KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014"

Transkript

1 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2014 Innhold: Rente- og aksjemarkedene pr. 30. juni Side 2 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked Side 6 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Side 7 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Side 8 Obligasjonsfondet PLUSS Rente Side 9 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon Side 10 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon Side 11 Aksjefondet PLUSS Aksje Side 12 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Side 13 Aksjefondet PLUSS Indeks Side 14 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje Side 15 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje Side 16 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Side 17 Styret i forvaltningsselskapet Side 18 Forklaringer av ord og uttrykk, samt fondsinformasjon..... Side 19 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 1

2 Internasjonal renteutvikling Rente- og aksjemarkedene pr. 30. juni 2014 De makroøkonomiske nøkkeltallene gjennom første halvdel av 2014 gav ingen klare indikasjoner på hvorvidt det ventede globale oppsvinget er i ferd med å skyte fart, men utviklingen gjennom andre kvartal synes oppløftende tatt det noe svake første kvartalet i betraktning. Signaler om tiltakende aktivitet i Kina og Japan, tegn til reversering av de meget svake BNP-tallene i USA gjennom første kvartal, samt ytterligere stimuli fra den europeiske sentralbanken gjør oss optimistiske med tanke på utviklingen i den globale veksten fremover. Vi vurderer også at risikoen for en ny økonomisk nedtur er begrenset og at de pågående geopolitiske konfliktene ikke vil gi større negative ringvirkninger. Forventningen er som tidligere at USA vil lede an i den økonomiske utviklingen, etterfulgt av Europa med Storbritannia i spissen, mens "Emerging Markets" økonomiene vil henge noe etter. USA Rentenivå Endring siden USA mnd.libor 0,25 0,23 0,23-0,02 0,00 10 års Stat 3,03 2,72 2,53-0,50-0,19 30 års Stat 3,96 3,56 3,36-0,60-0,20 10 års Stat-3 mnd. LIBOR 2,78 2,49 2,30-0,48-0,19 Kilde: Thompson Reuters 3-måneders Libor var uendret på 0,23% i andre kvartal, mens 10-års statsobligasjonsrente falt videre med 19 rentepunkter fra 2,72% til 2,53% i den samme perioden etter blant annet kraftige nedrevideringer av den amerikanske veksten. Siste reviderte BNP-tall for første kvartal viste et annualisert fall på hele 2,9%, hvilket var langt dårligere enn ventet og kan i stor grad forklares av svakere forbruk av helsetjenester og lavere nettoeksport. Nedgangen må imidlertid også sees i sammenheng med flere midlertidige faktorer, herunder lagernedbygging og værmessige forhold, som trolig delvis ble reversert i andre kvartal. Videre er det flere nøkkeltall som tilsier at veksten vil ta seg bra opp fremover. ISM indeksen, som indikerer aktivitetsnivået i økonomien, var ved utgangen av andre kvartal forenlig med en annualisert BNP vekst på 3%. Tiltakende vekst underbygges for øvrig av en relativ høy sysselsettingsvekst, avtakende arbeidsledighet, vedvarende høy forbrukertillit og økt detaljomsetning. 2 Hva gjelder den amerikanske sentralbanken, Fed, og utsiktene for pengepolitikken fremover er situasjonen mer eller mindre uendret fra forrige kvartal. Fed har trappet ned de månedlige obligasjonskjøpene med USD 10 mrd. per rentemøte som tidligere kommunisert og ser for seg at QE3 programmet vil være ferdig avviklet i løpet av oktober inneværende år. Styringsrenten på sin side vil trolig forbli på et rekordlavt nivå frem til medio/ultimo 2015 gitt forventet utvikling i arbeidsmarkedet og inflasjonen (og økonomien for øvrig). Vi forventer imidlertid en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente, som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 2,7% ultimo 2014 og 3,0% medio Europa Rentenivå Endring siden Euroland mnd.euro 0,29 0,31 0,21-0,08-0,10 10 års Stat 1,94 1,57 1,25-0,69-0,32 10 års Stat-3 mnd. Euro 1,65 1,26 1,04-0,61-0,22 10 års Euro - 10 års USD -1,09-1,15-1,28-0,19-0,13 USD / Euro 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 Kilde: Thompson Reuters Gjennom kvartalet falt 3-måneders Euribor med 10 rentepunkter fra 0,31% til 0,21%. 10-års statsobligasjonsrente falt videre med 32 rentepunkter fra 1,57% til 1,25 % i den samme perioden. Europa (les: eurosonen) har i mindre grad enn USA hentet seg inn etter finanskrisen i 2008, hvilket må sees i sammenheng med gjeldskrisen fra På tross av at utviklingen går i riktig retning, trekker det økonomiske oppsvinget ut i tid. BNP-veksten gjennom første kvartal endte på svake 0,2%, hvor kun Tyskland og Spania bidro positivt av de større landene. Det er i all hovedsak nettoeksporten som tynger, og den relativt sterke euroen er tilsynelatende veksthemmende. Videre er det lite som tyder på at bildet har endret seg nevneverdig gjennom andre kvartal. PMI-indeksen er forenlig med en BNP-vekst på rundt 0,4%, hvor særlig Frankrike utmerket seg negativt med et avtakende aktivitetsnivå. Det har også vært andre skuffende nøkkeltall, herunder ZEW- og IFO-indeksene i Tyskland, som trekker i retning av at det ventede oppsvinget foreløpig lar vente på seg. Behovet for pengepolitiske stimulanser er derfor større i Europa, dvs. innad i eurosonen, enn hva tilfellet er i

3 USA. I tillegg er vedvarende lav inflasjon og fallende inflasjonsforventinger bekymringsverdig, hvilket den europeiske sentralbanken, ESB, har påpekt over lengre tid. Igjen er en relativt sterk euro uheldig med tanke på lav importert inflasjon. Det var derfor ikke overraskende at ESB agerte på rentemøtet i juni og besluttet å kjøre en desto mer ekspansiv pengepolitikk. Styringsrenten ble kuttet til 0,15%, innskuddsrenten ble for første gang satt negativ på 10 rentepunkter, samtidig som man legger til rette for billige og lange låneordninger ovenfor bankene ("targeted long-term refinancing operations" - TLTRO). Fremover tror vi en ytterligere nedjustering av styringsrenten er lite trolig da virkemiddelet i stor grad blir av mer symbolsk karakter. Renten blir derfor mest sannsynlig holdt uendret for en lengre periode. Sentralbanken har derimot åpnet for å kunne kjøpe transparente verdipapirifiserte lån ("asset backed securities" - ABSer) fra bankene om nødvending, og uttaler nok en gang at de vil "sette alle kluter" til dersom utviklingen tilsier det. Det trekker dermed i retning av et mer omfattende kvantitativt lettelsesprogram i tiden fremover. 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland) ventes imidlertid å vise en stigende trend til et nivå omkring 1,3% ultimo 2014 og 1,5% medio holdes uendret ut 2015 for deretter gradvis å økes. Nedjusteringen skyldes i stor grad lavere renter i eurosonen i kjølvannet av tiltakene fra ESB, samt lavere renteforventinger i Sverige. Disse utgjør majoriteten blant Norges handelspartnere. Det bemerkes også at kronen har styrket seg noe siden forrige rapport. I tillegg påpeker Norges Bank at anslagene tilknyttet veksten innenfor petroleumsinvesteringene trolig har vært for optimistiske i henhold til den siste oppdateringen til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vekstanslaget for fastlands- BNP er imidlertid lite endret, da veksten i privat konsum ventes å bli høyere enn tidligere antatt. Sentralbanken utelukker for øvrig ikke at det kan være aktuelt å sette styringsrenten ned dersom utsiktene for norsk økonomi skulle svekke seg. Veksten i norsk økonomi ventes å være moderat i tiden fremover som følge av avtakende investeringstakt innenfor petroleumssektoren. I den siste tellingen til SSB anslo oljeselskapene at investeringsnivået vil falle kraftig til neste år med i overkant av 12%. Dette er foreløpig en pekepinn på retningen, da investeringsplanene fortsatt er på et tidlig stadium og er dermed forbundet med høy usikkerhet. Ellers er det forventninger om lav vekst i byggeaktiviteten, boliginvesteringene, samt foretaksinvesteringene. Norge Rentenivå Endring siden Norge mnd. NIBOR 1,68 1,73 1,75 0,07 0,02 6 mnd. NIBOR 1,75 1,84 1,79 0,04-0,05 2-års SWAP 1,87 1,95 1,76-0,11-0,19 5-års SWAP 2,58 2,51 2,12-0,46-0,39 NST471-1 år 1,41 1,45 1,31-0,10-0,14 NST472-3 år 1,84 1,73 1,45-0,39-0,28 NST473-5 år 2,35 2,17 1,74-0,61-0,43 NST474-7 år 2,76 2,59 2,06-0,70-0,53 NST475-9 år 3,00 2,83 2,36-0,64-0,47 NST år na. 2,91 2,48 na. -0,43 NST års Euro na. 1,34 1,23 na. -0,11 3mnd NIBOR-3mnd Euro 1,39 1,42 1,54 0,15 0,12 USD / NOK 6,07 5,99 6,13 0,06 0,14 EURO/NOK 8,34 8,25 8,40 0,06 0,15 Brent Blend (2M) 110,7 107,5 112,2 1,50 4,70 Kilde: Thompson Reuters I løpet av andre kvartal steg 3-måneders Nibor 2 rentepunkter fra 1,73% til 1,75%. 10-års statsobligasjonsrente (NST476) falt 43 rentepunkter fra 2,91% til 2,48% i den samme perioden. Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,5% under rentemøtene i mai og juni, men nedjusterte rentebanen overraskende mye (underkant av 50 basispunkter) fra forrige pengepolitiske rapport i mars. Den nye prognosen indikerer at styringsrenten 3 Det private forbruket har på motsatt side økt mer enn ventet, samtidig som forbrukertilliten har tatt seg noe opp. Dette har trolig sammenheng med lavere utlånsrenter, mildere kredittpraksis hos bankene, vedvarende lav arbeidsledighet (2,7%), samt bedring i boligmarkedet. Det ventes derfor sterkere vekst her også fremover. Eksporten på sin side vil trolig fortsette å bli stimulert av den svake norske kronen, samt antatt bedrede konjunkturutsikter blant våre viktigste handelspartnere. Handelsvektet (I-44) korrigerte kronen tilbake gjennom andre kvartal, hvor den svekket seg med rundt 2,4%. Det relativt høye kostnadsnivået er imidlertid utfordrende. Fastlands-BNP vokste med 0,5% gjennom første kvartal, hvilket var i tråd med forventningene. Norges Bank anslår tilsvarende utvikling i de kommende kvartaler og oppjusterte veksten inneværende år til 2%. Avtakende investeringsvekst innenfor petroleumsvirksomheten trekker imidlertid anslagene ned i de påfølgende årene. Boligmarkedet fortsatte den positive tendensen gjennom andre kvartal med noe høyere priser, samtidig som omsetningen holdt seg høy og formidlingstiden lav. Per utgangen av juni var boligprisene 1,3% høyere enn på

4 samme tid i fjor. Gjeldsveksten har holdt seg stabil på i underkant av 7% og vokser dermed fortsatt raskere enn husholdningenes disponible inntekt. Norges Bank bemerker som tidligere at frykten for finansielle ubalanser holder igjen for en lavere styringsrente, men virker noe mindre bekymret på tross av høyere boligpris og høyere veksttakt i gjelden enn hva tilfellet var i første kvartal. Hva gjelder kjerneinflasjonen (KPI-JAE), dvs. prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, holdt årsveksten seg stabil i området 2,3%-2,5% gjennom kvartalet. Prisutviklingen har dermed stabilisert seg på et høyere nivå enn foregående år, hvor mye av økningen kan tilskrives importerte konsumvarer. Det er nærliggende å tro at dette i stor grad skyldes effekten av en svakere norsk krone. Norges Bank legger til grunn en underliggende prisvekst på i området 2,0% til 2,5%. Vårt hovedscenario er at Norges Bank holder styringsrenten uendret til utgangen av 2015, hvilket innebærer en stabil 3-måneders Nibor på omkring 1,7%. Eventuelle fremtidige revideringer av rentebanen virker imidlertid mest sannsynlig på nedsiden. Dette henger sammen med at den svenske riksbanken overraskende kuttet styringsrenten med 0,5% poeng (mot ventet 0,25%), samtidig som Norges Bank trolig vil vektlegge eventuelle negative utviklingstrekk i norsk økonomi mer enn tilsvarende positive. 10-års statsobligasjonsrente (NST 476) ventes å vise en stigende trend til rundt 2,7% medio og 3,0% ultimo Renteprognoser 3-måneders pengemarkedsrenter Status: Prognose: Land Endring: Ultimo 2014 Medio 2015 Norge 1,68 1,75 0,07 1,70 1,70 Euro 0,29 0,21-0,08 0,20 0,20 USA 0,25 0,23-0,02 0,25 0,25 Aksjemarkedene gjennom andre kvartal Generelt gode resultatfremleggelser for første kvartal, noe avtakende frykt tilknyttet konflikten mellom Ukraina og Russland, lave rentenivåer, ytterligere sentralbank stimuli, samt positive vekstforventninger trakk aksjemarkedene opp gjennom andre kvartal. Aksjemarkedene Indeksnivå Endring siden i lokal valuta Dow Jones - New York ,5 % 2,2 % NASDAQ - New York ,5 % 5,0 % Nikkei - Tokyo ,9 % 2,3 % DAX - Frankfurt ,9 % 2,9 % CAC 40 - Paris ,0 % 0,7 % FTSE - London ,1 % 2,2 % OMX - Sverige ,3 % 0,9 % Oslo Børs Fondindeks ,5 % 8,6 % Oslo Børs Benchmarkindeks ,6 % 9,9 % OBX Indeks ,6 % 10,5 % Finans indeks ,3 % 8,6 % Industri indeks ,3 % -3,9 % Energi ,7 % 13,2 % Materialer ,2 % 16,5 % Forbruksvarer ,2 % -4,6 % Konsumentvarer ,0 % 22,0 % Helsevern ,3 % -5,8 % Informasjonsteknologi ,6 % 0,9 % Telekomm. & tjenester ,5 % 10,5 % SMB-indeks ,8 % 5,4 % Kilde: Thompson Reuters % i NOK 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Verden Utviklingen i MSCI Indekser Nord- Amerika : Endring: USD/NOK 6,07 6,13 0,06 EUR/NOK 8,34 8,40 0,06 Oljepris (*) 110,7 112,2 1,50 (*) Brent Blend på 2 mnd. termin i USD USD Europa Japan Asia Juni 2. kvartal Hittil i år De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 4,8% i USD, men som følge av en svakere NOK ble utviklingen 7,5% i NOK gjennom kvartalet. I USA steg Dow Jones-indeksen 2,2% (i lokal valuta) og Nasdaq-indeksen 5,0%. 10-års obligasjonsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Ultimo 2014 Medio 2015 Norge* 3,00 2,36-0,64 2,70 3,00 Euro 1,94 1,25-0,69 1,30 1,50 USA 3,03 2,53-0,50 2,70 3,00 * NST475 - prognosen gjeldende for NST476, dvs ny 10-års statsobligasjonsrente løpende fra mars. Blant de toneangivende aksjemarkedene i Europa hadde Tyskland den sterkeste utviklingen med en oppgang i DAX Indeksen på 2,9%. Videre steg FTSE 100- Indeksen (England) 2,2%, mens CAC-indeksen steg 0,7%. Det japanske aksjemarkedet representert ved Nikkei 225-indeksen steg på sin side 2,3% (alle tall i lokal valuta). Oslo Børs, representert ved OBX-indeksen, 4

5 Benchmarkindeksen og Fondsindeksen utviklet seg relativt sterkt med en oppgang på henholdsvis 10,5%, 9,9% og 8,6% gjennom kvartalet. Av de ulike sektorene var det Konsumentvarer som utmerket seg med en oppgang på 22,0%, drevet primært av lakseselskapene med Salmar (34,1%) og Marine Harvest (30,9%) i spissen. Vedvarende høye laksepriser har gitt seg utslag i rekordresultater og økte utbytter generelt blant oppdretterne. Lakseprisen har riktig nok tendert ned den senere tid, men dette skyldes sesongmessige forhold og vil trolig reverseres over sommeren (som bl.a. indikeres av økte forwardpriser). På tross av vedvarende høye laksepriser har markedsbalansen holdt seg stram og vi tror den vil tilstramme seg ytterligere i de kommende år med begrenset kapasitetsvekst og tiltakende etterspørsel. Sektoren vil derfor etter vårt syn fortsette å utmerke seg positivt på Oslo Børs i tiden fremover. For øvrig utviklet sektorene Materialer (16,5%) og Energi (13,2%) seg også relativt sterkt. Gjødselselskapet Yara (19,9%) leverte overraskende gode resultater for første kvartal, samtidig som de nyter godt av tiltakende nitratpremier. Ureamarkedet er på sin side fortsatt svakt. Hva gjelder aluminium har markedet omsider begynt å ta seg opp igjen etter en vedvarende svak periode preget av overkapasitet. Utsikter til strammere markedsbalanse og økte priser har bedret sentimentet og bidro til videre oppgang for Norsk Hydro (12,5%). Utviklingen innenfor energisektoren er fortsatt blandet og sentimentet virker noe negativt, og da særlig innenfor seismikk. Statoil (15,6%) har på sin side fortsatt den positive tendensen og er dermed med sin dominerende størrelse en viktig bidragsyter både til sektoren og den relativt sterke utviklingen på Oslo Børs. Drilling aktøren Seadrill (17,9%) var også sterk gjennom kvartalet uten at stemningen i riggmarkedet har tatt seg nevneverdig opp. Oljeprisen steg for øvrig 4,7 USD per fat til 112,2 USD, hvilket må sees i sammenheng med konflikten mellom Ukraina og Russland, og ikke minst urolighetene som igjen har blusset opp i Irak. Forbruksvarer (-4,6%) og Industri (-3,9%) utviklet seg svakest av de ulike delindeksene på Oslo Børs. Mediekonsernet Schibsted (-13,1%) ble tynget av høyere investeringer innefor new ventures, svakere guiding, samt en noe mer skeptisk holdning til vekstselskaper med høye forventningsverdier. Selskapet leverte imidlertid solide tall innenfor online classified (rubrikk på nett) for første kvartal med tosifret vekst og høye marginer. Industrisektoren ble på sin side dratt ned av blant annet flyselskapet Norwegian (-20,4%). Fallende yieldutvikling, svakere norsk krone, høyere oljepris, samt flere negative resultatvarsler fra konkurrerende flyselskaper har tynget sentimentet i aksjen. Fremover tror vi aksjemarkedet fortsatt har mer å gå på. Generelt lave rentenivåer underbygger videre tilbøyelighet for å ta risiko, i tillegg til den relativt attraktive utbytteyielden. For øvrig ventes aksjemarkedet å bli drevet av en positiv makroøkonomisk utvikling. Det er også flere tegn på økt investeringsvillighet blant selskapene med tiltakende oppkjøpsaktivitet. Geopolitisk frykt anført av situasjonen i Midtøsten og konflikten mellom Russland og Ukraina vil på motsatt side kunne korrigere markedet ned. Anbefalt strategisk porteføljesammensetning Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn: Risiko Kort horisont (0-2 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 100% 60% 30% - Obligasjoner 0 40% 50% - Norske aksjer % - Utenlandske aksjer % Middels horisont (2-5 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 20% 10% 0 - Obligasjoner 60% 60% 40% - Norske aksjer 10% 15% 30% - Utenlandske aksjer 10% 15% 30% Lang horisont (5 år +) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 5% Obligasjoner 65% 50% 20% - Norske aksjer 15% 25% 40% - Utenlandske aksjer 15% 25% 40% Denne markedskommentaren er skrevet 15.juli 2014 Dette materialet er utarbeidet av Fondsforvaltning AS til andelseiernes personlige orientering. Materialet er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelig materiale, samt forvalternes vurderinger. Kildene anses for å være pålitelige, men Fondsforvaltning garanterer ikke for at opplysningene er nøyaktige eller komplette. Materialet er gjennomgått omhyggelig, og vurderinger er foretatt etter beste skjønn. Komplette prospekter for fondene er tilgjengelig på forespørsel til Fondsforvaltning AS. 5

6 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pengemarked Forvaltningskapital (mill. kr.) 194 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1010,25 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 105 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Sep. 94 Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pengemarked 0,2 % 1,4 % 2,8 % 6,2 % p.a. avkastning 2,6 % 2,8 % Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 1,5 % 3,1 % p.a. avkastning 1,6 % 1,4 % Avkastning PLUSS Pengemarked i forhold til referanseindeks 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des. 94 des. 97 des. 00 des. 03 des. 06 des. 09 des. 12 PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked pr. 30. Juni 2014 Urealisert % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi resultat porteføljen Aasen Sparebank ,52 % Bank 1 Oslo Akershus ,11 % Fana Sparebank ,84 % Grong Sparebank ,04 % / Klepp Sparebank ,05 % Lillestrøm Sparebank ,08 % Sandnes Sparebank ,05 % Selbu Sparebank ,51 % Skudenes & Aakra Sparebank ,52 % Sparebank 1 Hallingdal ,57 % Sparebank 1 Nord-Norge ,57 % Sparebank 1 Nordvest ,78 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,05 % Sparebank 1 SMN ,77 % Sparebank 1 Telemark ,58 % Sparebanken Møre ,62 % Sparebanken Sør ,05 % Sparebanken Vest ,57 % Totens Sparebank ,33 % Sum bank ,60 % Sum plassert portefølje ,60 % Likviditet ,77 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,27 % DNB depotbank ,50 % Påløpte renter ,66 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,7 % 2,1 % ,3 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,4 % 1,5 % ,9 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,04 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,10 % 0,17 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 9,09 0,00 Siste 24 mnd. 4,20 0,00 Siste 36 mnd. 3,90 0,00 3,39 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,17 % Indeksavvik (p.a.) 0,21 % Påløpte renter 0,7% Bank 24,6% Likviditetsplasseringer 74,7% 6

7 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Likviditet Forvaltningskapital (mill. kr.) 723 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1005,15 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 41 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Des. 95 Årlig forvaltningshonorar 0,3 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet 0,2 % 1,4 % 2,9 % 6,4 % p.a. avkastning 2,7 % 2,9 % Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 1,5 % 3,1 % p.a. avkastning 1,6 % 1,4 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Avkastning PLUSS Likviditet i forhold til referanseindeks 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des.95 des.98 des.01 des.04 des.07 des.10 des.13 PLUSS Likviditet Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,69 % Bank 1 Oslo Akershus ,56 % Blaker Sparebank ,28 % BN Bank ,70 % DNB Bank ,57 % / Fana Sparebank ,24 % Fornebu Sparebank ,14 % Grong Sparebank ,53 % Høland og Setskog Sparebank ,42 % / Klepp Sparebank ,63 % Lillestrøm Sparebank ,51 % Sandnes Sparebank ,40 % Selbu Sparebank ,69 % Skudenes & Aakra Sparebank ,56 % Sparebank 1 Hallingdal ,70 % Sparebank 1 Nord-Norge ,99 % Sparebank 1 Nordvest ,56 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,43 % / Sparebank 1 SMN ,06 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,14 % Sparebanken Møre ,56 % / Sparebanken Sør ,28 % Sparebanken Vest ,99 % Tinn Sparebank ,69 % Totens Sparebank ,43 % Sum bank ,75 % Sum plassert portefølje ,75 % Likviditet ,65 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,53 % DNB depotbank ,12 % Påløpte renter ,60 % Uoppgjorte poster ,00 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,9 % 2,1 % ,5 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,5 % 1,5 % ,0 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,03 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,17 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 11,63 0,00 Siste 24 mnd. 4,39 0,00 Siste 36 mnd. 3,96 0,00 3,49 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,26 % Indeksavvik (p.a.) 0,22 % Påløpte renter 0,6% Bank 24,8% Likviditetsplasseringer 74,6% 7

8 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 50 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Likviditet II Forvaltningskapital (mill. kr.) Referanseindeks se siste side Baiskurs pr. andel 1017,06 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 56 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02 Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet II 0,2 % 1,5 % 3,0 % 6,6 % p.a. avkastning 2,8 % 3,0 % Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 1,5 % 3,1 % p.a. avkastning 1,6 % 1,4 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. 60% 45% 30% 15% 0% Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks des.02des.03 des.04des.05 des.06des.07 des.08des.09 des.10des.11 des.12des.13 PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Arendal og Omegns Sparekasse ,39 % Bank 1 Oslo Akershus ,15 % Blaker Sparebank ,21 % / BN Bank ,79 % DNB Bank ,90 % / / Fana Sparebank ,91 % Flekkefjord Sparebank ,51 % / Fornebu Sparebank ,78 % Grong Sparebank ,34 % / Helgeland Sparebank ,99 % / Høland og Setskog Sparebank ,68 % Indre Sogn Sparebank ,10 % / Klepp Sparebank ,98 % / Lillestrøm Sparebank ,94 % Rørosbanken Røros Sparebank ,05 % Sandnes Sparebank ,49 % Selbu Sparebank ,54 % Skudenes & Aakra Sparebank ,38 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,40 % / Sparebank 1 Hallingdal ,22 % / / Sparebank 1 Nordvest ,49 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,04 % / / Sparebank 1 SMN ,54 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,11 % Sparebank 1 Telemark ,11 % Sparebanken Hedmark ,27 % / Sparebanken Møre ,69 % / / Sparebanken Sør ,14 % / Sparebanken Vest ,45 % Time Sparebank ,14 % Totens Sparebank ,19 % Sum bank ,92 % Sum plassert portefølje ,92 % Likviditet ,96 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,77 % DNB depotbank ,19 % Påløpte renter ,64 % Uoppgjorte poster ,52 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanse-indeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,9 % 2,1 % ,6 % 2,3 % ,2 % 2,5 % ,7 % 1,5 % ,1 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,03 % 0,06 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,17 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 13,18 0,00 Siste 24 mnd. 4,78 0,00 Siste 36 mnd. 4,16 0,00 3,86 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,41 % Indeksavvik (p.a.) 0,22 % Påløpte renter 0,6% Bank 24,9% Likviditetsplasseringer 74,5% 8

9 Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil normalt ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 1 og 2 år. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkes-kommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Rente Forvaltningskapital (mill. kr.) 105 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1063,30 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 35 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Feb. 92 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Rente 0,4 % 2,2 % 3,8 % 9,2 % p.a. avkastning 5,0 % 4,4 % Referanseindeks 0,4 % 1,2 % 2,0 % 3,4 % p.a. avkastning 4,6 % 2,3 % Avkastning PLUSS Rente i forhold til referanseindeks 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun. 94 des. 96 jun. 99 des. 01 jun. 04 des. 06 jun. 09 des. 11 jun. 14 PLUSS Rente Referanseindeks (1,5 år) Porteføljeoversikt for PLUSS Rente pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,92 % BN Bank ,85 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,92 % / / DNB Bank ,81 % Flekkefjord Sparebank ,38 % Gjensidige Bank ,92 % Helgeland Sparebank ,92 % / Høland og Setskog Sparebank ,86 % Klepp Sparebank ,90 % Melhus Sparebank ,91 % Selbu Sparebank ,95 % Skue Sparebank ,91 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,88 % Sparebank 1 Hallingdal ,89 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,01 % Sparebank 1 Nordvest ,81 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,91 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,81 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,91 % Sparebank 1 SMN ,05 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,45 % / / Sparebank 1 SR-Bank ,91 % Sparebank 1 Telemark ,84 % Sparebanken Hedmark ,86 % / Sparebanken Øst ,91 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,45 % / Sparebanken Sør ,44 % Sparebanken Vest ,85 % Storebrand Bank ,02 % Time Sparebank ,96 % Totens Sparebank ,48 % Sum bank ,68 % Sum plassert portefølje ,68 % Likviditet ,78 % Påløpte renter ,59 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Dette viser at fondet tar begrenset renterisiko utover referanseindeksen. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 1,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Dette underbygger at renterisikoen i fondet i forhold til referanseindeksen er begrenset og predikerbar ,9 % 2,6 % ,6 % 2,9 % ,4 % 4,0 % ,4 % 1,5 % ,6 % 1,5 % Siste 12 mnd. 0,37 % 0,57 % Siste 24 mnd. 0,49 % 0,68 % Siste 36 mnd. 0,45 % 1,01 % 0,49 % 0,96 % Siste 12 mnd. 1,71 0,23 Siste 24 mnd. 1,68 0,06 Siste 36 mnd. 1,64 0,16 1,28 0,12 Differanseavkastning (p.a.) 1,84 % Indeksavvik (p.a.) 0,91 % Likviditet 0,7% Påløpte renter 0,6% Bank 98,7% 9

10 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon PLUSS Pensjon er et forvaltningstilbud for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser. I forhold til PLUSS Rente har fondet en noe lengre gjennomsnittlig løpetid. Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Dette betyr større kursutslag enn i PLUSS Rente når renten endres. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn for PLUSS Rente. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. PLUSS Pensjon Forvaltningskapital (mill. kr.) 14 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 992,46 Varighet (durasjon) 2,1 år Antall andelseiere 8 Gjennomsnittlig løpetid 2,1 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Okt. 93 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pensjon 0,7 % 2,4 % 4,2 % 10,4 % p.a. avkastning 8,0 % 4,8 % Referanseindeks 0,8 % 2,2 % 2,7 % 3,8 % p.a. avkastning 9,3 % 4,4 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Avkastning PLUSS Pensjon i forhold til referanseindeks 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun.94 des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 jun.14 PLUSS Pensjon Referanseindeks (ST4X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pensjon pr. 30. Juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,70 % Bank 1 Oslo Akershus ,85 % BN Bank ,91 % DNB Bank ,80 % Flekkefjord Sparebank ,67 % Helgeland Sparebank ,72 % Melhus Sparebank ,71 % Orkdal Sparebank ,71 % Sparebank 1 Nord-Norge ,80 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,81 % Sparebank 1 SMN ,73 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,79 % Sparebank 1 SR-Bank ,44 % Sparebanken Hedmark ,45 % Sparebanken Møre ,72 % Sparebanken Øst ,91 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,78 % Sparebanken Sør ,89 % Storebrand Bank ,78 % Totens Sparebank ,81 % Sum bank ,99 % Sum plassert portefølje ,99 % Likviditet ,96 % Påløpte renter ,10 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 månedene. et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,8 % 3,2 % ,1 % 4,4 % ,4 % 6,1 % ,3 % 2,2 % ,9 % 0,9 % Siste 12 mnd. 0,76 % 1,58 % Siste 24 mnd. 0,86 % 1,79 % Siste 36 mnd. 0,82 % 2,24 % 0,90 % 2,20 % Siste 12 mnd. 0,98 0,22 Siste 24 mnd. 1,15 0,06 Siste 36 mnd. 1,21 0,19 0,86 0,14 Differanseavkastning (p.a.) 1,69 % Indeksavvik (p.a.) 1,70 % Likviditet 3,9% Påløpte renter 1,1% Bank 95,0% 10

11 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon PLUSS Obligasjon er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i obligasjonsmarkedet, og som ønsker større durasjonsmessig fleksibilitet enn de øvrige obligasjonsfondene gir grunnlag for. Fondets durasjon skal ligge mellom 1 og 4 år. Fondet har kr 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, som de øvrige obligasjonsfondene. Fondet stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Obligasjon Forvaltningskapital (mill. kr.) 1106 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1041,21 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 33 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Nov. 05 Årlig forvaltningshonorar 0,25 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Obligasjon 0,4 % 2,2 % 3,9 % 9,7 % p.a. avkastning 5,0 % 4,4 % Referanseindeks 0,5 % 1,5 % 2,2 % 3,6 % p.a. avkastning 6,2 % 3,0 % Avkastning PLUSS Obligasjon i forhold til referanseindeks 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 PLUSS Obligasjon Ref.indeks 2 år (3 år frem til 1/9-12) Porteføljeoversikt for PLUSS Obligasjon pr. 30. juni 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,36 % / Aurskog Sparebank ,96 % / Bank 1 Oslo Akershus ,88 % / / / / BN Bank ,99 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,73 % / DNB Bank ,99 % Fornebu Sparebank ,81 % Gjensidige Bank ,27 % / / Helgeland Sparebank ,62 % Hjelmeland Sparebank ,92 % / Høland og Setskog Sparebank ,63 % / / Klepp Sparebank ,73 % / Melhus Sparebank ,78 % Modum Sparebank ,84 % / Orkdal Sparebank ,32 % Rørosbanken Røros Sparebank ,63 % Sandnes Sparebank ,19 % / Selbu Sparebank ,48 % / Skudenes & Aakra Sparebank ,83 % Skue Sparebank ,63 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,83 % / Sparebank 1 Hallingdal ,47 % Sparebank 1 Nord-Norge ,11 % / / Sparebank 1 Nordvest ,73 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,55 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,10 % / / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,80 % / / / Sparebank 1 SMN ,27 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,19 % / / / Sparebank 1 SR-Bank ,84 % Sparebank 1 Telemark ,74 % / Sparebanken Hedmark ,12 % Sparebanken Møre ,48 % / / / Sparebanken Øst ,37 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,71 % / / Sparebanken Sør ,64 % / / / Sparebanken Vest ,92 % / Storebrand Bank ,60 % Surnadal Sparebank ,64 % / Time Sparebank ,79 % Tinn Sparebank ,19 % Totens Sparebank ,38 % Sum bank ,07 % Sum plassert portefølje ,07 % Likviditet ,91 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,03 % DNB depotbank ,88 % Påløpte renter ,61 % Uoppgjorte poster ,58 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet er blant de beste korte norske obligasjonsfond (jf. Morningstar). et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Påløpte renter 0,6% ,2 % 3,2 % ,9 % 4,4 % ,5 % 6,1 % ,8 % 2,3 % ,9 % 1,3 % Siste 12 mnd. 0,29 % 0,90 % Siste 24 mnd. 0,47 % 1,07 % Siste 36 mnd. 0,46 % 1,92 % 0,50 % 1,96 % Siste 12 mnd. 2,28 0,23 Siste 24 mnd. 1,90 0,06 Siste 36 mnd. 1,72 0,20 1,39 0,15 Differanseavkastning (p.a.) 1,46 % Indeksavvik (p.a.) 1,89 % Likviditetsplasseringer 7,3% Bank 92,1% 11

12 Aksjefondet PLUSS Aksje PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor primært teknologi og telekommunikasjon, farmasi og helsesektoren. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs fondindeks. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 140 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5613,08 Etablert Des. 96 Antall andelseiere 86 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Aksje 3,0 % 9,6 % 24,9 % 461,3 % Referanseindeks 2,2 % 10,5 % 29,1 % 305,5 % Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks 480% 440% 400% 360% 320% 280% 240% 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 jun.14 PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje pr. 30. juni 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,8 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,3 % STB Storebrand , ,9 % Sum Finans ,0 % TOM Tomra , ,7 % Sum Industri ,7 % NHY Norsk Hydro , ,8 % YAR Yara International ASA , ,0 % Sum Materialer ,8 % RCL RCCL , ,5 % SBST Schibsted ASA , ,5 % Sum Forbruksvarer ,0 % AUSS Austevoll Seafood , ,0 % MHG Marine Harvest ASA , ,9 % ORK Orkla , ,3 % SALM Salmar , ,3 % Sum Konsumentvarer ,5 % ATEA Atea , ,7 % Sum Informasjonsteknologi ,7 % TEL Telenor , ,0 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,0 % AVANCE Avance Gas , ,3 % DESSC Deep Sea Supply , ,5 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,6 % DNO DNO ASA , ,2 % FOE Fred Olsen Energy , ,7 % ODLL Odfjell Drilling , ,8 % PGS Petroleum Geo-Services , ,5 % PLCS Polarcus , ,2 % PRSO ProSafe ASA , ,0 % SDRL Seadrill Ltd , ,7 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % STL Statoil , ,5 % SUBC Subsea , ,7 % TGS TGS Nopec , ,8 % Sum Energi ,9 % Hva har vi oppnådd PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere enn referanseindeksen og en er høyere enn referanseindeksen de siste 48 mnd ,6 % -57,4 % ,3 % 70,1 % ,3 % 22,3 % ,7 % -18,8 % ,6 % 20,7 % ,3 % 24,2 % Siste 12 mnd. 7,53 % 8,85 % Siste 24 mnd. 8,12 % 8,69 % Siste 36 mnd. 14,75 % 15,65 % 15,64 % 16,60 % Siste 12 mnd. 0,81 0,80 Siste 24 mnd. 0,61 0,67 Siste 36 mnd. 0,21 0,21 0,28 0,27 Differanseavkastning (p.a.) -0,05 % Indeksavvik (p.a.) 2,93 % Informasjonsindeks -0,02 SNI Stolt-Nielsen , ,1 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,8 % Sum Shipping ,9 % Internasjonale selskaper ,4 % 1DEM-FREFresenius Se&Co , ,4 % 1CHF-NOVNovartis , ,3 % Sum Helsevern ,7 % 1USD-CARCarnival Corporation , ,7 % Sum Forbruksvarer ,7 % Sum plassert portefølje ,9 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % Internasjonalt 4,4% Shipping 1,9% Energi 32,9% Telekomm. og tjenester 8,0% Likviditet 5,1% Finans 10,0% Industri 0,7% Materialer 9,8% Forbruksvarer 9,0% Konsumentvarer 16,5% IT 1,7% 12

13 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Fondets målsetting er å oppnå en noe høyere avkastning enn fondsindeksen, og med lavere verdisvingninger. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMBlisten (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. PLUSS Markedsverdi Forvaltningskapital (mill. kr.) 114 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7399,97 Etablert Jan. 95 Antall andelseiere 51 Årlig forvaltningshonorar 0,9 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart* PLUSS Markedsverdi 2,4 % 8,6 % 24,5 % 297,4 % Referanseindeks 2,2 % 10,5 % 29,1 % 208,3 % * Avkastningen er beregnet siden endring av fondets referanseindeks i jan. 98 Avkastning PLUSS Markedsverdi i forhold til referanseindeks 640% 580% 520% 460% 400% 340% 280% 220% 160% 100% 40% -20% des.94 des.97 des.00 des.03 des.06 des.09 des.12 PLUSS Markedsverdi Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Markedsverdi pr. 30. juni 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,8 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,9 % OLT Olav Thon Eiendom , ,2 % STB Storebrand , ,8 % Sum Finans ,6 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,4 % TOM Tomra , ,3 % Sum Industri ,7 % NHY Norsk Hydro , ,8 % YAR Yara International ASA , ,2 % Sum Materialer ,0 % EKO Ekornes , ,3 % SBST Schibsted , ,7 % Sum Forbruksvarer ,0 % RCL RCCL , ,1 % Sum Cruise ,1 % AUSS Austevoll Seafood , ,8 % LSG Lerøy Seafood Group , ,3 % MHG Marine Harvest ASA , ,9 % ORK Orkla , ,9 % SALM Salmar , ,5 % Sum Konsumentvarer ,4 % ATEA Atea , ,8 % REC Renewable Energy Corporation A , ,1 % Sum Informasjonsteknologi ,9 % TEL Telenor , ,8 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,8 % AVANCE Avance Gas , ,3 % DESSC Deep Sea Supply , ,6 % DNO DNO ASA , ,1 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,7 % FOE Fred Olsen Energy , ,6 % PGS Petroleum Geo-Services , ,3 % PLCS Polarcus , ,0 % PRSO ProSafe ASA , ,7 % SDRL Seadrill Ltd , ,3 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % STL Statoil , ,3 % SUBC Subsea , ,6 % TGS TGS Nopec , ,5 % Sum Energi ,6 % SNI Stolt-Nielsen , ,0 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,8 % Sum Shipping ,8 % Sum plassert portefølje ,0 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere og en er på linje med referanseindeksen de siste 48 mnd. Energi 30,6% Likviditet Finans 6,0% 13,6% Industri Shipping 1,8% 2,7% Telekomm. og tjenester 7,8% IT 2,9% ,0 % -57,4 % ,8 % 70,1 % ,7 % 22,3 % ,2 % -18,8 % ,8 % 20,7 % ,4 % 24,2 % Siste 12 mnd. 8,38 % 8,85 % Siste 24 mnd. 8,37 % 8,69 % Siste 36 mnd. 15,28 % 15,65 % 16,42 % 16,60 % Siste 12 mnd. 0,72 0,80 Siste 24 mnd. 0,60 0,67 Siste 36 mnd. 0,20 0,21 0,27 0,27 Konsument varer 14,4% Differanseavkastning (p.a.) -0,33 % Indeksavvik (p.a.) 2,17 % Informasjonsindeks -0,15 Materialer 11,0% Cruise 4,1% Forbruksvarer 5,0% 13

14 Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks er et passivt forvaltet fond som investerer i alle aksjene som inngår i Oslo Børs OBX-Indeks. Fondets mål er å følge Oslo Børs OBX-Indeks avkastning så nært som mulig. PLUSS Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. PLUSS Indeks er således et indeksfond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. PLUSS Indeks Forvaltningskapital (mill. kr.) 34 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7964,01 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 45 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks 2,2 % 11,4 % 29,5 % 696,4 % Referanseindeks 2,3 % 12,6 % 31,5 % 562,6 % 690% 590% 490% 390% 290% 190% 90% Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks -10% des.93 des.95 des.97 des.99 des.01 des.03 des.05 des.07 des.09 des.11 des.13 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 30. juni 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Porteføljen DNB DnB NOR ASA , ,4 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,5 % STB Storebrand , ,7 % Sum Finans ,7 % GOGL Golden Ocean Group Ltd , ,3 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,6 % Sum Industri ,9 % OPERA Opera Software , ,0 % REC Renewable Energy Corporation A , ,7 % RECSOL REC Solar , ,4 % Sum Informasjonsteknologi ,1 % NHY Norsk Hydro , ,4 % YAR Yara International ASA , ,4 % Sum Materialer ,8 % RCL RCCL , ,7 % SBST Schibsted ASA , ,0 % Sum Forbruksvarer ,7 % MHG Marine Harvest ASA , ,0 % ORK Orkla , ,1 % Sum Konsumentvarer ,1 % TEL Telenor , ,2 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,2 % BWLPG BW LPG , ,8 % AKSO Aker Solutions , ,7 % DNO DNO ASA , ,6 % FOE Fred Olsen Energy , ,6 % PGS Petroleum Geo-Services , ,6 % PRSO Prosafe , ,3 % SDRL Seadrill Ltd , ,9 % STL Statoil , ,9 % SUBC Subsea 7 Inc , ,5 % TGS TGS Nopec Geophysical , ,3 % Sum Energi ,4 % Sum plassert portefølje ,8 % Likviditet ,1 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % IT 2,1% Energi 42,4% Likviditet 0,2% Telekomm. og tjenester 12,2% Industri 0,9% ,1 % -52,8 % ,2 % 70,4 % ,8 % 18,0 % ,9 % -10,7 % ,5 % 14,7 % ,6 % 22,7 % Siste 12 mnd. 8,70 % 9,04 % Siste 24 mnd. 8,95 % 9,26 % Siste 36 mnd. 14,65 % 14,90 % 15,42 % 15,74 % Siste 12 mnd. 0,83 0,85 Siste 24 mnd. 0,59 0,61 Siste 36 mnd. 0,23 0,24 0,28 0,28 Differanseavkastning (p.a.) -0,66 % Indeksavvik (p.a.) 0,77 % Informasjonsindeks -0,86 Finans 16,7% Konsumentvarer 8,1% Materialer 11,8% Forbruksvarer 5,7% 14

15 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje (tidligere navn: PLUSS EMU Aksje) er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til 120% referanseindeks 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 des. 13 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) PLUSS Europa Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 48 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 2012,19 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 54 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje 3,2 % 5,7 % 27,2 % 101,2 % Referanseindeks 2,6 % 6,5 % 30,6 % 76,8 % Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Konsumentvarer 4,0% IT 7,5% Industri 11,0% Materialer 4,2% Telekom. 3,3% Likviditet 0,9% Energi 9,0% Helsevern 13,7% Finans 23,6% Forbruksvarer 22,9% Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 30. juni 2014 Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Sveits ,8 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 690, , ,3 % Credit Suisse Group Finans CHF 690, , ,6 % Dufry AG Forbruksvarer CHF 690, , ,3 % Meyer Burger Technology AG Industri CHF 690, , ,2 % Novartis Helsevern CHF 690, , ,7 % Roche GS Helsevern CHF 690, , ,0 % Syngenta Materialer CHF 690, , ,6 % Tyskland ,0 % Adidas Forbruksvarer EUR 8, , ,3 % BMW (Bayerische Motoren Forbruksvarer Werke) EUR 8, , ,1 % Deutsche Post Finans EUR 8, , ,0 % Dialog Semiconductor Informasjonsteknologi EUR 8, , ,8 % Fresenius Se&Co Helsevern EUR 8, , ,1 % GEA Group Industri EUR 8, , ,0 % Heidelbergcement AG Industri EUR 8, , ,5 % Infineon Technologies AG Informasjonsteknologi EUR 8, , ,8 % Linde Materialer EUR 8, , ,5 % SAP Informasjonsteknologi EUR 8, , ,3 % WireCard Finans EUR 8, , ,7 % Frankrike ,2 % AXA Finans EUR 8, , ,8 % Imerys Industri EUR 8, , ,8 % Pernod Ricard Konsumentvarer EUR 8, , ,5 % Publicis Groupe Forbruksvarer EUR 8, , ,5 % Schneider Electric SA Industri EUR 8, , ,6 % England ,6 % Barclays Finans GBP 10, , ,5 % BG Group PLC Energi GBP 10, , ,7 % Merlin Entertainment Forbruksvarer GBP 10, , ,5 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,5 % Reckitt Benckiser Group PlcForbruksvarer GBP 10, , ,7 % Royal Dutch Shell A Energi GBP 10, , ,0 % SABMiller Plc Forbruksvarer GBP 10, , ,0 % St James Place Finans GBP 10, , ,4 % Tullow Oil PLC Energi GBP 10, , ,5 % Wood Group (John) Energi GBP 10, , ,9 % Italia ,2 % Intesa Sanpaolo S.P.A Finans EUR 8, , ,2 % Irland ,5 % Kerry Group Konsumentvarer EUR 8, , ,5 % Nederland ,6 % Aegon NV Finans EUR 8, , ,1 % Akzo Nobel Industri EUR 8, , ,8 % ING Groep Finans EUR 8, , ,7 % Belgia ,5 % UCB Helsevern EUR 8, , ,5 % Portugal ,8 % Zon Optimus SGSP Telekomm. & Tjenester EUR 8, , ,8 % Spania ,0 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % Telefonica Telekomm. & Tjenester EUR 8, , ,4 % Norden ,8 % Novo Nordisk, B Helsevern DKK 112, , ,5 % Hexagon Informasjonsteknologi SEK 91, , ,7 % Volvo B SEK 91, , ,6 % Sum plassert portefølje ,1 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % ,0 % -31,0 % ,6 % 12,1 % ,5 % 5,3 % ,7 % -9,0 % ,5 % 10,7 % ,2 % 36,9 % Siste 12 mnd. 7,93 % 6,85 % Siste 24 mnd. 8,37 % 6,08 % Siste 36 mnd. 14,06 % 11,29 % 13,06 % 10,73 % Siste 12 mnd. 0,84 1,08 Siste 24 mnd. 0,66 1,04 Siste 36 mnd. 0,18 0,30 0,21 0,31 Differanseavkastning (p.a.) -2,37 % Indeksavvik (p.a.) 5,93 % Informasjonsindeks -0,40 Nederland 6,6% Italia 2,2% Spania 5,0% Geografisk fordeling Norden 5,8% Portugal 0,8% Belgia Likviditet 1,5% 0,9% Irland 1,5% Sveits 17,8% Tyskland 22,0% England 23,6% Frankrike 12,2%

16 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derviater. PLUSS Utland Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 47 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 3524,98 Etablert Jul. 95 Antall andelseiere 70 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Aksje 4,4 % 5,4 % 23,0 % 252,5 % Referanseindeks 4,6 % 7,2 % 25,3 % 261,5 % Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% des. 95 des. 98 des. 01 des. 04 des. 07 des. 10 des. 13 Konsumentvarer 3,8% IT 16,7% Industri 6,4% Telekomm. 2,8% Helsevern 16,6% Likviditet 1,9% Energi 6,5% Finans 21,2% Forbruksvarer 24,2% PLUSS Utland Aksje Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 30. juni 2014 Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,7 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 690, , ,4 % Novartis Helsevern CHF 690, , ,0 % Roche GS Helsevern CHF 690, , ,8 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,9 % Barclays Finans GBP 10, , ,8 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,9 % SABMiller Plc Forbruksvarer GBP 10, , ,7 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 10, , ,8 % Vodafone Group PLC Telekom GBP 10, , ,8 % Asia ,8 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,6 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 6, ,2 % Nord-Amerika ,6 % Actavis Inc Helsevern USD 6, , ,9 % Allergan Helsevern USD 6, , ,9 % Amazon Com Informasjonsteknologi USD 6, , ,5 % Apache Corp. Energi USD 6, , ,6 % Citigroup Finans USD 6, , ,5 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 6, , ,1 % Deere & Co. Industri USD 6, , ,7 % Ebay Informasjonsteknologi USD 6, , ,1 % Eaton Corp. Industri USD 6, , ,7 % Google C-share Informasjonsteknologi USD 6, , ,8 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 6, , ,3 % JP Morgan Chase Finans USD 6, , ,6 % Limited Brands Forbruksvarer USD 6, , ,9 % Pfizer Helsevern USD 6, , ,9 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 6, , ,8 % Schlumberger LTD Energi USD 6, , ,9 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 6, , ,0 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 6, , ,2 % VISA Finans USD 6, , ,2 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,1 % Uoppgjorte poster ,3 % Sum ,0 % Geografisk fordeling ,5 % -23,7 % ,9 % 7,3 % ,8 % 13,3 % ,6 % -3,3 % ,6 % 7,6 % ,9 % 38,5 % Siste 12 mnd. 7,66 % 6,06 % Siste 24 mnd. 8,02 % 6,24 % Siste 36 mnd. 11,17 % 8,66 % 10,46 % 8,18 % Siste 12 mnd. 0,74 1,02 Siste 24 mnd. 0,57 0,91 Siste 36 mnd. 0,25 0,48 0,24 0,43 Differanseavkastning (p.a.) -3,99 % Indeksavvik (p.a.) 4,68 % Informasjonsindeks -0,85 Likviditet 1,8 % Europa 31,7 % Nord-Amerika 60,6 % Asia 5,8 % 16

17 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FNnormene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, og krigsmateriell. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering i Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet). Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. 45,0 % 35,0 % 25,0 % 15,0 % 5,0 % -25,0 % -35,0 % -45,0 % Avkastning PLUSS Utland Etisk i forhold til referanseindeks -5,0 % des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13-15,0 % PLUSS Utland Etisk Referanseindeks (MSCI World) PLUSS Utland Etisk Forvaltningskapital (mill. kr.) 19 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1118,99 Etablert Des. 06 Antall andelseiere 10 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Etisk 4,2 % 4,7 % 22,1 % 12,0 % Referanseindeks 4,6 % 7,2 % 25,3 % 36,1 % Konsumentvarer 5,2% IT 15,0% Industri 6,7% Telekomm. 2,7% Likviditet 5,0% Helsevern 16,7% Energi 7,3% Finans 22,2% Forbruksvarer 19,1% Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Etisk pr. 30. juni Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,6 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 690, , ,5 % Novartis Helsevern CHF 690, , ,1 % Roche GS Helsevern CHF 690, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,9 % Barclays Finans GBP 10, , ,2 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,1 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 10, , ,2 % Vodafone Group PLC Telekom GBP 10, , ,7 % Asia ,2 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 6, ,0 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 6, ,2 % Nord-Amerika ,1 % Actavis Inc Helsevern USD 6, , ,2 % Allergan Helsevern USD 6, , ,9 % Amazon Com Informasjonsteknologi USD 6, , ,2 % Apache Corp. Energi USD 6, , ,9 % Citigroup Finans USD 6, , ,4 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 6, , ,5 % Deere & Co. Industri USD 6, , ,8 % Ebay Informasjonsteknologi USD 6, , ,4 % Eaton Corp. Industri USD 6, , ,9 % Google C-share Industri USD 6, , ,7 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 6, , ,6 % JP Morgan Chase Finans USD 6, , ,7 % Limited Brands Forbruk USD 6, , ,0 % Pfizer Helsevern USD 6, , ,3 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 6, , ,8 % Schlumberger LTD Energi USD 6, , ,4 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 6, , ,1 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 6, , ,8 % VISA Finans USD 6, , ,6 % ,87 % -23,7 % ,5 % 7,3 % ,3 % 13,3 % ,3 % -3,3 % ,1 % 7,6 % ,0 % 38,5 % Siste 12 mnd. 7,58 % 6,06 % Siste 24 mnd. 7,82 % 6,24 % Siste 36 mnd. 11,36 % 8,66 % 10,67 % 8,18 % Siste 12 mnd. 0,72 1,02 Siste 24 mnd. 0,57 0,91 Siste 36 mnd. 0,22 0,48 0,22 0,43 Differanseavkastning (p.a.) -4,84 % Indeksavvik (p.a.) 4,97 % Informasjonsindeks -0,97 Sum plassert portefølje ,0 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % Geografisk fordeling Likviditet 5,0 % Europa 28,6 % Nord- Amerika 61,1 % Asia 5,2 % 17

18 Forvaltningsselskapets styre: Odd Solbakken, partner, AS Procurator (styreleder) Odd Solbakken er handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole (1979). Han har arbeidetmed revisjon og har vært regnskapssjef frem til Siden 1983 har Odd Solbakken vært adm. direktør i AS Procurator, som er et administrasjonsselskap for mindre og mellomstore investeringsselskaper. Solbakken er samtidig styreleder, styremedlem og daglig leder i en rekke selskaper tilknyttet AS Procurator. Tore Bjerkan, finansdirektør (CFO). Visma ASA (A) Tore Bjerkan etablerte Multisoft ASA, som er et av selskapene som ble til Visma. Bjerkan var direktør for forskning og utvikling, samt administrerende direktør i Multisoft. Deretter arbeidet han med forretningsutvikling i Visma ASA, og han har vært finansdirektør i Visma-gruppen siden juli Bjerkan har dessuten styreverv i flere Visma-selskaper i Norge og Sverige. Morten Dahl, konserndirektør økonomi og finans, KS (A) Morten Dahl er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1988). Han har videreutdannelse som Autorisert Finansanalytiker (AFA) ved NHH/ NFF i Dahl startet sin yrkeskarriere som Rådgiver i olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet. I perioden var han controlleransvarlig i utbyggingsprosjektet for OSL som ny hovedflyplass og deretter frem til 2001 var han økonomi- og administrasjonssjef for den nye hovedflyplassen. I 2001 var han økonomidirektør i Østnett, som da ble fusjonert i Hafslund og Viken Energinett. Frem til 2006 var Dahl økonomidirektør i Hafslund Nett. Siden 2006 har Dahl arbeidet som konserndirektør økonomi og finans i KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund). Han er styremedlem i Kommunenes Hus AS og i Kommuneforlaget AS. Thor Fjellanger, økonomisjef, Sandefjord Kommune (A) Thor Fjellanger er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1975). Han har sin yrkeserfaring fra ulike økonomistillinger i Dyno Industrier AS, der han begynte i den sentrale økonomiavdelingen i sprengstoffdivisjonen i Etter Dyno's kjøp av svenske Cipax-gruppen arbeidet Fjellanger med å tilpasse denne gruppen til Dyno-systemet. I 1981 begynte han som økonomikonsulent i Sandefjord Kommune. I 1984 ble han ansatt som budsjettsjef, og siden 1992 har han vært kommunens kemner og økonomisjef. Fjellanger er dessuten med i kommunens ledergruppe, teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, samt regionalt økonomiforum. Stein Kolrud, adm. banksjef, Fornebubanken (A) Stein Kolrud er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1980). I 1980 ble han ansatt i Gjensidige Nor Sparebank (Sparebanken Oslo Akershus) som kontraktsjurist. Fra 1985 har han innehatt forskjellige stillinger innen valuta, fonds,og næringslivssiden i banken. Fra 1994 var han banksjef og leder av Trade Finance til 1996, og for konsernets sentrale Cash Management til Fra 2000 til 2002 var han direktør i divisjon Foretningsutvikling i BBS. I 2002 ble Stein Kolrud ansatt som direktør og prosjektleder for omstillingsprosjekt til bank i A/L Telespar. Fra 2003 overtok Kolrud som daglig leder i Telespar, og som banksjef i Sparebanken Telespar (nå Fornebubanken) fra etableringen i mai Georg Scheel, adm. direktør, Nordisk Skibsrederforening (A) Georg Scheel er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1974). Under studietiden arbeidet han som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo og deretter som amanuensis samme sted fra 1973 til Han var advokat ved Regjeringsadvokaten fra 1975 til Han ble høyesterettsadvokat i I 1980 begynte Scheel som advokat i Nordisk Skibsrederforening. Han ble utnevnt til viseadministrerende direktør der i 1986 og til administrerende direktør i Scheel har bred erfaring med kontraktsrett og prosedyre både nasjonalt og internasjonalt, og særlig innenfor shipping og offshore. Jan Wåge, finansforvalter, SINTEF (A) Jan Wåge er utdannet siviløkonom fra BI (1993) og jurist fra UiO (2011). Han har jobbet som derivat trader ved Oslo Børs i 1993 før han begynte som børsmegler for FIBA Securities i I perioden 1996 til 2003 har han jobbet i forskjellige meglerhus som aksjemegler, bla. i SMN Kapitalmarked og First Securities. Han har i tiden etterpå jobbet som controller ved NTNU i Trondheim før han begynte i sin nåværende stilling som finansforvalter i SINTEF i 2008 og i tillegg som advokatfullmektig f.o.m. høsten Varamedlemmer: Henning Dokset, finansdirektør (CFO), Aktiv Kapital (A) Henning Dokset er siviløkonom fra BI (1991), har gjennomgått AFFs lederutviklingsprogram Solstrand i Bergen (2002/2003), og har en MBA fra BI (2005). Han startet sin karriere ved Oslo Børs som derivattrader i 1991, ble tradingsjef for derivater i 1993, og leder for derivatvirksomheten i Fra 1998 var han adm. direktør for Oslo Børs Informasjon, og fra 2002 til 2004 var han Direktør for markedsovervåkning & selskapskontroll. Etter endt MBA arbeidet Dokset som Senior Investment Banker i Carnegie en periode før han i 2006 startet som COO/CFO i Point Carbon. Dokset jobber nå som finansdirektør (CFO) i Aktiv Kapital. Christopher W. Ihlen, daglig leder, Kevlar AS (A) Christopher W. Ihlen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1997). Han har siden arbeidet med forvaltning, utleie og salg av næringseiendom i NEAS og senere som partner i NAI Firstpartners Næringsmegling. Siden 2009 har Ihlen drevet sitt eget investeringsselskap innenfor næringseiendom og kapitalforvaltning. Han er også engasjert som styremedlem i en rekke selskaper. Ihlen er bl.a. møtende varamedlem i Storm Real Estate ASA, styremedlem i Solist Investor AS og Vika Eiendomsforvaltning AS, samt styreleder i Riga Retail AS. Martin Grøndahl, adm. direktør, Gramo (A) Martin Grøndahl er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1980). Grøndahl startet sin karriere i det svenske Bilspedition konsernet og ble i 1984 ansatt som direktør i Scansped Shipping AS. Fra 1988 til 1996 var han direktør i Sea Land Norge og fra 1996 ble han ansatt som direktør i Wilh Wilhelmsen Agencies AS. Fra 2000 har han vært administrerende direktør i Gramo, en forening som forvalter rettigheter på vegne av utøvere og produsenter. Grøndahl sitter i styret i Norcode, en organisasjon som skal bistå i å styrke opphavsrett i sydøst Asia og Afrika. Jon-Harald Aaserud, adm. direktør, Fondsforvaltning AS Jon H. Aaserud er handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole (1985). I tillegg har han videreutdannelse fra American Graduate School of International Management i Phoenix, Arizona, med hovedvekt på International Securities Investments. Aaserud har tidligere erfaring som megler i Elcon Securities og som styreformann og megler i fondsmeglerforetaket Norske Kapitalmeglere AS. Aaserud har 24 års erfaring med finansielle instrumenter. Han har arbeidet i Fondsforvaltning AS siden (A) = Andelseiervalgte representanter 18

19 Forklaring av ord og uttrykk Indeksen er et mål på risikojustert avkastning. Den sier hvor mye avkastning porteføljene har gitt i forhold til risikoen. Jo høyere Sharpeindeks, desto bedre. Vi beregner Sharpe- indeksen for våre fond basert på gjennomsnittlig månedlig avkastning på porteføljen minus gjennomsnittlig månedlig avkastning på risikofri rente (1), dividert på porteføljens standardavvik for gjeldende periode. Vår målsetting er å oppnå høyere for våre fond enn den valgte referanseindeks. en blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. (1) som risikofri rente er OBI's statsobligasjonsindeks med 3-måneders durasjon benyttet. Dette er et mål på risiko, d.v.s. usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Med høy risiko vil usikkerheten være stor om hva den fremtidige avkastningen vil bli. Det er vanlig å anvende standardavvik for å måle risikoen på en investering. et måler i hvilken grad faktisk avkastning avviker fra forventet avkastning for et gitt utvalg av data. Et lavt standardavvik betyr at sannsynligheten er høy for at fremtidig avkastning vil være lik den historiske gjennomsnittsavkastningen. Et høyt standardavvik betyr det motsatte. Statistisk kan en forvente at det er 95% sannsynlighet for at den fremtidige avkastningen vil havne innenfor pluss/minus 2 standardavvik i forhold til forventet avkastning i løpet av en 12 måneders periode (gitt at porteføljens avkastning er normalfordelt). Dersom forventet avkastning er 8% og standardavviket er 5%, kan man forvente med 95% sannsynlighet at porteføljens avkastning vil havne mellom minus 2% og pluss 18% i løpet av de neste 12 månedene. Det vil si at avkastningen vil falle utenfor dette intervallet en gang hvert 20 år. blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. Indeksavvik (tracking error) Dette måler i hvilken grad fondets avkastning forventes å avvike fra referanseindeksen de neste 12 månedene. Jo høyere indeksavviket er, desto større er sannsynligheten for at fondets avkastning vil avvike fra referanseindeksen. Indeksavviket blir målt som standardavviket til differansen mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeksen. F.eks. dersom indeksavviket blir målt til 2%, er det 95% sannsynlighet for at fondets avkastning vil holde seg innenfor inter- vallet pluss/minus 4% i forhold til referanseindeksen de neste 12 månedene. Indeksavviket blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. Informasjonsindeks Dette er et statistisk mål som indikerer i hvilken grad våre fond får betalt for de beslutningene vi tar ved å avvike fra fondets referanseindeks, og er derfor et mål på risikojustert avkastning. Informasjonsindeksen måles ved å dividere differanseavkastningen mellom fondet og referanseindeksen på indeksavviket. Jo høyere verdi informasjonsindeksen har, desto mer sannsynlig er det at relativ avkastning til referanseindeksen skyldes bevisste standpunkter fra fondets side. Jo høyere verdi informasjonsindeksen har, desto bedre. Informasjonsindeksen blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. Referanseindeks Vi benytter representative markedsindekser når vi evaluerer våre fond og kundenes avkastning og risiko i forhold til markedet som helhet. Målsettingen for våre fond er å oppnå en avkastning som er høyere enn de valgte referanseindekser. Referanseindeksene til hvert enkelt fond er nærmere beskrevet på egen side i våre måneds- og kvartalsrapporter. Differanseavkastning Beregningen er snittet av fondets avkastning minus snittet av referanseindeksens avkastning. Varighet (Durasjon) Durasjon måler prissensitiviteten til et rentebærende papir ved parallelle endringer i markedets avkastningskurve. Durasjon er også den nåverdiveide gjennomsnittlige tid til forfall for alle betalingene (kupong og hovedstol) knyttet til fastrentepapir. Durasjon kan dermed tolkes som en effektiv rentebindingstid. Effektiv avkastning (Yield) Et avkastningsmål på rentebærende plasseringer. Gir indikasjon om hvilken totalavkastning investoren kan oppnå på rentebærende plasseringer dersom plasseringen holdes til forfall og kupongutbetalinger reinvesteres til samme effektive avkastning. Tilsvarer investeringens internrente. Fondsinformasjon Fond Plassering/Risiko Forvaltningshonorar i % Tegnings- Innløsningsgebyr i % gebyr i % Minimums- Tegning Bankkto. i DnB NOR Referanseindeks: (Målsone for fondets avkastning) PLUSS Pengemarked Korte norske rentebærende plasseringer PLUSS Likviditet Korte norske rentebærende plasseringer PLUSS Likviditet II Korte norske rentebærende plasseringer PLUSS Rente Korte og mellomlange norske rentebærende plasseringer PLUSS Pensjon Korte, mellomlange og lange norske rentebærende plasseringer PLUSS Obligasjon Korte, mellomlange og lange norske rentebærende plasseringer PLUSS Markedsverdi Norske aksjer Lav risiko PLUSS Indeks Norsk aksjer Lav risiko PLUSS Aksje Min. 80% norske aksjer Middels risiko PLUSS Europa Aksje Europeiske aksjer Lav/middels risiko PLUSS Utland Aksje Internasjonale aksjer Lav/middels risiko PLUSS Utland Etisk Internasjonale aksjer Lav/middels risiko 0,4% 0,0% 0,0% NOK Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. 0,3% 0,0% 0,0% NOK. 10 mill Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. 0,15% 0,0% 0,0% NOK. 50 mill Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. 0,5% 0,0% 0,0% NOK En kombinasjon av Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindekser på 1 år og 3 år, med hhv. 75%, og 25%. Dette gir tilnærmet fast durasjon på 1,5 år. 0,5% 0,0% 0,0% NOK Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 år 0,25% 0,0% 0,0% NOK. 10 mill En kombinasjon av Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindekser på 1 år og 3 år, med hhv. 50%, og 50%. Dette gir tilnærmet fast durasjon på 2 år. 0,9% 0,5% 0,5% NOK Oslo Børs Fondindeks. Indeksen er utbyttejustert. (endret fra Oslo Børs Totalindeks 31/8 2001) 0,7% 0,5% 0,5% NOK Oslo Børs OBX-indeks. Dette er en kapitalvektet indeks av de 25 mest likvide aksjeklasser på Oslo Børs. Indeksen er utbyttejustert. 1,2% 0,5% 0,5% NOK Oslo Børs Fondindeks. Indeksen er utbyttejustert. (endret fra Oslo Børs Totalindeks 31/8 2001) 1,2% 1,0% 1,0% NOK Morgan Stanley Capital International, MSCI Europa indeks Indeksen er justert for nettoutbytte. 1,2% 1,0% 1,0% NOK Morgan Stanley Capital International, MSCI World Indeks Indeksen er justert for nettoutbytte. 1,2% 1,0% 1,0% NOK Morgan Stanley Capital International, MSCI World Indeks Indeksen er justert for nettoutbytte. Fondet har etiske investeringskriterier. 19

20 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 20

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 10 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 10 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2013

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2013 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2016 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2016 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2016 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2016 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2016 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2016 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2017 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2017 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2017 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2017 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2010 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2010 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2017 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2017 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2008 FONDSFORVALTNING AS

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2008 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS og PLUSS II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer