Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb"

Transkript

1 Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt 2. Godkjenning av innkallingen og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to personer for å underskrive protokollen 4. Gjennomgang av styrets årsberetning for Fremlegging av regnskap for 2013 og revisors beretning 6. Styrets forslag til handlingsplan for Fastsettelse av kontingent for Godkjenning av budsjett for Innkomne forslag 10. Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Etter det ordinære årsmøtet avholdes et kort, uformelt medlemsmøte Møtedeltagerne kan stille spørsmål og det åpnes for felles diskusjoner. Det oppfordres til å melde inn spørsmål og tema for diskusjon i forkant av møtet. Møteleder velges blant de fremmøtte. 1

2 Oslo5. februar 2014 Sak 4: Gjennomgang av styrets årsberetning for 2013 Forslag til vedtak: Årsmøtet tar gjennomgang av styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Saksnotat: Vedlegg: Årsberetning for

3 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb

4 Styret har gjennom 2013 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem / Sportslig ansvarlig Ole Johnny Sande Hella Hjellestad Styremedlem / Økonomi Trond Bertelsen Ran Styremedlem / Båtregister Per Bakke Moss Styremedlem / Medlemsregister Erlend Johansen KNS Styremedlem / Web Magnar Silseth Stavanger Styremedlem/Bredde Revisor: Dag Rosmo Bundefjorden Revisor Valgkomitè: Kirsti Pettersen Soon Leder valgkomiteen Bård Jacobsen Tønsberg Medlem valgkomiteen Lars F. Moe KNS Medlem valgkomiteen Oppsummering 2013 har stort sett vært gjennomført som tidligere år med samlinger og regattaer. Det har vært enkelte utfordringer mht til gjennomføring av arrangementer idet NOKs vintersamling i utgangspunktet ble kansellert pga is. Manglende søkere til lagcup en var en annen utfordring. Etter påtrykk, improvisasjon og god innsats ble heldigvis begge arrangementene gjennomført. Optimistjollen står fortsatt sterkt som opplæringsbåt både i Norge og internasjonalt. NOK har 46 medlemsklubber spredt fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Det er gledelig å registrere at optimistjollen i stadig større grad ses på som det den faktisk er: I realiteten den eneste rekrutteringsklassen for toppseilere. Dette har medført at NSF i større grad enn tidligere har engasjert seg med tilbud for optimistjolleseilere. Dette har vært i form av NSF trenere på NC er, NSF samlinger som også er åpne for optimist samt tilstedeværelse på samlinger. Som en avslutning på sesongen har de fleste klubbene en avslutningsfest med utdeling av premier samt de tradisjonelle bronse, sølv og gullror basert på seilernes ferdigheter. Etterspørselen etter særlig bronseror overgikk med god margin våre antagelser. Dette til tross for at styret så seg nødt til å bortimot doble prisen for å bringe utsalgsprisen mer på linje med innkjøpssprisen. I den grad salget av bronsror er et mål på fremtidig aktivitet må det være lov å se lyst på fremtiden for optimistjolleseiling i Norge. I henhold til NOKs handlingsplan har styret i 2013 prøvd å sette fokus på følgende hovedområder: 4

5 1) Sikre god rekruttering og bredde, 2) Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilerglede, 4) Øke nivået på eliten og 5) Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser. Styret har samlet lagt ned et omfattende arbeid. NOK har igjen hatt et år med høy omsetning. I tråd med årsmøtevedtaket 2012, er NOKs egenkapital redusert. Midlene er i første rekke brukt til rekrutteringsarbeid. Årets regnskap gjøres opp med et underskudd på kr ,. Egenkapitalen er dermed redusert fra kr til kr Til sist rettes en stor takk til seilere, foreldre, trenere, arrangører, klubber og øvrig støtteapparat som alle på hver sin måte gir viktige bidrag til Optimistjolleseilingen i Norge! Styret i Norsk Optimistjolleklubb 15. januar 2013 Ole Jonny Sande Hella Leder Styremedlem Styremedlem Erlend Johansen Per Bakke Stein F. Andresen Styremedlem Styremedlem Styremedlem 5

6 Medlemmer Styret i NOK har jobbet aktivt mot eksisterende og nye medlemmer. Medlemsregisteret har vært løpende oppdatert gjennom året. NOK hadde ved utgangen av året totalt 165 medlemmer. Disse er fordelt som følger: 83 enkelt medlemmer, 77 rekrutter, 5 søskenmedlemskap og ingen støttemedlemmer. Vi har ett æresmedlem og 46 klubbmedlemmer??? Økonomi Omsetningen gjennom NOK har i 2013 vært på kr Det var budsjettert med et negativt resultat på kr Årsregnskapet for 2013 er gjort opp med et negativt resultat på kr NOKs største inntektskilder har gjennom året vært medlemskontingenter, andel deltakeravgift fra NC arrangørene, inntekter fra båtregisteret og rekrutteringsstøtte fra NSF. Klubbens største netto utgifter er lønn til trenere og økonomisk støtte til våre medlemmer. Internettløsningen for å registrere og betale medlemskap i NOK og båtregister på har fungert som i fjor. Samme løsning har vært benyttet for arrangementspåmelding og betalinger. Vi har styrt økonomien på våre aktiviteter og samlinger ut ifra et på forhånd fastsatt budsjett pr. arrangement. Hovedprinsippet har vært at alle samlingene og mesterskapene skulle gå i tilnærmet null, med unntak av påskesamlingen som skulle gå med overskudd og støtte til rekruttsamlingene. I tillegg er det brukt ekstra midler til trenerstøtte til JNOM, EM og VM. Ordningen med å sette bort regnskapsførselen til et regnskapsbyrå har også i år fungert veldig bra, og anbefales videreført. Imidlertid bør styret gjøre tiltak i forhold til faktureringsbiten da det er svært kostnadsdrivende. Det anbefales å se på en online fakturaløsning, da bokføringsloven er noe streng i forhold til sporing og oppfølging av faktura. Styret vurderer klubben sin økonomi som god. Egenkapitalen er i tråd med tidligere vedtak redusert, nå til , Egenkapitalen bør ikke reduseres ytterligere da NOK trenger denne kapitalen for å kunne håndtere sine forpliktelser som klasseklubb. 6

7 Styrets arbeid Styret har gjennom hele året besvart spørsmål fra medlemmene på e post og pr. telefon. Det er avholdt informasjonsmøte ifm. uttak til mesterskapene. Styret har lagt vekt på hurtig og god informasjon via web på optimistjolle.no. Siden ble i løpet av året totalt fornyet noe som har forbedret utseende og lesbarhet. Styret ønsker at det i større utstrekning kan legges ut informasjon om bredden i sporten. Erfaringsmessig skrives det mye om resultater og prestasjoner, men lite om breddeaktiviteter. Styret vil fortsette å oppfordre klubber til å komme med stoff til hjemmesiden, og arbeide for at dette skal bli en levende og interessant nyhetskanal. NOK har i løpet av året hatt løpende dialog med NSF og de andre klasseklubbene. I dialog med NSF er ansvaret for NC håndboken overført til NSF. NSF kalte inn til møtet om fordeling av NC samt koordinerte de forskjellige ønsker mht arrangørklubber. Dette opplegget fungerte godt og sikrer at fordeling av NC foregår på en styrt måte uavhengig av optimistjolleklubbens kunnskaper om andre klasseklubber. Båtregisteret NOK s Båtregister er et offisielt klasseregister for Optimistjoller i Norge. Registeret utsteder norske båtkort, som erstatter målebrev mv. ved deltaking i regattaer som Norges Cup og NM. Avgift for registrering av joller har vært kr 500, for nyregistrering og kr 200, for omregistrering, samme priser som for I 2013 har det vært foretatt 52 omregistreringer og 43 nyregistreringer av båter. Siste registrerte båt er NOR Inntektene fra båtregisteret var i 2013 på kr , (2012: kr , ). Ranking Rankinglisten har vært oppdatert løpende etter hver Norges Cup. NOKs rankingregler for NC, uttak til mesterskap og samlinger samt Lag seilaser i utlandet er også tilgjengelig på nettsidene. Stor takk til Ole Jonny Sande Hella for at han tatt jobben med å holde rankingen oppdatert. 7

8 Samlinger NOKs påskesamling Årets påskesamling ble også i 2013 avholdt i Åsgårdstrand, med 48 deltagende seilere. (2012: 64 og 2011: 77). Det noe lave antallet må tilskrives en kald, og tidlig påske; mars. Trenere var Gorm Grenness (hovedtrener), Martin Moe, Marcus Salterød Jonas og Amanda J. DiBiagio. Nordlige vinder den siste uken før samlingen medførte at et tidligere åpent havnebasseng i Åsgårdstrand ble pakket med is. Dette gjorde det umulig å sette ut joller eller RIB'er der, noe som medførte ekstra tidsbruk på logistikk ved starten av samlingen. Alle RIB'er måtte settes ut hos Horten seilforening, mens jollene brukte stranden sør i Åsgårdstrand. Med nordlige vinder under hele samlingen, holdt dette området seg isfritt og fungerte tilfredsstillende. Alle dager hadde moderate vinder, med 4 6 m/s tidlig på dagen, som gradvis avtok. Fint, men kaldt vær. Et par av øktene ble avkortet p.g.a. for lite vind. Det var store forskjeller i seilernes erfaringsnivå. Av den grunn ble de ca. 10 minst erfarne samlet i en egen gruppe, med eget treningsopplegg for å øke tryggheten i båten og forbedre båthåndteringen. De andre, med mer erfaring, hadde «vanlig» treningsopplegg med rotasjon mellom forskjellige øvelser og trenere hver av dagene. Hovedfokuset var å få bedre båtfart. Siste dag ble som vanlig avsluttet med en regatta. Mange seilere, samt en del søsken og foreldre bodde også denne gangen på Åsgårdstrand hotell. To av kveldene hold Marcus Salterød Jonas foredrag på hotellet, innenfor temaene trim/rigging og taktikk/strategi. Begge foredragene var godt besøkt, og fikk gode tilbakemeldinger. NOKs vintersamling I år ble vintersamlingen (etter påske!) lagt til Moss, og ikke Åsgårdstrand. Grunnen var at påskesamlingen ble lagt ditt pga. veldig tidlig påske Det var 45 seilere som deltok i stille til 3 4 m/s, variende retning og sol. Trenere: Jakob Gustafsson, Kristoffer Rosmo og Gorm Grenness. Fokus for samling var fart og start/regatta trening. Vindforholdene med stille/svært lite vind i perioder gjorde det vanskelig å få gode treningsøkter, slik at seilingsutbytte fra samlingen ikke var så bra som ønskelig. Det ble derfor mer teori, men sosialt for seilerne var det en meget vellykket samling. En stor takk rettes til alle foreldrene fra Moss SF som fikk gjennomført samlingen så tidlig på året. 8

9 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: Andre treningssamlinger Norsk Optimistjolleklubb har i 2013, i tillegg til samlingene nevnt ovenfor, arrangert eller bidratt på følgende samlinger: Mesterskapssamling i Son for seilere, og reserver som var tatt ut til årets JNoM, EM og VM. I tillegg deltok seilere som var kvalifisert ihht rankingen men som var for unge til å delta på mesterskapene. Rekruttsamling for Østlandet i regi av Soon Seilforening Rekruttsamling på Vestlandet i regi av Stavanger Seilforening Rekruttsamling på Sørlandet i regi av Arendal Seilforening Felles nordisk elitesamling i Marstrand Norges Cup NOK har hatt tett dialog med alle NC arrangører i forkant av arrangementene, herunder kommet med innspill og kommentarer til kunngjøring og seilingsbestemmelser. I 2013 ble det fra NOK lagt vekt på kvalitet og ikke kvantitet når det gjelder regatter. Mål for en NC er 6 regattaer, men det bør maks seiles 3 per dag hvor hver seilas skal vare mellom 45 60minutter. Unntak fra dette er bare hvis det ikke er seilt noen seilaser en av dagene. Det har videre vært en løpende dialog med arrangørene i forbindelse med NC arrangementene. Årets Norges Cuper ble arrangert i Asker, Soon, Florø og Bundefjorden. Arrangementene var stort sett bra, men det er mange faktorer og tidligere erfaringer som gjør at det er viktig med god og tett 9

10 oppfølging av arrangørene i forkant av arrangementene. Samtidig er det viktig å påpeke at NOK ikke er medarrangør men premissgiver og diskusjonspartner for foreningene som arrangerer NC og NM. Resultater Norges Cup en 2013: Nr. 1 Uffe Sogn Tomasgaard, Drøbaksund SF Nr. 2 Jacob Lepperød, Tønsberg SF Nr. 3 Mathias Berthet, KNS Deltakelsen i A klassen viser en lite økning fra I A klassen deltok i seilere fra 20 seilforeninger (tallene for 2012 var 105 seilere i A klassen og 21 seilforeninger). NM for Optimist i Tønsberg NM i Optimist ble i også i år arrangert som del av Stor NM i Tønsberg. Det ble et veldig fint arrangement med relativt mye vind og flotte seilforhold. Medaljevinnerne i hver av klassene ble: Jenter Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Pia Dahl Andersen, Asker SF Kristine Wilhelmsen, Bærum SF Karoline Brudevoll Rognlien, KNS Gutter Gullmedalje: Sølvmedalje: Bronsemedalje: Uffe Tomasgaard, Drøbaksund SF Jacob Lepperød, Tønsberg SF Fredrik Andresen, Bundefjorden SF NOKs Lag Cup NOK Lag Cup ble første gang arrangert i Bakgrunnen for dette var at antallet lag som deltok i lag NM var synkende. Barneidrettsreglene gjør at det kun er åringene som kan være med i Lag NM, samtidig som flere slutter i Optimisten før de fyller 15 år. For at yngre seilere skulle kunne få være med har NOK derfor valgt å arrangere en egen Lag Cup. NOK Lag Cup ble i 2013 arrangert i samarbeid med Drøbaksund. 17 lag deltok. I tillegg hadde NOK premieutdeling for rankingen totalt i Norges Cup. Dette var et stort 10

11 arrangement tatt på kort varsel. veldig Stor takk til Drøbaksund SF for et flott arrangement. Resultater: 1. plass: Tønsberg SF 2. plass: Ran SF 3. plass: Drøbaksund SF I etterkant av arrangementet er NOK blitt informert om at Dommerutvalget har levert en klage til Norges Seilforbund. Dommerutvalgets vurdering er at NOKs lagcup ikke er i overensstemmelse med reglene for barneidrett. Norges Seilforbund har på sin side oversendt saken til Regel og Appellkomiteen for vurdering og avgjørelse. Internasjonale mesterskap og regattaer VM Riva del Garda Årets verdensmesterskap ble arrangert i siste del av juli i Riva del Garda i Italia. Arrangementet ble som ventet godt gjennomført av de erfarne arrangørene i Fragilavela. De norske seilerne stilte med egne joller noe som medførte visse utfordringer under innmålingen bla med manglende underskrifter i målebrevet og vekt på båtene. Den velkjente Ora vinden uteble stort sett noe som medførte at det det vanlige først til veggen ikke var gjeldene i samme grad. Norge stilte med egen trenerbåt som ble delt med Canada under selve mesterskapet. Innkvarteringen av seilerne var mindre optimal idet en rekke hotell i varierende avstand fra klubben var tatt i bruk. De norske seilerne som benyttet offisiell innkvartering bodde 4 seilere på ett rom med ekstrasenger. Til gjengjeld var hotellet i gangavstand. Resultatmessig var dette VM noe bedre enn resultatene fra de siste 5 6 år. 11

12 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: Norge stilte som vanlig med full kvote på 5 seilere: Kristine Wilhelmsen Bærum SF, Herman Reiersen Bærum SF, Fredrik Andresen Bundefjorden SF, Uffe Tomasgaard Drøbaksund SF, Jacob J. Lepperød Tønsberg SF. Frode Jørstad var trener for VM laget. Lag VM Det norske laget kvalifiserte seg ikke til runde 2 i lagseilingskonkurransen, men ble bedre enn svenskene... EM Balatonföldvàr Det norske laget besto av: Vilde Anine Svatun Berg, Pia Dahl Andersen, Caroline Rosmo, Emil Book Bratbak, Emilie Dahl Andersen, Halvor Flatsrud Bø og Julian Treider Moe. Trener var Gorm Grennes. Hele det norske laget bodde på samme hotell bare noen hundre meter fra seilforeningen. Balatonsjøen var et hyggelig bekjentskap og været var fantastisk hele uken. Noen av de norske hadde charter båter, mens andre hadde kjørt ned og hadde med sine egne båter. Mesterskapet ble profesjonellt gjennomført og ble seilt i overveiende lette vinder. Resultatene 12

13 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: varierte, men Vilde seilte inn til en fantastisk bra 10. plass og Pia ble nr 21 Junior Nordisk Mesterskap, Vänersborg, Sverige JNoM ble i 2013 arrangert i Vänersborg, Sverige. En liten søvnig småby helt sørvest i Vänern. Med fjorårets nye stortelt med fra Pärnu, var Norge godt synlig blant seilerne på den store gressplenen til Vänersborgs Segelsallskap s område. En flott uke med mange opplevelser for både seilere og støtteapparat. Resultatmessig ble det sølv i guttas og bronse i jentenes lagseilas. I de individuell seilasene ble Knuta Bugge beste norske gutt på 11. plass og Karoline Brudevoll Rognlien beste jente på 8. plass. Trenere: Kine Kløve Ørsje, Magnus Andersen, Christiane V. Hovland og Amanda J. DiBiagio. 13

14 Viktige saker som Styret har arbeidet med i 2013 Informasjon til medlemmene på nettsidene og gjennom nyhetsbrev. Planlegging og gjennomføring av NOKs treningssamlinger på elite og rekruttnivå. Dialog med årets NC arrangører Planlegging av sesongens internasjonale mesterskap Holdt kontakt med de danske, svenske og finske optimistjolleklubbene Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres bidrag Fortsatt arbeidet med god følgebåtkultur, foreldrevettregler og å redusere antall protester i etterkant av NC for klasse B Salg av landslagstøy og eget NOK tøy (seilvester, joggebukser, gensere og t skjorter) for å profilere NOK og optimistjolleseiling. Salg av NOKs bronseror, sølv og gullror Skaffe trekkepremier til NOKs arrangementer 14

15 Sak 5: Fremlegging av regnskap for 2013 og revisors beretning Forslag til vedtak: Styret tar fremleggingen av regnskap for 2013 og revisors beretning til etterretning. Saksnotat: Vedlegg: Regnskap for Revisors beretning legges fram på Årsmøtet. 15

16 Norsk Optimistjolleklubb Org.nr E post: 16

17 17

18 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 6: Styrets forslag til handlingsplan for 2013 Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til handlingsplan for Saksnotat: Vedlegg: Handlingsplan for

19 NOKs Handlingsplan for 2014 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet januar 2014 av NOK styret fra Handlingsplanen fra 2013 er benyttet som utgangspunkt. Handlingsplanen vedtas på Årsmøtet i NOK og skal danne grunnlag for NOK styrets arbeid i Synlighet og Informasjon WEB Nettsidene er den viktigste informasjonskanalen mot aktive seilere, klubber og andre aktører. NOK skal i 2013 arbeide med følgende: Økt fokus på rask oppdatering og god informasjon på WEB siden Prioritere stoff rettet mot rekruttene Bruk av media og andre kanaler Oppnevne en fast kontaktperson mot presse, bl.a. Seilmagasinet, Seilas og aviser og arbeide for økt pressedekning i aktuelle aviser og blader. Vurdere å utvikle bruken av NOK på Facebook der f.eks. tekniske ting kan diskuteres. Møter og annen dialog med medlemmene Sende ut informasjonsbrev/nyhetsbrev på e post til klubbkontakter (om NOKs arbeid, muligheter for klubbene, aktiviteter mv.) og seilmedlemmene (aktiviteter mv.) Avholde medlemsmøte i forbindelse med det årlige Årsmøtet. Arrangere informasjonsmøter ved uttak til mesterskap Være synlige og tilgjengelige på arrangementer. 2. Sikre god rekruttering og bredde Egen breddeansvarlig. Gi klubbene informasjon, inspirasjon, og annen hjelp og oppfølgning for å hjelpe klubbene til å utvikle sitt tilbud og å få mer struktur, kvalitet og kontinuitet over seilopplæringen. Sikre at NOKs påskesamling blir en årlig suksess Opprettholde krav til 2 trenere for B klassen på NC er (NOK dekker den ene) Arrangere inntil 4 rekruttsamlinger i samarbeid med lokale klubber. (Sør, Øst, Vestlandet og Nord Vestlandet/Midt Norge). Målgruppe er seilere som akkurat har tatt eller planlegger å ta steget over fra B klassen til A klassen (de fleste vil være 10 og 12 åringer). Satsning på Jenter o o Fortsette å finne og utvikle jentetrenere til våre seilere Opprettholde jentekvote på utvalgte arrangementer (Nordisk elitesamling) 19

20 Bruke gode seilere som forbilder og inspiratorer for rekrutter Støtte arbeidet for at funksjonshemmede og seilere som har spesielle behov kan få være med på trening, samlinger og regattaer Vurdere å støtte samlinger i distriktet 3. Bygge et godt klassemiljø og bidra til seilglede Klar, uttalt, fokus på sunne holdninger og fair play (ta straffen, skape trivsel for alle, treningsiver, godt kosthold osv.). Iverksette ulike tiltak for å bygge miljø, utvikle seilere og gi seilglede: o o o o Stimulere til utradisjonell premiering på NOK samlinger, NOKs Lag Cup osv.. (For eksempel yngste seiler, dagens langveisfarer, fair play prisen) Sørge for et åpent og inkluderende miljø Bidra til at det bygges samhold og samarbeid på tvers av foreninger Foreslå andre miljøbyggende og holdningsskapende tiltak Vurdere reisestipend til seilere og/eller trenere som reiser til annen region for å bidra til å knytte bånd og løfte nivået på lokale samlinger Selge NOK tøy (seilvest, hettegenser, t skjorter mv.) til våre medlemmer for miljø og identitetsbygging. Arrangere foreldreseminar for tips og gode holdninger på NOKs samlinger 4. Øke nivået på eliten Arrangere NOK Vintersamling for tøffe og dyktige optimistseiler (åpent inntak) Solid satsing på Nordisk mesterskap god trenerdekning og trening i forkant. EM og VM seilere deltar på Hjuvik Lag CUP Stimulere til internasjonal deltagelse, herunder å stimulere trenere til å lage egne norske opplegg i forbindelse med arrangement i utlandet for å senke terskelen for å delta. Samarbeide med de andre nordiske landenes optimistjolleklubber 5. Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser Fortsatt satsning på lagseiling; NOKs Lag Cup opprettholdes etter samme lest som i 2009/2010 godt arrangement sosialt og ferdighetsmessig. Være førende i klasseklubbenes arbeid med planlegging og evaluering av NCer, gjennomgang av nye NC regler og revidering av ny NC håndbok. Årlig å revidere NOKs eget vedlegg til NC håndboken. Være tydelig på hva som er NOKs forventinger til arrangører. Veilede og ha god kommunikasjon med NC og NM arrangørene. Pådriver for at arrangører gjennomfører sikkerhetssjekk før start og stikkprøver på vannet under NCer, NM og JNoM 20

21 Bidra til økt kvalitet på NC er både til vanns og til lands Være i dialog med Dommerlauget vedr. dømming av optimistklassen Søke å holde prisen på NOKs arrangementer nede Ved arrangering av samlinger, arbeide for at lokalklubber bidrar med planlegging og gjennomføring (vintersamling, rekruttsamlinger osv.) Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres planlegging i forkant, bidrag under veis og innlevering av evalueringsskjema etter oppdrag Arbeide for ordning med Charterbåter under samlinger, NCer osv. viktig før økt deltakelse fra andre regioner Søke å etablere en egen klassemåler for Optimistene i Norge 6. Økonomi Kostnadsstyring slik at inntekter og utgifter balanseres. Klubbens egenkapital er ikke større enn det som behøves for å kunne betale ut tildels betydelige forskudd ved deltakelse i internasjonale regattaer. Prosjektbudsjett for de ulike arrangementene, dette gir god styring Vurdere rimeligere, alternative steder for NOKs samlinger 21

22 Sak 7: Fastsettelse av kontingent for 2014 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til kontingent for Saksnotat: Vedlegg: Kontingent for

23 Fastsettelse av Kontingent for 2014 Sak fra Styret i NOK Bakgrunn: Kontingenten for 2014 skal godkjennes på årsmøtet. Styret ønsker å holde medlemsavgiften for klubbene uendret på kr. 600,. Medlemskapet i NOK skal innebære at: Det skal være en lav terskel for å melde seg inn i NOK Kostnadsnivået for den enkelte familie holdes nede Rekruttmedlemskapet opprettholdes Forslag til Medlemskontingent for 2014: Type medlemskap Kommentar Kontingen t 2013 Forslag til kontingent 2014 Kommentar Enkeltmedlem Seiler For seilere fom. det året de Kr 450, Kr 450, Uendret fyller 13 år. Søsken Gjelder bare sammen med Kr 250, Kr 250, Uendret hovedmedlem. Rekrutt For seilere tom. det året det Kr 200, Kr 200, Uendret fyller 12 år. Seilforening kr. 600, kr. 600, Uendret Støttemedlem kr. 150, kr. 150, Uendret Æresmedlem Kr 0, Kr 0, Forslag til vedtak: Kontingenten for 2014 fastsettes som angitt i Styrets forslag. 23

24 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 8: Godkjenning av budsjett for 2014 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for Saksnotat: Vedlegg: Budsjett for

25 Budsjett Norsk Optimistjolleklubb 2014 Avdeling Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Inntekter 3100 Salg Bronseror, NOK tøy mv Medlemskontingent Kontingent seilforeninger Støtte rekrutt.fondet WEB annonser og sponsorer Andre inntekter /oppgjør seilere NOK sin andel NC Inntekter båtregister Innbetaling/refusjon Sum Inntekter Varekjøp 4240 Premier Innkjøpte varer for videresalg Beholdninsendring Sum varekjøp Lønnskostnader 5001 Lønn trenere Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 6300 Leie lokaler 6350 Spesialverktøy 6705 Regnskapshonorarer Kontorrekvisita Trykksak/seilmagasinet 6830 Webkostnader , Styremøter og andre møtekostn Andre driftskostnader 6940 Porto Reklameartikler 7400 Kontingent (IODA mv.) , Gaver Forsikringer Servicekostnader, båtregister, medl.avg Reisestøtte Bank og kortgebyrer , Annen kostnad/oppgjør seilere 0 59, Tap på fordringer 0 Sum andre driftskostnader , Finansposter Renteinntekter , Rentekostnader Netto finansposter , Resultat før aktiviteter Aktiviteter Regnskap 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 NOK Vintersaml/B trener NC/Rekrutt , Påskesamling (netto inntekt) , NOK Treningssamlinger Nordisk Elitesamling 5 733,23 Hjuvik lagseilas Landslagssamling ,03 JNOM , NOKs seminarer VM/EM 7 386, Rekruttsamlinger NC trener klasse B Til styrets disp. Rekrutteringsarbeid/trenere Sum , Resultat etter aktiviteter , Ås, 5. februar

26 SAKSDOKUMENT FOR ÅRSMØTET Sak 9: Innkomne forslag Jfr. NOKs lover, 6, skal forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 7 dager før generalforsamlingen. Det foreligger ingen slike forslag. 26

27 Sak 10: Valg av nytt styre, valgkomité og revisor Forslag til vedtak: Styret vedtar valgkomiteens forslag til nytt styre i NOK for 2014, og ber styret supplere seg selv med et medlem dersom dette ikke er fremkommet til Årsmøtet. Saksnotat: Vedlegg: Valgkomiteens forslag. 27

28 Til Årsmøtet i Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styremedlemmer ikke på valg: Lars Tomasgaard, Drøbaksund seilforening, styrets leder Stein Andresen, Bundefjorden seilforening Erlend Johansen, KNS Magnar Silseth, Stavanger seilforening Valgkomiteens forslag: Nye styremedlemmer Sue Penty, Asker seilforening Tim Dagsberg, Tønsberg seilforening Adrian John Bates, Nesodden seilforening Cecilie Lind, Bergen seilforening Ny revisor Kirsti Pettersen, Soon Seilforening Ny valgkomité Geir Dahl Andersen, Asker Seilforening Jon Ander Quamme, Sandefjord Seilforening Ole Johnny Sande Hella, Hjellestad Seilforening Valgkomiteen har bestått av Kirsti Pettersen (leder), Soon seilforening, Lars Moe, KNS og Bård Jacobsen Tønsberg seilforening. Det skal i år velges et 4 nye styremedlemmer. Forslaget preges etter valgkomiteens oppfatning av høy kompetanse og geografisk spredning blant kandidatene. Kjønnsfordelingen er representativ for medlemsmassen. Vi ønsker årsmøtet et godt valg, for valgkomiteen i Norsk Optimistjolleklubb, Kirsti Pettersen 28

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer