Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut)"

Transkript

1 Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Vedteke i Hovedsamarbeidsutvalet

2 INNHALD: 1. Generelt side 3 2. Deltaking og informasjon side 3 3. Helsefaglege oppgåver Overordna ansvar og leiing side 4 5. Reiser og transport side 4 6. Arbeidsoppgåver for dei ulike stillingsnivåa side Miljøarbeidar (utan krav om formell utdanning) side Miljøarbeidar (krav om fagbrev eller tilsvarande utdanning) side Miljøterapeut (krav om 3-årig høgskule) side Spesialmiljøterapeut side 5 7. Arbeidsoppgåver som ikkje kan påleggjast side 5 8. Elevar med utagerande åtferd side 6 9. Tilsetjingsvilkår side Generelt side Arbeidsår vs skuleår side Normalarbeidsår side Avkorta arbeidsår side Arbeidstid side Lønsfastsetjing side Innmelding i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) side Opplæring/kurs side 7

3 Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidarar/miljøterapeut) 1. Generelt Arbeidsoppgåvene skal vere i samsvar med den einskilde tilsette sin kompetanse. Det gjeld både real-/ og formalkompetanse. Arbeidsgjevar må sikre at legemiddelhandtering skjer på forsvarleg måte, og at den som utfører oppgåvene har naudsynt informasjon og kunnskap jf. retningslinjer for legemiddelhandtering i vidaregåande skule. 2. Deltaking og informasjon Elevassistenten må sjåast på som ein ressursperson innafor sitt arbeids- og ansvarsområde. Skuleleiinga må nytte seg av denne kompetansen. Dette gjeld både i informasjons- og planleggingsmøte og møte der det blir gitt informasjon og opplysningar om den eleven ho/han skal følgje opp og yte praktisk hjelp til. Det same gjeld møte med foreldre og andre eksterne partar, og oppfølgingsmøte der det er naturleg at elevassistenten deltek og bidreg med sin kompetanse. 3. Helsefaglege oppgåver Det må før skulestart innhentast opplysningar frå foreldre/føresette om eleven sitt medisinbehov før skulestart. Føresette/ elev over 18 år har ansvar for den daglege medisineringa. Som utgangspunkt skal eleven ta medisinen i heimen. Om helsefaglege oppgåver/prosedyrar må gjerast i den tida eleven er på skulen og eleven treng hjelp til dette, skal det gjerast avtale mellom føresette / elev (over 18 år) og skulen. Det må avklarast om eleven har vedtak om tenester gjennom helse og omsorgstenestelova (tidl. kommunehelsetenestelova / Lov om sosiale tenester ), og klargjerast kva som etter dette er kommunen(kommunen der vedtak er gjort) sitt ansvar å følgje opp, også i skuletida. Dei som skal utfører helsefaglege oppgåver må ha nok informasjon og kunnskap til å kunne utføre oppgåvene. I spesielle høve vil det vere krav til at helsefagleg prosedyre skal utførast av autorisert helsepersonell. Dersom tilsette har autorisert helsepersonellutdanning vil Helsepersonellova gjelde for desse personane. Om det på skulen ikkje er tilsette med autorisasjon, er det skulehelsetenesta som har personell med slik autorisasjon. I så fall skal rektor gjere avtale med skulehelsetenesta, slik at skulen kan dokumentere at rutinane er i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk. Definisjon av helsepersonell:

4 personell med autorisasjon eller lisens. personell i helsetenesta eller apotek som utfører handlingar som har førebyggjande, diagnostisk, helsebevarande eller rehabiliterande mål elevar og studentar som i samband med helsefagleg opplæring utfører handlingar jnf. Pkt 2 Definisjon av helsehjelp: Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell Det er behandlande lege som er medisinsk ansvarleg. 4. Overordna ansvar og leiing Rektor har det overordna ansvaret for alle tilsette og den totale skuledrifta som øvste arbeidsgivarrepresentant på institusjonsnivå, dvs. skulen. I det ligg m.a. det overordna ansvaret for arbeidsmiljøet og ein forsvarleg arbeidssituasjon for alle tilsette, i samsvar med til kvar tid gjeldande lov- og avtaleverk. Tildeling, styringsrett og kontroll av arbeidsoppgåver for tilsette ligg til næraste overordna med personalansvar. Det same gjeld oppfølging og utøving av det dagleg arbeidsgivaransvaret. Dette er å forstå slik at leiar med personalansvar har fått delegert ansvar og utøver leiaroppgåver på vegne av rektor, og har i den samanheng mynde og ansvar for den daglege driftssituasjonen for elevassistentane. Dersom elevassistenten skal utføre oppgåver utarbeidde av faglærar, skal dette vere avtalt og avklara med elevassistenten sin næraste overordna med personalansvar. Det same skal gjelde i dei høve elevassistenten utfører heilt eller delvis læraroppgåver. Dersom det er fare for at det kan oppstå akutte situasjonar som t.d. ved epilepsianfall, skal det avklarast på førehand korleis dette skal handterast. Skulen må leggje til rette for eigna rom og utstyr for stell av pleietrengjande elevar. 5. Reiser og transport Reiser/ekskursjonar blir godtgjort etter gjeldande avtaleverk. Bruk av private bilar i tenesta vert godtgjort etter gjeldande reiseregulativ. Ved transport av elevar med privatbilar må ansvars- og forsikringsspørsmål avklarast, og skriftleg avtale signerast på førehand. 6. Arbeidsoppgåver for dei ulike stillingsnivåa Fylkesrådmannen har definert fire stillingsnivå med følgjande stillingsnemningar: - Miljøarbeidar (utan fagutdanning) - Miljøfagarbeidar, fagbrev eller tilsvarande utdanningsnivå,( t.d. helsefagarbeidar, barne-og ungdomsarbeidar)

5 - Miljøterapeut, 3-årig høgskule - Spesialmiljøterapeut, høgskule + 1 års utdanning ut over høgskule 6.1 Miljøarbeidar (utan krav om formell utdanning) Ansvar for all praktisk tilrettelegging som skal til for at eleven kan ta imot teoretisk og praktisk undervisning/opplæring gjennom skuledagen. Praktisk tilrettelegging inneber m.a.: At eleven er på rett stad til rett tid på skuleområdet og i samband andre planlagde aktivitetar som skulen har ansvaret for. Å hjelpe eleven med praktiske oppgåver, t.d. å finne fram i lærebøker, få på plass datautstyr, hjelpemiddel og anna nødvendig utstyr som trengst, slik at eleven får best mogleg utbytte av opplæringa som blir gitt til ei kvar tid. Å hjelpe eleven med daglege rutinar som t.d. matsituasjonar og oppfølging av personelg hygiene som t.d. toalettbesøk. 6.2 Miljøfagarbeidar (krav om fagbrev eller tilsvarande utdanning) Ansvar for oppgåver nemnde under pkt Miljøfagarbeidar med t.d. helsefagleg utdanning kan i tillegg utføre nødvendige arbeidsoppgåver som den helsefaglege utdanninga tilseier. 6.3 Miljøterapeut (krav om 3-årig høgskule) Ansvar for oppgåver nemnde under pkt. 6.1 og 6.2. Miljøterapeut kan i tillegg utføre nødvendige helsefaglege oppgåver innafor sin kompetanse. T.d. kan ein offentleg godkjend sjukepleiar ha ansvar for medisinering, setje sprøyter og liknande. 6.4 Spesialmiljøterapeut (1 års utdanning utover høgskule) Tilsett på dette stillingsnivå kan t.d. ha utdanning som døvetolk, og må utføre tolketeneste i ulike opplæringssituasjonar. 7. Arbeidsoppgåver som ikkje kan påleggjast Det vil også vere ulike oppgåver som arbeidsgivar ikkje kan påleggje den tilsette. Døme på dette kan vere: private oppgåver som foreldre/føresette heilt klart har ansvaret for. Det gjeld t.d. når eleven skal til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege og frisør. oppgåver som går ut over den tilsette sin kompetanse eller autorisasjon. oppgåver som kjem inn under kommunehelsetenesta

6 8. Elevar med utagerande åtferd For elevar med utagerande åtferd, som har vedtak etter Sosialtenestelova kap.4 A «Tvang og makt» er det krav om at dei som skal utføre prosedyre som følgje av vedtak heimla i sosialtenestelova kap. 4A skal ha naudsynt opplæring. Det er helse og omsorgstenesta i kommunen (der vedtaket er fatta) som har ansvar for at tenesta vert forsvarleg utført. Det er rektor som gjer avtale med skulehelsetenesta, slik at skulen kan dokumentere at deira rutinar er i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk. 9. Tilsetjingsvilkår 9.1 Generelt Elevassistentar vert tilsette på vanlege fylkeskommunale vilkår, jf. HTA, fylkeskommunen sitt tilsetjingsreglement 8 og fylkeskommunen sin standard arbeidsavtale. Det betyr m.a. at elevassistenten: er tilsett i Sogn og Fjordane fylkeskommune, for tida ved ein konkret skule (skulenamn) jf. mal for arbeidsavtale. har teieplikt, og skal underteikna fråsegn om teieplikt og samtykke til å innhente og registrere personalinformasjon, jf. tilsetjingsreglementet 9. skal leggje fram tilfredsstillande politiattest ved tilsetjing (gjeld alle tilsette som har arbeid på skulen) sin næraste overordna er den leiaren som har personalansvar for han/ho, og som tildelar arbeidsoppgåver og kontrollerer at arbeidet blir utført. 9.2 Arbeidsår vs. skuleår Normalarbeidsår Elevassistenten sitt normalarbeidsår er samanfallande med arbeidsåret for andre stillingsgrupper i kommunal sektor med 37,5 t arbeidsveke. Normal-arbeidsåret tek utgangspunkt i 5-dagars veke gjennom kalenderåret, minus summen av lov- og avtalefesta ferie og «bevegelege» helge- og høgtidsdagar. Slik utrekning syner kor mange veker og arbeidsdagar den tilsette skal møte fram på jobb. Elevassistentar tilsette i 100% stilling, har krav på 100% løn etter eit normalarbeidsår om ikkje noko anna går fram av arbeidsavtalen. Arbeidsgivar må finne høvelege, alternative arbeidsoppgåver i den elevfrie delen av kalenderåret, med unntak av den tilsette si ordinære ferietid.

7 9.2.2 Avkorta arbeidsår Elevassistentar som vert tilsett i skuleverket og ynskjer å følgja skuleåret sitt arbeidsår, må få ein arbeidsavtale der det går tydeleg fram kva stillingsprosent/lønsprosent blir. Omrekningsprosenten er 89%. Eks: Ein elevassistent som har «full» jobb i skuleåret vert tilsett i 89% stilling. Det går altså ikkje an å få høgare stillingsprosent enn 89%, dersom ein vil følgje skuleåret. For elevassistentar som har eit opprinneleg tilsetjingsforhold på 100%, men som ynskjer avkorta arbeidsår (følgja skuleåret), må det lagast skriftleg avtale på dette. 9.3 Arbeidstid Arbeidstida er regulert i HTA 4, kap. 1 i Fellesbestemmelsene. Definisjon av arbeidstid i 4.1 er følgjande: Arbeidstid er den tid arbeidstakar etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgivar. Aktivt arbeid regnes i sin helhet med i arbeidstiden, mens hjemmevakt medregnes forholdsvis. Den ordinære arbeidstida skal ikkje overstige gjennomsnittleg 37,5 t per uke, jf. arbeidsmiljø-lova 10-4 og Lønsfastsetjing Lønsfastsetjinga skjer etter gjeldande reglar i Hovudtariffavtalen for kommunal sektor, jf. kap. 4 Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser. Dersom miljøarbeidar tidvis blir pålagde oppgåver og ansvar som heilt klårt ligg til pedagogisk personale, skal løn for slikt arbeid avtalast på førehand. 9.5 Innmelding i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Ved innmelding i KLP vert den reelle stillings/lønsprosent meldt inn, (prosenten etter omrekninga etter 89%-regelen er gjort). 9.6 Opplæring/kurs Kompetanseheving for elevassistentar må takast med i skulane sine kompetanse- og årsplanar. Arbeidsgjevar bør leggje til rette for at ufaglærde som ønskjer det får høve til å ta fagutdanning.

8

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Kommunale forskrifter for Grunnskulen i Sirdal.

Kommunale forskrifter for Grunnskulen i Sirdal. Kommunale forskrifter for Grunnskulen i Sirdal. Kapittel 1: Grunnskuletilbodet 1.1 Undervisningstilbodet 1.2 Skulerute 1.3 Reduksjon av talet på skuledagar 1.4 Inndeling av skuledagen 1.5 Innhaldet i opplæringa

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer