Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb"

Transkript

1 Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt 2. Godkjenning av innkallingen og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen 4. Gjennomgang av styrets årsberetning for Fremlegging av regnskap for 2013 og revisors beretning 6. Styrets forslag til handlingsplan for Fastsettelse av kontingent for Godkjenning av budsjett for Innkomne forslag 10. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Etter det ordinære årsmøtet avholdes et kort, uformelt medlemsmøte Møtedeltagerne kan stille spørsmål og det åpnes for felles diskusjoner. Det oppfordres til å melde inn spørsmål og tema for diskusjon i forkant av møtet. Møteleder velges blant de fremmøtte. 1

2 Oslo5. februar 2014 Sak 4: Gjennomgang av styrets årsberetning for 2013 Forslag til vedtak: Årsmøtet tar gjennomgang av styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Saksnotat: Vedlegg: Årsberetning for

3 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb

4 Styret har gjennom 2013 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem / Sportslig ansvarlig Ole Johnny Sande Hella Hjellestad Styremedlem / Økonomi Trond Bertelsen Ran Styremedlem / Båtregister Per Bakke Moss Styremedlem / Medlemsregister Erlend Johansen KNS Styremedlem / Web Magnar Silseth Stavanger Styremedlem/Bredde Revisor: Dag Rosmo Bundefjorden Revisor Valgkomitè: Kirsti Pettersen Soon Leder valgkomiteen Bård Jacobsen Tønsberg Medlem valgkomiteen Lars F. Moe KNS Medlem valgkomiteen Oppsummering 2013 har stort sett vært gjennomført som tidligere år med samlinger og regattaer. Det har vært enkelte utfordringer mht til gjennomføring av arrangementer idet NOKs vintersamling i utgangspunktet ble kansellert pga is. Manglende søkere til lagcup en var en annen utfordring. Etter påtrykk, improvisasjon og god innsats ble heldigvis begge arrangementene gjennomført. Optimistjollen står fortsatt sterkt som opplæringsbåt både i Norge og internasjonalt. NOK har 46 medlemsklubber spredt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Det er gledelig å registrere at optimistjollen i stadig større grad ses på som det den faktisk er: I realiteten den eneste rekrutteringsklassen for toppseilere. Dette har medført at NSF i større grad enn tidligere har engasjert seg med tilbud for optimistjolleseilere. Dette har vært i form av NSF trenere på NC er, NSF samlinger som også er åpne for optimist samt tilstedeværelse på samlinger. Som en avslutning på sesongen har de fleste klubbene en avslutningsfest med utdeling av premier samt de tradisjonelle bronse, sølv og gullror basert på seilernes ferdigheter. Etterspørselen etter særlig bronseror overgikk med god margin våre antagelser. Dette til tross for at styret så seg nødt til å bortimot doble prisen for å bringe utsalgsprisen mer på linje med innkjøpssprisen. I den grad salget av bronsror er et mål på fremtidig aktivitet må det være lov å se lyst på fremtiden for optimistjolleseiling i Norge. I henhold til NOKs handlingsplan har styret i 2013 prøvd å sette fokus på følgende hovedområder: 4

5 1) Sikre god rekruttering og bredde, 2) Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilerglede, 4) Øke nivået på eliten og 5) Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser. Styret har samlet lagt ned et omfattende arbeid. NOK har igjen hatt et år med høy omsetning. I tråd med årsmøtevedtaket 2012, er NOKs egenkapital redusert. Midlene er i første rekke brukt til rekrutteringsarbeid. Årets regnskap gjøres opp med et underskudd på kr ,. Egenkapitalen er dermed redusert fra kr til kr Til sist rettes en stor takk til seilere, foreldre, trenere, arrangører, klubber og øvrig støtteapparat som alle på hver sin måte gir viktige bidrag til Optimistjolleseilingen i Norge! Styret i Norsk Optimistjolleklubb 15. januar 2013 Ole Jonny Sande Hella Leder Styremedlem Styremedlem Erlend Johansen Per Bakke Stein F. Andresen Styremedlem Styremedlem Styremedlem 5

6 Medlemmer Styret i NOK har jobbet aktivt mot eksisterende og nye medlemmer. Medlemsregisteret har vært løpende oppdatert gjennom året. NOK hadde ved utgangen av året totalt 165 medlemmer. Disse er fordelt som følger: 83 enkelt medlemmer, 77 rekrutter, 5 søskenmedlemskap og ingen støttemedlemmer. Vi har ett æresmedlem og 46 klubbmedlemmer??? Økonomi Omsetningen gjennom NOK har i 2013 vært på kr Det var budsjettert med et negativt resultat på kr Årsregnskapet for 2013 er gjort opp med et negativt resultat på kr NOKs største inntektskilder har gjennom året vært medlemskontingenter, andel deltakeravgift fra NC arrangørene, inntekter fra båtregisteret og rekrutteringsstøtte fra NSF. Klubbens største netto utgifter er lønn til trenere og økonomisk støtte til våre medlemmer. Internettløsningen for å registrere og betale medlemskap i NOK og båtregister på har fungert som i fjor. Samme løsning har vært benyttet for arrangementspåmelding og betalinger. Vi har styrt økonomien på våre aktiviteter og samlinger ut ifra et på forhånd fastsatt budsjett pr. arrangement. Hovedprinsippet har vært at alle samlingene og mesterskapene skulle gå i tilnærmet null, med unntak av påskesamlingen som skulle gå med overskudd og støtte til rekruttsamlingene. I tillegg er det brukt ekstra midler til trenerstøtte til JNOM, EM og VM. Ordningen med å sette bort regnskapsførselen til et regnskapsbyrå har også i år fungert veldig bra, og anbefales videreført. Imidlertid bør styret gjøre tiltak i forhold til faktureringsbiten da det er svært kostnadsdrivende. Det anbefales å se på en online fakturaløsning, da bokføringsloven er noe streng i forhold til sporing og oppfølging av faktura. Styret vurderer klubben sin økonomi som god. Egenkapitalen er i tråd med tidligere vedtak redusert, nå til , Egenkapitalen bør ikke reduseres ytterligere da NOK trenger denne kapitalen for å kunne håndtere sine forpliktelser som klasseklubb. 6

7 Styrets arbeid Styret har gjennom hele året besvart spørsmål fra medlemmene på e post og pr. telefon. Det er avholdt informasjonsmøte ifm. uttak til mesterskapene. Styret har lagt vekt på hurtig og god informasjon via web på optimistjolle.no. Siden ble i løpet av året totalt fornyet noe som har forbedret utseende og lesbarhet. Styret ønsker at det i større utstrekning kan legges ut informasjon om bredden i sporten. Erfaringsmessig skrives det mye om resultater og prestasjoner, men lite om breddeaktiviteter. Styret vil fortsette å oppfordre klubber til å komme med stoff til hjemmesiden, og arbeide for at dette skal bli en levende og interessant nyhetskanal. NOK har i løpet av året hatt løpende dialog med NSF og de andre klasseklubbene. I dialog med NSF er ansvaret for NC håndboken overført til NSF. NSF kalte inn til møtet om fordeling av NC samt koordinerte de forskjellige ønsker mht arrangørklubber. Dette opplegget fungerte godt og sikrer at fordeling av NC foregår på en styrt måte uavhengig av optimistjolleklubbens kunnskaper om andre klasseklubber. Båtregisteret NOK s Båtregister er et offisielt klasseregister for Optimistjoller i Norge. Registeret utsteder norske båtkort, som erstatter målebrev mv. ved deltaking i regattaer som Norges Cup og NM. Avgift for registrering av joller har vært kr 500, for nyregistrering og kr 200, for omregistrering, samme priser som for I 2013 har det vært foretatt 52 omregistreringer og 43 nyregistreringer av båter. Siste registrerte båt er NOR Inntektene fra båtregisteret var i 2013 på kr , (2012: kr , ). Ranking Rankinglisten har vært oppdatert løpende etter hver Norges Cup. NOKs rankingregler for NC, uttak til mesterskap og samlinger samt Lag seilaser i utlandet er også tilgjengelig på nettsidene. Stor takk til Ole Jonny Sande Hella for at han tatt jobben med å holde rankingen oppdatert. 7

8 Samlinger NOKs påskesamling Årets påskesamling ble også i 2013 avholdt i Åsgårdstrand, med 48 deltagende seilere. (2012: 64 og 2011: 77). Det noe lave antallet må tilskrives en kald, og tidlig påske; mars. Trenere var Gorm Grenness (hovedtrener), Martin Moe, Marcus Salterød Jonas og Amanda J. DiBiagio. Nordlige vinder den siste uken før samlingen medførte at et tidligere åpent havnebasseng i Åsgårdstrand ble pakket med is. Dette gjorde det umulig å sette ut joller eller RIB'er der, noe som medførte ekstra tidsbruk på logistikk ved starten av samlingen. Alle RIB'er måtte settes ut hos Horten seilforening, mens jollene brukte stranden sør i Åsgårdstrand. Med nordlige vinder under hele samlingen, holdt dette området seg isfritt og fungerte tilfredsstillende. Alle dager hadde moderate vinder, med 4 6 m/s tidlig på dagen, som gradvis avtok. Fint, men kaldt vær. Et par av øktene ble avkortet p.g.a. for lite vind. Det var store forskjeller i seilernes erfaringsnivå. Av den grunn ble de ca. 10 minst erfarne samlet i en egen gruppe, med eget treningsopplegg for å øke tryggheten i båten og forbedre båthåndteringen. De andre, med mer erfaring, hadde «vanlig» treningsopplegg med rotasjon mellom forskjellige øvelser og trenere hver av dagene. Hovedfokuset var å få bedre båtfart. Siste dag ble som vanlig avsluttet med en regatta. Mange seilere, samt en del søsken og foreldre bodde også denne gangen på Åsgårdstrand hotell. To av kveldene hold Marcus Salterød Jonas foredrag på hotellet, innenfor temaene trim/rigging og taktikk/strategi. Begge foredragene var godt besøkt, og fikk gode tilbakemeldinger. NOKs vintersamling I år ble vintersamlingen (etter påske!) lagt til Moss, og ikke Åsgårdstrand. Grunnen var at påskesamlingen ble lagt ditt pga. veldig tidlig påske Det var 45 seilere som deltok i stille til 3 4 m/s, variende retning og sol. Trenere: Jakob Gustafsson, Kristoffer Rosmo og Gorm Grenness. Fokus for samling var fart og start/regatta trening. Vindforholdene med stille/svært lite vind i perioder gjorde det vanskelig å få gode treningsøkter, slik at seilingsutbytte fra samlingen ikke var så bra som ønskelig. Det ble derfor mer teori, men sosialt for seilerne var det en meget vellykket samling. En stor takk rettes til alle foreldrene fra Moss SF som fikk gjennomført samlingen så tidlig på året. 8

9 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: Andre treningssamlinger Norsk Optimistjolleklubb har i 2013, i tillegg til samlingene nevnt ovenfor, arrangert eller bidratt på følgende samlinger: Mesterskapssamling i Son for seilere, og reserver som var tatt ut til årets JNoM, EM og VM. I tillegg deltok seilere som var kvalifisert ihht rankingen men som var for unge til å delta på mesterskapene. Rekruttsamling for Østlandet i regi av Soon Seilforening Rekruttsamling på Vestlandet i regi av Stavanger Seilforening Rekruttsamling på Sørlandet i regi av Arendal Seilforening Felles nordisk elitesamling i Marstrand Norges Cup NOK har hatt tett dialog med alle NC arrangører i forkant av arrangementene, herunder kommet med innspill og kommentarer til kunngjøring og seilingsbestemmelser. I 2013 ble det fra NOK lagt vekt på kvalitet og ikke kvantitet når det gjelder regatter. Mål for en NC er 6 regattaer, men det bør maks seiles 3 per dag hvor hver seilas skal vare mellom 45 60minutter. Unntak fra dette er bare hvis det ikke er seilt noen seilaser en av dagene. Det har videre vært en løpende dialog med arrangørene i forbindelse med NC arrangementene. Årets Norges Cuper ble arrangert i Asker, Soon, Florø og Bundefjorden. Arrangementene var stort sett bra, men det er mange faktorer og tidligere erfaringer som gjør at det er viktig med god og tett 9

10 oppfølging av arrangørene i forkant av arrangementene. Samtidig er det viktig å påpeke at NOK ikke er medarrangør men premissgiver og diskusjonspartner for foreningene som arrangerer NC og NM. Resultater Norges Cup en 2013: Nr. 1 Uffe Sogn Tomasgaard, Drøbaksund SF Nr. 2 Jacob Lepperød, Tønsberg SF Nr. 3 Mathias Berthet, KNS Deltakelsen i A klassen viser en lite økning fra I A klassen deltok i seilere fra 20 seilforeninger (tallene for 2012 var 105 seilere i A klassen og 21 seilforeninger). NM for Optimist i Tønsberg NM i Optimist ble i også i år arrangert som del av Stor NM i Tønsberg. Det ble et veldig fint arrangement med relativt mye vind og flotte seilforhold. Medaljevinnerne i hver av klassene ble: Jenter Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Pia Dahl Andersen, Asker SF Kristine Wilhelmsen, Bærum SF Karoline Brudevoll Rognlien, KNS Gutter Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Uffe Tomasgaard, Drøbaksund SF Jacob Lepperød, Tønsberg SF Fredrik Andresen, Bundefjorden SF NOKs Lag Cup NOK Lag Cup ble første gang arrangert i Bakgrunnen for dette var at antallet lag som deltok i lag NM var synkende. Barneidrettsreglene gjør at det kun er åringene som kan være med i Lag NM, samtidig som flere slutter i Optimisten før de fyller 15 år. For at yngre seilere skulle kunne få være med har NOK derfor valgt å arrangere en egen Lag Cup. NOK Lag Cup ble i 2013 arrangert i samarbeid med Drøbaksund. 17 lag deltok. I tillegg hadde NOK premieutdeling for rankingen totalt i Norges Cup. Dette var et stort 10

11 arrangement tatt på kort varsel. veldig Stor takk til Drøbaksund SF for et flott arrangement. Resultater: 1. plass: Tønsberg SF 2. plass: Ran SF 3. plass: Drøbaksund SF I etterkant av arrangementet er NOK blitt informert om at Dommerutvalget har levert en klage til Norges Seilforbund. Dommerutvalgets vurdering er at NOKs lagcup ikke er i overensstemmelse med reglene for barneidrett. Norges Seilforbund har på sin side oversendt saken til Regel og Appellkomiteen for vurdering og avgjørelse. Internasjonale mesterskap og regattaer VM Riva del Garda Årets verdensmesterskap ble arrangert i siste del av juli i Riva del Garda i Italia. Arrangementet ble som ventet godt gjennomført av de erfarne arrangørene i Fragilavela. De norske seilerne stilte med egne joller noe som medførte visse utfordringer under innmålingen bla med manglende underskrifter i målebrevet og vekt på båtene. Den velkjente Ora vinden uteble stort sett noe som medførte at det det vanlige først til veggen ikke var gjeldene i samme grad. Norge stilte med egen trenerbåt som ble delt med Canada under selve mesterskapet. Innkvarteringen av seilerne var mindre optimal idet en rekke hotell i varierende avstand fra klubben var tatt i bruk. De norske seilerne som benyttet offisiell innkvartering bodde 4 seilere på ett rom med ekstrasenger. Til gjengjeld var hotellet i gangavstand. Resultatmessig var dette VM noe bedre enn resultatene fra de siste 5 6 år. 11

12 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: Norge stilte som vanlig med full kvote på 5 seilere: Kristine Wilhelmsen Bærum SF, Herman Reiersen Bærum SF, Fredrik Andresen Bundefjorden SF, Uffe Tomasgaard Drøbaksund SF, Jacob J. Lepperød Tønsberg SF. Frode Jørstad var trener for VM laget. Lag VM Det norske laget kvalifiserte seg ikke til runde 2 i lagseilingskonkurransen, men ble bedre enn svenskene... EM Balatonföldvàr Det norske laget besto av: Vilde Anine Svatun Berg, Pia Dahl Andersen, Caroline Rosmo, Emil Book Bratbak, Emilie Dahl Andersen, Halvor Flatsrud Bø og Julian Treider Moe. Trener var Gorm Grennes. Hele det norske laget bodde på samme hotell bare noen hundre meter fra seilforeningen. Balatonsjøen var et hyggelig bekjentskap og været var fantastisk hele uken. Noen av de norske hadde charter båter, mens andre hadde kjørt ned og hadde med sine egne båter. Mesterskapet ble profesjonellt gjennomført og ble seilt i overveiende lette vinder. Resultatene 12

13 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: varierte, men Vilde seilte inn til en fantastisk bra 10. plass og Pia ble nr 21 Junior Nordisk Mesterskap, Vänersborg, Sverige JNoM ble i 2013 arrangert i Vänersborg, Sverige. En liten søvnig småby helt sørvest i Vänern. Med fjorårets nye stortelt med fra Pärnu, var Norge godt synlig blant seilerne på den store gressplenen til Vänersborgs Segelsallskap s område. En flott uke med mange opplevelser for både seilere og støtteapparat. Resultatmessig ble det sølv i guttas og bronse i jentenes lagseilas. I de individuell seilasene ble Knuta Bugge beste norske gutt på 11. plass og Karoline Brudevoll Rognlien beste jente på 8. plass. Trenere: Kine Kløve Ørsje, Magnus Andersen, Christiane V. Hovland og Amanda J. DiBiagio. 13

14 Viktige saker som Styret har arbeidet med i 2013 Informasjon til medlemmene på nettsidene og gjennom nyhetsbrev. Planlegging og gjennomføring av NOKs treningssamlinger på elite og rekruttnivå. Dialog med årets NC arrangører Planlegging av sesongens internasjonale mesterskap Holdt kontakt med de danske, svenske og finske optimistjolleklubbene Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres bidrag Fortsatt arbeidet med god følgebåtkultur, foreldrevettregler og å redusere antall protester i etterkant av NC for klasse B Salg av landslagstøy og eget NOK tøy (seilvester, joggebukser, gensere og t skjorter) for å profilere NOK og optimistjolleseiling. Salg av NOKs bronseror, sølv og gullror Skaffe trekkepremier til NOKs arrangementer 14

15 Sak 5: Fremlegging av regnskap for 2013 og revisors beretning Forslag til vedtak: Styret tar fremleggingen av regnskap for 2013 og revisors beretning til etterretning. Saksnotat: Vedlegg: Regnskap for Revisors beretning legges fram på Årsmøtet. 15

16 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: 16

17 17

18 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 6: Styrets forslag til handlingsplan for 2013 Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til handlingsplan for Saksnotat: Vedlegg: Handlingsplan for

19 NOKs Handlingsplan for 2014 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet januar 2014 av NOK styret fra Handlingsplanen fra 2013 er benyttet som utgangspunkt. Handlingsplanen vedtas på Årsmøtet i NOK og skal danne grunnlag for NOK styrets arbeid i Synlighet og Informasjon WEB Nettsidene er den viktigste informasjonskanalen mot aktive seilere, klubber og andre aktører. NOK skal i 2013 arbeide med følgende: Økt fokus på rask oppdatering og god informasjon på WEB siden Prioritere stoff rettet mot rekruttene Bruk av media og andre kanaler Oppnevne en fast kontaktperson mot presse, bl.a. Seilmagasinet, Seilas og aviser og arbeide for økt pressedekning i aktuelle aviser og blader. Vurdere å utvikle bruken av NOK på Facebook der f.eks. tekniske ting kan diskuteres. Møter og annen dialog med medlemmene Sende ut informasjonsbrev/nyhetsbrev på e post til klubbkontakter (om NOKs arbeid, muligheter for klubbene, aktiviteter mv.) og seilmedlemmene (aktiviteter mv.) Avholde medlemsmøte i forbindelse med det årlige Årsmøtet. Arrangere informasjonsmøter ved uttak til mesterskap Være synlige og tilgjengelige på arrangementer. 2. Sikre god rekruttering og bredde Egen breddeansvarlig. Gi klubbene informasjon, inspirasjon, og annen hjelp og oppfølgning for å hjelpe klubbene til å utvikle sitt tilbud og å få mer struktur, kvalitet og kontinuitet over seilopplæringen. Sikre at NOKs påskesamling blir en årlig suksess Opprettholde krav til 2 trenere for B klassen på NC er (NOK dekker den ene) Arrangere inntil 4 rekruttsamlinger i samarbeid med lokale klubber. (Sør, Øst, Vestlandet og Nord Vestlandet/Midt Norge). Målgruppe er seilere som akkurat har tatt eller planlegger å ta steget over fra B klassen til A klassen (de fleste vil være 10 og 12 åringer). Satsning på Jenter o o Fortsette å finne og utvikle jentetrenere til våre seilere Opprettholde jentekvote på utvalgte arrangementer (Nordisk elitesamling) 19

20 Bruke gode seilere som forbilder og inspiratorer for rekrutter Støtte arbeidet for at funksjonshemmede og seilere som har spesielle behov kan få være med på trening, samlinger og regattaer Vurdere å støtte samlinger i distriktet 3. Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilglede Klar, uttalt, fokus på sunne holdninger og fair play (ta straffen, skape trivsel for alle, treningsiver, godt kosthold osv.). Iverksette ulike tiltak for å bygge miljø, utvikle seilere og gi seilglede: o o o o Stimulere til utradisjonell premiering på NOK samlinger, NOKs Lag Cup osv.. (For eksempel yngste seiler, dagens langveisfarer, fair play prisen) Sørge for et åpent og inkluderende miljø Bidra til at det bygges samhold og samarbeid på tvers av foreninger Foreslå andre miljøbyggende og holdningsskapende tiltak Vurdere reisestipend til seilere og/eller trenere som reiser til annen region for å bidra til å knytte bånd og løfte nivået på lokale samlinger Selge NOK tøy (seilvest, hettegenser, t skjorter mv.) til våre medlemmer for miljø og identitetsbygging. Arrangere foreldreseminar for tips og gode holdninger på NOKs samlinger 4. Øke nivået på eliten Arrangere NOK Vintersamling for tøffe og dyktige optimistseiler (åpent inntak) Solid satsing på Nordisk mesterskap god trenerdekning og trening i forkant. EM og VM seilere deltar på Hjuvik Lag CUP Stimulere til internasjonal deltagelse, herunder å stimulere trenere til å lage egne norske opplegg i forbindelse med arrangement i utlandet for å senke terskelen for å delta. Samarbeide med de andre nordiske landenes optimistjolleklubber 5. Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser Fortsatt satsning på lagseiling; NOKs Lag Cup opprettholdes etter samme lest som i 2009/2010 godt arrangement sosialt og ferdighetsmessig. Være førende i klasseklubbenes arbeid med planlegging og evaluering av NCer, gjennomgang av nye NC regler og revidering av ny NC håndbok. Årlig å revidere NOKs eget vedlegg til NC håndboken. Være tydelig på hva som er NOKs forventinger til arrangører. Veilede og ha god kommunikasjon med NC og NM arrangørene. Pådriver for at arrangører gjennomfører sikkerhetssjekk før start og stikkprøver på vannet under NCer, NM og JNoM 20

21 Bidra til økt kvalitet på NC er både til vanns og til lands Være i dialog med Dommerlauget vedr. dømming av optimistklassen Søke å holde prisen på NOKs arrangementer nede Ved arrangering av samlinger, arbeide for at lokalklubber bidrar med planlegging og gjennomføring (vintersamling, rekruttsamlinger osv.) Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres planlegging i forkant, bidrag under veis og innlevering av evalueringsskjema etter oppdrag Arbeide for ordning med Charterbåter under samlinger, NCer osv. viktig før økt deltakelse fra andre regioner Søke å etablere en egen klassemåler for Optimistene i Norge 6. Økonomi Kostnadsstyring slik at inntekter og utgifter balanseres. Klubbens egenkapital er ikke større enn det som behøves for å kunne betale ut tildels betydelige forskudd ved deltakelse i internasjonale regattaer. Prosjektbudsjett for de ulike arrangementene, dette gir god styring Vurdere rimeligere, alternative steder for NOKs samlinger 21

22 Sak 7: Fastsettelse av kontingent for 2014 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til kontingent for Saksnotat: Vedlegg: Kontingent for

23 Fastsettelse av Kontingent for 2014 Sak fra Styret i NOK Bakgrunn: Kontingenten for 2014 skal godkjennes på årsmøtet. Styret ønsker å holde medlemsavgiften for klubbene uendret på kr. 600,. Medlemskapet i NOK skal innebære at: Det skal være en lav terskel for å melde seg inn i NOK Kostnadsnivået for den enkelte familie holdes nede Rekruttmedlemskapet opprettholdes Forslag til Medlemskontingent for 2014: Type medlemskap Kommentar Kontingen t 2013 Forslag til kontingent 2014 Kommentar Enkeltmedlem Seiler For seilere fom. det året de Kr 450, Kr 450, Uendret fyller 13 år. Søsken Gjelder bare sammen med Kr 250, Kr 250, Uendret hovedmedlem. Rekrutt For seilere tom. det året det Kr 200, Kr 200, Uendret fyller 12 år. Seilforening kr. 600, kr. 600, Uendret Støttemedlem kr. 150, kr. 150, Uendret Æresmedlem Kr 0, Kr 0, Forslag til vedtak: Kontingenten for 2014 fastsettes som angitt i Styrets forslag. 23

24 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 8: Godkjenning av budsjett for 2014 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for Saksnotat: Vedlegg: Budsjett for

25 Budsjett Norsk Optimistjolleklubb 2014 Avdeling Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Inntekter 3100 Salg Bronseror, NOK tøy mv Medlemskontingent Kontingent seilforeninger Støtte rekrutt.fondet WEB annonser og sponsorer Andre inntekter /oppgjør seilere NOK sin andel NC Inntekter båtregister Innbetaling/refusjon Sum Inntekter Varekjøp 4240 Premier Innkjøpte varer for videresalg Beholdninsendring Sum varekjøp Lønnskostnader 5001 Lønn trenere Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 6300 Leie lokaler 6350 Spesialverktøy 6705 Regnskapshonorarer Kontorrekvisita Trykksak/seilmagasinet 6830 Webkostnader , Styremøter og andre møtekostn Andre driftskostnader 6940 Porto Reklameartikler 7400 Kontingent (IODA mv.) , Gaver Forsikringer Servicekostnader, båtregister, medl.avg Reisestøtte Bank og kortgebyrer , Annen kostnad/oppgjør seilere 0 59, Tap på fordringer 0 Sum andre driftskostnader , Finansposter Renteinntekter , Rentekostnader Netto finansposter , Resultat før aktiviteter Aktiviteter Regnskap 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 NOK Vintersaml/B trener NC/Rekrutt , Påskesamling (netto inntekt) , NOK Treningssamlinger Nordisk Elitesamling 5 733,23 Hjuvik lagseilas Landslagssamling ,03 JNOM , NOKs seminarer VM/EM 7 386, Rekruttsamlinger NC trener klasse B Til styrets disp. Rekrutteringsarbeid/trenere Sum , Resultat etter aktiviteter , Ås, 5. februar

26 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 9: Innkomne forslag Jfr. NOKs lover, 6, skal forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 7 dager før generalforsamlingen. Det foreligger ingen slike forslag. 26

27 Sak 10: Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Forslag til vedtak: Styret vedtar valgkomiteens forslag til nytt styre i NOK for 2014, og ber styret supplere seg selv med et medlem dersom dette ikke er fremkommet til Årsmøtet. Saksnotat: Vedlegg: Valgkomiteens forslag. 27

28 Til Årsmøtet i Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styremedlemmer ikke på valg: Lars Tomasgaard, Drøbaksund seilforening, styrets leder Stein Andresen, Bundefjorden seilforening Erlend Johansen, KNS Magnar Silseth, Stavanger seilforening Valgkomiteens forslag: Nye styremedlemmer Sue Penty, Asker seilforening Tim Dagsberg, Tønsberg seilforening Adrian John Bates, Nesodden seilforening Cecilie Lind, Bergen seilforening Ny revisor Kirsti Pettersen, Soon Seilforening Ny valgkomité Geir Dahl Andersen, Asker Seilforening Jon Ander Quamme, Sandefjord Seilforening Ole Johnny Sande Hella, Hjellestad Seilforening Valgkomiteen har bestått av Kirsti Pettersen (leder), Soon seilforening, Lars Moe, KNS og Bård Jacobsen Tønsberg seilforening. Det skal i år velges et 4 nye styremedlemmer. Forslaget preges etter valgkomiteens oppfatning av høy kompetanse og geografisk spredning blant kandidatene. Kjønnsfordelingen er representativ for medlemsmassen. Vi ønsker årsmøtet et godt valg, for valgkomiteen i Norsk Optimistjolleklubb, Kirsti Pettersen 28

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2013 3 Styret har gjennom 2013 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars

Detaljer

NOKs overordnede målsetning for

NOKs overordnede målsetning for Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no NOKs overordnede målsetning for 2010-2012 NOK skal bidra til at barn og unge får seilerglede og kunnskap

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 1 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011 2 Styret har bestått av: Navn Klubb Rolle/ Ansvarsområder Kirsti Pettersen Soon Leder / Strategi, Klubber, NSF, Økonomi, Protokoller Linda Salterød Jonas

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2010 Norsk Optimistjolleklubb Styrets årsberetning 2010 Side

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2014 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 4. februar 2015 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2015

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2015 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2015 Styret har gjennom 2015 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund SF Styrets leder Gwenael Berthet KNS Styremedlem /

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Ås, 17. februar 2011 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Tirsdag 28. februar 2011 kl. 18.00 i NSFs lokaler, Ullevål Stadion i Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2007 NOK Påskeleir 2007 samlet 96 deltakere (Foto: Sandra Hjertås).

Detaljer

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 9 I A R E N D A L INFORMASJON FRA NOK Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior Nordisk mesterskap,

Detaljer

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2010 LANGKAWI - MALAYSIA Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 5 seilere til IODA World Championship som arrangeres av the Malysian Yachting Association

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2009

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2009 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2009 Glade europamestre i lagseiling! Karianne Hammarstrøm,

Detaljer

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2008

Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2008 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2008 Bilde fra NOKs fotokonkurranse 2008. Foto: Tine Moberg-Parker

Detaljer

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN

2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN 2010 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP KAMIEN POMORSKI POLEN Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på totalt 7 seilere til 2010 IODA European Championship som arrangeres av Yacht Club Kamien Pomorski

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P I V Ä S T E R Å S I N F O R M A S J O N F R A N O K

N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P I V Ä S T E R Å S I N F O R M A S J O N F R A N O K N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 8 I V Ä S T E R Å S Arrangement I N F O R M A S J O N F R A N O K Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior

Detaljer

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2009 NITEROI - BRASIL

IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2009 NITEROI - BRASIL Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no IODA WORLD SAILING CHAMPIONSHIP 2009 NITEROI - BRASIL Arrangement I N F O R M A S J O N F R A N O K Norsk

Detaljer

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2013

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2013 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2013 Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM og VM for

Detaljer

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2014

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2014 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E post: post@optimistjolle.no INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2014 Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM og VM for

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Optimistjolleklubb Innkalling til Generalforsamling i Norsk Optimistjolleklubb Torsdag 23. mars 2017 kl. 18.30 Avholdes: NSF /Sjøen for Alle Lillestrøm Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt

Detaljer

2009 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP PIRAN SLOVENIA

2009 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP PIRAN SLOVENIA Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2009 IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP PIRAN SLOVENIA Arrangement I N F O R M A S J O N F R A N O K Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2005 Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Astri Holden Feragen Frode Johansen Torstein Osborg Sergey Zaikov Leiv-Ottar Berge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Stiftelsesdato: 22.03.1965 Første revisjon: 11.03.1971 Annen revisjon:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2011

INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2011 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2011 Hvert år arrangeres det Nordisk mesterskap (JNoM), EM og VM for

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

Norges Cup. Optimistjolle

Norges Cup. Optimistjolle KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til Norges Cup for Optimistjolle 9. september - 10. september 2017 Organiserende myndighet: Bundefjorden Seilforening, Malmøya, Oslo www.bundefjorden-seilforening.no

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå.

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Innhold Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Om rekrutteringskomiteen NBK besluttet i 2009 å ta initiativ

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

han pådro seg disk på blackflag. Dermed var Andreas best sammenlagt for første gang i mesterskapet.

han pådro seg disk på blackflag. Dermed var Andreas best sammenlagt for første gang i mesterskapet. Andreas Dyhr Petersen fra Moss fortsatte den gode seiling lørdag, men to svensker ble for sterke. Både gullet og sølvet glapp i siste seilas i nordisk mesterskap i Helsingfors. For Anniken Bjørnstad fra

Detaljer

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Kunngjøring Åpent Norgesmesterskap i Killing i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening - som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013,

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no 1 REGLER

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Handlingsplan med budsjett

Handlingsplan med budsjett Handlingsplan 2013 - med budsjett HANDLINGSPLAN 2012 2 Innhold 1. Formål 2. Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere 2.3 Turneringer og turneringsformer 2.4 Utdanning

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn

Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn Dato: torsdag Referat fra åsmøtet i Raufoss IL Langrenn Til stedet: 18 stk (6 fra styret) Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede Antall stemmeberettigede er: 17 stk Sak 2: Godkjenning av innkalling og

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene?

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Antallet som har startet grunnopplæring er redusert. Det kan synes som at noen flere fortsetter etter initiell opplæring Stor

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Jollegruppa ASF. Aktivitetsplan 2016

Jollegruppa ASF. Aktivitetsplan 2016 Jollegruppa ASF Aktivitetsplan 2016 Foreløpig utkast pr: 13.02.2016 INNHOLD 1 Sesongforberedelser... 3 1.1 Årsmøte Jollegruppa... 3 1.2 Ansvarsområder... 3 1.3 Andre roller... 3 1.4 Avklare våre arrangementer...

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24.

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. 29.-30. april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. og 25. juni, Stevne #2 Sandefjord 1. divisjon 29. og 30.

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Info om internasjonale mesterskap 2017

Info om internasjonale mesterskap 2017 Info om internasjonale mesterskap 2017 Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no INFORMASJON FRA NOK VEDR. MESTERSKAP 2017 Hvert år arrangeres det

Detaljer