MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: kl STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppeøte: AP/SV: kl Øvrige: kl Eventuelle forfall eldes på telefon Varaedleer øter etter nærere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 123/14 REGULERINGSENDRING I ELVEROM NY BEHANDLING ETTER AVKLARING AV INNSIGELSE NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. noveber Marit Midthaugen Rønningen leder

2 Lnr.: 20486/14 Arkivsaksnr.: 14/922 Arkivnøkkel.: L12 Saksbehandler: ANE Utskrift til: REGULERINGSENDRING I ELVEROM NY BEHANDLING ETTER AVKLARING AV INNSIGELSE Saendrag: Endring av reguleringsplan for Elvero ble i kounestyret i sak 45/14, , vedtatt ed vilkår o at det kunne koe ytterligere høringsuttalelser fra offentlige instanser so åtte vurderes. Etter vedtak ble uttalelse fra Fylkesannen i Oppland ottatt, og Fylkesannen freet innsigelse til planen ed bakgrunn i for dårlig utredning og ivaretakelse av forhold rundt trafikkstøy for deler av boligorådene i planen. Det er gjort støyberegninger, og støysone er innarbeidet i plankartet, og det er gitt besteelser so tilfredsstiller Fylkesannens krav. Planendringen legges fre for ny behandling, og det innstilles på at endring av reguleringsplan for Elvero vedtas so vist i vedlagte plandokuenter. Vedlegg: Plankart, datert Planbesteelser, datert Andre saksdokuenter (ikke vedlagt): Varsel o oppstart, Uttalelser til varsel o oppstart Planbeskrivelse ROSanalyse Høringsuttalelser Saksprotokoll sak 45/14, KST Innsigelse fra Fylkesannen, Brev o avklaring av innsigelse, Saksopplysninger: Rabøll har utarbeidet planforslag på vegne av Nordre Land koune for endring av reguleringsplan for Elvero. Planen legger til rette for fortetting og tilpassing av infrastruktur innenfor tidligere avsatt utvidelse av boligorådet på Elvero, og oregulerer/ utvider orådet i Bitokrysset for å legge til rette for næringsutvikling. Planendringen var til behandling i kounestyret i sak 45/14, , hvor planendringen ble vedtatt ed vilkår o at «derso det koer ytterligere høringsuttalelse

3 fra offentlige instanser i nær fratid gis forannskapet yndighet til å vurdere disse og gjøre endelig justert vedtak. Etter vedtak ble det klart at Fylkesannen i Oppland hadde koet ed sin uttalelse den , en at denne var blitt forsinket internt, og ikke nådd fre til saksbehandler. Fylkesannen ente at forholdet til støy var for dårlig utredet og ivaretatt, og freet dered innsigelse til planen. Det påpekes i uttalelsen at deler av planorådet ligger støyutsatt til, tett inntil fv. 250 og fv Deler av arealene so reguleres til boligforål ligger innenfor gul støysone, derso det ikke gjøres avbøtende tiltak. Dette gjelder allerede bebygde toter i orådene B12B15, og to ubebygde toter i B10. Etter dialog ed Fylkesannen i juli 2014, ble det avklart et behov for støyutredning for boligorådene langs fv Kounen fikk gjennoført en støyutredning ved hjelp av Rabøll, og en støysone for orådet ble lagt inn i plankartet. Denne berørte noen allerede bebygde toter, og to ubebygde toter. Vurdering: For å iøtekoe kravet til Fylkesannen, ble det føyd til besteelser for å ivareta allerede bebygde og ubebygde toter i planen so berøres av støysonen i kartet: 2.5 Støy Etablering av ny boligbebyggelse i de nye toteorådene B1B6 skal skje i oråder so i utgangspunktet ligger under 55 dba, og hvor det i henhold til T1442 ikke stilles krav til støyreduserende tiltak. Ved vesentlig økning av trafikkengde å dette vurderes på nytt. Ved etablering av ny eller utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor gul støysone (55dBA), å nødvendige støyreduserende tiltak i henhold til T1442 og TEK10 innarbeides. For de ubebygde totene innenfor oråde B10, sat ved vesentlig utvidelse av eksisterende boenheter innenfor B1, B7, B10, B1215, betyr dette at ny bebyggelse skal bygges slik at innendørs støynivå er tilfredsstilt, hver boenhet skal ha en stille side og et egnet uteoppholdsareal ed tilfredsstillende støyforhold. Ved usikkerhet o støynivå kan kounen kreve støyfaglig utredning, so skal foreligge satidig ed søknad o raetillatelse. Forslaget til løsning ble oversendt Fylkesannen i august 2014, og i brev datert , har Fylkesannen sagt seg fornøyd ed løsningen, og anser innsigelsen so iøtekoet. Andre endringer so ble vedtatt i behandlingen av planendringen i juni 2014, er også innarbeidet i planendringen. Med dette legges planendringen fra til endelig behandling, og rådannen anbefaler at endring av reguleringsplan for Elvero vedtas so vedlagt. Adinistrasjonens innstilling:

4 Rådannen vil råde hovedutvalg for landbruk, iljø og teknisk til å råde kounestyret til å fatte slikt vedtak: I edhold av plan og bygningsloven 1212, vedtas endring av reguleringsplan for Elvero so vist på plankart og ed planbesteelser, begge datert NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. noveber 2014 Jarle Snekkestad rådann Anna Ekre saksbehandler

5 3 3.0 daa daa daa daa B6 4.2 daa B3 5.9 daa 1 KV B daa FO1 SK 1.3 daa T2 SK T1 B2 8.0 daa FO2 B4 2.9 daa GS5 2.0 daa IN daa 3.6 daa 21 0_ 1 B7 6.7 daa SK T3 GS7 FO3 1.0 daa B9 3.4 daa P daa B daa 3.3 daa #1 ID V2 f_ FJ V daa FS S6 G P daa daa K4 BHG 4.1 daa 1 K FS FS K2 KT SI I FSK3 UND RIS F 2 KV Torpa barne og ungdosskole IKT daa 0 B daa FO4 7.8 daa TEGNFORKLARING B Boligbebyggelse BHG Barnehage UND Undervisning IN Institusjon Gul sone iht. T1442 #1 SKT STREKSYMBOLER MV. SKT Fjernvareanlegg B/F Bolig/forretning FKT Forretning/kontor/tjenesteyting Planens begrensning Regulert totegrense Regulert senterlinje Frisiktlinje Byggegrense GS B/F daa Grense for besteelser 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 4 GS SYMBOLER Veg V B13 3 V f_ Offentlig eiefor KV daa GS Gang/sykkelveg P Parkering Horisontalt geodetisk grunnlag og kartprosjeksjon: <EUREF89 UTM sone 32> 14 FO T5 1.2 Kilde og ottaksdato for geodata: Nordre Land koune SK F Ekvidistanse = 1 Planens totale areal = 245,227 daa 1 20_ H2 IN1 Bo og servicesenter FKT daa 10.6 daa B daa eter FSK 1 : 1000 ISIKT 70 B daa daa KT 70 a da daa ISI V SKT ISIKT 70 GS1 KT SI I B10 KT I S RI H210_2 H22 F FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR: ELVEROM BOLIGFELT, NORDRE LAND KOMMUNE HKD SRS PLANID: REVISJONER 0_2 I S IK T IK T IS IS IK T 3 GS H #2 ID1007 B8 2.5 daa daa f_ V daa B1 4.4 daa 7 8 Revisjon etter 2.gangs offentlig ettersyn Revisjon etter offentlig ettersyn SAKSBEHANDLING IFLG.PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Kounestyrets vedtak: Offentlig ettersyn fra... til... 2.gangs behandling i det faste utvalg for plansaker Offentlig ettersyn fra... til... 1.gangs behandling i planutvalget FORSLAGSSTILLER: NORDRE LAND KOMMUNE UTARBEIDET AV: SAKS NR. TEGN NR. DATO SAKSBEH. R01F6

6 Reguleringsbesteelser, reguleringsendring/ detaljregulering for Elvero, Nordre Land koune, Datert Reguleringsforål Bebyggelse og anlegg (pbl ledd nr 1) Boligbebyggelse, frittliggende såhusbebyggelse (B) Offentlig tjenesteyting (O1O4) Barnehage Skole Institusjon Idrettsanlegg skiløypetrase Andre typer bebyggelse og anlegg, fjernvareanlegg Kobinert bolig/forretning Kobinert næring/forretning kontor, lager, forretning, bensinstasjon Saferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl ledd nr 2) Kjøreveg Gangsykkelveg / fortau Annen veggrunn Parkering Grønnstruktur ( pbl ledd nr 3) Frioråde Landbruks, natur og friluftsforål (pbl ledd nr 5) Friluftsoråder på land Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl ledd nr 6) Friluftsoråder i sjø og vassdrag Sikringssone (pbl 118 a, jfr 126) Frisiktsone ved veg 2. Fellesbesteelser 2.1 Bebyggelsens karakter Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforing av ny bebyggelse og utohusanlegg. Ny bebyggelse skal når det gjelder voluer, takfor, stiluttrykk, aterialbruk og fargesetting, utfores slik at orådet salet frestår ed et godt helhetlig preg. Kounen kan kreve at bygninger i sae gruppe eller etter sae veg skal ha tilnæret lik takvinkel. Kounen skal se til at bygninger i sae gruppe eller etter sae veg får en haronisk plassering og utforing.

7 2.2 Inngrep Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så så so ulig. Dette skal fragå av situasjonsplanen for tota. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det so er nødvendig for oppføring av bygninger og opparbeidelse av veger og parkeringsplasser. Bebyggelsen og nødvendige uteoppholdsareal skal tilpasses terrenget på best ulig åte. Skjæringer/fyllinger høyere enn 2 og brattere enn 1:2 tillates ikke ot totegrenser og veg. Det kan etableres støtteurer på inntil 1,5 høyde. For toter ed helning brattere enn 1:5 skal sokkeletasje vurderes. Planutvalget kan pålegge reparasjon av uheldige tiltak og inngrep på totene. 2.3 besteelsesoråde # 1 og #2 Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturinnene id og id 1007 er allerede undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet ed dispensasjonen. 2.4 Satidig opparbeidelse Veg (KV1), gangveg, vann og avløp skal opparbeides salet for oråde B1B6. Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor disse orådene skal disse anleggene være ferdig opparbeidet. Det skal legges til rette for lek/opphold i FO1/FO2 slik at dette kan tas i bruk satidig ed boligene. FO1/FO2 skal senest være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for er enn 5 nye boliger i orådet. 2.5 Støy Etablering av ny boligbebyggelse i de nye toteorådene B1B6 skal skje i oråder so i utgangspunktet ligger under 55 dba, og hvor det i henhold til T1442 ikke stilles krav til støyreduserende tiltak. Ved vesentlig økning av trafikkengde å dette vurderes på nytt. Ved etablering av ny eller utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor gul støysone (55dBA), å nødvendige støyreduserende tiltak i henhold til T1442 og TEK10 innarbeides. For de ubebygde totene innenfor oråde B10, sat ved vesentlig utvidelse av eksisterende boenheter innenfor B1, B7, B10, B1215, betyr dette at ny bebyggelse skal bygges slik at innendørs støynivå er tilfredsstilt, hver boenhet skal ha en stille side og et egnet uteoppholdsareal ed tilfredsstillende støyforhold. Ved usikkerhet o støynivå kan kounen kreve støyfaglig utredning, so skal foreligge satidig ed søknad o raetillatelse. 3 Plankrav 3.1 Situasjonsplan I forbindelse ed byggeelding av boliger skal det leveres ed situasjonsplan i ålestokk 1:500 so viser adkost, biloppstilling, garasje, eksisterende og fratidig bebyggelse, avstander til nabobebyggelse, veg og totegrenser. Byggeelding skal også vise på kart og i snitt den delen av tota so blir berørt av terrenginngrep og vise planlagt terrengbehandling inklusive støtteurer. Forholdet til eksisterende trevegetasjon skal vises. Grupper av furutrær skal søkes bevart. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal utføres så skånsot so ulig.

8 4 Byggeoråder for boliger (B115) 4.1 Byggeoråde for boliger ed tilhørende anlegg I orådene kan det oppføres eneboliger ed en sokkel/ hybelleilighet der terrenget ligger til rette for det. Maksiu tillatt bebygd areal (%BYA) er 25% inkl. 2 biloppstillingsplasser for orådene B1, B3 B6, B89, B11. Hovedhuset skal ikke overstige BYA=2002. Garasje skal være tilpasset hovedhuset ht. aterialvalg, farge og takvinkel. Garasjeloft kan nyttes so uthus, en ikke so ro til varig opphold. Totene i B2 skal fortrinnsvis bygges ut ed livsløpsstandard.. Det åpnes også for saenslåing av disse totene for bygging av boliger i kjede, rekke eller toannsbolig. %BYA=30%. Det sae gjelder for de eksisterende toteorådene B7 og B10. Eksisterende boligoråder B12B15 har aksiu tillatt bebygd areal (%BYA) på 20%. 4.2 Universell utforing For de nye toteorådene B1B6 gjelder at iniu 25% av boligene (totalt sett) skal være utforet etter prinsippet o universell utforing, herunder også adkost fra kjørbar vei til boligene. 4.3 Byggehøyde Tillatt gesis og ønehøyde ålt fra gjennosnittlig planert terreng er 5,5 eter for gesis og 8 eter for øne. Høgde på grunnur skal være aks 1 eter over eksisterende terreng. 4.4 Møneretning Møneretning skal tilpasses nærliggende bebyggelse, og fortrinnsvis følge terrengets retning. 4.5 Takfor Takfor skal i hovedsak være skråtak, en kounen kan tillate både flatt tak, pulttak og andre takforer. Skråtak skal ha vinkler ello 20 og grader. Pulttak skal ha vinkel ello 5 og 20 grader. Dette gjelder også garasjer. 4.6 Garasjer/ Parkering Frittstående garasjer kan oppføres i en etasje og ed bebygd areal (BYA) inntil 50 ². Kounen kan godkjenne plassering av garasjer/uthus 1 eter fra eiendosgrense derso dette ikke er til hinder for sikt eller snø opplagring. Garasjene kan tillates plassert inntil 3 eter fra vegbanekant hvis de ligger langs ed vegen, og 6 eter hvis de ligger på tvers. Garasjer kan plasseres inntil 1 eter fra nabogrense eller i nabogrensa slik at to og to bygninger kan bygges saen. Garasje skal være tilpasset hovedhuset ed hensyn til for, farge og aterialbruk. I tillegg til plass for garasje, skal det være oppstillingsplass for en bil på egen grunn. Ved oppføring av boliger skal det opparbeides 2 pplasser pr. boenhet på egen tot. 4.7 Taktekking Taket skal tekkes ed ørke, atte flater so ikke reflekterer sollys. Torv og tegl kan tillates. Fasadene skal tilpasses fargebruken på bygningene i nærheten. Dyp rød, jordfarger, hvitt og grått kan benyttes. Det skal ikke benyttes orange eller andre skarpe farger so vil stå i kontrast til ogivelsene. Evt. solcellepaneler, tvantenner, parabolantenner skal onteres på vegg og ha sae farge/evt. tilpasset farge i forhold til bygningene.

9 4.8 Gjerder Vegetasjon bør fortrinnsvis benyttes i stedet for gjerder so toteavgrensning. Gjerders utførelse, høyde, og farge skal vises so en del av byggesaken. 4.9 Sjenerende virksohet Planutvalget kan forby virksohet so etter rådets skjønn vil være til ulepe for tilgrensende oråder, bebyggelse og offentlig ferdsel på grunn av lukt, røyk, støy, støv, trafikkbelastning ed er. 5 Offentlig tjenesteyting (UND, IN12, BHG) Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer. Bebyggelsen skal nyttes til offentlige forål. Innredning av boliger ellers tillates kun derso disse har direkte tilknytning til drift og vedlikehold av virksoheten innefor byggeorådet. Utnyttelsesgraden (%BYA) skal ikke overstige %. Bygningenes gesishøyde over ferdig planert terreng å ikke overstige 10 eter for 3 etasjer. 6 Saferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 6.1 Adkostveger Adkostvegen V1 har salet reguleringsbredde 5 inkludert skulder.. Øvrige adkostveger i planorådet er allerede opparbeidet, og reguleringen bekrefter dagens situasjon. 6.2 Ny gang/sykkelveg (G/S) Gang/sykkelveg langs Lillehaervegen og Nordtorpvegen er vist i 3 bredde, sat 3 eter grønn rabatt ot fylkesvegen. Ny gangveg i totefeltet skal ha vegbredde 2,5 + skulder 0,25, totalt 3 Øvrige gang/sykkelveger i planorådet er allerede opparbeidet, og reguleringen bekrefter dagens situasjon. 6.3 Parkering (P) Langsgående parkeringsloe legges inn i 2.0 bredde langs Veslevegen. Eksisterende parkeringsplass for skole og barnehage er innregulert. 7 Grønnstruktur 7.1 Frioråde FO4 Friorådet ved Torpa barne og ungdosskole skal opparbeides so næriljøanlegg etter planer godkjent av det faste utvalg for plansaker. I friorådet kan planutvalget tillate oppført bygninger so har naturlig tilknytning til friorådene (utstyrskur, leikehus, kounaltekniske anlegg for drift av orådet ed er) Disse å etter utvalgets skjønn ikke være til hinder for orådets bruk so frioråde. 7.2 Frioråde FO1FO3 Orådene benyttes priært so nærlekeplasser, og opparbeides for lek og opphold. Orådene FO1 og 2 bør ha naturpreg etter opparbeiding, en lekeutstyr tillates. FO3 skal fortrinnsvis benyttes til balløkke.

10 7.2 Skiløype Eksisterende og ny skiløype, reguleringsbredde 7. Løypetraseen for ny løype skal tilpasses terrenget, og sideterrenget skal settes i stand. Skiløype skal også kunne fungere so turløype på soerstid 8 Friluftsoråder 8.1 Friluftsoråder Jord og skoglovens besteelser skal fortsatt gjelde i friluftsorådene. Skogen skal skjøttes ed hovedvekt på stedstilpassede flerbrukshensyn.. Det vil si at friluftsinteresser har førsteprioritet. Flatehogst er ikke tillatt. Orådet skal frastå ed et variert skogbilde. Friluftsorådene kan benyttes so nærrekreasjons oråde. Vegetasjon i disse orådene skal bare fjernes so ledd i tilrettelegging for bruk og skjøtsel av vegetasjon. Terrenginngrep er bare tillatt når det er nødvendig for ferdsel på ski eller til fots. 9 Soner 9.1 Frisiktsoner Innenfor frisiktsonene i vegkryss skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 over tilstøtende vegers planu. 10 Kobinerte forål 10.1 Næring/forretning (FKT) Bebyggelsen kan nyttes til vegservice, detaljhandel og/eller kontor, industri/lagervirksohet. Utnyttelsesgraden (%BYA) skal ikke overstige 50%. Bygningens høyde skal ikke overstige 9 eter fra ferdig planert terreng. Lagring utendørs tillates ikke. Taket skal tekkes ed ørke, atte flater so ikke reflekterer sollys. Fasadene skal tilpasses fargebruken på bygningene i nærheten. Dyp rød, jordfarger, hvitt og grått kan benyttes. Det skal ikke benyttes orange eller andre skarpe farger so vil stå i kontrast til ogivelsene Bolig/Forretning (B/F) Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer + underetasje. 1. etasje kan nyttes til forretninger, kontorer eller annen publikusorientert virksohet. 2. etasje kan innredes til boligforål. Utnyttelsesgraden (BYA) skal ikke overstige 50%. Bygningens gesishøyde over ferdig planert terreng å ikke overstige 8 eter. Besteelser for takfor, taktekking og fargebruk for boliger gjelder for dette orådet. 11 Andre besteelser Etter at denne reguleringsplanen ed besteelser er vedtatt av kounestyret kan det ikke gjøres privatrettslige avtaler so er i strid ed planen eller besteelsene. Unntak fra reguleringsplanen og disse besteelsene kan gjøres av hovedutvalget for landbruk, iljø og teknisk derso det foreligger særlige grunner, jfr. 7 i plan og bygningsloven.