Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011"

Transkript

1 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/ Generelt Gjeldande lov- og avtaleverk ligg til grunn for Jølster kommune sitt permisjonsreglement. 2. Omfang Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidsforhold med ei på førehand avtala arbeidstid, evt. gjennomsnittleg arbeidstid pr veke, jf. Hovudtariffavtala (HTA) Avgjerdsmynde Mynde til å avgjere permisjonssøknadar etter gjeldande permisjonsreglement er delegert til rådmannen. Myndet kan vidaredelegerast.

2 4. Permisjonssøknad 4.1. Søknad om permisjon sendast til næraste leiar så tidleg som råd. Det betyr at arbeidstakar må søkje om permisjon så snart dei veit at dei har ønskje om det Søknaden skal alltid vere levert før tidspunktet det vert søkt permisjon for. Unnatak frå dette er berre når dette ikkje let seg gjere reint praktisk Søknaden skal vere fullstendig med tilvising til kva punkt i permisjonsreglementet det gjeld. Naudsynt dokumentasjon skal ligge ved. 5. Handsaming og vedtak 5.1. Den som har avgjerdsmynde skal handsame søknaden skriftleg før tidspunktet for eventuell permisjon. Unntak får dette skal berre skje dersom dette ikkje er praktisk mogeleg Vedtaket skal vere skriftleg og innehalde: o Heimel for vedtaket o Grunngjeving o Permisjonsperiode o Eventuelle vilkår for permisjonen. Så som krav til gjennomført eksamen, bindingstid eller anna o Dato for vedtak o Underskrift av den som har gjort vedtaket Ved tilråding når andre har vedtaksmynde skal innstillinga innehalde same opplysningar som ved vedtak Søknad og vedtak skal journalførast og arkiverast. 6. Lovfesta permisjonar Arbeidsmiljølova (Aml) heimlar rett til permisjon. Eventuelt krav på økonomisk godtgjersle er regulert i Folketrygdlova (Ftrl) og Hovudtariffavtala (Hta). 2

3 6.1. Svangerskap, fødsel og adopsjon. Aml Fars rett til omsorgspermisjon i samband med fødsel. Aml Foreldre sine rettar til permisjon i barnet sitt første leveår. Aml Fedrekvoten. Ftrl Rett til utvida ulønna permisjon. Aml Barns- og barnepassars sjukdom. Aml Svangerskapskontroll. Aml Rett til fri i samband med amming. Aml 12-8, Hta Rett il fri for pleie av pårørande i terminalfase. Aml 12-10, Ftrl Utdanningspermisjon. Aml Redusert stilling av velferdsgrunnar. Aml 10-2 (4) 7. Avtalefesta permisjonar 7.1. Kommunale eller andre offentlege verv. Hta Frikjøp av tillitsvalde. Ha-B 3-3 o Protokollar med kvar organisasjon 7.3. Tillitsvalde sine rettar til frå frå ordinært arbeid. Ha-B Tillitsvalde sine rettar til permisjon med løn. Ha-B Tillitsvaldopplæring. Ha-B Eksamen / fagprøve / prosjekt. Ha 14-4 o Permisjon etter denne heimelen gjeld fag som har betydning for arbeidet o Permisjon med løn 1 dag for eksamensdagen. I tillegg 2 lesedagar før kvar eksamen til førebuing. o Ved heimeksamen vert det innvilga 1 dag permisjon med løn for ein eksamensdag. I tillegg 2 dagar permisjon med løn for lesedagar før kvar eksamen til førebuing Eksamen i vidaregåande skule Ved eksamen i den vidaregåande skulen som er i arbeidstakar si eiga interesse vert det innvilga permisjon med løn for eksamensdagen. Dersom eksamen i 3

4 vidaregåande skule er eit ledd i planlagt fagutdanning vert det innvilga permisjon etter same reglar som pkt Utdanningspermisjonar / kompetanseheving. Ha-B 7. o Det er ein føresetnad for innvilging av permisjonar etter dette punktet at det ikkje går urimeleg mykje ut over drifta på arbeidsplassen. o Når kompetanseheving er vurdert av arbeidsgjevar som naudsynt i kompetanseplan: Permisjon med løn og dekning av legitimerte utgifter. o Når kompetanseheving er vurdert av arbeidsgjevar som ønskjeleg i kompetanseplan. Det vert gitt løn for ½ av permisjonsdagane. o Permisjon for kompetanseheving som ikkje er prioriterte i kompetanseplan: Det kan gjevast permisjon utan løn. o Bindingstid: Dersom kommunen yter økonomisk støtte ut over 3 månadslølner gjeld bindingstid på minimum 6 månadar og maksimalt 2 år. Dersom arbeidstakar sluttar før bindingstida er ute kan arbeidsgjevar krevje attendebetalt høvesvis del av lønsutgifter ved permisjon Sjukdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. Hta Førstegangsteneste / repetisjonsøving. Hta 9 8. Velferdspermisjonar Ved vurdering av velferdspermisjonar skal dei tilsette handsamast likeverdig, men individuelt. Dette kan medføre ulikt svar eller ulike løysingar på tilsynelatande like forhold frå eining til eining. Velferdspermisjonar med løn etter dette kapittelet kan innvilgast for maksimalt 12 dagar i løpet av eit kalenderår (Hta 14.1) i stillingar som har 5 arbeidsdagar pr veke. Permisjonar etter dette kapittelet kjem i tillegg til reglar i Aml kap 12 og Hta 8 om permisjon ved sjukdom, svangerskap, nedkomst, adopsjon, amming og omsorg for barn under 12 år m.v. Velferdspermisjon med løn kan gjevast for: 8.1. Alvorleg sjukdom Inntil 5 dagar permisjon med løn. Alvorleg sjukdom i næraste familie eller andre som står arbeidstakaren nær. Permisjonen må vere knytt til naudsynt tilsyn/pleie av den sjuke. Ved mindre alvorlege sjukdomstilfelle kan naudsynt fri innarbeidast i ettertid. Næraste familie: Ektefelle, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, born, søsken. Andre: Personar som står arbeidstakaren tilsvarande nær som dei som er nemnde. Det kan då vere onklar/tanter, søskenbarn eller andre som har vore ein del av den daglege familien på same måte som foreldre og søsken. 4

5 8.2. Dødsfall og gravferd Ved dødsfall: 1 dag permisjon med løn. Gravferd: 1 dag permisjon med løn, evt med tillegg av reisedagar. Gjeld dødsfall i næraste familie og andre som har stått arbeidstakaren nær. Næraste familie: Ektefelle, foreldre, Svigerforeldre, besteforeldre, born, søsken. Andre: Personar som står arbeidstakaren tilsvarande nær som dei som er nemnde. Det kan då vere onklar/tanter, søskenbarn eller andre som har vore ein del av den daglege familien på same måte som foreldre og søsken. For andre kan det gjevast permisjon utan løn Barn i barnehage og skule tilvenning: o Ved tilvenning av barn i barnehage kan det gjevast inntil 3 dagar permisjon med løn. o Ved følgje av barn på skulen den dagen dei byrjar i 1. klasse kan det gjevast inntil 1 dag permisjon med løn Idrettsarrangement / større kulturarrangment Arbeidstakar som er utteken til å representere landet i internasjonalt meisterskap kan gjevast inntil 5 dagar permisjon med løn. Døme på arrangement: Olympiske leikar, verdsmeisterskap, europameisterskap, landskampar. Det gjeld idrettsgreiner som er tilslutta Noregs Idrettsforbund. Permisjon med løn kan også gjevast i inntil 5 dagar for deltaking på større kulturarrangement. Dette må vere arrangement som i omfang og prestisje kan samanliknast med idrettsarrangementa nemnde førre avsnitt. Det kan gjevast inntil 2 dagar permisjon med løn for deltaking i finale i noregsmeisterskap. Dette gjeld idrettsgreiner som er tilsutta Noregs Idrettsforbund. Slik permisjon kan også gjevast for deltaking på større kulturarrangement. Dette må vere arrangement som i omfang og prestisje kan samanliknast med desse idrettsarrangementa. For deltaking andre idretts- og kulturarrangement kan det gjevast permisjon utan løn. Permisjon etter punktet gjeld også maksimalt 1 trenar, dirigent eller hovudleiar Deltaking i hjelpekorps eller liknande Ved utrykning til nødstilte i samband med hjelpekorps eller liknande kan det gjevast inntil 3 dagar permisjon med løn Behandling av sjukdom / skade. Ved behandling av sjukdom/skade kan det gjevast permisjon med løn til naudsynt konsultasjon / undersøking i spesialisthelsetenesta (2./3.-linjetenesta). Førestnaden for permisjon med løn er at vedkomande er tilvist til spesialist frå 5

6 fastlege. Slik permisjon kan gjevast for inntil 3 dagar pr kalenderår. Permisjonssøknad dokumenterast med kopi av innkalling eller liknande Lege-, sjukehustimar m.m. Andre konsultasjonar, undersøkingar og behandling hjå lege, tannlege, fysioterapeut eller liknande må så langt som mogeleg leggast til fritida. Det kan maksimalt gjevast permisjon med løn for inntil 3 konsultasjonar pr kalenderår i slike høve. Det vert gjeve permisjon med løn for konsultasjon hjå bedriftshelseteneste Velferdspermisjon utan løn Det kan gjevast velferdspermisjon utan løn. Slik permisjon kan gjelde tid som arbeidstakar ikkje kan arbeide inn att eller dekke ved fleksitid, ferie, vaktbyte eller liknande. 9. Diverse permisjonsreglar 9.1. Overgang til ny stilling o Permisjon kan gjevast for inntil 1 år. Det er ein føresetnad at arbeidstakaren har arbeidd i noverande stilling i minimum 5 år Spesielle oppdrag og engasjement o Permisjon inntil 2 år for arbeidstakarar som gjer teneste som dommarfullmektig. o Det kan gjevast tidsavgrensa permisjon for arbeid med forsking innan eige fagområde. Det er ein føresetnad at forskinga skjer i tilknyting til forskingsinstitusjon. o Det kan gjevast naudsynt permisjon i samband med utveksling av arbeidstakarar mellom kommunar / fylkeskommunar. o Det kan gjevast permisjon i inntil 2 år for arbeidstakarar som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentleg regi i utviklingsland Permisjon frå nattevakter / seinvakter o I utgangspunktet gjeld rettane til permisjon når ein faktisk har arbeid samstundes som møte eller anna permisjonsgrunn. o Det vert gitt permisjon med løn for nattvakt når møte er før kl Permisjonen gjeld natta før møtet. 10. Særskilt om lærarar Frist ved endring i årsplan / byte av arbeidsplass Lærar som ynskjer endringar i årsplanen for neste skuleår, så som nedsett / auka leseplikt, overgang frå normalpost til timelærar post eller omvendt, søkjer om dette før 1. februar. Fristen gjeld også lærar som ønskjer overflytting mellom arbeidsplassar i Jølster kommune Frist ved velferdspermisjon Lærar som ynskjer velferdspermisjon for heile eller deler av neste skuleår søkjer om dette før 1. februar. 6

7 10.3. Frist ved studiepermisjon Lærar som ynskjer studiepermisjon for heile eller deler av neste skuleår søkjer om dette før 1. februar Unntak frå fristane Permisjonssøknad med bakgrunn i tilhøve som søkjaren ikkje hadde oversyn over innan fristen for søknad vert vurdert ved kvart høve Frist for melding om tilbakekomst Lærar som har hatt permisjon bør innan 1. februar seie frå om han/ho kjem attende til stillinga Trekk ved permisjon utan løn Ved permisjon utan løn vert lærarar trekt time for time for undervisningstida. 11. Klage på vedtak Vedtak etter dette reglementet kan klagast på. Klage skal vere skriftleg og grunngjeven For vedtak gjort av andre i organisasjonen etter delegering frå rådmannen: Rådmannen er klageinstans For vedtak gjort av rådmannen er administrasjonsutvalet klageinstans. 7

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. 1 ET - DELEGERING. ET - DELEGERING....2 UTGANGSPUNKT:...3 KAP 1.9. AVGJERDSINSTANS....3 Pkt...3 FOR RADØY KOMMUNE....4 1.1. OMFANG :...4 1.3 FORKORTINGAR :...4 1.4. BUDSJETT

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Jølster kommune Permisjonsreglement Gjeld frå I N N H A L D 1.0 GENERELT PERMISJON VED OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINSTILTAK...

Jølster kommune Permisjonsreglement Gjeld frå I N N H A L D 1.0 GENERELT PERMISJON VED OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINSTILTAK... I N N H A L D 1.0 GENERELT... 3 1.1 Reglementet omfattar:...3 1.2 Lønsansiennitet:...3 1.3 Feriepengar:...3 1.4 Pensjonsmedlemsskap:...3 1.5 Tariffavtale og lovverk...4 1.6 Bindingstid...4 1.7 Framgangsmåte

Detaljer

Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011

Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011 Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011 Sak 2009/106 1 Overordna prinsipp Arbeidstakarane får fri når viktige behov tilseier det. Ved vurdering av søknader om permisjon, skal ein ta omsyn til både

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT FOR BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD (Vedteke av Bjørnafjorden kyrkjelege fellesnemnd den 2. oktober 2018, sak 2018/027) 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGAR - PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Balestrand kommune Permisjonsreglement

Balestrand kommune Permisjonsreglement Balestrand kommune Permisjonsreglement Vedteke av administrasjonsutvalet i sak 0003/06 den 07.06.06 0 1. Generelle reglar 1.1 Omfanget av reglementet Reglementet gjeld for alle kommunale arbeidstakarar

Detaljer

Nissedal kommune Rådmann

Nissedal kommune Rådmann Nissedal kommune Rådmann Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/502-1 Jarle Bruun Olsen,35048403 490 23.05.2017 Permisjonsreglement - 2017 Framlegg Vedteke av kommunestyret 16.02.2012 i sak 10/12,

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. SOGNDAL KOMMUNE Tenestetorg og IKT

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. SOGNDAL KOMMUNE Tenestetorg og IKT Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-5 112804/12 12.12.2012 SOGNDAL KOMMUNE Permisjonsreglement Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert 21. desember 2012 i administrasjonsutvalet, sak

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT

MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 024/13 16.10.2013 Reglementet er gjeldande frå 16.10.2013 Meland kommune N-041.1 13/1285 13/13262 03.10.2013 PERMISJONSREGLEMENT

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjonsreglement Sund kommune

Permisjonsreglement Sund kommune Dok.dato: 23.01.2013 Vår Ref: 2013000172-1 Arkiv: N-041.3 Permisjonsreglement Sund kommune Vedteken i Administrasjonsutvalet i Sund kommune den 16.09.2010 Vedteken i Sund kommunestyre den 9 november 2010

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef RMKS-78-31 19.0 Personalhandboka

Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef RMKS-78-31 19.0 Personalhandboka Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef 19.0 Personalhandboka Kap 06 Permisjon Innhald 6.1 Generelt 6.2 Oversikt over type permisjonar i Førde kommune 6.3

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66 Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66 INNHALD: 1 Omfang, lønsansiennitet, feriepengar, pensjonsmedlemskap... 3 1.1 Omfang av reglementet... 3 1.2 Lønnsansiennitet... 3 1.3

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. Gjeld frå 1/1 2012 1 Innhold 1 FØREMÅL :... 2 1.1 OM PERMISJONAR:... 2 1.2 PERMISJONAR SOM FØLGJER AV LOV- OG AVTALEVERK... 2 1.3 AVGJERDER I PERMISJONSSAKER... 3 1.4 SAKSGANG

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Permisjonsreglement. Politisk behandla: møtedato: utvalgssak:

VESTNES KOMMUNE. Permisjonsreglement. Politisk behandla: møtedato: utvalgssak: VESTNES KOMMUNE Permisjonsreglement Politisk behandla: møtedato: utvalgssak: Administrasjonsutvalget 24.09.2012 23/2012 Formannskap 26.11.2012. 123/2012 Kommunestyret 13.12.2012 142/2012 Permisjonsreglement

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Permisjonar utan løn utover ramma på 12 mnd.

Permisjonar utan løn utover ramma på 12 mnd. Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2012 Vedtak: 0 Generelle bestemmelsar 0. 1. Omfang av reglementet Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidsforhold og etter 2

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 24.09.2012 Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar 0. 1. Omfang av reglementet Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

Visma web for leiarar sjukefråvær og permisjonar

Visma web for leiarar sjukefråvær og permisjonar Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommune Dato: 14.09.2018 Visma web for leiarar sjukefråvær og permisjonar Eigenmelding - saksgang 1. Den tilsette legg sjølv inn eigenmelding ved eigen eller barn/barnepassar

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T

P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T Ark. 260.T01 P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T for Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 31. mai 1988 Sak T-43/88, revidert av fylkesutvalet 1.februar 1999 sak U-30/99 A Revidert av

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

5. PERMISJONSVEDTEKTER

5. PERMISJONSVEDTEKTER 5. PERMISJONSVEDTEKTER 5.1.1. FØREMÅL Permisjonsreglementet skal leggja tilhøva til rette for at verksemda og einskildarbeidstakarar skal ha gode høve til vekst og utvikling. 5.1.2. KVEN VEDTEKTENE GJELD

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening

Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening Permisjonsreglement for Norsk Fosterhjemsforening 1.0 Reglementets omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, pensjonsmedlemsskap, avgjørelsesmyndighet, klage. 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Randi Bergundhaugen Nestleiar H Astrid Egset Medlem AN

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Randi Bergundhaugen Nestleiar H Astrid Egset Medlem AN VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5.

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5. SOGNDAL KOMMUNE Permisjonsreglement Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5.08 UTGÅVE: 4.4 2 INNHALD 1 FELLESREGLAR...3 1.1 OMFANG...3 1.2

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR VÅGSØY KOMMUNE. Vedtatt av ADMU 15.september 2005 Sak 003/05

PERMISJONSREGLEMENT FOR VÅGSØY KOMMUNE. Vedtatt av ADMU 15.september 2005 Sak 003/05 PERMISJONSREGLEMENT FOR VÅGSØY KOMMUNE Vedtatt av ADMU 15.september 2005 Sak 003/05 1 Permisjonsreglement for Vågsøy kommune... 3 KAP.1 GENERELT... 3 1.1. Rettsgrunnlag... 3 1.2. Kven reglementet gjeld

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501

Permisjonsreglement. RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 RENDALEN KOMMUNE POSTBOKS 4 BERGSET 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Permisjonsreglement Vedtatt av kommunestyret 31.3.2005 i sak 18/05 (Justert 14.08.07 lovparagrafer ihht Arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

INNHOLD Svangerskapskontrol, Svangerskapspermisjon Omsorgspermisjon, Fødselspermisjon, Foreldrepermisjon,

INNHOLD Svangerskapskontrol, Svangerskapspermisjon Omsorgspermisjon, Fødselspermisjon, Foreldrepermisjon, 1 INNHOLD 1 Permisjonsreglement for Ålesund kommune... 4 Generelle retningslinjer... 4 Omfang mynde- klage mm.... 4 Omfang... 4 Mynde... 4 Klage/anke... 4 Søknadsskjema... 4 Lønnsansiennitet... 5 Feriepengar...

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

Permisjonsreglement for Leirfjord kommune

Permisjonsreglement for Leirfjord kommune 1 FELLESBESTEMMELSER 1-1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte innvilges som hovedregel permisjon

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I MARKER KOMMUNE 1.0 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 revidert av kommunestyret 16.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett-

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 1. DEFINISJONAR Møte Møte med skriftleg innkalling og sakliste/saksutgreiingar som medfører arbeid til førebuing. Vidare at det vert gjort vedtak

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Permisjonsreglement - Bjugn kommune

Permisjonsreglement - Bjugn kommune Permisjonsreglement - Bjugn kommune I Bjugn kommune er personalforvaltingen når det gjelder permisjoner i utgangspunktet delegert til rådmannen. Når det gjelder permisjoner med eller uten lønn for inntil

Detaljer

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 17/64

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 17/64 Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 22.06.2017, sak K 17/64 INNHALD: 1 Omfang, lønsansiennitet, feriepengar, pensjonsmedlemskap...3 1.1 Omfang av reglementet...3 1.2 Lønnsansiennitet...3 1.3 Feriepengar...3

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Personalreglement Masfjorden kommune

Personalreglement Masfjorden kommune Personalreglement Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19. juni 2008. Forord Masfjorden kommune er ei verksemd som har til hovudoppgåve å yte service og tenester til innbyggarane i kommunen. Besøkande

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer