REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12,5 ledd, nr.1) - Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, BF - Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, BK - Offentlig lekeplass, o_l - Felles lekeplass, f_l - Energianlegg trafo, T 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12,5 ledd, nr 2) - Offentlig veg, o_v - Offentlig gang-/sykkelveg, o_gs - Offentlig annen veggrunn, teknisk anlegg - Offentlig kollektivholdeplass, o_k - Felles veg, f_v 3. Angitt hensynssoner (Pbl 12-6) Sikringssoner (Pbl 12-6) - Gul støysone, SG - Rød støysone, SR - Frisikt C. Disse reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene for Modum kommune. Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot bestemmelsene. 2 Fellesbestemmelser A. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Tillatt bebygd areal (BYA) defineres etter NS BYA angir tillatt bebygd areal i prosent av tomtens nettoareal. Mønehøyde blir målt ut fra gjennomsnittshøyde for planert terreng rundt bygget. 1

2 B. Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. Eksisterende vegetasjon, steingjerder og lignende bør så langt som mulig innpasses i utomhusanleggene. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter kommunens skjønn vil virke sjenerende for trafikksikkerheten. C. Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminnelovens 8.2. D. Parkeringsplasser skal opparbeides på egen grunn, og plassering av garasjer, carporter og parkeringsplasser på terreng skal vises på situasjonsplanen som følger byggemeldingen. Gjelder også dersom garasjer ikke skal oppføres samtidig med øvrig bebyggelse. E. Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. I tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom. F. Ved fradeling av tomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til delingsloven 3-2, foretas mindre justeringer av grensene. G. Ved byggesøknad skal det foreligge en detaljert situasjonsplan som viser bebyggelsens nøyaktige plassering samt utforming av adkomst og parkering. Prosjekteringen skal angi terrengbehandling og husplassering med minst 2 tverrprofiler gjennom bygningskroppen eller ved terrenglinjer langs fasader. Kotehøyde for midtlinje veg og ferdig gulv i hovedetasjen skal angis på tverrprofil samt eksiterende og fremtidig planert terreng. Utarbeides i målestokk 1:200 eller 1:500 med påført rutenett. Vann- og avløpsnett samt bygninger som forutsettes revet skal vises på planen. H. Nye bygg skal sikres mot radon i henhold til TEC Støy Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T Nye boliger skal ha tilgang på uteoppholdsarealer som ikke overstiger L den = 55 dba. Alle rom med støyfølsom bruk skal i hver boenhet ha vindu i fasade med støybelastning L den = 55 dba eller lavere. Innenfor byggeområde BK2 og BK3 skal boligene med tilhørende uteareal orienteres mot vest. Boligene skal ha gjennomgående planløsninger hvor støyfølsomme rom blir plassert på stille side. Innenfor byggeområde BK2 og BK3 skal vindu i støyutsatt fasade mot Geithusveien tilfredsstille lydklasse Rw+Ctr= 35 db. Vindusflaten kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av veggflaten mot Geithusveien. 2

3 Innenfor byggeområde BK2 og BK3 skal det i byggesaken dokumenteres særskilt at kravene i forhold til innendørs og utendørs (stille side) støy blir ivaretatt i tråd med retningslinje T For eksisterende bolig i BF4 er det krav til støyreduserende tiltak dersom det skal etableres en ny boligenhet, for eksempel utvidelse med hybel, eller ved oppføring av erstatningsbolig. 4 Støyvoll/støyskjerm Langs Geithusveien innenfor området f_l og 15 meter inn på byggeområde BK3 skal det opparbeides en støyskjerm på 1,8 meter som skal utformes som støyvoll med toppskjerm. Det skal legges spesielt vekt på estetisk kvalitet ved utforming av støyskjermen. 5 Rekkefølgekrav Før byggetiltak kan iverksettes skal det utarbeides en egen veg-, vann- og avløpsplan. Felles lekeplass (f_l) skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for boliger innenfor byggeområdene BK1, BK2 og BK3. Når halvparten av boligene innenfor byggeområdene BF2 og BF3 er bygd ut, skal kvartalslekeplass (o_l) opparbeides. Brukstillatelse til den siste halvdelen av boligene innenfor BF2 og BF3 vil ikke bli gitt før lekeplassen er ferdig opparbeidet. Offentlig kjøreveg merket o_v2, o_v3 og o_v4, samt gangveg GS2, skal være ferdig opparbeidet før boliger kan tas i bruk i felt BK2, BK3 BF2, og BF3. Felles kjøreveg, F_V 1, skal være ferdig opparbeidet før boliger i BF2 kan tas i bruk Kjøreveg o_v5 skal stenges med bom før boliger i felt BK2, BK3 BF2, og BF3 kan tas i bruk. Eksisterende avkjørsel i felt BF2 skal saneres og stenges for utkjøring før boliger i felt BF2 kan tas i bruk. 6 Bestemmelser for bebyggelse og anlegg (PBL ledd, nr.1) 6.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse BF1, BF2, BF3,BF4 For området BF1, BF2, BF3 og BF4 gjelder en BYA på 27 %. Området skal bebygges med eneboliger. Det skal beregnes og opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet, inkludert garasje eller carport. Underetasje tillates ikke. Bygningene kan ha en eller to etasjer. Takform kan være saltak eller pulttak, takvinkel skal være mellom 18 og 40 grader. Fasader skal ha trevirke. Bygningene skal plasseres med møneretning parallelt eller vinkelrett med veg. Mønehøyden skal ikke overstige 8 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. For bygninger med møne skal gesimshøyde ikke overstige 5,5 meter. For arker og takoppløft gjelder en gesimshøyde på 8 meter. For bygninger med pulttak gjelder en gesimshøyde på 8 meter dersom bygningen har 2 takflater, og fallretningen for hovedtaket skal følge terrenget. For øvrige pulttak gjelder en gesimshøyde på 7,5 meter. 3

4 Garasjer/carporter kan bygges med en størrelse inntil 50 m2 BYA pr. boenhet. De kan plasseres inntil 2 m fra regulert vegformål dersom de står parallelt med vegen og inntil 5 meter fra regulert vegformål dersom de står vinkelrett på vegen. Avstand til naboeiendom kan være 1 meter. Garasjens takvinkel skal være som for boligen eller lavere. 6.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse BK1, BK2, BK3 For området BK1, BK2 og BK3 gjelder en BYA på 30 %. Det er tillatt å oppføre konsentrert småhusbebyggelse (tre- og firemannsboliger, kjede-/rekkehus mv.) med tilhørende anlegg. Dersom det kan vises til at det gir et bedre bomiljø og tilpasning, kan det likevel tillates oppført frittliggende bebyggelse (en- og tomannsboliger) Det skal beregnes og opparbeides 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet, inkludert garasje eller carport. Underetasje tillates ikke. Bygningene kan ha en eller to etasjer. Takform kan være saltak eller pulttak, takvinkel skal være mellom 18 og 40 grader. Fasader skal ha trevirke. Bygningene skal plasseres med møneretning parallelt med veg. Mønehøyden skal ikke overstige 9 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. For bygninger med møne skal gesimshøyde ikke overstige 6,5 meter. For arker og takoppløft gjelder en gesimshøyde på 9 meter. For bygninger med pulttak gjelder en gesimshøyde på 9 meter dersom bygningen har 2 takflater, og fallretningen for hovedtaket skal følge terrenget. For øvrige pulttak gjelder en gesimshøyde på 7,5 meter. Maksimalt antall boenheter for BK1 er 8 stk, maksimalt antall boenheter for BK2 er 8 stk, maksimalt antall boenheter fro BK3 er 12 stk. Garasjer/carporter kan bygges med en størrelse inntil 50 m2 BYA pr. boenhet. De kan plasseres inntil 2 m fra regulert vegformål dersom de står parallelt med vegen og inntil 5 meter fra regulert vegformål dersom de står vinkelrett på vegen. Avstand til naboeiendom kan være 1 meter. Garasjens takvinkel skal være som for boligen eller lavere. 6.3 Offentlig lekeplass, o_l Offentlig lekeplass (kvartalslekeplass) skal opparbeides som vist på reguleringskartet. Eksisterende høyspentlinje i grunnen skal være flyttet før lekeplassen tas i bruk. Lekeplassen skal opparbeides i henhold til universell utforming og utstyres med egnet utstyr (fotballmål, basketmål og lignende som fremmer fysisk aktivitet. Lekeplassens areal skal sikres med gjerde. 6.4 Felles lekeplass, f_l Felles lekeplass skal opparbeides som vist på reguleringskartet og skal være felles for boligene i felt BK1, BK2 og BK3. Området skal tilrettelegges etter prinsippet om universell utforming og skal opparbeides med sandkasse, lekestativ og benker. Lekeplassens areal skal sikres med gjerde. Før opparbeiding skal lekeplassen sikres mot støy fra Geithusveien ved støyskjerming i henhold til rundskriv T-1442, jf Energianlegg trafo, T Innenfor reguleringsområdet skal det oppføres trafokiosk på område T2. På område T1 finnes eksisterende trafo. 4

5 7 Bestemmelser for Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl ledd, nr. 2) 7.1 Offentlig veg, o_v Areal merket o_v er offentlig kjøreveg og skal opparbeides som vist på kartet. 7.2 Offentlig gang-/sykkelveg, o_gs Areal merket o_gs er offentlig gang-/sykkelveg og skal opparbeides som vist på kartet. 7.3 Felles veg, f_v Areal merket f_v er felles veg for boligene i felt BF1 og BF2 og skal opparbeides som vist på kartet. 7.4 Offentlig annen veggrunn, teknisk anlegg Offentlig annen veggrunn, tekniske anlegg er grøfteareal mellom kjøreveg eller fortau og boligareal. 7.5 Offentlig kollektivholdeplass Areal merket o_k er offentlig busslomme. 8 Bestemmelser for Hensynssoner (Pbl 12-6) og Sikringssoner (Pbl 12-6) 8.1 Gul støysone SG Angir en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold, jf. 3 og Rød støysone SR Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 5

6 8.3 Frisiktsone Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt på minimum 0,5 m over tilgrensende vegers nivå. Busker, trær, gjerde eller andre konstruksjoner som kan hindre sikten er ikke tillatt. Høystammede trær, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i frisiktsonen, dersom de ikke hindrer fri sikt. Kommunen kan kreve at sikthindrende vegetasjon og gjenstander blir fjernet. Ålesund rev For Leite og Howden A/S Sindre Øen Maria Havnegjerde Skylstad 6

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer