KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014"

Transkript

1 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk KVARTALSRAPPORT pr. 30. september 2014 Innhold: Rente- og aksjemarkedene pr. 30. september Side 2 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked Side 6 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Side 7 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Side 8 Obligasjonsfondet PLUSS Rente Side 9 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon Side 10 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon Side 11 Aksjefondet PLUSS Aksje Side 12 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Side 13 Aksjefondet PLUSS Indeks Side 14 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje Side 15 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje Side 16 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Side 17 Styret i forvaltningsselskapet Side 18 Forklaringer av ord og uttrykk, samt fondsinformasjon..... Side 19 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 1

2 Rente- og aksjemarkedene pr. 30. september 2014 Internasjonal renteutvikling Den makroøkonomiske utviklingen gjennom tredje kvartal indikerer at styrken i det globale oppsvinget er skjørere enn tidligere antatt. Samtidig er bildet mer blandet, hvilket eksempelvis gjenspeiles i den motstridende utviklingen mellom den amerikanske og europeiske økonomien. I USA viser tillitsindikatorene generelt en fremgang med fortsatt positiv utvikling i bolig- og arbeidsmarkedet, samt utsikter til en relativt bra vekst fremover. I eurosonen er situasjonen mindre oppløftende, hvor vekstindikatorene den senere tid har vist en negativ utvikling. Kontrasten er derfor stor hva gjelder pengepolitiske utsikter fremover, der den amerikanske sentralbanken (Fed) signaliser en kontraktiv føring, mens den europeiske sentralbanken (ECB) antyder en desto mer ekspansiv utvikling. USA påvirke det beskjedne oppsvinget negativt. For øvrig fortsetter den amerikanske sentralbanken nedtrappingen av de månedlige obligasjonskjøpene med USD 10 mrd. per rentemøte. Tidligere er det kommunisert at QE3 programmet trolig vil være ferdig avviklet i løpet av fjerde kvartal. Styringsrenten ventes, som nevnt, å forbli på et rekordlavt nivå frem til medio/ultimo Vi forventer imidlertid en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente, til et nivå omkring 2,5% ultimo 2014 og 2,7% medio Europa Rentenivå Endring siden Euroland mnd.euro 0,29 0,21 0,08-0,21-0,13 10 års Stat 1,94 1,25 0,95-0,99-0,30 10 års Stat-3 mnd. Euro 1,65 1,04 0,87-0,78-0,17 10 års Euro - 10 års USD -1,09-1,28-1,55-0,46-0,27 USD / Euro 0,73 0,73 0,79 0,06 0,06 Kilde: Thompson Reuters Rentenivå Endring siden USA mnd.libor 0,25 0,23 0,24-0,01 0,01 10 års Stat 3,03 2,53 2,50-0,53-0,03 30 års Stat 3,96 3,36 3,20-0,76-0,16 10 års Stat-3 mnd. LIBOR 2,78 2,30 2,26-0,52-0,04 Kilde: Thompson Reuters 3-måneders Libor steg ett rentepunkt fra 0,23% til 0,24%, i tredje kvartal, mens 10-års statsobligasjonsrente falt videre med 3 rentepunkter fra 2,53% til 2,50% i den samme perioden. Oppsvinget i den amerikanske økonomien vedvarer, hvilket gjenspeiles i generelt sterke nøkkeltall gjennom tredje kvartal. BNP for andre kvartal vokste med 4% (annualisert), hvilket var langt sterkere enn ventet. Man reverserte dermed store deler av tilbakegangen fra første kvartal (som for øvrig ble opprevidert). I tillegg fortsetter arbeidsledigheten å falle, og per utgangen av september var den nede på 5,9%. Nivået er dermed under 6%, som Fed tidligere har indikert som terskel for hvor man vil overveie å heve renten. Sentralbanksjef Janet Yellen fastholder imidlertid at styringsrenten vil være på et lavt nivå for en lengre periode, men kommuniserer samtidig at de kommende nøkkeltallene vil bli avgjørende. Fokus vil være rettet mot inflasjonsutviklingen, herunder lønnsutviklingen. Til tross for bedringen på arbeidsmarkedet har lønnsveksten til nå vært moderat. Det ventes at Fed vil heve renten i løpet av medio Forventningen er imidlertid fortsatt at man vil gå ganske forsiktig frem. Med dagens lave inflasjon, samt et usikkert globalt konjunkturbilde, vil Fed trolig ikke risikere å 2 Gjennom kvartalet falt 3-måneders Euribor med 13 rentepunkter fra 0,21% til 0,08%. 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland) falt videre med 30 rentepunkter fra 1,25% til 0,95 % i den samme perioden. Oppsvinget i den europeiske økonomien virker mer skjørt enn tidligere antatt. BNP-veksten i eurosonen var flat gjennom andre kvartal, samtidig som vekstindikatorene den senere tid har vist en negativ utvikling. I motsetning til tidligere er det ikke bare Sør-Europa som trekker den samlede aktiviteten ned, da den økonomiske utviklingen i Nord-Europa også har mistet momentet. De eksportrettede økonomiene i Europa blir blant annet rammet av den generelt svake veksten i verdensøkonomien, en sterk euro, samt den geopolitiske risikoen (Russland/Ukraina) som tilsynelatende har fått større ringvirkninger enn tidligere antatt. Den europeiske sentralbanken overrasket markedet på rentemøtet i september, hvor både den toneangivende signalrenten og den marginale innskuddsrenten ble ytterligere nedjustert med 0,10 prosentpoeng til historisk lave nivåer (henholdsvis 0,05% og -0,20%). Samtidig iverksatte ECB ulike programmer for diverse oppkjøp av obligasjoner for å sikre lave renter og bedre likviditeten i markedet. Hovedformålet er å øke insentivet ovenfor bankene, samt stimulere privat sektor, til økt kredittvekst. Tiltakene har bakgrunn i de svake økonomiske utsiktene, samt at inflasjonen er på et svært lavt nivå. Europa er preget av en høy grad av ledig produksjonskapasitet, en svak innenlandsk etterspørsel og en sterk euro. Dersom situasjonen forverres er det nærliggende

3 å tro at ECB etablerer et mer omfattende kvantitativt lettelsesprogram (tilsvarende som i USA) med direkte oppkjøp av statsobligasjoner. Dette vil igjen formodentlig stimulere kredittveksten. Med en arbeidsledighet på over 10%, vil ECB med stor sannsynlighet opprettholde en ekspansiv pengepolitikk for en lengre periode. 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland) ventes således ikke å stige vesentlig i den nærmeste tiden. Norge Rentenivå Endring siden Norge mnd. NIBOR 1,68 1,75 1,65-0,03-0,10 6 mnd. NIBOR 1,75 1,79 1,73-0,02-0,06 2-års SWAP 1,87 1,76 1,76-0,11 0,00 5-års SWAP 2,58 2,12 2,04-0,54-0,08 NST471-1 år 1,41 1,31 1,28-0,13-0,03 NST472-3 år 1,84 1,45 1,52-0,32 0,07 NST473-5 år 2,35 1,74 1,71-0,64-0,03 NST474-7 år 2,76 2,06 1,96-0,80-0,10 NST475-9 år 3,00 2,36 2,14-0,86-0,22 NST år na. 2,48 2,26 na. -0,22 NST års Euro na. 1,23 1,31 na. 0,08 3mnd NIBOR-3mnd Euro 1,39 1,54 1,57 0,18 0,03 USD / NOK 6,07 6,13 6,42 0,35 0,29 EURO/NOK 8,34 8,40 8,12-0,22-0,28 Brent Blend (2M) 110,7 112,2 95,3-15,40-16,90 Kilde: Thompson Reuters I løpet av tredje kvartal falt 3-måneders Nibor 10 rentepunkter fra 1,75% til 1,65%. 10-års statsobligasjonsrente (NST476) falt 22 rentepunkter fra 2,48% til 2,26% i den samme perioden. Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,5% under rentemøtet i september. Rentebanen ble imidlertid noe overraskende oppjustert i kortenden og man åpner ikke lenger for rentekutt på kort sikt slik tilfellet var tilbake i juni. Dette ble begrunnet i utviklingen i den norske kronen, som handelsvektet har vært noe svakere enn tidligere antatt, samt noe høyere vekstanslag i fastlandsøkonomien og på inflasjonen. Lenger frem i tid ble derimot rentebanen noe nedjustert og Norges Bank venter at renten holdes uendret ut 2015 før den gradvis vil øke. Lavere renteforventninger blant våre viktigste handelspartnere (les: euroområdet og Sverige), som følge av svekkede vekstutsikter og bekymringer tilknyttet avtakende inflasjon, trakk rentebanen ned. av dette vil trolig også reverseres noe fremover. Eksempelvis bidro nettoeksporten av tradisjonelle varer alene med 0,7 prosentpoeng, drevet av blant annet kraftforsyningen og et kraftig fall i importen. På den annen side har kronesvekkelsen en positiv effekt på konkurranseevnen og er trolig en medvirkende årsak til at enkelte segmenter innenfor tradisjonell eksport er økende. Uansett, de tradisjonelle vekstdriverne var mer i tråd med forventningene, hvilket tilsier at den underliggende veksttakten i norsk økonomi er lite endret. Norges Bank oppjusterte vekstanslaget inneværende år med 0,25% til 2,25%, men opprettholdt anslaget for 2015 på 2,25%. Det vil nødvendigvis være mye usikkerhet tilknyttet utviklingen fremover, da det er vanskelig å forutsi ringvirkningene den negative tendensen innenfor oljesektoren medfører. Forslaget til statsbudsjettet for 2015 var for øvrig smått ekspansivt, men bidraget til vekstbildet vil trolig være neglisjerbart. Hva gjelder kjerneinflasjonen (KPI-JAE), dvs. prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, lå årsveksten på rundt 2,4% i snitt gjennom kvartalet. Prisutviklingen har tilsynelatende stabilisert seg på et høyere nivå enn foregående år, hvor mye av økningen kan tilskrives importerte konsumvarer. Det er nærliggende å tro at dette i stor grad skyldes effekten av en svakere norsk krone. Handelsvektet (I-44) har kronen svekket seg rundt 8% siden den toppet ut i februar i fjor. Gjennom tredje kvartal styrket imidlertid kronen seg 1,5%. Norges Bank legger til grunn en underliggende prisvekst på 2,0% til 2,5% og ser for seg en noe sterkere krone (I- 44) fremover. Boligmarkedet fortsatte den positive tendensen gjennom tredje kvartal med noe høyere priser, samtidig som omsetningen holdt seg høy og formidlingstiden lav. Per utgangen av september var boligprisene 3,6% høyere enn på samme tid i fjor. Gjeldsveksten har avtatt noe og mer enn ventet, men den vokser fortsatt raskere enn husholdningenes disponible inntekt. Der Norges Bank tidligere har bemerket at frykten for finansielle ubalanser holder igjen for en lavere styringsrente, signaliserer de nå at dersom finansielle ubalanser bygger seg videre opp, er det nærliggende å øke kravet til den motsykliske kapitalbufferen ovenfor bankene. Dette kan tyde på at Norge Bank i mindre grad vil la utviklingen i boligpris og husholdningenes gjeld påvirke rentesettingen fremover. Veksten i norsk økonomi ventes å være moderat i tiden fremover som følge av den avtakende investeringstakten innenfor petroleumssektoren. Fastlandsøkonomien vokste riktignok med 1,2% gjennom andre kvartal, hvilket var langt sterkere enn både hva Norges Bank (0,5%) og markedet (0,6%) for øvrig hadde ventet, men mye av oppgangen kan tilskrives midlertidige forhold. Deler 3 Vårt hovedscenario er at Norges Bank holder styringsrenten uendret til utgangen av 2015, hvilket innebærer en stabil 3-måneders Nibor på omkring 1,7%. Eventuelle fremtidige revideringer av rentebanen virker imidlertid mest sannsynlig på nedsiden. Dette henger sammen med lavere renteforventninger internasjonalt, samtidig som Norges Bank trolig vil vektlegge eventuelle negative

4 utviklingstrekk i norsk økonomi mer enn tilsvarende positive. 10-års statsobligasjonsrente (NST 476) ventes å vise en uendret til en svakt stigende trend til omkring 2,3% ultimo 2014 og 2,5% medio Renteprognoser 3-måneders pengemarkedsrenter Status: Prognose: Land Endring: Ultimo 2014 Medio 2015 Norge 1,68 1,65-0,03 1,70 1,70 Euro* 0,29 0,08-0,21 0,20 0,20 USA 0,25 0,24-0,01 0,25 0,25 10-års obligasjonsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Ultimo 2014 Medio 2015 Norge** 3,00 2,14-0,86 2,30 2,50 Euro* 1,94 0,95-0,69 1,00 1,00 USA 3,03 2,53-0,50 2,50 2,70 Aksjemarkedene Indeksnivå Endring siden i lokal valuta Dow Jones - New York ,8 % 1,3 % NASDAQ - New York ,6 % 1,9 % Nikkei - Tokyo ,7 % 6,7 % DAX - Frankfurt ,8 % -3,6 % CAC 40 - Paris ,8 % -0,1 % FTSE - London ,9 % -1,8 % OMX - Sverige ,3 % 1,9 % Oslo Børs Fondindeks ,2 % -1,2 % Oslo Børs Benchmarkindeks ,0 % -1,4 % OBX Indeks ,8 % -1,6 % Finans indeks ,3 % 8,5 % Industri indeks ,4 % -4,7 % Energi ,1 % -10,3 % Materialer ,6 % 6,1 % Forbruksvarer ,2 % 13,0 % Konsumentvarer ,9 % 7,8 % Helsevern ,9 % 0,6 % Informasjonsteknologi ,8 % 2,7 % Telekomm. & tjenester ,4 % 0,9 % SMB-indeks ,1 % -5,1 % Kilde: Thompson Reuters Utviklingen i MSCI Indekser * Tyskland 16% 14% September ** NST475 - prognosen gjeldende for NST476, dvs ny 10-års statsobligasjonsrente løpende fra mars. % i NOK 12% 10% 8% 6% 4% 2% 3. kvartal Hittil i år 0% -2% Aksjemarkedene gjennom tredje kvartal -4% Verden Nord- Amerika Europa Japan Asia De toneangivende aksjemarkedene hadde en blandet utvikling gjennom tredje kvartal. Opptrapping av konflikten mellom Ukraina og Russland med ytterligere sanksjoner resulterte i høyere usikkerhet, og har gitt større ringvirkninger i realøkonomien enn tidligere antatt. Russland blir nødvendigvis hardt rammet, hvilket også gjenspeiles av kraftig fallende aksjekurser gjennom kvartalet. Den betydelige svekkelsen av den russiske rubelen medfører trolig at sentralbanken vil innføre begrensninger med valutahandel. I tillegg tynges russisk økonomi av fallende oljepris og landet er på vei inn i resesjon. Emerging markets hadde for øvrig generelt en negativ utvikling gjennom kvartalet. Konflikten har i stor grad også preget de europeiske markedene, hvor spesielt Tyskland utmerket seg negativt. På motsatt side har den amerikanske økonomien utviklet seg sterkt med flere positive nøkkeltall. : Endring: USD/NOK 6,07 6,42 0,29 EUR/NOK 8,34 8,12-0,28 Oljepris (*) 110,7 95,3 15,4 (*) Brent Blend på 2 mnd. termin i USD USD De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World falt med 2,2% i USD, men som følge av en sterkere USD ble avkastningen tilsvarende positiv målt i norske kroner gjennom kvartalet. I USA steg Dow Jones-indeksen 1,3% og Nasdaq-indeksen 1,9% (i lokal valuta). Blant de toneangivende aksjemarkedene i Europa hadde Tyskland den svakeste utviklingen med en nedgang i DAX-indeksen på 3,6%. Videre falt FTSE 100-indeksen (England) 1,8%, mens CAC-indeksen falt marginale 0,1%. Det japanske aksjemarkedet representert ved Nikkei 225-indeksen steg på sin side 6,7% (alle tall i lokal valuta). 4

5 Oslo Børs, representert ved Benchmarkindeksen, OBXindeksen og Fondsindeksen utviklet seg også svakt med nedgang på henholdsvis 1,4%, 1,6% og 1,2% gjennom kvartalet. Av de ulike sektorene utmerket Forbruksvarer seg med en oppgang på 13,0%, drevet av cruiseoperatøren RCL (27,1%) og merkevareselskapet Orkla (6,3%). RCL leverte sterke resultater for andre kvartal, økte utbyttet, og guider sterk vekst i inntjeningen i de kommende år. Aksjekursen har også nytt godt av den makroøkonomiske utviklingen i USA, sterkere dollar og fallende oljepris. I skrivende stund har imidlertid sentimentet i aksjen snudd i tråd med fokuset på ebola-viruset. For øvrig utviklet Finans (8,5%) seg også relativt sterkt anført av forsikringsselskapet Gjensidige (23,6%) og DNB (7,2%). Gjensidige steg i forbindelse med resultatfremleggelsen for andre kvartal, samtidig som det er nærliggende å tro at markedet verdsetter den relativt sterke utbytteyielden i et selskap med klare defensive trekk. Ellers var det generelt en god utvikling innenfor laksesektoren, som sammen med mediekonsernet Schibsted (9,2%) drev Konsumentvarer (7,8%). På tross av de russiske sanksjonene, som blant annet forbyr import av norsk laks, og fallende laksepris, har aksjekursene blant oppdrettsselskapene i PLUSS - fondene steget i området 6% - 11% gjennom kvartalet. Begrenset kapasitetsvekst og sterk etterspørsel tilsier at markedsbalansen vil holde seg stram i de kommende år og dermed underbygge en høyere laksepris. Importforbudet fra Russland har for øvrig gitt seg lite utslag i eksporten, da mye volum har funnet bakveien via andre markeder. Dersom forbudet vedvarer vil dessuten handelsmønsteret trolig endres tilsvarende, slik at de berørte partene i praksis bytter handelsplass med de som ikke er berørt (eks. Chile og Færøyene). Sektoren vil etter vårt syn fortsette å utmerke seg positivt på Oslo Børs i tiden fremover. Av de sektorene som utviklet seg svakest på Oslo Børs var Energi-indeksen (-10,3%) den klart svakeste, og var med sin tyngde hovedårsaken til at Oslo Børs falt. Den negative tendensen innenfor oljeservice vedvarer, og sentimentet ble ytterligere svekket gjennom kvartalet, hvilket må sees i sammenheng med det kraftige fallet i oljeprisen. Brent-oljen falt hele 15% fra rundt 112 USD per fat til rundt 95 USD. Aksjekursen i selskaper tilknyttet oljeservice har generelt vært kraftig ned. I tillegg har oljeprodusentene falt betydelig, hvor Statoil (-6,1%) med sin tyngde nødvendigvis trekker godt ned. I skrivende stund har oljeprisen falt ytterligere (til 87 USD per fat) og sektoren er videre ned på Oslo Børs. PLUSS-fondene er inntil videre undervektet sektoren. Fremover tror vi sentimentet i aksjemarkedet vil snu og anser nedgangen den senere tid som en større korreksjon i markedet. Den har mer eller mindre vært ventet, da korreksjoner historisk inntreffer hyppigere og kraftigere enn det vi har sett gjennom de siste 2 årene. Generelt lave(re) rentenivåer underbygger videre tilbøyelighet for å ta risiko, i tillegg til den relativt attraktive utbytteyielden. Det er også økt investeringsvillighet blant selskapene med tiltakende oppkjøpsaktivitet. For øvrig tror vi sentralbankene vil stimulere ytterligere ved behov, og utelukker ikke at den europeiske sentralbanken vil iverksette omfattende kvantitative lettelser dersom inflasjonsutviklingen og vekstbildet i eurosonen ikke snarlig bedrer seg. Geopolitisk uro anført av situasjonen i Midtøsten og konflikten mellom Russland og Ukraina, større utbrudd av ebola-viruset, og ikke minst negative impulser fra Kina vil på motsatt side kunne trekke markedet ytterligere ned. Anbefalt strategisk porteføljesammensetning Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn: Risiko Kort horisont (0-2 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 100% 60% 30% - Obligasjoner 0 40% 50% - Norske aksjer % - Utenlandske aksjer % Middels horisont (2-5 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 20% 10% 0 - Obligasjoner 60% 60% 40% - Norske aksjer 10% 15% 30% - Utenlandske aksjer 10% 15% 30% Lang horisont (5 år +) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 5% Obligasjoner 65% 50% 20% - Norske aksjer 15% 25% 40% - Utenlandske aksjer 15% 25% 40% Denne markedskommentaren er skrevet 15.oktober 2014 Dette materialet er utarbeidet av Fondsforvaltning AS til andelseiernes personlige orientering. Materialet er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelig materiale, samt forvalternes vurderinger. Kildene anses for å være pålitelige, men Fondsforvaltning garanterer ikke for at opplysningene er nøyaktige eller komplette. Materialet er gjennomgått omhyggelig, og vurderinger er foretatt etter beste skjønn. Komplette prospekter for fondene er tilgjengelig på forespørsel til Fondsforvaltning AS. 5

6 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pengemarked Forvaltningskapital (mill. kr.) 199 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1016,54 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 110 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Sep. 94 Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pengemarked 0,2 % 2,0 % 2,7 % 6,0 % p.a. avkastning 2,5 % 2,7 % Referanseindeks 0,1 % 1,0 % 1,4 % 3,0 % p.a. avkastning 0,9 % 1,3 % Avkastning PLUSS Pengemarked i forhold til referanseindeks 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des. 94 des. 97 des. 00 des. 03 des. 06 des. 09 des. 12 PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked pr. 30. september 2014 Urealisert % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi resultat porteføljen Aasen Sparebank ,50 % DNB Bank ,04 % Eidsberg Sparebank ,50 % Fana Sparebank ,80 % Flekkefjord Sparebank ,76 % Grong Sparebank ,01 % Høland og Setskog Sparebank ,51 % / Klepp Sparebank ,02 % Lillestrøm Sparebank ,03 % Sandnes Sparebank ,02 % Selbu Sparebank ,50 % Skudenes & Aakra Sparebank ,51 % Sparebank 1 Hallingdal ,53 % Sparebank 1 Nord-Norge ,54 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,79 % Sparebank 1 SMN ,75 % Sparebank 1 Telemark ,54 % Sparebanken Møre ,55 % Sparebanken Sør ,03 % Sparebanken Øst ,50 % Totens Sparebank ,29 % Ørland Sparebank ,00 % Sum bank ,73 % Sum plassert portefølje ,73 % Likviditet ,59 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,28 % DNB depotbank ,31 % Påløpte renter ,72 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,7 % 2,1 % ,3 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,4 % 1,5 % ,9 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,05 % 0,08 % Siste 24 mnd. 0,11 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,14 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 7,86 0,00 Siste 24 mnd. 3,80 0,00 Siste 36 mnd. 4,00 0,00 3,38 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,22 % Indeksavvik (p.a.) 0,21 % Påløpte renter 0,7% Bank 24,7% Likviditetsplasseringer 74,6% 6

7 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Likviditet Forvaltningskapital (mill. kr.) 712 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1011,68 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 42 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Des. 95 Årlig forvaltningshonorar 0,3 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet 0,2 % 2,1 % 2,8 % 6,1 % p.a. avkastning 2,6 % 2,8 % Referanseindeks 0,1 % 1,0 % 1,4 % 3,0 % p.a. avkastning 0,9 % 1,3 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Avkastning PLUSS Likviditet i forhold til referanseindeks 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des.95 des.98 des.01 des.04 des.07 des.10 des.13 PLUSS Likviditet Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet pr. 30. september 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,71 % Bank 1 Oslo Akershus ,58 % Blaker Sparebank ,28 % DNB Bank ,72 % Eidsberg Sparebank ,56 % / Fana Sparebank ,28 % Grong Sparebank ,56 % Høland og Setskog Sparebank ,42 % / Klepp Sparebank ,64 % Kragerø Sparebank ,70 % Lillestrøm Sparebank ,55 % Opdals Sparebank ,28 % Sandnes Sparebank ,43 % Selbu Sparebank ,70 % Sparebank 1 Hallingdal ,71 % Sparebank 1 Nord-Norge ,00 % Sparebank 1 Nordvest ,57 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,27 % / Sparebank 1 SMN ,08 % Sparebanken Møre ,57 % Sparebanken Sør ,73 % Sparebanken Vest ,58 % Sparebanken Øst ,83 % Tinn Sparebank ,70 % Totens Sparebank ,43 % Sum bank ,90 % Sum plassert portefølje ,90 % Likviditet ,34 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,23 % DNB depotbank ,11 % Påløpte renter ,78 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,9 % 2,1 % ,5 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,5 % 1,5 % ,0 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,05 % 0,08 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,14 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 8,63 0,00 Siste 24 mnd. 4,38 0,00 Siste 36 mnd. 4,24 0,00 3,57 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,31 % Indeksavvik (p.a.) 0,21 % Påløpte renter 0,8% Bank 24,9% Likviditetsplasseringer 74,3% 7

8 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 50 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Likviditet II Forvaltningskapital (mill. kr.) Referanseindeks se siste side Baiskurs pr. andel 1024,08 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 57 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02 Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet II 0,2 % 2,2 % 3,0 % 6,4 % p.a. avkastning 2,8 % 2,9 % Referanseindeks 0,1 % 1,0 % 1,4 % 3,0 % p.a. avkastning 0,9 % 1,3 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. 60% 45% 30% 15% 0% Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks des.02 des.03des.04 des.05 des.06des.07des.08 des.09 des.10des.11des.12 des.13 PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II pr. 30. september 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Arendal og Omegns Sparekasse ,36 % / Bank 1 Oslo Akershus ,27 % Blaker Sparebank ,20 % BN Bank ,42 % DNB Bank ,25 % Eidsberg Sparebank ,37 % / Fana Sparebank ,44 % Flekkefjord Sparebank ,48 % / Fornebu Sparebank ,75 % Grong Sparebank ,32 % / Helgeland Sparebank ,92 % / Høland og Setskog Sparebank ,73 % / Indre Sogn Sparebank ,17 % / Klepp Sparebank ,92 % / Lillestrøm Sparebank ,81 % Melhus Sparebank ,05 % Odal Sparebank ,45 % Opdals Sparebank ,45 % Rørosbanken Røros Sparebank ,05 % / Sandnes Sparebank ,72 % Selbu Sparebank ,60 % Skudenes & Aakra Sparebank ,35 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,38 % / / Sparebank 1 Hallingdal ,39 % / Sparebank 1 Nordvest ,09 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,00 % / Sparebank 1 SMN ,68 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,05 % Sparebank 1 Telemark ,10 % Sprebanken Hedmark ,25 % / Sparebanken Møre ,84 % / Sparebanken Sør ,35 % / Sparebanken Vest ,36 % Sparebanken Øst ,50 % Storebrand Bank ,61 % / Time Sparebank ,34 % Totens Sparebank ,18 % Ørland Sparebank ,45 % Sum bank ,68 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanse-indeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,9 % 2,1 % ,6 % 2,3 % ,2 % 2,5 % ,7 % 1,5 % ,1 % 1,6 % Siste 12 mnd. 0,04 % 0,08 % Siste 24 mnd. 0,08 % 0,08 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,14 % 0,10 % 0,17 % Siste 12 mnd. 9,85 0,00 Siste 24 mnd. 5,62 0,00 Siste 36 mnd. 4,50 0,00 3,94 0,00 Differanseavkastning (p.a.) 1,46 % Indeksavvik (p.a.) 0,21 % Sum plassert portefølje ,68 % Likviditet ,59 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,08 % DNB depotbank ,51 % Påløpte renter ,74 % Uoppgjorte poster ,01 % Sum ,00 % Påløpte renter 0,7% Bank 24,7% Likviditetsplasseringer 74,6% 8

9 Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil normalt ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 1 og 2 år. PLUSS Rente Forvaltningskapital (mill. kr.) 107 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1071,86 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 35 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Feb. 92 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkes-kommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Rente 0,3 % 3,0 % 3,8 % 8,1 % p.a. avkastning 4,2 % 4,0 % Referanseindeks 0,1 % 1,5 % 2,2 % 3,4 % p.a. avkastning 1,2 % 2,0 % Avkastning PLUSS Rente i forhold til referanseindeks 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun. 94 des. 96 jun. 99 des. 01 jun. 04 des. 06 jun. 09 des. 11 jun. 14 PLUSS Rente Referanseindeks (1,5 år) Porteføljeoversikt for PLUSS Rente pr. 30. september 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,89 % BN Bank ,78 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,88 % / DNB Bank ,64 % Drangedal og Tørdal Sparebank ,83 % Flekkefjord Sparebank ,94 % Gjensidige Bank ,88 % Helgeland Sparebank ,89 % Høland og Setskog Sparebank ,87 % Klepp Sparebank ,86 % Melhus Sparebank ,88 % Sandnes Sparebank ,94 % Selbu Sparebank ,43 % Skue Sparebank ,87 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,83 % Sparebank 1 Hallingdal ,84 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,93 % Sparebank 1 Nordvest ,75 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,88 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,84 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,85 % Sparebank 1 SMN ,02 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,41 % / / Sparebank 1 SR-Bank ,75 % Sparebank 1 Telemark ,77 % Sparebanken Hedmark ,82 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,40 % / Sparebanken Sør ,28 % Sparebanken Vest ,78 % / / Sparebanken Øst ,80 % / Time Sparebank ,86 % Tinn Sparebank ,89 % Totens Sparebank ,46 % Sum bank ,74 % Sum plassert portefølje ,74 % Likviditet ,45 % Påløpte renter ,85 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Dette viser at fondet tar begrenset renterisiko utover referanseindeksen. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 1,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Dette underbygger at renterisikoen i fondet i forhold til referanseindeksen er begrenset og predikerbar ,9 % 2,6 % ,6 % 2,9 % ,4 % 4,0 % ,4 % 1,5 % ,6 % 1,5 % Siste 12 mnd. 0,30 % 0,43 % Siste 24 mnd. 0,37 % 0,67 % Siste 36 mnd. 0,46 % 0,90 % 0,46 % 0,95 % Siste 12 mnd. 2,30 0,50 Siste 24 mnd. 1,85 0,08 Siste 36 mnd. 1,66 0,06 1,37 0,13 Differanseavkastning (p.a.) 1,83 % Indeksavvik (p.a.) 0,91 % Likviditet 0,4% Påløpte renter 0,9% Bank 98,7% 9

10 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon PLUSS Pensjon er et forvaltningstilbud for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser. I forhold til PLUSS Rente har fondet en noe lengre gjennomsnittlig løpetid. Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Dette betyr større kursutslag enn i PLUSS Rente når renten endres. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn for PLUSS Rente. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. PLUSS Pensjon Forvaltningskapital (mill. kr.) 14 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1001,41 Varighet (durasjon) 2,1 år Antall andelseiere 8 Gjennomsnittlig løpetid 2,1 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Okt. 93 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pensjon 0,5 % 3,3 % 4,5 % 8,9 % p.a. avkastning 5,6 % 4,4 % Referanseindeks 0,1 % 2,5 % 3,3 % 3,7 % p.a. avkastning 1,1 % 3,4 % Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Avkastning PLUSS Pensjon i forhold til referanseindeks 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun.94 des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 jun.14 PLUSS Pensjon Referanseindeks (ST4X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pensjon pr. 30. september 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,68 % Bank 1 Oslo Akershus ,80 % BN Bank ,89 % DNB Bank ,72 % Flekkefjord Sparebank ,65 % Helgeland Sparebank ,69 % Melhus Sparebank ,67 % Orkdal Sparebank ,68 % Sparebank 1 Nord-Norge ,79 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,76 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,77 % Sparebank 1 SMN ,07 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,75 % Sparebank 1 SR-Bank ,43 % Sparebanken Hedmark ,45 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,75 % Sparebanken Sør ,83 % Sparebanken Øst ,87 % Storebrand Bank ,74 % Totens Sparebank ,79 % Sum bank ,77 % Sum plassert portefølje ,77 % Likviditet ,48 % Påløpte renter ,79 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 12, 24, 36 og 48 månedene. et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,4% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene ,8 % 3,2 % ,1 % 4,4 % ,4 % 6,1 % ,3 % 2,2 % ,9 % 0,9 % Siste 12 mnd. 0,68 % 1,12 % Siste 24 mnd. 0,71 % 1,77 % Siste 36 mnd. 0,79 % 2,02 % 0,87 % 2,15 % Siste 12 mnd. 1,26 0,48 Siste 24 mnd. 1,12 0,06 Siste 36 mnd. 1,16 0,08 0,92 0,15 Differanseavkastning (p.a.) 1,71 % Indeksavvik (p.a.) 1,70 % Likviditet 3,4% Påløpte renter 1,8% Bank 94,8% 10

11 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon PLUSS Obligasjon er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i obligasjonsmarkedet, og som ønsker større durasjonsmessig fleksibilitet enn de øvrige obligasjonsfondene gir grunnlag for. Fondets durasjon skal ligge mellom 1 og 4 år. Fondet har kr 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, som de øvrige obligasjonsfondene. Fondet stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Obligasjon Forvaltningskapital (mill. kr.) 1136 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1049,56 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 32 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Nov. 05 Årlig forvaltningshonorar 0,25 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Obligasjon 0,3 % 3,0 % 3,9 % 8,5 % p.a. avkastning 4,3 % 4,0 % Referanseindeks 0,1 % 1,8 % 2,6 % 3,5 % p.a. avkastning 1,2 % 2,4 % Avkastning PLUSS Obligasjon i forhold til referanseindeks 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 PLUSS Obligasjon Ref.indeks 2 år (3 år frem til 1/9-12) Porteføljeoversikt for PLUSS Obligasjon pr. 30. september 2014 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aasen Sparebank ,36 % / Aurskog Sparebank ,94 % / Bank 1 Oslo Akershus ,99 % Blaker Sparebank ,88 % / / / / / BN Bank ,32 % Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,71 % / DNB Bank ,59 % Fornebu Sparebank ,77 % Gjensidige Bank ,27 % Grong Sparebank ,53 % / / Helgeland Sparebank ,48 % Hjelmeland Sparebank ,89 % Høland og Setskog Sparebank ,21 % Hønefoss Sparebank ,36 % / / Klepp Sparebank ,69 % / / Melhus Sparebank ,09 % Modum Sparebank ,80 % / Orkdal Sparebank ,29 % Rørosbanken Røros Sparebank ,62 % Sandnes Sparebank ,71 % / Selbu Sparebank ,25 % / Skudenes & Aakra Sparebank ,78 % Skue Sparebank ,15 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,78 % Sparebank 1 Hallingdal ,52 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,52 % / / Sparebank 1 Nordvest ,66 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,93 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,52 % / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,02 % / / Sparebank 1 SMN ,96 % / / / / / Sparebank 1 SR-Bank ,30 % / Sparebank 1 Telemark ,07 % Sparebanken Hedmark ,36 % / Sparebanken Sogn og Fjordane ,73 % / / / / Sparebanken Sør ,24 % / / Sparebanken Vest ,43 % / / / / / Sparebanken Øst ,03 % Stadsbygd Sparebank ,34 % Storebrand Bank ,85 % Surnadal Sparebank ,60 % Time Sparebank ,16 % Tinn Sparebank ,16 % Totens Sparebank ,37 % Trøgstad Sparebank ,18 % Sum bank ,39 % Sum plassert portefølje ,39 % Likviditet ,83 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,70 % DNB depotbank ,13 % Påløpte renter ,81 % Uoppgjorte poster ,02 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet er blant de beste korte norske obligasjonsfond (jf. Morningstar). et for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,7% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Påløpte renter 0,8% Bank 95,4% ,2 % 3,2 % ,9 % 4,4 % ,5 % 6,1 % ,8 % 2,3 % ,9 % 1,3 % Siste 12 mnd. 0,27 % 0,65 % Siste 24 mnd. 0,35 % 1,04 % Siste 36 mnd. 0,44 % 1,66 % 0,47 % 1,91 % Siste 12 mnd. 2,60 0,50 Siste 24 mnd. 2,13 0,07 Siste 36 mnd. 1,86 0,08 1,47 0,16 Differanseavkastning (p.a.) 1,39 % Indeksavvik (p.a.) 1,86 % Likviditetsplasseringer 3,8% 11

12 Aksjefondet PLUSS Aksje PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor primært teknologi og telekommunikasjon, farmasi og helsesektoren. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs fondindeks. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 123 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5549,30 Etablert Des. 96 Antall andelseiere 85 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Aksje 0,7 % 8,3 % 16,4 % 454,9 % Referanseindeks -0,3 % 9,2 % 19,9 % 300,7 % Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks 480% 440% 400% 360% 320% 280% 240% 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 jun.14 PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje pr. 30. september 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DNB ASA , ,6 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,3 % MING Sparebank 1 SMN , ,3 % STB Storebrand , ,3 % Sum Finans ,4 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,7 % TOM Tomra , ,0 % Sum Industri ,7 % NHY Norsk Hydro , ,7 % YAR Yara International ASA , ,7 % Sum Materialer ,4 % RCL RCCL , ,9 % SBST Schibsted ASA , ,6 % Sum Forbruksvarer ,4 % AUSS Austevoll Seafood , ,4 % MHG Marine Harvest ASA , ,8 % ORK Orkla , ,8 % SALM Salmar , ,8 % Sum Konsumentvarer ,8 % ATEA Atea , ,0 % OPERA Opera Software , ,1 % Sum Informasjonsteknologi ,1 % TEL Telenor , ,3 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,3 % AVANCE Avance Gas , ,3 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,8 % DNO DNO ASA , ,2 % FOE Fred Olsen Energy , ,5 % ODLL Odfjell Drilling , ,7 % PGS Petroleum Geo-Services , ,6 % PLCS Polarcus , ,7 % PRSO ProSafe ASA , ,7 % SDRL Seadrill Ltd , ,3 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % STL Statoil , ,9 % SUBC Subsea , ,4 % TGS TGS Nopec , ,5 % Sum Energi ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere enn referanseindeksen og en er på linje med referanseindeksen de siste 48 mnd ,6 % -57,4 % ,3 % 70,1 % ,3 % 22,3 % ,7 % -18,8 % ,6 % 20,7 % ,3 % 24,2 % Siste 12 mnd. 7,37 % 8,33 % Siste 24 mnd. 7,95 % 8,73 % Siste 36 mnd. 12,16 % 12,39 % 14,68 % 15,45 % Siste 12 mnd. 0,55 0,60 Siste 24 mnd. 0,42 0,48 Siste 36 mnd. 0,39 0,43 0,20 0,20 Differanseavkastning (p.a.) -0,33 % Indeksavvik (p.a.) 2,86 % Informasjonsindeks -0,12 SNI Stolt-Nielsen , ,1 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,8 % Sum Shipping ,9 % Internasjonale selskaper ,0 % 1DEM-FREFresenius Se&Co , ,6 % 1CHF-NOVNovartis , ,4 % Sum Helsevern ,1 % 1USD-CARCarnival Corporation , ,9 % Sum Forbruksvarer ,9 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Internasjonalt 5,0% Shipping 1,9% Energi 26,0% Telekomm. og tjenester 8,3% Likviditet 3,8% Finans 12,4% Industri 1,7% Materialer 10,4% Forbruksvarer 9,4% Konsumentvarer 17,8% IT 3,1% 12

13 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Fondets målsetting er å oppnå en noe høyere avkastning enn fondsindeksen, og med lavere verdisvingninger. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMBlisten (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. PLUSS Markedsverdi Forvaltningskapital (mill. kr.) 104 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7336,03 Etablert Jan. 95 Antall andelseiere 50 Årlig forvaltningshonorar 0,9 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart* PLUSS Markedsverdi 0,2 % 7,7 % 15,5 % 294,0 % Referanseindeks -0,3 % 9,2 % 19,9 % 204,7 % * Avkastningen er beregnet siden endring av fondets referanseindeks i jan. 98 Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. Avkastning PLUSS Markedsverdi i forhold til referanseindeks 640% 580% 520% 460% 400% 340% 280% 220% 160% 100% 40% -20% des.94 des.97 des.00 des.03 des.06 des.09 des.12 PLUSS Markedsverdi Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Markedsverdi per 30. september 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DNB ASA , ,7 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,9 % MING Sparebank 1 SMN , ,3 % OLT Olav Thon Eiendom , ,3 % STB Storebrand , ,0 % Sum Finans ,2 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,7 % TOM Tomra , ,3 % Sum Industri ,0 % NHY Norsk Hydro , ,0 % YAR Yara International ASA , ,7 % Sum Materialer ,7 % EKO Ekornes , ,3 % SBST Schibsted , ,8 % Sum Forbruksvarer ,1 % RCL RCCL , ,8 % Sum Cruise ,8 % AUSS Austevoll Seafood , ,1 % LSG Lerøy Seafood Group , ,8 % MHG Marine Harvest ASA , ,9 % ORK Orkla , ,2 % SALM Salmar , ,9 % Sum Konsumentvarer ,8 % ATEA Atea , ,0 % OPERA Opera Software , ,1 % REC Renewable Energy Corporation A , ,1 % Sum Informasjonsteknologi ,1 % TEL Telenor , ,1 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,1 % AVANCE Avance Gas , ,3 % DNO DNO ASA , ,0 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,0 % FOE Fred Olsen Energy , ,5 % PGS Petroleum Geo-Services , ,4 % PLCS Polarcus , ,6 % PRSO ProSafe ASA , ,4 % SDRL Seadrill Ltd , ,7 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,4 % STL Statoil , ,6 % SUBC Subsea , ,5 % TGS TGS Nopec , ,3 % Sum Energi ,5 % SNI Stolt-Nielsen , ,9 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,9 % Sum Shipping ,8 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere enn referanseindeksen og en er på linje med referanseindeksen de siste 48 mnd. Energi 24,5% Likviditet Finans 3,8% 16,2% Industri Shipping 1,8% 3,0% Telekomm. og tjenester 8,1% IT 4,1% ,0 % -57,4 % ,8 % 70,1 % ,7 % 22,3 % ,2 % -18,8 % ,8 % 20,7 % ,4 % 24,2 % Siste 12 mnd. 7,72 % 8,33 % Siste 24 mnd. 8,17 % 8,73 % Siste 36 mnd. 12,47 % 12,39 % 15,33 % 15,45 % Siste 12 mnd. 0,50 0,60 Siste 24 mnd. 0,41 0,48 Siste 36 mnd. 0,39 0,43 0,20 0,20 Konsument varer 15,8% Differanseavkastning (p.a.) -0,50 % Indeksavvik (p.a.) 2,20 % Informasjonsindeks -0,23 Materialer 12,7% Cruise 4,8% Forbruksvarer 5,1% 13

14 Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks er et passivt forvaltet fond som investerer i alle aksjene som inngår i Oslo Børs OBX-Indeks. Fondets mål er å følge Oslo Børs OBX-Indeks avkastning så nært som mulig. PLUSS Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. PLUSS Indeks er således et indeksfond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. PLUSS Indeks Forvaltningskapital (mill. kr.) 30 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7821,13 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 45 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks 0,1 % 9,4 % 19,3 % 682,1 % Referanseindeks 0,2 % 10,8 % 21,4 % 552,0 % 690% 590% 490% 390% 290% 190% 90% Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks -10% des.93 des.95 des.97 des.99 des.01 des.03 des.05 des.07 des.09 des.11 des.13 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 30. september 2014 Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Porteføljen DNB DNB ASA , ,6 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,1 % STB Storebrand , ,8 % Sum Finans ,5 % GOGL Golden Ocean Group Ltd , ,3 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,8 % Sum Industri ,2 % OPERA Opera Software , ,2 % REC Renewable Energy Corporation A , ,5 % RECSOL REC Solar , ,3 % Sum Informasjonsteknologi ,0 % NHY Norsk Hydro , ,9 % YAR Yara International ASA , ,7 % Sum Materialer ,7 % RCL RCCL , ,4 % SBST Schibsted ASA , ,2 % Sum Forbruksvarer ,6 % MHG Marine Harvest ASA , ,2 % ORK Orkla , ,4 % Sum Konsumentvarer ,7 % TEL Telenor , ,5 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,5 % AKAS Akastor ASA , ,4 % AKSOL Aker Solutions ASA , ,1 % BWLPG BW LPG , ,8 % DNO DNO ASA , ,3 % FOE Fred Olsen Energy , ,5 % PGS Petroleum Geo-Services , ,1 % PRSO Prosafe , ,9 % SDRL Seadrill Ltd , ,5 % STL Statoil , ,7 % SUBC Subsea 7 Inc , ,8 % TGS TGS Nopec Geophysical , ,9 % Sum Energi ,1 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % IT 2,0% Energi 37,1% Likviditet 0,8% Telekomm. og tjenester 12,5% Industri 1,2% ,1 % -52,8 % ,2 % 70,4 % ,8 % 18,0 % ,9 % -10,7 % ,5 % 14,7 % ,6 % 22,7 % Siste 12 mnd. 8,74 % 8,95 % Siste 24 mnd. 8,99 % 9,29 % Siste 36 mnd. 12,49 % 12,69 % 14,51 % 14,74 % Siste 12 mnd. 0,55 0,60 Siste 24 mnd. 0,40 0,43 Siste 36 mnd. 0,39 0,40 0,21 0,22 Differanseavkastning (p.a.) -0,63 % Indeksavvik (p.a.) 0,68 % Informasjonsindeks -0,92 Finans 18,5% Konsumentvarer 8,7% Materialer 12,7% Forbruksvarer 6,6% 14

15 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje (tidligere navn: PLUSS EMU Aksje) er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til 120% referanseindeks 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 des. 13 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) PLUSS Europa Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 43 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1926,34 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 51 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje 0,7 % 1,2 % 9,6 % 92,6 % Referanseindeks 0,1 % 3,5 % 12,8 % 71,8 % Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Konsumentvarer 8,8% IT 7,0% Industri 9,6% Materialer 4,2% Telekom. 3,5% Likviditet 1,6% Energi 8,0% Helsevern 13,6% Finans 24,8% Forbruksvarer 18,9% Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 30. september 2014 Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Sveits ,6 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 671, , ,6 % Credit Suisse Group Finans CHF 671, , ,9 % Meyer Burger Technology AG Industri CHF 671, , ,2 % Novartis Helsevern CHF 671, , ,8 % Roche GS Helsevern CHF 671, , ,4 % Syngenta Materialer CHF 671, , ,6 % Tyskland ,6 % Adidas Forbruksvarer EUR 8, , ,5 % BMW (Bayerische Motoren Forbruksvarer Werke) EUR 8, , ,1 % Deutsche Post Finans EUR 8, , ,0 % Fresenius Se&Co Helsevern EUR 8, , ,4 % Heidelbergcement AG Industri EUR 8, , ,0 % Infineon Technologies AG Informasjonsteknologi EUR 8, , ,7 % Linde Materialer EUR 8, , ,6 % SAP Informasjonsteknologi EUR 8, , ,3 % Frankrike ,1 % AXA Finans EUR 8, , ,4 % Imerys Industri EUR 8, , ,5 % Pernod Ricard Konsumentvarer EUR 8, , ,7 % Publicis Groupe Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % Schneider Electric SA Industri EUR 8, , ,0 % Vallourec Industri EUR 8, , ,8 % England ,5 % Barclays Finans GBP 10, , ,0 % BG Group PLC Energi GBP 10, , ,7 % Diageo Plc Energi GBP 10, , ,4 % Merlin Entertainment Forbruksvarer GBP 10, , ,7 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,4 % Reckitt Benckiser Group PlcForbruksvarer GBP 10, , ,3 % Royal Dutch Shell A Energi GBP 10, , ,4 % SABMiller Plc Forbruksvarer GBP 10, , ,2 % St James Place Finans GBP 10, , ,5 % Wood Group (John) Energi GBP 10, , ,0 % Italia ,9 % Intesa Sanpaolo S.P.A Finans EUR 8, , ,9 % Irland ,5 % Kerry Group Konsumentvarer EUR 8, , ,5 % ,0 % -31,0 % ,6 % 12,1 % ,5 % 5,3 % ,7 % -9,0 % ,5 % 10,7 % ,2 % 36,9 % Siste 12 mnd. 8,63 % 6,51 % Siste 24 mnd. 9,07 % 6,96 % Siste 36 mnd. 10,42 % 8,48 % 12,87 % 10,58 % Siste 12 mnd. 0,27 0,48 Siste 24 mnd. 0,44 0,75 Siste 36 mnd. 0,43 0,56 0,14 0,23 Differanseavkastning (p.a.) -2,74 % Indeksavvik (p.a.) 5,90 % Informasjonsindeks -0,46 Nederland ,7 % Aegon NV Finans EUR 8, , ,5 % ING Groep Finans EUR 8, , ,2 % Portugal ,9 % Zon Optimus SGSP Telekomm. & Tjenester EUR 8, , ,9 % Spania ,8 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,2 % Telefonica Telekomm. & Tjenester EUR 8, , ,6 % Norden ,9 % Novo Nordisk, B Helsevern DKK 108, , ,0 % Hexagon Informasjonsteknologi SEK 88, , ,9 % Volvo B SEK 88, , ,0 % Sum plassert portefølje ,4 % Likviditet ,7 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 0,9% Tyskland 18,6% Nederland 5,7% Irland 1,5% Geografisk fordeling Portugal Spania 4,8% Italia 2,9% Likviditet 1,6% England 25,5% Norden 6,9% Frankrike 15,1% Sveits 16,6% 15

16 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derviater. PLUSS Utland Aksje Forvaltningskapital (mill. kr.) 47 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 3615,05 Etablert Jul. 95 Antall andelseiere 67 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Aksje 2,3 % 8,1 % 17,9 % 261,5 % Referanseindeks 1,2 % 9,6 % 19,6 % 269,6 % Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% des. 95 des. 98 des. 01 des. 04 des. 07 des. 10 des. 13 PLUSS Utland Aksje Referanseindeks (MSCI World) Konsumentvarer 8,6% IT 16,9% Industri 5,7% Telekomm. 3,4% Helsevern 15,4% Likviditet 1,3% Energi 6,7% Forbruksvarer 19,4% Finans 22,6% Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 30. september 2014 Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,1 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 671, , ,0 % Novartis Helsevern CHF 671, , ,3 % Roche GS Helsevern CHF 671, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % Barclays Finans GBP 10, , ,0 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,0 % SABMiller Plc Forbruksvarer GBP 10, , ,0 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 10, , ,6 % Vodafone Group PLC Telekom GBP 10, , ,4 % Asia ,1 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 5, ,9 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 5, ,3 % Nord-Amerika ,5 % Actavis Inc Helsevern USD 6, , ,8 % Amazon Com Informasjonsteknologi USD 6, , ,7 % Apache Corp. Energi USD 6, , ,5 % Citigroup Finans USD 6, , ,0 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 6, , ,3 % Deere & Co. Industri USD 6, , ,6 % Ebay Informasjonsteknologi USD 6, , ,6 % Eaton Corp. Industri USD 6, , ,1 % Google C-share Informasjonsteknologi USD 6, , ,9 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 6, , ,4 % JP Morgan Chase Finans USD 6, , ,0 % Limited Brands Forbruksvarer USD 6, , ,5 % Pfizer Helsevern USD 6, , ,1 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 6, , ,9 % Schlumberger LTD Energi USD 6, , ,1 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 6, , ,1 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 6, , ,7 % VISA Finans USD 6, , ,4 % Sum plassert portefølje ,7 % Likviditet ,4 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Geografisk fordeling ,5 % -23,7 % ,9 % 7,3 % ,8 % 13,3 % ,6 % -3,3 % ,6 % 7,6 % ,9 % 38,5 % Siste 12 mnd. 7,51 % 5,89 % Siste 24 mnd. 7,93 % 5,94 % Siste 36 mnd. 8,64 % 6,52 % 10,40 % 8,12 % Siste 12 mnd. 0,59 0,82 Siste 24 mnd. 0,58 0,94 Siste 36 mnd. 0,51 0,82 0,23 0,42 Differanseavkastning (p.a.) -4,35 % Indeksavvik (p.a.) 4,69 % Informasjonsindeks -0,93 Likviditet 1,3 % Europa 31,1 % Nord-Amerika 61,5 % Asia 6,1 % 16

17 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FNnormene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, og krigsmateriell. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering i Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet). Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. 45,0 % 35,0 % 25,0 % 15,0 % 5,0 % -5,0 % des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13-15,0 % -25,0 % -35,0 % -45,0 % Avkastning PLUSS Utland Etisk i forhold til referanseindeks PLUSS Utland Etisk Referanseindeks (MSCI World) PLUSS Utland Etisk Forvaltningskapital (mill. kr.) 20 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1142,87 Etablert Des. 06 Antall andelseiere 10 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Etisk 1,9 % 7,0 % 16,6 % 14,3 % Referanseindeks 1,2 % 9,6 % 19,6 % 39,2 % Konsumentvarer 4,9% IT 16,1% Industri 5,8% Telekomm. 3,4% Likviditet 6,2% Helsevern 14,6% Energi 7,1% Finans 23,2% Forbruksvarer 18,8% Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Etisk pr. 30. september Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,8 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 671, , ,0 % Novartis Helsevern CHF 671, , ,2 % Roche GS Helsevern CHF 671, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,5 % Barclays Finans GBP 10, , ,4 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,1 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 10, , ,9 % Vodafone Group PLC Telekom GBP 10, , ,4 % Asia ,4 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 5, ,1 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 5, ,2 % Nord-Amerika ,7 % Actavis Inc Helsevern USD 6, , ,7 % Amazon Com Informasjonsteknologi USD 6, , ,6 % Apache Corp. Energi USD 6, , ,8 % Citigroup Finans USD 6, , ,9 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 6, , ,2 % Deere & Co. Industri USD 6, , ,6 % Ebay Informasjonsteknologi USD 6, , ,9 % Eaton Corp. Industri USD 6, , ,2 % Google C-share Industri USD 6, , ,2 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 6, , ,6 % JP Morgan Chase Finans USD 6, , ,0 % Limited Brands Forbruk USD 6, , ,5 % Pfizer Helsevern USD 6, , ,4 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 6, , ,9 % Schlumberger LTD Energi USD 6, , ,3 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 6, , ,1 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 6, , ,1 % VISA Finans USD 6, , ,7 % ,87 % -23,7 % ,5 % 7,3 % ,3 % 13,3 % ,3 % -3,3 % ,1 % 7,6 % ,0 % 38,5 % Siste 12 mnd. 7,36 % 5,89 % Siste 24 mnd. 7,80 % 5,94 % Siste 36 mnd. 8,66 % 6,52 % 10,52 % 8,12 % Siste 12 mnd. 0,56 0,82 Siste 24 mnd. 0,55 0,94 Siste 36 mnd. 0,49 0,82 0,20 0,42 Differanseavkastning (p.a.) -5,33 % Indeksavvik (p.a.) 4,84 % Informasjonsindeks -1,10 Sum plassert portefølje ,8 % Likviditet ,2 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Geografisk fordeling Likviditet 6,1 % Europa 26,8 % Nord- Amerika 61,7 % Asia 5,4 % 17

18 Forvaltningsselskapets styre: Odd Solbakken, partner, AS Procurator (styreleder) Odd Solbakken er handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole (1979). Han har arbeidetmed revisjon og har vært regnskapssjef frem til Siden 1983 har Odd Solbakken vært adm. direktør i AS Procurator, som er et administrasjonsselskap for mindre og mellomstore investeringsselskaper. Solbakken er samtidig styreleder, styremedlem og daglig leder i en rekke selskaper tilknyttet AS Procurator. Tore Bjerkan, finansdirektør (CFO). Visma ASA (A) Tore Bjerkan etablerte Multisoft ASA, som er et av selskapene som ble til Visma. Bjerkan var direktør for forskning og utvikling, samt administrerende direktør i Multisoft. Deretter arbeidet han med forretningsutvikling i Visma ASA, og han har vært finansdirektør i Visma-gruppen siden juli Bjerkan har dessuten styreverv i flere Visma-selskaper i Norge og Sverige. Morten Dahl, konserndirektør økonomi og finans, KS (A) Morten Dahl er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1988). Han har videreutdannelse som Autorisert Finansanalytiker (AFA) ved NHH/ NFF i Dahl startet sin yrkeskarriere som Rådgiver i olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet. I perioden var han controlleransvarlig i utbyggingsprosjektet for OSL som ny hovedflyplass og deretter frem til 2001 var han økonomi- og administrasjonssjef for den nye hovedflyplassen. I 2001 var han økonomidirektør i Østnett, som da ble fusjonert i Hafslund og Viken Energinett. Frem til 2006 var Dahl økonomidirektør i Hafslund Nett. Siden 2006 har Dahl arbeidet som konserndirektør økonomi og finans i KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund). Han er styremedlem i Kommunenes Hus AS og i Kommuneforlaget AS. Thor Fjellanger, økonomisjef, Sandefjord Kommune (A) Thor Fjellanger er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1975). Han har sin yrkeserfaring fra ulike økonomistillinger i Dyno Industrier AS, der han begynte i den sentrale økonomiavdelingen i sprengstoffdivisjonen i Etter Dyno's kjøp av svenske Cipax-gruppen arbeidet Fjellanger med å tilpasse denne gruppen til Dyno-systemet. I 1981 begynte han som økonomikonsulent i Sandefjord Kommune. I 1984 ble han ansatt som budsjettsjef, og siden 1992 har han vært kommunens kemner og økonomisjef. Fjellanger er dessuten med i kommunens ledergruppe, teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, samt regionalt økonomiforum. Stein Kolrud, adm. banksjef, Fornebubanken (A) Stein Kolrud er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1980). I 1980 ble han ansatt i Gjensidige Nor Sparebank (Sparebanken Oslo Akershus) som kontraktsjurist. Fra 1985 har han innehatt forskjellige stillinger innen valuta, fonds,og næringslivssiden i banken. Fra 1994 var han banksjef og leder av Trade Finance til 1996, og for konsernets sentrale Cash Management til Fra 2000 til 2002 var han direktør i divisjon Foretningsutvikling i BBS. I 2002 ble Stein Kolrud ansatt som direktør og prosjektleder for omstillingsprosjekt til bank i A/L Telespar. Fra 2003 overtok Kolrud som daglig leder i Telespar, og som banksjef i Sparebanken Telespar (nå Fornebubanken) fra etableringen i mai Georg Scheel, adm. direktør, Nordisk Skibsrederforening (A) Georg Scheel er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1974). Under studietiden arbeidet han som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo og deretter som amanuensis samme sted fra 1973 til Han var advokat ved Regjeringsadvokaten fra 1975 til Han ble høyesterettsadvokat i I 1980 begynte Scheel som advokat i Nordisk Skibsrederforening. Han ble utnevnt til viseadministrerende direktør der i 1986 og til administrerende direktør i Scheel har bred erfaring med kontraktsrett og prosedyre både nasjonalt og internasjonalt, og særlig innenfor shipping og offshore. Jan Wåge, finansforvalter, SINTEF (A) Jan Wåge er utdannet siviløkonom fra BI (1993) og jurist fra UiO (2011). Han har jobbet som derivat trader ved Oslo Børs i 1993 før han begynte som børsmegler for FIBA Securities i I perioden 1996 til 2003 har han jobbet i forskjellige meglerhus som aksjemegler, bla. i SMN Kapitalmarked og First Securities. Han har i tiden etterpå jobbet som controller ved NTNU i Trondheim før han begynte i sin nåværende stilling som finansforvalter i SINTEF i 2008 og i tillegg som advokatfullmektig f.o.m. høsten Varamedlemmer: Henning Dokset, finansdirektør (CFO), Aktiv Kapital (A) Henning Dokset er siviløkonom fra BI (1991), har gjennomgått AFFs lederutviklingsprogram Solstrand i Bergen (2002/2003), og har en MBA fra BI (2005). Han startet sin karriere ved Oslo Børs som derivattrader i 1991, ble tradingsjef for derivater i 1993, og leder for derivatvirksomheten i Fra 1998 var han adm. direktør for Oslo Børs Informasjon, og fra 2002 til 2004 var han Direktør for markedsovervåkning & selskapskontroll. Etter endt MBA arbeidet Dokset som Senior Investment Banker i Carnegie en periode før han i 2006 startet som COO/CFO i Point Carbon. Dokset jobber nå som finansdirektør (CFO) i Aktiv Kapital. Christopher W. Ihlen, daglig leder, Kevlar AS (A) Christopher W. Ihlen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1997). Han har siden arbeidet med forvaltning, utleie og salg av næringseiendom i NEAS og senere som partner i NAI Firstpartners Næringsmegling. Siden 2009 har Ihlen drevet sitt eget investeringsselskap innenfor næringseiendom og kapitalforvaltning. Han er også engasjert som styremedlem i en rekke selskaper. Ihlen er bl.a. møtende varamedlem i Storm Real Estate ASA, styremedlem i Solist Investor AS og Vika Eiendomsforvaltning AS, samt styreleder i Riga Retail AS. Martin Grøndahl, adm. direktør, Gramo (A) Martin Grøndahl er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1980). Grøndahl startet sin karriere i det svenske Bilspedition konsernet og ble i 1984 ansatt som direktør i Scansped Shipping AS. Fra 1988 til 1996 var han direktør i Sea Land Norge og fra 1996 ble han ansatt som direktør i Wilh Wilhelmsen Agencies AS. Fra 2000 har han vært administrerende direktør i Gramo, en forening som forvalter rettigheter på vegne av utøvere og produsenter. Grøndahl sitter i styret i Norcode, en organisasjon som skal bistå i å styrke opphavsrett i sydøst Asia og Afrika. Jon-Harald Aaserud, adm. direktør, Fondsforvaltning AS Jon H. Aaserud er handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole (1985). I tillegg har han videreutdannelse fra American Graduate School of International Management i Phoenix, Arizona, med hovedvekt på International Securities Investments. Aaserud har tidligere erfaring som megler i Elcon Securities og som styreformann og megler i fondsmeglerforetaket Norske Kapitalmeglere AS. Aaserud har 24 års erfaring med finansielle instrumenter. Han har arbeidet i Fondsforvaltning AS siden (A) = Andelseiervalgte representanter 18

19 Forklaring av ord og uttrykk Indeksen er et mål på risikojustert avkastning. Den sier hvor mye avkastning porteføljene har gitt i forhold til risikoen. Jo høyere Sharpeindeks, desto bedre. Vi beregner Sharpe- indeksen for våre fond basert på gjennomsnittlig månedlig avkastning på porteføljen minus gjennomsnittlig månedlig avkastning på risikofri rente (1), dividert på porteføljens standardavvik for gjeldende periode. Vår målsetting er å oppnå høyere for våre fond enn den valgte referanseindeks. en blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. (1) som risikofri rente er OBI's statsobligasjonsindeks med 3-måneders durasjon benyttet. Dette er et mål på risiko, d.v.s. usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Med høy risiko vil usikkerheten være stor om hva den fremtidige avkastningen vil bli. Det er vanlig å anvende standardavvik for å måle risikoen på en investering. et måler i hvilken grad faktisk avkastning avviker fra forventet avkastning for et gitt utvalg av data. Et lavt standardavvik betyr at sannsynligheten er høy for at fremtidig avkastning vil være lik den historiske gjennomsnittsavkastningen. Et høyt standardavvik betyr det motsatte. Statistisk kan en forvente at det er 95% sannsynlighet for at den fremtidige avkastningen vil havne innenfor pluss/minus 2 standardavvik i forhold til forventet avkastning i løpet av en 12 måneders periode (gitt at porteføljens avkastning er normalfordelt). Dersom forventet avkastning er 8% og standardavviket er 5%, kan man forvente med 95% sannsynlighet at porteføljens avkastning vil havne mellom minus 2% og pluss 18% i løpet av de neste 12 månedene. Det vil si at avkastningen vil falle utenfor dette intervallet en gang hvert 20 år. blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. Indeksavvik (tracking error) Dette måler i hvilken grad fondets avkastning forventes å avvike fra referanseindeksen de neste 12 månedene. Jo høyere indeksavviket er, desto større er sannsynligheten for at fondets avkastning vil avvike fra referanseindeksen. Indeksavviket blir målt som standardavviket til differansen mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeksen. F.eks. dersom indeksavviket blir målt til 2%, er det 95% sannsynlighet for at fondets avkastning vil holde seg innenfor inter- vallet pluss/minus 4% i forhold til referanseindeksen de neste 12 månedene. Indeksavviket blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. Informasjonsindeks Dette er et statistisk mål som indikerer i hvilken grad våre fond får betalt for de beslutningene vi tar ved å avvike fra fondets referanseindeks, og er derfor et mål på risikojustert avkastning. Informasjonsindeksen måles ved å dividere differanseavkastningen mellom fondet og referanseindeksen på indeksavviket. Jo høyere verdi informasjonsindeksen har, desto mer sannsynlig er det at relativ avkastning til referanseindeksen skyldes bevisste standpunkter fra fondets side. Jo høyere verdi informasjonsindeksen har, desto bedre. Informasjonsindeksen blir ikke beregnet dersom fondet har mindre enn 12 måneders historikk. Referanseindeks Vi benytter representative markedsindekser når vi evaluerer våre fond og kundenes avkastning og risiko i forhold til markedet som helhet. Målsettingen for våre fond er å oppnå en avkastning som er høyere enn de valgte referanseindekser. Referanseindeksene til hvert enkelt fond er nærmere beskrevet på egen side i våre måneds- og kvartalsrapporter. Differanseavkastning Beregningen er snittet av fondets avkastning minus snittet av referanseindeksens avkastning. Varighet (Durasjon) Durasjon måler prissensitiviteten til et rentebærende papir ved parallelle endringer i markedets avkastningskurve. Durasjon er også den nåverdiveide gjennomsnittlige tid til forfall for alle betalingene (kupong og hovedstol) knyttet til fastrentepapir. Durasjon kan dermed tolkes som en effektiv rentebindingstid. Effektiv avkastning (Yield) Et avkastningsmål på rentebærende plasseringer. Gir indikasjon om hvilken totalavkastning investoren kan oppnå på rentebærende plasseringer dersom plasseringen holdes til forfall og kupongutbetalinger reinvesteres til samme effektive avkastning. Tilsvarer investeringens internrente. Fondsinformasjon Fond Plassering/Risiko Forvaltningshonorar i % Tegnings- Innløsningsgebyr i % gebyr i % Minimums- Tegning Bankkto. i DnB NOR Referanseindeks: (Målsone for fondets avkastning) PLUSS Pengemarked Korte norske rentebærende plasseringer PLUSS Likviditet Korte norske rentebærende plasseringer PLUSS Likviditet II Korte norske rentebærende plasseringer PLUSS Rente Korte og mellomlange norske rentebærende plasseringer PLUSS Pensjon Korte, mellomlange og lange norske rentebærende plasseringer PLUSS Obligasjon Korte, mellomlange og lange norske rentebærende plasseringer PLUSS Markedsverdi Norske aksjer Lav risiko PLUSS Indeks Norsk aksjer Lav risiko PLUSS Aksje Min. 80% norske aksjer Middels risiko PLUSS Europa Aksje Europeiske aksjer Lav/middels risiko PLUSS Utland Aksje Internasjonale aksjer Lav/middels risiko PLUSS Utland Etisk Internasjonale aksjer Lav/middels risiko 0,4% 0,0% 0,0% NOK Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. 0,3% 0,0% 0,0% NOK. 10 mill Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. 0,15% 0,0% 0,0% NOK. 50 mill Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 mnd. 0,5% 0,0% 0,0% NOK En kombinasjon av Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindekser på 1 år og 3 år, med hhv. 75%, og 25%. Dette gir tilnærmet fast durasjon på 1,5 år. 0,5% 0,0% 0,0% NOK Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindeks, 3 år 0,25% 0,0% 0,0% NOK. 10 mill En kombinasjon av Oslo Børs Informasjons Statsobligasjonsindekser på 1 år og 3 år, med hhv. 50%, og 50%. Dette gir tilnærmet fast durasjon på 2 år. 0,9% 0,5% 0,5% NOK Oslo Børs Fondindeks. Indeksen er utbyttejustert. (endret fra Oslo Børs Totalindeks 31/8 2001) 0,7% 0,5% 0,5% NOK Oslo Børs OBX-indeks. Dette er en kapitalvektet indeks av de 25 mest likvide aksjeklasser på Oslo Børs. Indeksen er utbyttejustert. 1,2% 0,5% 0,5% NOK Oslo Børs Fondindeks. Indeksen er utbyttejustert. (endret fra Oslo Børs Totalindeks 31/8 2001) 1,2% 1,0% 1,0% NOK Morgan Stanley Capital International, MSCI Europa indeks Indeksen er justert for nettoutbytte. 1,2% 1,0% 1,0% NOK Morgan Stanley Capital International, MSCI World Indeks Indeksen er justert for nettoutbytte. 1,2% 1,0% 1,0% NOK Morgan Stanley Capital International, MSCI World Indeks Indeksen er justert for nettoutbytte. Fondet har etiske investeringskriterier. 19

20 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 20

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer