Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011"

Transkript

1 Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011 Sak 2009/106 1 Overordna prinsipp Arbeidstakarane får fri når viktige behov tilseier det. Ved vurdering av søknader om permisjon, skal ein ta omsyn til både individuelle behov, arbeidsgjevaren sine behov, lik behandling av arbeidstakarar, og i enkelte høve tenestetid i kommunen. Løna permisjon for deltidstilsette vert innvilga i høve til stillingsstorleik. Der ikkje anna er nemnt i dette reglementet, gjeld bestemmelsane i Hovudavtalen, Tariffavtalen, KS si Personalhandbok, Arbeidsmiljølova, IA-avtalen m.m. 2 Fullmakter Følgjande permisjonar skal som hovudregel avgjerast av den administrative leiaren for eininga velferdspermisjonar permisjon for å ivareta funksjon som tillitsvald permisjon i samband med eksamen/lesedagar Spørsmål av prinsipiell art bør likevel avklarast med personalkontor. Utdanningspermisjon skal avgjerast av etatssjef eller tilsvarande. Ved lov- og tariffbestemte permisjonar knytt til sjukdom, sjukt barn, fødsel, adopsjon og liknande, skal melding sendast tenesteveg vanleg tenesteveg til lønsavdeling og personalkontor. Søknad om redusert arbeidstid etter Aml 10-2 (4), og permisjon for å ivareta funksjon som hovudtillitsvald, skal avgjerast av personalkontoret. Lengre permisjonar som ikkje er regulerte i lov- og avtaleverk skal som hovudregel avgjerast av rådmannen. Tilsvarande søknad frå rådmann skal avgjerast på politisk nivå. 3 Velferdspermisjonar (HTA kap ) Når det føreligg viktige velferdsgrunnar, kan ein arbeidstakar få fri med løn i inntil 12 arbeidsdagar i løpet av kalenderåret. Fri utover 12 dagar, eller utover det tal dagar som er fastsett for dei forskjellige permisjonstypar, må i tilfelle gjevast som permisjon utan løn. Følgjande normer gjeld for permisjonar med løn: 3.1 Alvorleg sjukdom i næraste familie: Ved alvorleg sjukdom i næraste familie (ektefelle, born, foreldre, besteforeldre eller andre som står arbeidstakaren spesielt nær), kan det gjevast fri inntil 5 dagar. Føremålet er at arbeidstakar skal få nødvendig fri til å områ seg i akuttfasen inntil situasjonen er meir avklart. Som eit alternativ til å innvilga event. ytterlegare permisjon utan løn, må ein i ein vanskeleg situasjon om nødvendig vera fleksibel i høve til arbeidstid, t.d. ved å tilby fri som kan arbeidast inn igjen seinare. (Arbeidsmiljølova ( 12-10) og Folketrygdlova ( 9-12) regulerar rett til fri (utan løn) for å pleie nære pårørande i heimen i terminalfasen).

2 Virksomhetens navn Side 2 av Dødsfall i næraste familie Ved dødsfall i næraste familie (ektefelle, born, foreldre, besteforeldre eller andre som står arbeidstakaren spesielt nær), kan det gjevast permisjon med løn i inntil 3 dagar. Inntil 2 reisedagar kan koma i tillegg. 3.3 Tilvenning av barn i barnehage For tilvenning av barn i barnehage, kan det gjevast permisjon med løn i inntil 3 dagar pr. år når arbeidstakaren må vera til stades med barnet dei første dagane i daginstitusjonen/barnehagen. Føresetnaden er at det er nødvendig å vera tilstades, at ikkje andre familiemedlemer kan vera med, og at ulempen vert fordelt likt mellom foreldreparet sine arbeidsgjevarar. 3.4 Tilvenning av barn i skule/skulefritidsordning Arbeidstakar som har omsorg for barn, kan få nødvendig permisjon med løn i til saman 1 dag i samband med innskriving i skulen og oppstart i førskule/skulefritidsording/skule. 3.5 Eige bryllup For eige bryllup kan det gjevast permisjon med løn 2 dagar. Den eine permisjonsdagen må takast på bryllupsdagen, den andre føregåande eller etterfølgjande dag. 3.6 Dåp/konfirmasjon: Arbeidstakar kan få permisjon med løn i samband med eige barn sin dåps- eller konfirmasjonsdag dersom desse fell på ein arbeidsdag. 3.7 Husbygging/istandsetjing av eige hus/husvære. Når arbeidstakaren sjølv aktivt deltek i bygging/istandsetjing av eige bustadhus/husvære, kan det innvilgast permisjon med løn i 2 dagar. Ordninga gjeld ikkje hytte/fritidshus eller ombygging/reparasjon av hus som ein alt eig/bur i. I samband med flytting kan det gjevast fri med løn 1 dag. 3.8 Idrettsarrangement: Fri for å delta i idrettsarrangement og kulturarrangement skal som hovudregel gjevast utan løn. For deltaking i internasjonale arrangement, landskampar o.l. kan det gjevast permisjon med løn inntil 5 dagar pr. kalenderår. For deltaking i noregsmeisterskap knytt til Norges Indrettsforbund, kan det gjevast fri med løn i inntil 2 dagar pr. kalenderår. 3.9 Høgtidsdagar For feiring av religiøse og nasjonale høgtidsdagar som ikkje er offisielle etter norsk kalender, kan det gjevast permisjon med løn i inntil 2 dagar Deltaking i hjelpekorps eller tilsvarande. Arbeidstakarar som vert oppmoda om å bidra i akutte/livstruande situasjonar, t.d leiteaksjonar o.l., får nødvendig fri med løn.

3 Virksomhetens navn Side 3 av Undersøking og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre private gjeremål Arbeidstakarane har i utgangspunktet ingen rett til fri med løn i samband med undersøking og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut, og heller ikkje i samband med private velferdsgjeremål. Difor skal slike gjeremål som hovudregel leggjast til fritida. Det betyr at når arbeidstakar sjølv avtalar/får tildelt time, skal ho/han aktivt prøva å styra denne til fritida si. Dersom det ikkje let seg gjera, og det er snakk om helserelaterte undersøkingar/behandlingar (lege/tannlege/fysioterapi o.l.), møte med BUP, PPT, Barnevern o.l., aksepterar ein nødvendig fri med løn. Ved fråvær som er relatert til borna, er det naturleg at foreldra fordelar fråværa mellom seg. Fri for å gje blod skal praktiserast etter same reglar Andre private gjeremål som ikkje gjev rett til fri med løn: Private gjeremål som t.d. foreldresamtalar, frisørbesøk m.m. er private velferdsgjeremål som skal leggjast til fritida. Næraste leiar kan likevel gje nødvendig fri i form av avspasering dersom dette let seg gjera utan ulemper for arbeidet Andre permisjonar: Permisjon med løn kan unntaksvis innvilgast for andre velferdsgjeremål der ein finn det rimeleg. Døme: Nødvendig fri for å delta i lokal gravferdssermoni i kyrkja der det etter vanleg skikk og bruk i Fitjar er rimeleg og forventa at ein følgjer. Event. deltaking på etterfølgjande minnestund er å sjå på som eit privat gjeremål, og gjev ikkje rett til fri med løn Permisjon for å ivareta kommunale eller andre offentlege verv (HTA kap ). Arbeidstakar kan få permisjon med løn i inntil 12 dagar pr. år for å utføra kommunale eller andre offentlege tillitsverv (politiske verv/domsmenn/skjønsmenn/rettsvitne). Ein arbeidstakar som vert vald til utsending til nominasjonsmøte ved stortings-, fylkestings- eller kommuneval, får permisjon med løn. Ein føreset då at tillitsvervet ikkje kan utførast utanom arbeidstid. 4 Permisjonar for å ivareta funksjon som tillitsvald/hovudtillitsvald o.l. (Hovudavtalen kap. B 3-5 og 3-6). Hovudregelen er at det kan gjevast permisjon med løn i inntil 12 arbeidsdagar pr. år for valde faste medlemer som skal møta i ein arbeidstakarorganisasjon sine styrande organ på landseller fylkes-/distriktsplan. 4.1 Tillitsvaldopplæring: Ved opplæring som har betydning for funksjonen som tillitsvald, vert det gjeve nødvendig permisjon. Hovudtillitsvald får full løn. Plasstillitsvalde har krav på heil eller delvis løn.

4 Virksomhetens navn Side 4 av 4 5 Permisjon i samband med eigen sjukdom/sjukt barn Her gjeld reglane i arbeidsmiljølov, tariffavtale og avtale om Inkluderande Arbeidsliv (IA). Dersom slike fråvær ikkje vert dokumentert med sjukemelding/eigenmelding, vil dei verta sett på som skoft og medføra m.a. trekk i løn. I tilfelle der det vert innvilga uførepensjon, attføringspengar eller arbeidsavklaringspengar for ein periode, vil stillinga kunna haldast open for vedk. i inntil 1 år etter at sjukepengeperioden er slutt. Deretter skal arbeidsforholdet som hovudregel avsluttast. 5.1 Eigenmelding ved eigen sjukdom - hovudregel: Som IA-verksemd kan ein i Fitjar kommune bruka eigenmelding i til saman 24 kalenderdagar i løpet av dei 12 siste månader. (Ein tel 12 månader bakover i tid). Eigenmelding kan ikkje nyttast i meir enn 8 dagar pr. fråværstilfelle. Ved misbruk kan arbeidstakar tapa retten til å bruka eigenmelding. Eigenmelding kan først nyttast to mnd. etter at ein tek til i stillinga. 5.2 Sjukt barn, sjuk barnepassar - hovudregel: Arbeidstakar med omsorg for barn, har rett til permisjon med løn i inntil 10 dagar pr. kalenderår for tilsyn med/stell av sjukt barn. Retten gjeld også dersom barnet skal følgjast til legeundersøking eller anna oppfølging i samband med sjukdom. Einsleg forsørgjar har rett på 20 dagar. Retten gjeld ut det året barnet fyller 12 år. Retten gjeld også dersom barnepassar er sjuk. Eigenmelding kan nyttast for inntil 3 kalenderdagar om gongen. Frå og med 4. dag må fråværet dokumenterast med sjukemelding. Slik eigenmelding kan først nyttast 14 dagar etter at ein tek til i stillinga. Spesielle reglar gjeld dersom det er snakk om meir enn to barn, funksjonshemma barn eller kronisk sjuke barn. Det er ein naturleg føresetnad at foreldra fordelar ansvaret for sjuke barn mellom seg, slik at ikkje all belastninga fell på den eine parten og den eine arbeidsgjevaren. 6 Permisjon i samband med svangerskap/fødsel/adopsjon/omsorg Detaljreglar finn ein i arbeidsmiljølov, tariffavtale og folketrygdlov. Her nemner me hovudreglane. 6.1 Hovudregel: Arbeidstakar som har vore i inntektsgjevande arbeid 6 av dei siste 10 månadene før permisjonen tek til, har rett til permisjon med løn i til saman 46 veker med 100 % løn, 56 veker med 80 % løn i samband med fødsel Permisjonen kan fordelast mellom foreldra etter ønskje, men med følgjande avgrensingar: - mor skal ha maks. 12, minimum 3 veker av permisjonen før nedkomst. - mor skal ha minimum 6 veker av permisjonen umiddelbart etter nedkomst - dersom far fyller vilkåra for fedrekvote, er minimum 10 veker av permisjonen reservert for han. Permisjonen kan takast ut som delvis permisjon, d.v.s. fordelast over ei tidsramme på 3 år. Ei event. slik ordning må avtalast med arbeidsgjevar. I samband med fødsel har far rett til 2 vekers permisjon med løn for å hjelpa mor.

5 Virksomhetens navn Side 5 av 5 Reglane gjeld i hovudsak tilsvarande for adoptivforeldre. 6.2 Vidare permisjon utan løn: Når permisjonen etter avsnittet ovanfor er ferdig avvikla, har arbeidstakar rett på ytterlegare 12 månader permisjon utan løn. Det er ein føresetnad at slik permisjonen vert teken direkte i fortsettelsen av fødselspermisjonen. Arbeidsmiljølova 10-2 (4) gjev ein betinga rett til redusert arbeidstid for småbarnsforeldre som ynskjer meir tid til samvær med borna sine. Ein kan som hovudregel ikkje rekna med å få slik redusert arbeidstid i meir enn maks to år pr. barn. Føresetnaden er at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomførast utan vesentleg ulempe for verksemda. 7 Permisjon i samband med utdanning og eksamen. (Arbeidsmiljølva og HTA 14) Hovudregelen er at arbeidstakar som har vore i arbeidslivet i minst 3 år, og som har vore tilsett i Fitjar kommune dei to siste åra, har rett til heil eller delvis permisjon i inntil 3 år for å delta i organisert utdanningstilbod. Utdanning utover nivå for grunnskule eller vidaregåande skule, må vera yrkesrelatert for å gje rett til permisjon. Dersom utdanning etter arbeidsgjevar si vurdering er heilt nødvendig for at arbeidstakaren skal kunna utføra pålagte arbeidsoppgåver på forsvarleg vis, vert det gjeve nødvendig fri med løn og etterfølgjande bindingstid. Spørsmålet om løn og event. utgiftsdekning i samband med annan utdanningspermisjon, må i alle høve avklarast med arbeidsgjevar på førehand. Grad av relevans for stillinga/arbeidet i kommunen vil verta tillagt vekt. 7.1 Fri i samband med eksamen/fagprøve o.l.: (HTA 14.4) I samband med avsluttande eksamen/prøve ved skule, studium e.l. kan det gjevast permisjon med løn for eksamensdagen/dagane samt 2 lesedagar. Ved eksamensformer som varer 3 samanhangande dagar eller meir, kan ein drøfta ytterlegare tilrettelegging. Det er ein føresetnad for å få perm. med løn at vedk. ville hatt ordinært arbeid dei to dagane umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen. 8 Lengre permisjonar som ikkje er regulerte i lov- og avtaleverk 8.1 Friår eller permisjon for å prøva seg i annan stilling. For arbeidstakar med minst ½ stilling og 5 års samanhangande tenestetid som fast tilsett i Fitjar kommune bak seg, kan ein vurdera permisjon utan løn i inntil 1 år. Permisjon som vil gje arbeidstakar ei fagleg utvikling som er til nytte for kommunen når vedk. kjem i arbeid igjen, vil stå sterkast. Søknadene vil verta strengt vurdert opp mot dei ulemper dette vil kunna medføra for arbeidsgjevar/arbeidsplassen. I praksis betyr det at det vil vera vanskelegast å få permisjon i stillingar der det er problem med å rekruttera, i leiarstillingar, og i spesielle fagstillingar. Ny søknadsrett til slik permisjon vert opptent etter nye 5 års samanhangande teneste i kommunen.

6 Virksomhetens navn Side 6 av Internasjonalt arbeid: For arbeidstakarar som vert engasjerte til hjelpetiltak i utviklingsland, internasjonalt arbeid o.l., eller som skal vera med ektefelle/sambuar på slikt oppdrag, kan ein vurdera permisjon utan løn i inntil 3 år. Søknaden vil verta vurdert opp mot dei ulemper dette vil kunna medføra for arbeidsgjevar/ arbeidsplassen. Det vil i praksis bety at det vil vera vanskeleg å få permisjon i stillingar der det er problem med å rekruttera, i leiarstillingar, og i spesielle fagstillingar. 9 Endringar i reglementet Rådmannen har fullmakt til å gjera endringar/redigeringar i dette reglementet dersom det naturleg følgjer av endringar i sentrale lov- og avtaleverk.

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

Permisjonsreglement Sund kommune

Permisjonsreglement Sund kommune Dok.dato: 23.01.2013 Vår Ref: 2013000172-1 Arkiv: N-041.3 Permisjonsreglement Sund kommune Vedteken i Administrasjonsutvalet i Sund kommune den 16.09.2010 Vedteken i Sund kommunestyre den 9 november 2010

Detaljer

Balestrand kommune Permisjonsreglement

Balestrand kommune Permisjonsreglement Balestrand kommune Permisjonsreglement Vedteke av administrasjonsutvalet i sak 0003/06 den 07.06.06 0 1. Generelle reglar 1.1 Omfanget av reglementet Reglementet gjeld for alle kommunale arbeidstakarar

Detaljer

MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT

MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 024/13 16.10.2013 Reglementet er gjeldande frå 16.10.2013 Meland kommune N-041.1 13/1285 13/13262 03.10.2013 PERMISJONSREGLEMENT

Detaljer

Nissedal kommune Rådmann

Nissedal kommune Rådmann Nissedal kommune Rådmann Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/502-1 Jarle Bruun Olsen,35048403 490 23.05.2017 Permisjonsreglement - 2017 Framlegg Vedteke av kommunestyret 16.02.2012 i sak 10/12,

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5.

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5. SOGNDAL KOMMUNE Permisjonsreglement Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5.08 UTGÅVE: 4.4 2 INNHALD 1 FELLESREGLAR...3 1.1 OMFANG...3 1.2

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. SOGNDAL KOMMUNE Tenestetorg og IKT

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. SOGNDAL KOMMUNE Tenestetorg og IKT Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-5 112804/12 12.12.2012 SOGNDAL KOMMUNE Permisjonsreglement Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert 21. desember 2012 i administrasjonsutvalet, sak

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

5. PERMISJONSVEDTEKTER

5. PERMISJONSVEDTEKTER 5. PERMISJONSVEDTEKTER 5.1.1. FØREMÅL Permisjonsreglementet skal leggja tilhøva til rette for at verksemda og einskildarbeidstakarar skal ha gode høve til vekst og utvikling. 5.1.2. KVEN VEDTEKTENE GJELD

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. 1 ET - DELEGERING. ET - DELEGERING....2 UTGANGSPUNKT:...3 KAP 1.9. AVGJERDSINSTANS....3 Pkt...3 FOR RADØY KOMMUNE....4 1.1. OMFANG :...4 1.3 FORKORTINGAR :...4 1.4. BUDSJETT

Detaljer

P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T

P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T Ark. 260.T01 P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T for Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 31. mai 1988 Sak T-43/88, revidert av fylkesutvalet 1.februar 1999 sak U-30/99 A Revidert av

Detaljer

Jølster kommune Permisjonsreglement Gjeld frå I N N H A L D 1.0 GENERELT PERMISJON VED OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINSTILTAK...

Jølster kommune Permisjonsreglement Gjeld frå I N N H A L D 1.0 GENERELT PERMISJON VED OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINSTILTAK... I N N H A L D 1.0 GENERELT... 3 1.1 Reglementet omfattar:...3 1.2 Lønsansiennitet:...3 1.3 Feriepengar:...3 1.4 Pensjonsmedlemsskap:...3 1.5 Tariffavtale og lovverk...4 1.6 Bindingstid...4 1.7 Framgangsmåte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. Gjeld frå 1/1 2012 1 Innhold 1 FØREMÅL :... 2 1.1 OM PERMISJONAR:... 2 1.2 PERMISJONAR SOM FØLGJER AV LOV- OG AVTALEVERK... 2 1.3 AVGJERDER I PERMISJONSSAKER... 3 1.4 SAKSGANG

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 17/64

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 17/64 Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 22.06.2017, sak K 17/64 INNHALD: 1 Omfang, lønsansiennitet, feriepengar, pensjonsmedlemskap...3 1.1 Omfang av reglementet...3 1.2 Lønnsansiennitet...3 1.3 Feriepengar...3

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef RMKS-78-31 19.0 Personalhandboka

Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef RMKS-78-31 19.0 Personalhandboka Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef 19.0 Personalhandboka Kap 06 Permisjon Innhald 6.1 Generelt 6.2 Oversikt over type permisjonar i Førde kommune 6.3

Detaljer

Permisjonar utan løn utover ramma på 12 mnd.

Permisjonar utan løn utover ramma på 12 mnd. Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2012 Vedtak: 0 Generelle bestemmelsar 0. 1. Omfang av reglementet Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidsforhold og etter 2

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 24.09.2012 Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar 0. 1. Omfang av reglementet Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Permisjonsreglement. Politisk behandla: møtedato: utvalgssak:

VESTNES KOMMUNE. Permisjonsreglement. Politisk behandla: møtedato: utvalgssak: VESTNES KOMMUNE Permisjonsreglement Politisk behandla: møtedato: utvalgssak: Administrasjonsutvalget 24.09.2012 23/2012 Formannskap 26.11.2012. 123/2012 Kommunestyret 13.12.2012 142/2012 Permisjonsreglement

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune

Livsfasepolitikk. for. Tysnes kommune Livsfasepolitikk for Tysnes kommune Tysnes kommune versjon 1-0, 26.05.2016 UGGDAL, 26.05.2016 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 16/529-1 3633/16 040 TK/STAB/LIER Moglegheit der du fins

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Randi Bergundhaugen Nestleiar H Astrid Egset Medlem AN

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Randi Bergundhaugen Nestleiar H Astrid Egset Medlem AN VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66 Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66 INNHALD: 1 Omfang, lønsansiennitet, feriepengar, pensjonsmedlemskap... 3 1.1 Omfang av reglementet... 3 1.2 Lønnsansiennitet... 3 1.3

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSRGLEMENTET FOR ALSTAHAUG KOMMUNE FORSLAG TIL REVISJON haaa0967 07.03.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser.... 3 1.2 Budsjettmessige begrensninger.... 3 1.3 Lønn- og ansiennitet....

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

Permisjonsreglement Vedtak: ADU sak: 11/01 Gjeldande frå:

Permisjonsreglement Vedtak: ADU sak: 11/01 Gjeldande frå: Permisjonsreglement Vedtak: ADU sak: 11/01 Gjeldande frå: 01.10.01 Sist endra: D-sak 0020/06 Gjeld frå: 01.04.06. LUSTER KOMMUNE 1 GRUNNLAG 1 1.1. OM MYNDE I PERSONALSAKER/ VEDTAK I KOMMUNESTYRET I K-SAK

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 13. januar 2015

Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 13. januar 2015 Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 13. januar 2015 1 Formål «Føremålet med tilskott etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing ved eigen eller

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE 1 ARBEIDSGODTGJERSLE 1.1 ORDFØRAR Stillinga som ordførar er i utgangspunktet ei 100% stilling. Årleg godtgjersle

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Reglementet gjeld for kommunale folkevalde i Hareid kommune. Som folkevald vert rekna medlemer av kommunestyret,

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket Hovudavtalen Modul 2 2015 Djupare inn i avtaleverket Innhald Internasjonal forankring i partsforholdet Kva er ein hovudavtale? Kvifor har me ein Hovudavtale? Hovudavtalen sitt innhald/oppbygging Forord

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Permisjonsreglement for Sørfold kommune

Permisjonsreglement for Sørfold kommune Permisjonsreglement for Sørfold kommune Behandlet AMU: 14.04.2009 Behandlet ADMUTV: 30.04.2009 Behandlet KST: 14. 05.2009 Gjeldende fra: 01.01.2010 2 INNHOLDSOVERSIKT INNHOLDSOVERSIKT...2 1.GENERELT...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer