ÅRSRAPPORT FONDSFORVALTNING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS"

Transkript

1 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk ÅRSRAPPORT Innhold: Styrets beretning Side 2 Et tilbakeblikk på 2013 og forventninger til Side 4 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked Side 9 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Side 10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Side 11 Obligasjonsfondet PLUSS Rente Side 12 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon Side 13 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon Side 14 Aksjefondet PLUSS Aksje Side 15 Aksjefondet PLUSS Indeks Side 16 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi Side 17 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje Side 18 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje Side 19 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Side 20 Årsoppgjør for fondene Side 21 Noter til årsoppgjørene Side 33 Styret i forvaltningsselskapet Side 36 Revisjonsberetning Side 37 Forklaringer av ord og uttrykk, samt fondsinformasjon..... Side 39 FONDSFORVALTNING AS KARENSLYST ALLÉ 2 - POSTBOKS 295 SKØYEN OSLO TEL: FAX: e-post: 1

2 S T Y R E T S B E R E T N I N G F O R Kjære andelseier! Sentralbankene i henholdsvis USA (Fed), Europa (ECB) og Japan (BoJ), førte alle en svært ekspansiv pengepolitikk gjennom Dette bidro til økt tiltro til den globale økonomien og understøttet aksjemarkedene. Gjennom 2013 fortsatte den amerikanske økonomien den positive utviklingen fra Den svært ekspansive pengepolitikken med rikelig likviditetstilførsel medvirket til å holde obligasjonsrentene lave. Fed har i forbindelse med finanskrisen understøttet den amerikanske økonomien gjennom kvantitative lettelsesprogrammer. Dette innebærer blant annet månedlige kjøp av obligasjoner for 85 mrd. USD, hvor hensikten er å holde rentenivåene lave. Dette har gjennom året hatt en positiv effekt på både boligmarkedet og arbeidsmarkedet. På rentemøtet i desember kom imidlertid meldingen om at Fed ville starte nedtrappingen av obligasjonskjøpene i januar, noe som medførte stigende obligasjonsrenter mot slutten av året. I løpet av 2013 utviklet også den europeiske økonomien seg bedre. Etter at ECB i 2012 uttalte at den ville gjøre det som er nødvendig for å beskytte den økonomiske og monetære unionen, har krisestemningen i eurosonen gradvis avtatt. Samtidig har det både på den finanspolitiske og pengepolitiske agenda utviklet seg en mer generell oppfatning om at en mildere økonomisk politikk er passende til den aktuelle svake konjunktursituasjonen. Dette viser seg blant annet gjennom en stilltiende aksept om at større budsjettunderskudd i visse land i større grad synes å være akseptabelt. ECB kuttet for øvrig styringsrenten under rentemøtene i mai og november til et historisk lavt nivå (0,25%). Disse tiltakene medførte gradvis positive utslag i de makroøkonomiske nøkkeltallene. Vekstfremgangen er primært drevet av Tyskland, men også utviklingen i Sør-Europa har vært mer positiv. Dette har i den senere tiden ført til en lavere rentedifferanse mellom landene i Sør-Europa og Tyskland. Samlet ble 2013 et godt år for aksjemarkedene. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBXindeksen, steg henholdsvis 23,6%, 24,2% og 22,7% gjennom året. De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 26,7% i USD, men som følge av en svakere NOK ble oppgangen på 38,4% i NOK gjennom året. Utviklingen i de toneangivende aksjemarkedene var som følger: I USA steg Dow Jones Indeksen 26,5%. I Europa steg FTSE 100 Indeksen (England) 14,4%, DAX Indeksen (Tyskland) steg 25,5% og CAC 40 Indeksen (Frankrike) steg 18,0%. I Japan steg Nikkei 225 Indeksen 56,7% (alle tall i lokal valuta). Norges Bank holdt signalrenten uendret gjennom året på 1,50%. Pengemarkedsrentene var fallende og 3-måneders Nibor falt fra 1,83% til 1,68% og 12-måneders Nibor falt fra 2,25% til 1,92%. 10-års statsobligasjonsrente (NST475) steg fra 2,13% til 3,00%. Verdiutviklingen for Pluss-fondene gjennom 2013 var som følger: Verdiutv. Verdiutv. Std. avvik Std. avvik Fond Fond ref. indeks Differanse fond ref. indeks Differanse PLUSS Pengemarked 2,93 % 1,60 % 1,33 % 0,05 % 0,08 % -0,03 % PLUSS Likviditet 2,99 % 1,60 % 1,39 % 0,05 % 0,08 % -0,03 % PLUSS Likviditet II 3,13 % 1,60 % 1,53 % 0,04 % 0,08 % -0,04 % PLUSS Rente 3,62 % 1,50 % 2,12 % 0,42 % 0,88 % -0,46 % PLUSS Pensjon 3,89 % 0,93 % 2,96 % 0,82 % 2,29 % -1,47 % PLUSS Obligasjon 3,87 % 1,31 % 2,56 % 0,37 % 1,35 % -0,98 % PLUSS Aksje 19,25 % 24,17 % -4,92 % 9,36 % 10,48 % -1,12 % PLUSS Indeks 21,64 % 22,73 % -1,09 % 10,30 % 10,70 % -0,40 % PLUSS Markedsverdi 19,38 % 24,17 % -4,79 % 9,94 % 10,48 % -0,54 % PLUSS Europa Aksje 29,19 % 36,87 % -7,68 % 8,90 % 6,86 % 2,04 % PLUSS Utland Aksje 33,88 % 38,45 % -4,57 % 7,89 % 4,61 % 3,28 % PLUSS Utland Etisk 32,95 % 38,45 % -5,50 % 7,90 % 4,61 % 3,29 % Forvalter og depotmottaker Pluss-fondene forvaltes av Fondsforvaltning AS. Depotmottaker for Pluss-fondene er DNB. 2

3 Finansiell risiko og risikostyring Risikoen i fondene oppstår som følge av markedsbevegelser, utvikling i valuta, renter, konjunkturer og selskapsspesifikke forhold. For å forhindre for høy risikoeksponering stiller lovgivningen krav til spredning i porteføljene og eierskapsbegrensninger. Fondets risikoeksponering overvåkes kontinuerlig ved daglige rapporter. Aksjefondene er gjennom investeringer i norske og utenlandske virksomheter, eksponert for aksjekurs- og valutarisiko. Rentefondene er eksponert for renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinære store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsninger sikrer andelseierne likebehandling. Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven ( 3-3) skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av verdipapirfondene. Anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Pengemarked Likviditet Likviditet II Netto utdelt til andelseiere i året ( ) ( ) Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Rente Pensjon Obligasjon Netto utdelt til andelseiere i året (98.820) (36.679) ( ) Avsatt til utdeling til andelseiere Overført fra/til opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Aksje Indeks Markedsverdi Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat PLUSS PLUSS PLUSS Europa Aksje Utland Aksje Utland Etisk Overført fra/til opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat Oslo, 31. desember januar 2014 Styret i FONDSFORVALTNING AS 3

4 Et tilbakeblikk på 2013 og forventninger til 2014 Internasjonal renteutvikling Den globale veksten utviklet seg i et moderat tempo gjennom 2013, hvor fremgangen var tydeligst i USA og Japan. Utviklingen var imidlertid svakere i Europa og Emerging markets. For 2014 er vi optimistiske for den videre utviklingen og anser risikoen for en ny økonomisk nedtur som begrenset. IMF har i sin siste prognose anslått den globale veksten for 2014 til 3,7%, opp fra 3,0% for USA Rentenivå Endring siden USA mnd.libor 0,31 0,25 0,25-0,06 0,00 10 års Stat 1,76 2,62 3,03 1,27 0,41 30 års Stat 2,95 3,69 3,96 1,01 0,27 10 års Stat-3 mnd. LIBOR 1,45 2,37 2,78 1,33 0,41 Kilde: Thompson Reuters Gjennom året falt 3-måneders Libor 6 rentepunkter fra 0,31% til 0,25% ved årets slutt. 10-års statsobligasjonsrente steg 127 rentepunkter i den samme perioden, fra 1,76% til 3,03%. derimot liggende på lave nivåer. Dette som følge av uttalelser fra sentralbanken om at styringsrenten vil bli videreført på dagens rekordlave nivåer i en lengre periode. Likviditetstiltakene har hatt en positiv effekt på den økonomiske utviklingen. Både bolig- og arbeidsmarkedet bedret seg ytterligere gjennom året, samtidig som BNPveksten tiltok. Veksten i tredje kvartal var på hele 4,1% annualisert. Utover i 2014 forventes en gradvis bedring i den amerikanske økonomien. Det ventes således at Fed vil videreføre nedtrappingen av det kvantitative lettelsesprogrammet. Vårt hovedscenario er en vekst på omkring 3% for den amerikanske økonomien, hvilket er på linje med IMFs siste prognose på 2,8%. Styringsrenten i USA ventes å forbli på et rekordlavt nivå, muligens helt frem til medio/ultimo Vi forventer imidlertid en videre økning i 10-års statsobligasjonsrente, som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 3,1% medio og 3,3% ultimo ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: Thompson Reuters USD renter års rente USD - 3MND I 2013 var fokus i stor grad rettet mot den amerikanske sentralbanken (Fed). Fed har over en lengre periode kjøpt obligasjoner i markedet for å holde rentene lave, og dermed understøtte den amerikanske økonomien. I slutten av mai kom imidlertid de første signalene fra Fed om en mulig nedtrapping ("tapering") av likviditetsprogrammet, hvilket resulterte i en betydelig oppgang i obligasjonsrentene. Finansmarkedene forventet at innstramningene skulle starte i forbindelse med sentralbankens rentemøte i september. Sentralbanksjef Bernanke overrasket imidlertid markedene og uttalte at man ønsket ytterligere bevis på den økonomiske fremgangen før nedtrappingen ville bli iverksatt. Dette medførte at obligasjonsrentene falt igjen. På rentemøtet i desember kom imidlertid meldingen om at nedtrappningen vil starte i januar. Dette sendte spesielt de lange obligasjonsrentene opp. De kortere rentene ble 4 Europa Rentenivå Endring siden Euroland mnd.euro 0,19 0,23 0,29 0,10 0,06 10 års Stat 1,30 1,78 1,94 0,64 0,16 10 års Stat-3 mnd. Euro 1,11 1,55 1,65 0,54 0,10 10 års Euro - 10 års USD -0,46-0,84-1,09-0,63-0,25 USD / Euro 0,76 0,74 0,73-0,03-0,01 Kilde: Thompson Reuters Gjennom året steg 3-måneders Euribor med 10 rentepunkter fra 0,19% til 0,29%. 10-års statsobligasjonsrente steg 64 rentepunkter fra 1,30% til 1,94% i den samme perioden. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: Thompson Reuters Euro renter 2013 EUR - 3MND EUR -10 År Også i Europa var det flere tegn til lyspunkter i økonomien gjennom Etter at den europeiske sentralbanken, ECB, i fjor uttalte at den ville gjøre det som er nødvendig for å beskytte den økonomiske og monetære unionen, har krisestemningen i eurosonen gradvis avtatt.

5 Samtidig har det både på den finanspolitiske og pengepolitiske agenda utviklet seg en mer generell oppfatning om at en mildere økonomisk politikk er passende til den aktuelle svake konjunktursituasjonen. Vekstfremgangen er primært drevet av Tyskland, men også utviklingen i Sør-Europa har vært noe mer positiv. Her er imidlertid ikke veksten tilbake i positivt territorium, men forbrukertilliten både i Spania og Italia ligger nå på et nivå som signaliserer fremgang. Dette har i den senere tiden ført til en lavere rentedifferanse mellom landene i Sør-Europa og Tyskland. Samlet ventes det en viss bedring i eurosonen gjennom året, og våre vurderinger er en vekst omkring èn prosent for ECB reduserte den toneangivende refi-renten under rentemøtene i mai og november til et historisk lavt nivå (0,25%). Dette har imidlertid kun hatt en symbolsk effekt, da pengemarkedsrentene allerede ved årets begynnelse var tett på ECB's deponeringsrente på null prosent. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 NOK renter 2013 NOK - 3MND Kilde: Thompson Reuters / Norges Bank NOK - 10 år Norge har siden finanskrisen hatt en økonomisk utvikling som har stått i kontrast til øvrige industrielle land. Høy aktivitet innenfor oljesektoren har bidratt til sterk vekst i fastlandsøkonomien, fallende arbeidsledighet og til dels kraftig oppgang i boligprisene. Kronekursen har på sin side vært vedvarende sterk, mens inflasjonen har vært gjennomgående lav. I kombinasjon med lave renteog vekstutsikter internasjonalt, har Norges Bank holdt styringsrenten lavere enn hva utviklingen i norsk økonomi skulle tilsi. I den nåværende situasjonen, med et relativt svakt moment i den europeiske økonomien, vil trolig ECB gjennomføre nye stimuleringstiltak. Dette kan eksempelvis gjennomføres i form av en ny LTRO (langsiktig likviditetstilførsel) og/eller ved en senkning av deponeringsrenten til under null. I eurosonen forventer vi også en viss økning i 10-års statsobligasjonsrente (Tyskland), som ventes å vise en stigende trend til et nivå omkring 2,1% medio og 2,3% ultimo Norge Rentenivå Endring siden Norge mnd. NIBOR 1,83 1,70 1,68-0,15-0,02 6 mnd. NIBOR 1,98 1,82 1,75-0,23-0,07 12 mnd. NIBOR 2,25 2,02 1,92-0,33-0,10 NST471-2 år 1,46 1,65 1,41-0,05-0,24 NST472-4 år 1,52 1,95 1,84 0,32-0,11 NST473-6 år 1,74 2,37 2,35 0,61-0,02 NST474-8 år 1,94 2,63 2,76 0,82 0,13 NST år 2,13 2,82 3,00 0,87 0,18 NST års Euro 0,83 1,04 1,06 0,23 0,02 3mnd NIBOR-3mnd Euro 1,64 1,47 1,39-0,25-0,08 USD / NOK 5,57 6,01 6,07 0,50 0,06 EURO/NOK 7,35 8,13 8,34 0,99 0,21 Brent Blend (2M) 110,0 107,6 110,7 0,70 3,10 Kilde: Thompson Reuters Gjennom året falt 3-måneders Nibor 15 rentepunkter fra 1,83% til 1,68%, mens 10-års statsobligasjonsrente (NST 475) steg 87 rentepunkter fra 2,13% til 3,00% i samme periode. Senior banklån hadde en betydelig bedre utvikling enn statsobligasjoner gjennom Eksempelvis hadde kystbanker (Sparebank 1 Midt-Norge, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebanken Sør etc.) med 5 års løpetid en spread inngang på omkring 40 rentepunkter, fra 115 ved årets begynnelse til omkring 75 punkter ved årets slutt. 5 I løpet av 2013 kom det imidlertid sterke indikasjoner på at norsk økonomi er i et vendepunkt, og problemstillingen tilknyttet de pengepolitiske avveiningene Norges Bank har stått ovenfor er noe endret fra foregående år. Utviklingen i innenlandsøkonomien underbygger nå en lav styringsrente. Ved inngangen til fjoråret indikerte rentebanen at den første rentehevingen ville komme i tidsrommet mars - september 2013, for deretter gradvis og økes til et mer normalt nivå. I siste pengepolitiske rapport fra desember ble rentebanen kraftig redusert (etter å ha blitt opp- og nedjustert gjennom sommermånedene) og signaliserer at neste renteheving først kommer medio Norges Bank har for øvrig holdt styringsrenten uendret på 1,5% siden mars Norsk økonomi kjølnet gjennom 2013 og fastlandsøkonomien vokste trolig med rundt 1,9%, hvilket nesten er en halvering fra Kraften i konjunkturomslaget har vært noe sterkere enn antatt, men en viss avmatning har vært ventet tatt nivåene til de sentrale vekstdriverne (les: olje- og boliginvesteringer) fra foregående år i betraktning. Investeringer tilknyttet oljerelatert virksomhet viste igjen en solid vekst (15%), men ikke uventet var takten avtakende (fra 17 % i 2012). I følge Statistisk sentralbyrå ventes investeringene å vokse ytterligere i 2014 til nye rekordnivåer, men volumveksten vil falle til rundt 5%. Boliginvesteringene har også avtatt og ventes å være stabilt til fallende i årene fremover. Etter flere år med sterk utvikling i boligmarkedet var tendensen i fjor nedadgående, og da spesielt i andre halvdel av året. I følge Eiendomsmeglerforetakenes Forening falt prisen på brukte boliger med 0,6% gjennom året (des/des).

6 Forventninger til avtakende vekst generelt innenfor investeringer, tilsier at norsk økonomi vil utvikle seg under trend også i årene fremover. På den positive siden ser det imidlertid lysere ut med tanke på norsk eksport, herunder tradisjonell eksport som har utviklet seg svakt gjennom de siste årene. Mye tyder på et oppsving i verdensøkonomien som i større grad er drevet av de velutviklede landene, samtidig som svekkelsen av den norske kronen har bedret norsk konkurranseevne. Norges Bank har lagt til grunn en vekst i fastlands-bnp på 1,75% i 2013, stigende til 2,0% i 2014, i siste pengepolitiske rapport. 9,0000 8,0000 7,0000 6,0000 5,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 0,0000 Utvikling norske kroner ,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 Renteprognoser 3-måneders pengemarkedsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Medio 2014 Ultimo 2014 Norge 1,83 1,68-0,15 1,70 1,70 Europa 0,19 0,29 0,10 0,30 0,30 USA 0,31 0,25-0,06 0,25 0,25 10-års obligasjonsrenter: Status: Prognose: Land Endring: Medio 2014 Ultimo 2014 Norge (475) 2,13 3,00 0,87 3,10 3,20 Europa 1,30 1,94 0,64 2,10 2,30 USA 1,76 3,03 1,27 3,10 3,30 Kilde: Norges Bank NOK/EUR USD/NOK I-44 Handelsvektet (I-44) har den norske kronen svekket seg med rundt 10% gjennom året, hvor svekkelsen mot euro og dollar isolert var på henholdsvis 14% og 9%. Det er nærliggende å tro at utviklingen skyldes svakere økonomiske nøkkeltall for norsk økonomi, og derav reduserte renteforventninger. I tillegg har begrenset likviditet i markedet for norske kroner trolig hatt en forsterkende effekt. Hva gjelder prisutviklingen tok denne seg noe opp i 2013 og årsveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) ble på 1,6%. Veksttakten økte en del gjennom andre halvdel av året der inflasjonen i snitt lå på rundt 2%. Deler av oppgangen kan imidlertid forklares av endrede beregningsmetoder for husleie, mat- og drikkevarer. I tillegg har det vært til dels store månedlige variasjoner blant annet innenfor flyreiser, klær og på importerte varer. Dette har dermed bidratt til å øke usikkerheten om den faktiske underliggende prisveksten. Norges Bank tror KPI-JAE vil ligge rundt 2% i de nærmeste årene. Vårt hovedscenario er at Norges Bank holder styringsrenten uendret gjennom 2014, både som følge av lave internasjonale renter, samt den siste tids utvikling i norsk økonomi. Dette innebærer en stabil 3-måneders Nibor på omkring 1,70% gjennom års statsobligasjonsrente (NST 475) ventes å vise en videre stigende trend til rundt 3,10% medio og 3,20% ultimo

7 Utviklingen på de internasjonale aksjemarkedene Tiltross for usikkerhet omkring de globale vekstutsiktene gjennom året, ble 2013 et godt år for aksjemarkedet. Markedet har blant annet vært drevet av økt risikovillighet som følge av lavt avkastningspotensiale i rentemarkedet. Dette har fått investorene til å allokere midler til mer risikoutsatte aktiva med større avkastnings-potensiale. Utviklingen har imidlertid vært volatil. I juni avtok risikovilligheten som følge av utsikter til en nedtrapping av den ekspansive pengepolitikken i USA, samt økt usikkerhet omkring den økonomiske utviklingen i Kina. Den forventede nedtrappingen ble midlertidig utsatt og dermed fortsatte den positive utviklingen i aksjemarkedet. Først på slutten av året ble nedtrappingen en realitet, uten at dette medførte større negative reaksjoner for aksjemarkedet. % i NOK 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Verden Utviklingen i MSCI Indekser Nord- Amerika Europa Japan Asia Desember 4. kvartal Hittil i år I 2013 ble de europeiske aksjemarkedene positivt påvirket av den reduserte risikoen tilknyttet statsgjeldkrisen. I tillegg var det utsikter til en svak tiltakende vekst i flere av de europeiske regionene. Blant de toneangivende aksjemarkedene hadde Tyskland den sterkeste utviklingen med en oppgang for DAX Indeksen på 25,5%. Dette som et resultat av en positiv utvikling i økonomien. De øvrige hovedmarkedene i Europa steg som følger: FTSE 100 Indeksen (England) 14,4%, og CAC 40 Indeksen (Frankrike) 18,0%. (alle tall i lokal valuta). I Japan har sentralbanken gjennom 2013 ført en svært stimulerende pengepolitikk, hvor formålet har vært å skape vekst, samt å få opp inflasjonen etter 15 år med deflasjon. Dette har ført til en markant svekkelse av den japanske yenen, samt betydelig oppgang i det japanske aksjemarkedet. Representert ved Nikkei 225 Indeksen steg aksjemarkedet 56,7% i lokal valuta. Emerging markets hadde for øvrig en svak utvikling gjennom året, hvilket må sees i sammenheng med svekket investorinteresse som følge av avtagende økonomisk vekst i den type land. Oslo Børs, representert ved benchmarkindeksen, fondsindeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis 23,6%, 24,2% og 22,7% gjennom året. De globale aksjemarkedene representert ved MSCI World steg med 26,7% i USD, men som følge av en svakere NOK ble oppgangen på 38,4% i NOK gjennom året. I USA steg Dow Jones Indeksen 26,5% (i lokal valuta). Aksjemarkedene Indeksnivå Endring siden i lokal valuta Dow Jones - New York ,5 % 9,6 % NASDAQ - New York ,3 % 10,7 % Nikkei - Tokyo ,7 % 12,7 % DAX - Frankfurt ,5 % 11,1 % CAC 40 - Paris ,0 % 3,7 % FTSE - London ,4 % 4,4 % OMX - Sverige ,7 % 5,8 % Oslo Børs Fondindeks ,2 % 9,8 % Oslo Børs Benchmarkindeks ,6 % 9,4 % OBX Indeks ,7 % 9,6 % Finans indeks ,5 % 19,4 % Industri indeks ,3 % 9,9 % Energi ,0 % 5,1 % Materialer ,7 % 6,8 % Forbruksvarer ,9 % 24,9 % Konsumentvarer ,8 % 10,3 % Helsevern ,6 % 43,0 % Informasjonsteknologi ,2 % 12,5 % Telekomm. & tjenester ,1 % 5,3 % SMB-indeks ,5 % 7,4 % Kilde: Thompson Reuters Nøkkeltall: Endring: USD/NOK 5,57 6,07 0,50 EUR/NOK 7,35 8,34 0,99 Oljepris (*) 110,0 110,7 0,70 (*) Brent Blend på 2 mnd. termin i USD Kilde: Thompson Reuters Oslo Børs rebasert OSEBX OBX OSEFX Av de ulike sektorene var det Helsevern (43,0%), Forbruksvarer (24,9%) og Finans (19,4%) som hevdet seg best gjennom fjoråret. Legemiddelselskapet Algeta la på seg 132 % gjennom året drevet av gjennombruddet for salg av prostatakreft preparatet Xofigo i USA, samt oppkjøpet fra Bayer mot slutten av året. Innenfor forbruksvarer utmerket Schibsted seg med en oppgang på 72%. Investorene har viet større fokus mot online classified (les: annonsering og rubrikk på internett) og ser tilsynelatende større potensial innenfor etablerte markeder med fokus på Leboncoin i Frankrike, men også i større grad new ventures (og da særlig i Asia og Sør- Amerika). For øvrig steg cruiseoperatøren RCCL 59% gjennom året etter en ytterligere normalisering i kjølvannet av det negative nyhetsbildet de senere år, samt en positiv utvikling i amerikansk økonomi. Finanssektoren på sin side ble primært drevet av sterk oppgang i DNB

8 (57%), Gjensidige (54%) og Storebrand (41%). Materialer (-1,7%) og Energi (10%) utviklet seg svakest av de ulike delindeksene på Oslo Børs. Yara og Norsk Hydro hadde begge en flat utvikling, hvilket i stor grad skyldes et svakt marked for henholdsvis urea (gjødsel) og aluminium. Hva gjelder energisektoren var det generelt en svak kursutvikling både for oljeprodusentene og oljeservice. Statoil løftet seg imidlertid noe gjennom andre halvdel og endte opp rundt 11%. Det har vært mye fokus på avtakende investeringsaktivitet fra oljeprodusentene, noe som til dels har tynget sentimentet. Oljeprisen har for øvrig holdt seg noenlunde stabil i området USD fatet, og endte marginalt opp gjennom året til 110,7 USD fatet. Fremover tror vi den positive tendensen i aksjemarkedet vil fortsette. Generelt lave rentenivåer underbygger videre tilbøyelighet for å ta risiko, i tillegg til den relativt attraktive utbytteyielden. Dette gjenspeiles blant annet av kapitalflyten inn i aksjer på bekostning av mer sikre rentepapirer gjennom fjoråret. For øvrig vil aksjemarkedet bli drevet av den makroøkonomiske utviklingen, som synes å være oppløftende med tanke på USA. Frykten for hard landing i Kina er også redusert. Anbefalt strategisk porteføljesammensetning Investor bør sørge for å sette sammen en balansert portefølje, tilpasset den enkeltes ønsker og krav i forhold til risiko og avkastning. Som et strategisk utgangspunkt kan følgende fordelinger legges til grunn: Risiko Kort horisont (0-2 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 100% 60% 30% - Obligasjoner 0 40% 50% - Norske aksjer % - Utenlandske aksjer % Middels horisont (2-5 år) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 20% 10% 0 - Obligasjoner 60% 60% 40% - Norske aksjer 10% 15% 30% - Utenlandske aksjer 10% 15% 30% Lang horisont (5 år +) Lav Middels Høy - Pengemarkedet 5% Obligasjoner 65% 50% 20% - Norske aksjer 15% 25% 40% - Utenlandske aksjer 15% 25% 40% For å dra nytte av et kommende globalt oppsving er det viktig å prioritere selskaper med global eksponering og sterke konkurransemessige fortrinn. Vi mener fokus bør være på selskaper som kan levere omsetnings- og inntjeningsvekst, da disse selskapene vil være best i stand til å opprettholde inntjeningsmultiplene. Av de ulike sektorene er vi fortsatt positive til sjømatsektoren, og da i all hovedsak lakserelaterte selskaper. Avtakende tilbudsvekst og fortsatt høy etterspørselsvekst tilsier at markedsbalansen innenfor laks underbygger vedvarende sterk pris, og muligens høyere enn hva som ligger til grunn i dagens estimater. Befolkningsvekst, endrede spisevaner med økt fokus på protein, samt en relativt høy kostnadsinflasjon på kjøtt og fjærkre, tilsier at den gunstige markedsbalansen for lakseprodukter vil opprettholdes i et lengre perspektiv. Denne markedskommentaren er skrevet 15. januar 2014 Dette materialet er utarbeidet av Fondsforvaltning AS til andelseiernes personlige orientering. Materialet er utarbeidet på grunnlag av offentlig tilgjengelig materiale, samt forvalternes vurderinger. Kildene anses for å være pålitelige, men Fondsforvaltning garanterer ikke for at opplysningene er nøyaktige eller komplette. Materialet er gjennomgått omhyggelig, og vurderinger er foretatt etter beste skjønn. Komplette prospekter for fondene er tilgjengelig på forespørsel til Fondsforvaltning AS. 8

9 Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pengemarked Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 103 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1027,33 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 58 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Sep. 94 Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pengemarked 0,2 % 2,9 % 2,9 % 6,5 % p.a. avkastning 2,8 % 2,9 % Referanseindeks 0,2 % 1,6 % 1,6 % 3,2 % p.a. avkastning 1,8 % 1,6 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Pengemarked i i forhold til referanseindeks 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% des. 94 des. 97 des. 00 des. 03 des des des PLUSS (ST1X) PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked pr. 31. Desember 2013 Urealisert % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi resultat porteføljen Bank 1 Oslo Akershus ,99 % Fana Sparebank ,48 % Flekkefjord Sparebank ,99 % Lillestrøm Sparebank ,99 % Sparebank 1 Nord-Norge ,97 % Sparebank 1 Nordvest ,48 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,98 % Sparebank 1 SMN ,98 % Sparebanken Øst ,49 % Sparebanken Sør ,99 % Sparebanken Vest ,98 % Totens Sparebank ,51 % Sum bank ,82 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,5% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Sum plassert portefølje ,82 % Likviditet ,14 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,13 % DNB depotbank ,01 % Påløpte renter ,08 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,7 % 2,1 % ,3 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,4 % 1,5 % ,9 % 1,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,05 % 0,08 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,10 % Siste 36 mnd. 0,10 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,15 % 0,16 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 7,05 0,00 Siste 24 mnd. 4,47 0,00 Siste 36 mnd. 3,50 0,00 Siste 48 mnd. 1,75 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 0,95 % Indeksavvik (p.a.) 0,25 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 76,1% Påløpte renter 0,1% Bank 23,8% 9

10 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Likviditet Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 396 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1021,73 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 28 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Des. 95 Årlig forvaltningshonorar 0,3 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet 0,2 % 3,0 % 3,0 % 6,6 % p.a. avkastning 2,9 % 3,0 % Referanseindeks 0,2 % 1,6 % 1,6 % 3,2 % p.a. avkastning 1,8 % 1,6 % 120% 100% 80% 60% 40% 20% Avkastning PLUSS Likviditet i forhold til referanseindeks 0% des.95 jun.98 des.00 jun.03 des.05 jun.08 des.10 jun.13 PLUSS Likviditet Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet pr. 31. Desember 2013 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Bank 1 Oslo Akershus ,64 % BN Bank ,26 % / Fana Sparebank ,02 % Høland og Setskog Sparebank ,76 % Klepp Sparebank ,93 % / Lillestrøm Sparebank ,53 % Skudenes & Aakra Sparebank ,27 % Sparebank 1 Hallingdal ,27 % / Sparebank 1 Nord-Norge ,07 % / Sparebank 1 Nordvest ,04 % Sparebank 1 Østfold Akershus ,28 % Sparebank 1 SMN ,76 % Sparebanken Pluss ,02 % Sparebanken Vest ,57 % Sum bank ,43 % Sum plassert portefølje ,43 % Likviditet ,53 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,33 % DNB depotbank ,20 % Påløpte renter ,07 % Uoppgjorte poster ,03 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,5% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,9 % 2,1 % ,5 % 2,3 % ,0 % 2,5 % ,5 % 1,5 % ,0 % 1,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,05 % 0,08 % Siste 24 mnd. 0,10 % 0,10 % Siste 36 mnd. 0,10 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,16 % 0,16 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 7,68 0,00 Siste 24 mnd. 4,77 0,00 Siste 36 mnd. 3,63 0,00 Siste 48 mnd. 1,81 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,04 % Indeksavvik (p.a.) 0,26 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 75,5% Påløpte renter 0,1% Bank 24,4% 10

11 Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet II er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer store beløp i pengemarkedet. Fondet har kr. 50 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondene plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Likviditet II Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) Referanseindeks se siste side Baiskurs pr. andel 1034,64 Varighet (durasjon) 2 mnd. Antall andelseiere 49 Gjennomsnittlig løpetid 2 mnd. Minsteinnskudd (i NOK) 50 mill. Etablert Feb. 02 Årlig forvaltningshonorar 0,15 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Likviditet II 0,3 % 3,1 % 3,1 % 6,9 % p.a. avkastning 3,1 % 3,1 % Referanseindeks 0,2 % 1,6 % 1,6 % 3,2 % p.a. avkastning 1,8 % 1,6 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning 60% 45% 30% 15% 0% Avkastning PLUSS Likviditet II i forhold til referanseindeks des.02 des.03 des.04 des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 PLUSS Likviditet II Referanseindeks (ST1X) Porteføljeoversikt for PLUSS Likviditet II pr. 31. Desember 2013 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Bank 1 Oslo Akershus ,62 % / BN Bank ,82 % / Fana Sparebank ,21 % Flekkefjord Sparebank ,73 % Helgeland Sparebank ,70 % / Høland og Setskog Sparebank ,61 % / Klepp Sparebank ,92 % / Lillestrøm Sparebank ,09 % Skudenes & Aakra Sparebank ,51 % / Sparebank 1 Gudbrandsdal ,54 % / Sparebank 1 Hallingdal Sparebank 1 Nord-Norge / / Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebank 1 SMN ,33 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,19 % Sparebank 1 Telemark ,15 % Sparebanken Møre ,42 % Sparebanken Pluss ,02 % Sparebanken Sør ,13 % / / Sparebanken Vest ,68 % Time Sparebank ,18 % Totens Sparebank ,37 % Sum bank ,24 % Sum plassert portefølje ,24 % Likviditet ,70 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,49 % DNB depotbank ,21 % Påløpte renter ,07 % Uoppgjorte poster ,01 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondet har et begrenset indeksavvik. Som man kan se ut fra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus 0,5% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,9 % 2,1 % ,6 % 2,3 % ,2 % 2,5 % ,7 % 1,5 % ,1 % 1,6 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,04 % 0,08 % Siste 24 mnd. 0,11 % 0,10 % Siste 36 mnd. 0,11 % 0,17 % Siste 48 mnd. 0,16 % 0,16 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 11,66 0,00 Siste 24 mnd. 4,89 0,00 Siste 36 mnd. 3,93 0,00 Siste 48 mnd. 2,08 0,00 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,19 % Indeksavvik (p.a.) 0,26 % Sektorfordeling Likviditetsplasseringer 74,7% Påløpte renter 0,1% Bank 25,2% 11

12 Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Den lave snittløpetiden i porteføljen gir fondet en lav renterisiko, d.v.s. relativt små utslag i kursen ved endring i rentenivået. Fondet vil normalt ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 1 og 2 år. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkes-kommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Rente Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 96 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1086,49 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 32 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Feb. 92 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Rente 0,1 % 3,6 % 3,6 % 9,2 % p.a. avkastning 1,7 % 3,6 % Referanseindeks 0,2 % 1,5 % 1,5 % 3,0 % p.a. avkastning 1,9 % 1,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Rente i forhold til referanseindeks 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun. 94 des. 96 jun. 99 des. 01 jun. 04 des. 06 jun. 09 des. 11 PLUSS Rente Referanseindeks (1,5 år) Porteføljeoversikt for PLUSS Rente pr. 31. Desember 2013 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,08 % / BN Bank ,24 % / DNB Bank ,28 % Flekkefjord Sparebank ,62 % Gjensidige Bank ,09 % / Helgeland Sparebank ,22 % Høland og Setskog Sparebank ,12 % / Melhus Sparebank ,17 % Skue Sparebank ,07 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,13 % Sparebank 1 Hallingdal ,15 % Sparebank 1 Nordvest ,13 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,08 % / Sparebank 1 Østfold Akershus ,31 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,16 % / Sparebank 1 SMN ,30 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,68 % / / / Sparebank 1 SR-Bank ,70 % Sparebank 1 Telemark Sparebanken Hedmark Sparebanken Øst ,15 % Sparebanken Pluss ,29 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,67 % Sparebanken Sør ,87 % Sparebanken Vest ,12 % / Storebrand Bank ,27 % Totens Sparebank ,60 % Sum bank ,77 % Sum plassert portefølje ,77 % Likviditet ,54 % Påløpte renter ,73 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Dette viser at fondet tar begrenset renterisiko utover referanseindeksen. Som man kan se utfra indeksavviket, vil fondet med 95% sannsynlighet holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 1,9% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Dette underbygger at renterisikoen i fondet i forhold til referanseindeksen er begrenset og predikerbar. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,9 % 2,6 % ,6 % 2,9 % ,4 % 4,0 % ,4 % 1,5 % ,6 % 1,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,42 % 0,88 % Siste 24 mnd. 0,50 % 0,67 % Siste 36 mnd. 0,49 % 1,04 % Siste 48 mnd. 0,55 % 1,03 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 1,37-0,03 Siste 24 mnd. 1,64-0,02 Siste 36 mnd. 1,31 0,13 Siste 48 mnd. 1,04 0,14 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,55 % Indeksavvik (p.a.) 0,97 % Sektorfordeling Påløpte renter 0,7% Likviditet 0,5% Bank 98,8% 12

13 Obligasjonsfondet PLUSS Pensjon PLUSS Pensjon er et forvaltningstilbud for penger med lengre plasseringshorisont, som f.eks. pensjonskasser. I forhold til PLUSS Rente har fondet en noe lengre gjennomsnittlig løpetid. Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Dette betyr større kursutslag enn i PLUSS Rente når renten endres. Historiske data tilsier imidlertid at avkastningen over tid vil være høyere enn for PLUSS Rente. Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. PLUSS Pensjon Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 13 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1020,78 Varighet (durasjon) 2,1 år Antall andelseiere 8 Gjennomsnittlig løpetid 2,1 år Minsteinnskudd (i NOK) Etablert Okt. 93 Årlig forvaltningshonorar 0,5 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Pensjon 0,1 % 3,9 % 3,9 % 10,4 % p.a. avkastning 0,7 % 3,9 % Referanseindeks 0,0 % 0,9 % 0,9 % 3,1 % p.a. avkastning N/A 0,9 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Pensjon i forhold til referanseindeks 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun.94 des.96 jun.99 des.01 jun.04 des.06 jun.09 des.11 Porteføljeoversikt for PLUSS Pensjon pr. 31. Desember 2013 PLUSS Pensjon % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen Aurskog Sparebank ,73 % Bank 1 Oslo Akershus ,93 % BN Bank ,90 % DNB Bank ,90 % Fana Sparebank ,80 % Flekkefjord Sparebank ,70 % Helgeland Sparebank Klepp Sparebank Melhus Sparebank Sparebank 1 Østfold Akershus ,90 % Sparebank 1 SMN ,85 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,84 % Sparebank 1 SR-Bank ,35 % Sparebanken Hedmark ,35 % Sparebanken Møre ,77 % Sparebanken Øst ,83 % Sparebanken Pluss ,95 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,83 % Sparebanken Sør ,95 % Storebrand Bank ,83 % Totens Sparebank ,82 % Sum bank ,50 % Sum plassert portefølje ,50 % Likviditet ,37 % Påløpte renter ,17 % Uoppgjorte poster ,04 % Sum ,00 % Referanseindeks (ST4X) Hva har vi oppnådd Fondet har oppnådd en en meravkastning i forhold til referanseindeksen de siste 12, 24, 36 og 48 månedene. Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 3,8% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,8 % 3,2 % ,1 % 4,4 % ,4 % 6,1 % ,3 % 2,2 % ,9 % 0,9 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,82 % 2,29 % Siste 24 mnd. 0,85 % 1,74 % Siste 36 mnd. 0,88 % 2,34 % Siste 48 mnd. 0,92 % 2,38 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,79-0,08 Siste 24 mnd. 1,16 0,00 Siste 36 mnd. 0,96 0,15 Siste 48 mnd. 0,83 0,17 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 1,27 % Indeksavvik (p.a.) 1,88 % Sektorfordeling Påløpte renter Likviditet 1,2% 3,3% Bank 95,5% 13

14 Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon PLUSS Obligasjon er et forvaltningstilbud for andelseiere som plasserer større beløp i obligasjonsmarkedet, og som ønsker større durasjonsmessig fleksibilitet enn de øvrige obligasjonsfondene gir grunnlag for. Fondets durasjon skal ligge mellom 1 og 4 år. Fondet har kr 10 millioner som minimumsinnskudd. Fondet har en lav risikoprofil, som de øvrige obligasjonsfondene. Fondet stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker (herunder bankinnskudd) og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende fondene. Forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning. PLUSS Obligasjon Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 986 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1063,36 Varighet (durasjon) 1,0 år Antall andelseiere 33 Gjennomsnittlig løpetid 1,0 år Minsteinnskudd (i NOK) 10 mill. Etablert Nov. 05 Årlig forvaltningshonorar 0,25 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd. PLUSS Obligasjon 0,2 % 3,9 % 3,9 % 9,9 % p.a. avkastning 2,3 % 3,9 % Referanseindeks 0,1 % 1,3 % 1,3 % 3,6 % p.a. avkastning 1,2 % 1,3 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Obligasjon i forhold til referanseindeks 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % des.05 des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13 PLUSS Obligasjon Ref.indeks 2 år (3 år frem til 1/9-12) Porteføljeoversikt for PLUSS Obligasjon pr. 31. Desember 2013 % av Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kostpris Markedsverdi Urealisert resultat porteføljen / Aurskog Sparebank ,96 % / Bank 1 Oslo Akershus ,23 % / / / BN Bank ,34 % / / DNB Bank ,74 % Flekkefjord Sparebank ,82 % Gjensidige Bank ,30 % / / / Helgeland Sparebank ,17 % Høland og Setskog Sparebank ,72 % Klepp Sparebank ,03 % / Melhus Sparebank ,09 % Modum Sparebank ,05 % / Skue Sparebank ,33 % / Sandnes Sparebank ,95 % Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,84 % Sparebank 1 Gudbrandsdal ,02 % / Sparebank 1 Hallingdal ,75 % Sparebank 1 Nord-Norge ,03 % Sparebank 1 Nordvest ,61 % Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,33 % / / Sparebank 1 Østfold Akershus ,05 % / Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,15 % / / / / Sparebank 1 SMN ,82 % Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,21 % / / / / Sparebank 1 SR-Bank ,02 % / Sparebank 1 Telemark ,56 % / Sparebanken Hedmark ,25 % Sparebanken Møre ,54 % / Sparebanken Øst ,98 % / Sparebanken Pluss ,64 % Sparebanken Sogn og Fjordane ,81 % / / / Sparebanken Sør ,48 % / / / Sparebanken Vest ,40 % / Storebrand Bank ,49 % Time Sparebank ,07 % Totens Sparebank ,42 % Sum bank ,23 % Sum plassert portefølje ,23 % Likviditet ,87 % Likviditetsplasseringer i norske sparebanker ,55 % DNB depotbank ,32 % Påløpte renter ,92 % Uoppgjorte poster ,02 % Sum ,00 % Hva har vi oppnådd Fondet er blant de beste norske korte obligasjonsfond (jf. Morningstar) Standardavviket for fondet har de siste årene vært lavere enn referanseindeksen. Indeksavviket viser at fondet med 95% sannsynlighet vil holde seg innenfor intervallet pluss/minus ca. 4,2% poeng i forhold til referanseindeksens avkastning de neste 12 månedene. Nøkkeltall Verdiutvikling Sektorfordeling Fond Ref. indeks ,2 % 3,2 % ,9 % 4,4 % ,5 % 6,1 % ,8 % 2,3 % ,9 % 1,3 % Standardavvik Siste 12 mnd. 0,37 % 1,35 % Siste 24 mnd. 0,48 % 1,16 % Siste 36 mnd. 0,49 % 2,08 % Siste 48 mnd. 0,55 % 2,20 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 1,74-0,06 Siste 24 mnd. 1,90 0,06 Siste 36 mnd. 1,43 0,19 Siste 48 mnd. 1,16 0,20 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 0,73 % Indeksavvik (p.a.) 2,11 % Likviditet 2,9% Påløpte renter 0,9% Bank 96,2% 14

15 Aksjefondet PLUSS Aksje PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs fondindeks. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 147 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5123,54 Etablert Des. 96 Antall andelseiere 84 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Aksje 1,1 % 19,3 % 19,3 % 412,4 % Referanseindeks 0,8 % 24,2 % 24,2 % 266,9 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks Akkumulert avkastning 400% 360% 320% 280% 240% 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% des.96 des.98 des.00 des.02 des.04 des.06 des.08 des.10 des.12 PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,8 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,5 % STB Storebrand , ,3 % Sum Finans ,6 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,4 % TOM Tomra , ,0 % Sum Industri ,5 % NHY Norsk Hydro , ,8 % YAR Yara International ASA , ,6 % Sum Materialer ,4 % RCL RCCL , ,5 % SBST Schibsted ASA , ,9 % Sum Forbruksvarer ,4 % AUSS Austevoll Seafood , ,7 % MHG Marine Harvest ASA , ,8 % ORK Orkla , ,0 % SALM Salmar , ,5 % Sum Konsumentvarer ,0 % ATEA Atea , ,6 % Sum Informasjonsteknologi ,6 % TEL Telenor , ,7 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,7 % DESSC Deep Sea Supply , ,5 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,5 % DNO DNO ASA , ,6 % FOE Fred Olsen Energy , ,9 % ODLL Odfjell Drilling , ,9 % PGS Petroleum Geo-Services , ,5 % PLCS Polarcus , ,7 % PRSO ProSafe ASA , ,9 % SDRL Seadrill Ltd , ,0 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,5 % STL Statoil , ,6 % SUBC Subsea , ,9 % TGS TGS Nopec , ,6 % Sum Energi ,0 % SNI Stolt-Nielsen , ,2 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,8 % Sum Shipping ,0 % Internasjonale selskaper ,0 % 1CHF-NOVNovartis , ,9 % 1USD-AGNAllergan , ,8 % Sum Helsevern ,7 % 1USD-CARCarnival Corporation , ,8 % Sum Forbruksvarer ,8 % 1USD-RIG Transocean Inc , ,6 % Sum Energi ,6 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,1 % Uoppgjorte poster ,3 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs. Fondets standardavvik er lavere enn referanseindeksen og Sharpe-indeksen er på linje med referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Shipping 2,0% Energi 35,0% Tele 8,7% Sektorfordeling Utland 6,0% Likviditet 0,8% IT 1,6% Fond Ref. indeks ,6 % -57,4 % ,3 % 70,1 % ,3 % 22,3 % ,7 % -18,8 % ,6 % 20,7 % ,3 % 24,2 % Standardavvik Siste 12 mnd. 9,36 % 10,48 % Siste 24 mnd. 12,93 % 12,88 % Siste 36 mnd. 14,92 % 15,91 % Siste 48 mnd. 17,33 % 18,39 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,51 0,57 Siste 24 mnd. 0,37 0,44 Siste 36 mnd. 0,11 0,11 Siste 48 mnd. 0,15 0,15 Finans 10,6% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -0,24 % Indeksavvik (p.a.) 2,94 % Informasjonsindeks -0,08 Industri 1,5% Materialer 9,4% Konsum 15,0% Forbruk 9,4% 15

16 Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks skal i stor grad følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. I henhold til vedtektene kan maksimal overeller undervekt utgjøre 2 prosentpoeng til enhver tid gjeldende vekt. I praksis utgjør avvikene sjelden mer enn 1 prosentpoeng. PLUSS Indeks er således et relativt indeksnært fond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. PLUSS Indeks Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 31 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 7146,84 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 46 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks 1,0 % 21,6 % 21,6 % 614,7 % Referanseindeks 1,1 % 22,7 % 22,7 % 488,6 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks 590% 490% 390% 290% 190% 90% -10% des.93 des.95 des.97 des.99 des.01 des.03 des.05 des.07 des.09 des.11 des.13 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Porteføljen DNB DnB NOR ASA , ,4 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,8 % STB Storebrand , ,8 % Sum Finans ,9 % GOGL Golden Ocean Group Ltd , ,2 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,5 % Sum Industri ,7 % OPERA Opera Software , ,9 % REC Renewable Energy Corporation A , ,4 % Sum Informasjonsteknologi ,3 % NHY Norsk Hydro , ,2 % YAR Yara International ASA , ,5 % Sum Materialer ,7 % RCL RCCL , ,1 % SBST Schibsted ASA , ,9 % Sum Forbruksvarer ,0 % MHG Marine Harvest ASA , ,3 % ORK Orkla , ,9 % Sum Konsumentvarer ,2 % ALGETA Algeta , ,4 % Sum Helse ,4 % TEL Telenor , ,3 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,3 % AKSO Aker Solutions , ,4 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,7 % DNO DNO ASA , ,5 % FOE Fred Olsen Energy , ,2 % PGS Petroleum Geo-Services , ,0 % PRSO Prosafe , ,2 % SDRL Seadrill Ltd , ,2 % STL Statoil , ,9 % SUBC Subsea 7 Inc , ,3 % TGS TGS Nopec Geophysical , ,2 % Sum Energi ,6 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Indeks er det beste OBX- fondet i markedet de siste 5 årene. PLUSS Indeks har meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Lavt indeksavvik gjør at risikoen i fondet er begrenset og svært predikerbart i forhold til referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,1 % -52,8 % ,2 % 70,4 % ,8 % 18,0 % ,9 % -10,7 % ,5 % 14,7 % ,6 % 22,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 10,30 % 10,70 % Siste 24 mnd. 12,97 % 13,19 % Siste 36 mnd. 14,80 % 15,09 % Siste 48 mnd. 16,91 % 17,32 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,52 0,53 Siste 24 mnd. 0,35 0,36 Siste 36 mnd. 0,13 0,13 Siste 48 mnd. 0,15 0,16 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -0,43 % Indeksavvik (p.a.) 0,88 % Informasjonsindeks -0,48 Sektorfordeling Helse 1,4% Energi 40,6% IT 1,3% Industri 0,7% Telekomm. 13,3% Likviditet 0,8% Konsumentvarer 7,2% Finans 16,9% Materialer 9,7% Forbruksvarer 8,0% 16

17 Aksjefondet PLUSS Markedsverdi PLUSS Markedsverdi har som målsetting å oppnå en noe høyere avkastning enn fondindeksen, og med lavere verdisvingninger. 90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av selskaper, og porteføljen deles inn i ti bransjer. Bransje-vekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert. Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen pr. 31/ PLUSS Markedsverdi Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 111 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 6813,48 Etablert Jan. 95 Antall andelseiere 55 Årlig forvaltningshonorar 0,9 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart* PLUSS Markedsverdi 0,6 % 19,4 % 19,4 % 265,9 % Referanseindeks 0,8 % 24,2 % 24,2 % 179,0 % * Avkastningen er beregnet siden endring av fondets referanseindeks i jan. 98 Avkastning PLUSS Markedsverdi i forhold til referanseindeks 580% 520% 460% 400% 340% 280% 220% 160% 100% 40% -20% des.94 des.97 des.00 des.03 des.06 des.09 des.12 PLUSS Markedsverdi Referanseindeks (OSEFX) Porteføljeoversikt for PLUSS Markedsverdi pr. 31. Des Urealisert % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi resultat Portefølje DNB DnB NOR ASA , ,1 % GJFS Gjensidige Forsikring , ,1 % OLT Olav Thon Eiendom , ,1 % STB Storebrand , ,0 % Sum Finans ,3 % NWC Norwegian Air Shuttle ASA , ,4 % TOM Tomra , ,2 % Sum Industri ,7 % Hva har vi oppnådd PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs Fondets standardavvik er lavere og Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen. NHY Norsk Hydro , ,8 % YAR Yara International ASA , ,2 % Sum Materialer ,0 % EKO Ekornes , ,3 % SBST Schibsted , ,4 % Sum Forbruksvarer ,8 % RCL RCCL , ,0 % Sum Cruise ,0 % AUSS Austevoll Seafood , ,6 % LSG Lerøy Seafood Group , ,6 % MHG Marine Harvest ASA , ,7 % ORK Orkla , ,6 % SALM Salmar , ,7 % Sum Konsumentvarer ,2 % ATEA Atea , ,2 % REC Renewable Energy Corporation A , ,1 % Sum Informasjonsteknologi ,3 % TEL Telenor , ,9 % Sum Telekommunikasjon og tjenester ,9 % DESSC Deep Sea Supply , ,8 % DNO DNO ASA , ,5 % DETNOR Det Norske Oljeselskap , ,7 % FOE Fred Olsen Energy , ,4 % GRO Ganger Rolf , ,2 % PGS Petroleum Geo-Services , ,2 % PLCS Polarcus , ,6 % PRSO ProSafe ASA , ,8 % SDRL Seadrill Ltd , ,8 % SOFF Solstad Offshore ASA , ,7 % STL Statoil , ,3 % SUBC Subsea , ,9 % TGS TGS Nopec , ,1 % Sum Energi ,0 % SNI Stolt-Nielsen , ,2 % WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA , ,9 % Sum Shipping ,1 % Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Nøkkeltall Verdiutvikling Shipping 2,1% Energi 33,0% Tele 8,9% Sektorfordeling IT 2,3% Finans 14,3% Likviditet 1,8% Fond Ref. indeks ,0 % -57,4 % ,8 % 70,1 % ,7 % 22,3 % ,2 % -18,8 % ,8 % 20,7 % ,4 % 24,2 % Standardavvik Siste 12 mnd. 9,94 % 10,48 % Siste 24 mnd. 13,28 % 12,88 % Siste 36 mnd. 15,49 % 15,91 % Siste 48 mnd. 18,10 % 18,39 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,48 0,57 Siste 24 mnd. 0,39 0,44 Siste 36 mnd. 0,10 0,11 Siste 48 mnd. 0,15 0,15 Konsum 13,2% Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -0,18 % Indeksavvik (p.a.) 2,12 % Informasjonsindeks -0,09 Industri 2,7% Materialer 10,0% Forbruk 7,8% Cruise 4,0% 17

18 Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje (tidligere navn: PLUSS EMU Aksje) er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. 3,8% Konsumentvarer 3,6% IT 11,4% Industri 13,6% Sektorfordeling Materialer Telekom. & Tjenester 1,7% Helsevern 12,3% Likviditet 1,9% Energi 7,8% Finans 20,9% Forbruksvarer 23,0% Spania 4,0% Tyskland 24,2% Geografisk fordeling Belgia 2,3% Likviditet 1,1% Nederland 5,3% Irland England 1,9% 23,7% Norden 9,7% Frankrike 13,4% Sveits 13,6% PLUSS Europa Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 48 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1903,90 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 55 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje 2,1 % 29,2 % 29,2 % 90,4 % Referanseindeks 1,8 % 36,9 % 36,9 % 66,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til referanseindeks -40% des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 des. 13 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Sveits ,6 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 683, , ,6 % Dufry AG Forbruksvarer CHF 683, , ,2 % Novartis Helsevern CHF 683, , ,3 % Roche GS Helsevern CHF 683, , ,8 % Syngenta Materialer CHF 683, , ,8 % Tyskland ,1 % BMW (Bayerische Motoren Werke) Forbruksvarer EUR 8, , ,9 % Deutsche Post Finans EUR 8, , ,0 % Dialog Semiconductor Informasjonsteknologi EUR 8, , ,7 % GEA Group Industri EUR 8, , ,5 % Heidelbergcement AG Industri EUR 8, , ,3 % Infineon Technologies AG Informasjonsteknologi EUR 8, , ,9 % Linde Materialer EUR 8, , ,0 % SAP Informasjonsteknologi EUR 8, , ,2 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,6 % WireCard Finans EUR 8, , ,1 % Frankrike ,4 % AXA Finans EUR 8, , ,9 % Imerys Industri EUR 8, , ,9 % Pernod Ricard Konsumentvarer EUR 8, , ,7 % Publicis Groupe Forbruksvarer EUR 8, , ,0 % Schneider Electric SA Industri EUR 8, , ,9 % Technip Energi EUR 8, , ,0 % England ,7 % Arm Holdings Informasjonsteknologi GBP 10, , ,5 % Asos Forbruksvarer GBP 10, , ,9 % Barclays Finans GBP 10, , ,2 % BG Group PLC Energi GBP 10, , ,9 % Merlin Entertainment Forbruksvarer GBP 10, , ,0 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,7 % Reckitt Benckiser Group Plc Forbruksvarer GBP 10, , ,1 % SuperGroup Forbruksvarer GBP 10, , ,5 % St James Place Finans GBP 10, , ,6 % Tullow Oil PLC Energi GBP 10, , ,4 % Wood Group (John) Energi GBP 10, , ,6 % Wolseley Industri GBP 10, , ,4 % Irland ,9 % Kerry Group Konsumentvarer EUR 8, , ,9 % Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen siden oppstart. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,0 % -31,0 % ,6 % 12,1 % ,5 % 5,3 % ,7 % -9,0 % ,5 % 10,7 % ,2 % 36,9 % Standardavvik Siste 12 mnd. 8,90 % 6,86 % Siste 24 mnd. 10,08 % 8,81 % Siste 36 mnd. 14,04 % 11,56 % Siste 48 mnd. 14,01 % 11,88 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 0,80 1,28 Siste 24 mnd. 0,53 0,65 Siste 36 mnd. 0,13 0,24 Siste 48 mnd. 0,15 0,20 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -1,27 % Indeksavvik (p.a.) 5,80 % Informasjonsindeks -0,22 Nederland ,3 % Aegon NV Finans EUR 8, , ,7 % Akzo Nobel Industri EUR 8, , ,6 % Belgia ,3 % UCB Helsevern EUR 8, , ,3 % Spania ,0 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,2 % Telefonica Telekomm. & Tjenester EUR 8, , ,7 % Norden ,0 % Danske Bank Finans DKK 112, , ,7 % Novo Nordisk, B Helsevern DKK 112, , ,9 % Hexagon Informasjonsteknologi SEK 94, , ,1 % Volvo B Forbruksvarer SEK 94, , ,1 % Sum plassert portefølje ,1 % Likviditet ,0 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 18

19 Aksjefondet PLUSS Utland Aksje PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derviater. PLUSS Utland Aksje Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 48 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 3343,58 Etablert Jul. 95 Antall andelseiere 74 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Aksje 2,1 % 33,9 % 33,9 % 234,4 % Referanseindeks 1,7 % 38,5 % 38,5 % 237,3 % Konsumentvarer 3,3% IT 23,4% Industri 5,6% Sektorfordeling Likviditet 1,1% Helsevern 18,2% Energi 5,4% Finans 22,6% Forbruksvarer 20,4% Nord-Amerika 61,9 % Geografisk fordeling Likviditet 1,1 % Europa Norden (eks. Norden) 3,0 % 28,7 % Asia 5,4 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks 0% des. 95 des. 98 des. 01 des. 04 des. 07 des. 10 des. 13 Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 31. Des PLUSS Utland Aksje Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,7 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 683, , ,4 % Novartis Helsevern CHF 683, , ,1 % Roche GS Helsevern CHF 683, , ,4 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,0 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,2 % Barclays Finans GBP 10, , ,9 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,4 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 10, , ,3 % Norden ,0 % Volvo B Forbruksvarer SEK 94, ,0 % Asia ,4 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 5, ,1 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 5, ,2 % Nord-Amerika ,9 % Actavis Inc Helsevern USD 6, , ,5 % Allergan Helsevern USD 6, , ,8 % Apache Corp. Energi USD 6, , ,3 % Citigroup Finans USD 6, , ,7 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 6, , ,1 % Deere & Co. Industri USD 6, , ,6 % Ebay Informasjonsteknologi USD 6, , ,1 % Eaton Corp. Industri USD 6, , ,9 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 6, , ,0 % JP Morgan Chase Finans USD 6, , ,5 % Limited Brands Forbruksvarer USD 6, , ,8 % Pfizer Helsevern USD 6, , ,4 % Qualcomm Informasjonsteknologi USD 6, , ,0 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 6, , ,0 % Schlumberger LTD Energi USD 6, , ,2 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 6, , ,0 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 6, , ,0 % VISA Finans USD 6, , ,8 % Nøkkeltall Verdiutvikling Referanseindeks (MSCI World) Fond Ref. indeks ,5 % -23,7 % ,9 % 7,3 % ,8 % 13,3 % ,6 % -3,3 % ,6 % 7,6 % ,9 % 38,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 7,89 % 4,61 % Siste 24 mnd. 8,90 % 6,80 % Siste 36 mnd. 11,31 % 8,90 % Siste 48 mnd. 11,31 % 8,94 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 1,03 1,97 Siste 24 mnd. 0,46 0,80 Siste 36 mnd. 0,14 0,35 Siste 48 mnd. 0,18 0,35 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -4,53 % Indeksavvik (p.a.) 4,73 % Informasjonsindeks -0,96 Sum plassert portefølje ,9 % Likviditet ,2 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 19

20 Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FNnormene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, og krigsmateriell. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering i Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet). Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. PLUSS Utland Etisk Fondsdata pr Forvaltningskapital (mill. kr.) 20 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1068,56 Etablert Des. 06 Antall andelseiere 11 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Utland Etisk 1,9 % 33,0 % 33,0 % 6,9 % Referanseindeks 1,7 % 38,5 % 38,5 % 27,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Likviditet 1,8% Konsumentvarer Energi 3,4% 5,5% Finans IT 23,3% 22,5% Industri 5,7% Sektorfordeling Helsevern 17,8% Forbruksvarer 20,1% Nord- Amerika 61,1% Geografisk fordeling Norden 3,0% Likviditet 1,8% Europa (eks. Norden) 28,3% Asia 5,8% Akkumulert avkastning Avkastning PLUSS Utland Etisk i forhold til referanseindeks 35,0 % 25,0 % 15,0 % 5,0 % -5,0 % des.06 des.07 des.08 des.09 des.10 des.11 des.12 des.13-15,0 % -25,0 % -35,0 % -45,0 % PLUSS Utland Etisk Referanseindeks (MSCI World) Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Etisk pr. 31. Des Dags- Markeds- Urealisert % av Aksjer Sektor Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi resultat Portefølje Europa (eks. Norden) ,3 % Cie Fin. Richemont-uts A Forbruksvarer CHF 683, , ,5 % Novartis Helsevern CHF 683, , ,7 % Roche GS Helsevern CHF 683, , ,7 % Volkswagen Forbruksvarer EUR 8, , ,7 % Inditex Forbruksvarer EUR 8, , ,1 % Barclays Finans GBP 10, , ,8 % Prudential Plc Finans GBP 10, , ,3 % Unilever PLC Konsumentvarer GBP 10, , ,4 % Norden ,0 % Volvo B Forbruksvarer SEK 94, , ,0 % Asia ,8 % Fanuc Ltd Informasjonsteknologi JPY 5, ,1 % Sumitomo Mitsui Financial GrouFinans JPY 5, ,7 % Nord-Amerika ,1 % Actavis Inc Helsevern USD 6, , ,0 % Allergan Helsevern USD 6, , ,1 % Apache Corp. Energi USD 6, , ,5 % Citigroup Finans USD 6, , ,6 % Citrix Systems Informasjonsteknologi USD 6, , ,5 % Deere & Co. Industri USD 6, , ,7 % Ebay Informasjonsteknologi USD 6, , ,5 % Eaton Corp. Industri USD 6, , ,0 % Google Inc. Informasjonsteknologi USD 6, , ,9 % JP Morgan Chase Finans USD 6, , ,5 % Limited Brands Forbruk USD 6, , ,9 % Pfizer Helsevern USD 6, , ,2 % Qualcomm Informasjonsteknologi USD 6, , ,5 % Samsung Electronics Korea GDRInformasjonsteknologi USD 6, , ,7 % Schlumberger LTD Energi USD 6, , ,9 % Time Warner Cable Inc Forbruksvarer USD 6, , ,0 % Urban Outfitters Forbruksvarer USD 6, , ,0 % VISA Finans USD 6, , ,6 % Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks ,87 % -23,7 % ,5 % 7,3 % ,3 % 13,3 % ,3 % -3,3 % ,1 % 7,6 % ,0 % 38,5 % Standardavvik Siste 12 mnd. 7,90 % 4,61 % Siste 24 mnd. 8,76 % 6,80 % Siste 36 mnd. 11,50 % 8,90 % Siste 48 mnd. 11,49 % 8,94 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. 1,00 1,97 Siste 24 mnd. 0,47 0,80 Siste 36 mnd. 0,12 0,35 Siste 48 mnd. 0,16 0,35 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -5,01 % Indeksavvik (p.a.) 5,09 % Informasjonsindeks -0,98 Sum plassert portefølje ,2 % Likviditet ,9 % Uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % 20

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer