvartaler og oppjusterte veksten inneværende år til 2%. Avtakende investeringsvekst innenfor petroleumsvirksomheten trekker imidlertid anslagene ned i de påfølgende årene. Boligmarkedet fortsatte den positive tendensen gjennom andre kvartal med noe høyere priser, samtidig som omsetningen holdt seg høy og formidlingstiden lav. Per utgangen av juni var boligprisene 1,3% høyere enn på

4 samme tid i fjor. Gjeldsveksten har holdt seg stabil på i underkant av 7% og vokser dermed fortsatt raskere enn husholdningenes disponible inntekt. Norges Bank bemerker som tidligere at frykten for finansielle ubalanser holder igjen for en lavere styringsrente, men virker noe mindre bekymret på tross av høyere boligpris og høyere veksttakt i gjelden enn hva tilfellet var i første kvartal. Hva gjelder kjerneinflasjonen (KPI-JAE), dvs. prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, holdt årsveksten seg stabil i området 2,3%-2,5% gjennom kvartalet. Prisutviklingen har dermed stabilisert seg på et høyere nivå enn foregående år, hvor mye av økningen kan tilskrives importerte konsumvarer. Det er nærliggende å tro at dette i stor grad skyldes effekten av en svakere norsk krone. Norges Bank legger til grunn en underliggende prisvekst på i området 2,0% til 2,5%. Vårt hovedscenario er at Norges Bank holder styringsrenten uendret til utgangen av 2015, hvilket innebærer en stabil 3-måneders Nibor på omkring 1,7%. Eventuelle fremtidige revideringer av rentebanen virker imidlertid mest sannsynlig på nedsiden. Dette henger sammen med at den svenske riksbanken overraskende kuttet styringsrenten med 0,5% poeng (mot ventet 0,25%), samtidig som Norges Bank trolig vil vektlegge eventuelle negative utviklingstrekk i norsk økonomi mer enn tilsvarende positive. 10-års statsobligasjonsrente (NST 476) ventes å vise en stigende trend til rundt 2,7% medio og 3,0% ultimo Renteprognoser 3-måneders pengemarkedsrenter Status: Prognose: Land Endring: Ultimo 2014 Medio 2015 Norge 1,68 1,75 0,07 1,70 1,70 Euro 0,29 0,21-0,08 0,20 0,20 USA 0,25 0,23-0,02 0,25 0,25 Aksjemarkedene gjennom andre kvartal Generelt gode resultatfremleggelser for første kvartal, noe avtakende frykt tilknyttet konflikten mellom Ukraina og Russland, lave rentenivåer, ytterligere sentralbank stimuli, samt positive vekstforventninger trakk aksjemarkedene opp gjennom andre kvartal. Aksjemarkedene Indeksnivå Endring siden i lokal valuta Dow Jones - New York ,5 % 2,2 % NASDAQ - New York ,5 % 5,0 % Nikkei - Tokyo ,9 % 2,3 % DAX - Frankfurt ,9 % 2,9 % CAC 40 - Paris ,0 % 0,7 % FTSE - London ,1 % 2,2 % OMX - Sverige ,3 % 0,9 % Oslo Børs Fondindeks ,5 % 8,6 % Oslo Børs Benchmarkindeks ,6 % 9,9 % OBX Indeks ,6 % 10,5 % Finans indeks ,3 % 8,6 % Industri indeks ,3 % -3,9 % Energi ,7 % 13,2 % Materialer ,2 % 16,5 % Forbruksvarer ,2 % -4,6 % Konsumentvarer ,0 % 22,0 % Helsevern ,3 % -5,8 % Informasjonsteknologi ,6 % 0,9 % Telekomm. & tjenester ,5 % 10,5 % SMB-indeks ,8 % 5,4 % Kilde: Thompson Reuters % i NOK 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Verden Utviklingen i MSCI Indekser Nord- Amerika : Endring: USD/NOK 6,07 6,13 0,06 EUR/NOK 8,34 8,40 0,06 Oljepris (*) 110,7 112,2 1,50 (*) Brent Blend på 2 mnd. termin i USD USD Europa Japan Asia Juni 2. kvartal Hittil i år De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 4,8% i USD, men som følge av en svakere NOK ble utviklingen 7,5% i NOK gjennom kvartalet. I USA steg Dow Jones-indeksen 2,2% (i lokal valuta) og Nasdaq-indeksen 5,0%. 10-års obligasjonsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Ultimo 2014 Medio 2015 Norge* 3,00 2,36-0,64 2,70 3,00 Euro 1,94 1,25-0,69 1,30 1,50 USA 3,03 2,53-0,50 2,70 3,00 * NST475 - prognosen gjeldende for NST476, dvs ny 10-års statsobligasjonsrente løpende fra mars. Blant de toneangivende aksjemarkedene i Europa hadde Tyskland den sterkeste utviklingen med en oppgang i DAX Indeksen på 2,9%. Videre steg FTSE 100- Indeksen (England) 2,2%, mens CAC-indeksen steg 0,7%. Det japanske aksjemarkedet representert ved Nikkei 225-indeksen steg på sin side 2,3% (alle tall i lokal valuta). Oslo Børs, representert ved OBX-indeksen, 4

5 Benchmarkindeksen og Fondsindeksen utviklet seg relativt sterkt med en oppgang på henholdsvis 10,5%, 9,9% og 8,6% gjennom kvartalet. Av de ulike sektorene var det Konsumentvarer som utmerket seg med en oppgang på 22,0%, drevet primært av lakseselskapene med Salmar (34,1%) og Marine Harvest (30,9%) i spissen. Vedvarende høye laksepriser har gitt seg utslag i rekordresultater og økte utbytter generelt blant oppdretterne. Lakseprisen har riktig nok tendert ned den senere tid, men dette skyldes sesongmessige forhold og vil trolig reverseres over sommeren (som bl.a. indikeres av økte forwardpriser). På tross av vedvarende høye laksepriser har markedsbalansen holdt seg stram og vi tror den vil tilstramme seg ytterligere i de kommende år med begrenset kapasitetsvekst og tiltakende etterspørsel. Sektoren vil derfor etter vårt syn fortsette å utmerke seg positivt på Oslo Børs i tiden fremover. For øvrig utviklet sektorene Materialer (16,5%) og Energi (13,2%) seg også relativt sterkt. Gjødselselskapet Yara (19,9%) leverte overraskende gode resultater for første kvartal, samtidig som de nyter godt av tiltakende nitratpremier. Ureamarkedet er på sin side fortsatt svakt. Hva gjelder aluminium har markedet omsider begynt å ta seg opp igjen etter en vedvarende svak periode preget av overkapasitet. Utsikter til strammere markedsbalanse og økte priser har bedret sentimentet og bidro til videre oppgang for Norsk Hydro (12,5%). Utviklingen innenfor energisektoren er fortsatt blandet og sentimentet virker noe negativt, og da særlig innenfor seismikk. Statoil (15,6%) har på sin side fortsatt den positive tendensen og er dermed med sin dominerende størrelse en viktig bidragsyter både til sektoren og den relativt sterke utviklingen på Oslo Børs. Drilling aktøren Seadrill (17,9%) var også sterk gjennom kvartalet uten at stemningen i riggmarkedet har tatt seg nevneverdig opp. Oljeprisen steg for øvrig 4,7 USD per fat til 112,2 USD, hvilket må sees i sammenheng med konflikten mellom Ukraina og Russland, og ikke minst urolighetene som igjen har blusset opp i Irak. Forbruksvarer (-4,6%) og Industri (-3,9%) utviklet seg svakest av de ulike delindeksene på Oslo Børs. Mediekonsernet Schibsted (-13,1%) ble tynget av høyere investeringer innefor new ventures, svakere guiding, samt en noe mer skeptisk holdning til vekstselskaper med høye forventningsverdier. Selskapet leverte imidlertid solide tall innenfor online classified (rubrikk på nett) for første kvartal med tosifret vekst og høye marginer. Industrisektoren ble på sin side dratt ned av blant annet flyselskapet Norwegian (-20,4%). Fallende yieldutvikling, svakere norsk krone, høyere oljepris, samt flere negative resultatvarsler fra konkurrerende flyselskaper har tynget sentimentet i aksjen. Fremover tror vi aksjemarkedet fortsatt har mer å gå på. Generelt lave rentenivåer underbygger videre tilbøyelighet for å ta risiko, i tillegg til den relativt attraktive utbytteyielden. For øvrig ventes aksjemarkedet å bli drevet av en positiv makroøkonomisk utvikling. Det er også flere tegn på økt investeringsvillighet blant selskapene med tiltakende oppkjøpsaktivitet. Geopolitisk frykt anført av situasjonen i Midtøsten og konflikten mellom Russland og Ukraina vil på motsatt side kunne korrigere markedet ned. Anbefalt strategisk porteføljesammensetning Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn: Risiko Kort horisont (0-2 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 100% 60% 30% - Obligasjoner 0 40% 50% - Norske aksjer % - Utenlandske aksjer % Middels horisont (2-5 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 20% 10% 0 - Obligasjoner 60% 60% 40% - Norske aksjer 10% 15% 30% - Utenlandske aksjer 10% 15% 30% Lang horisont (5 år +) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 5% Obligasjoner 65% 50% 20% - Norske aksjer 15% 25% 40% - Utenlandske aksjer 15% 25% 40% Denne markedskommentaren er skrevet 15.juli 2014 Dette materialet er utarbeidet av Fondsforvaltning AS til andelseiernes personlige orientering. Materialet er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelig materiale, samt forvalternes vurderinger. Kildene anses for å være pålitelige, men Fondsforvaltning garanterer ikke for at opplysningene er nøyaktige eller komplette. Materialet er gjennomgått omhyggelig, og vurderinger er foretatt etter beste skjønn. Komplette prospekter for fondene er tilgjengelig på forespørsel til Fondsforvaltning AS. 5

6 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pengemarked Forvaltningskapital (mill. kr.) 194 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1010,25 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 105 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Sep. 94 Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pengemarked 0,2 % 1,4 % 2,8 % 6,2 % p.a. avkastning 2,6 % 2,8 % Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 1,5 % 3,1 % p.a. avkastning 1,6 % 1,4 % Avkastning PLUSS Pengemarked i forhold til referanseindeks 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des. 94 des. 97 des. 00 des. 03 des. 06 des. 09 des. 12 PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked pr. 30. Juni 2014 Urealisert % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi resultat porteføljen Aasen Sparebank ,52 % Bank 1 Oslo Akershus ,11 % Fana Sparebank ,84 % Grong Sparebank ,04 % / Klepp Sparebank ,05 % Lillestrøm Sparebank ,08 % Sandnes Sparebank ,05 % Selbu Sparebank ,51 % Skudenes & Aakra Sparebank ,52 % Sparebank 1 Hallingdal ,57 % Sparebank 1 Nord-Norge ,57 % Sparebank 1 Nordvest ,78 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,05 % Sparebank 1 SMN ,77 % Sparebank 1 Telemark ,58 % Sparebanken Møre ,62 % Sparebanken Sør ,05 % Sparebanken Vest ,57 % Totens Sparebank ,33 % Sum bank ,60 % Sum plassert portefølje ,60 % Likviditet ,77 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,27 % DNB depotbank ,50 % Påløpte renter ,66 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,7 % 2,1 % ,3 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,4 % 1,5 % ,9 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,04 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,10 % 0,17 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 9,09 0,00 Siste 24 mnd. 4,20 0,00 Siste 36 mnd. 3,90 0,00 3,39 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,17 % Indeksavvik (p.a.) 0,21 % Påløpte renter 0,7% Bank 24,6% Likviditetsplasseringer 74,7% 6

7 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Likviditet Forvaltningskapital (mill. kr.) 723 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1005,15 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 41 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Des. 95 Årlig forvaltningshonorar 0,3 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet 0,2 % 1,4 % 2,9 % 6,4 % p.a. avkastning 2,7 % 2,9 % Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 1,5 % 3,1 % p.a. avkastning 1,6 % 1,4 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Avkastning PLUSS Likviditet i forhold til referanseindeks 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des.95 des.98 des.01 des.04 des.07 des.10 des.13 PLUSS Likviditet Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,69 % Bank 1 Oslo Akershus ,56 % Blaker Sparebank ,28 % BN Bank ,70 % DNB Bank ,57 % / Fana Sparebank ,24 % Fornebu Sparebank ,14 % Grong Sparebank ,53 % Høland og Setskog Sparebank ,42 % / Klepp Sparebank ,63 % Lillestrøm Sparebank ,51 % Sandnes Sparebank ,40 % Selbu Sparebank ,69 % Skudenes & Aakra Sparebank ,56 % Sparebank 1 Hallingdal ,70 % Sparebank 1 Nord-Norge ,99 % Sparebank 1 Nordvest ,56 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,43 % / Sparebank 1 SMN ,06 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,14 % Sparebanken Møre ,56 % / Sparebanken Sør ,28 % Sparebanken Vest ,99 % Tinn Sparebank ,69 % Totens Sparebank ,43 % Sum bank ,75 % Sum plassert portefølje ,75 % Likviditet ,65 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,53 % DNB depotbank ,12 % Påløpte renter ,60 % Uoppgjorte poster ,00 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,9 % 2,1 % ,5 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,5 % 1,5 % ,0 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,03 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,17 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 11,63 0,00 Siste 24 mnd. 4,39 0,00 Siste 36 mnd. 3,96 0,00 3,49 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,26 % Indeksavvik (p.a.) 0,22 % Påløpte renter 0,6% Bank 24,8% Likviditetsplasseringer 74,6% 7

8 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 50 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Likviditet II Forvaltningskapital (mill. kr.) Referanseindeks se siste side Baiskurs pr. andel 1017,06 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 56 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02 Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet II 0,2 % 1,5 % 3,0 % 6,6 % p.a. avkastning 2,8 % 3,0 % Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 1,5 % 3,1 % p.a. avkastning 1,6 % 1,4 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. 60% 45% 30% 15% 0% Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks des.02des.03 des.04des.05 des.06des.07 des.08des.09 des.10des.11 des.12des.13 PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Arendal og Omegns Sparekasse ,39 % Bank 1 Oslo Akershus ,15 % Blaker Sparebank ,21 % / BN Bank ,79 % DNB Bank ,90 % / / Fana Sparebank ,91 % Flekkefjord Sparebank ,51 % / Fornebu Sparebank ,78 % Grong Sparebank ,34 % / Helgeland Sparebank ,99 % / Høland og Setskog Sparebank ,68 % Indre Sogn Sparebank ,10 % / Klepp Sparebank ,98 % / Lillestrøm Sparebank ,94 % Rørosbanken Røros Sparebank ,05 % Sandnes Sparebank ,49 % Selbu Sparebank ,54 % Skudenes & Aakra Sparebank ,38 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,40 % / Sparebank 1 Hallingdal ,22 % / / Sparebank 1 Nordvest ,49 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,04 % / / Sparebank 1 SMN ,54 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,11 % Sparebank 1 Telemark ,11 % Sparebanken Hedmark ,27 % / Sparebanken Møre ,69 % / / Sparebanken Sør ,14 % / Sparebanken Vest ,45 % Time Sparebank ,14 % Totens Sparebank ,19 % Sum bank ,92 % Sum plassert portefølje ,92 % Likviditet ,96 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,77 % DNB depotbank ,19 % Påløpte renter ,64 % Uoppgjorte poster ,52 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanse-indeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,9 % 2,1 % ,6 % 2,3 % ,2 % 2,5 % ,7 % 1,5 % ,1 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,03 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,17 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 13,18 0,00 Siste 24 mnd. 4,78 0,00 Siste 36 mnd. 4,16 0,00 3,86 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,41 % Indeksavvik (p.a.) 0,22 % Påløpte renter 0,6% Bank 24,9% Likviditetsplasseringer 74,5% 8

9 Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil normalt ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 1 og 2 år. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkes-kommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Rente Forvaltningskapital (mill. kr.) 105 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1063,30 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 35 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Feb. 92 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Rente 0,4 % 2,2 % 3,8 % 9,2 % p.a. avkastning 5,0 % 4,4 % Referanseindeks 0,4 % 1,2 % 2,0 % 3,4 % p.a. avkastning 4,6 % 2,3 % Avkastning PLUSS Rente i forhold til referanseindeks 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun. 94 des. 96 jun. 99 des. 01 jun. 04 des. 06 jun. 09 des. 11 jun. 14 PLUSS Rente Referanseindeks (1,5 år) Porteføljeoversikt for PLUSS Rente pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,92 % BN Bank ,85 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,92 % / / DNB Bank ,81 % Flekkefjord Sparebank ,38 % Gjensidige Bank ,92 % Helgeland Sparebank ,92 % / Høland og Setskog Sparebank ,86 % Klepp Sparebank ,90 % Melhus Sparebank ,91 % Selbu Sparebank ,95 % Skue Sparebank ,91 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,88 % Sparebank 1 Hallingdal ,89 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,01 % Sparebank 1 Nordvest ,81 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,91 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,81 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,91 % Sparebank 1 SMN ,05 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,45 % / / Sparebank 1 SR-Bank ,91 % Sparebank 1 Telemark ,84 % Sparebanken Hedmark ,86 % / Sparebanken Øst ,91 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,45 % / Sparebanken Sør ,44 % Sparebanken Vest ,85 % Storebrand Bank ,02 % Time Sparebank ,96 % Totens Sparebank ,48 % Sum bank ,68 % Sum plassert portefølje ,68 % Likviditet ,78 % Påløpte renter ,59 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Dette viser at fondet tar begrenset renterisiko utover referanseindeksen. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 1,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Dette underbygger at renterisikoen i fondet i forhold til referanseindeksen er begrenset og predikerbar ,9 % 2,6 % ,6 % 2,9 % ,4 % 4,0 % ,4 % 1,5 % ,6 % 1,5 % Siste 12 mnd. 0,37 % 0,57 % Siste 24 mnd. 0,49 % 0,68 % Siste 36 mnd. 0,45 % 1,01 % 0,49 % 0,96 % Siste 12 mnd. 1,71 0,23 Siste 24 mnd. 1,68 0,06 Siste 36 mnd. 1,64 0,16 1,28 0,12 Differanseavkastning (p.a.) 1,84 % Indeksavvik (p.a.) 0,91 % Likviditet 0,7% Påløpte renter 0,6% Bank 98,7% 9

10 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon PLUSS Pensjon er et forvaltningstilbud for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser. I forhold til PLUSS Rente har fondet en noe lengre gjennomsnittlig løpetid. Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Dette betyr større kursutslag enn i PLUSS Rente når renten endres. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn for PLUSS Rente. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. PLUSS Pensjon Forvaltningskapital (mill. kr.) 14 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 992,46 Varighet (durasjon) 2,1 år Antall andelseiere 8 Gjennomsnittlig løpetid 2,1 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Okt. 93 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pensjon 0,7 % 2,4 % 4,2 % 10,4 % p.a. avkastning 8,0 % 4,8 % Referanseindeks 0,8 % 2,2 % 2,7 % 3,8 % p.a. avkastning 9,3 % 4,4 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Avkastning PLUSS Pensjon i forhold til referanseindeks 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun.94 des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 jun.14 PLUSS Pensjon Referanseindeks (ST4X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pensjon pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,70 % Bank 1 Oslo Akershus ,85 % BN Bank ,91 % DNB Bank ,80 % Flekkefjord Sparebank ,67 % Helgeland Sparebank ,72 % Melhus Sparebank ,71 % Orkdal Sparebank ,71 % Sparebank 1 Nord-Norge ,80 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,81 % Sparebank 1 SMN ,73 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,79 % Sparebank 1 SR-Bank ,44 % Sparebanken Hedmark ,45 % Sparebanken Møre ,72 % Sparebanken Øst ,91 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,78 % Sparebanken Sør ,89 % Storebrand Bank ,78 % Totens Sparebank ,81 % Sum bank ,99 % Sum plassert portefølje ,99 % Likviditet ,96 % Påløpte renter ,10 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 månedene. et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,8 % 3,2 % ,1 % 4,4 % ,4 % 6,1 % ,3 % 2,2 % ,9 % 0,9 % Siste 12 mnd. 0,76 % 1,58 % Siste 24 mnd. 0,86 % 1,79 % Siste 36 mnd. 0,82 % 2,24 % 0,90 % 2,20 % Siste 12 mnd. 0,98 0,22 Siste 24 mnd. 1,15 0,06 Siste 36 mnd. 1,21 0,19 0,86 0,14 Differanseavkastning (p.a.) 1,69 % Indeksavvik (p.a.) 1,70 % Likviditet 3,9% Påløpte renter 1,1% Bank 95,0% 10

11 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon PLUSS Obligasjon er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i obligasjonsmarkedet, og som ønsker større durasjonsmessig fleksibilitet enn de øvrige obligasjonsfondene gir grunnlag for. Fondets durasjon skal ligge mellom 1 og 4 år. Fondet har kr 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, som de øvrige obligasjonsfondene. Fondet stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Obligasjon Forvaltningskapital (mill. kr.) 1106 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1041,21 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 33 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Nov. 05 Årlig forvaltningshonorar 0,25 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Obligasjon 0,4 % 2,2 % 3,9 % 9,7 % p.a. avkastning 5,0 % 4,4 % Referanseindeks 0,5 % 1,5 % 2,2 % 3,6 % p.a. avkastning 6,2 % 3,0 % Avkastning PLUSS Obligasjon i forhold til referanseindeks 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 PLUSS Obligasjon Ref.indeks 2 år (3 år frem til 1/9-12) Porteføljeoversikt for PLUSS Obligasjon pr. 30. juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,36 % / Aurskog Sparebank ,96 % / Bank 1 Oslo Akershus ,88 % / / / / BN Bank ,99 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,73 % / DNB Bank ,99 % Fornebu Sparebank ,81 % Gjensidige Bank ,27 % / / Helgeland Sparebank ,62 % Hjelmeland Sparebank ,92 % / Høland og Setskog Sparebank ,63 % / / Klepp Sparebank ,73 % / Melhus Sparebank ,78 % Modum Sparebank ,84 % / Orkdal Sparebank ,32 % Rørosbanken Røros Sparebank ,63 % Sandnes Sparebank ,19 % / Selbu Sparebank ,48 % / Skudenes & Aakra Sparebank ,83 % Skue Sparebank ,63 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,83 % / Sparebank 1 Hallingdal ,47 % Sparebank 1 Nord-Norge ,11 % / / Sparebank 1 Nordvest ,73 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,55 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,10 % / / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,80 % / / / Sparebank 1 SMN ,27 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,19 % / / / Sparebank 1 SR-Bank ,84 % Sparebank 1 Telemark ,74 % / Sparebanken Hedmark ,12 % Sparebanken Møre ,48 % / / / Sparebanken Øst ,37 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,71 % / / Sparebanken Sør ,64 % / / / Sparebanken Vest ,92 % / Storebrand Bank ,60 % Surnadal Sparebank ,64 % / Time Sparebank ,79 % Tinn Sparebank ,19 % Totens Sparebank ,38 % Sum bank ,07 % Sum plassert portefølje ,07 % Likviditet ,91 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,03 % DNB depotbank ,88 % Påløpte renter ,61 % Uoppgjorte poster ,58 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet er blant de beste korte norske obligasjonsfond (jf. Morningstar). et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Påløpte renter 0,6% ,2 % 3,2 % ,9 % 4,4 % ,5 % 6,1 % ,8 % 2,3 % ,9 % 1,3 % Siste 12 mnd. 0,29 % 0,90 % Siste 24 mnd. 0,47 % 1,07 % Siste 36 mnd. 0,46 % 1,92 % 0,50 % 1,96 % Siste 12 mnd. 2,28 0,23 Siste 24 mnd. 1,90 0,06 Siste 36 mnd. 1,72 0,20 1,39 0,15 Differanseavkastning (p.a.) 1,46 % Indeksavvik (p.a.) 1,89 % Likviditetsplasseringer 7,3% Bank 92,1% 11

12 Aksjefondet PLUSS Aksje PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor primært teknologi og telekommunikasjon, farmasi og helsesektoren. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs fondindeks. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 140 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5613,08 Etablert Des. 96 Antall andelseiere 86 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Aksje 3,0 % 9,6 % 24,9 % 461,3 % Referanseindeks 2,2 % 10,5 % 29,1 % 305,5 % Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks 480% 440% 400% 360% 320% 280% 240% 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 jun.14 PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje pr. 30. juni 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,8 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,3 % STB Storebrand , ,9 % Sum Finans ,0 % TOM Tomra , ,7 % Sum Industri ,7 % NHY Norsk Hydro , ,8 % YAR Yara International ASA , ,0 % Sum Materialer ,8 % RCL RCCL , ,5 % SBST Schibsted ASA , ,5 % Sum Forbruksvarer ,0 % AUSS Austevoll Seafood , ,0 % MHG Marine Harvest ASA , ,9 % ORK Orkla , ,3 % SALM Salmar , ,3 % Sum Konsumentvarer ,5 % ATEA Atea , ,7 % Sum Informasjonsteknologi ,7 % TEL Telenor , ,0 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,0 % AVANCE Avance Gas , ,3 % DESSC Deep Sea Supply , ,5 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,6 % DNO DNO ASA , ,2 % FOE Fred Olsen Energy , ,7 % ODLL Odfjell Drilling , ,8 % PGS Petroleum Geo-Services , ,5 % PLCS Polarcus , ,2 % PRSO ProSafe ASA , ,0 % SDRL Seadrill Ltd , ,7 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % STL Statoil , ,5 % SUBC Subsea , ,7 % TGS TGS Nopec , ,8 % Sum Energi ,9 % Hva har vi oppnådd PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere enn referanseindeksen og en er høyere enn referanseindeksen de siste 48 mnd ,6 % -57,4 % ,3 % 70,1 % ,3 % 22,3 % ,7 % -18,8 % ,6 % 20,7 % ,3 % 24,2 % Siste 12 mnd. 7,53 % 8,85 % Siste 24 mnd. 8,12 % 8,69 % Siste 36 mnd. 14,75 % 15,65 % 15,64 % 16,60 % Siste 12 mnd. 0,81 0,80 Siste 24 mnd. 0,61 0,67 Siste 36 mnd. 0,21 0,21 0,28 0,27 Differanseavkastning (p.a.) -0,05 % Indeksavvik (p.a.) 2,93 % Informasjonsindeks -0,02 SNI Stolt-Nielsen , ,1 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,8 % Sum Shipping ,9 % Internasjonale selskaper ,4 % 1DEM-FREFresenius Se&Co , ,4 % 1CHF-NOVNovartis , ,3 % Sum Helsevern ,7 % 1USD-CARCarnival Corporation , ,7 % Sum Forbruksvarer ,7 % Sum plassert portefølje ,9 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % Internasjonalt 4,4% Shipping 1,9% Energi 32,9% Telekomm. og tjenester 8,0% Likviditet 5,1% Finans 10,0% Industri 0,7% Materialer 9,8% Forbruksvarer 9,0% Konsumentvarer 16,5% IT 1,7% 12

13 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Fondets målsetting er å oppnå en noe høyere avkastning enn fondsindeksen, og med lavere verdisvingninger. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMBlisten (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. PLUSS Markedsverdi Forvaltningskapital (mill. kr.) 114 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7399,97 Etablert Jan. 95 Antall andelseiere 51 Årlig forvaltningshonorar 0,9 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart* PLUSS Markedsverdi 2,4 % 8,6 % 24,5 % 297,4 % Referanseindeks 2,2 % 10,5 % 29,1 % 208,3 % * Avkastningen er beregnet siden endring av fondets referanseindeks i jan. 98 Avkastning PLUSS Markedsverdi i forhold til referanseindeks 640% 580% 520% 460% 400% 340% 280% 220% 160% 100% 40% -20% des.94 des.97 des.00 des.03 des.06 des.09 des.12 PLUSS Markedsverdi Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Markedsverdi pr. 30. juni 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,8 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,9 % OLT Olav Thon Eiendom , ,2 % STB Storebrand , ,8 % Sum Finans ,6 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,4 % TOM Tomra , ,3 % Sum Industri ,7 % NHY Norsk Hydro , ,8 % YAR Yara International ASA , ,2 % Sum Materialer ,0 % EKO Ekornes , ,3 % SBST Schibsted , ,7 % Sum Forbruksvarer ,0 % RCL RCCL , ,1 % Sum Cruise ,1 % AUSS Austevoll Seafood , ,8 % LSG Lerøy Seafood Group , ,3 % MHG Marine Harvest ASA , ,9 % ORK Orkla , ,9 % SALM Salmar , ,5 % Sum Konsumentvarer ,4 % ATEA Atea , ,8 % REC Renewable Energy Corporation A , ,1 % Sum Informasjonsteknologi ,9 % TEL Telenor , ,8 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,8 % AVANCE Avance Gas , ,3 % DESSC Deep Sea Supply , ,6 % DNO DNO ASA , ,1 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,7 % FOE Fred Olsen Energy , ,6 % PGS Petroleum Geo-Services , ,3 % PLCS Polarcus , ,0 % PRSO ProSafe ASA , ,7 % SDRL Seadrill Ltd , ,3 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % STL Statoil , ,3 % SUBC Subsea , ,6 % TGS TGS Nopec , ,5 % Sum Energi ,6 % SNI Stolt-Nielsen , ,0 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,8 % Sum Shipping ,8 % Sum plassert portefølje ,0 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere og en er på linje med referanseindeksen de siste 48 mnd. Energi 30,6% Likviditet Finans 6,0% 13,6% Industri Shipping 1,8% 2,7% Telekomm. og tjenester 7,8% IT 2,9% ,0 % -57,4 % ,8 % 70,1 % ,7 % 22,3 % ,2 % -18,8 % ,8 % 20,7 % ,4 % 24,2 % Siste 12 mnd. 8,38 % 8,85 % Siste 24 mnd. 8,37 % 8,69 % Siste 36 mnd. 15,28 % 15,65 % 16,42 % 16,60 % Siste 12 mnd. 0,72 0,80 Siste 24 mnd. 0,60 0,67 Siste 36 mnd. 0,20 0,21 0,27 0,27 Konsument varer 14,4% Differanseavkastning (p.a.) -0,33 % Indeksavvik (p.a.) 2,17 % Informasjonsindeks -0,15 Materialer 11,0% Cruise 4,1% Forbruksvarer 5,0% 13

14 Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks er et passivt forvaltet fond som investerer i alle aksjene som inngår i Oslo Børs OBX-Indeks. Fondets mål er å følge Oslo Børs OBX-Indeks avkastning så nært som mulig. PLUSS Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. PLUSS Indeks er således et indeksfond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. PLUSS Indeks Forvaltningskapital (mill. kr.) 34 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7964,01 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 45 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks 2,2 % 11,4 % 29,5 % 696,4 % Referanseindeks 2,3 % 12,6 % 31,5 % 562,6 % 690% 590% 490% 390% 290% 190% 90% Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks -10% des.93 des.95 des.97 des.99 des.01 des.03 des.05 des.07 des.09 des.11 des.13 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 30. juni 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Porteføljen DNB DnB NOR ASA , ,4 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,5 % STB Storebrand , ,7 % Sum Finans ,7 % GOGL Golden Ocean Group Ltd , ,3 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,6 % Sum Industri ,9 % OPERA Opera Software , ,0 % REC Renewable Energy Corporation A , ,7 % RECSOL REC Solar , ,4 % Sum Informasjonsteknologi ,1 % NHY Norsk Hydro , ,4 % YAR Yara International ASA , ,4 % Sum Materialer ,8 % RCL RCCL , ,7 % SBST Schibsted ASA , ,0 % Sum Forbruksvarer ,7 % MHG Marine Harvest ASA , ,0 % ORK Orkla , ,1 % Sum Konsumentvarer ,1 % TEL Telenor , ,2 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,2 % BWLPG BW LPG , ,8 % AKSO Aker Solutions , ,7 % DNO DNO ASA , ,6 % FOE Fred Olsen Energy , ,6 % PGS Petroleum Geo-Services , ,6 % PRSO Prosafe , ,3 % SDRL Seadrill Ltd , ,9 % STL Statoil , ,9 % SUBC Subsea 7 Inc , ,5 % TGS TGS Nopec Geophysical , ,3 % Sum Energi ,4 % Sum plassert portefølje ,8 % Likviditet ,1 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % IT 2,1% Energi 42,4% Likviditet 0,2% Telekomm. og tjenester 12,2% Industri 0,9% ,1 % -52,8 % ,2 % 70,4 % ,8 % 18,0 % ,9 % -10,7 % ,5 % 14,7 % ,6 % 22,7 % Siste 12 mnd. 8,70 % 9,04 % Siste 24 mnd. 8,95 % 9,26 % Siste 36 mnd. 14,65 % 14,90 % 15,42 % 15,74 % Siste 12 mnd. 0,83 0,85 Siste 24 mnd. 0,59 0,61 Siste 36 mnd. 0,23 0,24 0,28 0,28 Differanseavkastning (p.a.) -0,66 % Indeksavvik (p.a.) 0,77 % Informasjonsindeks -0,86 Finans 16,7% Konsumentvarer 8,1% Materialer 11,8% Forbruksvarer 5,7% 14

15 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje (tidligere navn: PLUSS EMU Aksje) er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til 120% referanseindeks 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 des. 13 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) PLUSS Europa Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 48 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 2012,19 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 54 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje 3,2 % 5,7 % 27,2 % 101,2 % Referanseindeks 2,6 % 6,5 % 30,6 % 76,8 % Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Konsumentvarer 4,0% IT 7,5% Industri 11,0% Materialer 4,2% Telekom. 3,3% Likviditet 0,9% Energi 9,0% Helsevern 13,7% Finans 23,6% Forbruksvarer 22,9% Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 30. juni 2014 Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Sveits ,8 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 690, , ,3 % Credit Suisse Group Finans CHF 690, , ,6 % Dufry AG Forbruksvarer CHF 690, , ,3 % Meyer Burger Technology AG Industri CHF 690, , ,2 % Novartis Helsevern CHF 690, , ,7 % Roche GS Helsevern CHF 690, , ,0 % Syngenta Materialer CHF 690, , ,6 % Tyskland ,0 % Adidas Forbruksvarer EUR 8, , ,3 % BMW (Bayerische Motoren Forbruksvarer Werke) EUR 8, , ,1 % Deutsche Post Finans EUR 8, , ,0 % Dialog Semiconductor Informasjonsteknologi EUR 8, , ,8 % Fresenius Se&Co Helsevern EUR 8, , ,1 % GEA Group Industri EUR 8, , ,0 % Heidelbergcement AG Industri EUR 8, , ,5 % Infineon Technologies AG Informasjonsteknologi EUR 8, , ,8 % Linde Materialer EUR 8, , ,5 % SAP Informasjonsteknologi EUR 8, , ,3 % WireCard Finans EUR 8, , ,7 % Frankrike ,2 % AXA Finans EUR 8, , ,8 % Imerys Industri EUR 8, , ,8 % Pernod Ricard Konsumentvarer EUR 8, , ,5 % Publicis Groupe Forbruksvarer EUR 8, , ,5 % Schneider Electric SA Industri EUR 8, , ,6 % England ,6 % Barclays Finans GBP 10, , ,5 % BG Group PLC Energi GBP 10, , ,7 % Merlin Entertainment Forbruksvarer GBP 10, , ,5 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,5 % Reckitt Benckiser Group PlcForbruksvarer GBP 10, , ,7 % Royal Dutch Shell A Energi GBP 10, , ,0 % SABMiller Plc Forbruksvarer GBP 10, , ,0 % St James Place Finans GBP 10, , ,4 % Tullow Oil PLC Energi GBP 10, , ,5 % Wood Group (John) Energi GBP 10, , ,9 % Italia ,2 % Intesa Sanpaolo S.P.A Finans EUR 8, , ,2 % Irland ,5 % Kerry Group Konsumentvarer EUR 8, , ,5 % Nederland ,6 % Aegon NV Finans EUR 8, , ,1 % Akzo Nobel Industri EUR 8, , ,8 % ING Groep Finans EUR 8, , ,7 % Belgia ,5 % UCB Helsevern EUR 8, , ,5 % Portugal ,8 % Zon Optimus SGSP Telekomm. & Tjenester EUR 8, , ,8 % Spania ,0 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % Telefonica Telekomm. & Tjenester EUR 8, , ,4 % Norden ,8 % Novo Nordisk, B Helsevern DKK 112, , ,5 % Hexagon Informasjonsteknologi SEK 91, , ,7 % Volvo B SEK 91, , ,6 % Sum plassert portefølje ,1 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % ,0 % -31,0 % ,6 % 12,1 % ,5 % 5,3 % ,7 % -9,0 % ,5 % 10,7 % ,2 % 36,9 % Siste 12 mnd. 7,93 % 6,85 % Siste 24 mnd. 8,37 % 6,08 % Siste 36 mnd. 14,06 % 11,29 % 13,06 % 10,73 % Siste 12 mnd. 0,84 1,08 Siste 24 mnd. 0,66 1,04 Siste 36 mnd. 0,18 0,30 0,21 0,31 Differanseavkastning (p.a.) -2,37 % Indeksavvik (p.a.) 5,93 % Informasjonsindeks -0,40 Nederland 6,6% Italia 2,2% Spania 5,0% Geografisk fordeling Norden 5,8% Portugal 0,8% Belgia Likviditet 1,5% 0,9% Irland 1,5% Sveits 17,8% Tyskland 22,0% England 23,6% Frankrike 12,2%

16 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derviater. PLUSS Utland Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 47 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 3524,98 Etablert Jul. 95 Antall andelseiere 70 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Aksje 4,4 % 5,4 % 23,0 % 252,5 % Referanseindeks 4,6 % 7,2 % 25,3 % 261,5 % Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% des. 95 des. 98 des. 01 des. 04 des. 07 des. 10 des. 13 Konsumentvarer 3,8% IT 16,7% Industri 6,4% Telekomm. 2,8% Helsevern 16,6% Likviditet 1,9% Energi 6,5% Finans 21,2% Forbruksvarer 24,2% PLUSS Utland Aksje Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 30. juni 2014 Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,7 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 690, , ,4 % Novartis Helsevern CHF 690, , ,0 % Roche GS Helsevern CHF 690, , ,8 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,9 % Barclays Finans GBP 10, , ,8 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,9 % SABMiller Plc Forbruksvarer GBP 10, , ,7 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 10, , ,8 % Vodafone Group PLC Telekom GBP 10, , ,8 % Asia ,8 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,6 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 6, ,2 % Nord-Amerika ,6 % Actavis Inc Helsevern USD 6, , ,9 % Allergan Helsevern USD 6, , ,9 % Amazon Com Informasjonsteknologi USD 6, , ,5 % Apache Corp. Energi USD 6, , ,6 % Citigroup Finans USD 6, , ,5 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 6, , ,1 % Deere & Co. Industri USD 6, , ,7 % Ebay Informasjonsteknologi USD 6, , ,1 % Eaton Corp. Industri USD 6, , ,7 % Google C-share Informasjonsteknologi USD 6, , ,8 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 6, , ,3 % JP Morgan Chase Finans USD 6, , ,6 % Limited Brands Forbruksvarer USD 6, , ,9 % Pfizer Helsevern USD 6, , ,9 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 6, , ,8 % Schlumberger LTD Energi USD 6, , ,9 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 6, , ,0 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 6, , ,2 % VISA Finans USD 6, , ,2 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,1 % Uoppgjorte poster ,3 % Sum ,0 % Geografisk fordeling ,5 % -23,7 % ,9 % 7,3 % ,8 % 13,3 % ,6 % -3,3 % ,6 % 7,6 % ,9 % 38,5 % Siste 12 mnd. 7,66 % 6,06 % Siste 24 mnd. 8,02 % 6,24 % Siste 36 mnd. 11,17 % 8,66 % 10,46 % 8,18 % Siste 12 mnd. 0,74 1,02 Siste 24 mnd. 0,57 0,91 Siste 36 mnd. 0,25 0,48 0,24 0,43 Differanseavkastning (p.a.) -3,99 % Indeksavvik (p.a.) 4,68 % Informasjonsindeks -0,85 Likviditet 1,8 % Europa 31,7 % Nord-Amerika 60,6 % Asia 5,8 % 16

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer