MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: kl STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppeøte: AP/SV: kl Øvrige: kl Eventuelle forfall eldes på telefon Varaedleer øter etter nærere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 123/14 REGULERINGSENDRING I ELVEROM NY BEHANDLING ETTER AVKLARING AV INNSIGELSE NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. noveber Marit Midthaugen Rønningen leder

2 Lnr.: 20486/14 Arkivsaksnr.: 14/922 Arkivnøkkel.: L12 Saksbehandler: ANE Utskrift til: REGULERINGSENDRING I ELVEROM NY BEHANDLING ETTER AVKLARING AV INNSIGELSE Saendrag: Endring av reguleringsplan for Elvero ble i kounestyret i sak 45/14, , vedtatt ed vilkår o at det kunne koe ytterligere høringsuttalelser fra offentlige instanser so åtte vurderes. Etter vedtak ble uttalelse fra Fylkesannen i Oppland ottatt, og Fylkesannen freet innsigelse til planen ed bakgrunn i for dårlig utredning og ivaretakelse av forhold rundt trafikkstøy for deler av boligorådene i planen. Det er gjort støyberegninger, og støysone er innarbeidet i plankartet, og det er gitt besteelser so tilfredsstiller Fylkesannens krav. Planendringen legges fre for ny behandling, og det innstilles på at endring av reguleringsplan for Elvero vedtas so vist i vedlagte plandokuenter. Vedlegg: Plankart, datert Planbesteelser, datert Andre saksdokuenter (ikke vedlagt): Varsel o oppstart, Uttalelser til varsel o oppstart Planbeskrivelse ROSanalyse Høringsuttalelser Saksprotokoll sak 45/14, KST Innsigelse fra Fylkesannen, Brev o avklaring av innsigelse, Saksopplysninger: Rabøll har utarbeidet planforslag på vegne av Nordre Land koune for endring av reguleringsplan for Elvero. Planen legger til rette for fortetting og tilpassing av infrastruktur innenfor tidligere avsatt utvidelse av boligorådet på Elvero, og oregulerer/ utvider orådet i Bitokrysset for å legge til rette for næringsutvikling. Planendringen var til behandling i kounestyret i sak 45/14, , hvor planendringen ble vedtatt ed vilkår o at «derso det koer ytterligere høringsuttalelse

3 fra offentlige instanser i nær fratid gis forannskapet yndighet til å vurdere disse og gjøre endelig justert vedtak. Etter vedtak ble det klart at Fylkesannen i Oppland hadde koet ed sin uttalelse den , en at denne var blitt forsinket internt, og ikke nådd fre til saksbehandler. Fylkesannen ente at forholdet til støy var for dårlig utredet og ivaretatt, og freet dered innsigelse til planen. Det påpekes i uttalelsen at deler av planorådet ligger støyutsatt til, tett inntil fv. 250 og fv Deler av arealene so reguleres til boligforål ligger innenfor gul støysone, derso det ikke gjøres avbøtende tiltak. Dette gjelder allerede bebygde toter i orådene B12B15, og to ubebygde toter i B10. Etter dialog ed Fylkesannen i juli 2014, ble det avklart et behov for støyutredning for boligorådene langs fv Kounen fikk gjennoført en støyutredning ved hjelp av Rabøll, og en støysone for orådet ble lagt inn i plankartet. Denne berørte noen allerede bebygde toter, og to ubebygde toter. Vurdering: For å iøtekoe kravet til Fylkesannen, ble det føyd til besteelser for å ivareta allerede bebygde og ubebygde toter i planen so berøres av støysonen i kartet: 2.5 Støy Etablering av ny boligbebyggelse i de nye toteorådene B1B6 skal skje i oråder so i utgangspunktet ligger under 55 dba, og hvor det i henhold til T1442 ikke stilles krav til støyreduserende tiltak. Ved vesentlig økning av trafikkengde å dette vurderes på nytt. Ved etablering av ny eller utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor gul støysone (55dBA), å nødvendige støyreduserende tiltak i henhold til T1442 og TEK10 innarbeides. For de ubebygde totene innenfor oråde B10, sat ved vesentlig utvidelse av eksisterende boenheter innenfor B1, B7, B10, B1215, betyr dette at ny bebyggelse skal bygges slik at innendørs støynivå er tilfredsstilt, hver boenhet skal ha en stille side og et egnet uteoppholdsareal ed tilfredsstillende støyforhold. Ved usikkerhet o støynivå kan kounen kreve støyfaglig utredning, so skal foreligge satidig ed søknad o raetillatelse. Forslaget til løsning ble oversendt Fylkesannen i august 2014, og i brev datert , har Fylkesannen sagt seg fornøyd ed løsningen, og anser innsigelsen so iøtekoet. Andre endringer so ble vedtatt i behandlingen av planendringen i juni 2014, er også innarbeidet i planendringen. Med dette legges planendringen fra til endelig behandling, og rådannen anbefaler at endring av reguleringsplan for Elvero vedtas so vedlagt. Adinistrasjonens innstilling:

4 Rådannen vil råde hovedutvalg for landbruk, iljø og teknisk til å råde kounestyret til å fatte slikt vedtak: I edhold av plan og bygningsloven 1212, vedtas endring av reguleringsplan for Elvero so vist på plankart og ed planbesteelser, begge datert NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. noveber 2014 Jarle Snekkestad rådann Anna Ekre saksbehandler

5 3 3.0 daa daa daa daa B6 4.2 daa B3 5.9 daa 1 KV B daa FO1 SK 1.3 daa T2 SK T1 B2 8.0 daa FO2 B4 2.9 daa GS5 2.0 daa IN daa 3.6 daa 21 0_ 1 B7 6.7 daa SK T3 GS7 FO3 1.0 daa B9 3.4 daa P daa B daa 3.3 daa #1 ID V2 f_ FJ V daa FS S6 G P daa daa K4 BHG 4.1 daa 1 K FS FS K2 KT SI I FSK3 UND RIS F 2 KV Torpa barne og ungdosskole IKT daa 0 B daa FO4 7.8 daa TEGNFORKLARING B Boligbebyggelse BHG Barnehage UND Undervisning IN Institusjon Gul sone iht. T1442 #1 SKT STREKSYMBOLER MV. SKT Fjernvareanlegg B/F Bolig/forretning FKT Forretning/kontor/tjenesteyting Planens begrensning Regulert totegrense Regulert senterlinje Frisiktlinje Byggegrense GS B/F daa Grense for besteelser 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 4 GS SYMBOLER Veg V B13 3 V f_ Offentlig eiefor KV daa GS Gang/sykkelveg P Parkering Horisontalt geodetisk grunnlag og kartprosjeksjon: <EUREF89 UTM sone 32> 14 FO T5 1.2 Kilde og ottaksdato for geodata: Nordre Land koune SK F Ekvidistanse = 1 Planens totale areal = 245,227 daa 1 20_ H2 IN1 Bo og servicesenter FKT daa 10.6 daa B daa eter FSK 1 : 1000 ISIKT 70 B daa daa KT 70 a da daa ISI V SKT ISIKT 70 GS1 KT SI I B10 KT I S RI H210_2 H22 F FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR: ELVEROM BOLIGFELT, NORDRE LAND KOMMUNE HKD SRS PLANID: REVISJONER 0_2 I S IK T IK T IS IS IK T 3 GS H #2 ID1007 B8 2.5 daa daa f_ V daa B1 4.4 daa 7 8 Revisjon etter 2.gangs offentlig ettersyn Revisjon etter offentlig ettersyn SAKSBEHANDLING IFLG.PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Kounestyrets vedtak: Offentlig ettersyn fra... til... 2.gangs behandling i det faste utvalg for plansaker Offentlig ettersyn fra... til... 1.gangs behandling i planutvalget FORSLAGSSTILLER: NORDRE LAND KOMMUNE UTARBEIDET AV: SAKS NR. TEGN NR. DATO SAKSBEH. R01F6

6 Reguleringsbesteelser, reguleringsendring/ detaljregulering for Elvero, Nordre Land koune, Datert Reguleringsforål Bebyggelse og anlegg (pbl ledd nr 1) Boligbebyggelse, frittliggende såhusbebyggelse (B) Offentlig tjenesteyting (O1O4) Barnehage Skole Institusjon Idrettsanlegg skiløypetrase Andre typer bebyggelse og anlegg, fjernvareanlegg Kobinert bolig/forretning Kobinert næring/forretning kontor, lager, forretning, bensinstasjon Saferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl ledd nr 2) Kjøreveg Gangsykkelveg / fortau Annen veggrunn Parkering Grønnstruktur ( pbl ledd nr 3) Frioråde Landbruks, natur og friluftsforål (pbl ledd nr 5) Friluftsoråder på land Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl ledd nr 6) Friluftsoråder i sjø og vassdrag Sikringssone (pbl 118 a, jfr 126) Frisiktsone ved veg 2. Fellesbesteelser 2.1 Bebyggelsens karakter Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforing av ny bebyggelse og utohusanlegg. Ny bebyggelse skal når det gjelder voluer, takfor, stiluttrykk, aterialbruk og fargesetting, utfores slik at orådet salet frestår ed et godt helhetlig preg. Kounen kan kreve at bygninger i sae gruppe eller etter sae veg skal ha tilnæret lik takvinkel. Kounen skal se til at bygninger i sae gruppe eller etter sae veg får en haronisk plassering og utforing.

7 2.2 Inngrep Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så så so ulig. Dette skal fragå av situasjonsplanen for tota. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det so er nødvendig for oppføring av bygninger og opparbeidelse av veger og parkeringsplasser. Bebyggelsen og nødvendige uteoppholdsareal skal tilpasses terrenget på best ulig åte. Skjæringer/fyllinger høyere enn 2 og brattere enn 1:2 tillates ikke ot totegrenser og veg. Det kan etableres støtteurer på inntil 1,5 høyde. For toter ed helning brattere enn 1:5 skal sokkeletasje vurderes. Planutvalget kan pålegge reparasjon av uheldige tiltak og inngrep på totene. 2.3 besteelsesoråde # 1 og #2 Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturinnene id og id 1007 er allerede undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet ed dispensasjonen. 2.4 Satidig opparbeidelse Veg (KV1), gangveg, vann og avløp skal opparbeides salet for oråde B1B6. Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor disse orådene skal disse anleggene være ferdig opparbeidet. Det skal legges til rette for lek/opphold i FO1/FO2 slik at dette kan tas i bruk satidig ed boligene. FO1/FO2 skal senest være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for er enn 5 nye boliger i orådet. 2.5 Støy Etablering av ny boligbebyggelse i de nye toteorådene B1B6 skal skje i oråder so i utgangspunktet ligger under 55 dba, og hvor det i henhold til T1442 ikke stilles krav til støyreduserende tiltak. Ved vesentlig økning av trafikkengde å dette vurderes på nytt. Ved etablering av ny eller utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor gul støysone (55dBA), å nødvendige støyreduserende tiltak i henhold til T1442 og TEK10 innarbeides. For de ubebygde totene innenfor oråde B10, sat ved vesentlig utvidelse av eksisterende boenheter innenfor B1, B7, B10, B1215, betyr dette at ny bebyggelse skal bygges slik at innendørs støynivå er tilfredsstilt, hver boenhet skal ha en stille side og et egnet uteoppholdsareal ed tilfredsstillende støyforhold. Ved usikkerhet o støynivå kan kounen kreve støyfaglig utredning, so skal foreligge satidig ed søknad o raetillatelse. 3 Plankrav 3.1 Situasjonsplan I forbindelse ed byggeelding av boliger skal det leveres ed situasjonsplan i ålestokk 1:500 so viser adkost, biloppstilling, garasje, eksisterende og fratidig bebyggelse, avstander til nabobebyggelse, veg og totegrenser. Byggeelding skal også vise på kart og i snitt den delen av tota so blir berørt av terrenginngrep og vise planlagt terrengbehandling inklusive støtteurer. Forholdet til eksisterende trevegetasjon skal vises. Grupper av furutrær skal søkes bevart. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal utføres så skånsot so ulig.

8 4 Byggeoråder for boliger (B115) 4.1 Byggeoråde for boliger ed tilhørende anlegg I orådene kan det oppføres eneboliger ed en sokkel/ hybelleilighet der terrenget ligger til rette for det. Maksiu tillatt bebygd areal (%BYA) er 25% inkl. 2 biloppstillingsplasser for orådene B1, B3 B6, B89, B11. Hovedhuset skal ikke overstige BYA=2002. Garasje skal være tilpasset hovedhuset ht. aterialvalg, farge og takvinkel. Garasjeloft kan nyttes so uthus, en ikke so ro til varig opphold. Totene i B2 skal fortrinnsvis bygges ut ed livsløpsstandard.. Det åpnes også for saenslåing av disse totene for bygging av boliger i kjede, rekke eller toannsbolig. %BYA=30%. Det sae gjelder for de eksisterende toteorådene B7 og B10. Eksisterende boligoråder B12B15 har aksiu tillatt bebygd areal (%BYA) på 20%. 4.2 Universell utforing For de nye toteorådene B1B6 gjelder at iniu 25% av boligene (totalt sett) skal være utforet etter prinsippet o universell utforing, herunder også adkost fra kjørbar vei til boligene. 4.3 Byggehøyde Tillatt gesis og ønehøyde ålt fra gjennosnittlig planert terreng er 5,5 eter for gesis og 8 eter for øne. Høgde på grunnur skal være aks 1 eter over eksisterende terreng. 4.4 Møneretning Møneretning skal tilpasses nærliggende bebyggelse, og fortrinnsvis følge terrengets retning. 4.5 Takfor Takfor skal i hovedsak være skråtak, en kounen kan tillate både flatt tak, pulttak og andre takforer. Skråtak skal ha vinkler ello 20 og grader. Pulttak skal ha vinkel ello 5 og 20 grader. Dette gjelder også garasjer. 4.6 Garasjer/ Parkering Frittstående garasjer kan oppføres i en etasje og ed bebygd areal (BYA) inntil 50 ². Kounen kan godkjenne plassering av garasjer/uthus 1 eter fra eiendosgrense derso dette ikke er til hinder for sikt eller snø opplagring. Garasjene kan tillates plassert inntil 3 eter fra vegbanekant hvis de ligger langs ed vegen, og 6 eter hvis de ligger på tvers. Garasjer kan plasseres inntil 1 eter fra nabogrense eller i nabogrensa slik at to og to bygninger kan bygges saen. Garasje skal være tilpasset hovedhuset ed hensyn til for, farge og aterialbruk. I tillegg til plass for garasje, skal det være oppstillingsplass for en bil på egen grunn. Ved oppføring av boliger skal det opparbeides 2 pplasser pr. boenhet på egen tot. 4.7 Taktekking Taket skal tekkes ed ørke, atte flater so ikke reflekterer sollys. Torv og tegl kan tillates. Fasadene skal tilpasses fargebruken på bygningene i nærheten. Dyp rød, jordfarger, hvitt og grått kan benyttes. Det skal ikke benyttes orange eller andre skarpe farger so vil stå i kontrast til ogivelsene. Evt. solcellepaneler, tvantenner, parabolantenner skal onteres på vegg og ha sae farge/evt. tilpasset farge i forhold til bygningene.

9 4.8 Gjerder Vegetasjon bør fortrinnsvis benyttes i stedet for gjerder so toteavgrensning. Gjerders utførelse, høyde, og farge skal vises so en del av byggesaken. 4.9 Sjenerende virksohet Planutvalget kan forby virksohet so etter rådets skjønn vil være til ulepe for tilgrensende oråder, bebyggelse og offentlig ferdsel på grunn av lukt, røyk, støy, støv, trafikkbelastning ed er. 5 Offentlig tjenesteyting (UND, IN12, BHG) Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer. Bebyggelsen skal nyttes til offentlige forål. Innredning av boliger ellers tillates kun derso disse har direkte tilknytning til drift og vedlikehold av virksoheten innefor byggeorådet. Utnyttelsesgraden (%BYA) skal ikke overstige %. Bygningenes gesishøyde over ferdig planert terreng å ikke overstige 10 eter for 3 etasjer. 6 Saferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 6.1 Adkostveger Adkostvegen V1 har salet reguleringsbredde 5 inkludert skulder.. Øvrige adkostveger i planorådet er allerede opparbeidet, og reguleringen bekrefter dagens situasjon. 6.2 Ny gang/sykkelveg (G/S) Gang/sykkelveg langs Lillehaervegen og Nordtorpvegen er vist i 3 bredde, sat 3 eter grønn rabatt ot fylkesvegen. Ny gangveg i totefeltet skal ha vegbredde 2,5 + skulder 0,25, totalt 3 Øvrige gang/sykkelveger i planorådet er allerede opparbeidet, og reguleringen bekrefter dagens situasjon. 6.3 Parkering (P) Langsgående parkeringsloe legges inn i 2.0 bredde langs Veslevegen. Eksisterende parkeringsplass for skole og barnehage er innregulert. 7 Grønnstruktur 7.1 Frioråde FO4 Friorådet ved Torpa barne og ungdosskole skal opparbeides so næriljøanlegg etter planer godkjent av det faste utvalg for plansaker. I friorådet kan planutvalget tillate oppført bygninger so har naturlig tilknytning til friorådene (utstyrskur, leikehus, kounaltekniske anlegg for drift av orådet ed er) Disse å etter utvalgets skjønn ikke være til hinder for orådets bruk so frioråde. 7.2 Frioråde FO1FO3 Orådene benyttes priært so nærlekeplasser, og opparbeides for lek og opphold. Orådene FO1 og 2 bør ha naturpreg etter opparbeiding, en lekeutstyr tillates. FO3 skal fortrinnsvis benyttes til balløkke.

10 7.2 Skiløype Eksisterende og ny skiløype, reguleringsbredde 7. Løypetraseen for ny løype skal tilpasses terrenget, og sideterrenget skal settes i stand. Skiløype skal også kunne fungere so turløype på soerstid 8 Friluftsoråder 8.1 Friluftsoråder Jord og skoglovens besteelser skal fortsatt gjelde i friluftsorådene. Skogen skal skjøttes ed hovedvekt på stedstilpassede flerbrukshensyn.. Det vil si at friluftsinteresser har førsteprioritet. Flatehogst er ikke tillatt. Orådet skal frastå ed et variert skogbilde. Friluftsorådene kan benyttes so nærrekreasjons oråde. Vegetasjon i disse orådene skal bare fjernes so ledd i tilrettelegging for bruk og skjøtsel av vegetasjon. Terrenginngrep er bare tillatt når det er nødvendig for ferdsel på ski eller til fots. 9 Soner 9.1 Frisiktsoner Innenfor frisiktsonene i vegkryss skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 over tilstøtende vegers planu. 10 Kobinerte forål 10.1 Næring/forretning (FKT) Bebyggelsen kan nyttes til vegservice, detaljhandel og/eller kontor, industri/lagervirksohet. Utnyttelsesgraden (%BYA) skal ikke overstige 50%. Bygningens høyde skal ikke overstige 9 eter fra ferdig planert terreng. Lagring utendørs tillates ikke. Taket skal tekkes ed ørke, atte flater so ikke reflekterer sollys. Fasadene skal tilpasses fargebruken på bygningene i nærheten. Dyp rød, jordfarger, hvitt og grått kan benyttes. Det skal ikke benyttes orange eller andre skarpe farger so vil stå i kontrast til ogivelsene Bolig/Forretning (B/F) Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer + underetasje. 1. etasje kan nyttes til forretninger, kontorer eller annen publikusorientert virksohet. 2. etasje kan innredes til boligforål. Utnyttelsesgraden (BYA) skal ikke overstige 50%. Bygningens gesishøyde over ferdig planert terreng å ikke overstige 8 eter. Besteelser for takfor, taktekking og fargebruk for boliger gjelder for dette orådet. 11 Andre besteelser Etter at denne reguleringsplanen ed besteelser er vedtatt av kounestyret kan det ikke gjøres privatrettslige avtaler so er i strid ed planen eller besteelsene. Unntak fra reguleringsplanen og disse besteelsene kan gjøres av hovedutvalget for landbruk, iljø og teknisk derso det foreligger særlige grunner, jfr. 7 i plan og bygningsloven.

Reguleringsbestemmelser, reguleringsendring/ detaljregulering for Elverom, Nordre Land kommune,

Reguleringsbestemmelser, reguleringsendring/ detaljregulering for Elverom, Nordre Land kommune, Reguleringsbestemmelser, reguleringsendring/ detaljregulering for Elverom, Nordre Land kommune, Datert 09.05.2014 1. Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 2.ledd nr 1) - Boligbebyggelse, frittliggende

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN Sist rev. i planutvalgets møte den 5.11.2015 Vedtatt i kommunestyret som sak 099/15 den 19.11.2015 1. REGULERINGSFORMÅL Bebyggelse og anlegg, jfr. PBL 12-5, 1. ledd

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E Planident: 201209 Datert: 01.02.13 Sist revidert: * Vedtatt i kommunestyret: * F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID 19810003-02 Datert: 29.04.13 sist revidert 21.11.13 Sist revidert: etter kommunestyrets vedtak sak 094/13 Kommunestyrets

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11 Sist revidert: dd.mm.åå 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

Plan: Detaljregulering for B6, Draget på Bolsøya

Plan: Detaljregulering for B6, Draget på Bolsøya PLANBESTEMMELSER Plan dato 8.10.2014 Dato sist rev.: 10.2.2015 Dato vedtak: 19.3.2015 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrenser

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune

Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune Plan-id 051620160001 Kunngjort oppstart: 05.09.2016 Plankart datert 26.08.2017 Kommunestyrets vedtak: 2017-04-18 Oppdragsnr.: Norconsult

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er:

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Molde kommune Plan ID: 1502201110 Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET PLANBESTEMMELSER Plan dato: 18.01.2012 Dato sist rev.: 01.03.2017 Dato vedtak: 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Del av Midtvågen Nord.

REGULERINGSBESTEMMELSER. Del av Midtvågen Nord. REGULERINGSBESTEMMELSER Del av Midtvågen Nord. PlanID 156020110009 Versjon 1. Datert 14.06.2013 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Revidert: 01.09.2014 1 GENERELT 1.1 Arealformål Planområdet reguleres til følgende formål jf. Plan- og bygningsloven 12-5. 12-5 nr.1:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 21/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R7 - ÅSSETRA I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 Bestemmelsene er datert: 12.04.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.03.2016

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001 Nordre Land kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt Planid: 20040001 Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsatt planarbeid 20.6.2013 Utlagt til offentlig ettersyn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører Egengodkjent av Våler kommunestyre, i -. Kjell Konterud Ordfører GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense, og planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan. Planområdet

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Planbestemmelser 389.1 TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Arkivsak: 09/2373 Arkivkode: PLANR 389.1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVVIKA, KOPERVIK - GULERINGSENDRING VEDR.

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6.

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6. Detaljreguleringsplan for Krambue REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID: 05152013001. Vågå kommune Tiltakshaver: Kjell Øyen Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsetting av planarbeid 15.04.2013 1. gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

Området reguleres for følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens 12-5):

Området reguleres for følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens 12-5): Arkivsak: 09/933 Arkivkode: PLAN 332 Sakstittel: DETALJREGULERING - NESHÅMÅR BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER KOMMUNE : Notodden REGULERINGSOMRÅDE : Neshåmår ved Tinnoset DATO FOR PLANFORSLAG : 10.3.2010

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 28/1-2015 Sist revidert: 28/1-2015 Vedtatt av kommunestyret: Planendring: Planen erstatter:

Detaljer