Balestrand kommune Permisjonsreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balestrand kommune Permisjonsreglement"

Transkript

1 Balestrand kommune Permisjonsreglement Vedteke av administrasjonsutvalet i sak 0003/06 den

2 1. Generelle reglar 1.1 Omfanget av reglementet Reglementet gjeld for alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidsforhold. Dersom sentrale tariffavtalar inneheld betre vilkår enn det som går fram av dette reglementet, gjeld dei sentralt inngåtte avtalane. For avtaleverket på kommunalt område vert det i dette reglementet nytta nemningane "hovudavtale kommune" og "hovudtariffavtale kommune. Det vert vist til hovudtariffavtalen, fellesføresegnene 1. Med "fast forpliktande arbeidsforhold" er det meint tilsetjingsforhold der det er inngått skriftleg avtale som er fastsett på førehand (også vikariat).. Arbeidstakarar i deltidsstilling får permisjon med løn i høve til storleiken på stillinga. Dette gjeld likevel ikkje i høve til pkt 2.3. I tidsavgrensa arbeidsforhold (t.d. vikariat) vert kvota for løna permisjon fastsett i høve til lengda på tilsetjingstida. 1.2 Lønsansiennitet Permisjon med heil eller delvis løn avbryt ikkje opptening av lønsansiennitet. Det same gjeld sjuke- og fødselspermisjon inntil 1 år og tvungen verneplikt. Permisjon utan løn for å utføre offentleg ombod og ombod i arbeidstakarorganisasjonar vert rekna med i lønsansienniteten. Utdanningspermisjon utan løn vert rekna med i lønsansienniteten med inntil 1 år. Hovudregelen er at løna permisjon ikkje avbryt opptening av lønsansiennitet, men at oppteninga vert avbroten ved uløna permisjonar. 1.3 Feriepengar Løn under permisjon inngår i feriepengegrunnlaget. Dette gjeld ikkje sjukeløn ut over 3 mnd. pr. kalenderår. For sjuke- og fødselspermisjon og pliktig militærteneste vert det vist til 10 i ferielova, jfr folketrygdlova. 2. Permisjon i samband med eigen sjukdom, svangerskap, fødsel og omsorg 1

3 2.1 Eigen sjukdom Reglar om løn ved eigen sjukdom er gjevne i hovudtariffavtale kommune, fellesføresegnene del 2 og 3, jfr folketrygdlova kap Svangerskap, fødsel, adopsjon Ved svangerskap, fødsel og adopsjon vert det gjeve permisjon i.h.t. reglane i arbeidsmiljølova , folketrygdlova og hovudtariffavtalen. I tillegg til permisjon med løn har foreldra rett til til saman permisjon utan løn i inntil 3 år. Turnuspersonell som er ute i løna permisjon skal ha utbetalt helge/høgtidstillegg i samsvar med hjelpeturnus for stillinga. Det vert utbetalt høgtidstillegg utan fri. Retten til permisjon i samband med svangerskap, fødesel og adopsjon er regulert i arbeidsmiljølova , medan lønsspørsmålet er regulert i folketrygdlova og i hovudtariffavtale kommune, fellesføresegnene 8. Det vert elles vist til personalhandboka (kommune). 2.3 Amming Amming gjev rett til løna fritid i inntil 2 timar pr arbeidsdag, jf hovudtariffavtalen, fellesføresegnene Arbeidstakaren avgjer sjølv når denne fritida skal avviklast. For deltidstilsette med redusert arbeidsdag vert det gjort ei høvesvis utrekning av løna fritid, men med rettar etter arbeidsmiljølova som eit minimum. Arbeidsmiljølova 12-8 lyder slik: Kvinne som ammer sitt barn kan krevje den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag. Det er fastsett reglar i Hovudtariffavtalen som utviar denne retten. 2.4 Permisjon når barn eller den som passar barn er sjuke Arbeidstakar som har omsorg for barn har rett til permisjon med løn for naudsynt tilsyn med barnet når det er sjukt. Denne retten gjeld både når barnet er sjukt heime og når barnet er innlagt i helseinstitusjon. Retten gjeld og dersom barnet har time/opphald hjå lege, tannlege eller sjukehus/poliklinikk. Permisjonsretten gjeld til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Arbeidstakaren har tilsvarande rett til løna permisjon når den som har det daglege tilsynet med barnet er sjuk. Permisjonsretten er til saman avgrensa til 10 dagar pr kalenderår pr arbeidstakar, men til 15 dagar dersom vedkomande har omsorg for meir enn to born. Det vert elles gjeve permisjon i samsvar med reglane i arbeidsmiljølova 12-9, Hovudtariffavtalen, fellesføresegnene 8.6 2

4 I nokre tilfelle har arbeidstakar ein utvida rett til permisjon. Det vert vist til arbeidsmiljølova Arbeidstakar som har omsorg for born har rett til permisjon med løn når den som har det daglege tilsynet med barnet er sjuk. Dette gjeld berre ved sjukdomsfråvær på kort varsel og ikkje ved lengre tids sjukdom eller ved time hjå lege eller sjukehus der fråværet er kjend på førehand, og arbeidstakar har muligheit til å finne annan person til å ha tilsynet med barnet. 2.5 Sjukepermisjon utover 1 år 1. Arbeidstakar som har vore sjukmeld samanhengande i 1 år og som framleis ynskjer å behalde stillinga, må søkje om sjukepermisjon. Fråsegn frå lege skal vere vedlagt søknaden. Slik permisjon vert gjeve utan løn for ein periode på inntil 2 år. 2. Sjukepermisjon kan gjevast for ytterlegare eitt år dersom det etter legen si vurdering er sannsynleg at vedkomande kan bli friskmeld innan denne tid. I spesielle tilfelle og når viktige omsyn tilseier det, kan det ut i frå ei konkret vurdering gjevast utvida permisjon sjølv om det etter legen si vurdering er lite sannsynleg at vedkomande vil bli friskmeld. 3. Dersom søknad om sjukepermisjon vert avslegen, er arbeidsforholdet likevel ikkje avslutta før det vert sagt opp av ein av partane. 3. Permisjon for å utføre tillitsverv m.v. 3.1 Offentlege tillitsverv/ombod Det vert gjeve permisjon med løn i inntil 12 dagar pr år for å utføre offentlege tillitsverv. Ein føresetnad er at arbeidet ikkje kan utførast utanfor arbeidstid. Kommunalt tilsette som vert valde til kommunale politiske organ får under same føresetnad permisjon med løn utover 12 dagar. Arbeidstakar som vert vald til stortingsrepresentant, ordførar eller anna offentleg tillitsverv på heiltid, vert gjeven permisjon utan løn i valperioden. Etter arbeidsmiljølova har ein arbeidstakar rett til permisjon frå arbeid i det omfang det er naudsynt for å oppfylle lovsett møteplikt i offentlege organ. Det vert vidare vist til 14 i hovudtariffavtale kommune, fellesføresegnene 14: "Arbeidstakar som er pålagd å utføre kommunale eller andre offentlege verv, vert gjeve permisjon og kan etter søknad få behalde si løn. Arbeidstakaren pliktar på førehand å rette førespurnad til næraste overordna om permisjon. Med offentlege tillitsverv meiner ein ombod som er oppretta ved lov eller med heimel i lov og som vedkomande arbeidstakar ikkje kan nekta å ta i mot med mindre det ligg føre særlege fritaksgrunnar. Som døme kan nemnast medlem av kommunestyre, medlem av fast utval i kommunen, lagrettemann, domsmann, skjønsmann og rettsvitne. Dette høvet til permisjon gjeld og om vervet vert utøvd i annen kommune enn arbeidsgjevarkommunen. 3

5 Dersom tillitsvervet medførar særskilt godtgjering, kan kommunen gjera frådrag for dette beløpet. Det skal likevel ikkje gjerast frådrag for møtegodtgjersle og kostgodtgjersle. 3.2 Politisk arbeid - nominasjonsmøte Arbeidstakar som vert vald til utsending til nominasjonsmøte ved stortingsval, fylkestingsval eller kommuneval får permisjon med løn. 3.3 Tillitsverv/stilling i arbeidstakarorganisasjonar Rett til fri frå ordinært arbeid a)tillitsvalde Tillitsvald har rett til fri frå ordinært arbeid for å utføre sine oppgåver, utan trekk i løn. Arbeidet som tillitsvald skal avviklast slik at det volder minst mogeleg ulempe for arbeidet. Fråvere skal så langt som mogeleg avtalast på førehand med næraste overordna. Dei einskilde typar tillitsvalde som har rettar etter Hovudavtalen er nærare definert i del B, 2. Valde medlemer i ei lokalavdeling sine organ er ikkje alltid tillitsvalde i høve til hovudavtalen og vil då heller ikkje ha rettar som tillitsvald slik desse er regulert i Hovudavtalen. Tilhøva skal leggjast slik til rette at tillitsvalde som arbeider etter tenesteplan, eller har arbeid som fell utanom ordinær dagarbeidstid, får same arbeidstilhøve og vilkår som dei med ordinær arbeidstid. Krav til effektivitet og omstilling stiller store krav til tillitsvaldfunksjonen. Dei tillitsvalde må difor gjevast tilstrekkeleg høve til å ivareta sine verv på ein forsvarleg måte. Det vert elles vist til hovudavtalen for stat og kommune. b) Hovudtillitsvalde Hovudtillitsvalde får permisjon i høve til reglane i hovudavtale kommune del B, 3-2. Når det gjeld avløning av hovudtillitsvalde som får permisjon minst to dagar pr veke som ei fast ordning, vert det vist til hovudtariffavtale kommune kap Rett til permisjon Ved deltaking i og naudsynt førebuing til lokale forhandlingar vert det gjeve permisjon med løn. Det vert og gjeve permisjon med løn ved deltaking i sentrale forhandlingar. Det kan ikkje utan tvingande grunn nektast permisjon med løn i inntil 12 arbeidsdagar pr år for valde, faste medlemar som skal møta i ein arbeidstakarorganisasjon sine - styrande (vedtektsfesta) sentrale organ - styrande (vedtektsfesta) distrikts-/fylkesorgan - øvste (vedtektsfesta) organ på distrikts-/fylkesplan eller for valde medlemar og delegatar for å møta i den einskilde arbeidstakarorganisasjon sitt høgste organ (landsmøte o.l.). 4

6 Søknad om permisjon i.h.t. denne føresegna skal dokumenterast med innkalling. Føresegna er identisk med hovudavtale kommune del B 3-7. Den kan og omfatta andre enn dei som er tillitsvalde i h.h.t. hovudavtalen. Rett til løna permisjon i samband med lokale forhandlingar gjeld deltaking ved forhandlingane og førebuing til forhandlingane. Ved lokale lønsforhandlingar får organisasjonar med 30 medlemar eller meir rett til permisjon med løn for inntil 3 timar for 3 tilsette til førebuing. For organisasjonar med færre enn 30 medlemer gjeld denne retten berre for ein tilsett. Permisjon med løn vert etter ei konkret vurdering av trongen gjeve for inntil 12 arbeidsdagar pr år. Det vert elles vist til personalhandboka (kommune) kap Ymse permisjonsføresegner for tillitsvalde m.v. Arbeidstakar har rett til permisjon for å overta tillitsverv på heiltid eller deltid i den arbeidstakarorganisasjonen/forhandlingssamanslutninga vedkomande er medlem av. Arbeidstakar som vert vald/tilsett i fastløna tillitsverv i organisasjonen sin sentrale eller distrikts-/fylkesorgan, eller vert tilsett som funksjonær i organisasjonen sin, vert gjeven permisjon i inntil 4 år. Fyrste setninga i føresegna er identisk med hovudavtale kommune del B. 3.4 Andre tillitsverv Kommunen kan etter konkret vurdering gje permisjon med eller utan løn for å utføra andre tillitsverv enn dei som er nemnde i pkt Tilsette med tillitsverv i dei funksjonshemma sine interesseorganisasjonar kan få permisjon med heimel i dette punktet. Dette kan og omfatta kurs når kurset er relevant for vedkomande sitt arbeid med å fremma dei funksjonshemma sine interesser. 4. Permisjon i samband med opplærings-/utviklingstiltak For tiltak som er naudsynte for at arbeidstakaren skal haldast àjour innanfor noverande stilling, skal det gjevast permisjon med løn, dersom tiltaket er innanfor ramma av godkjend opplæringsplan. Kommunen dekker dei legitimerte utgiftene i samband med opplæringa. For tiltak som er naudsynte for å gjere arbeidstakaren i stand til å gå inn i anna stilling i kommunen, skal det gjevast permisjon med løn, dersom tiltaket er innanfor ramma av 5

7 godkjend opplæringsplan. Heil eller delvis utgiftsdekning kan avtalast i det einskilde tilfellet. For tiltak som er ein del av arbeidstakaren si personlege karriereutvikling, og som fell utanfor kommunen sin opplæringsplan, vert det som hovudregel gjeve permisjon utan løn. For opplæring som er relevant for arbeidstakar sin funksjon som tillitsvald skal det gjevast permisjon med heil eller delvis løn. For hovudtillitsvalde skal det i slike høve gjevast permisjon med full løn. For plasstillitsvalde skal det gjevast permisjon med 50% løn. Ved permisjon der kommunen yter ei vesentleg økonomisk støtte under utdanninga, vert det sett krav om ei bindingstid på to år. I samband med eksamen vert det gjeve permisjon med løn for eksamensdagen/-dagane samt to lesedagar før kvar eksamen. Det er ein føresetnad at vedkomande ville hatt ordinært arbeid umiddelbart før eksamen og at faget har betydning for kommunen.. Føresegnene samsvarar med Hovudavtalen 7-4. Det er ein føresetnad for permisjonen at faget har betydning for kommunen som arbeidsgjevar. Arbeidsgjevar skal difor gjere ei vurdering av søknaden ut frå uttrykt kompetansebehov. Dette behovet kan difor vere ulikt frå arbeidsstad til arbeidsstad og endre seg over tid. Ved heimeeksamen/vekeeksamen gjeld permisjon ein dag med løn, resten utan. Elles gjeld reglane tilsvarande som for ordinær eksamen. Dersom faget består av fleire deleksamenar, t.d. munnleg og skriftleg eksamen, skal det gjevast permisjon i høve til eitt fag. For turnuspersonale og deltidstilsette som brukar fridag til å delta på kurs gjeld fylgjande ordning: a) Pålagde kurs. Kvar fridag skal erstattast med ny fridag. Fridag som er erstatning for arbeid på sundag (F1 dag) og bevegeleg fridag (F5) skal erstattast. b) Frivillige kurs. Fridagane vert ikkje erstatta. Med pålagde kurs meiner ein opplæring ein deltek på etter avtale med arbeidsgjevar, medan ein med frivillige kurs meiner opplæring ein deltek på etter eiga vurdering. Det er normalt eit krav for å kunne få permisjon med løn at opplærings-/utviklingstiltaket er til nytte for arbeidsgjevar. Kravet om at tiltaket skal vera omfatta av godkjend opplæringsplan kan berre fråvikast i heilt særskilde høve. 6

8 Når nytilsette ved tilsetjing forpliktar seg til å ta vidareutdanning for å oppfylle dei kompetansekrava som er sett for stillinga, skal det som hovudregel gjevast permisjon utan løn og utan dekning av utdanningsutgifter. 5. Velferdspermisjon Reglane om velferdspermisjon etter dette kapitlet kjem i tillegg til reglane under kapittel 2. Velferdspermisjon med løn etter punkta nedanfor kan maksimalt verte gjeve med inntil 10 dagar (to veker) totalt i løpet av kalenderåret eller halv løn i fire veker. For pedagogisk tilsette gjeld dette for skuleåret. Fri utover 10 dagar totalt, eller utover maksimalt dagantall for dei ulike permisjonsgrunnane, må i tilfelle verte gjeve som uløna permisjon. 5.1 Alvorleg sjukdom Ved alvorleg sjukdom i næraste familie (ektefelle, sambuar, foreldre, besteforeldre, born, sysken eller andre som står arbeidstakaren nær) vert det gjeve permisjon med løn for inntil 5 dagar. Rett til permisjon ved sjukdom hos born og barnepassar, jfr pkt 2.3 kjem i tillegg til denne føresegna. 5.2 Dødsfall Ved dødsfall i næraste familie (jfr pkt 5.1) og andre som har stått arbeidstakaren nær vert det gjeve permisjon med løn inntil 3 dagar pr år, evt. med tillegg av naudsynte reisedagar. Med "andre som har stått arbeidstakaren nær" tenkjer ein på svigerforeldre, kolleger, m.v. Arbeidsgjevar bør legge forholda til rette slik at arbeidstakarar som ynskjer det kan få høve til å delta i gravferder. 5.3 Tilvenning av barn i barnehage For tilvenning av barn i barnehage vert det gjeve permisjon med løn 1 dag, i særskilde høve inntil 3 dagar pr år. Det er ein føresetnad at det er naudsynt at arbeidstakaren er med barnet, og at ikkje andre familiemedlemar kan vere til stades i staden. 7

9 5.4 Fylgje av barn på skule For fylgje av barn på skulen den dagen det tek til i 1. klasse vert det gjeve naudsynt permisjon med løn. 5.5 Konfirmasjon Arbeidstakar som arbeidar turnus og skulle hatt teneste på eigne born sin konfirmasjonsdag, får permisjon utan løn. 5.6 Eige bryllaup For fri ved eige bryllaup vert det gjeve permisjon 1 dag utan løn. 5.7 Deltaking i større idrettsarrangement For deltaking i internasjonale idrettsarrangement, landskampar o.l. vert det gjeve permisjon med løn for inntil 5 dagar pr år. For deltaking i noregsmeisterskap (ved lagidrett: finalen) vert det gjeve permisjon med løn for inntil 3 dagar pr år. Desse reglane gjeld og for leiarar. Det er ein føresetnad at vedkomande arbeidstakar deltek i ei idrettsgrein eller eit forbund som er tilslutta Norges Idrettsforbund. 5.8 Flytting etter pålegg av arbeidsgjevar Ved endring av bustad vert det gjeve permisjon med løn for 1 dag pr år. 5.9 Deltaking i kurs for handikappa For deltaking i kurs for handikappa vert det gjeve permisjon med løn for 1 dag pr år Besøk hos lege, tannlege m.v. Undersøking og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre private gjeremål må så langt som mogeleg leggjast til fritida. Dersom dette ikkje er mogeleg vert det gjeve permisjon med løn for slik behandling. Dette gjeld og behandling med fotsoneterapi, kiropraktikk m.v. som ikkje er ordinert av lege Deltaking i hjelpekorps Arbeidstakarar som er knytt til hjelpekorps, vert innvilga permisjon med løn i samband med utrykning til hjelp for naudstilte Andre velferdspermisjonar 8

10 Permisjon med løn kan verte gjeve for andre vektige velferdsgrunnar. Rådmannen har avgjerdsrett ved slike permisjonar. 6. Permisjon ved overgang til anna stilling 6.1 Ved overgang til ny fast stilling utanfor kommunen 1. Det kan innvilgast permisjon når arbeidstakaren har hatt fast arbeid i kommunen i minst 5 år. 6.2 Ved overgang til vikariat utanfor kommunen Ved overgang til vikariat utanfor kommunen kan det innvilgast permisjon utan løn i fylgjande tilfelle: 1. Når stillinga vil gje arbeidstakaren fagleg utvikling av vesentleg betydning for vedkomande sitt arbeid i kommunen og arbeidstakaren har hatt fast arbeid i kommunen samanhengjande i minst 3 år. Ved overgang til anna kommunal fast stilling eller vikariat Det kan innvilgast permisjon utan løn ved overgang til anna kommunal fast stilling eller vikariat. Det vert i tilfelle gjeve permisjon for inntil 1 år om gongen, og for inntil 2 år totalt. Det kan gjevast permisjon inntil 2 år for arbeidstakarar som gjer teneste som dommarfullmektig. Etter nærare reglar kan tilsette gjevast avgrensa permisjon for arbeid med forsking innanfor eige fagområde. Det er ein føresetnad at forskinga er knytt til ein forskingsinstitusjon. Det kan gjevast naudsynt permisjon i samband med avtalar om utveksling av arbeidstakarar mellom kommunar og mellom kommune/fylkeskommune. Kommunen kan gje permisjon utan løn i inntil 2 år for arbeidstakarar som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentleg regi i utviklingsland. Bakgrunnen for unnataksreglane ovanfor er m.a. at permisjon i desse tilfella vil medverka til at kommunen sin faglege kompetanse vert styrka. 6.3 Overgang til anna stilling i særskilde høve Etter ei konkret vurdering kan ein gje permisjon når det ligg føre heilt spesielle og tungtvegande helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunnar som tilseier at arbeidstakaren bør skifte arbeid for ei tid 9

Jølster kommune Permisjonsreglement Gjeld frå I N N H A L D 1.0 GENERELT PERMISJON VED OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINSTILTAK...

Jølster kommune Permisjonsreglement Gjeld frå I N N H A L D 1.0 GENERELT PERMISJON VED OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINSTILTAK... I N N H A L D 1.0 GENERELT... 3 1.1 Reglementet omfattar:...3 1.2 Lønsansiennitet:...3 1.3 Feriepengar:...3 1.4 Pensjonsmedlemsskap:...3 1.5 Tariffavtale og lovverk...4 1.6 Bindingstid...4 1.7 Framgangsmåte

Detaljer

Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011

Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011 Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011 Sak 2009/106 1 Overordna prinsipp Arbeidstakarane får fri når viktige behov tilseier det. Ved vurdering av søknader om permisjon, skal ein ta omsyn til både

Detaljer

MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT

MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT MELAND KOMMUNE PERMISJONSREGELMENT Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 024/13 16.10.2013 Reglementet er gjeldande frå 16.10.2013 Meland kommune N-041.1 13/1285 13/13262 03.10.2013 PERMISJONSREGLEMENT

Detaljer

Nissedal kommune Rådmann

Nissedal kommune Rådmann Nissedal kommune Rådmann Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/502-1 Jarle Bruun Olsen,35048403 490 23.05.2017 Permisjonsreglement - 2017 Framlegg Vedteke av kommunestyret 16.02.2012 i sak 10/12,

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. 1 ET - DELEGERING. ET - DELEGERING....2 UTGANGSPUNKT:...3 KAP 1.9. AVGJERDSINSTANS....3 Pkt...3 FOR RADØY KOMMUNE....4 1.1. OMFANG :...4 1.3 FORKORTINGAR :...4 1.4. BUDSJETT

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. SOGNDAL KOMMUNE Tenestetorg og IKT

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. SOGNDAL KOMMUNE Tenestetorg og IKT Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-5 112804/12 12.12.2012 SOGNDAL KOMMUNE Permisjonsreglement Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert 21. desember 2012 i administrasjonsutvalet, sak

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5.

SOGNDAL KOMMUNE. Permisjonsreglement. Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5. SOGNDAL KOMMUNE Permisjonsreglement Vedteke i administrasjonsutvalet 17.08.06 Revidert desember 2008, som følgje av endringar i HTA pr.1.5.08 UTGÅVE: 4.4 2 INNHALD 1 FELLESREGLAR...3 1.1 OMFANG...3 1.2

Detaljer

Permisjonsreglement Sund kommune

Permisjonsreglement Sund kommune Dok.dato: 23.01.2013 Vår Ref: 2013000172-1 Arkiv: N-041.3 Permisjonsreglement Sund kommune Vedteken i Administrasjonsutvalet i Sund kommune den 16.09.2010 Vedteken i Sund kommunestyre den 9 november 2010

Detaljer

5. PERMISJONSVEDTEKTER

5. PERMISJONSVEDTEKTER 5. PERMISJONSVEDTEKTER 5.1.1. FØREMÅL Permisjonsreglementet skal leggja tilhøva til rette for at verksemda og einskildarbeidstakarar skal ha gode høve til vekst og utvikling. 5.1.2. KVEN VEDTEKTENE GJELD

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE.

PERMISJONSREGLEMENT FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. FOR TILSETTE I RADØY KOMMUNE. Gjeld frå 1/1 2012 1 Innhold 1 FØREMÅL :... 2 1.1 OM PERMISJONAR:... 2 1.2 PERMISJONAR SOM FØLGJER AV LOV- OG AVTALEVERK... 2 1.3 AVGJERDER I PERMISJONSSAKER... 3 1.4 SAKSGANG

Detaljer

P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T

P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T Ark. 260.T01 P E R M I S J O N S- R E G L E M E N T for Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 31. mai 1988 Sak T-43/88, revidert av fylkesutvalet 1.februar 1999 sak U-30/99 A Revidert av

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 17/64

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret , sak K 17/64 Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 22.06.2017, sak K 17/64 INNHALD: 1 Omfang, lønsansiennitet, feriepengar, pensjonsmedlemskap...3 1.1 Omfang av reglementet...3 1.2 Lønnsansiennitet...3 1.3 Feriepengar...3

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66

Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66 Permisjonsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/66 INNHALD: 1 Omfang, lønsansiennitet, feriepengar, pensjonsmedlemskap... 3 1.1 Omfang av reglementet... 3 1.2 Lønnsansiennitet... 3 1.3

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Reglementet gjeld for kommunale folkevalde i Hareid kommune. Som folkevald vert rekna medlemer av kommunestyret,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Permisjonar utan løn utover ramma på 12 mnd.

Permisjonar utan løn utover ramma på 12 mnd. Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2012 Vedtak: 0 Generelle bestemmelsar 0. 1. Omfang av reglementet Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast forpliktande arbeidsforhold og etter 2

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Permisjonsreglement. Politisk behandla: møtedato: utvalgssak:

VESTNES KOMMUNE. Permisjonsreglement. Politisk behandla: møtedato: utvalgssak: VESTNES KOMMUNE Permisjonsreglement Politisk behandla: møtedato: utvalgssak: Administrasjonsutvalget 24.09.2012 23/2012 Formannskap 26.11.2012. 123/2012 Kommunestyret 13.12.2012 142/2012 Permisjonsreglement

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 24.09.2012 Behandling: Framlegg utarbeidd i møte: 0 Generelle bestemmelsar 0. 1. Omfang av reglementet Reglementet gjeld alle kommunale arbeidstakarar i eit fast

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef RMKS-78-31 19.0 Personalhandboka

Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef RMKS-78-31 19.0 Personalhandboka Dokumenttype: Dokumenteigar: Dokumentnummer: Versjon: Gjeld for: Handbok Personalsjef 19.0 Personalhandboka Kap 06 Permisjon Innhald 6.1 Generelt 6.2 Oversikt over type permisjonar i Førde kommune 6.3

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJERSLE, DEKKING AV TAPT ARBEIDSFORTENESTE OG UTGIFTER ELLES I HØVE POLITISKE VERV I VOLDA KOMMUNE.

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJERSLE, DEKKING AV TAPT ARBEIDSFORTENESTE OG UTGIFTER ELLES I HØVE POLITISKE VERV I VOLDA KOMMUNE. REGLEMENT FOR MØTEGODTGJERSLE, DEKKING AV TAPT ARBEIDSFORTENESTE OG UTGIFTER ELLES I HØVE POLITISKE VERV I VOLDA KOMMUNE. Vedteke av Volda kommunestyre i møte 30.09.93, sak 159/93, endra i møte 22.06.94,

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre 18.06.2015 (sak 33/15) Gjeld frå kommunestyreperioden

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16.

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre 28.4.2016 sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde 1. Ordførar Kommunestyret fastset ordførargodtgjersla kvart år i budsjettvedtaket.

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 1. DEFINISJONAR Møte Møte med skriftleg innkalling og sakliste/saksutgreiingar som medfører arbeid til førebuing. Vidare at det vert gjort vedtak

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 Sjå òg arbeidstidsbestemmingane i arbeidsmiljølova og hovudtavtala. For pedagogisk personale sjå arbeidstidsavtala.

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE 1 ARBEIDSGODTGJERSLE 1.1 ORDFØRAR Stillinga som ordførar er i utgangspunktet ei 100% stilling. Årleg godtgjersle

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Randi Bergundhaugen Nestleiar H Astrid Egset Medlem AN

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Leiar SP Randi Bergundhaugen Nestleiar H Astrid Egset Medlem AN VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Reglement for godtgjering til folkevalde Ørskog kommune

Reglement for godtgjering til folkevalde Ørskog kommune Reglement for godtgjering til folkevalde Ørskog kommune Reglement Møtegodtgjersle politiske verv 1 Dette reglementet gjeld for folkevalde/politisk valde representantar si godtgjering m.m. for deltaking

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE Vedtatt i Telemark fylkesting, sist endra i sak 27/11 Godtgjeringssatsane er sist regulerte pr. 01.01.2014 1 OMFANG Dette reglementet omfattar: - alle representantar

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE FOR PERIODEN

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE FOR PERIODEN REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE FOR PERIODEN 2015 2019 A. Generelt: Reglane for godtgjersle gjeld og for tilsette sine representantar i samsvar med lov/avtale mellom kommunen og dei tilsette sine

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Finnøy kommune Vedtatt 15.2.2017 (KST-005/17) 2 1. MØTEPLIKT Kommunelova 40 fastslår alminneleg møteplikt for den som er valt som medlem av eit kommunalt folkevalt organ. Kommunelova

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-1 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Endringar i «Reglement

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no Vaksdal kommune Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Heradshuset, Dale Møtetid: 10:00 MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

1.1.3 a) Leiarane i Planutvalet 4 % av ordførargodtgjersle ,-

1.1.3 a) Leiarane i Planutvalet 4 % av ordførargodtgjersle ,- Reglement for GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE i Fusa kommune - vedteke i kommunestyret 20.02.13. Revidert av kommunestyret i sak nr 30 /2017 den 27.04.2017: Vedtaket er innarbeidd i reglementet nedanfor: Reglement

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken.

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken. REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Vedtak i Gol kommunestyre 16.06.2009, sak 30. Gjeld frå 01.07.2009 Ajour med satsar pr 01.01.2015 1. Den som har eit tillitsverv på vegner av Gol kommune har krav

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre 27.09.2007. Sist ajourført 22.12.2017 Reglementet gjeld frå og med budsjettåret 2008. 1. Ordførargodtgjersle

Detaljer

Seljord kommune. Retningsliner for arbeid med lærlingar i Seljord kommune

Seljord kommune. Retningsliner for arbeid med lærlingar i Seljord kommune Seljord kommune Retningsliner for arbeid med lærlingar i Seljord kommune 23.05.2014 1 Innhald 1. Forord s. 3 2. Generelle retningsliner s. 4 3. Ansvar og roller s. 5 3.1. Lærlingekoordinator s. 5 3.2.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer